Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας"

Transcript

1 Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

2 Διαχείριση οργανικών αποβλήτων Κτηνοτροφικά απόβλητα (κοπριά) Υφιστάμενη πρακτική : Απόρριψη σε lagoon ζύμωση στην ατμόσφαιρα - χρήση στις καλλιέργειες ως λίπασμα Προβλήματα: Έκλυση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα (μεθάνιο και N 2 O), πρόκληση οσμών, απόρριψη στο έδαφος μη λαμβάνοντας υπόψη ορθές πρακτικές Απόβλητα τυροκομικών μονάδων οινοποιείων ελαιοτριβείων: υψηλό οργανικό φορτίο Υφιστάμενη πρακτική : Απαίτηση βιολογικής επεξεργασίας ή σε κάποιες περιπτώσεις διάθεση σε εξατμισιοδεξαμενή ή ανεξέλεγκτη διάθεση σε υδατικούς αποδέκτες Προβλήματα: Υψηλό κόστος διαχείρισης - Οσμές ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων

3 Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα Παραγωγή βιοαερίου με την αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων : ελεγχόμενη αποσύνθεση της οργανικής ύλης των αποβλήτων παρουσία βακτηρίων και απουσία οξυγόνου σε κατάλληλα δοχεία μετατροπή του άνθρακα σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα (βιοαέριο) Σύσταση βιοαερίου: CH4: % CO2 : % Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την καύση βιοαερίου

4 Πλεονεκτήματα μονάδων βιοαερίου Ορθή περιβαλλοντικά και βιώσιμη λύση για την διαχείριση οργανικών αποβλήτων με σημαντικό οργανικό φορτίο (κτηνοτροφικά, τυροκομικά, κλπ) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αξιοποιώντας το ενεργειακό περιεχόμενο των αποβλήτων Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Η χρήση βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας αποτελεί μία από τις σημαντικές προτεραιότητες της ΕΕ Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: οι εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δεν πληρώνουν για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών εφόσον χρησιμοποιούν ως καύσιμο βιομάζα ή βιοαέριο (Οδηγία 2009/29/ΕΚ) Χρήση οργανικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών και μείωση χρήσης χημικών λιπασμάτων

5 Μονάδα αξιοποίησης βιομάζας Παραλαβή αποθήκευση οργανικών αποβλήτων (βιομάζα) αναερόβια χώνευση της βιομάζας και παραγωγή βιοαερίου καύση βιοαερίου και παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας επεξεργασία και διαχείριση της χωνεμένης βιοϊλύος

6 Περιβαλλοντικά ορθή λειτουργιά Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές Σωστή επιλογή πρώτης ύλης προς επεξεργασία Οσμές: η διαδικασία της αναερόβιας ζύμωσης πραγματοποιείται σε κλειστά συστήματα Εκπομπές αέριων ρύπων: το βιοαέριο αποτελεί καθαρή πηγή καύσης Ρύθμιση λειτουργίας για αύξηση απόδοσης Ανακύκλωση υγρών στην παραγωγή Παραγόμενη βιοιλύς και τρόπος διαχείρισης της (εδαφοβελτιωτικό λίπασμα)

7 Περιβαλλοντικά ορθή λειτουργιά Σωστή επιλογή πρώτης ύλης προς επεξεργασία Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου καθορίζουν : Την απόδοση αναερόβιας ζύμωσης Την ποιότητα βιοαερίου και την ενεργειακή απόδοση της μονάδας Τα χαρακτηριστικά βιοιλύος διαχείριση ως εδαφοβελτιωτικό

8 Περιβαλλοντικά ορθή λειτουργιά Σωστή επιλογή πρώτης ύλης προς επεξεργασία: υλικά που δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα, όπως ζωικά υποπροϊόντα (κοπριά, σφάγεια, απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τροφίμων, κλπ.) και αγροτικά απόβλητα, πράσινα υλικά που δεν περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς (παστερίωση σε περιπτώσεις σφάγειων) Κατάλληλο ισοζύγιο άνθρακα αζώτου Αποφυγή αδρανών υλικών ή τοξικών υλικών (μείωση απόδοσης) Σωστής επιλογή υγρασίας πρώτης ύλης (ποσοστό ξηράς ουσίας στο απόβλητο ανάλογα με την τεχνική (10 25% ή %)) Έλεγχοι των υλικών πριν την παραλαβή τους Επιλογή προμηθευτών Αναλύσεις

9 Περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία ΟΣΜΕΣ Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές Παραλαβή οργανικών αποβλήτων σε εσωτερικό χώρο κλειστή δεξαμενή Εγκατάσταση αυτοματισμών για το κλείσιμο του χώρου παραλαβής (αεροκουρτίνα, υποπίεση, κλειστή δεξαμενή με σωλήνα σύνδεσης στο φορτηγό, κλειστό αυλακωτό κανάλι μεταφοράς, κλπ.) Μονάδα απόσμησης στην παραλαβή Πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών για την παραγωγή του βιοαερίου σε κλειστά αυτοματοποιημένα συστήματα Η σταθεροποιημένη βιοιλύς μετά την αναερόβια ζύμωση δεν περιέχει οσμηρές ενώσεις

10 Περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ κατά την καύση Το βιοαέριο αποτελεί καθαρή πηγή καύσης Σύσταση βιοαερίου: CH4: % CO2 : % Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές Επεξεργασίας βιοαερίου πριν την καύση για μείωση υδρόθειου (βιολογική οξείδωση, αφύγρανση, χρήση πλυντρίδας) Χρήση τεχνικών μείωσης των εκπομπών NOx, CO (selective catalytic reduction, thermal oxidation) είναι οικονομικά εφικτή μόνο για μεγάλες μονάδες (>3 MW) Οριακές τιμές ΝΟx 1000 ppm CO 1000 ppm H 2 S 5 ppm

11 Περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία: Προτεινόμενες ΒΔΤ για αύξηση απόδοσης Καταγραφή παραμέτρων στο εισερχόμενο και εξερχόμενο υλικό (ΤOC, COD, N, P, Cl) ρύθμιση λειτουργίας Αύξηση χρόνου παραμονής στον βιοαντιδραστήρα / βελτιστοποίηση λειτουργίας αύξηση βιοαερίου Προτίμηση θερμοφυλικών συνθηκών χώνευσης (50-65 C) αύξηση βιοαερίου (ανάλογα με το είδος αποβλήτων εφαρμόζεται και η μεσοφυλική (20-45 C))

12 Περιβαλλοντικά ορθή λειτουργιά: Υγρά απόβλητα Νερά από καθαριότητα χώρων, φορτηγών, κλπ. ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ανακύκλωση όλων των παραγόμενων υγρών αποβλήτων με την προσθήκη τους στον βιοαντιδραστήρα

13 Περιβαλλοντικά ορθή λειτουργιά: Διαχείριση παραγόμενης βιοιλύος (Εγκύκλιος 4/2012 ) αποτελεί οργανικό λίπασμα - βελτιωτικό εδάφους εφόσον : η πρώτη ύλη είναι κοπριά, άλλα ζωικά απόβλητα, γεωργικά απόβλητα, απόβλητα επεξεργασίας τροφίμων, πράσινα, υπολείμματα ενεργειακών φυτών, κλπ. Εφαρμόζονται οι διατάξεις για την Δημόσια Υγεία Κανονισμός 1069/2009 «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού ΕΚ/1774/2002» Κανονισμός 142/2011 «για την εφαρμογή του κανονισμού 1069/2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ» Τα επίπεδα βαρέων μετάλλων είναι χαμηλά Απόφαση 2006/799/ΕΚ περί οικολογικών κριτηρίων βελτιωτικών εδάφους Εφαρμόζονται οι απαιτήσεις σχετικά με τη διάθεση αζώτου του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και της νομοθεσίας για την νιτρορύπανση. Υ.Α /820/2000 (Φ.Ε.Κ. 477/Β/ ) Κώδικας Ορθής Γεωργικής πρακτικής Υ.Α /568/2004 Κώδικας Ορθής Γεωργικής πρακτικής ΚΥΑ οικ /1335/1997 (ΦΕΚ519/Β/ ).

14 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ/1069/2009: ζωικά υποπροϊόντα Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 2 (κοπριά, γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα, σφάγεια, κλπ.) : λιπασματοποιούνται ή μετασχηματίζονται σε βιοαέριο Tα κατάλοιπα διάσπασης από μετασχηματισμό σε βιοαέριο ή το λίπασμα μπορούν να διατεθούν στην αγορά και να χρησιμοποιηθούν ως οργανικά λιπάσματα ή βελτιωτικά εδάφους

15 Απαιτήσεις σε μονάδες βιοαερίου ανάλογα με τις πρώτες ύλες Απόβλητα κατηγορίας 2 και 3 πρέπει να διαθέτουν μονάδα παστερίωσης/εξυγίανσης θερμοκρασία 70 C εντός μίας ώρας Μεταποίηση - μείωση μεγέθους (50 mm - 12 mm) καταγραφή θερμοκρασιών κατάλληλο σύστημα ασφαλείας για την πρόληψη ανεπαρκούς θέρμανσης. (εκτός από περιπτώσεις κόπρου, υλικών χωρίς μεταδοτικές ασθένειες ή υλικά τα οποία έχουν υποστεί μεταποίηση)

16 Κανονισμοί 1069/2009 και 142/2011 Απαιτούμενα χαρακτηριστικά οργανικών λιπασμάτων - βελτιωτικών εδάφους (κατάλοιπα διάσπασης) από μονάδες παραγωγής βιοαερίου: Μέτρηση των επιπέδων μικροβιακού φορτίου στην βιοιλύ (σαλμονέλλα, E. coli) Συμμόρφωση με όρια Κανονισμών

17 Βαρέα μέταλλα Έλεγχος των εισερχομένων πρώτων υλών: παραλαβή μόνο κτηνοτροφικών αποβλήτων, σφαγείων, ενσιρρωμάτων, κλπ. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2006/799/ΕΚ (Κοινοτικό Οικολογικό Σήμα σε Βελτιωτικά Εδάφους) Παράμετροι Οριακές τιμές (mg/kg ξηράς ουσίας) Κάδμιο 1 Χαλκός 100 Νικέλιο 50 Μόλυβδος 100 Ψευδάργυρος 300 Υδράργυρος 1 Χρώμιο 100

18 Ορθή γεωργική πρακτική νιτρορύπανση (ΚΥΑ 16190/1335/1997) Τα κτηνοτροφικά απόβλητα εφόσον πραγματοποιείται ορθή εφαρμογή τους στο έδαφος θα πρέπει να θεωρηθούν σαν πηγές θρεπτικών στοιχείων και η εφαρμογή τους να συνδυαστεί με υποκατάσταση χημικών λιπασμάτων Σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες ζώνες για την νιτρορρύπανση : διάθεση μέχρι 17 Kg N/στρέμμα ετησίως

19 Ορθή γεωργική πρακτική Πραγματοποίηση υπολογισμού με βάση την καλλιέργεια Να μην γίνεται εφαρμογή σε απόσταση < 5 μέτρων από όχθες ποταμών και λιμών < 0.5 μέτρα από κανάλια άρδευσης Να χρησιμοποιούνται μηχανήματα λιπασματοδιανομής Να μην γίνεται διασπορά όταν πνέει ισχυρός άνεμος, σε πλημμυρισμένα εδάφη, εδάφη με χιόνι, όταν βρέχει Σωστή αποθήκευση των λιπασμάτων ώστε να μην υπάρχουν διαρροές Ύπαρξη δεξαμενών αποθήκευσης των λιπασμάτων για το χειμώνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία και Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας (ΣΗΘ)

Νομοθεσία και Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας (ΣΗΘ) Νομοθεσία και Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας (ΣΗΘ) με χρήση Βιοαερίου ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /28.09.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 114

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /28.09.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 114 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ Σύντοµο Ιστορικό Η εταιρεία ΚΡΕΚΑ Α.Ε. είναι µια καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής κρέατος ιαθέτει σύγχρονες εγκεκριµένες εγκαταστάσεις εκτροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 15 ο : Εισήγηση σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0.498 MW, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

01-03: Εισαγωγή στη βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα

01-03: Εισαγωγή στη βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Κεφάλαιο 01-03 σελίδα 1 01-03: Εισαγωγή στη βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Η σειρά 3 - «Βιοαποικοδομήσιμα» του Οδηγού BISYPLAN επικεντρώνεται στα βιομηχανικά βιολογικά απόβλητα, στην ιλύ βιολογικών καθαρισμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 10.1 Ιστορική Αναδροµή 10.2 Αναγνώριση του Προβλήµατος 10.3 Κατηγορίες-Είδη Απορριµµάτων 10.4 Χαρακτηριστικά Στερεών Απορριµµάτων 10.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ i ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α. Αγγελάκης, Πολιτικός Μηχανικός Κ. Βούρβαχη, Χηµικός Μηχανικός Η.

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Ελέγχου Βιοαερίου για την Δημόσια Διοίκηση

Λίστα Ελέγχου Βιοαερίου για την Δημόσια Διοίκηση IEE Project BiogasIN Λίστα Ελέγχου Βιοαερίου για την Δημόσια Διοίκηση D.4.7, WP 4 Dominik Rutz, David Güntert WIP Renewable Energies Sylvensteinstr. 2 81369 Μόναχο Γερμανία Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Επεξεργασία οργανικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας

Διπλωματική Εργασία: Επεξεργασία οργανικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίας και Θράκης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Διπλωματική Εργασία: Επεξεργασία οργανικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας Φοιτητές: ΔΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΜ: 5199

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναδεικνύεται και πάλι η επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης της ΚΥΑ 114218 (ΦΕΚ 1016), προς αποφυγή συγχύσεων και αυθαίρετων ερμηνειών.

1. Αναδεικνύεται και πάλι η επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης της ΚΥΑ 114218 (ΦΕΚ 1016), προς αποφυγή συγχύσεων και αυθαίρετων ερμηνειών. Προς: Υπουργεία ΠΕΚΑ Σχετικά με την προτεινόμενη και στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης ΚΥΑ, με θέμα «Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Προϊόντων Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Σύμμεικτων Αστικών Αποβλήτων»,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας» Ονοματεπώνυμο: Παντελάκη Βασιλική Επιβλέπων Καθηγητής:κ. Κατσαράκης Νικόλαος Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ Ελένη Κυριάκου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου Με την υποστήριξη του Στοιχεία έκδοσης Συγγραφείς Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen, Κωνσταντίνος Σιούλας (συγγραφή κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαχείριση στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ευθύμιος Νταρακάς Αναπληρωτής Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Στρατηγική

Ολοκληρωμένη Στρατηγική ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Ολοκληρωμένη Στρατηγική δράσεων, μέτρων και μέσων κατάλληλων για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου»

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Στο Παράρτηµα αυτό παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε τις εναλλακτικές λύσεις επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα