Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664"

Transcript

1 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM Norsk Suomi Ελληνικά Dansk Register your product and get support at

2 Välkommen till Philips Saecos värld! Registrera dig på för att få råd SV och uppdateringar om underhållet. I det här häftet återges kortfattat instruktionerna för kaffemaskinens korrekta drift och avkalkningsprocedur. Gå in på för att ladda ned den senaste versionen av bruksanvisningen (se modellnumret som anges på omslaget). Welkom in de wereld van Philips Saeco! Registreer u op de site om advies en updates te ontvangen over het onderhoud. In dit boekje zijn de instructies voor de juiste werking en de ontkalking van de machine in het kort beschreven. Raadpleeg de site om de laatste versie van de gebruiksaanwijzing te downloaden (gebruik het modelnummer op de omslag als referentie). Velkommen til Philips Saeco! Registrer deg på for tips og oppdateringer om vedlikehold av maskinen din. Dette heftet inneholder korte instruksjoner om korrekt NO bruk og avkalking av maskinen. Se for å laste ned den siste versjonen av bruksanvisningen (bruk modellnummeret på forsiden).

3 Tervetuloa Philips Saecon maailmaan! Rekisteröidy osoitteessa ja saat huoltoa koskevia neuvoja ja päivityksiä. Tässä opaskirjassa annetaan keittimen oikeaa käyttöä ja kalkinpoistoa koskevat lyhyet ohjeet. Täydelliset ohjeet löytyvät verkkosivustolta josta voit ladata käyttöoppaan viimeisimmän version (katso viitteeksi kannessa ilmoitettu mallinumero). Velkommen til Philips Saeco! Registrer dig på for at få gode råd og DA opdateringer om, hvordan du vedligeholder din maskine. Denne brochure indeholder en hurtigguide til, hvordan du bruger og afkalker din maskine. Den komplette vejledning finder du ved at gå til og downloade den seneste version af brugsanvisningen (se modelnummeret på omslaget). Καλώς ήλθατε στον κόσμο της Philips Saeco! Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα GR WELCOME για να λαμβάνετε συμβουλές και ενημερώσεις σχετικά με την συντήρηση. Σε αυτό το βιβλιαράκι περιέχονται σύντομες οδηγίες για την σωστή λειτουργία και την αφαλάτωση της μηχανής. Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης (χρησιμοποιήστε τον αριθμό μοντέλου που φαίνεται στο εξώφυλλο).

4 SV INNEHÅLL SÄKERHETSANVISNINGAR... 6 FÖRSTA INSTALLATIONEN MANUELL SKÖLJNINGSCYKEL FÖRSTA ESPRESSON / KAFFEN MIN IDEALISKA ESPRESSO REGLERING AV KAFFEKVARN I KERAMIK SKUMMA MJÖLK VARMVATTEN AVKALKNING AVBROTT I AVKALKNINGSCYKELN RENGÖRING AV BRYGGRUPPEN RENGÖRING AV DEN KLASSISKA MJÖLKSKUMMAREN VARNINGSSIGNALER UNDERHÅLLSPRODUKTER INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 8 EERSTE INSTALLATIE HANDMATIGE SPOELCYCLUS EERSTE ESPRESSO / KOFE MIJN IDEALE ESPRESSO INSTELLING VAN DE KERAMISCHE KOFEMOLEN MELK OPSCHUIMEN HEET WATER ONTKALKING ONDERBREKING VAN DE ONTKALKINGSCYCLUS REINIGING VAN DE ZETGROEP REINIGING KLASSIEKE MELKOPSCHUIMER WAARSCHUWINGSSIGNALEN ONDERHOUDSPRODUCTEN NO - INNHOLD SIKKERHETSINDIKASJONER FØRSTE INSTALLASJON MANUELL SKYLLESYKLUS FØRSTE ESPRESSO/KAFFE MIN FAVORITTESPRESSO REGULERING AV KERAMISK KAFFEKVERN SKUMME MELK VARMT VANN AVKALKING AVBRYTELSE AV AVKALKINGSSYKLUSEN RENGJØRING AV KAFFEENHET RENGJØRING AV KLASSISK MELKESKUMMER VARSELSIGNALER VEDLIKEHOLDSPRODUKTER... 44

5 - SISÄLTÖ TURVAMÄÄRÄYKSET ENSIMMÄINEN ASENNUS MANUAALINEN HUUHTELUJAKSO ENSIMMÄINEN ESPRESSO/KAHVI OMA PARAS ESPRESSOKAHVINI KERAAMISEN KAHVIMYLLYN SÄÄTÄMINEN MAIDON VAAHDOTTAMINEN KUUMA VESI KALKINPOISTO KALKINPOISTOJAKSON KESKEYTTÄMINEN KAHVIYKSIKÖN PUHDISTUS KLASSISEN MAIDONVAAHDOTTIMEN PUHDISTUS VAROITUSMERKIT HUOLTOTUOTTEET DA - INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER FØRSTE INSTALLATION MANUEL SKYLLECYKLUS FØRSTE ESPRESSO/KAFFE MIN FAVORITESPRESSO JUSTERING AF DEN KERAMISKE KAFFEKVÆRN SÅDAN SKUMMER DU MÆLK VARMT VAND AFKALKNING AFBRYDELSE AF AFKALKNINGSCYKLUSSEN RENGØRING AF KAFFEENHED RENGØRING AF KLASSISK MÆLKESKUMMER ADVARSELSSIGNALER PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE GR - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΕΣΠΡΕΣΟ / ΚΑΦΕΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΟΥ ΕΣΠΡΕΣΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΦΡΟΓΑΛΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΦΡΟΓΑΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 64

6 6 Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften SV - SÄKERHETSANVISNINGAR Maskinen ar utrustad med skyddsanordningar. Det är hur som helst nödvändigt att noggrant läsa och följa säkerhetsanvisningarna i maskinens bruksanvisning för att undvika skador på personer eller saker som beror på en felaktig användning av maskinen. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Varning Koppla maskinen till ett lämpligt vägguttag, vars huvudspänning överensstämmer med apparatens tekniska data. Koppla maskinen till ett jordat vägguttag. Låt inte elkabeln hänga fritt från bordet eller arbetsbänken och låt den inte komma i kontakt med varma ytor. Ställ inte maskinen, eluttaget eller elkabeln i vatten. Risk för elchock! Häll inte vätskor på elkabelns kontaktdon. Rikta inte varmvattenstrålen mot någon kroppsdel. Risk för brännskador! Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen och vridknapparna. Ta bort stickkontakten från eluttaget: - om det uppstår driftstörningar; - om maskinen inte används under en längre tid; - innan rengöring av maskinen. Dra i stickkontakten och inte i elkabeln. Vidrör inte stickkontakten med blöta händer. Använd inte maskinen ifall stickkontakten, elkabeln eller själva maskinen är skadade. Utför inga som helst ändringar eller modifieringar på maskinen eller elkabeln. Alla reparationer måste utföras av ett servicecenter som har auktoriserats av Philips för att undvika faror. Maskinen är inte avsedd för användning av barn som är under 8 år. Maskinen får användas av barn som är 8 år (eller äldre) om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller är under vuxnas uppsyn. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och inte utan vuxnas uppsyn. Håll maskinen och dess elkabel utom räckhåll för barn som är under 8 år. Maskinen kan användas av personer med fysiska, mentala eller sensoriska funktionshinder eller med otillräcklig erfarenhet och/ eller kompetens om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller är under vuxnas uppsyn. Håll barn under uppsyn för att vara säker på att de inte leker med apparaten. För inte in fingrar eller andra objekt i kaffekvarnen. Försiktighetsåtgärder Maskinen är endast avsedd för hemmabruk och är inte lämplig för användning i miljöer såsom matsalar eller kök i affärer, kontor, bondgårdar, eller i andra arbetsmiljöer. Placera alltid maskinen på en plan och stabil yta. Ställ inte maskinen på varma ytor, i närheten av varma ugnar, uppvärmningsanordningar, eller liknande värmekällor. Endast rostat bönkaffe får fyllas på i behållaren. Pulverkaffe, snabbkaffe, råkaffe samt andra föremål kan skada maskinen om de läggs i bönkaffebehållaren.

7 Låt maskinen svalna innan du för in eller tar bort någon komponent. Fyll inte på vattenbehållaren med varmt eller kokande vatten. Använd endast kallt dricksvatten utan kolsyra. Använd inte slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring. Det räcker med en mjuk trasa som har fuktats med vatten. Utför regelbundet avkalkning av maskinen. Maskinen meddelar när det är nödvändigt att utföra avkalkningen. Om detta moment inte utförs kommer apparaten sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks inte reparationen av garantin! Förvara inte kaffemaskinen vid temperaturer som understiger 0 C. Det vatten som finns kvar i uppvärmningsanordningen kan frysa och skada maskinen. Lämna inte vatten i vattenbehållaren om maskinen inte kommer att användas under en längre period. Vattnet kan förorenas. Använd alltid friskt dricksvatten vid användning av maskinen. Bortskaffande - Förpackningsmaterialen kan återvinnas. - Apparat: dra ut kontakten från uttaget och klipp av elkabeln. - Lämna apparaten och elkabeln hos ett servicecenter eller hos en offentlig återvinningscentral. Enligt artikel 13 i italienskt lagdekret nr. 151 från den 25 juli 2005: Genomförande av direktiven 2005/95/EG, 2002/96/EG och 2003/108/ EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, liksom bortskaffande av avfall". Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften Denna produkt överensstämmer med det europeiska direktivet 2002/96/EG. Symbolen som finns på produkten eller på dess förpackning betyder att produkten inte bör hanteras som hushållsavfall, utan att den måste lämnas till en behörig återvinningscentral för återvinning av de elektriska och elektroniska komponenterna. Ett korrekt bortskaffande av produkten bidrar till att skydda miljö och människor från de eventuella bieffekterna av en felaktig hantering av produkten under dess slutfas. För ytterligare information angående tillvägagångssätten för återvinning av produkten ber vi er kontakta behörig lokal myndighet, ert sophämtningsföretag, eller affären där ni har köpt produkten. Den här apparaten från Philips överensstämmer med alla tillämpliga standarder och bestämmelser som berör exponering för elektromagnetiska fält. 7 Nederlands Svenska

8 8 Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN De machine is voorzien van veiligheidsinrichtingen. Toch is het noodzakelijk de veiligheidsvoorschriften beschreven in deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en op te volgen om schade aan personen of zaken door verkeerd gebruik van de machine te voorkomen. Bewaar deze handleiding voor eventuele latere raadpleging. Let op Sluit de machine aan op een geschikt stopcontact, waarvan de hoofdspanning overeenkomt met de technische specificatie van het apparaat. Sluit de machine aan op een geaard stopcontact. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht af hangen en laat hem niet met warme oppervlakken in aanraking komen. Dompel de machine, de stekker of de voedingskabel niet onder in water: gevaar voor elektrische schokken! Mors geen vloeistoffen op de aansluiting van de voedingkabel. Richt de hete waterstraal niet op lichaamsdelen: gevaar voor brandwonden! Raak warme oppervlakken niet aan. Gebruik de handgrepen en de knoppen. Haal de stekker uit het stopcontact: - in geval van storingen; - wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt; - voordat de machine wordt gereinigd. Trek aan de stekker en niet aan de voedingskabel. Raak de stekker niet met natte handen aan. Gebruik de machine niet als de stekker, de voedingskabel of de machine zelf beschadigd zijn. Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan de machine of de voedingskabel aan. Alle reparaties moeten uitgevoerd worden door een door Philips erkende reparateur, om elk gevaar te voorkomen. De machine is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen jonger 8 jaar. De machine kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar (en ouder) indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene. Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan van een volwassene. Houd de machine en de voedingskabel uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn. De machine kan gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, mentale, sensorische capaciteiten of zonder ervaring en/of onvoldoende bekwaamheid indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Steek geen vingers of andere voorwerpen in de koffiemolen. Waarschuwingen De machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet gebouwd voor gebruik in ruimten zoals kantines of keukens van winkels, kantoren, fabrieken of

9 andere werkomgevingen. Plaats de machine altijd op een vlakke en stabiele ondergrond. Plaats de machine niet op hete oppervlakken, in de buurt van warme ovens, verwarmingsapparatuur of gelijksoortige warmtebronnen. Vul het reservoir altijd alleen met gebrande koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie, ongebrande koffie en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan, kunnen de machine beschadigen. Laat de machine afkoelen alvorens er onderdelen in te plaatsen of uit te verwijderen. Vul het reservoir niet met warm of kokend water. Gebruik alleen koud niet koolzuurhoudend drinkwater. Gebruik voor de reiniging geen schurende poeders of agressieve schoonmaakmiddelen. Een zachte met water bevochtigde doek is voldoende. Voer regelmatig de ontkalking van de machine uit. De machine geeft zelf aan wanneer het nodig is de ontkalking uit te voeren. Als u dit niet doet, zal het apparaat ophouden met goed te werken. In dat geval valt de reparatie niet onder de garantie! Bewaar de machine niet bij een temperatuur van minder dan 0 C. Het resterende water in het verwarmingssysteem kan bevriezen en de machine beschadigen. Laat geen water in het reservoir staan als de machine een lange periode niet gebruikt zal worden. Het water zou vervuild kunnen raken. Gebruik altijd vers water wanneer de machine gebruikt wordt. Afdanken van het apparaat - De verpakkingsmaterialen kunnen gerecycled worden. Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften - Apparaat: haal de stekker uit het stopcontact en snijd de voedingskabel door. - Lever het apparaat en de voedingskabel in bij een servicecentrum of een publieke instelling voor afvalverwerking. Conform art. 13 van het Italiaanse Wetsbesluit nr. 151 van 25 juli 2005, "Uitvoering van de richtlijnen 2005/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/ EG, betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, en de afvalverwerking". Dit product is in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG. Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als huisafval behandeld kan worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een bevoegd inzamelingscentrum om de elektrische en elektronische onderdelen te recyclen. Door het product op de juiste wijze af te danken, draagt u bij om het milieu en de personen te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen die zouden kunnen voortkomen door een niet juiste behandeling van het product in de eindfase van haar leven. Voor meer informatie over de wijze van recyclen van het product, verzoeken wij u contact op te nemen met het plaatselijke bevoegde kantoor, uw dienst voor het afdanken van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht. Dit Philips apparaat voldoet aan alle standaarden en toepasbare normen met betrekking tot de blootstelling aan elektromagnetische velden. 9 Nederlands Svenska

10 10 Instruktioner Instructies FÖRSTA INSTALLATIONEN EERSTE INSTALLATIE MAX SV Öppna locket till vattenbehållaren. Til de deksel van het waterreservoir op. Ta bort vattenbehållaren med hjälp av handtaget. Haal het waterreservoir met behulp van de handgreep eruit. Skölj vattenbehållaren och fyll den med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån. Spoel het waterreservoir en vul het met vers water tot het MAX niveau. Öppna locket till bönkaffebehållaren. Til de deksel van het koffiebonenreservoir op. Häll långsamt i bönkaffet i bönkaffebehållaren. Giet de koffiebonen langzaam in het koffiebonenreservoir. som finns på maskinens baksida. Steek de stekker in het contact aan de achterkant van de machine. SV Sätt i kontakten i uttaget Sätt i kontakten som sitter i motsatt ände av elkabeln i ett vägguttag. Steek de stekker aan het andere uiteinde van de voedingskabel in een stopcontact met de juiste spanning. Flytta strömbrytaren till "I". Tryck på knappen för att starta maskinen. Zet de schakelaar op I. Druk op de toets om de machine aan te zetten. klassiska mjölkskummaren. SV Ställ en behållare under den Klassieke Melkopschuimer. Zet een kannetje onder de De led en de led knipperen gelijktijdig; daarna gaat de toets aan. Druk op toets om het circuit te vullen. När cykeln har avslutats värms maskinen upp och knapparna och blinkar samtidigt. Lysdioderna och blinkar samtidigt, sedan tänds knappen. För att ladda kretsen, tryck på knappen. Hierna warmt de machine zich op; de toetsen knipperen gelijktijdig. en

11 Instruktioner Instructies 11 Nederlands Svenska Maskinen utför en automatisk sköljningscykel. Lysdioderna avslutats, ställ en behållare och blinkar samtidigt. Vänta tills cykeln avslutas under munstycket. automatiskt. SV När uppvärmningen har koffietuit. Zet een kannetje onder de De machine voert een automatische spoelcyclus uit. De toetsen en knipperen gelijktijdig. Wacht totdat de cyclus automatisch eindigt. När momenten som beskrivs ovan har avslutats så lyser lysdioderna,, och stadigt. Maskinen är nu redo för att utföra en manuell sköljningscykel. Nu branden de toetsen,, en continu. Er kan de handmatige spoelcyclus worden uitgevoerd. MANUELL SKÖLJNINGSCYKEL HANDMATIGE SPOELCYCLUS munstycket. SV Placera en behållare under koffietuit. Zet een kannetje onder de Kontrollera att knapparna,, och lyser stadigt. Controleer of de toetsen,, en continu aan zijn. Tryck på knappen. Maskinen börjar brygga kaffe. Vänta tills bryggningen har avslutats och töm därefter behållaren. Druk op de toets. De machine begint met de afgifte van de koffie. Wacht tot de afgifte klaar is en leeg het kannetje. MAX klassiska mjölkskummaren. SV Ställ en behållare under den Klassieke Melkopschuimer. Zet een kannetje onder de Tryck på knappen för att starta flödet av varmvatten. Knappen blinkar medan flödet pågår. Druk op de toets om de afgifte van heet water te starten. De toets knippert tijdens de afgifte. Låt resten av vattnet rinna ut. Lysdioden lyser stadigt. Verstrek al het resterende water. De led gaat continu branden. Fyll sedan på vattenbehållaren igen upp till MAX-nivån. Vul daarna het waterreservoir opnieuw tot het MAX niveau.

12 12 Instruktioner Instructies FÖRSTA ESPRESSON / KAFFEN - EERSTE ESPRESSO / KOFE SV Reglera munstycket. Tryck på knappen för att brygga en espresso, eller... Stel de koffietuit in. Druk op de toets om een espresso te zetten of......tryck på knappen att brygga en kaffe....druk op de toets een koffie te zetten. för om För att brygga två koppar espresso eller kaffe, tryck på önskad knapp två gånger i följd. Kaffebryggningen avbryts automatiskt när inställd nivå har uppnåtts, för att avbryta bryggningen tidigare, tryck på samma knapp igen. Om twee espresso's of twee kopjes koffie te zetten, moet tweemaal achterelkaar op de gewenste toets worden gedrukt. De koffieafgifte zal automatisch stoppen wanneer het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte eerder te onderbreken door op de eerder ingedrukte toets te drukken. MIN IDEALISKA ESPRESSO - MIJN IDEALE ESPRESSO ned och håll inne knappen tills den börjar blinka snabbt.maskinen är nu i konfigureringsläge. Knappen blinkar SVTryck snabbt under hela konfigureringen. Houd de toets ingedrukt totdat deze snel gaat knipperen. De machine is bezig met programmeren. De toets knippert snel tijdens de gehele programmering. OK Obs! För att konfigurera en kaffebryggning, följ stegen 1-4 men tryck på knappen istället. mängden kaffe har uppnåtts... Wacht tot de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt. SV Vänta tills den önskade... tryck på för att avbryta. Sparad!... druk op om het proces te stoppen. Opgeslagen! Om een koffie te programmeren, voert men stap 1-4 uit waarbij men op de toets drukt.

13 Du kan bara reglera inställningarna för kaffekvarnen medan kaffemalningen pågår. REGLERING AV KAFFEKVARN I KERAMIK INSTELLING VAN DE KERAMISCHE KOFEMOLEN Instruktioner Instructies 13 Nederlands Svenska SV Het is alleen mogelijk de instellingen van de koffiemolen aan te passen als de machine koffiebonen aan het malen is. Placera en kopp under munstycket. Tryck på knappen för att brygga en espresso. Plaats een kopje onder de koffietuit. Druk op de toets om een espresso te zetten. Medan kaffemalningen pågår, tryck ned och vrid på vridknappen för reglering av kaffemalning, som är placerad under bönkaffebehållaren, ett steg i taget. Terwijl de machine bezig is met malen, druk de regelknop voor de instelling van de maalfijnheid onder het bonenreservoir naar beneden en draai deze een klik per keer. 1 2 SVVälj ( ) för grovmalning mildare smak. Selecteer ( ) voor een grove maling - mildere smaak. Välj ( ) för finmalning - starkare smak. Selecteer ( ) voor een fijne maling - sterkere smaak. Brygg 2-3 drycker för att känna skillnaden. Om kaffet är vattnigt eller flödar långsamt, ändra kaffekvarnens inställning. Verstrek 2-3 producten om het verschil te kunnen proeven. Indien de koffie waterig is of er langzaam uitstroomt, dient de instelling van de koffiemolen gewijzigd te worden.

14 14 Instruktioner Instructies Risk för brännskador! I början av utflödet kan det uppstå små stänk av varmvatten. Använd endast det särskilda skyddsgreppet. SKUMMA MJÖLK MELK OPSCHUIMEN SV Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Gebruik alleen de speciale beschermende handgreep. Fyll en behållare med 1/3 kall mjölk. Vul een kannetje voor 1/3 met koude melk. Sänk ner den klassiska mjölkskummaren i mjölken. Steek de Klassieke Melkopschuimer in de melk. Tryck på knappen blinkar. Druk op de toets toets knippert. för att starta ångflödet. Knappen om de stoomafgifte te starten. De SV Maskinen kräver en förvärmningstid, under vilken lysdioden blinkar. När uppvärmningen har avslutats, startar ångflödet och knappen blinkar. Skumma mjölken genom att utföra försiktiga cirkulära rörelser med behållaren, rör den uppåt och nedåt. När skummet har uppnått önskad konsistens, tryck på knappen för att avbryta ångflödet och ta bort behållaren. De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig; gedurende Schuim de melk op door Wanneer het melkschuim de gewenste dikte heeft bereikt, deze fase knippert de toets. Wanneer de met het kannetje kleine druk op de toets om de stoomafgifte te stoppen en verwarmingsfase klaar is, begint de afgifte van stoom en ronddraaiende bewegingen neem het kannetje weg. knippert de toets. omhoog en omlaag te maken.

15 Risk för brännskador! I början av utflödet kan det uppstå små stänk av varmvatten. Använd endast det avsedda skyddsgreppet. VARMVATTEN HEET WATER Instruktioner Instructies 15 Nederlands Svenska SV Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Gebruik alleen de speciale beschermende handgreep. Ställ en behållare under den klassiska mjölkskummaren. Zet een kannetje onder de Klassieke Melkopschuimer. Tryck på knappen för att starta flödet av varmvatten. Knappen blinkar. Druk op de toets om de afgifte van heet water te starten. De toets knippert. För att avbryta varmvattenflödet, tryck på knappen. Ta bort behållaren. Om de afgifte van heet water te beëindigen, drukt u op de toets. Haal het kannetje weg.

16 16 Instruktioner Instructies AVKALKNING 30 min. ONTKALKING - 30 min. När symbolen "CALC CLEAN" visas så måste en avkalkning utföras. Avkalkningscykeln tar ungefär 30 minuter. Om maskinen inte avkalkas så kommer den tillslut att sluta fungera. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin. SV Varning: Använd enbart Saecos avkalkningsmedel. Denna produkt har utarbetats för att hålla maskinens prestanda på optimal nivå. Användning av något annat avkalkningsmedel kan skada maskinen och lämna rester i vattnet. Saecos avkalkningsmedel kan köpas separat. För mer information, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning. Varning: Drick absolut inte av avkalkningsmedlet eller av bryggda drycker innan cykeln har avslutats. Använd absolut inte vinäger som avkalkningsmedel. Obs! Ta inte bort bryggruppen under pågående avkalkning. Wanneer het symbool "CALC CLEAN" wordt weergegeven, dient u de machine te ontkalken. De ontkalkingscyclus duurt ongeveer 30 minuten. Als U de machine niet ontkalkt, zal deze ophouden met goed te werken; in dat geval valt de reparatie NIET onder de garantie. Let op: Gebruik alleen de ontkalkingsoplossing van Saeco die speciaal ontworpen is om de prestaties van de machine te optimaliseren. Het gebruik van andere producten kan schade aan de machine veroorzaken en kalkresten in het water achterlaten. De ontkalkingsoplossing van Saeco is los te koop. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing. Let op: Drink nooit de ontkalkingsoplossing en ook niet de tijdens de ontkalkingscyclus afgegeven vloeistof. Gebruik in geen geval azijn als ontkalkingsmiddel. Opmerking: Haal nooit de zetgroep tijdens de ontkalkingscyclus uit de machine! SV Avkalkningscykeln (A) och sköljningscykeln (B) kan pausas genom att trycka på knappen. För att återuppta cykeln, tryck på knappen igen. Detta är av nytta för att kunna tömma behållaren, eller för att kunna lämna maskinen utan uppsikt en kort stund. De ontkalkingscyclus (A) en de spoelcyclus (B) kunnen op pauze gezet worden door op de toets te drukken; om de cyclus weer verder te laten gaan, dient men opnieuw op de toets te drukken. Hierdoor kan men de kom legen of even weggaan.

17 Instruktioner Instructies 17 Nederlands Svenska SV Töm droppskålen och sumplådan. Leeg het lekbakje en de koffiediklade. Dra bort den klassiska mjölkskummaren från ång-/varmvattenröret. Avlägsna vattenfiltret "INTENZA+" (om ett sådant finns) från vattenbehållaren och byt ut det mot det lilla vita originalfiltret. Haal de Klassieke Melkopschuimer van het stoom-/heetwaterpijpje. Haal het waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) uit het waterreservoir en vervang deze door het originele witte filtertje. Häll i allt avkalkningsmedel i vattenbehållaren. Doe de gehele ontkalkingsoplossing in het waterreservoir. CALC CLEAN SV Fyll vattenbehållaren med friskt dricksvatten upp till nivån "calc clean" och sätt tillbaka den i maskinen. Vul het reservoir met vers water tot het calc clean niveau en plaats het in de machine. Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under både ång-/ varmvattenröret och munstycket. Plaats een ruime kom (1,5 l) onder het stoom-/heetwaterpijpje en onder de koffietuit. Tryck och håll inne knappen i minst 3 sekunder för att starta avkalkningscykeln, knappen lyser stadigt. Knappen blinkar under hela cykeln. Druk tenminste 3 seconden op de toets om de ontkalkingscyclus te starten, de toets brandt continu. De toets knippert gedurende de gehele cyclus. MAX lyser stadigt. Maskinen låter avkalkningsmedlet rinna ut med regelbundna intervaller (under en tid SVLysdioden på cirka 20 min). led gaat branden. De ontkalkingsoplossing wordt De met tussenpozen verstrekt (duur: circa 20 min). När lysdioden lyser stadigt så är vattenbehållaren tom. Wanneer de led aan gaat, is het waterreservoir leeg. Skölj vattenbehållaren och fyll den med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen. Spoel het reservoir en vul het met vers water tot het MAX niveau. Plaats het terug in de machine.

18 18 Instruktioner Instructies tillbaka den. SV Töm droppskålen och sätt deze weer terug. Leeg het lekbakje en plaats Töm behållaren och sätt tillbaka den. Leeg de kom en plaats deze weer terug. Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen. Lysdioden lyser nu stadigt. När knappen blinkar, tryck på den för att starta sköljningscykeln. Plaats het reservoir weer terug in de machine. De led gaat aan. Wanneer de toets knippert, druk erop om de spoelcyclus te starten. När sköljningscykeln har slutförts, så släcks knappen. Na de spoelcyclus gaat de toets uit. Lysdioderna och blinkar samtidigt. Avkalkningscykeln är nu klar. SV Maskinen värms upp och utför en sköljningscykel. De toets en de toets knipperen gelijktijdig. De ontkalkingscyclus is voltooid. De machine warmt zich op en voert de automatische spoeling uit. Om den röda ljusdioden lyser stadigt och lysdioden inte släcks, så kan det hända att du inte fyllt vattenbehållaren ända upp till MAX-nivån för sköljning. Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten och upprepa proceduren från steg 12. Wanneer de rode led aan gaat en de led niet uitgaat, is het waterreservoir niet tot aan het MAX niveau gevuld voor de spoeling. Vul het reservoir met vers water en ga verder vanaf stap 12. Töm behållaren. Neem de gebruikte kom weg droppskålen och sätt tillbaka den. Avlägsna det lilla vita vattenfiltret och sätt tillbaka vattenfiltret "INTENZA+" (ifall sådant SVTöm finns) i vattenbehållaren. Sätt tillbaka den klassiska mjölkskummaren. Leeg het lekbakje en plaats deze weer terug. Verwijder het witte filtertje en plaats de waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) terug in het waterreservoir. Plaats de Klassieke Melkopschuimer terug.

19 Instruktioner Instructies 19 Nederlands Svenska bryggruppen. För ytterligare anvisningar, se kapitlet SVRengör "Rengöring av bryggruppen". Reinig de zetgroep. Zie voor verdere aanwijzingen het hoofdstuk "Reiniging van de zetgroep". Maskinen är redo för användning. Lysdioderna,, och lyser stadigt. De machine is klaar voor gebruik. De toetsen,, en zijn aan. AVBROTT I AVKALKNINGSCYKELN ONDERBREKING VAN DE ONTKALKINGSCYCLUS När avkalkningscykeln påbörjats måste den fortsätta ända till slutet utan att maskinen stängs av. Om du inte lyckas avsluta avkalkningscykeln kan du dra ur elkabeln för att avbryta. I detta fall, följ stegen nedan. MAX SV Wanneer u het ontkalkingsproces heeft gestart, moet u het afmaken zonder de machine uit te zetten. In het geval dat tijdens de ontkalkingsprocedure de machine vast gaat zitten, kan men de procedure verlaten door de voedingskabel eruit te halen. Als dit gebeurt, volg de aangegeven aanwijzingen op. Töm och skölj vattenbehållaren noggrant, fyll den med friskt vatten upp till MAX-nivån. Leeg het waterreservoir, spoel het zorgvuldig af en vul het tot het MAX niveau. Försäkra dig om att huvudströmbrytaren är i läge I. Controleer of de schakelaar in stand "I" staat SV Tryck på knappen för att starta maskinen. Vänta tills knapparna och lyser stadigt. Töm droppskålen och sätt tillbaka den. Druk op de toets om de machine aan te zetten. Wacht tot de toets en de toets continu aan zijn. Leeg het lekbakje en plaats deze weer terug.

20 20 Instruktioner Instructies SVTöm behållaren och sätt tillbaka den. weer terug. Leeg de kom en plaats deze och låt 500 ml vatten rinna ut. Knap- Tryck på knappen pen blinkar. Druk op de toets knippert. om 500 ml water te maken. De toets För att avbryta varmvattenflödet, tryck på knappen. Töm behållaren. Om de afgifte van heet water te beëindigen, drukt u op de toets. Leeg de kom Obs! Om den orangefärgade lysdioden inte släcks så måste maskinen avkalkas så snart som möjligt. behållaren under SVPlacera kaffemunstycket. Plaats de kom onder de koffietuit. Tryck på knappen att brygga en kaffe. Druk op de toets een koffie te zetten. för om Upprepa stegen 9 till 10. Gå sedan vidare till steg 12. Herhaal stap 10; ga vervolgens verder met stap 12. Töm behållaren. Maskinen är redo för användning. Leeg de kom. De machine is klaar voor gebruik. Opmerking als de oranje led niet uitgaat, moet men de machine alsnog ontkalken, zodra men daar gelegenheid voor heeft. 1 RENGÖRING AV BRYGGRUPPEN REINIGING VAN DE ZETGROEP 2 3 SVStäng av maskinen och dra ur elkabeln. Ta bort droppskålen och sumplådan. Verwijder het lekbakje en de koffiediklade. Schakel de machine uit en haal de voedingskabel eruit. Öppna därefter serviceluckan. Open de servicedeur. Ta bort bryggruppen, tryck på knappen "PUSH". Dra ut den vågrätt i handtaget utan att vrida den. Om de zetgroep te verwijderen, drukt u op de toets «PUSH» terwijl u aan het handvat trekt. Haal het er horizontaal uit zonder het te draaien.

21 Instruktioner Instructies 21 Nederlands Svenska kaffekanalen noggrant med ett skedhandtag eller SVRengör med ett annat runt köksredskap. Reinig grondig de koffieuitloop met het handvat van een lepeltje of met een ander afgerond keukengereedschap. Ta bort kaffeuppsamlaren och rengör den omsorgsfullt. Verwijder de koffieopvanglade en was het zorgvuldig af. Utför underhåll av bryggruppen. Voer het onderhoud van de zetgroep uit. Kontrollera att spaken på baksidan är helt nedtryckt. Controleer of de hendel aan de achterkant van de zetgroep helemaal naar beneden staat. SVTryck på knappen "PUSH".Kontrollera att haken som låser fast bryggruppen befinner sig i rätt läge. Om den fortfarande är nere, tryck upp den tills den låser sig i rätt position. Wanneer deze nog in de lage stand staat, moet het omhoog worden geduwd totdat het goed vasthaakt. Druk krachtig op de knop PUSH".Zorg ervoor dat het haakje voor de blokkering van de zetgroep in de juiste stand staat. Om kaffeuppsamlaren inte placeras korrekt är det möjligt att bryggruppen inte kan sättas in i maskinen. SV Sätt in kaffeuppsamlaren på dess plats och försäkra dig om att den är korrekt placerad. Indien de koffieopvanglade verkeerd wordt geplaatst, is het niet mogelijk de zetgroep in de machine te plaatsen. Plaats de koffieopvanglade terug en controleer of deze goed geplaatst is. Sätt tillbaka bryggruppen i det avsedda utrymmet tills den låses fast, utan att trycka på knappen "PUSH". Plaats de zetgroep weer terug tot deze vastgekoppeld is zonder hierbij op de toets PUSH te drukken.

22 22 Instruktioner Instructies RENGÖRING AV DEN KLASSISKA MJÖLKSKUMMAREN REINIGING KLASSIEKE MELKOPSCHUIMER SV Dagligen Dagelijks Ta bort den klassiska mjölkskummarens yttre del och rengör den med ljummet vatten. Verwijder het buitenste gedeelte van de Klassieke Melkopschuimer en was het met lauw water af. Veckovis Wekelijks Ta bort den klassiska mjölkskummarens yttre del och rengör den med ljummet vatten. Verwijder het buitenste gedeelte van de Klassieke Melkopschuimer en was het met lauw water af. Ta bort den klassiska mjölkskummarens övre del från ång-/varmvattenröret. Rengör den under ljummet vatten. Rengör ång-/varmvattenröret med en fuktig trasa. Montera ihop den klassiska mjölkskummarens alla delar. Schuif het bovenste gedeelte van de Klassieke Melkopschuimer van het stoom-/ heetwaterpijpje af. Was het onder lauw stromend water af. Reinig het stoom-/heetwaterpijpje met een vochtige doek. Monteer weer alle onderdelen van de Klassieke Melkopschuimer. VARNINGSSIGNALER WAARSCHUWINGSSIGNALEN lyser stadigt - och blinkar Kretsen måste laddas. Tryck på knappen. När knappen trycks så släcks knappens lysdiod. Lysdioderna och blinkar medan kretsen laddas, och släcks när laddningen är klar. aan - en knipperend De machine vraagt het circuit te vullen. Druk op de toets. De toets gaat uit. Tijdens het vullen van het circuit SV knipperen de leds en. Wanneer het vullen klaar is, gaan ze uit. Lyser stadigt Fyll på vattenbehållaren. Continu aan Vul het waterreservoir. Lyser stadigt För in droppskålen med sumplådan helt i maskinen och stäng serviceluckan. Continu aan Plaats het lekbakje en de koffiediklade volledig in de machine en sluit de servicedeur.

23 Instruktioner Instructies 23 SV Blinkar snabbt Bryggruppen återställs till följd av en maskinåterställning. Snel knipperend De zetgroep is zich aan het stellen nadat de machine gereset is. Blinkar långsamt Sätt i bryggruppen. Langzaam knipperend Plaats de zetgroep. Lyser stadigt Töm sumplådan. Continu aan Leeg de koffiediklade. Blinkar Sumplådan är inte isatt i maskinen. Vänta några sekunder tills lysdioden släcks och lysdioden lyser stadigt. Sätt sedan i sumplådan och stäng serviceluckan. Knipperend De koffiediklade is niet in de machine geplaatst. Wacht een paar seconden totdat de led uitgaat en de led continu brandt. Plaats vervolgens de koffiediklade terug en sluit de servicedeur. Nederlands Svenska SV Lyser stadigt Fyll på bönkaffebehållaren med bönkaffe och starta om cykeln. Continu aan Vul het reservoir met koffiebonen en start de cyclus opnieuw. Lyser stadigt Maskinen behöver avkalkas. Följ stegen som beskrivs i kapitlet "Avkalkning" i denna bruksanvisning. Observera att om avkalkningen inte utförs kommer maskinen sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin. Continu aan U moet uw machine ontkalken. Houd u aan de handelingen beschreven in het hoofdstuk "Ontkalking" in deze handleiding. Als u uw machine niet ontkalkt, zal deze ophouden goed te werken. In dat geval valt de reparatie NIET onder de garantie. Alla lysdioder blinkar samtidigt Maskinen fungerar inte. Stäng av maskinen. Sätt på den igen efter 30 sekunder. Upprepa proceduren 2 eller 3 gånger. Om maskinen inte startar, kontakta Philips SAECO hotline i ditt land (kontaktuppgifterna finns i garantihäftet). Allemaal tegelijk knipperend De machine heeft een storing. Zet de machine uit. Zet deze na 30 seconden weer aan. Herhaal deze procedure 2 of 3 keer. Indien de machine niet start, dient men contact op te nemen met de hotline van Philips SAECO in uw eigen land (de nummers staan vermeld in het garantieboekje).

24 24 Underhållsprodukter go to Onderhoudsproducten UNDERHÅLLSPRODUKTER ONDERHOUDSPRODUCTEN INTENZA+ SVVattenfiltret produktnummer: CA6702 Waterfilter INTENZA+ productnummer: CA6702 SV Underhållskit produktnummer: CA6706 Onderhoudskit productnummer: CA6706 SV Besök Philips webbbutik för att kontrollera tillgänglighet och inköpsmöjligheter i ditt land. Bezoek de online Philips winkel om de beschikbaarheid en de aankoopmogelijkheden in uw land na te gaan. produktnummer: CA6700 SV Avkalkningsmedel productnummer: CA6700 Ontkalkingsoplossing produktnummer: HD5061 SV Smörjfett productnummer: HD5061 Vet

25

26 26 Sikkerhetsindikasjoner Turvamääräykset NO - SIKKERHETSINDIKASJONER Denne maskinen er utstyrt med sikkerhetsinnretninger. Du må likevel lese og følge sikkerhetsanvisningene nøye, og bare bruke maskinen i tråd med disse, slik at du unngår skader på personer eller gjenstander som skyldes feilaktig bruk av maskinen. Ta vare på denne bruksanvisningen for eventuell fremtidig referanse. Advarsel Koble maskinen til et egnet strømuttak, hvis hovedspenning er i samsvar med apparatets tekniske data. Koble maskinen til en jordet veggkontakt. Unngå at strømkabelen henger ned fra bordet eller arbeidsbenken og at den kommer i kontakt med varme overflater. Legg aldri maskinen, støpselet eller strømkabelen i vann: fare for elektrisk støt! Ikke hell væsker på støpselet til strømkabelen. Rett aldri vannspruten mot noen deler av kroppen: Fare for forbrenning! Ikke ta på de varme overflatene. Bruk håndtak og brytere. Ta støpselet ut av kontakten: - hvis det skulle oppstå uregelmessigheter, - hvis maskinen ikke skal brukes over lengre tid, - før du går i gang med rengjøring av maskinen. Trekk i støpselet og ikke i selve kabelen. Ikke ta på støpselet med våte hender. Ikke bruk maskinen hvis støpselet, strømkabelen eller selve maskinen er skadet. Ikke endre maskinen eller strømkabelen på noen som helst måte. Alle reparasjoner må foretas av et servicesenter som er godkjent av Philips for å unngå enhver form for fare. Maskinen er ikke laget for å brukes av barn under 8 år. Maskinen kan kun brukes av barn på 8 år (eller mer) hvis de først har fått opplæring i korrekt bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som knytter seg til dette, eller hvis de er under oppsyn av en voksen. Rengjøring og vedlikehold må ikke foretas av barn, med mindre de er eldre enn 8 år og under oppsyn av en voksen. Hold maskinen og strømkabelen utenfor rekkevidde av barn under 8 år. Maskinen kan brukes av personer med reduserte fysiske, mentale eller sansemessige evner, eller med utilstrekkelig erfaring og/eller kunnskap hvis de først har fått opplæring i korrekt bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som knytter seg til dette, eller hvis de er under oppsyn av en voksen. Du må passe på at barna ikke leker med apparatet. Putt aldri fingrene eller andre gjenstander inn i kaffekvernen. Forsiktig Maskinen er kun laget for bruk i hjemmet og er ikke egnet for bruk på steder som kantiner, eller kjøkken på kontorer, i butikker, gårder eller på andre arbeidsplasser. Plasser alltid maskinen på en plan og stabil overflate. Plasser aldri maskinen på varme overflater, i nærheten av varme stekeovner, varmeovner eller lignende varmekilder. Du skal alltid bare helle brente kaffebønner i beholderen. Malt kaffe, pulverkaffe, ubrent

27 kaffe eller andre gjenstander vil kunne skade maskinen hvis de kommer inn i kaffebønnebeholderen. La maskinen avkjøles før du setter inn eller fjerner en hvilken som helst del. Ikke hell varmt eller kokende vann i beholderen. Bruk kun kaldt vann uten kullsyre. Ikke bruk slipepulver eller aggressive rengjøringsmidler til rengjøring. En myk klut fuktet med vann er nok. Foreta avkalking av maskinen regelmessig. Det er maskinen som varsler om når den behøver avkalking. Hvis denne operasjonen ikke foretas vil apparatet slutte å virke korrekt. I så tilfelle vil en eventuell reparasjon ikke dekkes av garantien! Ikke oppbevar maskinen ved temperaturer under 0 C. Restvannet inne i oppvarmingssystemet vil kunne fryse og dermed skade maskinen. La det aldri være igjen vann i beholderen hvis maskinen ikke brukes over lengre tid. Vannet vil kunne forurenses. Bruk bare friskt vann hver gang du bruker maskinen. Avhending - Emballasjematerialet kan resirkuleres. - Apparat: Dra ut støpselet og kutt strømkabelen. - Lever apparatet og strømkabelen inn til et servicesenter eller en offentlig stasjon for avfallshåndtering. I henhold til art. 13 i det italienske lovdekretet nr. 151 av 25. juli 2005: "Ikrafttredelse av direktivene 2005/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/ EF, angående reduksjon av farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparater, og kassering av avfall". Sikkerhetsindikasjoner Turvamääräykset 27 Dette produktet er i samsvar med europadirektivet 2002/96/EF. Symbolet på produktet eller på pakningen indikerer at produktet ikke må behandles som husholdningsavfall, men må leveres inn til en kompetent innsamlingstasjon for resirkulering av de elektriske og elektroniske delene. Ved å avhende produktet på korrekt måte bidrar du til å ta vare på miljøet og til å beskytte personer mot mulige negative konsekvenser som vil kunne komme av en feilaktig håndtering av produktet ved avhending. For ytterligere informasjon om avfallshåndtering og resirkulering av produktet ber vi deg om å ta kontakt med lokale myndigheter, lokalt avfallshåndteringsselskap, eller butikken der du har kjøpt produktet. Dette Philips-apparatet er i overensstemmelse med alle gjeldende aktuelle standarder og normer hva angår eksponering for elektromagnetiske felter. Norsk Suomi

28 28 Sikkerhetsindikasjoner Turvamääräykset - TURVAMÄÄRÄYKSET Keitin on varustettu turvalaitteilla. On kuitenkin luettava huolellisesti näiden käyttöohjeiden sisältämät turvamääräykset ja noudatettava niitä, jotta voidaan välttää henkilö- ja esinevahingot, jotka aiheutuvat keittimen virheellisestä käytöstä. Säilytä tämä opas mahdollista tulevaa tarvetta varten. Varoitus Yhdistä keitin sopivaan seinäpistorasiaan, jonka pääjännite vastaa laitteen teknisiä tietoja. Yhdistä keitin maadoitettuun seinäpistorasiaan. Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja. Älä koskaan upota keitintä, pistorasiaa tai virtajohtoa veteen: sähköiskun vaara! Älä kaada nesteitä verkkojohdon liittimeen. Älä suuntaa kuuman veden suihketta kehon osia kohti: palovammojen vaara! Älä koske kuumia pintoja. Käytä kahvoja ja nuppeja. Irrota pistoke pistorasiasta: - jos esiintyy toimintahäiriöitä; - jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan; - ennen keittimen puhdistukseen ryhtymistä. Vedä pistokkeesta älä koskaan virtajohdosta. Älä koske pistokkeeseen märin käsin. Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut. Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Kaikki korjaustoimenpiteet on suoritettava Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi. Keitintä ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi. Keitintä voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset aikuisen valvonnan alaisena tai jos heidät on aiemmin opastettu keittimen oikeaan käyttöön ja heille on selvitetty siihen liittyvät mahdolliset vaarat. Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi paitsi, jos he ovat yli 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen. Pidä keitin ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Keitintä voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä taitoja tai kokemusta, jos heidät opastetaan keittimen oikeaan käyttöön ja he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista tai he toimivat aikuisen valvonnan alaisena. Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteen kanssa. Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn. Huomautuksia Keitin on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön eikä se sovellu käytettäväksi ympäristöissä kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen, tehtaiden tai muiden työympäristöjen keittiöt. Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunia, lämmityslaitteita tai samankaltaisia lämmönlähteitä. Laita säiliöön aina ja yksinomaan paahdettuja kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi, raakakahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipa-

29 pusäiliöön. Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista. Älä täytä säiliötä kuumalla tai kiehuvalla vedellä. Käytä ainoastaan kylmää hiilihapotonta juomavettä. Älä käytä puhdistuksessa hankausjauheita tai aggressiivisia pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä liina riittää. Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Keitin ilmoittaa kun kalkinpoisto on tarpeen. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, laite voi lakata toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä! Älä säilytä keitintä alle 0 C:n lämpötilassa. Lämmitysjärjestelmän sisällä oleva jäämävesi voi jäätyä ja vahingoittaa keitintä. Älä jätä vettä säiliöön, jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa pilaantua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä. Hävittäminen - Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää. - Keitin: irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise virtajohto. - Toimita keitin ja virtajohto huoltokeskukseen tai julkiseen jätehuoltoon jätteiden hävittämistä varten. 25 päivänä heinäkuuta 2005 annetun Italian lain tasoisen asetuksen N:o artiklan mukaisesti "Toteutetaan direktiivit 2005/95/ EY, 2002/96/EY ja 2003/108/EY, jotka liittyvät vaarallisten aineiden käytön vähentämiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä jätteiden hävittämiseen". Sikkerhetsindikasjoner Turvamääräykset 29 Tämä tuote on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen. Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen siihen kuuluvien sähköisten ja elektronisten osien kierrätystä varten. Tuotteen oikeaoppinen hävittäminen edesauttaa ympäristön ja henkilöiden suojaamista mahdollisilta negatiivisilta seuraamuksilta, jotka voivat aiheutua tuotteen väärästä käsittelystä sen käyttöiän lopussa. Tuotteen kierrätykseen liittyviä lisätietoja varten ota yhteyttä paikalliseen toimistoon, kotitalousjätteiden jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta tuote hankittiin. Tämä Philipsin laite on kaikkien sähkömagneettista altistumista koskevien standardien ja lainsäädännön vaatimusten mukainen. Norsk Suomi

30 30 Bruksanvisning Ohjeet FØRSTE INSTALLASJON ENSIMMÄINEN ASENNUS MAX lokket til vannbeholderen. NOÅpne Trekk ut vannbeholderen ved hjelp av håndtaket. Avaa vesisäiliön kansi. Irrota vesisäiliö kahvaa käyttämällä. Skyll vannbeholderen og fyll den med friskt vann til MAXnivået. Huuhtele vesisäiliö ja täytä se raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Åpne lokket til kaffebønnebeholderen. Avaa kansi. kahvipapusäiliön Hell kaffebønnene langsomt ned i kaffebønnebeholderen. Kaada kahvipavut hitaasti kahvipapusäiliöön. støpselet i kontakten på NOSett baksiden av maskinen. Työnnä pistoke keittimen takaosassa olevaan pistorasiaan. Sett støpselet i den andre enden av strømkabelen inn i en veggkontakt. Työnnä virtajohdon toisessa päässä oleva pistoke seinäpistorasiaan. Sett hovedbryteren på "I". Trykk på tasten for å slå på maskinen. Aseta virtakatkaisin asentoon "I". Paina näppäintä keittimen käynnistämiseksi. en beholder under NOPlasser den klassiske melkeskummeren. Aseta astia klassisen maidonvaahdottimen alle. Lampene og blinker samtidig, og deretter slås tasten på. Trykk på tasten for å fylle kretsen. Valo ja valo vilkkuvat samanaikaisesti; sitten näppäin syttyy. Järjestelmän lataamiseksi paina näppäintä. Ved slutten av prosessen varmes maskinen opp. Tastene og blinker samtidig. Prosessin lopuksi keitin suorittaa lämmitysvaiheen; näppäimet ja vilkkuvat samanaikaisesti.

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8841 HD8842 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8752 INSTRUCTIONS

Type HD8752 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8752 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD9712

Quick Instruction Guide Type HD9712 Svenska Norsk Suomi Nederlands Dansk Read this guide carefully before using the machine. For complete instructions download user manual from Www.SAECO.com/support Ελληνικά Quick Instruction Guide Type

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 100 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, διαβάστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943 MC 830 SE GR Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ Art. 88943 Gebrauchsanweisung Instruction Manual Mode d emploi Istruzioni per l uso Instrucciones de manejo Bitte sorgfältig

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH401 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH1101 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR SE GR CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος GARANTIE JAHRE 3 YEARS WARRANTY entspricht den Anforderungen acc. to the requirements CERTIFIED QUALITY MDD 93/42 MEDICAL DEVICE DIRECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

HAND-HELD VACUUM CLEANER

HAND-HELD VACUUM CLEANER HAND-HELD VACUUM CLEANER Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως GBV 345 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R961BT / KD-R864BT / KD-R862BT / KD-R861BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD MANUAL DE

Διαβάστε περισσότερα

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ PBSG 1 DRILL SHARPENER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual PORANTERIEN TEROITUSLAITE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös BORRSLIPARE Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X220 / KD-X125 / KD-X120 DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R761 / KD-R661 / KD-R567 / KD-R561 / KD-R469 / KD-R467 / KD-R464 / KD-R462 / KD-R461 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN.

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN. CV_KH3462_E3341_LB3_V1.qxd 04.03.2008 12:15 Uhr Seite 1 3 MINCER MINCER Operating instructions KH 3462 LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN Bruksanvisning KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

645...ZV PIZZA 645...ZV PIZZA

645...ZV PIZZA 645...ZV PIZZA NL GEBRUIKSAANWIJZING VOOR EEN 645...ZV PIZZA PT INSTRUÇÕES PARA USO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO 645...ZV PIZZA DK INSTRUKTIONER TIL BRUG 645...ZV PIZZA SE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING INSTALLATION UNDERHÅLL

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 CTS22 / CTS22 L-M-H CTS40 L-M-H CTT40 L-M-H BDC40 H GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 Inhoudsopgave Vertaling van oorspronkelijke

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 DYNAMISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 16 Φροντίδα και καθάρισμα 18 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 RENLIG GR NL FWM8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 12 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R910BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD

Διαβάστε περισσότερα

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCA 735. Important information, 2-3

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCA 735. Important information, 2-3 Instruction manual TUMBLE DRYER Contents Important information, 2-3 EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,17 NL Nederlands,33 Installation, 4 Where to install the tumble dryer Ventilation Electrical connections

Διαβάστε περισσότερα

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set SMA 35 d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja K W Οδηγίες χρήσεως Σετ μανικιούρ/πεντικιούρ S Brugsanvisning Manikyr/pedikyrset c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

Διαβάστε περισσότερα

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger ST 53E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

TP/PTY OK BAND BACK DISP

TP/PTY OK BAND BACK DISP TP/PTY BACK DISP CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SHX701 Detachable SOURCE KD-SHX701 MENU SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen.

Διαβάστε περισσότερα

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Multi-Purpose Ladder Operation and Safety Notes Alumiiniset teleskooppitikkaat Käyttö- a turvallisuusoheet Teleskopstege av aluminium Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Teleskopstige af aluminium

Διαβάστε περισσότερα

XQ90 CAR POLISHER KIILLOTUSKONE ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ POLERMASKIN POLIERMASCHINE. Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

XQ90 CAR POLISHER KIILLOTUSKONE ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ POLERMASKIN POLIERMASCHINE. Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös XQ90 CAR POLISHER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual KIILLOTUSKONE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös POLERMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA. Design and Quality IKEA of Sweden

UPPLEVA. Design and Quality IKEA of Sweden UPPLEVA NL FI GR TR Design and Quality IKEA of Sweden 2 3 NEDERLANDS 4 SUOMI 20 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 36 TÜRKÇE 52 NEDERLANDS 4 Inhoud 1 Belangrijk... 5 Veiligheid en belangrijke mededelingen...5 Verwijdering van uw

Διαβάστε περισσότερα

PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara

PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...9 [no] Bruksveiledning...15 [sv] Bruksanvisning... 21

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Beste klant, Dank u wel voor het kiezen van een hydromassage uit de Teuco Easy lijn. De hydromassage zorgt voor heerlijke ontspannende momenten

Διαβάστε περισσότερα

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS GR οδηγίες 36 DK brugsvejledning 40 FI käyttöopas 44 NO bruksanvisning 48 GR πανεύκολη πλαστικοποίηση!

Διαβάστε περισσότερα

AdvancedPunch. Operation Instructions Manual. Bruksanvisning. Brukerhåndbok. Käyttöopas. Betjeningsvejledning. Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας

AdvancedPunch. Operation Instructions Manual. Bruksanvisning. Brukerhåndbok. Käyttöopas. Betjeningsvejledning. Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας GB SV NO FI DA EL Operation Instructions Manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Käyttöopas Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας GB English 3 Svenska 9 Norsk 15 Suomi 21 Dansk 27 Ελληνικά 33

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB COFFEE MAKER KF5xxx NL F GB Gebrauchsanweisung...3 12 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3 12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥ Για να εγγυηθεί η σωστή εκτέλεση και η σωστή αποκατάσταση του χειρουργημένου γόνατου, είναι σημαντικό να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα του φυλλαδίου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Z29798 3. Aluminium Platform Ladder. Alumiiniset monitoimitikkaat. Arbetsställning av aluminium. Lille aluminiumsstillads. Μικρή σκαλωσιά αλουμινίου

Z29798 3. Aluminium Platform Ladder. Alumiiniset monitoimitikkaat. Arbetsställning av aluminium. Lille aluminiumsstillads. Μικρή σκαλωσιά αλουμινίου Aluminium Platform Ladder Assembly, operating and safety instructions Alumiiniset monitoimitikkaat Asennus-, käyttö- a turvallisuusoheet Arbetsställning av aluminium Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117 a EN Affordable ABPM and strictly guideline-based SBPM for accurate out-of-office blood pressure measurement.

Διαβάστε περισσότερα

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger M95-66X Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Manual de Instruções

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R757 / KD-R751 / KD-R651 / KD-R557 / KD-R551 / KD-R457 / KD-R453 / KD-R452 / KD-R451 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Reference Guide GB HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Referencevejledning Viiteopas Referensguide Guia de referência DK FI SE PT Οδηγός αναφοράς EL HAP-S1 WARNING Do not install the appliance in a confined space,

Διαβάστε περισσότερα

Belangrijke Infomatie

Belangrijke Infomatie Nederlands Belangrijke Infomatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale celtelefoon. Deze telefoon werd ontworpen voor gebruik op de volgende GSM-netwerken: - GSM900, GSM1800

Διαβάστε περισσότερα

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 Ιδιοκτήτης Εκδότης Ολλανδό-Ελληνικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη NGVNG - Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER MODEL KF 5220 / 5265 D GR NL F GB. AEG IFU Florence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46

COFFEE MAKER MODEL KF 5220 / 5265 D GR NL F GB. AEG IFU Florence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46 COEE MAKER MOEL K 5220 / 5265 AEG IU lorence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46 Anleitung...3 11 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

GE Energy. Essential Installation and Operating Instructions for Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) Manufactured By Reuter Stokes

GE Energy. Essential Installation and Operating Instructions for Environmental Radiation Monitor (RSS-131ER) Manufactured By Reuter Stokes Data storage, as shipped from the factory, is as shown in table 2. Table 2 Sensor Points Frequency Radiation 10,000 Temperature Bias Voltage Battery Voltage Wind Speed Wind Direction Pressure Rain 1 hour

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 COEE MAKER MOEL K 5xxx ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 6/17/2011 2:58:08 PM Anleitung...3 10 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf

Διαβάστε περισσότερα

2592 / 014L 2592 / 016L

2592 / 014L 2592 / 016L 2592 / 014L 2592 / 016L Energy-Saving Under-Cupboard Light Energy-Saving Under- Cupboard Light Operation and Safety Notes Lågenergibelysning för underskåp Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Energiansäästövalaisin

Διαβάστε περισσότερα

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J NL PT EL Gebruikshandleiding Manual do Usuário Εγχειριδιο χρησης Gebruikshandleiding NL PT EL ΣΑΟΥΝΑ J L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Installation instructions VWZ MPS 40. DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR

Installation instructions VWZ MPS 40. DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-MRE7PKE CS-MRE9PKE CS-MREPKE Multi Split Outdoor Unit CU-RE5PBE CU-RE8PBE Bedienungsanleitung -9 Klimagerät Wir danken Ihnen für den Kauf

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

Z29620A / Z29620B. 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35

Z29620A / Z29620B. 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35 Z29620A / Z29620B 1 2 3 15 14 13 4 12 11 5 10 9 8 7 6 16 17 22 18 21 20 19 3 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35 Z29620C / Z29620D 1 2 3 15 14 13 4 7 12 11 5 10 9 8 6 16 22 21 17 18 19 19 20 4 45981_Content_LB3.indd

Διαβάστε περισσότερα

LT 2313 CA. 587 25 05-50 Rev. 1. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT 2313 CA. 587 25 05-50 Rev. 1. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

Radio-ohjattu sääasema. Radiostyrd väderstation

Radio-ohjattu sääasema. Radiostyrd väderstation Radio-Controlled Weather Station Operation and Safety Notes Radio-ohattu sääasema Käyttö- a turvallisuusoheet Radiostyrd väderstation Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar RADIOSTYRET VEJRSTATION Betenings-

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information HOME TECH Wireless Doorbell GB IE CY SE Wireless Doorbell User manual and service information Radiostyrd dörrklocka Bruksanvisning och serviceinformation FI DK Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet

Διαβάστε περισσότερα

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK FR NO SE GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990 5990 5981 5980 Bedienungsanleitung Instruction Manual Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990 DE EN F NL GR Bedienungsanleitung Instruction Manual Notice d utilisation

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM

VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM Formular P7440-EU2 10. Udgave October, 2003 CCN 04576898 DA Parallelle skruetrækkere af serie QS1L og QS1T med tangentarm er

Διαβάστε περισσότερα

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Eierkocher 6090 / 6091 / 6099 Egg Boiler 6090 / 6091 / 6099

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Eierkocher 6090 / 6091 / 6099 Egg Boiler 6090 / 6091 / 6099 6090 6091 6099 Bedienungsanleitung Instruction Manual Eierkocher 6090 / 6091 / 6099 Egg Boiler 6090 / 6091 / 6099 DE EN F NL DK TR GR Gebrauchsanweisung...4 Operating Instructions...7 Notice d utilisation...10

Διαβάστε περισσότερα

Spanish Dutch English Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. Manual de usuario. Gebruikershandleiding. Item n : 52043 52045 52047. Κωδικός Είδους: 1025-63153

Spanish Dutch English Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. Manual de usuario. Gebruikershandleiding. Item n : 52043 52045 52047. Κωδικός Είδους: 1025-63153 Manual de usuario Gebruikershandleiding User Guide Οδηγίες Χρήσης Spanish Dutch English Ελληνικά Item n : 55001 55003 Item n : 52043 52045 52047 Item n : 94105 Κωδικός Είδους: 1025-63153 1 clempad2014-es

Διαβάστε περισσότερα

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL MODEL UX-P410 FACSIMILE OPERATION MANUAL 1. Installation 2. Sending Faxes 3. Receiving Faxes 4. Making Copies 5. Answering Machine Connection 6. Special Functions 7. Printing Lists 8. Maintenance 9. Troubleshooting

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 RENLIG GR NL FWM7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900 D GR NL F GB

Downloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900 D GR NL F GB ownloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COEE MAKER K7800, K7900 GB ownloaded from www.vandenborre.be Anleitung...3 14 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα