Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)"

Transcript

1 Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «4. Οη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π. εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.Δ.Π. θάζε επηθείκελε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ πνπ απνηεινχλ ηε ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο. Αληηθαηάζηαζε ζηειέρνπο επηηξέπεηαη κφλν γηα ζνβαξφ ιφγν θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Μ.Δ.Δ.Π. χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο ηήξεζεο ηνπ Μ. Δ. Δ. Π.. Ύζηεξα απφ ηελ έγθξηζε εθδίδεηαη λέα βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. Αίηεζε απνδέζκεπζεο απφ ηελ επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιιεηαη θαη απφ ηα ζηειέρε. Η αίηεζε θνηλνπνηείηαη θαη ζηελ επηρείξεζε θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 98.» 2. Μεηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ λ. 3669/ 2008 (Α' 116) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5, σο εμήο: «5. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα επαλαθαζνξίδνληαη, ζπκπιεξψλνληαη θαη ηξνπνπνηνχληαη νη θαηεγνξίεο έξγσλ ή νη εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο ηνπ Μεηξψνπ Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη νη δηπισκαηνχρνη αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη νη πηπρηνχρνη ηερλνινγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη πξψελ αλψηεξσλ ηερληθψλ ζρνιψλ εκεδαπήο θαη αιινδαπήο, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο θαη λα ηίζεληαη νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο θαη θαηάηαμεο, ήηνη, ηδίσο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξέπεη λα παξέιζεη απφ ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, γηα ηελ εγγξαθή ή ηελ πξναγσγή ηνπ πηπρίνπ θαη ην ρξφλν θαη ην επίπεδν εκπεηξίαο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη αηηνχληεο γηα ηελ εμέιημή ηνπο θαη λα ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ. Σν πξνεδξηθφ δηάηαγκα εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ Δπηηξνπψλ Μ.Δ.Κ. θαη Μ.Δ.ΔΠ., νη νπνίεο ζπλεδξηάδνπλ απφ θνηλνχ γηα ην ζθνπφ απηφλ, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Μ.Δ.ΔΠ.. Η γλσκνδφηεζε αθνξά ηελ ππφδεημε κηαο ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο έξγσλ ή εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην αληηθείκελν ζπνπδψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ.». 1

2 Άξζξν Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «3. Μεηά ηε ιήμε θάζε κήλα ή άιιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε γηα ηηο ηκεκαηηθέο πιεξσκέο, ν αλάδνρνο ζπληάζζεη ινγαξηαζκφ ησλ πνζψλ απφ εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ, ηα νπνία νθείινληαη ζ' απηφλ. Οη ινγαξηαζκνί απηνί ζηεξίδνληαη ζηηο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαη ζηα πξσηφθνιια παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ. Απαγνξεχεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ επηκεηξεζεί. Καη' εμαίξεζε, γηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηα νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ, δελ ήηαλ δπλαηή ε ζχληαμε επηκεηξήζεσλ θαηά δηαθξηηά θαη απηνηειψο επηκεηξήζηκα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο φκσο έρνπλ ιεθζεί επηκεηξεηηθά ζηνηρεία. Η αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ πηζηνπνηνχληαη βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ην 20% ηεο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ». 2. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Απφ θάζε λεφηεξν ινγαξηαζκφ αθαηξνχληαη ηα πνζά πνπ πιεξψζεθαλ κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ινγαξηαζκνχο, θαζψο θαη πνζά πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο ή αθνξνχλ ζε ιάζε εγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ». 3. Η παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «8. Οη ινγαξηαζκνί ππνβάιινληαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία πνπ ηνπο ειέγρεη θαη ηνπο δηνξζψλεη κέζα ζε έλα κήλα. Αλ ν ινγαξηαζκφο πνπ έρεη ππνβιεζεί έρεη αζάθεηεο ή αλαθξίβεηεο, ζε βαζκφ πνπ λα είλαη δπζρεξήο ε δηφξζσζή ηνπ, ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κε εληνιή ηεο πξνο ηνλ αλάδνρν, επηζεκαίλεη ηηο αλαθξίβεηεο ή αζάθεηεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνλ έιεγρν θαη παξαγγέιιεη ηελ αλαζχληαμε θαη επαλππνβνιή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε νξηδφκελε κεληαία πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνχ αξρίδεη απφ ηελ επαλππνβνιή, χζηεξα απφ ηελ αλαζχληαμε απφ ηνλ αλάδνρν. Ο έιεγρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ζπλεξγείν ηεο ππεξεζίαο, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ν επηβιέπσλ ην έξγν. Ο επηβιέπσλ ππνγξάθεη ην ινγαξηαζκφ, βεβαηψλνληαο έηζη φηη νη πνζφηεηεο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο επηκεηξήζεηο θαη ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία, νη ηηκέο ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη γεληθά φηη έρνπλ δηελεξγεζεί ζην ινγαξηαζκφ φιεο νη πεξηθνπέο ή εθπηψζεηο πνζψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην λφκν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο. Ο ινγαξηαζκφο, κεηά ηνλ έιεγρν, εγθξίλεηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο εγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο απνηειεί ηελ πηζηνπνίεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ («πιεξσηέν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα»). Λνγαξηαζκφο πνπ πιεξψζεθε ρσξίο έιεγρν, ιφγσ παξέιεπζεο ηεο πην πάλσ κεληαίαο πξνζεζκίαο (πιαζκαηηθή έγθξηζε), ειέγρεηαη, δηνξζψλεηαη θαη εγθξίλεηαη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ή επαλππνβνιή ηνπ θαη νη ηπρφλ πξνθχπηνπζεο δηαθνξνπνηήζεηο ιακβάλνληαη ππφςε ζε επφκελν ινγαξηαζκφ. Η 2

3 δηεπζχλνπζα ππεξεζία κπνξεί λα εγθξίλεη ηνλ ινγαξηαζκφ θαη ρσξίο ηελ ππνγξαθή ηνπ επηβιέπνληνο. Όηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ζχληαμεο αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, απηφο κπνξεί λα ζπληαρζεί απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία θαη ην πνζφ ηνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζε απηφλ, άιισο θαηαπίπηεη αλαιφγσο ζε βάξνο ηνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή. Αλ αζθεζεί έλζηαζε θαηά ηνπ αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, ε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επ' απηήο». 4. Η παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «11. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο ή ε θαηάζρεζή ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηνπ θαη γηα έλα κήλα κεηά ηελ πεξαίσζή ηνπ. Καη' εμαίξεζε επηηξέπνληαη: α) ε αξρηθή ή ε εθ ησλ πζηέξσλ εθρψξεζε, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηνπ πιεξσηένπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ππνβάιινληαη θαη εγθξίλνληαη, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 8, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ θάιπςε νθεηιήο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ πξνο εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή απφ παξνρή εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε απφ εξγάηεο ή ππαιιήινπο απηνχ, ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδεο ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη β) ε θαηάζρεζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ έξγνπ ή απφ ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ, φπσο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ απνδεδεηγκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν απφ ηνλ αλάδνρν. Δπηηξέπεηαη επίζεο ν ζπκςεθηζκφο εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηνπ αλαδφρνπ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θαη κέρξη πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) απφ θάζε πηζηνπνίεζε ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κπνξεί λα νξίδεηαη φηη επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ απαίηεζεο απφ εγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε ή κέξνπο ηεο πξνο ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα ηελ εμφθιεζε νπνηαζδήπνηε νθεηιήο ηνπ πξνο απηφλ θαη λα θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία απηήο». 5. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Με ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ εθθαζαξίδνληαη νη εθαηέξσζελ απαηηήζεηο απφ ηελ ζχκβαζε εθηέιεζεο, εθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαγελέζηεξεο δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο, ζπκβηβαζηηθήο ή δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ.» Άξζξν Μεηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ. 3669/ 2008 (Α' 116) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 2Α, σο εμήο: 3

4 «2Α. Η επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Πνηφηεηαο Έξγσλ, ε πινπνίεζε ησλ ρεδίσλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, κπνξεί λα αλαηίζεληαη ζε δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Δπηζεψξεζεο - Πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC γηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001 θαη' ειάρηζην ζην πεδίν εθαξκνγήο ΔΑ 28 ζηελ Διιάδα ή ζε ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 14001, γηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία θαηά ΔΛΟΣ 1801 θαη OHSAS 18001». Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη ηα φξηα ησλ ακνηβψλ γηα ηηο πην πάλσ πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, κέζα ζηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.» 2. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Με ηελ εηδηθή δηαηαγή πξνζδηνξίδνληαη ηα ειαηηψκαηα, θαζνξίδεηαη αλ είλαη νπζηψδε, επνπζηψδε ή θαη επηθίλδπλα θαη ηάζζεηαη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο». 3. ην ηέινο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 3669/ 2008 (Α' 116) πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ζη' σο εμήο: «ζη) Γηαπηζησζεί φηη πξνζθφκηζε πιαζηή εγγπεηηθή επηζηνιή». Άξζξν Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Όηαλ ιήμεη ε πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ή ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, ν επηβιέπσλ αλαθέξεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κέζα ζε δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ πεξαίσζεο, αλ ηα έξγα έρνπλ πεξαησζεί θαη έρνπλ ππνζηεί ηθαλνπνηεηηθά ηηο δνθηκαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε ή αλ ηα έξγα δελ έρνπλ πεξαησζεί, νπφηε αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηηο εξγαζίεο πνπ απνκέλνπλ γηα εθηέιεζε. Αλ νη εξγαζίεο έρνπλ πεξαησζεί, ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο πην πάλσ αλαθνξάο, εθδίδεη βεβαίσζε γηα ηελ εκέξα πνπ πεξαηψζεθαλ νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ (βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ). Δάλ ε βεβαίσζε δελ εθδνζεί κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ηφηε ζεσξείηαη φηη έρεη εθδνζεί απηνδίθαηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο έγγξαθεο φριεζεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 40. Σελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο κπνξεί λα δεηήζεη ν αλάδνρνο θαη πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ αλ έρεη πεξαηψζεη ηα έξγα. Η βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ δελ αλαπιεξψλεη ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ, ε νπνία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ άξζξσλ». 4

5 2. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Η πξνζσξηλή παξαιαβή δηελεξγείηαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 71 παξάγξαθνο 2, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ, αλ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηηο πην πάλσ εκεξνκελίεο, ε ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ "φπσο θαηαζθεπάζηεθε". Αλ ε ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν κεηαγελέζηεξα, ε πην πάλσ πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο θαη ηνπ κεηξψνπ έξγνπ. Αλ δελ ππνβιεζεί ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν, ε πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ ππεξεζία. Αλ ε παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί ή ην πξσηφθνιιν δελ εγθξηζεί κέζα ζηηο πην πάλσ πξνζεζκίεο, ε παξαιαβή ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 40. Αλ ν αλάδνρνο δελ παξαζηεί θαηά ηελ παξαιαβή ή ππνγξάςεη "κε επηθχιαμε" ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ε παξαιαβή ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζηεί απηνδίθαηα εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή εηδηθήο φριεζεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ «κεηξψνπ έξγνπ», ηα ηεχρε, νη εθζέζεηο, ηα ζρέδηα, νη πίλαθεο, ηα ειεθηξνληθά δεδνκέλα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ην ζπλνδεχνπλ, θαζψο θαη ε κνξθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ ίδηνπ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ κεηξψνπ, ε δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ, ηα αξκφδηα φξγαλα, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα». 3. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «4. Η επηηξνπή παξαιαβήο παξαιακβάλεη ην έξγν πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, ειέγρεη θαηά ην δπλαηφλ ηηο επηκεηξήζεηο, κε γεληθέο ή ζπνξαδηθέο θαηακεηξήζεηο, θαηαγξάθεη ζην πξσηφθνιιν ηηο πνζφηεηεο ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, φπσο δηνξζψλνληαη απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ηειηθνχ ζπλνπηηθνχ επηκεηξεηηθνχ πίλαθα, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα επέκβεη δηνξζσηηθά, αηηηνινγεί ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο πνζφηεηεο θαη αλαγξάθεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο γηα εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κε ππέξβαζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ ή θαηά ηξνπνπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ». 4. Σν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 5

6 «Αλ ε νξηζηηθή παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί κέζα ζε απηήλ ηελ πξνζεζκία, ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 40.». Άξζξν Μεηά ην άξζξν 75 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) πξνζηίζεηαη άξζξν 75Α σο εμήο: «Αξζξν 75 Α Απφζβεζε δηθαησκάησλ αλαδφρνπ Με ηελ επηθχιαμε κηθξφηεξσλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν ηα ελ γέλεη δηθαηψκαηα ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζχκβαζε απνζβέλλπληαη θαη νπνηαδήπνηε εμ απηψλ αμίσζε παξαγξάθεηαη, εάλ απηά δελ αζθεζνχλ, κε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ πξνο ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο γελεζηνπξγνχ ηνπο αηηίαο». 2. Η παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «6. Η ζπληέιεζε ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε πνπ δελ έρνπλ ήδε παξαγξαθεί, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.» ( ) Άξζξν 141 Οη βεβαηψζεηο εγγξαθήο ησλ εγγεγξακκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ηάμεηο 3ε έσο 7ε ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.), πνπ ηεξείηαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 92 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) πνπ έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο απφ έσο , παξαηείλνληαη κέρξη ηηο , εθφζνλ νη επηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ ζρεηηθφ αίηεκα έσο θαη εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ή έρνπλ ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. αίηεζε αλαζεψξεζεο. Η ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ. ζέηεη ζεκείσζε επί ηνπ πηπρίνπ ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρνξεγεζείζα παξάηαζε. Πηπρία ρσξίο ηε ζρεηηθή ζεκείσζε ιήγνπλ θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 6

7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 146 Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ( ) 11. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 3316/2005 (Α 42) θαη 3669/2008 (Α 116) αλαθέξνληαη ην Τπνπξγείν θαη ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, λννχληαη αληίζηνηρα ην Τπνπξγείν θαη ν Τπνπξγφο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, πιελ αλ νξίδεηαη άιισο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 12. Σα «λνκαξρηαθά κεηξψα» ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ λ. 3669/2008 (Α 116) κεηνλνκάδνληαη ζε «κεηξψα πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ» θαη ηεξνχληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Σερληθψλ Έξγσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπ λ. 3852/2010 (Α 87). Οη ζρεηηθέο κε ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ αξκνδηφηεηεο ησλ λνκαξρηαθψλ ζπκβνπιίσλ δεκνζίσλ έξγσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 186/1996 (Α 213) αζθνχληαη απφ ηα πεξηθεξεηαθά ηερληθά ζπκβνχιηα ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ άξζξνπ 186 πεξίπησζε VII. α. ηνπ λ. 3852/2010 (Α 87), κεηά ηε ζπγθξφηεζή ηνπο. ( ) Άξζξν Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3669/2008 (Α 116) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «2. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία νξίδεη σο επηβιέπνληεο θαη βνεζνχο απηψλ γηα ην έξγν ή ηκήκαηά ηνπ ή είδε εξγαζηψλ ηερληθνχο ππαιιήινπο, νη νπνίνη θαηά πξνηίκεζε έρνπλ ηελ θαηάιιειε εηδηθφηεηα, αλάινγα κε ηα ζηειέρε πνπ δηαζέηεη, ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηξηκειή επηηξνπή ηερληθψλ ππαιιήισλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.» 2. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. Σα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ, θαηαρσξνχληαη ζε επηκεηξεηηθά θχιια εηο δηπινχλ, πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα δχν κέξε θαη θαζέλα παίξλεη απφ έλα αληίγξαθν. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξαιαβήο θπζηθνχ 7

8 εδάθνπο, ε Πξντζηακέλε Αξρή ζπγθξνηεί Δπηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ν Πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη ν επηβιέπσλ.» 3. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «2. ην ηέινο θάζε κήλα ν αλάδνρνο ζπληάζζεη επηκεηξήζεηο θαηά δηαθξηηά κέξε ηνπ έξγνπ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Η επηκέηξεζε πεξηιακβάλεη γηα θάζε εξγαζία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κε έλδεημε ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ ή ησλ πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ θαη ηα αλαγθαία γη απηφ επηκεηξεηηθά ζρέδηα, ζηνηρεία θαη δηαγξάκκαηα, κε βάζε ηα ζηνηρεία απεπζείαο θαηακέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ ή ησλ πξσηνθφιισλ ηεο παξαγξάθνπ 3. Οη επηκεηξήζεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα αλαγθαία επηκεηξεηηθά ζηνηρεία θαη ζρέδηα, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ππνβάιινληαη, απφ ηνλ αλάδνρν ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία γηα έιεγρν ην αξγφηεξν είθνζη εκέξεο κεηά ην ηέινο ηνπ επνκέλνπ ηεο εθηειέζεψο ηνπο κελφο, αθνχ ππνγξαθνχλ απφ απηφλ κε ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν». Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ν νπνίνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο ηειεπηαίαο. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ησλ επηκεηξήζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε έιεγρν θαη δηφξζσζε ησλ ππνινγηζκψλ, λα εγθξίλεη ηηο επηκεηξήζεηο θαη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν ηηο επηκεηξήζεηο πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαη δηνξζσζεί. Η θνηλνπνίεζε απηή ζεσξείηαη πξάμε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 76 θαη ν αλάδνρνο, εάλ δελ απνδέρεηαη ηηο δηνξζψζεηο, κπνξεί λα αζθήζεη ην πξνβιεπφκελν δηθαίσκα ηεο έλζηαζεο. Δάλ νη ππνβαιιφκελεο επηκεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο, πνπ θαζηζηνχλ αδχλαην ηνλ έιεγρν ή ηε δηφξζσζή ηνπο, ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία επηζηξέθεη ηηο επηκεηξήζεηο ζηνλ αλάδνρν κέζα ζηελ πην πάλσ ηξίκελε πξνζεζκία θαη ηνλ θαιεί γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειιείςεσλ. Σα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ θαη θξίλνληαη απαξαίηεηα απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε ζπγθεθξηκέλα θαη αξηζκεκέλα. Ο αλάδνρνο, κέζα ζε έλα κήλα, ππνρξενχηαη λα επαλππνβάιεη ηηο επηκεηξήζεηο ζπκπιεξψλνληαο φια ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ δεηήζεθαλ κε ηελ πξφζθιεζε. Μεηά ηελ πην πάλσ επαλππνβνιή ησλ επηκεηξήζεσλ, ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία δελ κπνξεί λα ηηο επηζηξέςεη εθ λένπ ζηνλ αλάδνρν πξνο ζπκπιήξσζε, αιιά ππνρξενχηαη κέζα ζε έλα κήλα λα ηηο ειέγμεη, λα ηηο δηνξζψζεη, λα ηηο εγθξίλεη θαη λα ηηο θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν. Οη επηκεηξήζεηο, εάλ δελ επηζηξαθνχλ εγθεθξηκέλεο ή δηνξζσκέλεο ή γηα ζπκπιήξσζε κέζα ζηελ πην πάλσ ηξίκελε πξνζεζκία, ή εάλ, κεηά ηελ επαλππνβνιή ηνπο, απηέο δελ ειεγρζνχλ, δηνξζσζνχλ, εγθξηζνχλ θαη θνηλνπνηεζνχλ ζηνλ αλάδνρν, κέζα ζηελ πην πάλσ κεληαία πξνζεζκία, ζεσξνχληαη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο, κφλν ππφ ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζε επφκελν ινγαξηαζκφ. 8

9 Οη επηκεηξήζεηο ηνπ έξγνπ, εγθεθξηκέλεο απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ή απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο, κπνξεί λα ειεγρζνχλ εθ λένπ απφ ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο θαη αλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, απηφ είλαη επηζηξεπηέν χζηεξα απφ ζχληαμε αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 53. Οη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζε επφκελν ινγαξηαζκφ.» 4. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «3. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο, ε πνζνηηθή επαιήζεπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηή ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ έξγνπ, φπσο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα επηθαιπθζνχλ απφ άιιεο θαη δελ είλαη ηειηθά εκθαλείο, πνζφηεηεο πνπ παξαιακβάλνληαη κε δχγηζε ή άιια παξφκνηα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36 θαη ηνλ επηβιέπνληα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ απφ θνηλνχ ζηελ θαηακέηξεζε ή δχγηζε θαη λα ζπληάμνπλ πξσηφθνιιν παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ ή πξσηφθνιιν δπγίζεσο αληίζηνηρα. Σν πξσηφθνιιν απηφ, ππνγξαθφκελν απφ ηνλ αλάδνρν, ηνλ επηβιέπνληα θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ.» 5 Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Γηα ηηο επί κέξνπο επηκεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ αθφκε ειεγρζεί απφ ηελ ππεξεζία, θαηαρσξνχληαη νη πνζφηεηεο ησλ επηκεηξήζεσλ φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν πξηλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο.» 6. Η παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 3669/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «7. Μαδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη θαη θάζε άιιν αίηεκά ηνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε δηθαίσκά ηνπ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, αλ απηφ δελ έρεη απνζβεζηεί θαη ε ζρεηηθή αμίσζε παξαγξαθεί, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 75Α ή αλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα δελ έρεη απνζβεζηεί ή ραζεί απφ θάπνηα άιιε αηηία. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, ν αλάδνρνο κπνξεί λα εγείξεη ζρεηηθέο απαηηήζεηο κφλν γηα νςηγελείο αηηίεο.» 9

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Δ..Τ.)

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Δ..Τ.) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΓΑΩΝ Γ/λζε: Γεκαξρίαο 30, 592 00, Νάνπζα ΣΗΛ. 2332050344 FAX: 2332024260 E-MAIL:skodra@naoussa.gr ΔΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Δ Γ Ι Ο Δ Ρ Γ Α Ι Α Υ Δ Γ Ι Ο Τ Ν Ο Μ Ο Τ «Μ Η Σ Ρ Ω Α Τ Ν Σ Δ Λ Δ Σ Ω Ν Σ Δ Υ Ν Ι Κ Ω Ν Δ Ρ Γ Ω Ν»

Π Ρ Ο Υ Δ Γ Ι Ο Δ Ρ Γ Α Ι Α Υ Δ Γ Ι Ο Τ Ν Ο Μ Ο Τ «Μ Η Σ Ρ Ω Α Τ Ν Σ Δ Λ Δ Σ Ω Ν Σ Δ Υ Ν Ι Κ Ω Ν Δ Ρ Γ Ω Ν» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ 2 0 1 5 Οκάδα Δξγαζίαο Μεηξψσλ Δξγνιεπηψλ Καηαζθεπαζηψλ Μειεηεηψλ Απφθαζε αξ. πξση. ΓΝα/νηθ. 47660/ΦΝ464/30-7-2015 Π Ρ Ο Υ Δ Γ Ι Ο Δ Ρ Γ Α Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο περιέχει: 2. Την Αιτιολογική Έκθεση

Το έγγραφο περιέχει: 2. Την Αιτιολογική Έκθεση Το έγγραφο περιέχει: 1. Νοµοσχέδιο του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ Ι µε θέµα: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συµβάσεων µελετών και ηµοσίων Έργων, Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 4313/2014 (ΦΕΚ Α 261/17.12.2014) «Ρςθμίζειρ θεμάηων Μεηαθοπών, Σηλεπικοινωνιών και Δημοζίων Έπγων και άλλερ διαηάξειρ.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 4313/2014 (ΦΕΚ Α 261/17.12.2014) «Ρςθμίζειρ θεμάηων Μεηαθοπών, Σηλεπικοινωνιών και Δημοζίων Έπγων και άλλερ διαηάξειρ. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 4313/2014 (ΦΕΚ Α 261/17.12.2014) «Ρςθμίζειρ θεμάηων Μεηαθοπών, Σηλεπικοινωνιών και Δημοζίων Έπγων και άλλερ διαηάξειρ.» Κεθάιαην Η' ΡΤΘΜΙΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ Άπθπο 70. Σποποποίηζη διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ Υποτρεώζεης ηοσ αλαδότοσ έλαληη ηοσ θσρίοσ ηοσ έργοσ, θαηά ηελ εθηέιεζε ζσκβάζεφλ θαηαζθεσής έργφλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 2

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : Αξ. Πξση.: 22867/17.11.2015 «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΤΝΓΔΔΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΔΣΟΤ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω E Ω Ν Κ Ρ Η Σ Η Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΣΗ: " ΑΝΟΡΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ ΣΗ ΘΕΗ ΔΕΞΕΜΕΝΕ ΜΤΛΩΝΙΑΝΩΝ ΟΑΚ Α.Ε.

Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω E Ω Ν Κ Ρ Η Σ Η Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΣΗ:  ΑΝΟΡΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ ΣΗ ΘΕΗ ΔΕΞΕΜΕΝΕ ΜΤΛΩΝΙΑΝΩΝ ΟΑΚ Α.Ε. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ι Μ Ο Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Η Κ Ρ Η Σ Η Α.Ε. ΕΡΓΟ: " ΑΝΟΡΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ ΣΗ ΘΕΗ ΔΕΞΕΜΕΝΕ ΜΤΛΩΝΙΑΝΩΝ ΟΑΚ Α.Ε. - ΤΓΜΔ" Ε Ι Δ Ι Κ Η Τ Γ Γ Ρ Α Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξγν Βειηίσζε Πεξηθεξεηαθήο Γεκνηηθήο Οδνύ Αλσγείσλ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Πξνππ 1.782.152,00 Δπξώ ( κε Φ.Π.Α. 23 %) Πεγή Δ.Π. Κξήηεο θαη λήζσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΩΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηψλ Γεκνζίσλ Υψξσλ Γ. Ρεζχκλεο (Γπηηθφ Παξαιηαθφ Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ

Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Απθπο 1 Καηηγοπίερ Β.Δ.ΠΔ. 1. Γηα ηε βηνκεραληθή, βηνηερληθή θαη γεληθά επηρεηξεκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα