ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΑΠΑΙΣΗΕΧΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ (GMDSS) ΜΕΧ ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΤΠΟΔΟΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΑΠΑΙΣΗΕΧΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ (GMDSS) ΜΕΧ ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΤΠΟΔΟΜΗ"

Transcript

1 ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΑΠΑΙΣΗΕΧΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ (GMDSS) ΜΕΧ ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΤΠΟΔΟΜΗ 1.1 Ορισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΦΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΗ (DSC): εκαίλεη ηερληθή κε ηελ νπνία γίλεηαη ρξήζε ςεθηαθώλ θσδίθσλ, θαη ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζε ζηαζκό ξαδηνεπηθνηλσληώλ λα απνθαηαζηήζεη επαθή κε θαη λα κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο ζε άιιν ζηαζκό ή νκάδα ζηαζκώλ θαη ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Γηεζλνύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Ραδηνεπηθνηλσληώλ (CCIR) ΣΗΛΕΓΡΑΦΙΑ ΑΜΕΗ ΕΚΣΤΠΧΗ: εκαίλεη απηνκαηνπνηεκέλεο ηερληθέο ηειεγξαθίαο πνπ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Γηεζλνύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Ραδηνεπηθνηλσληώλ (CCIR) ΓΕΝΙΚΕ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΕ: εκαίλεη ππεξεζηαθή θαη δεκόζηα αληαπόθξηζε, εθηόο από απηή πνπ αθνξά κελύκαηα θίλδπλνπ, επείγνληνο θαη αζθαιείαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ξαδηνζπρλνηήησλ INMARSAT: εκαίλεη ην Γηεζλή Οξγαληζκό Κηλεηώλ Γνξπθνξηθώλ Δπηθνηλσληώλ, όπσο νξίδεηαη ζην Ν.2875/2000 (ΦΔΚ 287 Α / ) ΔΙΕΘΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ NAVTEX: εκαίλεη ηε ζπληνληζκέλε εθπνκπή θαη απηόκαηε ιήςε ζηνπο 518 KHz, πιεξνθνξηώλ λαπηηιηαθήο αζθάιεηαο κε ηε ρξήζε ηειεγξαθίαο ζηελήο δώλεο άκεζεο εθηύπσζεο (NBDP), ζηελ αγγιηθή γιώζζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ NAVTEX: εκαίλεη εθπνκπή θαη απηόκαηε ιήςε ζηα 490 KHz θαη KHz πιεξνθνξηώλ Ναπηηθήο Αζθάιεηαο (MSI) κε ρξήζε ηειεγξαθίαο ζηελήο δώλεο άκεζεο εθηύπσζεο, ρξεζηκνπνηώληαο γιώζζα ζύκθσλα κε ηε δήισζε θάζε ελδηαθεξόκελεο ρώξαο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ (MSI): εκαίλεη λαπηηιηαθέο θαη κεηεσξνινγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο, κεηεσξνινγηθέο πξνγλώζεηο θαη άιια επείγνληα κελύκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα θαη εθπέκπνληαη ζηα πινία ΘΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟΥΗ Α1: εκαίλεη ηελ πεξηνρή κέζα ζηε ξαδηνηειεθσληθή θάιπςε ελόο ηνπιάρηζηνλ παξάθηηνπ ζηαζκνύ VHF ζηελ νπνία παξέρεηαη ζπλερήο ζπλαγεξκόο DSC ΘΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟΥΗ Α2: εκαίλεη ηελ πεξηνρή, απνθιεηόκελεο ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο Α1, κέζα ζηε ξαδηνηειεθσληθή θάιπςε ελόο ηνπιάρηζηνλ παξάθηηνπ ζηαζκνύ MF ζηελ νπνία παξέρεηαη ζπλερήο ζπλαγεξκόο DSC ΘΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟΥΗ Α3: εκαίλεη ηελ πεξηνρή, απνθιεηόκελσλ ησλ πεξηνρώλ Α1 θαη Α2, κέζα ζηελ θάιπςε γεσζηαηηθώλ δνξπθόξσλ ηνπ INMARSAT ζηελ νπνία παξέρεηαη ζπλερήο ζπλαγεξκόο ΘΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟΥΗ Α4: εκαίλεη ηελ πεξηνρή εθηόο ησλ ζαιαζζίσλ πεξηνρώλ Α1,Α2 θαη Α

2 SRR (Search and Rescue Region): Πεξηνρή Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο, σο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Ν.1844/1989 (100Α ) ΤΠΗΡΕΙΑ SAFETYNET ΣΟΤ INMARSAT: Γηεζλήο ππεξεζία ηνπ ζπζηήκαηνο INMARSAT C, ε νπνία κέζσ θσδηθνπνηεκέλσλ εληνιώλ, παξέρεη ηε δπλαηόηεηα άκεζεο ελεξγνπνίεζεο πινίνπ ή πινίσλ επηιεγκέλεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο (θπθιηθήο ή ηεηξάγσλεο) κε ηερληθή EGC θαζώο θαη ηαπηόρξνλεο θιήζεο κέρξη 10 πινίσλ. Δλ ιόγσ Yπεξεζία παξέρεη ππεξεζίεο πιεξνθνξηώλ λαπηηιηαθήο αζθάιεηαο (MSI) όπσο ice reports, pilot service messages, other navaid messages, navigational warnings, meteorological warnings-forecasts, sar info, additional nav. warnings, παξέρνληαο ηηο θάησζη ηειεπηθνηλσληαθέο δπλαηόηεηεο: α) EGC: θιήζε επηιεγκέλεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο β) INPUT MESSAGE: θιήζε ζπγθεθξηκέλνπ πινίνπ ή πινίσλ (κέρξη 10 ηαπηόρξνλα) γ) CANCEL MESSAGE: αθύξσζε εθπνκπήο ελόο κελύκαηνο δ) STATUS ENQUIRY: αλαγλώξηζε ηεο ηύρεο ελόο απνζηέιινληνο κελύκαηνο ε) POLLING: απηόκαηε ιήςε πιεξνθνξηώλ από πινία VHF (Very High Frequency): Τπεξβξαρέα θύκαηα HF (High Frequency): Βξαρέα θύκαηα MF (Medium Frequency): Μεζαία θύκαηα IMO: Ο Γηεζλήο Ναπηηιηαθόο Οξγαληζκόο GMDSS MASTER PLAN: Σν MASTER PLAN OF SHORE-BASED FACILITIES FOR THE GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM (GMDSS.1/Circ.13/ ) ηνπ IMO ΕΚΕΔ: Σν Δληαίν Κέληξν πληνληζκνύ Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο Δ SOLAS 74:Γηεζλήο ύκβαζε «πεξί αζθαιείαο ηεο αλζξσπίλεο δσήο ελ ζαιάζζε ηνπ 1974» ΕΜΤ: Η Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία METAREA III: Η κε Αξηζκ. ΙΙΙ πεξηνρή, όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην GMDSS MASTER PLAN, όπνπ παξέρνληαη κεηεσξνινγηθέο πιεξνθνξίεο ITU: Η Γηεζλήο Έλσζε Σειεπηθνηλσληώλ 2.1 ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΣΑ VHF * ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ Υεηξνθίλεηε αθξόαζε δηαύινπ 16 ησλ VHF (VHF CH 16) εθπνκπή/ιήςε θαη αθξόαζε VHF CH 16 (156,8 MHz), ζε 24/7 βάζε, γηα ζθνπνύο θηλδύλνπ θαη αζθάιεηαο κε ρξήζε ξαδηνηειεθσλίαο ζηελ θαηεύζπλζε μεξά-πξνο-πινίν θαη πινίν-πξνο-μεξά. * ύκθσλα κε Κεθ. IV Γ SOLAS 74 [ΠΓ 474/1991 (175Α ), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη] - 2 -

3 2.1.2 (A1 GMDSS) εθπνκπή/ιήςε θαη αθξόαζε VHF CH 70 (156,525 MHz), ζε 24/7 βάζε, γηα ζθνπνύο θηλδύλνπ θαη αζθάιεηαο κε ρξήζε DSC 1, ζηελ θαηεύζπλζε μεξά-πξνο πινίν θαη πινίνπξνο-μεξά. Η ελ ιόγσ ππεξεζία ζα παξέρεη θάιπςε ηνπιάρηζηνλ ηζνδύλακε ηεο πθηζηάκελεο θαη πεξηγξαθόκελεο ζην Παξάξηεκα (ANNEX) 2 ηνπ GMDSS MASTER PLAN γηα ην Διιεληθό SRR. (Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα παξέμνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα όξηα θάιπςεο, πνπ παξέρεηαη από ηνπο ζηαζκνύο μεξάο, πνπ πεξηέρνπλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο, γηα θαηαζηάζεηο θηλδύλνπ θαη αζθάιεηαο, κέζσ ηεο ππνβνιήο ζρεηηθώλ ραξηώλ θαη κειεηώλ θάιπςεο) Δπηβεβαίσζε ιήςεο θιήζεο θηλδύλνπ VHF/DSC από ηνπο παξάθηηνπο ζηαζκνύο, πνπ έρνπλ δηαηεζεί γηα ην ζθνπό απηό, ζε 24/7 βάζε, ζε ρξνληθό δηάζηεκα από 1 έως 2,75 πρώτα λεπτά από ηελ ιήςε ηεο θιήζεο θαη ζηελ ίδηα ζπρλόηεηα πνπ ιήθζεθε ε θιήζε θαη άκεζε δηαβίβαζε ηεο θιήζεο θηλδύλνπ ζην ΔΚΔΓ Δθπνκπή κεηεσξνινγηθνύ δειηίνπ ** ζηα VHF [αλαγγειίεο/warnings - πξνγλώζεηο/forecasts, σο απηέο νξίδνληαη ζην εγρεηξίδην ηνπ Παγθόζκηνπ Μεηεσξνινγηθνύ Οξγαληζκνύ (WMO No 558)], όπσο απηό εθδίδεηαη από ηελ ΔΜΤ, κε ρξήζε ξαδηνηειεθσλίαο, ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιώζζα (κέζσ πξναγγειίαο ζην θαλάιη αθξόαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε επηιεγκέλα θαλάιηα) θαη ζε ώξεο εθπνκπήο: θαη UTC. ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ ζα εμαζθαιίδεηαη ε δσξεάλ κεηάδνζε κεηεσξνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ από ηα πινία ζηελ ΔΜΤ. (Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα παξέμνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα επηιεγκέλα θαλάιηα εθπνκπήο ησλ κεηεσξνινγηθώλ δειηίσλ) Δθπνκπή πιεξνθνξηώλ λαπηηιηαθήο αζθάιεηαο *** ζηα VHF, γηα Διιεληθό ζαιάζζην ρώξν κε ρξήζε ξαδηνηειεθσλίαο, ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιώζζα (κέζσ πξναγγειίαο ζην θαλάιη αθξόαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε επηιεγκέλα θαλάιηα) θαη ζε ώξεο εθπνκπήο: UTC ή εθηάθησο, όηαλ απαηηεζεί (Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα παξέμνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα επηιεγκέλα θαλάιηα εθπνκπήο ησλ ελ ιόγσ πιεξνθνξηώλ) Δθπνκπή/ιήςε γεληθώλ ξαδηνεπηθνηλσληώλ κε ρξήζε ξαδηνηειεθσλίαο ζηηο ζπρλόηεηεο 156,300 MHz (δίαπινο 6), 156,650 ΜΗz (δίαπινο 13) θαη 156,800 MHz (δίαπινο 16) [όπσο εθπνκπή πιεξνθνξηώλ Medico] Ραδηνγσληνκεηξηθή θάιπςε Διιεληθνύ SRR γηα εθπνκπέο θηλδύλνπ θαη αζθάιεηαο. 1 MIA ΔΚΠΟΜΠΗ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΜΔ ΣΔΥΝΙΚΗ DSC ΘΑ ΠΑΡΔΥΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: - ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΙΝΓΤΝΔΤΟΝΣΟ (MMSI) - ΦΤΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ - ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΔ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΚΙΝΓΤΝΔΤΟΝΣΟ - ΩΡΑ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΙΓΜΑΣΟ - ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΛΗΗ - ΣΤΠΟ ΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ (ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ Ή ΣΗΛΔΣΤΠΙΑ) ** Η ππνρξέσζε εθπνκπήο κεηεσξνινγηθώλ δειηίσλ ζηα πινία απνξξέεη από ηε Γ SOLAS 74 (Κεθ. V Καλ. 4), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. *** Η ππνρξέσζε πιεξνθόξεζεο ελδηαθεξνκέλσλ γηα θάζε θίλδπλν ζηε λαπζηπινΐα απνξξέεη από ηε Γ SOLAS 74 (Κεθ. V Καλ. 2), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη - 3 -

4 2.2 ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΣΑ ΜF * (A2 GMDSS) εθπνκπή/ιήςε θαη αθξόαζε ζε 24/7 βάζε, γηα ζθνπνύο θηλδύλνπ θαη αζθάιεηαο ζηελ ζπρλόηεηα 2187,5 KHz κε ρξήζε DSC, ζηελ θαηεύζπλζε μεξά-πξνο-πινίν θαη πινίν-πξνομεξά. Η ελ ιόγσ ππεξεζία λα παξέρεη πιήξε θάιπςε ηνπ Διιεληθνύ SRR. (Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα παξέμνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα όξηα θάιπςεο, πνπ παξέρεηαη από ηνπο ζηαζκνύο μεξάο, πνπ πεξηέρνπλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο, γηα θαηαζηάζεηο θηλδύλνπ θαη αζθάιεηαο, κέζσ ηεο ππνβνιήο ζρεηηθώλ ραξηώλ θαη κειεηώλ θάιπςεο) Δπηβεβαίσζε ιήςεο θιήζεο θηλδύλνπ ΜF/DSC, από ηνπο παξάθηηνπο ζηαζκνύο, πνπ έρνπλ δηαηεζεί γηα ην ζθνπό απηό, ζε 24/7 βάζε, ζε ρξνληθό δηάζηεκα από 1 έως 2,75 πρώτα λεπτά από ηε ιήςε ηεο θιήζεο θαη ζηελ ίδηα ζπρλόηεηα πνπ ιήθζεθε ε θιήζε θαη άκεζε δηαβίβαζε ηεο θιήζεο θηλδύλνπ ζην ΔΚΔΓ Δθπνκπή κεηεσξνινγηθνύ δειηίνπ ζηα MF [αλαγγειίεο/warnings - πξνγλώζεηο/forecasts, σο απηέο νξίδνληαη ζην εγρεηξίδην ηνπ Παγθόζκηνπ Μεηεσξνινγηθνύ Οξγαληζκνύ (WMO No 558)], όπσο απηό εθδίδεηαη από ηελ ΔΜΤ, κε ρξήζε ξαδηνηειεθσλίαο, ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιώζζα (κέζσ πξναγγειίαο ζην θαλάιη αθξόαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ζπρλόηεηεο θαη ώξεο εθπνκπήο), σο αθνινύζσο: a θαη UTC από ηε ζπρλόηεηα 2799 KHz b θαη UTC από ηε ζπρλόηεηα 2830 KHz c θαη UTC από ηε ζπρλόηεηα 2730 KHz θαη d θαη UTC από ηε ζπρλόηεηα 2624 KHz Δθπνκπή πιεξνθνξηώλ λαπηηιηαθήο αζθάιεηαο ζηα MF, γηα ηνλ Διιεληθό ζαιάζζην ρώξν κε ρξήζε ξαδηνηειεθσλίαο, ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιώζζα, σο αθνινύζσο: a θαη UTC από ηε ζπρλόηεηα 2799 KHz b θαη UTC από ηε ζπρλόηεηα 2830 KHz c θαη UTC από ηε ζπρλόηεηα 2730 KHz θαη d θαη UTC από ηε ζπρλόηεηα 2624 KHz Δθπνκπή/ιήςε γεληθώλ ξαδηνεπηθνηλσληώλ κε ρξήζε ξαδηνηειεθσλίαο ή ηειεγξαθίαο άκεζεο εθηύπσζεο (NBDP) ζηηο ζπρλόηεηεο εξγαζίαο ζηηο δώλεο κεηαμύ 1605 KHz θαη 4000 KHz [όπσο εθπνκπή πιεξνθνξηώλ Medico]. 2.3 ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΣΑ HF * Δθπνκπή/ιήςε ζηελ θαηεύζπλζε μεξά-πξνο-πινίν θαη πινίν-πξνο-μεξά, ζε 24/7 βάζε, γηα ζθνπνύο θηλδύλνπ θαη αζθάιεηαο ζε όιεο ηηο ζπρλόηεηεο θηλδύλνπ θαη αζθάιεηαο ζηηο δώλεο κεηαμύ 4000 KHz θαη KHz, κε ρξήζε: a. Σερληθήο DSC, b. Ραδηνηειεθσλίαο θαη c. Σειεγξαθίαο άκεζεο εθηύπσζεο (NBDP) * ύκθσλα κε Κεθ. IV Γ SOLAS 74 [ΠΓ 474/1991 (175Α ), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη] - 4 -

5 2.3.2 πλερή αθξόαζε, ζε 24/7 βάζε, ζηηο ζπρλόηεηεο θηλδύλνπ 4207,5 KHz, 6312,0 KHz, 8414,5 KHz, 12577,0 KHz θαη 16804,5 KHz Δθπνκπή κεηεσξνινγηθνύ δειηίνπ ζηα HF κε ρξήζε ξαδηνηειεηππίαο, ζηελ Αγγιηθή γιώζζα, ζε ζπρλόηεηεο θαη ώξεο εθπνκπήο, σο αθνινύζσο: a UTC από ηε ζπρλόηεηα 8424 KHz θαη b UTC από ηε ζπρλόηεηα 8424 KHz Δθπνκπή κεηεσξνινγηθώλ ραξηώλ (επηά (07) ράξηεο) κε ρξήζε ξαδηνηειενκνηνηππίαο (radiofacsimile) ζηηο ζπρλόηεηεο 8105 KHz θαη 4481 KHz, κία θνξά ηε κέξα Δθπνκπή/ιήςε γεληθώλ ξαδηνεπηθνηλσληώλ κε ρξήζε ξαδηνηειεθσλίαο ή ηειεγξαθίαο άκεζεο εθηύπσζεο (NBDP) ζηηο ζπρλόηεηεο εξγαζίαο ζηηο δώλεο κεηαμύ 4000KHz θαη KHz, [όπσο εθπνκπή πιεξνθνξηώλ Medico]. 2.4 ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ NAVTEX* πληνληζκέλε εθπνκπή πιεξνθνξηώλ λαπηηιηαθήο αζθάιεηαο (MSI) γηα ην ζύλνιν ηνπ ειιεληθνύ ζαιάζζηνπ ρώξνπ κε ηθαλή ηζρύ γηα ξαδηνθάιπςε έσο 400 λ.κ πεξηθεξεηαθά από θάζε ζηαζκό εθπνκπήο NAVTEX, κε ηειερεηξηδόκελε απμνκείσζε ηζρύνο ζηηο ζπρλόηεηεο 518 KHz ζηελ αγγιηθή γιώζζα θαη 490 KHz, 4209,5 KHz ζηελ ειιεληθή, κέζσ ξαδηνηειεηππίαο (ηύπνο εθπνκπήο F1B), κε ζύζηεκα αθηηλνβνιίαο (θεξαίεο) παλθαηεπζπληηθέο (νmni - directional) θαηάιιεινπ ηύπνπ. Λνγηζκηθό γηα πξόβιεςε ρξόλνπ εθπνκπήο (digital system - read out of predicted transition times) κε ζθνπό ηελ ζπκκόξθσζε ηνπ ρξνληθνύ κεγέζνπο ηνπ δειηίνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ι.Μ.Ο. Λνγηζκηθό ζύζηεκα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ εθπνκπώλ γηα ηελ αθξηβή ώξα έλαξμεο. Μεραληζκόο θαηαγξαθήο ρξόλνπ ρξήζεο. Μεραληζκόο αλίρλεπζεο ζθαικάησλ. Γπλαηόηεηα εθπνκπώλ ηαπηόρξνλα ζηηο ηξεηο ζπρλόηεηεο 518KHz, 490KHz θαη 4209,5KHz από δηαθνξεηηθνύο ζηαζκνύο εθπνκπήο. Σα αθξηβή ζεκεία αλαθνξάο θαη νη πεξηνρέο θάιπςεο θαη επζύλεο ησλ Διιεληθώλ ζηαζκώλ εθπνκπήο NAVTEX έρνπλ δεισζεί ζηνλ ΙΜΟ θαη δε δύλαληαη λα ηξνπνπνηεζνύλ Οη εθπνκπέο NAVTEX πξέπεη λα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηα θαζνξηζκέλα πξόηππα θαη δηαδηθαζίεο όπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην εγρεηξίδην NAVTEX (IMO NAVTEX Manual). O κέγηζηνο επηηξεπόκελνο ρξόλνο θάζε πξνγξακκαηηζκέλεο εθπνκπήο δηαξθεί δέθα (10) ιεπηά ηεο ώξαο. Οη εθπνκπέο λαπηηιηαθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ κεηεσξνινγηθώλ δειηίσλ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζην πιαίζην ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ 2.4.1, ζηηο αθόινπζεο ώξεο θαη εθηάθησο όηαλ απαηηεζεί (π.ρ. distress message), σο θάησζη: A. ηνπο 518 KHz : a , 05.10, 09.10, 13.10, θαη UTC, από Ηξάθιεην [H] b , 05.40, 09.40, 13.40, θαη UTC, από Κέξθπξα θαη [K] c , 05.50, 09.50, 13.50, θαη UTC, από Λήκλν [L] Β. ηνπο 490 KHz : a UTC, από Κέξθπξα θαη [P] b UTC, από Ηξάθιεην [Q] c UTC, από Λήκλν [R] Γ. ηνπο 4209,5 KHz : UTC, από Ηξάθιεην [S] - 5 -

6 2.4.3 Γηαζύλδεζε ησλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο (ΔΜΤ,Λ-ΔΛ.ΑΚΣ) κε ηνλ Δζληθό ζπληνληζηή NAVTEX (ΤΤ) κέζσ δηαύινπ επηθνηλσλίαο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, κε ελδερόκελε εθκεηάιιεπζε πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ θαη πξόβιεςε εθεδξηθήο δηαζύλδεζεο, κε απώηεξν ζθνπό ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ κέζσ ζπζηήκαηνο δηαζύλδεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΤΤ ηθαλό λα εθηειεί απηόκαηα ηελ πιέμε ηνπ πξνο απνζηνιή κελύκαηνο. ύλδεζε εζληθνύ ζπληνληζηή NAVTEX (YY) κε ην θέληξν ειέγρνπ ησλ ζηαζκώλ εθπνκπήο, κε ζύγρξνλα κέζα γηα απνζηνιή δειηίσλ/κελπκάησλ πξνο εθπνκπή Δθκεηάιιεπζε πθηζηάκελνπ αιγόξηζκνπ γηα ηελ απηόκαηε ζύλζεζε ηνπ πξνο απνζηνιή κελύκαηνο από ηελ εηζξνή πιεξνθνξηώλ ησλ ινηπώλ θνξέσλ ζπζηήκαηνο NAVTEX (ΔΜΤ,Λ). Σν πξνο απνζηνιή κήλπκα ζα πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ αιγόξηζκνπ απηόκαηα από Αγγιηθά ζηα Διιεληθά θαη θαηόπηλ ζε GREEKLISH 2 ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηνπ ΔΛΟΣ Δγθαηάζηαζε Panel ειέγρνπ ζην ζάιακν NAVTEX/ΤΤ κε ζθνπό ηελ δπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ εθπνκπώλ. Γπλαηόηεηα εθηέιεζεο εθπνκπώλ απεπζείαο από ηνλ ζάιακν NAVTEX Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ ηξηώλ θνξέσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΝAVTEX (ΔΜΤ, Λ- ΔΛ.ΑΚΣ, ΤΤ) ην νπνίν εθηειεί θπιαθή ή/θαη ρεηξίδεηαη εμνπιηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο NAVTEX κε κέξηκλα ηνπ παξόρνπ, κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή/απνδνρή ηνπ επηθνηλσληαθνύ ζρήκαηνο. 2.5 ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΤΣΗΜΑΣΟ INMARSAT * Δθπνκπή/ιήςε κελπκάησλ επηθνηλσληώλ θηλδύλνπ θαη αζθάιεηαο κε ρξήζε ηειεγξαθίαο άκεζεο εθηύπσζεο ζηελ θαηεύζπλζε μεξά-πξνο-πινίν θαη πινίν-πξνο-μεξά Δθπνκπή/ιήςε κελπκάησλ πξνηεξαηόηεηαο θηλδύλνπ, κε απόιπηε πξνηεξαηόηεηα έλαληη όισλ ησλ άιισλ ξαδηνεπηθνηλσληώλ Σήξεζε θπιαθήο γηα ζπλαγεξκνύο θηλδύλνπ ζην ζύζηεκα Inmarsat C, ζηελ θαηεύζπλζε πινίν πξνο μεξά θαη εηδηθόηεξα, άκεζε επηβεβαίσζε ιήςεο κηαο θιήζεο θηλδύλνπ 2, από ηνλ παξάθηην εμνπιηζκό πνπ έρεη δηαηεζεί γηα ην ζθνπό απηό, ζην ΔΚΔΓ. * ύκθσλα κε Κεθ. IV Γ SOLAS 74 [ΠΓ 474/1991 (175Α ), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη] 2 MIA ΔΚΠΟΜΠΗ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΜΔΩ ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΘΑ ΠΑΡΔΥΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: - ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΙΝΓΤΝΔΤΟΝΣΟ (MMSI) - ΦΤΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ - 6 -

7 2.5.4 Δθπνκπή/ιήςε γεληθώλ ξαδηνεπηθνηλσληώλ κε ρξήζε ξαδηνηειεθσλίαο, ηειεηππίαο, ηειενκνηνηππίαο, κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (REAL TIME επηθνηλσλία) κέζσ ζπζηήκαηνο INMARSAT-B θαη Mini-M Δθπνκπή/ιήςε γεληθώλ ξαδηνεπηθνηλσληώλ κε ρξήζε ηειεηππίαο, ηειενκνηνηππίαο, κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (STORE AND FORWARD επηθνηλσλία) κέζσ ζπζηήκαηνο INMARSAT-C Δθπνκπή/ιήςε γεληθώλ ξαδηνεπηθνηλσληώλ αληαπόθξηζεο Fleet 77/55/ Γηαζπνξά (broadcast) κεηεσξνινγηθνύ δειηίνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηελ METAREA III κέζσ ηεο Τπεξεζίαο SAFETYNET (INMARSAT-C), πξνγλώζεσλ (forecasts) ηελ UTC θαη UTC κέζσ δνξπθόξνπ AOR-E θαη αλαγγειηώλ (warnings) όηαλ απηέο εθδίδνληαη, κέζσ AOR-E θαη IOR Δθπνκπή πιεξνθνξηώλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο θαη λαπηηιηαθήο αζθάιεηαο κέζσ ηεο Τπεξεζίαο SAFETYNET θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πξνεγκέλεο νκαδηθήο θιήζεο (EGC) ηνπ INMARSAT, όηαλ απηό απαηηεζεί Δπηβεβαίσζε ιήςεο από ηνλ επίγεην δνξπθνξηθό ζηαζκό ησλ πξνο εθπνκπή κελπκάησλ. 2.6 ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ GMDSS Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα εμαζθαιίδεη ηελ 24σξε ηθαλόηεηά ηνπ γηα ηαρεία θαη αμηόπηζηε ιήςε ησλ ζεκάησλ θηλδύλνπ από ηνλ εμνπιηζκό πνπ δηαηίζεηαη γηα ην ζθνπό απηό εληόο ηεο Διιεληθήο πεξηνρήο έξεπλαο θαη δηάζσζεο (Διιεληθό SRR). Οπνηνζδήπνηε ζηαζκόο επηθπιαθήο πνπ ιακβάλεη έλα ζήκα θηλδύλνπ ζα είλαη ηθαλόο λα αλακεηαδίδεη άκεζα ην ζήκα ζην ΔΚΔΓ, γλσξίδνληαο παξάιιεια ηε ιήςε ηνπ ζήκαηνο Γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο GMDSS πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο ν αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζεη κε εθεδξηθό ηξόπν ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ηνπο, δηεπθξηλίδνληαο ηνλ ηξόπν απηό. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ εμαζθαιίζεη ηελ αδηάιεηπηε παξνρή θάπνηαο εθ ησλ ππεξεζηώλ ησλ παξαγξάθσλ 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.7, (κε θύξην ή εθεδξηθό ηξόπν) ζα ππνρξενύηαη ζε θαηαβνιή νηθνλνκηθήο ξήηξαο, ε νπνία ζα - ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΔ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΚΙΝΓΤΝΔΤΟΝΣΟ - ΩΡΑ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΙΓΜΑΣΟ - ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΛΗΗ - ΣΤΠΟ ΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ (ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ Ή ΣΗΛΔΣΤΠΙΑ) - ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΡΔΙΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΟΤ - ΔΙΓΟ ΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΒΟΗΘΔΙΑ - ΚΑΘΔ ΑΛΛΟ ΣΟΙΥΔΙΟ ΠΟΤ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΔ ΝΑ ΒΟΗΘΗΔΙ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΓΙΑΩΗ - 7 -

8 δηακνξθώλεηαη ζε πνζνζηό 0.25% επί ηνπ ζπλνιηθνύ εηήζηνπ ηηκήκαηνο ηεο ζύκβαζεο, αλά είδνο παξερόκελεο ππεξεζίαο θαη εκέξα κε ιεηηνπξγίαο. Η κε εμαζθάιηζε ηεο αδηάιεηπηεο παξνρήο θάπνηαο εθ ησλ ππεξεζηώλ ησλ παξαγξάθσλ 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.5.4, 2.5.5, (κε θύξην ή εθεδξηθό ηξόπν) ζα ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαβνιή νηθνλνκηθήο ξήηξαο, ε νπνία ζα δηακνξθώλεηαη ζε πνζνζηό 0.125% επί ηνπ ζπλνιηθνύ εηήζηνπ ηηκήκαηνο ηεο ζύκβαζεο, αλά είδνο παξερόκελεο ππεξεζίαο θαη εκέξα κε ιεηηνπξγίαο Δηδηθόηεξα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο NAVTEX (παξάγξαθνο 2.4) ε αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ππόθεηηαη ζε δεζκεύζεηο από πιεπξάο παξόρνπ νη νπνίεο ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ζα θαηαιήγνπλ ζε ξήηξα, σο αθνινύζσο : α) ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο ή πεξηζζόηεξνη εθ ησλ ζηαζκώλ παύζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ, ν πάξνρνο ζα ππνρξενύηαη ζε νηθνλνκηθή ξήηξα ε νπνία ζα δηακνξθώλεηαη ζε πνζνζηό 0.01% επί ηνπ ζπλνιηθνύ εηήζηνπ ηηκήκαηνο ηεο ζύκβαζεο, αλά εκέξα κε ιεηηνπξγίαο, γηα θάζε ζηαζκό εθπνκπήο αζξνηζηηθά. β) Δθόζνλ δελ εμαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε παξνρή ππεξεζηώλ γηα θάζε ζηαζκό από εθεδξηθό (από ηα αθξηβή ζεκεία αλαθνξάο ηνπ όπσο αλαθέξνληαη ζηελ 2.4.1), ν πάξνρνο δεζκεύεηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ επαλαθνξά ζηελ πξόηεξε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, ζε δηάζηεκα όρη πέξαλ ησλ 48 σξώλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν πάξνρνο ζα ππνρξενύηαη ζε νηθνλνκηθή ξήηξα ε νπνία ζα δηακνξθώλεηαη ζε πνζνζηό % επί ηνπ ζπλνιηθνύ εηήζηνπ ηηκήκαηνο ηεο ζύκβαζεο, αλά ώξα κε ιεηηνπξγίαο, γηα θάζε ζηαζκό εθπνκπήο αζξνηζηηθά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΜΧΝ Η εζληθή, δηεζλήο λνκνζεζία, ηα δηεζλή πξόηππα, νη νδεγίεο-ζπζηάζεηο-εγθύθιηνη-θαλνληζκνί Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ (IMO θαη ITU) θαη Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζε όηη αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ GMDSS, ζα εθαξκόδνληαη όπσο εθάζηνηε ηζρύνπλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΦΗ Κάζε πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί εθόζνλ δελ ηθαλνπνηεί θαηά ειάρηζην ηα αλαγξαθόκελα ζηηο παξαγξάθνπο ηεο παξνύζαο πξνδηαγξαθήο ζα απνξξίπηεηαη

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΑ Α.1 κοπόρ Σα δεύγε ζπζθεπώλ (θξππηνζπζθεπή-θαμ) ζα ρξεζηµνπνηεζνύλ από ην ΤΠηΠ/ Α.Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο επηπέδνπ δηαβάζµηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δνιαίο Κένηρο σνηονιζμού Έρεσνας-Γιάζωζης / Αεροπορικός Σομέας (ΔΚΔΓ/ΑΣ)

Δνιαίο Κένηρο σνηονιζμού Έρεσνας-Γιάζωζης / Αεροπορικός Σομέας (ΔΚΔΓ/ΑΣ) Δνιαίο Κένηρο σνηονιζμού Έρεσνας-Γιάζωζης / Αεροπορικός Σομέας (ΔΚΔΓ/ΑΣ) Joint Rescue Coordination Center / Aviation Sector (JRCC) -2- AVIATION SEARCH AND RESCUE ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δνιαίο Κένηρο σνηονιζμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΓΔΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: #850.000,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΓΔΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: #850.000,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΓΔΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: #850.000,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 1. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ηε Γηεύζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο-διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1.1 Ορισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο»

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ακθίθιεηα Φζηώηηδαο, 11/12/2012 Αξηζ. Πξση.: 521 Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κιεηζηό Δίθηπν Κηλεηήο Σειεθωλίαο ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο

Κιεηζηό Δίθηπν Κηλεηήο Σειεθωλίαο ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο Κιεηζηό Δίθηπν Κηλεηήο Σειεθωλίαο ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο 1. θνπόο ηεο παξνύζαο ελεκέξσζεο είλαη ε γλσζηνπνίεζε ηεο αλαλέσζεο (θαηόπηλ αλνηθηνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ) γηα έλα (1) ρξόλν ηεο ζύκβαζεο κε ηελ εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02/09/2015 Αξηζ. πξση. 10895/8-9-2015. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Οπξαλία Γ.Θαλαζνπνύινπ

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Οπξαλία Γ.Θαλαζνπνύινπ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ρηκνθαηάινγνο Δηαηξηθώλ Ξξνγξακκάησλ θαη πεξεζηώλ WIND

Ρηκνθαηάινγνο Δηαηξηθώλ Ξξνγξακκάησλ θαη πεξεζηώλ WIND Ρηκνθαηάινγνο Δηαηξηθώλ Ξξνγξακκάησλ θαη πεξεζηώλ WIND Ρα Δηαηξηθά Νηθνλνκηθά Ξξνγξάκκαηα WIND απεπζύλνληαη ζε επαγγεικαηίεο, αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξίεο, θαη παξέρνληαη ζύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΛΟΖΓΖΖ (GPS) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΡΑΜΟΥΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS PECOS4SMEs D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2 Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects

Διαβάστε περισσότερα