ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρµόζεται µέσα από το σύστηµα αξιών, στόχων και δράσεων που διέπουν τη διακυβέρνηση της Τραπέζης. Ο άνθρωπος και ο σεβασµός των ανθρωπίνων αξιών, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την Τράπεζα. Μαζί µε την αποδοτική διαχείριση των οικονοµικών πόρων και τον εκσυγχρονισµό των τεχνολογικών µέσων, αποτελούν τον οδηγό κάθε συναλλαγής και τη βάση των σχέσεών µας µε το Προσωπικό, τους πελάτες και τους µετόχους. Οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι η βάση της επιτυχίας της Τραπέζης. Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο, µεριµνά για το ανθρώπινο δυναµικό της και το εργασιακό περιβάλλον, την προστασία της φύσεως, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Στόχος µας είναι να ενισχύσουµε τα προγράµµατα ενεργειών που εφαρµόζουµε στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και να τα επεκτείνουµε σε όλες τις εταιρίες του Οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Προσωπικό Η Alpha Bank αξιοποιεί εξειδικευµένο Προσωπικό και νέες τεχνολογίες προσαρµόζοντας σταθερά τις θέσεις εργασίας στα δεδοµένα της αγοράς. Ο αριθµός του απασχολούµενου Προσωπικού στον Όµιλο κατά την ανήρχετο σε άτοµα έναντι πέρυσι, σηµειώνοντας αύξηση κατά 585 άτοµα ή 5%. Η αύξηση αυτή προέρχεται από το Προσωπικό που απασχολείται στις Εταιρίες και τα Καταστήµατά µας στο εξωτερικό, όπου προσελήφθησαν 770 άτοµα για την κάλυψη των αναγκών που προκαλεί η ταχεία ανάπτυξή µας. Αντιθέτως, στην Ελλάδα το Προσωπικό µειώθηκε κατά 187 άτοµα και ανήλθε σε άτοµα, ως αποτέλεσµα της πολιτικής µας για συγκράτηση του κόστους, µέσω λειτουργικού ανασχεδιασµού και περαιτέρω αυτοµατοποιήσεως των συναλλαγών και διεκπεραιώσεως µέρους αυτών σε κεντρικό επίπεδο. Από το σύνολο του Προσωπικού του Οµίλου άτοµα απασχολούνται στην Τράπεζα. Ηλικιακά, το Προσωπικό της Τραπέζης συγκεντρώνεται σε ποσοστό περίπου 68% εντός του εύρους των ετών, ενώ η µέση ηλικία έχει διαµορφωθεί σε 40,8 έτη, µε την είσοδο νέων εξειδικευµένων Yπαλλήλων να ανανεώνει το Προσωπικό και να διατηρεί τη µέση ηλικία σε άριστο επίπεδο. Ο αριθµός των γυναικών αυξάνεται, µε αποτέλεσµα να αντιπροσωπεύουν πλέον το 60% των απασχολουµένων. Επίσης, η διακράτηση του νέου και δυναµικού Προσωπικού είναι υψηλή, καθώς παρέχονται ανταγωνιστικές συνθήκες αµοιβών, εξελίξεως και γενικότερα εργασιακού περιβάλλοντος. Με κριτήριο το δικαίωµα υπογραφής, η αναλογία Υπαλλήλων ανά Στέλεχος διαµορφώνεται σε 3,1:1, ενώ ο µέσος όρος ηλικίας των διευθυντικών Στελεχών διαµορφώθηκε στα 48 έτη. Ο ρυθµός αυξήσεως των γυναικών Στελεχών ανήλθε στο 29,5% έναντι 21,6% το έτος 2002 µε συνέπεια να δηµιουργούνται προϋποθέσεις µελλοντικής αξιοποιήσεως των γυναικών σε ανώτερες θέσεις ευθύνης. Το µορφωτικό επίπεδο των Υπαλλήλων βελτιώνεται διαρκώς, µε το ποσοστό των κατόχων απολυτηρίου Λυκείου να έχει µειωθεί κατά 13% εντός της τελευταίας δεκαετίας προς όφελος των αποφοίτων της τριτοβάθµιας εκπαιδεύσεως και των κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου οι οποίοι, στο σύνολό τους, παρουσιάζουν αύξηση 12%. Σήµερα, ποσοστό 62% του συνόλου των Yπαλλήλων που απασχολούνται στον Όµιλο, είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθµιας και µεταπτυχιακής εκπαιδεύσεως. Η γεωγραφική κατανοµή των απασχολουµένων στην Τράπεζα παρέµεινε ως επί το πλείστον σταθερή την τελευταία πενταετία (64% Αττική, 13,6% Βόρεια Ελλάδα, 22,4% λοιπή Ελλάδα), συνεισφέροντας στην ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Κατά την τελευταία πενταετία ο κύριος όγκος των εργαζοµένων απασχολείται σταθερά στο ίκτυο λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων της Τραπέζης, παρά το γεγονός ότι παρατηρείται περιορισµός του αριθµού αυτού λόγω της συνεχιζόµενης συγχωνεύσεως οµοειδών λειτουργιών και κεντροποιήσεως εργασιών. Ανανέωση Προσωπικού Ο δείκτης ανανεώσεως Προσωπικού διαµορφώθηκε το 2006, όπως και κατά την τελευταία πενταετία, στο επίπεδο του 4%, ως αποτέλεσµα της αυξήσεως του αριθµού προσλήψεων αλλά και των αποχωρήσεων, στο πλαίσιο της υλοποιήσεως του προγράµµατος λειτουργικής αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης. Κατά το έτος 2006 πραγµατοποιήθηκαν στην Τράπεζα 227 προσλήψεις, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούσαν άτοµα υψηλής καταρτίσεως. Είναι ενδεικτικό ότι, η Τράπεζα προσήλκυσε, µέσω του δικτυακού τόπου της, περίπου βιογραφικά σηµειώµατα ενδιαφεροµένων για πρόσληψη, το 80% των οποίων διαθέτουν σπουδές ανώτατου και µεταπτυχιακού επιπέδου. Η πολιτική ίσων ευκαιριών που προσφέρει η Τράπεζα επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν το 51,1% του συνόλου των προσληφθέντων. Εσωτερική Επικοινωνία Η Τράπεζα δίδει ιδιαίτερη έµφαση στην αµφίδροµη ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία και στην προαγωγή της συµµετοχής του Προσωπικού στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Η απρόσκοπτη ροή πληροφοριών επιτυγχάνεται µέσα από τη λειτουργία και συνεχή αναβάθµιση της εσωτερικής ιστοσελίδας (Alpha Bank Intranet), του ηλεκτρονικού ταχυδρο- µείου ( ), της εταιρικής ιστοσελίδας της Τραπέζης (www.alpha.gr) και του εταιρικού εντύπου «ΜΑΖΙ». Επιπροσθέτως, εφαρµόζονται πρακτικές διαπροσωπικής επαφής µε τους εργαζοµένους για την επίλυση προβληµάτων επαγγελµατικής, προσωπικής και οικογενειακής φύσεως. Αναγνωρίζοντας τη σηµασία του ανθρώπινου κεφαλαίου ως ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατά της, η Τράπεζα εφαρµόζει πρωτοποριακά προγράµµατα αναπτύξεως του Προσωπικού: Εσωτερική επιλογή για κάλυψη θέσεων Για τη µέγιστη αξιοποίηση του Προσωπικού εφαρµόσθηκε µε επιτυχία και αυτό το έτος η διαδικασία δηµοσιεύσεως εσωτερικών ανακοινώσεων για κάλυψη θέσεων. Περιγραφή θέσεων εργασίας Άρχισε η αποτύπωση της περιγραφής θέσεων εργασίας σε εξειδικευµένες κεντρικές υπηρεσίες, ως απαρχή για την τελική αξιολόγηση και κατάταξή τους σε µισθολογικά επίπεδα και για την κάλυψή τους µε Στελέχη υψηλού επιπέδου. Αξιολόγηση Προσωπικού Η αξιολόγηση της αποδόσεως του Προσωπικού γίνεται µε βάση ιδιότητες και χαρακτηριστικά που περιγράφονται ως πρότυπα στον χώρο εργασίας. Ο αξιολογούµενος και ο προϊστάµενος συµφωνούν από κοινού τις ενέργειες αναπτύξεως του αξιολογούµενου. Επαγγελµατική Κατάρτιση Στις προτεραιότητες της Alpha Bank εντάσσεται η συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού της. Η εκπαίδευση έχει πρωτεύοντα ρόλο στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού, ανασχεδιασµού των δραστηριοτήτων και εισαγωγής νέων σχηµάτων επιχειρηµατικής δραστηριοποιήσεως της Τραπέζης, επικεντρώνοντας στις διαδικασίες, τα προϊόντα, τις αρετές πωλήσεων και τις διοικητικές ικανότητες. Η Τράπεζα είναι αρωγός στις προσπάθειες Υπαλλήλων και Στελεχών της, προκειµένου να παρακολουθήσουν προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών και επαγγελµατικών πιστοποιητικών. Παράλληλα, µε την αναβάθµιση των επαγγελµατικών ειδικοτήτων και τις προσφερόµενες ευκαιρίες σταδιοδροµίας, δηµιουργεί ένα περιβάλλον εργασίας που προάγει τη δηµιουργικότητα, τη συνεχή βελτίωση και τον επαγγελµατισµό. Ένα από τα πρώτα σηµαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν εντός του 2006, ήταν η µελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του ικτύου των Καταστηµάτων η οποία θα οδηγήσει στον προσανατολισµό του εκπαιδευτικού προγράµµατος στις βασικές γνώσεις Τραπεζικής και στην καλλιέργεια ενιαίας νοοτροπίας εξυπηρετήσεως και πωλήσεων. Εκτός του ανωτέρω έργου, η εκπαιδευτική δραστηριότητα το 2006 κάλυψε και επιµέρους ανάγκες, όπως αυτή της αντιµετωπίσεως των κρίσιµων καταστάσεων στους χώρους εργασίας, µε την ευρύτατη ενηµέρωση Στελεχών σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, ευρύτατες ενηµερώσεις έλαβαν χώρα σχετικά µε το αντικείµενο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και των άµεσων επιπτώσεών τους στην Τραπεζική. Στη συνέχεια και στο πλαίσιο της εφαρµογής του νέου φύλλου αξιολογήσεως του Προσωπικού, διοργανώθηκαν ειδικά προγράµµατα τα οποία κάλυψαν όλο το θεµατικό αντικείµενο τόσο της θεσπίσεως στόχων όσο και της αξιολογήσεως του Προσωπικού. Τέλος, στο ίδιο µήκος κύµατος κινούνται και οι εκπαιδευτικές δράσεις για τη λειτουργία των Επιχειρηµατικών Κέντρων που αποτελούν νέα οργανωτική δοµή στο πλαίσιο της αναδιοργανώσεως των πιστοδοτήσεων της Τραπέζης. Για τις πολύ εξειδικευµένες ανάγκες των Στελεχών που διαχειρίζονται χρηµατοοικονοµικά προϊόντα αιχµής, η Τράπεζα διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία εκπαιδευτικά προγράµµατα ειδικά σχεδιασµένα για τα Στελέχη αυτά, µε διακεκριµένους ανά αντικείµενο ξένους εισηγητές, σε συνεργασία µε καταξιωµένους εκπαιδευτικούς οργανισµούς του εξωτερικού. Ενισχυτικά στην προσπάθεια αυτή, η συµµετοχή του Προσωπικού σε προγράµµατα επιµορφώσεως εκτός Τραπέζης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παρουσίασε αύξηση 18,5%, ανεβάζοντας τον αριθµό των ατόµων που συµµετείχαν σε τέτοια προγράµµατα σε 924. Με τις συµµετοχές αυτές η Τράπεζα αποκτά πρόσβαση στη γνώση και στις πρακτικές που θεωρούνται ως η αιχµή του δόρατος στην προσπάθειά της για διεθνοποίηση και ανάληψη επιχειρηµατικών κινδύνων

2 Προς την ίδια κατεύθυνση στοχεύει και η ενίσχυση του Προσωπικού όσον αφορά τη γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα αυτών που θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην περαιτέρω διείσδυση της Τραπέζης στο εξωτερικό και ειδικότερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τέλος, µία νέα παροχή προς το Προσωπικό ήρθε να προστεθεί το 2006 και αφορά τη δυνατότητα χρηµατοδοτήσεως της αποκτήσεως πιστοποιητικού γνώσεως χειρισµού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η ανταπόκριση του Προσωπικού ήταν σηµαντική, επιβεβαιώνοντας τη θέλησή του για ενίσχυση των δεξιοτήτων του στο πλαίσιο της προσωπικής του αναπτύξεως και προόδου. Από το 2005 στον Όµιλο προστέθηκε η εταιρία «Ευρυµάθεια Α.Ε. Επαγγελµατικής Καταρτίσεως και Έρευνας». Η εταιρία έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελµατικής Καταρτίσεως από το 1995 και έκτοτε επαναπιστοποιείται µε υψηλή βαθµολογία. Ειδικεύεται στην έρευνα και καινοτοµία σε σχέση µε την επαγγελµατική κατάρτιση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού. Υιοθετεί σύγχρονες µορφές εκπαιδεύσεως (e-learning) και διοργανώνει ειδικές εκδηλώσεις, όπως ηµερίδες, συνέδρια κ.ά. Κοινωνική Αρωγή Υγεία και ασφάλεια του Προσωπικού Εφαρµόζεται πρόγραµµα οµαδικής ασφαλιστικής καλύψεως ζωής και υγείας, στο πλαίσιο της πολιτικής µέριµνας που αφορά την υγεία του Προσωπικού, µέσω του οποίου παρέχονται υψηλές ασφαλιστικές καλύψεις και υπηρεσίες υγείας, παρά τις σηµαντικές δαπάνες που αυτές συνεπάγονται. Έτσι παρέχονται: ασφάλιση ζωής και ατυχήµατος, κάλυψη νοσοκοµειακής περιθάλψεως, πρόσθετη κάλυψη υπηρεσιών περιθάλψεως πέραν εκείνων του Ταµείου Ασφαλίσεως Ασθενείας Προσωπικού και προληπτικός έλεγχος υγείας Στελεχών. Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο της εργασίας Έχει αναπτυχθεί, σε πανελλαδική κλίµακα, δίκτυο ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες προστασίας σε όλο το Προσωπικό. Έχουν συνταχθεί, στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής, απόρρητοι ατοµικοί ιατρικοί φάκελοι, έχουν εκπονηθεί µελέτες επαγγελµατικού κινδύνου για τις Μονάδες της Τραπέζης και έχει πραγµατοποιηθεί συστηµατική ενηµέρωση προς τους εργαζοµένους επί θεµάτων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Επιπροσθέτως, η Τράπεζα υλοποιεί σύστηµα διαχειρίσεως υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και προετοιµάζεται για την πιστοποίησή της βάσει του Προτύπου OHSAS (ΕΛΟΤ 1801). Ατοµική υποστήριξη Υπαλλήλων Για τους Υπαλλήλους που αντιµετωπίζουν προσωπικές ή επαγγελµατικές δυσκολίες, παρέχεται µέριµνα µέσω συνεργασίας µε εξειδικευ- µένη κοινωνική λειτουργό. Τράπεζα αίµατος Εφαρµόζεται, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία Ιατρού, πρόγραµµα αιµοδοσίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών σε αίµα για τους Υπαλλήλους. Ενίσχυση οικογενειακής ζωής Έχουν καθιερωθεί ειδικές παροχές για την ενδυνάµωση των οικογενειών του Προσωπικού όπως χορήγηση δώρου γάµου, κάλυψη των δαπανών των συµβάσεων µε βρεφονηπιακούς σταθµούς, ενίσχυση Υπαλλήλων που λόγω εκτάκτων περιστατικών χρήζουν οικονοµικής υποστηρίξεως, χορήγηση προσωπικών και στεγαστικών δανείων µε ευνοϊκούς όρους, καθώς και επιβράβευση των αριστούχων τέκνων Υπαλλήλων. Κοινωνική Αλληλεγγύη Στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, η Tράπεζα, βάσει του Νόµου 2643/98, προσλαµβάνει κάθε χρόνο άτοµα ειδικών κατηγοριών. Τα άτοµα αυτά αντιπροσωπεύουν για το έτος 2006 το 7,5% της δυνάµεως των απασχολουµένων. Πελάτες Η Τράπεζα δίδει µεγάλη σηµασία στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητος στους πελάτες της, καθώς και στη διασφάλιση ότι οι προσδοκίες τους θα εκπληρωθούν. Την ευθύνη για την υλοποίηση των στόχων αυτών έχει η Υποδιεύθυνση ιασφαλίσεως Ποιότητος, η οποία κατά το 2006 προέβη στον ορισµό των παραµέτρων που ορίζουν την ποιότητα καθώς και τον ορισµό των εικτών Μετρήσεως Ποιότητος (K.P.I.s) σε όλα τα σηµεία επαφής µε τον πελάτη, συµπεριλαµβανο- µένης και της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρετήσεως. Επίσης, ολοκληρώθηκε η διαµόρφωση του ώστε ο πελάτης να µπορεί ευκολότερα να υποβάλει αιτήµατα, παραπόνα ή θετικά σχόλια, ενώ σχεδιάσθηκε νέο έντυπο υποβολής υποδείξεων/παραπόνων. Στην Alpha Bank κάθε παράπονο, σύσταση ή πρόταση είναι κίνητρο και ευκαιρία για βελτίωση. Η Υπηρεσία Πελατών έχει την ευθύνη της κεντρικής διαχειρίσεως των υποβαλλόµενων παραπόνων των πελατών για την έγκαιρη και οµοιόµορφη απάντηση. Tο έτος 2007, η Μονάδα ιασφαλίσεως Ποιότητος θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην εφαρµογή προγράµµατος εσωτερικής επικοινωνίας των µηνυµάτων που αφορούν την ποιότητα, καθώς και την ανάλυση των παραπόνων για τον εντοπισµό των περιοχών που παρουσιάζουν δυσκολίες ή και προβλήµατα στην εξυπηρέτηση, ώστε σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ιευθύνσεις να προγραµµατισθούν οι ενδεδειγµένες βελτιώσεις. Τέλος, υιοθετείται κοινή στρατηγική για θέµατα ποιότητας σε όλους τους τοµείς και σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όµιλος. Πολιτιστική ραστηριότητα Η Τράπεζα και οι εταιρίες του Οµίλου, έχουν ενεργό συµµετοχή στην πολιτιστική ζωή µε την υποστήριξη ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν κυρίως στη διάδοση του ελληνικού πνεύµατος. Συλλογές Έργα Τέχνης Η Συλλογή Έργων Τέχνης της Τραπέζης περιλαµβάνει πίνακες, χαρακτικά και γλυπτά γνωστών καλλιτεχνών και εµπλουτίζεται συνεχώς µε σηµαντικά έργα. Ένα µεγάλο µέρος των έργων κοσµεί Κεντρικές Υπηρεσίες και Καταστήµατα, ενώ στοιχεία και φωτογραφίες έργων της συλλογής παρέχονται από την Τράπεζα για διευκόλυνση σε δηµοσιεύσεις άρθρων σε διάφορα έντυπα καθώς και για την έκδοση µονογραφιών. Κατά το 2006, το Τµήµα Συλλογών Έργων Τέχνης διοργάνωσε εκθέσεις στο Ναύπλιο, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, ενώ συµµετείχε σε συνέδρια στη Λισαβόνα και στη Θεσσαλονίκη. Επιπρόσθετα, παραχώρησε έργα διά δανεισµού στις εκθέσεις «Ελαίας Εγκώµιον», που οργανώθηκε από την Ακαδηµία Αθηνών στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου και «Αθήνα - Παρίσι», που οργανώθηκε από την Εθνική Πινακοθήκη. Η Συλλογή Χαρακτικής και Γραφικών Τεχνών, επικεντρώνεται σε χαρακτικά (ξυλογραφίες, χαλκογραφίες, λιθογραφίες) Ελλήνων καλλιτεχνών του 19ου και του 20ου αιώνα. Μουσείο Χαρτονοµισµάτων Στην Τράπεζα ανήκει το µοναδικό στην Ελλάδα Μουσείο Χαρτονοµισµάτων, ένα από τα πληρέστερα του είδους, που στεγάζεται στο πρώτο Κτήριο της Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα. Τα εκθέµατα παρουσιάζονται σε τέσσερις αίθουσες και καλύπτουν διαχρονικά όλες σχεδόν τις εκδόσεις των ελληνικών χαρτονοµισµάτων από το 1822 έως το Εκτός από τα χαρτονοµίσµατα, η συλλογή περιλαµβάνει αξιόλογο αρχειακό και ιστορικό υλικό. Το Μουσείο λειτουργεί πλέον σε καθηµερινή βάση όλο τον χρόνο µε δωρεάν είσοδο για το κοινό. Στη διάρκεια του 2006 επισκέφθησαν το Μουσείο πάνω από άτοµα, Έλληνες και ξένοι, καθώς και µαθητές σχολείων σε οργανωµένες οµάδες επισκέψεων. Στις 8 και 9 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε για πέµπτη φορά στο Μουσείο Χαρτονοµισµάτων στην Κέρκυρα η ιεθνής Επιστηµονική Συνάντηση Οικονοµικής Ιστορίας. Νοµισµατική Συλλογή Η Τράπεζα διαθέτει µία αξιόλογη συλλογή πλέον των δέκα χιλιάδων νοµισµάτων από τον αρχαίο ελληνικό κόσµο, η οποία διαρκώς εµπλουτίζεται, µε στόχο να διαθέτει τουλάχιστον ένα αντιπροσωπευτικό νόµισµα από κάθε νοµισµατοκοπείο της εποχής. Κατά το 2006, τη Νοµισµατική Συλλογή επισκέφθηκαν Έλληνες και ξένοι επιστήµονες- µελετητές, καθώς και φοιτητές που πραγµατοποίησαν µαθήµατα Νοµισµατικής. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν διαλέξεις στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και σε διάφορες πόλεις της περιφέρειας µε θέµα την ιστορία του νοµίσµατος µε επικέντρωση στα νοµίσµατα της περιοχής, στην οποία πραγµατοποιείται η διάλεξη. Το 2006 διοργανώθηκαν εκθέσεις στο Ναύπλιο, τον Βόλο και τη Λευκωσία, ενώ συµµετείχαµε στην έκθεση «Ελαίας Εγκώµιον» και στο συνέδριο «Το νόµισµα στα νησιά του Αιγαίου». Τέλος, από τη Νοµισµατική Συλλογή της Τραπέζης εκδόθηκαν τα βιβλία: Νοµισµάτων Ιστορία, Τα αρχαία νοµίσµατα της Πελοποννήσου, Τα αρχαία νοµίσµατα της Κύπρου και το βιβλίο Νοµισµάτων Ιστορία - Θεσσαλία. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Χορηγίες Επί σειρά ετών η Alpha Bank εκδηλώνει έµπρακτα το ενδιαφέρον της για την Τέχνη και τον Πολιτισµό συµµετέχοντας έτσι ενεργά στην πολιτιστική ζωή και εξέλιξη του τόπου. Το 2006, η Τράπεζα ανέλαβε τη χορηγία του Κύκλου «Μεγάλες Ορχήστρες - Μεγάλοι Μαέστροι» του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ιανουάριος-Απρίλιος 2006). Επίσης, ανέλαβε και τη χορηγία της Όπερας του Wolfgang Amadeus Mozart µε τίτλο «Cozi Fan Tutte» που πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Νοέµβριος 2006). Ακόµη, για την περίοδο Οκτώβριος Μάιος 2006 πραγµατοποιήθηκε από την Τράπεζα η χορηγία του θεάτρου «Τόπος Αλλού», που εκτός των άλλων παρέχει τη δυνατότητα στο Προσωπικό να παρακολουθεί δωρεάν παραστάσεις. Η Alpha Bank, η Alpha Bank Cyprus και το Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου αποτέλεσαν τους χορηγούς της εκθέσεως «Η κλοπή της ιστορίας», 52 53

3 στο πλαίσιο του προγράµµατος CULTURE 2000 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που έχει ως στόχο την προστασία και την ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Η έκθεση διοργανώθηκε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού, τη ιεύθυνση Αρχαιοτήτων Κύπρου και τα Πανεπιστήµια Κέµπριτζ και Αιγαίου και φιλοξενήθηκε στη Λευκωσία (Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου), στην Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη) και στη Νεµέα (Αρχαιολογικό Μουσείο Νεµέας). Επίσης, συµµετείχαµε ως χορηγοί στην έκθεση «Επιχειρηµατικό Πανόραµα Κεντρικής Ελλάδας» που διεξήχθη στη Λάρισα από τις 11 έως 16 Μαΐου 2006, καθώς και στην έκθεση «2ο Επιχειρηµατικό Πανόραµα υτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης» που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από 1 έως 9 Απριλίου Εκθέσεις Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων σε θέµατα πολιτισµού και καλλιτεχνικής δηµιουργίας και επιθυµώντας να φέρει το κοινό σε επαφή µε τη συλλογή έργων τέχνης και µε τη νοµισµατική της συλλογή, η Alpha Bank αποφάσισε τη δηµιουργία µόνιµων εκθεσιακών χώρων. Έτσι, µετά την ανακαίνιση και την επί µονίµου βάσεως λειτουργία του Μουσείου Χαρτονοµισµάτων στην Κέρκυρα, η Τράπεζα διαµόρφωσε ανάλογο χώρο και στο Ναύπλιο. Με αφορµή τα εγκαίνια του κτηρίου της Τραπέζης στο Ναύπλιο που έγινε στις 16 Ιουνίου 2006 πραγµατοποιήθηκε έκθεση χαρακτικής µε τίτλο «Έργα Καλλιτεχνών από την Πελοπόννησο», καθώς και έκθεση της Νοµισµατικής Συλλογής της Τραπέζης µε τίτλο «Τα νοµίσµατα της Πελοποννήσου». Επίσης, το 2006 διοργανώθηκε από τη Νοµισµατική Συλλογή η έκθεση «Νοµισµάτων Ιστορία - Κύπρος» στη Λευκωσία και η έκθεση «Νοµισµάτων Ιστορία-Θεσσαλία» στον Βόλο. Στη Θεσσαλονίκη, διοργανώθηκε από κοινού µε το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης η εικαστική έκθεση µε τίτλο «Η Συλλογή της Alpha Bank, Ελληνική Τέχνη από το 1920 έως Σήµερα», στην οποία παρουσιάσθηκαν 180 σηµαντικά έργα. Με την ευκαιρία των Ποσειδωνίων 2006 πραγµατοποιήθηκε την 31 Μαΐου 2006 η έκθεση «Νέα και Σύγχρονα Έργα από τη Συλλογή της Alpha Bank» στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Εκπαιδευτικά και Πολιτιστικά Προγράµµατα για Παιδιά και Νέους Μέσω της Σειράς Προϊόντων και Υπηρεσιών Alpha για παιδιά, εφήβους και νέους η Τράπεζα επικεντρώθηκε σε πολλαπλές συνεργασίες µε µεγάλους οργανισµούς και µε την εκπαιδευτική κοινότητα. Έτσι, υποστήριξε για άλλη µία χρονιά τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα του Μουσείου Ηρακλειδών. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα και το Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, σε συνεργασία µε το Μουσείο Ηρακλειδών διοργάνωσαν Έκθεση- ιαγωνισµό Ζωγραφικής µαθητών και σπουδαστών, µε τίτλο «Με το βλέµµα στο Άπειρο». Επιπλέον, προσέφερε δώρα στους µαθητές του 12ου Ενιαίου Λυκείου Λάρισας, οι οποίοι διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Μαθητικό ιαγωνισµό που διεξήχθη υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Αναπτύξεως και Παιδείας. Τέλος, η Σειρά Alpha ήταν Χορηγός της κατασκηνώσεως Ranch Skouras S.A. για τη θερινή περίοδο Η ίδια σειρά ήταν χορηγός της εκδόσεως «Αναµνηστικό Λεύκωµα - Επετηρίδα» για τους µαθητές της ΣΤ Τάξης του ηµοτικού της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας και του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος ηµοτικού Σχολείου στις Σέρρες. Συνέδρια H Alpha Bank ήταν Ιδρυτικός Χορηγός του ιεθνούς Συνεδρίου µε θέµα «5th International Banking Forum - Greece and Southeastern Europe: Economic Reform and Banking Prospects. Are Prosperous Times Ahead?». Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε τον εκέµβριο 2006 στο Ξενοδοχείο Athens Hilton, µε διοργάνωση των Economist Conferences. Επίσης, η Alpha Finance διοργάνωσε τον Ιούνιο 2006 µε µεγάλη επιτυχία διήµερο Επενδυτικό Συνέδριο στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία». Στο Συνέδριο παρουσιάσθηκαν µερικές από τις πιο σηµαντικές εισηγµένες εταιρίες σε θεσµικούς επενδυτές από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Alpha Bank Cyprus ήταν χορηγός στου συνεδρίου RICS µε θέµα Real Estate Development που διεξήχθη τον Οκτώβριο 2006 στη Λεµεσό µε µεγάλη επιτυχία. Στο συνέδριο αναλύθηκαν θέµατα ευκαιριών αναπτύξεως γης στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και αλλού, καθώς επίσης θέµατα νέων τοµέων αναπτύξεως επενδύσεων. Αθλητικές ιοργανώσεις Αθλητικό Πανόραµα Alpha Bank Πρόκειται για τη µοναδική περιοδεία αθλητικού, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρος που παρουσιάζει στο ευρύ κοινό δηµοφιλή αθλήµατα, ενηµερώνει γύρω από τον αθλητισµό, ενώ παράλληλα αναδεικνύει το κοινωνικό έργο της Τραπέζης. Κατά την περιοδεία του 2006 το Αθλητικό Πανόραµα επισκέφθηκε 21 πόλεις σε όλη την Ελλάδα µεταδίδοντας τη χαρά του αθλητισµού σε χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι δοκίµασαν όλα τα αθλήµατα, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Ολυµπιονίκη Νίκο Κακλαµανάκη, συµµετείχαν σε διαγωνισµούς κερδίζοντας µοναδικά δώρα και ενηµερώθηκαν για τα προϊόντα της Τραπέζης από ειδικό περίπτερο που υπήρχε στον χώρο του Πανοράµατος. Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών Η Τράπεζα στήριξε για έκτη συνεχή χρονιά ως αποκλειστικός χορηγός τον 24ο Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών, τον µοναδικό Μαραθώνιο που διεξάγεται στην αυθεντική διαδροµή από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν οι Αγώνες ρόµου 10 και 5 χιλιοµέτρων. Οι Αγώνες διεξήχθησαν µε απόλυτη επιτυχία µε την παρουσία του Προέδρου της ηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, ο οποίος τίµησε την εκδήλωση απονέµοντας τα µετάλλια στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες της γενικής κατατάξεως. Η Alpha Bank βραβεύθηκε από τον ΣΕΓΑΣ για την πολυετή προσφορά της στον χώρο του αθλητισµού κατά την τελετή ενάρξεως των αγώνων. Λοιπές αθλητικές χορηγίες Η Alpha Bank ως Επίσηµος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Εθνικών Οµάδων Στίβου για την περίοδο συνεχίζει την παρουσία της στον χώρο του Στίβου. Οι σηµαντικότερες διοργανώσεις του Στίβου το 2006 ήταν το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Bruno Zauli που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη και το Παγκόσµιο Κύπελλο Στίβου που διεξήχθη στην Αθήνα. Όσον αφορά το άθληµα της ιστιοπλοΐας, η Τράπεζα συνεχίζει να στηρίζει τον αργυρό Ολυµπιονίκη Νίκο Κακλαµανάκη, ενώ το 2006 στήριξε και τις αθλήτριες Αφροδίτη Κυρανάκου και Αγγελική Σκαρλάτου του ίδιου αθλήµατος. Επίσης, το 2006 αναλάβαµε τη χορηγία για τη συµµετοχή σκαφών στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα One Design 25 καθώς και στον Ελληνικό Σύνδεσµο Σκαφών 25. Η Τράπεζα επίσης υποστήριξε τον µηχανοκίνητο αθλητισµό µέσω χορηγιών γνωστών Ράλλυ Αυτοκινήτων. Ήταν χορηγός του 53ο Ράλλυ Ακρόπολις που διοργανώθηκε στην Ελλάδα από την ΕΛΠΑ, καθώς και του άρρηκτα συνδεδεµένου µε την ιστορία και τον πολιτισµό µας 5ου Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, το οποίο ξεκίνησε από την Ακρόπολη και διήλθε από ξεχωριστές ιστορικές τοποθεσίες της Ελλάδος, καλύπτοντας χιλιόµετρα. Τέλος, τον Νοέµβριο 2006, ήταν χορηγός του 27ου Ράλλυ Παλάδιο που πραγµατοποιήθηκε στο Λαύριο. Επίσης, η Alpha Private Bank ανέλαβε την Εθνική Χορηγία της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας για το έτος Στο πλαίσιο αυτό στήριξε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ιππασίας Εφήβων και Νέων Ιππέων και το «ALPHA PRIVATE BANK Παγκόσµιο Κύπελλο Υπερπήδησης Εµποδίων» που διεξήχθησαν στο Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, σηµειώνοντας µεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία. Τέλος, στήριξε το Βαλκανικό Πρωτάθληµα Υπερπήδησης Εµποδίων που διεξήχθη στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα του Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική. Στην Κύπρο, ο Σκοπευτικός Όµιλος της Alpha Bank διοργάνωσε µε επιτυχία για έκτη συνεχή χρονιά Παντραπεζικό Σκοπευτικό Αγώνα στο πλαίσιο του Παντραπεζικού Πρωταθλήµατος 2006, που πραγµατοποιήθηκε στο Ολυµπιακό Σκοπευτήριο Λεµεσού. Τέλος, για τον τοµέα του αθλητισµού σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η Τράπεζα υπέγραψε σύµβαση µε την Euroleague Basketball, βάσει της οποίας θα γίνει η Επίσηµη Τράπεζά της στην Ελλάδα για το Final Four της Ευρωλίγκας, το οποίο για την περίοδο θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, από 4 έως 6 Μαΐου Περιοδικές Εκδόσεις Το 2006 εκδόθηκαν τέσσερα τεύχη του περιοδικού «Μαζί µε τους Μετόχους», το οποίο σε τακτά χρονικά διαστήµατα προσφέρει πλήρη ενηµέρωση στους Μετόχους που στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία του Οµίλου. Εκδόθηκαν, ακόµη, τέσσερα τεύχη του τριµηνιαίου περιοδικού «Οικονοµικό ελτίο», το οποίο πραγµατεύεται επίκαιρα θέµατα για την ελληνική και διεθνή οικονοµία. Το περιοδικό διαβάζεται µε ενδιαφέρον από επιχειρηµατίες, µελετητές και δηµοσιογράφους και αποτελεί συχνά πηγή αναφοράς για άρθρα στον Τύπο. Συνεχίσθηκε η έκδοση του «Εβδοµαδιαίου ελτίου Οικονοµικών Εξελίξεων», το οποίο αναφέρεται στις ελληνικές και διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις. Ακόµη, συνεχίσθηκε η έκδοση του διµηνιαίου περιοδικού «Greece and Southeastern Europe Economic 54 55

4 and Financial Outlook», µέσω του οποίου γίνεται προβολή των σύγχρονων ελληνικών οικονοµικών θεµάτων στο εξωτερικό. Πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις εκδόσεις της εφηµερίδος «Μαζί», η οποία εκδίδεται επί σειρά ετών µε επιτυχία για την εσωτερική επικοινωνία του Οµίλου και καλύπτει τις δραστηριότητες της Τραπέζης και των Εταιριών. Επιπλέον, συνεχίσθηκε µε επιτυχία η έκδοση του οδηγού αγορών «Μαζί στην Αγορά», ο οποίος εκδίδεται δύο φορές το έτος και διανέµεται δωρεάν στους κατόχους των καρτών της Τραπέζης. Τέλος, η Alpha Αστικά Ακίνητα, για την ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα που αφορούν την αγορά των ακινήτων, συνέχισε την έκδοση του περιοδικού «Ακίνητα» που κυκλοφορεί δύο φορές το έτος. Ιστορικό Αρχείο Κατά το 2006, το Ιστορικό Αρχείο που λειτουργεί µε σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής µνήµης του Οµίλου, παράλληλα µε τις εργασίες αξιολογήσεως, επιλογής - εκκαθαρίσεως, ταξινοµήσεως και περιγραφής µη επεξεργασµένου αρχειακού υλικού, προχώρησε στη δηµιουργία σηµαντικής υποδοµής για εφαρµογή της νέας τεχνολογίας στη διαχείριση και προβολή του αρχειακού υλικού. Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασµός και η εγκατάσταση προηγµένου συστήµατος Ηλεκτρονικής ιαχειρίσεως Εγγράφων, το οποίο µαζί µε το ηλεκτρονικό ευρετήριο επιτρέπει την άµεση ανάκληση ψηφιακών τεκµηρίων Περαιτέρω, στη διάρκεια του 2006 ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακαίνιση του χώρου, όπου διατηρούνται οι αρχειακές συλλογές. Τα πρωτότυπα αρχεία φυλάσσονται πλέον σε ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος µε την τήρηση σταθερών επιπέδων θερµοκρασίας και υγρασίας και µε την εγκατάσταση συστηµάτων πυρανιχνεύσεως - πυροσβέσεως. Τέλος, το Ιστορικό Αρχείο πραγµατοποίησε τη διοργάνωση επιστηµονικού συνεδρίου µε τίτλο «The Economic Development of South-Eastern Europe in the 19th century», που διεξήχθη στην Κέρκυρα τις 10 και 11 Ιουνίου Βιβλιοθήκη Η Βιβλιοθήκη, η οποία λειτουργεί στο Κεντρικό Κτήριο της Τραπέζης, διαθέτει πλέον των τίτλων οικονοµικών, ιστορικών, λογοτεχνικών, νοµικών και γενικού ενδιαφέροντος βιβλίων, καθώς και εγκυκλοπαιδικά και λεξικογραφικά έργα. Ακόµη, διαθέτει τη µοναδική στην Ελλάδα πλήρη συλλογή από ιστορικούς και γεωγραφικούς χάρτες της αρχαιότητος και του µεσαίωνα, που προέρχεται από το Χαρτογραφικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου του Tuebingen. Το 2006 εµπλουτίσθηκε µε σηµαντικό αριθµό νέων βιβλίων γενικής φύσεως και λεξικών. Την 24 Νοεµβρίου 2006 συµµετείχε στην από κοινού διοργάνωση µε τις βιβλιοθήκες των Τραπεζών Ελλάδος, Εθνικής και Αγροτικής, ηµερίδας µε θέµα «Οι Βιβλιοθήκες των Τραπεζών στην Ελλάδα: υνατότητες συνεργασίας µε άλλους φορείς», που πραγµατοποιήθηκε στο κεντρικό κτήριο της Τραπέζης της Ελλάδος. Στον τοµέα των εκδόσεων, το 2006 κυκλοφόρησαν από τη Βιβλιοθήκη τα βιβλία µε τίτλους «Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας κατά τον 19ο αιώνα ( )» σε επιµέλεια Κ. Κωστή και Σ. Πετµεζά και «Η Συλλογή της Alpha Bank. Ελληνική Τέχνη από το 1920 έως σήµερα». Κοινωνική Προσφορά Κάθε έτος σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράµ- µατα χορηγίας µέσω των οποίων ενισχύονται διάφοροι φορείς για τη διοργάνωση και εκτέλεση σηµαντικών πολιτιστικών, κυρίως, εκδηλώσεων. ίδεται προτεραιότητα στην ενίσχυση της περιφέρειας ή οµάδων και φορέων που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο. Υποστηρίζονται επίσης οµάδες που αναλαµβάνουν αθλητικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση των νέων, καθώς και οµάδες απεξαρτήσεως από ναρκωτικές ουσίες. Η συµβολή δεν είναι µόνο χρηµατική, αλλά περιλαµβάνει αποστολή βιβλίων, µέσων υποδοµής, εποπτικού υλικού κ.λπ. σε σχολεία, βιβλιοθήκες ή συλλόγους όλης της χώρας. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που δεν ανακοινώνονται λεπτοµερώς ενώ, λόγω του µεγάλου αριθµού τους, δεν είναι δυνατή η ονοµαστική παράθεση όλων όσοι λαµβάνουν ενίσχυση από την Τράπεζα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και οργανισµοί που σχετίζονται µε την εκπαίδευση και τη µόρφωση, η τοπική αυτοδιοίκηση, νοσοκο- µεία, ιατρικές οργανώσεις και εν γένει οργανώσεις που σχετίζονται µε την περίθαλψη και την υγεία, πολιτιστικοί οργανισµοί και ιδρύµατα, η Εκκλησία και εκκλησιαστικές οργανώσεις. Επίσης ενισχύονται µεµονωµένα φυσικά πρόσωπα, σύνδεσµοι, επαγγελµατικοί σύλλογοι και ενώσεις, αθλητικοί εξωραϊστικοί και φυσιολατρικοί σύλλογοι, τοπικές εφορείες προσκόπων και οδηγών, καθώς και διάφορες µη κυβερνητικές οργανώσεις. Το ποσό που διέθεσε η Τράπεζα στους ανωτέρω κατά το 2006 ανέρχεται σε Ευρώ 2,7 εκατ., ενώ το συνολικό ποσό κατά την πενταετία υπερβαίνει τα Ευρώ 17 εκατ., χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ποσά που δόθηκαν το 2004 στο πλαίσιο της Ολυµπιακής Χορηγίας. Επίσης, για τη διευκόλυνση ατόµων µε ειδικές ανάγκες, οι περισσότεροι ανελκυστήρες των Μονάδων είναι εξοπλισµένοι µε σύστηµα γραφής Μπράιγ για τη διευκόλυνση ατόµων µε προβλήµατα οράσεως, καθώς και µε τηλεφωνικές συσκευές για ενδοεπικοινωνία σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών. Στα Κεντρικά Κτήρια και στα Καταστήµατα που ανακαινίζονται έχουν κατασκευασθεί κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες) για τη διευκόλυνση προσβάσεως εµποδιζόµενων ατόµων ή ατόµων που κινούνται µε αναπηρικά αµαξίδια. Ιδρύµατα Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου Το κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου ιδρύθηκε το 1979 µε δωρεά του τότε Προέδρου της Τραπέζης Πίστεως Σπύρου Ι. Κωστοπούλου και της συζύγου του Ευρυδίκης, µε την ευκαιρία του εορτασµού της εκατοστής επετείου της Τραπέζης. Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η προώθηση του πολιτισµού και η προσφορά κοινωφελούς έργου µέσα από την ενίσχυση της εκπαιδεύσεως, των τεχνών και της έρευνας εντός και εκτός Ελλάδος. Στο πλαίσιο υλοποιήσεως των ανωτέρω σκοπών, ενισχύθηκαν κατά το 2006 ποικίλες δράσεις και πρωτοβουλίες. Αναφέρεται ενδεικτικά και επιλεκτικά εξ αυτών, ως προς τον χώρο της αρχαιολογίας και αναδείξεως αρχαιολογικών µνηµείων, η αποκλειστική χορηγία του αναστηλωτικού προγράµµατος της ανατολικής ζωφόρου του µνηµείου του Θρασύλλου στην Νότια Κλιτύ της Ακροπόλεως, που συνίσταται στην αξιοποίηση των σωζόµενων αρχιτεκτονικών µελών ενός από τα σηµαντικότερα χορηγικά µνηµεία της χώρας. Πέρα από τον χώρο των επιστη- µονικών µελετών, σηµαντική ήταν η παρουσία του Ιδρύµατος στον χώρο των εικαστικών τεχνών µε την από κοινού µε το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης διοργάνωση της ατοµικής εκθέσεως της Αγγλίδας καλλιτέχνιδος Eve Sussman σε εκθεσιακούς χώρους του Κρατικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ίδρυµα Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου Συστήθηκε το 1989, ως συµβολή στην ανοικοδό- µηση της πόλεως της Καλαµάτας µετά τους σεισµούς που την έπληξαν, και φέρει το όνοµα της συζύγου του Ιδρυτού της Τραπέζης. Η Τράπεζα ανέλαβε την ανέγερση και τον εξοπλισµό παιδικού σταθµού σε οικόπεδο που παραχώρησε ο κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και η κ. Αναστασία Σ. Κωστοπούλου. Τα έξοδα λειτουργίας του καλύπτονται από την Τράπεζα, το Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και µέλη της Οικογενείας Κωστοπούλου. Σε αυτόν τον πρότυπο παιδικό σταθµό, εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό δέκα ατόµων µεριµνά τόσο για το παιδί όσο και για την οικογένειά του. Ο σταθµός φιλοξενεί 85 παιδιά οικογενειών µε περιορισµένη οικονοµική δυνατότητα, ενώ παρέχεται και η πρωινή και µεσηµεριανή σίτιση, διευκολύνοντας, έτσι, τις εργαζόµενες µητέρες. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί η λειτουργία διαµορφωµένου χώρου που προορίζεται για τους γονείς και λειτουργεί διττά, ως χώρος συναθροίσεως αλλά και γνωρι- µίας µε διάφορες τέχνες και µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη δηµιουργικών δεξιοτήτων αλλά και τη δηµιουργία επαγγελµατικών προοπτικών. Προστασία του Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Πολιτική Η Τράπεζα, πάντα ευαισθητοποιηµένη στα µεγάλα κοινωνικά θέµατα, ακολουθεί σαφή και ολοκληρω- µένη περιβαλλοντική πολιτική, εκπληρώνοντας ταυτοχρόνως τις προσδοκίες των Μετόχων της. Αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονοµίας εξαρτάται άµεσα από τη βιωσιµότητα του οικοσυστήµατος και την ευθύνη που έχει να συµβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονό- µηση των φυσικών πόρων. Για τον λόγον αυτόν, έχει αναπτύξει µία σειρά πρωτοβουλιών, που είναι συµβατές µε τους διεθνείς κανόνες και πρακτικές, µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. εσµεύεται για την αντιµετώπιση των άµεσων και έµµεσων συνεπειών από τη λειτουργία της στο περιβάλλον και θέτει µετρήσιµους στόχους, η πορεία υλοποιήσεως των οποίων παρακολουθείται συστηµατικά κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη διατύπωση συγκεκριµένων κανόνων και την εφαρµογή τους σε όλες τις εταιρίες του Οµίλου. Η περιβαλλοντική πολιτική ενσωµατώνεται και υλοποιείται σε όλες τις δραστηριότητές µας. Μερικά παραδείγµατα της πολιτικής µας είναι, η επιλογή εκείνων των προµηθευτών που πληρούν τα κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας, η ενηµέρωση των εργαζοµένων και η ενίσχυση της οικολογικής τους συνειδήσεως, η απαγόρευση του καπνίσµατος από το 2002, η µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων, η ανακύκλωση υλικών και η εξοικονόµηση ενέργειας. Ενδεικτικό παράδειγµα της σηµασίας που δίδουµε στην εξοικονόµηση ενέργειας είναι ότι, σε περιπτώσεις ενοικιάσεως ή αγοράς, δίδεται προτεραιότητα σε κτήρια που πληρούν στον µέγιστο δυνατό βαθµό τα κριτήρια της Τραπέζης για εξοικονόµηση ενέργειας. Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχειρίσεως Το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχειρίσεως που εφαρµόζουµε και οι τοµείς που δραστηριοποιού

5 µεθα για την άσκηση της πολιτικής µας για το περιβάλλον περιλαµβάνει: Εξοικονόµηση Ενέργειας Επιδιώκεται η αποτελεσµατική αξιοποίηση των διαθεσίµων υλικών, η συστηµατική παρακολούθηση και µείωση, κατά το δυνατόν, της καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και πετρελαίου, η σταδιακή υποκατάσταση του πετρελαίου θερµάνσεως µε φυσικό αέριο, η εξοικονόµηση καυσίµων, η ορθή διαχείριση των αποβλήτων (ανακύκλωση ή απόσυρση), σύµφωνα µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και τους στόχους που τίθενται. Σε όλα τα νέα κτήρια αλλά και κατά την ανακαίνιση των παλαιών λαµβάνεται µέριµνα ώστε να αξιοποιείται ο φυσικός φωτισµός και να εξοικονοµείται ενέργεια. Σε ορισµένα κτήρια έχουν κατασκευασθεί αντλητικά συστήµατα και µονάδες αποσκληρύνσεως για την άντληση και χρησιµοποίηση, µετά από επεξεργασία, των υπόγειων διαθέσιµων υδάτων. Ακόµη, τοποθετήθηκε πιλοτικά σε ένα κτήριο της Τραπέζης ηλεκτρονική διάταξη για την εξοικονό- µηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων στο συγκεκριµένο κτήριο θα εξαρτηθεί το αν θα προχωρήσει η εγκατάσταση της διατάξεως σε όλο το ίκτυο της Τραπέζης. Περιορισµός άσκοπης χρήσεως χαρτιού Η Τράπεζα, κατά πάγια πολιτική, επενδύει σε ηλεκτρονικά συστήµατα και τροποποιεί τις διαδικασίες αξιοποιώντας την ηλεκτρονική επικοινωνία, τόσο εντός όσο και εκτός αυτής, µε σκοπό τον περιορισµό στο ελάχιστο δυνατόν του χάρτινου αρχείου. Η κατανάλωση χαρτιού ανά εργαζόµενο γίνεται σύµφωνα µε τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες, ενώ για τις Μονάδες ορίζεται σε ετήσια βάση το ύψος της δαπάνης για την προµήθεια χαρτιού. Για το στέγνωµα των χεριών χρησιµοποιούνται χάρτινες χειροπετσέτες, κατασκευασµένες χωρίς λευκαντικά και 100% ανακυκλώσιµες. Το άχρηστο χαρτί περισυλλέγεται µε σκοπό την ανακύκλωση. Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, ανακύκλωση και διαχείριση ρυπογόνων υλικών Αποφεύγεται η χρήση πλαστικού στις συσκευασίες των αποθηκών και για τη διακίνηση υλικών. Μέσω πιστοποιηµένων εταιριών έχουν αποσυρθεί οι µετασχηµατιστές µέσης τάσεως µε µονωτικό έλαιο τύπου Clofen (PCBs), που υπήρχαν σε ορισµένα κτήρια και έχουν ληφθεί τα ανάλογα πιστοποιητικά εξαλείψεως µετά την ασφαλή θερµοκαταστροφή τους σε χώρα του εξωτερικού. Επίσης, η απόσυρση των συσσωρευτών ρεύµατος (UPS, Η/Ζ, συναγερµού κ.λπ.) γίνεται µέσω πιστοποιηµένων εταιριών σε µία προσπάθεια ανακυκλώσεως των καταναλωτικών µπαταριών, σύµφωνα µε την περιβαλλοντική κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. Η Τράπεζα προµηθεύεται κλιµατιστικά µηχανήµατα µε οικολογικό ψυκτικό υγρό R407 και φιάλες κατασβέσεως µε FM200, υλικά που έχουν κριθεί φιλικά προς το περιβάλλον και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Προµηθευτές Οι εταιρίες από τις οποίες προµηθεύεται είδη καθαρισµού η Τράπεζα, όσο και τα συνεργεία καθαρισµού µε τα οποία συνεργάζεται, δεσµεύονται συµβατικά να προµηθεύουν ή/και να χρησιµοποιούν υλικά εγκεκριµένα από το Γενικό Χηµείο του Κράτους. Παράλληλα, δίδεται έµφαση και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών κριτηρίων και σε άλλους τοµείς για την περαιτέρω προώθηση της περιβαλλοντικής συνειδήσεως σε συνεργάτες, προµηθευτές και την κοινωνία εν γένει. Κτήρια Οι εργασιακοί χώροι µελετώνται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι άριστες κατά το δυνατόν συνθήκες εργασίας για το Προσωπικό και την πελατεία, ενώ τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ή τη συντήρησή τους, είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Κάθε 15 µε 20 χρόνια πραγµατοποιείται πλήρης ανακαίνιση των Καταστηµάτων παρέχοντας τη δυνατότητα να υπάρχουν πάντοτε εγκατεστηµένα τα πλέον σύγχρονα συστήµατα και υποδοµές. Ακόµη, η Τράπεζα, σεβόµενη την αρχιτεκτονική κληρονοµιά δίδει µεγάλη βαρύτητα στη διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα κατά την κατασκευή και ανακαίνιση των Καταστηµάτων της, χρησιµοποιώντας πάντα σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Στους τοµείς που έχουν τεθεί µετρήσιµοι στόχοι, τα αποτελέσµατα κάθε έτος αναδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, όπως φαίνεται στους πίνακες 1 και 2. Πίνακας 1: Κατανάλωση νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου θερµάνσεως Υποστήριξη Προγραµµάτων για την Προστασία της Φύσεως «Γαλάζιες Σηµαίες» Η Alpha Bank, για έκτη συνεχή χρονιά, στηρίζει ως Χορηγός το διεθνές Πρόγραµµα «Γαλάζιες Σηµαίες» που διαχειρίζεται στην Ελλάδα η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. Οι «Γαλάζιες Σηµαίες» είναι ένα πρόγραµµα περιβαλλοντικής ευαισθητοποιήσεως και προστασίας που πραγµατοποιείται κάθε έτος σε διεθνές επίπεδο και σε περισσότερες από 40 χώρες. Είναι σύµβολο ποιότητος και απονέµεται σε οργανωµένες ακτές και µαρίνες που πληρούν 29 αυστηρά κριτήρια. Το πρόγραµµα στοχεύει στην καλύτερη οργάνωση των ακτών ώστε να γίνουν ασφαλέστερες για κολύµπι, µεριµνά για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα συµβάλλει αποτελεσµατικά στην οικονοµική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Στο πλαίσιο των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2006, που διοργανώνονται για δεύτερη συνεχή χρονιά από την εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ecocity, η Alpha Bank βραβεύθηκε µε το Βραβείο Χορηγίας Περιβαλλοντικού Έργου για τη χορηγία του Προγράµµατος «Γαλάζιες Σηµαίες». «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» Η Τράπεζα, στηρίζει το πρόγραµµα ενισχύσεως της οικολογικής συνειδήσεως των νέων «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης στο οποίο λαµβάνουν 2006/ / Στόχος Απολογισµός Στόχος Νερό (m 3 ) % 0,6% -1% Ηλεκτ. Ενέργεια (mwh) ,5% 10,8% 5% Πετρ. θερµάνσεως (lt) % -8,5% -15% Σηµειώσεις: -Τα στοιχεία αφορούν κτήρια συνολικής εκτάσεως m 2 που στεγάζουν Κεντρικές ιοικητικές Υπηρεσίες στην Αττική. - Η αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που παρουσιάσθηκε το έτος 2006 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος οφείλεται στην αύξηση του δικτύου των Καταστηµάτων και στον µεγάλο αριθµό µεταστεγάσεων/ανακαινίσεων, καθώς και στην αύξηση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Πίνακας 2: Ανακύκλωση χαρτιού 2006/ / Απολογισµός Στόχος Πολτοποίηση (kg) * ,99 5% *Κατά το 2003 και 2004 η πολτοποίηση ήταν ασυνήθιστα µεγάλη, λόγω καταναλώσεως χαρτιού για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Έτσι το 2005 υπήρξε σηµαντική µείωση της πολτοποιήσεως. Σηµείωση: Τα στοιχεία αφορούν όλες τις Κεντρικές Υπηρεσίες στην Αττική. µέρος οµάδες εθελοντών από όλη τη χώρα. Η ευαισθητοποίηση µαθητών, νέων και ενηλίκων για µία φύση χωρίς σκουπίδια, για ένα καθαρό περιβάλλον, η συνεργασία, η εθελοντική προσφορά, η επικοινωνία και η κοινή δράση εθελοντών, πολιτών, φορέων και Αρχών συγκαταλέγονται στους στόχους του Προγράµµατος. Τον Απρίλιο του 2006 βραβεύθηκαν οµάδες για τις εθελοντικές τους εργασίες τις σχετικές µε αυτό το πρόγραµµα. Ακόµη, η Alpha Bank σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων πραγµατοποίησε την 25η Νοεµβρίου 2006 το 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο µε τίτλο «Τα Σκουπίδια αν µειώσουµε, τη φύση θα γλιτώσουµε». Ανακύκλωση Συσκευών Η Alpha Bank, αντιµετωπίζοντας τα θέµατα που αφορούν το περιβάλλον µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης και ευαισθησίας, άρχισε τη συνεργασία µε το πρώτο και µοναδικό σύστηµα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην Ελλάδα, την εταιρία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.». Στο εξής, η Τράπεζα θα αποστέλλει εκεί τον παλαιό ή κατεστραµµένο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό της, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ., ο οποίος θα ανακυκλώνεται και συνεπώς θα αξιοποιείται επωφελώς προς το περιβάλλον

6 ιακρίσεις Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ανταποδοτικής Ανακυκλώσεως Η Alpha Bank, θεωρώντας το ενδιαφέρον για το περιβάλλον πρωταρχική εκδήλωση πολιτισµού, ανέλαβε τη Χορηγία του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ανταποδοτικής Ανακυκλώσεως του ήµου Αθηναίων. Για τη λειτουργία του εν λόγω συστήµατος έχουν δηµιουργηθεί Ολοκληρωµένα Κέντρα Ανακυκλώσεως σε κεντρικά σηµεία του ήµου Αθηναίων. Για τη συµµετοχή τους σε αυτή την προσπάθεια, οι καταναλωτές λαµβάνουν εκπτωτικά κουπόνια, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιήσουν για αγορές τους από διάφορα συνεργαζόµενα Καταστήµατα ή να δωρίζουν την αξία της εκπτώσεως υπέρ κάποιου κοινωνικού σκοπού. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης συνεργασίας πραγµατοποιήθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία εκδήλωση-διαγωνισµός Ανακυκλώσεως ALPHA BANK την 2 εκεµβρίου 2006, στην Πλατεία Συντάγµατος, µε συµµετοχή τόσο του κοινού όσο και του Προσωπικού της Τραπέζης και δυναµική παρουσία Εθελοντών από την Τράπεζα. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Η Alpha Bank λαµβάνει κάθε έτος πλήθος διακρίσεων που πιστοποιούν την καλή οργάνωση, τη δυναµικότητα, την πρωτοπορία και κυρίως την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει. Οι διακρίσεις που έλαβε η Alpha Bank κατά το 2006 ήταν οι εξής: Η Alpha Bank έλαβε βραβείο για τη συνεχή κερδοφορία και τη συνέπειά της προς τους Mετόχους. Συγκεκριµένα, στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε την 28 Σεπτεµβρίου 2006 επ ευκαιρία του εορτασµού των 130 ετών από την ίδρυση και λειτουργία του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η Alpha Bank έλαβε το πρώτο βραβείο µεταξύ των εισηγµένων εταιριών, καθώς συνεισφέρει στην ανάπτυξη του θεσµού του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου και κυρίως παρουσιάζει συνεχή κερδοφορία και διανέµει ανελλιπώς µέρισµα στους Μετόχους της από το Το Τµήµα Αναλύσεως Αγορών της Alpha Bank κατέλαβε την 1η θέση παγκοσµίως για το έτος 2006 στη δηµοσκόπηση για τις εκτιµήσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών (Στερλίνα/ ολάριο, ολάριο/ευρώ, ολάριο/γιεν) που διοργανώνει σε µηνιαία βάση το διεθνές πρακτορείο Reuters. Η επιτυχηµένη συµµετοχή της Τραπέζης ως Βασικός ιαπραγµατευτής στην αγορά Οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου είχε ως αποτέλεσµα την κατάταξη της Τραπέζης στη 2η θέση επί συνόλου 22 ελληνικών και ξένων τραπεζών που αξιολογούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Βασικοί ιαπραγµατευτές. Το Βραβείο Χορηγίας Περιβαλλοντικού Έργου απονεµήθηκε στην Alpha Bank για τη χορηγία του Προγράµµατος "Γαλάζιες Σηµαίες" στο πλαίσιο των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2006 που διοργανώνονται, για δεύτερη συνεχή χρονιά, από την εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ecocity. Η συµµετοχή της στον δείκτη FTSE4Good πιστοποιεί ότι η Τράπεζα δεν παρουσιάζει µόνον εξαιρετικά οικονοµικά αποτελέσµατα αλλά διαθέτει και υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία. Ο δείκτης FTSE4Good σχεδιάσθηκε από τον διεθνή οργανισµό FTSE µε σκοπό να καθιερώσει αντικειµενικά κριτήρια, διεθνώς αναγνωρισµένα, για την αξιολόγηση µεγάλων εταιριών ως προς την κοινωνική τους υπευθυνότητα. Η Alpha Bank Cyprus βραβεύθηκε για έκτη συνεχή χρονιά µε το βραβείο JP Morgan Chase Quality Recognition Award. Ο διεθνής χρηµατοοικονοµικός οργανισµός JP Morgan Chase απονέµει το βραβείο σε τράπεζεςσυνεργάτες του, που ξεχωρίζουν για το υψηλό επίπεδο ποιότητος των υπηρεσιών εκτελέσεως διεθνών πληρωµών που παρέχουν

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μιχάλης Οικονόμου, Σπίτι στη νότια Γαλλία Λάδι σε χαρτόνι 42,5 x 65,5 εκ. Η κοινωνική ευθύνη συνίσταται στην ενσωμάτωση από τις επιχειρήσεις, αρχών, στόχων και δράσεων που άπτονται του συνόλου των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

δρόμου που διεξάγεται μέσα στα πλαίσια των ετήσιων αθλητικών αγώνων "Λεμέσια". Χορηγός των Παγκύπριων Αγώνων Κωπηλασίας.

δρόμου που διεξάγεται μέσα στα πλαίσια των ετήσιων αθλητικών αγώνων Λεμέσια. Χορηγός των Παγκύπριων Αγώνων Κωπηλασίας. H Deloitte, δίνει μεγάλη έμφαση στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Με σωρείαν πρωτοβουλιών η Deloitte στηρίζει και μεριμνά για τους ανθρώπους, την προστασία της φύσης και την κοινωνική και πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, , Αθήναι, Τηλ

εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, , Αθήναι, Τηλ εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση: «Η Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Εισηγητές: Αντιγόνη Κατσάρα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επιχειρήσεων Κατερίνα Σκλαβενίτη, Υπεύθυνη συντονισμού & υλοποίησης της δράσης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] H ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες

[ 1 ] H ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες [ 1 ] [ 1 ] >> H ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΕΚΕ (1) Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται η ηθική ευθύνη, η συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Νομισματική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστημίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr εκέμβριος 2014 Νέα Έκθεση: Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩN ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2008, το

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεία της ΑΗΚ, Λευκωσία Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, 11:00 π.μ.

Γραφεία της ΑΗΚ, Λευκωσία Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, 11:00 π.μ. Δήλωση του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων,κ. Μιχάλη Πήλικου στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την 10 η Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας «SAVENERGY 2014» και την 7 η Έκθεση Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 100% ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~300 γονείίςς = 600 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις).

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

26-29 Μαΐου 2011, Μ.Ε.Κ. Παιανίας Επιστολή Χαιρετισµός Η αναµφισβήτητη επιτυχία της InterAigis 09, της 1 ης ιεθνούς Έκθεσης Πολιτικής Προστασίας. Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Ειδικού Εξοπλισµού Οργανισµών

Διαβάστε περισσότερα

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση.

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση. 1 Κύριε καθηγητά, αξιότιµοι, κα Μουγίου, κυρίες και κύριοι, Με µεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη σηµερινή σηµαντική ηµερίδα που διοργανώθηκε από τις βιβλιοθήκες των Τραπεζών Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΕΩΣ 30/06/2009 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

& Οικουμενικό Σύμφωνο

& Οικουμενικό Σύμφωνο & Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 05 Η συμμετοχή του Ομίλου ΤITAN στην πρωτοβουλία για το Οικουμενικό Σύμφωνο Συλλογικές πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την ΕΚΕ και

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής ς ς σε Επιχειρήσεις Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη. Η Remedica νοιάζεται

Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη. Η Remedica νοιάζεται Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη Η Remedica νοιάζεται Το Συγκρότημα Remedica ιδρύθηκε το 1960 και είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Κύπρο. Η Remedica παρασκευάζει ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

όλους η πρόληψη συμφέρει 1 η Ανακοίνωση για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο Athens Hilton

όλους η πρόληψη συμφέρει 1 η Ανακοίνωση για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο Athens Hilton Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κύριου Κάρολου Παπούλια 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας η πρόληψη συμφέρει όλους 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-2017 180 χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ: 1837-2017 / 180 χρόνια Επετειακό έμβλημα Βασικοί άξονες Θεματολογία Σκοπός Επετειακό έμβλημα Επετειακό έμβλημα και λογότυπος Επετειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ»

ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ» ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ» ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΠΑΚ 4 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγουμε την πόρτα της εκπαίδευσης!

Ανοίγουμε την πόρτα της εκπαίδευσης! 4 ΘΕΜΑ Ανοίγουμε την πόρτα της εκπαίδευσης! Δωρεάν σεμινάρια, αλλά και απόκτηση Master για όσα μέλη του Επιμελητηρίου το επιθυμούν Ένας από τους βασικούς στόχους της διοίκησης του Επιμελητηρίου είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη

Κοινωνική Αλληλεγγύη ??? 28.5.14 1 Κοινωνική Αλληλεγγύη 2009 2013 200Κ ευρώ για τη στήριξη Κοινωνικών Παντοπωλείων και σίτιση απόρων 1,5 εκατ. ευρώ σε δωρεές πετρελαίου θέρμανσης για στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων (άνεργοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Εισαγωγή-χαιρετισμός Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Το 2015 ήταν μια ιστορική και εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας, για τον λαό μας, για όλους

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ. Για το Περιβάλλον

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ. Για το Περιβάλλον ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Για το Περιβάλλον Υπευθυνότητα απέναντι στο Περιβάλλον Με ανεπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, τα Ε.Δ. έχουν υιοθετήσει υπεύθυνη στάση συμβάλλοντας στη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του πανεπιστημίου Frederick, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ. «Είμαστε εδώ» για το Περιβάλλον

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ. «Είμαστε εδώ» για το Περιβάλλον ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ «Είμαστε εδώ» για το Περιβάλλον Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΕΙΝΑΙ «ΕΔΩ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, συμπληρώνοντας, φέτος, 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, ανανεώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Dojo", Ιρλανδία. Κοινωνικές Καινοτομίες. Κοινωνική Επιχείρηση. Κοινωνικός Επιχειρηματίας. Μέρος Πρώτο (διάρκεια 7 λεπτά)

Dojo, Ιρλανδία. Κοινωνικές Καινοτομίες. Κοινωνική Επιχείρηση. Κοινωνικός Επιχειρηματίας. Μέρος Πρώτο (διάρκεια 7 λεπτά) Σύντομη Εισαγωγή Η μελέτη περίπτωσης χωρίζεται σε τρία τμήματα. Τα δύο πρώτα (ορισμοί και παρουσίαση της κοινωνικής καινοτομίας) παρουσιάζονται στους μαθητές από τον καθηγητή (ή τον εθελοντή). Το δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ 2015-2016 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΤΕΚΕ/1015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το INNOVATHENS;

Τι είναι το INNOVATHENS; Τι είναι το INNOVATHENS; Μία υποδομή στήριξης της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων εγκαινιάσθηκε τον Μάιο του 2014, είναι μία σύμπραξη της Τεχνόπολης με 6 συνδέσμους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα