ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ * Μάξηηνο 2008*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2007. * Μάξηηνο 2008*"

Transcript

1 ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 20 * Μάξηηνο 2008*

2 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΧΝ Εηζαγσγή - ζει. 3 Ραδηόθσλν ζει Σειεόξαζε - Αλάιπζε ζει Καηαιεθηηθά πκπεξάζκαηα- ει Σςλλογή και ανάλςζη Σηοισείων Σύνηαξη και επιμέλεια Έκθεζηρ: Μισάληρ Λαμππιανίδηρ (Τηλεόπαζη) Ναςζικά Χαπαλάμποςρ Θεοθάνοςρ(Ραδιόθωνα) Λεηηνπξγνί Ραδηνηειεφξαζεο 2

3 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΟΤ ΡΑΔΙΟΦΧΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 20 Πεξίνδνο Ιαλνπάξηνο-Δεθέκβξηνο 20 Ο Ρόινο ηεο Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 22Β(1) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκνπ 300 Α, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηνλ ηξνπνπνηεηηθφ Νφκν Ν.96(Ι) ηνπ 2004 ε Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ νξίδεηαη σο ε αξκφδηα αξρή γηα λα αζθεί εηήζην πνηνηηθφ έιεγρν αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε απφ ην Ίδξπκα ηεο απνζηνιήο ηνπ πνπ ηνπ αλαηίζεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16Α ηνπ πξναλαθεξζέληνο Νφκνπ. Με βάζε ην άξζξν 22Β(3) ηνπ πξναλαθεξζέληνο Νφκνπ ε Αξρή εηνηκάδεη εηήζηα έθζεζε ζηελ νπνία παξαζέηεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ. χκθσλα κε ην άξζξν 22Β(2) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ ε Αξρή ειέγρεη: (α) Καηά πφζν ην Ίδξπκα παξέρεη πξαγκαηηθά κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ (β) Καηά πφζν ην Ίδξπκα κεηαδίδεη πξαγκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ (γ) Καηά πφζν ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ κεηαδίδεη ην Ίδξπκα ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζίαο πιεξνί πξαγκαηηθά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο. 3

4 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ Πξώην, Δεύηεξν, Σξίην θαη Σέηαξην Πξόγξακκα ΡΙΚ ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ Πξώην, Δεύηεξν, Σξίην θαη Σέηαξην Πξόγξακκα Ραδηνθώλνπ Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Κύπξνπ Ννκηθό Πιαίζην α) Απαηηνύκελα πνζνζηά γηα κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηώλ. ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 (Κ.Γ.Π. 616/2003), θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Καλνληζκφ 3, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 3(2)(β) πνπ αθνξά ζηελ παξνρή δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηηο ξαδηνθσληθέο κεηαδφζεηο, ην Ίδξπκα ζεσξείηαη φηη παξέρεη ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ, φηαλ αθηεξψλεη ηα πην θάησ πνζνζηά ρξφλνπ ζε πξνγξάκκαηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά: ε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ 25% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. ε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. 4

5 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθφ ρξφλν πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. εκεηώλεηαη όηη, γηα ζθνπνύο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ, «ζπλνιηθόο ξαδηνθσληθόο ρξόλνο» ζεκαίλεη ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηειενπηηθνύ θαη ξαδηνθσληθνύ ρξόλνπ ησλ ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ θαλαιηώλ (αληίζηνηρα) ηνπ Ιδξύκαηνο πνπ παξέρνπλ δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο κεηαδόζεηο αληίζηνηρα. Η «δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία» νξίδεηαη απφ ηνλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκν (Κεθάιαην 300 Α) σο «ε δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο κεηαδόζεηο, ε νπνία απνηειεί ππεξεζία γεληθνύ νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο δεκνθξαηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο θαη ζηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί ν πινπξαιηζκόο, κεηαμύ άιισλ, ησλ πνιηηηζκηθώλ θαη γισζζηθώλ δηαθνξώλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηώλ, πνπ απνηειείηαη από ελεκεξσηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθπνκπέο, πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζθνξάο, εθπνκπέο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, θαζώο θαη εθπνκπέο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη πνιηηηθήο άκπλαο, όπσο ε δέζκε απηή θαζνξίδεηαη ζε Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη όπσο δηεπξύλεηαη ή άιισο πσο δηαθνξνπνηείηαη, δπλάκεη ηέηνησλ Καλνληζκώλ, ππό ην θσο ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ή λέσλ ζπλζεθώλ θαη δεδνκέλσλ». Ο «ζπλνιηθόο ξαδηνθσληθόο ρξόλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγηζηνχλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, ηα δηαθεκηζηηθά κελύκαηα θαζψο απηά, κε βάζε ηνλ πην πάλσ νξηζκφ, δελ απνηεινχλ «δεκφζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία». εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκν ΚΔΦ. 300Α, «δηαθήκηζε ζεκαίλεη θάζε κνξθή 5

6 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 αλαθνίλσζεο πνπ κεηαδίδεηαη έλαληη πιεξσκήο ή αλαιόγνπ αληαιιάγκαηνο ή γηα ιόγνπο απηνπξνβνιήο από κία δεκόζηα ή ηδησηηθή επηρείξεζε ζηα πιαίζηα εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο ή βηνηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο ή άζθεζεο επαγγέικαηνο, κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε παξνρήο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αθηλήησλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ έλαληη πιεξσκήο». Με βάζε απηφ ηνλ νξηζκφ ζεσξήζεθαλ σο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, θαη θαηακεηξήζεθαλ σο ηέηνηα, θαη νη αλαγγειίεο γηα πξνζερή πξνγξάκκαηα ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ. β) Δηαρσξηζκόο Πξνγξακκάησλ Οη Καλνληζκνί 4, 5 θαη 6 ησλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκψλ ηνπ 2003 θάλνπλ εμεηδηθεπκέλε αλαθνξά ζηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. Οη ελ ιφγσ θαλνληζκνί αλαθέξνπλ: Καλνληζκόο 4. Σα αθόινπζα ζεσξνύληαη ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: α) Σα δειηία εηδήζεσλ ζηελ Ειιεληθή, Σνπξθηθή, Αγγιηθή θαη Ννεκαηηθή γιώζζα. β) Σα πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο. γ) Σα ελεκεξσηηθά καγθαδίλα. δ) Οη ζπδεηήζεηο γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα. ε) Σα ληνθηκαληέξ γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα. δ) Σα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, ηνπο ηνπξθνθύπξηνπο θαη ηηο κεηνλνηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο. ε) Σα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή πνιηηηθήο άκπλαο. Καλνληζκόο 5. 6

7 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Σα αθόινπζα ζεσξνύληαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Πξνγξάκκαηα κε ζέκα ην πεξηβάιινλ, ηελ ηέρλε θαη ηηο παξαδνζηαθέο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θνηλνηήησλ ηεο Κύπξνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηε κνπζηθή, ην ρνξό, ηελ πνίεζε, ηελ παληνκίκα, ηε δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή. (β) Σα επξσπατθά θαη δηεζλή πνιηηηζηηθά πξντόληα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θιαζηθήο κνπζηθήο, όπεξαο, κπαιέηνπ, παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, παξαδνζηαθώλ ρνξώλ θαη ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ. (γ) Σα πνιηηηζηηθά καγθαδίλα πνπ θαιύπηνπλ πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο ζηελ Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ θεζηηβάι, θνλζέξησλ, ρνξώλ, ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθνπ, όπεξαο θαη κπαιέηνπ. (δ) Σα θππξηαθά ζθεηο θαη νη θππξηαθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. (ε) Οη ζπδεηήζεηο από ην ζηνύληην γηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα. (ζη) Σα ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα. (δ) Παξαζηάζεηο, κεηαμύ άιισλ, κπαιέηνπ, όπεξαο, ζπκθσληθήο νξρήζηξαο. Καλνληζκόο 6. Σα αθόινπζα ζεσξνύληαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Σα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ γεγνλόησλ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην θππξηαθό ηειενπηηθό θνηλό, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ 7

8 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 άιισλ, ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ησλ αγώλσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ηνπ Επξσπατθνύ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ησλ αγώλσλ Champions League, θαη ηνπ δηαγσληζκνύ ηξαγνπδηνύ ηεο Eurovision. (β) Σα αζιεηηθά ηειεκαγθαδίλα θαη νη ζπδεηήζεηο γηα ηα αζιεηηθά ζέκαηα από ην ζηνύληην. (γ) Σα πξνγξάκκαηα θάιπςεο αζιεηηθώλ γεγνλόησλ. (δ) Σα παηδηθά πξνγξάκκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ηειεκαγθαδίλσλ γηα παηδηά, πνηνηηθώλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ γηα παηδηά, ηειενπηηθώλ ζεηξώλ γηα παηδηά θαη δηαγσληζκώλ γλώζεσλ. (ε) Σα πξνγξάκκαηα πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, πξνγξακκάησλ γηα κόδα, θνπδίλα, ζπίηη θαη δηαθόζκεζε. (ζη) Σα γεληθά ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, όπσο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη δηαγσληζκνί γλώζεσλ πςεινύ πνηνηηθνύ επηπέδνπ. 8

9 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ πιινγή ηνηρείσλ θαη Πιεξνθνξηώλ Η Αξρή δηεμήγαγε έξεπλα ζπιιέγνληαο ζηνηρεία απφ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ, ηα νπνία κειέηεζε θαη αλέιπζε. ε φ,ηη αθνξά ζηελ θαηακέηξεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ε Αξρή επέιεμε φπσο θαηακεηξήζεη ην ζπλνιηθφ εηήζην πξφγξακκα εθπνκπήο θαη ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, θαηά ην έηνο 20, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πεξηζψξην ζηαηηζηηθήο απφθιηζεο ζηα επξήκαηα. Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη ε Αξρή εθπφλεζε ηελ έξεπλα κε βάζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ δφζεθε απφ ην Ίδξπκα γηα ηα ηέζζεξα θαλάιηα θαη ηηο δηάθνξεο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην πξφγξακκα θαη ππνβιήζεθαλ θαηφπηλ απφ ην ΡΙΚ. Αθξηβήο ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ππάξρεη, ζε αληίζεζε κε ηελ ηειεφξαζε, θαη απηφ θαζηζηά ηε ζπιινγή θαη ηελ επαιήζεπζε ζηνηρείσλ δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα. Δπηπιένλ, ε πξαθηηθή απηή απμάλεη ελδερνκέλσο ην ζηαηηζηηθφ ιάζνο ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ ηειεφξαζε θαη ηα νπνία είλαη θαηαγξακκέλα κε αθξίβεηα δεπηεξνιέπηνπ. εκεηψλεηαη φηη ε Αξρή δήηεζε απφ ην Ίδξπκα λα δνζεί ειεθηξνληθά ε ξνή ησλ ηεζζάξσλ θαλαιηψλ, αιιά απηφ δελ θαηέζηε δπλαηφ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ παξνχζα έξεπλα ιήθζεθε ππφςε ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ, δειαδή 24 ψξεο εθπνκπήο εκεξεζίσο. Αθνινχζσο, ππνινγίζηεθε ν «ζπλνιηθφο ξαδηνθσληθφο ρξφλνο» φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνζηψζεσλ, δε ιήθζεθε ππφςε ν ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε ζηε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγγειηψλ γηα πξνζερείο εθπνκπέο. Η Αξρή δηαρψξηζε ηα ελεκεξσηηθά, ςπραγσγηθά θαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα κε βάζε ζηνηρεία ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ην πεξηερφκελν ησλ εθπνκπψλ θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο πξφλνηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Καλνληζκψλ. 9

10 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Ο ζπλνιηθφο ξαδηνθσληθφο ρξφλνο βάζε ηνπ νπνίνπ έγηλαλ νη ππνινγηζκνί θαη πξνέθπςαλ νη πνζνζηψζεηο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο δψδεθα κήλεο αλέξρεηαη ζηηο ώξεο 12 ιεπηά θαη 10 δεπηεξόιεπηα από ώξεο ζπλνιηθνύ ρξόλνπ κεηάδνζεο. Γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο, πεξηιήθζεθαλ ζηελ Έθζεζε θαη πνζνζηψζεηο ππνινγηζκέλεο κε βάζε ην ζπλνιηθφ ρξφλν κεηάδνζεο, δειαδή ιακβάλνληαο ππφςε νιφθιεξν ην εηθνζηηεηξάσξν κε εμαηξνπκέλσλ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ιδξχκαηνο γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. ΕΤΡΗΜΑΣΑ πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο Σα ζηνηρεία πνπ ζα λα αλαιπζνχλ ψζηε λα δηαθαλεί θαηά πφζν ην Ίδξπκα παξέρεη πξαγκαηηθά κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ ζηηο ξαδηνθσληθέο ηνπ κεηαδφζεηο, αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο 2003, ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ θαη ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ ηνπ ΡΙΚ. Χζηφζν, γηα ζθνπνχο αλάιπζεο παξαηίζεληαη αξρηθά νη πνζνζηψζεηο ησλ πξνγξακκάησλ αλά θαλάιη (Πξψην, Γεχηεξν, Σξίην θαη Σέηαξην Πξφγξακκα) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα αληίζηνηρα πνζνζηά κε βάζε ην άζξνηζκα θαη ησλ ηεζζάξσλ θαλαιηψλ. 10

11 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Πξώην Πξόγξακκα Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Πξώην Πξόγξακκα Υξόλνο Πνζνζηό ΕΝΗΜΕΡΧΗ 2495:50:00 28,68% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 1779:03:00 20,45% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 4426:43:00 50,87% ΟΛΙΚΑ 8701:36:00 100% ΠΡΧΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο 28,68% ΕΝΗΜΕΡΧΗ 50,87% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 20,45% ΠΟΛΙΣΙΜΟ Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Πξψην Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ αθηεξψλεη: - ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 28,68% ηνπ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην θαηψηαην φξην (25%) πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(i) γηα ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα (γηα ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθψλσλ). - ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 20,45% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% πνπ ζέηεη σο θαηψηαην φξην ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(ii). - ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 50,87% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii). 11

12 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Δεύηεξν Πξόγξακκα Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο 2ν Πξόγξακκα Ώξεο Πνζνζηό ΕΝΗΜΕΡΧΗ 2203:36:14 25,16% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 1489:51:41 17,01% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 5065:37:20 57,83% ΟΛΙΚΑ 8759:05:15 100% ΔΕΤΣΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο 25,16% ΕΝΗΜΕΡΧΗ 57,83% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 17,01% ΠΟΛΙΣΙΜΟ Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Γεχηεξν Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ αθηεξψλεη: - ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 25,16% ηνπ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην θαηψηαην φξην (25%) πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(i) γηα ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα (γηα ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθψλσλ). - ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 17,01% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% πνπ ζέηεη σο θαηψηαην φξην ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(ii). 12

13 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 - ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 57,83% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii). Επαλαιήςεηο Πξνγξακκάησλ Δεύηεξνπ Πξνγξάκκαηνο Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη ην Γεχηεξν Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ κεηαδίδεη ζε επαλάιεςε αξθεηά πξνγξάκκαηά ηνπ πνιχ ζχληνκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηθήο κεηάδνζεο. πγθεθξηκέλα, κεηαδίδεη απφ ηα κεζάλπθηα κέρξη ηηο 6 ην πξσί ζε επαλάιεςε ηα πξνγξάκκαηα πνπ κεηαδίδεη ζε πξψηε κεηάδνζε απφ ηηο 18:00 ην απφγεπκα κέρξη ηα κεζάλπθηα. πλνιηθά, κεηαδίδεη εηήζηα 1514 ψξεο θαη 55 ιεπηά ςπραγσγηθό πξόγξακκα ζε επαλάιεςε, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 17,29% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. Δπίζεο, κεηαδίδεη 490 ψξεο θαη 15 ιεπηά ελεκεξσηηθό πξόγξακκα ζε επαλάιεςε, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5.60% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. Σέινο, κεηαδίδεη 220 ψξεο θαη 50 ιεπηά πνιηηηζηηθέο εθπνκπέο ζε επαλάιεςε, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 2,52% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. Αζξνηζηηθά, ην Γεχηεξν Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ κεηαδίδεη 2226 ώξεο πξόγξακκα ζε επαλάιεςε, δειαδή 25,41% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. 13

14 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Σξίην Πξόγξακκα Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο 3ν Πξόγξακκα Ώξεο Πνζνζηό ΕΝΗΜΕΡΧΗ 2215:09:00 26,39% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 561:06:00 6,68% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 5618:45:00 66,93% ΟΛΙΚΑ 8395:00:00 100% ΣΡΙΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο 26,39% ΕΝΗΜΕΡΧΗ 6,68% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 66,93% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Σξίην Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ αθηεξψλεη: - ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 26,39% ηνπ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην θαηψηαην φξην (25%) πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(i) γηα ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα (γηα ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθψλσλ). - ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 6,68% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% πνπ ζέηεη σο θαηψηαην φξην ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(ii). - ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 66,93% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii). 14

15 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Σέηαξην Πξόγξακκα Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο 4ν Πξόγξακκα Ώξεο Πνζνζηό ΕΝΗΜΕΡΧΗ 931:26:55 10,65% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 1112:20:00 12,72% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 6702:44:00 76,63% ΟΛΙΚΑ 8746:30:55 100% ΣΕΣΑΡΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο 10,65% ΕΝΗΜΕΡΧΗ 12,72% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 76,63% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Σέηαξην πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ αθηεξψλεη: - ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 10,65% ηνπ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ. Πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ ην θαηψηαην φξην (25%) πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(i) γηα ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα (γηα ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθψλσλ). 15

16 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 - ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 12,72% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% πνπ ζέηεη σο θαηψηαην φξην ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(ii). - ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 76,63% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ηέηαξην πξφγξακκα ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ είλαη νπζηαζηηθά κνπζηθφ θαλάιη. Δμαζθαιίδεη έλα πνζνζηφ πνιηηηζηηθψλ εθπνκπψλ εμαηηίαο ηεο κεηάδνζεο θιαζηθήο κνπζηθήο θαη έλα πνζνζηφ ελεκεξσηηθψλ εθπνκπψλ, επεηδή ζπλδέεηαη κε ην Πξψην θαη ην Σξίην Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ, θαζψο θαη κε ηελ ηειεφξαζε ηνπ ΡΙΚ1 θαη κεηαδίδεη ζπλνιηθά ελλέα δειηία εηδήζεσλ ηελ εκέξα. 16

17 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΤΝΟΛΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΧΝΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ ΟΛΙΚΑ ΠΟΟΣΟ ΕΝΗΜΕΡΧΗ 7846:02:09 22,67% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 4942:20:41 14,28% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 21813:49:20 63,05% ΟΛΙΚΑ 34602:12:10 100,00% ΡΑΔΙΟΦΧΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΤΠΡΟΤ πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο 22,67% ΕΝΗΜΕΡΧΗ 14,28% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 63,05% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ Με βάζε φια ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Ίδξπκα αθηεξψλεη: - ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 22,67% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ θαη επνκέλσο δελ πιεξνί ηελ πξφλνηα ηνπ Καλνληζκνχ 3(2)(β)(i) πνπ θαζνξίδεη πνζνζηφ «όρη ιηγόηεξν ηνπ 25% ηνπ ζπλνιηθνύ ξαδηνθσληθνύ ρξόλνπ». - ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 14,28% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ θαη επνκέλσο πιεξνί ηελ πξφλνηα ηνπ Καλνληζκνχ 3(2)(β)(ii), δειαδή «ρξόλν όρη ιηγόηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλνιηθνύ ξαδηνθσληθνύ ρξόλνπ». 17

18 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 - ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 63,05% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ 70% θαη επνκέλσο πιεξνί ηελ πξφλνηα ηνπ Καλνληζκνχ 3(2)(β)(iii). ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΡΙΚ 1 ν, 2ν, 3 ν, 4 ν Απαηηνύκελν Μεηαδίδεηαη Εληόο Ννκνζεζίαο; ΕΝΗΜΕΡΧΗ 25% 22,67% ΟΥΙ (- 2,33%) ΠΟΛΙΣΙΜΟ 5% 14,28% ΝΑΙ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 70% 63,05% ΝΑΙ 80,00% 70,00% 60,00% 70% 63,05% 50,00% 40,00% ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟ 30,00% 25% 22,67% ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ 20,00% 14,28% 10,00% 0,00% 5% ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ 18

19 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα αλά θαλάιη ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ 1ν Πξ. 2ν Πξ. 3ν Πξ. 4ν Πξ. ΟΛΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΧΗ 28,68% 25,16% 26,39% 10,65% 22,67% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 20,45% 17,01% 6,68% 12,72% 14,28% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 50,87% 57,83% 66,93% 76,63% 63,05% ΟΛΙΚΑ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ Παξαηεξήζεηο ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθύςεη, ην Ραδηνθσληθό Ίδξπκα Κύπξνπ ζηηο ξαδηνθσληθέο κεηαδόζεηο πιεξνί ηηο δύν από ηηο ηξεηο πξόλνηεο ησλ Καλνληζκώλ. Παξνπζηάδεηαη κηα απόθιηζε ζηελ θαηεγνξία ησλ Ελεκεξσηηθώλ Πξνγξακκάησλ, ζε ζρέζε κε ην θαηώηαην πνζνζηό πνπ ζέηεη ν Καλνληζκόο 3(2)(β)(i). Η απόθιηζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 2,33%. Όπσο επηζεκάλζεθε θαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ ΡΙΚ γηα ην έηνο 2006, ε απφθιηζε απφ ην πνζνζηφ πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο ζηα Δλεκεξσηηθά Πξνγξάκκαηα δεκηνπξγείηαη απφ ην Σέηαξην Καλάιη ηνπ ΡΙΚ, ζην νπνίν θαηακεηξήζεθε πνζνζηφ ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ηάμεο ηνπ 10,65%. 19

20 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Όπσο πξναλαθέξζεθε, απφ ηε ζπρλφηεηα ηνπ ηέηαξηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΡΙΚ κεηαδίδεηαη κφλν κνπζηθή, δειηία εηδήζεσλ ζε ζχλδεζε κε ην πξψην θαη ην ηξίην θαλάιη ηνπ ΡΙΚ θαη θιαζηθή κνπζηθή, ε νπνία ινγίδεηαη σο πνιηηηζηηθή εθπνκπή. Οη αλαπξνζαξκνγέο πνπ έθαλε ην Ίδξπκα ζην ηέηαξην θαλάιη (δηθηπψζεηο κε δειηία εηδήζεσλ θαη αχμεζε ησλ σξψλ κεηάδνζεο θιαζηθήο κνπζηθήο) κπνξεί λα έρνπλ απμήζεη ηα πνζνζηά ηνπ ΡΙΚ ζε φ,ηη αθνξά ζηηο ελεκεξσηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθπνκπέο, σζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ νπζία ην ηέηαξην πξφγξακκα είλαη κηα δεκφζηα ζπρλφηεηα πνπ πεξηνξίδεηαη ζηε κεηάδνζε κνπζηθήο, ρσξίο ζρφιην παξαγσγνχ/παξνπζηαζηή ή ηελ χπαξμε εθπνκπψλ πνπ θαιχπηνπλ επξχηεξα ζέκαηα ηεο κνπζηθήο (ηζηνξία ηεο κνπζηθήο, ζπλεληεχμεηο θαιιηηερλψλ, παξνπζίαζε κνπζηθψλ νξγάλσλ θηι). Η Αξρή θαηαλνεί ην γεγνλφο φηη ην Ίδξπκα πξνζπαζεί λα δψζεη κηα μερσξηζηή ηαπηφηεηα ζην Σέηαξην Ραδηνθσληθφ Πξφγξακκα. Άιισζηε θαη ηα άιια πξνγξάκκαηα έρνπλ ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα ην Πξψην πξφγξακκα δίδεη έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηνλ πνιηηηζκφ, ην Γεχηεξν πξφγξακκα είλαη ην μελφγισζζν πξφγξακκα πνπ απεπζχλεηαη ζηηο κεηνλφηεηεο ηεο Κχπξνπ θαη γεληθά ζηνπο ηνπξίζηεο θαη ηνπο μελφγισζζνπο ππεθφνπο θαη θαηνίθνπο ηεο Κχπξνπ. Σν δε Σξίην πξφγξακκα θηλείηαη ζε δχν ππιψλεο, ηε ςπραγσγία θαη ηελ ελεκέξσζε. Χζηφζν, νη πξφλνηεο ηεο Ννκνζεζίαο είλαη ζαθείο θαη ην ΡΙΚ ζα πξέπεη λα εμεχξεη ηξφπνπο θαη κεραληζκνχο ψζηε ε απηφλνκε ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε εθ ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ, λα κελ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ Ιδξχκαηνο. Άιισζηε, ε κεηάδνζε 21 σξψλ ηελ εκέξα κνπζηθήο απφ έλα θαλάιη δελ ππνβνεζά ην Ίδξπκα λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ γηα παξνρή δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηψλ. 20

21 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΤΓΚΡΙΗ ΕΤΡΗΜΑΣΧΝ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΑ ΕΣΗ ΤΓΚΡΙΗ ΕΤΡΗΜΑΣΧΝ ΡΙΚ ΡΑΔΙΟΦΧΝΑ ΕΝΗΜΕΡΧΗ 22,98% 19,88% 22,67% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 12,59% 12,09% 14,28% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 64,43% 68,03% 63,05% 80,00% 70,00% 60,00% 64,43% 68,03% 63,05% 50,00% 40,00% ,00% 20,00% 22,98% 19,88% 22,67% 10,00% 12,59% 12,09% 14,28% 0,00% ΕΝΗΜΕΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία, ηα ζπλνιηθά πνζνζηά ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ ηνπ ΡΙΚ γηα ην έηνο 20 είλαη πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν κε ηα αληίζηνηρα ηνπ έηνπο ε ζρέζε κε ην 2006, ηα δεδνκέλα ηνπ 20 πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα Έθζεζε πξνζεγγίδνπλ πεξηζζφηεξν ηα φξηα πνπ ζέηνπλ νη Καλνληζκνί Κ.Γ.Π. 612/2003 ζρεηηθά κε ηνπο ηχπνπο πξνγξακκάησλ. Δληνχηνηο, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη απφθιηζε ζηα πνζνζηά ησλ ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ην θαηψηαην φξην πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο (25%). 21

22 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ Γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο παξαηίζεληαη παξαθάησ θαη νη πνζνζηψζεηο πνπ ππνινγίζζεθαλ κε βάζε ην ζπλνιηθφ ρξφλν κεηάδνζεο, δειαδή ιακβάλνληαο ππφςε νιφθιεξν ην εηθνζηηεηξάσξν, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαθεκίζεσλ, θαζψο θαη ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ιδξχκαηνο γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν «ζπλνιηθφο ξαδηνθσληθφο ρξφλνο» φπσο εξκελεχεηαη ζηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 (Κ.Γ.Π. 616/2003) δελ πεξηιακβάλεη ηηο δηαθεκίζεηο θαη αλαθνηλψζεηο, θαζψο δελ απνηεινχλ «δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία». ύνολο ζε ώρες ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ METAΔΟΗ ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ 1ν Πξ. 2ν Πξ. 3 ν Πξ. 4 ν Πξ. ΟΛΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ 2495:50: :36: :09:00 931:26: :02:09 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ 1779:03: :51:41 561:06: :20: :20:41 ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ 4426:43: :37: :45: :44: :49:20 ΑΛΛΑ 58:24:00 0:54:45 365:00:00 13:29:05 437:47:50 ΟΛΙΚΑ 8760:00: :00: :00: :00: :00:00 Ποζοζηά επί ηοσ ζσνολικού τρόνοσ μεηάδοζης ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ METAΔΟΗ ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΛΙΚΑ 1ν Πξ. 28,49% 20,31% 50,53% 0,67% 100% 2ν Πξ. 25,16% 17,01% 57,83% 0,01% 100% 3ν Πξ. 25,29% 6,41% 64,14% 4,17% 100% 4 ν Πξ. 10,63% 12,70% 76,52% 0,15% 100% πλνιηθό Ραδηνθώλνπ 22,39% 14,10% 62,25% 1,25% 100% 22

23 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Ποζοζηά ανά κανάλι και ηύπο προγράμμαηος 90,00% 80,00% 76,52% 70,00% 60,00% 57,83% 64,14% 50,00% 40,00% 50,53% 1ο Πρ. 2ο Πρ. 3ο Πρ. 4ο Πρ. 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 28,49% 25,16% 25,29% 20,31% 17,01% 12,70% 10,63% 6,41% 4,17% 0,67% 0,01% 0,15% ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ ΑΛΛΑ ΡΙΚ ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ 1,25% ΑΛΛΑ 22,39% ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ 62,25% ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ 14,10% ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ 23

24 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο πξνθχπηεη φηη ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ (ζε θάζε έλα εθ ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ αιιά θαη ζπλνιηθά) πιεξνί ηελ πξφλνηα ηνπ άξζξνπ 17(Α)(8)(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε αλαινγία ηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο πνπ αθηεξώλεηαη ζε κελύκαηα ηειεκπνξίαο, δηαθεκηζηηθά κελύκαηα θαη ινηπέο κνξθέο δηαθήκηζεο, εθηόο ησλ ρξνλνζπξίδσλ ηεο ηειεκπνξίαο, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο. Ο ρξόλνο κεηάδνζεο δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο». Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο «αλαγγειίεο πξνζερώλ πξνγξακκάησλ» δελ κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί ζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ηειεκπνξηθψλ κελπκάησλ παξφιν πνπ, κε βάζε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη ζην άξζξν 2(Ι) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ, ε δηαθήκηζε ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο αλαγγειίεο ηνπ ζηαζκνχ γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. Χζηφζν, ην άξζξν 17Α8(γ)(i) εμαηξεί ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο αλαγγειίεο ηνπ ζηαζκνχ γηα ηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα απφ ηνλ ρξφλν πνπ πξέπεη λα θαηακεηξεζεί νχησο ψζηε λα δηαθαλεί θαηά πφζν ν ζηαζκφο κεηαδίδεη δηαθεκίζεηο θαη ηειεκπνξηθά κελχκαηα εληφο ηνπ νξίνπ ηνπ 15%. 24

25 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΣΗΛΕΟΡΑΗ ΠΡΧΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΑΝΑΛΙ 25

26 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΣΗΛΕΟΡΑΗ Καλάιη «Ρ.Ι.Κ. Έλα» θαη Καλάιη «Ρ.Ι.Κ. Δύν» Ννκηθό Πιαίζην α) Απαηηνύκελα πνζνζηά γηα κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηώλ ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 (Κ.Γ.Π. 616/2003), θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Καλνληζκφ 3, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. χκθσλα ηνλ Καλνληζκφ 3(2)(α) πνπ αθνξά ζηελ παξνρή δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηηο ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο, ην Ίδξπκα ζεσξείηαη φηη παξέρεη ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ, φηαλ αθηεξψλεη ηα πην θάησ πνζνζηά ρξφλνπ ζε πξνγξάκκαηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά: ε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ. ε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ. ε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθφ ρξφλν πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ. εκεηώλεηαη όηη, γηα ζθνπνύο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ, «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» ζεκαίλεη ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηειενπηηθνύ θαη ξαδηνθσληθνύ ρξόλνπ ησλ ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ θαλαιηώλ (αληίζηνηρα) ηνπ Ιδξύκαηνο πνπ παξέρνπλ δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο κεηαδόζεηο αληίζηνηρα. Η «δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία» νξίδεηαη απφ ηνπο πην πάλσ θαλνληζκνχο σο «ε δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο κεηαδόζεηο, ε νπνία απνηειεί ππεξεζία γεληθνύ νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο δεκνθξαηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο θαη ζηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί ν πινπξαιηζκόο, κεηαμύ άιισλ, ησλ πνιηηηζκηθώλ θαη γισζζηθώλ δηαθνξώλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηώλ, πνπ απνηειείηαη από ελεκεξσηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθπνκπέο, πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζθνξάο, εθπνκπέο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, θαζώο θαη εθπνκπέο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο 26

27 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 αλάγθεο θαη πνιηηηθήο άκπλαο, όπσο ε δέζκε απηή θαζνξίδεηαη ζε Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη όπσο δηεπξύλεηαη ή άιισο πσο δηαθνξνπνηείηαη, δπλάκεη ηέηνησλ Καλνληζκώλ, ππό ην θσο ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ή λέσλ ζπλζεθώλ θαη δεδνκέλσλ». Ο «ζπλνιηθφο ηειενπηηθφο ρξφλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγηζηνχλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, ηα δηαθεκηζηηθά θαη ηειεκπνξηθά κελχκαηα θαζψο απηά, κε βάζε ηνλ πην πάλσ νξηζκφ, δελ απνηεινχλ «δεκφζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία». εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Κύπξνπ Νόκν ΚΕΦ. 300Α «δηαθήκηζε» ζεκαίλεη θάζε κνξθή αλαθνίλσζεο πνπ κεηαδίδεηαη έλαληη πιεξσκήο ή αλαιόγνπ αληαιιάγκαηνο ή γηα ιόγνπο απηνπξνβνιήο από κία δεκόζηα ή ηδησηηθή επηρείξεζε ζηα πιαίζηα εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο ή βηνηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο ή άζθεζεο επαγγέικαηνο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε παξνρήο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αθηλήησλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ έλαληη πιεξσκήο. Με βάζε απηφ ηνλ νξηζκφ ζεσξήζεθαλ σο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαη νη αλαγγειίεο γηα πξνζερή πξνγξάκκαηα (trailers) ησλ δχν θαλαιηψλ ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ. β) Δηαρσξηζκόο Πξνγξακκάησλ Οη Καλνληζκνί 4, 5 θαη 6 ησλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκψλ ηνπ 2003 θάλνπλ εμεηδηθεπκέλε αλαθνξά ζηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. Οη ελ ιφγσ θαλνληζκνί αλαθέξνπλ: Καλνληζκόο 4. Σα αθόινπζα ζεσξνύληαη ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Σα δειηία εηδήζεσλ ζηελ Ειιεληθή, Σνπξθηθή, Αγγιηθή θαη Ννεκαηηθή γιώζζα. (β) Σα πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο. (γ) Σα ελεκεξσηηθά καγθαδίλα. (δ) Οη ζπδεηήζεηο γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα. 27

28 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 (ε) Σα ληνθηκαληέξ γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα. (ζη) Σα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, ηνπο ηνπξθνθύπξηνπο θαη ηηο κεηνλνηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο. (δ) Σα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή πνιηηηθήο άκπλαο. Καλνληζκόο 5. Σα αθόινπζα ζεσξνύληαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Πξνγξάκκαηα κε ζέκα ην πεξηβάιινλ, ηελ ηέρλε θαη ηηο παξαδνζηαθέο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θνηλνηήησλ ηεο Κύπξνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηε κνπζηθή, ην ρνξό, ηελ πνίεζε, ηελ παληνκίκα, ηε δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή. (β) Σα επξσπατθά θαη δηεζλή πνιηηηζηηθά πξντόληα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θιαζηθήο κνπζηθήο, όπεξαο, κπαιέηνπ, παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, παξαδνζηαθώλ ρσξώλ θαη ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ. (γ) Σα πνιηηηζηηθά καγθαδίλα πνπ θαιύπηνπλ πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο ζηελ Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ θεζηηβάι, θνλζέξησλ, ρνξώλ, ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθνπ, όπεξαο θαη κπαιέηνπ. (δ) Σα θππξηαθά ζθεηο θαη νη θππξηαθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. (ε) Οη ζπδεηήζεηο από ην ζηνύληην γηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα. (ζη) Σα ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα. (δ) Παξαζηάζεηο, κεηαμύ άιισλ, κπαιέηνπ, όπεξαο, ζπκθσληθήο νξρήζηξαο. 28

29 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Καλνληζκόο 6. Σα αθόινπζα ζεσξνύληαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Σα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ γεγνλόησλ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην θππξηαθό ηειενπηηθό θνηλό, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ησλ αγώλσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ηνπ Επξσπατθνύ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ησλ αγώλσλ Champions League, θαη ηνπ δηαγσληζκνύ ηξαγνπδηνύ ηεο Eurovision. (β) Σα αζιεηηθά ηειεκαγθαδίλα θαη νη ζπδεηήζεηο γηα ηα αζιεηηθά ζέκαηα από ην ζηνύληην. (γ) Σα πξνγξάκκαηα θάιπςεο αζιεηηθώλ γεγνλόησλ. (δ) Σα παηδηθά πξνγξάκκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ηειεκαγθαδίλσλ γηα παηδηά, πνηνηηθώλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ γηα παηδηά, ηειενπηηθώλ ζεηξώλ γηα παηδηά θαη δηαγσληζκώλ γλώζεσλ. (ε) Σα πξνγξάκκαηα πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, πξνγξακκάησλ γηα κόδα, θνπδίλα, ζπίηη θαη δηαθόζκεζε. (ζη) Σα γεληθά ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, όπσο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη δηαγσληζκνί γλώζεσλ πςεινύ πνηνηηθνύ επηπέδνπ. Μεζνδνινγία πιινγή ηνηρείσλ θαη Πιεξνθνξηώλ Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έθζεζεο ε Αξρή πξνρψξεζε ζηε ιήςε θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ ηφζν απφ ηελ εηαηξεία AGB Nielsen, φζν θαη απφ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ. Η αλάιπζε έγηλε κε βάζε ην ηη πξαγκαηηθά κεηαδφζεθε απφ ηα θαλάιηα ηνπ Ιδξχκαηνο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη φρη δεηγκαηνιεπηηθά. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηζπιιέγεζαλ αθνξνχλ ηελ νιφηεηα ηνπ έηνπο, ήηνη 12 κήλεο γηα έθαζην εθ ησλ δχν ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ. Καηακεηξήζεθε ν ρξφλνο φισλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ είραλ κεηαδνζεί επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο θαη αθνινχζσο ππνινγίζηεθε ν «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο», φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο 29

30 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 θαλνληζκνχο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ πνζνζηψζεσλ, δελ ιήθζεθε ππφςε ν ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε ζηε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγγειηψλ γηα πξνζερείο εθπνκπέο), ζηα κελχκαηα ηειεκπνξίαο θαζψο θαη ζηα ηειεκπνξηθά παξάζπξα. Η Αξρή πξνρψξεζε ζην δηαρσξηζκφ εθπνκπψλ ζε ελεκεξσηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο, ζχκθσλα κε πξφλνηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Καλνληζκψλ. Ο «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ νη πνζνζηψζεηο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πξνγξακκάησλ γηα ην έηνο, αλήιζε ζε πεξίπνπ 15,882 ώξεο. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο κεηάδνζεο γηα ην ίδην δηάζηεκα ήηαλ 17,520 ψξεο. Γηα ζθνπνχο ζηαηηζηηθήο ελεκέξσζεο ζηελ έθζεζε ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη πνζνζηψζεηο βαζηζκέλεο πάλσ ζην ζπλνιηθφ ρξφλν κεηάδνζεο, δειαδή κε βάζε φιν ην εηθνζηηεηξάσξν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ ηδξχκαηνο γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. Επξήκαηα ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ Παξά ην γεγνλφο φηη ηα επξήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ, νχησο ψζηε λα εμαρζνχλ θαηαιεθηηθά ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ ζχλζεζε ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ, πξέπεη λα αθνξνχλ θαη ζηα δχν ηειενπηηθά θαλάιηα ζπκπηπγκέλα, εληνχηνηο, γηα ζθνπνχο αλαιπηηθφηεξεο πξνζέγγηζεο ζα γίλεη μερσξηζηή αλάιπζε γηα έθαζην εθ ησλ δχν θαλαιηψλ. ΡΙΚ1- πλνιηθόο Υξόλνο Μεηάδνζεο ΡΙΚ 1 Υξόλνο Πνζνζηό Δλεκέξσζε 3703:00: % Φπραγσγία 3409:00: % Πνιηηηζκφο 767:00: % Άιια * 881:00: % Οιηθά 8760:00: % * Διαθημίζειρ, Τηλεμποπία, Αναγγελίερ πποζεσών ππογπαμμάηων, TV Logo 30

31 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΡΙΚ 1- σνολικός Χρόνος Μεηάδοζης Πνιηηηζκόο, 8.76% Άιια, 10.06% Ελεκέξσζε, 42.27% Ψπραγσγία, 38.92% Τα πιο πάνω ζηοισεία δίνοςν μια απσική εικόνα ωρ ππορ ηον καηαμεπιζμό ηων διαθόπων ηύπων ππογπαμμάηων καηά ηην διάπκεια ηος 20. Ωζηόζο για να εξασθούν ηα ζωζηά ζςμπεπάζμαηα θα ππέπει να αθαιπεθεί ο σπόνορ πος είναι αθιεπωμένορ ζηα «Άλλα» ούηωρ ώζηε ηα ποζοζηά να ςπολογιζηούν μέζα από ηον «ζςνολικό ηηλεοπηικό σπόνο». ΡΙΚ1- πλνιηθόο Σειενπηηθόο Υξόλνο ΡΙΚ 1 Υξόλνο Πνζνζηό Δλεκέξσζε 3703:00: % Φπραγσγία 3409:00: % Πνιηηηζκφο 767:00: % Οιηθά 7879:00: % 31

32 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΡΙΚ 1- σνολικός Σηλεοπηικός Χρόνος Πνιηηηζκόο, 9.73% Ελεκέξσζε, 47.00% Ψπραγσγία, 43.27% Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην πεξηζψξην ηνπ ζηαηηζηηθνχ ιάζνπο, πξνθχπηεη φηη ην πξώην ηειενπηηθό θαλάιη (ΡΙΚ 1) πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη από ηελ Ννκνζεζία. Σα Δλεκεξσηηθά θαη ηα Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα απνηεινχλ ην 47.00% θαη 9.73% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ αληίζηνηρα. Σα κελ ελεκεξσηηθά ππεξβαίλνπλ ην θαηψηαην φξην πνπ θαζνξίδεη ε Ννκνζεζία (40%), θαη ηα δε Πνιηηηζηηθά είλαη πάξα πνιχ θνληά ζην λα ππεξθαιχςνπλ ην δεηνχκελν πνζνζηφ ηνπ 10%. Δπίζεο ε θαηεγνξία «Φπραγσγηθά πξνγξάκκαηα» απνηειεί ην 43.27% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ θαη δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 50% πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Ννκνζεζία. ΡΙΚ2- πλνιηθόο Υξόλνο Μεηάδνζεο ΡΙΚ 2 Υξόλνο Πνζνζηό Δλεκέξσζε 1848:50: % Φπραγσγία 5427:55: % Πνιηηηζκφο 725:54: % Άιια 757:19: % Οιηθά 8760:00: % Διαθημίζειρ, Τηλεμποπία, Αναγγελίερ πποζεσών ππογπαμμάηων, TV Logo 32

33 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΡΙΚ 2- σνολικός Χρόνος Μεηάδοζης Πνιηηηζκόο, 8.29% Άιια, 8.65% Ελεκέξσζε, 21.11% Ψπραγσγία, 61.96% Τα πιο πάνω ζηοισεία δίνοςν μια απσική εικόνα ωρ ππορ ηον καηαμεπιζμό ηων διαθόπων ηύπων ππογπαμμάηων καηά ηην διάπκεια ηος 20. Ωζηόζο για να εξασθούν ηα ζωζηά ζςμπεπάζμαηα θα ππέπει να αθαιπεθεί ο σπόνορ πος είναι αθιεπωμένορ ζηα «Άλλα» ούηωρ ώζηε ηα ποζοζηά να ςπολογιζηούν μέζα από ηον «ζςνολικό ηηλεοπηικό σπόνο». ΡΙΚ2- πλνιηθόο Σειενπηηθόο Υξόλνο ΡΙΚ 1 Υξόλνο Πνζνζηό Δλεκέξσζε 1848:50: % Φπραγσγία 5427:55: % Πνιηηηζκφο 725:54:18 9.% Οιηθά 8002:40: % 33

34 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΡΙΚ 2- σνολικός Χρόνος Μεηάδοζης Πνιηηηζκόο, 9.% Ελεκέξσζε, 23.10% Ψπραγσγία, 67.83% ε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα γηα ην Ρ.Ι.Κ.1, ηα αληίζηνηρα επξήκαηα γηα ην Ρ.Ι.Κ.2 δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά. ε θακία από ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ ην ελ ιόγσ θαλάιη δελ πιεξνί ηα απαηηνύκελα πνζνηηθά θξηηήξηα. πγθεθξηκέλα, ηα «Ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα» βξίζθνληαη ζην 23.10% ελψ ην ειάρηζην απαηηνχκελν πνζνζηφ είλαη 40%, ηα «Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα» βξίζθνληαη ζην 9.% ελψ ην ειάρηζην απαηηνχκελν πνζνζηφ 10% θαη ηα «Ψπραγσγηθά Πξνγξάκκαηα» βξίζθνληαη ζην 67.83% ελψ ην αλψηαην απαηηνχκελν φξην είλαη 50%. ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2 ΡΙΚ 1 ΡΙΚ 2 ΟΛΙΚΟ Πνζνζηφ Δλεκέξσζε 3703:00: :50: :50: % Φπραγσγία 3409:00: :55: :55: % Πνιηηηζκφο 767:00:00 725:54: :54: % Άιια 881:00:00 757:19: :19: % Οιηθά 8760:00: :00: :00: % 34

35 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2- σνολικός Χρόνος Μεηάδοζης Πνιηηηζκόο, 8.52% Άιια, 9.35% Ελεκέξσζε, 31.69% Ψπραγσγία, 50.44% ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2 ΡΙΚ 1 ΡΙΚ 2 ΟΛΙΚΟ Πνζνζηφ Δλεκέξσζε 3703:00: :50: :50: % Φπραγσγία 3409:00: :55: :55: % Πνιηηηζκφο 767:00:00 725:54: :54: % Οιηθά 7879:00: :40: :40: % ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2- σνολικός Σηλεοπηικός Χρόνος Πνιηηηζκόο, 9.40% Ελεκέξσζε, 34.96% Ψπραγσγία, 55.64% 35

36 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Μηα πξψηε αλάιπζε ηνπ πην πάλσ πίλαθα θαηαδεηθλχεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο από ηα πνζνζηά πνπ θαζνξίδεη ε Ννκνζεζία ζε δύν από ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ. Πην αλαιπηηθά: ΠΟΟΣΟ ΕΝΣΟ ΡΙΚ 1& ΡΙΚ 2 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ? ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ > 40.00% 34.96% -5.04% ΟΥΙ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ < 50.00% 55.64% -5.64% ΟΥΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ > 10.00% 9.40% -0.60% ΟΥΙ 60.00% 50.00% 55.64% ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ 40.00% 34.96% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 9.40% ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ Παξαηεξήζεηο Η Αξρή επηζεκαίλεη ην γεγνλφο φηη ζε δχν απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ(δλεκεξσηηθά θαη Φπραγσγηθά) παξαηεξείηαη ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηα πνζνζηά πνπ θαζνξίδεη ε λνκνζεζία. Παξά ην γεγνλφο φηη θαη ε ηξίηε θαηεγνξία (πνιηηηζηηθά) θαηαγξάθεη πνζνζηά θάησ ηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ, εληνχηνηο ζεσξνχκε φηη ην πνζνζηφ ησλ «Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ», δειαδή ην 9.40% κπνξεί θαηά θάπνην ηξφπν λα ζεσξεζεί σο ηθαλνπνηεηηθφ κε ην ζθεπηηθφ φηη απφ ηελ κειέηε ησλ ζηνηρείσλ πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο πξνθχπηεη, πέξαλ ηεο κηθξήο ζηαηηζηηθήο απφθιηζεο πνπ ζπλήζσο ππάξρεη ζε ηέηνηαο έθηαζεο αλαιχζεηο, πσο δηάθνξεο εθπνκπέο νη νπνίεο ιφγν ηεο θχζεο ηνπο, θαη κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο 4 θαη 6 ησλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκψλ ηνπ 2003, θαηαηάρζεθαλ ζηηο θαηεγνξίεο «Δλεκεξσηηθά» ή «Φπραγσγηθά», πεξηείραλ αξθεηά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία. Δθπνκπέο φπσο ην «Απηφ καο έιεηπε» θαη «Απηφο καο έιεηπε» (κε πνιιά αθηεξψκαηα ζηελ παξάδνζε θαη ζηνλ 36

37 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 πνιηηηζκφ ηεο Διιάδαο), «Κνίηα ηη έθαλεο», «BIZ- Δκείο», «Η Κχπξνο θνληά ζαο», «Ύπαηζξνο», «Αλζξψπηλα θαη απιά», «Καιχηεξα Μαδί», θαη άιια, πεξηείραλ ηαθηηθά θαη εθηελή πνιηηηζηηθά έλζεηα. Λάβακε ζνβαξά ππφςε απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο νξηζκέλσλ εθπνκπψλ θαη νη αξκφδηνη ιεηηνπξγνί ηεο Αξρήο έθαλαλ ηηο ζρεηηθέο αλαδηαξζξψζεηο ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ δηαθφξσλ εθπνκπψλ. Έρνληαο ππφςε ηα πην πάλσ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ φπνηα πηζαλή ζηαηηζηηθή απφθιηζε, ζεσξνχκε ηθαλνπνηεηηθφ ην πνζνζηφ ησλ «Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ». Αλαθνξηθά ηψξα κε ηα «Δλεκεξσηηθά» θαη ηα «Φπραγσγηθά» πξνγξάκκαηα παξαηεξνχκε κηα ζαθή απφθιηζε ε νπνία δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί νχηε θαη απφ ην ζηαηηζηηθφ ιάζνο. Θεσξνχκε φηη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ θαηαγξαθή είλαη αξθεηνί θαη κέζα απφ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ ελψπηνλ καο ζηνηρείσλ πξνζπαζήζακε λα επηζεκάλνπκε κεξηθνχο απφ απηνχο. πγθεθξηκέλα, θαη φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο, ην ΡΙΚ1 πιεξνί ζρεδφλ πιήξσο ηηο πνζνζηψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Ννκνζεζία. Αληηζέησο ην ΡΙΚ-2 έρεη ζεκαληηθφηαηεο απνθιίζεηο νη νπνίεο θαη εμνπδεηεξψλνπλ ηελ ηζνξξνπία πνπ παξαηεξείηαη ζην ΡΙΚ1. πγθεθξηκέλα, ην ΡΙΚ 2 κεηέδσζε ζρεδφλ 5,428 ψξεο ςπραγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηηο νπνίεο πεξίπνπ 357 ψξεο (~4.50% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ) ήηαλ αθηεξσκέλεο ζε κνπζηθά βίληεν ή αιιά κνπζηθά πξνγξάκκαηα πξνβνιήο κνπζηθψλ βίληεν (Videoclips), θαη πεξίπνπ 682 ψξεο (~8.50% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ ) ζε δσληαλέο αζιεηηθέο κεηαδφζεηο (θαη επαλαιεπηηθέο κεηαδφζεηο ησλ δσληαλψλ αζιεηηθψλ κεηαδφζεσλ) ή πξνγξάκκαηα άκεζα ζπλπθαζκέλα κε απηέο ηηο κεηαδφζεηο (πέξαλ ησλ ηαθηηθψλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Ιδξχκαηνο φπσο ΡΙΚ ΠΟΡ, Μεραλνθίλεηνο Αζιεηηζκόο θηι). Με άιια ιφγηα, έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ ~13% πεξίπνπ από ηηο 8,003 ώξεο ηνπ ζπλνιηθνύ ηειενπηηθνύ ρξόλνπ (γηα ην ΡΙΚ2) αθηεξώζεθε ζε κνπζηθά βίληεν θαη αζιεηηθέο κεηαδόζεηο. Σν ΡΙΚ2 κεηαδίδεη κηα πνηθηιία αζιεηηθψλ γεγνλφησλ, ηα νπνία, φπσο πξνθχπηεη θαη κέζα απφ κεηξήζεηο ηειεζέαζεο, ελδηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο πνιίηεο. Η Αξρή επηζεκαίλεη φκσο ην γεγνλφο φηη πνιιά απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα κεηαδίδνληαλ θαη ζε επαλάιεςε ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δσληαλήο θάιπςεο. Απφ ηηο πεξίπνπ 682 ψξεο αζιεηηθψλ κεηαδφζεσλ ηνπ ΡΙΚ-2 νη 280 ήηαλ επαλαιήςεηο. Αληηιακβαλφκαζηε φηη κεξηθά αζιεηηθά γεγνλφηα είραλ αξθεηά ςειφ ελδηαθέξνλ θαη ίζσο έρξηδαλ επαλαιεπηηθήο πξνβνιήο θαη ζεσξνχκε επίζεο, φηη θαιψο κεηαδφζεθαλ ζε επαλάιεςε αζιεηηθά 37

38 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 γεγνλφηα ηα νπνία κεηαδφζεθαλ κελ δσληαλά αιιά ζε αθαηάιιειεο γηα ηνλ ηειεζεαηή ψξεο. Χζηφζν, ζεσξνχκε φηη ε επαλάιεςε άιισλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ φπσο π.ρ. αγψλσλ πνδνζθαίξνπ θαη αγψλσλ Φφξκνπια 1(θαη άιισλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα), ζε κεηακεζνλχθηηεο ψξεο, ίζσο λα κελ ήηαλ αλαγθαία θαη απιά λα απνζθνπνχζε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24ψξνπ πξνγξάκκαηνο. Παξαηίζεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο απφ ηελ εηαηξεία κεηξήζεσλ AGB αλαθνξηθά κε ην Ρ.Ι.Κ. 2. Date Show Start End Duration 1/7/20 23RD RHYTHMIC GYMNASTICS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS R/R 3:47:20 5:44:39 1:56:38 2/7/20 23RD RHYTHMIC GYMNASTICS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS R/R 3:32:53 5:32:00 1:59:08 3/9/20 EUROBASKET- SERBIA VS RUSSIA 1H BASKETBALL R/R 25:45:06 25:59:59 0:14:09 4/9/20 EUROBASKET- SERBIA VS RUSSIA 1H BASKETBALL R/R 2:00:00 2:35:55 0:32:35 4/9/20 EUROBASKET- SERBIA VS RUSSIA 2H BASKETBALL R/R 2:35:56 3:24:29 0:42:26 4/9/20 EUROBASKET- ISRAEL VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 10:11:45 10:51:10 0:37:35 4/9/20 EUROBASKET- ISRAEL VS GREECE 2H BASKETBALL R/R 10:51:45 11:32:16 0:39:02 5/9/20 EUROBASKET- RUSSIA VS ISRAEL 1H BASKETBALL R/R 2:36:13 3:15: 0:37:03 5/9/20 EUROBASKET- RUSSIA VS ISRAEL 2H BASKETBALL R/R 3:15:42 3:55:30 0:38:14 6/9/20 EUROBASKET- ISRAEL VS SERBIA 1H BASKETBALL R/R 3:10:03 3:56:19 0:41:39 6/9/20 EUROBASKET- ISRAEL VS SERBIA 2H BASKETBALL R/R 3:58:08 4:54:29 0:52:03 6/9/20 EUROBASKET- RUSSIA VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 10:00:21 10:46:02 0:41:23 6/9/20 EUROBASKET- RUSSIA VS GREECE 2H BASKETBALL R/R 10:46:48 11:36:36 0:47:46 8/9/20 EUROBASKET- SPAIN VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 4:54:12 5:51:01 0:54:23 8/9/20 EUROBASKET- SPAIN VS GREECE 2H BASKETBALL R/R 5:51:36 6:30:18 0:37:17 10/9/200 7 EUROBASKET- GREECE VS CROATIA 1H BASKETBALL R/R 10:54:54 11:41:01 0:45:10 10/9/200 7 EUROBASKET- GREECE VS CROATIA 2H BASKETBALL R/R 11:41:25 12:28:46 0:42:43 10/9/200 7 EUROBASKET- ITALY VS TURKEY 1H BASKETBALL R/R 25:36:59 25:59:59 0:23:01 11/9/200 7 EUROBASKET- ITALY VS TURKEY 1H BASKETBALL R/R 2:00:00 2:17:24 0:17:25 11/9/200 7 EUROBASKET- ITALY VS TURKEY 2H BASKETBALL R/R 2:18:43 3:04:45 0:46:03 11/9/200 7 PARATASH AGONA EUROBASKET- ITALY VS TURKEY R/R 3:04:46 3:16:49 0:12:04 11/9/200 7 EUROBASKET- LITHUANIA VS FRANCE 1H BASKETBALL R/R 3:17:46 4:04:04 0:46:19 11/9/200 7 EUROBASKET- LITHUANIA VS FRANCE 2H BASKETBALL R/R 4:05:19 4:57:09 0:51:51 11/9/200 7 EUROBASKET- ITALY VS TURKEY 1H BASKETBALL R/R 10:00:37 10:41: 0:40:31 11/9/200 7 EUROBASKET- ITALY VS TURKEY 2H BASKETBALL R/R 10:41:42 11:27:50 0:46:09 11/9/200 7 PARATASH AGONA EUROBASKET- ITALY VS TURKEY R/R 11:27:51 11:39:54 0:12:04 11/9/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 25:22:42 25:59:59 0:02:03 11/9/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP-JAPAN VS ENGLAND 1H FOOTBALL R/R 25:24:45 25:59:58 0:35:14 38

39 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 12/9/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 2:00:00 3:05:46 0:01:11 12/9/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP-JAPAN VS ENGLAND 1H FOOTBALL R/R 2:00:01 2:12:50 0:12:50 12/9/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP-JAPAN VS ENGLAND 2H FOOTBALL R/R 2:12:51 3:04:35 0:51:45 12/9/200 7 EUROBASKET- CROATIA VS RUSSIA 1H BASKETBALL R/R 3:05:47 3:56:52 0:51:06 12/9/200 7 EUROBASKET- CROATIA VS RUSSIA 2H BASKETBALL R/R 3:56:53 4:36:40 0:39:48 12/9/200 7 EUROBASKET- GREECE VS PORTUGAL 1H BASKETBALL R/R 9:52:05 10:20:29 0:28:25 12/9/200 7 EUROBASKET- GREECE VS PORTUGAL 2H BASKETBALL R/R 10:20:30 11:26:36 1:06: 12/9/200 7 EUROBASKET- GERMANY VS ITALY 1H BASKETBALL R/R 25:26:25 25:59:59 0:32:37 13/09/20 EUROBASKET- GERMANY VS ITALY 1H BASKETBALL R/R 2:00:00 2:11:49 0:10:45 13/09/20 EUROBASKET- GERMANY VS ITALY 2H BASKETBALL R/R 2:12:34 2:55:52 0:38:49 13/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS LITHUANIA 1H BASKETBALL R/R 10:00:31 10:48:11 0:45:04 13/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS LITHUANIA 2H BASKETBALL R/R 10:48:49 11:28:03 0:37:31 14/09/20 EUROBASKET- SPAIN VS GERMANY 1H BASKETBALL R/R 2:15:59 3:06:21 0:45:37 14/09/20 EUROBASKET- SPAIN VS GERMANY 2H BASKETBALL R/R 3:06:59 3:51:09 0:41:27 14/09/20 EUROBASKET-RUSSIA VS FRANCE 1H BASKETBALL R/R 9:24:38 10:13:24 0:44:52 14/09/20 EUROBASKET-RUSSIA VS FRANCE 2H BASKETBALL R/R 10:13:35 11:05:52 0:50:28 14/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 25:58:57 25:59:59 0:01:03 15/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 2:00:00 2:46:43 0:44:02 15/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS GREECE 2H BASKETBALL R/R 2:47:40 3:28:15 0:37:36 15/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 16:27:53 17:17:43 0:46:06 15/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS GREECE 2H BASKETBALL R/R 17:20:50 18:15:15 0:47:24 16/09/20 EUROBASKET- RUSSIA VS LITHUANIA 1H BASKETBALL R/R 2:23:45 3:21:42 0:54:00 16/09/20 EUROBASKET- RUSSIA VS LITHUANIA 2H BASKETBALL R/R 3:22:18 4:12:58 0:49:33 16/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 4:13:39 5:54:35 0:03:28 16/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- DENMARK VS NEW ZEALAND 1H FOOTBALL R/R 4:16:10 5:03:53 0:47:44 16/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- DENMARK VS NEW ZEALAND 2H FOOTBALL R/R 5:04:19 5:53:38 0:49:20 16/09/20 EUROBASKET- SPAIN VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 10:59:35 11:53:45 0:51:04 16/09/20 EUROBASKET- SPAIN VS GREECE 2H BASKETBALL R/R 11:54:16 12:51:43 0:53:51 17/09/20 EUROBASKET- GREECE VS LITHUANIA 1H BASKETBALL R/R 5:23:42 6:15:36 0:49:56 17/09/20 EUROBASKET- GREECE VS LITHUANIA 2H BASKETBALL R/R 6:16:04 7:02:55 0:46:03 39

40 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 17/09/20 EUROBASKET- SPAIN VS RUSSIA 1H BASKETBALL R/R 10:22:37 11:13:44 0:48:45 17/09/20 EUROBASKET- SPAIN VS RUSSIA 2H BASKETBALL R/R 11:14:17 12:10:55 0:53:25 17/09/20 APONOMH KYPELLOY EUROBASKET R/R 12:10:56 12:27:32 0:16:37 19/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 2:39:10 4:19:46 0:01:57 19/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- NIGERIA VS USA 1H FOOTBALL R/R 2:40:38 3:28:22 0:47:45 19/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- NIGERIA VS USA 2H FOOTBALL R/R 3:29:00 4:19:17 0:50:18 27/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 2:36:23 4:15:01 0:00:08 27/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- GERMANY VS NORWAY 1H FOOTBALL R/R 2:36:31 3:23:41 0:47:11 27/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- GERMANY VS NORWAY 2H FOOTBALL R/R 3:24:39 4:15:00 0:50:22 27/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 25:56:05 25:59:59 0:00:54 27/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- USA VS BRAZIL 1H FOOTBALL R/R 25:56:59 25:59:58 0:03:00 28/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 2:00:00 3:41:08 0:00:30 28/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- USA VS BRAZIL 1H FOOTBALL R/R 2:00:01 2:48:16 0:48:16 28/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- USA VS BRAZIL 2H FOOTBALL R/R 2:48:44 3:40:38 0:51:55 1/10/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 4:16:02 6:29:41 0:16:16 1/10/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP- GERMANY VS BRAZIL 1H FOOTBALL R/R 4:19:54 5::14 0:47:21 1/10/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP- GERMANY VS BRAZIL 2H FOOTBALL R/R 5::55 6:02:25 0:54:31 1/10/200 7 APONOMH KYPELLOY FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 6:12:18 6:27:09 0:14:52 25/02/20 MOTOGP R/R 24:34:57 25:59:59 1:23:50 26/02/20 MOTOGP R/R 2:00:00 2:28:00 0:27:21 10/3/200 7 MOTOGP R/R 24:58:17 25:59:59 1:00:33 11/3/200 7 MOTOGP R/R 2:00:00 2:36:57 0:36:58 11/3/200 7 FORMULA 1 SEASON PREVIEW R/R 25:13:57 25:59:59 0:46:03 12/3/200 7 FORMULA 1 SEASON PREVIEW R/R 2:00:00 2:03:22 0:03:23 17/03/20 FORMULA 1 R/R 14:16:04 15:51:58 1:30:22 17/03/20 FORMULA 1 R/R 25:12:03 25:59:59 0:47:23 18/03/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 2:43:26 0:42:27 18/03/20 FORMULA 1 R/R 13:54:22 16:26:23 2:25:17 18/03/20 FORMULA 1 R/R 25:13:22 25:59:59 0:46:38 19/03/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 3:39:35 1:38:08 40

41 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 25/03/20 MOTOGP R/R 24:56:13 25:59:59 1:01:53 26/03/20 MOTOGP R/R 2:00:00 2:37:30 0:37:31 7/4/20 FORMULA 1 R/R 16:51:47 18:22:13 1:25:58 8/4/20 FORMULA 1 R/R 2:18:47 3:44:57 1:24:35 8/4/20 FORMULA 1 R/R 15:53:31 18:23:06 2:26:02 8/4/20 FORMULA 1 R/R 25:26:44 25:59:59 0:33:16 9/4/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 3:54:27 1:52:13 14/04/20 FORMULA 1 R/R 25:58:29 25:59:59 0:01:31 15/04/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 3:05:48 1:05:49 15/04/20 FORMULA 1 R/R 24:59:15 25:59:59 0:55:47 16/04/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 3:58:41 1:56:20 22/04/20 MOTOGP R/R 25:22:27 25:59:59 0:36:40 23/04/20 MOTOGP R/R 2:00:00 2:58:45 0:57:41 6/5/20 MOTOGP R/R 25:40:25 25:59:59 0:19:35 7/5/20 MOTOGP R/R 2:00:00 3:20:15 1:18: 13/05/20 FORMULA 1 R/R 3:56:21 5:24:57 1:25:47 13/05/20 FORMULA 1 R/R 25:51:10 25:59:59 0:08:50 14/05/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 4:15:35 2:15:36 20/05/20 MOTOGP R/R 25:06:57 25:59:59 0:51:29 21/05/20 MOTOGP R/R 2:00:00 2:41:20 0:41:21 27/05/20 FORMULA 1 R/R 4:09:58 5:39:12 1:29:15 27/05/20 FORMULA 1 R/R 24:58:04 25:59:59 1:01:56 28/05/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 3:09:53 1:09:21 3/6/20 MOTOGP R/R 25:04:21 25:59:59 0:54:02 4/6/20 MOTOGP R/R 2:00:00 2:43:13 0:43:14 9/6/20 FORMULA 1 R/R 24:58:13 25:59:59 1:01:47 10/6/200 7 FORMULA 1 R/R 2:00:00 2:25:10 0:25:11 10/6/200 7 FORMULA 1 R/R 23:57:03 25:59:59 2:02:57 11/6/200 7 FORMULA 1 R/R 2:00:00 2:12:33 0:12:34 11/6/200 7 MOTOGP R/R 2:12:34 3:50:15 1:37:42 16/06/20 FORMULA 1 R/R 25:26:40 25:59:59 0:32:46 17/06/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 2:49:38 0:48:50 17/06/20 FORMULA 1 R/R 25:03:13 25:59:59 0:56:47 18/06/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 3:27:04 1:25:53 41

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2006. * Ιανοσάριος 2007*

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2006. * Ιανοσάριος 2007* ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2006 * Ιανοσάριος 2007* ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΧΝ Ειζαγωγή - ζελ. 3-4 Ραδιόθωνο ζελ. 5-19 Σηλεόραζη ζελ. 20-36 2 Ειζαγωγή ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΓΙΟΦΧΝΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΡΑΓΙΟΦΧΝΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΑΓΙΟΦΧΝΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2005 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2006 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Διζαγωγή - ζελ. 3-4 Ραδιόθωνο ζελ. 5-19 Σηλεόπαζη ζελ. 20-36 2 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα