Ρομπερτο Μπολάνιο. ί\^ ^ #1\ Επίγραμμα για το μνήμα του κόσμου. ^jjgf^ Το Big Bang της Χρυσής Αυγής. \*χ. Βρετανοί πράκτορες στην Ελλάδα του 1940

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρομπερτο Μπολάνιο. ί\^ ^ #1\ Επίγραμμα για το μνήμα του κόσμου. ^jjgf^ Το Big Bang της Χρυσής Αυγής. \*χ. Βρετανοί πράκτορες στην Ελλάδα του 1940"

Transcript

1 Ρομπερτο Μπολάνιο Επίγραμμα για το μνήμα του κόσμου ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Το Big Bang της Χρυσής Αυγής Α ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ Το ευρώ, οι τράπεζες, η «ινάπτυξη και η δόση ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Βλαντίμιρ Πούτιν: ένας σκοτεινός εξουσιαστής χ ΝΙΚΟΣ» Βρετανοί πράκτορες στην Ελλάδα του 1940 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΖΟΓΛΟΥ ν Η δίκη των φωνηέντων ' ί\ > * \*χ jjgf #1\ VvV ν ι ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Γιωσέφ Ελιγιά Wy Ut :VI31IVOU ΗΙΛ1Ι1 (009 ) S /Ζ 160 /-/ Mill I I A-t Old3UWOd//2L02 2Old9W3J U32 ÎZ ι TVNaror.syooa ai-t Λ 9 "770001"792587"

2 Ανέκδοτες επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας στον πατέρατης, , μεταγραφή» εισαγωγή, μετάφραση από τα γερμανικά, σημειώσεις: Βάνα Μττουσέ, Μιχαέλ Μιτουσέ, τ. Α'-Β', Βιβλιοττωλείοντης Εστίας, Αθήνα 2011, σελ. «Αγαπημένε, γλυκέ, αγγελικέ μου πατερούλη» Από τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Από την πρώτη στιγμή πον πάτησε το πόδι της στην Ελλάδα, η σύζυγος τον βασιλέωςόθωνα Α', η Η ελληνική ιστοριογρα φία είχε, πρόσφατα, το ευτύχημα να πλουτιστεί με μία νέα ανέκδοτη πηγή, να αποκτήσει ένα εξαιρετικό, πολ λαπλών χρήσεων εργαλείο μελέτης για την Οθωνική Περίοδο. Χάρη στην άοκνη προσπάθεια της Βά νας και του Μιχαέλ Μπουσέ, έγι ναν κτήμα του αναγνωστικού κοι νού και της ιστορικής έρευνας 887 επιστολές που απέστειλε η βασί λισσα Αμαλία στον πατέρα της Παύλο Φρειδερίκο Αύγουστο. Οι επιστολές χρονολογούνται από τις 23 Δεκεμβρίου 1836 έως τις 27 Ια νουαρίου 1853, από την αναχώ ρηση δηλαδή της Αμαλίας από τη Γερμανία έως το θάνατο του πα τέρα της, τον Μάρτιο του Η οφειλή των ιστορικών σπουδών στους επιμελητές των τόμων είναι μεγάλη, τόσο για το γεγονός ότι έφεραν στην επιφάνεια το αρχει ακό αυτό υλικό, όσο και για τη με ταγραφή, την έκδοση και τον υπο μνηματισμό των επιστολών που αποτελεί έργο δυσκολοκατόρθωτο και πολύμοχθο. Οι επιστολές εκδί δονται σε δύο ογκώδεις τόμους, πυκνογραμμένων σελίδων, σε ευανάγνωστη, θελκτική μετά φραση από τα γερμανικά, και συ νοδεύονται από τα αναγκαία για τον αναγνώστη χρηστικά βοηθή ματα: λιτό αλλά εξαιρετικά προ σεγμένο, διαφωτιστικό και τεκμη ριωμένο υπομνηματισμό και αναλυτικά ευρετήρια προσώπων, τόπων. Η δημοσίευση του ογκώδους αυ τού σώματος επιστολών της Αμα λίας ενάμιση περίπου αιώνα μετά τη συγγραφή τους, αποτελεί σημα ντικό εκδοτικό γεγονός, καθώς φέρνει στην επιφάνεια μία μονα δική ιστορική μαρτυρία που συ μπληρώνει -σε επιμέρους ζητή 80 the books'journal #23 [Σεπτέμβριος 2012] βασίλισσα Αμαλία, άρχισε να αλληλογραφεί με τον πατέρα της, τον Μέγα Δούκα τον Ολδεμβούργον Παύλο Φρειδερίκο Αύγονστο. Η αλληλογραφία της εκείνη, πον επιτέλους εκδόθηκε, είναι σημαντική πηγή για την τεκμηρίωση, τη μελέτη και την αποτίμηση της Οθωνικής Ελλάδας. [TBJ] ματα και μεταβάλλει- τις γνώσεις μας για τα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα του ελληνικού κράτους τις πρώτες κρίσιμες δεκαετίες της ύπαρξης του. Οι επιστολές της Αμαλίας προς τον πατέρα της αποτελούν τμήμα του προσωπικού της αρχείου που φυλάσσεται στα Κρατικά Αρχεία του Ολδεμβούργου. Το συγκεκρι μένο αρχείο εν τούτοις αποτελεί ιδιοκτησία του εκάστοτε Δούκα του Ολδεμβούργου, συνεπώς η πρό σβαση σε αυτό απαιτεί τη δική του άδεια. Η δυσχέρεια αυτή μελέτης του αρχειακού υλικού κολάζει ίσως εν μέρει την αμέλεια και την αουναμία της ελληνικής ιστοριογρα φίας να αναδείξει και να εντάξει στον εξοπλισμό της την αδιαμεσολάβητη αυτή μαρτυρία της πρώτης βασίλισσας του ελληνικού κράτους. Οι ειδικοί ερευνητές της εποχής με τον καιρό θα αξιολογήσουν και θα ενσωματώσουν το υλικό που πε ριέχεται στις επιστολές της Αμα λίας στις μελέτες τους, θα ελέγ ξουν την ακρίβεια ή μη του πλήθους πληροφοριών που παρα τίθενται για τα πολιτικά πράγματα της εποχής, θα βελτιώσουν με τα νέα χρώματα που μας προσφέρθη καν τώρα πλέον την εικόνα τόσο της συντάκτριας των επιστολών όσο και του περιβάλλοντος της. 1 Εδώ, στο πλαίσιο αυτού του ση μειώματος θα ήθελα να σταθώ σε κάποιες σκέψεις που γεννά ένα πρώτο, ανέμελο, απολαυστικό διά βασμα των επιστολών, στον σημε ρινό -ανεπιθύμητο στη συγγραφέα τους- αναγνώστη. 887 επιστολές σε 17 χρόνια. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, ανα λογούν χονδρικά τέσσερις με πέντε επιστολές το μήνα όπως αποδει κνύεται και από τον κατάλογο των περιεχόμενων επιστολών που προ τάσσουν οι επιμελητές. Η Αμαλία γράφει λοιπόν στον πατέρα της, από τις πρώτες μέρες του αποχω ρισμού τους, συχνά και πολύ. Πο λυσέλιδα, λεπτομερέστατα γράμ ματα, που το ένα πιάνει τη σκυτάλη από το άλλο δημιουργώ ντας ένα νοηματικό συνεχές που καλύπτει γεγονότα και πρόσωπα. Το πράγμα επιτείνεται από ορι σμένες υφολογικές επιλογές της συγγραφέως, όπως την κατανομή των πολυσέλιδων γραμμάτων σε επί μέρους κομμάτια που φέρουν διακριτή ημερομηνία ή το απότομο κόψιμο της συγγραφής, με αμεσό τητα που αντιστοιχεί στον προφο ρικό λόγο. «Με φωνάζει ο Ό θ ω ν και γι' αυτό πρέπει να κλείσω», γράφει σε μια περίπτωση, «πρέπει να πάω στο dejeneur» σε μία άλλη που αφήνει το γράμμα της στη μέση (Α', 500, 648). Έχουμε λοιπόν ένα ιδιότυπο σώμα επιστολών, που όλες μαζί προσομοιάζουν με ημερολόγιο. Το ομολογεί και η ίδια με αφορμή ένα τραγικό συμβάν, το θάνατο της μη τριάς της στη διάρκεια της γέννας του τελευταίου αδελφού της: «Τα γράμματα μου είναι στην πραγμα τικότητα το ημερολόγιο μου. Έγραφα πάντοτε με ακρίβεια αυτό που συνέβαινε στη ζωή μου, γύρω μου και μέσα μου» (Α', ). Ταυτόχρονα όμως συνιστά και ένα ιδιότυπο ημερολόγιο, αφού η γραφή εδώ δεν είναι μια ιδιωτική πράξη αναστοχασμού έχει αποδέ κτη, ένα μοναδικό πρόσωπο, τον πατέρα της. «Αγαπημένε, γλυκέ, αγγελικέ μου πατέρα», είναι η προσφώνηση με την οποία ξεκινούν όλες οι επιστο λές. Δεν πρόκειται για τυπικότητα. Τα γράμματα πράγματι πλημμυρί ζουν από τη λατρεία που έχει η Αμαλία για τον πατέρα της, την αφοσίωση, το σεβασμό, τη μέρι μνα για την υγεία του και τη διά θεση του, τις εναγώνιες ερωτήσεις της εάν συμπεριφέρεται και πράτ τει σύμφωνα με τις επιθυμίες του, τις άοκνες προσπάθειες της να υπερβεί γραφειοκρατικές και ταξι διωτικές δυσχέρειες ώστε να βρεθεί για λίγο κοντά του, τις διαρκείς εκ κλήσεις της να έρθει εκείνος στην Ελλάδα να δει από κοντά τον τόπο όπου ζει η κόρη του μια σχέση τρυφερότητας και βαθιάς αγάπης που δεν αλλάζει στο πέρασμα του χρόνου, παρ' ότι μεταβάλλεται η ίδια η Αμαλία. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΩΣ ΥΨΗΛΟ ΚΑΘΗΚΟΝ Η Αμαλία φτάνει με τον Όθωνα στον Πειραιά στις 2 Φεβρουαρίου Είναι μόλις 19 χρονώ. Ένα κορίτσι λίγο μετά την εφηβεία, που στις φλέβες του ρέει, όπως γράφει, μόνο βασιλικό αίμα- νιώθει όμως ταγμένη σε μια υψηλή αποστολή: να είναι βασιλική σύζυγος ενός νέου βασιλιά που έχει πρόσφατα αναλάβει το θρόνο του, σε μία μι κρή χώρα, στην εσχατιά της Ευ ρώπης. Βαρύ καθήκον, το οποίο πιστεύει ότι οφείλει να διεκπεραι ώνει με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες που έχει διαμορφώσει η μακραίωνη παράδοση της βασι λείας στην Ευρώπη και προσδιορί ζουν τη θέση και το ρόλο της. Η ίδια νιώθει ότι τάχθηκε από το Θεό να φέρει σε πέρας μία θητεία που δεν έχει καθορισμένη λήξη - α ν και συχνά στα γραπτά της επανέρχεται η απευκταία πιθανότητα εκδίωξης τους από τον ελληνικό θρόνο- σε μια χώρα που, αρχικά, της είναι άγνωστη και ξένη. Ζει όμως σε μια πόλη που καθημερινά μεταμορφώ νεται με νεόκτιστα κτίρια και σε έναν τόπο που είναι ελκυστικός, που την κερδίζει με την ομορφιά του τοπίου, το ήπιο κλίμα, τα χρώ-

3 ματα, τις μυρωδιές, τις εκδηλώσεις και την ιδιαίτερη συμπεριφορά των ανθρώπων του. Έτσι, τον Ιανουά ριο του 1845, θα γράψει: «Είμαι Ελληνίδα πέρα για πέρα, όσο κα μιά άλλη μέσα στη χώρα. Ο Όθων αγαπάει την Ελλάδα, εγώ όμως, εί μαι ερωτευμένη μαζί της» (Α', 705), ενώ λίγους μήνες μετά θα συμπλη ρώσει: «Συχνά γελάω με τον εαυτό μου, που ο τρόπος που σκέφτομαι, και όλα, γίνονται, κατά κάποιο τρόπο, ελληνικά» (Α', 812). Ο έρω τας είναι βιωματικός και ειλικρι νής, ταυτόχρονα όμως, όπως προ κύπτει από πλήθος άλλες αναφορές στα κείμενα της, πα τρίδα της εξακολουθεί να νιώθει τη Γερμανία. Διαβάζουμε σε επιστολή της τον Απρίλιο του 1.848: «Τι πε ρίεργο, είμαστε [εκείνη και ο Όθων] αποκομμένοι από την πα τρίδα, σε ξένη χώρα, εμπιστευμένοι σε ένα ξένο έθνος και αποτελούμε την ελπίδα και το στήριγμα αυτού του έθνους» (Β', 407). Η Αμαλία φαίνεται από τις επι στολές της ότι ζει μοναχικά μέσα στο πλήθος των ανθρώπων της αυ λής της. Το κύριο στήριγμα της, ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινω νεί ουσιαστικά, είναι ο σύζυγος της. Ο Ό θ ω ν κερδίζει την αγάπη της μέρα με τη μέρα, χάρη στη συμπε ριφορά του, τη φροντίδα και την εμπιστοσύνη που της δείχνει. Δεν αφήνει περιθώριο ότι η σχέση τους μπορεί να σκιάζεται από σύννεφα. Στις επιστολές της είναι παρών διακριτικά: μνείες εδώ και εκεί για την υγεία του και τη διάθεση του, κάποιες αναφορές στις αντιδρά σεις του απέναντι στα μικρά και μεγάλα Βέματα που ανακύπτουν. Ένας αγαπημένος σύζυγος, εφο διασμένος στα μάτια της με γεν ναιότητα, στέρεες αρχές, θάρρος, εργατικότητα και αυταπάρνηση, από τον οποίο όμως «λείπει το αί σθημα του ηγεμόνα, είναι υπερβο λικά καλός» (Α7, 645). Οι διαφω νίες με την οικογένεια του Όθωνα -με τα πεθερικά της και τα αδέλ φια του υπονοούνται με αρκετές αφορμές στις επιστολές της, άλ λοτε υπόρρητα και άλλοτε με με γαλύτερη σαφήνεια, ο Ό θ ω ν όμως μένει ανέγγιχτος. Δεν τον συνδέει επίσης με το θέμα της τόσο επιθυ μητής εγκυμοσύνης, για την επί τευξη της οποίας καθημερινά υφί σταται βασανιστικές αλλά και αναποτελεσματικές ιατρικές πα ρεμβάσεις (Α', ). Το ζή τημα επανέρχεται πιο ξεκάθαρα στα γραπτά της καθώς περνάει χω ρίς αποτέλεσμα ο χρόνος, η όποια Πορτρέτα του Όθωνα και της Αμαλίας αττό τον γερμανό ζωγράφο και χαράκτη Ernst Wilhelm Rietschel ( Μόναχο, ττερ. 1854). επίλυση του όμως επαφίεται στον Θεό. Η εμπλοκή του Όθωνα πε ριορίζεται μόνο στις περίπλοκες διεργασίες για τη διευθέτηση του ακανθώδους ζητήματος της διαδοχής ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Στη ροή του χρόνου αλλάζει το πε ριεχόμενο των επιστολών. Η Αμα λία μεταμορφώνεται, και αυτό απο τυπώνεται στα γραπτά της. Οι επιστολές μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1840 πλέουν στην αφέλεια, την ανεμελιά, τις άγνοιες του νέου και άπραγου αν θρώπου (το ωρολόγιο καθημερινό πρόγραμμα της είναι αποκαλυ πτικό, Α', 175). Η νοσταλγία για τον τόπο της που εγκατέλειψε, η ανάγκη της να μιλήσει και να επι κοινωνήσει με τους συγγενείς και τους δικούς της ανθρώπους ανα βλύζουν στις σελίδες της. Τ α ζητή ματα του ελληνικού βασιλείου την απασχολούν επιδερμικά - θεωρεί άλλωστε τον Όθωνα αποκλειστικά αρμόδιο. Δεν φαίνεται να την αγ γίζουν τα θέματα της τρέχουσας ελληνικής και διεθνούς πολιτικής, ενώ αγνοεί πλήρως την καθημερι νότητα των υπηκόων της. Οι πολι τικές ειδήσεις και διαμάχες σχεδόν απουσιάζουν, άλλωστε τα πρό σωπα και τα πράγματα δείχνουν να μην κεντρίζουν το ενδιαφέρον της. «Παραιτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, ένας πολύ ηλικιωμέ νος άνδρας», γράφει παρεμπιπτό ντως, λησμονώντας το όνομα του (Α', 193). Ενόχληση νιώθει για την κριτική του Τύπου και για την εξέ λιξη κάποιων γεγονότων που έχουν στεναχωρήσει τον «Όθωνά της». Απουσιάζουν τελείως οι αναφορές σε ζητήματα διαβίωσης των κατοί κων, αν και την ευχαριστούν οι εκ δηλώσεις τιμής προς το πρόσωπο της από τους ντόπιους και πιο πολύ από τις γυναίκες, ιδιαίτερα όταν ταξιδεύει εκτός Αθηνών. Παραμένει ακόμη μία μικρή «Μαρία-Αντουανέτα». Μέλημα της είναι οι κοσμικοί χοροί, οι γάμοι των βασιλικών οικογενειών της Ευ ρώπης, το πρόγραμμα φιλοξενίας των ξένων επισκεπτών, τα οικό σιτα ζώα της, τα φυτά της, οι μι κρές οχλήσεις που ανακύπτουν από τη συμπεριφορά των κυριών των τιμών, αλλά και τα προσωπικά οικονομικά προβλήματα με τα οποία το βασιλικό ζεύγος βρίσκεται αντιμέτωπο. Τ ο θέμα όμως π ο υ επανέρχεται με ένταση είναι το άβολο, «φτωχικό» σπίτι, όπου ανα γκάζονται να μένουν πληρώνοντας μάλιστα μεγάλο ενοίκιο (Α', ) - η ίδια συμφωνεί με τον πα τέρα της ότι «ζουν σχεδόν χειρό τερα από αστούς» (Α', 196)- και βέβαια οι εργασίες ανέγερσης του παλατιού και οι καθυστερήσεις που τη γεμίζουν απογοήτευση. Στα ανάκτορα, τελικά, ο Ό θ ω ν και η Αμαλία εγκαθίστανται στις 5 Αυγούστου Ένα μήνα μετά, μπροστά στο παλάτι θα ξεσπάσει η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Η ημερομηνία είναι ορόσημο για τη χώρα, αλλάζει όμως και ριζικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπει η Αμαλία τα πράγματα. Το ενδιαφέ ρον της για την πολιτική κατά σταση αρχίζει από τον Αύγουστο, καθώς οσφραίνεται στον αέρα την καταιγίδα που ζυγώνει (Α', 418, 421). Η εξέγερση όμως και το κί νημα του στρατού που περιγράφει, συγκλονισμένη, διεξοδικά (Α' ), τ α κανόνια στη μέλλουσα πλατεία Συντάγματος που στοχεύ ουν στην κατοικία των βασιλέων σύμβολο της εξουσίας τους και όσα θα ακολουθήσουν αλλάζουν παντελώς τις αντιλήψεις και τις προτεραιότητες της. Τίποτε δεν εί ναι πια ίδιο, και η ίδια είναι ένας άλλος άνθρωπος. Αμέσως και με το πέρασμα του χρόνου όλο και περισσότερο- τα πολιτικά πρό σωπα και πράγματα κυριαρχούν στις επιστολές της. Περιγράφει αναλυτικά ό,τι συμβαίνει, κατανοεί, σχολιάζει, επικρίνει και επαινεί, σύντομα μάλιστα αρχίζει να εκφέ ρει κρίσεις που δείχνουν συνοχή, συγκρότηση και γνώση. Η αδιά φορη και ολίγον αφελής εστεμμένη θα μετατραπεί σε ένα πολιτικό ζώον που σκέφτεται, συνομιλεί με τον Όθωνα και την πολιτική ηγε- [Σεπτέμβριος 2012J #23 the books1 journal 81

4 σία, επεμβαίνει άμεσα και έμμεσα, διαχειρίζεται λεπτές καταστάσεις, κυβερνά μάλιστα με πυγμή ως αντιβασιλέας κατά τη μακρά απουσία του Όθωνα στη Γερμανία το Παράλληλα, γράφει συνέχεια καταγράφει καταλεπτώς και ενη μερώνει με απέραντες λεπτομέρειες τον πατέρα της. Κατ' αρχάς μιλάει για τα πρόσωπα. Πλήθος σημαντι κών ή λιγότερο αξιόλογων προσώ πων παρελαύνουν ανάμεσα στις γραμμές των επιστολών της, συχνά μάλιστα διαφοροποιούνται οι κρί σεις της γι' αυτούς ανάλογα κυρίους με βάση τη θέση τους απέναντι στο θρόνο (ανάμεσα τους περιλαμβά νονται πρόσωπα όπως: ο Σκαρλά τος Σούτσος, ο Ιω. Κωλέττης, ο Γενναίος Κολοκοτρώνης, ο Δημή τριος Καλλέργης, η Κυρία της Τι μής Πλύσκω κ.ά.). Οι ενέργειες των υπουργών, οι διαμάχες στη Βουλή και τη Γερουσία, οι κινήσεις στο στρατό, οι μικρές και μεγάλες συ νωμοσίες, οι εξεγέρσεις και η δράση των ληστών, τα εκκλησιαστικά ζη τήματα και, βεβαίως, προνομιακά και κατά κύριο λόγο, οι σχέσεις με τις Ευρωπαϊκές Δυνάμεις, η συμπε ριφορά των αντιπροσώπων τους στην Αθήνα, η υπονομευτική δράση κυρίως της Αγγλίας θερμαίνουν επί σης την πένα της και γεμίζουν τις σελίδες της αλληλογραφίας της. Τα χρόνια αυτά, ο Μέγας Δούκας του μακρινού Ολδεμβούργου ήταν ο κα λύτερος γνώστης για τη δράση, πρωταγωνιστών και δευτεραγωνιστών, ανώτερων αξιωματούχων και χαμηλόβαθμων αξιωματικών της ελληνικής σκηνής. Εύλογη είναι η απορία εάν η ενημέρωση αυτή ήταν δική του επιθυμία ή απαντούσε στην ανάγκη της θυγατέρας του να διηγηθεί σε ένα πρόσωπο αγαπητό και οικείο τι ζούσε στην Ελλάδα, να «πει τον πόνο της» αλλά και να λά βει επωφελείς συμβουλές. Δεν γνω ρίζουμε το περιεχόμενο των πατρι κών επιστολών, η πυκνότητα τους όμως -που επισημαίνεται από την Αμαλία- αλλά και ο τρόπος αφή γησης της τελευταίας δείχνει ότι αν δεν υπήρχε πατρική ώθηση, του λάχιστον υπήρχε ευμενής ανοχή απέναντι στον πληροφοριακό αυτό καταιγισμό. Τις μέρες της επανάστασης, η άποψη της Αμαλίας ήταν: «ποτέ να μην εγκαταλείψουμε τη θέση που μας εμπιστεύτηκε ο θ ε ό ς την ώρα του κινδύνου, καλύτερα να πε θάνουμε σε αυτήν». (Α', 458). Ποτέ όμως η Αμαλία δεν πίστεψε στη συνταγματική βασιλεία. «Μια πα Η επανάσταση στρατού και λαού της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, με επικεφαλής τον αξιωματικό του ιππικού Δημήτριο Καλλέργη και με κεντρικό σύνθημα «Ζήτω το Σύνταγμα», οδήγησε στην αποδοχή εκ μέρους του βασιλέως Όθωνα όλων των αιτημάτων των επαναστατών και σε μια νέα περίοδο τη χώρα, υπό καθεστώς πλέον συνταγματικής μοναρχίας. Η Αμαλία, εκείνη την περίοδο, όπως και ο σύζυγος της, ήταν απολύτως αρνητική στην εξέλιξη, την οποία αναγκάστηκε να αποδεχθεί. «Το σύστημα αυτό [το Σύνταγμα]», σημείωνε σε μία επιστολή της τον Αύγουστο του 1845, «είναι μεγάλη ανοησία σε μία χώρα στην οποία δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία, δεν υπάρχει πλούτος, όπου ο καθένας είναι υπέρ ή κατά κάποιου ζητήματος ανάλογα με το αν αυτός ή ένας συγγενής του πήραν ή όχι μια θέση στο Δημόσιο, σε μια χώρα που μόνο ο βασιλιάς είναι αμερόληπτος και όλοι οι άλλοι τυφλωμένοι από το πάθος». Η αναπαράσταση, από επιστολικό δελτάριο των αρχών του 20ού αιώνα. τρική κυβέρνηση είναι ασφαλώς πολύ πιο απλή, πιο ηθική και πιο φτηνή», γράφει τον Ιούλιο του 1844 (Α', ). Εκούσαάκουσα αποδέχτηκε το Σύνταγμα, η βαθιά της πίστη όμως είναι ότι ήταν καταστροφικό ένας επείσακτος νεωτερισμός που δεν αντα ποκρινόταν στις ανάγκες της Ελ λάδας, προϊόν μιμητισμού κάποιων που είχαν σπουδάσει στην Ευρώπη και, κυρίως, επιβολή των προδο τών Άγγλων που ήθελαν να υπονο μεύσουν και να ποδηγετήσουν τον Όθωνα. «Το σύστημα αυτό [το Σύ νταγμα]», σημειώνει σε μία επι στολή της τον Αύγουστο του 1845, «είναι μεγάλη ανοησία σε μία χώρα στην οποία δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία, δεν υπάρχει πλούτος, όπου ο καθένας είναι υπέρ ή κατά κάποιου ζητήματος ανάλογα με το αν αυτός ή ένας συγγενής του πή ραν ή όχι μια θέση στο Δημόσιο, σε μια χώρα που μόνο ο βασιλιάς είναι αμερόληπτος και όλοι οι άλλοι τυ φλωμένοι από το πάθος». Στη μόνη ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία κατά τη γνώμη της ταιριάζει ένα τέτοιο συνταγματικό πολίτευμα εί ναι η Αγγλία, όπου υπάρχει αρι στοκρατία και γαιοκτήμονες που διατηρούν την ισορροπία (Α', 719). Σύντομα θα διαψευσθεί, και το σοκ, που αυτή τη φορά θα έρθει απ' ευθείας από την Ευρώπη, θα εί ναι γι' αυτή τρομερό. Πρώτα, τον 82 the books' journal #23 [Σεπτέμβριος 2012] Φεβρουάριο του 1848, η εξέγερση στο Παρίσι. «Τι φοβερή εποχή! Ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω από τα φρικτά γεγονότα στη Γαλλία», γράφει στον πατέρα της μόλις φθά νουν τα νέα «Μέσα σε δύο μέρες η πολιτική σκηνή ανατράπηκε τε λείως. Τα γεγονότα οδήγησαν στην εξαφάνιση ενός θρόνου και αφή νουν να διαφαίνεται ένας φοβερός κίνδυνος για όλους τους θρόνους της γης» (Β', 388). Και λίγες μέρες μετά το πιο απίστευτο το μικρόβιο έχει μεταδοθεί στην καρδιά της ίδιας της Γερμανίας, το Μόναχο: «Είμαι συγκλονισμένη από όλες αυ τές τις ειδήσεις που έρχονται από τη Γερμανία. [...] Ο βασιλιάς της Βαυαρίας να μιλάει στη γερμανική Βουλή, να λέει ότι στη συνέλευση των αντιπροσώπων που Γερμανι κού Συνδέσμου πρέπει να εκπρο σωπείται ο γερμανικός λαός! [...] Μα αυτό ισοδυναμεί με παραίτηση όλων των ηγεμόνων. Πού θα οδη γήσει αυτό το πράγμα; Είναι φο βερό» (Β', 393). Αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Ευρώπη είναι χειρότερα απ' όσα συνέβησαν πριν πέντε χρόνια στην Ελλάδα. Ό π ω ς παραδέχεται σε ένα από τα γράμματα της: «Για μας ήταν ευτύχημα που η 3η Σεπτεμ βρίου προηγήθηκε και τώρα δοκι μάσαμε και έχουμε αυτό που άλλοι λαοί φωνάζουν να αποκτήσουν, διαφορετικά θα μας είχε πάρει το ποτάμι». Αυτό που «έχουν» όμως, δεν την ικανοποιεί. Η Αμαλία μέμ φεται τους βαυαρούς αντιβασιλείς για όσα χωρίς σχέδιο επέβαλλαν σε μία ανέτοιμη χώρα, αηδιάζει με τους φαναριώτες πολιτικούς, απε χθάνεται τις εκλογές, αντιπαθεί τους βουλευτές, μισεί τις ραδιούργες ξένες δυνάμεις και ιδίως την Αγγλία. Η ιστορία με τον Κων. Μουσούρο στα 1847, και κυρίως τον Δαβίδ Πατσίφικο στα 1850, και όσα ακολούθησαν με τον ναυ τικό αποκλεισμό του Πειραιά, εξάπτουν αυτό το μίσος, που τροφο δοτείται από τα αισθήματα ταπείνωσης που βιώνει. Η ακό λουθη αποστροφή της είναι εύ γλωττη: «Να δει η Ευρώπη ότι στις φλέβες μας ρέει το αίμα Γερμανών πριγκίπων, ότι εμείς δεν είμαστε Ινδοί ηγεμόνες, ότι ηγούμεθα ενός υπερήφανου και εκλεκτού λαού και ότι προτιμάμε να τρώμε ψωμί και ελιές και να είμαστε ανεξάρτητοι παρά να ζούμε τυλιγμένοι στο βε λούδο και το μετάξι κάτω από τη σκιά των αγγλικών κανονιών» (Β', 584). Αυτή η εικόνα μιας Αγγλίας μισητής δείχνει, στα μάτια τουλά χιστον της Αμαλίας, να έχει διαχυ θεί σε όλα τα στρώματα της κοι νωνίας: «Το μίσος που υπάρχει εναντίον τους [των Άγγλων] είναι πολύ πιο έντονο από το μίσος ενα ντίον των Τούρκων. Τ α παιδιά στον δρόμο παίζουν πόλεμο "Έλ ληνες και Άγγλοι". Το μίσος ενα ντίον τους έχει περάσει στην επό μενη γενιά» (Β', 599). Η εποχή που οι Έλληνες προσέβλεπαν στη Με γάλη Βρετανία για τη σωτηρία τους, αν και έχουν περάσει μόνο 25 χρόνια, μοιάζει τόσο μακρινή... ΨΗΦΙΔΕΣ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ, ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ Η Αμαλία είναι βασίλισσα και οι επιστολές της έχουν μόνο αποδέ κτη τον πατέρα της. Από τη φύση τους λοιπόν τα κείμενα αυτά δεν εί ναι ικανά να προσφέρουν μια σφαι ρική θέαση του ελληνικού κράτους που αποπειράται τα χρόνια αυτά τα πρώτα διστακτικά του βήματα πολύ περισσότερο, δεν είναι πρό σφορα να φωτίσουν τις συνθήκες ζωής των κατοίκων που προσπα θούν να αναρρώσουν από τις πλη γές του πολέμου στον φρέσκο αέρα της ελευθερίας και της ανεξαρτη σίας. Το φως που ρίχνει η Αμαλία είναι από μια μονάχα κατεύθυνση. Ο λατρεμένος της απλός λαός λει τουργεί περισσότερο ως ντεκόρ στις εξόδους από το παλάτι οι

5 αληθινοί άνθρωποι με τα προβλή ματα, τα αιτήματα και τα πάθη τους είναι απόντες. Το σώμα των επιστολών της είναι μία σπουδαία ιστορική πηγή, ταυτόχρονα όμως και μια πηγή μερική, στην οποία έχει εν τούτοις ενσωματωθεί πλή θος και ποικιλία πληροφοριών. Ανάμεσα τους ας σημειώσουμε τις περιηγήσεις της με τον Όθωνα. Ταξιδεύει, με μεγάλη ευχαρίστηση, με ατμόπλοιο, άμαξα, άλογα και πεζή, επισκέπτεται το μεγαλύτερο μέρος του Βασιλείου, και περιγρά φει τόπους και διαδρομές. Γοητευ μένη διαρκώς από το τοπίο και τους κατοίκους και ενθουσιασμένη από την υποδοχή και τα έθιμα των ντόπιων, ζωντανεύει με τη γραφή της το οικισμένο και φυσικό περι βάλλον (ενδεικτικά βλ. επισκέψεις σε: Λιβαδειά και Άμφισσα Α' , Πελοπόννησο Α' , Εύβοια Α' , Λαμία Α' , Δυτική Στερεά Β' , Κάρυστο και Άνδρο Β' , Σύρο, Ύδρα, Σπέτσες Β' 631 κ.α.). Ξεχωριστή σημασία έχουν όμως κάποιες μικρές ψηφίδες που αλιεύονται αναττάντεγα εδώ και εκεί στα γράμματα της Αμαλίας και αφορούν τον τρόπο και το επίπεδο ζωής, τις συνήθειες και τις συμπε ριφορές των ανθρώπων. Και εδώ ο λόγος της δεν καταγράφει βέβαια με πληρότητα κάθε τομέα της κα θημερινότητας. Οι πληροφορίες λειτουργούν μάλλον σαν μικρά, στιγμιαία φλας, που ξαφνικά απο καλύπτουν εικόνες μιας κοινωνίας και μιας εποχής. Οι βδέλλες που βάζουν στα ούλα του Όθωνα για τον πονόδοντο (Α', 226), το χρι στουγεννιάτικο δένδρο που στολί ζεται στο παλάτι τα Χριστούγεννα του 1840 (Α, 200), οι χιλιάδες ρου κέτες που κατάσχονται το Πάσχα του 1852 (Β', 783), το άνοιγμα αρ χαίων τάφων παρουσία υψηλών ξέ νων επισκεπτών (Β' 72), οι γεμάτοι χαντάκια δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας (Α', 603), τα χωριστά θε ρινά θαλάσσια μπάνια του βασιλι κού ζεύγους στο Φάληρο στις 4.00 π.μ. (Α', 598, 804, Β', 259 κ.α.), οι έφιππες καθημερινές απογευματι νές βόλτες τους στο κέντρο της πό λης (Β', 582 κ.α.), το γεύμα σε γει τονικά δωμάτια στο χώρο του λοιμοκαθαρτηρίου προκειμένου να μην παραβιαστούν οι αυστηροί κα νονισμοί καραντίνας που ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως (Β', 175) είναι ελάχιστα δείγματα από τον πλούτο των στιγμιότυπων της κα θημερινότητας, που σταχυολογού νται στις σελίδες των επιστολών της. Η Αμαλία περιγράφει το παρόν της μιλάει για όσα ζει η ίδια. Κά ποτε κάποτε όμως επιχειρεί και κά ποιες προβολές στο μέλλον. Ο ση μερινός αναγνώστης, ο οποίος έχει το προνόμιο της γνώσης των όσων ακολούθησαν, βρίσκεται μπροστά σε προβλέψεις που επιβεβαιώθηκαν και σε άλλες που διαψεύστηκαν απολύτως. Για παράδειγμα, η από φανση της μετά την ορκωμοσία του Όθωνα, τον Μάρτιο του 1844, ότι η μεγάλη δημοτικότητα που απολαμ βάνουν δεν θα κρατήσει για πάντα, γιατί «θα ξανάρθουν καιροί που θα μας παραγνωρίσουν», θα υλοποιηθεί είκοσι χρόνια μετά (Α', 543). Στον αντίποδα, η πρόβλεψη της το τα ραγμένο 1848 ότι: «Μετά από πολλά, πάρα πολλά χρόνια θα επι στρέψει ο κόσμος στην παλιά μο ναρχία, στην Αμερική θα συμβεί πριν την Ευρώπη» (Β', 475) δεν έχει μέ χρι σήμερα τουλάχιστον επιβεβαι ωθεί η αισιόδοξη δήλωση της τον Δεκέμβριο του 1850: «Εμείς είμαστε νέοι και θα ζούμε όταν η Αγγλία δεν θα υπάρχει πια!» (Β' 584), αποδεί χθηκε φρούδα ελπίδα η απόφανση της «δεν υπάρχουν πια αποστάσεις στον κόσμο», επειδή κάποιος φτάνει από την Κοπεγχάγη στην Τεργέστη σε τέσσερις ημέρες (Β', 170), σή μερα προκαλεί θυμηδία. Η εύκολη όμως αυτή εκ των υστέρων αξιολό γηση είναι άνευ σημασίας. Αντί θετα, σκέψεις σαν κι αυτές που κοι νοποιεί στις επιστολές της η Αμαλία, είναι μια καλή ευκαιρία να συλλογιστούμε για την εγκυρότητα των σημερινών προβλέψεων, για την αξιοπιστία προφητειών και προφητών που διεκδικούν ρόλο αυ θεντιών. Μέρες που ζούμε καλό εί ναι να μην το ξεχνάμε. Ι 1 Μια ενδιαφέρουσα εκ παραλλήλου θεώρηση αρκετών από τα γεγονότα που περιγράφει η Αμαλία προσφέρουν οι επιστολές της Ιουλίας φον Νόρντενφλυχτ, Κυρίας των Τιμών της βαοίλισοας, τις οποίες απέοτελλε στη φίλη της φον Σάχορστ στο Ολδεμβούργο βλ. «Επιστολαί κυρίας της Τι μής εν Αθήναις προς φίλην της εν Γερ μανία ( )», μετάφραση Κων. Τσαουσόπουλος, Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 8 (1922), σσ Κάνονταςμιαννδρομή στο Books'Journal έχετε εγκαίρως τ& δικά &ας τεύχος στη διεύθυνση πον επιθυμείτε. Κάνετε δώρο μι» συνδρομή και στονς φίλονς σας. Στείλτε maüefjjf διεύθυνση με την παραγγελία φ τηλεφύϊνήστε στα γραφεία τον περιοδικού. σας Το καλύτερο δώρο Km στο Συνδρομές: Εσωτερικού ετήσια (12 τεύχη) 50, φοιτητικές 40, οργανισμοί-τράπεζες 200, Βιβλιοθήκες 100. Εξωτερικού ΕΕ (απλό ταχυδρομείο) 80, Ευρώπη εκτός ΕΕ 100, Αμερική 120. Εξάμηνη συνδρομή (6 τεύχη) 30. Εμβάσματα - επιταγές: Ηλίας Κανέλλης Τραπεζικός λογαριασμός Alpha Bank: ΙΒΑΝ: GR BIOSWIFTALPHA BANK: CRBAGRAA [Σεπτέμβριος 2012] #23 the books" journal 83

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ σε βιβλίο με εικόνες. LET S SHARE OUR CULTURE (ΑΣ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ) Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ...... στο όνειρο

ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ...... στο όνειρο ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ...... στο όνειρο Κατά παραγγελία γράψιμο και κατά παραγγελία ψυχές... γίνεται; Κι όμως γίνεται... Οι πιο πολλοί είναι τους είδους, αλλά της ψυχής, δεν είναι κανείς... Εγώ με της πένας μου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Δρ. Μαρία Μαυροπούλου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ; Διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων ή ομάδων σε ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος Δρ. Μαρία Μαυροπούλου 1 ΟΜΑΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! etwinning συνεργασία του Νηπιαγωγείου Σεισίου και του 1 ου Νηπιαγωγείου Μουρικίου στα πλαίσια του προγράμματος «Ας ζήσουμε ένα ταξίδι με τους

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ;

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΝΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ 490 Π.Χ., ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΜΑΚΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. TAK TAK Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΩΡΙΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α!

ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α! ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α! -Παιδιά, ξεφύλλιζα χθες το παλιό μας σχολικό βιβλίο, τις Ιστοριοδρομίες 2. Διάβαζα για τη νεότερη ιστορία των Επτανήσων. Ξέρετε ότι δόθηκαν «προίκα» στον νέο Βασιλιά

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ Μεθοδολογία: Συνεργατική Βιωματική προσέγγιση. Στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικού χειρισμού εννοιών σε κλίμα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας. Απόπειρα δημιουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ Η.Π.Α. Δρ ΖΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ Η.Π.Α. Δρ ΖΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ Η.Π.Α. Δρ ΖΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΤΙ ΔΕΝΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1.Δεν είναι θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα;

Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Στη διερεύνηση που κάναμε με τα παιδιά, όπως φαίνεται και από τον τίτλο ασχοληθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Δημιουργία δραματικών πλαισίων με αφορμή μαθηματικές έννοιες. Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία μέσω του θεάτρου και του δράματος. Ειδικότερα αναφορικά με τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. Και δεν μιλώ για την παιδεία που παρέχει το «υπουργείο Παιδείας». Η παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα Από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Λοιπόν, ήθελα να µιλήσω για δυο πράγµατα που νοµίζω δεν συνδέονται πάντα αλλά, πραγµατικά θα τους άξιζε µια σύνδεση. Το ένα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ»

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» Αν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος γεννιέται καλός και γίνεται μοχθηρός μόνο μέσα από την κακή επιρροή της κοινωνίας στην οποία ζει, η μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αισθήσεις και η τέχνη του Είναι

Οι αισθήσεις και η τέχνη του Είναι Οι αισθήσεις και η τέχνη του Είναι Υπάρχουν πέντε αισθήσεις αντίληψης και πέντε όργανα δράσης. Οι αισθήσεις της αντίληψής είναι η όραση, η όσφρηση, η ακοή, η γεύση και η αφή. Τα όργανα της δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 4. ΜΕΧΡΙ 19/1 ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Περιεχόμενα 4. ΜΕΧΡΙ 19/1 ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Περιεχόμενα 1. ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/01/2016 σελ.18 2. ΦΟΒΙΣΜΕΝΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 11/01/2016 σελ.36 3. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08)

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) (συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) Φ.Κ.: ας επιστρέψουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας σε παγκόσμια κλίμακα, της Αμερικάνικές προκριματικές εκλογές. Πήραμε

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΔΙΣΜΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟ

ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΔΙΣΜΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟ 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΔΙΣΜΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟ ΤΜΗΜΑ: Α2 ΟΜΑΔΑ: ΑΝΩΝΥΜΟΙ!!! ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: ΣΚΟΥΤΕΡΗ Ε. ΓΑΛΑΝΗ Α. ΚΑΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω Πολιτικές (α)συνέχειες Δεν θέλω Θ(ου) www.esto.gr Ριζοσπαστικός συνωστισμός Μετανοείτε! www.esto.gr Θεωρία: Δεν βγάζω άκρη Ή ανασα ή σιωπή

ἔστω Πολιτικές (α)συνέχειες Δεν θέλω Θ(ου) www.esto.gr Ριζοσπαστικός συνωστισμός Μετανοείτε! www.esto.gr Θεωρία: Δεν βγάζω άκρη Ή ανασα ή σιωπή Δεν θέλω Θ(ου) Ένας είναι ο εχθρός, ο αντικατοπτρισμός. Θεωρία: Δεν βγάζω άκρη Την Τσίτα την είδαμε, ο Ταρζάν μας λείπει. Ριζοσπαστικός συνωστισμός Παρίση(ς) - Μόσχα. Τώρα και στο Αργοστόλι. Μετανοείτε!

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Πολιτικές (α)συνέχειες

ἔστω www.esto.gr Πολιτικές (α)συνέχειες ἔστω www.esto.gr Πολιτικές (α)συνέχειες ἔστω info [at] esto.gr www.esto.gr/contact i n f o [at] e s t o. g r η Χούντα δεν ανατράπηκε ποτέ και από κανέναν, η Χούντα απλά παρέδωσε την εξουσία ορκίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Οκτώβριος 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b.

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 44 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα