του ασφαλιστικού για 3 δισ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "του ασφαλιστικού για 3 δισ."

Transcript

1 MAZI 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 4 ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ ΕΠΕΙΣΟ ΙΑ 274 DVD Νο7 ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ! ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! ΣΕΛΙ ΕΣ 1ος ΤΟΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ 132 ΣΕΛΙ ΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΕΩΣ & ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 120 ΣΕΛΙ ΕΣ AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 280 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΙΜΗ 2 Η ΕΚ ΟΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 4 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ευρώ ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ 00 ΕΩΣ ρια οφειλή: 5.0 αυξήσεις ΜΕ οσ Κύ ία ευρώ πρ ΕΥΡΩ ευρώ Σ Μηνια ΕΩ 00 ις Ποσό δόση ΟΦΕΙΛΗ 3.0 οφειλή: ις αυξήσε σε οσ ΡΙΑ ς ξή Πρ ΚΥ οσαυ Σ ΓΙΑ Κύρια ρύθµιση µετά τη ία ευρώ πρ Α ΡΥΘΜΙΣΗ Μηνια 466,66 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜ ή: ευρώις σό µείωση 00 ις Πο σε ση 5.6 ξή δό αυ 3,33 σε 23 ς οφειλ Προσ 600 οσαυξή Κύρια ρύθµιση µετά τη ία ευρώ πρ 155,55 366,66 Μηνια µείωση ις Ποσό δόση αυξήσε 183, ς Αριθµός Προσ ρύθµιση ,11 µετά τη 122, ,66 00 δόσεων µείωση , , , ΕΥΡΩ ΕΩΣ οφειλή: ΙΣ ΣΕ ξήσεις 50 ΞΗ 00 αυ ΟΣΑΥ Κύρια προσ ΡΩ ΜΕ ΠΡ 0 ευρώ 50 ία 50 Σ ΕΥ00 ευρώ ευρώ Μηνια Η ΕΩ Ποσό ξήσεις 72 δόση 500 ΡΙΑ ΟΦΕΙΛ Κύρια οφειλή: 9.0 ς ξήσεις Προσαυ ΚΥ ιση αυ ΓΙΑ θµ οσ Σ τη ρύ 100 µετά ία ευρώ πρ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ευρώ ,79 Μηνια ΙΓΜ 1.0 Ε ση ΡΑ 3 ΠΑ µείω Ποσό ξήσεις ,5 δόση 0,07 ς οφειλή: οσαυξήσεις Προσαυ Κύρια ρύθµιση ,7 µετά τη 1,88 ία ευρώ πρ 8,46 Μηνια µείωση ,7 ις Ποσό 9, ,6 δόση αυξήσε 425, Αριθµός Προσ 900 2,34 θµισης ,8.21 τη ρύ 0, τά 20 7,9 µε δόσεων 652, , ,0.36 5,57 6,69 10 µείωση 15 0, ,95.557, , , , ,92 4, ,31 11 ΡΩ 7, ΕΥ Σ 171, , ΕΩ , ΞΗΣΕΙΣ 3.0 Κύρια οφειλή:προσαυξήσεις 127, ΜΕ ΠΡΟΣΑΥ 0 ρώ 9.189,13 99,00 ία.000 ευ ΕΥΡΩ 50 Μηνια ευρώ ΕΩΣ 17.ή: ευρώ ,15 Ποσό ξήσεις 72 δόση ΟΦΕΙΛΗ 13. σεις ς Προσαυ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ 0 Κύρια οφειλ οσαυξή Σ ρύθµιση πρ ΙΣΗ 100 ρώ µετά τη ία ΘΜ.50 ευ Α ΡΥ +3 Μηνια 1.541,42 ίωση σό 7,1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜ ή: ευρώ µε ις Πο.49 σε ση 18 ξή δό 2,25 σεις ς οφειλ Προσαυ οσαυξή ρύθµιση Κύρια ,1 µετά τη 9,27 ία ευρώ πρ 55,09 Μηνια µείωση ,0 ις Ποσό 0, ,1 δόση 7,69 αυξήσε 3 40 ς Αριθµός Προσ ,9 ρύθµιση ,7 294,75 µετά τη ,29 3, ,5 δόσεων ,7 µείωση 226,28 1, , ,9 8, ,3 8, , , ,0 ΡΩ 198, , Σ ΕΥ , ,3 ΙΣ ΕΩρια οφειλή: σεις ,9 218, ΟΣΑΥΞΗΣΕ οσαυξή Κύ ΡΩ ΜΕ ΠΡ ευρώ πρ ,8 166,88827 ία ΕΥ 0 ευρώ ευρώ Σ Μηνια 8,8 ΕΩ Ποσό σεις 72 δόση ΟΦΕΙΛΗ 19.ρια οφειλή: σεις οσαυξή ΡΙΑ ς ξή Πρ ΚΥ ιση αυ οσ Σ ΓΙΑ Κύ ρύθµ 100 µετά τη ία ευρώ πρ Α ΡΥΘΜΙΣΗ Μηνια 2.074,99 µείωση ΠΑΡΑ ΕΙΓΜ ή: ευρώ Ποσό σεις ση.899,95 ξή,03 24 δό ις αυ 53 σε ς οφειλ Προσ οσαυξή ρύθµιση Κύρια ,9 µετά τη 2,48 ία ευρώ πρ 88,67 Μηνια µείωση ,6 ις Ποσό ,0 537,85 δόση αυξήσε 958,48 2,5 ς ιση Αριθµός Προσ 3, θµ.00 ρύ 5,03 23 µετά τη 648, , δόσεων , , ,4 µείωση 8, , , , ,8 358, ,1 4, , , ΕΥΡΩ ,1 9, Σ ΕΩ 24 7, ΣΕΙΣ ρια οφειλή: 30οσαυξήσεις ,2 322, Κύ ΠΡΟΣΑΥΞΗ ευρώ πρ ,6 0 ΕΥΡΩ ΜΕ ία , Μηνια ευρώ ΕΩΣ ευρώ ,9 Ποσό ξήσεις ΕΙΛΗ ή: δόση 72 ς Προσαυ ΚΥΡΙΑ ΟΦ 0 Κύρια οφειλ προσαυξήσεις ΓΙΑ ρύθµιση Σ 0 ΙΣΗ µετά τη ία 10 ευρώ Α ΡΥΘΜ 0 ευρώ ,19 Μηνια ΙΓΜ 2.7 ση Ε 8 ίω ΡΑ σό 2,3 µε ΠΑ Πο ξήσεις δόση 75,39 ς οφειλή: οσαυξήσεις Προσαυ ρύθµιση Κύρια ,5 µετά τη 0,59 ία ευρώ πρ Μηνια , µείωση ,5 ις Ποσό 2, , ,34 δόση αυξήσε 4 70 ς Αριθµός Προσ ,6 ρύθµιση ,3 τά τη 516,58 2,0 µε ων 00 85,38 2 σε 3.0 δό ,1.674,8 6,00 8 2,6 30 µείωση 39 3, , , , ,0 2, , ,6 ΕΥΡΩ 362, ,4 580,45 Σ , ΕΩ , ή: σεις 29 ΣΕΙΣ οφειλ 425, οσαυξή 5 Κύρια ΠΡΟΣΑΥΞΗ ευρώ πρ ,4 325,29 0 ΕΥΡΩ ΜΕ 0 ία Μηνια.00 ευρώ+4 ΕΩΣ ,0 Ποσό ση Η Κύρια οφειλή: 75οσαυξήσεις 72 ξήσεις δό ΕΙΛ αυ ΟΦ οσ ς Πρ πρ ρύθµιση Σ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ευρώ µετά τη ία 31,61 Α ΡΥΘΜΙΣΗ Μηνια ρώ ,4 9.2 ίωση σό ις ευ 79 µε ις ΠΑΡΑ ΕΙΓΜρια οφειλή: 50οσ Πο σε σε ση 0.7 ξή ξή 11 δό αυ 84,95 ς Κύ Προσαυ, ευρώ πρ ρύθµιση µετά τη ία 69, Μηνια 6.944,88, ευρώ+2 ις µείωση Ποσό 17, , ,45 δόση αυξήσε 00,1 2.4 ς ιση Αριθµός Προσ ρύθµ 92, ,0 84,65 µετά τη, ,15 δόσεων ,7 µείωση 1.386,02 21,23 0,96, , ,7 52,23 0, , ,0 ΕΥΡΩ 46, ,8, , ΕΩΣ ις ΙΣ οφειλή: ,3 911,62 αυξήσε ΟΣΑΥΞΗΣΕ 8 Κύρια ρώ προσ ΡΩ ΜΕ ΠΡ ,6.000 ευ 707,15 ία ΕΥ ρώ+130 Μηνια ,3 00 ΕΩΣ 1.1 ις ευ ή: Ποσό σεις 72 δόση ΕΙΛΗ Κύρια οφειλρώ προσαυξήσε οσαυξή ΟΦ ς Πρ ιση ΡΙΑ ευ ρύθµ 100 Σ ΓΙΑ ΚΥ 00 µετά τη ία Μηνια Α ΡΥΘΜΙΣΗ ,1 0.0 ευρώ+1 µείωση Ποσό ση ΠΑΡΑ ΕΙΓΜ ρια οφειλή: 35 οσαυξήσεις ξήσεις 1.1 δό 6,84 αυ.39 οσ ς Πρ Κύ ευρώ πρ ρύθµιση µετά τη ία , ,4 Μηνια ευρώ+7 ις , ίωση 3 69 σό µε 1.1 1, Πο σε ση 5,5 78 δό αυξή ς , Αριθµός Προσ ρύθµιση.503, µετά τη , δόσεων ,50, ση 1,3 7, µείω , ,1, ,9 3, ,5, , , ,66, , , , , , ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΑΡΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΚΟ ΚΑΙ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΤ Σπάνε τον κουµπαρά ΟΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ ΕΩΣ 1 ΕΚΑΤ. Κούρεµα και στα πρόστιµα από φορολογικούς ελέγχους στη ρύθµιση των 100 δόσεων µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛ. 7 ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ του ασφαλιστικού για 3 δισ. Αντί να καταρτίσει τη λίστα µεταρρυθµίσεων που θα ανοίξουν τη στρόφιγγα της χρηµατοδότησης προς την Ελλάδα, η κυβέρνηση σκουπίζει τα ταµειακά διαθέσιµα Οργανισµών, ασφαλιστικών ταµείων και φίλα προσκείµενων περιφερειών και δήµων, προκειµένου να µπορέσει να πληρώσει τις υποχρεώσεις της. Οπως αποκαλύπτει σήµερα ο Ελεύθερος ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΑΖΟΥΝ ΧΕΡΙ ΣΤΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΑΚΑΓΕ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΕΩΝ «ΜΗ ΜΕΤΡΑ - ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ» ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΒΕΡΤΙΓΚΟ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΙΑΡΡEΕΙ ΚΑΙ ΙΑΨΕΥ ΕΙ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΡΗΞΗΣ ΣΕΛ ΣΕΛ Εξαλλος ο Μπαλτάς µε τον ασυγκράτητο Κουράκη Τύπος της Κυριακής, βάζουν τώρα χέρι και στα διαθέσιµα του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), που προορίζονται για τις συντάξεις των επόµενων γενεών. Η ρευστότητα εξαντλήθηκε, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και η λίστα µεταρρυθµίσεων, όπως και η σύγκληση του Γιούρογκρουπ, είναι ακόµα στον αέρα. Η ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΛΕΕΙ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΦΠΑ ΣΕΛΙ A ΣΕΛ ΕΙΣ ΟΚ Α ΛΥΨ ΝΕΕΣ ΑΠΥΓ ATE -G ΟΣ Κ ΑΛ ΣΤΟ Κ ΑΤΡΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΟΡΙΣΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΛ , 47 ΣΕΛ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ Ο «λυράρης» Χριστόδουλος και το σχέδιο δολοφονίας σωφρονιστικού ΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟ ΠΙΛΟΤΗΡΙΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ Η ΕΛΛΑ Α ΕΙΧΕ ΒΑΣΙΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΑΤΟΣ Μ ΤΟΥ ΣΤΕΜ Το «σύνδροµο Λούµπιτς» τροµοκρατεί εταιρίες και επιβάτες ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ Το bullying, οι κακοί βαθµοί και η φοιτήτρια... µυστήριο ΣΕΛ AN ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΣ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΚ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕΛ. 20 ΣΕΛ. 28 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΕΛ. 43 ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΦΟΡΤΩΣΑΝ ΤΟΝ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΣΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕΛ. 12

2 2 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ θέση ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗ: ΥΣΗ: ΣΕΛΗΝΗ: 10 ΗΜΕΡΩΝ Να σταµατήσουν οι επικίνδυνες παλινωδίες Η πρακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγµάτευση µε τους Ευρωπαίους είναι προφανές ότι αποδεικνύει την κατάσταση σύγχυσης στην οποία βρίσκεται. Οι συνεχείς παλινωδίες των µελών του οικονοµικού επιτελείου, και γενικότερα της κυβέρνησης, θα αποτύπωναν απλώς το πολιτικό, ιδεολογικό «βέρτιγκο» που διακατέχει τους υπεύθυνους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ εάν δεν έθεταν σε άµεσο κίνδυνο την ελληνική οικονοµία και δεν υπονόµευαν τη θέση της χώρας εντός της ευρωζώνης. ΤΗΝ ΩΡΑ που η έλλειψη ρευστότητας απειλεί την οικονοµία µε ολική ασφυξία και η κυβέρνηση σκουπίζει τα ταµειακά διαθέσιµα των φίλα προσκείµενων περιφερειών και δήµων και σπάει τους κουµπαράδες οργανισµών και ασφαλιστικών ταµείων προκειµένου να βρει χρήµατα για να πληρώσει τις υποχρεώσεις της, αντί να προκρίνει τη λύση της επίτευξης µιας συµφωνίας µε τους πιστωτές, επιλέγει να προβάλει τη λογική της ρήξης, την οποία στη συνέχεια παίρνει πίσω. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της θολής εικόνας που παρουσιάζει η κυβέρνηση, τόσο προς τα έξω όσο και στο εσωτερικό της χώρας, είναι όσα συµβαίνουν τις τελευταίες ηµέρες. Τη µία ο υπουργός Οικονοµικών, κ. Βαρουφάκης, και την εποµένη ο αναπληρωτής υπουργός ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, κ. Τσακαλώτος, επαναφέρουν ανοιχτά το σενάριο της ρήξης µε τους Ευρωπαίους, αλλά αµέσως µετά αναγκάζονται από τον πρωθυπουργό να ανασκευάσουν τις δηλώσεις τους. Αλλά και το ίδιο το Μέγαρο Μαξίµου, τη µία στιγµή απειλεί µε διακοπή της πληρωµής του δηµόσιου χρέους, εάν οι δανειστές δεν προχωρήσουν άµεσα στην εκταµίευση των δόσεων, και λίγη ώρα αργότερα διαψεύδει το ενδεχόµενο µιας στάσης πληρωµών. ΥΣΤΥΧΩΣ, πέραν των δηλώσεων και των διαρροών, τα ίδια ισχύουν και στο ζήτηµα της διαπραγµάτευσης. Τη µία ηµέρα συµφωνούν σε πολιτικό επίπεδο µε τους Ευρωπαίους εταίρους για την προώθηση µεταρρυθµίσεων ώστε να ανοίξουν οι στρόφιγγες της χρηµατοδότησης προς την Ελλάδα και τις αµέσως επόµενες ηµέρες διαφωνούν µε τα τεχνικά κλιµάκια για το περιεχόµενο των προτεινόµενων µέτρων, παραµένοντας ακόµα στο επίπεδο της δηµιουργικής ασάφειας. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, η κυβέρνηση εµφανίζεται να επιθυµεί τη χρηµατοδότηση, αλλά χωρίς να κάνει µεταρρυθµίσεις. Αυτό όµως είναι ξεκάθαρο ότι δεν γίνεται. Κατά συνέπεια, ή θα αναγκαστεί να προτείνει, επιτέλους, συγκεκριµένα µέτρα που θα διασφαλίσουν τη ρευστότητα ή θα προχωρήσει σε ρήξη και θα στείλει τη χώρα κατευθείαν στα βράχια. Μέχρι τότε όµως θα υπάρχει και ο κίνδυνος ενός Graccident λόγω της έλλειψης χρηµάτων και σε συνδυασµό µε την επιπόλαιη τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. ΑΠΟΤΕΛΕΙ κοινό τόπο ότι αυτή την ώρα οι διαπραγµατεύσεις βρίσκονται επί ξυρού ακµής και τα χρονικά περιθώρια εξαντλούνται. Είναι ανάγκη, λοιπόν, η κυβέρνηση, έστω την ύστατη ώρα, να αναλογιστεί τις ευθύνες της απέναντι στον ελληνικό λαό, που δεν της έδωσε εντολή για χρεοκοπία και έξοδο από το ευρώ, και να παρουσιάσει, επιτέλους, την περιβόητη λίστα µεταρρυθµίσεων, η οποία θα αξιολογηθεί από την τρόικα, όπως και αν την έχουν βαφτίσει σήµερα, και θα οδηγήσει στη διασφάλιση της χρηµατοδότησης της χώρας. Ιδιοκτησία: SABD A.E. Εκδότης: ΑΛΕΞΗΣ ΣΚΑΝΑΒΗΣ ιευθυντής: ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΡΑΣ ιευθυντής Σύνταξης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ Αρχισυντάκτης Εκδοσης: ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΑΝΑΚΟΣ Υπεύθυνος Ατελιέ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ηµιουργικό: ΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ιεύθυνση ιαφήµισης: ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Οικονοµική ιευθύντρια: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΑΡΕΝΑΚΗ Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΛΗΣ Εκτύπωση: ΙRIS ΑΕΒΕ ιανοµή: EYΡΩΠΗ Κεντρικά Γραφεία: Aγίας Λαύρας 2 & Σαρανταπόρου, Ν. Ηράκλειο Τ.Κ , Τηλ , FAX: Στείλτε τις απόψεις σας στο και τις καταγγελίες σας στο Ο «Ε.Τ.» ιδρύθηκε από τον Αρη και τη Λίλιαν Βουδούρη 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 24 ΣΕΛΙΔΕΣ 16 ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΥΡΙΣΕ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟ ΛΟΝ ΙΝΟ Στην Ελλάδα µπορεί η άνοιξη να καθυστέρησε φέτος, ωστόσο στο Λονδίνο τα πρώτα άνθη έκαναν δειλά δειλά την εµφάνισή τους σε πάρκα και πλατείες. Ο φωτογράφος επέλεξε να παρουσιάσει την έλευση της άνοιξης µε φόντο το σήµα κατατεθέν της βρετανικής πρωτεύουσας, το Μπιγκ Μπεν. ΑΛΛΑΞΕ Η ΩΡΑ Σε ισχύ τίθεται από σήµερα η θερινή ώρα. Αν δεν µετακινήσατε τους δείκτες των ρολογιών σας τα ξηµερώµατα µία ώρα µπροστά (από τις στις 04.00), κάντε το τώρα. Πρωταπριλιάτικα αστεία στις σελίδες των εφημερίδων ΧΡΟΝΟΜΗΧΑΝΗ 38-39

3

4 4 πολιτικη ΚΥΡΙΑΚΗ 29 μαρτιου 2015 Ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ Μονόδρομος, νέο δάνειο και τρίτο Μνημόνιο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΣΤΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ Τρίτο και φαρμακερό NIKOΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Το πακέτο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης και τα μέτρα που θα το συνοδεύουν δεν είναι τίποτα μπροστά σ αυτό που θα ακολουθήσει τους επόμενες 3-4 μήνες, δεδομένου ότι οι πιθανότητες να αποφύγει η χώρα το καλοκαίρι ένα τρίτο Μνημόνιο είναι από ελάχιστες μέχρι ανύπαρκτες. Στην παρούσα φάση, δηλαδή δύο μήνες μετά τις εκλογές, δεν έχει γίνει πλήρως αντιληπτό από την πλειοψηφία της κοινής γνώμης ότι η χώρα μας έχει γυρίσει τρία χρόνια πίσω, στην άνοιξη του 2012, όταν βρισκόταν στα πρόθυρα της πραγματικής στάσης πληρωμών, της κατάρρευσης και της εξόδου από το ευρώ. Σήμερα, εάν επιχειρηθεί ένα πρώτος απολογισμός των πρώτων 60 ημερών της κυβέρνησης, μπορεί να εξαχθεί μια σειρά πολιτικών και οικονομικών συμπερασμάτων, τα οποία είναι εξαιρετικά επιζήμια για τη χώρα, αλλά επειδή δεν έχει έρθει ακόμη ο «λογαριασμός», δεν έχουν γίνει αντιληπτά από την πλειοψηφία των πολιτών. Εξήγηση Αυτός είναι και ο λόγος που στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται απόλυτος κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού. Χωρίς τη φθορά των μέτρων είναι λογικό οι πολίτες να επενδύουν στην προσδοκία και στις υποσχέσεις που μοίραζαν προεκλογικά ο πρωθυπουργός και τα στελέχη του κόμματός του. Πολιτικά η Ελλάδα για πρώτη φορά 34 χρόνια από την ένταξή της στους ευρωπαϊκούς θεσμούς έχει μια κυβέρνηση απολύτως απομονωμένη μεταξύ των εταίρων. Ουτε καν τη στήριξη των Κυπρίων δεν έχουμε εντός της ευρωζώνης. Η απομόνωση είναι προϊόν μιας επιθετικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία με εκβιαστικό τρόπο επιχείρησε να αποσπάσει από τους δανειστές «κούρεμα» των δανείων που μας έδωσαν και έξοδο από το Μνημόνιο, αλλά με συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης. Εντελώς παράλογες απαιτήσεις, που όπως ήταν φυσικό εξόργισαν και τους 18 εταίρους του ευρώ, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να κάνει πίσω, ωστόσο χάθηκε πολύτιμος χρόνος και μείναμε από λεφτά και συμμάχους. Στον οικονομικό τομέα, η κυβέρνηση, βάζοντας στο στόχαστρο τις ιδιωτικοποιήσεις, οδήγησε σε ένα συνωστισμό των επενδυτών στην έξοδο και αυτό φαίνεται αν κοιτάξει κανείς την πορεία των τραπεζικών μετοχών τον τελευταίο μήνα, όπου τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια φεύγουν σαν να μην υπάρχει αύριο και φυσικά με μεγάλες απώλειες. Καθίζηση Οι εξαγγελίες και οι φραστικές παροχές των υπουργών είχαν ως αποτέλεσμα την καθίζηση των εσόδων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η χώρα το 2015 να βρεθεί με πρωτογενές έλλειμμα έναντι στόχου για πλεόνασμα της τάξης του 3% του ΑΕΠ που προβλέπει το πρόγραμμα. Οι παραπάνω εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη μαζική απόσυρση των καταθέσεων από τις τράπεζες, στέγνωσαν το κράτος και τις τράπεζες από ρευστότητα, ό,τι χειρότερο δηλαδή για μια οικονομία που μόλις είχε βγει από μια εξαετή πρωτοφανή σε σφοδρότητα ύφεση. Η κυβέρνηση, αφού απέτυχε με τους εκβιασμούς, συμφώνησε στην παράταση του Μνημονίου για τέσσερις μήνες, ενώ υποσχέθηκε πακέτο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτή η συμφωνία επιτεύχθηκε στο Εurogroup στις 20 Φεβρουαρίου, ωστόσο πάλι η κυβέρνηση επιχείρησε να ξεφύγει, ακολούθησε νέα αντιπαράθεση και περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης των εταίρων, για να φτάσουμε στις 19 Μαρτίου, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε., σε μια επταμερή συνάντηση κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων και ηγετών (Μέρκελ-Ολάντ), όπου ο Ελληνας πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στην εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει και το τέλος της περιπέτειας για τη χώρα μας. Οι εξελίξεις μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες θα είναι πολλές και επώδυνες για τους πολίτες. Στην παρούσα φάση, αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι η αποφυγή της στάσης πληρωμών, δηλαδή της άμεσης χρεοκοπίας. Στις αρχές της προσεχούς εβδομάδες, ίσως και αύριο, έχει δεσμευθεί να υποβάλει έναν κατάλογο στους εταίρους και το ΔΝΤ με τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει να εφαρμόσει άμεσα. Ο κατάλογος αυτός θα Η επιθετική πολιτική που άσκησε η κυβέρνηση οδήγησε στην πλήρη απομόνωση της χώρας, καθώς στο Εurogroup ούτε καν η Κύπρος δεν τάσσεται στο πλευρό της Ελλάδας. Τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, η Ελλάδα θα χρειαστεί 5,12 δισ. ευρώ, 3,69 δισ. ευρώ και 1,72 δισ. ευρώ αντίστοιχα για την εξόφληση δανειακών αναγκών εξεταστεί αρχικά σε τεχνικό επίπεδο και στη συνέχεια, αν όλα πάνε καλά, γιατί ούτε αυτό είναι βέβαιο, θα εγκριθεί μέσα στις επόμενες μέρες από το Εurogroup. Αποδέσμευση Πρακτικά η έγκριση των μεταρρυθμίσεων που θα αρχίσουν να υλοποιούνται άμεσα θα οδηγήσει στην αποδέσμευση των διαθέσιμων χρημάτων του ελληνικού προγράμματος. Σήμερα βρίσκονται σε διαθέσιμα 7,2 δισ. ευρώ, τα οποία προέρχονται: 1,8 δισ. ευρώ από την τελευταία δόση των Ευρωπαίων, 1,9 δισ. ευρώ που δεν είναι δάνεια αλλά επιστροφή των κερδών της ΕΚΤ το 2014 από τα ελληνικά ομόλογα που κατέχει, 3,5 δισ. ευρώ καθυστερούμενες δόσεις του ΔΝΤ. Τα 7,2 δισ. ευρώ θα δοθούν τμηματικά στη χώρα μας μέχρι τον Ιούνιο, που τελειώνει το πρόγραμμα. Ωστόσο, είναι προφανές ότι δεν επιλύουν κανένα πρόβλημα της οικονομίας, απλώς μεταθέτουν χρονικά τον κίνδυνο στάσης πληρωμών, αφού με τα χρήματα αυτά θα μπορούν να πληρωθούν οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Είναι προφανές ότι μέχρι τον Ιούνιο που τελειώνει το πρόγραμμα η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να βγει για δανεισμό στις αγορές εκδίδοντας τριετή, πενταετή ή δεκαετή ομόλογα με λογικά επιτόκια. Τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, η Ελλάδα θα χρειαστεί 5,12 δισ. ευρώ, 3,69 δισ. ευρώ και 1,72 δισ. ευρώ αντίστοιχα για την εξόφληση δανειακών αναγκών. Το πρόγραμμα και η χρηματοδότηση τελειώνουν τον Ιούνιο, που σημαίνει ότι οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν μπορούν να καλυφθούν με δανεισμό από τις αγορές. Πού θα τα βρουν; Δεν υπάρχει άλλη λύση από τη σύναψη νέας δανειακής σύμβασης με τους εταίρους, η οποία φυσικά δεν θα είναι τρίμηνης διάρκειας, αλλά πολύ μεγαλύτερη. Και εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για προληπτική πίστωση, αλλά για κανονικό δανεισμό. Κανονικός δανεισμός σημαίνει Μνημόνιο, αξιολογήσεις και μέτρα. Και την τρόικα μπορεί η κυβέρνηση να τη βάπτισε «θεσμούς», τα μέτρα πώς θα βαπτίσει για να μην τα καταλάβει ο κόσμος;

5

6 6 πολιτικη ΚΥΡΙΑΚΗ 29 μαρτιου 2015 Ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ Πρόταση «μη μέτρων» για μη συμφωνία Με προσδοκίες για «πολιτική λύση» η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα στις Βρυξέλλες ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Με μια πρόταση «μη μέτρων», η οποία -αν δεν γίνει η έκπληξη- θα φέρει μια «μη συμφωνία», προσήλθε η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα στη συνάντηση με την Ομάδα των Βρυξελλών με το χρόνο για την επίτευξη λύσης να έχει φτάσει στο παρά πέντε. Ηδη κοινοτικές πηγές αναφέρουν ότι, ακόμη κι αν η ελληνική πρόταση έχει θετική αποδοχή και από την Ομάδα των Βρυξελλών και στη συνέχεια από την ομάδα εργασίας της ευρωζώνης (Euroworking Group) που θα συγκληθεί μάλλον την Τρίτη, δεν υπάρχει χρόνος για Eurogroup ειδικά για την Ελλάδα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Τούτο διότι η επόμενη εβδομάδα συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα των καθολικών. Συνεπώς, η εξέταση της ελληνικής πρότασης μεταφέρεται τουλάχιστον για τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Tο βράδυ της Παρασκευής ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την ελληνική οικονομία κατά τρεις βαθμίδες, από Β σε CCC, επιτείνοντας το κλίμα ασφυξίας για τη χώρα μας. Με βάση τις πληροφορίες οι οποίες διέρρευσαν, η πρόταση με την οποία προσέρχεται στη διαπραγμάτευση η Ελλάδα δείχνει ότι προσδοκά μια «πολιτική λύση», αφού τεχνοκρατικά βρίσκεται πολύ μακριά από τις απαιτήσεις των δανειστών. Δηλαδή το Eurogroup, ως Συμβούλιο Υπουργών, να αποφασίσει ότι δέχεται τα μη μέτρα και ταυτόχρονα απελευθερώνει ρευστότητα από τη δόση των 7,2 δισ. ευρώ. Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκονται οι απειλές - προειδοποιήσεις για στάση πληρωμών. Παράλληλα έχει γίνει σαφής εκ μέρους της ελληνικής πλευράς ο εκνευρισμός για τη στάση της ΕΚΤ, η οποία κρατά σε οριακά επίπεδα τη ρευστότητα μέσω ELA και απαγορεύει ρητά την αύξηση της έκθεσης των ελληνικών τραπεζών σε έντοκα γραμμάτια κλείνοντας άλλη μια δίοδο παροχής ρευστότητας για το Ελληνικό Δημόσιο. Την ίδια ώρα οι εταίροι και δανειστές μας, παρότι έχουν χαμηλώσει τους τόνους για την Ελλάδα, δεν δείχνουν διάθεση να υποχωρήσουν από τη θέση της παροχής ρευστότητας έναντι μεταρρυθμίσεων. Η μίνι Σύνοδος Κορυφής για την Ελλάδα και στη συνέχεια η επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα στο Βερολίνο μπορεί να βελτίωσαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις αλλά δεν άλλαξαν τη βάση των διαπραγματεύσεων. Η διαπραγμάτευση που έχει ήδη ξεκινήσει θα δείξει αν υπάρχει περιθώριο πολιτικής λύσης ή θα πρέπει να περιμένουμε άλλη μια αποτυχία. Η ελληνική πρόταση έχει ως βάση της ότι το πρωτογενές πλεόνασμα μειώνεται στο 1,5% του ΑΕΠ από 3% του ΑΕΠ, που ήταν ο αρχικός στόχος, ο οποίος έχει χαθεί και πλέον θα πρέπει να υπολογίζουμε σε ανάπτυξη όχι μεγαλύτερη από 1,4% του ΑΕΠ για το τρέχον έτος. Αυτό από μόνο του αλλάζει τη βάση του υπολογισμού τόσο σε ό,τι αφορά τις δαπάνες όσο και τα έσοδα. Οι αλλαγές αυτές δεν εξηγούνται επαρκώς αλλά αποδίδονται μόνο στις καθυστερήσεις που υπήρχαν από την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών. Εσοδα - δαπάνες Στον τομέα των εσόδων οι νέες προτάσεις που περιλαμβάνει η ελληνική πλευρά είναι μάλλον κατώτερες των περιστάσεων και βασίζει εκτιμήσεις για πρόσθετα έσοδα κυρίως στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Για παράδειγμα, στο κομμάτι που αφορά στην αναμόρφωση του καθεστώτος του ΦΠΑ δεν περιλαμβάνει αυξήσεις συντελεστών αλλά υπόσχεται «μετατάξεις» συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες θα εφαρμοστούν αργότερα μέσα στο χρόνο. Υπόσχεται την προώθηση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με το TAXISnet προκειμένου να αυξηθεί άμεσα η απόδοση και να μειωθεί η φοροδιαφυγή. Το συγκεκριμένο μέτρο έχει νομοθετηθεί από το 2010 αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκε. Κατά τα λοιπά, υπόσχεται πρόσθετα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, από καύσιμα και προϊόντα καπνού, με αποτέλεσμα την είσπραξη εσόδων 700 εκατ. ευρώ. Την είσπραξη πρόσθετων εσόδων από τη φορολόγηση μη δηλωθέντων εισοδημάτων που είναι κατατεθειμένα στην Ελβετία. Την είσπραξη πρόσθετων εσόδων από τις λίστες που έχει τα χέρια του το Δημόσιο με καταθέτες του εξωτερικού (λίστα Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου, Λονδίνου) αλλά και το ξεκαθάρισμα των εμβασμάτων προς το εξωτερικό, η εκκαθάριση των οποίων γίνεται με ρυθμό χελώνας εδώ και 2,5 χρόνια. Υπόσχεται και πάλι λοταρία αποδείξεων με δώρα και χρηματικά ποσά για τους τυχερούς. Σε θεσμικό επίπεδο υπόσχεται μεγαλύτερη αυτονομία στη ΓΓΔΕ αλλά και ενίσχυση του ΣΔΟΕ με προσωπικό και υλικοτεχνικό προσωπικό. Στον τομέα των δαπανών υπόσχεται την προώθηση του οργανικού νό- Κοινοτικές πηγές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει χρόνος για Eurogroup την επόμενη εβδομάδα Προτάσεις που παίρνουν τα μέτρα της χώρας μου για τον Προϋπολογισμό. Δηλαδή τη θέσπιση οροφής δαπανών για τα έξι υπουργεία με τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, ώστε να μπορούν να ελέγχονται τακτικότερα και σε μεγαλύτερο βάθος οι δαπάνες τους. Και αυτό το μέτρο βρισκόταν στο Μνημόνιο από το 2013 αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκε. Ασφαλιστικό Στο κρίσιμο θέμα του ασφαλιστικού η πρόταση αναφέρει γενικά τη μείωση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων για τα ευγενή Ταμεία (ΔΕΚΟ, τράπεζες) και τη συνέχιση της ενοποίησης των φορέων ασφάλισης. Δεν απαντά όμως στο αν θα εφαρμοστούν τελικά ή όχι μνημονικά μέτρα (αύξηση ορίων ηλικίας, μειώσεις επικουρικών και εφάπαξ), το πάγωμα των οποίων θα φέρει πρόσθετο βάρος στο σύστημα ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ. Επίσης δεν απαντά στο ερώτημα του πώς θα κλείσει το έλλειμμα ύψους 2 δισ. ευρώ που αναμένεται να παρουσιάσουν ασφαλιστικά ταμεία για το 2015, ακόμη και αν εφαρμόζονταν όλα τα μέτρα τα οποία είχαν συμφωνηθεί μέχρι και το 2014 Εργασιακά Στον κρίσιμο τομέα της αγοράς εργασίας προτείνεται η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών της Ε.Ε. για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Δεν διευκρινίζει όμως αν αναφέρεται σε ομαδικές απολύσεις, στο δικαίωμα της ανταπεργίας και την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου που ήταν απαιτήσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εντός Ελλάδος, πάντως, το θέμα τής περαιτέρω απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων δεν βρίσκεται καθόλου στο τραπέζι. «Κόκκινα» δάνεια Στο θέμα των «κόκκινων» δανείων η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης δεν είναι πολύ διαφορετική από αυτή που εγκρίθηκε την 20 ή Φεβρουαρίου. Το Ελληνικό Δημόσιο ανακοινώνει νομοθετική ρύθμιση για την άρση -υπό προϋποθέσεις- των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Τονίζει όμως ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες θα δημιουργηθεί το κρατικό Distress Fund, το οποίο θα αναλάβει να ξεκαθαρίσει τα «κόκκινα» δάνεια, αλλά και η αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου θα είναι έργο του δεύτερου εξαμήνου του χρόνου. Αποκρατικοποιήσεις Με βάση το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για έσοδα την εξαετία ύψους 18,5 δισ. ευρώ. Τα έσοδα αυτά είχαν υπολογιστεί και στην έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Με το νέο σχεδιασμό τα χρήματα αυτά

7 Ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 μαρτιου 2015 πολιτικη 7 ΡΥΘΜΙΣΗ 100 ΔΟΣΕΩΝ Ψαλίδι στα πρόστιμα από φορολογικούς ελέγχους με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ Ακόμη πιο γενναιόδωρη για εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου έγινε η ρύθμιση των 100 δόσεων, καθώς η κυβέρνηση προχώρησε εσπευσμένα, αργά το απόγευμα της Παρασκευής, σε τροποποίηση του σχετικού νόμου. Η τροποποίηση έγινε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 27 ης Μαρτίου και αναμένεται να κυρωθεί εκ των υστέρων από τη Βουλή! Σύμφωνα με την τροποποίηση, σε όσους οφειλέτες του Δημοσίου υπαχθούν στη νέα ρύθμιση θα παρέχεται μερική ή ολική έκπτωση όχι μόνο επί των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής αλλά και επί των μηνιαίων προσαυξήσεων και προστίμων που τυχόν τους έχουν επιβληθεί κατόπιν φορολογικών ελέγχων, λόγω διαπιστωμένων παραβάσεων, όπως η μη εμπρόθεσμη υποβολή, η ανακριβής υποβολή και η μη υποβολή δηλώσεων για φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους και τέλη. Από την τροποποίηση αυτή επωφελούνται χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες γλιτώνουν πλέον από υπέρογκα ποσά προσαυξήσεων και προστίμων που τους έχουν καταλογιστεί από φορολογικούς ελέγχους λόγω παραβάσεων φοροδιαφυγής. Ανάμεσα σ αυτούς που ωφελούνται είναι και μία πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία έχει μεγάλου ύψους οφειλές προς το Δημόσιο από πρόσθετους φόρους και πρόστιμα που της έχουν επιβληθεί κατόπιν φορολογικών ελέγχων. είναι πιθανό να μην μπουν ποτέ στα δημόσια ταμεία. Μόνο για το 2015 ο προϋπολογισμός προέβλεπε έσοδα ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό πρόγραμμα δεσμεύεται για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των αποκρατικοποιήσεων των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, του λιμανιού του Πειραιά, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΑΔΜΗΕ. Παράλληλα, προαναγγέλλει και μια αλλαγή κατεύθυνσης στα περιουσιακά στοιχεία που θα αξιοποιηθούν όσο και στα έσοδα που θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία. Μιλά, δηλαδή, για διάθεση των εσόδων για κοινωνική πολιτική και στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος, χωρίς όμως να εξηγεί ποιος θα είναι νέος ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ μετά και την απόφαση που υλοποιείται για την ενοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Μέχρι στιγμής η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των αποκρατικοποιήσεων σε Αστέρα Βουλιαγμένης και πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ στην αζερική Socar «έκαψε» περίπου 800 εκατ. ευρώ εσόδων από βεβαιωμένο τίμημα. Η επανεξέταση αποκρατικοποιήσεων, όπως η αξιοποίηση του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού, θα καθυστερήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 5,5 δισ. ευρώ που ήταν προγραμματισμένες. Απομείωση χρέους Στην πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης υπάρχει και η πρόταση για άμεση έναρξη διαλόγου για το θέμα του δημόσιου χρέους. Ειδικότερα, ζητείται παράλληλα με την οριστικοποίηση του «προγράμματος γέφυρα», το οποίο η Ελλάδα θα πρέπει να ολοκληρώσει και να αξιολογηθεί πριν από τον τέλος Ιουνίου, να γίνει εκκίνηση του διαλόγου και για την επόμενη μέρα. Στην κατεύθυνση αυτή ζητά να ξεκινήσει ο διάλογος για μέτρα που θα οδηγήσουν στην ελάφρυνση των ετήσιων υποχρεώσεων χρέους και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη μόνιμη ελάφρυνση του Ελληνικού Δημοσίου. Επαναφέρει ακόμη την πρότασή του για έξυπνες λύσεις ανταλλαγής (swaps) χρέους. Μάλιστα, επαναλαμβάνεται η έκκληση η συζήτηση για την επόμενη μέρα της Ελλάδας να αφορά σε ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Από την πλευρά των πιστωτών, πάντως, το μόνο που φαίνεται να συζητείται είναι η συμφωνία που είχε γίνει για την Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 2012 (μείωση επιτοκίων, επιμήκυνση αποπληρωμής) αλλά με την προϋπόθεση ότι το τρέχον πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Ο Ελεύθερος Τύπος είχε επισημάνει, με το πρώτο του θέμα το Σάββατο 21 Μαρτίου, τις παγίδες για τις επιχειρήσεις που είχαν πρόστιμα από φορολογικούς ελέγχους και ήθελαν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Η λύση τελικά δόθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τροποποίηση Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα αναφέρονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 για την «επανεκκίνηση της οικονομίας» τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: «Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωριστεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως: α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%. β) Από 2 έως και 5 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 90%. γ) Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%. δ) Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75%. ε) Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%. στ) Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 65%. ζ) Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%. η) Από 51 έως και 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 55%. θ) Από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%. ι) Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45%. ια) Από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 40%. ιβ) Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%. Τα ποσά των προσαυξήσεων των καταλογισθέντων φόρων, τα οποία πλέον μπορούν να διαγραφούν μετά την παραπάνω τροποποίηση ανέρχονται σε: 1% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 2% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 2,5% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 1,5% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης ΦΠΑ ή άλλου παρακρατούμενου και επιρριπτόμενου φόρου ή τέλους ή εισφοράς. 3% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ ή άλλου παρακρατούμενου και επιρριπτόμενου φόρου ή τέλους ή εισφοράς. 3,5% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση μη υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ ή άλλου παρακρατούμενου και επιρριπτόμενου φόρου ή τέλους ή εισφοράς.

8 8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 μαρτιου 2015 Ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ ΒΑΖΟΥΝ ΧΕΡΙ ΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΑΚΑΓΕ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΕΩΝ Σπάνε και τον κουμπαρά του ασφαλιστικού για 3,3 δισ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ Ανάληψη από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), που έχει ρευστά διαθέσιμα 3,3 δισ. ευρώ, ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση καθώς διαπιστώνει ότι το κράτος ξεμένει από λεφτά και δεν βγαίνει ο λογαριασμός για τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σχετικά με το πάγωμα των νέων μειώσεων σε κύριες, επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ! Για να χρηματοδοτήσει τις παροχές αυτές, που ανοίγουν νέες τρύπες στα ήδη ελλειμματικά ταμεία, αλλά και για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ρευστότητας που απειλεί πλέον και την πληρωμή των συντάξεων κατά το προσεχές διάστημα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να σπάσει τον κουμπαρά του ασφαλιστικού, παρότι ο ιδρυτικός νόμος του (3855/08) προβλέπει ότι το ΑΚΑΓΕ δεν θα ανοίξει πριν από το 2019! Προικοθηρία Αφού έγινε το πρώτο «σάρωμα» στα ταμειακά διαθέσιμα κρατικών οργανισμών και «τραβήχτηκαν» μέχρι τώρα περίπου 534 εκατ. ευρώ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΟΑΕΔ, την Περιφέρεια Αττικής και την Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σειρά παίρνει το μεγάλο Ταμείο με τα 3,3 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα αποθεματικά του ΑΚΑΓΕ ως προίκα για το υπό σύσταση Ταμείο Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν και άλλες κοινωνικές παροχές, όπως η επαναχορήγηση της 13ης σύνταξης τον Δεκέμβριο. Το όλο εγχείρημα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, τελεί υπό την εποπτεία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, ο οποίος είναι και αρμόδιος για την οικονομική πολιτική, ενώ ρόλο συντονιστή έχει αναθέσει στον καθηγητή Οικονομικών του Παντείου Πανεπιστημίου, Σάββα Ρομπόλη. Ηδη, στις πρώτες συζητήσεις που έχουν γίνει με αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας και το γενικό γραμματέα, Γιώργο Ρωμανιά, τέθηκαν επί τάπητος τα ποσά που θα απαιτηθούν για να καλυφθεί το έλλειμμα του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων ώστε να μη μειωθούν τα εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων μόνο για φέτος, καθώς και ένα μέρος των χρημάτων που θα πρέπει να εξασφαλίσει το ΕΤΕΑ από το πάγωμα του νόμου που προβλέπει νέες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις. «Από τα έτοιμα» Η στόχευση της κυβέρνησης είναι να δείξει πάση θυσία ότι, παρά την τρομακτική έλλειψη ρευστότητας στην οικονομία, είναι σε θέση να τηρήσει έστω κάποιες από τις βασικές προεκλογικές υποσχέσεις της, κόντρα στις διαφωνίες των θεσμών της τρόικας και για το σκοπό αυτό δεν διστάζει να πάρει «από τα έτοιμα» αδιαφορώντας αν θα υπάρχουν χρήματα στον κουμπαρά του ασφαλιστικού όχι για τις επόμενες γενιές, αλλά ακόμη και για την επόμενη χρονιά! Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κουμπαράς είχε ανοίξει και τον περασμένο Δεκέμβριο από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Εργασίας προκειμένου να καλυφθεί με έξτρα χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ το έλλειμμα του ΟΑΕΕ και με 50 εκατ. ευρώ το έλλειμμα του ΕΤΕΑ. Τα χρήματα βέβαια δεν έφτασαν, καθώς ο ΟΑΕΕ έχει έλλειμμα 543 εκατ. ευρώ φέτος, ενώ το πάγωμα των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις απαιτεί 380 εκατ. ευρώ! Τα ελλείμματα εξετάζεται να χρηματοδοτηθούν τώρα από το ΑΚΑΓΕ, παρότι συστάθηκε με σκοπό να καλύπτει συμπληρωματικά, δηλαδή πέραν της κρατικής χρηματοδότησης, τις ανάγκες των Ταμείων μετά το 2019 και για τα επόμενα χρόνια να αποτελέσει κύρια πηγή χρηματοδότησης των συντάξεων όταν θα αρχίσουν να συνταξιοδοτούνται οι σημερινοί 45άρηδες. Σπάζοντας όμως τον κουμπαρά πριν από την ώρα του, για να κλείσουν οι τρύπες και τα ελλείμματα των Ταμείων, οι νέοι και πιο παραγωγικοί σήμερα εργαζόμενοι κινδυνεύουν κυριολεκτικά αντί για συντάξεις να πάρουν φιλοδωρήματα! Τρώνε, δηλαδή, την προίκα του ασφαλιστικού για να μη φανούν αναξιόπιστοι στις επιπόλαιες και ανεύθυνες υποσχέσεις που έδωσαν, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι «λεφτά δεν υπάρχουν»! Το εγχείρημα τελεί υπό την εποπτεία του Γιάννη Δραγασάκη, ενώ ρόλο συντονιστή έχει αναλάβει ο καθηγητής Οικονομικών του Παντείου, Σάββας Ρομπόλης Το μεγάλο ριφιφί Το φυλλομέτρημα Μέχρι στιγμής πάντως έχουν «αποσυρθεί» για τις τρέχουσες ταμειακές ανάγκες του κράτους και έχουν διοχετευθεί στο λογαριασμό της Τραπέζης της Ελλάδος τα εξής ποσά από τους παρακάτω Οργανισμούς: 120 εκατ. ευρώ από τα διαθέσιμα του ΟΑΕΔ. Μάλιστα εκείνο που δεν έχει ξεκαθαριστεί είναι αν δόθηκαν από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης ή από το λογαριασμό στον οποίο κατευθύνονται οι εισφορές ανεργίας των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, που συνεισφέρουν με εισφορά 0,45% για τα προγράμματα κατάρτισης μέσω ΛΑΕΚ. 80 εκατ. ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής. Μάλιστα, επίκειται και η διάθεση ενός επιπλέον ποσού της τάξης των 110 εκατ. ευρώ που είναι σε προθεσμιακές καταθέσεις, οι οποίες λήγουν στο αμέσως προσεχές διάστημα. 220 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕ- ΚΕΠΕ (τον Οργανισμό Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων). 114 εκατ. ευρώ από την Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). «Ντου» στις ΔΕΚΟ Επόμενος στόχος είναι τα διαθέσιμα των ΔΕΚΟ που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, διαθέτουν ποσά μεταξύ 1,3-1,5 δισ. ευρώ και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις ώστε σε πρώτη φάση να αποφασίσουν οι ίδιες οι διοικήσεις να δώσουν τις καταθέσεις τους στο κράτος παίρνοντας ρέπος, ενώ αν διαπιστωθεί ότι το σχέδιο δεν έχει προοπτική τότε τα λεφτά θα «φύγουν» με κυβερνητική απόφαση από τις αμιγώς κρατικοδιοικούμενες δημόσιες επιχειρήσεις. Εκεί όπου έχει μείνει πίσω το σχέδιο αναγκαστικού εσωτερικού δανεισμού είναι στα ασφαλιστικά ταμεία. Κανένα δεν έχει αποφασίσει να δώσει τις καταθέσεις του στην Τράπεζα της Ελλάδος για να πάρει κρατικά ρέπος, ακριβώς επειδή όλοι φοβούνται πως τα χρήματα αυτά δεν τα επιστρέψουν στα δικά τους ταμεία! Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος, ο οποίος αρχικά είχε ταχθεί υπέρ της ανταλλαγής ρευστού με κρατικά ρέπος, το τελευταίο διάστημα έχει αλλάξει στάση, σε σημείο που να υποστηρίζει σε συζητήσεις του στο Δ.Σ. του Ιδρύματος ότι «εμείς δεν έχουμε ρευστά διαθέσιμα για να δανείσουμε το κράτος»!

9

10 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ «Το σενάριο της ρήξης είναι κάτι που το είχε πει και ο Γιάνης Βαρουφάκης στις προγραµµατικές του δηλώσεις κι αυτό το έχει εκτιµήσει ο ελληνικός λαός», δήλωσε πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, Ευκλείδης Τσακαλώτος, αλλά πριν στεγνώσει το µελάνι έσπευσε σε αναδίπλωση βάζοντας άλλο ένα λιθαράκι στον Πύργο της Βαβέλ στο κόµµα του Αλέξη Τσίπρα. ΟΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Παλινωδίες µε τη ρήξη ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ Με ολίγη από ρήξη πορεύεται η κυβέρνηση στις διαπραγµατεύσεις µε τους δανειστές, ασφυκτιώντας µέσα στο στενό δηµοσιονοµικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί από την έλλειψη ρευστότητας, που έχει στεγνώσει την πραγµατική οικονοµία. Την ώρα που ξεκινούν οι διαβουλεύσεις µεταξύ Ελλήνων εµπειρογνω- µόνων και εκπροσώπων των θεσµών, για να τεθούν επί τάπητος οι λεπτοµέρειες της λίστας των µεταρρυθµίσεων, η Αθήνα αγωνιά για την τύχη των συζητήσεων, που έχουν ως στόχο τη σύγκληση Eurogroup µέσα στην επό- µενη εβδοµάδα. Στο Μέγαρο Μαξί- µου στρέφουν την προσοχή τους στις Βρυξέλλες, παίζοντας τα ρέστα τους, µε χαρτί τη χρεοκοπία και τη στάση πληρωµών. Χαρτί, ωστόσο, που µαζεύεται άρον άρον, όταν γίνεται αντιληπτό το µέγεθος της κυβερνητικής αστοχίας, που µπορεί να αποτελέσει από µόνη της casus belli µε τους εταίρους, τινάσσοντας στον αέρα τις όποιες κινήσεις συµβιβασµού. Οι απειλές µε χρονοδιακόπτη προς τους δανειστές έλαβαν άλλη διάσταση, όταν το µεσηµέρι της Παρασκευής κύκλοι του Μεγάρου Μαξί- µου σχολίασαν, µέσα από ένα άτυπο ενηµερωτικό σηµείωµα, τις πρώτες 60 ηµέρες της κυβέρνησης. Στην τρισέλιδη λίστα των πρωτοβουλιών, περίοπτη θέση κατείχε µία αναφορά σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις Αθήνας-δανειστών. Το κυβερνητικό στρατόπεδο, λοιπόν, προειδοποιούσε ευθέως για διακοπή στην πληρωµή του δηµόσιου χρέους, στην περίπτωση κατά την οποία οι εταίροι µας δεν προχωρήσουν άµεσα στην εκταµίευση των δόσεων τις οποίες καθυστερούν από το «Η κυβέρνηση έκανε απολύτως σαφές σε όλα τα επίπεδα της ευρωζώνης και το ΝΤ ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους από ίδιους πόρους, εάν οι δανειστές δεν προχωρήσουν άµεσα στην εκταµίευση των δόσεων τις οποίες καθυστερούν από το Η χώρα έχει να εισπράξει δόση από Κοµισιόν ή ΝΤ από τον Αύγουστο του 2014, παρ όλα αυτά εκπληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις της», έλεγαν οι κυβερνητικές πηγές, χωρίς να αντιλαµβάνονται εκείνη τη στιγµή το σάλο που θα προκαλούσε αυτό το σηµείο του ενηµερωτικού σηµειώ- µατος. Αναδίπλωση Οταν στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ξεκίνησε να αναπαράγεται η είδηση ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να συνεχίσει την εξυπηρέτηση του χρέους όσο οι δόσεις παραµένουν στον πάγο, στο Μέγαρο Μαξίµου επιχείρησαν να πάρουν πίσω τα ρηθέντα. «Το παραπάνω σηµείο αποτελεί καταγραφή της πορείας της διαπραγµάτευσης και το επίµαχο σηµείο δεν κάνει τίποτε περισσότερο από το να επαναλαµβάνει σηµείο της επιστολής του πρωθυπουργού προς τους ηγέτες της ευρωζώνης. Αφορά, λοιπόν, στο ιστορικό της διαπραγ- µάτευσης και δεν προσθέτει τίποτα καινούργιο. Συνεπώς, ότι το Μαξί- µου ανακοινώνει στάση πληρωµών (!) µόνο σε σενάριο φαντασίας µπορεί να στηριχθεί», έλεγαν κυβερνητικοί κύκλοι, αν και προηγουµένως το τελεσίγραφο προς τους δανειστές είχε φύγει κανονικά. Εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου, εµφανίστηκε ακόµα ένας οπαδός της ρήξης, ο οποίος στη συνέχεια πήρε πίσω τις θεαµατικές δηλώσεις που είχε κάνει. Ο αναπληρωτής υπουργός ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, Ευκλείδης Τσακαλώτος, αναφέρθηκε στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να πάει σε ρήξη µε τους εταίρους, σε περίπτωση που οι διαπραγµατεύσεις δεν έχουν αίσιο τέλος και η λίστα των µεταρρυθµίσεων δεν πάρει «πράσινο φως». «Το σενάριο της ρήξης είναι κάτι που το είχε πει και ο Γιάνης Βαρουφάκης στις προγραµµατικές του δηλώσεις κι αυτό το έχει εκτι- µήσει ο ελληνικός λαός. Εχει καταλάβει ότι εµείς υποστηρίζουµε τον κόσµο της εργασίας, υποστηρίζουµε τους ανθρώπους που έχασαν πάρα πολλά πράγµατα από την κρίση και ότι είµαστε έτοιµοι, αν δεν πάνε καλά τα πράγµατα, για µια ρήξη», είπε ο αναπληρωτής υπουργός ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, αλλά πριν στεγνώσει το µελάνι έσπευσε προς διευκρινίσεις. «Ολες αυτές τις µέρες εργαζόµαστε εντατικά για να βρεθεί αµοιβαία επωφελής και βιώσιµη λύση µε τους εταίρους µας. Ιδιαίτερα µετά τη Σύνοδο Κορυφής και την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Βερολίνο είµαι αισιόδοξος ότι αυτή η λύση είναι περισσότερο κοντά από ποτέ», είπε, µαζεύοντας και αυτός µε τη σειρά του την αίσθηση της πολεµικής που απέπνεε η αρχική του τοποθέτηση. Ρήξη µέχρι εκεί που µας παίρνει Και ο Λαφαζάνης το βιολί του ΤΗΝ ΤΙΜΗ των προεκλογικών εξαγγελιών του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, προσπαθεί να σώσει ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ο επικεφαλής της ισχυρής Αριστερής Πλατφόρµας και οπαδός της σκληρής στάσης έναντι των δανειστών, µε συνέντευξή του («Κεφάλαιο») κάλεσε την κυβέρνηση να συγκρουστεί µε τους εταίρους της, αµφισβητώντας ότι η λύση που προσφέρεται από τους «θεσµούς» είναι βιώσιµη για τη χώρα. Ο κ. Λαφαζάνης έδειξε ως µονόδροµο «τη σκληρή αντιπαράθεση, αν όχι σύγκρουση, µε τη γερµανική Ευρώπη», αλλά και τους «κατεστηµένους κύκλους της Ε.Ε.», κατηγορώντας τους πως επιδεικνύουν συµπεριφορά «αδίστακτων ιµπεριαλιστών προς µια µακρινή αποικία τους». Παράλληλα, απέρριψε κάθε σενάριο συµβιβασµού µε τους πιστωτές που θα περιλαµβάνει πάγωµα των προεκλογικών εξαγγελιών του ΣΥΡΙΖΑ. «Καµία λίστα δεν µπορεί να τεθεί, και δεν θα τεθεί, υπεράνω της λαϊκής βούλησης και της λαϊκής κυριαρχίας», σηµείωσε.

11 Ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 μαρτιου 2015 ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ΤΣΙΠΡΑΣ - ΜΕΡΚΕΛ Ο πάγος έσπασε, οι πληγές δεν έκλεισαν Η επίσκεψη του πρωθυπουργού μπορεί να βελτίωσε το κλίμα, όμως δεν είχε πρακτικά αποτελέσματα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ Από το «go back» προς την Α. Μέρκελ μέχρι την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Βερολίνο μεσολάβησαν ημερολογιακά κάποιοι μήνες αλλά πολιτικά μια ολόκληρη εποχή. Ο Α. Τσίπρας επισκέφθηκε τη γερμανική πρωτεύουσα γνωρίζοντας την οριακή κατάσταση στην οποία έχει φτάσει η ελληνική οικονομία, η οποία δεν αφήνει και πολλά περιθώρια επιλογής στην κυβέρνηση. Η συνεννόηση με τους πιστωτές είναι μονόδρομος για την απελευθέρωση της χρηματοδοτικής βοήθειας. Η Γερμανίδα καγκελάριος, θεσμικά, δεν ανακατεύεται παραπέμποντας στο Γιούρογκρουπ για αποφάσεις αλλά είναι προφανές ότι η ένταση στις σχέσεις Αθήνας- Βερολίνου καθόλου δεν διευκολύνει την εξομάλυνση των σχέσεων με τους πιστωτές-εταίρους από τους οποίους εξαρτάται το άνοιγμα της στρόφιγγας. Οι αγορές, αρχικά, αντέδρασαν θετικά στη συνάντηση Μέρκελ-Τσίπρα, ο γερμανικός Τύπος περιέγραψε το πολιτικό γεγονός ως βήμα μπροστά, ενθαρρυντικά ήταν τα μηνύματα των Σοσιαλδημοκρατών και των Πρασίνων του γερμανικού Κοινοβουλίου, ενώ και στο Μέγαρο Μαξίμου υπήρξε ανακούφιση. Συνεργάτες του πρωθυπουργού θεωρούν ότι η δημόσια εικόνα του στο Βερολίνο ήταν εντυπωσιακή και βεβαιώνουν ότι στις συνομιλίες του με τη Γερμανίδα καγκελάριο υπήρξε «καλή χημεία». Αναφέρουν ότι ο κ. Τσίπρας ήταν πολύ προετοιμασμένος για τις πολύωρες συζητήσεις και αυτό το πιστώνουν σε μεγάλο βαθμό στην ενημέρωσή του από τον ΥΠΟΙΚ Γ. Βαρουφάκη, παρόλο που δεν τον ακολούθησε στο ταξίδι (ή ίσως γι αυτό ). Αναγνωρίζουν ότι ως προς τα σημαντικά θέματα, όπως το δημοσιονομικό κενό, η κ. Μέρκελ παρέπεμπε σταθερά στους θεσμούς, χωρίς να μπαίνει στην ουσία της συζήτησης, ενώ επισημαίνουν ότι είναι ξεκάθαρο από την πλευρά της ότι δεν ενθαρρύνει κατά κανέναν τρόπο σενάρια Grexit. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση Μέρκελ-Τσίπρα συζητήθηκαν αναλυτικά οι μεταρρυθμίσεις μία προς μία, με έμφαση στο Δημόσιο, στο ασφαλιστικό και το φορολογικό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Γερμανίδα καγκελάριος είχε λάθος στοιχεία σε κάποιες περιπτώσεις και ελληνικές πηγές θεωρούν ότι είχε παραπληροφορηθεί από την τρόικα, με αποτέλεσμα να μην έχει εντελώς καθαρή εικόνα. Κατά τις ίδιες πηγές, από τη γερμανική πλευρά δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη καταπολέμησης της μεγάλης φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, με τη σημείωση ότι είναι πολύ χαμηλές οι ελληνικές επιδόσεις στα συγκεκριμένα. Παράγοντες της ελληνικής διπλωματίας που έχουν εμπειρία στις ελληνογερμανικές σχέσεις θυμίζουν ότι η Α. Μέρκελ είναι εξαιρετικά προσηνής και κάνει τους συνομιλητές της να αισθάνονται οικειότητα. Με τον τρόπο αυτό θέλουν να υπογραμμίσουν ότι υπάρχουν αναλογίες στη συμπεριφορά της έναντι του Α. Τσίπρα και έναντι των προκατόχων του. Σε κάθε περίπτωση, εκεί όπου είχαν φτάσει τα πράγματα, και αυτό είναι κοινή παραδοχή, η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Βερολίνο έκλεισε κάποιες από τις πληγές στη σχέση μεταξύ της ελληνικής και της γερμανικής κυβέρνησης. Oχι σε παλινωδίες Υπάρχουν, όμως, άλλες που μένουν ανοιχτές και το αν θα κακοφορμίσουν θα εξαρτηθεί όχι τόσο από τη συμφωνία για το πακέτο μεταρρυθμίσεων όσο από την εφαρμογή του που θα ακολουθήσει. Η Γερμανίδα καγκελάριος θέλει τη χώρα μας στην ευρωζώνη αλλά έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί παλινωδίες και εμπαιγμό σε σχέση με την πραγματοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών που θεωρεί αναγκαίες. Εξάλλου, οι πιέσεις που δέχεται και η ίδια για σκληρή στάση στο ελληνικό ζήτημα είναι ισχυρές. Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας, Γενς Βάιντμαν, κάλεσε τη γερμανική πολιτική ηγεσία να βάλει τέλος στα δάνεια διάσωσης. «Μέχρι το φθινόπωρο, η βελτίωση της οικονομίας ήταν ορατή». Αναφερόμενος ειδικά στο ελληνικό ζήτημα ήταν εξαιρετικά επιθετικός: «Δεν δέχομαι το επιχείρημα ότι έχουν υπερβολικό χρηματοοικονομικό βάρος». Σχολίασε μάλιστα αρνητικά τις δημόσιες εμφανίσεις Ελλήνων κυβερνητικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Βαρουφάκη. «Μιλώντας γενικά, έχω την εντύπωση ότι οι δηλώσεις από πολλά μέλη της κυβέρνησης μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, ανάλογα με την ημέρα και το ακροατήριο», δήλωσε και κατέληξε: «Τελικά, αυτό δεν εμπνέει πολλή εμπιστοσύνη». Στην ερώτηση εάν η Ελλάδα αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο χρεοκοπίας απάντησε: «Είναι σαφές ότι οι κυβερνήσεις των άλλων χωρών έχουν την εντύπωση ότι μπορεί να βρεθεί μία λύση. Δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο. Εάν ένα κράτος-μέλος της νομισματικής ένωσης αποφασίσει να μην ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και σταματήσει να πληρώνει τους κατόχους ομολόγων, τότε είναι αναπόφευκτη μια άτακτη χρεοκοπία». Η κοινή γνώμη στη Γερμανία δεν τάσσεται πλειοψηφικά υπέρ ενός Grexit αλλά πριμοδοτεί την αυστηρότητα από την πλευρά των πιστωτών και αυτό είναι κάτι που βαραίνει τη διαμόρφωση του πολιτικού κλίματος στο εσωτερικό της χώρας με την ισχυρότερη οικονομία στην ευρωζώνη. Η Γερμανίδα καγκελάριος παρέπεμπε σταθερά στους θεσμούς για την ελληνική οικονομία, χωρίς να μπαίνει στην ουσία της συζήτησης Από το «go back Μέρκελ» στην υποχώρηση Το παιχνίδι με τον καλό και τον κακό Το ελληνικό αφήγημα θέλει το Γερμανό ΥΠΟΙΚ στο ρόλο του κακού και την Α. Μέρκελ στο ρόλο του καλού. Οι δυο τους έχουν διαφωνήσει στο παρελθόν για θέματα διαχείρισης της κρίσης στην ευρωζώνη αλλά τελικά φαίνεται πως βρίσκουν τον τρόπο να συγκλίνουν σε έναν κοινό τόπο. Σε κάθε περίπτωση, για το Μέγαρο Μαξίμου είναι αξιοσημείωτο ότι ο δημόσιος λόγος της κ. Μέρκελ ήταν διαφορετικός από εκείνον του Β. Σόιμπλε, στις δηλώσεις που έκανε δίπλα στον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα. Αλλωστε, έχει κάνει αίσθηση το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ έχει αποφύγει τις εμπρηστικές παρεμβάσεις συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση της έντασης. Το γεγονός ότι το ίδιο διάστημα και ο Γ. Βαρουφάκης λέει πολύ λιγότερα στα ελληνικά και τα ξένα ΜΜΕ από όσα τον έχουμε συνηθίσει μάλλον δεν είναι τυχαίο.

DVD Νο4 6 ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ ΕΠΕΙΣΟ ΙΑ

DVD Νο4 6 ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ ΕΠΕΙΣΟ ΙΑ 160 ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΚΗ ΠΕΤΡΕΤΖΙΚΗ ME TON 25 25η ΜΑΡΤΙΟΥ & 2ος ΤΟΜΟΣ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΣ DVD Νο4 Μπακαλιάρος Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 6 ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ ΕΠΕΙΣΟ ΙΑ 116 ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΣΕΛΙ ΕΣ AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 277 ΚΥΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

148 ΣΕΛΙΔΕΣ 116 ΣΕΛΙΔΕΣ. ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ DVD Νο7. ΤΟΥτης αγάπης και της συγνώμης

148 ΣΕΛΙΔΕΣ 116 ΣΕΛΙΔΕΣ. ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ DVD Νο7. ΤΟΥτης αγάπης και της συγνώμης COVER AGIOS NEKTARIOS (ANAPTYGMA 0,7 CM RAXH).qxp 4/6/15 6:25 μ.μ. Page 1 ΣΟΦΙΑ Ν. ΣΦΥΡΟΕΡΑ Άγιος Νεκτάριος Ο άγιος της αγάπης και της συγνώμης O Άγιος Νεκτάριος ο Θαυµατουργός, Επίσκοπος Πενταπόλεως ο

Διαβάστε περισσότερα

ανέλαβε να σώσει την Ελλάδα από τη χρεοκοπία, στην οποία βρισκόταν ήδη τότε µε το ένα πόδι.

ανέλαβε να σώσει την Ελλάδα από τη χρεοκοπία, στην οποία βρισκόταν ήδη τότε µε το ένα πόδι. ΙΚ ΙΩ Μ ΑΤ ΟΣ ΤΗ Α ΡΑ Σ Π ΓΩ ΓΟ Υ Ε ΤΑ Ι ΡΙΑ Σ, ΑΠ ΑΓ Ο Ρ Ε Υ Ο Ν ΑΞ ΥΛ ΔΟΣΗ Ο ιδανικός τρόπος για να μάθετε μία ξένη γλώσσα γρήγορα και εύκολα. Γερμανικά ΣΙ Ο Μ Η Δ Η ντ ων δικα ιωμα eenage mutant ninja

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι θα πληρώσουν ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΣΙΠΡΑ

Ποιοι θα πληρώσουν ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΣΙΠΡΑ ΜΑΘΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ Ο 3ος ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΜΟΣ ΒΟΤΑΝΑ 100 116 ΑΚΗ ΠΕΤΡΕΤΖΙΚΗ ME TON ΜΠΡΙΖΙΤ ΜΠΑΡΝΤΟ KAI O ΘΕΟΣ... ΕΠΛΑΣΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 7ΕΠΕΙΣΟ ΙΑ ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ DVD Νο2 ΣΕΛΙ ΕΣ 2 ΤΑΙΝΙΕΣ Ανοίγουμε ΚΛΑΣΙΚΕΣ φύλλο!

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΑΣ ΠΑΕΙ ΣΤO GRAND PRIX ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ j ΣΕΛΙ Α ΕΠΕΙΣΟ ΙΑ. DVD Νο6

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΑΣ ΠΑΕΙ ΣΤO GRAND PRIX ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ j ΣΕΛΙ Α ΕΠΕΙΣΟ ΙΑ. DVD Νο6 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΑΣ ΠΑΕΙ ΣΤO GRAND PRIX ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ j ΣΕΛΙ Α 37 148 ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΕΞΙΜΟ, ΚΕΝΤΗΜΑ & ΡΑΠΤΙΚΗ! ΣΕΛΙ ΕΣ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 6 ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ ΕΠΕΙΣΟ ΙΑ 84 ΣΕΛΙ ΕΣ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ &

Διαβάστε περισσότερα

DVD ΠΑΙ ΙΚΟ + ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ + ΘΡΙΛΕΡ ΕΙΑ Σ ΑΝ Τ Ι Γ ΡΑΦ Η, Η Α Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΦΟΝΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ...

DVD ΠΑΙ ΙΚΟ + ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ + ΘΡΙΛΕΡ ΕΙΑ Σ ΑΝ Τ Ι Γ ΡΑΦ Η, Η Α Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΦΟΝΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ... Α ΙΩ Μ ΑΤ ΤΗ ΟΣ Α ΡΑ Σ Π ΓΩ ΓΟ Υ Ε ΤΑ Ι ΡΙΑ Σ, ΑΠ ΑΓ Ο Ρ Ε Υ Ο ΕΙΑ Η ΑΞ ΥΛ ΙΦ ΕΠ Α Τ Ι Γ ΡΑΦ Η, Η Α Σ ΑΝ ΝΑ ΜΕ ΤΗ Ν ΕΥ ΟΣΗ 7 ΑΜ Ε ΤΑ ΕΝΑΣ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΑ Α Η Ο Μ, Ο ΓΗ Ν Ε ΙΣ Μ Ο Σ, Η ΕΝ ΟΙΚ ΙΑΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 28 Μαρτίου 2015 - Αριθµός φύλλου 1.569 - Τιµή 1,30 (3 η έκδοση µε τις προσφορές) - www.e-typos.com. σε ανείσπρακτα ενοίκια!

Σάββατο 28 Μαρτίου 2015 - Αριθµός φύλλου 1.569 - Τιµή 1,30 (3 η έκδοση µε τις προσφορές) - www.e-typos.com. σε ανείσπρακτα ενοίκια! 196 ΣΕ ΛΙ Ε Σ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ 76 Ο ΗΓΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΤΗN YΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΛΙ Ε Σ ΞΕΡΙΖΩΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ Η ΣΦΡΑΓΙ Α ΤΟΥ ΘΕΟΥ Σάββατο 28 Μαρτίου 2015 - Αριθµός φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΑ Σ, ΑΠ ΑΓ Ο Ρ ΕΙΑ Σ ΑΝ Τ Ι Γ ΡΑΦ Η, Η Α. Γερμανικά LEARNING. cd4 Ο Η ΕΝ Η ΟΙΚ ΙΑΣΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕΛΙ ΕΣ

ΡΙΑ Σ, ΑΠ ΑΓ Ο Ρ ΕΙΑ Σ ΑΝ Τ Ι Γ ΡΑΦ Η, Η Α. Γερμανικά LEARNING. cd4 Ο Η ΕΝ Η ΟΙΚ ΙΑΣΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΧΕΛΩΝΟΝΙΝΤΖΑΚΙΑ Α Μ ΑΤ ΟΣ ΤΗ Α ΡΑ Σ Π ΓΩ ΓΟ Υ Ε ΤΑ Ι ΡΙΑ Σ, ΑΠ ΑΓ Ο Ρ Ε Υ Ο ΥΛ ΕΥ ΑΞ ΑΝ Η Η Κ Ι Α Α Θ Τ ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ 7Ο DVD ΜΕ ΤΑ 3 ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΜΕ ΤΗ Ν ΕΠ ΙΦ CD 4 τη ν Ε ΤΑ ΑΜ ΑΝ Α Μ Δ Δ Ο Η, ι όι an.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΜΕ ΕΞΥΠΝΕΣ Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ! ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70' Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 100 Ο ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΣΕΛΙ ΕΣ ΟΙ ΛΑΤΡΕΜΕΝΕΣ ΣΑΣ Lalaloopsy ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφάπαξ-πρόκληση. για υπαλλήλους της Βουλής. Φωτογραφίζουν πρόσωπα από 300 µέτρα ύψος! ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΞΟ Ο ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕΛ.

Εφάπαξ-πρόκληση. για υπαλλήλους της Βουλής. Φωτογραφίζουν πρόσωπα από 300 µέτρα ύψος! ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΞΟ Ο ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕΛ. Η ΔΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΛΕΓΚ ΦΟΜΙΤΣΙΟΦ ιστορική αδικία» να βρίσκεται η Κριμαία εκτός Ρωσίας. Ανέφερε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩ ΓΟ Υ Ε ΤΑ Ι ΡΙΑ Σ, ΑΠ ΑΓ Ο Ρ Α ΡΑ Σ Π. cd3 ΕΙΑ ΕΠ Σ ΑΝ. Ο ιδανικός τρόπος για να μάθετε μία ξένη γλώσσα γρήγορα και εύκολα. Τ Ι Γ ΡΑΦ Η, Η.

ΓΩ ΓΟ Υ Ε ΤΑ Ι ΡΙΑ Σ, ΑΠ ΑΓ Ο Ρ Α ΡΑ Σ Π. cd3 ΕΙΑ ΕΠ Σ ΑΝ. Ο ιδανικός τρόπος για να μάθετε μία ξένη γλώσσα γρήγορα και εύκολα. Τ Ι Γ ΡΑΦ Η, Η. ΕΝΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΧΕΛΩΝΟΝΙΝΤΖΑΚΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΙΤΣΑΜ ΓΙΟΥΛ ΜΠΡΙΝΕΡ ΤΣΑΡΛΣ ΜΠΡΟΝΣΟΝ 2 014 Via co m ov CLIPART-ROSETTES_El_Typos 30-07-14 10:46 ÂÏ 8 se as ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ 2Ο DVD ΜΕ ΤΑ 3 ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ho

Διαβάστε περισσότερα

στη µάχη του Eurogroup

στη µάχη του Eurogroup Σ Ω Λ Ε Τ Ν Ε Ν Α Ε Ρ ΟΩΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΙΡΛΑΝ ΙΚΟ ΣΕΤΕΡ Τ Ι» «Κ ΥΝΗΓ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ... ΚΟΚΚΙΝΑ Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 - Αριθµός φύλλου 1.534 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ 30%

Διαβάστε περισσότερα

κατάργηση φοροαπαλλαγών

κατάργηση φοροαπαλλαγών 32 ΣΕΛΙ ΕΣ ΦΙΛΙΚΑ ΜΕ ΛΑΜΨΗ ΙΤΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ, ΟΛΛΑΝ ΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΗΓΑΜE ΤΑΜΕΙΟ ΜΕ ΑΠΟ ΟΣΗ 545 ΣΤΗΝ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΜΑΤΣ 83 MONA AΠO EKTA 44 Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 - Αριθµός φύλλου 1.571 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ. (Από το φυσιογνωμιστή. 12 Φεβρουαρίου, οπότε και θα. αποφευχθεί η ρήξη. και σύμβουλο. Επικοινωνίας Evan Fotis Γεωργουλάκη)

«ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ. (Από το φυσιογνωμιστή. 12 Φεβρουαρίου, οπότε και θα. αποφευχθεί η ρήξη. και σύμβουλο. Επικοινωνίας Evan Fotis Γεωργουλάκη) ΙΚ Α ΙΩ Μ Η Σ Τ Α ΡΑ Σ Π ΓΩ ΓΟ Υ Ε ΤΑ Ι ΡΙΑ Σ, ΑΠ ΑΓ Ο Ρ Ε ΠΑΙ ΙΚΟ + ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ + ΡΑΜΑ Υ Ο Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ Α ΕΙΑ Τ Ι Γ ΡΑΦ Η, Η Α Σ ΑΝ ΝΑ Α Κ Η ΑΞ ΥΛ ΜΕ ΤΗ Ν ΜΑΝΙΑ ΕΥ ΙΦ ΑΝ ΕΠ Η 8 ΟΣΗ σοκολατο... Ι ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

SPORTS ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΘΡΥΛΟΥ ΣΤΟ ΟΑΚΑ Η ΗΤΤΑ ΕΦΕΡΕ «ΕΠΙΘΕΣΗ» ΣΕ ΣΠΑΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ

SPORTS ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΘΡΥΛΟΥ ΣΤΟ ΟΑΚΑ Η ΗΤΤΑ ΕΦΕΡΕ «ΕΠΙΘΕΣΗ» ΣΕ ΣΠΑΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ SPORTS ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΘΡΥΛΟΥ ΣΤΟ ΟΑΚΑ Η ΗΤΤΑ ΕΦΕΡΕ «ΕΠΙΘΕΣΗ» ΣΕ ΣΠΑΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ 16 ΣΕΛΙ ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΦΙΕΣΤΑ ΜΕ ΠΕΝΤΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 42ο ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ 6 ΟΜΑ ΕΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. «Tα επαγγέλµατα που χάνονται»

ΟΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. «Tα επαγγέλµατα που χάνονται» ΟΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΙΚΗ DVD ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ «ΧΤΥΠΟΚΑΡ ΙΑ ΣΤΟ ΘΡΑΝΙΟ» ΚΟΥΠΟΝ Ι ΣΟΥΠΕΡ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ «Tα επαγγέλµατα που χάνονται» 5 Μ Fun Pa ε την rk αγο ρ ΓΙΑ ΤΟ Allou! Fun Park 128 ΣΗΜΕΡΑ Ο 2ος

Διαβάστε περισσότερα

Εκκαθαριστικά-σοκ. για αγρότες, µικροµεσαίους, φοιτητές

Εκκαθαριστικά-σοκ. για αγρότες, µικροµεσαίους, φοιτητές 48 ΣΕΛΙ ΕΣ ΚΡΙΣΙΜΗ ΜΑΧΗ ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΕΛΛΑ Α ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤO EURO 2016 ΜΑΤΣ 165 MONA AΠO EKTA 47 Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 - Αριθµός φύλλου 1.568 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΠΑΓΙ ΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ-ΣΟΚ. Μειώσεις συντάξεων, αυξήσεις φόρων. 14 Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 - Αριθµός φύλλου 1.635 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com 2.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ-ΣΟΚ. Μειώσεις συντάξεων, αυξήσεις φόρων. 14 Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 - Αριθµός φύλλου 1.635 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com 2. 24 ΣΕΛΙ ΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΣΤΟ ΚΟΠΑ ΑΜΕΡΙΚΑ ΧΙΛΗ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΚΑΙ ΒΟΛΙΒΙΑ-ΠΕΡΟΥ ΜΑΤΣ 57 MONA AΠO EKTA 14 Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 - Αριθµός φύλλου 1.635 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΗΣ 5ΜΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για ρύθµιση χρεών σε εφορίες, Ταµεία

για ρύθµιση χρεών σε εφορίες, Ταµεία 80 ΣΟΥΠΕΡ ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΕΛΙ ΕΣ MEΓΑΛΑ ΜΑΤΣ ΣΕ ΓΑΛΛΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ ΠΗΓΑΜE ΤΑΜΕΙΟ ΜΕ ΑΠΟ ΟΣΗ 307 ΣΤΗΝ PRIMERA DIVISION ΜΑΤΣ 347 MONA AΠO EKTA 68 Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 - Αριθµός φύλλου 1.557 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com

Διαβάστε περισσότερα

για ΦΠΑ και κατώτατο µισθό

για ΦΠΑ και κατώτατο µισθό ΜΟΝΟ 3.500 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ ΕΣΠΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΛΕΙΠΟΥΝ 25.000 ΑΣΚΑΛΟΙ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΑΡΧΑΙΑ Τετάρτη 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ, ΕΝΩ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΥΡΕΣ ΓΙΑ 50 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ MEΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΛΑ Α SOS

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ, ΕΝΩ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΥΡΕΣ ΓΙΑ 50 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ MEΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΛΑ Α SOS ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ, ΕΝΩ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΥΡΕΣ ΓΙΑ 50 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ MEΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 - Αριθµός φύλλου 1.647 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com

Διαβάστε περισσότερα

To... DA CAPO της αγοράς. Radar. στη...σέντρα του χρηματιστηρίου. match SUPER

To... DA CAPO της αγοράς. Radar. στη...σέντρα του χρηματιστηρίου. match SUPER 14 match SUPER στη...σέντρα του χρηματιστηρίου G Radar To... DA CAPO της αγοράς VS VS ; 2 H AΞΙΑ editorial πειδή ακούγονται πολλά, λεφτά υπάρχουν, όμως Εμέχρι τα τέλη Μαΐου! Στόχος της κυβέρνησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΚΕΝΟ. για 30 δισ. ετοιµάζουν οι Βρυξέλλες

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΚΕΝΟ. για 30 δισ. ετοιµάζουν οι Βρυξέλλες 80 ΦΟΥΛ ΡΑΣΗ ME ΜΕΓΑΛΑ ΝΤΕΡΜΠΙ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΡΟΜΑ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΣΕΛΙ ΕΣ ΜΑΤΣ 284 MONA AΠO EKTA 58 Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 - Αριθµός φύλλου 1.547 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ξαφνικός θάνατος. για τις πρόωρες συντάξεις 12% Τα ψυχολογικά τεστ αφοπλίζουν 1 στους 40 αστυνοµικούς ΣΕΛ. 15

Ξαφνικός θάνατος. για τις πρόωρες συντάξεις 12% Τα ψυχολογικά τεστ αφοπλίζουν 1 στους 40 αστυνοµικούς ΣΕΛ. 15 32 MEΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ ΣΤΟ ΚΟΠΑ ΑΜΕΡΙΚΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΜΑΤΣ 81 21 MONA AΠO EKTA Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 - Αριθµός φύλλου 1.629 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΕΝΘΕΤΟ 12 ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Ο ΓΕΡΟΝΤΟΚΟΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Ο ΓΕΡΟΝΤΟΚΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ 144 ΣΕΛΙ ΕΣ ΝΕΑ ΖΩΗ ΜΕ 25 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ Ο ΓΕΡΟΝΤΟΚΟΡΟΣ ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΜΕ AYTOTEΛΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 164 ΣΕΛΙ ΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 232 ΤΙΜΗ 2 Η ΕΚ ΟΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SPORTS ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΗΤΤΑ ΝΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕΣ ΤΟ GREXIT ΣΤΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!

SPORTS ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΗΤΤΑ ΝΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕΣ ΤΟ GREXIT ΣΤΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ! SPORTS 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΙΕΛΥΣΕ ΤΟΝ ΠΑΟ ΜΕ 93-74 ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΗΤΤΑ ΝΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑ Σ-ΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΡΥΛΟ ΤΟ GREXIT ΣΤΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ! ευτέρα 15 Ιουνίου 2015 - Αριθµός φύλλου 1.628

Διαβάστε περισσότερα

θέση Ολες οι τελευταίες έρευνες KYΡIAKH Κάλπες στην ώρα τους 2 ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΕΚEMBΡIOY 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

θέση Ολες οι τελευταίες έρευνες KYΡIAKH Κάλπες στην ώρα τους 2 ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΕΚEMBΡIOY 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ + ΚΛΑΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ vσελ.31 ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 64 ΣΕΛΙ ΕΣ ΔΟΣΗ Τούρκικα QUICK LEARNING Ε ΤΑ an. ΑΜ ea ετ ικό ΑΝ,α Α όι ΣΙ ικ Ο Η σ ΠΛΗΡΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ας είμαστε ρεαλιστές. Και αν δεν είμαστε, δυστυχώς, θα πρέπει να συμφιλιωθούμε με την ιδέα ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα

Ας είμαστε ρεαλιστές. Και αν δεν είμαστε, δυστυχώς, θα πρέπει να συμφιλιωθούμε με την ιδέα ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα Η τελευταία λέξη Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας Διαστρέβλωση λέξεων και εννοιών ή ολοκλήρωση της ρεαλιστικής στροφής; OI BIOI των αγιων που γιορτάζουν τον μήνα Μαρτιο To επίσημο εορτολόγιο της Εκκλησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΩΝΟ ΝΙΝΤΖΑΚΙΑ ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ 4Ο DVD ΜΕ ΤΑ 3 ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 100 ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

ΧΕΛΩΝΟ ΝΙΝΤΖΑΚΙΑ ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ 4Ο DVD ΜΕ ΤΑ 3 ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 100 ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΕΝΑ ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ h h ΤΖΑΚΙ ΤΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙ ΠΕΡΚΙΝΣ ΧΕΝΡΙ ΦΟΝΤΑ ΣΕΡΙΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ART-ROSETTES_El_Typos-P2 20-10-14 12:58 ΧΕΛΩΝΟ ΝΙΝΤΖΑΚΙΑ ΒΙΒΛΙΟ +ΘΗΚΗ +CD1 ΠΛΗΡΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ. Πέµπτη 21 Μαΐου 2015 - Αριθµός φύλλου 1.609 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com 18, 31 ΤΑ ΝΕΑ ΕΦΑΠΑΞ. σε όλα τα Ταµεία

ΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ. Πέµπτη 21 Μαΐου 2015 - Αριθµός φύλλου 1.609 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com 18, 31 ΤΑ ΝΕΑ ΕΦΑΠΑΞ. σε όλα τα Ταµεία ΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ Πέµπτη 21 Μαΐου 2015 - Αριθµός φύλλου 1.609 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com

Διαβάστε περισσότερα