15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003160800 2015-10-13"

Transcript

1 Λ.Συγγρού 83, 11745, Αθήνα, τηλ , Fax: , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Πληροφορίες: Κορνιλάκης Ανδρέας, «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» Αθήνα, 13/10/2015 Αριθ. πρωτ.: ΤΠ7/5892 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 88/2015 Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 83 Ταχ. Κώδικας: 11745, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ανδ. Κορνιλάκης Τηλέφωνο : Φαξ: CPV: , , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ(ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ)» Συνολική Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: ,50 (σαράντα μίας χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% ή του Φ.Π.Α. που αναλογεί στην έδρα του υποψηφίου αναδόχου) ή ,75 τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ κι εβδομήντα πέντε λεπτών, άνευ Φ.Π.Α.. 1

2 Αριθμ. Διακήρυξης: 88/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Είδος Διαγωνισμού: Κριτήριο Αξιολόγησης: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε με σφραγισμένες προσφορές Χαμηλότερη τιμή Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών, θερμαντικών σωμάτων και ανταλλακτικών ηλεκτρικών συσκευών(με τοποθέτηση και επισκευή) σε έξι ανεξάρτητες Ομάδες (όπως περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές) Τεχνικές Προδιαγραφές Αναθέτουσα Αρχή: Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής Φορέας για τον οποίο προορίζονται οι προμήθειες: ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ Α, Δ,Ε & ΣΤ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.Υ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ Β & Γ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.Υ ΛΕΣΒΟΥ Συνολικός Προϋπολογισμός : ,50 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και νομίμων κρατήσεων ). Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών Παρασκευή 23 /10/2015 Ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 23/10/2015 Ώρα 12:00 το μεσημέρι Τόπος Υποβολής Προσφορών Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών: Χρόνος παράδοσης υλικού: Τόπος παράδοσης προμήθειας: Πληροφορίες: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Γραφείο Πρωτοκόλλου 1 ος όροφος) Λ. Συγγρού 83, Τ.Κ , Αθήνα Η 2η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Διαγωνισμού η οποία ορίστηκε από την υπ αριθμ. πρωτ.:τπ1/6961/ (ΑΔΑ: 78ΕΞΙ-5ΚΜ) και τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ.τπ1/2559/ (ΑΔΑ:Ψ7ΖΓ465ΦΘΕ-ΞΑΒ) και ΤΠ1/5368/ (ΑΔΑ: Ω473465ΦΘΕ-Ρ4Ρ) αποφάσεις του Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Το αργότερο μέχρι την 30/11/2015. ΚΕ.Π.Υ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ Α, Δ Ε & ΣΤ ΚΕ.Π.Υ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ Β & Γ Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον υπάλληλο του Οικονομικού Τμήματος στο τηλέφωνο τηλ CPV: , , &

3 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών, θερμαντικών σωμάτων(με τοποθέτηση), ανταλλακτικών ηλεκτρικών συσκευών(με τοποθέτηση κι επισκευή) και αντιστάσεων ηλεκτρικών θερμοσίφωνων, σε έξι ανεξάρτητες Ομάδες, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.Π.Υ. Λέσβου και του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα ακόλουθα: 1. Το Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β/ ) «Ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής», προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 110 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α ) 2. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α /2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 3. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α-112). 5. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α / ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011(Φ.Ε.Κ. 204/τ. Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 2β του άρθρου 238 του ν. 4072/2012(Φ.Ε.Κ. 86/Α/ ) και πλέον αντικατασταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013(Φ.Ε.Κ. 90/ Α/ ). 7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α / ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α /2012) «Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις» του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/ τ. Α /1994) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστηματικής Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άϋλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις». 9. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/τ. Α/ ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». 10. Το Π.Δ 102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/Α / και διόρθωση σφαλμάτων Φ.Ε.Κ. 176/Α / ) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη». 11. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005). 12. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α /2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 13. Το Π.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α /1998) «Διαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου». 14. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμό 24, για Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΦΕΚ 20/ , Α. 15. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3

4 16. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α /2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005». 17. Το Π.Δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113/Α / ), «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου Αρχηγού του Κόμματος του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως Πρωθυπουργού. 18. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 19. Την απόφαση με αριθμό ΕΜ/1-Β/89/ για «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής» (ΦΕΚ 2420/Β / ) και την τροποποίηση αυτής με την απόφαση με αριθμό ΕΜ/2/178 (ΦΕΚ 1442/ /Β ) 20. Την υπ αριθμ. 11.1/2166 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής» (ΦΕΚ 781/Β / ). 21. Την υπ αριθμ. 4.2/2624/14 (ΦΕΚ 1373 Β / ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με θέμα «Σύσταση Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Λέσβου στο Δήμο Λέσβου». 22. Την υπ αριθμό 16.1/770/ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Ανανέωσης για τρία (3) έτη της θητείας του Παναγιώτη Νίκα του Ηλία, στη θέση του Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». 23. Την υπ αριθμ /601/0026/ (ΦΕΚ 431/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες». 24. Την υπ αριθμ. Υ136/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών» (ΦΕΚ 389/ /Β ). 25. Την υπ αριθμ. Υ10/ απόφαση του Πρωθυπουργού για την Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότητσης, Ιωάννη Μουζάλα (ΦΕΚ 2109/Β / ). 26. Την υπ αρ. πρωτ. ΤΠ1/6961/ (ΑΔΑ:78ΕΞΙ-5ΚΜ) απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, περί «Σύστασης - Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών ως του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσού της ανάθεσης στην Κεντρική Υπηρεσία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, οικονομικού έτους 2015», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής με τις με αριθ. πρωτ. ΤΠ1/2559/ (ΑΔΑ: Ψ7ΖΓ465ΦΘΕ-ΞΑΒ) και ΤΠ1/5368/ (ΑΔΑ: Ω473465ΦΘΕ-Ρ4Ρ). Για την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αρμόδια είναι η 2η Επιτροπή Αξιολόγησης. 27. Την υπ αριθμ. ΤΠ2/3155/ (ΑΔΑ: Ω404465ΦΘΕ-ΦΜΑ & ΑΔΑΜ:15REQ ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (α/α 151) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, (Ειδικός Φορέας ) Κ.Α.Ε οικ. έτους 2015 για την προμήθεια 108 ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων 2000w(convertors) για τo KΕ.Π.Υ. Φυλακίου, με α/α καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. 28. Την υπ αριθμ. ΤΠ2/4610/ (ΑΔΑ: 6ΝΝ5465ΦΘΕ & ΑΔΑΜ:15REQ ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης(α/α 210) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, (Ειδικός Φορέας ) Κ.Α.Ε οικ. έτους 2015 για την προμήθεια οικιακών συσκευών για το ΚΕ.Π.Υ. Λέσβου, με α/α καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. 29. Την υπ αριθμ. ΤΠ2/3371/ (ΑΔΑ: ΩΔ1Γ465ΦΘΕ-004 & ΑΔΑΜ:15REQ ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (α/α159) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, (Ειδικός Φορέας ) Κ.Α.Ε οικ. έτους 2015 για παροχή συντήρησης συμπεριλαμβανομένης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευή οκτώ πλυντηρίων και οκτώ στεγνωτηρίων για τo KΕ.Π.Υ. Φυλακίου, με α/α καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. 30. Την υπ αριθμ. ΤΠ2/1089/ (ΑΔΑ: ΩΔΠΔ465ΦΘΕ-ΤΑΓ & ΑΔΑΜ:15REQ ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (α/α 83) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, (Ειδικός Φορέας ) Κ.Α.Ε οικ. έτους 2015 για την προμήθεια 10 4

5 βραστήρων και 8 φούρνων μικροκυμάτων για τo KΕ.Π.Υ. Φυλακίου, με α/α καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. 31. Την υπ αριθμ. ΤΠ2/5070/ (ΑΔΑ: ΩΧ3Θ465ΦΘΕ-ΕΥΠ & ΑΔΑΜ:15REQ ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (α/α 237) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, (Ειδικός Φορέας ) Κ.Α.Ε οικ. έτους 2015 για την προμήθεια 20 αντιστάσεων για ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες για τo KΕ.Π.Υ. Φυλακίου, με α/α καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. Προκηρύσσουμε 1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε Ευρώ ( ),σε έξι ανεξάρτητες ομάδες Α, Β,Γ, Δ, Ε & ΣΤ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές μέχρι του ποσού των σαράντα μίας χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (41.385,50 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και νομίμων κρατήσεων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών, θερμαντικών σωμάτων(με τοποθέτηση) και ανταλλακτικών ηλεκτρικών συσκευών(με τοποθέτηση κι επισκευή) και αντιστάσεων θερμοσίφωνα, σε έξι ανεξάρτητες Ομάδες (όπως περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές). 2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23/10/2015 και ώρα 12:00 μ.μ, στην αίθουσα διαγωνισμών του 1 ου ορόφου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Λ. Συγγρού 83-Αθήνα) από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών (2η), των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το οικονομικό έτος Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σ αυτή παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: Αντικείμενο Διαγωνισμού Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού Περιεχόμενα Προσφοράς Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις - Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Σχέδιο Σύμβασης Παράρτημα Α Παράρτημα Β Παράρτημα Γ Παράρτημα Δ Παράρτημα Ε Παράρτημα ΣΤ 4. Το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισµού θα αναρτηθεί: α) στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής β)στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί: 5

6 α)στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, β)στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των ΚΕ.Π.Υ. Λέσβου & Φυλακίου. γ)στην επίσημη ιστοσελίδα του εμπορικού επιμελητηρίου Λέσβου, δ)στην επίσημη ιστοσελίδα του εμπορικού επιμελητηρίου Έβρου, Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 2 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΕΣ ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 6: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΡΘΡΟ 7:ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ 8:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 9:ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 10: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 11:ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 12: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΘΡΟ 13: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 15: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 16: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΙΜΕΣ ΑΡΘΡΟ 2:ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ-ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΘΡΟ 3:ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΡΘΡO 4:ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ Η ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 5:ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 6:ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 7:ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 8:ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 9:ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 10:ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΘΡΟ 11:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΡΘΡΟ 12:ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 13:ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών, θερμαντικών σωμάτων(με τοποθέτηση), ανταλλακτικών ηλεκτρικών συσκευών (με τοποθέτηση κι επισκευή) και αντιστάσεων ηλεκτρικών θερμοσίφωνων, σε έξι ανεξάρτητες Ομάδες, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας και του ΚΕ.Π.Υ. Λέσβου,συνολικού προϋπολογισμού σαράντα μίας χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (41.385,50 ), (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και των νόμιμων κρατήσεων) ή τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ κι εβδομήντα πέντε λεπτών (33.646,75 ) χωρίς ΦΠΑ 23%. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή (με σύγκριση στην τιμή χωρίς ΦΠΑ) και αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους της Προκήρυξης. Οι προσφορές θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια(2η) Επιτροπή, την Παρασκευή 23/10/2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, Λ. Συγγρού 83, Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23/10/2015 και ώρα 11:00 π.μ.. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία φακέλου προσφοράς, θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην Τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον της μίας εκ των έξι ομάδων. Προσφορές για μέρος μιας ομάδας του προκηρυσσόμενου με την παρούσα έργου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΡΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΓΕΙΑ Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών, εφόσον το/α προσφερόμενο/α είδος/η καλύπτει/ουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις τεχνικές περιγραφές της παρούσας διακήρυξης, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Δ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Συνοπτικά τα προς προμήθεια είδη ανά Ομάδα, είναι τα ακόλουθα : 8

9 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.Υ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 830,00 ΜΕ ΦΠΑ Α.1 ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΤΜΧ 10 Α.2 ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΤΜΧ 8 ΟΜΑΔΑ Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.Υ. ΛΕΣΒΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.290,00 ΜΕ ΦΠΑ Β.1 ΨΥΓΕΙΟ/ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΜΧ 1 Β.2 ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΤΜΧ 3 Β.3 ΜΙΚΡΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΤΜΧ 8 Β.4 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 6 Β.5 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΜΧ 9 Β.6 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΤΜΧ 1 ΟΜΑΔΑ Γ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.Υ. ΛΕΣΒΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.500,00 ΜΕ ΦΠΑ Γ.1 ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΧ 1 ΟΜΑΔΑ Δ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ/ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ (CONVECTORS) ΚΕ.Π.Υ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Δ.1 ΟΜΑΔΑ Ε ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ (ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ) ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2000W. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.844,50 ΜΕ ΦΠΑ ΤΜΧ 108 Ε.1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ BEKO 8 Kg, ΚΩΔΙΚΟΣ: WMB81241 L, ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΜΧ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡ/ΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Ε.2 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ARISTON, ΚΩΔΙΚΟΣ : Α 36V ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΜΧ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡ/ΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΣΤ.1 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ PYRAMIS ECONOMY 4000 W ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :353,00 ΜΕ ΦΠΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΥΦΩΝΕΣ PYRAMIS ECONOMY 4000 WΑΤΤ,. 80 L, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ 5 ΒΙΔΕΣ. ΤΜΧ 20 9

10 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Β. Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή κοινοπραξίες προμηθευτών Γ. Συνεταιρισμοί που πληρούν τους αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και σωματεία που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη- μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α'139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους -μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις κατωτέρω παραγράφους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του Παραρτήματος Γ. Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες, που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., και σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι έχουν το δικαίωμα να παρέχουν συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν θα απορρίπτονται για το λόγο ότι θα έπρεπε σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα αναφέρουν στην προσφορά και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που θα έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης του παρόντος έργου. 10

11 Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία της Διακήρυξης και του Διαγωνιζόμενου. 2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Όσοι δεν πληρούν το ανωτέρω Δικαίωμα Συμμετοχής. Όσοι έχουν κηρυχθεί με αμετάκλητη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 45 της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει αμετάκλητης απόφασης ή έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.). Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο π.δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.), στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη Διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση που οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο, πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, νόμιμα επικυρωμένο. 11

12 Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ 15PROC και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση και στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας ή αντικλήτου σε περίπτωση που έχει οριστεί) του Διαγωνιζόμενου καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Πλήρη στοιχεία προσφέροντος ) Διακήρυξη Νο 88/2015 και αριθμό πρωτοκόλλου ΤΠ7/5842/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ(ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ), ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΣΥΓΓΡΟΥ 83, ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Παρασκευή 23/10/2015 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία» Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («Υποφακέλους»): «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» & «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα δικαιολογητικά σε κάθε υποφάκελο θα είναι εις διπλούν, σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν εξωτερικά τον τίτλο του συγκεκριμένου υποφακέλου («ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»). Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την αιτιολογημένη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού. - Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού μπορεί να είναι παρών και ένας εκπρόσωπος από κάθε υποψήφιο ανάδοχο (ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος). 12

13 ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέσα στην προθεσμία και με τον τρόπο που ορίζεται από την παρούσα Διακήρυξη. Οι προσφορές μπορούν να καταθέτονται αυτοπροσώπως σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη το αργότερο μέχρι την , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, επί της οδού Λ. Συγγρού 83, στην Αθήνα (υπόψη της Προέδρου 2 ης Επιτροπής Αξιολόγησης για το 2015) και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν πριν την καταληκτική ημέρα και ώρα, με ευθύνη του προσφέροντος. Προσφορές που κατατίθενται μετά από την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΙΜΕΣ 4.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ για τα προς προμήθεια είδη, με βάση τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Δ της παρούσας διακήρυξης Προσφορά που δεν δίνει τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: Ι. Τιμή ανά είδος (τεμάχιο), σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών άνευ Φ.Π.Α. ΙΙ. Συνολική τιμή όλων των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και κάθε είδους κρατήσεων. III. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). IV. Συνολική τιμή όλων των ειδών με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και κάθε είδους κρατήσεων, καθώς και του κόστους μεταφοράς στον οριζόμενο τόπο παράδοσης αυτών Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά στο σύνολο της προσφερθείσας τιμής άνευ Φ.Π.Α Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία αυτά Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η μεταφορά και παράδοση ειδών, θα γίνει με δαπάνες και μεταφορικά μέσα του αναδόχου που θα πληρούν τις προδιαγραφές για τη μεταφορά τους, για τις Ομάδες Ειδών Α, Δ, Ε & ΣΤ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 13

14 Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Ορεστιάδας και για τις Ομάδες Ειδών Β & Γ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Λέσβου-Μόρια Μυτιλήνης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το/α Διακήρυξης είδος/η, όπως αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 75/2015 το αργότερο έως την 30/11/2015. Τυχόν παράταση στον χρόνο παράδοσης θα πρέπει να ζητηθεί ή να δοθεί εγγράφως και να αιτιολογείται επαρκώς. Η παραλαβή θα γίνει από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής αγοραζόμενων ειδών, παροχής υπηρεσιών και εκτελούμενων εργασιών του ΚΕ.Π.Υ. Λέσβου (Ομάδες Β & Γ ), που θα διοριστεί από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, καθώς και την αντίστοιχη Επιτροπή του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας, για τις Ομάδες Α, Δ, Ε & ΣΤ. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ` αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε το αναφερόμενο είδος μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που τυχόν του χορηγήθηκε. Περαιτέρω, η Υπηρεσία δικαιούται να προσλάβει ανάδοχο, με ελεύθερη τιμή και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγύησης και των κυρώσεων που θα του επιβληθούν, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του π.δ.118/2007. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Η πληρωμή των προμηθευόμενων ειδών στον ανάδοχο θα γίνεται σε αντιστοιχία με την παράδοση και τιμολόγηση αυτών, έπειτα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους, την έκδοση του σχετικού πρακτικού και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών εκκαθάρισης της δαπάνης και έκδοσης εντολής πληρωμής αυτής. Βασική προϋπόθεση για την πληρωμή ενός τιμολογίου είναι η προσκόμιση από τον Ανάδοχο όλων των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία δικαιολογητικών (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού του οικονομικού φορέα κ.α.) που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 2. Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις κατά περίπτωση, ήτοι: 0,10%: Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επί της συμβατικής αξίας), 3% χαρτόσημο επί κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 20% Υπέρ ΟΓΑ επί των κρατήσεων του χαρτοσήμου, Παρακράτηση φόρου 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου. ΑΡΘΡΟ 7 ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, με την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, αφού η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, εισηγηθεί δια του Πρακτικού της, την κατακύρωση της δαπάνης στον ανάδοχο που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα Ειδών. 14

15 Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται με έγγραφο προς τον μειοδότη ή με ηλεκτρονικό μήνυμα από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. Με την ανακοίνωση κατακύρωσης, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. ΑΡΘΡΟ 9 ΣΥΜΒΑΣΗ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά κατακύρωσης και στη συνέχεια υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη Διακήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη προκήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 10 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η παρούσα Προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 11 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Τυχόν κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΛΕΓΧΟΣ Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, δύναται να γίνει έλεγχος από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Ελεγκτικές Αρχές. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η Υπηρεσία δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των υπό προμήθεια ειδών για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.Π.Υ. Λέσβου και του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στον συμμετέχοντα. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 14 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», περιέχει τα δικαιολογητικά που υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέροντας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού και ο νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι θα δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανση ή άλλη ανάλογη διαδικασία (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων). Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο/επαγγελματικό μητρώο ή στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή ότι έχει προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος (για τα φυσικά πρόσωπα) και διαθέτει συναφή επαγγελματική δραστηριότητα με την παρούσα προμήθεια. Αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης να προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (10) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της. Θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. Εκχωρεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε δικαίωμα πλήρους και χωρίς κανένα περιορισμό εκμετάλλευσης των παραδοτέων προϊόντων (χρήσης, τροποποίησης, διάθεσης σε τρίτους κλπ). 16

17 Σε περίπτωση Νομικών προσώπων τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν: Οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το Νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 2. Τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης, Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, ως αντίκλητος Βεβαίωση περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών B. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.: Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. Έγγραφο του Νόμιμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος. Σε περίπτωση νομικών πρόσωπον που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός: Τα δικαιολογητικά σύστασής του Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Δ. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο: καταθέτει Έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές του από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. E. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: -Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 17

18 -Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για 15PROC τη συμμετοχή του Μέλους: στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό, -Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: -να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, -να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, -να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), -να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου, -να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. ΣΤ. Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά σύστασης που προβλέπονται από τη νομοθεσία. 3. Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά υπογράφοντας τα προβλεπόμενα έγγραφα, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου. Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι: Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης. Ενώσεις /Κοινοπραξίες: Τα οριζόμενα στην παρ. Α (Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας) της Διακήρυξης. 4. Ένορκη βεβαίωση Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά περίπτωση Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα οι σχετικές νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα απαιτούμενα έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας Διακήρυξης, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 18

19 Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις (παρ.3 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007). ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», περιέχει με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα : 1. Συμπληρωμένο/ους και υπογεγραμμένο/ους, από τον νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του προσφέροντα, τους Πίνακες (από ένα έως και τους έξι), ανάλογα με τη συμμετοχή του, του Παραρτήματος Δ (Τεχνικές Προδιαγραφές- Πίνακες Συμμόρφωσης) της παρούσας διακήρυξης. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού και ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι θα δηλώνει ότι: Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών. Η προσφορά μου ισχύει για 120 μέρες. Όλα τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών διατάξεων. Αποδέχομαι όλους τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια είδη, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης. Το/α είδος/είδη της προμήθειας, θα παραδοθ_ και τοποθετηθ_ στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Αρμόδια Επιτροπή. Η Τεχνική προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», περιέχει με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα : Το/α Υπόδειγμα/τα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ), υπογεγραμμένο/α και σφραγισμένο/α από τον/ους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του υποψήφιου Αναδόχου. Το υπόδειγμα της οικονομικής θα συμπληρωθεί μόνο για την/ις Ομάδα/ες Ειδών για την/ις οποία/ες υποβάλλει προσφορά ο συμμετέχων οικονομικός φορέας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία τουλάχιστον Ομάδα Ειδών έως και τις έξι(α -ΣΤ ). Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: Ι. Τιμή ανά μονάδα μέτρησης κάθε είδους χωρίς Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ ΙΙ. Συνολική τιμή του συνολικού κόστους/ποσότητας του κάθε είδους χωρίς Φ.Π.Α., σε ΕΥΡΩ. ΙΙΙ. Η συνολική αξία της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της ομάδας. Το ποσό αυτό αποτελεί και το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών και (μειοδοτικής) κατακύρωσης. IV. Η συνολική αξία της προσφοράς με ΦΠΑ, για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της Ομάδας Ειδών. Προσφορές που θα περιέχουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικά, με συμπληρωμένο μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ακόμη και όταν είναι μηδενικό. 19

20 Η σύγκριση των προσφορών για την επιλογή του μειοδότη, θα γίνεται αποκλειστικά στο σύνολο της προσφερθείσας τιμής του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών άνευ Φ.Π.Α., ανά ομάδα ειδών. Σημειώνεται ότι οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται με το έργο(αμοιβές προσωπικού, παράδοση στον προβλεπόμενο τόπο, έξοδα μετακινήσεων κ.λπ.), πλην των προβλεπόμενων από τον προϋπολογισμό του παρόντος έργου θα βαρύνουν τον προσφέροντα. ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1) Οι προσφορές ανοίγονται την ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την εξής σειρά, ήτοι: - Έλεγχος δικαιολογητικών - Έλεγχος τεχνικής προσφοράς - Έλεγχος οικονομικής προσφοράς 2) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εφ όσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, ανακοινώνει με έγγραφη ειδοποίηση ή ηλεκτρονικό μήνυμα το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, την ίδια ημέρα και ζητάει από το μειοδότη εντός δέκα (10) ημερών την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που απαιτούνται και αναφέρονται λεπτομερώς στο ΑΡΘΡΟ 18 της παρούσης διακήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της με συνημμένα τα δικαιολογητικά του μειοδότη στις Οικονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες εισηγούνται σχετικά προς τον Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, για την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης. 3) Ο Δ/ντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής εκδίδει κατακυρωτική απόφαση και καλεί τον/ους μειοδότη/ες προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 4) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» ΑΡΘΡΟ 18 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης καταθέτονται σε σφραγισμένο φάκελο στην επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού και είναι τα εξής: Πιστοποιητικό που εκδίδεται οπό αρμόδιο κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή: α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση β) Δωροδοκία γ) Απάτη δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο απόσπασμα ποινικού μητρώου να ορίζεται επίσης ότι δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά τόσο για ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ως και αν πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές αυτών, αν πρόκειται για Ε.Π.Ε. τους διαχειριστές αυτής, αν πρόκειται για Α.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλος αυτής. Στην περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε δυσκολία στην 20

15PROC003056171 2015-09-16

15PROC003056171 2015-09-16 Λ.Συγγρού 83, 11745Αθήνα, τηλ. 210928544, Fax 2109233119,firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Πληροφορίες: Κορνιλάκης Ανδρέας, E-mail: a.kornilakis@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/05/2015 Αρ. Πρωτ.EBF2/2624 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38/2015

Αθήνα, 20/05/2015 Αρ. Πρωτ.EBF2/2624 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καραγιαννάκης Μ., E-mail: m.karagiannakis@firstreception.gov.gr, Τηλ. 2109285134, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ (Ε.Τ.Ε.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590984 2015-02-20

15PROC002590984 2015-02-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα 20 /02/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002905997 2015-07-10

15PROC002905997 2015-07-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού, Τ. 2106988521, 2106988570,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού, Τ. 2106988521, 2106988570,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ»

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΟΙΚ/Φ.932/2/33604 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : -7 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 13:31:36 EEST Reason: Location: Athens Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285129, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/2/15922 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003085260 2015-09-24

15PROC003085260 2015-09-24 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ (Ε.Τ.Ε.Σ.) Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 15 Απριλίου 2015 Τμήμα Προμηθειών Α.Π. 119538 Διεύθυνση: Σόλωνος 84, Τ.Κ. 10680 Αθήνα Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΟΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τηλέφωνο: 210-3664793 Φαξ: 210-3664749

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002886145 2015-07-01

15PROC002886145 2015-07-01 Λ. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285123, Fax2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες : Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα, 30/06/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002376843 2014-11-03

14PROC002376843 2014-11-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα 03/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056072 2015-09-16

15PROC003056072 2015-09-16 15PROC003056072 2015-09-16 Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Πληροφορίες: Βασιλική Κακοσίμου Τ. 2106988602 / F. 2106988586, e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002213204 2014-07-31

14PROC002213204 2014-07-31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988571, e-mail:th.papadopoulos@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535133 2015-01-21

15PROC002535133 2015-01-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ύδρα : 7/5/2013 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 1363 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ύδρα : 7/5/2013 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 1363 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ύδρα : 7/5/2013 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 1363 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Συλλογής και μεταφοράς στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25-6-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/15252 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΝΤΥΠΩΝ>>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΝΤΥΠΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα