Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/ Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/04/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδηµάρχου Ρόδου κ. Ευστράτιου Καρίκη αριθ. 2/40969/ που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήµαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Αφεντούλης Ιωάννης Μέλος 4) Κρεµαστινού Φλώρα Αντιδήµαρχος Μέλος 5) Κυριακούλης Παναγιώτης Αντιδήµαρχος Μέλος 6) Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος Αντιδήµαρχος Μέλος 7) Πετράκης Σωτήρης- Μέλος 8) Παναή Ευαγγελία -Μέλος 9)Κολώνα Μαριάννα Απόντες: 1) Καραντζιάς ηµήτριος Μέλος (δικαιολογηµένος) 2) Ζωγραφίδης Ηλίας Μέλος (δικαιολογηµένος) Αρ. αποφ. 29 / Α Α: ΒΕΝΓΩ1Ρ-36Ζ Περίληψη Έκθεση πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους Ο Πρόεδρος κ. Καρίκης εισηγούµενος το θέµα είπε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητας της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το ηµ. Συµβούλιο. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την εισήγηση που συνέταξε η Γραµµατεία της Επιτροπής που αφορά στο θέµα, η οποία έχει ως κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Ρόδου έχει συσταθεί και λειτουργεί βάσει των διατάξεων του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και της απόφασης υπ αριθ. 2/ του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο Αντιδήµαρχος.Ε ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο ηµοτικός σύµβουλος της µειοψηφίας κ. Φλεβάρης Ιωάννης ο οποίος εξελέγη στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής το Τακτικά µέλη της Επιτροπής ήταν οι:1)αφεντούλης Ιωάννης, 2)Καρίκης Ευστράτιος 3)Μαραβέλιας Μάριος, 4)Μπαράκας Αθανάσιος, 5)Μπούκλας Ηλίας, 6)Λύµουρας Παναγιώτης, 7)Συκόφυλλος Μιχαήλ, 8) Ι δοµενέας Παναγιώτης και 9)Παναή Ευαγγελία. 84

2 Αναπληρωµατικά µέλη ήταν οι: 1) Κρεµαστινού Λίτσα 2) Καραντζιάς ηµήτριος 3)Ψυλλάκης Βασίλειος, 4)Ζωγραφίδης Ηλίας 5)Γιασιράνη Χαρίκλεια και 6) Κολώνα Μαριάννα. Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής άσκησε ο µόνιµος διοικητικός υπάλληλος του ήµου Ρόδου Φώτης Τσίγκρας Ο Νοµικός Σύµβουλος της Ε.Π.Ζ που έχει οριστεί να συνεπικουρεί τις εργασίες της αλλά και να εισηγείται για τα θέµατα που συζητούνται στην Επιτροπή προκειµένου να λαµβάνονται νόµιµες αποφάσεις, είναι ο δικηγόρος κ. Κων/νος Γιαννακός που αντικατέστησε τον κ. Στέφανο Στρατή. Οι αρµοδιότητες της Ε.Π.Ζ. ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 οι οποίες επιγραµµατικά είναι οι εξής: 1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήµους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών µε την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία και την προστασία του περιβάλλοντος αρµοδιοτήτων του δήµου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων της λαµβάνει ειδική µέριµνα για το σχεδιασµό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρίες. Ειδικότερα: A. Είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83,για: i. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, ii. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του δήµου, iii. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας µουσικής. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία. Β. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο: i. θέµατα καθορισµού χρήσεων γης, ii. θέµατα ρυθµιστικών σχεδίων, προγραµµατισµού εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδοµικών µελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών επεµβάσεων, χρηµατοδότησης προγραµµάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων περιοχών, πολεοδοµικής αναµόρφωσης προβληµατικών περιοχών, αποζηµίωσης ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών, iii. τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, iv. τη λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροθέτησης κοιµητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α ), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών µε το αντικείµενο, αρµοδιοτήτων του, v. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ..Κ.. 2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο. 3. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδιαίτερα σοβαρά, µε ειδική αιτιολογία, και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρµοδιότητες των προηγούµενων παραγράφων. 4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής µε ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς της στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. 85

3 Η Λειτουργία της, όπως και αυτή της Οικονοµικής Επιτροπής περιγράφεται στο άρθρο 75 του ιδίου Νόµου. Επίσης για την εύρυθµη λειτουργία της Επιτροπής, θεσπίστηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπου στα άρθρα 12 και 13 ορίζονται διαδικασίες εισαγωγής των θεµάτων στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, καθώς επίσης ρυθµίζονται θέµατα που απασχόλησαν την γραµµατεία της Επιτροπής και που αφορούν στις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ο εν λόγω κανονισµός επικυρώθηκε µε την υπ αριθ. 689/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Η Ε.Π.Ζ. συνεδρίασε δέκα τρείς (13) φορές αφού η συνεδρίαση της µαταιώθηκε λόγω της µεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στο νησί µας. Οι παρουσίες των µελών είχαν ως εξής: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥΜΙΧΑΗΛ (Πρόεδρος) 13 παρουσίες ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13 παρουσίες ΚΑΡΙΚΗΣ ΑΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 7 παρουσίες ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 παρουσίες ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 13 παρουσίες ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 5 παρουσίες ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 παρουσίες ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος) 13 παρουσίες ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 8 παρουσίες Ι ΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 παρουσίες ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 9 παρουσίες ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΫ ΛΙΤΣΑ ΖΩΓΡΑΦΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ 0 παρουσίες 2 παρουσίες 8 παρουσία 2 παρουσίες Η Επιτροπή κατά τις συνεδριάσεις της έλαβε εκατόν σαράντα επτά (147) αποφάσεις δηλαδή δώδεκα περισσότερες από το έτος Αυτές είναι οι παρακάτω: 1η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 1 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΤΣΟΒΙΛΗ ΕΥΘΥΜΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Καλάθου. 2 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ισιδώρου. 3 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΘΕΟ ΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΘΑ στην Τοπική Κοινότητα Σιανών. 4 Έγκριση της υπ αριθ. 10/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου 5 Έγκριση της υπ αριθ. 11/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου 6 Ανάκληση της 135/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο µέρος που αφορά τον κ. ΚΟΚΙΑΝΤΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ. 7 Ανάκληση της 135/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο µέρος που αφορά την «Σ. & Ι. ΖΟΥΡΟΥ ΗΣ ΟΕ». 8 Αίτηµα καταγγελία της Ζαχαρούλας Κεφαλά κλπ για αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παπακυριακόπουλου Ιωάννη. 9 Ανακλήσεις ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των α) κ. ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, β) κ. ΚΩΒΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, γ) κ. ΘΑΡΡΕΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, δ) ΕΛΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ στη ηµ. Ενότητα Λινδίων (Έγγραφο ΑΠ 3/145506/3753 στις ηµ. Ενότητας Λινδίων). 10 Ανακλήσεις αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 11 Έγκριση θέσεων άσκησης Στάσιµου Εµπορείου ενιαίου ήµου Ρόδου πλην της ηµοτικής Ενότητας Ρόδου. 86

4 12 Έγκριση της υπ αριθ. 19/2012 απόφασης της ηµ. Ενότητας Ρόδου που αφορά στον Καθορισµός θέσεων και δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για µικροπωλητές, παραγωγούς και καλλιτέχνες». 13 Επανεξέταση υποθέσεων α) κ.καραμανοσ και β) κ.κουκουρασ, (Έγγραφο ΑΠ 3/157704/4013 στις ηµ. Ενότητας Λινδίων). 14 Έγκριση της υπ αριθ. 26/2011 απόφασης της ηµ. Κοινότητας Παραδεισίου που αφορά στην κατάργηση της µονοδρόµησης τµήµατος της οδού Γεωργ. Γιαννά 15 Ανακλήσεις ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 2η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 16 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ στην Τοπική Κοινότητα Σιανών. 17 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟ στην Τοπική Κοινότητα Σιανών. 18 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στoν κ. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ στην Τοπική Κοινότητα Σιανών. 19 Έγκριση της υπ αριθ. 254/2011 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου για τροποποίηση κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης και Ν. Αγοράς. 20 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 5/15460/2012εγγράφου της ηµ. Ενότητας Πεταλούδων που αφορά σε τροποποίηση υγειονοµικών όρων του καταστήµατος της κ. Καραθάνου Μαρίας στην ηµ. Κοινότητα Μαριτσών. 21 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 5/15459/2012εγγράφου της ηµ. Ενότητας Πεταλούδων που αφορά σε τροποποίηση υγειονοµικών όρων του καταστήµατος της κ. Κασέκα Παρασκευής σην ηµ. Κοινότητα Μαριτσών. 22 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 5/15461/2012εγγράφου της ηµ. Ενότητας Πεταλούδων που αφορά σε τροποποίηση υγειονοµικών όρων του καταστήµατος του κ. Βελή Ιωάννη στην ηµ. Κοινότητα Μαριτσών. 23 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 5/15457/2012εγγράφου της ηµ. Ενότητας Πεταλούδων που αφορά σε τροποποίηση υγειονοµικών όρων του καταστήµατος της κ. Μπολοβίνου Μιχαήλ στην ηµ. Κοινότητα Μαριτσών. 24 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 4/16657/2012 εγγράφου της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου που αφορά σε τροποποίηση υγειονοµικών όρων του καταστήµατος του κ. Καραγεωργίου Φίλιππα στην περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου. 25 Λήψη απόφασης επί της ΑΠ 2/12392/ αιτήσεως µελών της Επιτρ. Ποιότητας Ζωής για επανεξέταση της υποθέσεως που αφορά στην ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κ. Ηλία Αλαχούζου επί της οδού Ορφέως και Αίτηµα Παγκά Σταύρου για επανεξέταση του θέµατος για ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κ. Ηλία Αλαχούζου επί της οδού Ορφέως. (Θέµα από αναβολή) (Σχετ: Το ΑΠ 4496/ έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζ. Αρχαιοτήτων.) 26 Αναβολή λήψης απόφασης επί των υπ αριθ. 10 και 11 θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης λόγω διακοπής της συνεδρίασης µετά από κατάληψη του ηµ. Μεγάρου από τον Σύλλογο Υπαλλήλων του ήµου Ρόδου. 3η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 27 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ του ΜΙΧΑΗΛ στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου (περιοχή Κιοτάρι). 28 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη στην Τοπική Κοινότητα Ασληπιείου (Τοµέας Κιοτάρι). 29 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 2/9212/2012 εγγράφου του Αντιδηµάρχου κ. Ευστρ. Καρίκη που αφορά στο ΑΠ 240/2012 έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων περί αποκαταστάσεως ακινήτων στην Μεσαιωνική Πόλη ιδιοκτησίας Εµµ. Μαργέλλου. (Σχετ; Το ΑΠ 187/ έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου). 30 Αίιτηµα Μπαϊραµίδη Χαράλαµπου για ανάκληση των υπ αριθ. 115 και 123 /2011 αποφάσεων της Ε.Π.Ζ., λόγω οριστικής παύσης ποινικής δίωξης σύµφωνα µε τον Ν. 4043/

5 31 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 4/16657/2012εγγράφου της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου που αφορά σε τροποποίηση υγειονοµικών όρων του καταστήµατος του κ. Καραγεωργίου Φίλιππα στην περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου 32 Μονοδρόµηση οδών Παπαναστασίου και Παπανούτσου στην περιοχή Ασγούρου 33 Έγκριση της υπ αριθ. 33/2012 αποφ. Του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου 34 Αίτηµα ΚALCI ANDREA για ανάκληση της υπ αριθ. 123/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγω οριστικής παύσης ποινικής δίωξης σύµφωνα µε τον Ν. 4043/ Ανακλήσεις ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 4η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 36 Έγκριση της υπ αριθ. 7/2012 απόφασης της ηµ. Κοινότητας Σορωνής που αφορά στην Τροποποίηση του Ο.Τ. 119 του ρυµοτοµικού Σχεδίου Σορωνής. 37 Έγκριση της υπ αριθ. 15/2012 απόφασης της ηµ. Κοινότητας Καλυθιών που αφορά στην Τροποποίηση των Ο.Τ. 248 και 254 του ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλυθιών του ήµου Ρόδου. 38 Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην.ε.η. Ρόδου επί του πεζοδρόµου Ν. Πλαστήρα για τις ανάγκες εγκατάστασης υποσταθµού COMPACT 39 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία «Κ. ΠΑΥΛΗ ΑΕ» στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου Τοµέας Κιοτάρι. 40 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο κ. ΨΕΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Βατίου (εντός οικισµού). 41 Έγκριση της υπ αριθ. 256/2011 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου. 42 Αίτηµα Ηλία Αλαχούζου για ανάκληση της υπ αριθ. 25/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 43 Ανάκληση αιτήµατος Μπούρα Νικολάου για ανάκληση της υπ αριθ. 123/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 44 Αίτηµα ιαµαντέα Νεκτάριου για ανάκληση της υπ αριθ. 123/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 45 Αίτηµα Κοκιαντώνη Νικολάου για ανάκληση και µη εκτέλεση της υπ αριθ. 35/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 46 Αίτηµα Σαρούκου Μαρίας για ανάκληση των υπ αριθ. 123 και 135/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 5η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 47 Λήψη απόφασης επί της υπ αριθ. 85/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου µε θέµα «Τεχνική Έκθεση Μελέτη που αφορά α) τον ορισµό των θέσεων στάσης τουριστικών λεωφορείων ανοιχτού τύπου και β) την έκδοση κανονιστικής διάταξης, για τη µη χορήγηση βεβαιώσεων συνολικού µήκους διαδροµής, σε νέες αιτήσεις που αφορούν νέες αδειοδοτήσεις κυκλοφορίας στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία OPEN BUS». 48 Έγκριση της 84/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου µε θέµα «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης». 49 Έγκριση της υπ αριθ. 87/2012 του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου µε θέµα «Τροποποίηση Ο.Τ. 861 περιοχής επέκτασης Αγ. Αποστόλων Πόλεως Ρόδου. 50 Έγκριση της 88/2012 του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου µε θέµα «Τροποποίηση της υπ αριθµ. 236/2011 απόφασης της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου που αφορά το κλείσιµο της παρόδου οδού Χατζηευαγγέλου». 6η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 51 Έγκριση της υπ αριθ. 14/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Κρεµαστής. 52 Αίτηµα Ηλία Αλαχούζου για ανάκληση των υπ αριθ. 25 και 42/2012 αποφάσεων της Επιτροπής ποιότητας Ζωής. 53 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 4/31469/722/2012 εγγράφου της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου που αφορά στην ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος ιδιοκτησίας Παπαβασιλείου Σταύρου στο Κιοτάρι. 54 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 7/35327/1431/2012 εγγράφου της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας που αφορά ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος ιδιοκτησίας «Κ. ΝΙΚΟΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» στο Φαληράκι. 88

6 55 Αίτηµα «.ΓΙΑΝΝΟΥ- Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΟΕ» για ακύρωση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος της λόγω παύσης λειτουργίας του καταστήµατος. 56 Ανάκληση ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 57 Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 58 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΒΑΡΒΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ στην Τοπική Κοινότητα ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ. 59 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην «ΧΑΡΙΣΗ ΧΡ.- ΧΑΡΙΣΗ Ι. ΟΕ» στην Τοπική Κοινότητα ΦΑΝΩΝ 60 Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΣΚΙΑ ΑΣ Κ. ΟΕ για επανεξέταση και ακύρωση της υπ αριθ. 3/2011απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 61 Έγκριση της υπ αριθ. 17/ απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Λίνδου για µη έγκριση ειδικής διαδροµής τουριστικού λεωφορείου «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» στον κ. ΠΑΤΣΑΗ ΜΙΧΑΗΛ. (Έγγραφο νσης Τεχν. Έργων και Υποδοµών ΑΠ 2/53557/ ). 62 Έγκριση α)της υπ αριθ. 14/ απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Λίνδου και β) της υπ αριθ. 8/ απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Λάρδου για µη έγκριση ειδικής διαδροµής τουριστικού λεωφορείου «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» στο γραφείο Γεν. Τουρισµού Experience Travel. (Έγγραφο νσης Τεχν. Έργων και Υποδοµών ΑΠ 2/53587/ ). 63 Έγκριση της υπ αριθ. 4/ απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Κοσκινού για χορηγήσεις βεβαιώσεων και έγκριση ειδικής διαδροµής τουριστικού τρένου στον κ. ΣΑΒΒΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. (Έγγραφο νσης Τεχν. Έργων και Υποδοµών ΑΠ 2/53583/ ). 64 Έγκριση της υπ αριθ. 11/ απόφασης του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Θεολόγου, για χορηγήσεις βεβαιώσεων και έγκριση ειδικής διαδροµής τουριστικού τρένου στο Γραφείο Γεν. Τουρισµού «ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΕ». (Έγγραφα νσης Τεχν. Υπηρεσιών ΑΠ 2/40056/ και 2/51379/ ). 65 Αίτηµα «Α. ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» για ανάκληση της υπ αριθ. 92/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 66 Αίτηµα Κοκιαντώνη Νικολάου για ανάκληση υπ αριθ. 35/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 67 Αίτηµα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην.ε.η. Ρόδου επί του πεζοδρόµου Ν. Πλαστήρα για τις ανάγκες εγκατάστασης υποσταθµού COMPACT 68 Αίτηµα HASSBERG CHRIS CAMILA για ανάκληση της υπ αριθ. 123/2011 απόφαση της Ε.Π.Ζ 69 Μη εισαγωγή προς συζήτηση και λήψη απόφασης των υπ αριθ. 147 και 151/2012 αποφάσεων του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου στην Συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ 70 Έγκριση της υπ αριθ. 135/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου µε θέµα «Τροποποίηση κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης και Ν. Αγοράς». 71 Έγκριση της υπ αριθ. 139/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου µε θέµα «Τροποποίηση της υπ αριθ. 19/2012 της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου». 72 της υπ αριθ. 153/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου µε θέµα «Τροποποίηση Κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης.» 73 Λήψη απόφασης για την ολοένα αυξανόµενη επιβάρυνση και υποβάθµιση του περιβάλλοντος από την λειτουργία οχλούσας δραστηριότητας αεροδροµίου ΙΑΓΟΡΑΣ της Ρόδου 74 Έγκριση της υπ αριθ. 122/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε αιτήµατα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πολεοδοµικού σχεδιασµού) στις οδούς Ακτή Κανάρη, Μανδηλαρά, Σοφ. Βενιζέλου, Κ. Παλαµά και Αυστραλίας. 75 Ανακλήσεις ή µη Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 8η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 76 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΜΙΧΑΗΛ στην Τοπική Κοινότητα Γενναδίου. 77 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Γενναδίου. 78 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ στην Τοπική Κοινότητα Μονολίθου. 79 Έγκριση της υπ αριθ. 7/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Κρεµαστής. 89

7 80 Έγκριση της υπ αριθ. 13/2011 απόφασης του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας αµατριάς. 81 Έγκριση της υπ αριθ. 8/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοιν. Ψίνθου για απόρριψη αιτήµατος της κ. ιβόλη Μαρίας. 82 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος της «Ζησιµάτος Γεράσιµος & Υιός ΟΕ». 83 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος της «Μ. & Κ. Χριστοδουλίδης ΟΕ». 84 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος ιδιοκτησίας ΚΩΒΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. (Έγγραφο ΑΠ 3/70974/ της ηµ. Ενότητας Λινδίων). 85 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος της ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΣ. (Έγγραφο ΑΠ 3/67510/ της ηµ. Ενότητας Λινδίων). 86 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΕΛΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ. (Έγγραφο ΑΠ 3/67334/ της ηµ. Ενότητας Λινδίων). 87 Ανάκληση ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονοµικού ενδιαφέροντος 88 Ενηµέρωση Προέδρου- Ορισµός Επιτροπής διερεύνησης του θέµατος «ωρεά Οργάνων Σώµατος» 89 Λήψη απόφασης για την λειτουργία του εργοστασίου του ΑΗΣ Σορωνής (ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ) 9η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 90 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας. 91 Χορήγηση άδειας µουσικής καταστήµατος στην κ. ΣΠΑΝΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ. 92 Χορήγηση άδειας µουσικής καταστήµατος στον κ. ΞΥΠΟΛΙΑ ΗΡΑΚΛΗ του Γεωργίου στην Κάλαθο. 93 Έγκριση της υπ αριθ. 230/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 94 Έγκριση της υπ αριθ. 168 Α /2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 95 Έγκριση της υπ αριθ. 281 Α /2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 96 Έγκριση της υπ αριθ. 281β/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 97 Έγκριση της υπ αριθ. 281γ/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 98 Έγκριση της υπ αριθ. 281δ/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 99 Έγκριση της υπ αριθ. 282 α /2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 100 Έγκριση της υπ αριθ. 282β/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 101 Έγκριση της υπ αριθ. 283/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 102 Έγκριση της υπ αριθ. 287/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 103 Έγκριση της υπ αριθ. 288/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 104 Έγκριση της υπ αριθ. 289/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 105 Έγκριση της υπ αριθ. 290/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 106 Έγκριση της υπ αριθ. 238/2012 απόφαση του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 90

8 107 Έγκριση της υπ αριθ. 34/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Κρεµαστής. 108 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος της κ. ήµα Σοφίας στη ηµ. Κοινότητα Κρεµαστής (Έγγραφο ΑΠ 5/79885/2012 της ηµ. Ενότητας Πεταλούδων). 109 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος της «ΝΙΚΟΛΟΥ Κ. &ΣΙΑ ΟΕ» (Έγγραφο ΑΠ 7/81886/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας.) 110 Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος του Κτενά Φιλήµονα (Έγγραφο ΑΠ 7/81887/3053/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας.) 111 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 3/84960/ εγγράφου της ηµ. Ενότητας Λινδίων για ανάκληση η µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. στη Λίνδο. 112 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 3/85137/ εγγράφου της ηµ. Ενότητας Λινδίων για ανάκληση η µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. στη Λίνδο. 113 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της «Μ.& Κ. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΙ ΗΣ ΟΕ» (Σχετ απόφ 83/2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 114 Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της «Ζησιµάτος Γεράσιµος & Υιός ΟΕ» (Σχετ απόφ. 82/2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 115 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 3/99023/ εγγράφου της ηµ. Ενότητας Λινδίων για ανάκληση η µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. στη Λίνδο 116 Έγκριση της υπ αριθ. 13/2012 απόφασης της ηµ. Κοινότητας Σορωνής για πεζοδρόµηση δύο (2) Κοινοτικών οδών 117 Μη ανάκληση της Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος της BARBIERI PAOLA στην πόλη της Ρόδου 118 Παραποµπή της υπόθεσης για ανάκληση ή µη της Άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Καρελλά ηµητρίου στο Ε.Ο.Τ., λόγω αρµοδιότητος 119 Αναβολή λήψης απόφασης επί δίµηνο για ανάκληση ή µη των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας της Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων ιδιοκτησίας των 1)«ΙΩΑΝΝΗ ΣΦΥΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και 2) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ 120 Αναβολή Λήψης απόφασης για ανακλήσεις ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Ρόδου. 10η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 121 Έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 122 Ανάκληση ή µη της υπ αριθ. 114/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ., που αφορά στο κατάστηµα της «Ζησιµάτος Γεράσιµος & Υιός ΟΕ» 123 Ανακλήσεις ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Ρόδου. 11η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 124 Καθορισµός ανώτατου αριθµού θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για το έτος Καθορισµός ανώτατου αριθµού θέσεων για παραγωγούς και καλλιτέχνες για το έτος Ανάκληση ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της Σαρίκα Τσαµπίκας (Έγγραφα ΑΠ 7/102338/3724/2012 και 7/102344/3725/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 127 Ανάκληση ή µη άδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της «ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» (Έγγραφα ΑΠ 7/106412/3849/2012 και 7/106466/3853/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 128 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της Χατζηδιάκου έσποινας (Έγγραφο ΑΠ 7/106419/3850/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 129 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της «ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ. Π. ΟΕ» (Έγγραφο ΑΠ 7/106462/3852/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 130 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της «Κ. ΗΡΩΝΙΑΣ Ι. ΠΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» (Έγγραφο ΑΠ 7/106524/3855/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 91

9 131 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΝΟΚΟΛΑΟΥ (Έγγραφο ΑΠ 7/106595/3864/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 132 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος του Μαλανδρή Κλεάνθη (Έγγραφα ΑΠ 7/106597/3865/2012 και 7/106601/3866/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 133 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος του Σωτρίλλη Γεωργίου (Έγγραφο ΑΠ 7/106612/3867/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 134 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος του Σωτηράκη Κυριάκου (Έγγραφο ΑΠ 7/108295/3919/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 135 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της Κόκκινου Μαρίας (Έγγραφα ΑΠ 7/109061/3950/2012, 7/109065/3951/2012 και 7/109089/3953/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 136 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της ΑΦΟΙ ΙΑΤΡΟΥ ΟΕ» (Έγγραφο ΑΠ 7/114564/4171/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας 137 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος του Γαλατά ηµητρίου (Έγγραφο ΑΠ 7/114599/4172/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας 138 Ανάκληση ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Ρόδου 139 Ανάκληση ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην Λίνδο 140 Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. Φακιόλη Σταµατία στην Τ.Κ. Βατίου. 12η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 141 Έγκριση Πολεοδοµικής Μελέτης Αναθεώρησης Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. 13η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 142 ωρεά Οργάνων Σώµατος. 143 Έγκριση της υπ αριθ. 317/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου, που αφορά σε τροποποίηση κοινοχρήστων χώρων. 144 Αίτηµα Νέτσο Φώτο για ανάκληση της υπ αριθ. 123/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ. 145 Αίτηµα Λάµπη Φλώρας για ανάκληση της υπ αριθ. 139/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ. 146 Ανάκληση ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στη ηµ. Ενότητα Λινδίων. 147 Ανάκληση ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στη πόλη της Ρόδου Εδώ πρέπει να ληφθή σοβαρά υπόψη ότι, στις αποφάσεις που αφορούν σε ανακλήσεις ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, εξετάζεται πληθώρα υποθέσεων και λαµβάνονται αντίστοιχες υποαποφάσεις οι οποίες ταλανίζουν τα µέλη της Επιτροπής λόγω τόσο της ποσότητας των υποθέσεων, όσο και της ιδιαιτερότητας τους. Για το λόγο αυτό οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι µακρόχρονες, επίπονες, και λόγω της φύσεως των αποφάσεων έχουν τον ανάλογο κοινωνικό αντίκτυπο. Εποµένως οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ε.Π.Ζ δεν είναι 147 αλλά πολύ περισσότερες Συγκεκριµένα: - Στην υπ αριθ. 9/2012 εξετάστηκαν τέσσερεις (4) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποαποφάσεις. - Στην υπ αριθ. 15/2012 εξετάστηκαν ενενήντα δύο (92) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποαποφάσεις. - Στην υπ αριθ. 35/2012 εξετάστηκαν είκοσι πέντε (25) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποαποφάσεις - Στην υπ αριθ. 56/2012 εξετάστηκαν τρείς (3) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποαποφάσεις - Στην υπ αριθ. 75/2012 εξετάστηκαν οκτώ (8) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποααποφάσεις 92

10 - Στην υπ αριθ. 87/2012 εξετάστηκαν δέκα (10) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποαποφάσεις - Στην υπ αριθ. 123/2012 εξετάστηκαν είκοσι έξη (26) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποαποφάσεις - Στην υπ αριθ. 138/2012 εξετάστηκαν επτά (7) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποαποφάσεις - Στην υπ αριθ. 139/2012 εξετάστηκαν τρείς (3) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποαποφάσεις. - Στην υπ αριθ. 147/2012 εξετάστηκαν είκοσι µία (21) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποαποφάσεις Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ουσιαστικά η Επιτροπή κατά τις συνεδριάσεις της έλαβε επιπλέον εκατόν εβδοµήντα εννέα (179) αποφάσεις που αν εγράφοντο ξεχωριστά θα είχαµε συνολικό αριθ. αποφάσεων ( )=316 αποφάσεις. (10 είναι ο συνολικός αριθµός των αποφάσεων που πήραµε για ανακλήσεις αδειών στις οποίες περιλαµβάνονται οι ανωτέρω υποπεριπτώσεις, ο οποίος δεν υπολογίζεται αφού ο αύξων αριθµός της κάθε µίας απ αυτές θα έχει προσµετρηθεί και υπολογιστεί µε την καταγραφή όλων των αποφάσεων). Ο λόγος που γράφονται οι ανακλήσεις των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σε µία ενιαία απόφαση και όχι σε ξεχωριστές αποφάσεις είναι κυρίως για λόγους οικονοµίας διότι επιτυγχάνεται οικονοµία τόσο υλικοτεχνική (αφού εξοικονοµείται τεράστια ποσότητα χαρτιού από φωτοτυπίες, διαβιβαστικά,) αλλά και εργατοωρών, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών, (αφού εξοικονοµούνται πολλές εργατοώρες τόσο από τη διαδικασία και τον χρόνο για φωτοτυπίες, διαβιβαστικά, και βεβαίως από την διαδικασία ανάρτησης των αποφάσεων στο ΙΑΥΓΕΙΑ όπου απαιτείται κάποια χρονοβόρος διαδικασία για τον σκοπό αυτό.) Με την οικονοµία χρόνου δίδεται περισσότερος χρόνος στη Γραµµατεία της Επιτροπής να ασχοληθεί µε την τρέχουσα εργασία που είναι σηµαντική, καθώς επίσης να προβαίνει σε συνεχείς και επαναλαµβανόµενους ελέγχους για εντόπιση τυχόν αβλεψιών µε σκοπό να θεραπευθούν. Γίνεται µνεία ότι η καταγραφή των αποφάσεων και πρακτικών της Επιτροπής είναι πλήρης και λεπτοµερειακή (µε όλους του διαλόγους) αφού γίνεται αποµαγνητοφώνηση, η οποία συντελεί στην σωστότερη απόδοση των τοποθετήσεων των συµβούλων αφ ενός, και αφ ετέρου, στην προστασία της Γραµµατείας από τυχόν παρερµηνείες και λάθη. Συνεπώς κατ αυτό τον τρόπο αυξάνεται η αποδοτικότητα της Γραµµατείας της Επιτροπής αφού µε την υπάρχουσα στελέχωση του γραφείου που είναι ανεπαρκής, παρήχθη συγκεκριµένη ποσότητα έργου σε πολύ λιγότερο χρόνο χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών προ τον πολίτη- δηµότη που κατά τη γνώµη µας παρέµεινε και παραµένει υψηλή.. Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι ανηρτηµένες στο ΙΑΥΓΕΙΑ. Υπάρχει πλήρης αρχειοθέτηση των αποφάσεων των επίσηµων πρακτικών των προσκλήσεων των συνεδριάσεων σε συµβατική αρχειακή µορφή αλλά και σε ηλεκτρονική µορφή. Και όπως αναφέρθηκε παραπάνω υπάρχει ηχητική καταγραφή των συνεδριάσεων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 1) Εγκρίνει τα πεπραγµένα της Επιτροπής ποιότητας Ζωής του έτους 2012 που έχουν ως ανωτέρω. 2) Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 30 / Α Α: ΒΕ56Ω1Ρ-ΨΛΘ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΑΜΑ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. 93

11 Ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 4/31645/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/27365/ αίτηση της ΑΜΑ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ- ΖΕΛΑΤΕΡΙΑ στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης το ΑΠ 419/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην θέση που ευρίσκεται το κατάστηµα, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ- ΖΕΛΑΤΕΡΙΑ στην κ. ΑΜΑ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου. (Περιοχή Κιοτάρι εκτός οικισµού στην επαρχιακή οδό Ρόδου Κατταβιάς) Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Αρ. αποφ. 31 / Α Α: ΒΕ56Ω1Ρ-ΘΒΕ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΚΟΝΙΣΣΗ ΙΑΜΑΝΤΗ. Ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 9/29349/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Ατταβύρου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 9/27609/ αίτηση του κ. ΚΟΝΙΣΣΗ ΙΑΜΑΝΤΗ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Μπνολίθου. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης το ΑΠ 345/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή στη ΚΜ 4863 γαιών Μονολίθου η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 94

12 Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στον κ. ΚΟΝΙΣΣΗ ΙΑΜΑΝΤΗ στην Τοπική Κοινότητα Μπνολίθου (ΚΜ 4863 Γαιών Μονολίθου). Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Αρ. αποφ. 32 / Α Α: ΒΕ56Ω1Ρ-1ΑΓ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ. Ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 9/44669/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Ατταβύρου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 9/36972/ αίτηση της ΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Σιαννών.. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης το ΑΠ 531/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΚΜ 241 οικοδοµών Σιανών, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στην κ. ΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ στην Τοπική Κοινότητα Σιανών (εντός της ΚΜ 241 οικοδοµών Σιανών. Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Αρ. αποφ. 33 / Α Α: ΒΕΝΗΩ1Ρ-1Ξ7 Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. DODD BERNADETTE. Ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 95

13 1)Το ΑΠ 5/45349/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Πεταλούδων µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 5/38885/ αίτηση της DODD BERNADETTE µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Θεολόγου. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης το ΑΠ 541/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΚΜ 494 Γαιών Θεολόγου περιοχή ΘΤ1 στην τουριστική ζώνη, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΣΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην κ. DODD BERNADETTE στην Τοπική Κοινότητα Θεολόγου. (ΚΜ 494 Γαιών Θεολόγου περιοχή ΘΤ1 στην τουριστική ζώνη Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Αρ. αποφ. 34 / Α Α: ΒΕΝ0Ω1Ρ-ΧΜΡ 96 Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 73/2013 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε απόρριψη αιτήσεων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Μεσαιωνική Πόλη. Ο κ. Πετράκης, η κ. Παναή και η κ. Κολώνα δεν προσήλθαν ακόµη και δεν έλαβαν µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος κ. Καρίκης έθεσε υπόψη των µελών την υπ αριθ. 73/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου αφορά στο θέµα που έχει ως κάτωθι: ΘΕΜΑ 3o: «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων ( ιεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνηµείων)» Ο κύριος Λαµπρίδης εισηγούµενος το θέµα, διαβάζει την εισήγηση της ιεύθυνσης της Μεσαιωνικής πόλης σύµφωνα µε την αίτηση και το τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο επισυνάπτεται στο απόσπασµα πρακτικού και ζητάει την έγκριση του από τα µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: 1. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Αντώνη Αντώνογλου µε αρ. πρωτ. 2/91952/6-8-12, για παραχώρηση κ.χ. πέραν της αδείας του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, στο κατάστηµα (καφετέρια) στην οδό Πλάτωνος 15, εισηγούµαστε αρνητικά βάσει του κανονισµού της Μ.Π. (σχεδ.1)

14 2. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Μιχαήλ Ριζόπουλος µε αρ. πρωτ. 2/92273/7-8-12, για παραχώρηση κ.χ. πέραν της αδείας του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, στο κατάστηµα (οβελιστήριο) στην οδό Πλάτωνος 5, εισηγούµαστε αρνητικά βάσει του κανονισµού της Μ.Π. (σχεδ. 2) Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία ΑΡΝΗΤΙΚΑ, στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, για τον κ. Αντώνη Αντώνογλου για παραχώρηση κ.χ. πέραν της αδείας του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, στο κατάστηµα (καφετέρια) στην οδό Πλάτωνος 15. Μειοψήφισε η Κα Κοµινάτου Τσαµπίκα. Παρόν δήλωσε ο Κος Ταχλιαµπούρης Μιχάλης. 2. Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία ΑΡΝΗΤΙΚΑ στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, για τον κ. Μιχαήλ Ριζόπουλος για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, στο κατάστηµα (οβελιστήριο) στην οδό Πλάτωνος 5. Παρόν δήλωσε ο Κος Ταχλιαµπούρης Μιχάλης και η Κα Κοµινάτου Τσαµπίκα Ο Πρόεδρος κ. Καρίκης ζήτησε από τα µέλη να εγκρίνουν την ανωτέρω απόφαση. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Εγκρίνει την υπ αριθ. 73/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο ηµ. Συµβούλιο την απόρριψη των αιτήσεων των κ. Αντ. Αντώνογλου και κ. Μιχ. Ριζόπουλου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου έµπροσθεν των καταστηµάτων τους επί των οδών Πλάτωνος 15 και Πλάτωνος 5 αντίστοιχα. (Ο κ. Φλεβάρης δήλωσε παρών). Αρ. αποφ. 35 / Α Α: ΒΕΝ0Ω1Ρ-1Υ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 74/2013 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε τροποποίηση κανονισµού κοινοχρήστων χώρων στην Μεσαιωνική πόλη. Ο κ. Πετράκης, η κ. Παναή και η κ. Κολώνα δεν προσήλθαν ακόµη και δεν έλαβαν µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος κ. Καρίκης έθεσε υπόψη των µελών την υπ αριθ. 74/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου αφορά στο θέµα που έχει ως κάτωθι: ΘΕΜΑ 4o: «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων ( ιεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνηµείων)» Ο κύριος Λαµπρίδης εισηγούµενος το θέµα, διαβάζει την εισήγηση της ιεύθυνσης της Μεσαιωνικής πόλης σύµφωνα µε την αίτηση και το τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο επισυνάπτεται 97

15 στο απόσπασµα πρακτικού και ζητάει την έγκριση του από τα µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: 1 Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Νικόλαου Πρωτόπαπα µε αρ. πρωτ. 2/15621/ , για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων µπροστά από το κατάστηµα του (πιτσαρία) στην οδό ωριέως 1, και κατόπιν της µε αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/19356/9076/719/334/ εισηγούµαστε θετικά για (7,5Χ1,2)=9,00 τ.µ. (σχεδ. 1) 2 Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Νικόλαου Μητσινιώτη µε αρ. πρωτ. 2/14872/ , για παραχώρηση κ.χ. πλέον της αδείας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, µπροστά από το κατάστηµα του (εστιατόριο) στην πλ. Εβραίων Μαρτύρων, εισηγούµαστε αρνητικά βάσει του κανονισµού της Μ.Π. (σχεδ.2) 3. Εξετάζοντας την αίτηση της κας. Χιµαριά Ερνεκ-Σουλτανα µε αρ. πρωτ. 2/91584/ για παραχώρηση κ.χ. πέραν των 3,80τ.µ. που δικαιούται στο κατάστηµα στην οδό Ορφέως 10 για τοποθέτηση τουριστικών ειδών, σας ενηµερώνουµε ότι: α)το το κατάστηµα αυτό διατηρεί πέργκολα από το έτος 1995 σύµφωνα µε µελέτη της Μ.Π. και έγκριση της 4 ης ΕΒΑ ( 934/ ). Μετά την τροποποίηση του, από υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε εµπορικό, αιτείται αντί των 3,85 τ.µ. κχ που κατέχει, να ενοικιάσει τα υπόλοιπα µέτρα που βρίσκονται κάτω από την υφιστάµενη πέργκολα. β) τα καταστήµατα µη υγειονοµικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην οδό Ορφέως σύµφωνα µε τις αποφάσεις:134/2011 της ηµοτικής Κοινότητας, 68/2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 500/2011 του ηµοτικού Συµβουλίου, έχουν επεκτείνει τον κ.χ. τους στο πλάτος της υφιστάµενης πέργκολας. Εποµένως εισηγούµαστε θετικά για την επέκταση του κ.χ. συνολικά 2,5Χ5,40=13,50 τ.µ. (σχεδ.3) 4 Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Νικόλαου Κωστάντζου µε αρ. πρωτ. 2/4250/ για διαµόρφωση κοινόχρηστου χώρου στο Ανατολικού τµήµα της µερίδας IV 711 επι της πλ. Αρίωνος, σε δύο επίπεδα µε τη δηµιουργία ενός σκαλοπατιού, εισηγούµαστε αρνητικά, καθόσον θα δυσχεραίνει τη βατότητα των πεζών αλλά και των οχηµάτων, αµαξιών ΑΜΕΑ κλπ. Η αναφορά για την κλίση ανω του 20% δεν ανταποκρίνεται στη πραγµατικότητα, καθώς είναι κατά πολύ µικρότερη. (σχεδ.4) 5. Εξετάζοντας την αίτηση της κας. Ευθυµίας Κωστάντζου µε αρ. πρωτ. 2/10945/ για παραχώρηση κ.χ. πλέον της αδείας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, µπροστά από το κατάστηµα της στην πλ. Αρίωνος, εισηγούµαστε αρνητικά βάσει του κανονισµού της Μ.Π. αλλά και διότι µε την απόφαση 391/2012 της ηµοτικής κοινότητας Ρόδου, έχει παραχωρηθεί ήδη για το ίδιο ακίνητο κ.χ. 10τ.µ. µπροστά από το κατάστηµα (σχεδ.5) 6. Εξετάζοντας την αίτηση του Κων/νου Καλλιγά & ΣΙΑ ΕΕ µε αρ. πρωτ.2/19052/ , για παραχώρηση κ.χ. πλέον της αδείας, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, µπροστά από το κατάστηµα του (καφέ-µπαρ) στην οδό Σοφοκλέους 10, εισηγούµαστε αρνητικά βάσει του κανονισµού της Μ.Π. αλλά και του µε αρ. πρωτ εγγράφου της ΚΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, µε το οποίο ζητάνε από την /νση µας και την /νση ηµοτικής Αστυνοµίας, να αποµακρύνουµε τα παρανόµως τοποθετηµένα αντικείµενα (καναπέδες, πολυθρόνες, συµπαγή ξύλινα πετάσµατα κλπ) του καταστήµατος που βρίσκονται επάνω στην περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου (σχεδ. 6) Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 98

16 1 Να εισηγηθεί οµόφωνα θετικά, στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας για τον κ. Νικόλαο Πρωτόπαπα, για παραχώρηση κ.χ. (7,5Χ1,2)=9,00 τ.µ, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων µπροστά από το κατάστηµα του (πιτσαρία) στην οδό ωριέως 1. 2 Να εισηγηθεί οµόφωνα αρνητικά, βάσει του κανονισµού της Μ.Π., στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, για τον κ. Νικόλαο Μητσινιώτη, για παραχώρηση κ.χ. πλέον της αδείας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων µπροστά από το κατάστηµα του (εστιατόριο) στην πλ. Εβραίων Μαρτύρων. 3 Να εισηγηθεί οµόφωνα θετικά, στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, για την κ. Χιµαριά Ερνεκ-Σουλτανα, για παραχώρηση κ.χ. πέραν των 3,80τ.µ. που δικαιούται, συνολικά 2,5Χ5,40=13,50 τ.µ., για τοποθέτηση τουριστικών ειδών, στο κατάστηµα στην οδό Ορφέως Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία αρνητικά, στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, για τον κ. Νικόλαο Κωνστάντζο, για διαµόρφωση κοινόχρηστου χώρου στο Ανατολικού τµήµα της µερίδας IV 711 επί της πλ. Αρίωνος, σε δύο επίπεδα µε τη δηµιουργία ενός σκαλοπατιού, καθόσον θα δυσχεραίνει τη βατότητα των πεζών αλλά και των οχηµάτων, αµαξιών ΑΜΕΑ κλπ. Μειοψήφισε ο Κος Ευστρατίου. Παρόν δήλωσε ο Κος Ταχλιαµπούρης. 5 Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία αρνητικά, στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, για την κ. Ευθυµία Κωνστάντζου, για παραχώρηση κ.χ. πλέον της αδείας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων µπροστά από το κατάστηµα της, στην πλ. Αρίωνος, βάσει του κανονισµού της Μ.Π. αλλά και διότι µε την απόφαση 391/2012 της ηµοτικής κοινότητας Ρόδου, έχει παραχωρηθεί ήδη για το ίδιο ακίνητο κ.χ. 10τ.µ. µπροστά από το κατάστηµα. Μειοψήφισε ο Κος Ευστρατίου. Παρόν δήλωσε ο Κος Ταχλιαµπούρης. 6 Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, για την Κων/νο Καλλιγά & ΣΙΑ ΕΕ, για παραχώρηση κ.χ. πλέον της αδείας, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, µπροστά από το κατάστηµα του (καφέ-µπαρ) στην οδό Σοφοκλέους 10, βάσει του κανονισµού της Μ.Π. αλλά και του µε αρ. πρωτ εγγράφου της ΚΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, µε το οποίο ζητάνε από την /νση µας και την /νση ηµοτικής Αστυνοµίας, να αποµακρύνουµε τα παρανόµως τοποθετηµένα αντικείµενα (καναπέδες, πολυθρόνες, συµπαγή ξύλινα πετάσµατα κλπ) του καταστήµατος που βρίσκονται επάνω στην περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου. Παρόν δήλωσε ο Κος Ευστρατίου. Ο Πρόεδρος κ. Καρίκης ζήτησε από τα µέλη να εγκρίνουν την ανωτέρω απόφαση. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία (Ο κ. Φλεβάρης δήλωσε παρών. Η κ. Κρεµαστινού δήλωσε παρούσα στο θέµα που αφορά τον κ. Νικόλαο Κωνστάντζο) Εγκρίνει την υπ αριθ. 74/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο ηµ. Συµβούλιο: Α) Την έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου 9 τ.µ. (7,5µ Χ1,2 µ) στον κ. Νοκόλαο Πρωτόπαπα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων µπροστά από το κατάστηµα του (πιτσαρία) στην οδό ωριέως 1. 99

17 Β) Την έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου συνολικά 13,5 τ.µ. (2,5Χ5,4) στην κ. Χιµαριά Ερνέκ Σουλτάνα, για τοποθέτηση τουριστικών ειδών, στο κατάστηµα στην οδό Ορφέως 10. Γ) Την απόρριψη των αιτήσεων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στους: 1) Νικόλαο Μητσινιώτη επί της πλατ. Εβραίων Μαρτύρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, 2) Νικόλαο Κωνστάντζο για διαµόρφωση του χώρου αυτού στο Ανατολικού τµήµα της µερίδας IV 711 επί της πλ. Αρίωνος, 3) Ευθυµία Κωνστάντζου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων µπροστά από το κατάστηµα της, στην πλ. Αρίωνος, 4) Κων/νο Καλλιγά & ΣΙΑ ΕΕ, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, µπροστά από το κατάστηµα του (καφέ-µπαρ) στην οδό Σοφοκλέους 10, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό µέρος της απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου. Αρ. αποφ. 36 / Α Α: ΒΕΝ0Ω1Ρ-Ι0Ζ 100 Περίληψη Μη έγκριση της υπ αριθ. 75/2013 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε Χορήγηση άδειας ίδρυσης και εγκατάστασης εταιρείας µεταφοράς επιβατών µε ηλιακά ποδήλατα στην Μεσαιωνική Πόλη. Ο Πρόεδρος κ. Καρίκης έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την υπ αριθ. 75/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά στο θέµα η οποία έχει ως κάτωθι: ΘΕΜΑ 5o: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και εγκατάστασης εταιρείας µεταφοράς επιβατών µε ηλιακά ποδήλατα στην Μεσαιωνική Πόλη και στο κέντρο της πόλης της Ρόδου.» Ο κύριος Λαµπρίδης εισηγούµενος το θέµα, διαβάζει την εισήγηση της ιεύθυνσης της Μεσαιωνικής πόλης σύµφωνα µε την αίτηση και το τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο επισυνάπτεται στο απόσπασµα πρακτικού και ζητάει την έγκριση του από τα µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών, µε τα οποία ζητείται η άδεια ίδρυσης και εγκατάστασης εταιρείας µεταφοράς επιβατών µε ηλιακά ποδήλατα στην Μεσαιωνική Πόλη και στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, σας ενηµερώνουµε τα εξής: Ο σκοπός ίδρυσης της παρούσας εταιρείας, θα είναι η κάλυψη αναγκών µεταφοράς επιβατώνεπισκεπτών και κατοίκων τόσο στο κέντρο της Πόλης, όσο και µέσα στα όρια της Μ.Π. Λαµβάνοντας υπ όψη α)την απόφαση 2052/ (ΦΕΚ ΑΑΠ 277/ ) περί οριοθεσίας της Μ.Π. ως αρχαιολογικού χώρου β) την εγγραφή της Μ. Π. της Ρόδου στον κατάλογο των µνηµείων Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO ΤΟ 1998 γ) την µε αρ /5720/ κήρυξη της Μ.Π. ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο, αλλά και δ) την 9042/ απάντηση στον ενδιαφερόµενο της 4 ης ΕΒΑ, εισηγούµαστε θετικά για την δραστηριότητα µεταφοράς επιβατών µε ηλιακά ποδήλατα εντός των ορίων της Μ. Π. προτείνοντας τα εξής: Ο µέγιστος αριθµός των ποδηλάτων θα είναι έξι (6) Η κυκλοφορία των ηλιακών ποδηλάτων εντός της Μ. Π. -εξαιρουµένης της οδού Ιπποτών - θα επιτρέπεται µέχρι της 9.30 πµ, ωράριο που εφαρµόζεται και για την κυκλοφορία των οχηµάτων ανεφοδιασµού και µονίµων κατοίκων. Κατ εξαίρεση του παραπάνω ωραρίου θα επιτρέπεται η είσοδος ηλιακών ποδηλάτων καθ όλη τη διάρκεια της ηµέρας εκτός του εµπορικού κέντρου, δηλ. στις παρυφές της Μ. Π. νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά. Συγκεκριµένα θα επιτρέπεται η είσοδος από τις πύλες Ακαντιάς και Αγ. Ιωάννη και η έξοδος από τις πύλες Αγ. Αθανασίου, Ακαντιάς και Παναγιάς.

18 Η 1 η διαδροµή θα γίνεται από την οδό Κισθινίου έως την πλ. Αγ. Παντελεήµονα, µε έξοδο από την πύλη της Παναγιάς. Η 2 η διαδροµή θα γίνεται από τις οδούς ιονυσίου, Γαβαλά, Ταυρίσκου, Είρηνας, Εκάτωνος και Πυθαγόρα, όπου θα σταµατάει και θα αναστρέφεται στο ύψος της Μίνωος και θα επιστρέφει εν συνεχεία από την οδό Οµήρου µέχρι το ύψος της οδού Αγ. Φανουρίου, αριστερά προς οδό Ηροδότου, ένα τµήµα της Οµήρου και αριστερά προς Ιπποδάµου, µέχρι την Ξενοφώντος και την Αρχελάου. Όσον αφορά στην διαδροµή εντός της Μεσαιωνικής Τάφρου, λαµβάνοντας υπ όψη το καθεστώς προστασίας των µεσαιωνικών οχυρώσεων της, αλλά και την Πολεοδοµική Μελέτη της Μεσαιωνικής Πόλης που βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και η οποία προβλέπει την εγκατάσταση ποδηλατοδρόµου, δεν εγκρίνεται προς το παρόν, µέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της Πολεοδοµικής Μελέτης, και το θέµα επανεξεταστεί. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του /ντή της /νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνηµείων κου Χάρη Λαµπρίδη και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία θετικά για την δραστηριότητα µεταφοράς επιβατών µε ηλιακά ποδήλατα εντός των ορίων της Μ. Π. προτείνοντας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, τα εξής: Ο µέγιστος αριθµός των ποδηλάτων θα είναι έξι (6) Η κυκλοφορία των ηλιακών ποδηλάτων εντός της Μ. Π. -εξαιρουµένης της οδού Ιπποτών - θα επιτρέπεται µέχρι της 9.30 πµ, ωράριο που εφαρµόζεται και για την κυκλοφορία των οχηµάτων ανεφοδιασµού και µονίµων κατοίκων. Κατ εξαίρεση του παραπάνω ωραρίου θα επιτρέπεται η είσοδος ηλιακών ποδηλάτων καθ όλη τη διάρκεια της ηµέρας εκτός του εµπορικού κέντρου, δηλ. στις παρυφές της Μ. Π. νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά. Συγκεκριµένα θα επιτρέπεται η είσοδος από τις πύλες Ακαντιάς και Αγ. Ιωάννη και η έξοδος από τις πύλες Αγ. Αθανασίου, Ακαντιάς και Παναγιάς. Η 1 η διαδροµή θα γίνεται από την οδό Κισθινίου έως την πλ. Αγ. Παντελεήµονα, µε έξοδο από την πύλη της Παναγιάς. Η 2 η διαδροµή θα γίνεται από τις οδούς ιονυσίου, Γαβαλά, Ταυρίσκου, Είρηνας, Εκάτωνος και Πυθαγόρα, όπου θα σταµατάει και θα αναστρέφεται στο ύψος της Μίνωος και θα επιστρέφει εν συνεχεία από την οδό Οµήρου µέχρι το ύψος της οδού Αγ. Φανουρίου, αριστερά προς οδό Ηροδότου, ένα τµήµα της Οµήρου και αριστερά προς Ιπποδάµου, µέχρι την Ξενοφώντος και την Αρχελάου. Όσον αφορά στην διαδροµή εντός της Μεσαιωνικής Τάφρου, λαµβάνοντας υπ όψη το καθεστώς προστασίας των µεσαιωνικών οχυρώσεων της, αλλά και την Πολεοδοµική Μελέτη της Μεσαιωνικής Πόλης που βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και η οποία προβλέπει την εγκατάσταση ποδηλατοδρόµου, δεν εγκρίνεται προς το παρόν, µέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της Πολεοδοµικής Μελέτης, και το θέµα επανεξεταστεί. Επίσης υπογραµµίζεται ότι σε οποιαδήποτε καταγγελία για µη τήρηση της διαδροµής ή άλλου λόγου η άδεια να αρθεί αµέσως. Μειοψήφισαν οι κα Φιλιππάκη και κα Κοµινάτου. Ο Κος Χατζηχριστοδούλου απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέµατος. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης ο οποίος είπε: Απ ότι µου είπαν δεν πρόκειται για τα ποδήλατα που ξέρουµε αλλά για τετράτροχα οχήµατα που κινούνται σαν ποδήλατα. Εκφράζω µια επιφύλαξη για το συγκεκριµένο θέµα. Και πιστεύω ότι έρχεται στην ποιότητα ζωής είµαστε και εµείς κυρίαρχο όργανο, µε την έννοια ότι δεν µας πιέζει κανείς να ψηφίσουµε ότι θέλουµε, άρα ανεξαρτήτως από το τι ψηφίζει η κάθε κοινότητα, είµαστε εδώ για να εκφράσουµε τις απόψεις µας. ΦΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Για να µην προκαλέσουµε θανατηφόρα ατυχήµατα, εγώ είµαι κάθετα αντίθετος. Θέλω να τονίσω ότι δεν ξέρουν τα όρια της παλιάς πόλης, και είδα πως ακριβώς κινείται ένα τέτοιο ποδήλατο έξω από το γραφείο µου. Κινείται ανεξέλεγκτα, και 101

19 υπάρχει ο κίνδυνος των ατυχηµάτων διότι περπατά ανέµελα ο πεζός και αυτά τα οχήµατα- ποδήλατα, είναι αποµίµηση αυτοκινήτου και δεν ξέρω αν πληρούνται οι προδιαγραφές και πως χαρακτηρίζονται νοµικά. Πρέπει να έχουν ασφάλιση; Είναι εγκεκριµένα; Έχει χορηγηθεί φάκελος; Εγώ προσωπικά είµαι κάθετα αντίθετος. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Θα συµφωνήσω µε το σκεπτικό του συναδέλφου κ. Φλεβάρη και οφείλω να σας πω ότι, από το 2007 η τότε ηµοτική Αρχή ήταν αντίθετη στην είσοδο οποιουδήποτε τύπου οχήµατος στην Μεσαιωνική Πόλη, γιατί η µία εξαίρεση φέρνει την άλλη, διότι σήµερα µιλάµε για έξη ποδήλατα, και πως θα πούµε όχι στον επόµενο επιχειρηµατία που θα φέρει άλλα έξη; Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια θα είναι η εικόνα στην Σωκράτους τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να έχουµε ένα αριθµό τέτοιων οχηµάτων µέσα στο γενικό χαµό και στην κίνηση των συµπολιτών µας. Να προτείνει η ηµοτική Κοινότητα για το πώς θα κινούνται τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες όχι όµως στη γενική εξαίρεση, όπου άτοµα που δεν θα έχουν κινητικά προβλήµατα να χρησιµοποιούν τέτοιας µορφής οχήµατα στην Μεσαιωνική πόλη. Νοµίζω σε τελική ανάλυση ότι είναι µεγαλύτερη η απόλαυση για τον τουρίστα να περπατήσει την Μεσαιωνική πόλη, παρά να χρησιµοποιήσει αυτού του είδους τα οχήµατα. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ ΛΙΤΣΑ: Για µένα τα έξη ποδήλατα δεν είναι πρόβληµα και είναι καινούργιοι επιχειρηµατίες και είναι µια ενέργεια τους για να έχουν κάποιο εισόδηµα, έστω απ αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κακό. Άς αναβληθεί όµως να µάθουµε και λεπτοµέρειες και να βάλουµε ένα όριο ποδηλάτων και να µην δώσουµε περισσότερα. Επι πλέον έχουµε και την έγκριση της ηµοτικής Κοινότητας. ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Θα ταυτιστώ µαζί σας κ. πρόεδρε, Τα ΑΜΕΑ και οι γέροντες αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα, ήδη είχαµε δύο κρούσµατα τις προάλλες, και µε την ήδη υπάρχουσα κατάσταση το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν µπορούσε να µπεί µέσα, Τι πάµε να κάνουµε λοιπόν; Να επιβαρύνουµε την ήδη επιβαρυµένη κατάσταση; Ανεξάρτητα αν είναι νέοι επιχειρηµατίες και λόγω υφέσεως που το χρησιµοποιούµε σαν τσίχλα, αφήνουµε ελεύθερα κάποια πράγµατα και δηµιουργούνται περισσότερα προβλήµατα Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος καταστηµαταρχών Παλιάς Πόλης Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ο οποίος είπε: Όταν µιλάµε για την Μεσαιωνική πόλη πρέπει αµέσως να πηγαίνει ο νους µας σε ένα χώρο ο οποίος περικλείεται από τείχη και διέπεται από κάποιους κανόνες. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι η Παλιά Πόλη πρέπει να είναι πεζόδροµος. Απ ότι αντιλαµβάνοµαι, τα προηγούµενα χρόνια όλες οι προσπάθειες των ηµοτικών Αρχών ήταν να τιθασεύσει το κυκλοφοριακό. Παρ όλα αυτά όλες απέτυχαν διότι δεν υπήρχε αστυνόµευση. Μέσα στην Παλιά πόλη δεν µπορούµε να έχουµε οχήµατα διότι δεν πρόκειται για ποδήλατα αλλά για οχήµατα µεγάλου όγκου. Θα πρέπει να απορριφθεί η απόφαση της ηµοτικής κοινότητας, διότι δεν υπάρχει η έγκριση της Αρχαιολογίας που είναι καθ ύλην αρµόδια. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νοµικός Σύµβουλος): Η οποιαδήποτε χορήγηση θα δηµιουργήσει πρόβληµα, διότι δεν µπορεί να είναι µονοπωλιακή. Αν αύριο βρεθεί κάποιος άλλος µε παρόµοιο αίτηµα θα έχει ίσα δικαιώµατα µε τον προηγούµενο. Θα δηµιουργήσουµε µία κατάσταση που δεν θα µπορούµε να την σταµατήσουµε. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Υπάρχουν πολλά καυτά προβλήµατα στην Μεσαιωνική πόλη που ήδη έπρεπε να είχαν αντιµετωπιστεί. Η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των οχηµάτων, η καθαριότητα και θα ήθελα να µάθω τι γίνεται µε τα ηλεκτρικά αυτοκινητάκια που είχε ο ήµος στις πύλες. Επίσης θέλω να επισηµάνω το θέµα των δηµοτικών τουαλετών που είναι χαλασµένες και δεν λειτουργού και προσφέρουν την πιο άσχηµη, την πιο αλγεινή εικόνα και στους κατοίκους, αλλά και στους επισκέπτες. Ένα ζήτηµα λοιπόν είναι τα προβλήµατα της Μεσαιωνικής πόλης που έπρεπε να είχαν αντιµετωπιστεί και ένα άλλο πρόβληµα είναι τα προβλήµατα καθαριότητας κυρίως στο κεντρικό επαρχιακό δίκτυο που είναι αυτό που έχει την πιο µεγάλη κίνηση και πιο πολλούς θεατές να το πούµε έτσι. Η κατάσταση στις Κάτω Πέτρες και στους δύο δρόµους, η κατάσταση είναι απαράδεκτη, η κατάσταση στην είσοδο του ιεθνούς αερολιµένος, της επαρχιακής λεωφόρου µε τα χόρτα, τις ακαθάριστες κουνέττες Να δείτε πράγµατα που µας ντροπιάζουν στη Βάρη στην είσοδο, θερίστηκαν τα χόρτα και δεν µαζεύτηκαν. Πέρασε το µηχάνηµα για να κάνει τη διαγράµµιση της οδού, όταν έφτασε στα χόρτα σταµάτησε την 102

20 διαγράµµιση και συνέχισε µετά τα χόρτα την διαγράµµιση. Βιώνουµε καταστάσεις τριτοκοσµικές. Πιστεύω σαν Ε.Π.Ζ., έχουµε επιτακτικό καθήκον να πιέσουµε να λυθούν όλα αυτά γιατί προσφέρουν την χειρότερη εικόνα για το νησί µας. Η διασταύρωση για Πεταλούδες είναι απαράδεκτη η κατάσταση εκεί µε τα αγριόχορτα και τα σκουπίδια. Όλο το επαρχιακό δίκτυο της υτικής πλευράς που οδηγεί σε µοναδικά µνηµεία, Πεταλούδες, Κάµειρο, απαράδεκτη. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Κατ αρχήν να συµφωνήσουµε ότι η εικόνα παρά την προσπάθεια των υπηρεσιών δεν είναι η καλύτερη. Ισχύει ξεκάθαρα η βασική θέση ότι η καθαριότητα και το Πράσινο αν δεν δοθούν κάποιοι τοµείς σε ιδιώτες, δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσουν Και λυπάµαι, το λέω ξεκάθαρα, δεν κρύβοµαι πίσω από κανένα, οι εργαζόµενοι σε αυτούς τους τοµείς δεν το έχουν καταλάβει ακόµα και αντιδρούν. υστυχώς η δύναµη της υπηρεσίας σε σχέση µε τους 10 πρώην ήµους είναι πολύ µειωµένη. Αντίθετα το έργο έχει µεγαλώσει υπερβολικά, οι εργαζόµενοι όπως υπηρετούν σήµερα σε αριθµό σε ποιότητα, σε ηλικία δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν, το ζούµε καθηµερινά. ιότι αυτά που είπε σήµερα η κ. Παναή, καθηµερινά τα λέµε στο τηλέφωνο µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες. υστυχώς όποια και αν είναι η ηµ. Αρχή σήµερα, αύριο και µεθαύριο, είναι δεδοµένα τα πράγµατα. Η Εικόνα αυτή δεν είναι για τη Ρόδο, που σηµαίνει ότι αφού οι υπηρεσίες δεν µπορούν να διαµορφώσουν την εικόνα αυτή που πρέπει για αυτό το νησί µε τη λειτουργία τη σηµερινή, πρέπει να δοθούν τοµείς σε ιδιώτες. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ ΛΙΤΣΑ: Πραγµατικά κάνουν ότι µπορούν οι υπηρεσία, όµως το προσωπικό είναι πολύ λίγο, ενδεχοµένως να είναι και γερασµένο, είναι λίγοι οι µάχιµοι του πρασίνου, εγώ τους έχω δει, η εικόνα δεν είναι καλή, οφείλω να το παραδεχθώ, και αν θέλετε να εµπλέξουµε και ιδιώτες να το κάνουµε, διότι θα υπάρχει καλύτερη συντήρηση. Βλέπετε απ έξω από το ηµαρχείο πόσο περιποιηµένα είναι τα παρτέρια διότι το ανέλαβε ο σύλλογος των Lions, Άρα γιατί να µη δώσουµε όλα τα παρτέρια και όλους τους κεντρικούς δρόµους σε ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουνε. Εγώ δεν λέω και να πληρώσουµε αν δεν έχουµε. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Είναι καλό να µην αφήσουµε να αναπτύσσονται νοοτροπίες επικίνδυνες για την Τ.Α. Είναι καλό πράγµα ο εθελοντισµός, αλλά έχει γίνει µια καλοµασσηµένη καραµέλα, και σε πράγµατα και τοµείς που όφειλε η Πολιτεία και η Τ.Α. να ανταποκρίνεται συστηµατικά, επικαλούµεθα µονίµως τον εθελοντισµό. Είναι άξιοι πολλών επαίνων οι πολίτες που συµµετέχουν παρόλο τις δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες που προσφέρουν παντού. Όµως αυτοί οι κρίσιµοι τοµείς, σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να αφεθούν στο φιλότιµο και εθελοντισµό των Ελλήνων. Είναι καθήκον της Πολιτείας και της Τ.Α. που πληρώνονται από το υστέρηµα του Έλληνα Πολίτη. Θέλω να ρωτήσω εάν έγινε ο απαραίτητος και επιστάµενος έλεγχος σε όλο το προσωπικό του ήµου µας, είτε είναι υπαλληλικό, είτε το εργατοτεχνικό, µία προς µία ξεχωριστή περίπτωση, για ποια θέση προσελήφθη ο καθένας και που ευρίσκεται να υπηρετεί σήµερα. ιότι έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν γραφεία και υπηρεσίες µε πολυάριθµους υπαλλήλους που στην πράξη όπως λέει ο κόσµος δεν κάνουν τίποτα, ενώ αντιθέτως υπάρχουν υπηρεσίες και γραφεία που οι υπάλληλοι όσο και να πιέζονται δεν µπορούν να αποδώσουν παραπάνω από την µεγάλη πίεση εργασίας που έχουνε, και υπάρχουν υπάλληλοι απ ότι ακούω από πολίτες, που προσελήφθησαν για άλλες θέσεις και σε άλλες θέσεις βρίσκονται σήµερα να υπηρετούν. Αυτό το θέµα, µετά από 2,5 χρόνια η ηµ. Αρχή έπρεπε να το έχει λύσει για κάθε µια ξεχωριστή περίπτωση. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Με βάση την εικόνα που έχω από το ήµο, όσον αφορά την υπηρεσία καθαριότητος και την υπηρεσία πρασίνου, δεν υπάρχει κανένας εργάτης ή τεχνίτης που να κάθεται σε γραφείο. Αυτή την εικόνα έχω, µπορεί βέβαια να κάνω λάθος σε ένα ποσοστό 2-3% και θα χαρώ αν αυτό το 2-3% αν δεν υπάρχει ειδικός λόγος δηλ. να είναι ΑΜΕΑ που ξαφνικά προέκυψε κάποιο θέµα που να µη του επιτρέπει να είναι στο δρόµο, µιλάω πάντα σε τέτοιο ποσοστό. Μπορεί να είµαστε αυτή τη στιγµή γύρω στα 1300 άτοµα και δεν θα αναφερθώ στην µεγάλη µείωση που υπήρξε και που θα υπάρξει στην συνέχεια, η συγκεκριµένοι τοµείς είναι ελλειµµατικοί. Το προσωπικό δεν επαρκεί και υπάρχει πρόβληµα. Όσον αφορά τις Υπηρεσίες, υπάρχουν υπηρεσίες που είναι καλά στελεχωµένες. Η Τ.Υ. έχει εκατοντάδες µηχανικούς. υστυχώς οι µηχανικοί δεν µπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Η Οικονοµική Υπηρεσία είναι πολύ καλά στελεχωµένη, δυστυχώς δεν µπορούν να κάνουν τίποτε άλλο, η ιοικητικοί Υπηρεσία είναι καλά στελεχωµένη και δεν µπορούν οι υπάλληλοι να κάνουν τίποτε άλλο. Η µεγάλη µείωση του προσωπικού έχει επέλθει στις κατηγορίες των εργατών, τεχνιτών κλπ και σε σχέση µε τις 103

ήµος Ρόδου ιεύθυνση ιοικητικών

ήµος Ρόδου ιεύθυνση ιοικητικών ήµος Ρόδου ιεύθυνση ιοικητικών ιοίκηση 2011 2014 ιεύθυνση Ληξιαρχείων ιεύθυνση & ΚΕΠ Μητρώων 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών 3 Τµήµα ιοίκησης 3 Τµήµα ηµοτικού Συµβουλίου & Συλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 392/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 853/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ Απόφασης: 321/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 601/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 2 ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη, σήμερα 4η

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 583/2014

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 583/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 583/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-204 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/4-7-204 Αριθ. Απόφασης: 448/4-7-204 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ. Απόφασης: 205/2-4-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης:430/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 212 /19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαύριο 30/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 16928 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο ΠΡΟΣ: -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τηλέφωνο: 22923/

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 03-07-2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β43ΔΩ1Ρ-2Η2 Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 904/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 6/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Άργους Ορεστικού. Αριθ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 6/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Άργους Ορεστικού. Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 6/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Άργους Ορεστικού. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 843/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 851/ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 851/ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 851/22-01-2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 1ης/20-01-2015 συνεδριάσεως της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/11/ 2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 22/ Αριθ. Απόφασης: 747/2014

Της από 28/11/ 2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 22/ Αριθ. Απόφασης: 747/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28// 204 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 22/28--204 Αριθ. Απόφασης: 747/204 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -04-04 Τακτικής υνεδρίασης του ηµοτικού υµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/-04-04 Αριθ. Απόφασης: /-4-04 τη Ρόδο σήµερα -04-04 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 23/03/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:365/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 7/6-6-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 06/06/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης: 28/4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ.

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ.Απόφασης: 563/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 431/2015

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 431/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 431/2015

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:341/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 18-9-2012 Αριθ. Πρωτ.: 34370 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-3-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 9/30-3-2011 Αριθ. Απόφασης: 183 /30-3-2011 Στη Ρόδο σήμερα 30-3 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ.Απόφασης: 266 /2-4-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Ν.3852/2010 ΑΡΘΡΟ 73 ΠΑΡ. 2 ΑΡΙΔΑΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) με θέμα Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011.

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2011 ========================= Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 1 Απριλίου 2011, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 581/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.φασης: 52/24-1-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 22-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 14704 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 250/2015

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 250/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 250/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/26-10-2016 Αριθ. Απόφασης:818/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 175 /2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 175 /2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 175 /2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 888(Α)/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 888(Α)/ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-1-013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 35/17-1-013 Αριθ. Απόφασης: 888(Α)/17-1-013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης:42/24-1-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/ Αριθ. Απόφασης:820 /2016

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/ Αριθ. Απόφασης:820 /2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/26-10-2016 Αριθ. Απόφασης:820 /2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 20-1-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 838/23-1-2012 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4- Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4- Αριθ. Απόφασης: 213 /19-4- Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - ημέρα Tρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 6 ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 6 ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 6 ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 31/8/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ.

Της από 31/8/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 31/8/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/31-8-2015 Αριθ. Απόφασης:504/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΔ-7ΤΑ Αριθ. Απόφασης 66/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 9-8-2012 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου από την Συνεδρίαση της 8 ης Αυγούστου 2012. Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. Στη Ρόδο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ένωσης ήµων Νοτίου Αιγαίου Παραρτήµατος Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ.

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 2/19-2-2016 Αριθ. Απόφασης: 84/2016 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 875/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 875/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 875/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 20-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 8/24-1-2014

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 8/24-1-2014 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 8/24-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 347 /

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 347 / ΑΔΑ: ΒΕΖΩΡ-ΦΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -6-0 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/-6-0 Αριθ. Απόφασης: 7 /-6-0 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ.Απόφασης:712/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24/7/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/24-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 385 /2015

Της από 24/7/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/24-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 385 /2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24/7/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/24-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 385 /2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 18-02 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 2022 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα