Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/ Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/04/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδηµάρχου Ρόδου κ. Ευστράτιου Καρίκη αριθ. 2/40969/ που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήµαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Αφεντούλης Ιωάννης Μέλος 4) Κρεµαστινού Φλώρα Αντιδήµαρχος Μέλος 5) Κυριακούλης Παναγιώτης Αντιδήµαρχος Μέλος 6) Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος Αντιδήµαρχος Μέλος 7) Πετράκης Σωτήρης- Μέλος 8) Παναή Ευαγγελία -Μέλος 9)Κολώνα Μαριάννα Απόντες: 1) Καραντζιάς ηµήτριος Μέλος (δικαιολογηµένος) 2) Ζωγραφίδης Ηλίας Μέλος (δικαιολογηµένος) Αρ. αποφ. 29 / Α Α: ΒΕΝΓΩ1Ρ-36Ζ Περίληψη Έκθεση πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους Ο Πρόεδρος κ. Καρίκης εισηγούµενος το θέµα είπε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητας της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το ηµ. Συµβούλιο. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την εισήγηση που συνέταξε η Γραµµατεία της Επιτροπής που αφορά στο θέµα, η οποία έχει ως κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Ρόδου έχει συσταθεί και λειτουργεί βάσει των διατάξεων του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και της απόφασης υπ αριθ. 2/ του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο Αντιδήµαρχος.Ε ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο ηµοτικός σύµβουλος της µειοψηφίας κ. Φλεβάρης Ιωάννης ο οποίος εξελέγη στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής το Τακτικά µέλη της Επιτροπής ήταν οι:1)αφεντούλης Ιωάννης, 2)Καρίκης Ευστράτιος 3)Μαραβέλιας Μάριος, 4)Μπαράκας Αθανάσιος, 5)Μπούκλας Ηλίας, 6)Λύµουρας Παναγιώτης, 7)Συκόφυλλος Μιχαήλ, 8) Ι δοµενέας Παναγιώτης και 9)Παναή Ευαγγελία. 84

2 Αναπληρωµατικά µέλη ήταν οι: 1) Κρεµαστινού Λίτσα 2) Καραντζιάς ηµήτριος 3)Ψυλλάκης Βασίλειος, 4)Ζωγραφίδης Ηλίας 5)Γιασιράνη Χαρίκλεια και 6) Κολώνα Μαριάννα. Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής άσκησε ο µόνιµος διοικητικός υπάλληλος του ήµου Ρόδου Φώτης Τσίγκρας Ο Νοµικός Σύµβουλος της Ε.Π.Ζ που έχει οριστεί να συνεπικουρεί τις εργασίες της αλλά και να εισηγείται για τα θέµατα που συζητούνται στην Επιτροπή προκειµένου να λαµβάνονται νόµιµες αποφάσεις, είναι ο δικηγόρος κ. Κων/νος Γιαννακός που αντικατέστησε τον κ. Στέφανο Στρατή. Οι αρµοδιότητες της Ε.Π.Ζ. ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 οι οποίες επιγραµµατικά είναι οι εξής: 1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήµους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών µε την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία και την προστασία του περιβάλλοντος αρµοδιοτήτων του δήµου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων της λαµβάνει ειδική µέριµνα για το σχεδιασµό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρίες. Ειδικότερα: A. Είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83,για: i. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, ii. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του δήµου, iii. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας µουσικής. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία. Β. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο: i. θέµατα καθορισµού χρήσεων γης, ii. θέµατα ρυθµιστικών σχεδίων, προγραµµατισµού εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδοµικών µελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών επεµβάσεων, χρηµατοδότησης προγραµµάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων περιοχών, πολεοδοµικής αναµόρφωσης προβληµατικών περιοχών, αποζηµίωσης ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών, iii. τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, iv. τη λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροθέτησης κοιµητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α ), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών µε το αντικείµενο, αρµοδιοτήτων του, v. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ..Κ.. 2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο. 3. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδιαίτερα σοβαρά, µε ειδική αιτιολογία, και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρµοδιότητες των προηγούµενων παραγράφων. 4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής µε ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς της στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. 85

3 Η Λειτουργία της, όπως και αυτή της Οικονοµικής Επιτροπής περιγράφεται στο άρθρο 75 του ιδίου Νόµου. Επίσης για την εύρυθµη λειτουργία της Επιτροπής, θεσπίστηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπου στα άρθρα 12 και 13 ορίζονται διαδικασίες εισαγωγής των θεµάτων στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, καθώς επίσης ρυθµίζονται θέµατα που απασχόλησαν την γραµµατεία της Επιτροπής και που αφορούν στις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ο εν λόγω κανονισµός επικυρώθηκε µε την υπ αριθ. 689/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Η Ε.Π.Ζ. συνεδρίασε δέκα τρείς (13) φορές αφού η συνεδρίαση της µαταιώθηκε λόγω της µεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στο νησί µας. Οι παρουσίες των µελών είχαν ως εξής: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥΜΙΧΑΗΛ (Πρόεδρος) 13 παρουσίες ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13 παρουσίες ΚΑΡΙΚΗΣ ΑΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 7 παρουσίες ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 παρουσίες ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 13 παρουσίες ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 5 παρουσίες ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 παρουσίες ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος) 13 παρουσίες ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 8 παρουσίες Ι ΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 παρουσίες ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 9 παρουσίες ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΫ ΛΙΤΣΑ ΖΩΓΡΑΦΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ 0 παρουσίες 2 παρουσίες 8 παρουσία 2 παρουσίες Η Επιτροπή κατά τις συνεδριάσεις της έλαβε εκατόν σαράντα επτά (147) αποφάσεις δηλαδή δώδεκα περισσότερες από το έτος Αυτές είναι οι παρακάτω: 1η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 1 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΤΣΟΒΙΛΗ ΕΥΘΥΜΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Καλάθου. 2 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ισιδώρου. 3 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΘΕΟ ΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΘΑ στην Τοπική Κοινότητα Σιανών. 4 Έγκριση της υπ αριθ. 10/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου 5 Έγκριση της υπ αριθ. 11/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου 6 Ανάκληση της 135/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο µέρος που αφορά τον κ. ΚΟΚΙΑΝΤΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ. 7 Ανάκληση της 135/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο µέρος που αφορά την «Σ. & Ι. ΖΟΥΡΟΥ ΗΣ ΟΕ». 8 Αίτηµα καταγγελία της Ζαχαρούλας Κεφαλά κλπ για αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παπακυριακόπουλου Ιωάννη. 9 Ανακλήσεις ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των α) κ. ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, β) κ. ΚΩΒΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, γ) κ. ΘΑΡΡΕΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, δ) ΕΛΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ στη ηµ. Ενότητα Λινδίων (Έγγραφο ΑΠ 3/145506/3753 στις ηµ. Ενότητας Λινδίων). 10 Ανακλήσεις αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 11 Έγκριση θέσεων άσκησης Στάσιµου Εµπορείου ενιαίου ήµου Ρόδου πλην της ηµοτικής Ενότητας Ρόδου. 86

4 12 Έγκριση της υπ αριθ. 19/2012 απόφασης της ηµ. Ενότητας Ρόδου που αφορά στον Καθορισµός θέσεων και δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για µικροπωλητές, παραγωγούς και καλλιτέχνες». 13 Επανεξέταση υποθέσεων α) κ.καραμανοσ και β) κ.κουκουρασ, (Έγγραφο ΑΠ 3/157704/4013 στις ηµ. Ενότητας Λινδίων). 14 Έγκριση της υπ αριθ. 26/2011 απόφασης της ηµ. Κοινότητας Παραδεισίου που αφορά στην κατάργηση της µονοδρόµησης τµήµατος της οδού Γεωργ. Γιαννά 15 Ανακλήσεις ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 2η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 16 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ στην Τοπική Κοινότητα Σιανών. 17 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟ στην Τοπική Κοινότητα Σιανών. 18 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στoν κ. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ στην Τοπική Κοινότητα Σιανών. 19 Έγκριση της υπ αριθ. 254/2011 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου για τροποποίηση κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης και Ν. Αγοράς. 20 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 5/15460/2012εγγράφου της ηµ. Ενότητας Πεταλούδων που αφορά σε τροποποίηση υγειονοµικών όρων του καταστήµατος της κ. Καραθάνου Μαρίας στην ηµ. Κοινότητα Μαριτσών. 21 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 5/15459/2012εγγράφου της ηµ. Ενότητας Πεταλούδων που αφορά σε τροποποίηση υγειονοµικών όρων του καταστήµατος της κ. Κασέκα Παρασκευής σην ηµ. Κοινότητα Μαριτσών. 22 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 5/15461/2012εγγράφου της ηµ. Ενότητας Πεταλούδων που αφορά σε τροποποίηση υγειονοµικών όρων του καταστήµατος του κ. Βελή Ιωάννη στην ηµ. Κοινότητα Μαριτσών. 23 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 5/15457/2012εγγράφου της ηµ. Ενότητας Πεταλούδων που αφορά σε τροποποίηση υγειονοµικών όρων του καταστήµατος της κ. Μπολοβίνου Μιχαήλ στην ηµ. Κοινότητα Μαριτσών. 24 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 4/16657/2012 εγγράφου της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου που αφορά σε τροποποίηση υγειονοµικών όρων του καταστήµατος του κ. Καραγεωργίου Φίλιππα στην περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου. 25 Λήψη απόφασης επί της ΑΠ 2/12392/ αιτήσεως µελών της Επιτρ. Ποιότητας Ζωής για επανεξέταση της υποθέσεως που αφορά στην ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κ. Ηλία Αλαχούζου επί της οδού Ορφέως και Αίτηµα Παγκά Σταύρου για επανεξέταση του θέµατος για ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κ. Ηλία Αλαχούζου επί της οδού Ορφέως. (Θέµα από αναβολή) (Σχετ: Το ΑΠ 4496/ έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζ. Αρχαιοτήτων.) 26 Αναβολή λήψης απόφασης επί των υπ αριθ. 10 και 11 θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης λόγω διακοπής της συνεδρίασης µετά από κατάληψη του ηµ. Μεγάρου από τον Σύλλογο Υπαλλήλων του ήµου Ρόδου. 3η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 27 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ του ΜΙΧΑΗΛ στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου (περιοχή Κιοτάρι). 28 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη στην Τοπική Κοινότητα Ασληπιείου (Τοµέας Κιοτάρι). 29 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 2/9212/2012 εγγράφου του Αντιδηµάρχου κ. Ευστρ. Καρίκη που αφορά στο ΑΠ 240/2012 έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων περί αποκαταστάσεως ακινήτων στην Μεσαιωνική Πόλη ιδιοκτησίας Εµµ. Μαργέλλου. (Σχετ; Το ΑΠ 187/ έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου). 30 Αίιτηµα Μπαϊραµίδη Χαράλαµπου για ανάκληση των υπ αριθ. 115 και 123 /2011 αποφάσεων της Ε.Π.Ζ., λόγω οριστικής παύσης ποινικής δίωξης σύµφωνα µε τον Ν. 4043/

5 31 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 4/16657/2012εγγράφου της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου που αφορά σε τροποποίηση υγειονοµικών όρων του καταστήµατος του κ. Καραγεωργίου Φίλιππα στην περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου 32 Μονοδρόµηση οδών Παπαναστασίου και Παπανούτσου στην περιοχή Ασγούρου 33 Έγκριση της υπ αριθ. 33/2012 αποφ. Του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου 34 Αίτηµα ΚALCI ANDREA για ανάκληση της υπ αριθ. 123/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγω οριστικής παύσης ποινικής δίωξης σύµφωνα µε τον Ν. 4043/ Ανακλήσεις ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 4η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 36 Έγκριση της υπ αριθ. 7/2012 απόφασης της ηµ. Κοινότητας Σορωνής που αφορά στην Τροποποίηση του Ο.Τ. 119 του ρυµοτοµικού Σχεδίου Σορωνής. 37 Έγκριση της υπ αριθ. 15/2012 απόφασης της ηµ. Κοινότητας Καλυθιών που αφορά στην Τροποποίηση των Ο.Τ. 248 και 254 του ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλυθιών του ήµου Ρόδου. 38 Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην.ε.η. Ρόδου επί του πεζοδρόµου Ν. Πλαστήρα για τις ανάγκες εγκατάστασης υποσταθµού COMPACT 39 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία «Κ. ΠΑΥΛΗ ΑΕ» στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου Τοµέας Κιοτάρι. 40 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο κ. ΨΕΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Βατίου (εντός οικισµού). 41 Έγκριση της υπ αριθ. 256/2011 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου. 42 Αίτηµα Ηλία Αλαχούζου για ανάκληση της υπ αριθ. 25/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 43 Ανάκληση αιτήµατος Μπούρα Νικολάου για ανάκληση της υπ αριθ. 123/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 44 Αίτηµα ιαµαντέα Νεκτάριου για ανάκληση της υπ αριθ. 123/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 45 Αίτηµα Κοκιαντώνη Νικολάου για ανάκληση και µη εκτέλεση της υπ αριθ. 35/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 46 Αίτηµα Σαρούκου Μαρίας για ανάκληση των υπ αριθ. 123 και 135/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 5η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 47 Λήψη απόφασης επί της υπ αριθ. 85/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου µε θέµα «Τεχνική Έκθεση Μελέτη που αφορά α) τον ορισµό των θέσεων στάσης τουριστικών λεωφορείων ανοιχτού τύπου και β) την έκδοση κανονιστικής διάταξης, για τη µη χορήγηση βεβαιώσεων συνολικού µήκους διαδροµής, σε νέες αιτήσεις που αφορούν νέες αδειοδοτήσεις κυκλοφορίας στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία OPEN BUS». 48 Έγκριση της 84/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου µε θέµα «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης». 49 Έγκριση της υπ αριθ. 87/2012 του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου µε θέµα «Τροποποίηση Ο.Τ. 861 περιοχής επέκτασης Αγ. Αποστόλων Πόλεως Ρόδου. 50 Έγκριση της 88/2012 του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου µε θέµα «Τροποποίηση της υπ αριθµ. 236/2011 απόφασης της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου που αφορά το κλείσιµο της παρόδου οδού Χατζηευαγγέλου». 6η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 51 Έγκριση της υπ αριθ. 14/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Κρεµαστής. 52 Αίτηµα Ηλία Αλαχούζου για ανάκληση των υπ αριθ. 25 και 42/2012 αποφάσεων της Επιτροπής ποιότητας Ζωής. 53 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 4/31469/722/2012 εγγράφου της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου που αφορά στην ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος ιδιοκτησίας Παπαβασιλείου Σταύρου στο Κιοτάρι. 54 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 7/35327/1431/2012 εγγράφου της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας που αφορά ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος ιδιοκτησίας «Κ. ΝΙΚΟΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» στο Φαληράκι. 88

6 55 Αίτηµα «.ΓΙΑΝΝΟΥ- Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΟΕ» για ακύρωση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος της λόγω παύσης λειτουργίας του καταστήµατος. 56 Ανάκληση ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 57 Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 58 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΒΑΡΒΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ στην Τοπική Κοινότητα ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ. 59 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην «ΧΑΡΙΣΗ ΧΡ.- ΧΑΡΙΣΗ Ι. ΟΕ» στην Τοπική Κοινότητα ΦΑΝΩΝ 60 Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΣΚΙΑ ΑΣ Κ. ΟΕ για επανεξέταση και ακύρωση της υπ αριθ. 3/2011απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 61 Έγκριση της υπ αριθ. 17/ απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Λίνδου για µη έγκριση ειδικής διαδροµής τουριστικού λεωφορείου «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» στον κ. ΠΑΤΣΑΗ ΜΙΧΑΗΛ. (Έγγραφο νσης Τεχν. Έργων και Υποδοµών ΑΠ 2/53557/ ). 62 Έγκριση α)της υπ αριθ. 14/ απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Λίνδου και β) της υπ αριθ. 8/ απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Λάρδου για µη έγκριση ειδικής διαδροµής τουριστικού λεωφορείου «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» στο γραφείο Γεν. Τουρισµού Experience Travel. (Έγγραφο νσης Τεχν. Έργων και Υποδοµών ΑΠ 2/53587/ ). 63 Έγκριση της υπ αριθ. 4/ απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Κοσκινού για χορηγήσεις βεβαιώσεων και έγκριση ειδικής διαδροµής τουριστικού τρένου στον κ. ΣΑΒΒΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. (Έγγραφο νσης Τεχν. Έργων και Υποδοµών ΑΠ 2/53583/ ). 64 Έγκριση της υπ αριθ. 11/ απόφασης του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Θεολόγου, για χορηγήσεις βεβαιώσεων και έγκριση ειδικής διαδροµής τουριστικού τρένου στο Γραφείο Γεν. Τουρισµού «ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΕ». (Έγγραφα νσης Τεχν. Υπηρεσιών ΑΠ 2/40056/ και 2/51379/ ). 65 Αίτηµα «Α. ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΕ» για ανάκληση της υπ αριθ. 92/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 66 Αίτηµα Κοκιαντώνη Νικολάου για ανάκληση υπ αριθ. 35/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 67 Αίτηµα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην.ε.η. Ρόδου επί του πεζοδρόµου Ν. Πλαστήρα για τις ανάγκες εγκατάστασης υποσταθµού COMPACT 68 Αίτηµα HASSBERG CHRIS CAMILA για ανάκληση της υπ αριθ. 123/2011 απόφαση της Ε.Π.Ζ 69 Μη εισαγωγή προς συζήτηση και λήψη απόφασης των υπ αριθ. 147 και 151/2012 αποφάσεων του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου στην Συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ 70 Έγκριση της υπ αριθ. 135/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου µε θέµα «Τροποποίηση κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης και Ν. Αγοράς». 71 Έγκριση της υπ αριθ. 139/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου µε θέµα «Τροποποίηση της υπ αριθ. 19/2012 της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου». 72 της υπ αριθ. 153/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου µε θέµα «Τροποποίηση Κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης.» 73 Λήψη απόφασης για την ολοένα αυξανόµενη επιβάρυνση και υποβάθµιση του περιβάλλοντος από την λειτουργία οχλούσας δραστηριότητας αεροδροµίου ΙΑΓΟΡΑΣ της Ρόδου 74 Έγκριση της υπ αριθ. 122/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε αιτήµατα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πολεοδοµικού σχεδιασµού) στις οδούς Ακτή Κανάρη, Μανδηλαρά, Σοφ. Βενιζέλου, Κ. Παλαµά και Αυστραλίας. 75 Ανακλήσεις ή µη Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 8η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 76 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΜΙΧΑΗΛ στην Τοπική Κοινότητα Γενναδίου. 77 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Γενναδίου. 78 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ στην Τοπική Κοινότητα Μονολίθου. 79 Έγκριση της υπ αριθ. 7/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Κρεµαστής. 89

7 80 Έγκριση της υπ αριθ. 13/2011 απόφασης του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας αµατριάς. 81 Έγκριση της υπ αριθ. 8/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοιν. Ψίνθου για απόρριψη αιτήµατος της κ. ιβόλη Μαρίας. 82 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος της «Ζησιµάτος Γεράσιµος & Υιός ΟΕ». 83 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος της «Μ. & Κ. Χριστοδουλίδης ΟΕ». 84 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος ιδιοκτησίας ΚΩΒΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. (Έγγραφο ΑΠ 3/70974/ της ηµ. Ενότητας Λινδίων). 85 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος της ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΣ. (Έγγραφο ΑΠ 3/67510/ της ηµ. Ενότητας Λινδίων). 86 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΕΛΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ. (Έγγραφο ΑΠ 3/67334/ της ηµ. Ενότητας Λινδίων). 87 Ανάκληση ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονοµικού ενδιαφέροντος 88 Ενηµέρωση Προέδρου- Ορισµός Επιτροπής διερεύνησης του θέµατος «ωρεά Οργάνων Σώµατος» 89 Λήψη απόφασης για την λειτουργία του εργοστασίου του ΑΗΣ Σορωνής (ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ) 9η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 90 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας. 91 Χορήγηση άδειας µουσικής καταστήµατος στην κ. ΣΠΑΝΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ. 92 Χορήγηση άδειας µουσικής καταστήµατος στον κ. ΞΥΠΟΛΙΑ ΗΡΑΚΛΗ του Γεωργίου στην Κάλαθο. 93 Έγκριση της υπ αριθ. 230/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 94 Έγκριση της υπ αριθ. 168 Α /2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 95 Έγκριση της υπ αριθ. 281 Α /2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 96 Έγκριση της υπ αριθ. 281β/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 97 Έγκριση της υπ αριθ. 281γ/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 98 Έγκριση της υπ αριθ. 281δ/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 99 Έγκριση της υπ αριθ. 282 α /2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 100 Έγκριση της υπ αριθ. 282β/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 101 Έγκριση της υπ αριθ. 283/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 102 Έγκριση της υπ αριθ. 287/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 103 Έγκριση της υπ αριθ. 288/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 104 Έγκριση της υπ αριθ. 289/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 105 Έγκριση της υπ αριθ. 290/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 106 Έγκριση της υπ αριθ. 238/2012 απόφαση του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. 90

8 107 Έγκριση της υπ αριθ. 34/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Κρεµαστής. 108 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος της κ. ήµα Σοφίας στη ηµ. Κοινότητα Κρεµαστής (Έγγραφο ΑΠ 5/79885/2012 της ηµ. Ενότητας Πεταλούδων). 109 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος της «ΝΙΚΟΛΟΥ Κ. &ΣΙΑ ΟΕ» (Έγγραφο ΑΠ 7/81886/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας.) 110 Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος του Κτενά Φιλήµονα (Έγγραφο ΑΠ 7/81887/3053/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας.) 111 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 3/84960/ εγγράφου της ηµ. Ενότητας Λινδίων για ανάκληση η µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. στη Λίνδο. 112 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 3/85137/ εγγράφου της ηµ. Ενότητας Λινδίων για ανάκληση η µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. στη Λίνδο. 113 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της «Μ.& Κ. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΙ ΗΣ ΟΕ» (Σχετ απόφ 83/2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 114 Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της «Ζησιµάτος Γεράσιµος & Υιός ΟΕ» (Σχετ απόφ. 82/2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 115 Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 3/99023/ εγγράφου της ηµ. Ενότητας Λινδίων για ανάκληση η µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. στη Λίνδο 116 Έγκριση της υπ αριθ. 13/2012 απόφασης της ηµ. Κοινότητας Σορωνής για πεζοδρόµηση δύο (2) Κοινοτικών οδών 117 Μη ανάκληση της Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος της BARBIERI PAOLA στην πόλη της Ρόδου 118 Παραποµπή της υπόθεσης για ανάκληση ή µη της Άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Καρελλά ηµητρίου στο Ε.Ο.Τ., λόγω αρµοδιότητος 119 Αναβολή λήψης απόφασης επί δίµηνο για ανάκληση ή µη των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας της Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων ιδιοκτησίας των 1)«ΙΩΑΝΝΗ ΣΦΥΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και 2) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ 120 Αναβολή Λήψης απόφασης για ανακλήσεις ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Ρόδου. 10η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 121 Έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 122 Ανάκληση ή µη της υπ αριθ. 114/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ., που αφορά στο κατάστηµα της «Ζησιµάτος Γεράσιµος & Υιός ΟΕ» 123 Ανακλήσεις ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Ρόδου. 11η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 124 Καθορισµός ανώτατου αριθµού θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για το έτος Καθορισµός ανώτατου αριθµού θέσεων για παραγωγούς και καλλιτέχνες για το έτος Ανάκληση ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της Σαρίκα Τσαµπίκας (Έγγραφα ΑΠ 7/102338/3724/2012 και 7/102344/3725/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 127 Ανάκληση ή µη άδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της «ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» (Έγγραφα ΑΠ 7/106412/3849/2012 και 7/106466/3853/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 128 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της Χατζηδιάκου έσποινας (Έγγραφο ΑΠ 7/106419/3850/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 129 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της «ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ. Π. ΟΕ» (Έγγραφο ΑΠ 7/106462/3852/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 130 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της «Κ. ΗΡΩΝΙΑΣ Ι. ΠΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» (Έγγραφο ΑΠ 7/106524/3855/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 91

9 131 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΝΟΚΟΛΑΟΥ (Έγγραφο ΑΠ 7/106595/3864/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 132 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος του Μαλανδρή Κλεάνθη (Έγγραφα ΑΠ 7/106597/3865/2012 και 7/106601/3866/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 133 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος του Σωτρίλλη Γεωργίου (Έγγραφο ΑΠ 7/106612/3867/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 134 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος του Σωτηράκη Κυριάκου (Έγγραφο ΑΠ 7/108295/3919/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 135 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της Κόκκινου Μαρίας (Έγγραφα ΑΠ 7/109061/3950/2012, 7/109065/3951/2012 και 7/109089/3953/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας). 136 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της ΑΦΟΙ ΙΑΤΡΟΥ ΟΕ» (Έγγραφο ΑΠ 7/114564/4171/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας 137 Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος του Γαλατά ηµητρίου (Έγγραφο ΑΠ 7/114599/4172/2012 της ηµ. Ενότητας Καλλιθέας 138 Ανάκληση ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Ρόδου 139 Ανάκληση ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην Λίνδο 140 Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. Φακιόλη Σταµατία στην Τ.Κ. Βατίου. 12η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 141 Έγκριση Πολεοδοµικής Μελέτης Αναθεώρησης Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. 13η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΙΣ ( ) 142 ωρεά Οργάνων Σώµατος. 143 Έγκριση της υπ αριθ. 317/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου, που αφορά σε τροποποίηση κοινοχρήστων χώρων. 144 Αίτηµα Νέτσο Φώτο για ανάκληση της υπ αριθ. 123/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ. 145 Αίτηµα Λάµπη Φλώρας για ανάκληση της υπ αριθ. 139/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ. 146 Ανάκληση ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στη ηµ. Ενότητα Λινδίων. 147 Ανάκληση ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στη πόλη της Ρόδου Εδώ πρέπει να ληφθή σοβαρά υπόψη ότι, στις αποφάσεις που αφορούν σε ανακλήσεις ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, εξετάζεται πληθώρα υποθέσεων και λαµβάνονται αντίστοιχες υποαποφάσεις οι οποίες ταλανίζουν τα µέλη της Επιτροπής λόγω τόσο της ποσότητας των υποθέσεων, όσο και της ιδιαιτερότητας τους. Για το λόγο αυτό οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι µακρόχρονες, επίπονες, και λόγω της φύσεως των αποφάσεων έχουν τον ανάλογο κοινωνικό αντίκτυπο. Εποµένως οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ε.Π.Ζ δεν είναι 147 αλλά πολύ περισσότερες Συγκεκριµένα: - Στην υπ αριθ. 9/2012 εξετάστηκαν τέσσερεις (4) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποαποφάσεις. - Στην υπ αριθ. 15/2012 εξετάστηκαν ενενήντα δύο (92) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποαποφάσεις. - Στην υπ αριθ. 35/2012 εξετάστηκαν είκοσι πέντε (25) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποαποφάσεις - Στην υπ αριθ. 56/2012 εξετάστηκαν τρείς (3) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποαποφάσεις - Στην υπ αριθ. 75/2012 εξετάστηκαν οκτώ (8) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποααποφάσεις 92

10 - Στην υπ αριθ. 87/2012 εξετάστηκαν δέκα (10) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποαποφάσεις - Στην υπ αριθ. 123/2012 εξετάστηκαν είκοσι έξη (26) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποαποφάσεις - Στην υπ αριθ. 138/2012 εξετάστηκαν επτά (7) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποαποφάσεις - Στην υπ αριθ. 139/2012 εξετάστηκαν τρείς (3) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποαποφάσεις. - Στην υπ αριθ. 147/2012 εξετάστηκαν είκοσι µία (21) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθµες υποαποφάσεις Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ουσιαστικά η Επιτροπή κατά τις συνεδριάσεις της έλαβε επιπλέον εκατόν εβδοµήντα εννέα (179) αποφάσεις που αν εγράφοντο ξεχωριστά θα είχαµε συνολικό αριθ. αποφάσεων ( )=316 αποφάσεις. (10 είναι ο συνολικός αριθµός των αποφάσεων που πήραµε για ανακλήσεις αδειών στις οποίες περιλαµβάνονται οι ανωτέρω υποπεριπτώσεις, ο οποίος δεν υπολογίζεται αφού ο αύξων αριθµός της κάθε µίας απ αυτές θα έχει προσµετρηθεί και υπολογιστεί µε την καταγραφή όλων των αποφάσεων). Ο λόγος που γράφονται οι ανακλήσεις των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σε µία ενιαία απόφαση και όχι σε ξεχωριστές αποφάσεις είναι κυρίως για λόγους οικονοµίας διότι επιτυγχάνεται οικονοµία τόσο υλικοτεχνική (αφού εξοικονοµείται τεράστια ποσότητα χαρτιού από φωτοτυπίες, διαβιβαστικά,) αλλά και εργατοωρών, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών, (αφού εξοικονοµούνται πολλές εργατοώρες τόσο από τη διαδικασία και τον χρόνο για φωτοτυπίες, διαβιβαστικά, και βεβαίως από την διαδικασία ανάρτησης των αποφάσεων στο ΙΑΥΓΕΙΑ όπου απαιτείται κάποια χρονοβόρος διαδικασία για τον σκοπό αυτό.) Με την οικονοµία χρόνου δίδεται περισσότερος χρόνος στη Γραµµατεία της Επιτροπής να ασχοληθεί µε την τρέχουσα εργασία που είναι σηµαντική, καθώς επίσης να προβαίνει σε συνεχείς και επαναλαµβανόµενους ελέγχους για εντόπιση τυχόν αβλεψιών µε σκοπό να θεραπευθούν. Γίνεται µνεία ότι η καταγραφή των αποφάσεων και πρακτικών της Επιτροπής είναι πλήρης και λεπτοµερειακή (µε όλους του διαλόγους) αφού γίνεται αποµαγνητοφώνηση, η οποία συντελεί στην σωστότερη απόδοση των τοποθετήσεων των συµβούλων αφ ενός, και αφ ετέρου, στην προστασία της Γραµµατείας από τυχόν παρερµηνείες και λάθη. Συνεπώς κατ αυτό τον τρόπο αυξάνεται η αποδοτικότητα της Γραµµατείας της Επιτροπής αφού µε την υπάρχουσα στελέχωση του γραφείου που είναι ανεπαρκής, παρήχθη συγκεκριµένη ποσότητα έργου σε πολύ λιγότερο χρόνο χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών προ τον πολίτη- δηµότη που κατά τη γνώµη µας παρέµεινε και παραµένει υψηλή.. Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι ανηρτηµένες στο ΙΑΥΓΕΙΑ. Υπάρχει πλήρης αρχειοθέτηση των αποφάσεων των επίσηµων πρακτικών των προσκλήσεων των συνεδριάσεων σε συµβατική αρχειακή µορφή αλλά και σε ηλεκτρονική µορφή. Και όπως αναφέρθηκε παραπάνω υπάρχει ηχητική καταγραφή των συνεδριάσεων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 1) Εγκρίνει τα πεπραγµένα της Επιτροπής ποιότητας Ζωής του έτους 2012 που έχουν ως ανωτέρω. 2) Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 30 / Α Α: ΒΕ56Ω1Ρ-ΨΛΘ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΑΜΑ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. 93

11 Ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 4/31645/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/27365/ αίτηση της ΑΜΑ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ- ΖΕΛΑΤΕΡΙΑ στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης το ΑΠ 419/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην θέση που ευρίσκεται το κατάστηµα, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ- ΖΕΛΑΤΕΡΙΑ στην κ. ΑΜΑ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου. (Περιοχή Κιοτάρι εκτός οικισµού στην επαρχιακή οδό Ρόδου Κατταβιάς) Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Αρ. αποφ. 31 / Α Α: ΒΕ56Ω1Ρ-ΘΒΕ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΚΟΝΙΣΣΗ ΙΑΜΑΝΤΗ. Ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 9/29349/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Ατταβύρου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 9/27609/ αίτηση του κ. ΚΟΝΙΣΣΗ ΙΑΜΑΝΤΗ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Μπνολίθου. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης το ΑΠ 345/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή στη ΚΜ 4863 γαιών Μονολίθου η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 94

12 Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στον κ. ΚΟΝΙΣΣΗ ΙΑΜΑΝΤΗ στην Τοπική Κοινότητα Μπνολίθου (ΚΜ 4863 Γαιών Μονολίθου). Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Αρ. αποφ. 32 / Α Α: ΒΕ56Ω1Ρ-1ΑΓ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ. Ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 9/44669/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Ατταβύρου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 9/36972/ αίτηση της ΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Σιαννών.. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης το ΑΠ 531/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΚΜ 241 οικοδοµών Σιανών, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στην κ. ΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ στην Τοπική Κοινότητα Σιανών (εντός της ΚΜ 241 οικοδοµών Σιανών. Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Αρ. αποφ. 33 / Α Α: ΒΕΝΗΩ1Ρ-1Ξ7 Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. DODD BERNADETTE. Ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 95

13 1)Το ΑΠ 5/45349/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Πεταλούδων µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 5/38885/ αίτηση της DODD BERNADETTE µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Θεολόγου. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης το ΑΠ 541/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΚΜ 494 Γαιών Θεολόγου περιοχή ΘΤ1 στην τουριστική ζώνη, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΣΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην κ. DODD BERNADETTE στην Τοπική Κοινότητα Θεολόγου. (ΚΜ 494 Γαιών Θεολόγου περιοχή ΘΤ1 στην τουριστική ζώνη Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Αρ. αποφ. 34 / Α Α: ΒΕΝ0Ω1Ρ-ΧΜΡ 96 Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 73/2013 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε απόρριψη αιτήσεων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Μεσαιωνική Πόλη. Ο κ. Πετράκης, η κ. Παναή και η κ. Κολώνα δεν προσήλθαν ακόµη και δεν έλαβαν µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος κ. Καρίκης έθεσε υπόψη των µελών την υπ αριθ. 73/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου αφορά στο θέµα που έχει ως κάτωθι: ΘΕΜΑ 3o: «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων ( ιεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνηµείων)» Ο κύριος Λαµπρίδης εισηγούµενος το θέµα, διαβάζει την εισήγηση της ιεύθυνσης της Μεσαιωνικής πόλης σύµφωνα µε την αίτηση και το τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο επισυνάπτεται στο απόσπασµα πρακτικού και ζητάει την έγκριση του από τα µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: 1. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Αντώνη Αντώνογλου µε αρ. πρωτ. 2/91952/6-8-12, για παραχώρηση κ.χ. πέραν της αδείας του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, στο κατάστηµα (καφετέρια) στην οδό Πλάτωνος 15, εισηγούµαστε αρνητικά βάσει του κανονισµού της Μ.Π. (σχεδ.1)

14 2. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Μιχαήλ Ριζόπουλος µε αρ. πρωτ. 2/92273/7-8-12, για παραχώρηση κ.χ. πέραν της αδείας του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, στο κατάστηµα (οβελιστήριο) στην οδό Πλάτωνος 5, εισηγούµαστε αρνητικά βάσει του κανονισµού της Μ.Π. (σχεδ. 2) Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία ΑΡΝΗΤΙΚΑ, στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, για τον κ. Αντώνη Αντώνογλου για παραχώρηση κ.χ. πέραν της αδείας του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, στο κατάστηµα (καφετέρια) στην οδό Πλάτωνος 15. Μειοψήφισε η Κα Κοµινάτου Τσαµπίκα. Παρόν δήλωσε ο Κος Ταχλιαµπούρης Μιχάλης. 2. Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία ΑΡΝΗΤΙΚΑ στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, για τον κ. Μιχαήλ Ριζόπουλος για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, στο κατάστηµα (οβελιστήριο) στην οδό Πλάτωνος 5. Παρόν δήλωσε ο Κος Ταχλιαµπούρης Μιχάλης και η Κα Κοµινάτου Τσαµπίκα Ο Πρόεδρος κ. Καρίκης ζήτησε από τα µέλη να εγκρίνουν την ανωτέρω απόφαση. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Εγκρίνει την υπ αριθ. 73/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο ηµ. Συµβούλιο την απόρριψη των αιτήσεων των κ. Αντ. Αντώνογλου και κ. Μιχ. Ριζόπουλου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου έµπροσθεν των καταστηµάτων τους επί των οδών Πλάτωνος 15 και Πλάτωνος 5 αντίστοιχα. (Ο κ. Φλεβάρης δήλωσε παρών). Αρ. αποφ. 35 / Α Α: ΒΕΝ0Ω1Ρ-1Υ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 74/2013 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε τροποποίηση κανονισµού κοινοχρήστων χώρων στην Μεσαιωνική πόλη. Ο κ. Πετράκης, η κ. Παναή και η κ. Κολώνα δεν προσήλθαν ακόµη και δεν έλαβαν µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος κ. Καρίκης έθεσε υπόψη των µελών την υπ αριθ. 74/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου αφορά στο θέµα που έχει ως κάτωθι: ΘΕΜΑ 4o: «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων ( ιεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνηµείων)» Ο κύριος Λαµπρίδης εισηγούµενος το θέµα, διαβάζει την εισήγηση της ιεύθυνσης της Μεσαιωνικής πόλης σύµφωνα µε την αίτηση και το τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο επισυνάπτεται 97

15 στο απόσπασµα πρακτικού και ζητάει την έγκριση του από τα µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: 1 Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Νικόλαου Πρωτόπαπα µε αρ. πρωτ. 2/15621/ , για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων µπροστά από το κατάστηµα του (πιτσαρία) στην οδό ωριέως 1, και κατόπιν της µε αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/19356/9076/719/334/ εισηγούµαστε θετικά για (7,5Χ1,2)=9,00 τ.µ. (σχεδ. 1) 2 Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Νικόλαου Μητσινιώτη µε αρ. πρωτ. 2/14872/ , για παραχώρηση κ.χ. πλέον της αδείας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, µπροστά από το κατάστηµα του (εστιατόριο) στην πλ. Εβραίων Μαρτύρων, εισηγούµαστε αρνητικά βάσει του κανονισµού της Μ.Π. (σχεδ.2) 3. Εξετάζοντας την αίτηση της κας. Χιµαριά Ερνεκ-Σουλτανα µε αρ. πρωτ. 2/91584/ για παραχώρηση κ.χ. πέραν των 3,80τ.µ. που δικαιούται στο κατάστηµα στην οδό Ορφέως 10 για τοποθέτηση τουριστικών ειδών, σας ενηµερώνουµε ότι: α)το το κατάστηµα αυτό διατηρεί πέργκολα από το έτος 1995 σύµφωνα µε µελέτη της Μ.Π. και έγκριση της 4 ης ΕΒΑ ( 934/ ). Μετά την τροποποίηση του, από υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε εµπορικό, αιτείται αντί των 3,85 τ.µ. κχ που κατέχει, να ενοικιάσει τα υπόλοιπα µέτρα που βρίσκονται κάτω από την υφιστάµενη πέργκολα. β) τα καταστήµατα µη υγειονοµικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην οδό Ορφέως σύµφωνα µε τις αποφάσεις:134/2011 της ηµοτικής Κοινότητας, 68/2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 500/2011 του ηµοτικού Συµβουλίου, έχουν επεκτείνει τον κ.χ. τους στο πλάτος της υφιστάµενης πέργκολας. Εποµένως εισηγούµαστε θετικά για την επέκταση του κ.χ. συνολικά 2,5Χ5,40=13,50 τ.µ. (σχεδ.3) 4 Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Νικόλαου Κωστάντζου µε αρ. πρωτ. 2/4250/ για διαµόρφωση κοινόχρηστου χώρου στο Ανατολικού τµήµα της µερίδας IV 711 επι της πλ. Αρίωνος, σε δύο επίπεδα µε τη δηµιουργία ενός σκαλοπατιού, εισηγούµαστε αρνητικά, καθόσον θα δυσχεραίνει τη βατότητα των πεζών αλλά και των οχηµάτων, αµαξιών ΑΜΕΑ κλπ. Η αναφορά για την κλίση ανω του 20% δεν ανταποκρίνεται στη πραγµατικότητα, καθώς είναι κατά πολύ µικρότερη. (σχεδ.4) 5. Εξετάζοντας την αίτηση της κας. Ευθυµίας Κωστάντζου µε αρ. πρωτ. 2/10945/ για παραχώρηση κ.χ. πλέον της αδείας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, µπροστά από το κατάστηµα της στην πλ. Αρίωνος, εισηγούµαστε αρνητικά βάσει του κανονισµού της Μ.Π. αλλά και διότι µε την απόφαση 391/2012 της ηµοτικής κοινότητας Ρόδου, έχει παραχωρηθεί ήδη για το ίδιο ακίνητο κ.χ. 10τ.µ. µπροστά από το κατάστηµα (σχεδ.5) 6. Εξετάζοντας την αίτηση του Κων/νου Καλλιγά & ΣΙΑ ΕΕ µε αρ. πρωτ.2/19052/ , για παραχώρηση κ.χ. πλέον της αδείας, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, µπροστά από το κατάστηµα του (καφέ-µπαρ) στην οδό Σοφοκλέους 10, εισηγούµαστε αρνητικά βάσει του κανονισµού της Μ.Π. αλλά και του µε αρ. πρωτ εγγράφου της ΚΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, µε το οποίο ζητάνε από την /νση µας και την /νση ηµοτικής Αστυνοµίας, να αποµακρύνουµε τα παρανόµως τοποθετηµένα αντικείµενα (καναπέδες, πολυθρόνες, συµπαγή ξύλινα πετάσµατα κλπ) του καταστήµατος που βρίσκονται επάνω στην περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου (σχεδ. 6) Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 98

16 1 Να εισηγηθεί οµόφωνα θετικά, στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας για τον κ. Νικόλαο Πρωτόπαπα, για παραχώρηση κ.χ. (7,5Χ1,2)=9,00 τ.µ, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων µπροστά από το κατάστηµα του (πιτσαρία) στην οδό ωριέως 1. 2 Να εισηγηθεί οµόφωνα αρνητικά, βάσει του κανονισµού της Μ.Π., στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, για τον κ. Νικόλαο Μητσινιώτη, για παραχώρηση κ.χ. πλέον της αδείας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων µπροστά από το κατάστηµα του (εστιατόριο) στην πλ. Εβραίων Μαρτύρων. 3 Να εισηγηθεί οµόφωνα θετικά, στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, για την κ. Χιµαριά Ερνεκ-Σουλτανα, για παραχώρηση κ.χ. πέραν των 3,80τ.µ. που δικαιούται, συνολικά 2,5Χ5,40=13,50 τ.µ., για τοποθέτηση τουριστικών ειδών, στο κατάστηµα στην οδό Ορφέως Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία αρνητικά, στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, για τον κ. Νικόλαο Κωνστάντζο, για διαµόρφωση κοινόχρηστου χώρου στο Ανατολικού τµήµα της µερίδας IV 711 επί της πλ. Αρίωνος, σε δύο επίπεδα µε τη δηµιουργία ενός σκαλοπατιού, καθόσον θα δυσχεραίνει τη βατότητα των πεζών αλλά και των οχηµάτων, αµαξιών ΑΜΕΑ κλπ. Μειοψήφισε ο Κος Ευστρατίου. Παρόν δήλωσε ο Κος Ταχλιαµπούρης. 5 Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία αρνητικά, στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, για την κ. Ευθυµία Κωνστάντζου, για παραχώρηση κ.χ. πλέον της αδείας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων µπροστά από το κατάστηµα της, στην πλ. Αρίωνος, βάσει του κανονισµού της Μ.Π. αλλά και διότι µε την απόφαση 391/2012 της ηµοτικής κοινότητας Ρόδου, έχει παραχωρηθεί ήδη για το ίδιο ακίνητο κ.χ. 10τ.µ. µπροστά από το κατάστηµα. Μειοψήφισε ο Κος Ευστρατίου. Παρόν δήλωσε ο Κος Ταχλιαµπούρης. 6 Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας, για την Κων/νο Καλλιγά & ΣΙΑ ΕΕ, για παραχώρηση κ.χ. πλέον της αδείας, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, µπροστά από το κατάστηµα του (καφέ-µπαρ) στην οδό Σοφοκλέους 10, βάσει του κανονισµού της Μ.Π. αλλά και του µε αρ. πρωτ εγγράφου της ΚΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, µε το οποίο ζητάνε από την /νση µας και την /νση ηµοτικής Αστυνοµίας, να αποµακρύνουµε τα παρανόµως τοποθετηµένα αντικείµενα (καναπέδες, πολυθρόνες, συµπαγή ξύλινα πετάσµατα κλπ) του καταστήµατος που βρίσκονται επάνω στην περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου. Παρόν δήλωσε ο Κος Ευστρατίου. Ο Πρόεδρος κ. Καρίκης ζήτησε από τα µέλη να εγκρίνουν την ανωτέρω απόφαση. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία (Ο κ. Φλεβάρης δήλωσε παρών. Η κ. Κρεµαστινού δήλωσε παρούσα στο θέµα που αφορά τον κ. Νικόλαο Κωνστάντζο) Εγκρίνει την υπ αριθ. 74/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο ηµ. Συµβούλιο: Α) Την έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου 9 τ.µ. (7,5µ Χ1,2 µ) στον κ. Νοκόλαο Πρωτόπαπα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων µπροστά από το κατάστηµα του (πιτσαρία) στην οδό ωριέως 1. 99

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 27/01/2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 09/04/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 7/6-6-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 06/06/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. Στη Ρόδο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ένωσης ήµων Νοτίου Αιγαίου Παραρτήµατος Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 04/07/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 13/09/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013..

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/03/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 03-07-2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 30/11/2011 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 6/5/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 3/6/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 24/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ.

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 24/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:341/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 20-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 36476 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α Α: 7ΒΕΘΩΕ5-4Ο4 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

«Xάρτα ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων του ηµότη»

«Xάρτα ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων του ηµότη» Ρόδος:23/3/2011 Α.Π:31232 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Η Χάρτα ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων του ηµότη που έχετε στα χέρια σας εκδόθηκε από το ήµο ΡΟ ΟΥ του Νοµού ωδεκανήσου

Διαβάστε περισσότερα

ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 20-1-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 62058 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη τηλ: 2671361018

Διαβάστε περισσότερα

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 1 / 17-01-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 05-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 05 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/23-10-2012 της τακτικής συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014.

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 20 η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ -------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -------- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 66/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 66/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 7-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 23792 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα