ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρµόζεται µέσα από το σύστηµα αξιών, στόχων και δράσεων που διέπουν τη διακυβέρνηση της Τραπέζης. Ο άνθρωπος και ο σεβασµός των ανθρωπίνων αξιών, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την Τράπεζα. Μαζί µε την αποδοτική διαχείριση των οικονοµικών πόρων και τον εκσυγχρονισµό των τεχνολογικών µέσων, αποτελούν τον οδηγό κάθε συναλλαγής και τη βάση των σχέσεών µας µε το Προσωπικό, τους πελάτες και τους µετόχους. Οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι η βάση της επιτυχίας της Τραπέζης. Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο, µεριµνά για το ανθρώπινο δυναµικό της και το εργασιακό περιβάλλον, την προστασία της φύσεως, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Στόχος µας είναι να ενισχύσουµε τα προγράµµατα ενεργειών που εφαρµόζουµε στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και να τα επεκτείνουµε σε όλες τις εταιρίες του Οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Προσωπικό Η Alpha Bank αξιοποιεί εξειδικευµένο Προσωπικό και νέες τεχνολογίες προσαρµόζοντας σταθερά τις θέσεις εργασίας στα δεδοµένα της αγοράς. Ο αριθµός του απασχολούµενου Προσωπικού στον Όµιλο κατά την ανήρχετο σε άτοµα έναντι πέρυσι, σηµειώνοντας αύξηση κατά 585 άτοµα ή 5%. Η αύξηση αυτή προέρχεται από το Προσωπικό που απασχολείται στις Εταιρίες και τα Καταστήµατά µας στο εξωτερικό, όπου προσελήφθησαν 770 άτοµα για την κάλυψη των αναγκών που προκαλεί η ταχεία ανάπτυξή µας. Αντιθέτως, στην Ελλάδα το Προσωπικό µειώθηκε κατά 187 άτοµα και ανήλθε σε άτοµα, ως αποτέλεσµα της πολιτικής µας για συγκράτηση του κόστους, µέσω λειτουργικού ανασχεδιασµού και περαιτέρω αυτοµατοποιήσεως των συναλλαγών και διεκπεραιώσεως µέρους αυτών σε κεντρικό επίπεδο. Από το σύνολο του Προσωπικού του Οµίλου άτοµα απασχολούνται στην Τράπεζα. Ηλικιακά, το Προσωπικό της Τραπέζης συγκεντρώνεται σε ποσοστό περίπου 68% εντός του εύρους των ετών, ενώ η µέση ηλικία έχει διαµορφωθεί σε 40,8 έτη, µε την είσοδο νέων εξειδικευµένων Yπαλλήλων να ανανεώνει το Προσωπικό και να διατηρεί τη µέση ηλικία σε άριστο επίπεδο. Ο αριθµός των γυναικών αυξάνεται, µε αποτέλεσµα να αντιπροσωπεύουν πλέον το 60% των απασχολουµένων. Επίσης, η διακράτηση του νέου και δυναµικού Προσωπικού είναι υψηλή, καθώς παρέχονται ανταγωνιστικές συνθήκες αµοιβών, εξελίξεως και γενικότερα εργασιακού περιβάλλοντος. Με κριτήριο το δικαίωµα υπογραφής, η αναλογία Υπαλλήλων ανά Στέλεχος διαµορφώνεται σε 3,1:1, ενώ ο µέσος όρος ηλικίας των διευθυντικών Στελεχών διαµορφώθηκε στα 48 έτη. Ο ρυθµός αυξήσεως των γυναικών Στελεχών ανήλθε στο 29,5% έναντι 21,6% το έτος 2002 µε συνέπεια να δηµιουργούνται προϋποθέσεις µελλοντικής αξιοποιήσεως των γυναικών σε ανώτερες θέσεις ευθύνης. Το µορφωτικό επίπεδο των Υπαλλήλων βελτιώνεται διαρκώς, µε το ποσοστό των κατόχων απολυτηρίου Λυκείου να έχει µειωθεί κατά 13% εντός της τελευταίας δεκαετίας προς όφελος των αποφοίτων της τριτοβάθµιας εκπαιδεύσεως και των κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου οι οποίοι, στο σύνολό τους, παρουσιάζουν αύξηση 12%. Σήµερα, ποσοστό 62% του συνόλου των Yπαλλήλων που απασχολούνται στον Όµιλο, είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθµιας και µεταπτυχιακής εκπαιδεύσεως. Η γεωγραφική κατανοµή των απασχολουµένων στην Τράπεζα παρέµεινε ως επί το πλείστον σταθερή την τελευταία πενταετία (64% Αττική, 13,6% Βόρεια Ελλάδα, 22,4% λοιπή Ελλάδα), συνεισφέροντας στην ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Κατά την τελευταία πενταετία ο κύριος όγκος των εργαζοµένων απασχολείται σταθερά στο ίκτυο λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων της Τραπέζης, παρά το γεγονός ότι παρατηρείται περιορισµός του αριθµού αυτού λόγω της συνεχιζόµενης συγχωνεύσεως οµοειδών λειτουργιών και κεντροποιήσεως εργασιών. Ανανέωση Προσωπικού Ο δείκτης ανανεώσεως Προσωπικού διαµορφώθηκε το 2006, όπως και κατά την τελευταία πενταετία, στο επίπεδο του 4%, ως αποτέλεσµα της αυξήσεως του αριθµού προσλήψεων αλλά και των αποχωρήσεων, στο πλαίσιο της υλοποιήσεως του προγράµµατος λειτουργικής αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης. Κατά το έτος 2006 πραγµατοποιήθηκαν στην Τράπεζα 227 προσλήψεις, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούσαν άτοµα υψηλής καταρτίσεως. Είναι ενδεικτικό ότι, η Τράπεζα προσήλκυσε, µέσω του δικτυακού τόπου της, περίπου βιογραφικά σηµειώµατα ενδιαφεροµένων για πρόσληψη, το 80% των οποίων διαθέτουν σπουδές ανώτατου και µεταπτυχιακού επιπέδου. Η πολιτική ίσων ευκαιριών που προσφέρει η Τράπεζα επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν το 51,1% του συνόλου των προσληφθέντων. Εσωτερική Επικοινωνία Η Τράπεζα δίδει ιδιαίτερη έµφαση στην αµφίδροµη ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία και στην προαγωγή της συµµετοχής του Προσωπικού στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Η απρόσκοπτη ροή πληροφοριών επιτυγχάνεται µέσα από τη λειτουργία και συνεχή αναβάθµιση της εσωτερικής ιστοσελίδας (Alpha Bank Intranet), του ηλεκτρονικού ταχυδρο- µείου ( ), της εταιρικής ιστοσελίδας της Τραπέζης (www.alpha.gr) και του εταιρικού εντύπου «ΜΑΖΙ». Επιπροσθέτως, εφαρµόζονται πρακτικές διαπροσωπικής επαφής µε τους εργαζοµένους για την επίλυση προβληµάτων επαγγελµατικής, προσωπικής και οικογενειακής φύσεως. Αναγνωρίζοντας τη σηµασία του ανθρώπινου κεφαλαίου ως ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατά της, η Τράπεζα εφαρµόζει πρωτοποριακά προγράµµατα αναπτύξεως του Προσωπικού: Εσωτερική επιλογή για κάλυψη θέσεων Για τη µέγιστη αξιοποίηση του Προσωπικού εφαρµόσθηκε µε επιτυχία και αυτό το έτος η διαδικασία δηµοσιεύσεως εσωτερικών ανακοινώσεων για κάλυψη θέσεων. Περιγραφή θέσεων εργασίας Άρχισε η αποτύπωση της περιγραφής θέσεων εργασίας σε εξειδικευµένες κεντρικές υπηρεσίες, ως απαρχή για την τελική αξιολόγηση και κατάταξή τους σε µισθολογικά επίπεδα και για την κάλυψή τους µε Στελέχη υψηλού επιπέδου. Αξιολόγηση Προσωπικού Η αξιολόγηση της αποδόσεως του Προσωπικού γίνεται µε βάση ιδιότητες και χαρακτηριστικά που περιγράφονται ως πρότυπα στον χώρο εργασίας. Ο αξιολογούµενος και ο προϊστάµενος συµφωνούν από κοινού τις ενέργειες αναπτύξεως του αξιολογούµενου. Επαγγελµατική Κατάρτιση Στις προτεραιότητες της Alpha Bank εντάσσεται η συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού της. Η εκπαίδευση έχει πρωτεύοντα ρόλο στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού, ανασχεδιασµού των δραστηριοτήτων και εισαγωγής νέων σχηµάτων επιχειρηµατικής δραστηριοποιήσεως της Τραπέζης, επικεντρώνοντας στις διαδικασίες, τα προϊόντα, τις αρετές πωλήσεων και τις διοικητικές ικανότητες. Η Τράπεζα είναι αρωγός στις προσπάθειες Υπαλλήλων και Στελεχών της, προκειµένου να παρακολουθήσουν προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών και επαγγελµατικών πιστοποιητικών. Παράλληλα, µε την αναβάθµιση των επαγγελµατικών ειδικοτήτων και τις προσφερόµενες ευκαιρίες σταδιοδροµίας, δηµιουργεί ένα περιβάλλον εργασίας που προάγει τη δηµιουργικότητα, τη συνεχή βελτίωση και τον επαγγελµατισµό. Ένα από τα πρώτα σηµαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν εντός του 2006, ήταν η µελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του ικτύου των Καταστηµάτων η οποία θα οδηγήσει στον προσανατολισµό του εκπαιδευτικού προγράµµατος στις βασικές γνώσεις Τραπεζικής και στην καλλιέργεια ενιαίας νοοτροπίας εξυπηρετήσεως και πωλήσεων. Εκτός του ανωτέρω έργου, η εκπαιδευτική δραστηριότητα το 2006 κάλυψε και επιµέρους ανάγκες, όπως αυτή της αντιµετωπίσεως των κρίσιµων καταστάσεων στους χώρους εργασίας, µε την ευρύτατη ενηµέρωση Στελεχών σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, ευρύτατες ενηµερώσεις έλαβαν χώρα σχετικά µε το αντικείµενο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και των άµεσων επιπτώσεών τους στην Τραπεζική. Στη συνέχεια και στο πλαίσιο της εφαρµογής του νέου φύλλου αξιολογήσεως του Προσωπικού, διοργανώθηκαν ειδικά προγράµµατα τα οποία κάλυψαν όλο το θεµατικό αντικείµενο τόσο της θεσπίσεως στόχων όσο και της αξιολογήσεως του Προσωπικού. Τέλος, στο ίδιο µήκος κύµατος κινούνται και οι εκπαιδευτικές δράσεις για τη λειτουργία των Επιχειρηµατικών Κέντρων που αποτελούν νέα οργανωτική δοµή στο πλαίσιο της αναδιοργανώσεως των πιστοδοτήσεων της Τραπέζης. Για τις πολύ εξειδικευµένες ανάγκες των Στελεχών που διαχειρίζονται χρηµατοοικονοµικά προϊόντα αιχµής, η Τράπεζα διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία εκπαιδευτικά προγράµµατα ειδικά σχεδιασµένα για τα Στελέχη αυτά, µε διακεκριµένους ανά αντικείµενο ξένους εισηγητές, σε συνεργασία µε καταξιωµένους εκπαιδευτικούς οργανισµούς του εξωτερικού. Ενισχυτικά στην προσπάθεια αυτή, η συµµετοχή του Προσωπικού σε προγράµµατα επιµορφώσεως εκτός Τραπέζης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παρουσίασε αύξηση 18,5%, ανεβάζοντας τον αριθµό των ατόµων που συµµετείχαν σε τέτοια προγράµµατα σε 924. Με τις συµµετοχές αυτές η Τράπεζα αποκτά πρόσβαση στη γνώση και στις πρακτικές που θεωρούνται ως η αιχµή του δόρατος στην προσπάθειά της για διεθνοποίηση και ανάληψη επιχειρηµατικών κινδύνων

2 Προς την ίδια κατεύθυνση στοχεύει και η ενίσχυση του Προσωπικού όσον αφορά τη γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα αυτών που θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην περαιτέρω διείσδυση της Τραπέζης στο εξωτερικό και ειδικότερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τέλος, µία νέα παροχή προς το Προσωπικό ήρθε να προστεθεί το 2006 και αφορά τη δυνατότητα χρηµατοδοτήσεως της αποκτήσεως πιστοποιητικού γνώσεως χειρισµού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η ανταπόκριση του Προσωπικού ήταν σηµαντική, επιβεβαιώνοντας τη θέλησή του για ενίσχυση των δεξιοτήτων του στο πλαίσιο της προσωπικής του αναπτύξεως και προόδου. Από το 2005 στον Όµιλο προστέθηκε η εταιρία «Ευρυµάθεια Α.Ε. Επαγγελµατικής Καταρτίσεως και Έρευνας». Η εταιρία έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελµατικής Καταρτίσεως από το 1995 και έκτοτε επαναπιστοποιείται µε υψηλή βαθµολογία. Ειδικεύεται στην έρευνα και καινοτοµία σε σχέση µε την επαγγελµατική κατάρτιση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού. Υιοθετεί σύγχρονες µορφές εκπαιδεύσεως (e-learning) και διοργανώνει ειδικές εκδηλώσεις, όπως ηµερίδες, συνέδρια κ.ά. Κοινωνική Αρωγή Υγεία και ασφάλεια του Προσωπικού Εφαρµόζεται πρόγραµµα οµαδικής ασφαλιστικής καλύψεως ζωής και υγείας, στο πλαίσιο της πολιτικής µέριµνας που αφορά την υγεία του Προσωπικού, µέσω του οποίου παρέχονται υψηλές ασφαλιστικές καλύψεις και υπηρεσίες υγείας, παρά τις σηµαντικές δαπάνες που αυτές συνεπάγονται. Έτσι παρέχονται: ασφάλιση ζωής και ατυχήµατος, κάλυψη νοσοκοµειακής περιθάλψεως, πρόσθετη κάλυψη υπηρεσιών περιθάλψεως πέραν εκείνων του Ταµείου Ασφαλίσεως Ασθενείας Προσωπικού και προληπτικός έλεγχος υγείας Στελεχών. Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο της εργασίας Έχει αναπτυχθεί, σε πανελλαδική κλίµακα, δίκτυο ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες προστασίας σε όλο το Προσωπικό. Έχουν συνταχθεί, στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής, απόρρητοι ατοµικοί ιατρικοί φάκελοι, έχουν εκπονηθεί µελέτες επαγγελµατικού κινδύνου για τις Μονάδες της Τραπέζης και έχει πραγµατοποιηθεί συστηµατική ενηµέρωση προς τους εργαζοµένους επί θεµάτων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Επιπροσθέτως, η Τράπεζα υλοποιεί σύστηµα διαχειρίσεως υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και προετοιµάζεται για την πιστοποίησή της βάσει του Προτύπου OHSAS (ΕΛΟΤ 1801). Ατοµική υποστήριξη Υπαλλήλων Για τους Υπαλλήλους που αντιµετωπίζουν προσωπικές ή επαγγελµατικές δυσκολίες, παρέχεται µέριµνα µέσω συνεργασίας µε εξειδικευ- µένη κοινωνική λειτουργό. Τράπεζα αίµατος Εφαρµόζεται, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία Ιατρού, πρόγραµµα αιµοδοσίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών σε αίµα για τους Υπαλλήλους. Ενίσχυση οικογενειακής ζωής Έχουν καθιερωθεί ειδικές παροχές για την ενδυνάµωση των οικογενειών του Προσωπικού όπως χορήγηση δώρου γάµου, κάλυψη των δαπανών των συµβάσεων µε βρεφονηπιακούς σταθµούς, ενίσχυση Υπαλλήλων που λόγω εκτάκτων περιστατικών χρήζουν οικονοµικής υποστηρίξεως, χορήγηση προσωπικών και στεγαστικών δανείων µε ευνοϊκούς όρους, καθώς και επιβράβευση των αριστούχων τέκνων Υπαλλήλων. Κοινωνική Αλληλεγγύη Στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, η Tράπεζα, βάσει του Νόµου 2643/98, προσλαµβάνει κάθε χρόνο άτοµα ειδικών κατηγοριών. Τα άτοµα αυτά αντιπροσωπεύουν για το έτος 2006 το 7,5% της δυνάµεως των απασχολουµένων. Πελάτες Η Τράπεζα δίδει µεγάλη σηµασία στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητος στους πελάτες της, καθώς και στη διασφάλιση ότι οι προσδοκίες τους θα εκπληρωθούν. Την ευθύνη για την υλοποίηση των στόχων αυτών έχει η Υποδιεύθυνση ιασφαλίσεως Ποιότητος, η οποία κατά το 2006 προέβη στον ορισµό των παραµέτρων που ορίζουν την ποιότητα καθώς και τον ορισµό των εικτών Μετρήσεως Ποιότητος (K.P.I.s) σε όλα τα σηµεία επαφής µε τον πελάτη, συµπεριλαµβανο- µένης και της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρετήσεως. Επίσης, ολοκληρώθηκε η διαµόρφωση του ώστε ο πελάτης να µπορεί ευκολότερα να υποβάλει αιτήµατα, παραπόνα ή θετικά σχόλια, ενώ σχεδιάσθηκε νέο έντυπο υποβολής υποδείξεων/παραπόνων. Στην Alpha Bank κάθε παράπονο, σύσταση ή πρόταση είναι κίνητρο και ευκαιρία για βελτίωση. Η Υπηρεσία Πελατών έχει την ευθύνη της κεντρικής διαχειρίσεως των υποβαλλόµενων παραπόνων των πελατών για την έγκαιρη και οµοιόµορφη απάντηση. Tο έτος 2007, η Μονάδα ιασφαλίσεως Ποιότητος θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην εφαρµογή προγράµµατος εσωτερικής επικοινωνίας των µηνυµάτων που αφορούν την ποιότητα, καθώς και την ανάλυση των παραπόνων για τον εντοπισµό των περιοχών που παρουσιάζουν δυσκολίες ή και προβλήµατα στην εξυπηρέτηση, ώστε σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ιευθύνσεις να προγραµµατισθούν οι ενδεδειγµένες βελτιώσεις. Τέλος, υιοθετείται κοινή στρατηγική για θέµατα ποιότητας σε όλους τους τοµείς και σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όµιλος. Πολιτιστική ραστηριότητα Η Τράπεζα και οι εταιρίες του Οµίλου, έχουν ενεργό συµµετοχή στην πολιτιστική ζωή µε την υποστήριξη ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν κυρίως στη διάδοση του ελληνικού πνεύµατος. Συλλογές Έργα Τέχνης Η Συλλογή Έργων Τέχνης της Τραπέζης περιλαµβάνει πίνακες, χαρακτικά και γλυπτά γνωστών καλλιτεχνών και εµπλουτίζεται συνεχώς µε σηµαντικά έργα. Ένα µεγάλο µέρος των έργων κοσµεί Κεντρικές Υπηρεσίες και Καταστήµατα, ενώ στοιχεία και φωτογραφίες έργων της συλλογής παρέχονται από την Τράπεζα για διευκόλυνση σε δηµοσιεύσεις άρθρων σε διάφορα έντυπα καθώς και για την έκδοση µονογραφιών. Κατά το 2006, το Τµήµα Συλλογών Έργων Τέχνης διοργάνωσε εκθέσεις στο Ναύπλιο, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, ενώ συµµετείχε σε συνέδρια στη Λισαβόνα και στη Θεσσαλονίκη. Επιπρόσθετα, παραχώρησε έργα διά δανεισµού στις εκθέσεις «Ελαίας Εγκώµιον», που οργανώθηκε από την Ακαδηµία Αθηνών στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου και «Αθήνα - Παρίσι», που οργανώθηκε από την Εθνική Πινακοθήκη. Η Συλλογή Χαρακτικής και Γραφικών Τεχνών, επικεντρώνεται σε χαρακτικά (ξυλογραφίες, χαλκογραφίες, λιθογραφίες) Ελλήνων καλλιτεχνών του 19ου και του 20ου αιώνα. Μουσείο Χαρτονοµισµάτων Στην Τράπεζα ανήκει το µοναδικό στην Ελλάδα Μουσείο Χαρτονοµισµάτων, ένα από τα πληρέστερα του είδους, που στεγάζεται στο πρώτο Κτήριο της Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα. Τα εκθέµατα παρουσιάζονται σε τέσσερις αίθουσες και καλύπτουν διαχρονικά όλες σχεδόν τις εκδόσεις των ελληνικών χαρτονοµισµάτων από το 1822 έως το Εκτός από τα χαρτονοµίσµατα, η συλλογή περιλαµβάνει αξιόλογο αρχειακό και ιστορικό υλικό. Το Μουσείο λειτουργεί πλέον σε καθηµερινή βάση όλο τον χρόνο µε δωρεάν είσοδο για το κοινό. Στη διάρκεια του 2006 επισκέφθησαν το Μουσείο πάνω από άτοµα, Έλληνες και ξένοι, καθώς και µαθητές σχολείων σε οργανωµένες οµάδες επισκέψεων. Στις 8 και 9 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε για πέµπτη φορά στο Μουσείο Χαρτονοµισµάτων στην Κέρκυρα η ιεθνής Επιστηµονική Συνάντηση Οικονοµικής Ιστορίας. Νοµισµατική Συλλογή Η Τράπεζα διαθέτει µία αξιόλογη συλλογή πλέον των δέκα χιλιάδων νοµισµάτων από τον αρχαίο ελληνικό κόσµο, η οποία διαρκώς εµπλουτίζεται, µε στόχο να διαθέτει τουλάχιστον ένα αντιπροσωπευτικό νόµισµα από κάθε νοµισµατοκοπείο της εποχής. Κατά το 2006, τη Νοµισµατική Συλλογή επισκέφθηκαν Έλληνες και ξένοι επιστήµονες- µελετητές, καθώς και φοιτητές που πραγµατοποίησαν µαθήµατα Νοµισµατικής. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν διαλέξεις στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και σε διάφορες πόλεις της περιφέρειας µε θέµα την ιστορία του νοµίσµατος µε επικέντρωση στα νοµίσµατα της περιοχής, στην οποία πραγµατοποιείται η διάλεξη. Το 2006 διοργανώθηκαν εκθέσεις στο Ναύπλιο, τον Βόλο και τη Λευκωσία, ενώ συµµετείχαµε στην έκθεση «Ελαίας Εγκώµιον» και στο συνέδριο «Το νόµισµα στα νησιά του Αιγαίου». Τέλος, από τη Νοµισµατική Συλλογή της Τραπέζης εκδόθηκαν τα βιβλία: Νοµισµάτων Ιστορία, Τα αρχαία νοµίσµατα της Πελοποννήσου, Τα αρχαία νοµίσµατα της Κύπρου και το βιβλίο Νοµισµάτων Ιστορία - Θεσσαλία. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Χορηγίες Επί σειρά ετών η Alpha Bank εκδηλώνει έµπρακτα το ενδιαφέρον της για την Τέχνη και τον Πολιτισµό συµµετέχοντας έτσι ενεργά στην πολιτιστική ζωή και εξέλιξη του τόπου. Το 2006, η Τράπεζα ανέλαβε τη χορηγία του Κύκλου «Μεγάλες Ορχήστρες - Μεγάλοι Μαέστροι» του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ιανουάριος-Απρίλιος 2006). Επίσης, ανέλαβε και τη χορηγία της Όπερας του Wolfgang Amadeus Mozart µε τίτλο «Cozi Fan Tutte» που πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Νοέµβριος 2006). Ακόµη, για την περίοδο Οκτώβριος Μάιος 2006 πραγµατοποιήθηκε από την Τράπεζα η χορηγία του θεάτρου «Τόπος Αλλού», που εκτός των άλλων παρέχει τη δυνατότητα στο Προσωπικό να παρακολουθεί δωρεάν παραστάσεις. Η Alpha Bank, η Alpha Bank Cyprus και το Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου αποτέλεσαν τους χορηγούς της εκθέσεως «Η κλοπή της ιστορίας», 52 53

3 στο πλαίσιο του προγράµµατος CULTURE 2000 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που έχει ως στόχο την προστασία και την ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Η έκθεση διοργανώθηκε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού, τη ιεύθυνση Αρχαιοτήτων Κύπρου και τα Πανεπιστήµια Κέµπριτζ και Αιγαίου και φιλοξενήθηκε στη Λευκωσία (Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου), στην Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη) και στη Νεµέα (Αρχαιολογικό Μουσείο Νεµέας). Επίσης, συµµετείχαµε ως χορηγοί στην έκθεση «Επιχειρηµατικό Πανόραµα Κεντρικής Ελλάδας» που διεξήχθη στη Λάρισα από τις 11 έως 16 Μαΐου 2006, καθώς και στην έκθεση «2ο Επιχειρηµατικό Πανόραµα υτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης» που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από 1 έως 9 Απριλίου Εκθέσεις Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων σε θέµατα πολιτισµού και καλλιτεχνικής δηµιουργίας και επιθυµώντας να φέρει το κοινό σε επαφή µε τη συλλογή έργων τέχνης και µε τη νοµισµατική της συλλογή, η Alpha Bank αποφάσισε τη δηµιουργία µόνιµων εκθεσιακών χώρων. Έτσι, µετά την ανακαίνιση και την επί µονίµου βάσεως λειτουργία του Μουσείου Χαρτονοµισµάτων στην Κέρκυρα, η Τράπεζα διαµόρφωσε ανάλογο χώρο και στο Ναύπλιο. Με αφορµή τα εγκαίνια του κτηρίου της Τραπέζης στο Ναύπλιο που έγινε στις 16 Ιουνίου 2006 πραγµατοποιήθηκε έκθεση χαρακτικής µε τίτλο «Έργα Καλλιτεχνών από την Πελοπόννησο», καθώς και έκθεση της Νοµισµατικής Συλλογής της Τραπέζης µε τίτλο «Τα νοµίσµατα της Πελοποννήσου». Επίσης, το 2006 διοργανώθηκε από τη Νοµισµατική Συλλογή η έκθεση «Νοµισµάτων Ιστορία - Κύπρος» στη Λευκωσία και η έκθεση «Νοµισµάτων Ιστορία-Θεσσαλία» στον Βόλο. Στη Θεσσαλονίκη, διοργανώθηκε από κοινού µε το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης η εικαστική έκθεση µε τίτλο «Η Συλλογή της Alpha Bank, Ελληνική Τέχνη από το 1920 έως Σήµερα», στην οποία παρουσιάσθηκαν 180 σηµαντικά έργα. Με την ευκαιρία των Ποσειδωνίων 2006 πραγµατοποιήθηκε την 31 Μαΐου 2006 η έκθεση «Νέα και Σύγχρονα Έργα από τη Συλλογή της Alpha Bank» στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Εκπαιδευτικά και Πολιτιστικά Προγράµµατα για Παιδιά και Νέους Μέσω της Σειράς Προϊόντων και Υπηρεσιών Alpha για παιδιά, εφήβους και νέους η Τράπεζα επικεντρώθηκε σε πολλαπλές συνεργασίες µε µεγάλους οργανισµούς και µε την εκπαιδευτική κοινότητα. Έτσι, υποστήριξε για άλλη µία χρονιά τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα του Μουσείου Ηρακλειδών. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα και το Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, σε συνεργασία µε το Μουσείο Ηρακλειδών διοργάνωσαν Έκθεση- ιαγωνισµό Ζωγραφικής µαθητών και σπουδαστών, µε τίτλο «Με το βλέµµα στο Άπειρο». Επιπλέον, προσέφερε δώρα στους µαθητές του 12ου Ενιαίου Λυκείου Λάρισας, οι οποίοι διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Μαθητικό ιαγωνισµό που διεξήχθη υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Αναπτύξεως και Παιδείας. Τέλος, η Σειρά Alpha ήταν Χορηγός της κατασκηνώσεως Ranch Skouras S.A. για τη θερινή περίοδο Η ίδια σειρά ήταν χορηγός της εκδόσεως «Αναµνηστικό Λεύκωµα - Επετηρίδα» για τους µαθητές της ΣΤ Τάξης του ηµοτικού της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας και του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος ηµοτικού Σχολείου στις Σέρρες. Συνέδρια H Alpha Bank ήταν Ιδρυτικός Χορηγός του ιεθνούς Συνεδρίου µε θέµα «5th International Banking Forum - Greece and Southeastern Europe: Economic Reform and Banking Prospects. Are Prosperous Times Ahead?». Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε τον εκέµβριο 2006 στο Ξενοδοχείο Athens Hilton, µε διοργάνωση των Economist Conferences. Επίσης, η Alpha Finance διοργάνωσε τον Ιούνιο 2006 µε µεγάλη επιτυχία διήµερο Επενδυτικό Συνέδριο στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία». Στο Συνέδριο παρουσιάσθηκαν µερικές από τις πιο σηµαντικές εισηγµένες εταιρίες σε θεσµικούς επενδυτές από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Alpha Bank Cyprus ήταν χορηγός στου συνεδρίου RICS µε θέµα Real Estate Development που διεξήχθη τον Οκτώβριο 2006 στη Λεµεσό µε µεγάλη επιτυχία. Στο συνέδριο αναλύθηκαν θέµατα ευκαιριών αναπτύξεως γης στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και αλλού, καθώς επίσης θέµατα νέων τοµέων αναπτύξεως επενδύσεων. Αθλητικές ιοργανώσεις Αθλητικό Πανόραµα Alpha Bank Πρόκειται για τη µοναδική περιοδεία αθλητικού, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρος που παρουσιάζει στο ευρύ κοινό δηµοφιλή αθλήµατα, ενηµερώνει γύρω από τον αθλητισµό, ενώ παράλληλα αναδεικνύει το κοινωνικό έργο της Τραπέζης. Κατά την περιοδεία του 2006 το Αθλητικό Πανόραµα επισκέφθηκε 21 πόλεις σε όλη την Ελλάδα µεταδίδοντας τη χαρά του αθλητισµού σε χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι δοκίµασαν όλα τα αθλήµατα, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Ολυµπιονίκη Νίκο Κακλαµανάκη, συµµετείχαν σε διαγωνισµούς κερδίζοντας µοναδικά δώρα και ενηµερώθηκαν για τα προϊόντα της Τραπέζης από ειδικό περίπτερο που υπήρχε στον χώρο του Πανοράµατος. Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών Η Τράπεζα στήριξε για έκτη συνεχή χρονιά ως αποκλειστικός χορηγός τον 24ο Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών, τον µοναδικό Μαραθώνιο που διεξάγεται στην αυθεντική διαδροµή από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν οι Αγώνες ρόµου 10 και 5 χιλιοµέτρων. Οι Αγώνες διεξήχθησαν µε απόλυτη επιτυχία µε την παρουσία του Προέδρου της ηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, ο οποίος τίµησε την εκδήλωση απονέµοντας τα µετάλλια στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες της γενικής κατατάξεως. Η Alpha Bank βραβεύθηκε από τον ΣΕΓΑΣ για την πολυετή προσφορά της στον χώρο του αθλητισµού κατά την τελετή ενάρξεως των αγώνων. Λοιπές αθλητικές χορηγίες Η Alpha Bank ως Επίσηµος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Εθνικών Οµάδων Στίβου για την περίοδο συνεχίζει την παρουσία της στον χώρο του Στίβου. Οι σηµαντικότερες διοργανώσεις του Στίβου το 2006 ήταν το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Bruno Zauli που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη και το Παγκόσµιο Κύπελλο Στίβου που διεξήχθη στην Αθήνα. Όσον αφορά το άθληµα της ιστιοπλοΐας, η Τράπεζα συνεχίζει να στηρίζει τον αργυρό Ολυµπιονίκη Νίκο Κακλαµανάκη, ενώ το 2006 στήριξε και τις αθλήτριες Αφροδίτη Κυρανάκου και Αγγελική Σκαρλάτου του ίδιου αθλήµατος. Επίσης, το 2006 αναλάβαµε τη χορηγία για τη συµµετοχή σκαφών στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα One Design 25 καθώς και στον Ελληνικό Σύνδεσµο Σκαφών 25. Η Τράπεζα επίσης υποστήριξε τον µηχανοκίνητο αθλητισµό µέσω χορηγιών γνωστών Ράλλυ Αυτοκινήτων. Ήταν χορηγός του 53ο Ράλλυ Ακρόπολις που διοργανώθηκε στην Ελλάδα από την ΕΛΠΑ, καθώς και του άρρηκτα συνδεδεµένου µε την ιστορία και τον πολιτισµό µας 5ου Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, το οποίο ξεκίνησε από την Ακρόπολη και διήλθε από ξεχωριστές ιστορικές τοποθεσίες της Ελλάδος, καλύπτοντας χιλιόµετρα. Τέλος, τον Νοέµβριο 2006, ήταν χορηγός του 27ου Ράλλυ Παλάδιο που πραγµατοποιήθηκε στο Λαύριο. Επίσης, η Alpha Private Bank ανέλαβε την Εθνική Χορηγία της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας για το έτος Στο πλαίσιο αυτό στήριξε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ιππασίας Εφήβων και Νέων Ιππέων και το «ALPHA PRIVATE BANK Παγκόσµιο Κύπελλο Υπερπήδησης Εµποδίων» που διεξήχθησαν στο Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, σηµειώνοντας µεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία. Τέλος, στήριξε το Βαλκανικό Πρωτάθληµα Υπερπήδησης Εµποδίων που διεξήχθη στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα του Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική. Στην Κύπρο, ο Σκοπευτικός Όµιλος της Alpha Bank διοργάνωσε µε επιτυχία για έκτη συνεχή χρονιά Παντραπεζικό Σκοπευτικό Αγώνα στο πλαίσιο του Παντραπεζικού Πρωταθλήµατος 2006, που πραγµατοποιήθηκε στο Ολυµπιακό Σκοπευτήριο Λεµεσού. Τέλος, για τον τοµέα του αθλητισµού σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η Τράπεζα υπέγραψε σύµβαση µε την Euroleague Basketball, βάσει της οποίας θα γίνει η Επίσηµη Τράπεζά της στην Ελλάδα για το Final Four της Ευρωλίγκας, το οποίο για την περίοδο θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, από 4 έως 6 Μαΐου Περιοδικές Εκδόσεις Το 2006 εκδόθηκαν τέσσερα τεύχη του περιοδικού «Μαζί µε τους Μετόχους», το οποίο σε τακτά χρονικά διαστήµατα προσφέρει πλήρη ενηµέρωση στους Μετόχους που στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία του Οµίλου. Εκδόθηκαν, ακόµη, τέσσερα τεύχη του τριµηνιαίου περιοδικού «Οικονοµικό ελτίο», το οποίο πραγµατεύεται επίκαιρα θέµατα για την ελληνική και διεθνή οικονοµία. Το περιοδικό διαβάζεται µε ενδιαφέρον από επιχειρηµατίες, µελετητές και δηµοσιογράφους και αποτελεί συχνά πηγή αναφοράς για άρθρα στον Τύπο. Συνεχίσθηκε η έκδοση του «Εβδοµαδιαίου ελτίου Οικονοµικών Εξελίξεων», το οποίο αναφέρεται στις ελληνικές και διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις. Ακόµη, συνεχίσθηκε η έκδοση του διµηνιαίου περιοδικού «Greece and Southeastern Europe Economic 54 55

4 and Financial Outlook», µέσω του οποίου γίνεται προβολή των σύγχρονων ελληνικών οικονοµικών θεµάτων στο εξωτερικό. Πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις εκδόσεις της εφηµερίδος «Μαζί», η οποία εκδίδεται επί σειρά ετών µε επιτυχία για την εσωτερική επικοινωνία του Οµίλου και καλύπτει τις δραστηριότητες της Τραπέζης και των Εταιριών. Επιπλέον, συνεχίσθηκε µε επιτυχία η έκδοση του οδηγού αγορών «Μαζί στην Αγορά», ο οποίος εκδίδεται δύο φορές το έτος και διανέµεται δωρεάν στους κατόχους των καρτών της Τραπέζης. Τέλος, η Alpha Αστικά Ακίνητα, για την ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα που αφορούν την αγορά των ακινήτων, συνέχισε την έκδοση του περιοδικού «Ακίνητα» που κυκλοφορεί δύο φορές το έτος. Ιστορικό Αρχείο Κατά το 2006, το Ιστορικό Αρχείο που λειτουργεί µε σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής µνήµης του Οµίλου, παράλληλα µε τις εργασίες αξιολογήσεως, επιλογής - εκκαθαρίσεως, ταξινοµήσεως και περιγραφής µη επεξεργασµένου αρχειακού υλικού, προχώρησε στη δηµιουργία σηµαντικής υποδοµής για εφαρµογή της νέας τεχνολογίας στη διαχείριση και προβολή του αρχειακού υλικού. Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασµός και η εγκατάσταση προηγµένου συστήµατος Ηλεκτρονικής ιαχειρίσεως Εγγράφων, το οποίο µαζί µε το ηλεκτρονικό ευρετήριο επιτρέπει την άµεση ανάκληση ψηφιακών τεκµηρίων Περαιτέρω, στη διάρκεια του 2006 ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακαίνιση του χώρου, όπου διατηρούνται οι αρχειακές συλλογές. Τα πρωτότυπα αρχεία φυλάσσονται πλέον σε ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος µε την τήρηση σταθερών επιπέδων θερµοκρασίας και υγρασίας και µε την εγκατάσταση συστηµάτων πυρανιχνεύσεως - πυροσβέσεως. Τέλος, το Ιστορικό Αρχείο πραγµατοποίησε τη διοργάνωση επιστηµονικού συνεδρίου µε τίτλο «The Economic Development of South-Eastern Europe in the 19th century», που διεξήχθη στην Κέρκυρα τις 10 και 11 Ιουνίου Βιβλιοθήκη Η Βιβλιοθήκη, η οποία λειτουργεί στο Κεντρικό Κτήριο της Τραπέζης, διαθέτει πλέον των τίτλων οικονοµικών, ιστορικών, λογοτεχνικών, νοµικών και γενικού ενδιαφέροντος βιβλίων, καθώς και εγκυκλοπαιδικά και λεξικογραφικά έργα. Ακόµη, διαθέτει τη µοναδική στην Ελλάδα πλήρη συλλογή από ιστορικούς και γεωγραφικούς χάρτες της αρχαιότητος και του µεσαίωνα, που προέρχεται από το Χαρτογραφικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου του Tuebingen. Το 2006 εµπλουτίσθηκε µε σηµαντικό αριθµό νέων βιβλίων γενικής φύσεως και λεξικών. Την 24 Νοεµβρίου 2006 συµµετείχε στην από κοινού διοργάνωση µε τις βιβλιοθήκες των Τραπεζών Ελλάδος, Εθνικής και Αγροτικής, ηµερίδας µε θέµα «Οι Βιβλιοθήκες των Τραπεζών στην Ελλάδα: υνατότητες συνεργασίας µε άλλους φορείς», που πραγµατοποιήθηκε στο κεντρικό κτήριο της Τραπέζης της Ελλάδος. Στον τοµέα των εκδόσεων, το 2006 κυκλοφόρησαν από τη Βιβλιοθήκη τα βιβλία µε τίτλους «Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας κατά τον 19ο αιώνα ( )» σε επιµέλεια Κ. Κωστή και Σ. Πετµεζά και «Η Συλλογή της Alpha Bank. Ελληνική Τέχνη από το 1920 έως σήµερα». Κοινωνική Προσφορά Κάθε έτος σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράµ- µατα χορηγίας µέσω των οποίων ενισχύονται διάφοροι φορείς για τη διοργάνωση και εκτέλεση σηµαντικών πολιτιστικών, κυρίως, εκδηλώσεων. ίδεται προτεραιότητα στην ενίσχυση της περιφέρειας ή οµάδων και φορέων που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο. Υποστηρίζονται επίσης οµάδες που αναλαµβάνουν αθλητικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση των νέων, καθώς και οµάδες απεξαρτήσεως από ναρκωτικές ουσίες. Η συµβολή δεν είναι µόνο χρηµατική, αλλά περιλαµβάνει αποστολή βιβλίων, µέσων υποδοµής, εποπτικού υλικού κ.λπ. σε σχολεία, βιβλιοθήκες ή συλλόγους όλης της χώρας. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που δεν ανακοινώνονται λεπτοµερώς ενώ, λόγω του µεγάλου αριθµού τους, δεν είναι δυνατή η ονοµαστική παράθεση όλων όσοι λαµβάνουν ενίσχυση από την Τράπεζα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και οργανισµοί που σχετίζονται µε την εκπαίδευση και τη µόρφωση, η τοπική αυτοδιοίκηση, νοσοκο- µεία, ιατρικές οργανώσεις και εν γένει οργανώσεις που σχετίζονται µε την περίθαλψη και την υγεία, πολιτιστικοί οργανισµοί και ιδρύµατα, η Εκκλησία και εκκλησιαστικές οργανώσεις. Επίσης ενισχύονται µεµονωµένα φυσικά πρόσωπα, σύνδεσµοι, επαγγελµατικοί σύλλογοι και ενώσεις, αθλητικοί εξωραϊστικοί και φυσιολατρικοί σύλλογοι, τοπικές εφορείες προσκόπων και οδηγών, καθώς και διάφορες µη κυβερνητικές οργανώσεις. Το ποσό που διέθεσε η Τράπεζα στους ανωτέρω κατά το 2006 ανέρχεται σε Ευρώ 2,7 εκατ., ενώ το συνολικό ποσό κατά την πενταετία υπερβαίνει τα Ευρώ 17 εκατ., χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ποσά που δόθηκαν το 2004 στο πλαίσιο της Ολυµπιακής Χορηγίας. Επίσης, για τη διευκόλυνση ατόµων µε ειδικές ανάγκες, οι περισσότεροι ανελκυστήρες των Μονάδων είναι εξοπλισµένοι µε σύστηµα γραφής Μπράιγ για τη διευκόλυνση ατόµων µε προβλήµατα οράσεως, καθώς και µε τηλεφωνικές συσκευές για ενδοεπικοινωνία σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών. Στα Κεντρικά Κτήρια και στα Καταστήµατα που ανακαινίζονται έχουν κατασκευασθεί κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες) για τη διευκόλυνση προσβάσεως εµποδιζόµενων ατόµων ή ατόµων που κινούνται µε αναπηρικά αµαξίδια. Ιδρύµατα Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου Το κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου ιδρύθηκε το 1979 µε δωρεά του τότε Προέδρου της Τραπέζης Πίστεως Σπύρου Ι. Κωστοπούλου και της συζύγου του Ευρυδίκης, µε την ευκαιρία του εορτασµού της εκατοστής επετείου της Τραπέζης. Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η προώθηση του πολιτισµού και η προσφορά κοινωφελούς έργου µέσα από την ενίσχυση της εκπαιδεύσεως, των τεχνών και της έρευνας εντός και εκτός Ελλάδος. Στο πλαίσιο υλοποιήσεως των ανωτέρω σκοπών, ενισχύθηκαν κατά το 2006 ποικίλες δράσεις και πρωτοβουλίες. Αναφέρεται ενδεικτικά και επιλεκτικά εξ αυτών, ως προς τον χώρο της αρχαιολογίας και αναδείξεως αρχαιολογικών µνηµείων, η αποκλειστική χορηγία του αναστηλωτικού προγράµµατος της ανατολικής ζωφόρου του µνηµείου του Θρασύλλου στην Νότια Κλιτύ της Ακροπόλεως, που συνίσταται στην αξιοποίηση των σωζόµενων αρχιτεκτονικών µελών ενός από τα σηµαντικότερα χορηγικά µνηµεία της χώρας. Πέρα από τον χώρο των επιστη- µονικών µελετών, σηµαντική ήταν η παρουσία του Ιδρύµατος στον χώρο των εικαστικών τεχνών µε την από κοινού µε το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης διοργάνωση της ατοµικής εκθέσεως της Αγγλίδας καλλιτέχνιδος Eve Sussman σε εκθεσιακούς χώρους του Κρατικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ίδρυµα Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου Συστήθηκε το 1989, ως συµβολή στην ανοικοδό- µηση της πόλεως της Καλαµάτας µετά τους σεισµούς που την έπληξαν, και φέρει το όνοµα της συζύγου του Ιδρυτού της Τραπέζης. Η Τράπεζα ανέλαβε την ανέγερση και τον εξοπλισµό παιδικού σταθµού σε οικόπεδο που παραχώρησε ο κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και η κ. Αναστασία Σ. Κωστοπούλου. Τα έξοδα λειτουργίας του καλύπτονται από την Τράπεζα, το Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και µέλη της Οικογενείας Κωστοπούλου. Σε αυτόν τον πρότυπο παιδικό σταθµό, εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό δέκα ατόµων µεριµνά τόσο για το παιδί όσο και για την οικογένειά του. Ο σταθµός φιλοξενεί 85 παιδιά οικογενειών µε περιορισµένη οικονοµική δυνατότητα, ενώ παρέχεται και η πρωινή και µεσηµεριανή σίτιση, διευκολύνοντας, έτσι, τις εργαζόµενες µητέρες. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί η λειτουργία διαµορφωµένου χώρου που προορίζεται για τους γονείς και λειτουργεί διττά, ως χώρος συναθροίσεως αλλά και γνωρι- µίας µε διάφορες τέχνες και µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη δηµιουργικών δεξιοτήτων αλλά και τη δηµιουργία επαγγελµατικών προοπτικών. Προστασία του Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Πολιτική Η Τράπεζα, πάντα ευαισθητοποιηµένη στα µεγάλα κοινωνικά θέµατα, ακολουθεί σαφή και ολοκληρω- µένη περιβαλλοντική πολιτική, εκπληρώνοντας ταυτοχρόνως τις προσδοκίες των Μετόχων της. Αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονοµίας εξαρτάται άµεσα από τη βιωσιµότητα του οικοσυστήµατος και την ευθύνη που έχει να συµβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονό- µηση των φυσικών πόρων. Για τον λόγον αυτόν, έχει αναπτύξει µία σειρά πρωτοβουλιών, που είναι συµβατές µε τους διεθνείς κανόνες και πρακτικές, µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. εσµεύεται για την αντιµετώπιση των άµεσων και έµµεσων συνεπειών από τη λειτουργία της στο περιβάλλον και θέτει µετρήσιµους στόχους, η πορεία υλοποιήσεως των οποίων παρακολουθείται συστηµατικά κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη διατύπωση συγκεκριµένων κανόνων και την εφαρµογή τους σε όλες τις εταιρίες του Οµίλου. Η περιβαλλοντική πολιτική ενσωµατώνεται και υλοποιείται σε όλες τις δραστηριότητές µας. Μερικά παραδείγµατα της πολιτικής µας είναι, η επιλογή εκείνων των προµηθευτών που πληρούν τα κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας, η ενηµέρωση των εργαζοµένων και η ενίσχυση της οικολογικής τους συνειδήσεως, η απαγόρευση του καπνίσµατος από το 2002, η µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων, η ανακύκλωση υλικών και η εξοικονόµηση ενέργειας. Ενδεικτικό παράδειγµα της σηµασίας που δίδουµε στην εξοικονόµηση ενέργειας είναι ότι, σε περιπτώσεις ενοικιάσεως ή αγοράς, δίδεται προτεραιότητα σε κτήρια που πληρούν στον µέγιστο δυνατό βαθµό τα κριτήρια της Τραπέζης για εξοικονόµηση ενέργειας. Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχειρίσεως Το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχειρίσεως που εφαρµόζουµε και οι τοµείς που δραστηριοποιού

5 µεθα για την άσκηση της πολιτικής µας για το περιβάλλον περιλαµβάνει: Εξοικονόµηση Ενέργειας Επιδιώκεται η αποτελεσµατική αξιοποίηση των διαθεσίµων υλικών, η συστηµατική παρακολούθηση και µείωση, κατά το δυνατόν, της καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και πετρελαίου, η σταδιακή υποκατάσταση του πετρελαίου θερµάνσεως µε φυσικό αέριο, η εξοικονόµηση καυσίµων, η ορθή διαχείριση των αποβλήτων (ανακύκλωση ή απόσυρση), σύµφωνα µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και τους στόχους που τίθενται. Σε όλα τα νέα κτήρια αλλά και κατά την ανακαίνιση των παλαιών λαµβάνεται µέριµνα ώστε να αξιοποιείται ο φυσικός φωτισµός και να εξοικονοµείται ενέργεια. Σε ορισµένα κτήρια έχουν κατασκευασθεί αντλητικά συστήµατα και µονάδες αποσκληρύνσεως για την άντληση και χρησιµοποίηση, µετά από επεξεργασία, των υπόγειων διαθέσιµων υδάτων. Ακόµη, τοποθετήθηκε πιλοτικά σε ένα κτήριο της Τραπέζης ηλεκτρονική διάταξη για την εξοικονό- µηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων στο συγκεκριµένο κτήριο θα εξαρτηθεί το αν θα προχωρήσει η εγκατάσταση της διατάξεως σε όλο το ίκτυο της Τραπέζης. Περιορισµός άσκοπης χρήσεως χαρτιού Η Τράπεζα, κατά πάγια πολιτική, επενδύει σε ηλεκτρονικά συστήµατα και τροποποιεί τις διαδικασίες αξιοποιώντας την ηλεκτρονική επικοινωνία, τόσο εντός όσο και εκτός αυτής, µε σκοπό τον περιορισµό στο ελάχιστο δυνατόν του χάρτινου αρχείου. Η κατανάλωση χαρτιού ανά εργαζόµενο γίνεται σύµφωνα µε τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες, ενώ για τις Μονάδες ορίζεται σε ετήσια βάση το ύψος της δαπάνης για την προµήθεια χαρτιού. Για το στέγνωµα των χεριών χρησιµοποιούνται χάρτινες χειροπετσέτες, κατασκευασµένες χωρίς λευκαντικά και 100% ανακυκλώσιµες. Το άχρηστο χαρτί περισυλλέγεται µε σκοπό την ανακύκλωση. Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, ανακύκλωση και διαχείριση ρυπογόνων υλικών Αποφεύγεται η χρήση πλαστικού στις συσκευασίες των αποθηκών και για τη διακίνηση υλικών. Μέσω πιστοποιηµένων εταιριών έχουν αποσυρθεί οι µετασχηµατιστές µέσης τάσεως µε µονωτικό έλαιο τύπου Clofen (PCBs), που υπήρχαν σε ορισµένα κτήρια και έχουν ληφθεί τα ανάλογα πιστοποιητικά εξαλείψεως µετά την ασφαλή θερµοκαταστροφή τους σε χώρα του εξωτερικού. Επίσης, η απόσυρση των συσσωρευτών ρεύµατος (UPS, Η/Ζ, συναγερµού κ.λπ.) γίνεται µέσω πιστοποιηµένων εταιριών σε µία προσπάθεια ανακυκλώσεως των καταναλωτικών µπαταριών, σύµφωνα µε την περιβαλλοντική κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. Η Τράπεζα προµηθεύεται κλιµατιστικά µηχανήµατα µε οικολογικό ψυκτικό υγρό R407 και φιάλες κατασβέσεως µε FM200, υλικά που έχουν κριθεί φιλικά προς το περιβάλλον και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Προµηθευτές Οι εταιρίες από τις οποίες προµηθεύεται είδη καθαρισµού η Τράπεζα, όσο και τα συνεργεία καθαρισµού µε τα οποία συνεργάζεται, δεσµεύονται συµβατικά να προµηθεύουν ή/και να χρησιµοποιούν υλικά εγκεκριµένα από το Γενικό Χηµείο του Κράτους. Παράλληλα, δίδεται έµφαση και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών κριτηρίων και σε άλλους τοµείς για την περαιτέρω προώθηση της περιβαλλοντικής συνειδήσεως σε συνεργάτες, προµηθευτές και την κοινωνία εν γένει. Κτήρια Οι εργασιακοί χώροι µελετώνται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι άριστες κατά το δυνατόν συνθήκες εργασίας για το Προσωπικό και την πελατεία, ενώ τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ή τη συντήρησή τους, είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Κάθε 15 µε 20 χρόνια πραγµατοποιείται πλήρης ανακαίνιση των Καταστηµάτων παρέχοντας τη δυνατότητα να υπάρχουν πάντοτε εγκατεστηµένα τα πλέον σύγχρονα συστήµατα και υποδοµές. Ακόµη, η Τράπεζα, σεβόµενη την αρχιτεκτονική κληρονοµιά δίδει µεγάλη βαρύτητα στη διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα κατά την κατασκευή και ανακαίνιση των Καταστηµάτων της, χρησιµοποιώντας πάντα σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Στους τοµείς που έχουν τεθεί µετρήσιµοι στόχοι, τα αποτελέσµατα κάθε έτος αναδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, όπως φαίνεται στους πίνακες 1 και 2. Πίνακας 1: Κατανάλωση νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου θερµάνσεως Υποστήριξη Προγραµµάτων για την Προστασία της Φύσεως «Γαλάζιες Σηµαίες» Η Alpha Bank, για έκτη συνεχή χρονιά, στηρίζει ως Χορηγός το διεθνές Πρόγραµµα «Γαλάζιες Σηµαίες» που διαχειρίζεται στην Ελλάδα η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. Οι «Γαλάζιες Σηµαίες» είναι ένα πρόγραµµα περιβαλλοντικής ευαισθητοποιήσεως και προστασίας που πραγµατοποιείται κάθε έτος σε διεθνές επίπεδο και σε περισσότερες από 40 χώρες. Είναι σύµβολο ποιότητος και απονέµεται σε οργανωµένες ακτές και µαρίνες που πληρούν 29 αυστηρά κριτήρια. Το πρόγραµµα στοχεύει στην καλύτερη οργάνωση των ακτών ώστε να γίνουν ασφαλέστερες για κολύµπι, µεριµνά για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα συµβάλλει αποτελεσµατικά στην οικονοµική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Στο πλαίσιο των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2006, που διοργανώνονται για δεύτερη συνεχή χρονιά από την εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ecocity, η Alpha Bank βραβεύθηκε µε το Βραβείο Χορηγίας Περιβαλλοντικού Έργου για τη χορηγία του Προγράµµατος «Γαλάζιες Σηµαίες». «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» Η Τράπεζα, στηρίζει το πρόγραµµα ενισχύσεως της οικολογικής συνειδήσεως των νέων «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης στο οποίο λαµβάνουν 2006/ / Στόχος Απολογισµός Στόχος Νερό (m 3 ) % 0,6% -1% Ηλεκτ. Ενέργεια (mwh) ,5% 10,8% 5% Πετρ. θερµάνσεως (lt) % -8,5% -15% Σηµειώσεις: -Τα στοιχεία αφορούν κτήρια συνολικής εκτάσεως m 2 που στεγάζουν Κεντρικές ιοικητικές Υπηρεσίες στην Αττική. - Η αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που παρουσιάσθηκε το έτος 2006 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος οφείλεται στην αύξηση του δικτύου των Καταστηµάτων και στον µεγάλο αριθµό µεταστεγάσεων/ανακαινίσεων, καθώς και στην αύξηση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Πίνακας 2: Ανακύκλωση χαρτιού 2006/ / Απολογισµός Στόχος Πολτοποίηση (kg) * ,99 5% *Κατά το 2003 και 2004 η πολτοποίηση ήταν ασυνήθιστα µεγάλη, λόγω καταναλώσεως χαρτιού για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Έτσι το 2005 υπήρξε σηµαντική µείωση της πολτοποιήσεως. Σηµείωση: Τα στοιχεία αφορούν όλες τις Κεντρικές Υπηρεσίες στην Αττική. µέρος οµάδες εθελοντών από όλη τη χώρα. Η ευαισθητοποίηση µαθητών, νέων και ενηλίκων για µία φύση χωρίς σκουπίδια, για ένα καθαρό περιβάλλον, η συνεργασία, η εθελοντική προσφορά, η επικοινωνία και η κοινή δράση εθελοντών, πολιτών, φορέων και Αρχών συγκαταλέγονται στους στόχους του Προγράµµατος. Τον Απρίλιο του 2006 βραβεύθηκαν οµάδες για τις εθελοντικές τους εργασίες τις σχετικές µε αυτό το πρόγραµµα. Ακόµη, η Alpha Bank σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων πραγµατοποίησε την 25η Νοεµβρίου 2006 το 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο µε τίτλο «Τα Σκουπίδια αν µειώσουµε, τη φύση θα γλιτώσουµε». Ανακύκλωση Συσκευών Η Alpha Bank, αντιµετωπίζοντας τα θέµατα που αφορούν το περιβάλλον µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης και ευαισθησίας, άρχισε τη συνεργασία µε το πρώτο και µοναδικό σύστηµα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην Ελλάδα, την εταιρία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.». Στο εξής, η Τράπεζα θα αποστέλλει εκεί τον παλαιό ή κατεστραµµένο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό της, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ., ο οποίος θα ανακυκλώνεται και συνεπώς θα αξιοποιείται επωφελώς προς το περιβάλλον

6 ιακρίσεις Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ανταποδοτικής Ανακυκλώσεως Η Alpha Bank, θεωρώντας το ενδιαφέρον για το περιβάλλον πρωταρχική εκδήλωση πολιτισµού, ανέλαβε τη Χορηγία του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ανταποδοτικής Ανακυκλώσεως του ήµου Αθηναίων. Για τη λειτουργία του εν λόγω συστήµατος έχουν δηµιουργηθεί Ολοκληρωµένα Κέντρα Ανακυκλώσεως σε κεντρικά σηµεία του ήµου Αθηναίων. Για τη συµµετοχή τους σε αυτή την προσπάθεια, οι καταναλωτές λαµβάνουν εκπτωτικά κουπόνια, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιήσουν για αγορές τους από διάφορα συνεργαζόµενα Καταστήµατα ή να δωρίζουν την αξία της εκπτώσεως υπέρ κάποιου κοινωνικού σκοπού. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης συνεργασίας πραγµατοποιήθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία εκδήλωση-διαγωνισµός Ανακυκλώσεως ALPHA BANK την 2 εκεµβρίου 2006, στην Πλατεία Συντάγµατος, µε συµµετοχή τόσο του κοινού όσο και του Προσωπικού της Τραπέζης και δυναµική παρουσία Εθελοντών από την Τράπεζα. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Η Alpha Bank λαµβάνει κάθε έτος πλήθος διακρίσεων που πιστοποιούν την καλή οργάνωση, τη δυναµικότητα, την πρωτοπορία και κυρίως την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει. Οι διακρίσεις που έλαβε η Alpha Bank κατά το 2006 ήταν οι εξής: Η Alpha Bank έλαβε βραβείο για τη συνεχή κερδοφορία και τη συνέπειά της προς τους Mετόχους. Συγκεκριµένα, στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε την 28 Σεπτεµβρίου 2006 επ ευκαιρία του εορτασµού των 130 ετών από την ίδρυση και λειτουργία του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η Alpha Bank έλαβε το πρώτο βραβείο µεταξύ των εισηγµένων εταιριών, καθώς συνεισφέρει στην ανάπτυξη του θεσµού του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου και κυρίως παρουσιάζει συνεχή κερδοφορία και διανέµει ανελλιπώς µέρισµα στους Μετόχους της από το Το Τµήµα Αναλύσεως Αγορών της Alpha Bank κατέλαβε την 1η θέση παγκοσµίως για το έτος 2006 στη δηµοσκόπηση για τις εκτιµήσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών (Στερλίνα/ ολάριο, ολάριο/ευρώ, ολάριο/γιεν) που διοργανώνει σε µηνιαία βάση το διεθνές πρακτορείο Reuters. Η επιτυχηµένη συµµετοχή της Τραπέζης ως Βασικός ιαπραγµατευτής στην αγορά Οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου είχε ως αποτέλεσµα την κατάταξη της Τραπέζης στη 2η θέση επί συνόλου 22 ελληνικών και ξένων τραπεζών που αξιολογούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Βασικοί ιαπραγµατευτές. Το Βραβείο Χορηγίας Περιβαλλοντικού Έργου απονεµήθηκε στην Alpha Bank για τη χορηγία του Προγράµµατος "Γαλάζιες Σηµαίες" στο πλαίσιο των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2006 που διοργανώνονται, για δεύτερη συνεχή χρονιά, από την εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ecocity. Η συµµετοχή της στον δείκτη FTSE4Good πιστοποιεί ότι η Τράπεζα δεν παρουσιάζει µόνον εξαιρετικά οικονοµικά αποτελέσµατα αλλά διαθέτει και υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία. Ο δείκτης FTSE4Good σχεδιάσθηκε από τον διεθνή οργανισµό FTSE µε σκοπό να καθιερώσει αντικειµενικά κριτήρια, διεθνώς αναγνωρισµένα, για την αξιολόγηση µεγάλων εταιριών ως προς την κοινωνική τους υπευθυνότητα. Η Alpha Bank Cyprus βραβεύθηκε για έκτη συνεχή χρονιά µε το βραβείο JP Morgan Chase Quality Recognition Award. Ο διεθνής χρηµατοοικονοµικός οργανισµός JP Morgan Chase απονέµει το βραβείο σε τράπεζεςσυνεργάτες του, που ξεχωρίζουν για το υψηλό επίπεδο ποιότητος των υπηρεσιών εκτελέσεως διεθνών πληρωµών που παρέχουν

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μιχάλης Οικονόμου, Σπίτι στη νότια Γαλλία Λάδι σε χαρτόνι 42,5 x 65,5 εκ. Η κοινωνική ευθύνη συνίσταται στην ενσωμάτωση από τις επιχειρήσεις, αρχών, στόχων και δράσεων που άπτονται του συνόλου των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι απασχολούμενοι στις Εταιρίες του Ομίλου Alpha Bank ανήλθαν στις 31.12.2009 σε 7.662 άτομα έναντι 8.061 στις 31.12.2008, σημειώνοντας μείωση κατά 5% συνολικά: ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό ΑΘΗΝΑ 2006 Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον ρ. Κ. Αραβώσης Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ ΘΕΣΜΟΣ Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία: Δ. Δ.: Περ. Ενότητα: Δυνατότητα λήψης

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγουμε την πόρτα της εκπαίδευσης!

Ανοίγουμε την πόρτα της εκπαίδευσης! 4 ΘΕΜΑ Ανοίγουμε την πόρτα της εκπαίδευσης! Δωρεάν σεμινάρια, αλλά και απόκτηση Master για όσα μέλη του Επιμελητηρίου το επιθυμούν Ένας από τους βασικούς στόχους της διοίκησης του Επιμελητηρίου είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία»

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ - ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟ. 3062/2002 Ο ΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10 & ΡΗΓΙΛΛΗΣ - ΑΘΗΝΑ 10674 - τηλ. 210-7215900-902-903 - fax 210-7215950

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης Εξυπνες Πόλεις Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Παύλος Γ. Σπυράκης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ιόφαντος Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2013 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΤΟΠΟΣ 1 MOBILITY FORUM & APPS AWARDS 2 Απριλίου 2 HR COMMUNITY CONFERENCE & AWARDS 14 Μαΐου 3 OTCs & COSMETICS CONFERENCE 4 HOSPITALITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

22-25 Οκτωβρίου 2009 - MEC Παιανίας. Η μεγάλη καινοτομία της 5ης Διεθνούς Έκθεσης ENVIROTECH '09 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ο.Τ.Α.

22-25 Οκτωβρίου 2009 - MEC Παιανίας. Η μεγάλη καινοτομία της 5ης Διεθνούς Έκθεσης ENVIROTECH '09 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ο.Τ.Α. Η Έκθεση 22-25 Οκτωβρίου 2009 - MEC Παιανίας Η συνάντηση των Ειδικών του Περιβάλλοντος Η 5η Διεθνής Έκθεση «ENVIROTECH 2009» είναι η εκθεσιακή πρόταση των εταιριών LEADEREXPO- LEADERTECH, οι οποίες επί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ. Ανθρώπινο Δυναμικό

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Ανθρώπινο Δυναμικό Υπευθυνότητα απέναντι στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας Αποστολή Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) Η διαρκής και επιταχυνόμενη ανάπτυξη των Εκπαιδευτηρίων Δούκα και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 9 Απριλίου 2009 η εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ

Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Με στόχο την κοινωνική προσφορά, η Τράπεζα Πειραιώς στην Κύπρο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο κοινωνικό έργο και τα περιβαλλοντικά θέματα, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Παρουσίαση στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης για την ενημέρωση των μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

26-29 Μαΐου 2011, Μ.Ε.Κ. Παιανίας Επιστολή Χαιρετισµός Η αναµφισβήτητη επιτυχία της InterAigis 09, της 1 ης ιεθνούς Έκθεσης Πολιτικής Προστασίας. Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Ειδικού Εξοπλισµού Οργανισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector ΟδηγόςΑειφορίαςγια Τράπεζες και Ασφαλιστικές: Πώς να εφαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ Ημερ. παραλαβής αίτησης: / / Ημερ. εξέτασης αίτησης: / / Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2009 Περιεχόμενα Α). Εισαγωγή. Β). Προπονητές ( Εθνικοί προπονητές περιφερειακοί προπονητές). Γ). Περιφέρεια (περιφερειακοί αγώνες). ). Προκρίσεις Εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Είναι δεδομένη η ανάγκη αλλαγών σε επίπεδο αθλητικού σχεδιασμού στον ΣΕΓΑΣ, ώστε να αντανακλά τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και - κυρίως - τα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται. www.maroussi.gr

Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται. www.maroussi.gr Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται www.maroussi.gr 1 Η ανάδειξη του ανθρώπινου και κοινωνικού προφίλ του Δήμου Αμαρουσίου αποτελεί προτεραιότητα. Κεντρική στρατηγική μας επιλογή, είναι να στηρίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελληνική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ Ε) Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η προστασία, διάσωση και διάδοση του τοπικού αμπελώνα και της αμπελοοινικής

Διαβάστε περισσότερα