χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης"

Transcript

1 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

2 Η Αποςτολι μασ Αποςτολι τθσ CBA Conquest Business Advisors είναι θ παροχι εξειδικευμζνων και πρακτικϊν λφςεων που να προςκζτουν αξία ςτουσ οργανιςμοφσ / επιχειριςεισ πελάτεσ. Από το 1989, κφριο μζλθμα των υμβοφλων μασ είναι να διακζτουν όλον τον απαιτοφμενο χρόνο για: να μελετοφν, να αξιολογοφν, να ςχεδιάηουν προτάςεισ και να βοθκοφν τισ επιχειριςεισ ςτθν υλοποίθςθ. Είμαςτε ςυνεχϊσ δίπλα ςασ γιατί κζλουμε να μασ βλζπετε ωσ ςυνεργάτεσ ςασ.

3 Επαγγελματιςμόσ Ανεξαρτθςία Αξιοπιςτία υνεργαςία Η Φιλοςοφία μασ

4 Οργάνωςθ και Ανκρϊπινο Δυναμικό Η οργάνωςθ και ςτελζχωςθ τθσ CBA εξελίςςεται ςυνεχϊσ για να ικανοποιεί ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό τισ ανάγκεσ των πελατϊν τθσ και άλλων ενδιαφερομζνων μερϊν. Σο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ CBA κατζχει υψθλοφσ ακαδθμαϊκοφσ και επαγγελματικοφσ τίτλουσ από γνωςτά πανεπιςτιμια και ζγκυρα επαγγελματικά ςϊματα. Τιοκετοφμε πολικι ςυνεχοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ Ζχουμε δθμιουργιςει ζνα δίκτυο από πολφ ικανοφσ ςυνεργάτεσ ςτθ Κφπρο και ςτο εξωτερικό

5 υμμετοχι ςε Οργανωμζνα φνολα Οι ςφμβουλοι τθσ CBA και οι επίλεκτοι ςυνεργάτεσ τθσ, ζχουν τισ πιο κάτω εγκρίςεισ / διαπιςτεφςεισ από διάφορουσ φορείσ: Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων / Σμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΑvΑΔ) IMC Διεκνισ Οργάνωςθ Εγκεκριμζνων υμβοφλων Επιχειριςεων Μζλθ των ΕΣΕΚ, ΕΜ, ΜΜΗΚ, υνδζςμου Αςφάλειασ και Τγείασ Κφπρου ΚΕΒΕ Intelligent Energy Europe πρόγραμμα Leonardo Da Vinci υμμετζχουμε ςυνεχϊσ ςε τοπικά και διεκνι ςυνζδρια και ςυναντιςεισ με ςτόχο τθ ςυνεχι ανανζωςθ και εμπλουτιςμό των δεξιοτιτων μασ.

6 Σηπαηηγικέρ Σςμμασίερ Κατάλογοσ εταιριϊν με τισ οποίεσ θ CBA ςυνεργάηεται ι ζχει ςυνεργαςτεί ςτο παρελκόν περιλαμβάνει: Euro Excellence Kingswell International Proplan Ltd Klimabundnis Ostereich Gmbh META Group s.r.l. BPM S.A. European University Agence de l'environnement et de la Maîtrise de l'energie Door 2 door energy AGROPOLE SA RTH Consulting EMS TARGET GMBH

7 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

8 Γηαγλωζηηθές Μειέηες Προςφερόμενεσ Τπθρεςίεσ Τετλοοηθολοκηθές Μειέηες Δπητεηρεζηαθός Στεδηαζκός Σσκβοσιεσηηθές Υπερεζίες Δθαρκογή Σσζηεκάηωλ Γηατείρηζες Γηατείρηζε Αλζρώπηλοσ Γσλακηθού Δσρωπαϊθά Προγράκκαηα

9 Διαχείριςθ Ποιότθτασ ΙSΟ 9001 TQM EFQM

10 Επιχειρθματικι Τποςτιριξθ Σεχνοοικονομικζσ Μελζτεσ Αναδιοργάνωςθ Επιχειριςεων Επιχειρθματικόσ προγραμματιςμόσ Εκπαίδευςθ προςωπικοφ

11 Σεχνοοικονομικζσ Μελζτεσ Μεθοδολογία Αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν ςτόχων Περιγραφι επενδυτικοφ ςχεδίου Αξιολόγθςθ «Σεχνολογίασ» Αξιολόγθςθ υφιςτάμενων υποδομϊν Ανάλυςθ κεφαλαιουχικϊν δαπανϊν Αξιολόγθςθ αρχικισ επζνδυςθσ Εκτίμθςθ λειτουργικϊν εςόδων και κόςτων Ετοιμαςία οικονομικϊν προβλζψεων Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ Δπέλδσζε ζε λέα ηετλοιογία Ανάπτυξθ Τποδομισ Τοποζέηεζε Γραζηερηοηήηωλ Νέες Γραζηερηόηεηες Δπελδύζεης γηα προζηαζία ηοσ περηβάιιοληος Δπελδύζεης γηα βειηίωζε ηωλ επηδόζεωλ Αζθάιεηας θαη Υγείας Πλεονεκτήματα της CBA Βελτιωμζνθ απόδοςθ κεφαλαίων Επιλογι βζλτιςτων ςχεδίων Αξιοποίθςθ Πόρων Διαςφάλιςθ βιωςιμότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ

12 Επιχειρθματικι Τποςτιριξθ / Ανάπτυξθ Ετοιμαςία φακζλων για ςυμμετοχι ςε προγράμματα χορθγιςεων: Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ Σεχνολογικισ Αναβάκμιςθσ Επιχειριςεων Εργαςτθριακισ Τποδομισ EMAS

13 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

14 Διαχείριςθ Αςφάλειασ και Τγείασ ςτθν Εργαςία OHSAS 18001/ ΕΛΟΣ 1801 Κυπριακι Νομοκεςία

15 Διαχείριςθ Αςφάλειασ και Τγείασ ςτθν Εργαςία OHSAS Τη περηιακβάλεη ηο Πρόησπο OHSAS Γέζκεπζε από ηελ Γηεύζπλζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο κηαο ζνβαξήο θαη ππεύζπλεο πνιηηηθήο γηα Δπαγγεικαηηθή Υγεία θαη Αζθάιεηα Δπηζήκαλζε ησλ θηλδύλσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο, θαζώο επίζεο θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ Καζνξηζκόο πξνηεξαηνηήησλ γηα ηα δηάθνξα κέηξα Δπαγγεικαηηθήο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε ην ζπλεπαγόκελν νηθνλνκηθό θόζηνο θαη δηακόξθσζε πνιηηηθήο πνπ λα έρεη όθεινο θαη ζηνπο δύν ηνκείο Έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο Ποηο ηο Γηθό ζας Όθειος Βειηίσζε ηεο γεληθήο εκθάληζεο ηνπ όινπ ρώξνπ θαζώο θαη ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαη αζθάιεηαο Βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο επηρείξεζεο Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζην ζέκα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ

16 Διαχείριςθ Αςφάλειασ και Τγείασ ςτθν Εργαςία Κυπριακι Νομοκεςία Βαζηθές πρόλοηες ηες Νοκοζεζίας Οι βαςικζσ πρόνοιεσ των νόμων περί Αςφάλειασ και Υγείασ ςτθν Εργαςία, μεταξφ άλλων είναι: Ετοιμαςία εκτίμθςθσ του κινδφνου Φπαρξθ ςιμανςθσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, κατά τθν εργαςία, όταν οι υπαρκτοί ι πικανοί κίνδυνοι δεν μποροφν να αποφευχκοφν ι μειωκοφν επαρκϊσ με τεχνικά ι άλλα μζςα Εκλογι Αντιπροςϊπων Αςφαλείασ οι οποίοι μεταξφ άλλων, αντιπροςωπεφουν τουσ εργαηομζνουσ ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ, επικεωροφν και αξιολογοφν τουσ χϊρουσ εργαςίασ και ειςθγοφνται ςτον εργοδότθ μζτρα μείωςθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου Οργάνωςθ του χϊρου εργαςίασ, μεταξφ άλλων να περιλαμβάνει, επαρκι μζςα διαφυγισ και μζςα καταπολζμθςθσ πυρκαγιάσ ςε περίπτωςθ εκτάκτου ανάγκθσ και ενθμζρωςθ του προςωπικοφ για τθν τοποκεςία εξόδων κινδφνου και για το ςχζδιο δράςθσ Ποιο το Δικό σας Όφελος Βελτίωςθ τθσ γενικισ εμφάνιςθσ των εργαςιακϊν χϊρων κακϊσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ και αςφάλειασ Βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των λειτουργιϊν τθσ επιχείρθςθσ Αξιολόγηζη Εκπαίδευςθ του προςωπικοφεπγαζιών ςε και κζματα Πληποθόπηζη επγαζιακού υγείασ και αςφάλειασ και εφαρμογισ τθσ και εκπαίδεςζη σώπος επγαζομένυν νομοκεςίασ περί ΑΣΦΑΛΕΙΑ αςφάλειασ και υγείασ ςτθν εργαςία ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ για αντιμετϊπιςθ εκτάκτων περιςτατικϊν. Εκηίμηζη Κινδύνος και λήτη μέηπυν

17 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

18 Διαπίςτευςθ Εργαςτθρίων Διαπίςτευςθ Εργαςτθρίων κατά ISO και ISO Κλινικά Εργαςτιρια Εργαςτιρια Σροφίμων Εργαςτιριο Κζντρου Εφαρμογϊν Ενζργειασ

19 Νζα Προςζγγιςθ Βοικεια προσ εταιρείεσ για πιςτοποίθςθ των προϊόντων τουσ με τθ ςιμανςθ Παραγωγοί Δομικϊν Τλικϊν Μθχανθμάτων ιαλοφόρων Διαφθμιςτικϊν Πινακίδων Αλουμινίων Ετοιμαςία Δθλϊςεων υμμόρφωςθσ Σεχνικϊν Φακζλων Ζλεγχο Παραγωγισ Προγράμματα Ελζγχου

20 Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ ISO Σι περιλαμβάνει το πρότυπο ISO Μελζτεσ περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων Γέζκεπζε από ηελ Γηεύζπλζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο κηαο ζνβαξήο θαη ππεύζπλεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο κε ζπγθεθξηκέλνπο θαη κεηξήζηκνπο ζηόρνπο Δπηζήκαλζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο EMAS ηεο επηρείξεζεο πξόγξακκα δξάζεο Καζνξηζκόο ηνπ βαζκνύ ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηα δηάθνξα πεξηβαιινληηθά κέηξα Έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο πνιηηηθήο Σπλερήο ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ EcoLabel Ποηο ηο Γηθό ζας Όθειος Βειηίσζε ηεο γεληθήο εκθάληζεο ηνπ όινπ ρώξνπ θαζώο θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο πειάηεο θαη γηα ην ίδην ην πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο Βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο επηρείξεζεο Μείσζε θόζησλ ιεηηνπξγίαο κέζα από θαιύηεξε δηαρείξηζε π.ρ. πηζαλή επαλαρξεζηκνπνίεζε αληί απόξξηςε ησλ Α πιώλ, πιηθώλ ζπζθεπαζίαο, θύξαο, απνβιήησλ θαη ησλ απνξξηκκάησλ, θαζώο θαη ηεο ελέξγεηαο Γεκηνπξγία αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο έλαληη άιισλ, ληόπησλ θαη μέλσλ Μείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ από ηηο δηάθνξεο πεγέο ξύπαλζεο θαη δεκηνπξγία αζθαιέζηεξνπ θαη πγηεηλνύ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο Βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο πειάηεο

21 EMAS Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ Απαιτήσεις EMAS Οποιοςδιποτε οργανιςμόσ επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτο ςφςτθμα πρζπει: να υιοκετιςει περιβαλλοντικι πολιτικι να ετοιμάςει περιβαλλοντικι ανάλυςθ των δραςτθριοτιτων, προϊόντων και υπθρεςιϊν του να κζςει ςε εφαρμογι ςφςτθμα οικολογικισ διαχείριςθσ να διενεργεί τακτικά οικολογικό ζλεγχο και να ςυντάςςει περιβαλλοντικι διλωςθ, θ οποία πρζπει να επικυρϊνεται από διαπιςτευμζνο επαλθκευτι και να δθμοςιοποιείται. Ο αρμόδιοσ φορζασ είναι ο Υπουργόσ Γεωργίασ, Φυςικϊν πόρων και περιβάλλοντοσ Φορζασ διαπίςτευςθσ οργανιςμϊν επαλικευςθσ είναι ο Διευκυντισ του Κυπριακοφ Οργανιςμοφ προϊκθςθσ ποιότθτασ. Αλακελόκελα Οθέιε 1. Μείσζε ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο ρξήζεο πξώησλ πιώλ θαη ηεο κείσζεο ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ. 2. Βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απόδνζεο ηνπ νξγαληζκνύ. 3. Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ αθνξνύλ ζέκαηα πεξηβάιινληνο. 4. Γεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή θαη ππεπζπλόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αζθάιεηαο θαη πγείαο. 5. πξόιεςε λνκνζεηηθώλ παξαβάζεσλ θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο. 6. Βειηίσζε ηεο δεκόζηαο εηθόλαο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 7. Απνδνηηθόηεξε δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ. 8. Απμεκέλεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζε αγνξέο όπνπ ηα πξάζηλα πξντόληα είλαη ζεκαληηθά. 9. Φξήζε ηνπ εκβιήκαηνο ηνπ EMAS σο εξγαιείνπ πξνώζεζεο ηεο αγνξάο.

22 EcoLabel Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ Φαραθηερηζηηθά ηοσ ζσζηήκαηος Τν ζύζηεκα είλαη επηιεθηηθό, αθνύ απνλέκεηαη µόλν ζε εθείλα ηα πξντόληα µε ηηο ιηγόηεξεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ Δπηθξαηεί πιήξεο δηαθάλεηα: Τα νηθνινγηθά θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ ηα πξντόληα δηακνξθώλνληαη µε ηε ζπκβνιή ησλ εκπιεθόκελσλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ. Δπίζεο, νη θαηαλαισηέο κπνξνύλ λα είλαη ζίγνπξνη όηη γηα έλα πξντόλ/ππεξεζία πνπ αλαγξάθεη ην Οηθνινγηθό Σήκα, απηό έρεη απνλεκεζεί από µηα αλεμάξηεηε θαη ακεξόιεπηε αξρή Δθαξκόδεη ηελ πνιπ-θξηηεξηαθή αλάιπζε: Όινο ν θύθινο δσήο ηνπ πξντόληνο / ππεξεζίαο αλαιύεηαη µε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα γίλεηαη εθηίκεζε όισλ ησλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ Έρεη Δπξσπατθή δηάζηαζε Δίλαη εζεινληηθό θαη γηα ην ιόγν απηό δε ζέηεη θξαγκνύο ζην εκπόξην Ποσ εθαρκόδεηαη? Τν Δπξσπατθό νηθνινγηθό ζήκα απνλέκεηαη ζε θαηαλαισηηθά αγαζά θαζεκεξηλήο ρξήζεο (είδε έλδπζεο, ππόδεζεο, έπηπια θιπ, εθηόο από ηξόθηκα πνηά θαη θάξκαθα, θαζώο θαη ππεξεζίεο (θαηαζθελσηηθνί ρώξνη θαη ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα). Σε ποηοσς απεσζύλεηαη? Αίηεζε γηα ηελ απνλνκή ηνπ Σήκαηνο, κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ν παξαγσγόο, ν εηζαγσγέαο, ν θνξέαο παξνρήο ππεξεζηώλ, ή νη αζρνινύκελνη κε ηε ιηαληθή δηαρείξηζε ή ηελ εκπνξία ελόο πξντόληνο, ζηνλ αξκόδην θνξέα πνπ νξίδεηαη από ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν παξάγεηαη ην πξντόλ ή δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά γηα πξώηε θνξά ή εηζάγεηαη από ηξίηε ρώξα. Αλακελόκελα οθέιε Μείσζε δαπαλώλ από ηελ εμνηθνλόκεζε θπζηθώλ πόξσλ Βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απόδνζεο ηεο επηρείξεζεο Αίζζεζε επεκεξίαο από ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο (θαζαξηόηεηα, πγηεηλή, αζθάιεηα) ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηζθεπηώλ ησλ θηιηθώλ θαηαιπκάησλ Απαίηεζε ησλ πειαηώλ, ππεξγνιάβσλ θαη θηινμελνπκέλσλ καο Φξήζηκν εξγαιείν κάξθεηηλγθ

23 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

24 Ευκαιρίεσ Χρθματοδότθςθσ Ενίςχυςθ τθσ Γυναικείασ και Νεανικισ Επιχειρθματικότθτασ Δθμιουργία Ιςτοςελίδασ για ΜΜΕ Προςταςία του Περιβάλλοντοσ από Βιομθχανικι Ρφπανςθ

25 Ευκαιρίεσ Χρθματοδότθςθσ Σεχνολογικι Αναβάκμιςθ Μεταποιθτικοφ Σομζα Χορθγία για Κατεδάφιςθ Οχλθρϊν Κτθνοτροφικϊν Τποςτατικϊν Ενίςχυςθ για μεταποίθςθ ι εμπορεία Γεωργικϊν Προϊόντων (de minimis)

26 Ευκαιρίεσ Χρθματοδότθςθσ Χρθματοδότθςθ για το Κοινοτικό φςτθμα Οικολογικισ Διαχείριςθσ EMAS Επιχορθγιςεισ για Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ για νζα κτιρια ι ανακαίνιςθ υφιςτάμενων Αναβάκμιςθ Εργαςτθριακισ Τποδομισ

27 Ευρωπαϊκά Προγράμματα Youth Farm: Αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ αναφορικά με το επίπεδο γνϊςεων, εκπαίδευςθσ και νοοτροπίασ των νεαρϊν αγροτϊν για τθν υγεία και αςφάλεια. τόχοσ θ ευαιςκθτοποίθςθ των νζων αγροτϊν ςτθν ανάγκθ για εφαρμογι διαδικαςιϊν και κανόνων για διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ και υγείασ. υμμετοχι ςε πρόγραμμα για τθν δθμιουργία κλίματοσ ευρφτερθσ υιοκζτθςθσ τθσ θλιακισ ενζργειασ ςτθν Κφπρο Leonardo Da Vinci programme Αξιολόγθςθ προγραμμάτων LEONARDO εκ μζρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςαν External Expert.

28 Ευρωπαϊκά Προγράμματα Improving competitiveness of SME s through IT based Environmental business planning. Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε ΜΜΕ ςε όλθ τθν Μεςόγειο και ςτοχεφει ςτθν αναβάκμιςθ κεςμϊν και πολιτικϊν για περιβαλλοντικι διαχείριςθ. Vocational Training in the Electrical Systems Technologies for Solar and Wind Energy Applications using Advanced Internet Services. Η CBA ζαν ηεσνικόρ εμπειπογνώμοναρ έκανε εμπεπιζηαηυμένη έπεςνα ηοπικήρ ηεσνογνυζίαρ και ανάλςζη διοπθυηικών μέηπυν.

29 Ευρωπαϊκά Προγράμματα Υιοθέηηζη πολιηικών και κανονιζμών πος πποωθούν ηη σπήζη ηλιακήρ ενέπγειαρ. Το έπγο ζηόσεςε ζηο ζσεδιαζμό ελκςζηικών σπημαηοδοηικών πακέηων για επένδςζη ζε Τεσνολογίερ Ανανεώζιμων πηγών Ενέπγειαρ και Εξοικονόμηζηρ Ενέπγειαρ.

30 Ευρωπαϊκά Προγράμματα Μελζτθ για τθν ανάγκθ και δθμιουργία μιασ κεντρικισ βάςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν που να αφοροφν το νερό ςτθ Κφπρο και τθν Ευρϊπθ τόχοσ του ζργου είναι θ προϊκθςθ τθσ εγκαταςτάτθσ ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ θμιακάκαρτου νεροφ ςτθ Κφπρο ςε οικίεσ και άλλα υποςτατικά και θ προϊκθςθ τθσ τεχνολογίασ ςε άλλεσ Ευρω- Μεςογειακζσ Χϊρεσ

31 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

32 εμινάρια και Εκπαιδεφςεισ Αναγνϊριςθ και Σεκμθρίωςθ Διαδικαςιϊν Λειτουργίασ τόχοι Με τθ λιξθ του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ να: Σχεδιάηουν ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα προδιαγράφουν τον οδθγό του ςυςτιματοσ, τισ διεργαςίεσ του ςυςτιματοσ, λειτουργίεσ ποιότθτασ, διαδικαςίεσ εργαςίασ και ζλεγχο Εφαρμόηουν ςφςτθμα διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ. Πρόγραμμα Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Λειτουργίασ Διαδικαςία Εγγραφισ Ολοκλιρωςθ Εγχειριδίων Ποιότθτασ

33 εμινάρια και Εκπαιδεφςεισ Εςωτερικι Επικεϊρθςθ υςτθμάτων Διαχείριςθσ τόχοι Με τθ λιξθ του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ να: Ετοιμάηουν Εςωτερικοφσ Ελζγχουσ Διεξάγουν Εςωτερικοφσ Ελζγχουσ Ετοιμάηουν ανάλογεσ εκκζςεισ και ειςθγιςεισ για ςυμμόρφωςθ ςφμφωνα με τα πρότυπα. Πρόγραμμα Σι είναι ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ Προδιαγραφζσ για Εςωτερικό Ζλεγχο. τόχοι Ελζγχου Προετοιμαςία για Ζλεγχο Η Διαδικαςία του Εςωτερικοφ Ελζγχου Ετοιμαςία Ζκκεςθσ Παρακολοφκθςθ Διορκωτικϊν Ενεργειϊν Πρακτικι Εξάςκθςθ

34 εμινάρια και Εκπαιδεφςεισ Επιχειρθςιακι τοχοκζτθςθ και Διαχείριςθ Διεργαςιϊν τόχοι Με τθ λιξθ του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ να: Ετοιμάηουν επιχειρθςιακό ςχζδιο με ςυγκεκριμζνουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ Να αναγνωρίηουν τισ ςθμαντικζσ διεργαςίεσ και να κζτουν ςτόχουσ Να αξιολογοφν εναλλακτικζσ λφςεισ Να μετροφν τθν απόδοςθ Να ελζγχουν και να παίρνουν αποφάςεισ για διορκωτικζσ ενζργειεσ Πρόγραμμα Εταιρικόσ χεδιαςμόσ Επίπεδα χεδιαςμοφ χεδιαςμόσ Διεργαςιϊν και τοχοκζτθςθ Μετριςεισ, Αναλφςεισ P.D.C.A. Διαχείριςθ Διεργαςιϊν Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ και Ενδιαφερόμενα Μζρθ υνεχισ Βελτίωςθ

35 εμινάρια και Εκπαιδεφςεισ Επιχειρθςιακόσ προγραμματιςμόσ και προχπολογιςμοί ςαν Εργαλείο του φγχρονου Μάνατηερ τόχοι Με τθ λιξθ του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ να: Μποροφν να ετοιμάηουν επιχειρθςιακό πρόγραμμα Καταλαβαίνουν καλφτερα τθ χρθςιμότθτα των προχπολογιςμϊν Καταλαβαίνουν τθν ςθμαςία τθσ κζςθσ τουσ και το ρόλο τουσ και πωσ να προγραμματίηουν καλφτερα τθν εργαςία τουσ Θζτουν ςτόχουσ Μετροφν τθν απόδοςθ Ελζγχουν και παίρνουν αποφάςεισ για διορκωτικζσ ενζργειεσ Ετοιμάηουν τμθματικοφσ και κφριουσ προχπολογιςμοφσ Βγάηουν ςυμπεράςματα για τουσ κφριουσ παράγοντεσ επιτυχίασ τουσ. Πρόγραμμα Επιχειρθςιακόσ προγραμματιςμόσ Οφζλθ προγραμματιςμοφ Προγραμματιςμόσ Σμιματοσ Προχπολογιςμοί Κφριεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και ορολογία Τπολογιςμόσ ςτοιχείων οικονομικϊν Ζλεγχοσ με τουσ προχπολογιςμοφσ και ανάλυςθ αποκλίςεων Ζλεγχοσ κεφαλαίου κινιςεωσ με τουσ προχπολογιςμοφσ Αξιολόγθςθ επενδφςεων μζςω προχπολογιςμϊν Μεγάλθ ολοκλθρωμζνθ άςκθςθ και παρουςιάςεισ

36 εμινάρια και Εκπαιδεφςεισ Αποτελεςματικι Επικοινωνία, Τποκίνθςθ και Μεταβίβαςθ Εξουςίασ τόχοι Με τθ λιξθ του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ να: αντιλαμβάνονται τθν ανάγκθ για ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν χειρίηονται με αποτελεςματικότθτα παράπονα και προβλιματα πελατϊν επικοινωνοφν καλφτερα με τουσ πελάτεσ επικοινωνοφν προφορικά και γραπτά καλφτερα, δζχονται και ςτζλλουν με ακρίβεια τα μθνφματα τουσ είναι καλφτεροι δζκτεσ ζμμεςων μθνυμάτων, δίνουν καλφτερεσ οδθγίεσ ςτουσ υφιςτάμενουσ ι ςυνεργάτεσ τουσ γενικά, προγραμματίηουν και ελζγχουν καλφτερα τθν εργαςία τουσ ι τθν εργαςία τθσ ομάδασ τουσ. Πρόγραμμα Επικοινωνία Τποκίνθςθ Μεταβίβαςθ Εξουςίασ πρακτικι Εξάςκθςθ

37 εμινάρια και Εκπαιδεφςεισ Αςφαλι Οδιγθςθ Ανυψωτικϊν Περονοφόρων Οχθμάτων τόχοι Με τθ λιξθ του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν: γνϊςεισ ςε κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ςτο χϊρο εργαςίασ γνϊςεισ για τισ τεχνικζσ και πρακτικζσ που ςυνοδεφουν τθν αμυντικι οδιγθςθ γνϊςεισ για τθν καλφτερθ ςυμπεριφορά ςτο οδιγθμα προσ όφελοσ τόςο των ιδίων, όςο και των άλλων χρθςτϊν των χϊρων εργαςίασ καλφτερθ επίγνωςθ των τρόπων αντιμετϊπιςθσ πικανισ κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ και των διάφορων δυςκολιϊν ςτο οδιγθμα γνϊςεισ για τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν αςφαλοφσ οδιγθςθσ γνϊςεισ για τουσ τρόπουσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ και προςταςίασ των οχθμάτων τουσ, αλλά και των ιδίων καλφτερθ επίγνωςθ των ςυνκθκϊν προλθπτικισ ςυμπεριφοράσ ςτο οδιγθμα προσ αποφυγι ανεπικφμθτων περιςτατικϊν ενίςχυςθ τθσ ςυνείδθςθσ τουσ «άριςτου οδθγοφ» και του ρόλου τουσ ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ Εταιρίασ. Πρόγραμμα Μζροσ Α Ειςαγωγι, Χριςθ ανυψωτικϊν περονοφόρων οχθμάτων, Τραυματιςμοί, Κατθγορίεσ οχθμάτων, Εξαιρετικά επικίνδυνεσ περιοχζσ. Μζροσ Β Στακερότθτα οχιματοσ: Κζντρο βάρουσ, Φόρτωςθ υλικϊν, Μεταφορά υλικϊν, Εκπαίδευςθ, Άλλοι παράγοντεσ. Οδιγθμα: περονοφόρα, Ταχφτθτα, Τιμόνι, Επιφάνειεσ / Δάπεδα, Ορατότθτα, Φορτωμζνο / Mθ φορτωμζνο. Μζροσ Γ Χϊροι διακίνθςθσ: Διάδρομοι, Σιμανςθ, Εξαεριςμόσ, Θόρυβοσ, Τακτοποίθςθ / Στοίβαγμα. Μζροσ Δ Ανεφοδιαςμόσ: περονοφόρων οχθμάτων ντίηελ, περονοφόρων οχθμάτων βενηίνθσ, περονοφόρων οχθμάτων υγραζριο, περονοφόρων θλεκτρικϊν οχθμάτων. Μζροσ E Ζλεγχοι, Συντιρθςθ, προςόντα χειριςτι, Μζςα ατομικισ προςταςίασ, πρακτικι εξάςκθςθ.

38 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

39 Ορόςθμα 1989 Ίδρυςθ τθσ CBA

40 Ορόςθμα Επζκταςθ Δραςτθριοτιτων ςτο Εξωτερικό 1992 Ίδρυςθ Γραφείου ςτθ Ρουμανία

41 Ορόςθμα 1993 Δραςτθριοποίθςθ ςτα Ευρωπαικά προγράμματα (ECIP European Community Investment Partners Scheme)

42 Ορόςθμα 1999 πιςτοποίθςθ πρϊτου υςτιματοσ Διαχείριςθσ κατά ISO9001 και ISO Εφαρμογι του πρϊτου υνδυαςμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ κατά ISO9001, OHSAS 18001, ISO14001 και HACCP

43 Ορόςθμα Πιςτοποίθςθ CBA ISO 9001

44 Ορόςθμα Πιςτοποίθςθ CBA ISO 9001 OHSAS 18001/ ELOT 1801

45 Ορόςθμα Πιςτοποίθςθ CBA ISO 9001 OHSAS 18001/ ELOT 1801 ISO 14001

46 Ορόςθμα 2008 υμμετοχι ςτο Διοικθτικό ϊμα του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Εγκεκριμζνων υμβοφλων ICMCI

47 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

48 Νζεσ Τπθρεςίεσ Information Security Management System - ISMS ISO Business Continuity Management ISO 2599

49 Νζεσ Τπθρεςίεσ

50 Νζεσ Τπθρεςίεσ

51 Νζεσ Τπθρεςίεσ BOT: Build Operate Transfer ΔΙΣ: υμπράξεισ Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Σομζα Τποςτιριξθ ςτθν ανάπτυξθ με τθν χρθματοδότθςθ και λειτουργία αναπτυξιακϊν ζργων και ζργων υποδομισ από τον Ιδιωτικό τομζα. Η ςφμβουλοι τθσ CBA μποροφν να υποςτθρίξουν τον ευρφτερο Δθμόςιο τομζα ςτθ λιψθ αποφάςεων για ΣΔΙΤ, ετοιμαςία εγγράφων προςφορϊν, επιλογι αναδόχων και διαχείριςθ ζργου.

52 Παραγωγικότθτα Νζεσ Τπθρεςίεσ Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι προγραμμάτων για αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των προςφερομζνων υπθρεςιϊν ι και προϊόντων από μια επιχείρθςθσ / οργανιςμό και βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ.

53 Νζεσ Τπθρεςίεσ Διαχειριςτικι Επάρκεια χεδιαςμόσ και εφαρμογι προγραμμάτων και ςυςτθμάτων για διαςφάλιςθ τθσ ικανότθτασ οργανιςμϊν και επιχειριςεων ςτον ςχεδιαςμό, ωρίμανςθ, υλοποίθςθ και ζλεγχο ζργων

54 Νζεσ Τπθρεςίεσ Common Appraisal Framework CAF/ Κοινό Πλαίςιο Αξιολόγθςθσ - ΚΠΑ φςτθμα αυτό-αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ των οργανιςμϊν ανάλυςθ SWOT - και καταρτιςμό προγραμμάτων για ςυνεχι βελτίωςθ.

55 Common Appraisal Framework - CAF Κοινό Πλαίςιο Αξιολόγθςθσ - ΚΠΑ Σφςτθμα αυτό-αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ των οργανιςμϊν ανάλυςθ SWOT - και καταρτιςμό προγραμμάτων για ςυνεχι βελτίωςθ.

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο»

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» (ΑΡ. ΤΜΒ. 30/2011) ΕΠΙΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αντικείμενο - Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards EΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Διοργάνωςθ 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards 4. Αναλυτικι Περιγραφι κατθγοριϊν 5. τάδια Αξιολόγθςθσ 6. Κριτιρια

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Δρ Κυριακι Μαχαίρα Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο τεφάνου Δζλτα 8, 145 61 Κθφιςιά Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) 2013 - (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ 2012 1 / 79 Επιχειρηςιακό

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ»

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» Α) Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ Οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ αφοροφν νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΠΕΣΡΟΛΙΑΓΚΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Δρ Χημικόσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη Σμήματοσ Επιθεϊρηςησ Ενζργειασ Νοτίου Ελλάδοσ 10 Μαρτίου 2015 Προεδρικό Διάταγμα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3 Αναςκόπηςη και αναβάθμιςη πολιτικών αςφαλείασ και υλοποίηςή τουσ του κφριου ζργου Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ Πληροφορικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών)

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών) ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 1. RiskManagement - Διαχείριςη & εκτίμηςη κινδφνου 2. Ανταςφάλιςη 3. Μζθοδοι διείςδυςησ ςε πελατειακζσ αγορζσ 4. CrossSelling(Up Selling)

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Σάςεισ ςτην Πιςτοποίηςη

Νζεσ Σάςεισ ςτην Πιςτοποίηςη Νζεσ Σάςεισ ςτην Πιςτοποίηςη Δρ Ιωάννησ Καρήσ Γενικόσ Διευθυντήσ Κυπριακήσ Εταιρείασ Πιςτοποίηςησ (ΚΕΠ/CCC) 2/16/2010 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ (ΚΕΠ) Ioannis Karis DG/CCC 1 The Future of Management System

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΤΑ «Εκπαίδευςθ και εξεταςτικι διαδικαςία Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν» (ΦΕΚ 2406 Βϋ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Green Spots - Innovative & Environmentally Friendly Network for the ΔΡΓΟ: Development and Promotion of Entrepreneurship / Καινοτόμο και Φιλικό ππορ το Πεπιβάλλον Δίκτςο για την Ανάπτςξη και Πποώθηση τηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Πρακτικόσ οδηγόσ εφαρμογήσ μζτρων Φορζασ υλοποίηςησ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Ιουνίου και ώρα 09:00 13:00 με τίτλο «ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ. Η θμερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Μθχανιματα Donuts Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Γλαςιζρεσ Ταχυηυμωτιρια Σφολιατομθχανζσ Αξεςουάρ 2013 In.Con.Eq Hellas Μθχανζσ Κοπισ Donuts

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

E-NIOs Ανάλυςθ & Ερμθνεία Βιολογικών Δεδομζνων για τθν Παροχι Συμβουλευτικών Υπθρεςιών ςε Φαρμακοβιομθχανίεσ Εθνικό Κδρυμα Ερευνών

E-NIOs Ανάλυςθ & Ερμθνεία Βιολογικών Δεδομζνων για τθν Παροχι Συμβουλευτικών Υπθρεςιών ςε Φαρμακοβιομθχανίεσ Εθνικό Κδρυμα Ερευνών Natureplus Παραγωγι φυςικών βιοενεργών ςυςτατικών Καταςκευι και προμικεια βιοδραςτικϊν ενϊςεων από μικροφφκθ, ςε εταιρίεσ τροφίμων. Τα προϊόντα αυτά κα περιζχουν φυςικά ςυςτατικά υψθλισ ποιότθτασ και κακαρότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria...

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria... The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria... Ξάνκθ, 18/ 02 /2014 Αρ. Πρωτ.: 16 ΘΕΜΑ: Ανακοίνωςθ πρόκεςθσ ανάκεςθσ υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία Νικόλαος Σαλάχας 2 Το Mobile computing είναι παντοφ 3 Κατθγορίεσ Κινθτϊν και Λειτουργικϊν ςυςτθμάτων Κατθγορίεσ Κινθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα θ Ομάδα Προςανατολιςμοφ Τεχνολογικών Εφαρμογών ζχει πζντε τομείσ. Ο Σομζασ Πλθροφορικισ ζχει τρεισ ειδικότθτεσ 1. Σεχνικόσ Εφαρμογϊν

Ειδικότερα θ Ομάδα Προςανατολιςμοφ Τεχνολογικών Εφαρμογών ζχει πζντε τομείσ. Ο Σομζασ Πλθροφορικισ ζχει τρεισ ειδικότθτεσ 1. Σεχνικόσ Εφαρμογϊν Ειδικότερα θ Ομάδα Προςανατολιςμοφ Τεχνολογικών Εφαρμογών ζχει πζντε τομείσ. Ο Σομζασ Πλθροφορικισ ζχει τρεισ ειδικότθτεσ 1. Σεχνικόσ Εφαρμογϊν Πληροφορικήσ 2. Σεχνικόσ Η/Τ και Δικτφων Η/Τ 3. Σεχνικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατηγικζσ κατευθφνςεισ αναδιοργάνωςησ Η πρόταςθ για τθν αναδιοργάνωςθ των δομϊν του Τπουργείου, αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά

Διαβάστε περισσότερα