ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1/7/ /6/2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1/7/2007 30/6/2008"

Transcript

1 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1/7/ /6/2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης & το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 (Τα ποσά αναγράφονται σε ευρώ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε» στις 27 Σεπτεµβρίου 2008 και στη συνέχεια τροποποιήθηκαν µε την απόφαση του.σ στις 1 Οκτωβρίου 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στο τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ευριπίδης Χαρ. οντάς Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 1

2 Α. ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...5 Β.ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 Αντικείµενο Εργασιών... 8 ιοίκηση - ιεύθυνση Εταιρείας... 9 Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχική Σύνθεση...10 ικαιώµατα Υποχρεώσεις Μετόχων...10 Προσωπικό...12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...13 Επί των αποτελεσµάτων...13 Επί του Ισολογισµού...15 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ...18 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...19 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...20 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ.Λ.Π ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ µε το άρθρ.4 παρ.7 του Ν.3556/ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ του άρθρ.4 παρ του Ν.3556/ Γ.ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις: Πρώτη χρήση εφαρµογής των.π.χ.π.: Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων:

3 6.5 Πληροφόρηση κατά τοµέα : Εκτιµήσεις ιοίκησης: Συναλλαγµατικές µετατροπές : Ενσώµατα Πάγια: Κόστος ανεισµού: Άϋλα περιουσιακά στοιχεία: Αποµείωση αξίας Περιουσιακών Στοιχείων εκτός της υπεραξίας: Επενδύσεις : Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα: Λογαριασµοί Απαιτήσεων: Αποθέµατα: Μετοχικό κεφάλαιο: ανεισµός: Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις: Παροχές στο προσωπικό: Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Φόροι εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος): Προβλέψεις: Αναγνώριση εσόδων: Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα: Κέρδη ανά Μετοχή: Ίδιες µετοχές: ιανοµή µερισµάτων: Μισθώσεις: Κρατικές επιχορηγήσεις: Προσδιορισµός των εύλογων αξιών: Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης: ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Πληροφορίες κατά τοµέα Ανάλυση άλλων εσόδων Ανάλυση άλλων εξόδων Ανάλυση χρηµατοοικονοµικού κόστους Φόρος εισοδήµατος Ανάλυση πάγιου ενεργητικού Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

4 7.9.Αποθέµατα Ανάλυση πελατών και λοιπών απαιτήσεων Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρηµένες στα αποτελέσµατα Ταµιακά διαθέσιµα και Ταµιακά ισοδύναµα Μετοχικό Κεφάλαιο Αποτελέσµατα εις νέον και λοιπά Αποθεµατικά Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους κατά την έξοδο από την υπηρεσία Επιχορηγήσεις ενσωµάτων ακινητοποιήσεων Ανάλυση προµηθευτών Ανάλυση δανείων Ανάλυση προβλέψεων & λοιπών υποχρεώσεων Αγορά Ιδίων Μετοχών Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του.λ.π ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 του Ν.3401/ ΙΑ ΥΚΤΙΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

5 Α. ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.3556/2007) Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» 1. Ηλίας Απ. οντάς, Πρόεδρος 2. Ευριπίδης Χαρ. οντάς, Αντιπρόεδρος & /νων Σύµβουλος 3. Απόστολος Ηλ. οντάς, Μέλος.Σ & /νων Σύµβουλος υπό την άνω ιδιότητα µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ιοικητικό Συµβούλιο, δηλώνουµε ότι : a)οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 1/7/2007 έως 30/6/2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας. β)η Ετήσια Έκθεση του διοικητικού συµβουλίου,απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη,τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας,συµπεριλαµβανοµένης και της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει. Αχαρνές, 1 /10 / 2008 Ηλίας Απ. οντάς Ευριπίδης Χαρ. οντάς Απόστολος Ηλ. οντάς Πρόεδρος Αντιπρόεδρος & /νων Σύµβουλος Μέλος& /νων Σύµβουλος 5

6 Β.ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Η παρούσα Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» αφορά τη χρήση από 1η Ιουλίου 2007 έως την 30η Ιουνίου 2008, και συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920,του άρθρου 4 του Ν.3556/ και της σχετικής απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς(7/448/ ) και περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της ανωτέρω διαχειριστικής περιόδου για την εταιρεία. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι Έχουµε την τιµή να υποβάλλουµε µε την παρούσα έκθεση για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» που αφορούν την διαχειριστική περίοδο που έληξε στις (περίοδος έως και ), σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και να σας εκθέσουµε τα ακόλουθα σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, την οικονοµική της θέση,τις προβλεπόµενες από το ιοικητικό Συµβούλιο προοπτικές καθώς και τους µακροχρόνιους στόχους και στρατηγικό σχεδιασµό. υστυχώς δραστηριοποιούµαστε σε ένα κλάδο που πλήττεται πλέον µε διάρκεια και διαφαίνεται σαφώς ότι µε µεγάλη δυσκολία θα µπορέσει να ανταπεξέλθει των δυσκολιών και να ανακάµψει. Ο κλάδος που στην δεκαετία του 80 προσέφερε τα µέγιστα στο εµπορικό ισοζύγιο της χώρας χρειάζεται άµεσα τη στήριξη και παρέµβαση της πολιτείας για να µπορέσει να σταθεροποιηθεί και να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και την προσφορά του στις τοπικές κοινωνίες και την χώρα. Τα αποτελέσµατα όλων των εταιρειών του κλάδου είναι αρνητικά.το κόστος παραγωγής των προϊόντων αυξάνεται µε τις συνεχόµενες αυξήσεις των πρώτων υλών και των υπηρεσιών (Εργατικά -Ενέργεια). Το ενισχυµένο νόµισµα του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά τα τελευταία έτη,το συνεχώς αυξανόµενο κόστος παραγωγής, η αύξηση των επιτοκίων της Ε.Κ.Τ είναι παράγοντες που έχουν καταστήσει τα ευρωπαϊκά προϊόντα και ειδικά των κλωστοϋφαντουργικών ειδών να µην είναι πλέον ανταγωνιστικά σε σχέση µε τα προϊόντα των αποκαλούµενων χωρών χαµηλού κόστους τα οποία στην κυριολεξία έχουν κατακτήσει την ευρωπαϊκή αγορά. 6

7 Οι συνέπειες των ανωτέρω έχουν αποτυπωθεί στα αποτελέσµατα των εταιρειών και κατ επέκταση και στα αποτελέσµατα της εταιρείας µας. Η ιοίκηση της εταιρείας µε νέο πρόγραµµα αναδιοργάνωσης προσπαθεί αφενός να συρρικνώσει τις δαπάνες (ακόµη και µε µείωση προσωπικού ) και αφετέρου να ελέγξει την ποσότητα της παραγωγής σε σχέση µε τη ζήτηση ώστε να επιτύχει ορθολογικότερη διαχείριση της αποθεµατοποίησης των αγαθών. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε» µε το διακριτικό τίτλο «STIAFILCO» ιδρύθηκε το 1970 (ΦΕΚ 1322/ ) και είναι εγκατεστηµένη σε µισθωµένες κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο 15 ο χιλιόµετρο της Λεωφόρου Πάρνηθος - Αχαρνές. Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 1419/06/Β/86/43 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 έτη. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού, σκοπός της Εταιρείας είναι η βιοµηχανική επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και η παραγωγή παντός είδους νήµατος και άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καθώς και η εµπορία προϊόντων βάµβακος, η βιοµηχανική επεξεργασία προϊόντων τρίτων κ.ά.. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 16 ης εκεµβρίου 2006 έγινε τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας µε διεύρυνση του σκοπού αυτής για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια ή και βιοµάζα. Η εταιρεία λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών». Τό 1991, οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αυξήσεως του µετοχικού της κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε µε ηµόσια Εγγραφή και Ιδιωτική Τοποθέτηση. Έτσι εισήχθησαν συνολικά κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε µία.. Μετά από διαδοχικές αυξήσεις σήµερα έχουν εισαχθεί στην αγορά µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30. 7

8 H Εταιρεία κατά την 30 η Ιουνίου 2008 απασχολούσε 405 άτοµα και αποτελεί µία από τις λίγες εταιρίες του κλάδου που διαθέτει πλήρως καθετοποιηµένη παραγωγική διαδικασία, καθώς όλα τα στάδια από την παραλαβή του συσπόρου βάµβακος µέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος, διενεργούνται από την ίδια στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στα Φάρσαλα, τη Λιβαδειά, και τη Λαµία. Πιο συγκεκριµένα, η οργάνωση παραγωγής περιλαµβάνει: Τρία σύγχρονα εκκοκκιστήρια βάµβακος που καλύπτουν ποιοτικά την υψηλών προδιαγραφών παραγωγή βαµβακονηµάτων (2 στο Εργοστάσιο Φαρσάλων, 1 στο Εργοστάσιο Λαµίας). Τέσσερα Κλωστήρια συνολικής δυναµικότητας δακτυλιοφόρων αδραχτιών ένα κλωστήριο Οpen- End µε κεφαλές ανοικτής κλώσης και στριπτήρια που της εξασφαλίζουν ευελιξία στην παραγωγή της η οποία επικεντρώνεται κυρίως σε νήµατα πεννιέ (Εργοστάσιο Φαρσάλων). Βαφεία νηµάτων που αξιοποιούν εµπορικά µέρος της παραγωγής των κλωστηρίων (Εργοστάσιο Λιβαδειάς). Αντικείµενο Εργασιών Η Εταιρεία ασχολείται: Με την εκκόκκιση σύσπορου βαµβακιού Με την εµπορία εκκοκκισµένου βάµβακος Με την παραγωγή νηµάτων Με τον εξευγενισµό νηµάτων εν δραστηριοποιείται ακόµη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στις υποβλήθηκε αίτηση στη Ρ.Α.Ε (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ) για παροχή αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια. Με την µε αρ.πρωτ. 6/Φ16.178/7503π.ε / απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δόθηκε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικό σταθµό εγκατεστηµένης ισχύος 9,99 ΜW στη θέση Βαµβακού του ήµου Πολυδάµαντα Λάρισας. 8

9 ιοίκηση - ιεύθυνση Εταιρείας Η Εταιρεία βάσει του καταστατικού της δύναται να διοικείται από 5 εως 15 µέλη.με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας της 16ης εκεµβρίου 2006 εκλέχθηκε 8µελές ιοικητικό Συµβούλιο. Με απόφαση του.σ της 9 ης Σεπτεµβρίου 2008 τη θέση του παραιτηθέντος εκτελεστικού µέλους κου Αποστόλου οντά του Χρήστου έλαβε ο κος Απόστολος οντάς του Ιωάννου.Η εκλογή του νέου µέλους θα επικυρωθεί από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας. Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, έχει ως ακολούθως: ΗΛΙΑΣ ΑΠ. ΟΝΤΑΣ Πρόεδρος του.σ., µη εκτελεστικό µέλος ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ΧΑΡ. ΟΝΤΑΣ Αντιπρόεδρος του.σ, ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ. ΟΝΤΑΣ ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΟΝΤΑΣ Εκτελεστικό µέλος ΑΡΕΤΗ ΑΝ Ρ.ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Εκτελεστικό µέλος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΑΓ.ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Μέλος µη εκτελεστικό και Νοµικός Σύµβουλος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΝΤ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Μέλος ανεξάρτητο µη εκτελεστικό ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ.ΘΕΟ ΩΡΟΥ Μέλος ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου έχει ορισθεί µέχρι την 16η εκεµβρίου 2008 και παρατείνεται εκ του καταστατικού της εταιρείας έως την επόµενη Γενική Συνέλευση. Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσµεύουν οι κ.κ Ευριπίδης Χαρ. οντάς, Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος, Απόστολος Ηλ. οντάς, Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος. 9

10 Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχική Σύνθεση Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά µετοχή. Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου αναλυτικά αναφέρεται στις σηµειώσεις των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων στην παράγραφο Οι µετοχές της Εταιρείας µε απόφαση της Γ.Σ της 20ης Ιανουαρίου 2006 έχουν µετατραπεί από ανώνυµες κοινές σε ονοµαστικές κοινές. Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών τον Απρίλιο του ικαιώµατα Υποχρεώσεις Μετόχων Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µετόχων που ενσωµατώνονται στους άϋλους τίτλους της Εταιρείας καθορίζονται : από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών. από τους όρους του καταστατικού της Εταιρείας. από τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, που λαµβάνονται µέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. Κάθε κατηγορία µετοχών της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, που καθορίζονται από τον Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δεν περιέχει περισσότερο περιοριστικότερες διατάξεις από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες, µε µονάδα διαπραγµάτευσης τις δέκα (10) µετοχές. Οι Μέτοχοι, ουδεµία ευθύνη υπέχουν πέραν της ονοµαστικής αξίας των µετοχών που κατέχουν και συµµετέχουν στη διοίκηση, στη διανοµή των κερδών και στη διανοµή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σε περίπτωση διάλυσής της, ανάλογα µε τον αριθµό, το είδος των µετοχών που κατέχουν και σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτήν σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο Μετοχικό Κεφάλαιο. 10

11 Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγισµα οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµειχθούν µε οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαµένει, λογίζεται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, ως προς τις σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόµους. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσµεύσει το σύνολο ή µέρος των µετοχών του στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσει τη σχετική Βεβαίωση έσµευσης των µετοχών στο Ταµείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον µέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου: έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το διορισµό ενός ή περισσότερων ελεγκτών ειδικά για τον έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Κ.Ν. 2190/1920 και µπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από της καταθέσεως της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες Μέτοχοι, οφείλουν να αναγράφουν τα θέµατα για τα οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στο δικαιούχο, µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, στα γραφεία της Εταιρείας ή όπου αλλού ορισθεί. Ο τόπος και οι άλλες λεπτοµέρειες της καταβολής θα ανακοινώνεται δια του Τύπου. 11

12 Τα µερίσµατα, τα οποία δεν ζητήθηκαν για µία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία τα κέρδη των εταιρειών βαρύνονται µε φόρο πριν από οποιαδήποτε διανοµή (25% στην παρούσα χρήση). Τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική επιβάρυνση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα, λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Προσωπικό Η Εταιρεία κατά την 30 η Ιουνίου 2008 απασχολούσε 405 εργαζοµένους. Η εξέλιξη του προσωπικού κατά κατηγορία κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας έχει ως εξής: ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ιοικητικό Εργατοτεχνικό ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Εταιρεία έχει συνάψει Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Συµβόλαιο εργοστάσιο Φαρσάλων. Οι εργαζόµενοι δεν µετέχουν στο κόστος της ασφάλισης. για το προσωπικό της που εργάζεται στο Η Εταιρεία είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του υπουργείου εργασίας (ιατρός εργασίας, τεχνικός ασφαλείας, εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου). 12

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επί των αποτελεσµάτων Όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις,ο κύκλος εργασιών κατά την χρήση ανήλθε σε 48,800 εκατ. έναντι 59,262 εκατ. της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου, σηµειώνοντας µείωση κατά 17,65% αποτέλεσµα στης αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας. Οι πωλήσεις της εταιρείας στο εξωτερικό αντιστοιχούν στο 61,77% του συνόλου του κύκλου εργασιών της. Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 01/07/ /06/ /07/ /06/2007 Πωλήσεις εκκοκκισµένου βάµβακος ιδίας παραγωγής , ,94 Πωλήσεις νηµάτων κλωστηρίων - στριπτηρίων , ,04 Πωλήσεις νηµάτων επεξεργασµένων , ,10 Πωλήσεις υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου , ,79 Πωλήσεις υποπροϊόντων κλωστηρίων , ,26 Πωλήσεις µοουτς , ,19 Πωλήσεις εκκοκκισµένου βάµβακος εµπορίου , ,59 Πωλήσεις νηµάτων εµπορίου , ,55 Έσοδα από επεξεργασία φασόν , ,39 Λοιπές πωλήσεις , ,95 Σύνολα , ,80 Η εταιρεία κατά την διαχειριστική περίοδο 1/7/ /6/2008 είχε ζηµίες µετά από φόρους 7,096 εκατ., έναντι ζηµιών 5,996 εκατ. της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου δηλαδή µία αύξηση των ζηµιών σε ποσοστό 18,34%. Το µικτό αποτέλεσµα παρουσίασε αύξηση κατά 88,93% από 1,913 εκατ. ζηµία σε 3,614 εκατ. ζηµία. Το αποτέλεσµα πρό φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBIΤDA) σηµείωσε αύξηση της τάξεως του 155,67% και ανέρχεται κατά την περίοδο σε 2,214 εκατ. ζηµία από 865 χιλ. ζηµία κατά την περίοδο Τα αποτελέσµατα της εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο 1/7/2007 εως 30/6/2008 επηρεάσθηκαν σηµαντικά από την µείωση των τιµών των προϊόντων και την πτώση των πωλήσεων. Η σηµαντική µείωση των πωλήσεων σε σύγκριση µε τις πωλήσεις της προηγούµενης χρήσεως οφείλεται α) στη µείωση των πωλήσεων εκκοκκισµένου βάµβακος προϊόν χρηµατιστηριακό του οποίου η εµπορία εξετάζεται πάντοτε ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς και µπορεί από χρήση σε χρήση να αποκλίνει.κατά την κρινόµενη διαχειριστική περίοδο η διοίκηση δεν έκρινε σκόπιµο σε µία τόσο ρευστή οικονοµική συγκυρία να προβεί σε εµπορία εκκοκκισµένου βάµβακος β) από τη ποσοτική µείωση των πωλήσεων των 13

14 νηµάτων η οποία συνοδευόταν και από πτώση των τιµών πώλησης εξ αιτίας της παγκόσµιας δυσχερούς οικονοµικής συγκυρίας (νοµισµατική αστάθεια, αποδυνάµωση $ έναντι του, αύξηση επιτοκίων ) µε αποτέλεσµα οι τιµές των ευρωπαϊκών προϊόντων συνεχώς να µειώνονται και φυσικά και οι πωλήσεις, και τα ευρωπαϊκά κλωστήρια να αναγκάζονται να πουλήσουν κάτω από το κόστος παραγωγής,ενώ τα προϊόντα από τρίτες χώρες να εισάγονται στην Ε.Ε σε πολύ χαµηλές τιµές. Κατ αντιστοιχία των µειωµένων πωλήσεων της τρέχουσας περιόδου 1/7/ /6/2008 έχουµε και µείωση του κόστους πωληθέντων συγκριτικά µε το κόστος πωληθέντων της προηγούµενης περιόδου το οποίο οφείλεται στις µειωµένες ποσότητες πωλήσεων. Ωστόσο το κόστος πωλήσεων συγκριτικά µε τις µειωµένες ποσότητες πωλήσεων εµφανίζεται αυξηµένο εξ αιτίας της αύξησης της τιµής αγοράς των πρώτων υλών και των βιοµηχανικών εξόδων (ενέργεια εργασία κ.λ.π, µεταφορικά & προµήθειες διάθεσης), γεγονός που οδήγησε σε καταγραφή αυξηµένων λειτουργικών ζηµιών χρήσης. Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 769 χιλ. έναντι 655 χιλ. της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,37% λόγω αναδιοργάνωσης του τµήµατος πωλήσεων, ενώ τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας παρουσίασαν µείωση κατά 23,86% από 2,121 εκατ. σε 1,615 εκατ. γεγονός που οφείλεται σε ποσό 269 χιλ. που προέκυψε από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2003 έως 2006 και επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσης καθώς και σε εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρείας. Τα άλλα έξοδα ανήλθαν σε 442 χιλ. έναντι 711 χιλ. της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου παρουσιάζοντας µείωση κατά 37,84% γεγονός που οφείλεται κυρίως σε µη διενέργεια προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο διότι δεν κρίθηκε σκόπιµο από τη διοίκηση της εταιρείας καθότι ήδη υπάρχει σωρευµένη πρόβλεψη 735 χιλ.. Το χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) ανήλθε σε 1,409 εκατ. έναντι 1,177 εκατ. της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,66%, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε συµψηφισµό κέρδους από χρηµατοοικονοµικά παράγωγα και αυξηµένων χρεωστικών τόκων λόγω αυξήσεως του βραχυπρόθεσµου δανεισµού. Κατά την χρήση η εταιρεία παρήγαγε συνολικά τόνους µονόκλωνων, πολύκλωνων, βαµµένων και Οpen-End νηµάτων έναντι τόνων της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου σηµειώνοντας µείωση κατά 5,41 %, διέθεσε δε συνολικά τόνους ιδιοπαραγώµενων νηµάτων έναντι τόνους της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου σηµειώνοντας µείωση κατά 15,30 %. Επίσης η εταιρεία επεξεργάσθηκε 164 τόνους νήµατος τρίτων έναντι 159 τόνων της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου σηµειώνοντας αύξηση κατά και 3,14% και διέθεσε 437 τόνους νήµατα εµπορίου έναντι 602 τόνων της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου σηµειώνοντας µείωση κατά 27,46%. 14

15 Επί του Ισολογισµού Οι επενδύσεις κατά την χρήση ανήλθαν σε 9,2 εκατ. και αφορούν κυρίως επενδύσεις σε µηχανήµατα στα κλωστήρια των Φαρσάλων καθώς και στο βαφείο της Λιβαδειάς, καθώς και σε άυλα περιουσιακά στοιχεία. Κατά την παρούσα χρήση έγινε διακαιοπραξία ανταλλαγής αγρών στην κτηµατική περιφέρεια Βαµβακούς Φαρσάλων η οποία κρίθηκε ιδιαίτερα συµφέρουσα για την εταιρεία διότι µε τον αποκτώµενο αγρό επιτυγχάνεται συνένωση µε άλλους όµορους αγρούς που ανήκουν ήδη στην εταιρεία, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µία ενιαία ιδιοκτησία σε προνοµιακή θέση και κατάλληλη για µελλοντική χρήση από την εταιρεία προς επίτευξη των σκοπών της. Η αξία κτήσης του Ενσώµατου Παγίου Ενεργητικού ανέρχεται σε 134,292 εκατ. έναντι 126,348 εκατ. της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου. Το συνολικό αναπόσβεστο πάγιο ενεργητικό της Εταιρείας ανέρχεται στις σε 71,265 εκατ. έναντι 66,497 εκατ. στις Το πάγιο ενεργητικό της εταιρείας την 30 η Ιουνίου 2008 έχει ως εξής: Γήπεδα ,27 Κτίρια Αξία κτήσης ,11 Αποσβέσεις ,65 Αναπόσβεστη αξία ,46 Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκ/σεις Αξία κτήσης ,80 Αποσβέσεις ,26 Αναπόσβεστη αξία ,54 Μεταφορικά µέσα Αξία κτήσης ,06 Αποσβέσεις ,11 Αναπόσβεστη αξία ,95 Έπιπλα-Εξοπλισµός Αξία κτήσης ,51 Αποσβέσεις ,46 Αναπόσβεστη αξία ,05 Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση - προκαταβολές & παραγγελίες παγίων στοιχείων κατά την 30/6/2008 Και ειδικότερα ,12 Γήπεδα -Οικόπεδα εµβαδόν /τ.µ Αξία κτήσης Συγκρότηµα Φαρσάλων ,27 Συγκρότηµα Λιβαδειάς ,00 Συγκρότηµα Λαµίας ,00 Σύνολα ,27 15

16 Κτίρια - Κτιριακές Εγκαταστάσεις εµβαδόν/τ.µ Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Συγκρότηµα Φαρσάλων , , ,43 Συγκρότηµα Λιβαδειάς , , ,87 Συγκρότηµα Λαµίας , , ,23 Κτίρια σε ακίνητα τρίτων , , ,93 Σύνολα , , ,46 Στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου 3299/04 έχει εγκριθεί επιχορήγηση για εκσυγχρονισµό κλωστηρίου Α και επεµβάσεις στα δίκτυα νερού στο συγκρότηµα Φαρσάλων η οποία ανέρχεται σε Τα γήπεδα και τα κτίρια, αποτιµώνται στο τεκµαρτό κόστος µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους. Τα µηχανήµατα, τα µεταφορικά µέσα καθώς και τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους. Η Εταιρεία προέβη στην αποτίµηση της εύλογης αξίας των γηπέδων και κτιρίων κατά την 1η Ιουλίου 2004 και οι εύλογες αξίες αυτές χρησιµοποιήθηκαν ως τεκµαρτό κόστος κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ. Η υπεραξία που προέκυψε καταχωρήθηκε στο λογαριασµό της καθαρή θέσης «κέρδη σε νέο». Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της Εταιρείας παρουσίασε µείωση κατά 3,879 εκατ., από 37,270 εκατ. στις σε 33,391 εκατ. στις Ειδικότερα η διαφορά οφείλεται κυρίως α) σε µείωση των Α και Β υλών λόγω ρευστοποίησης υπαρχόντων αποθεµάτων εκκοκκισµένου βάµβακος και διαφορετική διαχείριση αγοράς και αποθεµατοποίησης αυτών και β) σε µείωση των ανοικτών υπολοίπων των πελατών λόγω µειωµένων πωλήσεων. Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως των αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Η εταιρεία κατά την δεν κατέχει χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Η εταιρεία κατά την κατείχε 610 χιλ. δολάρια τα οποία αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος της και τα οποία αντιστοιχούν σε 387 χιλ.ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 55,098 εκατ. στις έναντι 61,218 εκατ. στις διαφορά που αναλύεται σε αύξηση από καταχώρηση απ ευθείας στην καθαρή θέση ποσού 1,206 εκατ. το οποίο προήλθε από µείωση της αναβαλλόµενης φορολογίας από 29 % σε 25%, από µείωση ποσού 230 χιλ που αφορά αγορά ιδίων µετοχών και τέλος από µείωση κατά ποσό 7,096 16

17 εκατ. που αφορά ζηµίες χρήσης. Κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, η εταιρεία µε αποφάσεις των Γ.Σ της 20 η ς Ιανουαρίου 2006 και της 16 ης εκεµβρίου 2006 και κατόπιν σχετικών αποφάσεων του.σ,προχώρησε σε αγορά ιδίων µετοχών, αξίας ,08 οι οποίες µαζί µε δωρεάν µετοχές οι οποίες προέκυψαν από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχονται κατά την 30 η Ιουνίου 2008 σε ίδιες µετοχές και αντιστοιχούν στο 1,83% του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου. Η µέση τιµή κτήσης αυτών ανέρχεται σε 0,68 ευρώ.κατα την παρούσα χρήση η εταιρεία προέβη σε αγορά ιδίων µετοχών έναντι ,16 ευρώ µε µέση τιµή κτήσης 0,88 ευρώ. Λόγος απόκτησης των ιδίων µετοχών είναι η διανοµή στο προσωπικό.αρµόδιο εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία πρόσωπο σχετικά µε την διενέργεια αγορών ιδίων µετοχών, τον προγραµµατισµό αυτών και την διαβίβαση εντολών, είναι ο κος Ευριπίδης Χαρ. οντάς αντιπρόεδρος του.σ και ιευθύνων Σύµβουλος. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους ανήλθαν σε 605 χιλ. έναντι 1,069 εκατ. διαφορά που οφείλεται αφενός µεν στην µείωση του προσωπικού της εταιρείας και αφετέρου σε διενέργεια νέας αναλογιστική µελέτης. Κατά την παρούσα χρήση εισπράχθηκε µέρος επιχορήγησης του προγράµµατος «επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας» ποσού 674 χιλ. ευρώ. Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσιάζονται αυξηµένες κατά την και διαµορφώνονται σε 39,101 εκατ. από 30,852 εκατ. στις , κυρίως από την αύξηση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού λόγω των επενδύσεων. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες για µετατροπή µέρους του βραχυπρόθεσµου δανεισµού σε µακροπρόθεσµο µε απλό κοινοπρακτικό δάνειο. Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες των οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων χρήσεως 2007 και 2008 είναι οι κάτωθι: 01/07/ /06/ /07/ /06/2007 Κυκλοφορούν / Σύνολο Ενεργητικού 0,32 0,35 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 1,09 1,40 Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό 0,77 0,92 Κυκλοφορούν / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,85 1,21 Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια 0,92 0,71 17

18 Το υπόλοιπο σωρευµένων κερδών σε νέο ανέρχεται κατά τη λήξη της χρήσης σε ,27. Εναπόκειται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης να αποφασίσει για διανοµή µερίσµατος στους µετόχους. Η Εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ διαθέτει επαρκή παραγωγική δυναµικότητα, ισχυρό δίκτυο πωλήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη και η προσπάθεια της διοίκησης είναι να µπορέσει να παραµείνει ανταγωνιστικά στις αγορές που έχει κατακτήσει επί σειρά ετών µε την ποιότητα των προϊόντων της και την εξυπηρέτηση που παρέχει στους πελάτες της. Η εταιρεία µετά από αίτηση στην Ρ.Α.Ε (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ) έλαβε την µε αριθµ.πρωτ. 6/Φ16.178/7503/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργειας. Η εταιρεία προχωρά στις επί µέρους υπολειπόµενες αδειοδοτήσεις ούτως ώστε να αποκτήσει και την άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου. Με απόφαση του.σ της 3/7/2008 σύµφωνα µε το άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας ιδρύθηκε η εταιρεία SELECTED VOLT AΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 100 % θυγατρική της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΒΕ, ούτως ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τους σκοπούς της εταιρείας που αφορούν την ενέργεια. Οι στόχοι της εταιρείας µας για την επόµενη πενταετία παραµένουν η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας στους τοµείς αγοράς πρώτων υλών και παραγωγικής διαδικασίας όσον αφορά την δραστηριότητα της εταιρείας στον παραδοσιακό κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και η άµεση δραστηριοποίησή της στον κλάδο της ενέργειας µε την έναρξη της δραστηριότητας στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από ηλιακή ενέργεια. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιµών αγοράς, συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολή των επιτοκίων. α)κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος τιµής: H εταιρεία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των αποθεµάτων (κυρίως νηµάτων) πιθανή πτώση της τιµής των οποίων µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσµατα µέσω υποτίµησης των αποθεµάτων. Για αυτό και η διοίκηση ήδη από την παρούσα χρήση προσανατολίσθηκε σε διαφορετική διαχείριση αποθεµατοποίησης. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος :Η εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο προερχόµενο κυρίως από το δολάριο Αµερικής.Ωστόσο η µη σηµαντικότητα των κονδυλίων των υποχρεώσεων και απαιτήσεων σε δολάρια κατά την δεν επιφέρουν σηµαντικό συναλλαγµατικό κίνδυνο. 18

19 β)κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από το δανεισµό. Ο συνολικός βραχυπρόθεσµος δανεισµός της εταιρείας κατά την ανέρχεται σε ,96 ευρώ.η συνολική υποχρέωση αφορά σε δανεισµό κυµαινόµενου επιτοκίου το οποίο και εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολής επιτοκίου. Παρακάτω παρουσιάζεται η ευαισθησία του αποτελέσµατος καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε µια µεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +0,5% ή του -0,5%. 1.Αύξηση επιτοκίου κατά 0,5%:Τα αποτελέσµατα και τα ίδιa κεφάλαια της εταιρείας σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρύνονταν κατά ,90 ευρώ. 2..Μείωση επιτοκίου κατά 0,5%:Τα αποτελέσµατα και τα ίδιο κεφάλαια της εταιρείας σε αυτή την περίπτωση θα αυξάνονταν κατά ,90 ευρώ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η παγκόσµια οικονοµική ύφεση,το ενισχυµένο νόµισµα του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά τα τελευταία έτη,το συνεχώς αυξανόµενο κόστος παραγωγής, η αύξηση των επιτοκίων της Ε.Κ.Τ είναι παράγοντες που έχουν καταστήσει τα ευρωπαϊκά προϊόντα και ειδικά των κλωστοϋφαντουργικών ειδών να µην είναι πλέον ανταγωνιστικά σε σχέση µε τα προϊόντα των αποκαλούµενων χωρών χαµηλού κόστους τα οποία στην κυριολεξία έχουν κατακτήσει την ευρωπαϊκή αγορά.η διοίκηση έχει δροµολογήσει σειρά οργανωτικών, λειτουργικών και χρηµατοοικονοµικών µέτρων για να αντιµετωπίζει την διαφαινόµενη νέα κρίση και τη συνεχιζόµενη όσον αφορά το κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Στην επόµενη διαχειριστική περίοδο βασικός στόχος της εταιρείας παραµένει η µείωση των ζηµιών που εµφανίζει κατά τα τελευταία έτη. Η ιοίκηση της εταιρείας µε νέο πρόγραµµα αναδιοργάνωσης προσπαθεί αφενός να συρρικνώσει τις δαπάνες (ακόµη και µε µείωση προσωπικού ) και αφετέρου να ελέγξει την ποσότητα της παραγωγής σε σχέση µε τη ζήτηση ώστε να επιτύχει ορθολογικότερη διαχείριση της αποθεµατοποίησης των αγαθών. Ο στρατηγικός σχεδιασµός της διοίκησης της εταιρείας, περιλαµβάνει και την δραστηριοποίηση της εταιρείας στον ενεργειακό κλάδο µέσω των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, όπου περιλαµβάνεται και η µονάδα φωτοβλταικού πάρκου 9,99 ΜW στην θέση «Βαµβακού» του ήµου Πολυδάµαντα του νοµού Λάρισας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης χορήγησε στην εταιρεία την υπ αριθµ. 6/Φ16.178/7503/ άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθµό που θα εγκατασταθεί στη θέση 19

20 «Βαµβακού», της διοικητικής περιφέρειας του δήµου Πολυδάµαντα του νοµού Λάρισας. Ο φωτοβολταϊκός σταθµός είναι συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 9,99 MWp, µε τις απαιτούµενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για τη µετατροπή της τάσης σε εναλλασσόµενη µε χαρακτηριστικά ίδια µε αυτά του δικτύου και λοιπές αναγκαίες κατασκευές και εγκαταστάσεις». Η Άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστηµα 25 ετών. Η διάρκεια ισχύος της µπορεί να ανανεωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. Η ιοίκηση εκτιµά, ότι ο ενεργειακός κλάδος στην Ελλάδα,αλλά και στην Ευρώπη, είναι πολλά υποσχόµενος και θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Με απόφαση της 3 ης Ιουλίου 2008 του.σ της εταιρείας, αποφασίσθηκε η ίδρυση 100 % θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία θα εξυπηρετεί τους ενεργειακούς σκοπούς της εταιρείας. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες για µετατροπή µέρους του βραχυπρόθεσµου δανεισµού σε µακροπρόθεσµο µε απλό κοινοπρακτικό δάνειο. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ.Λ.Π 24. Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών(παροχή µηχανογραφικής εξυπηρέτησης ενοίκια )σε ΑΦΟΙ ΟΝΤΑ ΑΕΒΕΒ ευρώ 2.729,64,βασικά διοικητικά στελέχη της οποίας είναι και βασικά διοικητικά στελέχη της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΒΕ και τα οποία ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει ειδικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Ενοικίαση γραφείων διοίκησης από ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ευρώ ,00 βασικά διοικητικά στελέχη της οποίας είναι και βασικά διοικητικά στελέχη της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΒΕ και τα οποία ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει ειδικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Αµοιβές διευθυντικών στελεχών ευρώ ,14 20

21 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ µε το άρθρ.4 παρ.7 του Ν.3556/ ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ ,50 και διαιρείται σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Όλες οι µετοχές είναι ονοµαστικές και εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών (Κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης») του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Κάθε κοινή µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. 2.Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη µεταβίβαση από το Καταστατικό της. 3.Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν.3556/2007 Οι µέτοχοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ) που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνολικού αριθµού των µετοχών παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 44,93% ΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 7,05% ΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 7,05% ΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 5,60% ΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 5,46% 4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 5.Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου εν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 6.Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας εν είναι γνωστές συµφωνίες µετόχων που συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου. 21

22 7.Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του.σ. και τροποποίησης καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20. 8.Αρµοδιότητα του.σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν 2190/1920, οι εταιρείες έχουν δικαίωµα κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τους να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών τους. εν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της εταιρείας. 9.Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 10.Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του.σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξ αιτίας δηµόσιας πρότασης. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ του άρθρ.4 παρ.7 του Ν.3556/ ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 2.Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 3.Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν.3556/2007 ΜΕΤΟΧΟΣ 30/6/ /6/2007 PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ 44,93% 45,09% ΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 7,05% 7,05% ΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 7,05% 7,05% ΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 5,60% 5,60% ΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 5,46% 5,46% 22

23 4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 5.Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 6.Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας εν έγινε γνωστή στην εταιρεία ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της. 7.Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του.σ. και τροποποίησης καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. Σύµφωνα µε τον κ.ν 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας,µε απόφαση του.σ της 9 ης Σεπτεµβρίου 2008 τη θέση του παραιτηθέντος εκτελεστικού µέλους κου Αποστόλου οντά του Χρήστου έλαβε ο κος Απόστολος οντάς του Ιωάννου.Η εκλογή του νέου µέλους θα επικυρωθεί από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας. 8.Αρµοδιότητα του.σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 Κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, η εταιρεία µε αποφάσεις των Γ.Σ της 20 η ς Ιανουαρίου 2006 και της 16 ης εκεµβρίου 2006 και κατόπιν σχετικών αποφάσεων του.σ,προχώρησε σε αγορά ιδίων µετοχών, αξίας ,08 οι οποίες µαζί µε δωρεάν µετοχές οι οποίες προέκυψαν από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχονται κατά την 30 η Ιουνίου 2008 σε ίδιες µετοχές και αντιστοιχούν στο 1,83% του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου. Η µέση τιµή κτήσης αυτών ανέρχεται σε 0,68 ευρώ.κατα την παρούσα χρήση η εταιρεία προέβη σε αγορά ιδίων µετοχών έναντι ,16 ευρώ µε µέση τιµή κτήσης 0,88 ευρώ. Λόγος απόκτησης των ιδίων µετοχών είναι η διανοµή στο προσωπικό.αρµόδιο εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία πρόσωπο σχετικά µε την διενέργεια αγορών ιδίων µετοχών, τον προγραµµατισµό αυτών και την διαβίβαση εντολών, είναι ο κος Ευριπίδης Χαρ. οντάς αντιπρόεδρος του.σ και ιευθύνων Σύµβουλος. 9.Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 10.Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του.σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. εν υπήρξε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρήσης. 23

24 Γ.ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων: Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της«επιλεκτοσ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 30 ης Ιουνίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις: Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή: ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη: Κατά τη γνώµη µας, οι 24

25 συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 30 η Ιουνίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 7.22 που παρατίθεται στο Προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων,στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις και δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων: Η Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43 α παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 4 παράγραφοι 6 εως 8 του Ν.3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το περιεχόµενό της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις. Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2008 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ευστάθιος Σ. Πρασσάς Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΣΟΛ α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 25

26 .ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης καθώς και των διερµηνειών που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τη µόνιµη επιτροπή ιερµηνειών που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 26

27 2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ Πωλήσεις , ,80 Κόστος Πωλήσεων ( ,40) ( ,16) Μικτό αποτέλεσµα , ,36 Άλλα Έσοδα , ,74 Έξοδα ιάθεσης ( ,92) ( ,19) Έξοδα ιοίκησης ( ,71) ( ,03) Άλλα Έξοδα 7.3 ( ,79) ( ,15) Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες Χρήσεως προ φόρων ( ,39) ( ,99) 7.4 ( ,07) ( ,85) ( ,46) ( ,84) Φόρος εισοδήµατος 7.5 ( ,56) ( ,14) Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες περιόδου ( ,02) ( ,98) Κέρδη Ανά Μετοχή -0,1357-0,1141 Σταθµισµένος Μέσος Όρος Αριθµού µετοχών

28 3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Σηµ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια , ,24 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , ,49 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις , ,55 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , , , ,69 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα , ,38 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , ,17 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώ- µενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα , ,53 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,9 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,59 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Κεφάλαιο και αποθεµατικά Μετοχικό Κεφάλαιο , ,50 Υπέρ το άρτιο , ,49 Ίδιες µετοχές , ,92 Λοιπά αποθεµατικά , ,25 Αποτελέσµατα Εις Νέον , ,76 Σύνολο καθαρής θέσης , ,08 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , ,61 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους , ,76 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων , , , ,24 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,33 Βραχυπρόθεσµα άνεια , ,81 Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις , , , ,27 Σύνολο υποχρεώσεων , ,51 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , ,59 28

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Λ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 122646107000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Λ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 122650007000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για την σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της 2 Εταιρείας 2. Πληροφορίες για την ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.

1. Πληροφορίες για την σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της 2 Εταιρείας 2. Πληροφορίες για την ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Πληροφορίες για την σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της 2 Εταιρείας 2. Πληροφορίες για την ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε 3 2.1 Γενικές Πληροφορίες 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. Της xρήσης Από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. Της xρήσης Από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της xρήσης Από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 5 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 6 Επεξηγηµατική Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 8 Έκθεση ελέγχου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩ Η ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Αρ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 58202/01AT/B/0580 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 129 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2007 (ποσά σε Ευρώ) www.logismos.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2012 Περίοδος: 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ALSINCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ALSINCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ALSINCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

15 ο Χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος Αχαρνές ΑΡ.ΓΕΜΗ 8741201000 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 1 Ιουλίου 2014 31 εκεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 01.01.2007 31.12.2007

ΧΡΗΣΗ 01.01.2007 31.12.2007 ΧΡΗΣΗ 01.01.2007 31.12.2007 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΑΪΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 5 1 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Γ.Ε.ΜΗ 121913101000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου 6 2. Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή 14 3 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις I. Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E.

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Ν 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις εκπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AΘHNA MAΪOΣ 2007 KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α E ΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ( 1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2008) (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου 8 2. Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή 13 3 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις I. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 15 II. Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα