ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αξιολόγηση τεχνολογικών λύσεων και έργων για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής των ΜΔΝ (Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών) μέσω δεικτών KPIs ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεόδωρος Δ. Καρνάρος Επιβλέπων : Νικόλαος Δ. Χατζηαργυρίου Καθηγητής Ε.Μ.Π. Άρης Δημέας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Δέσποινα Κουκουλά Υποψήφια Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Αθήνα, Νοέμβριος 2013

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αξιολόγηση τεχνολογικών λύσεων και έργων για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής των ΜΔΝ (Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών) μέσω δεικτών KPIs ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεόδωρος Δ. Καρνάρος Επιβλέπων : Νικόλαος Δ. Χατζηαργυρίου Καθηγητής Ε.Μ.Π. Άρης Δημέας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Δέσποινα Κουκουλά Υποψήφια Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 7 η Νοεμβρίου Ν. Χατζηαργυρίου Γ. Κορρές Π. Γεωργιλάκης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Λέκτορας Ε.Μ.Π. Αθήνα, Νοέμβριος 2013

4 ... Θεόδωρος Δ. Καρνάρος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Θεόδωρος Δ. Καρνάρος, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

5 Περίληψη Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η υλοποίηση προτάσεωνσεναρίων για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης και η αξιολόγηση αυτών μέσω των δεικτών KPIs. Οι επενδύσεις αυτές εστιάζονται στον έλεγχο του οικιακού φορτίου με την διαχείριση οικιακών συσκευών. Πιο αναλυτικά, αρχικά, περιγράφεται η έννοια του ευφυούς δικτύου (smart grid) και τα πλεονεκτήματα του έναντι του υπάρχοντος δικτύου. Επίσης, αναφέρονται οι τεχνολογικές εφαρμογές που συναντούνται στα smart grids, καθώς και ορισμένα από τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί για την ορθή λειτουργία τους. Η σύνδεση των ευφυών δικτύων με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αναπόσπαστη, γι αυτό το λόγο μελετάται η δυνατότητα αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ (μελλοντικός στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης ) και τα εμπόδια που υπάρχουν σ αυτό το εγχείρημα. Στη συνέχεια, γίνεται εκτενής αναφορά στους δείκτες αξιολόγησης KPIs (Key Performance Indicators). Δίνεται ο ορισμός, η δομή και οι επιμέρους κατηγορίες των δεικτών που έχει ορίσει η EEGI (European Electricity Grid Initiative). Ακολουθεί η περιγραφή των τεχνικών παραμέτρων του ηλεκτρικού συστήματος, όπως είναι οι περιορισμοί διείσδυσης, η καμπύλη κόστους καυσίμου και ο συντελεστής εκπομπών CO 2 και έπειτα περιγράφεται συγκεκριμένα το ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, δίνονται αναλυτικά οι ορισμοί και οι τύποι υπολογισμού των KPIs που χρησιμοποιήσαμε για την αξιολόγηση των επενδύσεων καθώς και τα σενάρια που προβήκαμε για τη βελτίωση του ηλεκτρικού συστήματος. Θεωρώντας ως έτος βάσης το έτος 2012, η ετήσια ανά ώρα ζήτηση του θα αποτελέσει το σενάριο αναφοράς-bau. Το πρώτο σενάριο που μελετήθηκε αφορά την αύξηση της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος μέχρι ο συντελεστής χρησιμοποίησης (capacity factor) να λάβει μία οριακή τιμή. Στο δεύτερο και στο τρίτο σενάριο μελετάται και αναλύεται ο έλεγχος της λειτουργίας του πλυντηρίου ρούχων και του κλιματιστικού αντίστοιχα. Αφού ελεγχθεί το μέγιστο δυνατό φορτίο αυτών των δύο οικιακών συσκευών, υπολογίσαμε τους δείκτες KPIs και αξιολογήσαμε την τελική κατάσταση του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης. Όλα τα σενάρια υλοποιήθηκαν με τη βοήθεια του προγράμματος Matlab. Λέξεις-κλειδιά: Ευφυές δίκτυο, δείκτες KPIs, έλεγχος πλυντηρίων ρούχων, έλεγχος κλιματιστικών, διαχείριση οικιακών συσκευών, ηλεκτρικό σύστημα Κρήτης 5

6 Abstract The purpose of this diploma thesis is the implementation of technical solutionssuggestions for the increase of the RES penetration in Cretan electrical system and their evaluation through KPIs indicators. These investments are focused on the control of the household load by managing household appliances. More thoroughly: the concept of smart grid is described and its advantages versus the existing grid are presented. Moreover, the technological applications that are applicable in smart grids are also mentioned, as well as certain standards that have been developed to ensure their proper function. The relation of the smart grids with the renewable energy resources is integral, and that is why the possibility of increase of the penetration of the RES (future goal of the European Union) and the obstacles that exist in this project are studied. Then there is an extensive reference to the KPI (Key Performance Indicators). There, we give the definition, the structure and the sub-categories of the indicators that have been stated by the EEGI (European Electricity Grid Initiative). Τhe description of the technical parameters of the electrical system is given, such as the restrictions of penetration, the curve of fuel cost and the emission coefficient CO 2 and then the Cretan electrical system and its technical features is specifically described. Thereafter, the definitions and the types of calculation of the KPIs that we used for the evaluation of the investments are given in detail as well as the scenarios we proceeded with, for the improvement of the electrical system. Regarding 2012 as a year of base, its annual search per hour will constitute the Business-As-Usual scenario (BAU). The first scenario that has been studied is about the increase of the installed wind power capacity until the capacity factor takes a limit value. In the second and third scenario of the washing machine and the air-conditioning functional control is studied and analysed. After the maximum load manipulation of these two household appliances, we calculated the KPI indicators and evaluated the final condition of the Cretan electrical system. All scenarios were implemented using the Matlab program. Key-words: smart grid, KPI indicators, control of the washing machine, control of the air conditioning, control of household appliances, Cretan electrical system 6

7 Ευχαριστίες Ολοκληρώνοντας την παρούσα διπλωματική εργασία θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όσους συνετέλεσαν σε αυτή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον Καθηγητή κ. Ν. Χατζηαργυρίου για τη δυνατότητα που μου έδωσε, μέσω της ανάθεσης αυτής της διπλωματικής εργασίας, να ασχοληθώ με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τους δείκτες KPIs. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την υποψήφια Διδάκτορα Δέσποινα Κουκουλά για τη συνεχή καθοδήγηση, την επίβλεψη και τη βοήθεια σε όλα τα στάδια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Δρ. Δημέα Άρη για την πολύτιμη βοήθειά του. Τέλος, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου, την αδερφή μου και τη γιαγιά μου για την αγάπη και τη συμπαράσταση που ανιδιοτελώς μου προσφέρουν από την πρώτη στιγμή, καθώς και για την υπομονή και την κατανόηση που έδειξαν σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης μου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω τους φίλους και τις φίλες μου, τους οποίους ευχαριστώ για όλη τη στήριξη τους από τα μαθητικά εώς και τα φοιτητικά μου χρόνια. Αφιερώνεται στη μνήμη του παιδικού μου φίλου Βαγγέλη. 7

8 8

9 Περιεχόμενα 1 Smart grid Εισαγωγή Ορισμός του Smart Grid Πλεονεκτήματα του Smart Grid Αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ Αναγκαιότητα αύξησης των ΑΠΕ Εμπόδια στην αύξηση της διείσδυσης Μελλοντικοί στόχοι KPIs Εισαγωγή - Ορισμός European Electricity Grid Initiative - EEGI Εισαγωγή Ρόλος των KPIs Ανάλυση των implementation effectiveness KPIs Ανάλυση των expected impact KPIs Τεχνικές παράμετροι Περιορισμοί διείσδυσης Καμπύλη κόστους καυσίμου Συντελεστής εκπομπής CO Ηλεκτρικό σύστημα Κρήτης Στοιχεία για το σύστημα της Κρήτης Περιγραφή KPIs Μέσο μεταβλητό κόστος Reduced CO 2 emissions Απόσβεση του CAPEX Increased RES penetration Increased RES hosting capacity Reduced energy curtailment of RES Increased system flexibility Περιγραφή σεναρίων Εκτενής παρουσίαση σεναρίων Σενάριο Business As Usual-BAU

10 5.1.2 Σενάριο 1 ο Αύξηση της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος Σενάριο 2 ο Ελέγξιμο φορτίο: πλυντήρια ρούχων Σενάριο 3 ο Ελέγξιμο φορτίο: κλιματιστικά Παρουσίαση αποτελεσμάτων Αποτελέσματα για το σενάριο αναφοράς BAU Αποτελέσματα για το σενάριο 1 ο Υπολογισμός δεικτών KPIs Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων Αποτελέσματα για το σενάριο 2 ο Υπολογισμός δεικτών KPIs Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων Αποτελέσματα για το σενάριο 3 ο Υπολογισμός δεικτών KPIs Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων Συμπεράσματα Σύγκριση αποτελεσμάτων Μελλοντικές επεκτάσεις Επίλογος Βιβλιογραφία

11 Εικόνες Εικόνα 1: Σχέση τεχνολογικών λύσεων με τους βασικούς τομείς-στόχους του Smart Grid (4) Εικόνα 2: Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας για το EEGI Roadmap (14). 28 Εικόνα 3: Χαρακτηριστικά των expected impact KPIs (14) Εικόνα 4: Implementation Effectiveness Indicator από το project ENTSO-E Monitoring R&D Roadmap (14) Εικόνα 5: Δομή των expected impact KPIs (14) Εικόνα 6: Σχέση των θεμελιωδών KPIs με τους τρεις πυλώνες της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. (14) Εικόνα 7: Σχέση των ειδικών KPIs με τους τρεις πυλώνες της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. (14) Εικόνα 8: Σχέση μεταξύ KPIs ειδικού σκοπού και Project KPIs (14) Εικόνα 9: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κρήτη (19) Εικόνα 10: Γεωπληροφοριακός χάρτης ΡΑΕ - αιολικά πάρκα Κρήτης (20) Εικόνα 11: Διάγραμμα ροής 1 για το σενάριο 1 ο Εικόνα 12: Διάγραμμα ροής 2 για το σενάριο 1 ο Εικόνα 13: Διάγραμμα ροής 3 για το σενάριο 1 ο Εικόνα 14: Διαθεσιμότητα της start-time delay ή pre-select function (23) Εικόνα 15: Συχνότητα χρήσης της start-time delay λειτουργίας (23) Εικόνα 16: Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της ώρας έναρξης της λειτουργίας του πλυντηρίου ρούχων για 10 χώρες της Ευρώπης (23) Εικόνα 17: Διάγραμμα ροής 1 για το σενάριο 2 ο Εικόνα 18: Διάγραμμα ροής 2 για το σενάριο 2 ο - προσέγγιση Α Εικόνα 19: Διάγραμμα ροής 3 για το σενάριο 2 ο προσέγγιση Β Εικόνα 20: Σύγκριση της μέσης εξωτερικής θερμοκρασίας με το μέσο φορτίο κλιματισμού χώρου ολόκληρο το χρόνο (24) Εικόνα 21: Μετρήσεις της ενεργειακής κατανάλωσης των κλιματιστικών συναρτήσει της εξωτερικής θερμοκρασίας (24) Εικόνα 22: Καμπύλες ενεργειακής κατανάλωσης κλιματιστικών Εικόνα 23: Διάγραμμα ροής 1 για το σενάριο 3 ο Εικόνα 24: Διάγραμμα ροής 2 για το σενάριο 3 ο Εικόνα 25: Καμπύλη διάρκειας ποσοστιαίας αύξησης της αιολικής παραγωγής Εικόνα 26: Διείσδυση αιολικής παραγωγής για το σενάριο BAU και το σενάριο 1 ο την 81 η ημέρα του έτους Εικόνα 27: Συμβατική και αιολική παραγωγή και απόρριψη για το σενάριο 1 ο την 81 η ημέρα του έτους (καθημερινή Μαρτίου, χαμηλή ζήτηση, υψηλά επίπεδα ανέμου) Εικόνα 28: Διείσδυση αιολικής παραγωγής για το σενάριο BAU και το σενάριο 1 ο την 261 η ημέρα του έτους Εικόνα 29: Συμβατική και αιολική παραγωγή και απόρριψη για το σενάριο 1 ο την 261 η ημέρα του έτους (καθημερινή Σεπτεμβρίου, μεσαία ζήτηση, χαμηλά επίπεδα ανέμου) Εικόνα 30: Συμβατική και αιολική παραγωγή και απόρριψη για το σενάριο 1 ο την 64 η ημέρα του έτους (Σ/Κ Μαρτίου, χαμηλή ζήτηση, μεσαία επίπεδα ανέμου)

12 Εικόνα 31: Συμβατική και αιολική παραγωγή και απόρριψη για το σενάριο 2 ο Α την 64 η ημέρα του έτους Εικόνα 32: Συμβατική και αιολική παραγωγή και απόρριψη για το σενάριο 1 ο την 353 η ημέρα του έτους (Καθημερινή Δεκεμβρίου, μεσαία ζήτηση, υψηλά επίπεδα ανέμου) Εικόνα 33: Συμβατική και αιολική παραγωγή και απόρριψη για το σενάριο 2 ο Α την 353 η ημέρα του έτους Εικόνα 34: Συμβατική και αιολική παραγωγή και απόρριψη για το σενάριο 2 ο Β την 64 η ημέρα του έτους Εικόνα 35: Συμβατική και αιολική παραγωγή και απόρριψη για το σενάριο 2 ο Β την 353 η ημέρα του έτους Εικόνα 36: Εσωτερικός βαθμός απόδοσης IRR Εικόνα 37: Συμβατική και αιολική παραγωγή και απόρριψη για το σενάριο 1 ο την 357 η ημέρα του έτους (Σ/Κ Δεκεμβρίου, χαμηλή ζήτηση, υψηλά επίπεδα ανέμου) Εικόνα 38: Συμβατική και αιολική παραγωγή και απόρριψη για το σενάριο 2 ο Α την 357 η ημέρα του έτους Εικόνα 39: Συμβατική και αιολική παραγωγή και απόρριψη για το σενάριο 3 ο Α την 357 η ημέρα του έτους Εικόνα 40: Συμβατική και αιολική παραγωγή και απόρριψη για το σενάριο 1 ο την 14 η ημέρα του έτους (Σ/Κ Ιανουαρίου, μεσαία ζήτηση, υψηλά επίπεδα ανέμου) Εικόνα 41: Συμβατική και αιολική παραγωγή και απόρριψη για το σενάριο 2 ο Β την 14 η ημέρα του έτους Εικόνα 42: Συμβατική και αιολική παραγωγή και απόρριψη για το σενάριο 3 ο Β την 14 η ημέρα του έτους

13 Πίνακες Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά σταθμών παραγωγής Κρήτης (18) Πίνακας 2: Τεχνικά ελάχιστα ανά τύπο μονάδας (18) Πίνακας 3: Τιμές καυσίμων (18) Πίνακας 4: Τιμές ΠΜΚ ανά τρίμηνο (18) Πίνακας 5: Πιθανότητα έναρξης ανά ώρα Πίνακας 6: Ετήσια ζήτηση, παραγωγή και απόρριψη στο σύστημα της Κρήτης για το έτος Πίνακας 7: Τιμές παραμέτρων συστήματος Πίνακας 8: Συντελεστές εκπομπών CO 2 ανά τύπο μονάδας Πίνακας 9: Ετήσια ζήτηση, παραγωγή και απόρριψη στο σύστημα της Κρήτης για το σενάριο 1 ο Πίνακας 10: Τιμές παραμέτρων συστήματος Πίνακας 11: Συντελεστές εκπομπών CO 2 ανά τύπο μονάδας Πίνακας 12: Υπολογισμός KPIs Πίνακας 13: Ετήσια ζήτηση, παραγωγή και απόρριψη στο σύστημα της Κρήτης για το σενάριο 2 ο Πίνακας 14: Τιμές παραμέτρων συστήματος Πίνακας 15: Συντελεστές εκπομπών CO 2 ανά τύπο μονάδας Πίνακας 16: Υπολογισμός KPIs Πίνακας 17: Ετήσια ζήτηση, παραγωγή και απόρριψη στο σύστημα της Κρήτης για το σενάριο 3 ο Πίνακας 18: Τιμές παραμέτρων συστήματος Πίνακας 19: Συντελεστές εκπομπών CO 2 ανά τύπο μονάδας Πίνακας 20: Υπολογισμός KPIs Πίνακας 21: Υπολογισμός οικονομικών δεικτών NPV-ETA Πίνακας 22: Παράμετροι συστήματος για την αρχική και την τελική κατάσταση του συστήματος Πίνακας 23: KPIs τελικής-αρχικής κατάστασης του συστήματος Πίνακας 24: Συγκεντρωτικός πίνακας των παραμέτρων του συστήματος για όλα τα στάδια 97 13

14 14

15 1 Smart grid 1.1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής και ο σημερινός τρόπος ζωής του ανθρώπου του 21 ου αιώνα δεν θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν και τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά την παραγωγή, τη διανομή και τη μεταφορά της. Σημαντικές καινοτομίες εμφανίζονται και αρχίζουν να εφαρμόζονται με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αξιόπιστη ηλεκτροδότηση και την αποκέντρωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η ανάγκη για άμεσες αλλαγές προήλθε από το γεγονός ότι τα τωρινά δίκτυα ηλεκτρισμού είναι κυρίως βασισμένα σε τεχνολογίες των προηγούμενων 30 χρόνων. Πρόκειται λοιπόν για δίκτυα που είναι σχεδιασμένα να υποστηρίζουν τη μονόδρομη ροή ενέργειας από τους μεγάλους κεντρικούς, πλήρως ελεγχόμενους, σταθμούς παραγωγής (αφετηρία της διαδρομής), προς τον τελικό καταναλωτή που βρίσκεται στο άλλο άκρο του δικτύου (τέλος διαδρομής). Στο πλαίσιο της εν λόγω διάταξης των δικτύων είναι φανερό ότι ο καταναλωτής περιοριζόταν σ έναν παθητικό ρόλο μη μπορώντας να επηρεάσει την παραγωγή και τη ζήτηση προσδιορίζοντας το ενεργειακό του προφίλ μόνο με βάση τις ανάγκες του και προς όφελος του. Εκτός από την αδυναμία πρωτοβουλίας των καταναλωτών, ύψιστης σημασίας κρίθηκε το γεγονός ότι η ποσότητα καυσίμων που απαιτείται και τα αέρια που εκπέμπονται οδηγούν σε ταχύτερη απομύζηση των πρώτων υλών και σε μεγαλύτερα επίπεδα μόλυνσης του περιβάλλοντος καθώς και ότι το σύστημα δεν μπορεί σε μεγάλο βαθμό να υποστηρίξει την παράλληλη ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αποτελούν τη λύση του μείζονος προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Επομένως, αυτές οι σημαντικές αδυναμίες του τρέχοντος ηλεκτρικού δικτύου έδωσαν το έναυσμα για τον επανασχεδιασμό και τη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου που θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις του σημερινού καταναλωτή, αλλά και στην ενσωμάτωση διεσπαρμένων πηγών παραγωγής σε μεγαλύτερη κλίμακα. Στο νέο αυτό δίκτυο οι τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορικής διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε όλα τα επιμέρους στάδια από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Έτσι φτάσαμε στην ιδέα και στην υλοποίηση του Smart Grid (ευφυές δίκτυο). 1.2 Ορισμός του Smart Grid Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία δίνονται τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις για τον ορισμό του Smart Grid: Σύμφωνα με το Electric Power Research Institute (ERPI) το Smart Grid παρουσιάζεται ως «μία ευφυής υποδομή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία υποστηρίζεται από τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα της επικοινωνίας, του 15

16 υπολογισμού και της ηλεκτρονικής προκειμένου να ανταποκριθεί στις μελλοντικές απαιτήσεις της κοινωνίας σε ηλεκτρική ενέργεια». (1) Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Smart Grid παρουσιάζεται ως «ένα εξελιγμένο ηλεκτρικό δίκτυο, του οποίου αναπόσπαστο κομμάτι είναι η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή και τα ευφυή συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης της λειτουργίας του». (2) Σύμφωνα με το European Commission Task Force for Smart Grid το Smart Grid παρουσιάζεται ως «ένα ηλεκτρικό δίκτυο το οποίο με αποδοτικό τρόπο μπορεί να ενσωματώσει τη συμπεριφορά και τις δράσεις όλων των παραγόντων που βρίσκονται συνδεδεμένοι σε αυτό παραγωγοί, καταναλωτές ή και καταναλωτές που παράγουν ενέργεια ώστε να διασφαλίσει ένα οικονομικά αποδοτικό, βιώσιμο σύστημα ενέργειας με χαμηλές απώλειες και υψηλής ποιότητας υπηρεσία, σε ένα ασφαλές και αξιόπιστο δίκτυο». (3) Σύμφωνα με το U.S. Department of Energy το Smart Grid παρουσιάζεται ως «ένα εκσυγχρονισμένο ηλεκτρικό δίκτυο που χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για να συλλέξει και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των προμηθευτών και των καταναλωτών, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, ώστε να βελτιώσει την αποδοτικότητα, την αξιοπιστία, την οικονομία και τη βιωσιμότητα της παραγωγής και της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας». (3) Όπως παρατηρούμε από τους ανωτέρω ορισμούς το νέο ευφυές δίκτυο εκμεταλλευόμενο τις νέες τεχνολογίες στους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών, θα χαρακτηρίζεται από την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, καθιστώντας τον καταναλωτή ενεργό στοιχείο του συστήματος, δίνοντας του τη δυνατότητα να προσδιορίζει την ενεργειακή του συμπεριφορά αλλά ακόμα και να παράγει και να εγχέει στο σύστημα ενέργεια (prosumer). Κυρίαρχοι στόχοι του δικτύου παραμένουν η εξασφάλιση αξιοπιστίας (reliability), ασφάλειας (security) και προστασίας (safety), η επίτευξη της μέγιστης δυνατής αποδοτικότητας (efficiency), η οικονομικότερη παροχή των υπηρεσιών (economics) και η προστασία του περιβάλλοντος (environmental care). Η αξιοπιστία έγκειται στο τρόπο που θα σχεδιαστεί το σύστημα για τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση ολικών ή μερικών βλαβών χωρίς να κινδυνεύει η υπόλοιπη λειτουργία του συστήματος. Έτσι θα αποφευχθούν σε σημαντικό βαθμό τα blackouts τα οποία έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε οικονομικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Η ασφάλεια και η προστασία θα επιτευχθούν μέσω πιο λεπτομερούς ελέγχου και παρακολούθησης της διαδικασίας της μεταφοράς και της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Η αποδοτικότητα μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας αλλά και μέσω της ενεργού συμμετοχής του πελάτη στη διαδικασία εξοικονόμησης ενέργειας γεγονός το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μέσω ευέλικτων προγραμμάτων demand-response. Η οικονομία θα επιτευχθεί διατηρώντας χαμηλά τα τιμολόγια της 16

17 ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και το ποσό που καταβάλλει ο καταναλωτής σε σύγκριση με το "business as usual" (BAU) δίκτυο. Τέλος η προστασία του περιβάλλοντος θα επιτευχθεί αυξάνοντας τη διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή η οποία θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών ρυπογόνων ουσιών. 1.3 Πλεονεκτήματα του Smart Grid Το National Institute of Standards and Technology - NIST των ΗΠΑ και η Smart Grid Coordination Group - SG-CG, ως αντιπρόσωπος τριών οργανισμών European Committee for Standardization (CEN), the European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) and the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση το Σεπτέμβριο του 2011 με την οποία ξεκινά η στενή συνεργασία τους για την ανάπτυξη κοινών προτύπων για τη σχεδίαση και λειτουργία των Smart Grids ώστε να επιτευχθεί η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα. Ακολουθώντας τα συγκεκριμένα πρότυπα που θεσπίστηκαν, διαφαίνονται και τα πλεονεκτήματα που θα μας παρέχει το ευφυές δίκτυο τα οποία είναι τα εξής (4) : Επιτρέπει την ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα της επιλογής και έτσι αυξάνεται η αλληλεπίδραση με το δίκτυο γεγονός που αποφέρει απτά οφέλη τόσο για το δίκτυο όσο και για το περιβάλλον ενώ μειώνεται και το κόστος της διανεμόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Φιλοξενεί όλους τους δυνατούς τρόπους παραγωγής και αποθήκευσης. Η δυνατότητα για συνδέσεις τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας (plug and play) διαφορετικών πόρων πολλαπλασιάζει τις επιλογές για την παραγωγή και την αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη και καθαρότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιτρέπει τη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και αγορών. Η ανοικτή αγορά (ελεύθερης πρόσβασης) φανερώνει τυχόν σπατάλες και αναποτελεσματικότητα και βοηθά να εξαλειφθούν βγάζοντας τες έξω από το σύστημα, ενώ παράλληλα προσφέρει νέες επιλογές στον καταναλωτή. Επιπλέον μειώνει τη συμφόρηση κατά τη μεταφορά της ενέργειας οδηγώντας σε πιο αποτελεσματικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Βελτιστοποιεί τη χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού και λειτουργεί αποτελεσματικότερα. Επιτυγχάνει την επιθυμητή λειτουργικότητα με το ελάχιστο δυνατό κόστος και επιτρέπει την πληρέστερη αξιοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού. Επίσης, το γεγονός ότι ακολουθείται ένα πιο στοχευμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα συντήρησης του δικτύου, οδηγεί σε λιγότερες αστοχίες στον εξοπλισμό και σε ασφαλέστερη λειτουργία. Προβλέπει και ανταποκρίνεται αυτόνομα στις διαταραχές του συστήματος («λειτουργεί αυτοάνοσα»). Το Smart Grid εκτελεί συνεχείς αυτοαξιολογήσεις για τον εντοπισμό και την ανάλυση της αίτιας του προβλήματος ώστε να 17

18 μπορεί να ανταποκριθεί και να επαναφέρει ή να παρακάμψει το σφάλμα είτε σε ένα στοιχείο του δικτύου, είτε σε ένα τμήμα του. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι το Smart Grid θα μας παρέχει την απαιτούμενη ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και την επιθυμητή ευελιξία στην παραγωγή και την κατανάλωση, ώστε να καλύψουμε τις τωρινές αλλά και τις μελλοντικές μας ανάγκες. Αναπόσπαστο κομμάτι του ευφυούς δικτύου είναι η χρήση της τεχνολογίας. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε ορισμένες εφαρμογές της που συναντάμε σε ένα Smart Grid και που μας μαρτυρούν τις δυνατότητες του (4). Προηγμένες υποδομές μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure-AMI) Συστήματα εξυπηρέτησης καταναλωτή (Customer Side Systems-CS) Σύστημα διαχείρισης της ζήτησης (Demand Response-DR) Διαχείριση του συστήματος διανομής/ διανομή αυτοματισμών (Distribution Management System/Distribution Automation-DMS) Εφαρμογές ενίσχυσης του συστήματος μεταφοράς (Transmission Enhancement Applications-TA) Βελτιστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων (εξοπλισμού) και του συστήματος (Asset/System Optimization-AO) Τεχνολογίες διεσπαρμένης παραγωγής (Distributed Energy Resources-DER) Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Information and Communications Technologies-ICT) Στο σημείο αυτό αξίζει να παρουσιαστούν και ορισμένα πρότυπα που, όπως προαναφέρθηκε, έχουν αναπτυχθεί για την ορθή λειτουργία των Smart Grids. Τα πρότυπα αυτά είναι πολυάριθμα και ποικίλουν ανάλογα με τον τομέα στον οποίο αναφέρονται. Γι αυτό το λόγο θα παρουσιαστούν ενδεικτικά τρία πρότυπα. Αφορούν στον τομέα διαχείρισης της ενέργειας, στον τομέα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας και στα μετρητικά συστήματα αντίστοιχα. Πρότυπο IEC Η σειρά προτύπων IEC (5) ασχολείται με τις εφαρμογές προγραμματιστικών περιβαλλόντων στα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (Energy Management System- EMS). Παρέχει ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων ώστε να διευκολυνθεί: Η ενσωμάτωση στο κέντρο ελέγχου ενέργειας, χωρίς την παρουσίαση προβλημάτων συμβατότητας, εφαρμογών που προέρχονται από διαφορετικούς προμηθευτές. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εξωτερικών συστημάτων, που σχετίζονται με την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, με 18

19 το κέντρο ελέγχου, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα ακόμα και για ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Η παροχή των κατάλληλων διασυνδέσεων-διεπαφών για την ανταλλαγή δεδομένων με όλα τα μέρη του συστήματος, καθώς και με νέα συστήματα. Πρότυπο IEC Η σειρά προτύπων IEC (6) βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης και σκοπός της είναι να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιείται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, μέσω αυτής της σειράς προτύπων επιτυγχάνεται: Η ενσωμάτωση στο σύστημα διαφορετικών εφαρμογών συλλογής δεδομένων, οι οποίες μπορεί να έχουν διαφορετικά προγραμματιστικά και υπολογιστικά περιβάλλοντα. Ο καθορισμός όλων των σημαντικών στοιχείων της αρχιτεκτονικής των διασυνδέσεων, που χρειάζονται τα συστήματα διαχείρισης της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας για την εύρυθμη λειτουργίας τους. Πρότυπο IEC Η σειρά προτύπων IEC (7) περιγράφει το hardware και τις προδιαγραφές πρωτοκόλλου για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τοπικών μετρητών. Επιπλέον, η σειρά αυτή προσδιορίζει και τη λειτουργία των συσκευών που αποτιμούν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και έτσι επιτυγχάνεται: Η ηλεκτρική διασύνδεση των συσκευών μέτρησης και των συσκευών εξαγωγής του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανάγνωση και η συλλογή των μετρήσεων που απαιτούνται και ο προγραμματισμός των συσκευών κόστους. Η ηλεκτρική απομόνωση και η ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται. Η συμβατότητα των νέων συσκευών με τον υπάρχων εξοπλισμό. Η εφαρμογή των παραπάνω τεχνολογικών λύσεων, ακολουθώντας τα θεσπισμένα πρότυπα, αναμένεται να παρουσιάσει βελτιώσεις σε όλους τους στόχους του Smart Grid, αλλά και την επιθυμητή ομοιομορφία στις προτεινόμενες μελλοντικές λύσεις. 19

20 Εικόνα 1: Σχέση τεχνολογικών λύσεων με τους βασικούς τομείς-στόχους του Smart Grid (4) Η εικόνα 1 προσδιορίζει τις σχέσεις μεταξύ των τεχνολογικών λύσεων που περιγράψαμε και των βασικών τομέων-στόχων του Smart Grid. Οι πολλές διασυνδέσεις που υπάρχουν απεικονίζουν τη στενή σχέση μεταξύ των λύσεων που προσφέρει το ευφυές δίκτυο, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή του ώστε να έχουμε τα μέγιστα δυνατά οφέλη σε όλους τους τομείς. 1.4 Αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ Αναγκαιότητα αύξησης των ΑΠΕ Η στροφή προς τις ΑΠΕ είναι απολύτως αναγκαία για να αποφευχθούν οι δυσμενείς συνέπειες σε διαφόρους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Η τεράστια εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακας) συνεχώς εντείνεται. Το γεγονός αυτό µας θέτει πολυάριθμα προβλήματα, μεταξύ των οποίων είναι η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που επηρεάζουν την οικονομία µας και τη ζωή εκατομμυρίων επιχειρήσεων, η ρύπανση προφανώς, και τέλος, ελλοχεύει ο κίνδυνος κοινωνικών ταραχών όταν οι αγορές βρίσκονται σε κρίση. Οι παραπάνω λόγοι δημιουργούν ένα φάσμα περιορισμών που επηρεάζει πολλές εκφάνσεις της σημερινής κοινωνίας. Τέτοιοι είναι: 20

21 Οι γεωπολιτικοί περιορισμοί οι οποίοι βαρύνουν σε τεράστιο βαθμό τον τομέα της ενέργειας. Η Ευρώπη εξαρτάται κατά 50% από τις εισαγωγές της. Το ποσοστό αυτό θα ανέλθει σε 70% γύρω στο Οι εισαγωγές αυτές μάλιστα συνδέονται σχεδόν αποκλειστικά µε τα ορυκτά καύσιμα. Οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που αρχίζουν να γίνονται αισθητοί στην καθημερινή µας ζωή. Ο σύγχρονος άνθρωπος οφείλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η παραγωγή ενέργειας και η μετακίνηση να γίνεται κατά τρόπο πιο συμβατό µε το περιβάλλον. Τα ορυκτά καύσιμα θέτουν πολυάριθμα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται µε την καύση τους και τη μεταφορά τους, με σημαντικότερο από όλα την υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι γεωοικονομικοί περιορισμοί που µας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι σε πενήντα χρόνια τα κοιτάσματα πετρελαίου ή φυσικού αερίου θα έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Ή ότι η εξόρυξή τους θα είναι πολύ δαπανηρή, και δεν θα έχει καμία σχέση µε τις σημερινές τιμές. Με άλλα λόγια, αυτοί οι πόροι υπάρχουν στη φύση σε πεπερασμένες ποσότητες και η αλόγιστη σπατάλη τους θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της κοινωνίας μας στο μέλλον Εμπόδια στην αύξηση της διείσδυσης Η περιγραφή των παραπάνω περιορισμών καταδεικνύει ξεκάθαρα την αναγκαιότητα για μεγαλύτερη εκμετάλλευση των ΑΠΕ. Ωστόσο, η αύξηση της διείσδυσης τους στο σύστημα είναι μία διαδικασία η οποία συναντά αρκετά εμπόδια κυρίως λόγω του απαρχαιωμένου σχεδιασμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του δικτύου αλλά και λόγω της φύσεως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες εξαρτώνται από παράγοντες που δεν είναι πλήρως ελέγξιμοι. Συγκεκριμένα, το δίκτυο λειτουργεί βασισμένο σε μεγάλους κεντρικούς ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς οι οποίοι είναι χτισμένοι σε στρατηγικά σημεία και συνδέονται με συστήματα μεταφοράς υψηλής τάσης για να στηρίζουν την ηλεκτροδότηση μεγάλων περιοχών. Ο σχεδιασμός αυτός έχει ως επακόλουθο την ύπαρξη μεγάλων κέντρων παραγωγής ενέργειας και έτσι δεν υποστηρίζεται η διεσπαρμένη παραγωγή, γεγονός που αναμφίβολα αποτελεί τροχοπέδη για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ που είναι προσφορότερες για εκμετάλλευση σε μεγάλη κλίμακα στην Ελλάδα είναι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια. Η ηλιοφάνεια στην περιοχή διαρκεί αρκετές ώρες ανά μέρα και αρκετές μέρες ανά χρόνο, καθιστώντας έτσι σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμη και σχετικά σταθερή την παραγωγή ηλεκτρισμού από συστήματα αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας, αν και οι παροδικές νεφώσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα σε περίπτωση που υπάρχουν εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας στην ίδια περιοχή. Αντίθετα, ο άνεμος από τη φύση του παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα, με αποτέλεσμα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες να μην είναι σταθερή, ως προς την παραγόμενη ενέργεια και τα 21

22 χαρακτηριστικά του ρεύματος. Έτσι η ενσωμάτωση αιολικών πάρκων σε μεγάλη κλίμακα (>30%) σε ένα ηλεκτρικό σύστημα απαιτεί επανεξέταση του σχεδιασμού του συστήματος και του τρόπου λειτουργίας του. Σε κάθε περίπτωση, τα προβλήματα που προκύπτουν δεν είναι μόνο τεχνικής φύσης, αλλά και οικονομικής σε μεγάλο βαθμό. Αυτή η αδυναμία του υπάρχοντος ηλεκτρικού δικτύου να ενσωματώσει με επιτυχία τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας (οι οποίες εξαρτώνται από τοπικές και καιρικές συνθήκες) στο δίκτυο με τρόπο που να μην επηρεάζει την αξιοπιστία του συστήματος (η οποία τώρα εξασφαλίζεται από την χρήση των μη ανανεώσιμων μη μεταβλητών πηγών ενέργειας οι οποίες εγγυημένα θα δώσουν το ζητούμενο ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας) έχει παράλληλα και σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, η ρύπανση του οποίου αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα σήμερα. Ένα άλλο πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχει περιορισμένη πρωτοβουλία στην ενσωμάτωση των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρισμού. Όμως, η ευρεία ένταξη των ΑΠΕ στα συστήματα οδηγεί σε αυξημένες ανάγκες για εφεδρεία, μέρος των οποίων θα μπορούσε να καλυφθεί από τα μέσα αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία δυστυχώς δεν υποστηρίζονται από το υπάρχον δίκτυο κι έτσι χάνεται η δυνατότητα για περαιτέρω αύξηση Μελλοντικοί στόχοι Στο ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (Σχέδιο ΣΕΤ), «η πορεία προς τις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα» (8) προβλέπεται: Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την επικέντρωση στην ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και συστήματα αποθήκευσης. Οι εργασίες να στραφούν στην κατανόηση της αναγκαιότητας διαχείρισης του ηλεκτρικού δικτύου και των ρυθμιστικών απαιτήσεων ώστε να υλοποιηθούν μελλοντικά σχέδια αποθήκευσης ενέργειας, καθώς υπάρχουν σημαντικά ρυθμιστικά και άλλα εμπόδια στην αγορά που κάνουν αδύνατη την πλήρη αξιοποίηση των συστημάτων αποθήκευσης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα για το σύνολο των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι το 2020, προβλέπεται: α) 20% μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 β) 20% διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας και γ) 20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. (Σχέδιο Δράσης ) (9) Βασική πρόκληση είναι η ευσταθής λειτουργία των ευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας υπό υψηλή διείσδυση ΑΠΕ παράλληλα με τους στόχους για το 2020 και το Στο πλαίσιο αυτό η πρόταση ενός πλήθους σεναρίων για τη στοχαστική παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά είναι απαραίτητη. 22

23 Η αξιοποίηση όλων των θεσμικών αλλαγών που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή δρομολογούνται ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας μέσω βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και υιοθέτησης πολιτικών ορθολογικής χρήσης ενέργειας σε όλους τους τομείς. Η ανάπτυξη συγκεκριμένων τεχνολογιών, όπως οι αντλίες θερμότητας, καθώς και η ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη εφαρμογών από θερμικά ηλιακά συστήματα και βιομάζα τόσο στον οικιακό και τριτογενή τομέα, όσο και στη βιομηχανία. Οι καίριες τεχνολογικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ε.Ε. την επόμενη δεκαετία για την επίτευξη των στόχων του 2020 είναι: να καταστεί δυνατό ένα ενιαίο, ευφυές ευρωπαϊκό διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, ικανό να δέχεται σε μαζική κλίμακα την ένταξη ανανεώσιμων και αποκεντρωμένων ενεργειακών πηγών. να προσφέρονται σε μεγάλη κλίμακα στην αγορά αποδοτικότερες συσκευές και συστήματα για τη μετατροπή και για την τελική κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια, τις μεταφορές και τη βιομηχανία, όπως η συμπαραγωγή και οι κυψέλες καυσίμων. Οι καίριες τεχνολογικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ε.Ε. την επόμενη δεκαετία για την επίτευξη των στόχων του 2050 είναι (10) : να καταστεί ανταγωνιστική στην αγορά η επόμενη γενιά τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. να επιτευχθεί πρόοδος στην οικονομική απόδοση των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας. να καταστρωθούν εναλλακτικά σενάρια και στρατηγικές μετάβασης για την ανάπτυξη διευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων και άλλων συστημάτων που είναι απαραίτητα για τη στήριξη της μελλοντικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ήδη από το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αναφορικά με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εστιάζει στην ανάπτυξη ενός ευφυούς ηλεκτρικού συστήματος που θα περιλαμβάνει και αποθήκευση. Επίσης το ίδιο έτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε μια δράση αναφορικά με την κατασκευή δικτύων και την οργάνωση της μετάβασης των συστημάτων με στόχο την βελτιστοποίηση της ανάπτυξης ενός ενιαίου δικτύου χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη καθώς και εργαλείων και μοντέλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε πεδία όπως ευφυή αμφίδρομα ηλεκτρικά δίκτυα. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το Smart Grid αποτελεί σημαντικό κομμάτι του σχεδίου για την υπέρβαση των εμποδίων που έχουν παρουσιαστεί, δίνοντας την επιθυμητή δυνατότητα για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ σε σημαντικό βαθμό και με ασφαλή τρόπο. 23

24 24

25 2 KPIs 2.1 Εισαγωγή - Ορισμός Όπως έχει περιγραφεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, η Ε.Ε. έχει καταστρώσει το σχέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την ανάπτυξη του ευφυούς δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Το σχέδιο αυτό βασίζεται κυρίως σε υλοποίηση στόχων που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του τρέχοντος ηλεκτρικού συστήματος. Ωστόσο, ο βαθμός επίτευξης αυτών των στόχων δεν μπορεί να γίνει κατανοητός αν δεν τους ποσοτικοποιήσουμε. Γι αυτό το λόγο γεννήθηκε η ανάγκη για την ανάπτυξη ορισμένων δεικτών ικανών να μετρήσουν επιδόσεις. Αυτοί οι δείκτες ονομάζονται Key Performance Indicators-KPIs, δηλαδή βασικοί δείκτες απόδοσης. Μία εταιρία ή ένας οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιεί τους KPIs για να εκτιμήσει την επιτυχία της/του ή ακόμα και για να αξιολογήσει την επιτυχία μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας στην οποία εμπλέκεται. Μερικές φορές η επιτυχία ορίζεται με βάση την επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση των στρατηγικών στόχων, αλλά συχνά η επιτυχία είναι απλώς η επαναλαμβανόμενη, περιοδική επίτευξη ενός επιπέδου του στόχου που έχουμε θέσει. Ως εκ τούτου, η επιλογή του σωστού KPI βασίζεται σε μια λεπτομερή ανάλυση του τι είναι σημαντικό για την εταιρία ή τον οργανισμό. Επομένως, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον εντοπισμό των τομέων την πρόοδο των οποίων θέλουμε να αξιολογήσουμε μέσω των KPIs. Οι εκτιμήσεις των δεικτών απόδοσης είναι πιθανό να μας οδηγήσουν σε πιθανές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για να έχουμε βελτίωση του ποσοστού επίτευξης του στόχου μας. (11) Όταν, λοιπόν, ένας οργανισμός έχει αναλύσει την αποστολή του, έχει προσδιορίσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και έχει καθορίσει τους στόχους του, χρειάζεται έναν τρόπο για τη μέτρηση της προόδου προς την κατεύθυνση των στόχων αυτών. Επομένως, βλέπουμε ότι η χρήση των KPIs δεν περιορίζεται ούτε στον τύπο του οργανισμού, ούτε στο αντικείμενο που πραγματεύεται. Γι αυτό το λόγο οι KPIs χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ενεργειών στο χώρο της οικονομίας, της πληροφορικής και της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, της ενέργειας κ.α. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα της ευρείας χρήσης των δεικτών (12) : Μια επιχείρηση μπορεί να έχει ως έναν από τους βασικούς δείκτες απόδοσης της το ποσοστό των εσόδων της, που προέρχεται από τους πελάτες που είχαν σταματήσει να αγοράζουν για ένα χρονικό διάστημα το αγαθό που προσφέρει η επιχείρηση και οι οποίοι επέστρεψαν στην αγορά του και πάλι (return customers). Ένα σχολείο μπορεί να έχει ως έναν από τους βασικούς δείκτες απόδοσης τα ποσοστά αποφοίτησης των μαθητών του. 25

26 Ένα τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να έχει ως έναν από τους βασικούς δείκτες απόδοσης το ποσοστό των κλήσεων των πελατών που απαντήθηκαν μέσα στο πρώτο λεπτό. Μία οργάνωση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών μπορεί να έχει ως έναν από τους βασικούς δείκτες απόδοσης τον αριθμό των πελατών που έλαβαν βοήθεια κατά τη διάρκεια του έτους. Παρ όλα αυτά η χρήση ενός KPI χωρίς συγκεκριμένο σκοπό δημιουργεί σύγχυση και δε βοηθά στην εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων για την ενέργεια ή το έργο που επιθυμούμε να αξιολογήσουμε. Κατά συνέπεια ένας KPI πρέπει να έχει καθοριστεί με τέτοιο τρόπο που να τον κάνει κατανοητό, ουσιαστικό και μετρήσιμο. Δείκτες που καθορίζονται με ασαφή τρόπο και που εξαρτώνται από παράγοντες που κρίνονται μη ελέγξιμοι αγνοούνται από τους οργανισμούς ή τις εταιρίες. Τη λύση σ αυτό το πρόβλημα δίνει η ακολουθία των πρότυπων κριτηρίων SMART. Το SMART είναι ένας μνημονικός κανόνας που ορίζει τα κριτήρια που απαιτούνται για τον καθορισμό στόχων. Κάθε ένα από τα κεφαλαία γράμματα αντιστοιχεί σ ένα διαφορετικό κριτήριο για την αξιολόγηση ενός στόχου (13). S : Specific Το πρώτο κριτήριο τονίζει την ανάγκη για τον καθορισμό ενός συγκεκριμένου στόχου αντί ενός στόχου γενικού περιεχομένου. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος πρέπει να είναι σαφής και ξεκάθαρος, χωρίς ιδιομορφίες και κοινοτυπίες. Για να κάνουμε ένα στόχο συγκεκριμένο θα πρέπει να έχουμε πλήρη γνώση για το τι αναμένεται απ το στόχο αυτό, γιατί είναι σημαντικός, ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στην επίτευξη του, σε ποιο τομέα εστιάζεται και ποια είναι τα σημαντικά του χαρακτηριστικά. M : Measurable - Το δεύτερο κριτήριο τονίζει την ανάγκη για διακριτά κριτήρια για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη του στόχου. Η σκέψη πίσω από αυτό είναι ότι, αν ένας στόχος δεν είναι μετρήσιμος, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε αν έχει πραγματοποιηθεί πρόοδος προς την επιτυχή ολοκλήρωση του. A : Attainable - Το τρίτο κριτήριο τονίζει τη σημασία των στόχων που είναι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι. Ένας στόχος δεν πρέπει να είναι ακραίος, παρ όλο που μπορεί να απαιτεί σημαντική προσπάθεια για την υλοποίηση του. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ εύκολος, ούτε ακατόρθωτος διότι σ αυτές τις περιπτώσεις χάνει το νόημα του. Αφού, λοιπόν, προσδιορίσουμε ένα στόχο που είναι σημαντικός πρέπει να ελέγξουμε τους τρόπους που θα μας βοηθήσουν να τον φέρουμε εις πέρας. Επομένως, απαιτείται η ανάπτυξη των κατάλληλων συμπεριφορών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων καθώς και εύρεση των οικονομικών πόρων για την ολοκλήρωση ενός στόχου. R : Relevant - Το τέταρτο κριτήριο υπογραμμίζει τη σημασία της επιλογής των στόχων που έχουν σημασία. Οι σχετικοί στόχοι (όταν πληρούνται) 26

27 οδηγούν την ομάδα, το τμήμα και τον οργανισμό προς τα εμπρός. Ένας στόχος που υποστηρίζει ή είναι σε ευθυγράμμιση με άλλους στόχους θα μπορούσε να θεωρηθεί σχετικός. T : Time-Bound - Το πέμπτο κριτήριο τονίζει τη σημασία της θέσπισης στόχων μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, δίνοντάς τους μια ημερομηνία-στόχο. Η δέσμευση σε μια προθεσμία βοηθά μια ομάδα να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην ολοκλήρωση του στόχου κατά ή πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Αυτό κρίνεται αναγκαίο ώστε να δημιουργείται η αίσθηση του επείγοντος κι έτσι να μην παρουσιάζεται αναβλητικότητα στην επίτευξη ενός στόχου. 2.2 European Electricity Grid Initiative - EEGI Εισαγωγή Η χρήση των KPIs, λοιπόν, δίνει τη δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου να διαχωρίσουν και να εξετάσουν τις υπάρχουσες αλλά και νέες καινοτόμες προτάσεις. Αρχικά εξετάζεται ένα Business As Usual (BAU) σενάριο. Πρόκειται για μία προσέγγιση στην οποία ακολουθούνται υπάρχουσες μέθοδοι και τεχνολογίες για την επίτευξη ενός στόχου ή την επίλυση ενός προβλήματος. Συγκεκριμένα, η εξέταση και ανάλυση μίας Business As Usual (BAU) προσέγγισης για τη βελτίωση του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς και διανομής οδήγησε στο συμπέρασμα ότι θα περιορίσει την εφαρμογή προσιτών τρόπων και μέσων για την επίτευξη των στόχων της κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι αυτό το λόγο το τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας (Research & Innovation - R&I) της EEGI (European Electricity Grid Initiative Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας) έχει προσδιορίσει ένα συνεκτικό σύνολο R&I δραστηριοτήτων για την επίτευξη του στόχου καθώς και του στόχου για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ως το Όλες αυτές οι ενέργειες περιγράφονται στον EEGI Roadmap (χάρτης πορείας της έρευνας και της καινοτομίας της EEGI), ο οποίος έχει αναθεωρηθεί από το τέλος του 2012 σ έναν νέο EEGI R&I Roadmap , ο οποίος περιλαμβάνει clusters (ομάδες ή ενότητες) των λειτουργικών στόχων τόσο των εταιριών μεταφοράς όσο και των εταιριών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μία σειρά από κοινές R&I δραστηριότητες (Εικόνα 2). (14) 27

28 joint R&I activities TSO Clusters DSO Clusters Grid architecure Asset management Network Planning and asset management Integration of smart customers Power technologies Network operation Market designs Integration of DER and new uses Network operations Market design Εικόνα 2: Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας για το EEGI Roadmap (14) Πρωταρχικό στόχο του EEGI R&I Roadmap αποτελεί: να μπορούν τα Ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας να παρέχουν συνεχώς αποτελεσματικές και ευέλικτες δυνατότητες για την ενσωμάτωση δράσεων των χρηστών του δικτύου σε προσιτό κόστος. Επειδή ο στόχος αυτός είναι σύνθετος με αρκετές παραμέτρους που ορίζουν την επιτυχή υλοποίηση του κρίθηκε αναγκαίος ο προσδιορισμός ενός συνόλου KPIs που θα βοηθήσουν στην ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς αυτών των R&I δραστηριοτήτων στους γενικούς στόχους του EEGI R&I Roadmap. Συνάμα θα αναδείξουν και τον καταλυτικό ρόλο που θα διαδραματίσουν οι εταιρίες εκμετάλλευσης του δικτύου. Αυτό το σύνολο των KPIs έχει ορισθεί και αναλυθεί στα πλαίσια των παρακάτω projects: KPIs of the European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSOE) cost-benefit analysis method defined to quantify contributions of projects of the Ten Year Network Development Plan (TYNDP) KPIs and criteria for selection of Projects of Common Interest (PCI) in the field of smart grids defined in the framework of the Smart Grid Task Force (SGTF) Expert Group 4. KPIs defined by on-going R&I projects in Europe (GRID4EU, EcoGridEU, InovGrid, TWENTIES, etc.). Criteria defined in the CEER 4th Benchmarking Report on Quality of Electricity Supply. 28

29 Οι καινοτομίες που συμβάλλουν στον EEGI Roadmap θα πρέπει να υποστηρίζονται από δύο είδη των KPIs (14): Οι implementation effectiveness KPIs (αποτελεσματικής εφαρμογής KPIs) που μετρούν την πρόοδο των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, σαν ένα ποσοστό ολοκλήρωσης ενός λειτουργικού στόχου ή ενός συνόλου λειτουργικών στόχων ενός cluster που ορίζει ο EEGI Roadmap. Οι expected impact KPIs (αναμενόμενων επιπτώσεων KPIs) που εκτιμούν τη συμβολή των νέων R&I επιτευγμάτων που δημιουργούνται μέσω του EEGI Roadmap. Meaningful Understandable / Simple Quantifiable KPI Εικόνα 3: Χαρακτηριστικά των expected impact KPIs (14) Ρόλος των KPIs Σύμφωνα με την EEGI οι προτεινόμενοι KPIs έχουν τρεις κύριους ρόλους (14): 1. Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των R&I δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται. Σκοπός είναι να μπορεί να εξεταστεί, μέσω των KPIs, ο βαθμός επίτευξης των γενικών στόχων που έχει θέσει ο EEGI roadmap. 2. Την υποστήριξη των νέων καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών που προκύπτουν μέσω των R&I δραστηριοτήτων, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη τους ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικότερα και αν είναι εφικτό και με χαμηλότερο κόστος σε μελλοντικά έργα (τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο). 3. Την δυνατότητα σύγκρισης των διαφορετικών R&I δραστηριοτήτων που πρόκειται να εφαρμοστούν για την υλοποίηση των πρωταρχικών στόχων της EEGI. Για παράδειγμα οι KPIs επιπτώσεων αποσκοπούν να κατατάξουν τα 29

30 αποτελέσματα των R&I δραστηριοτήτων που υλοποιούνται για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα αποτελέσματα αυτών των KPIs μπορούν να συγκριθούν και να αξιολογηθούν καταλλήλως, ώστε να βοηθήσουν τους πολιτικούς φορείς, τις ρυθμιστικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου να ετοιμάσουν το σχέδιο για την εφαρμογή, σε ευρεία κλίμακα, των καινοτόμων λύσεων στο δίκτυο Ανάλυση των implementation effectiveness KPIs Στα πλαίσια του πρώτου EEGI Roadmap του 2010, καθώς και του τρέχοντος Roadmap, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων ευρείας κλίμακας για τη βελτίωση του δικτύου. Ωστόσο, αναγκαία κρίνεται η εκτίμηση της κατάστασης των R&I έργων ώστε στη συνέχεια να αξιολογηθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των δραστηριοτήτων του EEGI Roadmap προκειμένου να συλλέξουμε τα στοιχεία εξέλιξης και προόδου που απαιτούνται ενόψει της επόμενης αναθεώρησης του EEGI Roadmap. Μ αυτό τον τρόπο θα εντοπιστούν οι τομείς που χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη και θα καθοριστούν οι νέες τρέχουσες προτεραιότητες της EEGI για την επίτευξη του στόχου (14) Όπως προαναφέραμε, ο implementation effectiveness KPI μετρά το ποσοστό ολοκλήρωσης των R&I στόχων που ορίζονται από τον EEGI Roadmap. Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τον υπολογισμό αυτού του είδους KPI περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που: έχουν ολοκληρωθεί (completed) η υλοποίηση τους έχει ξεκινήσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί (ongoing) είναι υπό συζήτηση (under proposal) δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα (not started yet) Τα αποτελέσματα μπορούν να συγκεντρωθούν από cluster σε cluster για όλο τον R&I Roadmap. Ενδεικτικά παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 4) τα αποτελέσματα για το project ENTSO-E Monitoring R&D Roadmap : 30

31 Εικόνα 4: Implementation Effectiveness Indicator από το project ENTSO-E Monitoring R&D Roadmap (14) Ο στόχος γι αυτόν τον KPI είναι η 100% ολοκλήρωση σε κάθε cluster αλλά και σε όλο τον EEGI Roadmap μέχρι το Ανάλυση των expected impact KPIs Όπως προαναφέραμε οι expected impact KPIs μετρούν τα οφέλη που προκύπτουν από τα Ευρωπαϊκά R&I έργα. Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται η δομή που έχει καθοριστεί από την EEGI (Εικόνα 5). Εικόνα 5: Δομή των expected impact KPIs (14) 31

32 Παρατηρούμε ότι οι expected impact KPIs χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (14): 1 ου επιπέδου - Θεμελιώδεις KPIs Πρόκειται για ένα περιορισμένο σύνολο δεικτών απόδοσης του δικτύου και του συστήματος που μας δείχνει τη σαφή πρόοδο που προέκυψε από τις δραστηριότητες της EEGI για την υλοποίηση του πρωταρχικού στόχου. Αποστολή τους είναι να παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο κατανόησης των οφελών που θα επιτευχθούν μέσω των Ευρωπαϊκών έργων, αξιολογώντας τα σε επίπεδο συστήματος. 2 ου επιπέδου Ειδικοί KPIs Παρέχουν μία επισκόπηση των άλλων τεχνικών παραμέτρων που σχετίζονται με τους φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου, προκειμένου να επιτευχθούν με αξιοπιστία οι πρωταρχικοί στόχοι. Ως εκ τούτου, δεν είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τους πρωταρχικούς στόχους αλλά με τα διαφορετικά clusters καινοτομίας και τους λειτουργικούς στόχους του EEGI Roadmap. 3 ου επιπέδου Project KPIs Καθορίζονται από το κάθε ξεχωριστό R&I έργο του EEGI Roadmap. Τα αποτελέσματα των Project KPIs θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των θεμελιωδών και ειδικών KPIs. Οι θεμελιώδεις και οι ειδικοί KPIs θεωρούνται EEGI Programme KPIs, δηλαδή σχετίζονται με τον EEGI R&I Roadmap. Η ορθή αξιολόγηση αυτών των KPIs, για σκοπούς ανάπτυξης, απαιτεί υπολογιστικές μεθοδολογίες που υποστηρίζονται από μελέτες επεκτασιμότητας και επαναληψιμότητας, οι οποίες έχουν ως δεδομένα τους τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν στα μεμονωμένα R&I έργα. Θεμελιώδεις KPIs Σημαντική κρίνεται η δυνατότητα των ηλεκτρικών δικτύων να ενσωματώσουν την παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (βιωσιμότητα), εξασφαλίζοντας επαρκή ευελιξία για τη λειτουργία του συστήματος και εξυπηρετώντας τους πελάτες με προσιτή τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας (ανταγωνιστικότητα της αγοράς). Παράλληλα, όμως πρέπει να διατηρείται η αξιοπιστία του συστήματος σε επίπεδα συμβατά με τις κοινωνικές ανάγκες (εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού). Η δυνατότητα αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης, που αποτελεί και το στόχο της παρούσας εργασίας, σχετίζεται με τους δύο παρακάτω θεμελιώδεις KPIs (14): Α1. Αύξηση της φέρουσας ικανότητας του δικτύου με προσιτό κόστος Α2. Αύξηση της ευελιξίας του συστήματος με προσιτό κόστος 32

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL Market structure Impact of increased penetration of renewable energy sources Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Γιώργος Σιαμμάς Πρόεδρος Email:info@cera.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Η Ακαδημία Αθηνών έχει την τιμή να σας προσκαλέσει σε Ημερίδα με θέμα ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών 31 Μαΐου 2014 Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών Siemens AE 2014 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies Οι μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Γενικός Γραμματέας ΙΕΝΕ 1 Εξέλιξη των εφαρμογών ΑΠΕ σε χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με την Ελλάδα (I/II) Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Δρ. Σπύρος Κιαρτζής Διευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2014 Μία ματιά προς τα εμπρός... Η πρόκληση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Γ.Ε. Κουτζούκος ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Γ. Καμπούρης Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ Η επιτυχής υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι το μέτρο της συνολικής ποσότητας των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από μία δραστηριότητα είτε συσσωρεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2012

Ενεργειακή Επανάσταση 2012 Ενεργειακή Επανάσταση 2012 Ένα βιώσιμο Ενεργειακό Σενάριο για τον πλανήτη προκειμένου να αποφύγουμε τις κλιματικές αλλαγές, να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα και να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος www.sealab.gr Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος Διευθυντής ΔΣΠ Τομεάρχης ΔΣΠ Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Περιεχόμενο παρουσίασης Στρατηγική της ΔΕΗ για την Κλιματική Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Δρ. Βενιζέλος Ευθυμίου Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors)

Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors) Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια Ρόλος των τοπικών αρχών στον καταρτισμό και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών για τη βιώσιμη ενέργεια Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια New Hotel, 21 Ιανουαρίου 2014 1 Ποιά είναι η Schneider

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Οι μονάδες ενεργειακής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της ΑΒΒ και οι τεχνολογίες ευφυών δικτύων στηρίζουν το όραμα μιας νέας εποχής για τον κλάδο των μετακινήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός Γραφείου - Τεχνικό Εγχειρίδιο

Εξοπλισμός Γραφείου - Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Εξοπλισμός Γραφείου - Τεχνικό Εγχειρίδιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...2 2. Καταγραφή συστημάτων... 2 3. Εκτίμηση τεχνικών μέτρωνεξοικονόμησης ενέργειας... 4 4. Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20 Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 2-2-2 Παντελήσ Κάπροσ Καθηγητήσ Ενεργειακήσ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ Συνέδριο ENERTECH'11 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 211 2 Η μεγάλθ ανάπτυξθ των ΑΠΕ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing)

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας 1,2 1 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 2 Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑ 3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Προτεινόμενη Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Το νέο πρότυπο ΕΝ 13779 (2) για συστήματα αποτελεί μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Παραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 36 Θερμικοί MW Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα κι ο Ρόλος τους στο Ενεργειακό Ισοζύγιο Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Solar Cells Hellas Group Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Εισαγωγή Οι ανάγκες σε ενέργεια συνεχώς αυξάνουν.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Ε 07.01.10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 10 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. Γ/4.333.082/18.1.2010

Διαβάστε περισσότερα