ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1/7/ /6/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1/7/2007 30/6/2008"

Transcript

1 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1/7/ /6/2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης & το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 (Τα ποσά αναγράφονται σε ευρώ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε» στις 27 Σεπτεµβρίου 2008 και στη συνέχεια τροποποιήθηκαν µε την απόφαση του.σ στις 1 Οκτωβρίου 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στο τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ευριπίδης Χαρ. οντάς Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 1

2 Α. ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...5 Β.ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 Αντικείµενο Εργασιών... 8 ιοίκηση - ιεύθυνση Εταιρείας... 9 Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχική Σύνθεση...10 ικαιώµατα Υποχρεώσεις Μετόχων...10 Προσωπικό...12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...13 Επί των αποτελεσµάτων...13 Επί του Ισολογισµού...15 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ...18 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...19 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...20 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ.Λ.Π ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ µε το άρθρ.4 παρ.7 του Ν.3556/ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ του άρθρ.4 παρ του Ν.3556/ Γ.ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις: Πρώτη χρήση εφαρµογής των.π.χ.π.: Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων:

3 6.5 Πληροφόρηση κατά τοµέα : Εκτιµήσεις ιοίκησης: Συναλλαγµατικές µετατροπές : Ενσώµατα Πάγια: Κόστος ανεισµού: Άϋλα περιουσιακά στοιχεία: Αποµείωση αξίας Περιουσιακών Στοιχείων εκτός της υπεραξίας: Επενδύσεις : Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα: Λογαριασµοί Απαιτήσεων: Αποθέµατα: Μετοχικό κεφάλαιο: ανεισµός: Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις: Παροχές στο προσωπικό: Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Φόροι εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος): Προβλέψεις: Αναγνώριση εσόδων: Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα: Κέρδη ανά Μετοχή: Ίδιες µετοχές: ιανοµή µερισµάτων: Μισθώσεις: Κρατικές επιχορηγήσεις: Προσδιορισµός των εύλογων αξιών: Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης: ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Πληροφορίες κατά τοµέα Ανάλυση άλλων εσόδων Ανάλυση άλλων εξόδων Ανάλυση χρηµατοοικονοµικού κόστους Φόρος εισοδήµατος Ανάλυση πάγιου ενεργητικού Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

4 7.9.Αποθέµατα Ανάλυση πελατών και λοιπών απαιτήσεων Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρηµένες στα αποτελέσµατα Ταµιακά διαθέσιµα και Ταµιακά ισοδύναµα Μετοχικό Κεφάλαιο Αποτελέσµατα εις νέον και λοιπά Αποθεµατικά Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους κατά την έξοδο από την υπηρεσία Επιχορηγήσεις ενσωµάτων ακινητοποιήσεων Ανάλυση προµηθευτών Ανάλυση δανείων Ανάλυση προβλέψεων & λοιπών υποχρεώσεων Αγορά Ιδίων Μετοχών Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του.λ.π ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 του Ν.3401/ ΙΑ ΥΚΤΙΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

5 Α. ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.3556/2007) Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» 1. Ηλίας Απ. οντάς, Πρόεδρος 2. Ευριπίδης Χαρ. οντάς, Αντιπρόεδρος & /νων Σύµβουλος 3. Απόστολος Ηλ. οντάς, Μέλος.Σ & /νων Σύµβουλος υπό την άνω ιδιότητα µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ιοικητικό Συµβούλιο, δηλώνουµε ότι : a)οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 1/7/2007 έως 30/6/2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας. β)η Ετήσια Έκθεση του διοικητικού συµβουλίου,απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη,τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας,συµπεριλαµβανοµένης και της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει. Αχαρνές, 1 /10 / 2008 Ηλίας Απ. οντάς Ευριπίδης Χαρ. οντάς Απόστολος Ηλ. οντάς Πρόεδρος Αντιπρόεδρος & /νων Σύµβουλος Μέλος& /νων Σύµβουλος 5

6 Β.ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Η παρούσα Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» αφορά τη χρήση από 1η Ιουλίου 2007 έως την 30η Ιουνίου 2008, και συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920,του άρθρου 4 του Ν.3556/ και της σχετικής απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς(7/448/ ) και περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της ανωτέρω διαχειριστικής περιόδου για την εταιρεία. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι Έχουµε την τιµή να υποβάλλουµε µε την παρούσα έκθεση για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» που αφορούν την διαχειριστική περίοδο που έληξε στις (περίοδος έως και ), σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και να σας εκθέσουµε τα ακόλουθα σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, την οικονοµική της θέση,τις προβλεπόµενες από το ιοικητικό Συµβούλιο προοπτικές καθώς και τους µακροχρόνιους στόχους και στρατηγικό σχεδιασµό. υστυχώς δραστηριοποιούµαστε σε ένα κλάδο που πλήττεται πλέον µε διάρκεια και διαφαίνεται σαφώς ότι µε µεγάλη δυσκολία θα µπορέσει να ανταπεξέλθει των δυσκολιών και να ανακάµψει. Ο κλάδος που στην δεκαετία του 80 προσέφερε τα µέγιστα στο εµπορικό ισοζύγιο της χώρας χρειάζεται άµεσα τη στήριξη και παρέµβαση της πολιτείας για να µπορέσει να σταθεροποιηθεί και να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και την προσφορά του στις τοπικές κοινωνίες και την χώρα. Τα αποτελέσµατα όλων των εταιρειών του κλάδου είναι αρνητικά.το κόστος παραγωγής των προϊόντων αυξάνεται µε τις συνεχόµενες αυξήσεις των πρώτων υλών και των υπηρεσιών (Εργατικά -Ενέργεια). Το ενισχυµένο νόµισµα του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά τα τελευταία έτη,το συνεχώς αυξανόµενο κόστος παραγωγής, η αύξηση των επιτοκίων της Ε.Κ.Τ είναι παράγοντες που έχουν καταστήσει τα ευρωπαϊκά προϊόντα και ειδικά των κλωστοϋφαντουργικών ειδών να µην είναι πλέον ανταγωνιστικά σε σχέση µε τα προϊόντα των αποκαλούµενων χωρών χαµηλού κόστους τα οποία στην κυριολεξία έχουν κατακτήσει την ευρωπαϊκή αγορά. 6

7 Οι συνέπειες των ανωτέρω έχουν αποτυπωθεί στα αποτελέσµατα των εταιρειών και κατ επέκταση και στα αποτελέσµατα της εταιρείας µας. Η ιοίκηση της εταιρείας µε νέο πρόγραµµα αναδιοργάνωσης προσπαθεί αφενός να συρρικνώσει τις δαπάνες (ακόµη και µε µείωση προσωπικού ) και αφετέρου να ελέγξει την ποσότητα της παραγωγής σε σχέση µε τη ζήτηση ώστε να επιτύχει ορθολογικότερη διαχείριση της αποθεµατοποίησης των αγαθών. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε» µε το διακριτικό τίτλο «STIAFILCO» ιδρύθηκε το 1970 (ΦΕΚ 1322/ ) και είναι εγκατεστηµένη σε µισθωµένες κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο 15 ο χιλιόµετρο της Λεωφόρου Πάρνηθος - Αχαρνές. Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 1419/06/Β/86/43 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 έτη. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού, σκοπός της Εταιρείας είναι η βιοµηχανική επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και η παραγωγή παντός είδους νήµατος και άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καθώς και η εµπορία προϊόντων βάµβακος, η βιοµηχανική επεξεργασία προϊόντων τρίτων κ.ά.. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 16 ης εκεµβρίου 2006 έγινε τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας µε διεύρυνση του σκοπού αυτής για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια ή και βιοµάζα. Η εταιρεία λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών». Τό 1991, οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αυξήσεως του µετοχικού της κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε µε ηµόσια Εγγραφή και Ιδιωτική Τοποθέτηση. Έτσι εισήχθησαν συνολικά κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε µία.. Μετά από διαδοχικές αυξήσεις σήµερα έχουν εισαχθεί στην αγορά µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30. 7

8 H Εταιρεία κατά την 30 η Ιουνίου 2008 απασχολούσε 405 άτοµα και αποτελεί µία από τις λίγες εταιρίες του κλάδου που διαθέτει πλήρως καθετοποιηµένη παραγωγική διαδικασία, καθώς όλα τα στάδια από την παραλαβή του συσπόρου βάµβακος µέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος, διενεργούνται από την ίδια στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στα Φάρσαλα, τη Λιβαδειά, και τη Λαµία. Πιο συγκεκριµένα, η οργάνωση παραγωγής περιλαµβάνει: Τρία σύγχρονα εκκοκκιστήρια βάµβακος που καλύπτουν ποιοτικά την υψηλών προδιαγραφών παραγωγή βαµβακονηµάτων (2 στο Εργοστάσιο Φαρσάλων, 1 στο Εργοστάσιο Λαµίας). Τέσσερα Κλωστήρια συνολικής δυναµικότητας δακτυλιοφόρων αδραχτιών ένα κλωστήριο Οpen- End µε κεφαλές ανοικτής κλώσης και στριπτήρια που της εξασφαλίζουν ευελιξία στην παραγωγή της η οποία επικεντρώνεται κυρίως σε νήµατα πεννιέ (Εργοστάσιο Φαρσάλων). Βαφεία νηµάτων που αξιοποιούν εµπορικά µέρος της παραγωγής των κλωστηρίων (Εργοστάσιο Λιβαδειάς). Αντικείµενο Εργασιών Η Εταιρεία ασχολείται: Με την εκκόκκιση σύσπορου βαµβακιού Με την εµπορία εκκοκκισµένου βάµβακος Με την παραγωγή νηµάτων Με τον εξευγενισµό νηµάτων εν δραστηριοποιείται ακόµη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στις υποβλήθηκε αίτηση στη Ρ.Α.Ε (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ) για παροχή αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια. Με την µε αρ.πρωτ. 6/Φ16.178/7503π.ε / απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δόθηκε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικό σταθµό εγκατεστηµένης ισχύος 9,99 ΜW στη θέση Βαµβακού του ήµου Πολυδάµαντα Λάρισας. 8

9 ιοίκηση - ιεύθυνση Εταιρείας Η Εταιρεία βάσει του καταστατικού της δύναται να διοικείται από 5 εως 15 µέλη.με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας της 16ης εκεµβρίου 2006 εκλέχθηκε 8µελές ιοικητικό Συµβούλιο. Με απόφαση του.σ της 9 ης Σεπτεµβρίου 2008 τη θέση του παραιτηθέντος εκτελεστικού µέλους κου Αποστόλου οντά του Χρήστου έλαβε ο κος Απόστολος οντάς του Ιωάννου.Η εκλογή του νέου µέλους θα επικυρωθεί από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας. Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, έχει ως ακολούθως: ΗΛΙΑΣ ΑΠ. ΟΝΤΑΣ Πρόεδρος του.σ., µη εκτελεστικό µέλος ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ΧΑΡ. ΟΝΤΑΣ Αντιπρόεδρος του.σ, ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ. ΟΝΤΑΣ ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΟΝΤΑΣ Εκτελεστικό µέλος ΑΡΕΤΗ ΑΝ Ρ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Εκτελεστικό µέλος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΑΓ.ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Μέλος µη εκτελεστικό και Νοµικός Σύµβουλος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΝΤ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Μέλος ανεξάρτητο µη εκτελεστικό ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ.ΘΕΟ ΩΡΟΥ Μέλος ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου έχει ορισθεί µέχρι την 16η εκεµβρίου 2008 και παρατείνεται εκ του καταστατικού της εταιρείας έως την επόµενη Γενική Συνέλευση. Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσµεύουν οι κ.κ Ευριπίδης Χαρ. οντάς, Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος, Απόστολος Ηλ. οντάς, Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος. 9

10 Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχική Σύνθεση Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά µετοχή. Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου αναλυτικά αναφέρεται στις σηµειώσεις των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων στην παράγραφο Οι µετοχές της Εταιρείας µε απόφαση της Γ.Σ της 20ης Ιανουαρίου 2006 έχουν µετατραπεί από ανώνυµες κοινές σε ονοµαστικές κοινές. Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών τον Απρίλιο του ικαιώµατα Υποχρεώσεις Μετόχων Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µετόχων που ενσωµατώνονται στους άϋλους τίτλους της Εταιρείας καθορίζονται : από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών. από τους όρους του καταστατικού της Εταιρείας. από τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, που λαµβάνονται µέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. Κάθε κατηγορία µετοχών της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, που καθορίζονται από τον Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δεν περιέχει περισσότερο περιοριστικότερες διατάξεις από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες, µε µονάδα διαπραγµάτευσης τις δέκα (10) µετοχές. Οι Μέτοχοι, ουδεµία ευθύνη υπέχουν πέραν της ονοµαστικής αξίας των µετοχών που κατέχουν και συµµετέχουν στη διοίκηση, στη διανοµή των κερδών και στη διανοµή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σε περίπτωση διάλυσής της, ανάλογα µε τον αριθµό, το είδος των µετοχών που κατέχουν και σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτήν σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο Μετοχικό Κεφάλαιο. 10

11 Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγισµα οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµειχθούν µε οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαµένει, λογίζεται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, ως προς τις σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόµους. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσµεύσει το σύνολο ή µέρος των µετοχών του στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσει τη σχετική Βεβαίωση έσµευσης των µετοχών στο Ταµείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον µέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου: έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το διορισµό ενός ή περισσότερων ελεγκτών ειδικά για τον έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Κ.Ν. 2190/1920 και µπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από της καταθέσεως της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες Μέτοχοι, οφείλουν να αναγράφουν τα θέµατα για τα οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στο δικαιούχο, µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, στα γραφεία της Εταιρείας ή όπου αλλού ορισθεί. Ο τόπος και οι άλλες λεπτοµέρειες της καταβολής θα ανακοινώνεται δια του Τύπου. 11

12 Τα µερίσµατα, τα οποία δεν ζητήθηκαν για µία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία τα κέρδη των εταιρειών βαρύνονται µε φόρο πριν από οποιαδήποτε διανοµή (25% στην παρούσα χρήση). Τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική επιβάρυνση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα, λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Προσωπικό Η Εταιρεία κατά την 30 η Ιουνίου 2008 απασχολούσε 405 εργαζοµένους. Η εξέλιξη του προσωπικού κατά κατηγορία κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας έχει ως εξής: ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ιοικητικό Εργατοτεχνικό ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Εταιρεία έχει συνάψει Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Συµβόλαιο εργοστάσιο Φαρσάλων. Οι εργαζόµενοι δεν µετέχουν στο κόστος της ασφάλισης. για το προσωπικό της που εργάζεται στο Η Εταιρεία είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του υπουργείου εργασίας (ιατρός εργασίας, τεχνικός ασφαλείας, εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου). 12

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επί των αποτελεσµάτων Όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις,ο κύκλος εργασιών κατά την χρήση ανήλθε σε 48,800 εκατ. έναντι 59,262 εκατ. της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου, σηµειώνοντας µείωση κατά 17,65% αποτέλεσµα στης αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας. Οι πωλήσεις της εταιρείας στο εξωτερικό αντιστοιχούν στο 61,77% του συνόλου του κύκλου εργασιών της. Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 01/07/ /06/ /07/ /06/2007 Πωλήσεις εκκοκκισµένου βάµβακος ιδίας παραγωγής , ,94 Πωλήσεις νηµάτων κλωστηρίων - στριπτηρίων , ,04 Πωλήσεις νηµάτων επεξεργασµένων , ,10 Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου , ,79 Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων , ,26 Πωλήσεις µοουτς , ,19 Πωλήσεις εκκοκκισµένου βάµβακος εµπορίου , ,59 Πωλήσεις νηµάτων εµπορίου , ,55 Έσοδα από επεξεργασία φασόν , ,39 Λοιπές πωλήσεις , ,95 Σύνολα , ,80 Η εταιρεία κατά την διαχειριστική περίοδο 1/7/ /6/2008 είχε ζηµίες µετά από φόρους 7,096 εκατ., έναντι ζηµιών 5,996 εκατ. της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου δηλαδή µία αύξηση των ζηµιών σε ποσοστό 18,34%. Το µικτό αποτέλεσµα παρουσίασε αύξηση κατά 88,93% από 1,913 εκατ. ζηµία σε 3,614 εκατ. ζηµία. Το αποτέλεσµα πρό φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBIΤDA) σηµείωσε αύξηση της τάξεως του 155,67% και ανέρχεται κατά την περίοδο σε 2,214 εκατ. ζηµία από 865 χιλ. ζηµία κατά την περίοδο Τα αποτελέσµατα της εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο 1/7/2007 εως 30/6/2008 επηρεάσθηκαν σηµαντικά από την µείωση των τιµών των προϊόντων και την πτώση των πωλήσεων. Η σηµαντική µείωση των πωλήσεων σε σύγκριση µε τις πωλήσεις της προηγούµενης χρήσεως οφείλεται α) στη µείωση των πωλήσεων εκκοκκισµένου βάµβακος προϊόν χρηµατιστηριακό του οποίου η εµπορία εξετάζεται πάντοτε ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς και µπορεί από χρήση σε χρήση να αποκλίνει.κατά την κρινόµενη διαχειριστική περίοδο η διοίκηση δεν έκρινε σκόπιµο σε µία τόσο ρευστή οικονοµική συγκυρία να προβεί σε εµπορία εκκοκκισµένου βάµβακος β) από τη ποσοτική µείωση των πωλήσεων των 13

14 νηµάτων η οποία συνοδευόταν και από πτώση των τιµών πώλησης εξ αιτίας της παγκόσµιας δυσχερούς οικονοµικής συγκυρίας (νοµισµατική αστάθεια, αποδυνάµωση $ έναντι του, αύξηση επιτοκίων ) µε αποτέλεσµα οι τιµές των ευρωπαϊκών προϊόντων συνεχώς να µειώνονται και φυσικά και οι πωλήσεις, και τα ευρωπαϊκά κλωστήρια να αναγκάζονται να πουλήσουν κάτω από το κόστος παραγωγής,ενώ τα προϊόντα από τρίτες χώρες να εισάγονται στην Ε.Ε σε πολύ χαµηλές τιµές. Κατ αντιστοιχία των µειωµένων πωλήσεων της τρέχουσας περιόδου 1/7/ /6/2008 έχουµε και µείωση του κόστους πωληθέντων συγκριτικά µε το κόστος πωληθέντων της προηγούµενης περιόδου το οποίο οφείλεται στις µειωµένες ποσότητες πωλήσεων. Ωστόσο το κόστος πωλήσεων συγκριτικά µε τις µειωµένες ποσότητες πωλήσεων εµφανίζεται αυξηµένο εξ αιτίας της αύξησης της τιµής αγοράς των πρώτων υλών και των βιοµηχανικών εξόδων (ενέργεια εργασία κ.λ.π, µεταφορικά & προµήθειες διάθεσης), γεγονός που οδήγησε σε καταγραφή αυξηµένων λειτουργικών ζηµιών χρήσης. Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 769 χιλ. έναντι 655 χιλ. της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,37% λόγω αναδιοργάνωσης του τµήµατος πωλήσεων, ενώ τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας παρουσίασαν µείωση κατά 23,86% από 2,121 εκατ. σε 1,615 εκατ. γεγονός που οφείλεται σε ποσό 269 χιλ. που προέκυψε από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2003 έως 2006 και επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσης καθώς και σε εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρείας. Τα άλλα έξοδα ανήλθαν σε 442 χιλ. έναντι 711 χιλ. της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου παρουσιάζοντας µείωση κατά 37,84% γεγονός που οφείλεται κυρίως σε µη διενέργεια προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο διότι δεν κρίθηκε σκόπιµο από τη διοίκηση της εταιρείας καθότι ήδη υπάρχει σωρευµένη πρόβλεψη 735 χιλ.. Το χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) ανήλθε σε 1,409 εκατ. έναντι 1,177 εκατ. της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,66%, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε συµψηφισµό κέρδους από χρηµατοοικονοµικά παράγωγα και αυξηµένων χρεωστικών τόκων λόγω αυξήσεως του βραχυπρόθεσµου δανεισµού. Κατά την χρήση η εταιρεία παρήγαγε συνολικά τόνους µονόκλωνων, πολύκλωνων, βαµµένων και Οpen-End νηµάτων έναντι τόνων της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου σηµειώνοντας µείωση κατά 5,41 %, διέθεσε δε συνολικά τόνους ιδιοπαραγώµενων νηµάτων έναντι τόνους της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου σηµειώνοντας µείωση κατά 15,30 %. Επίσης η εταιρεία επεξεργάσθηκε 164 τόνους νήµατος τρίτων έναντι 159 τόνων της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου σηµειώνοντας αύξηση κατά και 3,14% και διέθεσε 437 τόνους νήµατα εµπορίου έναντι 602 τόνων της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου σηµειώνοντας µείωση κατά 27,46%. 14

15 Επί του Ισολογισµού Οι επενδύσεις κατά την χρήση ανήλθαν σε 9,2 εκατ. και αφορούν κυρίως επενδύσεις σε µηχανήµατα στα κλωστήρια των Φαρσάλων καθώς και στο βαφείο της Λιβαδειάς, καθώς και σε άυλα περιουσιακά στοιχεία. Κατά την παρούσα χρήση έγινε διακαιοπραξία ανταλλαγής αγρών στην κτηµατική περιφέρεια Βαµβακούς Φαρσάλων η οποία κρίθηκε ιδιαίτερα συµφέρουσα για την εταιρεία διότι µε τον αποκτώµενο αγρό επιτυγχάνεται συνένωση µε άλλους όµορους αγρούς που ανήκουν ήδη στην εταιρεία, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µία ενιαία ιδιοκτησία σε προνοµιακή θέση και κατάλληλη για µελλοντική χρήση από την εταιρεία προς επίτευξη των σκοπών της. Η αξία κτήσης του Ενσώµατου Παγίου Ενεργητικού ανέρχεται σε 134,292 εκατ. έναντι 126,348 εκατ. της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου. Το συνολικό αναπόσβεστο πάγιο ενεργητικό της Εταιρείας ανέρχεται στις σε 71,265 εκατ. έναντι 66,497 εκατ. στις Το πάγιο ενεργητικό της εταιρείας την 30 η Ιουνίου 2008 έχει ως εξής: Γήπεδα ,27 Κτίρια Αξία κτήσης ,11 Αποσβέσεις ,65 Αναπόσβεστη αξία ,46 Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκ/σεις Αξία κτήσης ,80 Αποσβέσεις ,26 Αναπόσβεστη αξία ,54 Μεταφορικά µέσα Αξία κτήσης ,06 Αποσβέσεις ,11 Αναπόσβεστη αξία ,95 Έπιπλα-Εξοπλισµός Αξία κτήσης ,51 Αποσβέσεις ,46 Αναπόσβεστη αξία ,05 Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση - προκαταβολές & παραγγελίες παγίων στοιχείων κατά την 30/6/2008 Και ειδικότερα ,12 Γήπεδα -Οικόπεδα εµβαδόν /τ.µ Αξία κτήσης Συγκρότηµα Φαρσάλων ,27 Συγκρότηµα Λιβαδειάς ,00 Συγκρότηµα Λαµίας ,00 Σύνολα ,27 15

16 Κτίρια - Κτιριακές Εγκαταστάσεις εµβαδόν/τ.µ Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Συγκρότηµα Φαρσάλων , , ,43 Συγκρότηµα Λιβαδειάς , , ,87 Συγκρότηµα Λαµίας , , ,23 Κτίρια σε ακίνητα τρίτων , , ,93 Σύνολα , , ,46 Στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου 3299/04 έχει εγκριθεί επιχορήγηση για εκσυγχρονισµό κλωστηρίου Α και επεµβάσεις στα δίκτυα νερού στο συγκρότηµα Φαρσάλων η οποία ανέρχεται σε Τα γήπεδα και τα κτίρια, αποτιµώνται στο τεκµαρτό κόστος µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους. Τα µηχανήµατα, τα µεταφορικά µέσα καθώς και τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους. Η Εταιρεία προέβη στην αποτίµηση της εύλογης αξίας των γηπέδων και κτιρίων κατά την 1η Ιουλίου 2004 και οι εύλογες αξίες αυτές χρησιµοποιήθηκαν ως τεκµαρτό κόστος κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ. Η υπεραξία που προέκυψε καταχωρήθηκε στο λογαριασµό της καθαρή θέσης «κέρδη σε νέο». Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της Εταιρείας παρουσίασε µείωση κατά 3,879 εκατ., από 37,270 εκατ. στις σε 33,391 εκατ. στις Ειδικότερα η διαφορά οφείλεται κυρίως α) σε µείωση των Α και Β υλών λόγω ρευστοποίησης υπαρχόντων αποθεµάτων εκκοκκισµένου βάµβακος και διαφορετική διαχείριση αγοράς και αποθεµατοποίησης αυτών και β) σε µείωση των ανοικτών υπολοίπων των πελατών λόγω µειωµένων πωλήσεων. Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως των αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Η εταιρεία κατά την δεν κατέχει χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Η εταιρεία κατά την κατείχε 610 χιλ. δολάρια τα οποία αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος της και τα οποία αντιστοιχούν σε 387 χιλ.ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 55,098 εκατ. στις έναντι 61,218 εκατ. στις διαφορά που αναλύεται σε αύξηση από καταχώρηση απ ευθείας στην καθαρή θέση ποσού 1,206 εκατ. το οποίο προήλθε από µείωση της αναβαλλόµενης φορολογίας από 29 % σε 25%, από µείωση ποσού 230 χιλ που αφορά αγορά ιδίων µετοχών και τέλος από µείωση κατά ποσό 7,096 16

17 εκατ. που αφορά ζηµίες χρήσης. Κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, η εταιρεία µε αποφάσεις των Γ.Σ της 20 η ς Ιανουαρίου 2006 και της 16 ης εκεµβρίου 2006 και κατόπιν σχετικών αποφάσεων του.σ,προχώρησε σε αγορά ιδίων µετοχών, αξίας ,08 οι οποίες µαζί µε δωρεάν µετοχές οι οποίες προέκυψαν από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχονται κατά την 30 η Ιουνίου 2008 σε ίδιες µετοχές και αντιστοιχούν στο 1,83% του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου. Η µέση τιµή κτήσης αυτών ανέρχεται σε 0,68 ευρώ.κατα την παρούσα χρήση η εταιρεία προέβη σε αγορά ιδίων µετοχών έναντι ,16 ευρώ µε µέση τιµή κτήσης 0,88 ευρώ. Λόγος απόκτησης των ιδίων µετοχών είναι η διανοµή στο προσωπικό.αρµόδιο εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία πρόσωπο σχετικά µε την διενέργεια αγορών ιδίων µετοχών, τον προγραµµατισµό αυτών και την διαβίβαση εντολών, είναι ο κος Ευριπίδης Χαρ. οντάς αντιπρόεδρος του.σ και ιευθύνων Σύµβουλος. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους ανήλθαν σε 605 χιλ. έναντι 1,069 εκατ. διαφορά που οφείλεται αφενός µεν στην µείωση του προσωπικού της εταιρείας και αφετέρου σε διενέργεια νέας αναλογιστική µελέτης. Κατά την παρούσα χρήση εισπράχθηκε µέρος επιχορήγησης του προγράµµατος «επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας» ποσού 674 χιλ. ευρώ. Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσιάζονται αυξηµένες κατά την και διαµορφώνονται σε 39,101 εκατ. από 30,852 εκατ. στις , κυρίως από την αύξηση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού λόγω των επενδύσεων. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες για µετατροπή µέρους του βραχυπρόθεσµου δανεισµού σε µακροπρόθεσµο µε απλό κοινοπρακτικό δάνειο. Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες των οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων χρήσεως 2007 και 2008 είναι οι κάτωθι: 01/07/ /06/ /07/ /06/2007 Κυκλοφορούν / Σύνολο Ενεργητικού 0,32 0,35 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 1,09 1,40 Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό 0,77 0,92 Κυκλοφορούν / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,85 1,21 Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια 0,92 0,71 17

18 Το υπόλοιπο σωρευµένων κερδών σε νέο ανέρχεται κατά τη λήξη της χρήσης σε ,27. Εναπόκειται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης να αποφασίσει για διανοµή µερίσµατος στους µετόχους. Η Εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ διαθέτει επαρκή παραγωγική δυναµικότητα, ισχυρό δίκτυο πωλήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη και η προσπάθεια της διοίκησης είναι να µπορέσει να παραµείνει ανταγωνιστικά στις αγορές που έχει κατακτήσει επί σειρά ετών µε την ποιότητα των προϊόντων της και την εξυπηρέτηση που παρέχει στους πελάτες της. Η εταιρεία µετά από αίτηση στην Ρ.Α.Ε (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ) έλαβε την µε αριθµ.πρωτ. 6/Φ16.178/7503/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργειας. Η εταιρεία προχωρά στις επί µέρους υπολειπόµενες αδειοδοτήσεις ούτως ώστε να αποκτήσει και την άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου. Με απόφαση του.σ της 3/7/2008 σύµφωνα µε το άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας ιδρύθηκε η εταιρεία SELECTED VOLT AΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 100 % θυγατρική της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΒΕ, ούτως ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τους σκοπούς της εταιρείας που αφορούν την ενέργεια. Οι στόχοι της εταιρείας µας για την επόµενη πενταετία παραµένουν η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας στους τοµείς αγοράς πρώτων υλών και παραγωγικής διαδικασίας όσον αφορά την δραστηριότητα της εταιρείας στον παραδοσιακό κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και η άµεση δραστηριοποίησή της στον κλάδο της ενέργειας µε την έναρξη της δραστηριότητας στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από ηλιακή ενέργεια. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιµών αγοράς, συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολή των επιτοκίων. α)κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος τιµής: H εταιρεία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των αποθεµάτων (κυρίως νηµάτων) πιθανή πτώση της τιµής των οποίων µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσµατα µέσω υποτίµησης των αποθεµάτων. Για αυτό και η διοίκηση ήδη από την παρούσα χρήση προσανατολίσθηκε σε διαφορετική διαχείριση αποθεµατοποίησης. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος :Η εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο προερχόµενο κυρίως από το δολάριο Αµερικής.Ωστόσο η µη σηµαντικότητα των κονδυλίων των υποχρεώσεων και απαιτήσεων σε δολάρια κατά την δεν επιφέρουν σηµαντικό συναλλαγµατικό κίνδυνο. 18

19 β)κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από το δανεισµό. Ο συνολικός βραχυπρόθεσµος δανεισµός της εταιρείας κατά την ανέρχεται σε ,96 ευρώ.η συνολική υποχρέωση αφορά σε δανεισµό κυµαινόµενου επιτοκίου το οποίο και εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολής επιτοκίου. Παρακάτω παρουσιάζεται η ευαισθησία του αποτελέσµατος καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε µια µεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +0,5% ή του -0,5%. 1.Αύξηση επιτοκίου κατά 0,5%:Τα αποτελέσµατα και τα ίδιa κεφάλαια της εταιρείας σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρύνονταν κατά ,90 ευρώ. 2..Μείωση επιτοκίου κατά 0,5%:Τα αποτελέσµατα και τα ίδιο κεφάλαια της εταιρείας σε αυτή την περίπτωση θα αυξάνονταν κατά ,90 ευρώ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η παγκόσµια οικονοµική ύφεση,το ενισχυµένο νόµισµα του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά τα τελευταία έτη,το συνεχώς αυξανόµενο κόστος παραγωγής, η αύξηση των επιτοκίων της Ε.Κ.Τ είναι παράγοντες που έχουν καταστήσει τα ευρωπαϊκά προϊόντα και ειδικά των κλωστοϋφαντουργικών ειδών να µην είναι πλέον ανταγωνιστικά σε σχέση µε τα προϊόντα των αποκαλούµενων χωρών χαµηλού κόστους τα οποία στην κυριολεξία έχουν κατακτήσει την ευρωπαϊκή αγορά.η διοίκηση έχει δροµολογήσει σειρά οργανωτικών, λειτουργικών και χρηµατοοικονοµικών µέτρων για να αντιµετωπίζει την διαφαινόµενη νέα κρίση και τη συνεχιζόµενη όσον αφορά το κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Στην επόµενη διαχειριστική περίοδο βασικός στόχος της εταιρείας παραµένει η µείωση των ζηµιών που εµφανίζει κατά τα τελευταία έτη. Η ιοίκηση της εταιρείας µε νέο πρόγραµµα αναδιοργάνωσης προσπαθεί αφενός να συρρικνώσει τις δαπάνες (ακόµη και µε µείωση προσωπικού ) και αφετέρου να ελέγξει την ποσότητα της παραγωγής σε σχέση µε τη ζήτηση ώστε να επιτύχει ορθολογικότερη διαχείριση της αποθεµατοποίησης των αγαθών. Ο στρατηγικός σχεδιασµός της διοίκησης της εταιρείας, περιλαµβάνει και την δραστηριοποίηση της εταιρείας στον ενεργειακό κλάδο µέσω των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, όπου περιλαµβάνεται και η µονάδα φωτοβλταικού πάρκου 9,99 ΜW στην θέση «Βαµβακού» του ήµου Πολυδάµαντα του νοµού Λάρισας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης χορήγησε στην εταιρεία την υπ αριθµ. 6/Φ16.178/7503/ άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθµό που θα εγκατασταθεί στη θέση 19

20 «Βαµβακού», της διοικητικής περιφέρειας του δήµου Πολυδάµαντα του νοµού Λάρισας. Ο φωτοβολταϊκός σταθµός είναι συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 9,99 MWp, µε τις απαιτούµενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για τη µετατροπή της τάσης σε εναλλασσόµενη µε χαρακτηριστικά ίδια µε αυτά του δικτύου και λοιπές αναγκαίες κατασκευές και εγκαταστάσεις». Η Άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστηµα 25 ετών. Η διάρκεια ισχύος της µπορεί να ανανεωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. Η ιοίκηση εκτιµά, ότι ο ενεργειακός κλάδος στην Ελλάδα,αλλά και στην Ευρώπη, είναι πολλά υποσχόµενος και θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Με απόφαση της 3 ης Ιουλίου 2008 του.σ της εταιρείας, αποφασίσθηκε η ίδρυση 100 % θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία θα εξυπηρετεί τους ενεργειακούς σκοπούς της εταιρείας. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες για µετατροπή µέρους του βραχυπρόθεσµου δανεισµού σε µακροπρόθεσµο µε απλό κοινοπρακτικό δάνειο. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ.Λ.Π 24. Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών(παροχή µηχανογραφικής εξυπηρέτησης ενοίκια )σε ΑΦΟΙ ΟΝΤΑ ΑΕΒΕΒ ευρώ 2.729,64,βασικά διοικητικά στελέχη της οποίας είναι και βασικά διοικητικά στελέχη της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΒΕ και τα οποία ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει ειδικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Ενοικίαση γραφείων διοίκησης από ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ευρώ ,00 βασικά διοικητικά στελέχη της οποίας είναι και βασικά διοικητικά στελέχη της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΒΕ και τα οποία ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει ειδικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Αµοιβές διευθυντικών στελεχών ευρώ ,14 20

21 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ µε το άρθρ.4 παρ.7 του Ν.3556/ ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ ,50 και διαιρείται σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Όλες οι µετοχές είναι ονοµαστικές και εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών (Κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης») του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Κάθε κοινή µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. 2.Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη µεταβίβαση από το Καταστατικό της. 3.Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν.3556/2007 Οι µέτοχοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ) που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνολικού αριθµού των µετοχών παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 44,93% ΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 7,05% ΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 7,05% ΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 5,60% ΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 5,46% 4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 5.Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου εν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 6.Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας εν είναι γνωστές συµφωνίες µετόχων που συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου. 21

22 7.Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του.σ. και τροποποίησης καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20. 8.Αρµοδιότητα του.σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν 2190/1920, οι εταιρείες έχουν δικαίωµα κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τους να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών τους. εν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της εταιρείας. 9.Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 10.Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του.σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξ αιτίας δηµόσιας πρότασης. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ του άρθρ.4 παρ.7 του Ν.3556/ ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 2.Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 3.Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν.3556/2007 ΜΕΤΟΧΟΣ 30/6/ /6/2007 PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 44,93% 45,09% ΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 7,05% 7,05% ΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 7,05% 7,05% ΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 5,60% 5,60% ΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 5,46% 5,46% 22

23 4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 5.Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 6.Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας εν έγινε γνωστή στην εταιρεία ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της. 7.Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του.σ. και τροποποίησης καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. Σύµφωνα µε τον κ.ν 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας,µε απόφαση του.σ της 9 ης Σεπτεµβρίου 2008 τη θέση του παραιτηθέντος εκτελεστικού µέλους κου Αποστόλου οντά του Χρήστου έλαβε ο κος Απόστολος οντάς του Ιωάννου.Η εκλογή του νέου µέλους θα επικυρωθεί από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας. 8.Αρµοδιότητα του.σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 Κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, η εταιρεία µε αποφάσεις των Γ.Σ της 20 η ς Ιανουαρίου 2006 και της 16 ης εκεµβρίου 2006 και κατόπιν σχετικών αποφάσεων του.σ,προχώρησε σε αγορά ιδίων µετοχών, αξίας ,08 οι οποίες µαζί µε δωρεάν µετοχές οι οποίες προέκυψαν από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχονται κατά την 30 η Ιουνίου 2008 σε ίδιες µετοχές και αντιστοιχούν στο 1,83% του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου. Η µέση τιµή κτήσης αυτών ανέρχεται σε 0,68 ευρώ.κατα την παρούσα χρήση η εταιρεία προέβη σε αγορά ιδίων µετοχών έναντι ,16 ευρώ µε µέση τιµή κτήσης 0,88 ευρώ. Λόγος απόκτησης των ιδίων µετοχών είναι η διανοµή στο προσωπικό.αρµόδιο εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία πρόσωπο σχετικά µε την διενέργεια αγορών ιδίων µετοχών, τον προγραµµατισµό αυτών και την διαβίβαση εντολών, είναι ο κος Ευριπίδης Χαρ. οντάς αντιπρόεδρος του.σ και ιευθύνων Σύµβουλος. 9.Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 10.Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του.σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 23

24 Γ.ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων: Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της«επιλεκτοσ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 30 ης Ιουνίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις: Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή: ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη: Κατά τη γνώµη µας, οι 24

25 συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 30 η Ιουνίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 7.22 που παρατίθεται στο Προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων,στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις και δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων: Η Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43 α παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 4 παράγραφοι 6 εως 8 του Ν.3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το περιεχόµενό της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις. Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2008 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ευστάθιος Σ. Πρασσάς Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΣΟΛ α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 25

26 .ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης καθώς και των διερµηνειών που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τη µόνιµη επιτροπή ιερµηνειών που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 26

27 2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ Πωλήσεις , ,80 Κόστος Πωλήσεων ( ,40) ( ,16) Μικτό αποτέλεσµα , ,36 Άλλα Έσοδα , ,74 Έξοδα ιάθεσης ( ,92) ( ,19) Έξοδα ιοίκησης ( ,71) ( ,03) Άλλα Έξοδα 7.3 ( ,79) ( ,15) Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες Χρήσεως προ φόρων ( ,39) ( ,99) 7.4 ( ,07) ( ,85) ( ,46) ( ,84) Φόρος εισοδήµατος 7.5 ( ,56) ( ,14) Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες περιόδου ( ,02) ( ,98) Κέρδη Ανά Μετοχή -0,1357-0,1141 Σταθµισµένος Μέσος Όρος Αριθµού µετοχών

28 3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Σηµ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια , ,24 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , ,49 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις , ,55 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , , , ,69 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα , ,38 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , ,17 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώ- µενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα , ,53 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,9 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,59 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Κεφάλαιο και αποθεµατικά Μετοχικό Κεφάλαιο , ,50 Υπέρ το άρτιο , ,49 Ίδιες µετοχές , ,92 Λοιπά αποθεµατικά , ,25 Αποτελέσµατα Εις Νέον , ,76 Σύνολο καθαρής θέσης , ,08 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , ,61 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους , ,76 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων , , , ,24 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,33 Βραχυπρόθεσµα άνεια , ,81 Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις , , , ,27 Σύνολο υποχρεώσεων , ,51 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , ,59 28

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1/7/2007 30/6/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1/7/2007 30/6/2008 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1/7/2007 30/6/2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης & το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 (Τα ποσά αναγράφονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

SELECTED TEXTILES S.A.

SELECTED TEXTILES S.A. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 15 ο Χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος Αχαρνές ΑΡ.ΓΕΜΗ 269901000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 01/07/2012 30/06/2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς &

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Για την περίοδο 01.07.2006 30.06.2007 (Τα ποσά αναγράφονται σε ευρώ) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΓΚΙΑΛΙΖΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 15 ο Χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος Αχαρνές ΑΡ.ΓΕΜΗ 269901000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Από 1 Ιουλίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013 (χρήση 01.07.2013-30.06.2014) Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 17/05/2016 Αριθ.Πρωτ.: 423336 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ) Χρήσης 01/07/ /06/2009 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ) Χρήσης 01/07/ /06/2009 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ) Χρήσης 01/07/2008-30/06/2009 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Για την περίοδο 01.07.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S Λυκοβρύσεως 15, Μεταμόρφωση, 14452 Αρ.Μ.Α.Ε. 15230 / 01 / Β / 87 / 210 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0004746901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι, Σας υϖοβάλουµε ϖρος έγκριση τις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Ι.Φ.Ε.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 130, ΑΘΗΝΑ 106 81 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 2120701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 152 32 Α.Φ.Μ.: 999839600.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 50297/01ΑΤ/Β/01/443 Α.Φ. 370270 Περιεχόµενα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα