1 ν Γηεζλέο Δπελδπηηθό Φόξνπκ ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεωλ Ζιεθηξηζκνύ Διιάδνο (ΔΖΔ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ν Γηεζλέο Δπελδπηηθό Φόξνπκ ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεωλ Ζιεθηξηζκνύ Διιάδνο (ΔΖΔ)"

Transcript

1 1 ν Γηεζλέο Δπελδπηηθό Φόξνπκ ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεωλ Ζιεθηξηζκνύ Διιάδνο (ΔΖΔ) EΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΖΝ ΠΡΑΗΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παξαζθεπή, 20 Ηαλνπαξίνπ 2012: άββαην, 21 Ηαλνπαξίνπ 2012: Αζήλα, Ξελνδνρείν DIVANI CARAVEL πληνλίζηξηα θαη Τπεύζπλε Πξνγξάκκαηνο: Άληα εϊκαλίδε, Γεκνζηνγξάθνο Δγγξαθέο & Καθέο Υαηξεηηζκνί / Δλαξθηήξηεο νκηιίεο: θ. Νίθνο Υαηδεαξγπξίνπ, Πξόεδξνο ΔΗΔ, Αλ. Γηεπζύλωλ ύκβνπινο, ΓΔΗ «Η αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα: Παξνπζίαζε ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ ΔΗΔ» θ. Fulvio Conti, Πξόεδξνο EURELECTRIC (Παλεπξωπαϊθόο ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεωλ Ηιεθηξηζκνύ), Γηεπζύλωλ ύκβνπινο, ENEL θ. Αλλπ Πνδεκαηά, Αληηπξόεδξνο, Δπξωπαϊθό Κνηλνβνύιην Δθπξόζωπνο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο θ. Horst Reichenbach, επηθεθαιήο ηεο Οκάδαο Γξάζεο Task Force * θ. Αξζνύξνο Εεξβόο, Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλωλ ύκβνπινο, ΓΔΗ Συντονίστρια: Άντα Σεϊμανίδη, Δημοσιογράφος A ΔΝΟΣΖΣΑ Πξάζηλεο επελδύζεηο: πξνϋπνζέζεηο επηηάρπλζεο θαη ρξεκαηνδόηεζε Panel A1: Οη πξνηεξαηόηεηεο, ην ζεζκηθό πιαίζην, ην fast track Δηζαγωγηθέο νκηιίεο: θ. Maher Chebbo, ETP SmartGrids Council, Πξόεδξνο Demand and Metering Group: «Ο νδηθόο ράξηεο γηα ηα «έμππλα» δίθηπα (SmartGrids) ζηελ Διιάδα» θ. Γηώξγνο Πεξηζηέξεο, Πξόεδξνο Διιεληθόο ύλδεζκνο Ηιεθηξνπαξαγωγώλ από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΔΗΑΠΔ): «Οη πξνϋπνζέζεηο γηα κεγαιύηεξε δηείζδπζε ηωλ ΑΠΔ» * Θεκαηνινγία: Η ζπκβνιή ηωλ ζηξαηεγηθώλ επελδύζεωλ ζηελ ελέξγεηα γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ε αιιαγή θιίκαθαο ηεο ειιεληθήο αγνξάο ηωλ ΑΠΔ ζε κεγαιύηεξα κεγέζε, ε ελίζρπζε ηωλ έξγωλ ππνδνκήο, ν ξόινο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ν ξόινο ηωλ ηδηωηώλ, ην ξπζκηζηηθό πιαίζην. 1

2 θ. Πέηξνο ειέθνο, Γεληθόο Γξακκαηέαο ηξαηεγηθώλ Δπελδύζεωλ, Τπνπξγείν Αληαγωληζηηθόηεηαο θ. Γεκήηξεο Ραρηώηεο, Αληηπξόεδξνο, Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) θ. Κώζηαο Θένο, Αλ. Γηεπζύλωλ ύκβνπινο ΓΔΗ θ. Αξγύξεο Οηθνλόκνπ, κέινο Γ.. ΔΗΔ, Ννκηθόο ύκβνπινο ΓΔΗ πληνληζηέο: θ. Παλαγηώηεο Αιεμάθεο, Καζ. Παλεπηζηήκην Αζελώλ, θ. Γεκήηξεο Παπαθωλζηαληίλνπ, κέινο Γ.. ΔΗΔ Panel Α2: Οη δπλαηόηεηεο ρξεκαηνδόηεζεο: Ζ ρξεκαηνδόηεζε κεγάιωλ επελδύζεωλ, νη δηεζλείο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ην ΔΠΑ Δηζαγωγηθή νκηιία: θ. Γηάλλεο ηνπξλάξαο, Γελ. Γηεπζπληήο, Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΙΟΒΔ): πλνπηηθή παξνπζίαζε κειέηεο ΔΗΔ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ελεξγεηαθώλ επελδύζεωλ Θεκαηνινγία: oη δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθέο ιύζεηο ζηε ζεκεξηλή δπζρέξεηα ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ ελεξγεηαθώλ έξγωλ από δαλεηζκό θαη από επηρνξεγήζεηο, ε δπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ ειιεληθώλ έξγωλ από ηα θνηλνηηθά ηακεία. θ. Δκκαλνπήι Μαξνπιάθεο, ύκβνπινο Γηνίθεζεο, Δπξωπαϊθή Σξάπεδα Δπελδύζεωλ (ΔΣΔπ) θ. Γεκήηξεο Γεκόπνπινο, Γηεπζπληήο Δηαηξηθήο Σξαπεδηθήο, Όκηινο Δζληθήο Σξάπεδαο θ. Κωλζηαληίλνο Βαζηιείνπ, Γεληθόο Γηεπζπληήο, Δπηθεθαιήο ηνκέα Global Corporate Clients & Debt Capital Markets, Όκηινο EFG EUROBANK θ. Μάλνο Εωδωλάθεο, Γηεύζπλζε ύλζεηωλ Υξεκαηνδνηήζεωλ, Δκπνξηθή Σξάπεδα, Όκηινο Credit Agricole θ. Ρηράξδνο Λακπίξεο, Director, Global Investment Banking, HSBC Bank Δσναηόηηηα ζύνηομων ερωηήζεων πληνληζηέο: θ. Οπξαλία Αηθαηεξηλάξε, Αλ. Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο, ΓΔΗ ΓΔΤΜΑ Οκηιεηήο: θ. Γεώξγηνο Παπαθωλζηαληίλνπ, Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΤΠΔΚΑ) Panel A3: Ζ ηδηωηηθή ρξεκαηνδόηεζε Δηζαγωγηθή νκηιία: θ. Πιάηωλ Μνλνθξνύζνο, επηθεθαιήο Αλάιπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Αγνξώλ, Όκηινο EFG Eurobank: «Με ην βιέκκα ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο: Οη ηξέρνπζεο εμειίμεηο,νη πξννπηηθέο». Θεκαηνινγία: ελαιιαθηηθέο δπλαηόηεηεο ρξεκαηνδνηήζεωλ, ρξεκαηνδνηήζεηο κέζω αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ, θαηαζθεπαζηώλ θαη πξνκεζεπηώλ εμνπιηζκνύ, ην ελδηαθέξνλ ηωλ επελδπηηθώλ funds, νη πξνϋπνζέζεηο. 2

3 θ. Πελειόπε Λαδαξίδνπ, Αλ. Γελ. Γηεπζύληξηα-Γηεύζπλζε Μεγάιωλ Δπηρεηξήζεωλ θαη ύλζεηωλ Υξεκαηνδνηήζεωλ, Όκηινο Πεηξαηώο θ. Μάθεο Σδέεο, Country Manager Atradius θ. Υξηζηίλα αθειιαξίδε, Πξόεδξνο, Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Δμαγωγηθώλ Πηζηώζεωλ (ΟΑΔΠ) θ. Υξήζηνο Ρέηζαο, Αλ. Γηεπζύλωλ ύκβνπινο Attica finance πληνληζηήο: θ. Γηάλλεο Γεζύπξεο, Πξόεδξνο, Ιλζηηηνύην Δλέξγεηαο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο (ΙΔΝΔ), θ. Αληώλεο Μεηαμάο, Γηεπζύλωλ Δηαίξνο «Μεηαμάο & πλεξγάηεο» - Γηθεγόξνη θαη Ννκηθνί ύκβνπινη Σύντομες παρεμβάσεις: εθπξόζωπνη θαηαζθεπαζηώλ θαη πξνκεζεπηώλ εμνπιηζκνύ Β ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΠΔ: νη ζηόρνη ηνπ θαη ηα ζηξαηεγηθά projects Οκηιίεο: Δθπξόζωπνο Μνλάδαο Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Δλέξγεηαο, Γεληθή Γηεύζπλζε Δλέξγεηαο, Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή θ. Αξηζηνκέλεο (Άξηο) πγγξόο, Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλωλ ύκβνπινο, Invest in Greece θ. Alex Papalexopoulos, Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλωλ ύκβνπινο, ECCO International θ. Κωλζηαληίλνο Σίγθαο, Γηεπζπληήο, Κέληξν Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ) Γηάιεηκκα πληνληζηήο: θ. άββαο εϊκαλίδεο, κέινο Γ.. ΔΗΔ Panel Β1: Σα πξωηνπόξα αηνιηθά πάξθα Θεκαηνινγία: Σν αηνιηθό πάξθν ηεο Ρνδόπεο, ην αηνιηθό πάξθν ηνπ Αϊ Γηώξγε, ην αηνιηθό πάξθν Ιθαξίαο, ην πάξθν ηεο θύξνπ, ην πάξθν ηεο Καξύζηνπ θαη άιια. θ. Γηάλλεο Σζηπνπξίδεο, Γηεπζύλωλ ύκβνπινο, ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΩΙΜΔ Δθπξόζωπνο, «ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ» θ. Νηίλνο Μπελξνπκπή, Δληεηαικέλνο ύκβνπινο-γελ. Γηεπζπληήο Protergia A.E. θ. Παλαγηώηεο Λαδαθάθνο, Γηεπζύλωλ ύκβνπινο «ΔΝΣΔΚΑ Α.Δ.» πληνληζηήο: θ. Παλαγηώηεο Παπαζηακαηίνπ, Πξόεδξνο Γ.., ΔΛΔΣΑΔΝ Panel Β2: Αηνιηθή ελέξγεηα: νη ελαιιαθηηθέο απνζήθεπζεο, νη δηαζπλδέζεηο, νη εμαγωγηθέο πξννπηηθέο Θεκαηνινγία: Τβξηδηθνί ζηαζκνί ζε λεζηά. Γηαζπλδέζεηο αηνιηθώλ πάξθωλ λεζηώλ κε ηελ ελδνρώξα, εθαξκνγέο απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εμαγωγηθέο πξννπηηθέο. θ. Γεκήηξεο Υξηζηνθνξάηνο, Δπηθεθαιήο ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο Έξγωλ Αηνιηθήο Δλέξγεηαο, ROKAS RENEWABLES Γεληθόο Γηεπζπληήο Δλέξγεηαο, Οκίινο Κνπεινύδνπ θ. Δκκαλνπήι Νηθεθνξάθεο, Σερληθόο Γηεπζπληήο ΔΔΝ HELLAS θ. Βαζίιεο πειηωηόπνπινο, Γελ. Γηεπζπληήο «GAMESA» Σύνηομες παρεμβάζεις: «Ο ξόινο ηωλ θαηαζθεπαζηώλ θαη πξνκεζεπηώλ ζηελ επηηπρεκέλε 3

4 πινπνίεζε επελδπηηθώλ πξνγξακκάηωλ», θ. Γηώξγνο Υξηζηόπνπινο, Γηεπζύλωλ ύκβνπινο ΠΑΡΑΛΟ ΑΣΔ. Γπλαηόηεηα άιιωλ παξεκβάζεωλ. πληνληζηήο: θ. Αζαλάζηνο Σζαληίιαο, Αληηπξόεδξνο ΔΗΔ, Αληηπξόεδξνο, Διιεληθόο ύλδεζκνο Ηιεθηξνπαξαγωγώλ από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΔΗΑΠΔ) Σέινο εξγαζηώλ πξώηεο κέξαο άββαην 21 Ηαλνπαξίνπ Δγγξαθέο & Καθέο ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΤΝΔΓΡΗΑ ( ): Panel 1: Σα θηιόδνμα θωηνβνιηαϊθά Οκηιίεο: θ. Μαξγαξίηα Καξαβαζίιε, Δηδηθή Γξακκαηέαο Δπηζεώξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Παλαγηώηεο Γνπηάθεο, Βνεζόο Γεληθόο Γηεπζπληήο Δπελδπηηθήο Σξαπεδηθήο, Δζληθή Σξάπεδα θ. Δκκαλνπήι Καζηαλάθεο, Τπεύζπλνο γηα ηηο ΑΠΔ, Διιελν-Γεξκαληθό Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην θ. Ingmar Wilhelm, Πξόεδξνο, Δπξωπαϊθόο ύλδεζκνο Βηνκεραλίαο Φωηνβνιηαϊθώλ (European Photovoltaic Industry Association / EPIA) Θεκαηνινγία: Σν κεγαιύηεξν θωηνβνιηαϊθό πάξθν ηνπ θόζκνπ ζηελ Κνδάλε, ην θωηνβνιηαϊθό πάξθν ηεο Μεγαιόπνιεο, νη θωηνβνιηαϊθνί ζηαζκνί 126,82 MW, ηα 39 θωηνβνιηαϊθά πάξθα ζηελ Πεινπόλλεζν θαη ηεξεά, ην κεγαιύηεξν θωηνβνιηαηθό πάξθν ζηελ Διιάδα, ην πξόγξακκα «ΗΛΙΟ» θαη άιια έξγα. θ. Γηάλλεο Σζηπνπξίδεο, Γηεπζύλωλ ύκβνπινο ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΩΙΜΔ Δθπξόζωπνο Silcio Φωηνβνιηαϊθά Πάξθα, Όκηινο Κνπεινύδνπ θ. Γεκήηξεο Βαξβηηζηώηεο, Γελ. Γηεπζπληήο Λεηηνπξγηώλ, Όκηινο Solar-Cells Hellas, εθπξόζωπνο θνηλνπξαμίαο «Γ. Παλαγάθνο Solar Concept Spes Solaris» θ. Δπξππίδεο Γνληάο, Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλωλ ύκβνπινο, «ΔΠΙΛΔΚΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ» θ. Διέλε Γεζπόηνπ, Αλ. Γεληθή Γξακκαηέαο, Policy Director and Chief Lobbyist, Δπξωπαϊθόο ύλδεζκνο Βηνκεραλίαο Φωηνβνιηαϊθώλ (European Photovoltaic Industry Association / EPIA) πληνληζηήο: θ. Αιέμαλδξνο Εαραξίνπ, Πξόεδξνο, ύλδεζκνο Δηαηξεηώλ Φωηνβνιηαϊθώλ (ΔΦ) Σύνηομες παρεμβάζεις: κ. ηέιηνο Λνπκάθεο, Πξόεδξνο, ύλδεζκνο Παξαγωγώλ Δλέξγεηαο κε Φωηνβνιηαϊθά (ΠΔΦ), θ. Γεκήηξεο Παπαληθνιάνπ, Αληηπξόεδξνο, NEON ENERGΤ, «Ο ρόλος ηων καηαζκεσαζηικών εηαιριών και προμηθεσηών ζηην σλοποίηζη επενδύζεων» Γπλαηόηεηα άιιωλ παξεκβάζεωλ. Panel 2: ηξαηεγηθέο επελδύζεηο ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο ηωλ απνξξηκκάηωλ. Ζ πεξίπηωζε ηεο Αηηηθήο 4

5 Δηζαγωγηθέο νκηιίεο: θ. Πάξηο Κνπθνπιόπνπινο, Τθππνπξγόο Δζωηεξηθώλ θ. Γηάλλεο γνπξόο, Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο * θ. Άξεο Αιεμόπνπινο, Γεληθόο Γξακκαηέαο, Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Απόζηνινο Παπαδόπνπινο, εηαίξνο Grant Thornton: ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κειέηε ζρεηηθά κε ην αληαπνδνηηθό ηέινο. Θεκαηνινγία: Η ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε απνξξηκκάηωλ θαη ην έξγν δηαρείξηζεο απνξξηκκάηωλ ηεο Αηηηθήο, ε ζπκκεηνρή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην δηαγωληζκό, νη πξνϋπνζέζεηο πξνζέιθπζεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδόηεζεο, ε δηαζθάιηζε ηνπ value for money. θ. Ρνδηαλόο Αληωλαθόπνπινο, Γηεπζύλωλ ύκβνπινο, Waste Syclo, Γηεπζπληήο, Urbaser Hellas θ. Αζαλάζηνο Καηξήο, Γηεπζύλωλ ύκβνπινο «ΗΛΔΚΣΩΡ» θ. Γηνλύζεο Γεωξγόπνπινο, Γηεπζύλωλ ύκβνπινο, «Μεζόγεηνο» θ. Δκκαλνπήι Μαξαγθνπδάθεο, Γηεπζύλωλ ύκβνπινο «ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ» Δθπξόζωπνο «Novaera Hellas», Όκηινο Κνπεινύδνπ πληνληζηέο: θ. Δπζηξάηηνο Καινγήξνπ, Πξόεδξνο, πκβνύιην Δλεξγεηαθήο Αμηνπνίεζεο Απνβιήηωλ (ΤΝΔΡΓΔΙΑ), θ. Κωλζηαληίλνο Αξαβώζεο, Πξόεδξνο, Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήηωλ (ΔΔΓΑ) Αθνινπζεί πξόγξακκα θηινμελίαο * Αλακέλεηαη ηειηθή επηβεβαίωζε. Δπηρεηξεκαηηθέο ελεκεξωηηθέο ζπλαληήζεηο (Business to Business meetings) από ην κεζεκέξη ηεο Παξαζθεπήο 20 Ηαλνπαξίνπ, κέρξη ην κεζεκέξη ηνπ αββάηνπ 21/1, παξάιιεια κε ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ. 5

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ:

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΓΗΔΘΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΟΤΜ «Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣHΖ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ» ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ: 24-25 Οθησβξίνπ 2012 Σόπνο δηεμαγσγήο: Ξελνδνρείν, DIVANI CARAVEL

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Επενδυτικό Φόρουμ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ)

1 ο Διεθνές Επενδυτικό Φόρουμ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) 1 ο Διεθνές Επενδυτικό Φόρουμ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) EΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012:

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ ***

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ *** ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ Ο Δκκαλνπήι Β. Μαξκαξάο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1947. πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζην ΔΜΠ, από ην νπνίν απνθνίηεζε ην 1972. Tν 1986 αλαγνξεύηεθε δηδάθησξ ηνπ ΔΜΠ ζηελ Πνιενδνκία θαη Υσξνηαμία

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ ΤΝΓΔΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΩΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Σει. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με ηελ παξάθιεζε λα δεκνζηεπζεί Θέκα: Βξαβεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΞΗΑ Βνξείνπ Διιάδνο Με κεγάιε επηηπρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακαδημαϊκές ζποσδές:

1. Ακαδημαϊκές ζποσδές: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Δπώνσμο: Όνομα: Σίηλος: Σαρνανίδοσ Υριζηίνα Λέκηορας Δμπορικού και Υρημαηοπιζηωηικού Γικαίοσ [Θέση: «Εμπορικό Δίκαιο με έμυαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα»] Γιεύθσνζη: Σμήμα Οργάνωζης

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy)

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy) ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy) πλαγσλίζηξηεο / ζπλαγσληζηέο, 12/12/2005 Φίιεο θαη θίινη, Ζ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

Σρεηηθά κε ην Σπλέδξην

Σρεηηθά κε ην Σπλέδξην Σρεηηθά κε ην Σπλέδξην Από ην 2007, ε Οκνζπνλδία Ειιεληθώλ Σπλδέζκσλ Νέσλ Επηρεηξεκαηηώλ (Ο.Ε.Σ.Υ.Ν.Ε), έρεη μεθηλήζεη ηε δηνξγάλσζε κηαο εηήζηαο γηνξηήο, ηεο Παγθόζκηαο Εβδνκάδαο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΔΣΖΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΠΗΣΖΜΟΝΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ (H.F.A.A.) Hellenic Finance and Accounting Association

12 Ο ΔΣΖΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΠΗΣΖΜΟΝΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ (H.F.A.A.) Hellenic Finance and Accounting Association Hellenic Finance and Accounting Association ύλδεζκνο Δπηζηεκόλωλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Λνγηζηηθήο Διιάδνο 12 Ο ΔΣΗΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ (H.F.A.A.) Διοργανωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ Δπηζθόπεζε ηεο Δηαηξείαο Η κεγαιύηεξε εηαηξεία επελδύζεσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ Ειιάδα ζε αμία ραξηνθπιαθίνπ. Ο κέηνρνο ηεο Εηαηξείαο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ. «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Παξνπζίαζε Έξγνπ. Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ.

ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ. «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Παξνπζίαζε Έξγνπ. Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ. ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ Παξνπζίαζε Έξγνπ «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Λέζβνο, 12 Ινπιίνπ 2012 Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ 28 Ννεκβξίνπ 2012 2 Πεξηερόκελα 1. Όκηινο ROKAS Renewables 2. IBERDROLA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Εμημερωτικό Δελτίο 12/2013

Εμημερωτικό Δελτίο 12/2013 ΙΕΑ Εμημερωτικό Δελτίο 12/2013 Για πεπιζζόηεπα www.iea.org.gr Σημεία ιδιαίτεροσ ενδιαφέροντος: ηείληε μαρ ηο email ζαρ ζηην διεύθςνζη iea@iea.org.gr Δεκέμβριος 2013 Έτος Γ Τεύτος 4 ςνέδπιο Investing in

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2012 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόγξακκα 5νπ Δζληθνύ Σπλεδξίνπ ηεο F.E.B.S. Παξαζθεπή 19 Γεθεκβξίνπ 2014

Πξόγξακκα 5νπ Δζληθνύ Σπλεδξίνπ ηεο F.E.B.S. Παξαζθεπή 19 Γεθεκβξίνπ 2014 Πξόγξακκα 5νπ Δζληθνύ Σπλεδξίνπ ηεο F.E.B.S Παξαζθεπή 19 Γεθεκβξίνπ 2014 9:00-10:00 Δγγξαθέο Σπλέδξωλ 10:00-10:15 Έλαξμε Σπλεδξίνπ Υαηξεηηζκνί από ην Πξνεδξείν ηνπ πλεδξίνπ Σπλεδξία 1: Issues on Corporate

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Δ.Ε.Δ.) ΠΡΟΚΛΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Δ.Ε.Δ.) ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Δ.Ε.Δ.) Ηεξά Οδόο 75, Βνηαληθόο, T.K. 118 55, Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ Ζ Διιεληθή Εσνηερληθή Δηαηξεία (Δ.Ε.Δ.) ζαο πξνζθαιεί ζην 30 ν Δηήζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηεο Δ.Ε.Δ., πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα