του ασφαλιστικού για 3 δισ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "του ασφαλιστικού για 3 δισ."

Transcript

1 MAZI 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 4 ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ ΕΠΕΙΣΟ ΙΑ 274 DVD Νο7 ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ! ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! ΣΕΛΙ ΕΣ 1ος ΤΟΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ 132 ΣΕΛΙ ΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΕΩΣ & ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 120 ΣΕΛΙ ΕΣ AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 280 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΙΜΗ 2 Η ΕΚ ΟΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 4 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ευρώ ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ 00 ΕΩΣ ρια οφειλή: 5.0 αυξήσεις ΜΕ οσ Κύ ία ευρώ πρ ΕΥΡΩ ευρώ Σ Μηνια ΕΩ 00 ις Ποσό δόση ΟΦΕΙΛΗ 3.0 οφειλή: ις αυξήσε σε οσ ΡΙΑ ς ξή Πρ ΚΥ οσαυ Σ ΓΙΑ Κύρια ρύθµιση µετά τη ία ευρώ πρ Α ΡΥΘΜΙΣΗ Μηνια 466,66 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜ ή: ευρώις σό µείωση 00 ις Πο σε ση 5.6 ξή δό αυ 3,33 σε 23 ς οφειλ Προσ 600 οσαυξή Κύρια ρύθµιση µετά τη ία ευρώ πρ 155,55 366,66 Μηνια µείωση ις Ποσό δόση αυξήσε 183, ς Αριθµός Προσ ρύθµιση ,11 µετά τη 122, ,66 00 δόσεων µείωση , , , ΕΥΡΩ ΕΩΣ οφειλή: ΙΣ ΣΕ ξήσεις 50 ΞΗ 00 αυ ΟΣΑΥ Κύρια προσ ΡΩ ΜΕ ΠΡ 0 ευρώ 50 ία 50 Σ ΕΥ00 ευρώ ευρώ Μηνια Η ΕΩ Ποσό ξήσεις 72 δόση 500 ΡΙΑ ΟΦΕΙΛ Κύρια οφειλή: 9.0 ς ξήσεις Προσαυ ΚΥ ιση αυ ΓΙΑ θµ οσ Σ τη ρύ 100 µετά ία ευρώ πρ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ευρώ ,79 Μηνια ΙΓΜ 1.0 Ε ση ΡΑ 3 ΠΑ µείω Ποσό ξήσεις ,5 δόση 0,07 ς οφειλή: οσαυξήσεις Προσαυ Κύρια ρύθµιση ,7 µετά τη 1,88 ία ευρώ πρ 8,46 Μηνια µείωση ,7 ις Ποσό 9, ,6 δόση αυξήσε 425, Αριθµός Προσ 900 2,34 θµισης ,8.21 τη ρύ 0, τά 20 7,9 µε δόσεων 652, , ,0.36 5,57 6,69 10 µείωση 15 0, ,95.557, , , , ,92 4, ,31 11 ΡΩ 7, ΕΥ Σ 171, , ΕΩ , ΞΗΣΕΙΣ 3.0 Κύρια οφειλή:προσαυξήσεις 127, ΜΕ ΠΡΟΣΑΥ 0 ρώ 9.189,13 99,00 ία.000 ευ ΕΥΡΩ 50 Μηνια ευρώ ΕΩΣ 17.ή: ευρώ ,15 Ποσό ξήσεις 72 δόση ΟΦΕΙΛΗ 13. σεις ς Προσαυ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ 0 Κύρια οφειλ οσαυξή Σ ρύθµιση πρ ΙΣΗ 100 ρώ µετά τη ία ΘΜ.50 ευ Α ΡΥ +3 Μηνια 1.541,42 ίωση σό 7,1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜ ή: ευρώ µε ις Πο.49 σε ση 18 ξή δό 2,25 σεις ς οφειλ Προσαυ οσαυξή ρύθµιση Κύρια ,1 µετά τη 9,27 ία ευρώ πρ 55,09 Μηνια µείωση ,0 ις Ποσό 0, ,1 δόση 7,69 αυξήσε 3 40 ς Αριθµός Προσ ,9 ρύθµιση ,7 294,75 µετά τη ,29 3, ,5 δόσεων ,7 µείωση 226,28 1, , ,9 8, ,3 8, , , ,0 ΡΩ 198, , Σ ΕΥ , ,3 ΙΣ ΕΩρια οφειλή: σεις ,9 218, ΟΣΑΥΞΗΣΕ οσαυξή Κύ ΡΩ ΜΕ ΠΡ ευρώ πρ ,8 166,88827 ία ΕΥ 0 ευρώ ευρώ Σ Μηνια 8,8 ΕΩ Ποσό σεις 72 δόση ΟΦΕΙΛΗ 19.ρια οφειλή: σεις οσαυξή ΡΙΑ ς ξή Πρ ΚΥ ιση αυ οσ Σ ΓΙΑ Κύ ρύθµ 100 µετά τη ία ευρώ πρ Α ΡΥΘΜΙΣΗ Μηνια 2.074,99 µείωση ΠΑΡΑ ΕΙΓΜ ή: ευρώ Ποσό σεις ση.899,95 ξή,03 24 δό ις αυ 53 σε ς οφειλ Προσ οσαυξή ρύθµιση Κύρια ,9 µετά τη 2,48 ία ευρώ πρ 88,67 Μηνια µείωση ,6 ις Ποσό ,0 537,85 δόση αυξήσε 958,48 2,5 ς ιση Αριθµός Προσ 3, θµ.00 ρύ 5,03 23 µετά τη 648, , δόσεων , , ,4 µείωση 8, , , , ,8 358, ,1 4, , , ΕΥΡΩ ,1 9, Σ ΕΩ 24 7, ΣΕΙΣ ρια οφειλή: 30οσαυξήσεις ,2 322, Κύ ΠΡΟΣΑΥΞΗ ευρώ πρ ,6 0 ΕΥΡΩ ΜΕ ία , Μηνια ευρώ ΕΩΣ ευρώ ,9 Ποσό ξήσεις ΕΙΛΗ ή: δόση 72 ς Προσαυ ΚΥΡΙΑ ΟΦ 0 Κύρια οφειλ προσαυξήσεις ΓΙΑ ρύθµιση Σ 0 ΙΣΗ µετά τη ία 10 ευρώ Α ΡΥΘΜ 0 ευρώ ,19 Μηνια ΙΓΜ 2.7 ση Ε 8 ίω ΡΑ σό 2,3 µε ΠΑ Πο ξήσεις δόση 75,39 ς οφειλή: οσαυξήσεις Προσαυ ρύθµιση Κύρια ,5 µετά τη 0,59 ία ευρώ πρ Μηνια , µείωση ,5 ις Ποσό 2, , ,34 δόση αυξήσε 4 70 ς Αριθµός Προσ ,6 ρύθµιση ,3 τά τη 516,58 2,0 µε ων 00 85,38 2 σε 3.0 δό ,1.674,8 6,00 8 2,6 30 µείωση 39 3, , , , ,0 2, , ,6 ΕΥΡΩ 362, ,4 580,45 Σ , ΕΩ , ή: σεις 29 ΣΕΙΣ οφειλ 425, οσαυξή 5 Κύρια ΠΡΟΣΑΥΞΗ ευρώ πρ ,4 325,29 0 ΕΥΡΩ ΜΕ 0 ία Μηνια.00 ευρώ+4 ΕΩΣ ,0 Ποσό ση Η Κύρια οφειλή: 75οσαυξήσεις 72 ξήσεις δό ΕΙΛ αυ ΟΦ οσ ς Πρ πρ ρύθµιση Σ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ευρώ µετά τη ία 31,61 Α ΡΥΘΜΙΣΗ Μηνια ρώ ,4 9.2 ίωση σό ις ευ 79 µε ις ΠΑΡΑ ΕΙΓΜρια οφειλή: 50οσ Πο σε σε ση 0.7 ξή ξή 11 δό αυ 84,95 ς Κύ Προσαυ, ευρώ πρ ρύθµιση µετά τη ία 69, Μηνια 6.944,88, ευρώ+2 ις µείωση Ποσό 17, , ,45 δόση αυξήσε 00,1 2.4 ς ιση Αριθµός Προσ ρύθµ 92, ,0 84,65 µετά τη, ,15 δόσεων ,7 µείωση 1.386,02 21,23 0,96, , ,7 52,23 0, , ,0 ΕΥΡΩ 46, ,8, , ΕΩΣ ις ΙΣ οφειλή: ,3 911,62 αυξήσε ΟΣΑΥΞΗΣΕ 8 Κύρια ρώ προσ ΡΩ ΜΕ ΠΡ ,6.000 ευ 707,15 ία ΕΥ ρώ+130 Μηνια ,3 00 ΕΩΣ 1.1 ις ευ ή: Ποσό σεις 72 δόση ΕΙΛΗ Κύρια οφειλρώ προσαυξήσε οσαυξή ΟΦ ς Πρ ιση ΡΙΑ ευ ρύθµ 100 Σ ΓΙΑ ΚΥ 00 µετά τη ία Μηνια Α ΡΥΘΜΙΣΗ ,1 0.0 ευρώ+1 µείωση Ποσό ση ΠΑΡΑ ΕΙΓΜ ρια οφειλή: 35 οσαυξήσεις ξήσεις 1.1 δό 6,84 αυ.39 οσ ς Πρ Κύ ευρώ πρ ρύθµιση µετά τη ία , ,4 Μηνια ευρώ+7 ις , ίωση 3 69 σό µε 1.1 1, Πο σε ση 5,5 78 δό αυξή ς , Αριθµός Προσ ρύθµιση.503, µετά τη , δόσεων ,50, ση 1,3 7, µείω , ,1, ,9 3, ,5, , , ,66, , , , , , ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΑΡΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΚΟ ΚΑΙ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΤ Σπάνε τον κουµπαρά ΟΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ ΕΩΣ 1 ΕΚΑΤ. Κούρεµα και στα πρόστιµα από φορολογικούς ελέγχους στη ρύθµιση των 100 δόσεων µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛ. 7 ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ του ασφαλιστικού για 3 δισ. Αντί να καταρτίσει τη λίστα µεταρρυθµίσεων που θα ανοίξουν τη στρόφιγγα της χρηµατοδότησης προς την Ελλάδα, η κυβέρνηση σκουπίζει τα ταµειακά διαθέσιµα Οργανισµών, ασφαλιστικών ταµείων και φίλα προσκείµενων περιφερειών και δήµων, προκειµένου να µπορέσει να πληρώσει τις υποχρεώσεις της. Οπως αποκαλύπτει σήµερα ο Ελεύθερος ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΑΖΟΥΝ ΧΕΡΙ ΣΤΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΑΚΑΓΕ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΕΩΝ «ΜΗ ΜΕΤΡΑ - ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ» ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΒΕΡΤΙΓΚΟ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΙΑΡΡEΕΙ ΚΑΙ ΙΑΨΕΥ ΕΙ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΡΗΞΗΣ ΣΕΛ ΣΕΛ Εξαλλος ο Μπαλτάς µε τον ασυγκράτητο Κουράκη Τύπος της Κυριακής, βάζουν τώρα χέρι και στα διαθέσιµα του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), που προορίζονται για τις συντάξεις των επόµενων γενεών. Η ρευστότητα εξαντλήθηκε, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και η λίστα µεταρρυθµίσεων, όπως και η σύγκληση του Γιούρογκρουπ, είναι ακόµα στον αέρα. Η ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΛΕΕΙ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΦΠΑ ΣΕΛΙ A ΣΕΛ ΕΙΣ ΟΚ Α ΛΥΨ ΝΕΕΣ ΑΠΥΓ ATE -G ΟΣ Κ ΑΛ ΣΤΟ Κ ΑΤΡΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΟΡΙΣΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΛ , 47 ΣΕΛ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ Ο «λυράρης» Χριστόδουλος και το σχέδιο δολοφονίας σωφρονιστικού ΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟ ΠΙΛΟΤΗΡΙΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ Η ΕΛΛΑ Α ΕΙΧΕ ΒΑΣΙΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΑΤΟΣ Μ ΤΟΥ ΣΤΕΜ Το «σύνδροµο Λούµπιτς» τροµοκρατεί εταιρίες και επιβάτες ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ Το bullying, οι κακοί βαθµοί και η φοιτήτρια... µυστήριο ΣΕΛ AN ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΣ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΚ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕΛ. 20 ΣΕΛ. 28 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΕΛ. 43 ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΦΟΡΤΩΣΑΝ ΤΟΝ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΣΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕΛ. 12

2 2 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ θέση ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗ: ΥΣΗ: ΣΕΛΗΝΗ: 10 ΗΜΕΡΩΝ Να σταµατήσουν οι επικίνδυνες παλινωδίες Η πρακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγµάτευση µε τους Ευρωπαίους είναι προφανές ότι αποδεικνύει την κατάσταση σύγχυσης στην οποία βρίσκεται. Οι συνεχείς παλινωδίες των µελών του οικονοµικού επιτελείου, και γενικότερα της κυβέρνησης, θα αποτύπωναν απλώς το πολιτικό, ιδεολογικό «βέρτιγκο» που διακατέχει τους υπεύθυνους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ εάν δεν έθεταν σε άµεσο κίνδυνο την ελληνική οικονοµία και δεν υπονόµευαν τη θέση της χώρας εντός της ευρωζώνης. ΤΗΝ ΩΡΑ που η έλλειψη ρευστότητας απειλεί την οικονοµία µε ολική ασφυξία και η κυβέρνηση σκουπίζει τα ταµειακά διαθέσιµα των φίλα προσκείµενων περιφερειών και δήµων και σπάει τους κουµπαράδες οργανισµών και ασφαλιστικών ταµείων προκειµένου να βρει χρήµατα για να πληρώσει τις υποχρεώσεις της, αντί να προκρίνει τη λύση της επίτευξης µιας συµφωνίας µε τους πιστωτές, επιλέγει να προβάλει τη λογική της ρήξης, την οποία στη συνέχεια παίρνει πίσω. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της θολής εικόνας που παρουσιάζει η κυβέρνηση, τόσο προς τα έξω όσο και στο εσωτερικό της χώρας, είναι όσα συµβαίνουν τις τελευταίες ηµέρες. Τη µία ο υπουργός Οικονοµικών, κ. Βαρουφάκης, και την εποµένη ο αναπληρωτής υπουργός ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, κ. Τσακαλώτος, επαναφέρουν ανοιχτά το σενάριο της ρήξης µε τους Ευρωπαίους, αλλά αµέσως µετά αναγκάζονται από τον πρωθυπουργό να ανασκευάσουν τις δηλώσεις τους. Αλλά και το ίδιο το Μέγαρο Μαξίµου, τη µία στιγµή απειλεί µε διακοπή της πληρωµής του δηµόσιου χρέους, εάν οι δανειστές δεν προχωρήσουν άµεσα στην εκταµίευση των δόσεων, και λίγη ώρα αργότερα διαψεύδει το ενδεχόµενο µιας στάσης πληρωµών. ΥΣΤΥΧΩΣ, πέραν των δηλώσεων και των διαρροών, τα ίδια ισχύουν και στο ζήτηµα της διαπραγµάτευσης. Τη µία ηµέρα συµφωνούν σε πολιτικό επίπεδο µε τους Ευρωπαίους εταίρους για την προώθηση µεταρρυθµίσεων ώστε να ανοίξουν οι στρόφιγγες της χρηµατοδότησης προς την Ελλάδα και τις αµέσως επόµενες ηµέρες διαφωνούν µε τα τεχνικά κλιµάκια για το περιεχόµενο των προτεινόµενων µέτρων, παραµένοντας ακόµα στο επίπεδο της δηµιουργικής ασάφειας. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, η κυβέρνηση εµφανίζεται να επιθυµεί τη χρηµατοδότηση, αλλά χωρίς να κάνει µεταρρυθµίσεις. Αυτό όµως είναι ξεκάθαρο ότι δεν γίνεται. Κατά συνέπεια, ή θα αναγκαστεί να προτείνει, επιτέλους, συγκεκριµένα µέτρα που θα διασφαλίσουν τη ρευστότητα ή θα προχωρήσει σε ρήξη και θα στείλει τη χώρα κατευθείαν στα βράχια. Μέχρι τότε όµως θα υπάρχει και ο κίνδυνος ενός Graccident λόγω της έλλειψης χρηµάτων και σε συνδυασµό µε την επιπόλαιη τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. ΑΠΟΤΕΛΕΙ κοινό τόπο ότι αυτή την ώρα οι διαπραγµατεύσεις βρίσκονται επί ξυρού ακµής και τα χρονικά περιθώρια εξαντλούνται. Είναι ανάγκη, λοιπόν, η κυβέρνηση, έστω την ύστατη ώρα, να αναλογιστεί τις ευθύνες της απέναντι στον ελληνικό λαό, που δεν της έδωσε εντολή για χρεοκοπία και έξοδο από το ευρώ, και να παρουσιάσει, επιτέλους, την περιβόητη λίστα µεταρρυθµίσεων, η οποία θα αξιολογηθεί από την τρόικα, όπως και αν την έχουν βαφτίσει σήµερα, και θα οδηγήσει στη διασφάλιση της χρηµατοδότησης της χώρας. Ιδιοκτησία: SABD A.E. Εκδότης: ΑΛΕΞΗΣ ΣΚΑΝΑΒΗΣ ιευθυντής: ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΡΑΣ ιευθυντής Σύνταξης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ Αρχισυντάκτης Εκδοσης: ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΑΝΑΚΟΣ Υπεύθυνος Ατελιέ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ηµιουργικό: ΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ιεύθυνση ιαφήµισης: ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Οικονοµική ιευθύντρια: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΑΡΕΝΑΚΗ Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΛΗΣ Εκτύπωση: ΙRIS ΑΕΒΕ ιανοµή: EYΡΩΠΗ Κεντρικά Γραφεία: Aγίας Λαύρας 2 & Σαρανταπόρου, Ν. Ηράκλειο Τ.Κ , Τηλ , FAX: Στείλτε τις απόψεις σας στο και τις καταγγελίες σας στο Ο «Ε.Τ.» ιδρύθηκε από τον Αρη και τη Λίλιαν Βουδούρη 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 24 ΣΕΛΙΔΕΣ 16 ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΥΡΙΣΕ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟ ΛΟΝ ΙΝΟ Στην Ελλάδα µπορεί η άνοιξη να καθυστέρησε φέτος, ωστόσο στο Λονδίνο τα πρώτα άνθη έκαναν δειλά δειλά την εµφάνισή τους σε πάρκα και πλατείες. Ο φωτογράφος επέλεξε να παρουσιάσει την έλευση της άνοιξης µε φόντο το σήµα κατατεθέν της βρετανικής πρωτεύουσας, το Μπιγκ Μπεν. ΑΛΛΑΞΕ Η ΩΡΑ Σε ισχύ τίθεται από σήµερα η θερινή ώρα. Αν δεν µετακινήσατε τους δείκτες των ρολογιών σας τα ξηµερώµατα µία ώρα µπροστά (από τις στις 04.00), κάντε το τώρα. Πρωταπριλιάτικα αστεία στις σελίδες των εφημερίδων ΧΡΟΝΟΜΗΧΑΝΗ 38-39

3

4 4 πολιτικη ΚΥΡΙΑΚΗ 29 μαρτιου 2015 Ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ Μονόδρομος, νέο δάνειο και τρίτο Μνημόνιο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΣΤΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ Τρίτο και φαρμακερό NIKOΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Το πακέτο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης και τα μέτρα που θα το συνοδεύουν δεν είναι τίποτα μπροστά σ αυτό που θα ακολουθήσει τους επόμενες 3-4 μήνες, δεδομένου ότι οι πιθανότητες να αποφύγει η χώρα το καλοκαίρι ένα τρίτο Μνημόνιο είναι από ελάχιστες μέχρι ανύπαρκτες. Στην παρούσα φάση, δηλαδή δύο μήνες μετά τις εκλογές, δεν έχει γίνει πλήρως αντιληπτό από την πλειοψηφία της κοινής γνώμης ότι η χώρα μας έχει γυρίσει τρία χρόνια πίσω, στην άνοιξη του 2012, όταν βρισκόταν στα πρόθυρα της πραγματικής στάσης πληρωμών, της κατάρρευσης και της εξόδου από το ευρώ. Σήμερα, εάν επιχειρηθεί ένα πρώτος απολογισμός των πρώτων 60 ημερών της κυβέρνησης, μπορεί να εξαχθεί μια σειρά πολιτικών και οικονομικών συμπερασμάτων, τα οποία είναι εξαιρετικά επιζήμια για τη χώρα, αλλά επειδή δεν έχει έρθει ακόμη ο «λογαριασμός», δεν έχουν γίνει αντιληπτά από την πλειοψηφία των πολιτών. Εξήγηση Αυτός είναι και ο λόγος που στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται απόλυτος κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού. Χωρίς τη φθορά των μέτρων είναι λογικό οι πολίτες να επενδύουν στην προσδοκία και στις υποσχέσεις που μοίραζαν προεκλογικά ο πρωθυπουργός και τα στελέχη του κόμματός του. Πολιτικά η Ελλάδα για πρώτη φορά 34 χρόνια από την ένταξή της στους ευρωπαϊκούς θεσμούς έχει μια κυβέρνηση απολύτως απομονωμένη μεταξύ των εταίρων. Ουτε καν τη στήριξη των Κυπρίων δεν έχουμε εντός της ευρωζώνης. Η απομόνωση είναι προϊόν μιας επιθετικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία με εκβιαστικό τρόπο επιχείρησε να αποσπάσει από τους δανειστές «κούρεμα» των δανείων που μας έδωσαν και έξοδο από το Μνημόνιο, αλλά με συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης. Εντελώς παράλογες απαιτήσεις, που όπως ήταν φυσικό εξόργισαν και τους 18 εταίρους του ευρώ, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να κάνει πίσω, ωστόσο χάθηκε πολύτιμος χρόνος και μείναμε από λεφτά και συμμάχους. Στον οικονομικό τομέα, η κυβέρνηση, βάζοντας στο στόχαστρο τις ιδιωτικοποιήσεις, οδήγησε σε ένα συνωστισμό των επενδυτών στην έξοδο και αυτό φαίνεται αν κοιτάξει κανείς την πορεία των τραπεζικών μετοχών τον τελευταίο μήνα, όπου τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια φεύγουν σαν να μην υπάρχει αύριο και φυσικά με μεγάλες απώλειες. Καθίζηση Οι εξαγγελίες και οι φραστικές παροχές των υπουργών είχαν ως αποτέλεσμα την καθίζηση των εσόδων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η χώρα το 2015 να βρεθεί με πρωτογενές έλλειμμα έναντι στόχου για πλεόνασμα της τάξης του 3% του ΑΕΠ που προβλέπει το πρόγραμμα. Οι παραπάνω εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη μαζική απόσυρση των καταθέσεων από τις τράπεζες, στέγνωσαν το κράτος και τις τράπεζες από ρευστότητα, ό,τι χειρότερο δηλαδή για μια οικονομία που μόλις είχε βγει από μια εξαετή πρωτοφανή σε σφοδρότητα ύφεση. Η κυβέρνηση, αφού απέτυχε με τους εκβιασμούς, συμφώνησε στην παράταση του Μνημονίου για τέσσερις μήνες, ενώ υποσχέθηκε πακέτο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτή η συμφωνία επιτεύχθηκε στο Εurogroup στις 20 Φεβρουαρίου, ωστόσο πάλι η κυβέρνηση επιχείρησε να ξεφύγει, ακολούθησε νέα αντιπαράθεση και περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης των εταίρων, για να φτάσουμε στις 19 Μαρτίου, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε., σε μια επταμερή συνάντηση κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων και ηγετών (Μέρκελ-Ολάντ), όπου ο Ελληνας πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στην εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει και το τέλος της περιπέτειας για τη χώρα μας. Οι εξελίξεις μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες θα είναι πολλές και επώδυνες για τους πολίτες. Στην παρούσα φάση, αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι η αποφυγή της στάσης πληρωμών, δηλαδή της άμεσης χρεοκοπίας. Στις αρχές της προσεχούς εβδομάδες, ίσως και αύριο, έχει δεσμευθεί να υποβάλει έναν κατάλογο στους εταίρους και το ΔΝΤ με τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει να εφαρμόσει άμεσα. Ο κατάλογος αυτός θα Η επιθετική πολιτική που άσκησε η κυβέρνηση οδήγησε στην πλήρη απομόνωση της χώρας, καθώς στο Εurogroup ούτε καν η Κύπρος δεν τάσσεται στο πλευρό της Ελλάδας. Τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, η Ελλάδα θα χρειαστεί 5,12 δισ. ευρώ, 3,69 δισ. ευρώ και 1,72 δισ. ευρώ αντίστοιχα για την εξόφληση δανειακών αναγκών εξεταστεί αρχικά σε τεχνικό επίπεδο και στη συνέχεια, αν όλα πάνε καλά, γιατί ούτε αυτό είναι βέβαιο, θα εγκριθεί μέσα στις επόμενες μέρες από το Εurogroup. Αποδέσμευση Πρακτικά η έγκριση των μεταρρυθμίσεων που θα αρχίσουν να υλοποιούνται άμεσα θα οδηγήσει στην αποδέσμευση των διαθέσιμων χρημάτων του ελληνικού προγράμματος. Σήμερα βρίσκονται σε διαθέσιμα 7,2 δισ. ευρώ, τα οποία προέρχονται: 1,8 δισ. ευρώ από την τελευταία δόση των Ευρωπαίων, 1,9 δισ. ευρώ που δεν είναι δάνεια αλλά επιστροφή των κερδών της ΕΚΤ το 2014 από τα ελληνικά ομόλογα που κατέχει, 3,5 δισ. ευρώ καθυστερούμενες δόσεις του ΔΝΤ. Τα 7,2 δισ. ευρώ θα δοθούν τμηματικά στη χώρα μας μέχρι τον Ιούνιο, που τελειώνει το πρόγραμμα. Ωστόσο, είναι προφανές ότι δεν επιλύουν κανένα πρόβλημα της οικονομίας, απλώς μεταθέτουν χρονικά τον κίνδυνο στάσης πληρωμών, αφού με τα χρήματα αυτά θα μπορούν να πληρωθούν οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Είναι προφανές ότι μέχρι τον Ιούνιο που τελειώνει το πρόγραμμα η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να βγει για δανεισμό στις αγορές εκδίδοντας τριετή, πενταετή ή δεκαετή ομόλογα με λογικά επιτόκια. Τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, η Ελλάδα θα χρειαστεί 5,12 δισ. ευρώ, 3,69 δισ. ευρώ και 1,72 δισ. ευρώ αντίστοιχα για την εξόφληση δανειακών αναγκών. Το πρόγραμμα και η χρηματοδότηση τελειώνουν τον Ιούνιο, που σημαίνει ότι οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν μπορούν να καλυφθούν με δανεισμό από τις αγορές. Πού θα τα βρουν; Δεν υπάρχει άλλη λύση από τη σύναψη νέας δανειακής σύμβασης με τους εταίρους, η οποία φυσικά δεν θα είναι τρίμηνης διάρκειας, αλλά πολύ μεγαλύτερη. Και εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για προληπτική πίστωση, αλλά για κανονικό δανεισμό. Κανονικός δανεισμός σημαίνει Μνημόνιο, αξιολογήσεις και μέτρα. Και την τρόικα μπορεί η κυβέρνηση να τη βάπτισε «θεσμούς», τα μέτρα πώς θα βαπτίσει για να μην τα καταλάβει ο κόσμος;

5

6 6 πολιτικη ΚΥΡΙΑΚΗ 29 μαρτιου 2015 Ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ Πρόταση «μη μέτρων» για μη συμφωνία Με προσδοκίες για «πολιτική λύση» η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα στις Βρυξέλλες ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Με μια πρόταση «μη μέτρων», η οποία -αν δεν γίνει η έκπληξη- θα φέρει μια «μη συμφωνία», προσήλθε η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα στη συνάντηση με την Ομάδα των Βρυξελλών με το χρόνο για την επίτευξη λύσης να έχει φτάσει στο παρά πέντε. Ηδη κοινοτικές πηγές αναφέρουν ότι, ακόμη κι αν η ελληνική πρόταση έχει θετική αποδοχή και από την Ομάδα των Βρυξελλών και στη συνέχεια από την ομάδα εργασίας της ευρωζώνης (Euroworking Group) που θα συγκληθεί μάλλον την Τρίτη, δεν υπάρχει χρόνος για Eurogroup ειδικά για την Ελλάδα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Τούτο διότι η επόμενη εβδομάδα συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα των καθολικών. Συνεπώς, η εξέταση της ελληνικής πρότασης μεταφέρεται τουλάχιστον για τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Tο βράδυ της Παρασκευής ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την ελληνική οικονομία κατά τρεις βαθμίδες, από Β σε CCC, επιτείνοντας το κλίμα ασφυξίας για τη χώρα μας. Με βάση τις πληροφορίες οι οποίες διέρρευσαν, η πρόταση με την οποία προσέρχεται στη διαπραγμάτευση η Ελλάδα δείχνει ότι προσδοκά μια «πολιτική λύση», αφού τεχνοκρατικά βρίσκεται πολύ μακριά από τις απαιτήσεις των δανειστών. Δηλαδή το Eurogroup, ως Συμβούλιο Υπουργών, να αποφασίσει ότι δέχεται τα μη μέτρα και ταυτόχρονα απελευθερώνει ρευστότητα από τη δόση των 7,2 δισ. ευρώ. Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκονται οι απειλές - προειδοποιήσεις για στάση πληρωμών. Παράλληλα έχει γίνει σαφής εκ μέρους της ελληνικής πλευράς ο εκνευρισμός για τη στάση της ΕΚΤ, η οποία κρατά σε οριακά επίπεδα τη ρευστότητα μέσω ELA και απαγορεύει ρητά την αύξηση της έκθεσης των ελληνικών τραπεζών σε έντοκα γραμμάτια κλείνοντας άλλη μια δίοδο παροχής ρευστότητας για το Ελληνικό Δημόσιο. Την ίδια ώρα οι εταίροι και δανειστές μας, παρότι έχουν χαμηλώσει τους τόνους για την Ελλάδα, δεν δείχνουν διάθεση να υποχωρήσουν από τη θέση της παροχής ρευστότητας έναντι μεταρρυθμίσεων. Η μίνι Σύνοδος Κορυφής για την Ελλάδα και στη συνέχεια η επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα στο Βερολίνο μπορεί να βελτίωσαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις αλλά δεν άλλαξαν τη βάση των διαπραγματεύσεων. Η διαπραγμάτευση που έχει ήδη ξεκινήσει θα δείξει αν υπάρχει περιθώριο πολιτικής λύσης ή θα πρέπει να περιμένουμε άλλη μια αποτυχία. Η ελληνική πρόταση έχει ως βάση της ότι το πρωτογενές πλεόνασμα μειώνεται στο 1,5% του ΑΕΠ από 3% του ΑΕΠ, που ήταν ο αρχικός στόχος, ο οποίος έχει χαθεί και πλέον θα πρέπει να υπολογίζουμε σε ανάπτυξη όχι μεγαλύτερη από 1,4% του ΑΕΠ για το τρέχον έτος. Αυτό από μόνο του αλλάζει τη βάση του υπολογισμού τόσο σε ό,τι αφορά τις δαπάνες όσο και τα έσοδα. Οι αλλαγές αυτές δεν εξηγούνται επαρκώς αλλά αποδίδονται μόνο στις καθυστερήσεις που υπήρχαν από την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών. Εσοδα - δαπάνες Στον τομέα των εσόδων οι νέες προτάσεις που περιλαμβάνει η ελληνική πλευρά είναι μάλλον κατώτερες των περιστάσεων και βασίζει εκτιμήσεις για πρόσθετα έσοδα κυρίως στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Για παράδειγμα, στο κομμάτι που αφορά στην αναμόρφωση του καθεστώτος του ΦΠΑ δεν περιλαμβάνει αυξήσεις συντελεστών αλλά υπόσχεται «μετατάξεις» συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες θα εφαρμοστούν αργότερα μέσα στο χρόνο. Υπόσχεται την προώθηση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με το TAXISnet προκειμένου να αυξηθεί άμεσα η απόδοση και να μειωθεί η φοροδιαφυγή. Το συγκεκριμένο μέτρο έχει νομοθετηθεί από το 2010 αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκε. Κατά τα λοιπά, υπόσχεται πρόσθετα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, από καύσιμα και προϊόντα καπνού, με αποτέλεσμα την είσπραξη εσόδων 700 εκατ. ευρώ. Την είσπραξη πρόσθετων εσόδων από τη φορολόγηση μη δηλωθέντων εισοδημάτων που είναι κατατεθειμένα στην Ελβετία. Την είσπραξη πρόσθετων εσόδων από τις λίστες που έχει τα χέρια του το Δημόσιο με καταθέτες του εξωτερικού (λίστα Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου, Λονδίνου) αλλά και το ξεκαθάρισμα των εμβασμάτων προς το εξωτερικό, η εκκαθάριση των οποίων γίνεται με ρυθμό χελώνας εδώ και 2,5 χρόνια. Υπόσχεται και πάλι λοταρία αποδείξεων με δώρα και χρηματικά ποσά για τους τυχερούς. Σε θεσμικό επίπεδο υπόσχεται μεγαλύτερη αυτονομία στη ΓΓΔΕ αλλά και ενίσχυση του ΣΔΟΕ με προσωπικό και υλικοτεχνικό προσωπικό. Στον τομέα των δαπανών υπόσχεται την προώθηση του οργανικού νό- Κοινοτικές πηγές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει χρόνος για Eurogroup την επόμενη εβδομάδα Προτάσεις που παίρνουν τα μέτρα της χώρας μου για τον Προϋπολογισμό. Δηλαδή τη θέσπιση οροφής δαπανών για τα έξι υπουργεία με τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, ώστε να μπορούν να ελέγχονται τακτικότερα και σε μεγαλύτερο βάθος οι δαπάνες τους. Και αυτό το μέτρο βρισκόταν στο Μνημόνιο από το 2013 αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκε. Ασφαλιστικό Στο κρίσιμο θέμα του ασφαλιστικού η πρόταση αναφέρει γενικά τη μείωση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων για τα ευγενή Ταμεία (ΔΕΚΟ, τράπεζες) και τη συνέχιση της ενοποίησης των φορέων ασφάλισης. Δεν απαντά όμως στο αν θα εφαρμοστούν τελικά ή όχι μνημονικά μέτρα (αύξηση ορίων ηλικίας, μειώσεις επικουρικών και εφάπαξ), το πάγωμα των οποίων θα φέρει πρόσθετο βάρος στο σύστημα ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ. Επίσης δεν απαντά στο ερώτημα του πώς θα κλείσει το έλλειμμα ύψους 2 δισ. ευρώ που αναμένεται να παρουσιάσουν ασφαλιστικά ταμεία για το 2015, ακόμη και αν εφαρμόζονταν όλα τα μέτρα τα οποία είχαν συμφωνηθεί μέχρι και το 2014 Εργασιακά Στον κρίσιμο τομέα της αγοράς εργασίας προτείνεται η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών της Ε.Ε. για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Δεν διευκρινίζει όμως αν αναφέρεται σε ομαδικές απολύσεις, στο δικαίωμα της ανταπεργίας και την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου που ήταν απαιτήσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εντός Ελλάδος, πάντως, το θέμα τής περαιτέρω απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων δεν βρίσκεται καθόλου στο τραπέζι. «Κόκκινα» δάνεια Στο θέμα των «κόκκινων» δανείων η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης δεν είναι πολύ διαφορετική από αυτή που εγκρίθηκε την 20 ή Φεβρουαρίου. Το Ελληνικό Δημόσιο ανακοινώνει νομοθετική ρύθμιση για την άρση -υπό προϋποθέσεις- των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Τονίζει όμως ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες θα δημιουργηθεί το κρατικό Distress Fund, το οποίο θα αναλάβει να ξεκαθαρίσει τα «κόκκινα» δάνεια, αλλά και η αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου θα είναι έργο του δεύτερου εξαμήνου του χρόνου. Αποκρατικοποιήσεις Με βάση το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για έσοδα την εξαετία ύψους 18,5 δισ. ευρώ. Τα έσοδα αυτά είχαν υπολογιστεί και στην έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Με το νέο σχεδιασμό τα χρήματα αυτά

7 Ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 μαρτιου 2015 πολιτικη 7 ΡΥΘΜΙΣΗ 100 ΔΟΣΕΩΝ Ψαλίδι στα πρόστιμα από φορολογικούς ελέγχους με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ Ακόμη πιο γενναιόδωρη για εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου έγινε η ρύθμιση των 100 δόσεων, καθώς η κυβέρνηση προχώρησε εσπευσμένα, αργά το απόγευμα της Παρασκευής, σε τροποποίηση του σχετικού νόμου. Η τροποποίηση έγινε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 27 ης Μαρτίου και αναμένεται να κυρωθεί εκ των υστέρων από τη Βουλή! Σύμφωνα με την τροποποίηση, σε όσους οφειλέτες του Δημοσίου υπαχθούν στη νέα ρύθμιση θα παρέχεται μερική ή ολική έκπτωση όχι μόνο επί των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής αλλά και επί των μηνιαίων προσαυξήσεων και προστίμων που τυχόν τους έχουν επιβληθεί κατόπιν φορολογικών ελέγχων, λόγω διαπιστωμένων παραβάσεων, όπως η μη εμπρόθεσμη υποβολή, η ανακριβής υποβολή και η μη υποβολή δηλώσεων για φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους και τέλη. Από την τροποποίηση αυτή επωφελούνται χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες γλιτώνουν πλέον από υπέρογκα ποσά προσαυξήσεων και προστίμων που τους έχουν καταλογιστεί από φορολογικούς ελέγχους λόγω παραβάσεων φοροδιαφυγής. Ανάμεσα σ αυτούς που ωφελούνται είναι και μία πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία έχει μεγάλου ύψους οφειλές προς το Δημόσιο από πρόσθετους φόρους και πρόστιμα που της έχουν επιβληθεί κατόπιν φορολογικών ελέγχων. είναι πιθανό να μην μπουν ποτέ στα δημόσια ταμεία. Μόνο για το 2015 ο προϋπολογισμός προέβλεπε έσοδα ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό πρόγραμμα δεσμεύεται για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των αποκρατικοποιήσεων των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, του λιμανιού του Πειραιά, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΑΔΜΗΕ. Παράλληλα, προαναγγέλλει και μια αλλαγή κατεύθυνσης στα περιουσιακά στοιχεία που θα αξιοποιηθούν όσο και στα έσοδα που θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία. Μιλά, δηλαδή, για διάθεση των εσόδων για κοινωνική πολιτική και στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος, χωρίς όμως να εξηγεί ποιος θα είναι νέος ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ μετά και την απόφαση που υλοποιείται για την ενοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Μέχρι στιγμής η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των αποκρατικοποιήσεων σε Αστέρα Βουλιαγμένης και πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ στην αζερική Socar «έκαψε» περίπου 800 εκατ. ευρώ εσόδων από βεβαιωμένο τίμημα. Η επανεξέταση αποκρατικοποιήσεων, όπως η αξιοποίηση του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού, θα καθυστερήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 5,5 δισ. ευρώ που ήταν προγραμματισμένες. Απομείωση χρέους Στην πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης υπάρχει και η πρόταση για άμεση έναρξη διαλόγου για το θέμα του δημόσιου χρέους. Ειδικότερα, ζητείται παράλληλα με την οριστικοποίηση του «προγράμματος γέφυρα», το οποίο η Ελλάδα θα πρέπει να ολοκληρώσει και να αξιολογηθεί πριν από τον τέλος Ιουνίου, να γίνει εκκίνηση του διαλόγου και για την επόμενη μέρα. Στην κατεύθυνση αυτή ζητά να ξεκινήσει ο διάλογος για μέτρα που θα οδηγήσουν στην ελάφρυνση των ετήσιων υποχρεώσεων χρέους και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη μόνιμη ελάφρυνση του Ελληνικού Δημοσίου. Επαναφέρει ακόμη την πρότασή του για έξυπνες λύσεις ανταλλαγής (swaps) χρέους. Μάλιστα, επαναλαμβάνεται η έκκληση η συζήτηση για την επόμενη μέρα της Ελλάδας να αφορά σε ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Από την πλευρά των πιστωτών, πάντως, το μόνο που φαίνεται να συζητείται είναι η συμφωνία που είχε γίνει για την Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 2012 (μείωση επιτοκίων, επιμήκυνση αποπληρωμής) αλλά με την προϋπόθεση ότι το τρέχον πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Ο Ελεύθερος Τύπος είχε επισημάνει, με το πρώτο του θέμα το Σάββατο 21 Μαρτίου, τις παγίδες για τις επιχειρήσεις που είχαν πρόστιμα από φορολογικούς ελέγχους και ήθελαν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Η λύση τελικά δόθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τροποποίηση Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα αναφέρονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 για την «επανεκκίνηση της οικονομίας» τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: «Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωριστεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως: α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%. β) Από 2 έως και 5 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 90%. γ) Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%. δ) Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75%. ε) Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%. στ) Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 65%. ζ) Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%. η) Από 51 έως και 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 55%. θ) Από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%. ι) Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45%. ια) Από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 40%. ιβ) Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%. Τα ποσά των προσαυξήσεων των καταλογισθέντων φόρων, τα οποία πλέον μπορούν να διαγραφούν μετά την παραπάνω τροποποίηση ανέρχονται σε: 1% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 2% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 2,5% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 1,5% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης ΦΠΑ ή άλλου παρακρατούμενου και επιρριπτόμενου φόρου ή τέλους ή εισφοράς. 3% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ ή άλλου παρακρατούμενου και επιρριπτόμενου φόρου ή τέλους ή εισφοράς. 3,5% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση μη υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ ή άλλου παρακρατούμενου και επιρριπτόμενου φόρου ή τέλους ή εισφοράς.

8 8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 μαρτιου 2015 Ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ ΒΑΖΟΥΝ ΧΕΡΙ ΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΑΚΑΓΕ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΕΩΝ Σπάνε και τον κουμπαρά του ασφαλιστικού για 3,3 δισ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ Ανάληψη από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), που έχει ρευστά διαθέσιμα 3,3 δισ. ευρώ, ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση καθώς διαπιστώνει ότι το κράτος ξεμένει από λεφτά και δεν βγαίνει ο λογαριασμός για τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σχετικά με το πάγωμα των νέων μειώσεων σε κύριες, επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ! Για να χρηματοδοτήσει τις παροχές αυτές, που ανοίγουν νέες τρύπες στα ήδη ελλειμματικά ταμεία, αλλά και για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ρευστότητας που απειλεί πλέον και την πληρωμή των συντάξεων κατά το προσεχές διάστημα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να σπάσει τον κουμπαρά του ασφαλιστικού, παρότι ο ιδρυτικός νόμος του (3855/08) προβλέπει ότι το ΑΚΑΓΕ δεν θα ανοίξει πριν από το 2019! Προικοθηρία Αφού έγινε το πρώτο «σάρωμα» στα ταμειακά διαθέσιμα κρατικών οργανισμών και «τραβήχτηκαν» μέχρι τώρα περίπου 534 εκατ. ευρώ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΟΑΕΔ, την Περιφέρεια Αττικής και την Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σειρά παίρνει το μεγάλο Ταμείο με τα 3,3 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα αποθεματικά του ΑΚΑΓΕ ως προίκα για το υπό σύσταση Ταμείο Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν και άλλες κοινωνικές παροχές, όπως η επαναχορήγηση της 13ης σύνταξης τον Δεκέμβριο. Το όλο εγχείρημα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, τελεί υπό την εποπτεία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, ο οποίος είναι και αρμόδιος για την οικονομική πολιτική, ενώ ρόλο συντονιστή έχει αναθέσει στον καθηγητή Οικονομικών του Παντείου Πανεπιστημίου, Σάββα Ρομπόλη. Ηδη, στις πρώτες συζητήσεις που έχουν γίνει με αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας και το γενικό γραμματέα, Γιώργο Ρωμανιά, τέθηκαν επί τάπητος τα ποσά που θα απαιτηθούν για να καλυφθεί το έλλειμμα του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων ώστε να μη μειωθούν τα εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων μόνο για φέτος, καθώς και ένα μέρος των χρημάτων που θα πρέπει να εξασφαλίσει το ΕΤΕΑ από το πάγωμα του νόμου που προβλέπει νέες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις. «Από τα έτοιμα» Η στόχευση της κυβέρνησης είναι να δείξει πάση θυσία ότι, παρά την τρομακτική έλλειψη ρευστότητας στην οικονομία, είναι σε θέση να τηρήσει έστω κάποιες από τις βασικές προεκλογικές υποσχέσεις της, κόντρα στις διαφωνίες των θεσμών της τρόικας και για το σκοπό αυτό δεν διστάζει να πάρει «από τα έτοιμα» αδιαφορώντας αν θα υπάρχουν χρήματα στον κουμπαρά του ασφαλιστικού όχι για τις επόμενες γενιές, αλλά ακόμη και για την επόμενη χρονιά! Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κουμπαράς είχε ανοίξει και τον περασμένο Δεκέμβριο από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Εργασίας προκειμένου να καλυφθεί με έξτρα χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ το έλλειμμα του ΟΑΕΕ και με 50 εκατ. ευρώ το έλλειμμα του ΕΤΕΑ. Τα χρήματα βέβαια δεν έφτασαν, καθώς ο ΟΑΕΕ έχει έλλειμμα 543 εκατ. ευρώ φέτος, ενώ το πάγωμα των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις απαιτεί 380 εκατ. ευρώ! Τα ελλείμματα εξετάζεται να χρηματοδοτηθούν τώρα από το ΑΚΑΓΕ, παρότι συστάθηκε με σκοπό να καλύπτει συμπληρωματικά, δηλαδή πέραν της κρατικής χρηματοδότησης, τις ανάγκες των Ταμείων μετά το 2019 και για τα επόμενα χρόνια να αποτελέσει κύρια πηγή χρηματοδότησης των συντάξεων όταν θα αρχίσουν να συνταξιοδοτούνται οι σημερινοί 45άρηδες. Σπάζοντας όμως τον κουμπαρά πριν από την ώρα του, για να κλείσουν οι τρύπες και τα ελλείμματα των Ταμείων, οι νέοι και πιο παραγωγικοί σήμερα εργαζόμενοι κινδυνεύουν κυριολεκτικά αντί για συντάξεις να πάρουν φιλοδωρήματα! Τρώνε, δηλαδή, την προίκα του ασφαλιστικού για να μη φανούν αναξιόπιστοι στις επιπόλαιες και ανεύθυνες υποσχέσεις που έδωσαν, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι «λεφτά δεν υπάρχουν»! Το εγχείρημα τελεί υπό την εποπτεία του Γιάννη Δραγασάκη, ενώ ρόλο συντονιστή έχει αναλάβει ο καθηγητής Οικονομικών του Παντείου, Σάββας Ρομπόλης Το μεγάλο ριφιφί Το φυλλομέτρημα Μέχρι στιγμής πάντως έχουν «αποσυρθεί» για τις τρέχουσες ταμειακές ανάγκες του κράτους και έχουν διοχετευθεί στο λογαριασμό της Τραπέζης της Ελλάδος τα εξής ποσά από τους παρακάτω Οργανισμούς: 120 εκατ. ευρώ από τα διαθέσιμα του ΟΑΕΔ. Μάλιστα εκείνο που δεν έχει ξεκαθαριστεί είναι αν δόθηκαν από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης ή από το λογαριασμό στον οποίο κατευθύνονται οι εισφορές ανεργίας των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, που συνεισφέρουν με εισφορά 0,45% για τα προγράμματα κατάρτισης μέσω ΛΑΕΚ. 80 εκατ. ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής. Μάλιστα, επίκειται και η διάθεση ενός επιπλέον ποσού της τάξης των 110 εκατ. ευρώ που είναι σε προθεσμιακές καταθέσεις, οι οποίες λήγουν στο αμέσως προσεχές διάστημα. 220 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕ- ΚΕΠΕ (τον Οργανισμό Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων). 114 εκατ. ευρώ από την Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). «Ντου» στις ΔΕΚΟ Επόμενος στόχος είναι τα διαθέσιμα των ΔΕΚΟ που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, διαθέτουν ποσά μεταξύ 1,3-1,5 δισ. ευρώ και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις ώστε σε πρώτη φάση να αποφασίσουν οι ίδιες οι διοικήσεις να δώσουν τις καταθέσεις τους στο κράτος παίρνοντας ρέπος, ενώ αν διαπιστωθεί ότι το σχέδιο δεν έχει προοπτική τότε τα λεφτά θα «φύγουν» με κυβερνητική απόφαση από τις αμιγώς κρατικοδιοικούμενες δημόσιες επιχειρήσεις. Εκεί όπου έχει μείνει πίσω το σχέδιο αναγκαστικού εσωτερικού δανεισμού είναι στα ασφαλιστικά ταμεία. Κανένα δεν έχει αποφασίσει να δώσει τις καταθέσεις του στην Τράπεζα της Ελλάδος για να πάρει κρατικά ρέπος, ακριβώς επειδή όλοι φοβούνται πως τα χρήματα αυτά δεν τα επιστρέψουν στα δικά τους ταμεία! Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος, ο οποίος αρχικά είχε ταχθεί υπέρ της ανταλλαγής ρευστού με κρατικά ρέπος, το τελευταίο διάστημα έχει αλλάξει στάση, σε σημείο που να υποστηρίζει σε συζητήσεις του στο Δ.Σ. του Ιδρύματος ότι «εμείς δεν έχουμε ρευστά διαθέσιμα για να δανείσουμε το κράτος»!

9

10 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ «Το σενάριο της ρήξης είναι κάτι που το είχε πει και ο Γιάνης Βαρουφάκης στις προγραµµατικές του δηλώσεις κι αυτό το έχει εκτιµήσει ο ελληνικός λαός», δήλωσε πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, Ευκλείδης Τσακαλώτος, αλλά πριν στεγνώσει το µελάνι έσπευσε σε αναδίπλωση βάζοντας άλλο ένα λιθαράκι στον Πύργο της Βαβέλ στο κόµµα του Αλέξη Τσίπρα. ΟΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Παλινωδίες µε τη ρήξη ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ Με ολίγη από ρήξη πορεύεται η κυβέρνηση στις διαπραγµατεύσεις µε τους δανειστές, ασφυκτιώντας µέσα στο στενό δηµοσιονοµικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί από την έλλειψη ρευστότητας, που έχει στεγνώσει την πραγµατική οικονοµία. Την ώρα που ξεκινούν οι διαβουλεύσεις µεταξύ Ελλήνων εµπειρογνω- µόνων και εκπροσώπων των θεσµών, για να τεθούν επί τάπητος οι λεπτοµέρειες της λίστας των µεταρρυθµίσεων, η Αθήνα αγωνιά για την τύχη των συζητήσεων, που έχουν ως στόχο τη σύγκληση Eurogroup µέσα στην επό- µενη εβδοµάδα. Στο Μέγαρο Μαξί- µου στρέφουν την προσοχή τους στις Βρυξέλλες, παίζοντας τα ρέστα τους, µε χαρτί τη χρεοκοπία και τη στάση πληρωµών. Χαρτί, ωστόσο, που µαζεύεται άρον άρον, όταν γίνεται αντιληπτό το µέγεθος της κυβερνητικής αστοχίας, που µπορεί να αποτελέσει από µόνη της casus belli µε τους εταίρους, τινάσσοντας στον αέρα τις όποιες κινήσεις συµβιβασµού. Οι απειλές µε χρονοδιακόπτη προς τους δανειστές έλαβαν άλλη διάσταση, όταν το µεσηµέρι της Παρασκευής κύκλοι του Μεγάρου Μαξί- µου σχολίασαν, µέσα από ένα άτυπο ενηµερωτικό σηµείωµα, τις πρώτες 60 ηµέρες της κυβέρνησης. Στην τρισέλιδη λίστα των πρωτοβουλιών, περίοπτη θέση κατείχε µία αναφορά σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις Αθήνας-δανειστών. Το κυβερνητικό στρατόπεδο, λοιπόν, προειδοποιούσε ευθέως για διακοπή στην πληρωµή του δηµόσιου χρέους, στην περίπτωση κατά την οποία οι εταίροι µας δεν προχωρήσουν άµεσα στην εκταµίευση των δόσεων τις οποίες καθυστερούν από το «Η κυβέρνηση έκανε απολύτως σαφές σε όλα τα επίπεδα της ευρωζώνης και το ΝΤ ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους από ίδιους πόρους, εάν οι δανειστές δεν προχωρήσουν άµεσα στην εκταµίευση των δόσεων τις οποίες καθυστερούν από το Η χώρα έχει να εισπράξει δόση από Κοµισιόν ή ΝΤ από τον Αύγουστο του 2014, παρ όλα αυτά εκπληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις της», έλεγαν οι κυβερνητικές πηγές, χωρίς να αντιλαµβάνονται εκείνη τη στιγµή το σάλο που θα προκαλούσε αυτό το σηµείο του ενηµερωτικού σηµειώ- µατος. Αναδίπλωση Οταν στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ξεκίνησε να αναπαράγεται η είδηση ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να συνεχίσει την εξυπηρέτηση του χρέους όσο οι δόσεις παραµένουν στον πάγο, στο Μέγαρο Μαξίµου επιχείρησαν να πάρουν πίσω τα ρηθέντα. «Το παραπάνω σηµείο αποτελεί καταγραφή της πορείας της διαπραγµάτευσης και το επίµαχο σηµείο δεν κάνει τίποτε περισσότερο από το να επαναλαµβάνει σηµείο της επιστολής του πρωθυπουργού προς τους ηγέτες της ευρωζώνης. Αφορά, λοιπόν, στο ιστορικό της διαπραγ- µάτευσης και δεν προσθέτει τίποτα καινούργιο. Συνεπώς, ότι το Μαξί- µου ανακοινώνει στάση πληρωµών (!) µόνο σε σενάριο φαντασίας µπορεί να στηριχθεί», έλεγαν κυβερνητικοί κύκλοι, αν και προηγουµένως το τελεσίγραφο προς τους δανειστές είχε φύγει κανονικά. Εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου, εµφανίστηκε ακόµα ένας οπαδός της ρήξης, ο οποίος στη συνέχεια πήρε πίσω τις θεαµατικές δηλώσεις που είχε κάνει. Ο αναπληρωτής υπουργός ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, Ευκλείδης Τσακαλώτος, αναφέρθηκε στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να πάει σε ρήξη µε τους εταίρους, σε περίπτωση που οι διαπραγµατεύσεις δεν έχουν αίσιο τέλος και η λίστα των µεταρρυθµίσεων δεν πάρει «πράσινο φως». «Το σενάριο της ρήξης είναι κάτι που το είχε πει και ο Γιάνης Βαρουφάκης στις προγραµµατικές του δηλώσεις κι αυτό το έχει εκτι- µήσει ο ελληνικός λαός. Εχει καταλάβει ότι εµείς υποστηρίζουµε τον κόσµο της εργασίας, υποστηρίζουµε τους ανθρώπους που έχασαν πάρα πολλά πράγµατα από την κρίση και ότι είµαστε έτοιµοι, αν δεν πάνε καλά τα πράγµατα, για µια ρήξη», είπε ο αναπληρωτής υπουργός ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, αλλά πριν στεγνώσει το µελάνι έσπευσε προς διευκρινίσεις. «Ολες αυτές τις µέρες εργαζόµαστε εντατικά για να βρεθεί αµοιβαία επωφελής και βιώσιµη λύση µε τους εταίρους µας. Ιδιαίτερα µετά τη Σύνοδο Κορυφής και την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Βερολίνο είµαι αισιόδοξος ότι αυτή η λύση είναι περισσότερο κοντά από ποτέ», είπε, µαζεύοντας και αυτός µε τη σειρά του την αίσθηση της πολεµικής που απέπνεε η αρχική του τοποθέτηση. Ρήξη µέχρι εκεί που µας παίρνει Και ο Λαφαζάνης το βιολί του ΤΗΝ ΤΙΜΗ των προεκλογικών εξαγγελιών του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, προσπαθεί να σώσει ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ο επικεφαλής της ισχυρής Αριστερής Πλατφόρµας και οπαδός της σκληρής στάσης έναντι των δανειστών, µε συνέντευξή του («Κεφάλαιο») κάλεσε την κυβέρνηση να συγκρουστεί µε τους εταίρους της, αµφισβητώντας ότι η λύση που προσφέρεται από τους «θεσµούς» είναι βιώσιµη για τη χώρα. Ο κ. Λαφαζάνης έδειξε ως µονόδροµο «τη σκληρή αντιπαράθεση, αν όχι σύγκρουση, µε τη γερµανική Ευρώπη», αλλά και τους «κατεστηµένους κύκλους της Ε.Ε.», κατηγορώντας τους πως επιδεικνύουν συµπεριφορά «αδίστακτων ιµπεριαλιστών προς µια µακρινή αποικία τους». Παράλληλα, απέρριψε κάθε σενάριο συµβιβασµού µε τους πιστωτές που θα περιλαµβάνει πάγωµα των προεκλογικών εξαγγελιών του ΣΥΡΙΖΑ. «Καµία λίστα δεν µπορεί να τεθεί, και δεν θα τεθεί, υπεράνω της λαϊκής βούλησης και της λαϊκής κυριαρχίας», σηµείωσε.

11 Ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 μαρτιου 2015 ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ΤΣΙΠΡΑΣ - ΜΕΡΚΕΛ Ο πάγος έσπασε, οι πληγές δεν έκλεισαν Η επίσκεψη του πρωθυπουργού μπορεί να βελτίωσε το κλίμα, όμως δεν είχε πρακτικά αποτελέσματα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ Από το «go back» προς την Α. Μέρκελ μέχρι την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Βερολίνο μεσολάβησαν ημερολογιακά κάποιοι μήνες αλλά πολιτικά μια ολόκληρη εποχή. Ο Α. Τσίπρας επισκέφθηκε τη γερμανική πρωτεύουσα γνωρίζοντας την οριακή κατάσταση στην οποία έχει φτάσει η ελληνική οικονομία, η οποία δεν αφήνει και πολλά περιθώρια επιλογής στην κυβέρνηση. Η συνεννόηση με τους πιστωτές είναι μονόδρομος για την απελευθέρωση της χρηματοδοτικής βοήθειας. Η Γερμανίδα καγκελάριος, θεσμικά, δεν ανακατεύεται παραπέμποντας στο Γιούρογκρουπ για αποφάσεις αλλά είναι προφανές ότι η ένταση στις σχέσεις Αθήνας- Βερολίνου καθόλου δεν διευκολύνει την εξομάλυνση των σχέσεων με τους πιστωτές-εταίρους από τους οποίους εξαρτάται το άνοιγμα της στρόφιγγας. Οι αγορές, αρχικά, αντέδρασαν θετικά στη συνάντηση Μέρκελ-Τσίπρα, ο γερμανικός Τύπος περιέγραψε το πολιτικό γεγονός ως βήμα μπροστά, ενθαρρυντικά ήταν τα μηνύματα των Σοσιαλδημοκρατών και των Πρασίνων του γερμανικού Κοινοβουλίου, ενώ και στο Μέγαρο Μαξίμου υπήρξε ανακούφιση. Συνεργάτες του πρωθυπουργού θεωρούν ότι η δημόσια εικόνα του στο Βερολίνο ήταν εντυπωσιακή και βεβαιώνουν ότι στις συνομιλίες του με τη Γερμανίδα καγκελάριο υπήρξε «καλή χημεία». Αναφέρουν ότι ο κ. Τσίπρας ήταν πολύ προετοιμασμένος για τις πολύωρες συζητήσεις και αυτό το πιστώνουν σε μεγάλο βαθμό στην ενημέρωσή του από τον ΥΠΟΙΚ Γ. Βαρουφάκη, παρόλο που δεν τον ακολούθησε στο ταξίδι (ή ίσως γι αυτό ). Αναγνωρίζουν ότι ως προς τα σημαντικά θέματα, όπως το δημοσιονομικό κενό, η κ. Μέρκελ παρέπεμπε σταθερά στους θεσμούς, χωρίς να μπαίνει στην ουσία της συζήτησης, ενώ επισημαίνουν ότι είναι ξεκάθαρο από την πλευρά της ότι δεν ενθαρρύνει κατά κανέναν τρόπο σενάρια Grexit. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση Μέρκελ-Τσίπρα συζητήθηκαν αναλυτικά οι μεταρρυθμίσεις μία προς μία, με έμφαση στο Δημόσιο, στο ασφαλιστικό και το φορολογικό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Γερμανίδα καγκελάριος είχε λάθος στοιχεία σε κάποιες περιπτώσεις και ελληνικές πηγές θεωρούν ότι είχε παραπληροφορηθεί από την τρόικα, με αποτέλεσμα να μην έχει εντελώς καθαρή εικόνα. Κατά τις ίδιες πηγές, από τη γερμανική πλευρά δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη καταπολέμησης της μεγάλης φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, με τη σημείωση ότι είναι πολύ χαμηλές οι ελληνικές επιδόσεις στα συγκεκριμένα. Παράγοντες της ελληνικής διπλωματίας που έχουν εμπειρία στις ελληνογερμανικές σχέσεις θυμίζουν ότι η Α. Μέρκελ είναι εξαιρετικά προσηνής και κάνει τους συνομιλητές της να αισθάνονται οικειότητα. Με τον τρόπο αυτό θέλουν να υπογραμμίσουν ότι υπάρχουν αναλογίες στη συμπεριφορά της έναντι του Α. Τσίπρα και έναντι των προκατόχων του. Σε κάθε περίπτωση, εκεί όπου είχαν φτάσει τα πράγματα, και αυτό είναι κοινή παραδοχή, η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Βερολίνο έκλεισε κάποιες από τις πληγές στη σχέση μεταξύ της ελληνικής και της γερμανικής κυβέρνησης. Oχι σε παλινωδίες Υπάρχουν, όμως, άλλες που μένουν ανοιχτές και το αν θα κακοφορμίσουν θα εξαρτηθεί όχι τόσο από τη συμφωνία για το πακέτο μεταρρυθμίσεων όσο από την εφαρμογή του που θα ακολουθήσει. Η Γερμανίδα καγκελάριος θέλει τη χώρα μας στην ευρωζώνη αλλά έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί παλινωδίες και εμπαιγμό σε σχέση με την πραγματοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών που θεωρεί αναγκαίες. Εξάλλου, οι πιέσεις που δέχεται και η ίδια για σκληρή στάση στο ελληνικό ζήτημα είναι ισχυρές. Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας, Γενς Βάιντμαν, κάλεσε τη γερμανική πολιτική ηγεσία να βάλει τέλος στα δάνεια διάσωσης. «Μέχρι το φθινόπωρο, η βελτίωση της οικονομίας ήταν ορατή». Αναφερόμενος ειδικά στο ελληνικό ζήτημα ήταν εξαιρετικά επιθετικός: «Δεν δέχομαι το επιχείρημα ότι έχουν υπερβολικό χρηματοοικονομικό βάρος». Σχολίασε μάλιστα αρνητικά τις δημόσιες εμφανίσεις Ελλήνων κυβερνητικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Βαρουφάκη. «Μιλώντας γενικά, έχω την εντύπωση ότι οι δηλώσεις από πολλά μέλη της κυβέρνησης μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, ανάλογα με την ημέρα και το ακροατήριο», δήλωσε και κατέληξε: «Τελικά, αυτό δεν εμπνέει πολλή εμπιστοσύνη». Στην ερώτηση εάν η Ελλάδα αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο χρεοκοπίας απάντησε: «Είναι σαφές ότι οι κυβερνήσεις των άλλων χωρών έχουν την εντύπωση ότι μπορεί να βρεθεί μία λύση. Δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο. Εάν ένα κράτος-μέλος της νομισματικής ένωσης αποφασίσει να μην ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και σταματήσει να πληρώνει τους κατόχους ομολόγων, τότε είναι αναπόφευκτη μια άτακτη χρεοκοπία». Η κοινή γνώμη στη Γερμανία δεν τάσσεται πλειοψηφικά υπέρ ενός Grexit αλλά πριμοδοτεί την αυστηρότητα από την πλευρά των πιστωτών και αυτό είναι κάτι που βαραίνει τη διαμόρφωση του πολιτικού κλίματος στο εσωτερικό της χώρας με την ισχυρότερη οικονομία στην ευρωζώνη. Η Γερμανίδα καγκελάριος παρέπεμπε σταθερά στους θεσμούς για την ελληνική οικονομία, χωρίς να μπαίνει στην ουσία της συζήτησης Από το «go back Μέρκελ» στην υποχώρηση Το παιχνίδι με τον καλό και τον κακό Το ελληνικό αφήγημα θέλει το Γερμανό ΥΠΟΙΚ στο ρόλο του κακού και την Α. Μέρκελ στο ρόλο του καλού. Οι δυο τους έχουν διαφωνήσει στο παρελθόν για θέματα διαχείρισης της κρίσης στην ευρωζώνη αλλά τελικά φαίνεται πως βρίσκουν τον τρόπο να συγκλίνουν σε έναν κοινό τόπο. Σε κάθε περίπτωση, για το Μέγαρο Μαξίμου είναι αξιοσημείωτο ότι ο δημόσιος λόγος της κ. Μέρκελ ήταν διαφορετικός από εκείνον του Β. Σόιμπλε, στις δηλώσεις που έκανε δίπλα στον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα. Αλλωστε, έχει κάνει αίσθηση το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ έχει αποφύγει τις εμπρηστικές παρεμβάσεις συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση της έντασης. Το γεγονός ότι το ίδιο διάστημα και ο Γ. Βαρουφάκης λέει πολύ λιγότερα στα ελληνικά και τα ξένα ΜΜΕ από όσα τον έχουμε συνηθίσει μάλλον δεν είναι τυχαίο.

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

δείτε το βίντεο για να καταλάβετε το πως έγινε το μαγικό: http://www.youtube.com/watch?v=kzg28kivcmi Κούρεμα 50% των 360 δισ. ίσον... 25 δισ.!

δείτε το βίντεο για να καταλάβετε το πως έγινε το μαγικό: http://www.youtube.com/watch?v=kzg28kivcmi Κούρεμα 50% των 360 δισ. ίσον... 25 δισ.! Το χρέος ήταν 360 ΔΙΣ σε ομόλογα, έγινε 50% κούρεμα άρα θα έπρεπε να οφείλουμε 180 ΔΙΣ...κι όμως παρόλο του 50% του κουρέματος οι οφειλές μας μειώθηκαν μόνο κατά 25 ΔΙΣ... πως έγινε αυτό το μαγικό; δείτε

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 6ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ Συμπληρώθηκαν 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Έξι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Παρακολουθείστε στο επ όμενο διάστημα όλες τις εξελίξεις για το ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου Η οικονομική κρίση και το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας 10 Δεκεμβρίου 2009 Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Οικονομικά 2009 Έσοδα 2009 2008 2009 2009 εκ. εκ. 2008 εκ. 2008 (%) ΤΕΠ 1.460,0 1.718,5 258,5 15,0

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό Αθήνα 4-11-2013 Επικαιρότητα 2-4/11/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 8-10-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015. 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της «Ελληνικής Βιο-

Στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015. 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της «Ελληνικής Βιο- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές» (Α 35)» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Αθήνα 9-9-2013 Επικαιρότητα 7-9/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Non paper, 15.05.15. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης

Non paper, 15.05.15. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης Non paper, 15.05.15 Η Κυβέρνηση συμπληρώνει τέσσερις μήνες ζωής, και στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα παρουσιάζει σημαντικό έργο η καταγραφή του οποίου αναδεικνύει την εντατική προσπάθεια και τη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Τώρα που ο Πρωθυπουργός της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας;

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας; Η πανελλαδική έρευνα της GPO για την εκπομπή του MEGA "Ανατροπή" διενεργήθηκε στο διάστημα 12,13 και 15 Ιουνίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων. Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης: - Για το

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Εύθραυστη αισιοδοξία για μικρομεσαίους

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Εύθραυστη αισιοδοξία για μικρομεσαίους Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Εύθραυστη αισιοδοξία για μικρομεσαίους ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 2 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Συνολικά, η αποτίμηση του β εξαμήνου 2014 εξακολουθεί να είναι αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ Θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, αφ' ενός για την πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Σ.Κ.Α.)

ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Σ.Κ.Α.) ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ - ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Σ.Κ.Α.) Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις*

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* 116 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* Στο άρθρο με τίτλο «Κρίσεις: Είναι δυνατόν να αποτελούν κατασκευασμένο προϊόν;» εξετάστηκε η προκληθείσα, από μια ομάδα μεγάλων τραπεζιτών

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα H Καθημερινή

Συνέντευξη στην εφημερίδα H Καθημερινή Συνέντευξη στην εφημερίδα H Καθημερινή Συνέντευξη του Aθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2011 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ. Οι τελευταίες εξελίξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα Euro Summit Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT Θέμα Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

1.Α. Ληξιπρόθεσμα χρέη στις Εφορίες:

1.Α. Ληξιπρόθεσμα χρέη στις Εφορίες: Ομιλία Προέδρου ΕΣΕΕ στην κοινή Ενημερωτική εκδήλωση ΚΕΕΕ-ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ: «Νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία» (12/11/2014) Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Grexit είναι προτιμότερο από ένα τρίτο Μνημόνιο, του Γιάννη Αλμπάνη

Το Grexit είναι προτιμότερο από ένα τρίτο Μνημόνιο, του Γιάννη Αλμπάνη Το Grexit είναι προτιμότερο από ένα τρίτο Μνημόνιο, του Γιάννη Αλμπάνη στην κατηγορία Σημειώσεις 15 Μαρ 2015 Η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου στο Eurogroup αποτέλεσε την καλύτερη δυνατή επιλογή (ή τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Κριτικές του Παρελθόντος και ο Δρόμος προς τα Εμπρός

Ελλάδα: Κριτικές του Παρελθόντος και ο Δρόμος προς τα Εμπρός Ελλάδα: Κριτικές του Παρελθόντος και ο Δρόμος προς τα Εμπρός Από τον Ολιβιέ Μπλανσάρ 9 Ιουλίου 2015 Τα μάτια όλου του κόσμου είναι καρφωμένα στην Ελλάδα, καθώς τα εμπλεκόμενα μέρη συνεχίζουν τις προσπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Συντριπτικά αρνητικοί είναι, επίσης, οι πολίτες και για τη δαπάνη, όπως αποκάλυψε το ΘΕΜΑ», 500 εκατ. δολαρίων σε εξοπλιστικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού αεροσκαφών πεντηκονταετίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Κοινό Υπόμνημα Θέσεων και Προτάσεων Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου - Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό.

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. ΟΙ ΝΕΕΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ;) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥΣ Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. Προέχει η εργασία και η προστασία των μισθών γιατί οι αξιοπρεπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ!

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! 1 / 6 ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (19/12) ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Με την απαράδεκτη διαδικασία του κατεπείγοντος και ως αυτοτελές νομοσχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Χριστόφορου Βερβαρδάκη στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 85 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 85 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 85 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015 Συνάδελφοι, Συμπληρώσαμε ήδη είκοσι μέρες Τραπεζικής αργίας και capital controls. Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν διαμορφώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΑΙΠΕΔ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΑΙΠΕΔ Αθήνα, 09/12/2015 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΑΙΠΕΔ ΣΤHN «ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΗΣ ΕΡΤ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καλημερίζω τον κ. Στέργιο Πιτσιόρλα, τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ. Καλημέρα σας. ΣΤ. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Επικαιροποιημένη Ελληνική Πρόταση» 25.06.2015. «Τελική Πρόταση Θεσμών» 25.06.2015. α/α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Επικαιροποιημένη Ελληνική Πρόταση» 25.06.2015. «Τελική Πρόταση Θεσμών» 25.06.2015. α/α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α/α 1 2 3 4 5 6 Υιοθέτηση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού και νέου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2016-2019 μέχρι 1.07.2015. Στόχοι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,2,3 και 3,5% του ΑΕΠ για τα έτη 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΕΤ κ. Γιώργου Ζανιά στην εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΝΙΑ PRESIDENT, HELLENIC BANK ASSOCIATION, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, NATIONAL BANK OF GREECE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING & BUSINESS FINDING LIQUIDITY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ. Δεν απαιτείται ελάχιστη διαμονή. Δεν υπάρχει φόρος πλούτου, κληρονομιών και δωρεών

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ. Δεν απαιτείται ελάχιστη διαμονή. Δεν υπάρχει φόρος πλούτου, κληρονομιών και δωρεών ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα Άμεση πρόσβαση ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Δεν χρειάζεται να δηλωθεί παγκόσμιο εισόδημα Δεν Δεν υπάρχει φόρος πλούτου, κληρονομιών και δωρεών Χαμηλός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέμα: Υποβολή (α) κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015» Τι ακριβώς χρωστάει η Ελλάδα; Ποιές είναι οι συνολικές υποχρεώσεις της εντός του 2015, σε ποιούς και πότε ακριβώς καλείται να τις

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ «Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας. 1 Κος ΘΕΟΣ: (Μηχανικός. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κατείχε θέση στον κρατικό μηχανισμό, η οποία είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών έργων και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής της

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Κάντε μεγάλα όνειρα, και αυτό που ονειρεύεστε, αυτό θα γίνετε. James Allen As A Man Thinketh Γιατί Το Κάνεις Αυτό;?... 5 Δουλέψτε Πιο Σκληρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500.

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500. Αφού κανείς από τους επίσηµους φορείς δεν βγαίνει επιτέλους να πει την πολυπόθητη αλήθεια στον ελληνικό λαό αποφάσισα να το κάνω εγώ. Ξέρετε η αλήθεια στα οικονοµικά δεν είναι ούτε θέσφατο, ούτε κρυφή

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 23/03/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 23/03/2015

Greek Finance Forum* 23/03/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 23/03/2015 23/03/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

22 Απριλίου 2014. Μόλις ένας στους επτά πληροί τα κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα

22 Απριλίου 2014. Μόλις ένας στους επτά πληροί τα κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα 22 Απριλίου 2014 Μόλις ένας στους επτά πληροί τα κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα Ξεπερνούν τις 140.000 οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως τη Δευτέρα του Πάσχα στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 30-10-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 2012 / 4 ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ του Philip Pilkington και Warren Mosler Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσφέρει µια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα