ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 Ημερ: 21/3/2014 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: ) Τεχνικών Προδιαγραφών : Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ. : ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Tετάρτη 9 Απριλίου 2014 ΘΕΜΑ: «Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ανανέωσης της πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία της ΕΡΓΟΣΕ, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 και επιτήρησης της πιστοποίησης για μια τριετία» Κριτήριο κατακύρωσης : Χαμηλότερη τιμή Σελίδα 1 από 17

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 3 ΑΡΘΡΟ 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 3 ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 6 ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ... 7 ΑΡΘΡΟ 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... 8 ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ... 9 ΑΡΘΡΟ 8. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ... 9 ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΘΡΟ 12. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟ 13. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 14. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 15. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Σελίδα 2 από 17

3 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1. Αντικείμενο του παρόντος πρoχείρου διαγωνισμού είναι η «Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ανανέωσης της πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία της ΕΡΓΟΣΕ, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 και επιτήρησης της πιστοποίησης για μια τριετία» Ο προϋπολογισμός της παρούσης παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε ΦΠΑ και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κανονισμού Προμηθειών της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» (ΦΕΚ Τ.Β 971/ ). 1.3 Αναθέτουσα αρχή είναι η «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.», Καρόλου 27, 10437, Αθήνα, τηλ: , φαξ : ΑΡΘΡΟ 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9 η Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 ακριβώς στον 2ο όροφο του κτιρίου της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.», γραφείο 221( Καρόλου 27, Αθήνα) Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν είτε απ ευθείας στην Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού από τις 10:30 έως τις 11:00 π.μ. είτε με αποστολή στο Πρωτόκολλο της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» μέχρι την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα κατατεθούν σε ένα εσφραγισμένο φάκελο, στον οποίον θα περιέχονται απαραιτήτως οι ακόλουθοι τρεις υποφάκελοι με τα εξής στοιχεία : Σελίδα 3 από 17

4 Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο κάθε προσφέρων εντός του εσφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα συμπεριλάβει τα εξής έγγραφα: 1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται, ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του : Α. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση και κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, τις οποίες μπορεί να θέσει στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής, μόλις του ζητηθούν. Β. Είναι φορολογικώς και ασφαλιστικώς ενήμερος. Γ. Η υποβαλλομένη προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφυλάκτως και τα αναφερόμενα σε αυτήν στοιχεία είναι αληθή και ακριβή. 2. Αντίγραφο του ΦΕΚ με το Καταστατικό της εταιρείας και την νόμιμη εκπροσώπηση (για νομικά πρόσωπα Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και αντίγραφο καταστατικού (κωδικοποιημένου) για Ο.Ε. & Ε.Ε. ή το έγγραφο έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Εφορία (για φυσικά πρόσωπα). 3. Νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας διαπίστευσης ως Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά το Πρότυπο Διαπίστευσης ISO/ IEC 17021, από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα Διαπίστευσης του εξωτερικού, για πεδίο Διαπίστευσης κατά το Πρότυπο OHSAS στους τομείς ΕΑ 28, 34. Η αρμοδία Επιτροπή μπορεί να καλέσει τους προσφέροντες να προσκομίσουν ή να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών. Σελίδα 4 από 17

5 Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο κάθε προσφέρων, εντός του εσφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα υποβάλει σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τα κάτωθι έγγραφα, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη δεδομένου ότι η ως άνω απαίτηση είναι ουσιώδης και απαράβατη, από τα οποία να προκύπτει: Τεκμηριωμένος κατάλογος τουλάχιστον δέκα (10) ενεργών επιχειρήσεων που έχει πιστοποιήσει κατά OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801 και που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προς απόδειξη της εμπειρίας του προσφέροντος στον τομέα της πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας εταιριών διαχείρισης ή/και μελέτης ή/και κατασκευής τεχνικών έργων. Η συμμετοχή Επιθεωρητών, στην ομάδα που θα παρέχει τις υπηρεσίες πιστοποίησης του Συ.Δι.Α. της ΕΡΓΟΣΕ και της επιτήρησης αυτής, με τουλάχιστον 7ετή εμπειρία σε πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης, που θα αποδεικνύεται από τα Βιογραφικά τους Σημειώματα. Δήλωση των ανθρωποημερών που θα αναλωθούν ανά στάδιο, σύμφωνα με τους πίνακες της Ευρωπαϊκής / Διεθνούς Διαπίστευσης (European Accreditation [EA] / International Accreditation Forum [IAF]). Η πλήρης και αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας πιστοποίησης. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι ανωτέρω απαιτήσεις οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών του παρόντος διαγωνισμού να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους, εντός προθεσμίας που θα τάξει σε αυτούς. Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα, αν το επιθυμεί, να ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων που θα υποβληθούν. Η Τεχνική προσφορά δεν επιτρέπεται να περιέχει οικονομικά στοιχεία και όρους. Σελίδα 5 από 17

6 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του εσφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχεται το πλήρες κόστος της ζητούμενης Πιστοποίησης και σε χωριστή στήλη το κόστος των ετησίων Επιθεωρήσεων Επιτήρησης πέραν της αρχικής, χωρίς ΦΠΑ. Η «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε» διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, πριν αποφασίσει την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. Διατύπωση σχολίων ή ρητών επιφυλάξεων σχετικώς με την Οικονομική Προσφορά, θεωρείται ως επιφύλαξη επί των όρων της Διακήρυξης και συνιστά λόγο απόρριψης της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου. Ο προσφέρων με την προσφορά του, δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα και απαίτηση που έχει σχέση με τη μεταβολή των τιμών ή απορρέει από αυτές ή για λύση της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, ήτοι ενδεικτικά από τις περιπτώσεις των άρθρων 178, 179, 696, 697 και 388 του Αστικού Κώδικα, δοθέντος ότι τον κίνδυνο της απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών τον θεωρεί ο προσφέρων ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενεργείας του προχείρου διαγωνισμού (Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών). Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται συμφώνως προς τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.», εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εντός του ανωτέρω διαστήματος για την ανάδειξη του μειοδότη. Σελίδα 6 από 17

7 Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές και αμετάβλητες και δεν θα υπόκεινται σε αναθεώρηση ή προσαρμογή για οιονδήποτε λόγο ή αιτία κατά την διάρκεια ισχύος των προσφορών και κατά την διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης, που θα υπογραφεί. ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 5.1 Η Επιτροπή Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα προ της ώρας λήξεως της προθεσμίας του άρθρου 2 της παρούσης. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και στις π.μ. ακριβώς κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής. 5.2 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 5.3 Από την Επιτροπή Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» αποσφραγίζονται όλοι οι εμπροθέσμως κατατεθέντες φάκελοι με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά των υποψηφίων. Η Επιτροπή Δημοπρασιών και Αξιολόγησης υποχρεούται να ελέγξει, αργότερα, σε κλειστή συνεδρίαση, τη συμφωνία ή όχι όλων των φακέλων των Προσφορών με τους όρους της παρούσης Πρόσκλησης, συντάσσουσα προς τούτο το σχετικό πρακτικό. Οι οικονομικές προσφορές δύνανται να αποσφραγισθούν, κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών, είτε κατά την αρχική αποσφράγιση των προσφορών, είτε σε μεταγενέστερο αυτής στάδιο. Σε περίπτωση μη αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών κατά την αρχική αποσφράγιση, αυτές παραδίδονται επί αποδείξει στο Γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, αμέσως μετά το πέρας της αποσφράγισης των λοιπών φακέλων, προς φύλαξη. Σελίδα 7 από 17

8 5.4 Αμέσως μετά την αποσφράγιση των προσφορών έχουν δικαίωμα οι υποψήφιοι να λάβουν γνώση των προσφορών των λοιπών συμμετεχόντων, παρουσία της Επιτροπής. 5.5 Σε περίπτωση ταυτόχρονης αποσφράγισης και των οικονομικών προσφορών, το συντασσόμενο πρακτικό αναγράφει και τις προσφερθείσες τιμές. 5.6 Σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού, από την αποσφράγιση των προσφορών μέχρι την κατακύρωση, δικαιούται να παρευρίσκεται ο προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, ή άλλος εκπρόσωπός του νομίμως εξουσιοδοτημένος, παραδίδων στην αρμόδια Επιτροπή την βεβαίωση εκπροσώπησης. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 6.1. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 περ. α του Κανονισμού Προμηθειών της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» (ΦΕΚ Β 971/ ) Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή μεταξύ των προσφορών που έχουν γίνει αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση. Προσωρινός μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων με τη χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 3 παρ.β. της παρούσης Πρόσκλησης. Ο οριστικός μειοδότης θα αναδειχθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 7 της παρούσης πρόσκλησης Η «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» δικαιούται να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς τις προσφορές. Επίσης, δικαιούται να επαναλαμβάνει, καταργεί, συνεχίζει, ματαιώνει εν όλω ή εν μέρει το διαγωνισμό, πριν την κατάθεση των προσφορών ή σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν ευρίσκεται αυτός, να προβαίνει εν όλω ή εν μέρει σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας στις περιπτώσεις του άρθρου 15 του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 31 αυτού Η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως, ότι οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους για την οποιαδήποτε απόφαση της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.», ιδίως της επανάληψης, Σελίδα 8 από 17

9 κατάργησης, ματαίωσης, συνέχισης κ.λ.π. του διαγωνισμού, κατά τα προεκτεθέντα. ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Εντός της προθεσμίας που θα του ταχθεί και θα του γνωστοποιηθεί εγγράφως, ο προσφέρων, ο οποίος θα αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα ακόλουθα κατά περίπτωση- δικαιολογητικά, προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση προμήθειας: Φυσικά Πρόσωπα Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. Νομικά Πρόσωπα Πιστοποιητικό Βεβαίωση εταιρικών μεταβολών, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί κατά περίπτωση για μεν την Ανώνυμη Εταιρεία από την αντίστοιχη Νομαρχία, στο ΜΑΕ της οποίας είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία, για κάθε δε άλλη περίπτωση από το Πρωτοδικείο, ή όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί οι αντίστοιχες μεταβολές (για Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Το ΦΕΚ δημοσιεύσεως του ισχύοντος Δ.Σ. στην περίπτωση Ανωνύμων εταιρειών ή των διαχειριστών σε περίπτωση ΕΠΕ. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. ΑΡΘΡΟ 8. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 8.1. Εφόσον προσκομισθούν από τον προσωρινό μειοδότη τα ζητούμενα από το προηγούμενο άρθρο 7 δικαιολογητικά κατακύρωσης, προσηκόντως και νομοτύπως, η Επιτροπή Δημοπρασιών και Αξιολόγησης συντάσσει το Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών προτείνουσα την κατακύρωση του διαγωνισμού στον Σελίδα 9 από 17

10 μειοδότη κατά τα ανωτέρω και στη συνέχεια αποστέλλει στην Διεύθυνση Συμβάσεων & Προμηθειών το Πρακτικό της για την συνέχιση του διαγωνισμού Μετά την απόφαση κατακύρωσης που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» και κοινοποιείται στο μειοδότη, αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Συμβάσεων & Προμηθειών προς το μειοδότη αναγγελία κατακύρωσης, με την οποία του τίθεται προθεσμία υποβολής των απαραίτητων εγγράφων για την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Με την αναγγελία κατακύρωσης και για την υπογραφή της Σύμβασης ο υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών, ίση με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των παρεχομένων υπηρεσιών, χωρίς τον ΦΠΑ. Αν παρέλθει η προθεσμία, που ορίζεται στην αναγγελία κατακύρωσης, χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να ανταποκριθεί, εφαρμόζονται μεταξύ άλλων εις βάρος του τα προβλεπόμενα σχετικώς από τον Κανονισμό Προμηθειών της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.». Η ως άνω εγγύηση παρέχεται για να καλύψει κάθε απαίτηση της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» έναντι του αναδόχου, είτε για παράβαση οιουδήποτε όρου της σύμβασης, για μη πλήρη και δέουσα εκτέλεσή της, είτε για την μη εμπρόθεσμη εκτέλεση, είτε για απαίτηση σε περίπτωση κατάπτωσης ποινικής ρήτρας. Ρητώς συνομολογείται ότι το ποσό της εγγύησης δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου να αποζημιώσει την «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.», πέραν από το ποσό της εγγύησης, σε περίπτωση κατά την οποία από αθέτηση οιουδήποτε συμβατικού όρου επέλθει στην «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» ζημία μεγαλύτερη από το ποσό αυτής. Η «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει σε κάθε περίπτωση ή την εκτέλεση της συμβάσεως ή αποζημίωση με ανώτερο όριο την αμοιβή του αναδόχου ή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Σελίδα 10 από 17

11 Σε περίπτωση που η διάρκεια της σύμβασης υπερβεί τους τριάντα έξι (36) μήνες, για τους οποίους ισχύει η προσκομισθείσα εγγυητική επιστολή, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρατείνει τη διάρκεια της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για ένα επιπλέον εξάμηνο. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» και την ολοσχερή από μέρους του αναδόχου εκπλήρωση κάθε άλλης υποχρέωσης απορρεούσης από την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και τη σύμβαση, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους, συμφώνως και προς τα οριζόμενα στο άρθρο 35 παρ. 4 του Κανονισμού Προμηθειών της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ» (ΦΕΚ Β 971/ ). ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στη σύμβαση δύναται να προσαρτηθούν παρατηρήσεις της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., οι οποίες σκοπό έχουν να κάνουν σαφέστερο και πληρέστερο το συμβατικό αντικείμενο. ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο συνολικός χρόνος παροχής της υπηρεσίας πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. κατά το πρότυπο OHSAS 18001:2007 και την έκδοση πιστοποιητικού θα είναι κατ ανώτατο ριο δύο μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης Η σύμβαση αυτή θα λήξει τρία χρόνια μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, με την πραγματοποίηση δύο (2) ετησίων Επιθεωρήσεων κατά την διάρκεια των τριών ετών, η πρώτη ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού και η δεύτερη δύο (2) έτη μετά την ίδια ημερομηνία. Σελίδα 11 από 17

12 11.3. Η αρμόδια Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής θα επιβλέπει τη σωστή εκτέλεση της Σύμβασης και θα προβαίνει στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης συντάσσουσα τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, η υποβολή των οποίων μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά του αναδόχου αποτελεί προϋπόθεση για την εξόφληση των σχετικών τιμολογίων του. ΑΡΘΡΟ 12. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι πληρωμές της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» προς τον ανάδοχο θα γίνονται εντός 60 ημερών από την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού ή την ολοκλήρωση κάθε ετήσιας επιθεώρησης σε ΕΥΡΩ, μετά από αίτησή του και μετά την κατάθεση των ακολούθων παραστατικών : α. Τιμολόγιο με το σύνολο (100%) της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας. β. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, ισχύουσα κατά τον χρόνο της πληρωμής. γ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, που να ισχύει κατά τον χρόνο της πληρωμής. δ. Πρωτόκολλο Ποιοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την Επιτροπή Ποιοτικής Παραλαβής και τον ανάδοχο. ε. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν αν ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο προβλέπεται νομίμως Εάν οι πληρωμές δεν γίνονται στην Ελλάδα, τότε τα τραπεζικά έξοδα θα βαρύνουν τον προμηθευτή Κατά την πληρωμή των τιμολογίων των προμηθευτών/αναδόχων διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις, που περιγράφονται στο άρθρο 13 «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ» της παρούσης πρόσκλησης. ΑΡΘΡΟ 13. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Συμφώνως προς τον ν. 4172/2013 άρθρο 64, κατά την εξόφληση των τιμολογίων των προμηθευτών / αναδόχων παρακρατείται φόρος 4% στην καθαρή Σελίδα 12 από 17

13 αξία του τιμολογίου, χωρίς ΦΠΑ, όταν αυτό αφορά προμήθεια αγαθών και 8% στην καθαρή αξία του τιμολογίου, χωρίς ΦΠΑ, όταν αυτό αφορά παροχή υπηρεσιών Συμφώνως προς τον ν. 4013/2011 παρακρατείται υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ποσοστό 0,10% εφάπαξ από την πρώτη πληρωμή κάθε σύμβασης συνολικής αξίας άνω των χωρίς ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι επί του ποσού της κράτησης υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. ΑΡΘΡΟ 14. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν μπορέσει να ανταποκριθεί καθ οιονδήποτε τρόπο στις συμβατικές υποχρεώσεις του, η «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» έχει το δικαίωμα διαζευκτικώς ή σωρευτικώς να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: Για κάθε παράβαση του αναδόχου αναφορικώς με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, θα καταπίπτει υπέρ της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» ποινική ρήτρα ανερχομένη σε ποσοστό έως 2,5% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και σε περίπτωση υποτροπής σε ποσοστό έως 5%. Σε συνεχείς υποτροπές του αναδόχου η «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» δύναται να προβεί στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή να τον κηρύξει έκπτωτο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό Προμηθειών της (ΦΕΚ Β 971/ ). ΑΡΘΡΟ 15. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Ισχύουν τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. (ΦΕΚ Β 971/ ). ΑΡΘΡΟ 16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 16.1 Ο προμηθευτής και η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν με καλή πίστη κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις εκ της παρούσης συμβάσεως κατά την διάρκεια της ισχύος της. Σελίδα 13 από 17

14 16.2 Ο παρών διαγωνισμός διέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. (ΦΕΚ 971/2009) Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. ΕΚ ΤΗΣ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Σελίδα 14 από 17

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Παροχή υπηρεσιών ανανέωσης της πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (Συ.Δι.Α.) της ΕΡΓΟΣΕ κατά το πρότυπο OHSAS 18001:2007, που περιλαμβάνει: Έλεγχο/Αξιολόγηση της εφαρμογής του Συ.Δι.Α. Έκδοση πιστοποιητικού OHSAS 18001:2007 τριετούς διάρκειας. Πραγματοποίηση δύο (2) Επιθεωρήσεων Επιτήρησης, πέραν της αρχικής Επιθεώρησης, κατά τη διάρκεια των τριών ετών. 2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την ΕΡΓΟΣΕ, ο Φορέας θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου της εφαρμογής του Συ.Δι.Α. και έκδοσης του Πιστοποιητικού εντός χρονικού διαστήματος το πολύ δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Έκδοση Πιστοποιητικού OHSAS 18001:2007, τριετούς διάρκειας. Έκδοση εκθέσεων/αναφορών (reports) σε συνέχεια της Αρχικής Επιθεώρησης καθώς και εκάστης των Επιθεωρήσεων Επιτήρησης. 4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ 4.1 Η Εταιρία Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. είναι θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος / ΟΣΕ, η οποία συστάθηκε κατ απαίτηση Ε.Ε. & Ελληνικής Πολιτείας και λειτουργεί από το 1996 με βασικό αντικείμενο τη διαχείριση των έργων (σχεδιασμός, μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και διοίκηση των έργων) που υλοποιεί ο ΟΣΕ για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, στο πλαίσιο του Επενδυτικού του Προγράμματος κυρίως εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικά Προγράμματα. Στο πλαίσιο του Ν. 3891/2010 «Αναδιοργάνωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του Ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα», προστέθηκε στις αρμοδιότητες της εταιρείας η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης, Σελίδα 15 από 17

16 διαχείρισης, μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής πάσης φύσεως έργων σε τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό και διενέργειας απαλλοτριώσεων υπέρ του Δημοσίου ή άλλων φορέων του Δημοσίου. Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται σε κτίριο επί της οδού Καρόλου 27, στην Αθήνα. Η ΕΡΓΟΣΕ απασχολεί σήμερα ~190 εργαζόμενους, κυρίως Διπλωματούχους Μηχανικούς ΑΕΙ/ΤΕΙ, εκ των οποίων ~140 εργάζονται στα γραφεία και ~ 50 μετακινούνται για τις ανάγκες επίβλεψης των έργων στα κατά τόπους εργοτάξια. 4.2 Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας της ΕΡΓΟΣΕ και η πιστοποίησή του Η ΕΡΓΟΣΕ συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Σιδηροδρομικού Δικτύου της χώρας, εμμένοντας στην ολοκλήρωσή του υπό τις ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας. Μεθοδικά και με επιμονή θέτει το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουν χώρα κάθε είδους ενέργειες σε όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων της, έτσι όπως υπαγορεύεται από την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλούς εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Υγείας & Ασφάλειας (ΤΥΑ) της ΕΡΓΟΣΕ ανέπτυξε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας (Συ.Δι.Α.), η εξέλιξη του οποίου έχει ως εξής: Κατά τη διάρκεια του 2003, το Τμήμα Υγείας & Ασφάλειας (ΤΥΑ) της ΕΡΓΟΣΕ ανέπτυξε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας (Συ.Δι.Α.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου OSHAS 18001:1999. Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας στην Εταιρία ξεκίνησε το Φεβρουάριο του Το 2007, μετά από τρία έτη εφαρμογής του Συ.Δι.Α., η ΕΡΓΟΣΕ προχώρησε στην Πιστοποίηση του Συστήματος, από τον ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης Lloyd s Register Quality Assurance. Την 1/4/2011, υπογράφηκε νέα τριετής Σύμβαση με την εταιρία Lloyd s Register Quality Assurance, για την παροχή υπηρεσιών της εκ νέου πιστοποίησης του Συ.Δι.Α. της ΕΡΓΟΣΕ. Τον Ιούνιο του 2011 ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση του Συ.Δι.Α. της ΕΡΓΟΣΕ, ενώ τον Ιούνιο του 2012 και του 2013, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι προβλεπόμενες ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης της πιστοποίησης του Συ.Δι.Α. της ΕΡΓΟΣΕ. Η τρέχουσα πιστοποίηση έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του Συνεπώς, μέχρι τον Ιούνιο του 2014 προγραμματίζεται η υπογραφή σύμβασης με ανεξάρτητο φορέα για την Σελίδα 16 από 17

17 παροχή υπηρεσιών ανανέωσης της πιστοποίησης του Συ.Δι.Α. της ΕΡΓΟΣΕ, τριετούς διάρκειας. Η τήρηση και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του Συ.Δι.Α. πραγματοποιούνται από τα έμπειρα Στελέχη / Επιθεωρητές του Τμήματος Υγείας & Ασφάλειας και την Ιατρό Εργασίας της Εταιρείας με τη διενέργεια τακτικών Εσωτερικών Επιθεωρήσεων. Παράλληλα, με συνεργασία του Τμήματος Υγείας & Ασφάλειας με τους Επιβλέποντες Μηχανικούς / Κλιμάκια Επίβλεψης της ΕΡΓΟΣΕ στα εργοτάξια και τους εκεί Τεχνικούς Ασφάλειας των Αναδόχων καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την υλοποίηση των έργων αναβάθμισης του σιδηροδρόμου υπό τις ασφαλέστερες συνθήκες υγιεινής και εργασίας, με έγκαιρη λήψη μέτρων για πρόληψη ατυχημάτων & τυχόν επαγγελματικών ασθενειών. Σελίδα 17 από 17

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερ: 14/1/2014 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Κουρτίδου Ελένη ( Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Κουρτίδου Ελένη ( Τηλ : 210-5283113)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Κουρτίδου Ελένη ( Τηλ : 210-5283113) Ημερ: 12/9/2012 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Κουρτίδου Ελένη ( Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Κουρτίδου Ελένη ( Τηλ : 210-5283113)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Κουρτίδου Ελένη ( Τηλ : 210-5283113) Ημερ: 21-6-2012 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Κουρτίδου Ελένη ( Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Καλομοίρης Χρήστος, Κουρτίδου Ελένη (Τηλ : 210-5283113)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Καλομοίρης Χρήστος, Κουρτίδου Ελένη (Τηλ : 210-5283113) Ημερ: 22/4/2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Καλομοίρης Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Δεληγιάννης Σπύρος ( Τηλ : 210-5283204)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Δεληγιάννης Σπύρος ( Τηλ : 210-5283204) Ημερ: 8/5/2012 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Δεληγιάννης Σπύρος (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 10131. Ημερομηνία διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού: 6-11-2012

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 10131. Ημερομηνία διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού: 6-11-2012 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Χατζηασεμίδου Κυριακή Τηλ. : 210-5283161 Προβοπούλου Δάφνη, Τηλ. : 210-5283347 Fax : 210-5283392 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Σαββόπουλος Αλέξανδρος (Τηλ.

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Σαββόπουλος Αλέξανδρος (Τηλ. Ημερ: 3/6/013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 7, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 10-583347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Σαββόπουλος Αλέξανδρος (Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Ξουραφάς Βασίλης (Τηλ : 210-5283346) (Fax.

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Ξουραφάς Βασίλης (Τηλ : 210-5283346) (Fax. ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Ξουραφάς Βασίλης (Τηλ : 210-5283346)

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 30, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση ΑΔΑ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 12646 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 20-5-2015 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,22100,Τρίπολη Τηλ.: 2710230000, Fax: 2710230005, http://www. uop. gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 Αντικείμενο Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

10.570,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 2/7/2014 και ώρα 11:30 Κριτήριο Ανάθεσης:

10.570,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 2/7/2014 και ώρα 11:30 Κριτήριο Ανάθεσης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 5/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 27365 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 152 34

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11141 ΤΗΛ. 210 2120700 FAX. 210 2285122 Αριθμός πρωτοκόλλου: 941/08.05.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ μέχρι 35.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 30 ημέρες από την δημοσίευσή της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ μέχρι 35.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 30 ημέρες από την δημοσίευσή της Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α Ν.Ε. 55/22-5-2009 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Τ.Π.Ε. 1696/22-5-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ) ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 210 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING (CENTRA),

Διαβάστε περισσότερα