χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης"

Transcript

1 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

2 Η Αποςτολι μασ Αποςτολι τθσ CBA Conquest Business Advisors είναι θ παροχι εξειδικευμζνων και πρακτικϊν λφςεων που να προςκζτουν αξία ςτουσ οργανιςμοφσ / επιχειριςεισ πελάτεσ. Από το 1989, κφριο μζλθμα των υμβοφλων μασ είναι να διακζτουν όλον τον απαιτοφμενο χρόνο για: να μελετοφν, να αξιολογοφν, να ςχεδιάηουν προτάςεισ και να βοθκοφν τισ επιχειριςεισ ςτθν υλοποίθςθ. Είμαςτε ςυνεχϊσ δίπλα ςασ γιατί κζλουμε να μασ βλζπετε ωσ ςυνεργάτεσ ςασ.

3 Επαγγελματιςμόσ Ανεξαρτθςία Αξιοπιςτία υνεργαςία Η Φιλοςοφία μασ

4 Οργάνωςθ και Ανκρϊπινο Δυναμικό Η οργάνωςθ και ςτελζχωςθ τθσ CBA εξελίςςεται ςυνεχϊσ για να ικανοποιεί ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό τισ ανάγκεσ των πελατϊν τθσ και άλλων ενδιαφερομζνων μερϊν. Σο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ CBA κατζχει υψθλοφσ ακαδθμαϊκοφσ και επαγγελματικοφσ τίτλουσ από γνωςτά πανεπιςτιμια και ζγκυρα επαγγελματικά ςϊματα. Τιοκετοφμε πολικι ςυνεχοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ Ζχουμε δθμιουργιςει ζνα δίκτυο από πολφ ικανοφσ ςυνεργάτεσ ςτθ Κφπρο και ςτο εξωτερικό

5 υμμετοχι ςε Οργανωμζνα φνολα Οι ςφμβουλοι τθσ CBA και οι επίλεκτοι ςυνεργάτεσ τθσ, ζχουν τισ πιο κάτω εγκρίςεισ / διαπιςτεφςεισ από διάφορουσ φορείσ: Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων / Σμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΑvΑΔ) IMC Διεκνισ Οργάνωςθ Εγκεκριμζνων υμβοφλων Επιχειριςεων Μζλθ των ΕΣΕΚ, ΕΜ, ΜΜΗΚ, υνδζςμου Αςφάλειασ και Τγείασ Κφπρου ΚΕΒΕ Intelligent Energy Europe πρόγραμμα Leonardo Da Vinci υμμετζχουμε ςυνεχϊσ ςε τοπικά και διεκνι ςυνζδρια και ςυναντιςεισ με ςτόχο τθ ςυνεχι ανανζωςθ και εμπλουτιςμό των δεξιοτιτων μασ.

6 Σηπαηηγικέρ Σςμμασίερ Κατάλογοσ εταιριϊν με τισ οποίεσ θ CBA ςυνεργάηεται ι ζχει ςυνεργαςτεί ςτο παρελκόν περιλαμβάνει: Euro Excellence Kingswell International Proplan Ltd Klimabundnis Ostereich Gmbh META Group s.r.l. BPM S.A. European University Agence de l'environnement et de la Maîtrise de l'energie Door 2 door energy AGROPOLE SA RTH Consulting EMS TARGET GMBH

7 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

8 Γηαγλωζηηθές Μειέηες Προςφερόμενεσ Τπθρεςίεσ Τετλοοηθολοκηθές Μειέηες Δπητεηρεζηαθός Στεδηαζκός Σσκβοσιεσηηθές Υπερεζίες Δθαρκογή Σσζηεκάηωλ Γηατείρηζες Γηατείρηζε Αλζρώπηλοσ Γσλακηθού Δσρωπαϊθά Προγράκκαηα

9 Διαχείριςθ Ποιότθτασ ΙSΟ 9001 TQM EFQM

10 Επιχειρθματικι Τποςτιριξθ Σεχνοοικονομικζσ Μελζτεσ Αναδιοργάνωςθ Επιχειριςεων Επιχειρθματικόσ προγραμματιςμόσ Εκπαίδευςθ προςωπικοφ

11 Σεχνοοικονομικζσ Μελζτεσ Μεθοδολογία Αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν ςτόχων Περιγραφι επενδυτικοφ ςχεδίου Αξιολόγθςθ «Σεχνολογίασ» Αξιολόγθςθ υφιςτάμενων υποδομϊν Ανάλυςθ κεφαλαιουχικϊν δαπανϊν Αξιολόγθςθ αρχικισ επζνδυςθσ Εκτίμθςθ λειτουργικϊν εςόδων και κόςτων Ετοιμαςία οικονομικϊν προβλζψεων Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ Δπέλδσζε ζε λέα ηετλοιογία Ανάπτυξθ Τποδομισ Τοποζέηεζε Γραζηερηοηήηωλ Νέες Γραζηερηόηεηες Δπελδύζεης γηα προζηαζία ηοσ περηβάιιοληος Δπελδύζεης γηα βειηίωζε ηωλ επηδόζεωλ Αζθάιεηας θαη Υγείας Πλεονεκτήματα της CBA Βελτιωμζνθ απόδοςθ κεφαλαίων Επιλογι βζλτιςτων ςχεδίων Αξιοποίθςθ Πόρων Διαςφάλιςθ βιωςιμότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ

12 Επιχειρθματικι Τποςτιριξθ / Ανάπτυξθ Ετοιμαςία φακζλων για ςυμμετοχι ςε προγράμματα χορθγιςεων: Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ Σεχνολογικισ Αναβάκμιςθσ Επιχειριςεων Εργαςτθριακισ Τποδομισ EMAS

13 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

14 Διαχείριςθ Αςφάλειασ και Τγείασ ςτθν Εργαςία OHSAS 18001/ ΕΛΟΣ 1801 Κυπριακι Νομοκεςία

15 Διαχείριςθ Αςφάλειασ και Τγείασ ςτθν Εργαςία OHSAS Τη περηιακβάλεη ηο Πρόησπο OHSAS Γέζκεπζε από ηελ Γηεύζπλζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο κηαο ζνβαξήο θαη ππεύζπλεο πνιηηηθήο γηα Δπαγγεικαηηθή Υγεία θαη Αζθάιεηα Δπηζήκαλζε ησλ θηλδύλσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο, θαζώο επίζεο θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ Καζνξηζκόο πξνηεξαηνηήησλ γηα ηα δηάθνξα κέηξα Δπαγγεικαηηθήο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε ην ζπλεπαγόκελν νηθνλνκηθό θόζηνο θαη δηακόξθσζε πνιηηηθήο πνπ λα έρεη όθεινο θαη ζηνπο δύν ηνκείο Έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο Ποηο ηο Γηθό ζας Όθειος Βειηίσζε ηεο γεληθήο εκθάληζεο ηνπ όινπ ρώξνπ θαζώο θαη ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαη αζθάιεηαο Βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο επηρείξεζεο Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζην ζέκα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ

16 Διαχείριςθ Αςφάλειασ και Τγείασ ςτθν Εργαςία Κυπριακι Νομοκεςία Βαζηθές πρόλοηες ηες Νοκοζεζίας Οι βαςικζσ πρόνοιεσ των νόμων περί Αςφάλειασ και Υγείασ ςτθν Εργαςία, μεταξφ άλλων είναι: Ετοιμαςία εκτίμθςθσ του κινδφνου Φπαρξθ ςιμανςθσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, κατά τθν εργαςία, όταν οι υπαρκτοί ι πικανοί κίνδυνοι δεν μποροφν να αποφευχκοφν ι μειωκοφν επαρκϊσ με τεχνικά ι άλλα μζςα Εκλογι Αντιπροςϊπων Αςφαλείασ οι οποίοι μεταξφ άλλων, αντιπροςωπεφουν τουσ εργαηομζνουσ ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ, επικεωροφν και αξιολογοφν τουσ χϊρουσ εργαςίασ και ειςθγοφνται ςτον εργοδότθ μζτρα μείωςθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου Οργάνωςθ του χϊρου εργαςίασ, μεταξφ άλλων να περιλαμβάνει, επαρκι μζςα διαφυγισ και μζςα καταπολζμθςθσ πυρκαγιάσ ςε περίπτωςθ εκτάκτου ανάγκθσ και ενθμζρωςθ του προςωπικοφ για τθν τοποκεςία εξόδων κινδφνου και για το ςχζδιο δράςθσ Ποιο το Δικό σας Όφελος Βελτίωςθ τθσ γενικισ εμφάνιςθσ των εργαςιακϊν χϊρων κακϊσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ και αςφάλειασ Βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των λειτουργιϊν τθσ επιχείρθςθσ Αξιολόγηζη Εκπαίδευςθ του προςωπικοφεπγαζιών ςε και κζματα Πληποθόπηζη επγαζιακού υγείασ και αςφάλειασ και εφαρμογισ τθσ και εκπαίδεςζη σώπος επγαζομένυν νομοκεςίασ περί ΑΣΦΑΛΕΙΑ αςφάλειασ και υγείασ ςτθν εργαςία ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ για αντιμετϊπιςθ εκτάκτων περιςτατικϊν. Εκηίμηζη Κινδύνος και λήτη μέηπυν

17 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

18 Διαπίςτευςθ Εργαςτθρίων Διαπίςτευςθ Εργαςτθρίων κατά ISO και ISO Κλινικά Εργαςτιρια Εργαςτιρια Σροφίμων Εργαςτιριο Κζντρου Εφαρμογϊν Ενζργειασ

19 Νζα Προςζγγιςθ Βοικεια προσ εταιρείεσ για πιςτοποίθςθ των προϊόντων τουσ με τθ ςιμανςθ Παραγωγοί Δομικϊν Τλικϊν Μθχανθμάτων ιαλοφόρων Διαφθμιςτικϊν Πινακίδων Αλουμινίων Ετοιμαςία Δθλϊςεων υμμόρφωςθσ Σεχνικϊν Φακζλων Ζλεγχο Παραγωγισ Προγράμματα Ελζγχου

20 Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ ISO Σι περιλαμβάνει το πρότυπο ISO Μελζτεσ περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων Γέζκεπζε από ηελ Γηεύζπλζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο κηαο ζνβαξήο θαη ππεύζπλεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο κε ζπγθεθξηκέλνπο θαη κεηξήζηκνπο ζηόρνπο Δπηζήκαλζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο EMAS ηεο επηρείξεζεο πξόγξακκα δξάζεο Καζνξηζκόο ηνπ βαζκνύ ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηα δηάθνξα πεξηβαιινληηθά κέηξα Έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο πνιηηηθήο Σπλερήο ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ EcoLabel Ποηο ηο Γηθό ζας Όθειος Βειηίσζε ηεο γεληθήο εκθάληζεο ηνπ όινπ ρώξνπ θαζώο θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο πειάηεο θαη γηα ην ίδην ην πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο Βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο επηρείξεζεο Μείσζε θόζησλ ιεηηνπξγίαο κέζα από θαιύηεξε δηαρείξηζε π.ρ. πηζαλή επαλαρξεζηκνπνίεζε αληί απόξξηςε ησλ Α πιώλ, πιηθώλ ζπζθεπαζίαο, θύξαο, απνβιήησλ θαη ησλ απνξξηκκάησλ, θαζώο θαη ηεο ελέξγεηαο Γεκηνπξγία αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο έλαληη άιισλ, ληόπησλ θαη μέλσλ Μείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ από ηηο δηάθνξεο πεγέο ξύπαλζεο θαη δεκηνπξγία αζθαιέζηεξνπ θαη πγηεηλνύ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο Βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο πειάηεο

21 EMAS Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ Απαιτήσεις EMAS Οποιοςδιποτε οργανιςμόσ επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτο ςφςτθμα πρζπει: να υιοκετιςει περιβαλλοντικι πολιτικι να ετοιμάςει περιβαλλοντικι ανάλυςθ των δραςτθριοτιτων, προϊόντων και υπθρεςιϊν του να κζςει ςε εφαρμογι ςφςτθμα οικολογικισ διαχείριςθσ να διενεργεί τακτικά οικολογικό ζλεγχο και να ςυντάςςει περιβαλλοντικι διλωςθ, θ οποία πρζπει να επικυρϊνεται από διαπιςτευμζνο επαλθκευτι και να δθμοςιοποιείται. Ο αρμόδιοσ φορζασ είναι ο Υπουργόσ Γεωργίασ, Φυςικϊν πόρων και περιβάλλοντοσ Φορζασ διαπίςτευςθσ οργανιςμϊν επαλικευςθσ είναι ο Διευκυντισ του Κυπριακοφ Οργανιςμοφ προϊκθςθσ ποιότθτασ. Αλακελόκελα Οθέιε 1. Μείσζε ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο ρξήζεο πξώησλ πιώλ θαη ηεο κείσζεο ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ. 2. Βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απόδνζεο ηνπ νξγαληζκνύ. 3. Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ αθνξνύλ ζέκαηα πεξηβάιινληνο. 4. Γεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή θαη ππεπζπλόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αζθάιεηαο θαη πγείαο. 5. πξόιεςε λνκνζεηηθώλ παξαβάζεσλ θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο. 6. Βειηίσζε ηεο δεκόζηαο εηθόλαο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 7. Απνδνηηθόηεξε δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ. 8. Απμεκέλεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζε αγνξέο όπνπ ηα πξάζηλα πξντόληα είλαη ζεκαληηθά. 9. Φξήζε ηνπ εκβιήκαηνο ηνπ EMAS σο εξγαιείνπ πξνώζεζεο ηεο αγνξάο.

22 EcoLabel Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ Φαραθηερηζηηθά ηοσ ζσζηήκαηος Τν ζύζηεκα είλαη επηιεθηηθό, αθνύ απνλέκεηαη µόλν ζε εθείλα ηα πξντόληα µε ηηο ιηγόηεξεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ Δπηθξαηεί πιήξεο δηαθάλεηα: Τα νηθνινγηθά θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ ηα πξντόληα δηακνξθώλνληαη µε ηε ζπκβνιή ησλ εκπιεθόκελσλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ. Δπίζεο, νη θαηαλαισηέο κπνξνύλ λα είλαη ζίγνπξνη όηη γηα έλα πξντόλ/ππεξεζία πνπ αλαγξάθεη ην Οηθνινγηθό Σήκα, απηό έρεη απνλεκεζεί από µηα αλεμάξηεηε θαη ακεξόιεπηε αξρή Δθαξκόδεη ηελ πνιπ-θξηηεξηαθή αλάιπζε: Όινο ν θύθινο δσήο ηνπ πξντόληνο / ππεξεζίαο αλαιύεηαη µε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα γίλεηαη εθηίκεζε όισλ ησλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ Έρεη Δπξσπατθή δηάζηαζε Δίλαη εζεινληηθό θαη γηα ην ιόγν απηό δε ζέηεη θξαγκνύο ζην εκπόξην Ποσ εθαρκόδεηαη? Τν Δπξσπατθό νηθνινγηθό ζήκα απνλέκεηαη ζε θαηαλαισηηθά αγαζά θαζεκεξηλήο ρξήζεο (είδε έλδπζεο, ππόδεζεο, έπηπια θιπ, εθηόο από ηξόθηκα πνηά θαη θάξκαθα, θαζώο θαη ππεξεζίεο (θαηαζθελσηηθνί ρώξνη θαη ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα). Σε ποηοσς απεσζύλεηαη? Αίηεζε γηα ηελ απνλνκή ηνπ Σήκαηνο, κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ν παξαγσγόο, ν εηζαγσγέαο, ν θνξέαο παξνρήο ππεξεζηώλ, ή νη αζρνινύκελνη κε ηε ιηαληθή δηαρείξηζε ή ηελ εκπνξία ελόο πξντόληνο, ζηνλ αξκόδην θνξέα πνπ νξίδεηαη από ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν παξάγεηαη ην πξντόλ ή δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά γηα πξώηε θνξά ή εηζάγεηαη από ηξίηε ρώξα. Αλακελόκελα οθέιε Μείσζε δαπαλώλ από ηελ εμνηθνλόκεζε θπζηθώλ πόξσλ Βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απόδνζεο ηεο επηρείξεζεο Αίζζεζε επεκεξίαο από ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο (θαζαξηόηεηα, πγηεηλή, αζθάιεηα) ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηζθεπηώλ ησλ θηιηθώλ θαηαιπκάησλ Απαίηεζε ησλ πειαηώλ, ππεξγνιάβσλ θαη θηινμελνπκέλσλ καο Φξήζηκν εξγαιείν κάξθεηηλγθ

23 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

24 Ευκαιρίεσ Χρθματοδότθςθσ Ενίςχυςθ τθσ Γυναικείασ και Νεανικισ Επιχειρθματικότθτασ Δθμιουργία Ιςτοςελίδασ για ΜΜΕ Προςταςία του Περιβάλλοντοσ από Βιομθχανικι Ρφπανςθ

25 Ευκαιρίεσ Χρθματοδότθςθσ Σεχνολογικι Αναβάκμιςθ Μεταποιθτικοφ Σομζα Χορθγία για Κατεδάφιςθ Οχλθρϊν Κτθνοτροφικϊν Τποςτατικϊν Ενίςχυςθ για μεταποίθςθ ι εμπορεία Γεωργικϊν Προϊόντων (de minimis)

26 Ευκαιρίεσ Χρθματοδότθςθσ Χρθματοδότθςθ για το Κοινοτικό φςτθμα Οικολογικισ Διαχείριςθσ EMAS Επιχορθγιςεισ για Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ για νζα κτιρια ι ανακαίνιςθ υφιςτάμενων Αναβάκμιςθ Εργαςτθριακισ Τποδομισ

27 Ευρωπαϊκά Προγράμματα Youth Farm: Αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ αναφορικά με το επίπεδο γνϊςεων, εκπαίδευςθσ και νοοτροπίασ των νεαρϊν αγροτϊν για τθν υγεία και αςφάλεια. τόχοσ θ ευαιςκθτοποίθςθ των νζων αγροτϊν ςτθν ανάγκθ για εφαρμογι διαδικαςιϊν και κανόνων για διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ και υγείασ. υμμετοχι ςε πρόγραμμα για τθν δθμιουργία κλίματοσ ευρφτερθσ υιοκζτθςθσ τθσ θλιακισ ενζργειασ ςτθν Κφπρο Leonardo Da Vinci programme Αξιολόγθςθ προγραμμάτων LEONARDO εκ μζρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςαν External Expert.

28 Ευρωπαϊκά Προγράμματα Improving competitiveness of SME s through IT based Environmental business planning. Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε ΜΜΕ ςε όλθ τθν Μεςόγειο και ςτοχεφει ςτθν αναβάκμιςθ κεςμϊν και πολιτικϊν για περιβαλλοντικι διαχείριςθ. Vocational Training in the Electrical Systems Technologies for Solar and Wind Energy Applications using Advanced Internet Services. Η CBA ζαν ηεσνικόρ εμπειπογνώμοναρ έκανε εμπεπιζηαηυμένη έπεςνα ηοπικήρ ηεσνογνυζίαρ και ανάλςζη διοπθυηικών μέηπυν.

29 Ευρωπαϊκά Προγράμματα Υιοθέηηζη πολιηικών και κανονιζμών πος πποωθούν ηη σπήζη ηλιακήρ ενέπγειαρ. Το έπγο ζηόσεςε ζηο ζσεδιαζμό ελκςζηικών σπημαηοδοηικών πακέηων για επένδςζη ζε Τεσνολογίερ Ανανεώζιμων πηγών Ενέπγειαρ και Εξοικονόμηζηρ Ενέπγειαρ.

30 Ευρωπαϊκά Προγράμματα Μελζτθ για τθν ανάγκθ και δθμιουργία μιασ κεντρικισ βάςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν που να αφοροφν το νερό ςτθ Κφπρο και τθν Ευρϊπθ τόχοσ του ζργου είναι θ προϊκθςθ τθσ εγκαταςτάτθσ ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ θμιακάκαρτου νεροφ ςτθ Κφπρο ςε οικίεσ και άλλα υποςτατικά και θ προϊκθςθ τθσ τεχνολογίασ ςε άλλεσ Ευρω- Μεςογειακζσ Χϊρεσ

31 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

32 εμινάρια και Εκπαιδεφςεισ Αναγνϊριςθ και Σεκμθρίωςθ Διαδικαςιϊν Λειτουργίασ τόχοι Με τθ λιξθ του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ να: Σχεδιάηουν ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα προδιαγράφουν τον οδθγό του ςυςτιματοσ, τισ διεργαςίεσ του ςυςτιματοσ, λειτουργίεσ ποιότθτασ, διαδικαςίεσ εργαςίασ και ζλεγχο Εφαρμόηουν ςφςτθμα διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ. Πρόγραμμα Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Λειτουργίασ Διαδικαςία Εγγραφισ Ολοκλιρωςθ Εγχειριδίων Ποιότθτασ

33 εμινάρια και Εκπαιδεφςεισ Εςωτερικι Επικεϊρθςθ υςτθμάτων Διαχείριςθσ τόχοι Με τθ λιξθ του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ να: Ετοιμάηουν Εςωτερικοφσ Ελζγχουσ Διεξάγουν Εςωτερικοφσ Ελζγχουσ Ετοιμάηουν ανάλογεσ εκκζςεισ και ειςθγιςεισ για ςυμμόρφωςθ ςφμφωνα με τα πρότυπα. Πρόγραμμα Σι είναι ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ Προδιαγραφζσ για Εςωτερικό Ζλεγχο. τόχοι Ελζγχου Προετοιμαςία για Ζλεγχο Η Διαδικαςία του Εςωτερικοφ Ελζγχου Ετοιμαςία Ζκκεςθσ Παρακολοφκθςθ Διορκωτικϊν Ενεργειϊν Πρακτικι Εξάςκθςθ

34 εμινάρια και Εκπαιδεφςεισ Επιχειρθςιακι τοχοκζτθςθ και Διαχείριςθ Διεργαςιϊν τόχοι Με τθ λιξθ του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ να: Ετοιμάηουν επιχειρθςιακό ςχζδιο με ςυγκεκριμζνουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ Να αναγνωρίηουν τισ ςθμαντικζσ διεργαςίεσ και να κζτουν ςτόχουσ Να αξιολογοφν εναλλακτικζσ λφςεισ Να μετροφν τθν απόδοςθ Να ελζγχουν και να παίρνουν αποφάςεισ για διορκωτικζσ ενζργειεσ Πρόγραμμα Εταιρικόσ χεδιαςμόσ Επίπεδα χεδιαςμοφ χεδιαςμόσ Διεργαςιϊν και τοχοκζτθςθ Μετριςεισ, Αναλφςεισ P.D.C.A. Διαχείριςθ Διεργαςιϊν Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ και Ενδιαφερόμενα Μζρθ υνεχισ Βελτίωςθ

35 εμινάρια και Εκπαιδεφςεισ Επιχειρθςιακόσ προγραμματιςμόσ και προχπολογιςμοί ςαν Εργαλείο του φγχρονου Μάνατηερ τόχοι Με τθ λιξθ του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ να: Μποροφν να ετοιμάηουν επιχειρθςιακό πρόγραμμα Καταλαβαίνουν καλφτερα τθ χρθςιμότθτα των προχπολογιςμϊν Καταλαβαίνουν τθν ςθμαςία τθσ κζςθσ τουσ και το ρόλο τουσ και πωσ να προγραμματίηουν καλφτερα τθν εργαςία τουσ Θζτουν ςτόχουσ Μετροφν τθν απόδοςθ Ελζγχουν και παίρνουν αποφάςεισ για διορκωτικζσ ενζργειεσ Ετοιμάηουν τμθματικοφσ και κφριουσ προχπολογιςμοφσ Βγάηουν ςυμπεράςματα για τουσ κφριουσ παράγοντεσ επιτυχίασ τουσ. Πρόγραμμα Επιχειρθςιακόσ προγραμματιςμόσ Οφζλθ προγραμματιςμοφ Προγραμματιςμόσ Σμιματοσ Προχπολογιςμοί Κφριεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και ορολογία Τπολογιςμόσ ςτοιχείων οικονομικϊν Ζλεγχοσ με τουσ προχπολογιςμοφσ και ανάλυςθ αποκλίςεων Ζλεγχοσ κεφαλαίου κινιςεωσ με τουσ προχπολογιςμοφσ Αξιολόγθςθ επενδφςεων μζςω προχπολογιςμϊν Μεγάλθ ολοκλθρωμζνθ άςκθςθ και παρουςιάςεισ

36 εμινάρια και Εκπαιδεφςεισ Αποτελεςματικι Επικοινωνία, Τποκίνθςθ και Μεταβίβαςθ Εξουςίασ τόχοι Με τθ λιξθ του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ να: αντιλαμβάνονται τθν ανάγκθ για ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν χειρίηονται με αποτελεςματικότθτα παράπονα και προβλιματα πελατϊν επικοινωνοφν καλφτερα με τουσ πελάτεσ επικοινωνοφν προφορικά και γραπτά καλφτερα, δζχονται και ςτζλλουν με ακρίβεια τα μθνφματα τουσ είναι καλφτεροι δζκτεσ ζμμεςων μθνυμάτων, δίνουν καλφτερεσ οδθγίεσ ςτουσ υφιςτάμενουσ ι ςυνεργάτεσ τουσ γενικά, προγραμματίηουν και ελζγχουν καλφτερα τθν εργαςία τουσ ι τθν εργαςία τθσ ομάδασ τουσ. Πρόγραμμα Επικοινωνία Τποκίνθςθ Μεταβίβαςθ Εξουςίασ πρακτικι Εξάςκθςθ

37 εμινάρια και Εκπαιδεφςεισ Αςφαλι Οδιγθςθ Ανυψωτικϊν Περονοφόρων Οχθμάτων τόχοι Με τθ λιξθ του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν: γνϊςεισ ςε κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ςτο χϊρο εργαςίασ γνϊςεισ για τισ τεχνικζσ και πρακτικζσ που ςυνοδεφουν τθν αμυντικι οδιγθςθ γνϊςεισ για τθν καλφτερθ ςυμπεριφορά ςτο οδιγθμα προσ όφελοσ τόςο των ιδίων, όςο και των άλλων χρθςτϊν των χϊρων εργαςίασ καλφτερθ επίγνωςθ των τρόπων αντιμετϊπιςθσ πικανισ κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ και των διάφορων δυςκολιϊν ςτο οδιγθμα γνϊςεισ για τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν αςφαλοφσ οδιγθςθσ γνϊςεισ για τουσ τρόπουσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ και προςταςίασ των οχθμάτων τουσ, αλλά και των ιδίων καλφτερθ επίγνωςθ των ςυνκθκϊν προλθπτικισ ςυμπεριφοράσ ςτο οδιγθμα προσ αποφυγι ανεπικφμθτων περιςτατικϊν ενίςχυςθ τθσ ςυνείδθςθσ τουσ «άριςτου οδθγοφ» και του ρόλου τουσ ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ Εταιρίασ. Πρόγραμμα Μζροσ Α Ειςαγωγι, Χριςθ ανυψωτικϊν περονοφόρων οχθμάτων, Τραυματιςμοί, Κατθγορίεσ οχθμάτων, Εξαιρετικά επικίνδυνεσ περιοχζσ. Μζροσ Β Στακερότθτα οχιματοσ: Κζντρο βάρουσ, Φόρτωςθ υλικϊν, Μεταφορά υλικϊν, Εκπαίδευςθ, Άλλοι παράγοντεσ. Οδιγθμα: περονοφόρα, Ταχφτθτα, Τιμόνι, Επιφάνειεσ / Δάπεδα, Ορατότθτα, Φορτωμζνο / Mθ φορτωμζνο. Μζροσ Γ Χϊροι διακίνθςθσ: Διάδρομοι, Σιμανςθ, Εξαεριςμόσ, Θόρυβοσ, Τακτοποίθςθ / Στοίβαγμα. Μζροσ Δ Ανεφοδιαςμόσ: περονοφόρων οχθμάτων ντίηελ, περονοφόρων οχθμάτων βενηίνθσ, περονοφόρων οχθμάτων υγραζριο, περονοφόρων θλεκτρικϊν οχθμάτων. Μζροσ E Ζλεγχοι, Συντιρθςθ, προςόντα χειριςτι, Μζςα ατομικισ προςταςίασ, πρακτικι εξάςκθςθ.

38 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

39 Ορόςθμα 1989 Ίδρυςθ τθσ CBA

40 Ορόςθμα Επζκταςθ Δραςτθριοτιτων ςτο Εξωτερικό 1992 Ίδρυςθ Γραφείου ςτθ Ρουμανία

41 Ορόςθμα 1993 Δραςτθριοποίθςθ ςτα Ευρωπαικά προγράμματα (ECIP European Community Investment Partners Scheme)

42 Ορόςθμα 1999 πιςτοποίθςθ πρϊτου υςτιματοσ Διαχείριςθσ κατά ISO9001 και ISO Εφαρμογι του πρϊτου υνδυαςμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ κατά ISO9001, OHSAS 18001, ISO14001 και HACCP

43 Ορόςθμα Πιςτοποίθςθ CBA ISO 9001

44 Ορόςθμα Πιςτοποίθςθ CBA ISO 9001 OHSAS 18001/ ELOT 1801

45 Ορόςθμα Πιςτοποίθςθ CBA ISO 9001 OHSAS 18001/ ELOT 1801 ISO 14001

46 Ορόςθμα 2008 υμμετοχι ςτο Διοικθτικό ϊμα του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Εγκεκριμζνων υμβοφλων ICMCI

47 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

48 Νζεσ Τπθρεςίεσ Information Security Management System - ISMS ISO Business Continuity Management ISO 2599

49 Νζεσ Τπθρεςίεσ

50 Νζεσ Τπθρεςίεσ

51 Νζεσ Τπθρεςίεσ BOT: Build Operate Transfer ΔΙΣ: υμπράξεισ Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Σομζα Τποςτιριξθ ςτθν ανάπτυξθ με τθν χρθματοδότθςθ και λειτουργία αναπτυξιακϊν ζργων και ζργων υποδομισ από τον Ιδιωτικό τομζα. Η ςφμβουλοι τθσ CBA μποροφν να υποςτθρίξουν τον ευρφτερο Δθμόςιο τομζα ςτθ λιψθ αποφάςεων για ΣΔΙΤ, ετοιμαςία εγγράφων προςφορϊν, επιλογι αναδόχων και διαχείριςθ ζργου.

52 Παραγωγικότθτα Νζεσ Τπθρεςίεσ Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι προγραμμάτων για αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των προςφερομζνων υπθρεςιϊν ι και προϊόντων από μια επιχείρθςθσ / οργανιςμό και βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ.

53 Νζεσ Τπθρεςίεσ Διαχειριςτικι Επάρκεια χεδιαςμόσ και εφαρμογι προγραμμάτων και ςυςτθμάτων για διαςφάλιςθ τθσ ικανότθτασ οργανιςμϊν και επιχειριςεων ςτον ςχεδιαςμό, ωρίμανςθ, υλοποίθςθ και ζλεγχο ζργων

54 Νζεσ Τπθρεςίεσ Common Appraisal Framework CAF/ Κοινό Πλαίςιο Αξιολόγθςθσ - ΚΠΑ φςτθμα αυτό-αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ των οργανιςμϊν ανάλυςθ SWOT - και καταρτιςμό προγραμμάτων για ςυνεχι βελτίωςθ.

55 Common Appraisal Framework - CAF Κοινό Πλαίςιο Αξιολόγθςθσ - ΚΠΑ Σφςτθμα αυτό-αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ των οργανιςμϊν ανάλυςθ SWOT - και καταρτιςμό προγραμμάτων για ςυνεχι βελτίωςθ.

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ ΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΟ ΑΝΑΔΥΠΜΕΝΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΠ ΡΟΦΚΛ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πεξηερόκελα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Θ Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Ε.Τ.Ε., κ. Λοφκα Κατςζλθ, ςτο Λςτορικό Αρχείο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ 5 Εκλογι τθσ Ρρόεδρου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωζη Ενδιαθέπονηορ ζηο πλαίζιο ηηρ ανάπηςξηρ και εθαπμογήρ ηος Ηλεκηπονικού ςζηήμαηορ ςνηαγογπάθηζηρ

Εκδήλωζη Ενδιαθέπονηορ ζηο πλαίζιο ηηρ ανάπηςξηρ και εθαπμογήρ ηος Ηλεκηπονικού ςζηήμαηορ ςνηαγογπάθηζηρ Αζήλα, 1 ε Μαξηίνπ 2010 ΠΡΟ : ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΥΠΟΨΗ : Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθνύ Πιαηεία Κάληγγνο, Τ.Κ. 10181, Αζήλα e-mail: afratz@gge.gr ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και με γνϊμονα, το χαρακτιρα τθσ υπόκεςθσ ωσ τοπικισ,

Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και με γνϊμονα, το χαρακτιρα τθσ υπόκεςθσ ωσ τοπικισ, ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΟΤ 2011 Υεβρουάριος 2012 1 ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ 2011 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards EΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Διοργάνωςθ 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards 4. Αναλυτικι Περιγραφι κατθγοριϊν 5. τάδια Αξιολόγθςθσ 6. Κριτιρια

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Τα Νζα μασ 6 ΕΚΝΟCASH PLUS 7 Κεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ 8 Ο ρόλοσ των Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010

Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010 Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010 Έκθεςη Βιωςιμότητασ Polis Park 2010 Περιεχόμενα Μινυμα Γενικοφ Διευκυντι... 3 1 Η Εταιρία μασ... 4 2 τρατθγικι Βιωςιμότθτασ... 9 3 Αγορά... 12 4 Εργαηόμενοι... 21 5 Ρεριβάλλον...

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT

COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT Ππόλογορ και Εισαγωγή Στο Μάθημα Ε-Learning Και το Ππωτόκολλο Υπηπεσιών Υποστήπιξηρ τηρ ΝΑΕ Δθπνλήζεθε απφ BSC SME Ρνχζε, Βνπιγαξία

Διαβάστε περισσότερα