ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΓΔΗ Α.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΓΔΗ Α.Δ."

Transcript

1 Παπαγυγή ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΓΔΗ Α.Δ. Γ. Λάππαο Γεληθόο Γηεπζπληήο Ινύληνο 2009

2 ΘΕΜΑΣΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 1. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ - Σεσνικέρ πληποθοπίερ 2. ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΑΘΜΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ 3. ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΜΔΙΓΜΑ 4. ΑΝΑΓΚΔ ΔΘΝΙΚΟΤ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 5. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 6. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΗ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 7. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΑ ΟΡΤΥΔΙΑ 8. ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΗ ΓΔΗ Α.Δ. 9. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ 10. ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΝΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 11. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 12. ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΗ ΓΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 13. ΣΔΡΔΑ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΣΑ ΛΙΓΝΙΣΙΚΧΝ ΑΗ 14. ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΔΦΡΑ ΛΙΓΝΙΣΙΚΧΝ ΑΗ 15. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΦΡΑ ΛΙΓΝΙΣΙΚΧΝ ΑΗ 16. ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΑΛΔΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΙΠΣΑΜΔΝΗ ΣΔΦΡΑ ΣΟΝ ΑΗ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ

3 1. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σν Διιεληθό Ηιεθηξηθό ύζηεκα ηξνθνδνηείηαη από Θεξκηθνύο (ιηγλίηεο, πεηξέιαην, θπζηθό αέξην) θαη Τδξνειεθηξηθνύο ηαζκνύο, θαζώο θαη από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). Οη ηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηώλ είλαη πεηξειατθνί (diesel θαη HFO), αιιά νη ΑΠΔ θεξδίδνπλ ζπλερώο έδαθνο. Σν Δζληθό Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα Μεηαθνξάο απνηειείηαη από km Γξακκώλ Μεηαθνξάο (400kV,150kV θαη 66kV). Σν ύζηεκα Μεηαθνξάο είλαη δηαζπλδεδεκέλν κε πέληε (5) γεηηνληθέο ρώξεο (Βνπιγαξία, FYROM, Αιβαλία, Ιηαιία θαη Σνπξθία). Σν δίθηπν δηαλνκήο απνηειείηαη από km γξακκώλ δηαλνκήο (<22kV).

4 1. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: MW (ζηνηρεία 31/12/2007) Μηθηή εηήζηα παξαγσγή: GWh (ζηνηρεία 2007) Παξαγσγή ιηγλίηε: 62,5 Mt (ζηνηρεία 2006) Σειεζέξκαλζε από Ληγληηηθνύο ηαζκνύο: 137 MW th από ηνλ ΑΗ Αγ. Γεκεηξίνπ γηα ηελ πόιε ηεο Κνδάλεο 25 MW th από ηνλ ΑΗ Ακπληαίνπ γηα ηελ πόιε ηνπ Ακπληαίνπ 20 MW th από ηνλ ΑΗ Μεγαιόπνιεο Α γηα ηελ πόιε ηεο Μεγαιόπνιεο 50 MW th από ηνλ ΑΗ Πηνιεκαΐδαο γηα ηελ πόιε ηεο Πηνιεκαΐδαο 25 MW th από ηνλ ΑΗ Ληπηόι γηα ηελ πόιε ηεο Πηνιεκαΐδαο Σειεζέξκαλζε από Ληγληηηθνύο ηαζκνύο (ζε εμέιημε): 100 MW th από ηνλ ΑΗ Καξδηάο γηα ηελ πόιε ηεο Πηνιεκαΐδαο 70 MW th από ηνλ ΑΗ Μειίηεο γηα ηελ πόιε ηεοφιώξηλαο

5 2. ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΑΘΜΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα 34 κεγάινη Θεξκηθνί θαη Τδξνειεθηξηθνί ηαζκνί 3 Αηνιηθά Πάξθα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά 61 Απηόλνκνη ηαζκνί ζηελ Κξήηε, Ρόδν θαη ηα ππόινηπα Διιεληθά λεζηά

6 3. ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΜΔΙΓΜΑ 2007 Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο αλά ηύπν θαπζίκνπ ΑΠΔ 0,7% Ληγληηηθά 41,4% Τδξνειεθηξηθά 23,6% Πεηξειατθά 5,9% Φπζηθνύ αεξίνπ 15,4% Νεζηά (πεηξέιαην) 13,0%

7 ΔΣΗΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΑΝΑ ΚΑΣΟΙΚΟ (ζε kwh) 4. ΑΝΑΓΚΔ ΔΘΝΙΚΟΤ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΣΗΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΑΝΑ ΚΑΣΟΙΚΟ (ζε kwh)

8 5. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί βαζηθό ππιώλα ηεο ηξαηεγηθήο ηεο ΓΔΗ Α.Δ. θαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο Δπηρείξεζεο Η πεξηβαιινληηθή κέξηκλα θαιύπηεη όινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο, όπσο: Δμόξπμε ιηγλίηε Έξγα απνθαηάζηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο Πξνζηαζία ησλ πδάησλ θαη ηεο παλίδαο Αμηνπνίεζε ηεο θπηηθήο γεο θαη πεηξακαηηθέο θαιιηέξγεηεο

9 5. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Η πεξηβαιινληηθή κέξηκλα θαιύπηεη όινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο όπσο: Υξεζηκνπνίεζε Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθώλ ζηηο πθηζηάκελεο θαη ζηηο λέεο Μνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Παξαγσγή Πεξηνξηζκόο ησλ εθπνκπώλ ξύπσλ ζην πεξηβάιινλ. Αλαβάζκηζε ππαξρνπζώλ Μνλάδσλ θαη βειηίσζε ηνπ βαζκνύ απόδνζεο. Πξνζηαζία ησλ πδάησλ θαη δηαηήξεζε νηθνζπζηεκάησλ. Γίθηπα Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο ρεδηαζκόο θαη κειέηε Γξακκώλ θαη Τπνζηαζκώλ, ηεξώληαο κε κεγάια πεξηζώξηα ηα επηηξεπόκελα όξηα πνπ νξίδνληαη ζηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξόηππα. Διαρηζηνπνίεζε ηεο αηζζεηηθήο επηβάξπλζεο κε θαηάιιειεο επηινγέο νδεύζεσλ θαη ππνγεηνπνηήζεηο ζε αζηηθέο πεξηνρέο.

10 6. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΗ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Πξόγξακκα κείσζεο εθπνκπώλ ζσκαηηδίσλ 1985 Ξεθίλεζε Πξόγξακκα Αληηθαηάζηαζεο ησλ παιηώλ Η/Φ Τέθξαο κε λέα ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο 2008 Οινθιεξώζεθε εληόο ηνπ 2008 κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ Η/Φ ζηηο Μνλάδεο ΙΙΙ θαη ΙV ηνπ ΑΗΣ Αγ. Δεκεηξίνπ Πεξαηηέξσ κέηξα: Μείσζε εθπνκπώλ ζσκαηηδίσλ από ηηο Μνλάδεο Ι θαη ΙΙ ηνπ ΑΗΣ Καξδηάο κε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ κείγκαηνο θαπζίκνπ. Έιεγρνο εθπνκπώλ ζσκαηηδίσλ ηνπ ΑΗΣ Πηνιεκαΐδαο κε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ κείγκαηνο θαπζίκνπ θαη εληαηηθνπνίεζε ζπληεξήζεσλ ησλ ιεβήησλ θαη ησλ Ηιεθηξνζηαηηθώλ Φίιηξσλ ησλ Μνλάδσλ.

11 6. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΗ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Πξόγξακκα αύμεζεο βαζκνύ απόδνζεο - εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο Πεξηιακβάλεη: Αλαβαζκίζεηο Αηκνζηξόβηισλ. Αλαβαζκίζεηο Πύξγσλ Φύμεο. Αλαβαζκίζεηο ζπζηεκάησλ πξνζέξκαλζεο ζπκππθλώκαηνο - Μνλάδσλ. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ζπλερνύο (on-line) κέηξεζεο ηνπ βαζκνύ απόδνζεο Μνλάδσλ. Γηάθνξα άιια έξγα αλαβαζκίζεσλ εμνπιηζκνύ, θ.ιπ.

12 6. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΗ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Πξόγξακκα αύμεζεο βαζκνύ απόδνζεο - εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο Δπηηθή Μαθεδνλία Δληόο ηνπ έηνπο 2008 νινθιεξώζεθαλ: Αλαβάζκηζε Πύξγνπ Φύμεο ηεο Μνλάδαο II ηνπ ΑΗ - Καξδηάο θαη ηεο Μνλάδαο ΙΙΙ ηνπ ΑΗ Αγ. Γεκεηξίνπ. Αλαβάζκηζε ηνπ Αηκνζηξνβίινπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζέξκαλζεο ζπκππθλώκαηνο ηεο Μνλάδαο ΙΙΙ ηνπ ΑΗ Αγ. Γεκεηξίνπ. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερνύο (on-line) κέηξεζεο ηνπ βαζκνύ απόδνζεο Μνλάδσλ ηνπ ΑΗ Αγ. Γεκεηξίνπ. Αλαβάζκηζε πζηεκάησλ κέηξεζεο θαηαλάισζεο ιηγλίηε (ηαηληνδπγώλ) ζε όινπο ηνπο ιηγληηηθνύο ηαζκνύο.

13 6. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΗ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Πξόγξακκα αύμεζεο βαζκνύ απόδνζεοεμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (ζπλέρεηα) Δπηηθή Μαθεδνλία Βξίζθνληαη ζε εμέιημε: Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ απηόκαησλ δεηγκαηνιεπηώλ ζηεξεώλ θαπζίκσλ θαη ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνύ Καησηέξαο Θεξκνγόλνπ Ιθαλόηεηαο ιηγλίηε. Δμέηαζε ηνπ έξγνπ ηεο εγθαηάζηαζεο ελαιιαθηώλ ζεξκόηεηαο θαπζαεξίσλ λεξνύ ζηηο Μνλάδεο Ι θαη ΙΙ ηνπ ΑΗ Καξδηάο. Δμέηαζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ Αηκνζηξνβίινπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζέξκαλζεο ζπκππθλώκαηνο ηεο Μνλάδαο ΙV ηνπ ΑΗ Αγ. Γεκεηξίνπ ή ελαιιαθηηθά ζε κηα από ηηο δύν Μνλάδεο ηνπ ΑΗ Ακπληαίνπ. Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο πξνζέξκαλζεο ζπκππθλώκαηνο Μνλάδσλ Ι θαη ΙΙ ΑΗ Αγ. Γεκεηξίνπ. Δμέηαζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ Αηκνζηξνβίινπ ζηε Μνλάδα Ι ή ΙΙ ηνπ ΑΗ Ακπληαίνπ.

14 6. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΗ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Πξόγξακκα γηα ηε παξνρή ελέξγεηαο γηα ηελ ηειεζέξκαλζε πόιεσλ - ηειεζέξκαλζε Η ΓΔΗ έρεη πινπνηήζεη ζεηξά επελδύζεσλ γηα ηε παξνρή ελέξγεηαο κε ηε κνξθή ζεξκνύ λεξνύ γηα ηελ ηειεζέξκαλζε πόιεσλ, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο δηαζθάιηζεο ελόο δηαξθνύο ηξόπνπ ζέξκαλζεο ησλ θαηνηθηώλ ησλ πόιεσλ, ρσξίο αζηηθή ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Έμη (6) Μνλάδεο Παξαγσγήο: Πηνιεκαΐδα ΙΙΙ, Άγηνο Γεκήηξηνο ΙΙΙ, IV, V, Ακύληαην, θαη ΛΙΠΣΟΛ πξνζθέξνπλ ζεξκηθή ελέξγεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Σν έηνο 2008, νινθιεξώζεθε ε επέθηαζε επαύμεζε ηειεζέξκαλζεο Γήκνπ Κνδάλεο από ηνλ ΑΗ Αγ. Γεκεηξίνπ (κέγηζηε δπλαηόηεηα ηειεζέξκαλζεο: 137 MWth). Δληόο ηνπ έηνπο 2009, αλακέλεηαη ε αλάζεζε δηαζύλδεζεο ηεο ηειεζέξκαλζεο ηνπ Γήκνπ Πηνιεκαΐδαο από ηνλ ΑΗ Καξδηάο. Δληόο ηνπ έηνπο 2010, ζα νινθιεξσζεί ε ηειεζέξκαλζε ηεο πόιεο ηεο Φιώξηλαο από ηνλ ΑΗ Μειίηεο (70 MWth). Τπάξρεη πξόβιεςε γηα δπλαηόηεηα παξνρήο ελέξγεηαο γηα ηειεζέξκαλζε ζηε Νέα Μνλάδα II ηνπ ΑΗ Μειίηεο ( MWe): 70 MWth θαη ζηε Νέα Μνλάδα Πηνιεκαΐδαο ( MWe): 140 MWth.

15 6. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΗ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Πξόγξακκα κείσζεο εθπνκπώλ ζσκαηηδίσλ Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο κέζεο εηδηθήο εθπνκπήο ζθόλεο από ηνπο ΑΗ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: ε εηήζηα εθπνκπή ζθόλεο ζην Λεθαλνπέδην Κνδάλεο Πηνιεκαΐδαο από ηνπο Σηαζκνύο Η/Π ηεο ΔΕΗ κεηώζεθε θαηά 82% ε εηδηθή εθπνκπή ζθόλεο (θηιά ζθόλεο αλά παξαγόκελε MWh) κεηώζεθε θαηά 8 θνξέο. Η ειεθηξνπαξαγσγή απμήζεθε θαηά 52%

16 7. Πηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Δξγαζίαο ζηνπο ηαζκνύο Παξαγσγήο θαη ζηα Οξπρεία Περιοχή Δυτικής Μακεδονίας Πξόηππν ISO 14001:2004 Έρνπλ ήδε πηζηνπνηεζεί θαηά ISO 14001:2004, από αλεμάξηεην Φνξέα, ηα Σπζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο όισλ ησλ Ληγληηηθώλ Σηαζκώλ Παξαγσγήο, κε εμαίξεζε ηνλ ΑΗΣ Πηνιεκαΐδαο, πνπ ζα δηαθόςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαδηαθά από ην έηνο Tν Σύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο ηνπ ΑΗΣ Αγ. Δεκεηξίνπ πηζηνπνηήζεθε ην έηνο 2006, ηνπ Ληγληηηθνύ Κέληξνπ Δπηηθήο Μαθεδνλίαο ην έηνο 2007 θαη ησλ ΑΗΣ Μειίηεο, Ακύληαηνπ θαη Καξδηάο ην Φεβξνπάξην ηνπ έηνπο Πξόηππν ΔΛΟΣ-1801 Σηνλ ΑΗΣ Αγ. Δεκεηξίνπ έρνπλ ήδε μεθηλήζεη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ Αλάπηπμε, Εθαξκνγή θαη Πηζηνπνίεζε ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Υγείαο & Αζθάιεηαο Εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΕΛΟΤ

17 8. ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΗ ΓΔΗ Α.Δ. Η ΓΔΗ Α.Δ., ζην λέν θαζεζηώο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ελέξγεηαο, πξνρσξεί ζηε κεγαιύηεξε πεξηβαιινληηθή επέλδπζε ζηελ ηζηνξία ηεο ρώξαο κε: Απόζπξζε παιαηώλ Μνλάδσλ & αληηθαηάζηαζε κε λέν παξαγσγηθό δπλακηθό Αλάπηπμε ΥΗΣ & ινηπώλ ΑΠΕ Αλαβάζκηζε πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ

18 9. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ Σν Δπηρεηξεζηαθό ρέδην ηεο ΓΔΗ Α.Δ. ( ) πεξηιακβάλεη επελδύζεηο ύςνπο 5.8 δηζ. ζηελ Παξαγσγή, κε βαζηθνύο ζηόρνπο: Σελ επηηάρπλζε ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ παιαηώλ (ρακειήο απόδνζεο) Μνλάδσλ Σε βειηίσζε ηνπ κείγκαηνο Παξαγσγήο Σε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο Σε κείσζε ησλ εθπνκπώλ

19 10. Γπλαηόηεηεο λέαο ηερλνινγίαο Όηαλ απνδίδεηαη κία (1) MWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή, εθιύνληαη ζην πεξηβάιινλ , ,5 0,4 375 CO 2 (kg) Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 0,02 SO 2 (kg) Γηνμείδην ηνπ ζείνπ 2,3 0,7 0,6 0,3 ΝO Υ (kg) Ομείδηα ηνπ αδώηνπ 1,0 0,1 0,06 0,03 ΠΑΛΑΙΑ ΛΙΓΝΙΣΙΚΗ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΝΔΑ ΛΙΓΝΙΣΙΚΗ ΜΔ ΤΠΔΡΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΜΔ ΤΠΔΡΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΜΔ ΤΠΔΡΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ PM (kg) σκαηίδηα

20 11. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Όηαν αποδίδεηαι μία (1) kwh ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ από ηιρ θεπμικέρ Μονάδερ ζηο Διαζςνδεδεμένο ύζηημα ζηον ηελικό καηαναλυηή εκλύονηαι ζηο πεπιβάλλον: ήκεξα 1.2 8,3 1,7 2015** 0,9 0,7 1,1 CO 2 (kg) Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα SO 2 (g) Γηνμείδην ηνπ ζείνπ ΝO Υ (g) Ομείδηα ηνπ αδώηνπ 0,7 0,3 PM (g) σκαηίδηα ** Με βάζε ην ηξαηεγηθό ρέδην ηεο ΓΔΗ Α.Δ. γηα ην έηνο 2015

21 12. ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΗ ΓΔΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΣΗ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Δηδηθόηεξα, ζηε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ην ηξαηεγηθό ρέδην πεξηιακβάλεη: Γηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παιαηώλ Μνλάδσλ (ΑΗ ΛΙΠΣΟΛ θαη Πηνιεκαΐδαο), ζηαδηαθά από ην έηνο Καηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία δύν λέσλ ζύγρξνλσλ ιηγληηηθώλ Μνλάδσλ, ζηνλ ΑΗ Μειίηεο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Πηνιεκαΐδαο. Βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πθηζηακέλσλ Μνλάδσλ Παξαγσγήο. Βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Οξπρείσλ κε εηδηθά πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο εδαθώλ θαη κείσζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ.

22 12. ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΗ ΓΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Δηδηθόηεξα, ζηε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ην ηξαηεγηθό ρέδην πεξηιακβάλεη (ζπλέρεηα): Πξόγξακκα αλάπηπμεο ηεο ΓΔΗ Αλαλεώζηκεο Α.Δ. ζηελ πεξηνρή Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (θαηαζθεπή CSP Concentrated Solar Power ή Ηιηνζεξκηθή Παξαγσγή Δλέξγεηαο Κνδάλεο, ηζρύνο 50 MW). Έσο ην 2011, ζα νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ Τδξνειεθηξηθνύ Έξγνπ (Τ-Η.Δ) Ιιαξίσλα ηεο ΓΔΗ Α.Δ. ζην Ννκό Γξεβελώλ, ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 157 MW θαη κέζεο εηήζηαο παξαγόκελεο ελέξγεηαο 320 GWh, ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ Αιηάθκνλα.

23 13. ΣΔΡΔΑ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΣΑ ΛΙΓΝΙΣΙΚΧΝ ΑΗ ηεξεά παξαπξντόληα ηεο θαύζεο ηνπ ιηγλίηε: ηπηάκελε ηέθξα πγξή ηέθξα γύςνο από ην ζπγθξόηεκα απνζείσζεο ησλ θαπζαεξίσλ Δπξσπατθόο Καλνληζκόο REACH (1907/2006/ΔΚ) Με βάζε ηνλ Καλνληζκό REACH (1907/2006/ΔΚ), νη πνζόηεηεο απηώλ ησλ παξαπξντόλησλ, πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο απόβιεηα, αιιά σο ρεκηθέο νπζίεο/παξαζθεπάζκαηα. Γηα ην ιόγν απηό, ε ΓΔΗ Α.Δ. αθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο θαηαρώξεζήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα επηηξέπεηαη ε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά. Πξόζθαηα, κε ηελ Απόθαζε Τθππνπξγνύ ΠΔΥΧΓΔ αξ. ΓΙΠΑΓ/νηθ. 281/Φ200/ (ΦΔΚ 551 Β/ ), εγθξίζεθε ε Δζληθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή: «ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΙΠΣΑΜΔΝΔ ΣΔΦΡΔ», κε ζθνπό ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πξντόληνο γηα ρξήζε ζην ζθπξόδεκα θαη ηα πξντόληα απηνύ σο πξόζκηθην, δει. γηα αμηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο ηέθξαο ζηα θνληάκαηα, ζηα ελέκαηα θαη ζηα άνπια ζηνηρεία θαηαζθεπώλ.

24 ,0% 12,0% ,5% 11,5% ,5% 7,50% 14. ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΔΦΡΑ ΛΙΓΝΙΣΙΚΧΝ ΑΗ Υξήζε ηέθξαο ζηε ΓΔΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΓΡΗ ΣΕΦΡΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΠΣΑΜΕΝΗ ΣΕΦΡΑ ΤΝΟΛΟ % ktn % ktn ktn blended cement - - 7, General engineering fill Structural fill Blended cement , General engineering fill Structural fill blended cement General engineering fill Structural fill Υξήζε ηέθξαο ζηελ Δ.Δ ππόζθεηα ζηην παπαγυγή ηζιμένηος, καηεςθείαν υρ ςποκαηάζηαηο ηος ηζιμένηος, ζηην καηαζκεςή δπόμυν, ζηην ανάπλαζη εξανηλημένυν οπςσείυν, ζηην βιομησανία παπαγυγήρ γύτος, κ.λπ. (www.ecoba.org). Επίζηρ, έσοςν αναθεπθεί εθαπμογέρ για ηη διασείπιζη/ δέζμεςζη ηοξικών αποβλήηυν.

25 15. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΦΡΑ ΛΙΓΝΙΣΙΚΧΝ ΑΗ Η μη πυλούμενη ποζόηηηα ηέθπαρ σπηζιμοποιείηαι για ηη ζηαθεποποίηζη ηυν ππανών ηυν αποθέζευν πος διαμοπθώνονηαι για ηην αποκαηάζηαζη ηυν εξανηλημένυν οπςσείυν. Η παπαπάνυ διασείπιζη έσει αδειοδοηηθεί πεπιβαλλονηικά με ηιρ ΚΤΑ ΔΠΟ ηυν ανηίζηοισυν ΑΗ και Οπςσείυν. Κανένα πεπιβαλλονηικό ππόβλημα δεν έσει πποκύτει από ηη διασείπιζη αςηή, όπυρ αποδεικνύεηαι διασπονικά από ηο εκηεηαμένο ζύζηημα παπακολούθηζηρ ηηρ ποιόηηηαρ ηυν ςπογείυν και επιθανειακών ςδάηυν ηυν Οπςσείυν. Σα ζηεπεά παπαπποφόνηα καύζηρ λιγνίηη ηαξινομούνηαι υρ μη επικίνδςνα, ζύμθυνα με ηον Δςπυπαφκό Καηάλογο Αποβλήηυν (ΚΤΑ 13588/725/2006, ΦΔΚ 383 Β/ ). ΔΙΓΟ ΑΠΟΒΛΗΣΟΤ ΚΧΓΙΚΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΤΓΡΗ ΣΔΦΡΑ ΜΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟ ΙΠΣΑΜΔΝΗ ΣΔΦΡΑ ΜΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟ ΓΤΦΟ ΑΠΟ ΑΠΟΘΔΙΧΗ ΚΑΤΑΔΡΙΧΝ ΜΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟ

26 16. ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΑΛΔΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΙΠΣΑΜΔΝΗ ΣΔΦΡΑ ΣΟΝ ΑΗ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ Καηαζθεπή από θνηλνπξαμία AEGEK-HIDROGRANJA-ASI RCC Παξαγσγή: 500 t/εκέξα Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ζπγθξνηήκαηνο πγθξόηεκα Άιεζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Ιπηάκελεο Σέθξαο Πξόζζεηε άιεζε Μείσζε ειεύζεξνπ αζβεζηίνπ (<3%) Μείσζε ζεηηθώλ (<1%) Άξζε αλνκνηνγέλεηαο Πεγή: «ΜΔΛΔΣΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΒΙΧΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΙΠΣΑΜΔΝΗ ΣΔΦΡΑ» ΔΚΔΣΑ-ΙΣΔΚ 2005

27 16. ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΑΛΔΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΙΠΣΑΜΔΝΗ ΣΔΦΡΑ ΣΟΝ ΑΗ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν γηα ππνβνιή επηρεηξεκαηηθήο πξόηαζεο πξνο πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπ «πγθξνηήκαηνο Άιεζεο Τδξόιπζεο ηεο Ιπηάκελεο Σέθξαο», ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν πιεζίνλ ηνπ ΑΗ Πηνιεκαΐδαο. Ηκεξ. Λήμεο: 7/6/2009 Κξηηήξηα επηινγήο: ηπρόλ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ζηε ρξήζε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο ή αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνύ κε απηόλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, δηαθαηλόκελεο δπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο γηα κειινληηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΔΗ. Απαξαίηεηε είλαη ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε, πξνθεηκέλνπ ε πξόηαζε απηή λα έρεη εκπνξηθό ελδηαθέξνλ γηα ηελ Δπηρείξεζε. Έρνπλ ήδε εθδειώζεη ελδηαθέξνλ νη εηαηξείεο: ΣΙΣΑΝ ΑΓΕΣ-ΗΡΑΚΛΗ EBM (Environmental Building Materials)

28 Παπαγυγή ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΓΔΗ Α.Δ. Δςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ! Ινύληνο 2009

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗ ΓΟΜΗΗ 1-3 Ινπλίνπ 2009. Αηαλή Κνδάλεο

2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗ ΓΟΜΗΗ 1-3 Ινπλίνπ 2009. Αηαλή Κνδάλεο 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗ ΓΟΜΗΗ 1-3 Ινπλίνπ 2009 Αηαλή Κνδάλεο Η δσναηόηηηα τρήζης ηης Ι.Τ ζε θράγμαηα ποικίλοσ μεγέθοσς Γηνύια Σζηθλάθνπ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ώ.Σ.Β.Ε. ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΣΜΔΜΏ ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ ΤΠΟΑΟΜΔ ΠΣΤΥΕΏΚΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΛΗΓΝΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑΏΛΛΏ ΦΏΝΔ

Ώ.Σ.Β.Ε. ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΣΜΔΜΏ ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ ΤΠΟΑΟΜΔ ΠΣΤΥΕΏΚΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΛΗΓΝΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑΏΛΛΏ ΦΏΝΔ Ώ.Σ.Β.Ε. ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΣΜΔΜΏ ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ ΤΠΟΑΟΜΔ ΠΣΤΥΕΏΚΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΛΗΓΝΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΏΘΔΓΔΣΡΕΏ: ΑΏΛΛΏ ΦΏΝΔ ΠΟΤΑΏΣΡΕΏ: ΚΧΣΏΓΟΤ ΐΏΕΛΕΚΔ ΘΕ/ΝΙΚΗ 2007-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ. «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Παξνπζίαζε Έξγνπ. Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ.

ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ. «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Παξνπζίαζε Έξγνπ. Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ. ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ Παξνπζίαζε Έξγνπ «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Λέζβνο, 12 Ινπιίνπ 2012 Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ 28 Ννεκβξίνπ 2012 2 Πεξηερόκελα 1. Όκηινο ROKAS Renewables 2. IBERDROLA

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-03-2012. Ππορ: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κοιν.: -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο

Καβάια, 29-03-2012. Ππορ: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κοιν.: -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο Καβάια, 29-03-2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΘΚΟ ΕΠΘΜΕΛΗΣΗΡΘΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ)

ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ) ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ) ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΛΤΝΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Δ.Μ.Π. ΚΟΠΟ Καζνξηζκόο ηερληθώλ θαλόλσλ θαη απαηηήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο Κ Ρ Η Σ Η TMHMA MHXANIKΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Α Τ Λ Ι Γ Ο Τ Α Ι Κ Α Σ Δ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριζη: Απόθαζη ηος ΤΤ&ΚΑ, με ΑΠ ΓΤ8/Β/οικ.70071, 30-06-04.

Έγκριζη: Απόθαζη ηος ΤΤ&ΚΑ, με ΑΠ ΓΤ8/Β/οικ.70071, 30-06-04. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΜΟΝΑΓΧΝ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΞΔΝΧΝΔ & ΟΙΚΟΣΡΟΦΔΙΑ) ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΤΥΑΡΓΧ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ Δξγνδόηεο: Έξγν: Γηεύζπλζε έξγνπ: πλνιηθή εγθαηάζηαζε (νηθόπεδν): Γεσξγίνπ Αλαζηάζηνο Δγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΗ ΤΖΗΣΗΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ» ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΩΝ (ΚΙΜΕ)

ΕΚΔΗΛΩΗ ΤΖΗΣΗΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ» ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΩΝ (ΚΙΜΕ) ΕΚΔΗΛΩΗ ΤΖΗΣΗΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ» ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΩΝ (ΚΙΜΕ) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΛΔΤΚΩΙΑ (INTERCOLLEGE), ΓΔΤΣΔΡΑ 14 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011, 18:00 20:00 «ΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ

Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ.

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2011 Κύξηνη Μέηνρνη, ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr ΔΛΝΡΖΡΑ 4 ε : ΚΔΘΝΓΝΗ - ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ ΡΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ 38 ΜΔΘΟΓΟΙ - ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΓΔΙΚΣΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Σεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος Α. Τ. Ε. Ι. Π ε ι ρ α ι ά Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ώ ν Μ η χ α ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα