ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ * Μάξηηνο 2008*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2007. * Μάξηηνο 2008*"

Transcript

1 ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 20 * Μάξηηνο 2008*

2 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΧΝ Εηζαγσγή - ζει. 3 Ραδηόθσλν ζει Σειεόξαζε - Αλάιπζε ζει Καηαιεθηηθά πκπεξάζκαηα- ει Σςλλογή και ανάλςζη Σηοισείων Σύνηαξη και επιμέλεια Έκθεζηρ: Μισάληρ Λαμππιανίδηρ (Τηλεόπαζη) Ναςζικά Χαπαλάμποςρ Θεοθάνοςρ(Ραδιόθωνα) Λεηηνπξγνί Ραδηνηειεφξαζεο 2

3 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΟΤ ΡΑΔΙΟΦΧΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 20 Πεξίνδνο Ιαλνπάξηνο-Δεθέκβξηνο 20 Ο Ρόινο ηεο Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 22Β(1) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκνπ 300 Α, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηνλ ηξνπνπνηεηηθφ Νφκν Ν.96(Ι) ηνπ 2004 ε Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ νξίδεηαη σο ε αξκφδηα αξρή γηα λα αζθεί εηήζην πνηνηηθφ έιεγρν αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε απφ ην Ίδξπκα ηεο απνζηνιήο ηνπ πνπ ηνπ αλαηίζεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16Α ηνπ πξναλαθεξζέληνο Νφκνπ. Με βάζε ην άξζξν 22Β(3) ηνπ πξναλαθεξζέληνο Νφκνπ ε Αξρή εηνηκάδεη εηήζηα έθζεζε ζηελ νπνία παξαζέηεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ. χκθσλα κε ην άξζξν 22Β(2) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ ε Αξρή ειέγρεη: (α) Καηά πφζν ην Ίδξπκα παξέρεη πξαγκαηηθά κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ (β) Καηά πφζν ην Ίδξπκα κεηαδίδεη πξαγκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ (γ) Καηά πφζν ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ κεηαδίδεη ην Ίδξπκα ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζίαο πιεξνί πξαγκαηηθά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο. 3

4 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ Πξώην, Δεύηεξν, Σξίην θαη Σέηαξην Πξόγξακκα ΡΙΚ ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ Πξώην, Δεύηεξν, Σξίην θαη Σέηαξην Πξόγξακκα Ραδηνθώλνπ Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Κύπξνπ Ννκηθό Πιαίζην α) Απαηηνύκελα πνζνζηά γηα κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηώλ. ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 (Κ.Γ.Π. 616/2003), θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Καλνληζκφ 3, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 3(2)(β) πνπ αθνξά ζηελ παξνρή δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηηο ξαδηνθσληθέο κεηαδφζεηο, ην Ίδξπκα ζεσξείηαη φηη παξέρεη ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ, φηαλ αθηεξψλεη ηα πην θάησ πνζνζηά ρξφλνπ ζε πξνγξάκκαηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά: ε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ 25% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. ε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. 4

5 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθφ ρξφλν πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. εκεηώλεηαη όηη, γηα ζθνπνύο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ, «ζπλνιηθόο ξαδηνθσληθόο ρξόλνο» ζεκαίλεη ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηειενπηηθνύ θαη ξαδηνθσληθνύ ρξόλνπ ησλ ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ θαλαιηώλ (αληίζηνηρα) ηνπ Ιδξύκαηνο πνπ παξέρνπλ δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο κεηαδόζεηο αληίζηνηρα. Η «δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία» νξίδεηαη απφ ηνλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκν (Κεθάιαην 300 Α) σο «ε δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο κεηαδόζεηο, ε νπνία απνηειεί ππεξεζία γεληθνύ νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο δεκνθξαηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο θαη ζηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί ν πινπξαιηζκόο, κεηαμύ άιισλ, ησλ πνιηηηζκηθώλ θαη γισζζηθώλ δηαθνξώλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηώλ, πνπ απνηειείηαη από ελεκεξσηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθπνκπέο, πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζθνξάο, εθπνκπέο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, θαζώο θαη εθπνκπέο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη πνιηηηθήο άκπλαο, όπσο ε δέζκε απηή θαζνξίδεηαη ζε Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη όπσο δηεπξύλεηαη ή άιισο πσο δηαθνξνπνηείηαη, δπλάκεη ηέηνησλ Καλνληζκώλ, ππό ην θσο ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ή λέσλ ζπλζεθώλ θαη δεδνκέλσλ». Ο «ζπλνιηθόο ξαδηνθσληθόο ρξόλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγηζηνχλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, ηα δηαθεκηζηηθά κελύκαηα θαζψο απηά, κε βάζε ηνλ πην πάλσ νξηζκφ, δελ απνηεινχλ «δεκφζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία». εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκν ΚΔΦ. 300Α, «δηαθήκηζε ζεκαίλεη θάζε κνξθή 5

6 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 αλαθνίλσζεο πνπ κεηαδίδεηαη έλαληη πιεξσκήο ή αλαιόγνπ αληαιιάγκαηνο ή γηα ιόγνπο απηνπξνβνιήο από κία δεκόζηα ή ηδησηηθή επηρείξεζε ζηα πιαίζηα εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο ή βηνηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο ή άζθεζεο επαγγέικαηνο, κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε παξνρήο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αθηλήησλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ έλαληη πιεξσκήο». Με βάζε απηφ ηνλ νξηζκφ ζεσξήζεθαλ σο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, θαη θαηακεηξήζεθαλ σο ηέηνηα, θαη νη αλαγγειίεο γηα πξνζερή πξνγξάκκαηα ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ. β) Δηαρσξηζκόο Πξνγξακκάησλ Οη Καλνληζκνί 4, 5 θαη 6 ησλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκψλ ηνπ 2003 θάλνπλ εμεηδηθεπκέλε αλαθνξά ζηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. Οη ελ ιφγσ θαλνληζκνί αλαθέξνπλ: Καλνληζκόο 4. Σα αθόινπζα ζεσξνύληαη ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: α) Σα δειηία εηδήζεσλ ζηελ Ειιεληθή, Σνπξθηθή, Αγγιηθή θαη Ννεκαηηθή γιώζζα. β) Σα πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο. γ) Σα ελεκεξσηηθά καγθαδίλα. δ) Οη ζπδεηήζεηο γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα. ε) Σα ληνθηκαληέξ γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα. δ) Σα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, ηνπο ηνπξθνθύπξηνπο θαη ηηο κεηνλνηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο. ε) Σα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή πνιηηηθήο άκπλαο. Καλνληζκόο 5. 6

7 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Σα αθόινπζα ζεσξνύληαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Πξνγξάκκαηα κε ζέκα ην πεξηβάιινλ, ηελ ηέρλε θαη ηηο παξαδνζηαθέο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θνηλνηήησλ ηεο Κύπξνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηε κνπζηθή, ην ρνξό, ηελ πνίεζε, ηελ παληνκίκα, ηε δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή. (β) Σα επξσπατθά θαη δηεζλή πνιηηηζηηθά πξντόληα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θιαζηθήο κνπζηθήο, όπεξαο, κπαιέηνπ, παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, παξαδνζηαθώλ ρνξώλ θαη ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ. (γ) Σα πνιηηηζηηθά καγθαδίλα πνπ θαιύπηνπλ πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο ζηελ Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ θεζηηβάι, θνλζέξησλ, ρνξώλ, ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθνπ, όπεξαο θαη κπαιέηνπ. (δ) Σα θππξηαθά ζθεηο θαη νη θππξηαθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. (ε) Οη ζπδεηήζεηο από ην ζηνύληην γηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα. (ζη) Σα ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα. (δ) Παξαζηάζεηο, κεηαμύ άιισλ, κπαιέηνπ, όπεξαο, ζπκθσληθήο νξρήζηξαο. Καλνληζκόο 6. Σα αθόινπζα ζεσξνύληαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Σα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ γεγνλόησλ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην θππξηαθό ηειενπηηθό θνηλό, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ 7

8 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 άιισλ, ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ησλ αγώλσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ηνπ Επξσπατθνύ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ησλ αγώλσλ Champions League, θαη ηνπ δηαγσληζκνύ ηξαγνπδηνύ ηεο Eurovision. (β) Σα αζιεηηθά ηειεκαγθαδίλα θαη νη ζπδεηήζεηο γηα ηα αζιεηηθά ζέκαηα από ην ζηνύληην. (γ) Σα πξνγξάκκαηα θάιπςεο αζιεηηθώλ γεγνλόησλ. (δ) Σα παηδηθά πξνγξάκκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ηειεκαγθαδίλσλ γηα παηδηά, πνηνηηθώλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ γηα παηδηά, ηειενπηηθώλ ζεηξώλ γηα παηδηά θαη δηαγσληζκώλ γλώζεσλ. (ε) Σα πξνγξάκκαηα πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, πξνγξακκάησλ γηα κόδα, θνπδίλα, ζπίηη θαη δηαθόζκεζε. (ζη) Σα γεληθά ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, όπσο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη δηαγσληζκνί γλώζεσλ πςεινύ πνηνηηθνύ επηπέδνπ. 8

9 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ πιινγή ηνηρείσλ θαη Πιεξνθνξηώλ Η Αξρή δηεμήγαγε έξεπλα ζπιιέγνληαο ζηνηρεία απφ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ, ηα νπνία κειέηεζε θαη αλέιπζε. ε φ,ηη αθνξά ζηελ θαηακέηξεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ε Αξρή επέιεμε φπσο θαηακεηξήζεη ην ζπλνιηθφ εηήζην πξφγξακκα εθπνκπήο θαη ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, θαηά ην έηνο 20, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πεξηζψξην ζηαηηζηηθήο απφθιηζεο ζηα επξήκαηα. Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη ε Αξρή εθπφλεζε ηελ έξεπλα κε βάζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ δφζεθε απφ ην Ίδξπκα γηα ηα ηέζζεξα θαλάιηα θαη ηηο δηάθνξεο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην πξφγξακκα θαη ππνβιήζεθαλ θαηφπηλ απφ ην ΡΙΚ. Αθξηβήο ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ππάξρεη, ζε αληίζεζε κε ηελ ηειεφξαζε, θαη απηφ θαζηζηά ηε ζπιινγή θαη ηελ επαιήζεπζε ζηνηρείσλ δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα. Δπηπιένλ, ε πξαθηηθή απηή απμάλεη ελδερνκέλσο ην ζηαηηζηηθφ ιάζνο ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ ηειεφξαζε θαη ηα νπνία είλαη θαηαγξακκέλα κε αθξίβεηα δεπηεξνιέπηνπ. εκεηψλεηαη φηη ε Αξρή δήηεζε απφ ην Ίδξπκα λα δνζεί ειεθηξνληθά ε ξνή ησλ ηεζζάξσλ θαλαιηψλ, αιιά απηφ δελ θαηέζηε δπλαηφ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ παξνχζα έξεπλα ιήθζεθε ππφςε ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ, δειαδή 24 ψξεο εθπνκπήο εκεξεζίσο. Αθνινχζσο, ππνινγίζηεθε ν «ζπλνιηθφο ξαδηνθσληθφο ρξφλνο» φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνζηψζεσλ, δε ιήθζεθε ππφςε ν ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε ζηε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγγειηψλ γηα πξνζερείο εθπνκπέο. Η Αξρή δηαρψξηζε ηα ελεκεξσηηθά, ςπραγσγηθά θαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα κε βάζε ζηνηρεία ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ην πεξηερφκελν ησλ εθπνκπψλ θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο πξφλνηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Καλνληζκψλ. 9

10 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Ο ζπλνιηθφο ξαδηνθσληθφο ρξφλνο βάζε ηνπ νπνίνπ έγηλαλ νη ππνινγηζκνί θαη πξνέθπςαλ νη πνζνζηψζεηο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο δψδεθα κήλεο αλέξρεηαη ζηηο ώξεο 12 ιεπηά θαη 10 δεπηεξόιεπηα από ώξεο ζπλνιηθνύ ρξόλνπ κεηάδνζεο. Γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο, πεξηιήθζεθαλ ζηελ Έθζεζε θαη πνζνζηψζεηο ππνινγηζκέλεο κε βάζε ην ζπλνιηθφ ρξφλν κεηάδνζεο, δειαδή ιακβάλνληαο ππφςε νιφθιεξν ην εηθνζηηεηξάσξν κε εμαηξνπκέλσλ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ιδξχκαηνο γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. ΕΤΡΗΜΑΣΑ πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο Σα ζηνηρεία πνπ ζα λα αλαιπζνχλ ψζηε λα δηαθαλεί θαηά πφζν ην Ίδξπκα παξέρεη πξαγκαηηθά κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ ζηηο ξαδηνθσληθέο ηνπ κεηαδφζεηο, αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο 2003, ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ θαη ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ ηνπ ΡΙΚ. Χζηφζν, γηα ζθνπνχο αλάιπζεο παξαηίζεληαη αξρηθά νη πνζνζηψζεηο ησλ πξνγξακκάησλ αλά θαλάιη (Πξψην, Γεχηεξν, Σξίην θαη Σέηαξην Πξφγξακκα) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα αληίζηνηρα πνζνζηά κε βάζε ην άζξνηζκα θαη ησλ ηεζζάξσλ θαλαιηψλ. 10

11 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Πξώην Πξόγξακκα Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Πξώην Πξόγξακκα Υξόλνο Πνζνζηό ΕΝΗΜΕΡΧΗ 2495:50:00 28,68% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 1779:03:00 20,45% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 4426:43:00 50,87% ΟΛΙΚΑ 8701:36:00 100% ΠΡΧΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο 28,68% ΕΝΗΜΕΡΧΗ 50,87% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 20,45% ΠΟΛΙΣΙΜΟ Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Πξψην Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ αθηεξψλεη: - ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 28,68% ηνπ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην θαηψηαην φξην (25%) πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(i) γηα ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα (γηα ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθψλσλ). - ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 20,45% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% πνπ ζέηεη σο θαηψηαην φξην ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(ii). - ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 50,87% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii). 11

12 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Δεύηεξν Πξόγξακκα Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο 2ν Πξόγξακκα Ώξεο Πνζνζηό ΕΝΗΜΕΡΧΗ 2203:36:14 25,16% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 1489:51:41 17,01% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 5065:37:20 57,83% ΟΛΙΚΑ 8759:05:15 100% ΔΕΤΣΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο 25,16% ΕΝΗΜΕΡΧΗ 57,83% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 17,01% ΠΟΛΙΣΙΜΟ Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Γεχηεξν Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ αθηεξψλεη: - ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 25,16% ηνπ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην θαηψηαην φξην (25%) πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(i) γηα ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα (γηα ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθψλσλ). - ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 17,01% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% πνπ ζέηεη σο θαηψηαην φξην ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(ii). 12

13 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 - ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 57,83% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii). Επαλαιήςεηο Πξνγξακκάησλ Δεύηεξνπ Πξνγξάκκαηνο Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη ην Γεχηεξν Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ κεηαδίδεη ζε επαλάιεςε αξθεηά πξνγξάκκαηά ηνπ πνιχ ζχληνκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηθήο κεηάδνζεο. πγθεθξηκέλα, κεηαδίδεη απφ ηα κεζάλπθηα κέρξη ηηο 6 ην πξσί ζε επαλάιεςε ηα πξνγξάκκαηα πνπ κεηαδίδεη ζε πξψηε κεηάδνζε απφ ηηο 18:00 ην απφγεπκα κέρξη ηα κεζάλπθηα. πλνιηθά, κεηαδίδεη εηήζηα 1514 ψξεο θαη 55 ιεπηά ςπραγσγηθό πξόγξακκα ζε επαλάιεςε, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 17,29% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. Δπίζεο, κεηαδίδεη 490 ψξεο θαη 15 ιεπηά ελεκεξσηηθό πξόγξακκα ζε επαλάιεςε, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5.60% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. Σέινο, κεηαδίδεη 220 ψξεο θαη 50 ιεπηά πνιηηηζηηθέο εθπνκπέο ζε επαλάιεςε, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 2,52% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. Αζξνηζηηθά, ην Γεχηεξν Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ κεηαδίδεη 2226 ώξεο πξόγξακκα ζε επαλάιεςε, δειαδή 25,41% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. 13

14 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Σξίην Πξόγξακκα Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο 3ν Πξόγξακκα Ώξεο Πνζνζηό ΕΝΗΜΕΡΧΗ 2215:09:00 26,39% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 561:06:00 6,68% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 5618:45:00 66,93% ΟΛΙΚΑ 8395:00:00 100% ΣΡΙΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο 26,39% ΕΝΗΜΕΡΧΗ 6,68% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 66,93% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Σξίην Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ αθηεξψλεη: - ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 26,39% ηνπ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην θαηψηαην φξην (25%) πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(i) γηα ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα (γηα ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθψλσλ). - ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 6,68% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% πνπ ζέηεη σο θαηψηαην φξην ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(ii). - ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 66,93% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii). 14

15 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Σέηαξην Πξόγξακκα Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο 4ν Πξόγξακκα Ώξεο Πνζνζηό ΕΝΗΜΕΡΧΗ 931:26:55 10,65% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 1112:20:00 12,72% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 6702:44:00 76,63% ΟΛΙΚΑ 8746:30:55 100% ΣΕΣΑΡΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο 10,65% ΕΝΗΜΕΡΧΗ 12,72% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 76,63% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Σέηαξην πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ αθηεξψλεη: - ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 10,65% ηνπ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ. Πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ ην θαηψηαην φξην (25%) πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(i) γηα ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα (γηα ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθψλσλ). 15

16 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 - ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 12,72% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% πνπ ζέηεη σο θαηψηαην φξην ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(ii). - ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 76,63% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ηέηαξην πξφγξακκα ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ είλαη νπζηαζηηθά κνπζηθφ θαλάιη. Δμαζθαιίδεη έλα πνζνζηφ πνιηηηζηηθψλ εθπνκπψλ εμαηηίαο ηεο κεηάδνζεο θιαζηθήο κνπζηθήο θαη έλα πνζνζηφ ελεκεξσηηθψλ εθπνκπψλ, επεηδή ζπλδέεηαη κε ην Πξψην θαη ην Σξίην Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ, θαζψο θαη κε ηελ ηειεφξαζε ηνπ ΡΙΚ1 θαη κεηαδίδεη ζπλνιηθά ελλέα δειηία εηδήζεσλ ηελ εκέξα. 16

17 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΤΝΟΛΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΧΝΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ ΟΛΙΚΑ ΠΟΟΣΟ ΕΝΗΜΕΡΧΗ 7846:02:09 22,67% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 4942:20:41 14,28% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 21813:49:20 63,05% ΟΛΙΚΑ 34602:12:10 100,00% ΡΑΔΙΟΦΧΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΤΠΡΟΤ πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο 22,67% ΕΝΗΜΕΡΧΗ 14,28% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 63,05% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ Με βάζε φια ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Ίδξπκα αθηεξψλεη: - ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 22,67% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ θαη επνκέλσο δελ πιεξνί ηελ πξφλνηα ηνπ Καλνληζκνχ 3(2)(β)(i) πνπ θαζνξίδεη πνζνζηφ «όρη ιηγόηεξν ηνπ 25% ηνπ ζπλνιηθνύ ξαδηνθσληθνύ ρξόλνπ». - ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 14,28% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ θαη επνκέλσο πιεξνί ηελ πξφλνηα ηνπ Καλνληζκνχ 3(2)(β)(ii), δειαδή «ρξόλν όρη ιηγόηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλνιηθνύ ξαδηνθσληθνύ ρξόλνπ». 17

18 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 - ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 63,05% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ 70% θαη επνκέλσο πιεξνί ηελ πξφλνηα ηνπ Καλνληζκνχ 3(2)(β)(iii). ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΡΙΚ 1 ν, 2ν, 3 ν, 4 ν Απαηηνύκελν Μεηαδίδεηαη Εληόο Ννκνζεζίαο; ΕΝΗΜΕΡΧΗ 25% 22,67% ΟΥΙ (- 2,33%) ΠΟΛΙΣΙΜΟ 5% 14,28% ΝΑΙ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 70% 63,05% ΝΑΙ 80,00% 70,00% 60,00% 70% 63,05% 50,00% 40,00% ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟ 30,00% 25% 22,67% ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ 20,00% 14,28% 10,00% 0,00% 5% ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ 18

19 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα αλά θαλάιη ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ 1ν Πξ. 2ν Πξ. 3ν Πξ. 4ν Πξ. ΟΛΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΧΗ 28,68% 25,16% 26,39% 10,65% 22,67% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 20,45% 17,01% 6,68% 12,72% 14,28% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 50,87% 57,83% 66,93% 76,63% 63,05% ΟΛΙΚΑ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ Παξαηεξήζεηο ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθύςεη, ην Ραδηνθσληθό Ίδξπκα Κύπξνπ ζηηο ξαδηνθσληθέο κεηαδόζεηο πιεξνί ηηο δύν από ηηο ηξεηο πξόλνηεο ησλ Καλνληζκώλ. Παξνπζηάδεηαη κηα απόθιηζε ζηελ θαηεγνξία ησλ Ελεκεξσηηθώλ Πξνγξακκάησλ, ζε ζρέζε κε ην θαηώηαην πνζνζηό πνπ ζέηεη ν Καλνληζκόο 3(2)(β)(i). Η απόθιηζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 2,33%. Όπσο επηζεκάλζεθε θαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ ΡΙΚ γηα ην έηνο 2006, ε απφθιηζε απφ ην πνζνζηφ πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο ζηα Δλεκεξσηηθά Πξνγξάκκαηα δεκηνπξγείηαη απφ ην Σέηαξην Καλάιη ηνπ ΡΙΚ, ζην νπνίν θαηακεηξήζεθε πνζνζηφ ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ηάμεο ηνπ 10,65%. 19

20 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Όπσο πξναλαθέξζεθε, απφ ηε ζπρλφηεηα ηνπ ηέηαξηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΡΙΚ κεηαδίδεηαη κφλν κνπζηθή, δειηία εηδήζεσλ ζε ζχλδεζε κε ην πξψην θαη ην ηξίην θαλάιη ηνπ ΡΙΚ θαη θιαζηθή κνπζηθή, ε νπνία ινγίδεηαη σο πνιηηηζηηθή εθπνκπή. Οη αλαπξνζαξκνγέο πνπ έθαλε ην Ίδξπκα ζην ηέηαξην θαλάιη (δηθηπψζεηο κε δειηία εηδήζεσλ θαη αχμεζε ησλ σξψλ κεηάδνζεο θιαζηθήο κνπζηθήο) κπνξεί λα έρνπλ απμήζεη ηα πνζνζηά ηνπ ΡΙΚ ζε φ,ηη αθνξά ζηηο ελεκεξσηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθπνκπέο, σζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ νπζία ην ηέηαξην πξφγξακκα είλαη κηα δεκφζηα ζπρλφηεηα πνπ πεξηνξίδεηαη ζηε κεηάδνζε κνπζηθήο, ρσξίο ζρφιην παξαγσγνχ/παξνπζηαζηή ή ηελ χπαξμε εθπνκπψλ πνπ θαιχπηνπλ επξχηεξα ζέκαηα ηεο κνπζηθήο (ηζηνξία ηεο κνπζηθήο, ζπλεληεχμεηο θαιιηηερλψλ, παξνπζίαζε κνπζηθψλ νξγάλσλ θηι). Η Αξρή θαηαλνεί ην γεγνλφο φηη ην Ίδξπκα πξνζπαζεί λα δψζεη κηα μερσξηζηή ηαπηφηεηα ζην Σέηαξην Ραδηνθσληθφ Πξφγξακκα. Άιισζηε θαη ηα άιια πξνγξάκκαηα έρνπλ ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα ην Πξψην πξφγξακκα δίδεη έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηνλ πνιηηηζκφ, ην Γεχηεξν πξφγξακκα είλαη ην μελφγισζζν πξφγξακκα πνπ απεπζχλεηαη ζηηο κεηνλφηεηεο ηεο Κχπξνπ θαη γεληθά ζηνπο ηνπξίζηεο θαη ηνπο μελφγισζζνπο ππεθφνπο θαη θαηνίθνπο ηεο Κχπξνπ. Σν δε Σξίην πξφγξακκα θηλείηαη ζε δχν ππιψλεο, ηε ςπραγσγία θαη ηελ ελεκέξσζε. Χζηφζν, νη πξφλνηεο ηεο Ννκνζεζίαο είλαη ζαθείο θαη ην ΡΙΚ ζα πξέπεη λα εμεχξεη ηξφπνπο θαη κεραληζκνχο ψζηε ε απηφλνκε ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε εθ ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ, λα κελ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ Ιδξχκαηνο. Άιισζηε, ε κεηάδνζε 21 σξψλ ηελ εκέξα κνπζηθήο απφ έλα θαλάιη δελ ππνβνεζά ην Ίδξπκα λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ γηα παξνρή δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηψλ. 20

21 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΤΓΚΡΙΗ ΕΤΡΗΜΑΣΧΝ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΑ ΕΣΗ ΤΓΚΡΙΗ ΕΤΡΗΜΑΣΧΝ ΡΙΚ ΡΑΔΙΟΦΧΝΑ ΕΝΗΜΕΡΧΗ 22,98% 19,88% 22,67% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 12,59% 12,09% 14,28% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 64,43% 68,03% 63,05% 80,00% 70,00% 60,00% 64,43% 68,03% 63,05% 50,00% 40,00% ,00% 20,00% 22,98% 19,88% 22,67% 10,00% 12,59% 12,09% 14,28% 0,00% ΕΝΗΜΕΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία, ηα ζπλνιηθά πνζνζηά ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ ηνπ ΡΙΚ γηα ην έηνο 20 είλαη πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν κε ηα αληίζηνηρα ηνπ έηνπο ε ζρέζε κε ην 2006, ηα δεδνκέλα ηνπ 20 πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα Έθζεζε πξνζεγγίδνπλ πεξηζζφηεξν ηα φξηα πνπ ζέηνπλ νη Καλνληζκνί Κ.Γ.Π. 612/2003 ζρεηηθά κε ηνπο ηχπνπο πξνγξακκάησλ. Δληνχηνηο, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη απφθιηζε ζηα πνζνζηά ησλ ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ην θαηψηαην φξην πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο (25%). 21

22 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ Γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο παξαηίζεληαη παξαθάησ θαη νη πνζνζηψζεηο πνπ ππνινγίζζεθαλ κε βάζε ην ζπλνιηθφ ρξφλν κεηάδνζεο, δειαδή ιακβάλνληαο ππφςε νιφθιεξν ην εηθνζηηεηξάσξν, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαθεκίζεσλ, θαζψο θαη ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ιδξχκαηνο γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν «ζπλνιηθφο ξαδηνθσληθφο ρξφλνο» φπσο εξκελεχεηαη ζηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 (Κ.Γ.Π. 616/2003) δελ πεξηιακβάλεη ηηο δηαθεκίζεηο θαη αλαθνηλψζεηο, θαζψο δελ απνηεινχλ «δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία». ύνολο ζε ώρες ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ METAΔΟΗ ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ 1ν Πξ. 2ν Πξ. 3 ν Πξ. 4 ν Πξ. ΟΛΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ 2495:50: :36: :09:00 931:26: :02:09 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ 1779:03: :51:41 561:06: :20: :20:41 ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ 4426:43: :37: :45: :44: :49:20 ΑΛΛΑ 58:24:00 0:54:45 365:00:00 13:29:05 437:47:50 ΟΛΙΚΑ 8760:00: :00: :00: :00: :00:00 Ποζοζηά επί ηοσ ζσνολικού τρόνοσ μεηάδοζης ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ METAΔΟΗ ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΛΙΚΑ 1ν Πξ. 28,49% 20,31% 50,53% 0,67% 100% 2ν Πξ. 25,16% 17,01% 57,83% 0,01% 100% 3ν Πξ. 25,29% 6,41% 64,14% 4,17% 100% 4 ν Πξ. 10,63% 12,70% 76,52% 0,15% 100% πλνιηθό Ραδηνθώλνπ 22,39% 14,10% 62,25% 1,25% 100% 22

23 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Ποζοζηά ανά κανάλι και ηύπο προγράμμαηος 90,00% 80,00% 76,52% 70,00% 60,00% 57,83% 64,14% 50,00% 40,00% 50,53% 1ο Πρ. 2ο Πρ. 3ο Πρ. 4ο Πρ. 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 28,49% 25,16% 25,29% 20,31% 17,01% 12,70% 10,63% 6,41% 4,17% 0,67% 0,01% 0,15% ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ ΑΛΛΑ ΡΙΚ ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ 1,25% ΑΛΛΑ 22,39% ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ 62,25% ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ 14,10% ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ 23

24 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο πξνθχπηεη φηη ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ (ζε θάζε έλα εθ ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ αιιά θαη ζπλνιηθά) πιεξνί ηελ πξφλνηα ηνπ άξζξνπ 17(Α)(8)(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε αλαινγία ηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο πνπ αθηεξώλεηαη ζε κελύκαηα ηειεκπνξίαο, δηαθεκηζηηθά κελύκαηα θαη ινηπέο κνξθέο δηαθήκηζεο, εθηόο ησλ ρξνλνζπξίδσλ ηεο ηειεκπνξίαο, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο. Ο ρξόλνο κεηάδνζεο δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο». Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο «αλαγγειίεο πξνζερώλ πξνγξακκάησλ» δελ κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί ζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ηειεκπνξηθψλ κελπκάησλ παξφιν πνπ, κε βάζε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη ζην άξζξν 2(Ι) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ, ε δηαθήκηζε ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο αλαγγειίεο ηνπ ζηαζκνχ γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. Χζηφζν, ην άξζξν 17Α8(γ)(i) εμαηξεί ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο αλαγγειίεο ηνπ ζηαζκνχ γηα ηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα απφ ηνλ ρξφλν πνπ πξέπεη λα θαηακεηξεζεί νχησο ψζηε λα δηαθαλεί θαηά πφζν ν ζηαζκφο κεηαδίδεη δηαθεκίζεηο θαη ηειεκπνξηθά κελχκαηα εληφο ηνπ νξίνπ ηνπ 15%. 24

25 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΣΗΛΕΟΡΑΗ ΠΡΧΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΑΝΑΛΙ 25

26 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΣΗΛΕΟΡΑΗ Καλάιη «Ρ.Ι.Κ. Έλα» θαη Καλάιη «Ρ.Ι.Κ. Δύν» Ννκηθό Πιαίζην α) Απαηηνύκελα πνζνζηά γηα κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηώλ ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 (Κ.Γ.Π. 616/2003), θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Καλνληζκφ 3, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. χκθσλα ηνλ Καλνληζκφ 3(2)(α) πνπ αθνξά ζηελ παξνρή δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηηο ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο, ην Ίδξπκα ζεσξείηαη φηη παξέρεη ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ, φηαλ αθηεξψλεη ηα πην θάησ πνζνζηά ρξφλνπ ζε πξνγξάκκαηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά: ε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ. ε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ. ε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθφ ρξφλν πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ. εκεηώλεηαη όηη, γηα ζθνπνύο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ, «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» ζεκαίλεη ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηειενπηηθνύ θαη ξαδηνθσληθνύ ρξόλνπ ησλ ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ θαλαιηώλ (αληίζηνηρα) ηνπ Ιδξύκαηνο πνπ παξέρνπλ δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο κεηαδόζεηο αληίζηνηρα. Η «δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία» νξίδεηαη απφ ηνπο πην πάλσ θαλνληζκνχο σο «ε δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο κεηαδόζεηο, ε νπνία απνηειεί ππεξεζία γεληθνύ νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο δεκνθξαηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο θαη ζηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί ν πινπξαιηζκόο, κεηαμύ άιισλ, ησλ πνιηηηζκηθώλ θαη γισζζηθώλ δηαθνξώλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηώλ, πνπ απνηειείηαη από ελεκεξσηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθπνκπέο, πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζθνξάο, εθπνκπέο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, θαζώο θαη εθπνκπέο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο 26

27 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 αλάγθεο θαη πνιηηηθήο άκπλαο, όπσο ε δέζκε απηή θαζνξίδεηαη ζε Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη όπσο δηεπξύλεηαη ή άιισο πσο δηαθνξνπνηείηαη, δπλάκεη ηέηνησλ Καλνληζκώλ, ππό ην θσο ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ή λέσλ ζπλζεθώλ θαη δεδνκέλσλ». Ο «ζπλνιηθφο ηειενπηηθφο ρξφλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγηζηνχλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, ηα δηαθεκηζηηθά θαη ηειεκπνξηθά κελχκαηα θαζψο απηά, κε βάζε ηνλ πην πάλσ νξηζκφ, δελ απνηεινχλ «δεκφζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία». εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Κύπξνπ Νόκν ΚΕΦ. 300Α «δηαθήκηζε» ζεκαίλεη θάζε κνξθή αλαθνίλσζεο πνπ κεηαδίδεηαη έλαληη πιεξσκήο ή αλαιόγνπ αληαιιάγκαηνο ή γηα ιόγνπο απηνπξνβνιήο από κία δεκόζηα ή ηδησηηθή επηρείξεζε ζηα πιαίζηα εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο ή βηνηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο ή άζθεζεο επαγγέικαηνο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε παξνρήο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αθηλήησλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ έλαληη πιεξσκήο. Με βάζε απηφ ηνλ νξηζκφ ζεσξήζεθαλ σο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαη νη αλαγγειίεο γηα πξνζερή πξνγξάκκαηα (trailers) ησλ δχν θαλαιηψλ ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ. β) Δηαρσξηζκόο Πξνγξακκάησλ Οη Καλνληζκνί 4, 5 θαη 6 ησλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκψλ ηνπ 2003 θάλνπλ εμεηδηθεπκέλε αλαθνξά ζηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. Οη ελ ιφγσ θαλνληζκνί αλαθέξνπλ: Καλνληζκόο 4. Σα αθόινπζα ζεσξνύληαη ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Σα δειηία εηδήζεσλ ζηελ Ειιεληθή, Σνπξθηθή, Αγγιηθή θαη Ννεκαηηθή γιώζζα. (β) Σα πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο. (γ) Σα ελεκεξσηηθά καγθαδίλα. (δ) Οη ζπδεηήζεηο γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα. 27

28 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 (ε) Σα ληνθηκαληέξ γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα. (ζη) Σα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, ηνπο ηνπξθνθύπξηνπο θαη ηηο κεηνλνηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο. (δ) Σα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή πνιηηηθήο άκπλαο. Καλνληζκόο 5. Σα αθόινπζα ζεσξνύληαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Πξνγξάκκαηα κε ζέκα ην πεξηβάιινλ, ηελ ηέρλε θαη ηηο παξαδνζηαθέο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θνηλνηήησλ ηεο Κύπξνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηε κνπζηθή, ην ρνξό, ηελ πνίεζε, ηελ παληνκίκα, ηε δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή. (β) Σα επξσπατθά θαη δηεζλή πνιηηηζηηθά πξντόληα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θιαζηθήο κνπζηθήο, όπεξαο, κπαιέηνπ, παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, παξαδνζηαθώλ ρσξώλ θαη ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ. (γ) Σα πνιηηηζηηθά καγθαδίλα πνπ θαιύπηνπλ πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο ζηελ Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ θεζηηβάι, θνλζέξησλ, ρνξώλ, ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθνπ, όπεξαο θαη κπαιέηνπ. (δ) Σα θππξηαθά ζθεηο θαη νη θππξηαθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. (ε) Οη ζπδεηήζεηο από ην ζηνύληην γηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα. (ζη) Σα ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα. (δ) Παξαζηάζεηο, κεηαμύ άιισλ, κπαιέηνπ, όπεξαο, ζπκθσληθήο νξρήζηξαο. 28

29 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Καλνληζκόο 6. Σα αθόινπζα ζεσξνύληαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Σα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ γεγνλόησλ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην θππξηαθό ηειενπηηθό θνηλό, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ησλ αγώλσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ηνπ Επξσπατθνύ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ησλ αγώλσλ Champions League, θαη ηνπ δηαγσληζκνύ ηξαγνπδηνύ ηεο Eurovision. (β) Σα αζιεηηθά ηειεκαγθαδίλα θαη νη ζπδεηήζεηο γηα ηα αζιεηηθά ζέκαηα από ην ζηνύληην. (γ) Σα πξνγξάκκαηα θάιπςεο αζιεηηθώλ γεγνλόησλ. (δ) Σα παηδηθά πξνγξάκκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ηειεκαγθαδίλσλ γηα παηδηά, πνηνηηθώλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ γηα παηδηά, ηειενπηηθώλ ζεηξώλ γηα παηδηά θαη δηαγσληζκώλ γλώζεσλ. (ε) Σα πξνγξάκκαηα πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, πξνγξακκάησλ γηα κόδα, θνπδίλα, ζπίηη θαη δηαθόζκεζε. (ζη) Σα γεληθά ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, όπσο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη δηαγσληζκνί γλώζεσλ πςεινύ πνηνηηθνύ επηπέδνπ. Μεζνδνινγία πιινγή ηνηρείσλ θαη Πιεξνθνξηώλ Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έθζεζεο ε Αξρή πξνρψξεζε ζηε ιήςε θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ ηφζν απφ ηελ εηαηξεία AGB Nielsen, φζν θαη απφ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ. Η αλάιπζε έγηλε κε βάζε ην ηη πξαγκαηηθά κεηαδφζεθε απφ ηα θαλάιηα ηνπ Ιδξχκαηνο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη φρη δεηγκαηνιεπηηθά. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηζπιιέγεζαλ αθνξνχλ ηελ νιφηεηα ηνπ έηνπο, ήηνη 12 κήλεο γηα έθαζην εθ ησλ δχν ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ. Καηακεηξήζεθε ν ρξφλνο φισλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ είραλ κεηαδνζεί επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο θαη αθνινχζσο ππνινγίζηεθε ν «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο», φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο 29

30 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 θαλνληζκνχο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ πνζνζηψζεσλ, δελ ιήθζεθε ππφςε ν ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε ζηε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγγειηψλ γηα πξνζερείο εθπνκπέο), ζηα κελχκαηα ηειεκπνξίαο θαζψο θαη ζηα ηειεκπνξηθά παξάζπξα. Η Αξρή πξνρψξεζε ζην δηαρσξηζκφ εθπνκπψλ ζε ελεκεξσηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο, ζχκθσλα κε πξφλνηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Καλνληζκψλ. Ο «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ νη πνζνζηψζεηο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πξνγξακκάησλ γηα ην έηνο, αλήιζε ζε πεξίπνπ 15,882 ώξεο. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο κεηάδνζεο γηα ην ίδην δηάζηεκα ήηαλ 17,520 ψξεο. Γηα ζθνπνχο ζηαηηζηηθήο ελεκέξσζεο ζηελ έθζεζε ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη πνζνζηψζεηο βαζηζκέλεο πάλσ ζην ζπλνιηθφ ρξφλν κεηάδνζεο, δειαδή κε βάζε φιν ην εηθνζηηεηξάσξν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ ηδξχκαηνο γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. Επξήκαηα ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ Παξά ην γεγνλφο φηη ηα επξήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ, νχησο ψζηε λα εμαρζνχλ θαηαιεθηηθά ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ ζχλζεζε ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ, πξέπεη λα αθνξνχλ θαη ζηα δχν ηειενπηηθά θαλάιηα ζπκπηπγκέλα, εληνχηνηο, γηα ζθνπνχο αλαιπηηθφηεξεο πξνζέγγηζεο ζα γίλεη μερσξηζηή αλάιπζε γηα έθαζην εθ ησλ δχν θαλαιηψλ. ΡΙΚ1- πλνιηθόο Υξόλνο Μεηάδνζεο ΡΙΚ 1 Υξόλνο Πνζνζηό Δλεκέξσζε 3703:00: % Φπραγσγία 3409:00: % Πνιηηηζκφο 767:00: % Άιια * 881:00: % Οιηθά 8760:00: % * Διαθημίζειρ, Τηλεμποπία, Αναγγελίερ πποζεσών ππογπαμμάηων, TV Logo 30

31 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΡΙΚ 1- σνολικός Χρόνος Μεηάδοζης Πνιηηηζκόο, 8.76% Άιια, 10.06% Ελεκέξσζε, 42.27% Ψπραγσγία, 38.92% Τα πιο πάνω ζηοισεία δίνοςν μια απσική εικόνα ωρ ππορ ηον καηαμεπιζμό ηων διαθόπων ηύπων ππογπαμμάηων καηά ηην διάπκεια ηος 20. Ωζηόζο για να εξασθούν ηα ζωζηά ζςμπεπάζμαηα θα ππέπει να αθαιπεθεί ο σπόνορ πος είναι αθιεπωμένορ ζηα «Άλλα» ούηωρ ώζηε ηα ποζοζηά να ςπολογιζηούν μέζα από ηον «ζςνολικό ηηλεοπηικό σπόνο». ΡΙΚ1- πλνιηθόο Σειενπηηθόο Υξόλνο ΡΙΚ 1 Υξόλνο Πνζνζηό Δλεκέξσζε 3703:00: % Φπραγσγία 3409:00: % Πνιηηηζκφο 767:00: % Οιηθά 7879:00: % 31

32 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΡΙΚ 1- σνολικός Σηλεοπηικός Χρόνος Πνιηηηζκόο, 9.73% Ελεκέξσζε, 47.00% Ψπραγσγία, 43.27% Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην πεξηζψξην ηνπ ζηαηηζηηθνχ ιάζνπο, πξνθχπηεη φηη ην πξώην ηειενπηηθό θαλάιη (ΡΙΚ 1) πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη από ηελ Ννκνζεζία. Σα Δλεκεξσηηθά θαη ηα Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα απνηεινχλ ην 47.00% θαη 9.73% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ αληίζηνηρα. Σα κελ ελεκεξσηηθά ππεξβαίλνπλ ην θαηψηαην φξην πνπ θαζνξίδεη ε Ννκνζεζία (40%), θαη ηα δε Πνιηηηζηηθά είλαη πάξα πνιχ θνληά ζην λα ππεξθαιχςνπλ ην δεηνχκελν πνζνζηφ ηνπ 10%. Δπίζεο ε θαηεγνξία «Φπραγσγηθά πξνγξάκκαηα» απνηειεί ην 43.27% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ θαη δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 50% πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Ννκνζεζία. ΡΙΚ2- πλνιηθόο Υξόλνο Μεηάδνζεο ΡΙΚ 2 Υξόλνο Πνζνζηό Δλεκέξσζε 1848:50: % Φπραγσγία 5427:55: % Πνιηηηζκφο 725:54: % Άιια 757:19: % Οιηθά 8760:00: % Διαθημίζειρ, Τηλεμποπία, Αναγγελίερ πποζεσών ππογπαμμάηων, TV Logo 32

33 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΡΙΚ 2- σνολικός Χρόνος Μεηάδοζης Πνιηηηζκόο, 8.29% Άιια, 8.65% Ελεκέξσζε, 21.11% Ψπραγσγία, 61.96% Τα πιο πάνω ζηοισεία δίνοςν μια απσική εικόνα ωρ ππορ ηον καηαμεπιζμό ηων διαθόπων ηύπων ππογπαμμάηων καηά ηην διάπκεια ηος 20. Ωζηόζο για να εξασθούν ηα ζωζηά ζςμπεπάζμαηα θα ππέπει να αθαιπεθεί ο σπόνορ πος είναι αθιεπωμένορ ζηα «Άλλα» ούηωρ ώζηε ηα ποζοζηά να ςπολογιζηούν μέζα από ηον «ζςνολικό ηηλεοπηικό σπόνο». ΡΙΚ2- πλνιηθόο Σειενπηηθόο Υξόλνο ΡΙΚ 1 Υξόλνο Πνζνζηό Δλεκέξσζε 1848:50: % Φπραγσγία 5427:55: % Πνιηηηζκφο 725:54:18 9.% Οιηθά 8002:40: % 33

34 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΡΙΚ 2- σνολικός Χρόνος Μεηάδοζης Πνιηηηζκόο, 9.% Ελεκέξσζε, 23.10% Ψπραγσγία, 67.83% ε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα γηα ην Ρ.Ι.Κ.1, ηα αληίζηνηρα επξήκαηα γηα ην Ρ.Ι.Κ.2 δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά. ε θακία από ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ ην ελ ιόγσ θαλάιη δελ πιεξνί ηα απαηηνύκελα πνζνηηθά θξηηήξηα. πγθεθξηκέλα, ηα «Ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα» βξίζθνληαη ζην 23.10% ελψ ην ειάρηζην απαηηνχκελν πνζνζηφ είλαη 40%, ηα «Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα» βξίζθνληαη ζην 9.% ελψ ην ειάρηζην απαηηνχκελν πνζνζηφ 10% θαη ηα «Ψπραγσγηθά Πξνγξάκκαηα» βξίζθνληαη ζην 67.83% ελψ ην αλψηαην απαηηνχκελν φξην είλαη 50%. ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2 ΡΙΚ 1 ΡΙΚ 2 ΟΛΙΚΟ Πνζνζηφ Δλεκέξσζε 3703:00: :50: :50: % Φπραγσγία 3409:00: :55: :55: % Πνιηηηζκφο 767:00:00 725:54: :54: % Άιια 881:00:00 757:19: :19: % Οιηθά 8760:00: :00: :00: % 34

35 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2- σνολικός Χρόνος Μεηάδοζης Πνιηηηζκόο, 8.52% Άιια, 9.35% Ελεκέξσζε, 31.69% Ψπραγσγία, 50.44% ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2 ΡΙΚ 1 ΡΙΚ 2 ΟΛΙΚΟ Πνζνζηφ Δλεκέξσζε 3703:00: :50: :50: % Φπραγσγία 3409:00: :55: :55: % Πνιηηηζκφο 767:00:00 725:54: :54: % Οιηθά 7879:00: :40: :40: % ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2- σνολικός Σηλεοπηικός Χρόνος Πνιηηηζκόο, 9.40% Ελεκέξσζε, 34.96% Ψπραγσγία, 55.64% 35

36 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Μηα πξψηε αλάιπζε ηνπ πην πάλσ πίλαθα θαηαδεηθλχεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο από ηα πνζνζηά πνπ θαζνξίδεη ε Ννκνζεζία ζε δύν από ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ. Πην αλαιπηηθά: ΠΟΟΣΟ ΕΝΣΟ ΡΙΚ 1& ΡΙΚ 2 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ? ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ > 40.00% 34.96% -5.04% ΟΥΙ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ < 50.00% 55.64% -5.64% ΟΥΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ > 10.00% 9.40% -0.60% ΟΥΙ 60.00% 50.00% 55.64% ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ 40.00% 34.96% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 9.40% ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ Παξαηεξήζεηο Η Αξρή επηζεκαίλεη ην γεγνλφο φηη ζε δχν απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ(δλεκεξσηηθά θαη Φπραγσγηθά) παξαηεξείηαη ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηα πνζνζηά πνπ θαζνξίδεη ε λνκνζεζία. Παξά ην γεγνλφο φηη θαη ε ηξίηε θαηεγνξία (πνιηηηζηηθά) θαηαγξάθεη πνζνζηά θάησ ηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ, εληνχηνηο ζεσξνχκε φηη ην πνζνζηφ ησλ «Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ», δειαδή ην 9.40% κπνξεί θαηά θάπνην ηξφπν λα ζεσξεζεί σο ηθαλνπνηεηηθφ κε ην ζθεπηηθφ φηη απφ ηελ κειέηε ησλ ζηνηρείσλ πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο πξνθχπηεη, πέξαλ ηεο κηθξήο ζηαηηζηηθήο απφθιηζεο πνπ ζπλήζσο ππάξρεη ζε ηέηνηαο έθηαζεο αλαιχζεηο, πσο δηάθνξεο εθπνκπέο νη νπνίεο ιφγν ηεο θχζεο ηνπο, θαη κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο 4 θαη 6 ησλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκψλ ηνπ 2003, θαηαηάρζεθαλ ζηηο θαηεγνξίεο «Δλεκεξσηηθά» ή «Φπραγσγηθά», πεξηείραλ αξθεηά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία. Δθπνκπέο φπσο ην «Απηφ καο έιεηπε» θαη «Απηφο καο έιεηπε» (κε πνιιά αθηεξψκαηα ζηελ παξάδνζε θαη ζηνλ 36

37 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 πνιηηηζκφ ηεο Διιάδαο), «Κνίηα ηη έθαλεο», «BIZ- Δκείο», «Η Κχπξνο θνληά ζαο», «Ύπαηζξνο», «Αλζξψπηλα θαη απιά», «Καιχηεξα Μαδί», θαη άιια, πεξηείραλ ηαθηηθά θαη εθηελή πνιηηηζηηθά έλζεηα. Λάβακε ζνβαξά ππφςε απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο νξηζκέλσλ εθπνκπψλ θαη νη αξκφδηνη ιεηηνπξγνί ηεο Αξρήο έθαλαλ ηηο ζρεηηθέο αλαδηαξζξψζεηο ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ δηαθφξσλ εθπνκπψλ. Έρνληαο ππφςε ηα πην πάλσ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ φπνηα πηζαλή ζηαηηζηηθή απφθιηζε, ζεσξνχκε ηθαλνπνηεηηθφ ην πνζνζηφ ησλ «Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ». Αλαθνξηθά ηψξα κε ηα «Δλεκεξσηηθά» θαη ηα «Φπραγσγηθά» πξνγξάκκαηα παξαηεξνχκε κηα ζαθή απφθιηζε ε νπνία δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί νχηε θαη απφ ην ζηαηηζηηθφ ιάζνο. Θεσξνχκε φηη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ θαηαγξαθή είλαη αξθεηνί θαη κέζα απφ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ ελψπηνλ καο ζηνηρείσλ πξνζπαζήζακε λα επηζεκάλνπκε κεξηθνχο απφ απηνχο. πγθεθξηκέλα, θαη φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο, ην ΡΙΚ1 πιεξνί ζρεδφλ πιήξσο ηηο πνζνζηψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Ννκνζεζία. Αληηζέησο ην ΡΙΚ-2 έρεη ζεκαληηθφηαηεο απνθιίζεηο νη νπνίεο θαη εμνπδεηεξψλνπλ ηελ ηζνξξνπία πνπ παξαηεξείηαη ζην ΡΙΚ1. πγθεθξηκέλα, ην ΡΙΚ 2 κεηέδσζε ζρεδφλ 5,428 ψξεο ςπραγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηηο νπνίεο πεξίπνπ 357 ψξεο (~4.50% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ) ήηαλ αθηεξσκέλεο ζε κνπζηθά βίληεν ή αιιά κνπζηθά πξνγξάκκαηα πξνβνιήο κνπζηθψλ βίληεν (Videoclips), θαη πεξίπνπ 682 ψξεο (~8.50% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ ) ζε δσληαλέο αζιεηηθέο κεηαδφζεηο (θαη επαλαιεπηηθέο κεηαδφζεηο ησλ δσληαλψλ αζιεηηθψλ κεηαδφζεσλ) ή πξνγξάκκαηα άκεζα ζπλπθαζκέλα κε απηέο ηηο κεηαδφζεηο (πέξαλ ησλ ηαθηηθψλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Ιδξχκαηνο φπσο ΡΙΚ ΠΟΡ, Μεραλνθίλεηνο Αζιεηηζκόο θηι). Με άιια ιφγηα, έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ ~13% πεξίπνπ από ηηο 8,003 ώξεο ηνπ ζπλνιηθνύ ηειενπηηθνύ ρξόλνπ (γηα ην ΡΙΚ2) αθηεξώζεθε ζε κνπζηθά βίληεν θαη αζιεηηθέο κεηαδόζεηο. Σν ΡΙΚ2 κεηαδίδεη κηα πνηθηιία αζιεηηθψλ γεγνλφησλ, ηα νπνία, φπσο πξνθχπηεη θαη κέζα απφ κεηξήζεηο ηειεζέαζεο, ελδηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο πνιίηεο. Η Αξρή επηζεκαίλεη φκσο ην γεγνλφο φηη πνιιά απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα κεηαδίδνληαλ θαη ζε επαλάιεςε ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δσληαλήο θάιπςεο. Απφ ηηο πεξίπνπ 682 ψξεο αζιεηηθψλ κεηαδφζεσλ ηνπ ΡΙΚ-2 νη 280 ήηαλ επαλαιήςεηο. Αληηιακβαλφκαζηε φηη κεξηθά αζιεηηθά γεγνλφηα είραλ αξθεηά ςειφ ελδηαθέξνλ θαη ίζσο έρξηδαλ επαλαιεπηηθήο πξνβνιήο θαη ζεσξνχκε επίζεο, φηη θαιψο κεηαδφζεθαλ ζε επαλάιεςε αζιεηηθά 37

38 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 γεγνλφηα ηα νπνία κεηαδφζεθαλ κελ δσληαλά αιιά ζε αθαηάιιειεο γηα ηνλ ηειεζεαηή ψξεο. Χζηφζν, ζεσξνχκε φηη ε επαλάιεςε άιισλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ φπσο π.ρ. αγψλσλ πνδνζθαίξνπ θαη αγψλσλ Φφξκνπια 1(θαη άιισλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα), ζε κεηακεζνλχθηηεο ψξεο, ίζσο λα κελ ήηαλ αλαγθαία θαη απιά λα απνζθνπνχζε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24ψξνπ πξνγξάκκαηνο. Παξαηίζεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο απφ ηελ εηαηξεία κεηξήζεσλ AGB αλαθνξηθά κε ην Ρ.Ι.Κ. 2. Date Show Start End Duration 1/7/20 23RD RHYTHMIC GYMNASTICS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS R/R 3:47:20 5:44:39 1:56:38 2/7/20 23RD RHYTHMIC GYMNASTICS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS R/R 3:32:53 5:32:00 1:59:08 3/9/20 EUROBASKET- SERBIA VS RUSSIA 1H BASKETBALL R/R 25:45:06 25:59:59 0:14:09 4/9/20 EUROBASKET- SERBIA VS RUSSIA 1H BASKETBALL R/R 2:00:00 2:35:55 0:32:35 4/9/20 EUROBASKET- SERBIA VS RUSSIA 2H BASKETBALL R/R 2:35:56 3:24:29 0:42:26 4/9/20 EUROBASKET- ISRAEL VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 10:11:45 10:51:10 0:37:35 4/9/20 EUROBASKET- ISRAEL VS GREECE 2H BASKETBALL R/R 10:51:45 11:32:16 0:39:02 5/9/20 EUROBASKET- RUSSIA VS ISRAEL 1H BASKETBALL R/R 2:36:13 3:15: 0:37:03 5/9/20 EUROBASKET- RUSSIA VS ISRAEL 2H BASKETBALL R/R 3:15:42 3:55:30 0:38:14 6/9/20 EUROBASKET- ISRAEL VS SERBIA 1H BASKETBALL R/R 3:10:03 3:56:19 0:41:39 6/9/20 EUROBASKET- ISRAEL VS SERBIA 2H BASKETBALL R/R 3:58:08 4:54:29 0:52:03 6/9/20 EUROBASKET- RUSSIA VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 10:00:21 10:46:02 0:41:23 6/9/20 EUROBASKET- RUSSIA VS GREECE 2H BASKETBALL R/R 10:46:48 11:36:36 0:47:46 8/9/20 EUROBASKET- SPAIN VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 4:54:12 5:51:01 0:54:23 8/9/20 EUROBASKET- SPAIN VS GREECE 2H BASKETBALL R/R 5:51:36 6:30:18 0:37:17 10/9/200 7 EUROBASKET- GREECE VS CROATIA 1H BASKETBALL R/R 10:54:54 11:41:01 0:45:10 10/9/200 7 EUROBASKET- GREECE VS CROATIA 2H BASKETBALL R/R 11:41:25 12:28:46 0:42:43 10/9/200 7 EUROBASKET- ITALY VS TURKEY 1H BASKETBALL R/R 25:36:59 25:59:59 0:23:01 11/9/200 7 EUROBASKET- ITALY VS TURKEY 1H BASKETBALL R/R 2:00:00 2:17:24 0:17:25 11/9/200 7 EUROBASKET- ITALY VS TURKEY 2H BASKETBALL R/R 2:18:43 3:04:45 0:46:03 11/9/200 7 PARATASH AGONA EUROBASKET- ITALY VS TURKEY R/R 3:04:46 3:16:49 0:12:04 11/9/200 7 EUROBASKET- LITHUANIA VS FRANCE 1H BASKETBALL R/R 3:17:46 4:04:04 0:46:19 11/9/200 7 EUROBASKET- LITHUANIA VS FRANCE 2H BASKETBALL R/R 4:05:19 4:57:09 0:51:51 11/9/200 7 EUROBASKET- ITALY VS TURKEY 1H BASKETBALL R/R 10:00:37 10:41: 0:40:31 11/9/200 7 EUROBASKET- ITALY VS TURKEY 2H BASKETBALL R/R 10:41:42 11:27:50 0:46:09 11/9/200 7 PARATASH AGONA EUROBASKET- ITALY VS TURKEY R/R 11:27:51 11:39:54 0:12:04 11/9/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 25:22:42 25:59:59 0:02:03 11/9/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP-JAPAN VS ENGLAND 1H FOOTBALL R/R 25:24:45 25:59:58 0:35:14 38

39 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 12/9/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 2:00:00 3:05:46 0:01:11 12/9/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP-JAPAN VS ENGLAND 1H FOOTBALL R/R 2:00:01 2:12:50 0:12:50 12/9/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP-JAPAN VS ENGLAND 2H FOOTBALL R/R 2:12:51 3:04:35 0:51:45 12/9/200 7 EUROBASKET- CROATIA VS RUSSIA 1H BASKETBALL R/R 3:05:47 3:56:52 0:51:06 12/9/200 7 EUROBASKET- CROATIA VS RUSSIA 2H BASKETBALL R/R 3:56:53 4:36:40 0:39:48 12/9/200 7 EUROBASKET- GREECE VS PORTUGAL 1H BASKETBALL R/R 9:52:05 10:20:29 0:28:25 12/9/200 7 EUROBASKET- GREECE VS PORTUGAL 2H BASKETBALL R/R 10:20:30 11:26:36 1:06: 12/9/200 7 EUROBASKET- GERMANY VS ITALY 1H BASKETBALL R/R 25:26:25 25:59:59 0:32:37 13/09/20 EUROBASKET- GERMANY VS ITALY 1H BASKETBALL R/R 2:00:00 2:11:49 0:10:45 13/09/20 EUROBASKET- GERMANY VS ITALY 2H BASKETBALL R/R 2:12:34 2:55:52 0:38:49 13/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS LITHUANIA 1H BASKETBALL R/R 10:00:31 10:48:11 0:45:04 13/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS LITHUANIA 2H BASKETBALL R/R 10:48:49 11:28:03 0:37:31 14/09/20 EUROBASKET- SPAIN VS GERMANY 1H BASKETBALL R/R 2:15:59 3:06:21 0:45:37 14/09/20 EUROBASKET- SPAIN VS GERMANY 2H BASKETBALL R/R 3:06:59 3:51:09 0:41:27 14/09/20 EUROBASKET-RUSSIA VS FRANCE 1H BASKETBALL R/R 9:24:38 10:13:24 0:44:52 14/09/20 EUROBASKET-RUSSIA VS FRANCE 2H BASKETBALL R/R 10:13:35 11:05:52 0:50:28 14/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 25:58:57 25:59:59 0:01:03 15/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 2:00:00 2:46:43 0:44:02 15/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS GREECE 2H BASKETBALL R/R 2:47:40 3:28:15 0:37:36 15/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 16:27:53 17:17:43 0:46:06 15/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS GREECE 2H BASKETBALL R/R 17:20:50 18:15:15 0:47:24 16/09/20 EUROBASKET- RUSSIA VS LITHUANIA 1H BASKETBALL R/R 2:23:45 3:21:42 0:54:00 16/09/20 EUROBASKET- RUSSIA VS LITHUANIA 2H BASKETBALL R/R 3:22:18 4:12:58 0:49:33 16/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 4:13:39 5:54:35 0:03:28 16/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- DENMARK VS NEW ZEALAND 1H FOOTBALL R/R 4:16:10 5:03:53 0:47:44 16/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- DENMARK VS NEW ZEALAND 2H FOOTBALL R/R 5:04:19 5:53:38 0:49:20 16/09/20 EUROBASKET- SPAIN VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 10:59:35 11:53:45 0:51:04 16/09/20 EUROBASKET- SPAIN VS GREECE 2H BASKETBALL R/R 11:54:16 12:51:43 0:53:51 17/09/20 EUROBASKET- GREECE VS LITHUANIA 1H BASKETBALL R/R 5:23:42 6:15:36 0:49:56 17/09/20 EUROBASKET- GREECE VS LITHUANIA 2H BASKETBALL R/R 6:16:04 7:02:55 0:46:03 39

40 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 17/09/20 EUROBASKET- SPAIN VS RUSSIA 1H BASKETBALL R/R 10:22:37 11:13:44 0:48:45 17/09/20 EUROBASKET- SPAIN VS RUSSIA 2H BASKETBALL R/R 11:14:17 12:10:55 0:53:25 17/09/20 APONOMH KYPELLOY EUROBASKET R/R 12:10:56 12:27:32 0:16:37 19/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 2:39:10 4:19:46 0:01:57 19/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- NIGERIA VS USA 1H FOOTBALL R/R 2:40:38 3:28:22 0:47:45 19/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- NIGERIA VS USA 2H FOOTBALL R/R 3:29:00 4:19:17 0:50:18 27/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 2:36:23 4:15:01 0:00:08 27/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- GERMANY VS NORWAY 1H FOOTBALL R/R 2:36:31 3:23:41 0:47:11 27/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- GERMANY VS NORWAY 2H FOOTBALL R/R 3:24:39 4:15:00 0:50:22 27/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 25:56:05 25:59:59 0:00:54 27/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- USA VS BRAZIL 1H FOOTBALL R/R 25:56:59 25:59:58 0:03:00 28/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 2:00:00 3:41:08 0:00:30 28/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- USA VS BRAZIL 1H FOOTBALL R/R 2:00:01 2:48:16 0:48:16 28/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- USA VS BRAZIL 2H FOOTBALL R/R 2:48:44 3:40:38 0:51:55 1/10/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 4:16:02 6:29:41 0:16:16 1/10/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP- GERMANY VS BRAZIL 1H FOOTBALL R/R 4:19:54 5::14 0:47:21 1/10/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP- GERMANY VS BRAZIL 2H FOOTBALL R/R 5::55 6:02:25 0:54:31 1/10/200 7 APONOMH KYPELLOY FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 6:12:18 6:27:09 0:14:52 25/02/20 MOTOGP R/R 24:34:57 25:59:59 1:23:50 26/02/20 MOTOGP R/R 2:00:00 2:28:00 0:27:21 10/3/200 7 MOTOGP R/R 24:58:17 25:59:59 1:00:33 11/3/200 7 MOTOGP R/R 2:00:00 2:36:57 0:36:58 11/3/200 7 FORMULA 1 SEASON PREVIEW R/R 25:13:57 25:59:59 0:46:03 12/3/200 7 FORMULA 1 SEASON PREVIEW R/R 2:00:00 2:03:22 0:03:23 17/03/20 FORMULA 1 R/R 14:16:04 15:51:58 1:30:22 17/03/20 FORMULA 1 R/R 25:12:03 25:59:59 0:47:23 18/03/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 2:43:26 0:42:27 18/03/20 FORMULA 1 R/R 13:54:22 16:26:23 2:25:17 18/03/20 FORMULA 1 R/R 25:13:22 25:59:59 0:46:38 19/03/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 3:39:35 1:38:08 40

41 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 25/03/20 MOTOGP R/R 24:56:13 25:59:59 1:01:53 26/03/20 MOTOGP R/R 2:00:00 2:37:30 0:37:31 7/4/20 FORMULA 1 R/R 16:51:47 18:22:13 1:25:58 8/4/20 FORMULA 1 R/R 2:18:47 3:44:57 1:24:35 8/4/20 FORMULA 1 R/R 15:53:31 18:23:06 2:26:02 8/4/20 FORMULA 1 R/R 25:26:44 25:59:59 0:33:16 9/4/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 3:54:27 1:52:13 14/04/20 FORMULA 1 R/R 25:58:29 25:59:59 0:01:31 15/04/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 3:05:48 1:05:49 15/04/20 FORMULA 1 R/R 24:59:15 25:59:59 0:55:47 16/04/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 3:58:41 1:56:20 22/04/20 MOTOGP R/R 25:22:27 25:59:59 0:36:40 23/04/20 MOTOGP R/R 2:00:00 2:58:45 0:57:41 6/5/20 MOTOGP R/R 25:40:25 25:59:59 0:19:35 7/5/20 MOTOGP R/R 2:00:00 3:20:15 1:18: 13/05/20 FORMULA 1 R/R 3:56:21 5:24:57 1:25:47 13/05/20 FORMULA 1 R/R 25:51:10 25:59:59 0:08:50 14/05/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 4:15:35 2:15:36 20/05/20 MOTOGP R/R 25:06:57 25:59:59 0:51:29 21/05/20 MOTOGP R/R 2:00:00 2:41:20 0:41:21 27/05/20 FORMULA 1 R/R 4:09:58 5:39:12 1:29:15 27/05/20 FORMULA 1 R/R 24:58:04 25:59:59 1:01:56 28/05/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 3:09:53 1:09:21 3/6/20 MOTOGP R/R 25:04:21 25:59:59 0:54:02 4/6/20 MOTOGP R/R 2:00:00 2:43:13 0:43:14 9/6/20 FORMULA 1 R/R 24:58:13 25:59:59 1:01:47 10/6/200 7 FORMULA 1 R/R 2:00:00 2:25:10 0:25:11 10/6/200 7 FORMULA 1 R/R 23:57:03 25:59:59 2:02:57 11/6/200 7 FORMULA 1 R/R 2:00:00 2:12:33 0:12:34 11/6/200 7 MOTOGP R/R 2:12:34 3:50:15 1:37:42 16/06/20 FORMULA 1 R/R 25:26:40 25:59:59 0:32:46 17/06/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 2:49:38 0:48:50 17/06/20 FORMULA 1 R/R 25:03:13 25:59:59 0:56:47 18/06/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 3:27:04 1:25:53 41

ΡΑΓΙΟΦΧΝΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΡΑΓΙΟΦΧΝΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΑΓΙΟΦΧΝΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2005 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2006 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Διζαγωγή - ζελ. 3-4 Ραδιόθωνο ζελ. 5-19 Σηλεόπαζη ζελ. 20-36 2 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγσληζκόο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εηνηκαζία κειέηεο γηα ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό γηα ην ΡΗΘ.

Γηαγσληζκόο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εηνηκαζία κειέηεο γηα ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό γηα ην ΡΗΘ. www.pwc.com Γηαγσληζκόο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εηνηκαζία κειέηεο γηα ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό γηα ην ΡΗΘ. Παξαδνηέν 2 Έθζεζε ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Κεηαξξύζκηζεο ( To Be

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ Α) ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Β) ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Γ) ΤΓΚΑΛΤΜΜΕΝΗ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ Α) ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Β) ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Γ) ΤΓΚΑΛΤΜΜΕΝΗ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ Α) ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Β) ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Γ) ΤΓΚΑΛΤΜΜΕΝΗ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΟΚΣΩΒΡΗ 2014 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 4 Α. Σοποθέηηζη Πποϊόνηων 5 Α.1 Ννκνζεηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ...4 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ...7 2.1 Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πγεία είλαη ην ζπνπδαηφηεξν αγαζφ θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, είλαη ε θπξηφηεξε ζπληζηψζα ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ. Πηπρηαθή δηαηξηβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ, ΜΟΤΗΚΑ ΒΗΝΣΔΟ ΚΛΗΠ ΚΑΗ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΟΦΘΑΛΜΗΚΖ ΚΗΝΖΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ «Papi» ΣΖ «J.LO» Άληξε Υαηδεθαιιή

Διαβάστε περισσότερα

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Μελέτη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Θεζζαινλίθε Γεθέκβξηνο 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ «Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΘΕΜΩΝ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ» Μάξηηνο

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Master in Information Systems Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: θ. Βιαρνπνύινπ Μάξσ Δμεηάζηξηα θαζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βίθπ Δμεηαζηήο θαζεγεηήο: θ. Πξσηόγεξνο Νηθόιανο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δηζαγσγή 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο δπζρέξεηεο ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

Β.Σαθνχδεο *, Α. Οηθνλφκνπ** 1. Παραηερεηήρηο Ιλζηηηούηοσ Δργαζίας ΓΔΔ

Β.Σαθνχδεο *, Α. Οηθνλφκνπ** 1. Παραηερεηήρηο Ιλζηηηούηοσ Δργαζίας ΓΔΔ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Ο θορκός ηφλ θοηλφληθώλ αλαγθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΤΝΟΔΙΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2008 ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α Θέμα πτστιακής εργασίας: Tv banking ππεξεζίεο θαη πξννπηηθέο ππνβιεζείζα ζηνλ θ. Καδαλίδε Ισάλλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η νομιμόηηηα ηηρ μεηάδοζηρ εκπομπών ηηλεπώληζηρ (Απμενόποςλορ, 2001. ζ. 431)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η νομιμόηηηα ηηρ μεηάδοζηρ εκπομπών ηηλεπώληζηρ (Απμενόποςλορ, 2001. ζ. 431) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η νομιμόηηηα ηηρ μεηάδοζηρ εκπομπών ηηλεπώληζηρ (Απμενόποςλορ, 2001. ζ. 431) Α. Το Ιζηοπικό Θεοδώρου Γ. Σιδηρόπουλου Δικηγόρου, LLM Η πληερλία *** θαη ν χιινγνο *** εζηξάθεζαλ ηελ *** κε αίηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ε Καηάζηεκα Starbucks

Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ε Καηάζηεκα Starbucks ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ «ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ

ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Μεξζίλα Υξηζηίλα ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Γεξνληίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑμεΑ :ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑμεΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ

ΚΡΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑμεΑ :ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑμεΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΚΡΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑμεΑ :ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑμεΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ Σεο ΝΗΚΟΛΔΣΣΑ ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ&ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ «Μαζεκαηηθά ησλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ Απνθάζεσλ» Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα