ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ (Β - Γ Λυκείου)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)"

Transcript

1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου :00-11:15

2 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ είναι το ίδιο. Δφο από τουσ αρικμοφσ είναι τοποκετθμζνοι. Ποιοσ είναι ο αρικμόσ ςτθ κζςθ x; (A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 24 2) Τρεισ οδθγοί ταχφτθτασ ζλαβαν μζροσ ςτθ FORMULA 1: Michael, Fernando και Sebastian. Μετά τθν εκκίνθςθ ο Michael ιταν πρϊτοσ, ο Fernando ιταν δεφτεροσ, ο Sebastian ιταν τρίτοσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ κοφρςασ ο Μichael και Fernando προςπζραςαν ο ζνασ τον άλλο 9 φορζσ, ο Fernando και Sebastian προςπζραςαν ο ζνασ τον άλλον 10 φορζσ, και ο Michael και Sebastian προςπζραςαν ο ζνασ τον άλλο 11 φορζσ. Με ποια ςειρά τζλειωςε θ κοφρςα; (A) Michael, Fernando, Sebastian (B) Fernando, Sebastian, Michael (C) Sebastian, Michael, Fernando (D) Sebastian, Fernando, Michael (E) Fernando, Michael, Sebastian 3) Αν x y 2 15, τότε το xy ιςοφται με (A) 5 (B) log 2 15+log (C) log 2 47 (D) 7 (E) 47 4) Η Jane που δεν είναι πολφ καλι ςτο ςχζδιο, προςπάκθςε να ςχεδιάςει ζνα χάρτθ οδθγιϊν προσ το χωριό τθσ. Κατάφερε να ηωγραφίςει τουσ τζςςερεισ δρόμουσ, τισ επτά διαςταυρϊςεισ και τα ςπίτια των φίλων τθσ, αλλά ςτθν πραγματικότθτα οι δρόμοι Arrow, Nail και Ruler είναι όλοι ευκείεσ δρόμοι. Ο τζταρτοσ δρόμοσ είναι με ςτροφζσ. Ποιοσ μζνει ςτο δρόμο με τισ ςτροφζσ; (A) Amy (B) Ben (C) Carol (D) David (E) Δεν μπορούμε να βρούμε την απάντηςη 5) Για όλουσ τουσ τετραψιφιουσ αρικμοφσ που το άκροιςμα των ψθφίων τουσ ιςοφται με 4 τουσ γράφουμε ςε φκίνουςα ςειρά. Σε ποια κζςθ βρίςκεται ο αρικμόσ 2011; (A) 6η (B) 7η (C) 8η (D) 9η (E) 10 η 2 THALES FOUNDATION

3 6) Μασ δίδεται κανονικό εξάγωνο με πλευρά 1, ζξι τετράγωνα και ζξι ιςόπλευρα τρίγωνα, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Να βρεκεί θ περίμετροσ του ςχιματοσ. (A) (B) (C) 9 (D) (E) 12 7) Χαρτί ορκογωνίου ςχιματοσ τυλίγεται γφρω από κφλινδρο και μετά κάνουμε επίπεδθ τομι μζςω των ςθμείων Α και Β όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Μετά ξετυλίγουμε το κάτω μζροσ του χαρτιοφ. Ποια εικόνα δείχνει το αποτζλεςμα; (A) (B) (C) (D) (E) 8) Να βρεκεί το εμβαδό του τετραπλεφρου ABCD, ϊςτε AB BC, ABC ADC 90, BE AD, BE 5. (A) 20 (B) 22,5 (C) 25 (D) 27,5 (E) 30 9) Ο Andrew ζγραψε τουσ περιττοφσ αρικμοφσ 1 μζχρι 2011 ςτον πίνακα και μετά ο Bob ζςβθςε όλα τα πολλαπλάςια του 3. Πόςοι αρικμοί ζμειναν ςτον πίνακα; (A) 335 (B) 336 (C) 671 (D) 1005 (E) THALES FOUNDATION

4 10) Ο Max και ο Hugo, ζριξαν μερικά ηάρια για να αποφαςίςουν ποιοσ κα είναι ο πρϊτο που κα μπει ςτο κρφο νερό. Αν δεν εμφανιςτεί ο αρικμόσ 6 τότε κα μπει ο Max. Αν ζρκει ζνα 6 τότε κα είναι ο Hugo και να ζρκουν περιςςότερα 6 τότε δεν κα κολυμπιςουν εκείνθ τθν θμζρα. Πόςα ηάρια πρζπει να ρίξουν ϊςτε θ πικανότθτα να μπει πρϊτοσ οποιοςδιποτε από τουσ δυο να είναι θ ίδια; (A) 3 (B) 5 (C) 8 (D) 9 (E) 17 4 point/μονάδες 11) Ζνα ορκογϊνιο μοιράηεται ςε τρία ορκογϊνια. Ζνα από αυτά ζχει μζγεκοσ 7 επί 11. Ζνα άλλο ζχει μζγεκοσ 4 επί 8. Να βρεκεί το μζγεκοσ του τρίτου με μζγιςτο εμβαδό. (A) 1 επί 11 (B) 3 επί 4 (C) 3 επί 8 (D) 7 επί 8 (E) 7 επί 11 12) Ο Mike κζλει να γράψει ακζραιουσ ςτα τετραγωνάκια του 3Χ3 πίνακα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςε κάκε 2Χ2 τετράγωνο να ιςοφται με 10. Τζςςερεισ αρικμοί ζχουν ιδθ γραφεί ςτον πίνακα όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Ποια από τισ τιμζσ μπορεί να είναι το άκροιςμα των υπολοίπων πζντε αρικμϊν; (A) 9 (B) 10 (C) 12 (D) 13 (E) Κανένα από αυτά 13) 48 παιδιά πιγαν ςε ταξίδι για ςκι. Ζξι από αυτοφσ είχαν ακριβϊσ ζνα αδελφό ςτο ταξίδι, εννιά από αυτοφσ είχαν ακριβϊσ δφο αδζλφια ςτο ταξίδι και τζςςερεισ από αυτοφσ είχαν ακριβϊσ τρία αδζλφια. Τα υπόλοιπα παιδιά δεν είχαν άλλα αδζλφια ςτο ταξίδι. Πόςεσ οικογζνειεσ πιγαν ςτο ταξίδι; (A) 19 (B) 25 (C) 31 (D) 36 (E) 48 14) Πόςεσ από τισ γραφικζσ παραςτάςεισ των ςυναρτιςεων ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πιο κάτω γράφθμα; Ο οριηόντιοσ άξονασ είναι ο Χ και ο κατακόρυφοσ ο Υ. (A) None (B) 2 (C) 4 (D) 6 (E) Ολα, 8 4 THALES FOUNDATION

5 15) Ο πίςω υαλοκακαριςτιρασ του αυτοκινιτου ςχεδιάηεται ϊςτε ο κακαριςτιρα w και ο μοχλόσ ςφνδεςθσ r είναι ιδίου μικουσ και ςυνδζονται με γωνία α. Ο κακαριςτιρασ ςτθρίηεται ςτο ςθμείο C και κακαρίηει το χϊρο όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Να βρεκεί θ γωνία β μεταξφ του δεξιοφ άκρου του χϊρου που κακαρίηεται και τθσ εφαπτομζνθσ του καμπυλωτοφ άνω άκρου. (A) (B) (C) 2 (D) (E) 16) Ζχουμε τρεισ οριηόντιεσ ευκείεσ και τρεισ μεταξφ τουσ παράλλθλεσ υπό κλίςθ ευκείεσ. Οι δφο κφκλοι εφάπτονται των τεςςάρων ευκειϊν. A, B και C είναι τα εμβαδά των ςκιαγραφθμζνων ςχθμάτων. D είναι το εμβαδό του παραλλθλογράμμου PQRS. Ποιοσ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ εμβαδϊν A, B, C, και D που πρζπει να είναι γνωςτά ϊςτε να μποροφμε να υπολογίςουμε το εμβαδό του παραλλθλογράμμου Χ; (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) το X δεν μπορεί να υπολογιςτεί από τα A, B, C και D 17) Στο επίπεδο (x,y) με κανονικοφσ άξονεσ, το ςθμείο Α(1, -10) ςθμειϊνεται ςτθν παραβολι 2 y ax bx c. Μετά ζχουν διαγραφεί οι άξονεσ και ςχεδόν όλο το γράφθμα τθσ παραβολισ. Ποιο από τα πιο κάτω μπορεί να είναι λάκοσ; (A) a 0 (B) b 0 (C) a b c 0 (D) b 2 4ac (E) c 0 18) Οι πλευρζσ AB, BC, CD, DE, EF και FA ενόσ εξαγϊνου εφάπτονται όλεσ ςε κοινό κφκλο. Τα μικθ των πλευρϊν AB, BC, CD, DE και EF είναι 4, 5, 6, 7 και 8 αντίςτοιχα. Τότε το μικοσ τθσ πλευράσ FA είναι (A) 9 (B) 8 (C) 7 (D) 6 (E) Το μήκοσ δεν μπορεί να υπολογιςτεί με αυτά τα δεδομένα 5 THALES FOUNDATION

6 19) Να βρεκεί το άκροιςμα όλων των κετικϊν ακεραίων x που είναι μικρότεροι του 100 ϊςτε το είναι πολλαπλάςιο του 100. (A) 200 (B) 100 (C) 90 (D) 81 (E) 50 20) Τα αδζλφια Andrej και Brano ζδωςαν αλθκείσ απαντιςεισ ςε ερϊτθςθ για τον αρικμό των μελϊν του Συλλόγου Σκακιοφ. Ο Andrej είπε: Όλα τα μζλθ του Συλλόγου, εκτόσ από πζντε, είναι αγόρια. Ο Brano είπε: Σε κάκε ομάδα των ζξι μελϊν υπάρχουν υποχρεωτικά τουλάχιςτο τζςςερα κορίτςια. Πόςα είναι τα μζλθ του Συλλόγου; (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 12 (E) 18 5 point/μονάδες 21) Υπάρχουν μπαλίτςεσ ςε ζνα δοχείο κλιρωςθσ. Στθ κάκε μπαλίτςα γράφεται ζνα ακζραιοσ αρικμόσ, διαφορετικόσ ςε κάκε μπαλίτςα. Σε 30 μπαλίτςεσ γράφεται αρικμόσ που διαιρείται με το 6, ςε 20 μπαλίτςεσ γράφεται αρικμόσ που διαιρείται με το 7 και ςε 10 μπαλίτςεσ γράφεται αρικμόσ που διαιρείται με το 42. Πόςεσ μπαλίτςεσ τουλάχιςτο πρζπει να ζχουμε ςτο δοχείο; (A) 30 (B) 40 (C) 53 (D) 54 (E) 60 22) Εξετάηουμε δφο αρικμθτικζσ ακολουκίεσ 5, 20, 35, και 35, 61, 87,. Πόςεσ διαφορετικζσ αρικμθτικζσ ακολουκίεσ κετικϊν αρικμϊν υπάρχουν που να ζχουν και τισ δφο αυτζσ ακολουκίεσ ωσ υπο-ακολουκίεσ; (A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 26 (E) Άπειρεσ 23) Η ακολουκία αρικμθτικϊν ςυναρτιςεων ικανοποιεί τισ ςχζςεισ (1) f 1 (x)=x; (2) f n+1 (x)= 1. Να βρεκεί θ τιμι τθσ. 1 ( x) f n (A) 2011 (B) (D) 1 (E) 2011 (C) ) Ζνα κουτί περιζχει μερικζσ κόκκινεσ μπάλεσ και μερικζσ πράςινεσ. Αν επιλζξουμε τυχαία δφο μπάλεσ από το κουτί, υπάρχει πικανότθτα ½ να είναι του ιδίου χρϊματοσ. Ποιο από τισ απαντιςεισ μπορεί να είναι το ςφνολο των αρικμϊν ςτο κουτί; (A) 81 (B) 101 (C) 1000 (D) 2011 (E) ) Μια αεροπορικι εταιρεία δεν χρεϊνει για αποςκευζσ όταν το βάροσ των αποςκευϊν είναι κάτω από ζνα όριο. Για κάκε επιπλζον κιλό χρεϊνεται ζνα ποςό. Οι αποςκευζσ του κφριου και κυρίασ Trip ηυγίηουν 60 kg και πλιρωςαν 3 Ευρϊ. Οι αποςκευζσ του κυρίου Wander ζχουν το ίδιο βάροσ αλλά πλιρωςε 10,50 ευρϊ. Ποιο είναι το μζγιςτο βάροσ αποςκευϊν που ζνασ επιβάτθσ μπορεί να ζχει και να μθν πλθρϊςει τίποτα; (A) 10 (B) 18 (C) 20 (D) 25 (E) 39 6 THALES FOUNDATION

7 26) Ποια είναι θ μικρότερθ δυνατι ακζραια τιμι τθσ ζκφραςθσ K A N G A R O O G A M E (διαφορετικά γράμματα αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικά κετικά ψθφία ενϊ ίδια γράμματα αντιςτοιχοφν ςε ίςα ψθφία). (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5 (E) 7 27) Ο Robin Hood ρίχνει τρία βζλθ ςτο ςτόχο, κερδίηοντασ πόντουσ για κάκε βζλοσ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Πόςα διαφορετικά ακροίςματα πόντων μπορεί να ζχει με αυτό το τρόπο; (A) 13 (B) 17 (C) 19 (D) 20 (E) 21 28) Ζςτω ab, και c κετικοί ακζραιοι ϊςτε του abc (ςυμπεριλαμβανομζνου των 1 και abc ); a 2b 3c. Ποιοσ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ διαιρετϊν (A) 30 (B) 49 (C) 60 (D) 77 (E) ) Είκοςι διαφορετικοί ακζραιοι αρικμοί γράφονται ςε πίνακα με τετραγωνάκια 4Χ5. Οποιοιδιποτε γειτονικοί αρικμοί (αρικμοί που βρίςκονται ςε τετραγωνάκια με κοινι πλευρά) ζχουν κοινό διαιρζτθ μεγαλφτερο του 1. Αν n είναι ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ ςτον πίνακα να βρεκεί θ μικρότερθ δυνατι τιμι του n. (A) 21 (B) 24 (C) 26 (D) 27 (E) 40 30) Ζνασ κφβοσ 3Χ3Χ3 ςχθματίηεται από 27 ίδιουσ μικροφσ κφβουσ. Ζνα επίπεδο είναι κάκετο ςτθ διαγϊνιο του μεγάλου κφβου και περνά από το κζντρο. Πόςουσ μικροφσ κφβουσ τζμνει το επίπεδο αυτό; (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 7 THALES FOUNDATION

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κυνηγός Χ., Ψυχάρης Γ., Γαβρίλης Κ. & Κεΐσογλου Στ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων Ζκδοςθ 2013/14 A Guide to Entrance Examinations Issue 2013/14

Οδθγόσ Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων Ζκδοςθ 2013/14 A Guide to Entrance Examinations Issue 2013/14 Οδθγόσ Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων Ζκδοςθ 2013/14 A Guide to Entrance Examinations Issue 2013/14 Κοπεγχάγθσ 177, 2306 Λακατάμια, Λευκωςία Τθλ: 22509000, Φαξ: 22509090 Email: info@pascal.ac.cy URL: www.pascal.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Thesis Title : 3D Schema Matching Tool

Thesis Title : 3D Schema Matching Tool Thesis Title : 3D Schema Matching Tool Author Name : George Tsamis Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Masters of Science degree in Computer Science University of Crete

Διαβάστε περισσότερα

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes)

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes) ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΘΙΝΟΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ Το μακθματικό μοντζλο με το οποίο ςχεδόν πάντα περιγράφεται μια φκίνουςα μθχανικι ταλάντωςθ είναι θ ακόλουκθ γραμμικι ομογενισ διαφορικι εξίςωςθ θσ τάξθσ με ςτακεροφσ

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MATHEMATICS LEVEL: 7 8 (A - Β Γυμνασίου) 10:00 11:00, 20 March 2010 THALES FOUNDATION 1 3 βαθμοί 1. Ποιά η τιμή: 12 + 23 + 34 + 45 + 56 + 67 + 78 + 89 ; A) 389 B) 396 C) 404 D) 405 E) άλλη απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογι Υυςτθμάτων Εκμάκθςθσ Φαξινομθτϊν Υε Σαιχνίδια Υτρατθγικισ Σραγματικοφ Χρόνου

Εφαρμογι Υυςτθμάτων Εκμάκθςθσ Φαξινομθτϊν Υε Σαιχνίδια Υτρατθγικισ Σραγματικοφ Χρόνου ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Σομϋασ Ηλεκτρονικόσ και Τπολογιςτών Εργαςτόριο Επεξεργαςύασ Πληροφορύασ και Τπολογιςμών (ΕΠΤ) Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΑΤΣΗ. Επιβλέποντεσ: Καιηγητθσ Γ. Γκαζέτασ Δρ. I. Αναςταςόπουλοσ

Διπλωματική Εργαςία ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΑΤΣΗ. Επιβλέποντεσ: Καιηγητθσ Γ. Γκαζέτασ Δρ. I. Αναςταςόπουλοσ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής National Technical University Athens School of Civil Engineering Geotechnical Division Διπλωματική Εργαςία ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΑΤΣΗ Επιβλέποντεσ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ. Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων. Ζκδοςθ 2013/14. A Guide to. Entrance Examinations. Issue 2013/14

Οδθγόσ. Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων. Ζκδοςθ 2013/14. A Guide to. Entrance Examinations. Issue 2013/14 Οδθγόσ Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων Ζκδοςθ 2013/14 A Guide to Entrance Examinations Issue 2013/14 Ρολυτεχνείου 2, 7103 Αραδίππου, Λάρνακα Τθλ: 22509300, Φαξ: 22509390 Email: info@pascal.ac.cy URL: www.pascal.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: feniakarkaletsi@yahoo.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ 2004-2010 Kilgray Translation Technologies. Με τθν επιφφλαξθ παντόσ δικαιϊματοσ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Ειςαγωγή... 3 Σο

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα