Ρομπερτο Μπολάνιο. ί\^ ^ #1\ Επίγραμμα για το μνήμα του κόσμου. ^jjgf^ Το Big Bang της Χρυσής Αυγής. \*χ. Βρετανοί πράκτορες στην Ελλάδα του 1940

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρομπερτο Μπολάνιο. ί\^ ^ #1\ Επίγραμμα για το μνήμα του κόσμου. ^jjgf^ Το Big Bang της Χρυσής Αυγής. \*χ. Βρετανοί πράκτορες στην Ελλάδα του 1940"

Transcript

1 Ρομπερτο Μπολάνιο Επίγραμμα για το μνήμα του κόσμου ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Το Big Bang της Χρυσής Αυγής Α ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ Το ευρώ, οι τράπεζες, η «ινάπτυξη και η δόση ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Βλαντίμιρ Πούτιν: ένας σκοτεινός εξουσιαστής χ ΝΙΚΟΣ» Βρετανοί πράκτορες στην Ελλάδα του 1940 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΖΟΓΛΟΥ ν Η δίκη των φωνηέντων ' ί\ > * \*χ jjgf #1\ VvV ν ι ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Γιωσέφ Ελιγιά Wy Ut :VI31IVOU ΗΙΛ1Ι1 (009 ) S /Ζ 160 /-/ Mill I I A-t Old3UWOd//2L02 2Old9W3J U32 ÎZ ι TVNaror.syooa ai-t Λ 9 "770001"792587"

2 Ανέκδοτες επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας στον πατέρατης, , μεταγραφή» εισαγωγή, μετάφραση από τα γερμανικά, σημειώσεις: Βάνα Μττουσέ, Μιχαέλ Μιτουσέ, τ. Α'-Β', Βιβλιοττωλείοντης Εστίας, Αθήνα 2011, σελ. «Αγαπημένε, γλυκέ, αγγελικέ μου πατερούλη» Από τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Από την πρώτη στιγμή πον πάτησε το πόδι της στην Ελλάδα, η σύζυγος τον βασιλέωςόθωνα Α', η Η ελληνική ιστοριογρα φία είχε, πρόσφατα, το ευτύχημα να πλουτιστεί με μία νέα ανέκδοτη πηγή, να αποκτήσει ένα εξαιρετικό, πολ λαπλών χρήσεων εργαλείο μελέτης για την Οθωνική Περίοδο. Χάρη στην άοκνη προσπάθεια της Βά νας και του Μιχαέλ Μπουσέ, έγι ναν κτήμα του αναγνωστικού κοι νού και της ιστορικής έρευνας 887 επιστολές που απέστειλε η βασί λισσα Αμαλία στον πατέρα της Παύλο Φρειδερίκο Αύγουστο. Οι επιστολές χρονολογούνται από τις 23 Δεκεμβρίου 1836 έως τις 27 Ια νουαρίου 1853, από την αναχώ ρηση δηλαδή της Αμαλίας από τη Γερμανία έως το θάνατο του πα τέρα της, τον Μάρτιο του Η οφειλή των ιστορικών σπουδών στους επιμελητές των τόμων είναι μεγάλη, τόσο για το γεγονός ότι έφεραν στην επιφάνεια το αρχει ακό αυτό υλικό, όσο και για τη με ταγραφή, την έκδοση και τον υπο μνηματισμό των επιστολών που αποτελεί έργο δυσκολοκατόρθωτο και πολύμοχθο. Οι επιστολές εκδί δονται σε δύο ογκώδεις τόμους, πυκνογραμμένων σελίδων, σε ευανάγνωστη, θελκτική μετά φραση από τα γερμανικά, και συ νοδεύονται από τα αναγκαία για τον αναγνώστη χρηστικά βοηθή ματα: λιτό αλλά εξαιρετικά προ σεγμένο, διαφωτιστικό και τεκμη ριωμένο υπομνηματισμό και αναλυτικά ευρετήρια προσώπων, τόπων. Η δημοσίευση του ογκώδους αυ τού σώματος επιστολών της Αμα λίας ενάμιση περίπου αιώνα μετά τη συγγραφή τους, αποτελεί σημα ντικό εκδοτικό γεγονός, καθώς φέρνει στην επιφάνεια μία μονα δική ιστορική μαρτυρία που συ μπληρώνει -σε επιμέρους ζητή 80 the books'journal #23 [Σεπτέμβριος 2012] βασίλισσα Αμαλία, άρχισε να αλληλογραφεί με τον πατέρα της, τον Μέγα Δούκα τον Ολδεμβούργον Παύλο Φρειδερίκο Αύγονστο. Η αλληλογραφία της εκείνη, πον επιτέλους εκδόθηκε, είναι σημαντική πηγή για την τεκμηρίωση, τη μελέτη και την αποτίμηση της Οθωνικής Ελλάδας. [TBJ] ματα και μεταβάλλει- τις γνώσεις μας για τα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα του ελληνικού κράτους τις πρώτες κρίσιμες δεκαετίες της ύπαρξης του. Οι επιστολές της Αμαλίας προς τον πατέρα της αποτελούν τμήμα του προσωπικού της αρχείου που φυλάσσεται στα Κρατικά Αρχεία του Ολδεμβούργου. Το συγκεκρι μένο αρχείο εν τούτοις αποτελεί ιδιοκτησία του εκάστοτε Δούκα του Ολδεμβούργου, συνεπώς η πρό σβαση σε αυτό απαιτεί τη δική του άδεια. Η δυσχέρεια αυτή μελέτης του αρχειακού υλικού κολάζει ίσως εν μέρει την αμέλεια και την αουναμία της ελληνικής ιστοριογρα φίας να αναδείξει και να εντάξει στον εξοπλισμό της την αδιαμεσολάβητη αυτή μαρτυρία της πρώτης βασίλισσας του ελληνικού κράτους. Οι ειδικοί ερευνητές της εποχής με τον καιρό θα αξιολογήσουν και θα ενσωματώσουν το υλικό που πε ριέχεται στις επιστολές της Αμα λίας στις μελέτες τους, θα ελέγ ξουν την ακρίβεια ή μη του πλήθους πληροφοριών που παρα τίθενται για τα πολιτικά πράγματα της εποχής, θα βελτιώσουν με τα νέα χρώματα που μας προσφέρθη καν τώρα πλέον την εικόνα τόσο της συντάκτριας των επιστολών όσο και του περιβάλλοντος της. 1 Εδώ, στο πλαίσιο αυτού του ση μειώματος θα ήθελα να σταθώ σε κάποιες σκέψεις που γεννά ένα πρώτο, ανέμελο, απολαυστικό διά βασμα των επιστολών, στον σημε ρινό -ανεπιθύμητο στη συγγραφέα τους- αναγνώστη. 887 επιστολές σε 17 χρόνια. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, ανα λογούν χονδρικά τέσσερις με πέντε επιστολές το μήνα όπως αποδει κνύεται και από τον κατάλογο των περιεχόμενων επιστολών που προ τάσσουν οι επιμελητές. Η Αμαλία γράφει λοιπόν στον πατέρα της, από τις πρώτες μέρες του αποχω ρισμού τους, συχνά και πολύ. Πο λυσέλιδα, λεπτομερέστατα γράμ ματα, που το ένα πιάνει τη σκυτάλη από το άλλο δημιουργώ ντας ένα νοηματικό συνεχές που καλύπτει γεγονότα και πρόσωπα. Το πράγμα επιτείνεται από ορι σμένες υφολογικές επιλογές της συγγραφέως, όπως την κατανομή των πολυσέλιδων γραμμάτων σε επί μέρους κομμάτια που φέρουν διακριτή ημερομηνία ή το απότομο κόψιμο της συγγραφής, με αμεσό τητα που αντιστοιχεί στον προφο ρικό λόγο. «Με φωνάζει ο Ό θ ω ν και γι' αυτό πρέπει να κλείσω», γράφει σε μια περίπτωση, «πρέπει να πάω στο dejeneur» σε μία άλλη που αφήνει το γράμμα της στη μέση (Α', 500, 648). Έχουμε λοιπόν ένα ιδιότυπο σώμα επιστολών, που όλες μαζί προσομοιάζουν με ημερολόγιο. Το ομολογεί και η ίδια με αφορμή ένα τραγικό συμβάν, το θάνατο της μη τριάς της στη διάρκεια της γέννας του τελευταίου αδελφού της: «Τα γράμματα μου είναι στην πραγμα τικότητα το ημερολόγιο μου. Έγραφα πάντοτε με ακρίβεια αυτό που συνέβαινε στη ζωή μου, γύρω μου και μέσα μου» (Α', ). Ταυτόχρονα όμως συνιστά και ένα ιδιότυπο ημερολόγιο, αφού η γραφή εδώ δεν είναι μια ιδιωτική πράξη αναστοχασμού έχει αποδέ κτη, ένα μοναδικό πρόσωπο, τον πατέρα της. «Αγαπημένε, γλυκέ, αγγελικέ μου πατέρα», είναι η προσφώνηση με την οποία ξεκινούν όλες οι επιστο λές. Δεν πρόκειται για τυπικότητα. Τα γράμματα πράγματι πλημμυρί ζουν από τη λατρεία που έχει η Αμαλία για τον πατέρα της, την αφοσίωση, το σεβασμό, τη μέρι μνα για την υγεία του και τη διά θεση του, τις εναγώνιες ερωτήσεις της εάν συμπεριφέρεται και πράτ τει σύμφωνα με τις επιθυμίες του, τις άοκνες προσπάθειες της να υπερβεί γραφειοκρατικές και ταξι διωτικές δυσχέρειες ώστε να βρεθεί για λίγο κοντά του, τις διαρκείς εκ κλήσεις της να έρθει εκείνος στην Ελλάδα να δει από κοντά τον τόπο όπου ζει η κόρη του μια σχέση τρυφερότητας και βαθιάς αγάπης που δεν αλλάζει στο πέρασμα του χρόνου, παρ' ότι μεταβάλλεται η ίδια η Αμαλία. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΩΣ ΥΨΗΛΟ ΚΑΘΗΚΟΝ Η Αμαλία φτάνει με τον Όθωνα στον Πειραιά στις 2 Φεβρουαρίου Είναι μόλις 19 χρονώ. Ένα κορίτσι λίγο μετά την εφηβεία, που στις φλέβες του ρέει, όπως γράφει, μόνο βασιλικό αίμα- νιώθει όμως ταγμένη σε μια υψηλή αποστολή: να είναι βασιλική σύζυγος ενός νέου βασιλιά που έχει πρόσφατα αναλάβει το θρόνο του, σε μία μι κρή χώρα, στην εσχατιά της Ευ ρώπης. Βαρύ καθήκον, το οποίο πιστεύει ότι οφείλει να διεκπεραι ώνει με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες που έχει διαμορφώσει η μακραίωνη παράδοση της βασι λείας στην Ευρώπη και προσδιορί ζουν τη θέση και το ρόλο της. Η ίδια νιώθει ότι τάχθηκε από το Θεό να φέρει σε πέρας μία θητεία που δεν έχει καθορισμένη λήξη - α ν και συχνά στα γραπτά της επανέρχεται η απευκταία πιθανότητα εκδίωξης τους από τον ελληνικό θρόνο- σε μια χώρα που, αρχικά, της είναι άγνωστη και ξένη. Ζει όμως σε μια πόλη που καθημερινά μεταμορφώ νεται με νεόκτιστα κτίρια και σε έναν τόπο που είναι ελκυστικός, που την κερδίζει με την ομορφιά του τοπίου, το ήπιο κλίμα, τα χρώ-

3 ματα, τις μυρωδιές, τις εκδηλώσεις και την ιδιαίτερη συμπεριφορά των ανθρώπων του. Έτσι, τον Ιανουά ριο του 1845, θα γράψει: «Είμαι Ελληνίδα πέρα για πέρα, όσο κα μιά άλλη μέσα στη χώρα. Ο Όθων αγαπάει την Ελλάδα, εγώ όμως, εί μαι ερωτευμένη μαζί της» (Α', 705), ενώ λίγους μήνες μετά θα συμπλη ρώσει: «Συχνά γελάω με τον εαυτό μου, που ο τρόπος που σκέφτομαι, και όλα, γίνονται, κατά κάποιο τρόπο, ελληνικά» (Α', 812). Ο έρω τας είναι βιωματικός και ειλικρι νής, ταυτόχρονα όμως, όπως προ κύπτει από πλήθος άλλες αναφορές στα κείμενα της, πα τρίδα της εξακολουθεί να νιώθει τη Γερμανία. Διαβάζουμε σε επιστολή της τον Απρίλιο του 1.848: «Τι πε ρίεργο, είμαστε [εκείνη και ο Όθων] αποκομμένοι από την πα τρίδα, σε ξένη χώρα, εμπιστευμένοι σε ένα ξένο έθνος και αποτελούμε την ελπίδα και το στήριγμα αυτού του έθνους» (Β', 407). Η Αμαλία φαίνεται από τις επι στολές της ότι ζει μοναχικά μέσα στο πλήθος των ανθρώπων της αυ λής της. Το κύριο στήριγμα της, ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινω νεί ουσιαστικά, είναι ο σύζυγος της. Ο Ό θ ω ν κερδίζει την αγάπη της μέρα με τη μέρα, χάρη στη συμπε ριφορά του, τη φροντίδα και την εμπιστοσύνη που της δείχνει. Δεν αφήνει περιθώριο ότι η σχέση τους μπορεί να σκιάζεται από σύννεφα. Στις επιστολές της είναι παρών διακριτικά: μνείες εδώ και εκεί για την υγεία του και τη διάθεση του, κάποιες αναφορές στις αντιδρά σεις του απέναντι στα μικρά και μεγάλα Βέματα που ανακύπτουν. Ένας αγαπημένος σύζυγος, εφο διασμένος στα μάτια της με γεν ναιότητα, στέρεες αρχές, θάρρος, εργατικότητα και αυταπάρνηση, από τον οποίο όμως «λείπει το αί σθημα του ηγεμόνα, είναι υπερβο λικά καλός» (Α7, 645). Οι διαφω νίες με την οικογένεια του Όθωνα -με τα πεθερικά της και τα αδέλ φια του υπονοούνται με αρκετές αφορμές στις επιστολές της, άλ λοτε υπόρρητα και άλλοτε με με γαλύτερη σαφήνεια, ο Ό θ ω ν όμως μένει ανέγγιχτος. Δεν τον συνδέει επίσης με το θέμα της τόσο επιθυ μητής εγκυμοσύνης, για την επί τευξη της οποίας καθημερινά υφί σταται βασανιστικές αλλά και αναποτελεσματικές ιατρικές πα ρεμβάσεις (Α', ). Το ζή τημα επανέρχεται πιο ξεκάθαρα στα γραπτά της καθώς περνάει χω ρίς αποτέλεσμα ο χρόνος, η όποια Πορτρέτα του Όθωνα και της Αμαλίας αττό τον γερμανό ζωγράφο και χαράκτη Ernst Wilhelm Rietschel ( Μόναχο, ττερ. 1854). επίλυση του όμως επαφίεται στον Θεό. Η εμπλοκή του Όθωνα πε ριορίζεται μόνο στις περίπλοκες διεργασίες για τη διευθέτηση του ακανθώδους ζητήματος της διαδοχής ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Στη ροή του χρόνου αλλάζει το πε ριεχόμενο των επιστολών. Η Αμα λία μεταμορφώνεται, και αυτό απο τυπώνεται στα γραπτά της. Οι επιστολές μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1840 πλέουν στην αφέλεια, την ανεμελιά, τις άγνοιες του νέου και άπραγου αν θρώπου (το ωρολόγιο καθημερινό πρόγραμμα της είναι αποκαλυ πτικό, Α', 175). Η νοσταλγία για τον τόπο της που εγκατέλειψε, η ανάγκη της να μιλήσει και να επι κοινωνήσει με τους συγγενείς και τους δικούς της ανθρώπους ανα βλύζουν στις σελίδες της. Τ α ζητή ματα του ελληνικού βασιλείου την απασχολούν επιδερμικά - θεωρεί άλλωστε τον Όθωνα αποκλειστικά αρμόδιο. Δεν φαίνεται να την αγ γίζουν τα θέματα της τρέχουσας ελληνικής και διεθνούς πολιτικής, ενώ αγνοεί πλήρως την καθημερι νότητα των υπηκόων της. Οι πολι τικές ειδήσεις και διαμάχες σχεδόν απουσιάζουν, άλλωστε τα πρό σωπα και τα πράγματα δείχνουν να μην κεντρίζουν το ενδιαφέρον της. «Παραιτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, ένας πολύ ηλικιωμέ νος άνδρας», γράφει παρεμπιπτό ντως, λησμονώντας το όνομα του (Α', 193). Ενόχληση νιώθει για την κριτική του Τύπου και για την εξέ λιξη κάποιων γεγονότων που έχουν στεναχωρήσει τον «Όθωνά της». Απουσιάζουν τελείως οι αναφορές σε ζητήματα διαβίωσης των κατοί κων, αν και την ευχαριστούν οι εκ δηλώσεις τιμής προς το πρόσωπο της από τους ντόπιους και πιο πολύ από τις γυναίκες, ιδιαίτερα όταν ταξιδεύει εκτός Αθηνών. Παραμένει ακόμη μία μικρή «Μαρία-Αντουανέτα». Μέλημα της είναι οι κοσμικοί χοροί, οι γάμοι των βασιλικών οικογενειών της Ευ ρώπης, το πρόγραμμα φιλοξενίας των ξένων επισκεπτών, τα οικό σιτα ζώα της, τα φυτά της, οι μι κρές οχλήσεις που ανακύπτουν από τη συμπεριφορά των κυριών των τιμών, αλλά και τα προσωπικά οικονομικά προβλήματα με τα οποία το βασιλικό ζεύγος βρίσκεται αντιμέτωπο. Τ ο θέμα όμως π ο υ επανέρχεται με ένταση είναι το άβολο, «φτωχικό» σπίτι, όπου ανα γκάζονται να μένουν πληρώνοντας μάλιστα μεγάλο ενοίκιο (Α', ) - η ίδια συμφωνεί με τον πα τέρα της ότι «ζουν σχεδόν χειρό τερα από αστούς» (Α', 196)- και βέβαια οι εργασίες ανέγερσης του παλατιού και οι καθυστερήσεις που τη γεμίζουν απογοήτευση. Στα ανάκτορα, τελικά, ο Ό θ ω ν και η Αμαλία εγκαθίστανται στις 5 Αυγούστου Ένα μήνα μετά, μπροστά στο παλάτι θα ξεσπάσει η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Η ημερομηνία είναι ορόσημο για τη χώρα, αλλάζει όμως και ριζικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπει η Αμαλία τα πράγματα. Το ενδιαφέ ρον της για την πολιτική κατά σταση αρχίζει από τον Αύγουστο, καθώς οσφραίνεται στον αέρα την καταιγίδα που ζυγώνει (Α', 418, 421). Η εξέγερση όμως και το κί νημα του στρατού που περιγράφει, συγκλονισμένη, διεξοδικά (Α' ), τ α κανόνια στη μέλλουσα πλατεία Συντάγματος που στοχεύ ουν στην κατοικία των βασιλέων σύμβολο της εξουσίας τους και όσα θα ακολουθήσουν αλλάζουν παντελώς τις αντιλήψεις και τις προτεραιότητες της. Τίποτε δεν εί ναι πια ίδιο, και η ίδια είναι ένας άλλος άνθρωπος. Αμέσως και με το πέρασμα του χρόνου όλο και περισσότερο- τα πολιτικά πρό σωπα και πράγματα κυριαρχούν στις επιστολές της. Περιγράφει αναλυτικά ό,τι συμβαίνει, κατανοεί, σχολιάζει, επικρίνει και επαινεί, σύντομα μάλιστα αρχίζει να εκφέ ρει κρίσεις που δείχνουν συνοχή, συγκρότηση και γνώση. Η αδιά φορη και ολίγον αφελής εστεμμένη θα μετατραπεί σε ένα πολιτικό ζώον που σκέφτεται, συνομιλεί με τον Όθωνα και την πολιτική ηγε- [Σεπτέμβριος 2012J #23 the books1 journal 81

4 σία, επεμβαίνει άμεσα και έμμεσα, διαχειρίζεται λεπτές καταστάσεις, κυβερνά μάλιστα με πυγμή ως αντιβασιλέας κατά τη μακρά απουσία του Όθωνα στη Γερμανία το Παράλληλα, γράφει συνέχεια καταγράφει καταλεπτώς και ενη μερώνει με απέραντες λεπτομέρειες τον πατέρα της. Κατ' αρχάς μιλάει για τα πρόσωπα. Πλήθος σημαντι κών ή λιγότερο αξιόλογων προσώ πων παρελαύνουν ανάμεσα στις γραμμές των επιστολών της, συχνά μάλιστα διαφοροποιούνται οι κρί σεις της γι' αυτούς ανάλογα κυρίους με βάση τη θέση τους απέναντι στο θρόνο (ανάμεσα τους περιλαμβά νονται πρόσωπα όπως: ο Σκαρλά τος Σούτσος, ο Ιω. Κωλέττης, ο Γενναίος Κολοκοτρώνης, ο Δημή τριος Καλλέργης, η Κυρία της Τι μής Πλύσκω κ.ά.). Οι ενέργειες των υπουργών, οι διαμάχες στη Βουλή και τη Γερουσία, οι κινήσεις στο στρατό, οι μικρές και μεγάλες συ νωμοσίες, οι εξεγέρσεις και η δράση των ληστών, τα εκκλησιαστικά ζη τήματα και, βεβαίως, προνομιακά και κατά κύριο λόγο, οι σχέσεις με τις Ευρωπαϊκές Δυνάμεις, η συμπε ριφορά των αντιπροσώπων τους στην Αθήνα, η υπονομευτική δράση κυρίως της Αγγλίας θερμαίνουν επί σης την πένα της και γεμίζουν τις σελίδες της αλληλογραφίας της. Τα χρόνια αυτά, ο Μέγας Δούκας του μακρινού Ολδεμβούργου ήταν ο κα λύτερος γνώστης για τη δράση, πρωταγωνιστών και δευτεραγωνιστών, ανώτερων αξιωματούχων και χαμηλόβαθμων αξιωματικών της ελληνικής σκηνής. Εύλογη είναι η απορία εάν η ενημέρωση αυτή ήταν δική του επιθυμία ή απαντούσε στην ανάγκη της θυγατέρας του να διηγηθεί σε ένα πρόσωπο αγαπητό και οικείο τι ζούσε στην Ελλάδα, να «πει τον πόνο της» αλλά και να λά βει επωφελείς συμβουλές. Δεν γνω ρίζουμε το περιεχόμενο των πατρι κών επιστολών, η πυκνότητα τους όμως -που επισημαίνεται από την Αμαλία- αλλά και ο τρόπος αφή γησης της τελευταίας δείχνει ότι αν δεν υπήρχε πατρική ώθηση, του λάχιστον υπήρχε ευμενής ανοχή απέναντι στον πληροφοριακό αυτό καταιγισμό. Τις μέρες της επανάστασης, η άποψη της Αμαλίας ήταν: «ποτέ να μην εγκαταλείψουμε τη θέση που μας εμπιστεύτηκε ο θ ε ό ς την ώρα του κινδύνου, καλύτερα να πε θάνουμε σε αυτήν». (Α', 458). Ποτέ όμως η Αμαλία δεν πίστεψε στη συνταγματική βασιλεία. «Μια πα Η επανάσταση στρατού και λαού της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, με επικεφαλής τον αξιωματικό του ιππικού Δημήτριο Καλλέργη και με κεντρικό σύνθημα «Ζήτω το Σύνταγμα», οδήγησε στην αποδοχή εκ μέρους του βασιλέως Όθωνα όλων των αιτημάτων των επαναστατών και σε μια νέα περίοδο τη χώρα, υπό καθεστώς πλέον συνταγματικής μοναρχίας. Η Αμαλία, εκείνη την περίοδο, όπως και ο σύζυγος της, ήταν απολύτως αρνητική στην εξέλιξη, την οποία αναγκάστηκε να αποδεχθεί. «Το σύστημα αυτό [το Σύνταγμα]», σημείωνε σε μία επιστολή της τον Αύγουστο του 1845, «είναι μεγάλη ανοησία σε μία χώρα στην οποία δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία, δεν υπάρχει πλούτος, όπου ο καθένας είναι υπέρ ή κατά κάποιου ζητήματος ανάλογα με το αν αυτός ή ένας συγγενής του πήραν ή όχι μια θέση στο Δημόσιο, σε μια χώρα που μόνο ο βασιλιάς είναι αμερόληπτος και όλοι οι άλλοι τυφλωμένοι από το πάθος». Η αναπαράσταση, από επιστολικό δελτάριο των αρχών του 20ού αιώνα. τρική κυβέρνηση είναι ασφαλώς πολύ πιο απλή, πιο ηθική και πιο φτηνή», γράφει τον Ιούλιο του 1844 (Α', ). Εκούσαάκουσα αποδέχτηκε το Σύνταγμα, η βαθιά της πίστη όμως είναι ότι ήταν καταστροφικό ένας επείσακτος νεωτερισμός που δεν αντα ποκρινόταν στις ανάγκες της Ελ λάδας, προϊόν μιμητισμού κάποιων που είχαν σπουδάσει στην Ευρώπη και, κυρίως, επιβολή των προδο τών Άγγλων που ήθελαν να υπονο μεύσουν και να ποδηγετήσουν τον Όθωνα. «Το σύστημα αυτό [το Σύ νταγμα]», σημειώνει σε μία επι στολή της τον Αύγουστο του 1845, «είναι μεγάλη ανοησία σε μία χώρα στην οποία δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία, δεν υπάρχει πλούτος, όπου ο καθένας είναι υπέρ ή κατά κάποιου ζητήματος ανάλογα με το αν αυτός ή ένας συγγενής του πή ραν ή όχι μια θέση στο Δημόσιο, σε μια χώρα που μόνο ο βασιλιάς είναι αμερόληπτος και όλοι οι άλλοι τυ φλωμένοι από το πάθος». Στη μόνη ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία κατά τη γνώμη της ταιριάζει ένα τέτοιο συνταγματικό πολίτευμα εί ναι η Αγγλία, όπου υπάρχει αρι στοκρατία και γαιοκτήμονες που διατηρούν την ισορροπία (Α', 719). Σύντομα θα διαψευσθεί, και το σοκ, που αυτή τη φορά θα έρθει απ' ευθείας από την Ευρώπη, θα εί ναι γι' αυτή τρομερό. Πρώτα, τον 82 the books' journal #23 [Σεπτέμβριος 2012] Φεβρουάριο του 1848, η εξέγερση στο Παρίσι. «Τι φοβερή εποχή! Ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω από τα φρικτά γεγονότα στη Γαλλία», γράφει στον πατέρα της μόλις φθά νουν τα νέα «Μέσα σε δύο μέρες η πολιτική σκηνή ανατράπηκε τε λείως. Τα γεγονότα οδήγησαν στην εξαφάνιση ενός θρόνου και αφή νουν να διαφαίνεται ένας φοβερός κίνδυνος για όλους τους θρόνους της γης» (Β', 388). Και λίγες μέρες μετά το πιο απίστευτο το μικρόβιο έχει μεταδοθεί στην καρδιά της ίδιας της Γερμανίας, το Μόναχο: «Είμαι συγκλονισμένη από όλες αυ τές τις ειδήσεις που έρχονται από τη Γερμανία. [...] Ο βασιλιάς της Βαυαρίας να μιλάει στη γερμανική Βουλή, να λέει ότι στη συνέλευση των αντιπροσώπων που Γερμανι κού Συνδέσμου πρέπει να εκπρο σωπείται ο γερμανικός λαός! [...] Μα αυτό ισοδυναμεί με παραίτηση όλων των ηγεμόνων. Πού θα οδη γήσει αυτό το πράγμα; Είναι φο βερό» (Β', 393). Αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Ευρώπη είναι χειρότερα απ' όσα συνέβησαν πριν πέντε χρόνια στην Ελλάδα. Ό π ω ς παραδέχεται σε ένα από τα γράμματα της: «Για μας ήταν ευτύχημα που η 3η Σεπτεμ βρίου προηγήθηκε και τώρα δοκι μάσαμε και έχουμε αυτό που άλλοι λαοί φωνάζουν να αποκτήσουν, διαφορετικά θα μας είχε πάρει το ποτάμι». Αυτό που «έχουν» όμως, δεν την ικανοποιεί. Η Αμαλία μέμ φεται τους βαυαρούς αντιβασιλείς για όσα χωρίς σχέδιο επέβαλλαν σε μία ανέτοιμη χώρα, αηδιάζει με τους φαναριώτες πολιτικούς, απε χθάνεται τις εκλογές, αντιπαθεί τους βουλευτές, μισεί τις ραδιούργες ξένες δυνάμεις και ιδίως την Αγγλία. Η ιστορία με τον Κων. Μουσούρο στα 1847, και κυρίως τον Δαβίδ Πατσίφικο στα 1850, και όσα ακολούθησαν με τον ναυ τικό αποκλεισμό του Πειραιά, εξάπτουν αυτό το μίσος, που τροφο δοτείται από τα αισθήματα ταπείνωσης που βιώνει. Η ακό λουθη αποστροφή της είναι εύ γλωττη: «Να δει η Ευρώπη ότι στις φλέβες μας ρέει το αίμα Γερμανών πριγκίπων, ότι εμείς δεν είμαστε Ινδοί ηγεμόνες, ότι ηγούμεθα ενός υπερήφανου και εκλεκτού λαού και ότι προτιμάμε να τρώμε ψωμί και ελιές και να είμαστε ανεξάρτητοι παρά να ζούμε τυλιγμένοι στο βε λούδο και το μετάξι κάτω από τη σκιά των αγγλικών κανονιών» (Β', 584). Αυτή η εικόνα μιας Αγγλίας μισητής δείχνει, στα μάτια τουλά χιστον της Αμαλίας, να έχει διαχυ θεί σε όλα τα στρώματα της κοι νωνίας: «Το μίσος που υπάρχει εναντίον τους [των Άγγλων] είναι πολύ πιο έντονο από το μίσος ενα ντίον των Τούρκων. Τ α παιδιά στον δρόμο παίζουν πόλεμο "Έλ ληνες και Άγγλοι". Το μίσος ενα ντίον τους έχει περάσει στην επό μενη γενιά» (Β', 599). Η εποχή που οι Έλληνες προσέβλεπαν στη Με γάλη Βρετανία για τη σωτηρία τους, αν και έχουν περάσει μόνο 25 χρόνια, μοιάζει τόσο μακρινή... ΨΗΦΙΔΕΣ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ, ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ Η Αμαλία είναι βασίλισσα και οι επιστολές της έχουν μόνο αποδέ κτη τον πατέρα της. Από τη φύση τους λοιπόν τα κείμενα αυτά δεν εί ναι ικανά να προσφέρουν μια σφαι ρική θέαση του ελληνικού κράτους που αποπειράται τα χρόνια αυτά τα πρώτα διστακτικά του βήματα πολύ περισσότερο, δεν είναι πρό σφορα να φωτίσουν τις συνθήκες ζωής των κατοίκων που προσπα θούν να αναρρώσουν από τις πλη γές του πολέμου στον φρέσκο αέρα της ελευθερίας και της ανεξαρτη σίας. Το φως που ρίχνει η Αμαλία είναι από μια μονάχα κατεύθυνση. Ο λατρεμένος της απλός λαός λει τουργεί περισσότερο ως ντεκόρ στις εξόδους από το παλάτι οι

5 αληθινοί άνθρωποι με τα προβλή ματα, τα αιτήματα και τα πάθη τους είναι απόντες. Το σώμα των επιστολών της είναι μία σπουδαία ιστορική πηγή, ταυτόχρονα όμως και μια πηγή μερική, στην οποία έχει εν τούτοις ενσωματωθεί πλή θος και ποικιλία πληροφοριών. Ανάμεσα τους ας σημειώσουμε τις περιηγήσεις της με τον Όθωνα. Ταξιδεύει, με μεγάλη ευχαρίστηση, με ατμόπλοιο, άμαξα, άλογα και πεζή, επισκέπτεται το μεγαλύτερο μέρος του Βασιλείου, και περιγρά φει τόπους και διαδρομές. Γοητευ μένη διαρκώς από το τοπίο και τους κατοίκους και ενθουσιασμένη από την υποδοχή και τα έθιμα των ντόπιων, ζωντανεύει με τη γραφή της το οικισμένο και φυσικό περι βάλλον (ενδεικτικά βλ. επισκέψεις σε: Λιβαδειά και Άμφισσα Α' , Πελοπόννησο Α' , Εύβοια Α' , Λαμία Α' , Δυτική Στερεά Β' , Κάρυστο και Άνδρο Β' , Σύρο, Ύδρα, Σπέτσες Β' 631 κ.α.). Ξεχωριστή σημασία έχουν όμως κάποιες μικρές ψηφίδες που αλιεύονται αναττάντεγα εδώ και εκεί στα γράμματα της Αμαλίας και αφορούν τον τρόπο και το επίπεδο ζωής, τις συνήθειες και τις συμπε ριφορές των ανθρώπων. Και εδώ ο λόγος της δεν καταγράφει βέβαια με πληρότητα κάθε τομέα της κα θημερινότητας. Οι πληροφορίες λειτουργούν μάλλον σαν μικρά, στιγμιαία φλας, που ξαφνικά απο καλύπτουν εικόνες μιας κοινωνίας και μιας εποχής. Οι βδέλλες που βάζουν στα ούλα του Όθωνα για τον πονόδοντο (Α', 226), το χρι στουγεννιάτικο δένδρο που στολί ζεται στο παλάτι τα Χριστούγεννα του 1840 (Α, 200), οι χιλιάδες ρου κέτες που κατάσχονται το Πάσχα του 1852 (Β', 783), το άνοιγμα αρ χαίων τάφων παρουσία υψηλών ξέ νων επισκεπτών (Β' 72), οι γεμάτοι χαντάκια δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας (Α', 603), τα χωριστά θε ρινά θαλάσσια μπάνια του βασιλι κού ζεύγους στο Φάληρο στις 4.00 π.μ. (Α', 598, 804, Β', 259 κ.α.), οι έφιππες καθημερινές απογευματι νές βόλτες τους στο κέντρο της πό λης (Β', 582 κ.α.), το γεύμα σε γει τονικά δωμάτια στο χώρο του λοιμοκαθαρτηρίου προκειμένου να μην παραβιαστούν οι αυστηροί κα νονισμοί καραντίνας που ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως (Β', 175) είναι ελάχιστα δείγματα από τον πλούτο των στιγμιότυπων της κα θημερινότητας, που σταχυολογού νται στις σελίδες των επιστολών της. Η Αμαλία περιγράφει το παρόν της μιλάει για όσα ζει η ίδια. Κά ποτε κάποτε όμως επιχειρεί και κά ποιες προβολές στο μέλλον. Ο ση μερινός αναγνώστης, ο οποίος έχει το προνόμιο της γνώσης των όσων ακολούθησαν, βρίσκεται μπροστά σε προβλέψεις που επιβεβαιώθηκαν και σε άλλες που διαψεύστηκαν απολύτως. Για παράδειγμα, η από φανση της μετά την ορκωμοσία του Όθωνα, τον Μάρτιο του 1844, ότι η μεγάλη δημοτικότητα που απολαμ βάνουν δεν θα κρατήσει για πάντα, γιατί «θα ξανάρθουν καιροί που θα μας παραγνωρίσουν», θα υλοποιηθεί είκοσι χρόνια μετά (Α', 543). Στον αντίποδα, η πρόβλεψη της το τα ραγμένο 1848 ότι: «Μετά από πολλά, πάρα πολλά χρόνια θα επι στρέψει ο κόσμος στην παλιά μο ναρχία, στην Αμερική θα συμβεί πριν την Ευρώπη» (Β', 475) δεν έχει μέ χρι σήμερα τουλάχιστον επιβεβαι ωθεί η αισιόδοξη δήλωση της τον Δεκέμβριο του 1850: «Εμείς είμαστε νέοι και θα ζούμε όταν η Αγγλία δεν θα υπάρχει πια!» (Β' 584), αποδεί χθηκε φρούδα ελπίδα η απόφανση της «δεν υπάρχουν πια αποστάσεις στον κόσμο», επειδή κάποιος φτάνει από την Κοπεγχάγη στην Τεργέστη σε τέσσερις ημέρες (Β', 170), σή μερα προκαλεί θυμηδία. Η εύκολη όμως αυτή εκ των υστέρων αξιολό γηση είναι άνευ σημασίας. Αντί θετα, σκέψεις σαν κι αυτές που κοι νοποιεί στις επιστολές της η Αμαλία, είναι μια καλή ευκαιρία να συλλογιστούμε για την εγκυρότητα των σημερινών προβλέψεων, για την αξιοπιστία προφητειών και προφητών που διεκδικούν ρόλο αυ θεντιών. Μέρες που ζούμε καλό εί ναι να μην το ξεχνάμε. Ι 1 Μια ενδιαφέρουσα εκ παραλλήλου θεώρηση αρκετών από τα γεγονότα που περιγράφει η Αμαλία προσφέρουν οι επιστολές της Ιουλίας φον Νόρντενφλυχτ, Κυρίας των Τιμών της βαοίλισοας, τις οποίες απέοτελλε στη φίλη της φον Σάχορστ στο Ολδεμβούργο βλ. «Επιστολαί κυρίας της Τι μής εν Αθήναις προς φίλην της εν Γερ μανία ( )», μετάφραση Κων. Τσαουσόπουλος, Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 8 (1922), σσ Κάνονταςμιαννδρομή στο Books'Journal έχετε εγκαίρως τ& δικά &ας τεύχος στη διεύθυνση πον επιθυμείτε. Κάνετε δώρο μι» συνδρομή και στονς φίλονς σας. Στείλτε maüefjjf διεύθυνση με την παραγγελία φ τηλεφύϊνήστε στα γραφεία τον περιοδικού. σας Το καλύτερο δώρο Km στο Συνδρομές: Εσωτερικού ετήσια (12 τεύχη) 50, φοιτητικές 40, οργανισμοί-τράπεζες 200, Βιβλιοθήκες 100. Εξωτερικού ΕΕ (απλό ταχυδρομείο) 80, Ευρώπη εκτός ΕΕ 100, Αμερική 120. Εξάμηνη συνδρομή (6 τεύχη) 30. Εμβάσματα - επιταγές: Ηλίας Κανέλλης Τραπεζικός λογαριασμός Alpha Bank: ΙΒΑΝ: GR BIOSWIFTALPHA BANK: CRBAGRAA [Σεπτέμβριος 2012] #23 the books" journal 83

ΣΥΝεΙδηΣη δε... ΣΥΓΚΙΝηΣη ΜεΝ ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΓΚΟΥΣΜΑΝ

ΣΥΝεΙδηΣη δε... ΣΥΓΚΙΝηΣη ΜεΝ ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΓΚΟΥΣΜΑΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΙΕΝΤΕ 1973. Διαδηλωτές στους δρόμους του Σαντιάγο της Χιλής υπέρ του προέδρου. Παρά το κίνημα συμπαράστασης, ωστόσο, η στρατιωτική συνωμοσία, εκμεταλλευόμενη την αποσταθεροποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

H ζωή μετά... το σχολείο. 4ο Γυμνάσιο Xανίων

H ζωή μετά... το σχολείο. 4ο Γυμνάσιο Xανίων 4ο Γυμνάσιο Xανίων H ζωή μετά... το σχολείο Το 6ο τεύχος του περιοδικού του Γυμνασίου μας διακρίνεται για την ποικιλία των ενδιαφερόντων των μαθητών που αποτέλεσαν τη συντακτική του ομάδα. Στην ύλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- -ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΧ2ΡΙ0 Το ΠΑΣΧΑ είναι μια με γάλη γιορτή. Τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04 Ας έρθουμε πιο κοντά Editorial 05 Μου έδωσε τα πάντα Του Στέλιου Συμεωνίδη 06 Μαθητής, μοναδικός και ανεπανάληπτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Με την ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 6 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πως τ ώ ρ α το κ α λ ο κ α ί ρ ι παθαίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 25 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ Είναι γεγονός πλέον, με το πρόγραμμα "Καποδί στριας"

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση οπισθοφύλλου: η αφίσα του συνεδρίου «Τα ελληνικά Αρχεία στον κόσμο που αλλάζει»

Εικονογράφηση οπισθοφύλλου: η αφίσα του συνεδρίου «Τα ελληνικά Αρχεία στον κόσμο που αλλάζει» ISBN: 978-618-81234-4-1 978-618-81847-0-1 Copyright: Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (Ε.Α.Ε.) Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Πρέβεζας Απομαγνητοφώνηση: Μεταγραφή: Επιμέλεια κειμένων: Επιμέλεια έκδοσης: Ελένη Συνεσίου Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφίζοντας το «Μαύρο Σάββατο» ραστηριότητες του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης. σελ. 18. σελ. 26

Φωτογραφίζοντας το «Μαύρο Σάββατο» ραστηριότητες του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης. σελ. 18. σελ. 26 ΤΕΥΧΟΣ 39 ΕΤΟΣ 2012 ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚH ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ Βασ. Ηρακλείου 26 54624 Θεσσαλονίκη EL AVENIR-ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φωτογραφίζοντας το «Μαύρο Σάββατο»

Διαβάστε περισσότερα

www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ

www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ Η ΣΤΥΨΗ www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ Το προηγούμενο φύλλο Όπως γνωρίζουν καλα οί τακτίκοί αναγνωστες της «Στυψης», ίδίαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ» ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ Νομός Ρεθύμνου Νικηφόρου Φωκά Λαππαίων Φοίνικα Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩ Ν ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ» ΕΤΟΣ 40ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 282 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 42 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΙ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002- ΕΔΡΑ ΙΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ BISEIHH ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ MAS

Διαβάστε περισσότερα

πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς

πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Π Ι Π Ε Δ Ο Β 2 Νιόβη Αντωνοπούλου Σμαράγδα Βογιατζίδου Συνεργάστηκαν: Aγγελική

Διαβάστε περισσότερα

24/7. Να γίνει καλύτεροι φίλοι με τον Ιησού. www.divinemissions.com. Έκδοση 1,00 Ιούνιο του 2012. Όρια Ευθύνης & Αποποίηση Εγγύησης

24/7. Να γίνει καλύτεροι φίλοι με τον Ιησού. www.divinemissions.com. Έκδοση 1,00 Ιούνιο του 2012. Όρια Ευθύνης & Αποποίηση Εγγύησης 24/7 Να γίνει καλύτεροι φίλοι με τον Ιησού Το Κεντ Λ. Γκόρντον www.divinemissions.com Έκδοση 1,00 Ιούνιο του 2012 Όρια Ευθύνης & Αποποίηση Εγγύησης Ο συγγραφέας και εκδότης του ebook και των συναφών υλικών

Διαβάστε περισσότερα

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ: 1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ Η επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΙΓΑΡΧΕΣ!

ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΙΓΑΡΧΕΣ! 5. ΑΝΤωΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Σε Μόναχο και Όσλο αναζητώντας ξένους επενδυτές Ισχυρό όπλο η ειδική ομάδα κατά της γραφειοκρατίας ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Το ΠΑΡΑΣΚΗΝ Ο Εβδομαδιαία Πολιτική Αποκαλυπτική Εφημερίδα ΚΥΡΙΑΚΗ 09.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα. Διμηνιαία Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας Ο Άγ. Κωνσταντίνος

Βήμα. Διμηνιαία Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας Ο Άγ. Κωνσταντίνος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Βήμα Διμηνιαία Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας Ο Άγ. Κωνσταντίνος Έτος 4. Αρ. Φύλλου 19 Μάιος - Ιούνιος 2008, Ίμβρου 20, Γλυφάδα 16561, Κωδ. Υπουργείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 / IANOYΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ ISSN 1450-2240 Μιλάει ο Θεός /Bρήκα σήμερα;/ ΣΕΛ. 4 το /Χάρη και Πως

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013 / Friday, August 2, 2013. NATIONAL HERALD VOL. 98 No.32561 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013 / Friday, August 2, 2013. NATIONAL HERALD VOL. 98 No.32561 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1. News Γράφει την ιστορία του Ελληνισμού των ΗΠΑ από το 1915 a b Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013 / Friday, August 2, 2013 www.ekirikas.com Οι Κρητικοί της Αμερικής και η Κρήτη Αυτό το Σαββατοκύριακο στο «Περιοδικό»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ι mum m ν ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64--ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ ε την κ ή ρ υ ξ η του πο λέμου του '40 έγινε γενική επιστράτευση ανά

Διαβάστε περισσότερα

and I have no reason to lie

and I have no reason to lie ΦΩΤΟ: ΠΟΛΥΣ ΠΕΣΛΙΚΑΣ and I have no reason to lie Στην OmikronGallery εγκαινιάζεται στις 22 Ιανουαρίου, η ατομική έκθεση της Ελίνας Ιωάννου με τον αινιγματικό τίτλο «39.2 m2 and I have no reason to lie».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ δα ιικιί Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ Πάει πέρασε και η 18η Μαρτίου του 2001 που'γινε η απογραφή των κατοίκων Η μάχη ήταν σκληρή και πολλά ακούστηκαν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ. τυχοδιωκτισμός. Το ΠΑΡΑΣΚΗΝ Ο ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ. κάλπες. Ιερώνυμου. Σαμαρά. σούπερ ένθετα. Στόχος και οι συντάξεις

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ. τυχοδιωκτισμός. Το ΠΑΡΑΣΚΗΝ Ο ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ. κάλπες. Ιερώνυμου. Σαμαρά. σούπερ ένθετα. Στόχος και οι συντάξεις σούπερ ένθετα με μικρά και μεγάλα μυστικά για να ξέρετε τι τρέχει Σελ. 19-46 Οι σκέψεις Ιερώνυμου για ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ και οι μνηστήρες του θρόνου Σελ. 10 Το ΠΑΡΑΣΚΗΝ Ο ΣΑΒΒΑΤΟ 09.11.13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 395 ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101 Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261 Κωδ.: 1101 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ (Λεπτομέρειες στη σελ. 23) ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Δουβίτσας 1943-2003

Γιάννης Δουβίτσας 1943-2003 Γιάννης Δουβίτσας 1943-2003 Αν θέλετε να μοιραστείτε ένα περιστατικό ή σκέψεις για τον Γιάννη Δουβίτσα, καταθέστε το κείμενό σας online στο www.douvitsas.org. Τα κείμενα που θα κατατεθούν μέχρι και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙOΥ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙOΥ 21-0013_GEOL_GEOG_A GYM_geol 1/15/13 1:46 PM Page 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙOΥ 21-0013_GEOL_GEOG_A GYM_geol 1/15/13 1:46 PM Page 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ ΑΞΙOΛOΓΗΤΕΣ EIKONOΓPAΦHΣH EΞΩΦYΛΛO ΦΙΛOΛOΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Στάθης Κωνσταντινίδης: «πάνω από όλα ο νομός μας. Θυρανοίξια

Συνέντευξη Στάθης Κωνσταντινίδης: «πάνω από όλα ο νομός μας. Θυρανοίξια ΕΤΟΣ 2o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 64 ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Η Ενέργεια στο επίκεντρο του Προσυνεδριακού Διαλόγου της Ν.Δ. στα Κοίλα Κοζάνης Έκαψαν μηχάνημα ανάληψης μετρητών της Αγροτικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Γκάμπι Στάινερ. Από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εισόδημα και προοπτικές με το Μάρκετινγκ μέσω Συστάσεων

Γκάμπι Στάινερ. Από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εισόδημα και προοπτικές με το Μάρκετινγκ μέσω Συστάσεων Γκάμπι Στάινερ Από άνθρωπο σε άνθρωπο Εισόδημα και προοπτικές με το Μάρκετινγκ μέσω Συστάσεων «Αυτό που είστε είναι το δώρο του Θεού προς εσάς, Αυτό που πετυχαίνετε, Είναι το δικό σας δώρο προς τον Θεό»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ way free press magazine ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΑΔΗΣ ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ: 19:00-21:30 www.nanoudonutshouse.gr συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα