Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης"

Transcript

1 Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ θαη 6 δάζθαινη) 2 επηζθέπηεο δάζθαινη 7 εθπαηδεπηέο ελδηαθεξόληωλ (θαξάηε, αζινπαηδηέο, κπαιέην, δωγξαθηθή, ρνξόο, ζέαηξν) ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΣΑ ΦΤΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΓΟΡΙΑ (65) ΚΟΡΙΣΙΑ (73) ΦΤΛΟ 1

2 ΣΤΠΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ ΚΤΠΡΙΩΝ (65) ΑΛΛΟΓΛΩΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ (11) ΜΕΙΚΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ (16) ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΙΚΣΕ/ΞΕΝΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ VS ΑΜΙΓΕΙ ΚΤΠΡΙΑΚΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ ΜΕΙΚΣΕ/ΞΕΝΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ (27) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ ΚΤΠΡΙΩΝ (65) 2

3 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΩΝ 138 ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΓΙΑ ΑΠΟ ΜΔΙΚΣΔ/ΞΔΝΔ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΔ (43) ΠΑΙΓΙΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΔ ΚΤΠΡΙΩΝ (95) ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΑΙΔΙΩΝ Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Παρεμβατικό Πρόγραμμα σνεργάηες: Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ ύλδεζκνο Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ Κνηλνηηθή Αξρή ρνιηθή Δθνξεία ΚΔΝΘΔΑ ΜΔΝΣΩΡ σνηονιζηική ομάδα: Μαξία Υαηδερακπή Γηεπζύληξηα Γέζπνηλα Αληωλίνπ Παπαγηάλλε ΒΓ πξωηλήο δώλεο Αλδξέαο Γξπληάηεο- δάζθαινο πξωηλήο δώλεο Μελέιανο Πηηζηιιίδεο ΒΓ απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ) Νεθηαξία Κωλζηαληίλνπ - δαζθάια απνγεπκαηηλήο δώλεο 3

4 Αληηπξνζώπεπζε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα κε ζέκα «Βία ζην ζρνιείν θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζήο ηεο» Παξνπζίαζε ζε ζπλεδξία πξνζσπηθνύ - ζρεηηθό πιηθό Θαηαξηηζκόο Παξεκβαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δκπινθή ζπλαδέιθσλ πξσηλήο θαη απνγεπκαηηλήο δώλεο, αιιά θαη ησλ ελδηαθεξόλησλ Αμηνιόγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο πξνβιήκαηα δηδαζθαιηθόο ζύιινγνο - αμηνιόγεζε εηζεγήζεηο - ζρέδην δξάζεο «Βελσίωςη βαθμού πειθαπχίαρ ςσο ςχολείο Ατσοεκσίμηςη, Ατσοπειθαπχία, Διαπποςωπικέρ Σχέςειρ» 4

5 Σσόχοι: Απηνγλσζία θαη απηνεθηίκεζε Σεβαζκόο ηνπ εαπηνύ ηνπο - απηνπεηζαξρία, απηνέιεγρνο θαη απηνθξηηηθή - θξηηήξηα απηνβειηίσζεο Αίζζεκα όηη αλήθνπλ ζε κηα κεγάιε νηθνγέλεηα θαη ζεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα γηα θαηαπνιέκεζε ξαηζηζκνύ, μελνθνβίαο θαη θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ Δπαςσηπιόσησερ: Απνθπγή θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ: Γηαθνξνπνίεζε εξγαζίαο ζηελ ηάμε θαη ελίζρπζε Παξάιιειε δηδαζθαιία ζην ίδην κάζεκα ηνπ αλαιπηηθνύ 2 δαζθάιεο ηαπηόρξνλα! Παξαθνινύζεζε καζήκαηνο Διιεληθώλ Α ηάμεο από αιιόγισζζα παηδηά Θαζεκεξηλά θαη εληαηηθά καζήκαηα ζε λενεηζεξρόκελνπο αιιόγισζζνπο καζεηέο κέζσ δηαθνξνπνηεκέλσλ εληζρύζεσλ 5

6 Απνθπγή θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ (ζπλέρεηα): Φσξηζκόο ησλ παηδηώλ ηεο Γ - Γ ζην κάζεκα ηνπ Σρεδηαζκνύ Τερλνινγίαο ζε 2 νκνηνγελείο νκάδεο. Δλαιιαγή αλά 15ζήκεξν Οη πεξηζζόηεξεο εληζρύζεηο ζην δάζθαιν ηεο ηάμεο Α ηάμε δύν βαζηθέο δαζθάιεο(1 πξσί/1 απόγεπκα). Κεγηζηνπνίεζε αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο. Κεδεληθή θαη νίθνλ εξγαζία Γ ηάμε εζεινληηθή αλάγλσζε, Α, Β, Γ - αλάπηπμε αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο εληόο ηάμεο, Δ, Ση αμηνπνίεζε βηβιηνζήθεο Αμηνπνίεζε καζήκαηνο ελδηαθεξόλησλ Αλάπηπμε ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ Δλίζρπζε αηζζεκάησλ απηναληίιεςεο, απηνπεηζαξρίαο θαη ππεπζπλόηεηαο Αλάδεημε παηδηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.ταιέληα Σρνιηθέο γηνξηέο ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ πξσηλήο, απνγεπκαηηλήο δώλεο θαη ελδηαθεξόλησλ 6

7 Θαηαξηηζκόο επηηξνπήο ελάληηα ζηε Βία θαη ηελ Παξαβαηηθόηεηα Σπλεδξηάζεηο αλαθνηλώζεηο Θώδηθαο θηιηθήο ζπκπεξηθνξάο Οξγάλσζε παηρληδηώλ ζηελ απιή Αμηνιόγεζε ππεύζπλσλ παηδηώλ Δπηβξάβεπζε παηδηώλ πνπ δώξηζαλ παηρλίδηα Αθεγήζεηο ζρεηηθώλ παξακπζηώλ Παηρλίδηα Θεαηξηθό παηρλίδη 7

8 Πξόγξακκα δηακεζνιάβεζεο Σπλεξγαζία όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε γξαπηή αλαθνξά Πεξηπηώζεσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο Πεξηπηώζεσλ βειηίσζεο θαη πξνόδνπ Κεγηζηνπνίεζε καζεζηαθνύ ρξόλνπ δηαθνξνπνίεζε Θνηλέο ζπγθεληξώζεηο Δπηθξόηεζε: Γεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ Θαιήο ζπκπεξηθνξάο Πξνζθνξάο βνήζεηαο Δζεινληηθήο εξγαζίαο 8

9 Πιεξνθνξηθή ζην ΔΟΣ Γηαδξαζηηθνί πίλαθεο Γηαδίθηπν Γηαζεκαηηθέο εξγαζίεο (projects) Ίζεο επθαηξίεο ζε όια ηα παηδηά Δληνπηζκόο θαη ζηήξημε καζεηώλ πνπ θξίλνληαη παηδηά «πςεινύ θηλδύλνπ» Κεληνξηζκόο Υπεπζπλόηεηεο ζηα παηδηά απηά Σηήξημε μελόγισζζσλ καζεηώλ από άιινπο καζεηέο Γεύκαηα Γηαιείκκαηα Τάμε 9

10 Γεκηνπξγηθή απαζρόιεζε παηδηώλ Δπηηξαπέδηα παηρλίδηα Θαηαζθεπή επηδαπέδησλ παηρληδηώλ ζηελ απιή Δκπινθή θνηλνηηθή αξρήο, ζρνιηθήο εθνξείαο θαη άιισλ ηνπηθώλ νκάδσλ (ζεαηξηθή νκάδα) Δηζθνξέο Θνπηί επηθνηλσλίαο Γηα θάζε ηάμε Γηα ην ζρνιείν 10

11 Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ από ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ θνπιηνύξα παηδηώλ πνπ πξνέξρνληαη από άιιεο ρώξεο ζηα ππόινηπα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ (Τεηάξηε, ) Δλεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε γνλείο Κέζνδνη εξγαζίαο θαη δηδαζθαιίαο Τξόπνη ελίζρπζεο παηδηώλ Σπκπεξηθνξά θαη πξόνδνο Δπηθνηλσλία κε γνλείο Δπηζηνιέο, ελεκεξσηηθό πιηθό γηα ην Παξεκβαηηθό Πξόγξακκα (θαη αγγιόθσλνπο) 11

12 Γηάιεμε πξνο ηνπο γνλείο από ην Σύλδεζκν Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ Εσήο κε ζέκα: «Θηίζηε ζσζηά ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ παηδηνύ ζαο». Γηάιεμε πξνο ηνπο γνλείο από ιεηηνπξγό ηνπ Σπκβνπιεπηηθνύ Σηαζκνύ Πξόιεςεο Δμαξηήζεσλ «Θεζέαο» κε ζέκα Σρνιηθόο Δθθνβηζκόο bullying. Δλεκέξσζε εθπαηδεπηηθώλ από ην Ιεηηνπξγό ηνπ ζηαζκνύ «Θεζέαο» κε ζέκα «Γηαρείξηζε πεξηπηώζεσλ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ (bullying)» 12

13 Δξγαζηήξη κε ζέκα ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ (bullying) ζηα παηδηά ηεο Ση ηάμεο Σεηξά εξγαζηεξίσλ ζηελ Ση ηάμε από κέινο ηνπ ΘΔΛΘΔΑ κε ζέκα ηελ πξσηνγελή πξόιεςε ηεο ρξήζεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ Δξγαζηήξη από ην «Κέλησξ» γηα ηηο Δ θαη Ση ηάμεηο κε ζηόρν ηελ πξσηνγελή πξόιεςε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ 13

14 Βησκαηηθό εξγαζηήξη ζε ζπλεξγαζία κε ην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην από ηνλ εηδηθό ςπρνιόγν θ. Λεόθπην Φαξαιάκπνπο ζηηο Γ, Δ θαη Ση ηάμεηο κε ζέκα ηε ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή, απηνγλσζία θαη απηνπεηζαξρία. Γείγκαηα εξγαζηώλ 14

15 15

16 Αξιολόγηςη Σπλαληήζεηο ζπληνληζηηθήο νκάδαο, αλαηξνθνδόηεζε, δηαθνξνπνίεζε Σπληξέρνπζα αμηνιόγεζε Δλδνηκεκαηηθέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηόρνη ηεο βδνκάδαο Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! ΤΝΑΔΕΛΥΟΙ, ΜΗΝ ΞΕΦΝΑΣΕ: ΣΟΦΟ ΜΑ ΣΟ ΦΑΡΟΤΜΕΝΟ, ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΦΟΛΕΙΟ! 16

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ηκεξνκελία 27-11-2012 σ. Έηορ: 2012-2013 Αξηζ. Πξση.... ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 3 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο ΣΗΛ. 27310 81046 ΓΗΜΟ / ΠΔΡΙΟΥΗ ΥΟΛΔΙΟΤ παξηηαηώλ/ πάξηε FAX

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σα Κένηρα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως ζσνδεηικός κρίκος ηης βαζικής εκπαίδεσζης με ηην ηριηοβάθμια και ειδικούς επιζηήμονες και θορείς. Σο παράδειγμα διημερίδας ζηη Μεγάλη Βρύζη Λάμιας. Μαξίλα Παπαγεωξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή κατά των Διακρίσεων

Αρχή κατά των Διακρίσεων Αρχή κατά των Διακρίσεων Καηεπζπληήξηεο Αξρέο γηα ηελ Εμππεξέηεζε θαη ηε Μεηαρείξηζε Επηβαηηθνύ Κνηλνύ Δηαθόξσλ Εζληθνηήησλ από κέξνπο Εηαηξεηώλ πνπ εθηεινύλ Δεκόζηεο πγθνηλσλίεο θαη Οδεγώλ Λεσθνξείσλ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά 1 ΤΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Δεκέμβριος 2012 2 Σο παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα