ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣ04691ΟΙ-ΛΘΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 11/07/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣ04691ΟΙ-ΛΘΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 11/07/2011"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 11/07/2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 11 Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. το επταμελές όργανο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την Αριθμ. Πρωτ. 1920/ πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής στο γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών στο κτίριο του Διοικητηρίου. Η Επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ.: 1. Γλαβάς Ευριπίδης (Πρόεδρος) 2. Μάνος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 3. Αγγέλης Κων/νος (Μέλος) 4. Γιωτάκη Ελένη (Μέλος) 5. Γκανάς Ιωάννης (Μέλος) 6. Σκουλίδας Ηλίας (Μέλος) 7. Τάγκας Περικλής (Μέλος) Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι κ.κ.: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Σκουλίδας Ηλίας Εκπρόσωπος Τμ. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής - Τάγκας Περικλής Εκπρόσωπος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση & στο Εμπόριο - Γιωτάκη Ελένη Εκπρόσωπος Τμ. Νοσηλευτικής Απουσίαζαν οι: - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Επιτροπής Τμ. Φυτικής Παραγωγής Σελίδα 1 από 15

2 - Αγγέλης Κων/νος Εκπρόσωπος Τμ. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Γκανάς Ιωάννης Εκπρόσωπος Τμ. Λογιστικής αν και εκλήθησαν νόμιμα. Χρέη Γραμματέα Συμβουλίου της Επιτροπής εκτελεί ο κος Σοφούρης Ευάγγελος, Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αφού διαπιστώνει απαρτία φέρει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα θέματα της ημερήσιας διάταξης... ΘΕΜΑ 10 ο : Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης υποψηφίων εξωτερικών συνεργατών για τις θέσεις με ΚΩΔ: APC-3, APC-4 και APC-5 στα πλαίσια του έργου «Αδριατική Κοινότητα Λιμανιών The Adriatic Port Community APC». Ο Πρόεδρος κος Γλαβάς εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψιν των Μελών του Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών: Α) το με αριθμ 1916/ Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων για την απασχόληση εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (σύμβαση έργου) για την απασχόληση ενός Ερευνητή-Συνεργάτη για τη θέση: «Συλλογή και επιτόπια ανάλυση απαιτήσεων χρηστών, καταγραφή τρεχουσών διαδικασιών, προσδιορισμός των αναγκών των σχετιζόμενων χρηστών, καθορισμός απαιτήσεων πληροφοριακού συστήματος, δοκιμή και αξιολόγησή του», στα πλαίσια του έργου «Η Αδριατική Κοινότητα Λιμανιών - The Adriatic Port Community - APC», ύστερα από την με αριθμ. 1721/ (ΑΔΑ:4A3Y4691OI-X) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σύμφωνα με το Πρακτικό Αξιολόγησης της ορισθείσας προς τούτο τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης με την υπ αριθμ. 9/Θ.3/ Απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του Ιδρύματος και η οποία αποτελείται από τους: 1. Τάγκα Περικλή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επιστημονικό Υπεύθυνο έργου 2. Στύλιο Χρυσόστομο, Επίκουρο Καθηγητή, Υπεύθυνο υλοποίησης έργου 3. Μαρέτα Δημήτριο, Υπεύθυνο του Γραφείου Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Παρακολούθησης Έργων της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού, Σελίδα 2 από 15

3 ενδιαφέρον για την κατάληψη της εν λόγω θέσεως με κωδικό APC-3, εξεδήλωσαν οι εξής: 1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, με αριθμ. Πρωτ. 1828/ ΠΑΠΠΑ ΙΝΩ, με αριθμ. Πρωτ. 1867/ ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ, με αριθμ. Πρωτ. 1892/ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ, με αριθμ. Πρωτ. 1893/ Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κος Γλαβάς έκανε διεξοδική αναφορά σχετικά με το περιεχόμενο του εν λόγω πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, ειδικότερα: Η Επιτροπή διαπίστωσε ομόφωνα ότι όλοι οι υποψήφιοι έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα την αίτησή τους και εξέτασε την ανταπόκριση των υποψηφίων στα απαιτούμενα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της Πρόσκλησης συντάσσοντας τον πίνακα Α: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΠΑΠΠΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΙΝΩ ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ Απόφοιτος ΤΕΙ (Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Εργασιακή εμπειρία σε διαπεριφερειακά / Διασυνοριακά έργα (Interreg κλπ) ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Εμπειρία σε θέματα σχετιζόμενα με διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας λιμένων, χρήσης και εφαρμογής ICT τεχνικών από δημόσιους φορείς και οργανισμούς ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ (Προγραμματισμός, Πολυμεσικών Εφαρμογών, Διαδικτυακών Εφαρμογών) ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 5. Γνώση Αγγλικής ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Από την ανάλυση του Πίνακα Α, διαπιστώνεται ότι η κ. Αναστασοπούλου Δέσποινα πληροί τα απαιτούμενα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της Πρόσκλησης και προχωρά στην αξιολόγησή της και βαθμολόγηση των προσόντων της, οπότε προέκυψε ο Πίνακας Γ με την τελική βαθμολογία, αφού έλαβε υπόψη της τα κριτήρια αξιολόγησης της Πρόσκλησης κατά τον Πίνακα Β. Σελίδα 3 από 15

4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡYΤΗΤΑΣ 1. Πτυχίο ΤΕΙ, Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας 20% 2. διαδικασιών διαπεριφερειακών / Διασυνοριακών έργων 20% (Interreg) 3. σε θέματα σχετιζόμενα με διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας λιμένων, χρήσης και εφαρμογής ICT τεχνικών από δημόσιους 15% φορείς και οργανισμούς 4. διαδικασίας ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και γνώσεις χρήσης και εφαρμογής ICT τεχνικών από δημόσιους φορείς και 15% οργανισμούς 5. Άριστες γνώσεις (Προγραμματισμός, Πολυμεσικών 15% Εφαρμογών, Διαδικτυακών Εφαρμογών) 6. Άριστη γνώση Αγγλικής 15% ΣΥΝΟΛΟ 100% ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ Αναστασοπούλου Δέσποινα ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡYΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 1. Πτυχίο ΤΕΙ, Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας 2. διαδικασιών διαπεριφερειακών / Διασυνοριακών έργων (Interreg) 3. σε θέματα σχετιζόμενα με διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας λιμένων, χρήσης και εφαρμογής ICT τεχνικών από δημόσιους φορείς και οργανισμούς 4. διαδικασίας ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και γνώσεις χρήσης και εφαρμογής ICT τεχνικών από δημόσιους φορείς και οργανισμούς 5. Άριστες γνώσεις (Προγραμματισμός, Πολυμεσικών Εφαρμογών, Διαδικτυακών Εφαρμογών) Απόφοιτος τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (2008/ βαθμός ΚΑΛΩΣ) Εργασιακή εμπειρία σε έργα Ιnterreg για 27 μήνες Σχετιζόμενη εργασιακή εμπειρία για 15 μήνες, σχετική δημοσίευση Σχετιζόμενη εργασιακή εμπειρία για 12 μήνες ΝΑΙ, σύμφωνα με το βασικό πτυχίο και τα διδασκόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών 6. Άριστη γνώση Αγγλικής Proficiency in English (The University of Michigan 2002) 80 20% % % % % % 15 Σελίδα 4 από 15

5 ΣΥΝΟΛΟ 100% 85 Ύστερα από τα ανωτέρω η Επιτροπή πρότεινε ομόφωνα την κ. Αναστασοπούλου Δέσποινα για την απασχόληση στη θέση: «Συλλογή και επιτόπια ανάλυση απαιτήσεων χρηστών, καταγραφή τρεχουσών διαδικασιών, προσδιορισμός των αναγκών των σχετιζόμενων χρηστών, καθορισμός απαιτήσεων πληροφοριακού συστήματος, δοκιμή και αξιολόγησή του». Β) το με αριθμ 1917/ Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων για την απασχόληση εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (σύμβαση έργου) για την απασχόληση ενός Ερευνητή-Συνεργάτη για τη θέση: «Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση των σημαντικότερων διαδικασιών κατά την εκκαθάριση των εξαγωγών και διαχείριση φορτίων. Οργάνωση και βελτιστοποίηση της διαχείρισης του χώρου παρκινγκ με χρήση δυναμικών αλγορίθμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών και την διαθεσιμότητα», στα πλαίσια του έργου «Η Αδριατική Κοινότητα Λιμανιών - The Adriatic Port Community - APC», ύστερα από την με αριθμ. 1721/ (ΑΔΑ:4A3Y4691OI-X) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σύμφωνα με το Πρακτικό Αξιολόγησης της ορισθείσας προς τούτο τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης με την υπ αριθμ. 9/Θ.3/ Απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του Ιδρύματος και η οποία αποτελείται από τους: 1. Τάγκα Περικλή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επιστημονικό Υπεύθυνο έργου 2. Στύλιο Χρυσόστομο, Επίκουρο Καθηγητή, Υπεύθυνο υλοποίησης έργου 3. Μαρέτα Δημήτριο, Υπεύθυνο του Γραφείου Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Παρακολούθησης Έργων της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού, ενδιαφέρον για την κατάληψη της εν λόγω θέσεως με κωδικό APC-4, εξεδήλωσαν οι εξής: 1. ΠΙΠΕΡΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 1821/ ΤΖΑΛΑΒΡΑ ΑΛΕΞΙΑ, με αριθμ. Πρωτ. 1866/ Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κος Γλαβάς έκανε διεξοδική αναφορά σχετικά με το περιεχόμενο του εν λόγω πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, ειδικότερα: Η Επιτροπή διαπίστωσε ομόφωνα ότι όλοι οι υποψήφιοι έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα την αίτησή τους και εξέτασε την ανταπόκριση των υποψηφίων στα απαιτούμενα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της Πρόσκλησης συντάσσοντας τον πίνακα Α: Σελίδα 5 από 15

6 ΠΙΝΑΚΑΣ Α Γρηγόριος Πιπεράγκας Αλεξία Τζαλαβρά Βασικές Σπουδές Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός (ΕΜΠ, 2009/ Λιαν Καλώς 7,28) Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός (ΑΠΘ, 2006/ Λιαν Καλώς 7,17) Μεταπτυχιακές σπουδές Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακού διπλώματος στο ΠΜΣ στην Πληροφορική, τμήμα Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων (2010 σήμερα) ΜΔΕ «Ιατρική Πληροφορική» (Διατμηματικό ΑΠΘ, 2010); Υποψήφια διδάκτωρ τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών ΗΜ&ΜΥ ΕΜΠ (2010) Επαγγελματική Εμπειρία Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων «Σχεδιασμός βάσης δεδομένων & σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης» (2011 σήμερα) Δ.Ε.Η. «Σχεδιασμός & διαχείριση ERB Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (11/4/ /4/2009 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών & 11/4/ /4/2011 ΠΕ Ενεργειακών Μηχανικών) (1/2010 9/2010) Εθνικό Κτηματολόγιο «Ανάπτυξη φωτογραμμετρικών αλγορίθμων» (10/ /2008) Attest Systems «ανάπτυξη web εφαρμογών & διαχείριση Unix» (6/2008 9/2008) Διδακτική Εμπειρία Ι.Ε. Κ Ηγουμενίτσα (μαθήματα Σ.Α.Ε, Βάσεις Δεδομένων ΙΙΙ, C++) Ερευνητική Δραστηριότητα Μία δημοσιευμένη εργασία σε Περιοδικό με θέμα: Stochastic PSO based etc και μια σε συνέδριο : «Applying PSO and DE on Μία δημοσιευμένη εργασία σε Περιοδικό με θέμα: Using social semantic web technologies in public health και η αντίστοιχη σε συνέδριο Multi Item etc Προγραμματισμός (C, C++, Java, Matlab/ Προγραμματισμός (C, C++, Java) Simulink, Prolog, Clips, Eurostag, SQL, PHP, Javascript, XML, XSLT) Ξένες Γλώσσες Proficiency, University of Cambridge (2001) Zertifikat Γερμανικής γλώσσας (2000) Proficiency University of Michigan (2003) DELF 2 nd degree Γαλλικής γλώσσας (2000) Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της καταγράφονται στον Πίνακα Β: ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρόσκλησης, όπως αυτά ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡYΤΗΤΑΣ 1. Δίπλωμα Πολυτεχνείου 30% 2. σχεδίασης μοντέλων και ανάπτυξης αλγορίθμων και τεχνικών 20% βελτιστοποίησης 3. Ερευνητική εμπειρία 20% Σελίδα 6 από 15

7 4. Άριστες γνώσεις (Προγραμματισμός διαδικασιών, ανάπτυξη Λογισμικού, υλοποίηση προηγμένων αλγορίθμων) 20% 5. Άριστη γνώση Αγγλικής 10% ΣΥΝΟΛΟ 100% η Επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή και βαθμολόγηση των προσόντων τους, οπότε προέκυψε ο Πίνακας Γ με την τελική βαθμολογία. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡYΤΗΤΑΣ Γρηγόριος Πιπεράγκας ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Αλεξία Τζαλαβρά ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 1. Δίπλωμα Πολυτεχνείου Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 30% Μηχανικός Μηχανικός (ΕΜΠ, 2009/ Λιαν Καλώς 7,28) (ΑΠΘ, 2006/ Λιαν Καλώς 7,17) 2. σχεδίασης μοντέλων και ανάπτυξης 20% Δημοσιευμένες Ερευνητικές εργασίες αλγορίθμων & Δημοσιευμένες Ερευνητικές εργασίες Web τεχνολογιών & αλγορίθμων και τεχνικών βελτιστοποίησης βελτιστοποίησης Ιατρικής Πληροφορικής 3. Ερευνητική ΠΜΣ στην ΜΔΕ «Ιατρική εμπειρία Πληροφορική, τμήμα Πληροφορική» (Διατμηματικό 20% Πληροφορικής, ΑΠΘ, 2010); Παν. Ιωαννίνων Υποψήφια διδάκτωρ ΗΜ&ΜΥ ΕΜΠ (2010) 4. Άριστες γνώσεις (Προγραμματισμός διαδικασιών, Προγραμματισμός (C, C++, Java, Matlab/ Simulink, Προγραμματισμός (C, C++, Java) ανάπτυξη Λογισμικού, 20% Prolog, Clips, υλοποίηση προηγμένων αλγορίθμων) Eurostag, SQL, PHP, Javascript, XML, XSLT) 5. Άριστη γνώση Αγγλικής 10% Proficiency, University of Proficiency University of Cambridge (2001) Michigan (2003) ΣΥΝΟΛΟ 100% ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Σελίδα 7 από 15

8 Ύστερα από τα ανωτέρω η Επιτροπή πρότεινε ομόφωνα τον κ. Γρηγόριο Πιπεράγκα για την απασχόληση στη θέση: «Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση των σημαντικότερων διαδικασιών κατά την εκκαθάριση των εξαγωγών και διαχείριση φορτίων. Οργάνωση και βελτιστοποίηση της διαχείρισης του χώρου παρκινγκ με χρήση δυναμικών αλγορίθμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών και την διαθεσιμότητα». Γ) το με αριθμ 1918/ Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων για την απασχόληση εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (σύμβαση έργου) για την απασχόληση ενός Ερευνητή-Συνεργάτη για τη θέση: «Υποστήριξη των μελών της ομάδας έργου και της τεχνικής επιτροπής, και οργάνωση της διαχείρισης του έργου, επικοινωνία με τους εταίρους, συμμετοχή στην διαδικασία των συνεντεύξεων χρηστών, προετοιμασία και υλοποίηση όλων των διαδικασιών διάχυσης και προβολής στα πλαίσια του έργου», στα πλαίσια του έργου «Η Αδριατική Κοινότητα Λιμανιών - The Adriatic Port Community - APC», ύστερα από την με αριθμ. 1721/ (ΑΔΑ:4A3Y4691OI-X) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σύμφωνα με το Πρακτικό Αξιολόγησης της ορισθείσας προς τούτο τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης με την υπ αριθμ. 9/Θ.3/ Απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του Ιδρύματος και η οποία αποτελείται από τους: 1. Τάγκα Περικλή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επιστημονικό Υπεύθυνο έργου 2. Στύλιο Χρυσόστομο, Επίκουρο Καθηγητή, Υπεύθυνο υλοποίησης έργου 3. Μαρέτα Δημήτριο, Υπεύθυνο του Γραφείου Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Παρακολούθησης Έργων της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού, ενδιαφέρον για την κατάληψη της εν λόγω θέσεως με κωδικό APC-5, εξεδήλωσαν οι εξής: 1. ΖΑΜΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, με αριθμ. Πρωτ. 1834/ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ, με αριθμ. Πρωτ. 1855/ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 1865/ ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, με αριθμ. Πρωτ. 1868/ ΝΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 1891/ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ, με αριθμ. Πρωτ. 1893/ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΗ, με αριθμ. Πρωτ. 1900/ Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κος Γλαβάς έκανε διεξοδική αναφορά σχετικά με το περιεχόμενο του εν λόγω πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, ειδικότερα: Σελίδα 8 από 15

9 Η Επιτροπή μετά από μελέτη του φακέλου υποψηφιότητας των ανωτέρω, συνέταξε τον Πίνακα Α στον οποίο καταγράφονται τα τυπικά προσόντα τους, σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΖΑΜΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Βασικές Σπουδές Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τμήμα Φιλολογίας (Λίαν Καλώς/ 7,56/ Μεταπτυχιακές σπουδές Επαγγελματική Εμπειρία 2003) ΜΔΕ «Ελληνοαραβικών Σπουδών» (Διατμηματικό Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2005/ Αριστα); Υποψήφια διδάκτωρ Ελληνοαραβικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ) 1/9/ /9/2011. Συμμετοχή στο έργο «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης» στο Ι.Δ. Ε.Κ.Ε για την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 10/ /2009, Ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα με θεματικό κύκλο «Ο Μέγας Αλέξανδρος στην αραβική γραμματεία» 1/11/ /8/2008 Απασχόληση με αντικείμενο «Ιστορική θεώρηση του νεοελληνικού θεάτρου σχολιασμός, συλλογή επεξεργασία τεκμηρίωση Επιστημονικού υλικού» στα πλαίσια Interreg III, Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 28/11 30/11/2008 Γραμματειακή Υποστήριξη Επιστημονικού Συνεδρίου Διδασκαλία Ελληνικής γλώσσας ( & , Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πρόσθετη διδακτική Στήριξη ( & & & & ) ECDL (25/11/2002) Ξένες Γλώσσες Test of Interactive English (C2 level ) (2011) Αραβική Γλώσσα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ Βασικές Σπουδές Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τμήμα Φιλολογίας (Λίαν Καλώς/ 7,19/ 1999) Μεταπτυχιακές σπουδές Επαγγελματική 1/10/ /6/2011. Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας, Συνεργάτιδα έργων Interreg IVC, Interreg Εμπειρία SEE και MED, με αντικείμενο «Παρακολούθηση ενημέρωσης του website και επιμέλεια των ενεργειών διάχυσης, επιμέλεια του thematic folder και υποστηρικτικές ενέργειες μεταφοράς καλών πρακτικών, συμμετοχή στην οργάνωση των Forums, υποστήριξη διοργάνωσης του Forum στην Πάτρα και στο Βουκουρέστι WP3. 1/10/ /11/2009 Ινστιτούτου Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης ΑΕΙΠΛΟΥΣ, Συμμετοχή στην προετοιμασία του Συνεδρίου, στην οργάνωση και υποστήριξη της γραμματείας του Συνεδρίου και στη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων για την ολοκλήρωση του Συνεδρίου διαδικασιών. 1/7/ /12/2009 Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Ηπείρου & Ιονίων Νήσων Σελίδα 9 από 15

10 «Παρακολούθηση υλοποίησης website, υπεύθυνη υποστήριξης και εισαγωγής πληροφοριακού υλικού» 1/12/2008 έως 30/6/2009:Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Ηπείρου & Ιονίων Νήσων «Διορθώσεις και επανέλεγχος εμφάνισης και σχεδίασης δικτυακού τόπου, ενέργειες μετάφρασης» 1/2/2007 έως 30/9/2008, Τ.Ε.Ι Ηπείρου, έργα Interreg Ελλάδα Ιταλία, Επιλογή, καταγραφή, ψηφιοποίηση και εισαγωγή σε Βάση Δεδομένων πολιτιστικού υλικού και Συμμετοχή στη συλλογή και ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού, Οργάνωση και Υποστήριξη έργου και Συμμετοχή στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Έργου, στην υλοποίηση μελετών, συμπεριλαμβανομένης και μιας μελέτης σκοπιμότητας, και στην ολοκλήρωση των παραδοτέων 1/11/ /6/2008, 12/1/ /7/2009. Υπεύθυνη Εκπαίδευσης στο έργο «Εκπαίδευση μεταναστών στην ελληνική γλώσσα» στο Ι.Δ.Ε.Κ.Ε Πρόσθετη διδακτική Στήριξη ( & /11/ /12/2004: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Συνεργάτιδα του ερευνητικού Προγράμματος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» με αντικείμενο Τροφοδοσία Δεδομένων ECDL (24/9/2006) Ξένες Γλώσσες Proficiency Αγγλικής Γλώσσας, University of Michigan (2006) ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Sorbonne 2 (Γαλλική Γλώσσα) (1996) Βασικές Σπουδές Πτυχίο τμήματος Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο (Λίαν Καλώς/ 7,05/ 2005) Μεταπτυχιακές σπουδές ΜΔΕ «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές» ών και Ευρωπαικών Σπουδών» τμήμα Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο (Λίαν Καλώς/ 7,50/ 2007) Επαγγελματική 12/2010 1/2011. Μιλάνο travel Κρατήσεις, έκδοση εισιτηρίων, Αρχειοθέτηση» Εμπειρία 10/2009 6/2010 ΙΕΚ ΟΕΑΔ «Διδασκαλία Δικαίου» 6/2006 8/2006 WIND Ελλάς, «Εξυπηρέτηση πελατών» 4/2005 5/2005 FORTH net «Εξυπηρέτηση πελατών» 4/2004 5/2005 ΟΤΕ ΑΕ «Εξυπηρέτηση πελατών» ECDL (25/11/2006) Ξένες Γλώσσες Proficiency Αγγλικής Γλώσσας, University of Cambridge (2004) DELF 1 st degree (Γαλλική Γλώσσα) (2004) Zentrale Mittelstufenpruefung (Γερμανική Γλώσσα) (2004) ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Βασικές Σπουδές Μεταπτυχιακές σπουδές Πτυχίο τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ( Καλώς/ 5,92/ 2005) Σελίδα 10 από 15

11 Επαγγελματική Εμπειρία 20/6/ /9/2008 Νομαρχία Θεσπρωτίας στα πλαίσια του Interreg Ελλάδα Ιταλία το έργο «Εντοπισμός τεκμηρίωση σημαντικότερων αρχαιολογικών αξιοθεάτων Ν. Θεσπρωτίας» Αρχαιολογική Υπηρεσία Θεσπρωτίας ( ) Πρόσθετη διδακτική Στήριξη ( & ) Διεθνές Πιστοποιητικό Δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ (2009) Ξένες Γλώσσες Proficiency Αγγλικής Γλώσσας, University of Michigan (2003) Ιταλικά Επιμόρφωση (Σεμινάρια συνολικά 125 ώρες) & Εξάμηνη υποτροφία (1/3/ /8/2000) ΝΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Βασικές Σπουδές 6,17/ 2006) Μεταπτυχιακές σπουδές Επαγγελματική Εμπειρία KEY CERT IT (2007) Ξένες Γλώσσες Πτυχίο τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ( Καλώς/ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ Βασικές Σπουδές Πτυχίο τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίου Πατρών (Λίαν Καλώς/ 7,24/ 2005) Μεταπτυχιακές σπουδές ΜΔΕ στις αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίου Πατρών (Λίαν Καλώς/ 2008) Επαγγελματική Εμπειρία εφαρμογών γραφείου & Χειρισμού Η/Υ (2007) Ξένες Γλώσσες Proficiency στην Αγγλική Γλώσσα (University of Michigan) (2010) ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΗ Βασικές Σπουδές Πτυχίο τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και ιστορίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου (Καλώς/ 6,47/ 2006) Μεταπτυχιακές ΜΔΕ τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λιαν καλώς/ σπουδές 7,53/ 2009) Σελίδα 11 από 15

12 Επαγγελματική Εμπειρία Ξένες Γλώσσες Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε την ανταπόκριση των υποψηφίων στα απαιτούμενα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της Πρόσκλησης συντάσσοντας τον πίνακα Β: ΠΙΝΑΚΑΣ B ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΖΑΜΠΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΠΑΠΠΑ ΝΟΥΛΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΗ Πτυχιούχος ΑΕΙ (Ανθρωπιστικών Σπουδών) Τριετής Εργασιακή εμπειρία σε διαπεριφερειακά / Διασυνοριακά έργα (Interreg κλπ) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ NAI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ OXI ΝΑΙ OXI OXI ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Εμπειρία σε θέματα σχετιζόμενα με διαδικασίες οργάνωσης και υποστήριξης αναπτυξιακών έργων, οργάνωσης συνεδρίων και ενεργειών διάχυσης διασυνοριακών / διαπεριφερειακών έργων (Εφαρμογές γραφείου/ ECDL) Γνώση Αγγλικής ΟΧΙ ΝΑΙ OXI OXI ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ NAI NAI ΝΑΙ NAI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ NAI NAI ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της καταγράφονται στον Πίνακα Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρόσκλησης, όπως αυτά ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡYΤΗΤΑΣ 1. Πτυχίο AEI (Ανθρωπιστικών Σπουδών) 20% 2. διαδικασιών διαπεριφερειακών / Διασυνοριακών έργων (Interreg) 3. και Εμπειρία σε θέματα σχετιζόμενα με διαδικασίες οργάνωσης και υποστήριξης αναπτυξιακών έργων, οργάνωσης συνεδρίων και ενεργειών διάχυσης διασυνοριακών/ διαπεριφερειακών έργων. 20% 30% Σελίδα 12 από 15

13 4. Άριστες γνώσεις (Εφαρμογές γραφείου/ ECDL) 15% 5. Άριστη γνώση Αγγλικής 15% ΣΥΝΟΛΟ 100% η Επιτροπή ομόφωνα διαπίστωσε ότι η υποψήφια κ. Ανδριανή Οικονόμου έχει καταθέσει εμπρόθεσμα την αίτησή της και πληροί τα απαιτούμενα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της Πρόσκλησης και προχωρά στην αξιολόγησή της και βαθμολόγηση των προσόντων της, οπότε προέκυψε ο Πίνακας Δ με την τελική βαθμολογία. ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΑΝΔΡΙΑΝΉ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Πτυχίο AEI (Ανθρωπιστικών Σπουδών) 2. διαδικασιών διαπεριφερειακών / Διασυνοριακών έργων (Interreg) ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τμήμα Φιλολογίας (Λίαν Καλώς/ 7,19/ 1999) Εργασιακή εμπειρία (1/2/ /9/2008 & 1/10/ /6/2011) ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 80 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡYΤΗΤΑΣ 20% ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ % και Εμπειρία σε θέματα Εργασιακή εμπειρία, σχετιζόμενα με διαδικασίες διοργάνωση συνεδρίων, οργάνωσης και υποστήριξης αναπτυξιακών έργων, οργάνωσης υποστήριξη αναπτυξιακών % 30 συνεδρίων και ενεργειών διάχυσης διασυνοριακών/ διαπεριφερειακών έργων έργων. 4. Άριστες γνώσεις ΝΑΙ (ECDL) (Εφαρμογές γραφείου/ ECDL) % Άριστη γνώση Αγγλικής Proficiency Αγγλικής Γλώσσας, University of Michigan (2006) % 15 ΣΥΝΟΛΟ 100% 96 Ύστερα από τα ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει ομόφωνα την κ. Οικονόμου Ανδριανή για την απασχόληση στη θέση: «Υποστήριξη των μελών της ομάδας έργου και της τεχνικής επιτροπής, και οργάνωση της διαχείρισης του έργου, επικοινωνία με τους εταίρους, συμμετοχή στην διαδικασία των συνεντεύξεων χρηστών, προετοιμασία και υλοποίηση όλων των διαδικασιών διάχυσης και προβολής στα πλαίσια του έργου». Ο Πρόεδρος κος Γλαβάς σε συνέχεια της εισηγήσεώς του ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών την έγκριση των ανωτέρω τριών (3) Πρακτικών Αξιολόγησης ως έχουν με τους υποψηφίους και προτεινόμενους προς απασχόληση εξωτερικούς συνεργάτες για τις αντίστοιχες θέσεις. Σελίδα 13 από 15

14 Τα μέλη του Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: Την ΚΥΑ 679/ Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, όπως αυτός ισχύει από Την με αριθ. 1721/ (ΑΔΑ:4Α3Υ4691ΟΙ-Χ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τα με αριθ. 1916/ , 1917/ & 1918/ Πρακτικά Αξιολόγησης και των συνημμένων πινάκων κατάταξης αξιολόγησης των υποψηφίων της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του παρόντος Πρακτικού Την εισήγηση του Προέδρου ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν: Α) Εγκρίνονται τα με αριθ. 1916/ , 1917/ & 1918/ Πρακτικά της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων εξωτερικών συνεργατών στα πλαίσια του έργου «Η Αδριατική Κοινότητα Λιμανιών - The Adriatic Port Community - APC» και προτείνονται για την κατάληψη α) της θέσης με ΚΩΔ: APC-3, η κα Αναστασοπούλου Δέσποινα β) της θέσης με ΚΩΔ: APC-4, ο κος Πιπεράγκας Γρηγόριος και γ) της θέσης με ΚΩΔ: APC-5, η κα Οικονόμου Ανδριανή. Β) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος κος Γλαβάς σχετικά με: 1. Την υπογραφή Σύμβασης Έργου για τη θέση «Συλλογή και επιτόπια ανάλυση απαιτήσεων χρηστών, καταγραφή τρεχουσών διαδικασιών, προσδιορισμός των αναγκών των σχετιζόμενων χρηστών, καθορισμός απαιτήσεων πληροφοριακού συστήματος, δοκιμή και αξιολόγησή του» (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΚΩΔ: APC-3) με την κα Αναστασοπούλου Δέσποινα, συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και με δυνατότητα παράτασης και συνολικής αμοιβής δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των αναλογούντων κρατήσεων υπέρ τρίτων. 2. Την υπογραφή Σύμβασης Έργου για τη θέση «Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση των σημαντικότερων διαδικασιών κατά την εκκαθάριση των εξαγωγών και διαχείριση φορτίων. Οργάνωση και βελτιστοποίηση της διαχείρισης του χώρου παρκινγκ με χρήση δυναμικών αλγορίθμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών και την διαθεσιμότητα» (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΚΩΔ: APC-4) με τον κο Πιπεράγκα Γρηγόριο, Σελίδα 14 από 15

15 συνολικής διάρκειας εννιά (9) μηνών και με δυνατότητα παράτασης και συνολικής αμοιβής έντεκα χιλιάδων εφτακοσίων ευρώ (11.700,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των αναλογούντων κρατήσεων υπέρ τρίτων. 3. Την υπογραφή Σύμβασης Έργου για τη θέση «Υποστήριξη των μελών της ομάδας έργου και της τεχνικής επιτροπής, και οργάνωση της διαχείρισης του έργου, επικοινωνία με τους εταίρους, συμμετοχή στην διαδικασία των συνεντεύξεων χρηστών, προετοιμασία και υλοποίηση όλων των διαδικασιών διάχυσης και προβολής στα πλαίσια του έργου» (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΚΩΔ: APC-5) με την κα Οικονόμου Ανδριανή, συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και με δυνατότητα παράτασης και συνολικής αμοιβής δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των αναλογούντων κρατήσεων υπέρ τρίτων. Γ) Ορίζεται χρονική περίοδος υποβολής των τυχόν ενστάσεων από την ανάρτηση της παρούσας στο Διαδίκτυο μέχρι την Τρίτη 26 Ιουλίου Δ) Η υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί εφόσον επέλθει η οριζόμενη περίοδος υποβολής ενστάσεων από τους υποψηφίους ήτοι μετά την 26 η Ιουλίου Ε) Η προκύπτουσα δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου και μόνο τον προϋπολογισμό του εν λόγω προγράμματος... Μη έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Γλαβάς Ευριπίδης Καθηγητής Ακριβές αντίγραφο Ο Γραμματέας - Γιωτάκη Ελένη - Σκουλίδας Ηλίας - Τάγκας Περικλής Σοφούρης Ευάγγελος Σελίδα 15 από 15

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΒ4691ΟΙ-Ο6Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΒ4691ΟΙ-Ο6Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Επανάληψη στο ορθό ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων και το ποσό ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 15 o Άρτα, 03/10/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 03 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. το Επταμελές Όργανο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΗ4691ΟΙ-Φ3Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΗ4691ΟΙ-Φ3Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το επταμελές όργανο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το επταμελές όργανο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. Φυτικής Παραγωγής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. Φυτικής Παραγωγής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 11 o Άρτα, 28/06/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 28 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. το Επταμελές Όργανο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 12 o Άρτα, 03/09/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 03 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΧ74691ΟΙ-ΛΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΧ74691ΟΙ-ΛΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 16 Μαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 15 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 6 47100 ΑΡΤΑ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 6 47100 ΑΡΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 6 47100 ΑΡΤΑ Τηλ: +30 6972470571 e-mail: aoikonom1@hotmail.com aoikonom@kic.teiep.gr ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ Προσωπικές πληροφορίες Υπηκοότητα: Ελληνική Έτος γέννησης: 1976 Σπουδές Πτυχιούχος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 6 47100 ΑΡΤΑ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 6 47100 ΑΡΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 6 47100 ΑΡΤΑ Τηλ: +30 6972470571 e-mail: aoikonom1@hotmail.com ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ Προσωπικές πληροφορίες Υπηκοότητα: Ελληνική Έτος γέννησης: 1976 Σπουδές Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας (Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άρτα, 05/06/2013 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΟΙ-ΙΛ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 25/02/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΟΙ-ΙΛ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 25/02/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 25/02/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 06.10.2015 Θεσσαλονίκη 05/10/2015 Α.Π. 4959/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 Σήμερα, 02 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ: Προκήρυξη εξετάσεων για την ανάδειξη ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

383 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 02-11-2012

383 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 02-11-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 383 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 02-11-2012 Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4424 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: 1. Επιστημονικό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 5 o Άρτα, 07/05/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 5 o Άρτα, 07/05/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 5 o Άρτα, 07/05/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 7 Μαΐου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθαν σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριδαία 21-04-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αρ.πρωτ.: 9609 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ αρ.σμε 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριδαία 21-04-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αρ.πρωτ.: 9609 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ αρ.σμε 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριδαία 21-04-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αρ.πρωτ.: 9609 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ αρ.σμε 1/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/07/2014. ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS 9, Iroon Polytechniou Str. 15773 Zografou Athens, Greece

Αθήνα, 21/07/2014. ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS 9, Iroon Polytechniou Str. 15773 Zografou Athens, Greece ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ) Ηρώων Πολυτεχνείου 9 15773 Ζωγράφου Αθήνα ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS 9, Iroon Polytechniou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προσλήψεις Μηχανικών με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προσλήψεις Μηχανικών με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 28 07 11 2012 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προσλήψεις Μηχανικών με σύμβαση έργου ΕΜΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ- ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: Προκηρύξεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΒ46914Γ-Ο. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΔΑ: 4ΙΙΒ46914Γ-Ο. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ 17397 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 17-12-2010 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 1

Διαβάστε περισσότερα

Για όλους τους μηχανικούς απαιτείται άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Ολόκληρη η προκήρυξη στο σχετικό σύνδεσμο: http://www.eett.gr.

Για όλους τους μηχανικούς απαιτείται άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Ολόκληρη η προκήρυξη στο σχετικό σύνδεσμο: http://www.eett.gr. ΤΕΥΧΟΣ. 84 12 02 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟ- ΜΩΝ: Προσλήψεις δεκάδων μηχανικών από το Μάρτιο ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 14/07/2015 Α.Π.: 3537/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: α. Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π315_27-03-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π315_27-03-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π315_27-03-2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα