ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ * Μάξηηνο 2008*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2007. * Μάξηηνο 2008*"

Transcript

1 ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 20 * Μάξηηνο 2008*

2 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΧΝ Εηζαγσγή - ζει. 3 Ραδηόθσλν ζει Σειεόξαζε - Αλάιπζε ζει Καηαιεθηηθά πκπεξάζκαηα- ει Σςλλογή και ανάλςζη Σηοισείων Σύνηαξη και επιμέλεια Έκθεζηρ: Μισάληρ Λαμππιανίδηρ (Τηλεόπαζη) Ναςζικά Χαπαλάμποςρ Θεοθάνοςρ(Ραδιόθωνα) Λεηηνπξγνί Ραδηνηειεφξαζεο 2

3 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΟΤ ΡΑΔΙΟΦΧΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 20 Πεξίνδνο Ιαλνπάξηνο-Δεθέκβξηνο 20 Ο Ρόινο ηεο Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 22Β(1) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκνπ 300 Α, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηνλ ηξνπνπνηεηηθφ Νφκν Ν.96(Ι) ηνπ 2004 ε Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ νξίδεηαη σο ε αξκφδηα αξρή γηα λα αζθεί εηήζην πνηνηηθφ έιεγρν αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε απφ ην Ίδξπκα ηεο απνζηνιήο ηνπ πνπ ηνπ αλαηίζεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16Α ηνπ πξναλαθεξζέληνο Νφκνπ. Με βάζε ην άξζξν 22Β(3) ηνπ πξναλαθεξζέληνο Νφκνπ ε Αξρή εηνηκάδεη εηήζηα έθζεζε ζηελ νπνία παξαζέηεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ. χκθσλα κε ην άξζξν 22Β(2) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ ε Αξρή ειέγρεη: (α) Καηά πφζν ην Ίδξπκα παξέρεη πξαγκαηηθά κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ (β) Καηά πφζν ην Ίδξπκα κεηαδίδεη πξαγκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ (γ) Καηά πφζν ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ κεηαδίδεη ην Ίδξπκα ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζίαο πιεξνί πξαγκαηηθά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο. 3

4 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ Πξώην, Δεύηεξν, Σξίην θαη Σέηαξην Πξόγξακκα ΡΙΚ ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ Πξώην, Δεύηεξν, Σξίην θαη Σέηαξην Πξόγξακκα Ραδηνθώλνπ Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Κύπξνπ Ννκηθό Πιαίζην α) Απαηηνύκελα πνζνζηά γηα κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηώλ. ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 (Κ.Γ.Π. 616/2003), θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Καλνληζκφ 3, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 3(2)(β) πνπ αθνξά ζηελ παξνρή δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηηο ξαδηνθσληθέο κεηαδφζεηο, ην Ίδξπκα ζεσξείηαη φηη παξέρεη ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ, φηαλ αθηεξψλεη ηα πην θάησ πνζνζηά ρξφλνπ ζε πξνγξάκκαηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά: ε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ 25% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. ε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. 4

5 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, ξαδηνθσληθφ ρξφλν πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. εκεηώλεηαη όηη, γηα ζθνπνύο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ, «ζπλνιηθόο ξαδηνθσληθόο ρξόλνο» ζεκαίλεη ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηειενπηηθνύ θαη ξαδηνθσληθνύ ρξόλνπ ησλ ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ θαλαιηώλ (αληίζηνηρα) ηνπ Ιδξύκαηνο πνπ παξέρνπλ δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο κεηαδόζεηο αληίζηνηρα. Η «δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία» νξίδεηαη απφ ηνλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκν (Κεθάιαην 300 Α) σο «ε δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο κεηαδόζεηο, ε νπνία απνηειεί ππεξεζία γεληθνύ νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο δεκνθξαηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο θαη ζηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί ν πινπξαιηζκόο, κεηαμύ άιισλ, ησλ πνιηηηζκηθώλ θαη γισζζηθώλ δηαθνξώλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηώλ, πνπ απνηειείηαη από ελεκεξσηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθπνκπέο, πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζθνξάο, εθπνκπέο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, θαζώο θαη εθπνκπέο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη πνιηηηθήο άκπλαο, όπσο ε δέζκε απηή θαζνξίδεηαη ζε Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη όπσο δηεπξύλεηαη ή άιισο πσο δηαθνξνπνηείηαη, δπλάκεη ηέηνησλ Καλνληζκώλ, ππό ην θσο ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ή λέσλ ζπλζεθώλ θαη δεδνκέλσλ». Ο «ζπλνιηθόο ξαδηνθσληθόο ρξόλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγηζηνχλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, ηα δηαθεκηζηηθά κελύκαηα θαζψο απηά, κε βάζε ηνλ πην πάλσ νξηζκφ, δελ απνηεινχλ «δεκφζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία». εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκν ΚΔΦ. 300Α, «δηαθήκηζε ζεκαίλεη θάζε κνξθή 5

6 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 αλαθνίλσζεο πνπ κεηαδίδεηαη έλαληη πιεξσκήο ή αλαιόγνπ αληαιιάγκαηνο ή γηα ιόγνπο απηνπξνβνιήο από κία δεκόζηα ή ηδησηηθή επηρείξεζε ζηα πιαίζηα εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο ή βηνηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο ή άζθεζεο επαγγέικαηνο, κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε παξνρήο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αθηλήησλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ έλαληη πιεξσκήο». Με βάζε απηφ ηνλ νξηζκφ ζεσξήζεθαλ σο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, θαη θαηακεηξήζεθαλ σο ηέηνηα, θαη νη αλαγγειίεο γηα πξνζερή πξνγξάκκαηα ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ. β) Δηαρσξηζκόο Πξνγξακκάησλ Οη Καλνληζκνί 4, 5 θαη 6 ησλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκψλ ηνπ 2003 θάλνπλ εμεηδηθεπκέλε αλαθνξά ζηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. Οη ελ ιφγσ θαλνληζκνί αλαθέξνπλ: Καλνληζκόο 4. Σα αθόινπζα ζεσξνύληαη ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: α) Σα δειηία εηδήζεσλ ζηελ Ειιεληθή, Σνπξθηθή, Αγγιηθή θαη Ννεκαηηθή γιώζζα. β) Σα πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο. γ) Σα ελεκεξσηηθά καγθαδίλα. δ) Οη ζπδεηήζεηο γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα. ε) Σα ληνθηκαληέξ γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα. δ) Σα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, ηνπο ηνπξθνθύπξηνπο θαη ηηο κεηνλνηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο. ε) Σα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή πνιηηηθήο άκπλαο. Καλνληζκόο 5. 6

7 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Σα αθόινπζα ζεσξνύληαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Πξνγξάκκαηα κε ζέκα ην πεξηβάιινλ, ηελ ηέρλε θαη ηηο παξαδνζηαθέο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θνηλνηήησλ ηεο Κύπξνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηε κνπζηθή, ην ρνξό, ηελ πνίεζε, ηελ παληνκίκα, ηε δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή. (β) Σα επξσπατθά θαη δηεζλή πνιηηηζηηθά πξντόληα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θιαζηθήο κνπζηθήο, όπεξαο, κπαιέηνπ, παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, παξαδνζηαθώλ ρνξώλ θαη ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ. (γ) Σα πνιηηηζηηθά καγθαδίλα πνπ θαιύπηνπλ πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο ζηελ Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ θεζηηβάι, θνλζέξησλ, ρνξώλ, ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθνπ, όπεξαο θαη κπαιέηνπ. (δ) Σα θππξηαθά ζθεηο θαη νη θππξηαθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. (ε) Οη ζπδεηήζεηο από ην ζηνύληην γηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα. (ζη) Σα ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα. (δ) Παξαζηάζεηο, κεηαμύ άιισλ, κπαιέηνπ, όπεξαο, ζπκθσληθήο νξρήζηξαο. Καλνληζκόο 6. Σα αθόινπζα ζεσξνύληαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Σα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ γεγνλόησλ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην θππξηαθό ηειενπηηθό θνηλό, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ 7

8 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 άιισλ, ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ησλ αγώλσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ηνπ Επξσπατθνύ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ησλ αγώλσλ Champions League, θαη ηνπ δηαγσληζκνύ ηξαγνπδηνύ ηεο Eurovision. (β) Σα αζιεηηθά ηειεκαγθαδίλα θαη νη ζπδεηήζεηο γηα ηα αζιεηηθά ζέκαηα από ην ζηνύληην. (γ) Σα πξνγξάκκαηα θάιπςεο αζιεηηθώλ γεγνλόησλ. (δ) Σα παηδηθά πξνγξάκκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ηειεκαγθαδίλσλ γηα παηδηά, πνηνηηθώλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ γηα παηδηά, ηειενπηηθώλ ζεηξώλ γηα παηδηά θαη δηαγσληζκώλ γλώζεσλ. (ε) Σα πξνγξάκκαηα πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, πξνγξακκάησλ γηα κόδα, θνπδίλα, ζπίηη θαη δηαθόζκεζε. (ζη) Σα γεληθά ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, όπσο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη δηαγσληζκνί γλώζεσλ πςεινύ πνηνηηθνύ επηπέδνπ. 8

9 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ πιινγή ηνηρείσλ θαη Πιεξνθνξηώλ Η Αξρή δηεμήγαγε έξεπλα ζπιιέγνληαο ζηνηρεία απφ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ, ηα νπνία κειέηεζε θαη αλέιπζε. ε φ,ηη αθνξά ζηελ θαηακέηξεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ε Αξρή επέιεμε φπσο θαηακεηξήζεη ην ζπλνιηθφ εηήζην πξφγξακκα εθπνκπήο θαη ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, θαηά ην έηνο 20, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πεξηζψξην ζηαηηζηηθήο απφθιηζεο ζηα επξήκαηα. Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη ε Αξρή εθπφλεζε ηελ έξεπλα κε βάζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ δφζεθε απφ ην Ίδξπκα γηα ηα ηέζζεξα θαλάιηα θαη ηηο δηάθνξεο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην πξφγξακκα θαη ππνβιήζεθαλ θαηφπηλ απφ ην ΡΙΚ. Αθξηβήο ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ππάξρεη, ζε αληίζεζε κε ηελ ηειεφξαζε, θαη απηφ θαζηζηά ηε ζπιινγή θαη ηελ επαιήζεπζε ζηνηρείσλ δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα. Δπηπιένλ, ε πξαθηηθή απηή απμάλεη ελδερνκέλσο ην ζηαηηζηηθφ ιάζνο ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ ηειεφξαζε θαη ηα νπνία είλαη θαηαγξακκέλα κε αθξίβεηα δεπηεξνιέπηνπ. εκεηψλεηαη φηη ε Αξρή δήηεζε απφ ην Ίδξπκα λα δνζεί ειεθηξνληθά ε ξνή ησλ ηεζζάξσλ θαλαιηψλ, αιιά απηφ δελ θαηέζηε δπλαηφ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ παξνχζα έξεπλα ιήθζεθε ππφςε ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ, δειαδή 24 ψξεο εθπνκπήο εκεξεζίσο. Αθνινχζσο, ππνινγίζηεθε ν «ζπλνιηθφο ξαδηνθσληθφο ρξφλνο» φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνζηψζεσλ, δε ιήθζεθε ππφςε ν ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε ζηε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγγειηψλ γηα πξνζερείο εθπνκπέο. Η Αξρή δηαρψξηζε ηα ελεκεξσηηθά, ςπραγσγηθά θαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα κε βάζε ζηνηρεία ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ην πεξηερφκελν ησλ εθπνκπψλ θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο πξφλνηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Καλνληζκψλ. 9

10 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Ο ζπλνιηθφο ξαδηνθσληθφο ρξφλνο βάζε ηνπ νπνίνπ έγηλαλ νη ππνινγηζκνί θαη πξνέθπςαλ νη πνζνζηψζεηο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο δψδεθα κήλεο αλέξρεηαη ζηηο ώξεο 12 ιεπηά θαη 10 δεπηεξόιεπηα από ώξεο ζπλνιηθνύ ρξόλνπ κεηάδνζεο. Γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο, πεξηιήθζεθαλ ζηελ Έθζεζε θαη πνζνζηψζεηο ππνινγηζκέλεο κε βάζε ην ζπλνιηθφ ρξφλν κεηάδνζεο, δειαδή ιακβάλνληαο ππφςε νιφθιεξν ην εηθνζηηεηξάσξν κε εμαηξνπκέλσλ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ιδξχκαηνο γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. ΕΤΡΗΜΑΣΑ πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο Σα ζηνηρεία πνπ ζα λα αλαιπζνχλ ψζηε λα δηαθαλεί θαηά πφζν ην Ίδξπκα παξέρεη πξαγκαηηθά κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ ζηηο ξαδηνθσληθέο ηνπ κεηαδφζεηο, αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο 2003, ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ θαη ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ ηνπ ΡΙΚ. Χζηφζν, γηα ζθνπνχο αλάιπζεο παξαηίζεληαη αξρηθά νη πνζνζηψζεηο ησλ πξνγξακκάησλ αλά θαλάιη (Πξψην, Γεχηεξν, Σξίην θαη Σέηαξην Πξφγξακκα) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα αληίζηνηρα πνζνζηά κε βάζε ην άζξνηζκα θαη ησλ ηεζζάξσλ θαλαιηψλ. 10

11 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Πξώην Πξόγξακκα Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Πξώην Πξόγξακκα Υξόλνο Πνζνζηό ΕΝΗΜΕΡΧΗ 2495:50:00 28,68% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 1779:03:00 20,45% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 4426:43:00 50,87% ΟΛΙΚΑ 8701:36:00 100% ΠΡΧΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο 28,68% ΕΝΗΜΕΡΧΗ 50,87% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 20,45% ΠΟΛΙΣΙΜΟ Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Πξψην Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ αθηεξψλεη: - ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 28,68% ηνπ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην θαηψηαην φξην (25%) πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(i) γηα ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα (γηα ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθψλσλ). - ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 20,45% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% πνπ ζέηεη σο θαηψηαην φξην ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(ii). - ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 50,87% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii). 11

12 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Δεύηεξν Πξόγξακκα Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο 2ν Πξόγξακκα Ώξεο Πνζνζηό ΕΝΗΜΕΡΧΗ 2203:36:14 25,16% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 1489:51:41 17,01% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 5065:37:20 57,83% ΟΛΙΚΑ 8759:05:15 100% ΔΕΤΣΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο 25,16% ΕΝΗΜΕΡΧΗ 57,83% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 17,01% ΠΟΛΙΣΙΜΟ Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Γεχηεξν Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ αθηεξψλεη: - ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 25,16% ηνπ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην θαηψηαην φξην (25%) πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(i) γηα ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα (γηα ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθψλσλ). - ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 17,01% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% πνπ ζέηεη σο θαηψηαην φξην ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(ii). 12

13 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 - ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 57,83% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii). Επαλαιήςεηο Πξνγξακκάησλ Δεύηεξνπ Πξνγξάκκαηνο Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη ην Γεχηεξν Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ κεηαδίδεη ζε επαλάιεςε αξθεηά πξνγξάκκαηά ηνπ πνιχ ζχληνκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηθήο κεηάδνζεο. πγθεθξηκέλα, κεηαδίδεη απφ ηα κεζάλπθηα κέρξη ηηο 6 ην πξσί ζε επαλάιεςε ηα πξνγξάκκαηα πνπ κεηαδίδεη ζε πξψηε κεηάδνζε απφ ηηο 18:00 ην απφγεπκα κέρξη ηα κεζάλπθηα. πλνιηθά, κεηαδίδεη εηήζηα 1514 ψξεο θαη 55 ιεπηά ςπραγσγηθό πξόγξακκα ζε επαλάιεςε, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 17,29% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. Δπίζεο, κεηαδίδεη 490 ψξεο θαη 15 ιεπηά ελεκεξσηηθό πξόγξακκα ζε επαλάιεςε, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5.60% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. Σέινο, κεηαδίδεη 220 ψξεο θαη 50 ιεπηά πνιηηηζηηθέο εθπνκπέο ζε επαλάιεςε, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 2,52% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. Αζξνηζηηθά, ην Γεχηεξν Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ κεηαδίδεη 2226 ώξεο πξόγξακκα ζε επαλάιεςε, δειαδή 25,41% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ. 13

14 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Σξίην Πξόγξακκα Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο 3ν Πξόγξακκα Ώξεο Πνζνζηό ΕΝΗΜΕΡΧΗ 2215:09:00 26,39% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 561:06:00 6,68% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 5618:45:00 66,93% ΟΛΙΚΑ 8395:00:00 100% ΣΡΙΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο 26,39% ΕΝΗΜΕΡΧΗ 6,68% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 66,93% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Σξίην Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ αθηεξψλεη: - ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 26,39% ηνπ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην θαηψηαην φξην (25%) πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(i) γηα ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα (γηα ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθψλσλ). - ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 6,68% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% πνπ ζέηεη σο θαηψηαην φξην ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(ii). - ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 66,93% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii). 14

15 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Σέηαξην Πξόγξακκα Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο 4ν Πξόγξακκα Ώξεο Πνζνζηό ΕΝΗΜΕΡΧΗ 931:26:55 10,65% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 1112:20:00 12,72% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 6702:44:00 76,63% ΟΛΙΚΑ 8746:30:55 100% ΣΕΣΑΡΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο 10,65% ΕΝΗΜΕΡΧΗ 12,72% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 76,63% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Σέηαξην πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ αθηεξψλεη: - ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 10,65% ηνπ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ. Πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ ην θαηψηαην φξην (25%) πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(i) γηα ηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα (γηα ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθψλσλ). 15

16 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 - ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 12,72% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ ηνπ θαλαιηνχ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% πνπ ζέηεη σο θαηψηαην φξην ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(ii). - ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 76,63% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 70% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 3(2)(β)(iii). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ηέηαξην πξφγξακκα ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ είλαη νπζηαζηηθά κνπζηθφ θαλάιη. Δμαζθαιίδεη έλα πνζνζηφ πνιηηηζηηθψλ εθπνκπψλ εμαηηίαο ηεο κεηάδνζεο θιαζηθήο κνπζηθήο θαη έλα πνζνζηφ ελεκεξσηηθψλ εθπνκπψλ, επεηδή ζπλδέεηαη κε ην Πξψην θαη ην Σξίην Πξφγξακκα ηνπ ΡΙΚ, θαζψο θαη κε ηελ ηειεφξαζε ηνπ ΡΙΚ1 θαη κεηαδίδεη ζπλνιηθά ελλέα δειηία εηδήζεσλ ηελ εκέξα. 16

17 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΤΝΟΛΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΧΝΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ ΟΛΙΚΑ ΠΟΟΣΟ ΕΝΗΜΕΡΧΗ 7846:02:09 22,67% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 4942:20:41 14,28% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 21813:49:20 63,05% ΟΛΙΚΑ 34602:12:10 100,00% ΡΑΔΙΟΦΧΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΤΠΡΟΤ πλνιηθόο Ραδηνθσληθόο Υξόλνο 22,67% ΕΝΗΜΕΡΧΗ 14,28% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 63,05% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ Με βάζε φια ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Ίδξπκα αθηεξψλεη: - ζε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 22,67% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ θαη επνκέλσο δελ πιεξνί ηελ πξφλνηα ηνπ Καλνληζκνχ 3(2)(β)(i) πνπ θαζνξίδεη πνζνζηφ «όρη ιηγόηεξν ηνπ 25% ηνπ ζπλνιηθνύ ξαδηνθσληθνύ ρξόλνπ». - ζε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 14,28% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ θαη επνκέλσο πιεξνί ηελ πξφλνηα ηνπ Καλνληζκνχ 3(2)(β)(ii), δειαδή «ρξόλν όρη ιηγόηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλνιηθνύ ξαδηνθσληθνύ ρξόλνπ». 17

18 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 - ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ξαδηνθσληθφ ρξφλν ίζν κε ην 63,05% ηνπ ζπλνιηθνχ ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ 70% θαη επνκέλσο πιεξνί ηελ πξφλνηα ηνπ Καλνληζκνχ 3(2)(β)(iii). ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΡΙΚ 1 ν, 2ν, 3 ν, 4 ν Απαηηνύκελν Μεηαδίδεηαη Εληόο Ννκνζεζίαο; ΕΝΗΜΕΡΧΗ 25% 22,67% ΟΥΙ (- 2,33%) ΠΟΛΙΣΙΜΟ 5% 14,28% ΝΑΙ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 70% 63,05% ΝΑΙ 80,00% 70,00% 60,00% 70% 63,05% 50,00% 40,00% ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟ 30,00% 25% 22,67% ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ 20,00% 14,28% 10,00% 0,00% 5% ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ 18

19 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα αλά θαλάιη ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ 1ν Πξ. 2ν Πξ. 3ν Πξ. 4ν Πξ. ΟΛΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΧΗ 28,68% 25,16% 26,39% 10,65% 22,67% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 20,45% 17,01% 6,68% 12,72% 14,28% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 50,87% 57,83% 66,93% 76,63% 63,05% ΟΛΙΚΑ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ Παξαηεξήζεηο ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθύςεη, ην Ραδηνθσληθό Ίδξπκα Κύπξνπ ζηηο ξαδηνθσληθέο κεηαδόζεηο πιεξνί ηηο δύν από ηηο ηξεηο πξόλνηεο ησλ Καλνληζκώλ. Παξνπζηάδεηαη κηα απόθιηζε ζηελ θαηεγνξία ησλ Ελεκεξσηηθώλ Πξνγξακκάησλ, ζε ζρέζε κε ην θαηώηαην πνζνζηό πνπ ζέηεη ν Καλνληζκόο 3(2)(β)(i). Η απόθιηζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 2,33%. Όπσο επηζεκάλζεθε θαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ ΡΙΚ γηα ην έηνο 2006, ε απφθιηζε απφ ην πνζνζηφ πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο ζηα Δλεκεξσηηθά Πξνγξάκκαηα δεκηνπξγείηαη απφ ην Σέηαξην Καλάιη ηνπ ΡΙΚ, ζην νπνίν θαηακεηξήζεθε πνζνζηφ ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ηάμεο ηνπ 10,65%. 19

20 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Όπσο πξναλαθέξζεθε, απφ ηε ζπρλφηεηα ηνπ ηέηαξηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΡΙΚ κεηαδίδεηαη κφλν κνπζηθή, δειηία εηδήζεσλ ζε ζχλδεζε κε ην πξψην θαη ην ηξίην θαλάιη ηνπ ΡΙΚ θαη θιαζηθή κνπζηθή, ε νπνία ινγίδεηαη σο πνιηηηζηηθή εθπνκπή. Οη αλαπξνζαξκνγέο πνπ έθαλε ην Ίδξπκα ζην ηέηαξην θαλάιη (δηθηπψζεηο κε δειηία εηδήζεσλ θαη αχμεζε ησλ σξψλ κεηάδνζεο θιαζηθήο κνπζηθήο) κπνξεί λα έρνπλ απμήζεη ηα πνζνζηά ηνπ ΡΙΚ ζε φ,ηη αθνξά ζηηο ελεκεξσηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθπνκπέο, σζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ νπζία ην ηέηαξην πξφγξακκα είλαη κηα δεκφζηα ζπρλφηεηα πνπ πεξηνξίδεηαη ζηε κεηάδνζε κνπζηθήο, ρσξίο ζρφιην παξαγσγνχ/παξνπζηαζηή ή ηελ χπαξμε εθπνκπψλ πνπ θαιχπηνπλ επξχηεξα ζέκαηα ηεο κνπζηθήο (ηζηνξία ηεο κνπζηθήο, ζπλεληεχμεηο θαιιηηερλψλ, παξνπζίαζε κνπζηθψλ νξγάλσλ θηι). Η Αξρή θαηαλνεί ην γεγνλφο φηη ην Ίδξπκα πξνζπαζεί λα δψζεη κηα μερσξηζηή ηαπηφηεηα ζην Σέηαξην Ραδηνθσληθφ Πξφγξακκα. Άιισζηε θαη ηα άιια πξνγξάκκαηα έρνπλ ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα ην Πξψην πξφγξακκα δίδεη έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηνλ πνιηηηζκφ, ην Γεχηεξν πξφγξακκα είλαη ην μελφγισζζν πξφγξακκα πνπ απεπζχλεηαη ζηηο κεηνλφηεηεο ηεο Κχπξνπ θαη γεληθά ζηνπο ηνπξίζηεο θαη ηνπο μελφγισζζνπο ππεθφνπο θαη θαηνίθνπο ηεο Κχπξνπ. Σν δε Σξίην πξφγξακκα θηλείηαη ζε δχν ππιψλεο, ηε ςπραγσγία θαη ηελ ελεκέξσζε. Χζηφζν, νη πξφλνηεο ηεο Ννκνζεζίαο είλαη ζαθείο θαη ην ΡΙΚ ζα πξέπεη λα εμεχξεη ηξφπνπο θαη κεραληζκνχο ψζηε ε απηφλνκε ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε εθ ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ, λα κελ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ Ιδξχκαηνο. Άιισζηε, ε κεηάδνζε 21 σξψλ ηελ εκέξα κνπζηθήο απφ έλα θαλάιη δελ ππνβνεζά ην Ίδξπκα λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ γηα παξνρή δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηψλ. 20

21 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΤΓΚΡΙΗ ΕΤΡΗΜΑΣΧΝ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΑ ΕΣΗ ΤΓΚΡΙΗ ΕΤΡΗΜΑΣΧΝ ΡΙΚ ΡΑΔΙΟΦΧΝΑ ΕΝΗΜΕΡΧΗ 22,98% 19,88% 22,67% ΠΟΛΙΣΙΜΟ 12,59% 12,09% 14,28% ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 64,43% 68,03% 63,05% 80,00% 70,00% 60,00% 64,43% 68,03% 63,05% 50,00% 40,00% ,00% 20,00% 22,98% 19,88% 22,67% 10,00% 12,59% 12,09% 14,28% 0,00% ΕΝΗΜΕΡΧΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία, ηα ζπλνιηθά πνζνζηά ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ ηνπ ΡΙΚ γηα ην έηνο 20 είλαη πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν κε ηα αληίζηνηρα ηνπ έηνπο ε ζρέζε κε ην 2006, ηα δεδνκέλα ηνπ 20 πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα Έθζεζε πξνζεγγίδνπλ πεξηζζφηεξν ηα φξηα πνπ ζέηνπλ νη Καλνληζκνί Κ.Γ.Π. 612/2003 ζρεηηθά κε ηνπο ηχπνπο πξνγξακκάησλ. Δληνχηνηο, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη απφθιηζε ζηα πνζνζηά ησλ ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ην θαηψηαην φξην πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο (25%). 21

22 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ Γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο παξαηίζεληαη παξαθάησ θαη νη πνζνζηψζεηο πνπ ππνινγίζζεθαλ κε βάζε ην ζπλνιηθφ ρξφλν κεηάδνζεο, δειαδή ιακβάλνληαο ππφςε νιφθιεξν ην εηθνζηηεηξάσξν, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαθεκίζεσλ, θαζψο θαη ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ιδξχκαηνο γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν «ζπλνιηθφο ξαδηνθσληθφο ρξφλνο» φπσο εξκελεχεηαη ζηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 (Κ.Γ.Π. 616/2003) δελ πεξηιακβάλεη ηηο δηαθεκίζεηο θαη αλαθνηλψζεηο, θαζψο δελ απνηεινχλ «δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία». ύνολο ζε ώρες ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ METAΔΟΗ ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ 1ν Πξ. 2ν Πξ. 3 ν Πξ. 4 ν Πξ. ΟΛΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ 2495:50: :36: :09:00 931:26: :02:09 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ 1779:03: :51:41 561:06: :20: :20:41 ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ 4426:43: :37: :45: :44: :49:20 ΑΛΛΑ 58:24:00 0:54:45 365:00:00 13:29:05 437:47:50 ΟΛΙΚΑ 8760:00: :00: :00: :00: :00:00 Ποζοζηά επί ηοσ ζσνολικού τρόνοσ μεηάδοζης ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ METAΔΟΗ ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΛΙΚΑ 1ν Πξ. 28,49% 20,31% 50,53% 0,67% 100% 2ν Πξ. 25,16% 17,01% 57,83% 0,01% 100% 3ν Πξ. 25,29% 6,41% 64,14% 4,17% 100% 4 ν Πξ. 10,63% 12,70% 76,52% 0,15% 100% πλνιηθό Ραδηνθώλνπ 22,39% 14,10% 62,25% 1,25% 100% 22

23 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Ποζοζηά ανά κανάλι και ηύπο προγράμμαηος 90,00% 80,00% 76,52% 70,00% 60,00% 57,83% 64,14% 50,00% 40,00% 50,53% 1ο Πρ. 2ο Πρ. 3ο Πρ. 4ο Πρ. 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 28,49% 25,16% 25,29% 20,31% 17,01% 12,70% 10,63% 6,41% 4,17% 0,67% 0,01% 0,15% ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ ΑΛΛΑ ΡΙΚ ΡΑΔΙΟΦΧΝΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ 1,25% ΑΛΛΑ 22,39% ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ 62,25% ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ 14,10% ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ 23

24 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο πξνθχπηεη φηη ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ (ζε θάζε έλα εθ ησλ ηεζζάξσλ ξαδηνθσληθψλ θαλαιηψλ αιιά θαη ζπλνιηθά) πιεξνί ηελ πξφλνηα ηνπ άξζξνπ 17(Α)(8)(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε αλαινγία ηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο πνπ αθηεξώλεηαη ζε κελύκαηα ηειεκπνξίαο, δηαθεκηζηηθά κελύκαηα θαη ινηπέο κνξθέο δηαθήκηζεο, εθηόο ησλ ρξνλνζπξίδσλ ηεο ηειεκπνξίαο, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο. Ο ρξόλνο κεηάδνζεο δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο». Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο «αλαγγειίεο πξνζερώλ πξνγξακκάησλ» δελ κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί ζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ηειεκπνξηθψλ κελπκάησλ παξφιν πνπ, κε βάζε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη ζην άξζξν 2(Ι) ηνπ πην πάλσ Νφκνπ, ε δηαθήκηζε ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο αλαγγειίεο ηνπ ζηαζκνχ γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. Χζηφζν, ην άξζξν 17Α8(γ)(i) εμαηξεί ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο αλαγγειίεο ηνπ ζηαζκνχ γηα ηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα απφ ηνλ ρξφλν πνπ πξέπεη λα θαηακεηξεζεί νχησο ψζηε λα δηαθαλεί θαηά πφζν ν ζηαζκφο κεηαδίδεη δηαθεκίζεηο θαη ηειεκπνξηθά κελχκαηα εληφο ηνπ νξίνπ ηνπ 15%. 24

25 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΣΗΛΕΟΡΑΗ ΠΡΧΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΑΝΑΛΙ 25

26 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΣΗΛΕΟΡΑΗ Καλάιη «Ρ.Ι.Κ. Έλα» θαη Καλάιη «Ρ.Ι.Κ. Δύν» Ννκηθό Πιαίζην α) Απαηηνύκελα πνζνζηά γηα κηα ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηώλ ηνπο πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 (Κ.Γ.Π. 616/2003), θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Καλνληζκφ 3, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. χκθσλα ηνλ Καλνληζκφ 3(2)(α) πνπ αθνξά ζηελ παξνρή δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο ζηηο ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο, ην Ίδξπκα ζεσξείηαη φηη παξέρεη ηζνξξνπεκέλε δέζκε ππεξεζηψλ, φηαλ αθηεξψλεη ηα πην θάησ πνζνζηά ρξφλνπ ζε πξνγξάκκαηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά: ε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ. ε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθφ ρξφλν φρη ιηγφηεξν ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ. ε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, ηειενπηηθφ ρξφλν πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ. εκεηώλεηαη όηη, γηα ζθνπνύο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ, «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» ζεκαίλεη ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηειενπηηθνύ θαη ξαδηνθσληθνύ ρξόλνπ ησλ ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ θαλαιηώλ (αληίζηνηρα) ηνπ Ιδξύκαηνο πνπ παξέρνπλ δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο κεηαδόζεηο αληίζηνηρα. Η «δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία» νξίδεηαη απφ ηνπο πην πάλσ θαλνληζκνχο σο «ε δεκόζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία ζηηο ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο κεηαδόζεηο, ε νπνία απνηειεί ππεξεζία γεληθνύ νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο δεκνθξαηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο θαη ζηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί ν πινπξαιηζκόο, κεηαμύ άιισλ, ησλ πνιηηηζκηθώλ θαη γισζζηθώλ δηαθνξώλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπεκέλεο δέζκεο ππεξεζηώλ, πνπ απνηειείηαη από ελεκεξσηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθπνκπέο, πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζθνξάο, εθπνκπέο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, θαζώο θαη εθπνκπέο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο 26

27 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 αλάγθεο θαη πνιηηηθήο άκπλαο, όπσο ε δέζκε απηή θαζνξίδεηαη ζε Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη όπσο δηεπξύλεηαη ή άιισο πσο δηαθνξνπνηείηαη, δπλάκεη ηέηνησλ Καλνληζκώλ, ππό ην θσο ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ή λέσλ ζπλζεθώλ θαη δεδνκέλσλ». Ο «ζπλνιηθφο ηειενπηηθφο ρξφλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγηζηνχλ νη δηάθνξεο πνζνζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ θαλαιηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, ηα δηαθεκηζηηθά θαη ηειεκπνξηθά κελχκαηα θαζψο απηά, κε βάζε ηνλ πην πάλσ νξηζκφ, δελ απνηεινχλ «δεκφζηα ξαδηνηειενπηηθή ππεξεζία». εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ραδηνθσληθνύ Ιδξύκαηνο Κύπξνπ Νόκν ΚΕΦ. 300Α «δηαθήκηζε» ζεκαίλεη θάζε κνξθή αλαθνίλσζεο πνπ κεηαδίδεηαη έλαληη πιεξσκήο ή αλαιόγνπ αληαιιάγκαηνο ή γηα ιόγνπο απηνπξνβνιήο από κία δεκόζηα ή ηδησηηθή επηρείξεζε ζηα πιαίζηα εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο ή βηνηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο ή άζθεζεο επαγγέικαηνο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε παξνρήο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αθηλήησλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ έλαληη πιεξσκήο. Με βάζε απηφ ηνλ νξηζκφ ζεσξήζεθαλ σο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαη νη αλαγγειίεο γηα πξνζερή πξνγξάκκαηα (trailers) ησλ δχν θαλαιηψλ ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ. β) Δηαρσξηζκόο Πξνγξακκάησλ Οη Καλνληζκνί 4, 5 θαη 6 ησλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκψλ ηνπ 2003 θάλνπλ εμεηδηθεπκέλε αλαθνξά ζηα ελεκεξσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. Οη ελ ιφγσ θαλνληζκνί αλαθέξνπλ: Καλνληζκόο 4. Σα αθόινπζα ζεσξνύληαη ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Σα δειηία εηδήζεσλ ζηελ Ειιεληθή, Σνπξθηθή, Αγγιηθή θαη Ννεκαηηθή γιώζζα. (β) Σα πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο. (γ) Σα ελεκεξσηηθά καγθαδίλα. (δ) Οη ζπδεηήζεηο γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα. 27

28 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 (ε) Σα ληνθηκαληέξ γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα. (ζη) Σα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο απόδεκνπο, ηνπο ηνπξθνθύπξηνπο θαη ηηο κεηνλνηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο. (δ) Σα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή πνιηηηθήο άκπλαο. Καλνληζκόο 5. Σα αθόινπζα ζεσξνύληαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Πξνγξάκκαηα κε ζέκα ην πεξηβάιινλ, ηελ ηέρλε θαη ηηο παξαδνζηαθέο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θνηλνηήησλ ηεο Κύπξνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηε κνπζηθή, ην ρνξό, ηελ πνίεζε, ηελ παληνκίκα, ηε δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή. (β) Σα επξσπατθά θαη δηεζλή πνιηηηζηηθά πξντόληα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θιαζηθήο κνπζηθήο, όπεξαο, κπαιέηνπ, παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, παξαδνζηαθώλ ρσξώλ θαη ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ. (γ) Σα πνιηηηζηηθά καγθαδίλα πνπ θαιύπηνπλ πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο ζηελ Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ θεζηηβάι, θνλζέξησλ, ρνξώλ, ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθνπ, όπεξαο θαη κπαιέηνπ. (δ) Σα θππξηαθά ζθεηο θαη νη θππξηαθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. (ε) Οη ζπδεηήζεηο από ην ζηνύληην γηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα. (ζη) Σα ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα. (δ) Παξαζηάζεηο, κεηαμύ άιισλ, κπαιέηνπ, όπεξαο, ζπκθσληθήο νξρήζηξαο. 28

29 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Καλνληζκόο 6. Σα αθόινπζα ζεσξνύληαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη δύλαληαη λα κεηαδίδνληαη είηε ηειενπηηθά είηε ξαδηνθσληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 3: (α) Σα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ γεγνλόησλ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην θππξηαθό ηειενπηηθό θνηλό, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ησλ αγώλσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ηνπ Επξσπατθνύ Πνδνζθαηξηθνύ Κππέιινπ, ησλ αγώλσλ Champions League, θαη ηνπ δηαγσληζκνύ ηξαγνπδηνύ ηεο Eurovision. (β) Σα αζιεηηθά ηειεκαγθαδίλα θαη νη ζπδεηήζεηο γηα ηα αζιεηηθά ζέκαηα από ην ζηνύληην. (γ) Σα πξνγξάκκαηα θάιπςεο αζιεηηθώλ γεγνλόησλ. (δ) Σα παηδηθά πξνγξάκκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, ηειεκαγθαδίλσλ γηα παηδηά, πνηνηηθώλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ γηα παηδηά, ηειενπηηθώλ ζεηξώλ γηα παηδηά θαη δηαγσληζκώλ γλώζεσλ. (ε) Σα πξνγξάκκαηα πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, πξνγξακκάησλ γηα κόδα, θνπδίλα, ζπίηη θαη δηαθόζκεζε. (ζη) Σα γεληθά ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, όπσο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη δηαγσληζκνί γλώζεσλ πςεινύ πνηνηηθνύ επηπέδνπ. Μεζνδνινγία πιινγή ηνηρείσλ θαη Πιεξνθνξηώλ Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έθζεζεο ε Αξρή πξνρψξεζε ζηε ιήςε θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ ηφζν απφ ηελ εηαηξεία AGB Nielsen, φζν θαη απφ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ. Η αλάιπζε έγηλε κε βάζε ην ηη πξαγκαηηθά κεηαδφζεθε απφ ηα θαλάιηα ηνπ Ιδξχκαηνο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη φρη δεηγκαηνιεπηηθά. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηζπιιέγεζαλ αθνξνχλ ηελ νιφηεηα ηνπ έηνπο, ήηνη 12 κήλεο γηα έθαζην εθ ησλ δχν ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ. Καηακεηξήζεθε ν ρξφλνο φισλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ είραλ κεηαδνζεί επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο θαη αθνινχζσο ππνινγίζηεθε ν «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο», φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο 29

30 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 θαλνληζκνχο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ πνζνζηψζεσλ, δελ ιήθζεθε ππφςε ν ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε ζηε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγγειηψλ γηα πξνζερείο εθπνκπέο), ζηα κελχκαηα ηειεκπνξίαο θαζψο θαη ζηα ηειεκπνξηθά παξάζπξα. Η Αξρή πξνρψξεζε ζην δηαρσξηζκφ εθπνκπψλ ζε ελεκεξσηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο, ζχκθσλα κε πξφλνηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Καλνληζκψλ. Ο «ζπλνιηθόο ηειενπηηθόο ρξόλνο» βάζε ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθαλ νη πνζνζηψζεηο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πξνγξακκάησλ γηα ην έηνο, αλήιζε ζε πεξίπνπ 15,882 ώξεο. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο κεηάδνζεο γηα ην ίδην δηάζηεκα ήηαλ 17,520 ψξεο. Γηα ζθνπνχο ζηαηηζηηθήο ελεκέξσζεο ζηελ έθζεζε ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη πνζνζηψζεηο βαζηζκέλεο πάλσ ζην ζπλνιηθφ ρξφλν κεηάδνζεο, δειαδή κε βάζε φιν ην εηθνζηηεηξάσξν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ ηδξχκαηνο γηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. Επξήκαηα ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ Παξά ην γεγνλφο φηη ηα επξήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ, νχησο ψζηε λα εμαρζνχλ θαηαιεθηηθά ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ ζχλζεζε ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ, πξέπεη λα αθνξνχλ θαη ζηα δχν ηειενπηηθά θαλάιηα ζπκπηπγκέλα, εληνχηνηο, γηα ζθνπνχο αλαιπηηθφηεξεο πξνζέγγηζεο ζα γίλεη μερσξηζηή αλάιπζε γηα έθαζην εθ ησλ δχν θαλαιηψλ. ΡΙΚ1- πλνιηθόο Υξόλνο Μεηάδνζεο ΡΙΚ 1 Υξόλνο Πνζνζηό Δλεκέξσζε 3703:00: % Φπραγσγία 3409:00: % Πνιηηηζκφο 767:00: % Άιια * 881:00: % Οιηθά 8760:00: % * Διαθημίζειρ, Τηλεμποπία, Αναγγελίερ πποζεσών ππογπαμμάηων, TV Logo 30

31 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΡΙΚ 1- σνολικός Χρόνος Μεηάδοζης Πνιηηηζκόο, 8.76% Άιια, 10.06% Ελεκέξσζε, 42.27% Ψπραγσγία, 38.92% Τα πιο πάνω ζηοισεία δίνοςν μια απσική εικόνα ωρ ππορ ηον καηαμεπιζμό ηων διαθόπων ηύπων ππογπαμμάηων καηά ηην διάπκεια ηος 20. Ωζηόζο για να εξασθούν ηα ζωζηά ζςμπεπάζμαηα θα ππέπει να αθαιπεθεί ο σπόνορ πος είναι αθιεπωμένορ ζηα «Άλλα» ούηωρ ώζηε ηα ποζοζηά να ςπολογιζηούν μέζα από ηον «ζςνολικό ηηλεοπηικό σπόνο». ΡΙΚ1- πλνιηθόο Σειενπηηθόο Υξόλνο ΡΙΚ 1 Υξόλνο Πνζνζηό Δλεκέξσζε 3703:00: % Φπραγσγία 3409:00: % Πνιηηηζκφο 767:00: % Οιηθά 7879:00: % 31

32 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΡΙΚ 1- σνολικός Σηλεοπηικός Χρόνος Πνιηηηζκόο, 9.73% Ελεκέξσζε, 47.00% Ψπραγσγία, 43.27% Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην πεξηζψξην ηνπ ζηαηηζηηθνχ ιάζνπο, πξνθχπηεη φηη ην πξώην ηειενπηηθό θαλάιη (ΡΙΚ 1) πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη από ηελ Ννκνζεζία. Σα Δλεκεξσηηθά θαη ηα Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα απνηεινχλ ην 47.00% θαη 9.73% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ αληίζηνηρα. Σα κελ ελεκεξσηηθά ππεξβαίλνπλ ην θαηψηαην φξην πνπ θαζνξίδεη ε Ννκνζεζία (40%), θαη ηα δε Πνιηηηζηηθά είλαη πάξα πνιχ θνληά ζην λα ππεξθαιχςνπλ ην δεηνχκελν πνζνζηφ ηνπ 10%. Δπίζεο ε θαηεγνξία «Φπραγσγηθά πξνγξάκκαηα» απνηειεί ην 43.27% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ θαη δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 50% πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Ννκνζεζία. ΡΙΚ2- πλνιηθόο Υξόλνο Μεηάδνζεο ΡΙΚ 2 Υξόλνο Πνζνζηό Δλεκέξσζε 1848:50: % Φπραγσγία 5427:55: % Πνιηηηζκφο 725:54: % Άιια 757:19: % Οιηθά 8760:00: % Διαθημίζειρ, Τηλεμποπία, Αναγγελίερ πποζεσών ππογπαμμάηων, TV Logo 32

33 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΡΙΚ 2- σνολικός Χρόνος Μεηάδοζης Πνιηηηζκόο, 8.29% Άιια, 8.65% Ελεκέξσζε, 21.11% Ψπραγσγία, 61.96% Τα πιο πάνω ζηοισεία δίνοςν μια απσική εικόνα ωρ ππορ ηον καηαμεπιζμό ηων διαθόπων ηύπων ππογπαμμάηων καηά ηην διάπκεια ηος 20. Ωζηόζο για να εξασθούν ηα ζωζηά ζςμπεπάζμαηα θα ππέπει να αθαιπεθεί ο σπόνορ πος είναι αθιεπωμένορ ζηα «Άλλα» ούηωρ ώζηε ηα ποζοζηά να ςπολογιζηούν μέζα από ηον «ζςνολικό ηηλεοπηικό σπόνο». ΡΙΚ2- πλνιηθόο Σειενπηηθόο Υξόλνο ΡΙΚ 1 Υξόλνο Πνζνζηό Δλεκέξσζε 1848:50: % Φπραγσγία 5427:55: % Πνιηηηζκφο 725:54:18 9.% Οιηθά 8002:40: % 33

34 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΡΙΚ 2- σνολικός Χρόνος Μεηάδοζης Πνιηηηζκόο, 9.% Ελεκέξσζε, 23.10% Ψπραγσγία, 67.83% ε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα γηα ην Ρ.Ι.Κ.1, ηα αληίζηνηρα επξήκαηα γηα ην Ρ.Ι.Κ.2 δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά. ε θακία από ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ ην ελ ιόγσ θαλάιη δελ πιεξνί ηα απαηηνύκελα πνζνηηθά θξηηήξηα. πγθεθξηκέλα, ηα «Ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα» βξίζθνληαη ζην 23.10% ελψ ην ειάρηζην απαηηνχκελν πνζνζηφ είλαη 40%, ηα «Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα» βξίζθνληαη ζην 9.% ελψ ην ειάρηζην απαηηνχκελν πνζνζηφ 10% θαη ηα «Ψπραγσγηθά Πξνγξάκκαηα» βξίζθνληαη ζην 67.83% ελψ ην αλψηαην απαηηνχκελν φξην είλαη 50%. ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΜΕΣΑΔΟΗ ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2 ΡΙΚ 1 ΡΙΚ 2 ΟΛΙΚΟ Πνζνζηφ Δλεκέξσζε 3703:00: :50: :50: % Φπραγσγία 3409:00: :55: :55: % Πνιηηηζκφο 767:00:00 725:54: :54: % Άιια 881:00:00 757:19: :19: % Οιηθά 8760:00: :00: :00: % 34

35 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2- σνολικός Χρόνος Μεηάδοζης Πνιηηηζκόο, 8.52% Άιια, 9.35% Ελεκέξσζε, 31.69% Ψπραγσγία, 50.44% ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2 ΡΙΚ 1 ΡΙΚ 2 ΟΛΙΚΟ Πνζνζηφ Δλεκέξσζε 3703:00: :50: :50: % Φπραγσγία 3409:00: :55: :55: % Πνιηηηζκφο 767:00:00 725:54: :54: % Οιηθά 7879:00: :40: :40: % ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ 2- σνολικός Σηλεοπηικός Χρόνος Πνιηηηζκόο, 9.40% Ελεκέξσζε, 34.96% Ψπραγσγία, 55.64% 35

36 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 Μηα πξψηε αλάιπζε ηνπ πην πάλσ πίλαθα θαηαδεηθλχεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο από ηα πνζνζηά πνπ θαζνξίδεη ε Ννκνζεζία ζε δύν από ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ. Πην αλαιπηηθά: ΠΟΟΣΟ ΕΝΣΟ ΡΙΚ 1& ΡΙΚ 2 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ? ΕΝΗΜΕΡΧΣΙΚΑ > 40.00% 34.96% -5.04% ΟΥΙ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ < 50.00% 55.64% -5.64% ΟΥΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ > 10.00% 9.40% -0.60% ΟΥΙ 60.00% 50.00% 55.64% ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ 40.00% 34.96% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 9.40% ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ Παξαηεξήζεηο Η Αξρή επηζεκαίλεη ην γεγνλφο φηη ζε δχν απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ(δλεκεξσηηθά θαη Φπραγσγηθά) παξαηεξείηαη ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηα πνζνζηά πνπ θαζνξίδεη ε λνκνζεζία. Παξά ην γεγνλφο φηη θαη ε ηξίηε θαηεγνξία (πνιηηηζηηθά) θαηαγξάθεη πνζνζηά θάησ ηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ, εληνχηνηο ζεσξνχκε φηη ην πνζνζηφ ησλ «Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ», δειαδή ην 9.40% κπνξεί θαηά θάπνην ηξφπν λα ζεσξεζεί σο ηθαλνπνηεηηθφ κε ην ζθεπηηθφ φηη απφ ηελ κειέηε ησλ ζηνηρείσλ πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο πξνθχπηεη, πέξαλ ηεο κηθξήο ζηαηηζηηθήο απφθιηζεο πνπ ζπλήζσο ππάξρεη ζε ηέηνηαο έθηαζεο αλαιχζεηο, πσο δηάθνξεο εθπνκπέο νη νπνίεο ιφγν ηεο θχζεο ηνπο, θαη κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο 4 θαη 6 ησλ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ (Γεκφζηα Ραδηνηειενπηηθή Τπεξεζία) Καλνληζκψλ ηνπ 2003, θαηαηάρζεθαλ ζηηο θαηεγνξίεο «Δλεκεξσηηθά» ή «Φπραγσγηθά», πεξηείραλ αξθεηά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία. Δθπνκπέο φπσο ην «Απηφ καο έιεηπε» θαη «Απηφο καο έιεηπε» (κε πνιιά αθηεξψκαηα ζηελ παξάδνζε θαη ζηνλ 36

37 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 πνιηηηζκφ ηεο Διιάδαο), «Κνίηα ηη έθαλεο», «BIZ- Δκείο», «Η Κχπξνο θνληά ζαο», «Ύπαηζξνο», «Αλζξψπηλα θαη απιά», «Καιχηεξα Μαδί», θαη άιια, πεξηείραλ ηαθηηθά θαη εθηελή πνιηηηζηηθά έλζεηα. Λάβακε ζνβαξά ππφςε απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο νξηζκέλσλ εθπνκπψλ θαη νη αξκφδηνη ιεηηνπξγνί ηεο Αξρήο έθαλαλ ηηο ζρεηηθέο αλαδηαξζξψζεηο ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ δηαθφξσλ εθπνκπψλ. Έρνληαο ππφςε ηα πην πάλσ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ φπνηα πηζαλή ζηαηηζηηθή απφθιηζε, ζεσξνχκε ηθαλνπνηεηηθφ ην πνζνζηφ ησλ «Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ». Αλαθνξηθά ηψξα κε ηα «Δλεκεξσηηθά» θαη ηα «Φπραγσγηθά» πξνγξάκκαηα παξαηεξνχκε κηα ζαθή απφθιηζε ε νπνία δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί νχηε θαη απφ ην ζηαηηζηηθφ ιάζνο. Θεσξνχκε φηη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ θαηαγξαθή είλαη αξθεηνί θαη κέζα απφ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ ελψπηνλ καο ζηνηρείσλ πξνζπαζήζακε λα επηζεκάλνπκε κεξηθνχο απφ απηνχο. πγθεθξηκέλα, θαη φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο, ην ΡΙΚ1 πιεξνί ζρεδφλ πιήξσο ηηο πνζνζηψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Ννκνζεζία. Αληηζέησο ην ΡΙΚ-2 έρεη ζεκαληηθφηαηεο απνθιίζεηο νη νπνίεο θαη εμνπδεηεξψλνπλ ηελ ηζνξξνπία πνπ παξαηεξείηαη ζην ΡΙΚ1. πγθεθξηκέλα, ην ΡΙΚ 2 κεηέδσζε ζρεδφλ 5,428 ψξεο ςπραγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηηο νπνίεο πεξίπνπ 357 ψξεο (~4.50% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ) ήηαλ αθηεξσκέλεο ζε κνπζηθά βίληεν ή αιιά κνπζηθά πξνγξάκκαηα πξνβνιήο κνπζηθψλ βίληεν (Videoclips), θαη πεξίπνπ 682 ψξεο (~8.50% ηνπ ζπλνιηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ ) ζε δσληαλέο αζιεηηθέο κεηαδφζεηο (θαη επαλαιεπηηθέο κεηαδφζεηο ησλ δσληαλψλ αζιεηηθψλ κεηαδφζεσλ) ή πξνγξάκκαηα άκεζα ζπλπθαζκέλα κε απηέο ηηο κεηαδφζεηο (πέξαλ ησλ ηαθηηθψλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Ιδξχκαηνο φπσο ΡΙΚ ΠΟΡ, Μεραλνθίλεηνο Αζιεηηζκόο θηι). Με άιια ιφγηα, έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ ~13% πεξίπνπ από ηηο 8,003 ώξεο ηνπ ζπλνιηθνύ ηειενπηηθνύ ρξόλνπ (γηα ην ΡΙΚ2) αθηεξώζεθε ζε κνπζηθά βίληεν θαη αζιεηηθέο κεηαδόζεηο. Σν ΡΙΚ2 κεηαδίδεη κηα πνηθηιία αζιεηηθψλ γεγνλφησλ, ηα νπνία, φπσο πξνθχπηεη θαη κέζα απφ κεηξήζεηο ηειεζέαζεο, ελδηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο πνιίηεο. Η Αξρή επηζεκαίλεη φκσο ην γεγνλφο φηη πνιιά απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα κεηαδίδνληαλ θαη ζε επαλάιεςε ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δσληαλήο θάιπςεο. Απφ ηηο πεξίπνπ 682 ψξεο αζιεηηθψλ κεηαδφζεσλ ηνπ ΡΙΚ-2 νη 280 ήηαλ επαλαιήςεηο. Αληηιακβαλφκαζηε φηη κεξηθά αζιεηηθά γεγνλφηα είραλ αξθεηά ςειφ ελδηαθέξνλ θαη ίζσο έρξηδαλ επαλαιεπηηθήο πξνβνιήο θαη ζεσξνχκε επίζεο, φηη θαιψο κεηαδφζεθαλ ζε επαλάιεςε αζιεηηθά 37

38 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 γεγνλφηα ηα νπνία κεηαδφζεθαλ κελ δσληαλά αιιά ζε αθαηάιιειεο γηα ηνλ ηειεζεαηή ψξεο. Χζηφζν, ζεσξνχκε φηη ε επαλάιεςε άιισλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ φπσο π.ρ. αγψλσλ πνδνζθαίξνπ θαη αγψλσλ Φφξκνπια 1(θαη άιισλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα), ζε κεηακεζνλχθηηεο ψξεο, ίζσο λα κελ ήηαλ αλαγθαία θαη απιά λα απνζθνπνχζε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24ψξνπ πξνγξάκκαηνο. Παξαηίζεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο απφ ηελ εηαηξεία κεηξήζεσλ AGB αλαθνξηθά κε ην Ρ.Ι.Κ. 2. Date Show Start End Duration 1/7/20 23RD RHYTHMIC GYMNASTICS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS R/R 3:47:20 5:44:39 1:56:38 2/7/20 23RD RHYTHMIC GYMNASTICS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS R/R 3:32:53 5:32:00 1:59:08 3/9/20 EUROBASKET- SERBIA VS RUSSIA 1H BASKETBALL R/R 25:45:06 25:59:59 0:14:09 4/9/20 EUROBASKET- SERBIA VS RUSSIA 1H BASKETBALL R/R 2:00:00 2:35:55 0:32:35 4/9/20 EUROBASKET- SERBIA VS RUSSIA 2H BASKETBALL R/R 2:35:56 3:24:29 0:42:26 4/9/20 EUROBASKET- ISRAEL VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 10:11:45 10:51:10 0:37:35 4/9/20 EUROBASKET- ISRAEL VS GREECE 2H BASKETBALL R/R 10:51:45 11:32:16 0:39:02 5/9/20 EUROBASKET- RUSSIA VS ISRAEL 1H BASKETBALL R/R 2:36:13 3:15: 0:37:03 5/9/20 EUROBASKET- RUSSIA VS ISRAEL 2H BASKETBALL R/R 3:15:42 3:55:30 0:38:14 6/9/20 EUROBASKET- ISRAEL VS SERBIA 1H BASKETBALL R/R 3:10:03 3:56:19 0:41:39 6/9/20 EUROBASKET- ISRAEL VS SERBIA 2H BASKETBALL R/R 3:58:08 4:54:29 0:52:03 6/9/20 EUROBASKET- RUSSIA VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 10:00:21 10:46:02 0:41:23 6/9/20 EUROBASKET- RUSSIA VS GREECE 2H BASKETBALL R/R 10:46:48 11:36:36 0:47:46 8/9/20 EUROBASKET- SPAIN VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 4:54:12 5:51:01 0:54:23 8/9/20 EUROBASKET- SPAIN VS GREECE 2H BASKETBALL R/R 5:51:36 6:30:18 0:37:17 10/9/200 7 EUROBASKET- GREECE VS CROATIA 1H BASKETBALL R/R 10:54:54 11:41:01 0:45:10 10/9/200 7 EUROBASKET- GREECE VS CROATIA 2H BASKETBALL R/R 11:41:25 12:28:46 0:42:43 10/9/200 7 EUROBASKET- ITALY VS TURKEY 1H BASKETBALL R/R 25:36:59 25:59:59 0:23:01 11/9/200 7 EUROBASKET- ITALY VS TURKEY 1H BASKETBALL R/R 2:00:00 2:17:24 0:17:25 11/9/200 7 EUROBASKET- ITALY VS TURKEY 2H BASKETBALL R/R 2:18:43 3:04:45 0:46:03 11/9/200 7 PARATASH AGONA EUROBASKET- ITALY VS TURKEY R/R 3:04:46 3:16:49 0:12:04 11/9/200 7 EUROBASKET- LITHUANIA VS FRANCE 1H BASKETBALL R/R 3:17:46 4:04:04 0:46:19 11/9/200 7 EUROBASKET- LITHUANIA VS FRANCE 2H BASKETBALL R/R 4:05:19 4:57:09 0:51:51 11/9/200 7 EUROBASKET- ITALY VS TURKEY 1H BASKETBALL R/R 10:00:37 10:41: 0:40:31 11/9/200 7 EUROBASKET- ITALY VS TURKEY 2H BASKETBALL R/R 10:41:42 11:27:50 0:46:09 11/9/200 7 PARATASH AGONA EUROBASKET- ITALY VS TURKEY R/R 11:27:51 11:39:54 0:12:04 11/9/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 25:22:42 25:59:59 0:02:03 11/9/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP-JAPAN VS ENGLAND 1H FOOTBALL R/R 25:24:45 25:59:58 0:35:14 38

39 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 12/9/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 2:00:00 3:05:46 0:01:11 12/9/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP-JAPAN VS ENGLAND 1H FOOTBALL R/R 2:00:01 2:12:50 0:12:50 12/9/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP-JAPAN VS ENGLAND 2H FOOTBALL R/R 2:12:51 3:04:35 0:51:45 12/9/200 7 EUROBASKET- CROATIA VS RUSSIA 1H BASKETBALL R/R 3:05:47 3:56:52 0:51:06 12/9/200 7 EUROBASKET- CROATIA VS RUSSIA 2H BASKETBALL R/R 3:56:53 4:36:40 0:39:48 12/9/200 7 EUROBASKET- GREECE VS PORTUGAL 1H BASKETBALL R/R 9:52:05 10:20:29 0:28:25 12/9/200 7 EUROBASKET- GREECE VS PORTUGAL 2H BASKETBALL R/R 10:20:30 11:26:36 1:06: 12/9/200 7 EUROBASKET- GERMANY VS ITALY 1H BASKETBALL R/R 25:26:25 25:59:59 0:32:37 13/09/20 EUROBASKET- GERMANY VS ITALY 1H BASKETBALL R/R 2:00:00 2:11:49 0:10:45 13/09/20 EUROBASKET- GERMANY VS ITALY 2H BASKETBALL R/R 2:12:34 2:55:52 0:38:49 13/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS LITHUANIA 1H BASKETBALL R/R 10:00:31 10:48:11 0:45:04 13/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS LITHUANIA 2H BASKETBALL R/R 10:48:49 11:28:03 0:37:31 14/09/20 EUROBASKET- SPAIN VS GERMANY 1H BASKETBALL R/R 2:15:59 3:06:21 0:45:37 14/09/20 EUROBASKET- SPAIN VS GERMANY 2H BASKETBALL R/R 3:06:59 3:51:09 0:41:27 14/09/20 EUROBASKET-RUSSIA VS FRANCE 1H BASKETBALL R/R 9:24:38 10:13:24 0:44:52 14/09/20 EUROBASKET-RUSSIA VS FRANCE 2H BASKETBALL R/R 10:13:35 11:05:52 0:50:28 14/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 25:58:57 25:59:59 0:01:03 15/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 2:00:00 2:46:43 0:44:02 15/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS GREECE 2H BASKETBALL R/R 2:47:40 3:28:15 0:37:36 15/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 16:27:53 17:17:43 0:46:06 15/09/20 EUROBASKET- SLOVENIA VS GREECE 2H BASKETBALL R/R 17:20:50 18:15:15 0:47:24 16/09/20 EUROBASKET- RUSSIA VS LITHUANIA 1H BASKETBALL R/R 2:23:45 3:21:42 0:54:00 16/09/20 EUROBASKET- RUSSIA VS LITHUANIA 2H BASKETBALL R/R 3:22:18 4:12:58 0:49:33 16/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 4:13:39 5:54:35 0:03:28 16/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- DENMARK VS NEW ZEALAND 1H FOOTBALL R/R 4:16:10 5:03:53 0:47:44 16/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- DENMARK VS NEW ZEALAND 2H FOOTBALL R/R 5:04:19 5:53:38 0:49:20 16/09/20 EUROBASKET- SPAIN VS GREECE 1H BASKETBALL R/R 10:59:35 11:53:45 0:51:04 16/09/20 EUROBASKET- SPAIN VS GREECE 2H BASKETBALL R/R 11:54:16 12:51:43 0:53:51 17/09/20 EUROBASKET- GREECE VS LITHUANIA 1H BASKETBALL R/R 5:23:42 6:15:36 0:49:56 17/09/20 EUROBASKET- GREECE VS LITHUANIA 2H BASKETBALL R/R 6:16:04 7:02:55 0:46:03 39

40 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 17/09/20 EUROBASKET- SPAIN VS RUSSIA 1H BASKETBALL R/R 10:22:37 11:13:44 0:48:45 17/09/20 EUROBASKET- SPAIN VS RUSSIA 2H BASKETBALL R/R 11:14:17 12:10:55 0:53:25 17/09/20 APONOMH KYPELLOY EUROBASKET R/R 12:10:56 12:27:32 0:16:37 19/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 2:39:10 4:19:46 0:01:57 19/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- NIGERIA VS USA 1H FOOTBALL R/R 2:40:38 3:28:22 0:47:45 19/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- NIGERIA VS USA 2H FOOTBALL R/R 3:29:00 4:19:17 0:50:18 27/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 2:36:23 4:15:01 0:00:08 27/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- GERMANY VS NORWAY 1H FOOTBALL R/R 2:36:31 3:23:41 0:47:11 27/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- GERMANY VS NORWAY 2H FOOTBALL R/R 3:24:39 4:15:00 0:50:22 27/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 25:56:05 25:59:59 0:00:54 27/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- USA VS BRAZIL 1H FOOTBALL R/R 25:56:59 25:59:58 0:03:00 28/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 2:00:00 3:41:08 0:00:30 28/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- USA VS BRAZIL 1H FOOTBALL R/R 2:00:01 2:48:16 0:48:16 28/09/20 FIFA WOMENS WORLD CUP- USA VS BRAZIL 2H FOOTBALL R/R 2:48:44 3:40:38 0:51:55 1/10/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 4:16:02 6:29:41 0:16:16 1/10/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP- GERMANY VS BRAZIL 1H FOOTBALL R/R 4:19:54 5::14 0:47:21 1/10/200 7 FIFA WOMENS WORLD CUP- GERMANY VS BRAZIL 2H FOOTBALL R/R 5::55 6:02:25 0:54:31 1/10/200 7 APONOMH KYPELLOY FIFA WOMENS WORLD CUP R/R 6:12:18 6:27:09 0:14:52 25/02/20 MOTOGP R/R 24:34:57 25:59:59 1:23:50 26/02/20 MOTOGP R/R 2:00:00 2:28:00 0:27:21 10/3/200 7 MOTOGP R/R 24:58:17 25:59:59 1:00:33 11/3/200 7 MOTOGP R/R 2:00:00 2:36:57 0:36:58 11/3/200 7 FORMULA 1 SEASON PREVIEW R/R 25:13:57 25:59:59 0:46:03 12/3/200 7 FORMULA 1 SEASON PREVIEW R/R 2:00:00 2:03:22 0:03:23 17/03/20 FORMULA 1 R/R 14:16:04 15:51:58 1:30:22 17/03/20 FORMULA 1 R/R 25:12:03 25:59:59 0:47:23 18/03/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 2:43:26 0:42:27 18/03/20 FORMULA 1 R/R 13:54:22 16:26:23 2:25:17 18/03/20 FORMULA 1 R/R 25:13:22 25:59:59 0:46:38 19/03/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 3:39:35 1:38:08 40

41 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΙΚ 20 25/03/20 MOTOGP R/R 24:56:13 25:59:59 1:01:53 26/03/20 MOTOGP R/R 2:00:00 2:37:30 0:37:31 7/4/20 FORMULA 1 R/R 16:51:47 18:22:13 1:25:58 8/4/20 FORMULA 1 R/R 2:18:47 3:44:57 1:24:35 8/4/20 FORMULA 1 R/R 15:53:31 18:23:06 2:26:02 8/4/20 FORMULA 1 R/R 25:26:44 25:59:59 0:33:16 9/4/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 3:54:27 1:52:13 14/04/20 FORMULA 1 R/R 25:58:29 25:59:59 0:01:31 15/04/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 3:05:48 1:05:49 15/04/20 FORMULA 1 R/R 24:59:15 25:59:59 0:55:47 16/04/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 3:58:41 1:56:20 22/04/20 MOTOGP R/R 25:22:27 25:59:59 0:36:40 23/04/20 MOTOGP R/R 2:00:00 2:58:45 0:57:41 6/5/20 MOTOGP R/R 25:40:25 25:59:59 0:19:35 7/5/20 MOTOGP R/R 2:00:00 3:20:15 1:18: 13/05/20 FORMULA 1 R/R 3:56:21 5:24:57 1:25:47 13/05/20 FORMULA 1 R/R 25:51:10 25:59:59 0:08:50 14/05/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 4:15:35 2:15:36 20/05/20 MOTOGP R/R 25:06:57 25:59:59 0:51:29 21/05/20 MOTOGP R/R 2:00:00 2:41:20 0:41:21 27/05/20 FORMULA 1 R/R 4:09:58 5:39:12 1:29:15 27/05/20 FORMULA 1 R/R 24:58:04 25:59:59 1:01:56 28/05/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 3:09:53 1:09:21 3/6/20 MOTOGP R/R 25:04:21 25:59:59 0:54:02 4/6/20 MOTOGP R/R 2:00:00 2:43:13 0:43:14 9/6/20 FORMULA 1 R/R 24:58:13 25:59:59 1:01:47 10/6/200 7 FORMULA 1 R/R 2:00:00 2:25:10 0:25:11 10/6/200 7 FORMULA 1 R/R 23:57:03 25:59:59 2:02:57 11/6/200 7 FORMULA 1 R/R 2:00:00 2:12:33 0:12:34 11/6/200 7 MOTOGP R/R 2:12:34 3:50:15 1:37:42 16/06/20 FORMULA 1 R/R 25:26:40 25:59:59 0:32:46 17/06/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 2:49:38 0:48:50 17/06/20 FORMULA 1 R/R 25:03:13 25:59:59 0:56:47 18/06/20 FORMULA 1 R/R 2:00:00 3:27:04 1:25:53 41

ΡΑΓΙΟΦΧΝΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΡΑΓΙΟΦΧΝΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΑΓΙΟΦΧΝΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2005 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2006 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Διζαγωγή - ζελ. 3-4 Ραδιόθωνο ζελ. 5-19 Σηλεόπαζη ζελ. 20-36 2 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγσληζκόο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εηνηκαζία κειέηεο γηα ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό γηα ην ΡΗΘ.

Γηαγσληζκόο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εηνηκαζία κειέηεο γηα ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό γηα ην ΡΗΘ. www.pwc.com Γηαγσληζκόο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εηνηκαζία κειέηεο γηα ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό γηα ην ΡΗΘ. Παξαδνηέν 2 Έθζεζε ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Κεηαξξύζκηζεο ( To Be

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πγεία είλαη ην ζπνπδαηφηεξν αγαζφ θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, είλαη ε θπξηφηεξε ζπληζηψζα ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα