Η ΔΠΙΠΣΧΗ ΣΗ ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ ΣΟ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ ΚΑΙ ΣΗ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΠΟΡΔΙΑ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΔΠΙΠΣΧΗ ΣΗ ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ ΣΟ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ ΚΑΙ ΣΗ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΠΟΡΔΙΑ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ"

Transcript

1 Η ΔΠΙΠΣΧΗ ΣΗ ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ ΣΟ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ ΚΑΙ ΣΗ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΠΟΡΔΙΑ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ Γξ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΤΡΙΑΚΙΓΗ, Υεηξνπξγηθό Σκήκα, Γ.Ν.ΑΜΦΙΑ

2 ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ(ΜΔ) ΠΑζΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ Η παζνθπζηνινγία ηνπ ΜΔ δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηή, παξά ηελ θαηαλόεζε ησλ κεραληζκώλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ γαζηξνεληεξηθνύ ζσιήλα κεηά ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην λσηηαίν-εληεξηθά λεπξηθά αληαλαθιαζηηθά, ζπκπαζεηηθή ππεξδηέγεξζε, ρξήζε νπηνύρσλ θαη ειεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο. Η δπζιεηηνπξγία ηνπ απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ηνλ θύξην ιόγσ ζε ΜΔ. Σν ζπκπαζεηηθό λεπξηθό ζύζηεκα, ε δξάζε ηνπ νπνίνπ είλαη γεληθά αλαζηαιηηθή γηα ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ γαζηξνεληεξηθνύ ζσιήλα, βξίζθεηαη ζε ππεξδηέγεξζε ζηε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν. Απηή ε απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα πξνθαιεί κεησκέλε απειεπζέξσζε ηνπ λεπξνδηαβηβαζηή αθεηπινρνιίλε θαη απμεκέλε αλαζηνιή ηεο θηλεηηθόηεηνο. Η δηεγεξηηθή δξάζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη κεησκέλε. J.Carroll,K.Alavi. Pathogenesis and Management of Postoperative Ileus Clin Colon Rectal Surg ; 22(1):

3 ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ ΚΟΣΟ The aim of this study was to assess the financial impact of Postoperative ileus (POI) for the 30-day episode of care for colectomy. One hundred eighty-six colectomies were eligible for analysis, with 45 cases (38 primary and 7 secondary) of POI during the index admission. The total cost was significantly higher for patients with POI ($16,612 versus $8,316; p < 0.05). Σ.Asgeirsson et al. Postoperative Ileus: It Costs More Than You Expect J American College of Surgeon,2010,Vol.210 (2) P

4 ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ 1. Epidural local anesthetic 2. Prokinetic drugs and laxatives ΠΡΟΛΗΦΗ 3. Nasogastric tubes (αθαίξεζε κεηά ηνπ ρεηξνπξγείνπ, επηιεθηηθή ρξήζε) 4. Laparoscopic surgery 5. Fluids (ζπληεξεηηθή ρνξήγεζε πγξώλ) 6. Early postoperative feeding 7. Postoperative nausea and vomiting prophylaxis 8. Opioid-sparing analgesia 9. Peripheral opioid antagonists 10. Chewing gum 11. Length and type of surgical incision 12. Early mobilization 13. Multimodal postoperative rehabilitation (fast-track surgery) Η. Kehlet Postoperative ileus an update on preventive techniques. Νature clinical practice Gastroenrelogy&Hepatology,2008; 5 (10),p.552-8

5 ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η αξραηόηεξε πεξηγξαθή εληεξηθήο ζίηηζεο βξέζεθε ζε πάππξν από 3500 ρξόληα.αξραίνη Αηγύπηηνη θαη Έιιελεο ρξεζηκνπνηνύζαλ θιύζκαηα κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο, γηα ηελ πξνζηαζία από θιεγκνλώδνπο λόζνπο ηνπ εληέξνπ θαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο δηάξξνηαο. Γεληθά απνδίδεηαη ζε Capivacceus, 1598, ν νπνίνο έβαδε έλα θνίιν ζσιήλα ζηνλ νηζνθάγν αζζελή θαη ρνξεγνύζε έλα ζξεπηηθό δηάιπκα. Σνλ 17 ν αηώλα ν Von Helmont θαη Boerhave πξόηεηλαλ κέζνδν ξηλνγαζηξηθήο ζίηηζεο θαη ηνλ 18ν αηώλα, John Hunter ρξεζηκνπνίεζε έλα ξηλνγαζηξηθό θαζεηήξα θαη ζύξηγγα γηα ζίηηζεο αζζελνπο. Egeberg 1837, Sedillot 1845 πξώηεο γαζηξνζηνκίεο. Einhorn,1910 εθαξκόδεη ζίηηζε κε ρξήζε θαζεηήξα ηνπνζεηεκέλν ζην 12δαθηύιν. Andresen, 1918, ηνπνζεηνύζε λεζηηδηθό θαζεηήξα ζίηηζεο θαηά δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Καη ην 1939 Stengel θαη Ravdin ρξεζηκνπνίεζαλ πξνθαηαζθεπαζκέλν δηάιπκα θαδείλεο γηα εληεξηθή ζίηηζε δηα ηεο λήζηηδαο. Ρ.Chernoff. An Overview of Tube Feeding: From Ancient Times to the Future. Nutrition in Clinical Practice, : ,

6 1.Δηα ζηόκαηνο ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ 2.Δηα ξηλνλεζηηδηθνύ, ξηλνγαζηξηθνύ ζσιήλα 3.Δηα γαζηξνζηνκίαο, λεζηηδνζνκίαο.

7 ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ Κηλεηνπνίεζε γαζηξνεληεξηθνύ ζσιήλα κεηά από ηελ επέκβαζε 1.Λεπηό έληεξν- 4-8 ώξεο κεηά 2.ηόκαρη - 1 κε 2 κεηεγρεηξεηηθή κέξα 3.Παρύ έληεξν -3 κε 5 κεηεγρεηξεηηθή κέξα

8 ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ Με ηνλ όξν πξώηκε εληεξηθή ζίηηζε ελλννύκε ηε ζίηηζε πνπ μεθηλάεη ζηηο πξώηεο κεηεγρεηξεηηθέο ώξεο, ε ηελ πξώηε κεηεγρεηξεηηθή κέξα (ζπλήζσο) ε ην αξγόηεξα ηελ 2 κεηεγρεηξεηηθή κέξα. Οπζηαζηηθά ε πξώηκε ζίηηζε μεθηλάεη πξηλ από ηε πιήξε θηλεηνπνίεζε ηνπ γαζηξνεληεξηθνύ ζσιήλα.

9 ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ Παξαθξάδνληαο ηνλ Shakespeare, από ηνλ Han-Geurts IJ et al. ηίζεηαη ην εξώηεκα: "To feed or not to feed?" κεηά από ηηο επεκβάζεηο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο. Han-Geurts IJ, Hop WCJ, Kok NFM, et al. Recovery After Abdominal Surgery: Is Early Feeding Preferable? Br J Surg. 2007;94:

10 ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ P Reissman, T A Teoh et al. Is early oral feeding safe after elective colorectal surgery? A prospective randomized trial. Ann Surg July; 222(1): αζζελείο ρσξηζηήθαλ ζε 2 νκάδεο, 80 θαη 81 αζζελείο. ηε 1 νκάδα ρνξεγήζεθαλ πγξά ηελ 1 κεηεγρ. κέξα θαη αθνινύζεζε ζηαδηαθή ζίηηζε κε θαλνληθή δίαηηα, ζηελ 2 νκάδα: όινη νη αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε ζεξαπεία κε «παξαδνζηαθό» ηξόπν, κε ηε δηαηξνθή κόλν κεηά από ηε ιύζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνύ εηιενύ ηνπο. Αθαίξεζε Levin άκεζα κεηεγρεηξεηηθά θαη ζηηο 2 νκάδεο. Δπαλνηνπνζέηεζε Levin γηλόηαλ κεηά από 2 επεηζόδηα εκκέηνπ άλσ ησλ 100 cc πεξηερνκέλνπ θαη επί ηεο απνπζίαο θηλεηηθόηεηαο ηνπ εληέξνπ. Δηιεόο ζεσξήζεθε ιήμαλ κεηά από ύπαξμε θηλεηηθόηεηαο ηνπ εληέξνπ θαη απνπζίαο θνηιηαθήο δηάηαζεο ή/θαη εκεηνύ. Οη αζζελείο παξαθνινπζήζεθαλ γηα ηελ εκθάληζε ηνπ εκεηνύ, ηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ εληέξνπ, επαλνηνπνζέηεζε ξηλνγαζηξηθνύ ζσιήλα, επηπινθέο θαη ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο.

11 ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ P Reissman, T A Teoh et al. Is early oral feeding safe after elective colorectal surgery? A prospective randomized trial. Ann Surg July; 222(1): Απνηειέζκαηα: 63 αζζελείο (79%) ζηελ νκάδα πξώηκεο ζίηηζεο αλερηήθαλ ηελ πξώηκε ζίηηζεο θαη είραλ πξνρσξήζεη ζε θαλνληθή δηαηξνθή εληόο ησλ επόκελσλ 24 έσο 48 ώξεο. Γελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αζζελώλ ηεο 1 θαη ηεο 2 νκάδεο ζίηηζεο ζηελ εκθάληζε θαη ζην ξπζκό ηνπ εκεηνύ (21% vs 14%), επαλνηνπνζέηεζε ξηλνγαζηξηθνύ ζσιήλα (11% vs 10%), ηεο δηάξθεηαο ηνπ εηιενύ (3.8 εκ. + / - 0,1 vs / - 0,1 ), ηεο δηάξθεηαο ηεο λνζειείαο (6.2 + / - 0,2 εκέξεο vs 6,8 + / - 0,2 εκέξεο), θαη ζην ζύλνιν ησλ επηπινθώλ (7.5% vs 6.1%), αληίζηνηρα. Χζηόζν, νη αζζελείο ζηελ νκάδα πξώηκεο ζίηηζεο επαλήιζαλ ζε θαλνληθή δηαηξνθή ζεκαληηθά λσξίηεξα από ό, ηη έθαλαλ νη αζζελείο ζηελ θαλνληθή νκάδα ζίηηζεο (2.6 + / εκ. vs 5 + / - 0,1 εκ. Ρ <0,001).

12 ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ P Reissman, T A Teoh et al. Is early oral feeding safe after elective colorectal surgery? A prospective randomized trial. Ann Surg July; 222(1): πκπέξαζκα: Πξώηκε δηα ζηόκαηνο δηαηξνθή κεηά από εθιεθηηθή ρεηξνπξγηθή ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη αζθαιέο θαη κπνξεί λα είλαη αλεθηή από ηελ πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ. Έηζη, κπνξεί λα γίλεη ξνπηίλα ζηε κεηεγρεηξεηηθή αληηκεηώπηζε αζζελώλ απηώλ.

13 ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ Lewis SJ et al. Early enteral feeding versus "nil by mouth" after gastrointestinal surgery: systematic review and meta-analysis of controlled trials. BMJ 2001 Oct 6;323(7316): μελέηερ με 837 αζθενείρ. Ππώιμη ζίηιζη μείυζε με ζηαηιζηικά ζημανηικό αποηέλεζμα ηον οποιονδήποηε κίνδςνο λοίμυξηρ, μείυζε ηη διάπκεια ηηρ νοζηλείαρ, όπυρ και ηον κίνδςνο διάζπαζηρ αναζηόμυζηρ. Μείυζε επίζηρ ηο ποζοζηό διαπύηζηρ ηπαύμαηορ, μείυζε ηο ποζοζηό ηηρ πνεςμονίαρ, ηυν ενδοκοιλιακυν αποζηήμαηυν και ηηρ θνηζιμόηηηαρ συπίρ ηο αποηέλεζμα να είναι ζηαηιζηικά ζημανηικό. ςμπέπαζμα: δεν πποέκςταν δεδομένα να διαηηπείηαι ε αξρή «ηίπνηα από ην ζηόκα». Πξώηκε ζίηηζε θαίλεηαη λα σθειεί απηή ηελ θαηεγνξία αζζελώλ.

14 ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ Lewis SJ et al. Early enteral nutrition within 24 h of intestinal surgery versus later commencement of feeding: a systematic review and meta-analysis. J Gastrointestinal Surg, 2009 Mar;13(3): ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο κειέηεο κε 1173 αζζελείο πνπ ζπλέθξηλαλ πξώηκε έλαξμε ηεο ζίηηζεο (κέζα ζε 24 ώξεο) κε αζζελείο κε παξαδνζηαθή ζίηηζε πνπ ππνβάιινληαη ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα. Μειεηήζεθαλ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ινηκώμεηο ηξαύκαηνο, ελδνθνηιηαθώλ απνζηεκάησλ, ηεο πλεπκνλίαο, δηαθπγήο αλαζηόκσζεο, ηε ζλεζηκόηεηα, ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο θαη ηηο επηπινθέο ηεο ζίηηζεο. Απνηειέζκαηα: κείσζε κεηεγρεηξεηηθώλ επηπινθώλ, κείσζε παξακνλήο ζην λνζνθνκείν, αύμεζε πνζνζηνύ λαπηίαο θαη εκεηνύ θαη κείσζε ηεο ζλεηόηεηαο ρσξίο λα μεθάζαξόο ν κεραληζκόο ηελ κείσζεο απηήο.

15 ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ Osland E,Yunus RM,Khan S,Memon MA Early versus traditional postoperative feeding in patients undergoing resectional gastrointestinal surgery: a meta-analysis. J Perenter Enteral Nutr. 2011;35(4): μελέηερ με 1240αζθενείρ. Σα απνηέιεζκαηα έδεημαλ όηη ε πξώηκε κεηεγρεηξεηηθή ζίηηζε ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθή κεηώζεη ζην ζύλνιν ησλ επηπινθώλ ζε ζύγθξηζε κε ηηο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο κεηεγρεηξεηηθήο ζίηηζεο θαη δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ζλεζηκόηεηα, δελ απμάλεη ην πνζνζηό δηαθπγήο ηεο αλαζηόκσζεο.

16 ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ Ng WQ, Neil J. Evidence for early oral feeding of patients after elective open colorectal surgery: a literature review. J Clin Nurs, 2006 ;15(6): μελέηερ με 1352 αζθενείρ. Από όλερ ηιρ μελέηερ ηο 86% ηυν αζθενών (εύπορ %) ανέσηηκε ηην ππώιμη ζίηιζη. Σα απνηειεζκαηα έδεημαλ ηαρύηεξε επίιπζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνύ εηιενύ θαη θαηά ζπλέπεηα κηθξόηεξε λνζειεία, αιιά όια απηά ζπλνδεπόηαλ κε ηελ αιιαγή ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο θξνληίδαο, κε πξώηκε θηλεηνπνίεζεο, επηζθιεξίδην αλαιγεζία θ.η.ι

17 ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ 1. Epidural local anesthetic ΠΡΟΛΗΦΗ 2. Prokinetic drugs and laxatives(benzamide, cisapride,erythromycin ) 3. Nasogastric tubes (αθαίξεζε κεηά ηνπ ρεηξνπξγείνπ, επηιεθηηθή ρξήζε) 4. Laparoscopic surgery 5. Fluids (ζπληεξεηηθή ρνξήγεζε πγξώλ) 6. Early postoperative feeding 7. Postoperative nausea and vomiting prophylaxis 8. Opioid-sparing analgesia 9. Peripheral opioid antagonists 10. Chewing gum 11. Length and type of surgical incision 12. Early mobilization 13. Multimodal postoperative rehabilitation (fast-track surgery) Η. Kehlet Postoperative ileus an update on preventive techniques. Νature clinical practice Gastroenrelogy&Hepatology,2008; 5 (10),p.552-8

18 Multimodal postoperative rehabilitation (fast-track surgery) The main principles of fast-track rehabilitation are patient information and education, evidence-based preoperative preparation and risk minimization, modern anesthesia and analgesia, avoidance of drains and catheters, early postoperative oral or enteral feeding and forced mobilization. Schwenk W. Fast track rehabilitation in visceral surgery. Chirug., 2009 Aug;80(8):

19 Multimodal postoperative rehabilitation (fast-track surgery) ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΗ FAST-TRAK SURGERY 1.Πποεγσειπηηική ενημέπυζη και εκπαίδεςζη ηυν αζθενών. 2. Βαζιζμένη ζηιρ αποδείξειρ (evidence-based) πποεγσειπηηική πποεηοιμαζία και μείυζη ηος πίζκος. 3.ύγσπονη αναιζθηζία και αναλγηζία 4.Γπήγοπη απαλλαγή από κάθε είδοςρ παποσέηεςζευν και καθεηήπυν 5. Ππώιμη διαηποθή, δια ζηόμαηορ ή ενηεπική. 6.Επιθεηική κινηηοποίηζη Schwenk W. Fast track rehabilitation in visceral surgery. Chirug., 2009 Aug;80(8):

20 FAST-TRAC SURGERY Nygren J.et al. (ERAS Group) An enhanced-recovery protocol improves outcome after colorectal resection already during the first year: a single-center experience in168 consecutive patients.dis Colon Rectum2009;52(5): νκάδεο, 1 κε παξαδνζηαθή κεηεγρεηξεηηθή αληηκεηώπηζε θαη 2 κε fast-trac (πξώηκε ζίηηζε από ηελ 1 κεηεγρ. κέξα, 6 ώξεο θηλεηνπνίεζε θαζεκεξηλά από 2 κεηεγρ. κέξα θ.α.) Απνηειέζκαηα: αθόδεπζε ζηελ 2 νκάδα ηελ 2 κέξα έλαληη 5 κέξαο ζηε 1 νκάδα(p<0,0001), κπτθή ηζρύ θαη νκαιή αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία βειηησκέλε ζηελ 2 νκάδα(p<0,05), παξακνλή ζην λνζνθνκείν κεησκέλε θαηά 2 κέξεο (p<0,01), απμεκέλε επαλεηζαγσγή ζηελ 2 νκάδα (15% vs 4%,p<0,001), αιιά κεησκέλε ζπλνιηθή παξακνλή ζην λνζνθνκείν ζηελ 2 νκάδα κε fast-trac αληηκεηώπηζε (p<0,001).

21 FAST-TRAC SURGERY Spanjersberg WR et al. Fast track surgery versus conventional recovery strategies for colorectal surgery. Cochraine Database Syst Rev Feb 16;(2):CD αζθενείρ, (119 ERAS και 118 παπαδοζιακή ανηιμεηώπιζη). ηαηιζηικά ζημανηική μείυζη ηος ζςνόλος ηυν επιπλοκών, συπίρ ηη μείυζη ηυν ζοβαπών επιπλοκών, και μείυζη ηηρ παπαμονήρ αζθενών ζηο νοζοκομείο. Σα ποζοζηά επανειζαγυγήρ αζθενών ήηαν παπόμοια και ζηιρ 2 ομάδερ.

22 ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ Hur H. et al. Effect of early oral feeding after gastric cancer surgery: a result of randomized clinical trial. Surgery, 2011;149(4): αζθενών, 2 ομάδερ, 1 ομάδα με σοπήγηζη ςγπών ηην 2 μεηεγσειπηηική μέπα και ελαθπιά διαηποθή από ηην 3 μέπα και 2 ομάδα με σοπήγηζη ςγπών ηην 4 μεηεγσειπηηική μέπα. Αποηελέζμαηα: Η δηάξθεηα ηεο λνζειείαο (Ρ = 0,044), ζπρλόηεηα λαπηίαο θαη εκεηνύ (P = 0.048) θαη ν ρξόλνο κέρξη ηελ δηέιεπζε αεξίσλ (Ρ = 0,036) ζηελ νκάδα πξώηκεο ζίηηζεο κεηώζεθαλ ζεκαληηθά. Όζνλ αθνξά ηα πνζνζηά λνζεξόηεηαο, ην θόζηνο ηεο λνζειείαο, κεηεγρεηξεηηθά ζπκπηώκαηα θαη έληαζε πόλνπ, δελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Πξώηκε δηα ζηόκαηνο δηαηξνθή κεηά ηε γαζηξηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ην θαξθίλν είλαη εθηθηή θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηθξόηεξε λνζειεία θαη βειηηώζεηο ζε πνιιέο πηπρέο ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ζηελ πξώηκε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν.

23 ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ Mi L. et al. Effect of early oral enteral nutrition on clinical outcomes after gastric cancer surgery. Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi, 2012 ;15(5): αζζελείο κε ξηδηθή επέκβαζε θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ζηνκάρνπ, ρσξηζκέλνη ζε 2 νκάδεο, 1 νκάδα κε πξώηκε ρνξήγεζε πγξώλ θαη δηαιύκάησλ εληεξηθήο δηαηξνθήο από ηελ 2 κέξα θαη 2 νκάδα κε παξαδνζηαθή αληηκεηώπηζε. Απνηειέζκαηα: ζηελ νκάδα 1 ππήξρε κηθξόηεξνο ρξόλνο κέρξη ηε δηέιεπζε αεξίσλ (Ρ <0,05) θαη κεηεγρεηξεηηθή παξακνλή ζην λνζνθνκείν (Ρ <0,01). Σν θόζηνο (P <0,01) ήηαλ ρακειόηεξν από ηελ νκάδα ειέγρνπ. Γελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ λνζεξόηεηα κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ (13,3% (4/30) έλαληη 16,7% 5/30 ))

24 ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ Chaeroenkwan K, Philipson G, Vutyavanich T. Early versus delayed oral fluids and food for reducing complications after major abdominal gynaecologic surgery. Cochraine Database Svst Rev. 2007,17;(4) 3 μελέηερ με 496 αζθενείρ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ όηη ε πξώηκε κεηεγρεηξεηηθή ζίηηζε ζπλδέεηαη κε απμεκέλν πνζνζηό λαπηίαο θαη εκεηνύ, κεησκέλν ρξόλν κέρξη ηελ δηέιεπζε ησλ αεξίσλ, κηθξόηεξν ρξόλν κέρξη ηελ πξώηε ιήςε ηεο ζηεξεάο ηξνθήο θαη κεησκέλε παξακνλή ζην λνζνθνκείν.

25 ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ Chewing gum Gum-κάζεκα έρεη κειεηεζεί θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία σο κηα κνξθή εηθνληθήο ζίηηζε γηα ηελ ηόλσζε ηεο αλάθακςεο ηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ εληέξνπ κεηά από ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Ο ππνηηζέκελνο κεραληζκόο δξάζεο είλαη ρνιηλεξγηθή (παξαζπκπαζεηηθή) δηέγεξζε ηεο γαζηξεληεξηθήο νδνύ, παξόκνηα κε ιήςε ηξνθήο από ηνπ ζηόκαηνο, αιιά κε ιηγόηεξν θίλδπλν (ζεσξεηηθά) ηνπ εκεηνύ θαη ηεο εηζξόθεζεο.

26 ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ Chewing gum Cnah MK, Law WL. Use of chewing gum in reducing postoperative ileus after elective colorectal resection: a systematic review. Dis Colon Rectum,2007;50(12): ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο κε 158 αζζελείο, 78 αζζελείο κάζεζαλ ηζίθια κεηεγρεηξεηηθά θαη 80 αζζελείο όρη. ηελ νκάδα κε ηζίθια δηαπηζηώζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά όζν αθνξά ηελ θηλεηηθόηεηα εληέξνπ (p =0,0002), δηέιεπζε αεξίσλ (p=0,0006), ηελ αθόδεπζεο (p<0,00001), ρσξίο λα ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ 2 νκάδσλ ζε επηπινθέο, θαη ζην πνζνζηό ηεο επαλεπέκβαζεο. πκπέξαζκα ηεο κειέηεο: Η ρξήζε ηεο ηζίριαο ζηελ κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν είλαη κηα αζθαιήο κέζνδνο γηα λα δηεγείξεη ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ εληέξνπ θαη λα κεησζεί ε ζπρλόηεηα κεηεγρεηξεηηθνύ εηιενύ κεηά από ρεηξνπξγηθή ηνπ παρένο εληέξνπ.

27 ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ Chewing gum Vasquez W. et al. Is gum chewing useful for ileus after elective colorectal surgery? A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. J Gastrointes Surg.2009;13(4): ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο κε 244 αζζελείο, ηελ νκάδα κε ηζίθια δηαπηζηώζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά όζν αθνξά ηελ θηλεηηθόηεηα εληέξνπ, δηέιεπζε αεξίσλ, ηελ αθόδεπζεο θαη δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζην λνζνθνκείν ήηαλ νξηαθά κεησκέλε. πκπέξαζκα ηεο κειέηεο: ε αζζελείο κε εηιεό κεηά από ρεηξνπξγηθή επέκβαζε παρένο εληέξνπ, κάζεζε ηζίθιαο κεηώλεη ζεκαληηθά ην ρξόλν κέρξη ηελ πξώηε δηέιεπζε αεξίσλ θαη ην ρξόλν έσο ηελ πξώηε αθόδεπζε ζε ζύγθξηζε κε ηππηθή ζεξαπεία κόλν. Τπάξρεη επίζεο κηα ηάζε λα κεηώλεη θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο αζζελώλ ζην λνζνθνκείν. Σζίριεο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ζηελ ηππηθή αγσγή ησλ αζζελώλ απηώλ.

28 ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ Chewing gum Noble EJ, Lewis SJ et al. Gum chewing reduces postoperative ileus? A systematic review and metaanalysis. Int J Surg. 2009;7(2): ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο κε 437 αζζελείο, ηελ νκάδα κε ηε κάζεζε ηζίθιαο δηαπηζηώζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά όζν αθνξά ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ εληέξνπ (θαηά 23 ώξεο λσξίηεξα,p<0,001), ηελ δηέιεπζε αεξίσλ (θαηά 14 ώξεο λσξίηεξα,p=0,001), θαη δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζην λνζνθνκείν ήηαλ κεησκέλε (θαηά 1,1 κέξα, p=0,016)

29 ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΔΙΛΔΟ Chewing gum 1. de Castro SM et al. A systematic review of the efficacy of gum chewing for the amelioration of postoperative ileus. Dig Surg,2008;25(1): Parnaby CN et al. Sham feed or sham? A meta-analysis of randomized clinical trials assessing the effect of gum chewing on gut function after elective colorectal surgery. Int J Colorectal Dis 2009 May;24(5): Fitzerald JE,Ahmed I. Systematic review and metaanalysis of chewing-gum therapy in the reduction of postoperative paralytic ileus following gastrointestinal surgery. World J Surg,2009;33(12):

30 ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΣΔΡΙΚΗ ΙΣΙΗ Παξαθξάδνληαο ηνλ Shakespeare, από ηνλ Han-Geurts IJ et al. ηίζεηαη ην εξώηεκα: "To feed or not to feed?" κεηά από ηηο επεκβάζεηο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο. Θα δώζνπκε ζηνλ άζζελή καο καζήζεη κηα ΣΙΚΛΑ! ηνπιάρηζηνλ λα

31

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής 44 Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής Νηπίηζος Β MD, Παπαγιαννοπούλος Π MD, PhD, Κώζηογλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΜΟ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΙΘΗΙΑ: Μέρος ΙΙ: στρατηγικές προστασίας τοσ πνεύμονα

ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΜΟ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΙΘΗΙΑ: Μέρος ΙΙ: στρατηγικές προστασίας τοσ πνεύμονα 47 ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΜΟ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΙΘΗΙΑ: Μέρος ΙΙ: στρατηγικές προστασίας τοσ πνεύμονα Νύκηαπη Βαζιλεία MD, Φακίπηρ Κωνζηανηίνορ MD, Μαθιοςδάκηρ Εμμανοςήλ MD, Παπαιωάννος Αλεξάνδπα MD ABSTRACT Mechanical

Διαβάστε περισσότερα

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá 4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá ΟΡΓΑΝΩΖ Διιεληθή Δηαηξεία Αζεξνζθιήξωζεο Μαηάλδξνπ 9, 115 28 Αζήλα Σει. / Φαμ: 210 7210055 E-mail: info@atherosclerosis-gr.org

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο 1 Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλορ ηων Ινκπεηινών ζηεν Ομοιοζηαζία ηερ Γλςκόδερ

Ο Ρόλορ ηων Ινκπεηινών ζηεν Ομοιοζηαζία ηερ Γλςκόδερ Ο Ρόλορ ηων Ινκπεηινών ζηεν Ομοιοζηαζία ηερ Γλςκόδερ Σηασρούλα Α. Πάζτοσ, MD, PhD Ειδικεσόμενη Ενδοκρινολόγος Νοζοκομείο «Ερσθρός Σηασρός» Γενικά Ωο «Φαηλόκελν ηεο Ηλθξεηίλεο» νξίδεηαη ε κεγαιύηεξε απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια Δμαξηεζηνγόλεο νπζίεο: Ζ θάλλαβε ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο; Νηθνιέηηα Γεσξγίνπ Α.Φ.Σ: 2007407608 Α.Π.Σ:

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ιωάννη Χ. Μαρούλη Δπίκοςπος Καθηγηηή Γενικήρ Υειποςπγικήρ και Μεηαμοζσεύζευν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Πάηπα, Ηούνιορ 2013 Πεπιεσόμενα 1. Βηνγξαθηθά ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Aζαλαζία Κ.Παπαδαθεηξνπνύινπ, Αιέμηνο σηεξόπνπινο, ηαύξνο Ι.Παππάο. Γ Παζνινγηθό Σκήκα & Γηαβεηνινγηθό Κέληξν Γ.Ν.Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ»

Aζαλαζία Κ.Παπαδαθεηξνπνύινπ, Αιέμηνο σηεξόπνπινο, ηαύξνο Ι.Παππάο. Γ Παζνινγηθό Σκήκα & Γηαβεηνινγηθό Κέληξν Γ.Ν.Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ» 1 Σελήνιο και καπδιαγγειακόρ κίνδςνορ Aζαλαζία Κ.Παπαδαθεηξνπνύινπ, Αιέμηνο σηεξόπνπινο, ηαύξνο Ι.Παππάο Γ Παζνινγηθό Σκήκα & Γηαβεηνινγηθό Κέληξν Γ.Ν.Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ» Βπασύρ ηίηλορ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος

Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος 20 νο αηώλαο : Καξθίλνο ηξαρήινπ κήηξαο Έηνο : 1950 Επαλαζηαηηθή Αλαθάιπςε ηνπ ηεζη-παπαληθνιάνπ Πξν ηνπ 1950 Δελ ππήξρε ηξόπνο δηάγλσζεο ησλ πξνθαξθηληθώλ ζηαδίσλ Η δηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος

Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος Γεκήηξεο ηακπιήο, MD, PhD, FCIRSE Κσλζηαληίλνο Καηζάλνο, MSc, MD, PhD, EBIR ηαχξνο πειηφπνπινο, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΗΜΑ DAVINCI ΓΤΟ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.

ΣΟ ΤΣΗΜΑ DAVINCI ΓΤΟ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. ΣΟ ΤΣΗΜΑ DAVINCI ΓΤΟ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. Κ.Κυνζηανηινίδηρ,.Υειπίδηρ, Α.Ξιάπσορ, Κ.Αναζηαζάκος, Γ.άμπαληρ, Μ.Βοπιάρ, Μ.Γευπγίος, Γ.Θυμάρ Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΕΩΖ Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ Δθπνλήζεθε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΘΖΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΚΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ. Δπεκβαηηθήο Νεπξναθηηλνινγίαο, Γεληθή Κιηληθή ΙΑΧ General

ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΘΖΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΚΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ. Δπεκβαηηθήο Νεπξναθηηλνινγίαο, Γεληθή Κιηληθή ΙΑΧ General ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΘΖΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΚΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ νθία Βαζηινπνύινπ 1, Υξήζηνο Γθόγθαο 2, Κώζηαο πέγγνο 1 1 1 ε Νεπξνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν, 2 Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα