Ρομπερτο Μπολάνιο. ί\^ ^ #1\ Επίγραμμα για το μνήμα του κόσμου. ^jjgf^ Το Big Bang της Χρυσής Αυγής. \*χ. Βρετανοί πράκτορες στην Ελλάδα του 1940

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρομπερτο Μπολάνιο. ί\^ ^ #1\ Επίγραμμα για το μνήμα του κόσμου. ^jjgf^ Το Big Bang της Χρυσής Αυγής. \*χ. Βρετανοί πράκτορες στην Ελλάδα του 1940"

Transcript

1 Ρομπερτο Μπολάνιο Επίγραμμα για το μνήμα του κόσμου ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Το Big Bang της Χρυσής Αυγής Α ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ Το ευρώ, οι τράπεζες, η «ινάπτυξη και η δόση ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Βλαντίμιρ Πούτιν: ένας σκοτεινός εξουσιαστής χ ΝΙΚΟΣ» Βρετανοί πράκτορες στην Ελλάδα του 1940 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΖΟΓΛΟΥ ν Η δίκη των φωνηέντων ' ί\ > * \*χ jjgf #1\ VvV ν ι ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Γιωσέφ Ελιγιά Wy Ut :VI31IVOU ΗΙΛ1Ι1 (009 ) S /Ζ 160 /-/ Mill I I A-t Old3UWOd//2L02 2Old9W3J U32 ÎZ ι TVNaror.syooa ai-t Λ 9 "770001"792587"

2 Ανέκδοτες επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας στον πατέρατης, , μεταγραφή» εισαγωγή, μετάφραση από τα γερμανικά, σημειώσεις: Βάνα Μττουσέ, Μιχαέλ Μιτουσέ, τ. Α'-Β', Βιβλιοττωλείοντης Εστίας, Αθήνα 2011, σελ. «Αγαπημένε, γλυκέ, αγγελικέ μου πατερούλη» Από τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Από την πρώτη στιγμή πον πάτησε το πόδι της στην Ελλάδα, η σύζυγος τον βασιλέωςόθωνα Α', η Η ελληνική ιστοριογρα φία είχε, πρόσφατα, το ευτύχημα να πλουτιστεί με μία νέα ανέκδοτη πηγή, να αποκτήσει ένα εξαιρετικό, πολ λαπλών χρήσεων εργαλείο μελέτης για την Οθωνική Περίοδο. Χάρη στην άοκνη προσπάθεια της Βά νας και του Μιχαέλ Μπουσέ, έγι ναν κτήμα του αναγνωστικού κοι νού και της ιστορικής έρευνας 887 επιστολές που απέστειλε η βασί λισσα Αμαλία στον πατέρα της Παύλο Φρειδερίκο Αύγουστο. Οι επιστολές χρονολογούνται από τις 23 Δεκεμβρίου 1836 έως τις 27 Ια νουαρίου 1853, από την αναχώ ρηση δηλαδή της Αμαλίας από τη Γερμανία έως το θάνατο του πα τέρα της, τον Μάρτιο του Η οφειλή των ιστορικών σπουδών στους επιμελητές των τόμων είναι μεγάλη, τόσο για το γεγονός ότι έφεραν στην επιφάνεια το αρχει ακό αυτό υλικό, όσο και για τη με ταγραφή, την έκδοση και τον υπο μνηματισμό των επιστολών που αποτελεί έργο δυσκολοκατόρθωτο και πολύμοχθο. Οι επιστολές εκδί δονται σε δύο ογκώδεις τόμους, πυκνογραμμένων σελίδων, σε ευανάγνωστη, θελκτική μετά φραση από τα γερμανικά, και συ νοδεύονται από τα αναγκαία για τον αναγνώστη χρηστικά βοηθή ματα: λιτό αλλά εξαιρετικά προ σεγμένο, διαφωτιστικό και τεκμη ριωμένο υπομνηματισμό και αναλυτικά ευρετήρια προσώπων, τόπων. Η δημοσίευση του ογκώδους αυ τού σώματος επιστολών της Αμα λίας ενάμιση περίπου αιώνα μετά τη συγγραφή τους, αποτελεί σημα ντικό εκδοτικό γεγονός, καθώς φέρνει στην επιφάνεια μία μονα δική ιστορική μαρτυρία που συ μπληρώνει -σε επιμέρους ζητή 80 the books'journal #23 [Σεπτέμβριος 2012] βασίλισσα Αμαλία, άρχισε να αλληλογραφεί με τον πατέρα της, τον Μέγα Δούκα τον Ολδεμβούργον Παύλο Φρειδερίκο Αύγονστο. Η αλληλογραφία της εκείνη, πον επιτέλους εκδόθηκε, είναι σημαντική πηγή για την τεκμηρίωση, τη μελέτη και την αποτίμηση της Οθωνικής Ελλάδας. [TBJ] ματα και μεταβάλλει- τις γνώσεις μας για τα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα του ελληνικού κράτους τις πρώτες κρίσιμες δεκαετίες της ύπαρξης του. Οι επιστολές της Αμαλίας προς τον πατέρα της αποτελούν τμήμα του προσωπικού της αρχείου που φυλάσσεται στα Κρατικά Αρχεία του Ολδεμβούργου. Το συγκεκρι μένο αρχείο εν τούτοις αποτελεί ιδιοκτησία του εκάστοτε Δούκα του Ολδεμβούργου, συνεπώς η πρό σβαση σε αυτό απαιτεί τη δική του άδεια. Η δυσχέρεια αυτή μελέτης του αρχειακού υλικού κολάζει ίσως εν μέρει την αμέλεια και την αουναμία της ελληνικής ιστοριογρα φίας να αναδείξει και να εντάξει στον εξοπλισμό της την αδιαμεσολάβητη αυτή μαρτυρία της πρώτης βασίλισσας του ελληνικού κράτους. Οι ειδικοί ερευνητές της εποχής με τον καιρό θα αξιολογήσουν και θα ενσωματώσουν το υλικό που πε ριέχεται στις επιστολές της Αμα λίας στις μελέτες τους, θα ελέγ ξουν την ακρίβεια ή μη του πλήθους πληροφοριών που παρα τίθενται για τα πολιτικά πράγματα της εποχής, θα βελτιώσουν με τα νέα χρώματα που μας προσφέρθη καν τώρα πλέον την εικόνα τόσο της συντάκτριας των επιστολών όσο και του περιβάλλοντος της. 1 Εδώ, στο πλαίσιο αυτού του ση μειώματος θα ήθελα να σταθώ σε κάποιες σκέψεις που γεννά ένα πρώτο, ανέμελο, απολαυστικό διά βασμα των επιστολών, στον σημε ρινό -ανεπιθύμητο στη συγγραφέα τους- αναγνώστη. 887 επιστολές σε 17 χρόνια. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, ανα λογούν χονδρικά τέσσερις με πέντε επιστολές το μήνα όπως αποδει κνύεται και από τον κατάλογο των περιεχόμενων επιστολών που προ τάσσουν οι επιμελητές. Η Αμαλία γράφει λοιπόν στον πατέρα της, από τις πρώτες μέρες του αποχω ρισμού τους, συχνά και πολύ. Πο λυσέλιδα, λεπτομερέστατα γράμ ματα, που το ένα πιάνει τη σκυτάλη από το άλλο δημιουργώ ντας ένα νοηματικό συνεχές που καλύπτει γεγονότα και πρόσωπα. Το πράγμα επιτείνεται από ορι σμένες υφολογικές επιλογές της συγγραφέως, όπως την κατανομή των πολυσέλιδων γραμμάτων σε επί μέρους κομμάτια που φέρουν διακριτή ημερομηνία ή το απότομο κόψιμο της συγγραφής, με αμεσό τητα που αντιστοιχεί στον προφο ρικό λόγο. «Με φωνάζει ο Ό θ ω ν και γι' αυτό πρέπει να κλείσω», γράφει σε μια περίπτωση, «πρέπει να πάω στο dejeneur» σε μία άλλη που αφήνει το γράμμα της στη μέση (Α', 500, 648). Έχουμε λοιπόν ένα ιδιότυπο σώμα επιστολών, που όλες μαζί προσομοιάζουν με ημερολόγιο. Το ομολογεί και η ίδια με αφορμή ένα τραγικό συμβάν, το θάνατο της μη τριάς της στη διάρκεια της γέννας του τελευταίου αδελφού της: «Τα γράμματα μου είναι στην πραγμα τικότητα το ημερολόγιο μου. Έγραφα πάντοτε με ακρίβεια αυτό που συνέβαινε στη ζωή μου, γύρω μου και μέσα μου» (Α', ). Ταυτόχρονα όμως συνιστά και ένα ιδιότυπο ημερολόγιο, αφού η γραφή εδώ δεν είναι μια ιδιωτική πράξη αναστοχασμού έχει αποδέ κτη, ένα μοναδικό πρόσωπο, τον πατέρα της. «Αγαπημένε, γλυκέ, αγγελικέ μου πατέρα», είναι η προσφώνηση με την οποία ξεκινούν όλες οι επιστο λές. Δεν πρόκειται για τυπικότητα. Τα γράμματα πράγματι πλημμυρί ζουν από τη λατρεία που έχει η Αμαλία για τον πατέρα της, την αφοσίωση, το σεβασμό, τη μέρι μνα για την υγεία του και τη διά θεση του, τις εναγώνιες ερωτήσεις της εάν συμπεριφέρεται και πράτ τει σύμφωνα με τις επιθυμίες του, τις άοκνες προσπάθειες της να υπερβεί γραφειοκρατικές και ταξι διωτικές δυσχέρειες ώστε να βρεθεί για λίγο κοντά του, τις διαρκείς εκ κλήσεις της να έρθει εκείνος στην Ελλάδα να δει από κοντά τον τόπο όπου ζει η κόρη του μια σχέση τρυφερότητας και βαθιάς αγάπης που δεν αλλάζει στο πέρασμα του χρόνου, παρ' ότι μεταβάλλεται η ίδια η Αμαλία. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΩΣ ΥΨΗΛΟ ΚΑΘΗΚΟΝ Η Αμαλία φτάνει με τον Όθωνα στον Πειραιά στις 2 Φεβρουαρίου Είναι μόλις 19 χρονώ. Ένα κορίτσι λίγο μετά την εφηβεία, που στις φλέβες του ρέει, όπως γράφει, μόνο βασιλικό αίμα- νιώθει όμως ταγμένη σε μια υψηλή αποστολή: να είναι βασιλική σύζυγος ενός νέου βασιλιά που έχει πρόσφατα αναλάβει το θρόνο του, σε μία μι κρή χώρα, στην εσχατιά της Ευ ρώπης. Βαρύ καθήκον, το οποίο πιστεύει ότι οφείλει να διεκπεραι ώνει με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες που έχει διαμορφώσει η μακραίωνη παράδοση της βασι λείας στην Ευρώπη και προσδιορί ζουν τη θέση και το ρόλο της. Η ίδια νιώθει ότι τάχθηκε από το Θεό να φέρει σε πέρας μία θητεία που δεν έχει καθορισμένη λήξη - α ν και συχνά στα γραπτά της επανέρχεται η απευκταία πιθανότητα εκδίωξης τους από τον ελληνικό θρόνο- σε μια χώρα που, αρχικά, της είναι άγνωστη και ξένη. Ζει όμως σε μια πόλη που καθημερινά μεταμορφώ νεται με νεόκτιστα κτίρια και σε έναν τόπο που είναι ελκυστικός, που την κερδίζει με την ομορφιά του τοπίου, το ήπιο κλίμα, τα χρώ-

3 ματα, τις μυρωδιές, τις εκδηλώσεις και την ιδιαίτερη συμπεριφορά των ανθρώπων του. Έτσι, τον Ιανουά ριο του 1845, θα γράψει: «Είμαι Ελληνίδα πέρα για πέρα, όσο κα μιά άλλη μέσα στη χώρα. Ο Όθων αγαπάει την Ελλάδα, εγώ όμως, εί μαι ερωτευμένη μαζί της» (Α', 705), ενώ λίγους μήνες μετά θα συμπλη ρώσει: «Συχνά γελάω με τον εαυτό μου, που ο τρόπος που σκέφτομαι, και όλα, γίνονται, κατά κάποιο τρόπο, ελληνικά» (Α', 812). Ο έρω τας είναι βιωματικός και ειλικρι νής, ταυτόχρονα όμως, όπως προ κύπτει από πλήθος άλλες αναφορές στα κείμενα της, πα τρίδα της εξακολουθεί να νιώθει τη Γερμανία. Διαβάζουμε σε επιστολή της τον Απρίλιο του 1.848: «Τι πε ρίεργο, είμαστε [εκείνη και ο Όθων] αποκομμένοι από την πα τρίδα, σε ξένη χώρα, εμπιστευμένοι σε ένα ξένο έθνος και αποτελούμε την ελπίδα και το στήριγμα αυτού του έθνους» (Β', 407). Η Αμαλία φαίνεται από τις επι στολές της ότι ζει μοναχικά μέσα στο πλήθος των ανθρώπων της αυ λής της. Το κύριο στήριγμα της, ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινω νεί ουσιαστικά, είναι ο σύζυγος της. Ο Ό θ ω ν κερδίζει την αγάπη της μέρα με τη μέρα, χάρη στη συμπε ριφορά του, τη φροντίδα και την εμπιστοσύνη που της δείχνει. Δεν αφήνει περιθώριο ότι η σχέση τους μπορεί να σκιάζεται από σύννεφα. Στις επιστολές της είναι παρών διακριτικά: μνείες εδώ και εκεί για την υγεία του και τη διάθεση του, κάποιες αναφορές στις αντιδρά σεις του απέναντι στα μικρά και μεγάλα Βέματα που ανακύπτουν. Ένας αγαπημένος σύζυγος, εφο διασμένος στα μάτια της με γεν ναιότητα, στέρεες αρχές, θάρρος, εργατικότητα και αυταπάρνηση, από τον οποίο όμως «λείπει το αί σθημα του ηγεμόνα, είναι υπερβο λικά καλός» (Α7, 645). Οι διαφω νίες με την οικογένεια του Όθωνα -με τα πεθερικά της και τα αδέλ φια του υπονοούνται με αρκετές αφορμές στις επιστολές της, άλ λοτε υπόρρητα και άλλοτε με με γαλύτερη σαφήνεια, ο Ό θ ω ν όμως μένει ανέγγιχτος. Δεν τον συνδέει επίσης με το θέμα της τόσο επιθυ μητής εγκυμοσύνης, για την επί τευξη της οποίας καθημερινά υφί σταται βασανιστικές αλλά και αναποτελεσματικές ιατρικές πα ρεμβάσεις (Α', ). Το ζή τημα επανέρχεται πιο ξεκάθαρα στα γραπτά της καθώς περνάει χω ρίς αποτέλεσμα ο χρόνος, η όποια Πορτρέτα του Όθωνα και της Αμαλίας αττό τον γερμανό ζωγράφο και χαράκτη Ernst Wilhelm Rietschel ( Μόναχο, ττερ. 1854). επίλυση του όμως επαφίεται στον Θεό. Η εμπλοκή του Όθωνα πε ριορίζεται μόνο στις περίπλοκες διεργασίες για τη διευθέτηση του ακανθώδους ζητήματος της διαδοχής ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Στη ροή του χρόνου αλλάζει το πε ριεχόμενο των επιστολών. Η Αμα λία μεταμορφώνεται, και αυτό απο τυπώνεται στα γραπτά της. Οι επιστολές μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1840 πλέουν στην αφέλεια, την ανεμελιά, τις άγνοιες του νέου και άπραγου αν θρώπου (το ωρολόγιο καθημερινό πρόγραμμα της είναι αποκαλυ πτικό, Α', 175). Η νοσταλγία για τον τόπο της που εγκατέλειψε, η ανάγκη της να μιλήσει και να επι κοινωνήσει με τους συγγενείς και τους δικούς της ανθρώπους ανα βλύζουν στις σελίδες της. Τ α ζητή ματα του ελληνικού βασιλείου την απασχολούν επιδερμικά - θεωρεί άλλωστε τον Όθωνα αποκλειστικά αρμόδιο. Δεν φαίνεται να την αγ γίζουν τα θέματα της τρέχουσας ελληνικής και διεθνούς πολιτικής, ενώ αγνοεί πλήρως την καθημερι νότητα των υπηκόων της. Οι πολι τικές ειδήσεις και διαμάχες σχεδόν απουσιάζουν, άλλωστε τα πρό σωπα και τα πράγματα δείχνουν να μην κεντρίζουν το ενδιαφέρον της. «Παραιτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, ένας πολύ ηλικιωμέ νος άνδρας», γράφει παρεμπιπτό ντως, λησμονώντας το όνομα του (Α', 193). Ενόχληση νιώθει για την κριτική του Τύπου και για την εξέ λιξη κάποιων γεγονότων που έχουν στεναχωρήσει τον «Όθωνά της». Απουσιάζουν τελείως οι αναφορές σε ζητήματα διαβίωσης των κατοί κων, αν και την ευχαριστούν οι εκ δηλώσεις τιμής προς το πρόσωπο της από τους ντόπιους και πιο πολύ από τις γυναίκες, ιδιαίτερα όταν ταξιδεύει εκτός Αθηνών. Παραμένει ακόμη μία μικρή «Μαρία-Αντουανέτα». Μέλημα της είναι οι κοσμικοί χοροί, οι γάμοι των βασιλικών οικογενειών της Ευ ρώπης, το πρόγραμμα φιλοξενίας των ξένων επισκεπτών, τα οικό σιτα ζώα της, τα φυτά της, οι μι κρές οχλήσεις που ανακύπτουν από τη συμπεριφορά των κυριών των τιμών, αλλά και τα προσωπικά οικονομικά προβλήματα με τα οποία το βασιλικό ζεύγος βρίσκεται αντιμέτωπο. Τ ο θέμα όμως π ο υ επανέρχεται με ένταση είναι το άβολο, «φτωχικό» σπίτι, όπου ανα γκάζονται να μένουν πληρώνοντας μάλιστα μεγάλο ενοίκιο (Α', ) - η ίδια συμφωνεί με τον πα τέρα της ότι «ζουν σχεδόν χειρό τερα από αστούς» (Α', 196)- και βέβαια οι εργασίες ανέγερσης του παλατιού και οι καθυστερήσεις που τη γεμίζουν απογοήτευση. Στα ανάκτορα, τελικά, ο Ό θ ω ν και η Αμαλία εγκαθίστανται στις 5 Αυγούστου Ένα μήνα μετά, μπροστά στο παλάτι θα ξεσπάσει η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Η ημερομηνία είναι ορόσημο για τη χώρα, αλλάζει όμως και ριζικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπει η Αμαλία τα πράγματα. Το ενδιαφέ ρον της για την πολιτική κατά σταση αρχίζει από τον Αύγουστο, καθώς οσφραίνεται στον αέρα την καταιγίδα που ζυγώνει (Α', 418, 421). Η εξέγερση όμως και το κί νημα του στρατού που περιγράφει, συγκλονισμένη, διεξοδικά (Α' ), τ α κανόνια στη μέλλουσα πλατεία Συντάγματος που στοχεύ ουν στην κατοικία των βασιλέων σύμβολο της εξουσίας τους και όσα θα ακολουθήσουν αλλάζουν παντελώς τις αντιλήψεις και τις προτεραιότητες της. Τίποτε δεν εί ναι πια ίδιο, και η ίδια είναι ένας άλλος άνθρωπος. Αμέσως και με το πέρασμα του χρόνου όλο και περισσότερο- τα πολιτικά πρό σωπα και πράγματα κυριαρχούν στις επιστολές της. Περιγράφει αναλυτικά ό,τι συμβαίνει, κατανοεί, σχολιάζει, επικρίνει και επαινεί, σύντομα μάλιστα αρχίζει να εκφέ ρει κρίσεις που δείχνουν συνοχή, συγκρότηση και γνώση. Η αδιά φορη και ολίγον αφελής εστεμμένη θα μετατραπεί σε ένα πολιτικό ζώον που σκέφτεται, συνομιλεί με τον Όθωνα και την πολιτική ηγε- [Σεπτέμβριος 2012J #23 the books1 journal 81

4 σία, επεμβαίνει άμεσα και έμμεσα, διαχειρίζεται λεπτές καταστάσεις, κυβερνά μάλιστα με πυγμή ως αντιβασιλέας κατά τη μακρά απουσία του Όθωνα στη Γερμανία το Παράλληλα, γράφει συνέχεια καταγράφει καταλεπτώς και ενη μερώνει με απέραντες λεπτομέρειες τον πατέρα της. Κατ' αρχάς μιλάει για τα πρόσωπα. Πλήθος σημαντι κών ή λιγότερο αξιόλογων προσώ πων παρελαύνουν ανάμεσα στις γραμμές των επιστολών της, συχνά μάλιστα διαφοροποιούνται οι κρί σεις της γι' αυτούς ανάλογα κυρίους με βάση τη θέση τους απέναντι στο θρόνο (ανάμεσα τους περιλαμβά νονται πρόσωπα όπως: ο Σκαρλά τος Σούτσος, ο Ιω. Κωλέττης, ο Γενναίος Κολοκοτρώνης, ο Δημή τριος Καλλέργης, η Κυρία της Τι μής Πλύσκω κ.ά.). Οι ενέργειες των υπουργών, οι διαμάχες στη Βουλή και τη Γερουσία, οι κινήσεις στο στρατό, οι μικρές και μεγάλες συ νωμοσίες, οι εξεγέρσεις και η δράση των ληστών, τα εκκλησιαστικά ζη τήματα και, βεβαίως, προνομιακά και κατά κύριο λόγο, οι σχέσεις με τις Ευρωπαϊκές Δυνάμεις, η συμπε ριφορά των αντιπροσώπων τους στην Αθήνα, η υπονομευτική δράση κυρίως της Αγγλίας θερμαίνουν επί σης την πένα της και γεμίζουν τις σελίδες της αλληλογραφίας της. Τα χρόνια αυτά, ο Μέγας Δούκας του μακρινού Ολδεμβούργου ήταν ο κα λύτερος γνώστης για τη δράση, πρωταγωνιστών και δευτεραγωνιστών, ανώτερων αξιωματούχων και χαμηλόβαθμων αξιωματικών της ελληνικής σκηνής. Εύλογη είναι η απορία εάν η ενημέρωση αυτή ήταν δική του επιθυμία ή απαντούσε στην ανάγκη της θυγατέρας του να διηγηθεί σε ένα πρόσωπο αγαπητό και οικείο τι ζούσε στην Ελλάδα, να «πει τον πόνο της» αλλά και να λά βει επωφελείς συμβουλές. Δεν γνω ρίζουμε το περιεχόμενο των πατρι κών επιστολών, η πυκνότητα τους όμως -που επισημαίνεται από την Αμαλία- αλλά και ο τρόπος αφή γησης της τελευταίας δείχνει ότι αν δεν υπήρχε πατρική ώθηση, του λάχιστον υπήρχε ευμενής ανοχή απέναντι στον πληροφοριακό αυτό καταιγισμό. Τις μέρες της επανάστασης, η άποψη της Αμαλίας ήταν: «ποτέ να μην εγκαταλείψουμε τη θέση που μας εμπιστεύτηκε ο θ ε ό ς την ώρα του κινδύνου, καλύτερα να πε θάνουμε σε αυτήν». (Α', 458). Ποτέ όμως η Αμαλία δεν πίστεψε στη συνταγματική βασιλεία. «Μια πα Η επανάσταση στρατού και λαού της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, με επικεφαλής τον αξιωματικό του ιππικού Δημήτριο Καλλέργη και με κεντρικό σύνθημα «Ζήτω το Σύνταγμα», οδήγησε στην αποδοχή εκ μέρους του βασιλέως Όθωνα όλων των αιτημάτων των επαναστατών και σε μια νέα περίοδο τη χώρα, υπό καθεστώς πλέον συνταγματικής μοναρχίας. Η Αμαλία, εκείνη την περίοδο, όπως και ο σύζυγος της, ήταν απολύτως αρνητική στην εξέλιξη, την οποία αναγκάστηκε να αποδεχθεί. «Το σύστημα αυτό [το Σύνταγμα]», σημείωνε σε μία επιστολή της τον Αύγουστο του 1845, «είναι μεγάλη ανοησία σε μία χώρα στην οποία δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία, δεν υπάρχει πλούτος, όπου ο καθένας είναι υπέρ ή κατά κάποιου ζητήματος ανάλογα με το αν αυτός ή ένας συγγενής του πήραν ή όχι μια θέση στο Δημόσιο, σε μια χώρα που μόνο ο βασιλιάς είναι αμερόληπτος και όλοι οι άλλοι τυφλωμένοι από το πάθος». Η αναπαράσταση, από επιστολικό δελτάριο των αρχών του 20ού αιώνα. τρική κυβέρνηση είναι ασφαλώς πολύ πιο απλή, πιο ηθική και πιο φτηνή», γράφει τον Ιούλιο του 1844 (Α', ). Εκούσαάκουσα αποδέχτηκε το Σύνταγμα, η βαθιά της πίστη όμως είναι ότι ήταν καταστροφικό ένας επείσακτος νεωτερισμός που δεν αντα ποκρινόταν στις ανάγκες της Ελ λάδας, προϊόν μιμητισμού κάποιων που είχαν σπουδάσει στην Ευρώπη και, κυρίως, επιβολή των προδο τών Άγγλων που ήθελαν να υπονο μεύσουν και να ποδηγετήσουν τον Όθωνα. «Το σύστημα αυτό [το Σύ νταγμα]», σημειώνει σε μία επι στολή της τον Αύγουστο του 1845, «είναι μεγάλη ανοησία σε μία χώρα στην οποία δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία, δεν υπάρχει πλούτος, όπου ο καθένας είναι υπέρ ή κατά κάποιου ζητήματος ανάλογα με το αν αυτός ή ένας συγγενής του πή ραν ή όχι μια θέση στο Δημόσιο, σε μια χώρα που μόνο ο βασιλιάς είναι αμερόληπτος και όλοι οι άλλοι τυ φλωμένοι από το πάθος». Στη μόνη ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία κατά τη γνώμη της ταιριάζει ένα τέτοιο συνταγματικό πολίτευμα εί ναι η Αγγλία, όπου υπάρχει αρι στοκρατία και γαιοκτήμονες που διατηρούν την ισορροπία (Α', 719). Σύντομα θα διαψευσθεί, και το σοκ, που αυτή τη φορά θα έρθει απ' ευθείας από την Ευρώπη, θα εί ναι γι' αυτή τρομερό. Πρώτα, τον 82 the books' journal #23 [Σεπτέμβριος 2012] Φεβρουάριο του 1848, η εξέγερση στο Παρίσι. «Τι φοβερή εποχή! Ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω από τα φρικτά γεγονότα στη Γαλλία», γράφει στον πατέρα της μόλις φθά νουν τα νέα «Μέσα σε δύο μέρες η πολιτική σκηνή ανατράπηκε τε λείως. Τα γεγονότα οδήγησαν στην εξαφάνιση ενός θρόνου και αφή νουν να διαφαίνεται ένας φοβερός κίνδυνος για όλους τους θρόνους της γης» (Β', 388). Και λίγες μέρες μετά το πιο απίστευτο το μικρόβιο έχει μεταδοθεί στην καρδιά της ίδιας της Γερμανίας, το Μόναχο: «Είμαι συγκλονισμένη από όλες αυ τές τις ειδήσεις που έρχονται από τη Γερμανία. [...] Ο βασιλιάς της Βαυαρίας να μιλάει στη γερμανική Βουλή, να λέει ότι στη συνέλευση των αντιπροσώπων που Γερμανι κού Συνδέσμου πρέπει να εκπρο σωπείται ο γερμανικός λαός! [...] Μα αυτό ισοδυναμεί με παραίτηση όλων των ηγεμόνων. Πού θα οδη γήσει αυτό το πράγμα; Είναι φο βερό» (Β', 393). Αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Ευρώπη είναι χειρότερα απ' όσα συνέβησαν πριν πέντε χρόνια στην Ελλάδα. Ό π ω ς παραδέχεται σε ένα από τα γράμματα της: «Για μας ήταν ευτύχημα που η 3η Σεπτεμ βρίου προηγήθηκε και τώρα δοκι μάσαμε και έχουμε αυτό που άλλοι λαοί φωνάζουν να αποκτήσουν, διαφορετικά θα μας είχε πάρει το ποτάμι». Αυτό που «έχουν» όμως, δεν την ικανοποιεί. Η Αμαλία μέμ φεται τους βαυαρούς αντιβασιλείς για όσα χωρίς σχέδιο επέβαλλαν σε μία ανέτοιμη χώρα, αηδιάζει με τους φαναριώτες πολιτικούς, απε χθάνεται τις εκλογές, αντιπαθεί τους βουλευτές, μισεί τις ραδιούργες ξένες δυνάμεις και ιδίως την Αγγλία. Η ιστορία με τον Κων. Μουσούρο στα 1847, και κυρίως τον Δαβίδ Πατσίφικο στα 1850, και όσα ακολούθησαν με τον ναυ τικό αποκλεισμό του Πειραιά, εξάπτουν αυτό το μίσος, που τροφο δοτείται από τα αισθήματα ταπείνωσης που βιώνει. Η ακό λουθη αποστροφή της είναι εύ γλωττη: «Να δει η Ευρώπη ότι στις φλέβες μας ρέει το αίμα Γερμανών πριγκίπων, ότι εμείς δεν είμαστε Ινδοί ηγεμόνες, ότι ηγούμεθα ενός υπερήφανου και εκλεκτού λαού και ότι προτιμάμε να τρώμε ψωμί και ελιές και να είμαστε ανεξάρτητοι παρά να ζούμε τυλιγμένοι στο βε λούδο και το μετάξι κάτω από τη σκιά των αγγλικών κανονιών» (Β', 584). Αυτή η εικόνα μιας Αγγλίας μισητής δείχνει, στα μάτια τουλά χιστον της Αμαλίας, να έχει διαχυ θεί σε όλα τα στρώματα της κοι νωνίας: «Το μίσος που υπάρχει εναντίον τους [των Άγγλων] είναι πολύ πιο έντονο από το μίσος ενα ντίον των Τούρκων. Τ α παιδιά στον δρόμο παίζουν πόλεμο "Έλ ληνες και Άγγλοι". Το μίσος ενα ντίον τους έχει περάσει στην επό μενη γενιά» (Β', 599). Η εποχή που οι Έλληνες προσέβλεπαν στη Με γάλη Βρετανία για τη σωτηρία τους, αν και έχουν περάσει μόνο 25 χρόνια, μοιάζει τόσο μακρινή... ΨΗΦΙΔΕΣ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ, ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ Η Αμαλία είναι βασίλισσα και οι επιστολές της έχουν μόνο αποδέ κτη τον πατέρα της. Από τη φύση τους λοιπόν τα κείμενα αυτά δεν εί ναι ικανά να προσφέρουν μια σφαι ρική θέαση του ελληνικού κράτους που αποπειράται τα χρόνια αυτά τα πρώτα διστακτικά του βήματα πολύ περισσότερο, δεν είναι πρό σφορα να φωτίσουν τις συνθήκες ζωής των κατοίκων που προσπα θούν να αναρρώσουν από τις πλη γές του πολέμου στον φρέσκο αέρα της ελευθερίας και της ανεξαρτη σίας. Το φως που ρίχνει η Αμαλία είναι από μια μονάχα κατεύθυνση. Ο λατρεμένος της απλός λαός λει τουργεί περισσότερο ως ντεκόρ στις εξόδους από το παλάτι οι

5 αληθινοί άνθρωποι με τα προβλή ματα, τα αιτήματα και τα πάθη τους είναι απόντες. Το σώμα των επιστολών της είναι μία σπουδαία ιστορική πηγή, ταυτόχρονα όμως και μια πηγή μερική, στην οποία έχει εν τούτοις ενσωματωθεί πλή θος και ποικιλία πληροφοριών. Ανάμεσα τους ας σημειώσουμε τις περιηγήσεις της με τον Όθωνα. Ταξιδεύει, με μεγάλη ευχαρίστηση, με ατμόπλοιο, άμαξα, άλογα και πεζή, επισκέπτεται το μεγαλύτερο μέρος του Βασιλείου, και περιγρά φει τόπους και διαδρομές. Γοητευ μένη διαρκώς από το τοπίο και τους κατοίκους και ενθουσιασμένη από την υποδοχή και τα έθιμα των ντόπιων, ζωντανεύει με τη γραφή της το οικισμένο και φυσικό περι βάλλον (ενδεικτικά βλ. επισκέψεις σε: Λιβαδειά και Άμφισσα Α' , Πελοπόννησο Α' , Εύβοια Α' , Λαμία Α' , Δυτική Στερεά Β' , Κάρυστο και Άνδρο Β' , Σύρο, Ύδρα, Σπέτσες Β' 631 κ.α.). Ξεχωριστή σημασία έχουν όμως κάποιες μικρές ψηφίδες που αλιεύονται αναττάντεγα εδώ και εκεί στα γράμματα της Αμαλίας και αφορούν τον τρόπο και το επίπεδο ζωής, τις συνήθειες και τις συμπε ριφορές των ανθρώπων. Και εδώ ο λόγος της δεν καταγράφει βέβαια με πληρότητα κάθε τομέα της κα θημερινότητας. Οι πληροφορίες λειτουργούν μάλλον σαν μικρά, στιγμιαία φλας, που ξαφνικά απο καλύπτουν εικόνες μιας κοινωνίας και μιας εποχής. Οι βδέλλες που βάζουν στα ούλα του Όθωνα για τον πονόδοντο (Α', 226), το χρι στουγεννιάτικο δένδρο που στολί ζεται στο παλάτι τα Χριστούγεννα του 1840 (Α, 200), οι χιλιάδες ρου κέτες που κατάσχονται το Πάσχα του 1852 (Β', 783), το άνοιγμα αρ χαίων τάφων παρουσία υψηλών ξέ νων επισκεπτών (Β' 72), οι γεμάτοι χαντάκια δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας (Α', 603), τα χωριστά θε ρινά θαλάσσια μπάνια του βασιλι κού ζεύγους στο Φάληρο στις 4.00 π.μ. (Α', 598, 804, Β', 259 κ.α.), οι έφιππες καθημερινές απογευματι νές βόλτες τους στο κέντρο της πό λης (Β', 582 κ.α.), το γεύμα σε γει τονικά δωμάτια στο χώρο του λοιμοκαθαρτηρίου προκειμένου να μην παραβιαστούν οι αυστηροί κα νονισμοί καραντίνας που ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως (Β', 175) είναι ελάχιστα δείγματα από τον πλούτο των στιγμιότυπων της κα θημερινότητας, που σταχυολογού νται στις σελίδες των επιστολών της. Η Αμαλία περιγράφει το παρόν της μιλάει για όσα ζει η ίδια. Κά ποτε κάποτε όμως επιχειρεί και κά ποιες προβολές στο μέλλον. Ο ση μερινός αναγνώστης, ο οποίος έχει το προνόμιο της γνώσης των όσων ακολούθησαν, βρίσκεται μπροστά σε προβλέψεις που επιβεβαιώθηκαν και σε άλλες που διαψεύστηκαν απολύτως. Για παράδειγμα, η από φανση της μετά την ορκωμοσία του Όθωνα, τον Μάρτιο του 1844, ότι η μεγάλη δημοτικότητα που απολαμ βάνουν δεν θα κρατήσει για πάντα, γιατί «θα ξανάρθουν καιροί που θα μας παραγνωρίσουν», θα υλοποιηθεί είκοσι χρόνια μετά (Α', 543). Στον αντίποδα, η πρόβλεψη της το τα ραγμένο 1848 ότι: «Μετά από πολλά, πάρα πολλά χρόνια θα επι στρέψει ο κόσμος στην παλιά μο ναρχία, στην Αμερική θα συμβεί πριν την Ευρώπη» (Β', 475) δεν έχει μέ χρι σήμερα τουλάχιστον επιβεβαι ωθεί η αισιόδοξη δήλωση της τον Δεκέμβριο του 1850: «Εμείς είμαστε νέοι και θα ζούμε όταν η Αγγλία δεν θα υπάρχει πια!» (Β' 584), αποδεί χθηκε φρούδα ελπίδα η απόφανση της «δεν υπάρχουν πια αποστάσεις στον κόσμο», επειδή κάποιος φτάνει από την Κοπεγχάγη στην Τεργέστη σε τέσσερις ημέρες (Β', 170), σή μερα προκαλεί θυμηδία. Η εύκολη όμως αυτή εκ των υστέρων αξιολό γηση είναι άνευ σημασίας. Αντί θετα, σκέψεις σαν κι αυτές που κοι νοποιεί στις επιστολές της η Αμαλία, είναι μια καλή ευκαιρία να συλλογιστούμε για την εγκυρότητα των σημερινών προβλέψεων, για την αξιοπιστία προφητειών και προφητών που διεκδικούν ρόλο αυ θεντιών. Μέρες που ζούμε καλό εί ναι να μην το ξεχνάμε. Ι 1 Μια ενδιαφέρουσα εκ παραλλήλου θεώρηση αρκετών από τα γεγονότα που περιγράφει η Αμαλία προσφέρουν οι επιστολές της Ιουλίας φον Νόρντενφλυχτ, Κυρίας των Τιμών της βαοίλισοας, τις οποίες απέοτελλε στη φίλη της φον Σάχορστ στο Ολδεμβούργο βλ. «Επιστολαί κυρίας της Τι μής εν Αθήναις προς φίλην της εν Γερ μανία ( )», μετάφραση Κων. Τσαουσόπουλος, Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 8 (1922), σσ Κάνονταςμιαννδρομή στο Books'Journal έχετε εγκαίρως τ& δικά &ας τεύχος στη διεύθυνση πον επιθυμείτε. Κάνετε δώρο μι» συνδρομή και στονς φίλονς σας. Στείλτε maüefjjf διεύθυνση με την παραγγελία φ τηλεφύϊνήστε στα γραφεία τον περιοδικού. σας Το καλύτερο δώρο Km στο Συνδρομές: Εσωτερικού ετήσια (12 τεύχη) 50, φοιτητικές 40, οργανισμοί-τράπεζες 200, Βιβλιοθήκες 100. Εξωτερικού ΕΕ (απλό ταχυδρομείο) 80, Ευρώπη εκτός ΕΕ 100, Αμερική 120. Εξάμηνη συνδρομή (6 τεύχη) 30. Εμβάσματα - επιταγές: Ηλίας Κανέλλης Τραπεζικός λογαριασμός Alpha Bank: ΙΒΑΝ: GR BIOSWIFTALPHA BANK: CRBAGRAA [Σεπτέμβριος 2012] #23 the books" journal 83

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει;

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2011 Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές στους δρόμους της Πλάκας; Τι ακούω; Ένα νταούλι; Κουδουνάκια; Τύμπανα; φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; Όλο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! etwinning συνεργασία του Νηπιαγωγείου Σεισίου και του 1 ου Νηπιαγωγείου Μουρικίου στα πλαίσια του προγράμματος «Ας ζήσουμε ένα ταξίδι με τους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία)

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου Παρασκευή 20 Ιουνίου - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) Οι Light in Babylon αποτελούν ένα «πολυεθνικό»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛ. 264 ΣΕΛ. 320 TIMH 11,00 ΣΕΛ. 248

ΣΕΛ. 264 ΣΕΛ. 320 TIMH 11,00 ΣΕΛ. 248 Η Άλκη Ζέη στο Η μωβ ομπρέλα Οι μεγάλοι και τα παιδιά. Δυο κόσμοι τόσο διαφορετικοί. Ο καθένας κουβαλάει τη δική του αλήθεια. Γι αυτό άλλωστε και πίσω από μια μωβ ομπρέλα μπορεί να κρύβονται πολλές! ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. Βήματα για τη Ζωή ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Φύλλα Εργασίας από τη σύνδεση του Πολιτιστικού Προγράμματος "Σεργιάνι στην Παράδοση" και του Προγράμματος Υγείας "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

περιηγήσεις στην Ελλάδα Μνημεία πόλεων στον Ελλαδικό χώρο! στην Ξάνθη! Στη σημερινή μας στήλη θα ασχοληθούμε με την Ιστορία και τα μνημεία της πόλης της Ξάνθης, η οποία σε πληθυσμό φθάνει σχεδόν τους 53.000

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1 ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1 ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν μες στο μουσείο, μες στο μουσείο μια μερα μπήκα με φόρα κι εγω, μη με τραβάτε μη μου κολλάτε, απ το μουσείο δεν θέλω Στο Μουσείο να βγω. Τρέχω Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς τρέχω μές στα δωμάτια, μ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. (1) Ποια αίτια οδηγούν στη δημιουργία των αποικιών (φαινόμενο αποικιοκρατίας) σύμφωνα με την πηγή;...

Φύλλο εργασίας. (1) Ποια αίτια οδηγούν στη δημιουργία των αποικιών (φαινόμενο αποικιοκρατίας) σύμφωνα με την πηγή;... Κεφάλαιο Τρίτο Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και στον Κόσμο τον 19ο αιώνα Ενότητα 15 Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί Φύλλο εργασίας 1. Αφού μελετήσετε τη γραπτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Μένης Θεοδωρίδης Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Η μικρή εισαγωγή στη φωτογραφική έκφραση για παιδιά 6-12 χρόνων που ακολουθεί, γράφτηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός»

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Η Αφροδίτη Βακάλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι εκπαιδευτικός. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

Μια τρελή οικογένεια. Γιαν Προχάτσκα. Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη

Μια τρελή οικογένεια. Γιαν Προχάτσκα. Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Μια τρελή οικογένεια Γιαν Προχάτσκα Εικονογράφηση: Φίλιπ Βέχτερ Μετάφραση: Ριάνα Μιχαλάκη Σελ. 86 Δραστηριότητες για τις Γ, Δ & Ε τάξεις Ο συγγραφέας: Γεννήθηκε στην Τσεχοσλοβακία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης 28 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης μας Γιαννούλας, σφραγίζει μέ διακριτικότητα το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Χωρίς ποτέ να διεκδικήσει ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Β ΘΕΜΑ Β1 Μονάδες 30 ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Β

ΟΜΑΔΑ Β ΘΕΜΑ Β1 Μονάδες 30 ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Β ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β2 1 Επίπεδο Β2 Διάρκεια: 45 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Ένας φίλος σας έγραψε μια κριτική για ένα γνωστό βιβλίο, αλλά έχει δυσκολία στην επιλογή των κατάλληλων λέξεων σε κάποιες προτάσεις και ζητά τη

Διαβάστε περισσότερα