ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: , FAX: Web site: Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο» Η ομάδα εργαζίας για ηεν σποβολή ηων ανωηέρω προηάζεων: -Αμπελίδες Θεόδωρος Msc Γεωπόλνο πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο Γεωηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο -Θωμαΐδες άββας Γεωιόγνο Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο - Καβάια -Παζβάνηες Κων/νος Msc Γαζνιόγνο Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο Διεπζ/πνιε Καβάιαο -Μαραγκόδες Κων/νος Γεωπόλνο Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο Υξπζνύπνιε Καβάιαο Καβάια ΑΤΓΟΤΣΟ 2012

2 ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: , FAX: Web site: Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο» Καβάια ΑΤΓΟΤΣΟ 2012

3 Η ομάδα εργαζίας για ηεν σποβολή ηων ανωηέρω προηάζεων: -Αμπελίδες Θεόδωρος Msc Γεωπόλνο πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο Πηπρηνύρνο ηνπ ηκήκαηνο Γεωπνλίαο ηνπ Α.Π.Θ. ζηελ θαηεύζπλζε Φπηηθήο Παξαγωγήο από ην Έθηνηε εξγάζηεθε ωο Γεωπόλνο ζηνλ ηδηωηηθό θαη δεκόζην ηνκέα επί 10 έηε ζε επνρηαθέο εξγαζίεο θαη ζε πιεζώξα αληηθεηκέλωλ θαη θαιιηεξγεηώλ (πζθεπαζηήξηα παξαγγηώλ, Γαθνθηνλία, Δθθνθηζηήξηα Βάκβαθνο, Γεωξγηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο, Πνηνηηθό Έιεγρν, Πηζηνπνίεζε Αγξνηηθώλ Πξνϊόληωλ, Φπηώξηα, Γεωξγηθέο Αζθαιίζεηο, Δκπόξην Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξνϊόληωλ θαη Ληπαζκάηωλ θ.α.). Σν 2005 απέθηεζε κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ ζηελ δηαρείξηζε πδαηηθώλ πόξωλ ζην ηκήκα πνιηηηθώλ κεραληθώλ ηνπ Γ.Π.Θ..Από ην 2008 εξγάδεηαη ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ θαη κέρξη ζήκεξα είλαη ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλ. Μαθεδνλίαο. Έρεη πινύζηα ζπγγξαθηθή θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα κε αξθεηέο δεκνζηεύζεηο θαζώο θαη εκπεηξία ζε νκάδεο εξγαζίαο. Γλωξίδεη άξηζηα Αγγιηθά θαη ππνινγηζηέο. Τηλέφωνα επικοινωνίας , , -Θωμαΐδες άββας Γεωιόγνο Γεωιόγνο Α.Π.Θ., κε έδξα ηελ ΚΑΒΑΛΑ, θάηνρνο κειεηεηηθνύ πηπρίνπ ζηηο θαηεγνξίεο 27 - Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο θαη 20 - Γεωινγηθέο Μειέηεο θαη έξεπλεο, αξηζκό κεηξώνπ Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο κε 10 έηε δξαζηεξηόηεηα θπξίωο ζην ρώξν ηωλ ιαηνκείωλ θαη ηωλ γεωηξήζεωλ. Πξώελ ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο πδάηωλ Καβάιαο ( ) ωο ππεύζπλνο ηωλ ιαηνκείωλ Ν. Γξάκαο θαη αδξαλώλ πιηθώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ.. Έρεη πνιπεηή ελαζρόιεζε κε εθαξκνγέο GIS. Τηλέφωνα επικοινωνίας , -Παζβάνηες Κων/νος Msc Γαζνιόγνο Γελλήζεθε θαη κεγάιωζε ζηελ Διεπζεξνύπνιε Καβάιαο. Σν 1999 απνθνίηεζε από ην Γεληθό Λύθεην Διεπζεξνύπνιεο κε βαζκό απνιπηεξίνπ: 18 6/11 (Άξηζηα) θαη εηζήρζε ζηε ζρνιή Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξωλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θξάθεο από ηελ νπνία απνθνίηεζε ην 2004 κε βαζκό πηπρίνπ 8,03. Έθηνηε εθπιήξωζε ηηο ζηξαηηωηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο θαη εξγάζηεθε ζην Γεκόζην ωο ζπκβαζηνύρνο (Γαζαξρείν Γξάκαο, Καβάιαο θαη Πάξλεζαο) θαζώο θαη ζηνλ Ηδηωηηθό ηνκέα, ζε κειεηεηηθό (κειεηεηηθό γξαθείν) θαη ζε εξγνιεπηηθό επίπεδν (κεγάιε εηαηξία έξγωλ πξαζίλνπ) ωο ην ηέινο ηνπ 2009 γηα πεξίπνπ κία ηεηξαεηία. ην δηάζηεκα απηό δηεύξπλε ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ γλώζεηο θαη ην 2008 απνθνίηεζε από ην πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ηνπ Γ.Π.Θ. κε ηίηιν «Αεηθνξηθή δηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξωλ», θαηεύζπλζε «Υαξηνγξάθεζε Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεωλ Γαζνηερληθώλ Έξγωλ» κε βαζκό Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο: 10 (Άξηζηα). Από ηηο αξρέο ηνπ 2010 δξαζηεξηνπνηείηαη ωο ηδηώηεο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο Μειεηεηήο, ζηελ εθπόλεζε δαζηθώλ, θπηνηερληθήο δηακόξθωζεο θαη πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ, έρνληαο ήδε εθπνλήζεη πιήζνο κειεηώλ. Τηλέφωνα επικοινωνίας , -Μαραγκόδες Κων/νος Γεωπόλνο Πηπρηνύρνο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζην ηκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο κε θαηεύζπλζε ηελ Γηαρείξηζε Φπηηθήο Παξαγωγήο. Τπεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηωλ θαλόλωλ ηεο νινθιεξωκέλεο δηαρείξηζεο, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη θπηνπξνζηαζία ηωλ αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ ηνπ Α.. Υξπζνρωξίνπ. Σειέθωλα επηθνηλωλίαο , Ζ παξνύζα κειέηε πινπνηήζεθε θαηόπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ παξαηήκαηνο Αλ. Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο θ.μπζηαθίδε Εαθείξε ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 2

4 Δπραξηζηίεο Καηαξράο ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ην Γήκν Καβάιαο θαη ηε ΓΖΜΟΦΔΛΔΗΑ γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία ηνπο. Δπίζεο επραξηζηνύκε ηνπο : - θ.γεσξγνύζε Γήκν (Σνπνγξάθν) γηα ηνπο πνιύηηκνπο ράξηεο πνπ καο παξείρε. - θ.ρεγγνύδα Υξήζην (Γεσιόγν) γηα ηελ ηερληθή ηνπ βνήζεηα. - θ.βξεηό Αιέμαλδξν (Γ/ληή Γεκνηηθήο Αγνξάο ΓΖΜΟΦΔΛΔΗΑ) θαη ηνλ θ.παπαδόπνπιν Θεόδσξν (Αληηδήκαξρν-Γαζνιόγν) γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο. - θ. Μαξνπιά Δπζηξάηην γηα ηελ βνήζεηα πνπ καο παξείρε ζην μεθίλεκα ηεο πξνζπάζεηαο καο. - Σέινο επραξηζηνύκε θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο ΓΔ ηνπ παξαξηήκαηόο καο θ.μπζηαθίδε Εαθείξε γηα ηελ ζπλερή ππνζηήξημε θαη βνήζεηά ηνπ ζε όιε ηελ πξνζπάζεηά καο. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 3

5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ει. 1. ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΚΣΑΗ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ Ιζηνξηθή Αλαδξνκή Η κεγάιε θσηηά ηνπ Ιδηνθηεζηαθό Καζεζηώο ηεο έθηαζεο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ Ννκηθνί πεξηνξηζκνί θαη δηελέμεηο Οξηνζέηεζε ηεο έθηαζεο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ 8 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΝΣΟ ΣΗ ΔΚΣΑΗ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ Καιιηεξγνύκελεο θαη κε εθηάζεηο ηαπιηθέο Δγθαηαζηάζεηο Άζπξε Άκκνο Δγλαηία νδόο Δκπνξηθό ιηκάλη Φίιηππνο Β Διιεληθά Ληπάζκαηα ELFE ABEE (πξώελ Βηνκεραλία Φσζθνξηθώλ Ληπαζκάησλ) Άιιεο δξαζηεξηνπνηνύκελεο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΔΚΣΑΗ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεηεσξνινγηθά Γεδνκέλα ηεο πεξηνρήο Οξενγξαθηθή, ηνπνγξαθηθή δηακόξθσζε - Έδαθνο Υισξίδα Παλίδα Πηέζεηο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ-κίλδπλνη ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ Γεληθά Σεθηνληθή ηεο πεξηνρήο ΥΡΗΔΙ ΓΗ Γεληθά Γηαλνκέο Γεο 34

6 7. ΔΓΑΦΟΛΟΓΙΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΓΑΦΩΝ Γεληθά Δξκελεία ησλ εδαθνινγηθώλ αλαιύζεσλ Πξνηεηλόκελεο Καιιηέξγεηεο ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ Βαζηθέο αξρέο ησλ πξνηάζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθέο θηλήζεηο πινπνίεζεο πξνηάζεσλ Γεληθέο Πξνηάζεηο Δηδηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε εθηάζεσλ δαζηθνύ ραξαθηήξα κε έκθαζε ζηνλ Οηθνηνπξηζκό θαη ζηνλ Αγξνηνηνπξηζκό Οηθνηνπξηζκόο Αγξνηνπξηζκόο Μέηξα αλάπηπμεο νηθνηνπξηζκνύ θαη αγξνηνπξηζκνύ Κπξηόηεξα έξγα ππαίζξηαο αλαςπρήο ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ ΑΝΑ ΠΔΡΙΟΥΗ Αμηνπνίεζε παξαιηαθήο δώλεο Αμηνπνίεζε ηνπ ιόθνπ ησλ παζηώλ Πεξηνρή ηεο πξώελ ΠΑΠ Πεξηνρέο εθαηέξσζελ ηεο Δζληθήο νδνύ Καβάιαο Ξάλζεο &Δγλαηίαο Οδνύ Πεξηνρέο ησλ δηαλνκώλ Υαιθεξνύ Πεξηνρέο ινθώδεηο ρακεινύ πςνκέηξνπ Οξεηλέο πεξηνρέο κεγάινπ ζρεηηθά πςνκέηξνπ Οξεηλά πιαηώκαηα ζηελ Βόξεηα πεξηνρή ηνπ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΔΡΩ ΓΡΑΔΩΝ 64 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 69

7 1. ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΚΣΑΗ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ Σν αγξνηεκάρην - βνζθφηνπνο κε ηελ νλνκαζία ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ έθηαζεο η.κ. (ε νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ζηα ,06 η.κ. απφ ηελ ηνπνγξαθηθή ππεξεζία ηεο Ννκαξρίαο Καβάιαο) βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο πφιεο ηεο Καβάιαο. Πξφθεηηαη σο επί ην πιείζηνλ γηα κηα νξεηλή έθηαζε, κε ζεκαληηθέο φκσο πεδηλέο εθηάζεηο, πνπ μεθηλάεη απφ ηε ζάιαζζα θαη θηάλεη σο ην αγξφθηεκα ηεο Παιαηάο Καβάιαο ζηα φξηα ηνπ πξψελ Γήκνπ Φηιίππσλ. Ζ έθηαζε απηή αλήθεη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Γεκνηηθήο Κνηλνθεινχο Δπηρείξεζεο Καβάιαο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο κε ηελ επσλπκία «ΓΖΜΧΦΔΛΔΗΑ». Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ε έθηαζε πνπ αλήθεη ζην Γήκν Καβάιαο κεηψζεθε απφ ηηο παξαρσξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ δηάθνξα Τπνπξγεία, ηφζν ζε θαιιηεξγεηέο-αθηήκνλεο σο αγξνηεκάρηα, φζν θαη απφ απηέο πνπ έγηλαλ ζηνλ νηθηζκφ ηεο Άζπξεο Άκκνπ. Καηφπηλ απηψλ ησλ παξαρσξήζεσλ απέκεηλαλ ζηξέκκαηα. Μεγάια θνκκάηηα απηήο ηεο έθηαζεο έρνπλ παξαρσξεζεί γηα κείδνλνο ζεκαζίαο έξγα θαη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. Έηζη θνκκάηηα ηεο ελαπνκέλνπζαο έθηαζεο έρνπλ παξαρσξεζεί ζηελ ΔΛΦΔ ΑΒΔΔ (πξψελ ΒΦΛ), ζηελ Δγλαηία ΑΔ, ζην εκπνξηθφ ιηκάλη ηεο Καβάιαο Φίιηππνο Β θαζψο θαη ζε πιεζψξα άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικαηηψλ επξχηεξα ηεο Π.Δ. Καβάιαο, νη νπνίνη έρνπλ εγθαηαζηήζεη ηηο βηνηερλίεο ή ηνπο εκπνξηθνχο ηνπο ρψξνπο ζηελ πεξηνρή. 1.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή Ζ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ηνπ αγξνθηήκαηνο βνζθφηνπνο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηζηνξία ηεο Καβάιαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Δλδερνκέλσο ε πεξηνρή λα θαηνηθείηαη απφ ηα αξραία ρξφληα, αθνχ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηελ χπαξμε νηθηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξηγηαιίνπ απφ ηελ επνρή ηνπ ζηδήξνπ. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 1

8 ηα ηζηνξηθά ρξφληα απφ ηελ πεξηνρή απηή πεξλνχζε ην νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο πνπ ζπλέδεε ηελ πφιε ησλ Φηιίππσλ θαη ηελ Καβάια (Νεάπνιε, Υξηζηνχπνιε) κε ηελ αλαηνιηθή πεξηνρή θαη ην Βπδάληην. Μεηαγελέζηεξα θαη ζηελ Ρσκατθή επνρή θαηαζθεπάζηεθε ε Δγλαηία νδφο πνπ δηεξρφηαλ απφ ηελ πεξηνρή ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ θαη ζπλέδεε ην Γπξξάρην (επίλεην ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο) κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (πξσηεχνπζα ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο). Σν νδηθφ απηφ δίθηπν παξέκελε ζε ιεηηνπξγία επί αηψλεο. Ζ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο αθνινπζεί απηή ηεο Βπδαληηλήο θαη κεηέπεηηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Καηά ηελ Οζσκαληθή επνρή ε πεξηνρή απηή ρξεζηκνπνηείην γηα ηελ θηελνηξνθία σο βνζθφηνπνο, γεγνλφο πνπ ην ππνδειψλεη θαη ην φλνκα ηεο. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο πφιεο ηεο Καβάιαο ε πεξηνρή νρπξψζεθε κε νρπξσκαηηθά έξγα γηα ηελ άκπλα ηεο Καβάιαο ηφζν πξηλ ην Πξψην Παγθφζκην πφιεκν φζν θαη πξηλ ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ δηάζπαξηα παιαηά θηίζκαηα ηα νπνία ζην παξειζφλ δελ δηεξεπλήζεθαλ ηδηαηηέξσο απφ ηελ Αξραηνινγηθή ππεξεζία ιφγσ πηζαλφλ κεησκέλνπ αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξφζθαηα γεγνλφηα πνπ ζεκάδεςαλ ηελ πεξηνρή θαη ηνλ θπζηθφ πινχην απηήο είλαη ε θσηηά ηνπ 1985 γηα ηελ νπνία αλαθεξφκαζηε παξαθάησ. 1.2 Η κεγάιε θσηηά ηνπ 1985 Πξφθεηηαη γηα ηελ κεγαιχηεξε θσηηά ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηελ Καβάια ε νπνία πξνθάιεζε κεγάιεο δεκηέο ηφζν ζην πεξηαζηηθφ ηεο δάζνο φζν θαη ζηελ ίδηα ηελ πφιε αιιά θαη ζηα γχξσ ρσξηά. ην πέξαζκα ηεο θαηέζηξεςε ην ππάξρνλ ηφηε πινχζην δαζηθφ θεθάιαην ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ αθήλνληαο αλέπαθε κφλν ηελ πεξηνρή Άζπξα Υψκαηα (ιφθνο παζηψλ) θαη κεκνλσκέλεο άιιεο δηάζπαξηεο ζπζηάδεο ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 2

9 δάζνπο. Δθηηκήζεηο ηεο επνρήο θαηαγξάθνπλ πεξίπνπ ζηξέκκαηα απνηεθξσκέλεο έθηαζεο. Έθηνηε ζηηο εθηάζεηο ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ πνπ απνηεθξψζεθαλ δελ αλαβίσζε ην πεπθνδάζνο φπνπ ππήξρε αιιά επηθξάηεζε θπξίσο ρακειή δαζηθή βιάζηεζε (πνπξλάξηα θ.α.) φπσο θαίλεηαη ζηελ αλσηέξσ θσηνγξαθία. Μηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο θσηηάο αθνινπζεί παξαθάησ. Ζ θσηηά μεθίλεζε ην απφγεπκα ηεο ηέηαξηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Υαιθεξνχ πήξε δηαζηάζεηο ιφγσ ησλ πνιχ ηζρπξψλ αλεκψλ θαη απείιεζε λα θάςεη ην ρσξηφ, πξάγκα πνπ απνηξάπεθε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ράξε ζηηο ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο ηνπ ζηξαηνχ θαη ησλ άιισλ αλδξψλ πνπ έπαηξλαλ κέξνο ζηελ θαηάζβεζε. Έλα κέησπν ηεο θσηηάο πήξε θαηεχζπλζε πξνο ην αλαηνιηθφ κέξνο ηνπ Υαιθεξνχ θαη ηχιημε ζηηο θιφγεο ηελ Άλσ Λεπθή πξνθαιψληαο κεγάιεο δεκηέο. Έλα άιιν κέησπν ηεο θσηηάο πξνρψξεζε πξνο ηελ Καβάια δηαζρίδνληαο ηελ βφξεηα πεξηνρή ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ. Οη πξψηεο κηθξέο θιφγεο έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο πάλσ απφ ηα πςψκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηα βφξεηα ηνπ λεθξνηαθείνπ. Ο θαθφο ζπληνληζκφο, ε νιηγσξία θαη ελδερνκέλσο ε ππνηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κελ αλαραηηηζζεί ε θσηηά ζην ζεκείν εθείλν πξάγκα πνπ ήηαλ εθηθηφ. Ζ αδξάλεηα επέηξεπε ζηελ θσηηά λα πξνρσξήζεη πξνο ηνλ Άγην Σξπθψλα θαη απφ θεη ζηνλ Άγην Αζαλάζην, νη θάηνηθνη ηνπ νπνίνπ γχξσ ζηηο 7 ην απφγεπκα άξρηζαλ παληθφβιεηνη λα εγθαηαιείπνπλ ηα ζπίηηα ηνπο. Ζ επέκβαζε ησλ ζπλεξγείσλ θαζπζηέξεζε θαη έηζη δελ θαηφξζσζε λα απνηξέςεη ηελ επέθηαζε ηεο θσηηάο, ζηα πάλσ απφ ην ζαλαηφξην πςψκαηα νπφηε εθεί πήξε θνβεξέο δηαζηάζεηο. Παξάιιεια, έλα άιιν κέησπν θσηηάο εθδειψζεθε απφ αλαδσπχξσζε ηεο θσηηάο ζηνλ δξφκν πνπ νδεγνχζε πξνο ηελ Καβάια, ζην πάλσ κέξνο απφ ην λεθξνηαθείν φπνπ ην δάζνο απνηεθξψζεθε πιήξσο. Ζ θσηηά ζηελ πεξηνρή επεθηάζεθε εληφο ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ζην λφηην κέξνο ηεο θαη απείιεζε ηελ παξαθείκελε απνζήθε ππξνκαρηθψλ πνπ βξηζθφηαλ ηφηε ζηα φξηα ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ, πνπ εθθελψζεθε εζπεπζκέλα. ην θπξίσο κέησπν ε θσηηά ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 3

10 πξνρψξεζε γξήγνξα πξνο ηνλ ηαπξφ παξά ηηο κάηαηεο πξνζπάζεηεο ησλ ππξνζβεζηψλ. ηηο 9 ην βξάδπ νιφθιεξν ην πεπθφδαζνο κέρξη ζρεδφλ ηνλ Άγην ίια, είρε παξαδνζεί ζηηο θιφγεο δεκηνπξγψληαο εθηαιηηθή εηθφλα πάλσ απφ ηελ πφιε (Φψην). Λίγν αξγφηεξα ζηηο 10:25 ν ηξφκνο θαη ν παληθφο επηδεηλσζήθαλ απφ ηελ δηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε φιε ηελ πφιε ε νπνία βπζίζηεθε ζην ζθνηάδη. Ζ εθηαιηηθή αηκφζθαηξα ππνρξέσζε πνιινχο ζπκπνιίηεο λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο θαη λα θαηεβνχλ ζηνπο παξαιηαθνχο ρψξνπο φπνπ θαη μεκεξσζήθαλ. Γχξσ ζηηο 12 ην βξάδπ ηεο θεξχρζεθε ε πφιε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην ζρέδην «Ξελνθξάηεο». ηηο 1:25 ηα μεκεξψκαηα άλαςαλ πάιη ηα θσηά ηεο Καβάιαο, αιιά απηφ δελ κεηξίαζε ηνλ παληθφ. Καζψο νη θιφγεο άξρηζαλ λα θαηεθνξίδνπλ πξνο ηελ πφιε, εθαηνληάδεο θαβαιηψηεο άξρηζαλ λα εγθαηαιείπνπλ ηελ πφιε θαηεπζπλφκελνη ζην Παιηφ, ελψ αζηπλνκηθά ππξνζβεζηηθά θαη δαζνππξνζβεζηηθά απηνθίλεηα δηέζρηδαλ ηελ πφιε. ηηο 3 ηα μεκεξψκαηα ε αιινθξνζχλε έθηαζε ζην απνθνξχθσκα θαζψο ε θσηηά πέξαζε πξνο ηελ πιεπξά ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο Βχξσλα ελψ απεηιεηηθά πιεζίαζε ζηελ νδφ ειπβξίαο θαη ηα ζπίηηα ηνπ Πξνθήηε Ζιία. Φήκεο φηη θάεθαλ ην αλαηφξην (ηφηε άλσ Ννζνθνκείν), ην Γεξνθνκείν (Πνπιίδεην), ην μελνδνρείν Δγλαηία θπθινθνξνχζαλ ζπλέρεηα ζηελ πφιε θαη νη ζεηξήλεο ερνχζαλ γεληθφ ζπλαγεξκφ. Ζ θσηηά απφ ηηο 6 ηα μεκεξψκαηα ηηο καίλνληαλ, φκσο ήξζαλ 4 ππξνζβεζηηθά αεξνπιάλα γηα λα ζπλδξάκνπλ ζηελ ππξφζβεζε, κέρξη ην βξάδπ έξηρλαλ ηφλνπο λεξνχ ζηηο εζηίεο πνπ είραλ απνκείλεη. ηηο 9 ην πξσί έθζαζε ζηελ Καβάια θαη ν πξσζππνπξγφο Αλδξέαο Παπαλδξένπ ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ αλαπιεξσηή ππνπξγφ Γεσξγίαο. Σν βξάδπ ηηο αλαδσππξψζεθε ζε 7 ζεκεία ε θσηηά απεηιψληαο λα θαηαζηξέςεη θαη ηα ππφινηπα κηθξά θνκκάηηα πξαζίλνπ πνπ δηαζσζήθαλ ελψ έλα απφ ηα λέα «κέησπα» ηεο θσηηάο θαηεθφξηζε πξνο ηελ δηαζηαχξσζε ηνπ Ακπγδαιεψλα. ηηο 11 ην βξάδπ νη εζηίεο θσηηάο είραλ ηεζεί ζρεηηθά ππφ έιεγρν θαη νη Καβαιηψηεο έδσζαλ ηελ δηθή ηνπο πξνζπάζεηα λα θαηαζβεζηνχλ νη εζηίεο. Σα ζπλεξγεία παξέκεηλαλ ζε επηθπιαθή κέρξη ηα μεκεξψκαηα. 1.3 Ιδηνθηεζηαθό Καζεζηώο ηεο έθηαζεο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ Γηα απηή ηελ εδαθηθή έθηαζε ην Πξσηνδηθείν Καβάιαο κε ηελ αξηζ. 464/1938 απφθαζή ηνπ, δέρζεθε ηελ απφ αγσγή ηνπ Γήκνπ Καβάιαο θαη ηνλ αλαγλψξηζε σο θχξην θαη λνκέα ηεο βνζθήζηκνπ απηήο εθηάζεσο γλσζηήο κε ηελ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 4

11 νλνκαζία ΔΚΖ-ΚΑΠΟΤ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. Σν Δθεηείν Θξάθεο κε ηελ αξηζ. 56/1939 απφθαζε ηνπ επηθχξσζε ηελ 464/1938 απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Καβάιαο, ν δε Άξεηνο Πάγνο κε ηελ αξηζ. 135/1940 απφθαζε ηνπ απέξξηςε ηελ απφ αίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ γηα αλαίξεζε ηεο αξηζ. 56/1939 απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ Θξάθεο. Καηφπηλ απηψλ κε ηελ αξηζ. Πξση. 4021/ απφθαζε ηνπ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ελέθξηλε ηελ παξάδνζε ηνπ παξαπάλσ βνζθφηνπνπ εηο ηνλ Γήκν Καβάιαο θαη επαθνινχζεζε ην απφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο κεηαμχ εθπξνζψπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. Με ην αξηζ. 635/ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Καβάιαο πηζηνπνηείηαη φηη ε αξηζ. 4021/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Γεληθή Γ/λζε Γεκ. Πεξηνπζίαο κεηαγξάθεθε ζηνλ ηφκν 18 θαη κε αχμνληα αξηζκφ 1940 ησλ βηβιίσλ κεηαγξαθψλ Τπνζεθνθπιαθείνπ Καβάιαο. Με ηελ αξηζ. 61/1993 απφθαζε ηνπ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Καβάιαο ππνρξεψλεη ηελ κεηαγξαθνθχιαθα Καβάιαο λα κεηαγξάςεη ζην βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ Γήκν Καβάιαο ηηο αξηζ. 56/1939 θαη 135/1940 απνθάζεηο ηνπ Δθεηείνπ Θξάθεο θαη ηνπ Αξείνπ Πάγνπ αληίζηνηρα. Καηφπηλ απηνχ εθδφζεθε ην αξηζ. 2679/ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Καβάιαο κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη φηη ε κε αξηζ. 56/ απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Θξάθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξηζ. 135/40 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κεηαγξάθεθαλ ζηνλ ηφκν 45 ησλ βηβιίσλ κεηαγξαθψλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Καβάιαο κε αχμνληα αξηζκφ Με ην αξηζ. 9/ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Καβάιαο ε εηδηθή Τπνζεθνθχιαθαο Καβάιαο πηζηνπνηεί φηη κε αχμνληα αξηζκφ 1306 θαη ζηνλ ηφκν 45 ηνπ βηβιίνπ κεηαγξαθψλ, θαηαρσξήζεθαλ νη απνθάζεηο κε αξηζ. 56/1939 θαη 135/1940 ηνπ Δθεηείνπ Θξάθεο θαη ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Δπί δε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο γηα λα ηνπ ρνξεγεζεί πηζηνπνηεηηθφ θπξηφηεηνο, βαξψλ θαη κε δηεθδηθήζεσλ, ηνπ γλσξίδεη πσο θαζίζηαηαη αλέθηθηνο ε έθδνζεο ηνχησλ ειιείςεη επαξθψλ θαζνδεγεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ιφγσ ζπγρχζεσο ησλ κεξηδίσλ. 1.4 Ννκηθνί πεξηνξηζκνί θαη δηελέμεηο Ζ επξχηεξε πεξηνρή θαηά θαηξνχο θαη παξαθνινπζψληαο ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ ηεο Καβάιαο παξά ην μεθάζαξν ηδηνθηεζηαθφ ηεο θαζεζηψο, φπσο έρνπκε αλαιχζεη παξαπάλσ, έρεη απνηειέζεη κήινλ ηεο έξηδνο κεηαμχ ηνπ δήκνπ Καβάιαο θαη άιισλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα ππήξμε δηθαζηηθή δηακάρε γηα ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 5

12 ηκήκα ηεο πεξηνρήο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Καβάιαο ζην λέν εκπνξηθφ ιηκάλη ηεο Καβάιαο φζνλ αθνξά ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο πξνο ηνλ Γήκν Καβάιαο γηα κέξνο ηεο έθηαζεο ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ πνπ θαηέιαβε ην ιηκάλη. Δπίζεο αλάινγε πεξίπησζε είλαη θαη ε θαηαζθεπή ηαζκνχ Δμππεξέηεζεο Απηνθηλήησλ επί ηεο Δγλαηίαο νδνχ απφ ηελ Δγλαηία Α.Δ. ε νπνία θαηαζθεχαζε ηελ νδφ θαη ζρεδίαδε ηέηνην ζηαζκφ εληφο ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ε νπνία φκσο αλήθεη θαη ζην αηζζεηηθφ Γάζνο Ακπγδαιεψλα. Σν ηειεπηαίν θαηξφ γίλεηαη απφ ηνλ Γήκν Καβάιαο δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο λα αζθεζεί αγσγή θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ επεηδή πνιιέο θνξέο θαηά ην παξειζφλ πξνέβε ζε δηαλνκέο θαη παξαρσξήζεηο αθηλήησλ ζε επηρεηξεκαηίεο (πψιεζε) ή ζε αθηήκνλεο αγξφηεο (δσξεάλ παξαρψξεζε) ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ, ε νπνία φκσο αλήθεη ζην δήκν Καβάιαο. Δθηηκάηαη έηζη φηη ν δήκνο ππέζηε κεγάιε νηθνλνκηθή δεκία απφ ηελ απψιεηα έθηαζεο γεο ε νπνία εθηηκάηαη φηη θηάλεη ηα ζηξέκκαηα καδί κε ηηο θαηαπαηήζεηο. Ζ δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ πεξηνρή έζεζε επηπιένλ πεξηνξηζκνχο ζηελ ρξήζε ηεο έθηαζεο ζε κηα δψλε 20 κέηξσλ (άξζξν 1 π.δ. 3.1/ ) φζνλ αθνξά ηελ δφκεζε εληφο θαη εθηφο ζρεδίσλ νηθηζκνχ. κσο θαηά πεξίπησζε ζε εγθεθξηκέλα ΓΠ απηή απμάλεηαη ζηα 90 θαη 200 κέηξα. ζνλ αθνξά δε ηηο θαιιηέξγεηεο απηέο δελ πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά απφ απηήλ ηελ θαηαζθεπή δηφηη είλαη ππφγεηα. Μφλν ζε πεξηπηψζεηο ππφγεησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ παξαθνινχζεζεο ηνπ αγσγνχ αεξίνπ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί. Απφ ηελ πεξηνρή επίζεο δηέξρνληαη θαη αγσγνί ξεχκαηνο ππεξχςειεο ηάζεο πνπ ελδερνκέλσο λα ζέηνπλ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε θάζε ελδερφκελε ρξήζε πνπ ζρεδηάδνπκε πιεζίνλ ηνπο. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 6

13 Φψην: Αγσγνί ππεξχςειεο ηάζεο δηεξρφκελνη απφ ηελ έθηαζε ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ζηα αξηζηεξά θαη ζηα δεμηά θαη επί ηεο θνξπθνγξακκήο δηαθξίλεηαη σο πξφζθαηε εθζθαθή ν αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 7

14 1.5 Οξηνζέηεζε ηεο έθηαζεο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ Ζ παξαπάλσ πεξηνρή νξηνζεηείηαη κε παξαιία απφ ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ιφθνπ «ΑΠΡΖ ΑΜΜΟ» θαη απφ ηνπο πξφπνδεο απηνχ πξνο ην βφξεην κέξνο ηεο ζέζεσο Κνχξνπ Σζεζκέ, ηεο δεκνζίαο νδνχ ακπάλ ( Πξνζθπλεηήξην Άγηνο χιαο), Κνπξνχ Σεπέ ηεο ζέζεσο Σζνξί ρσξίνπ Μ. Σζαξί, απφ ην ξπάθη Καιπαθιή-Ογινχ Γεξεζί θαη θαηαιήγεη ζην ξπάθη Καξαληάγ κέρξη ησλ γλσζηψλ νξίσλ Παιαηάο Καβάιαο θαη βνζθήο Φνπληνπθιή. Σν εκβαδφλ ηεο βξέζεθε λα είλαη ηεηξαγσληθά κέηξα. Με λεψηεξε κέηξεζε ηνπ Γξαθείνπ Σνπνγξαθηθήο ηεο Ννκαξρίαο Καβάιαο ε παξαπάλσ έθηαζε βξέζεθε λα έρεη εκβαδφλ ,06 ηεηξαγσληθά κέηξα θαη νξίδεηαη κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ ηεο φπσο απηέο αλαγξάθνληαλ ζηελ ζπλεκκέλε θαηάζηαζε. Με ην αξηζ. Πξση. 3948/ έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Σνπνγξαθηθήο πξνο ηνλ Γήκν Καβάιαο, ηνλ γλσξίδεη φηη ζηελ πεξηνρή βνζθήο ΔΚΖ-ΚΑΠΟΤ έρεη δηαλεκεζεί ζε αθηήκνλεο ζπλνιηθή έθηαζε ηεηξαγσληθά κέηξα, ήηνη εληφο ηνπ αγξνθηήκαηνο Παιαηάο Καβάιαο η.κ., εληφο αγξνθηήκαηνο Υαιθεξνχ η.κ., εληφο Καβάιαο η.κ. θαη ζηελ Άζπξε Άκκν η.κ. Καηφπηλ απηνχ απνκέλεη έθηαζε ζηξεκκάησλ ρσξίο λα ππνινγηζζνχλ νη παξαρσξήζεηο ΓΑΠ, ζηελ πεξηνρή Άζπξεο Άκκνπ θαη ην ηκήκα Ν. Καξβάιεο - Υαιθεξνχ λφηηα ηεο εζληθήο νδνχ, ηεο Βηνκεραλίαο Φσζθνξηθψλ Ληπαζκάησλ θαη πξφζθαηα ηεο Δγλαηίαο νδνχ θαη ηνπ εκπνξηθνχ ιηκαληνχ ηεο Καβάιαο Φίιηππνο Β. εκαληηθή εμέιημε γηα ηελ πεξηνρή ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ απνηέιεζε θαη ε θήξπμε κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηεο δαζηθήο έθηαζεο ηεο πεξηνρήο «Ακπγδαιεψλνο» Καβάιαο σο αηζζεηηθνχ Γάζνπο ην 1979 ( ΦΔΚ Γ 606/ ). εκαληηθφ κέξνο ηεο νπνίαο έθηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ (2.000 πεξίπνπ ζηξέκκαηα). Δπίζεο ζηελ επφκελε ζειίδα (Υάξηεο 1 πςειήο αλάιπζεο) απεηθνλίδεηαη ε παξαπάλσ έθηαζε ζε δνξπθνξηθή θσηνγξαθία κε πεξαζκέλεο ηηο ζπληεηαγκέλεο x θαη y δηαρσξηδφκελε κε πξάζηλε δηαθξηηή γξακκή ε νπνία είλαη αξηζκεκέλε κε ηνπο αξηζκνχο 1 έσο 136 (ζε θάζε θακπχισζε ηεο) θαη ζε θιίκαθα ράξηε 1: ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 8

15 ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 9

16 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΝΣΟ ΣΗ ΔΚΣΑΗ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ 2.1 Καιιηεξγνύκελεο θαη κε εθηάζεηο πσο έρνπκε αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ ππάξρνπλ κεγάια ηκήκαηα ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα γεσξγηθή ρξήζε θαη έρνπλ αθαηξεζεί απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ δήκνπ Καβάιαο. ε απηέο ηηο πεξηνρέο πέξαλ ησλ επαγγεικαηηθψλ ρξήζεσλ (βηνηερλίεο-βηνκεραλίεο) πνπ ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ ε βαζηθή ηνπο ρξήζε είλαη ε αγξνηηθή θαη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ ε θηελνηξνθηθή ρξήζε (βνζθνηφπηα). ζνλ αθνξά ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, ζεκαληηθφ πνζνζηφ απηψλ θαηαιακβάλνπλ ηα ειαηφδεληξα θαζψο ε πεξηνρή απηή κε ηελ λφηηα παξαζαιάζζηα έθζεζε ηεο θαζίζηαηαη ηδαληθή γηα απηή ηελ πνιπεηή θαιιηέξγεηα. Άιισζηε ζηελ γχξσ πεξηνρή ππάξρεη πιεζψξα απηνθπψλ θπηψλ αγξηειηάο πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ δείθηε επδνθίκεζεο ηεο ελ ιφγσ θαιιηέξγεηαο. Άιιεο θαιιηέξγεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή είλαη ηα ρεηκεξηλά ζηηεξά (ηηάξη θπξίσο θαη ιηγφηεξν Κξηζάξη θαη ηα εαξηλά ζηηεξά (Αξαβφζηηνο) θαζψο θαη νη νπσξψλεο κε αθηηλίδηα θαη ακπέιηα. Ζ άξδεπζε ησλ παξαπάλσ θαιιηεξγεηψλ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε γεσηξήζεσλ. Απφ ηηο εθηάζεηο πνπ έρνπλ δηαλεκεζεί ζε αθηήκνλεο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν πνιιέο απφ απηέο λα παξακέλνπλ αθαιιηέξγεηεο γηα πνιιά έηε. Απηφ ην γεγνλφο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηηο εθηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «ζρεηηθψο ρακειφηεξεο παξαγσγηθφηεηαο» ιφγσ θιίζεσο ή χπαξμεο βξάρσλ ζε απηέο θαη ιφγσ έιιεηςεο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ θαη λεξνχ πνπ κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα απηψλ ησλ αγξνηεκαρίσλ. Άιινο ιφγνο πνπ είλαη αθαιιηέξγεηα απηά ηα αγξνηεκάρηα είλαη ην πεξίπινθν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο απηψλ ησλ εθηάζεσλ πνπ κεηά απφ ρξφληα θέξνληαη λα αλήθνπλ ζε πνιινχο ηδηνθηήηεο πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ αλάιεςε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο απφ θάπνηνλ αγξφηε απφ δχζθνιε έσο αδχλαηε. Δθαξκνγή έξγσλ αλαδαζκνχ ζε απηέο ηηο εθηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν αγξνηηθφ ελδηαθέξνλ ζα ιχζεη απηφ ην πξφβιεκα. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 10

17 Φψην : Αγξφθηεκα δηαλεκεκέλν ζε αθηήκνλα κε εκθαλή πνιπεηή ζεκάδηα εγθαηάιεηςεο Παξαθάησ ζηνλ Υάξηε 2 κε ηηο δψλεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θπηψλ σο πξνο ηελ ζεξκνθξαζία βιέπνπκε φηη ε πεξηνρή ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ αλήθεη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ Εψλε 9 κε νξηζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο λα αλήθνπλ ζηελ δψλε 8. Απηφο ν ραξαθηεξηζκφο θαζνξίδεη φηη θπηά (θαιιηεξγνχκελα ή κε) κε αλζεθηηθφηεηα ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη -7 θαη κέρξη -12 o C κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 11

18 2.2 ηαπιηθέο Δγθαηαζηάζεηο Δληφο ηνπ αγξνθηήκαηνο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ δελ ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο νξγαλσκέλεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. κσο εθηφο ησλ νξίσλ απηήο ηεο έθηαζεο θαη ζρεδφλ εθαπηνκεληθά απηήο ππάξρνπλ 3 εγθαηεζηεκέλεο ζηαπιηθέο κνλάδεο κε αηγνπξφβαηα. Απηέο νη εγθαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ θαηλφκελα εγθαηάιεηςεο ή ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 12

19 ππνιεηηνπξγίαο. πγθεθξηκέλα νη 2 βξίζθνληαη Βνξείσο ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ θαη ε ηξίηε ζηα Αλαηνιηθά ηεο. Δληφο ηεο έθηαζεο ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ θαη ζε παξαρσξεκέλεο εθηάζεηο ππάξρνπλ 3-4 πξφρεηξα θαηαιχκαηα δψσλ (καληξηά) πνπ ζηεγάδνπλ αηγνπξφβαηα. πλήζεο πξαθηηθή απφ ηνπο Έιιελεο θηελνηξφθνπο αηγνπξνβάησλ είλαη ε ρξήζε θνηλφρξεζησλ θαη εγθαηαιειεηκκέλσλ αγξνηεκαρίσλ σο βνζθνηφπσλ. Δπεηδή ππάξρνπλ ηέηνηεο εθηάζεηο θαη εληφο ηνπ αγξνθηήκαηνο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ, δελ απνθιείεηαη ε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο ελ ιφγσ θηελνηξφθνπο ή θαη απφ άιινπο γηα ηελ βφζθεζε ηνπ δσηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ ζε απηέο ηηο εθηάζεηο. Σν γεγνλφο απηφ θάιιηζηα απνδεηθλχεηαη θαη απφ κηα επίζθεςε επί ηφπνπ ζε απηέο ηηο εθηάζεηο. Απηή ε πξαθηηθή φκσο ρσξίο ζρεδηαζκφ θαη ζρεηηθή αδεηνδφηεζε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ππεξβφζθεζεο, ππνβάζκηζεο δηάβξσζεο θαη θαηαζηξνθήο ησλ εδαθψλ θαη ελ γέλεη ηνπ πεξηβάιινληνο. Φψην: Κνηλφρξεζηεο θαη αθαιιηέξγεηεο γεσξγηθέο εθηάζεηο κε εκθαλή ηα ζεκάδηα βφζθεζεο θαη ππεξβφζθεζεο. 2.3 Άζπξε Άκκνο Ζ Άζπξε Άκκνο βξίζθεηαη εληφο ηεο αξρηθήο νξηνζεηεκέλεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ. Πξφθεηηαη γηα έλα παξαζαιάζζην ρσξηφ ηεο Καβάιαο ηνπ νπνίνπ ε έθηαζε θαζψο θαη νη γχξσ απφ απηφ εθηάζεηο έρνπλ αθαηξεζεί απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 13

20 ιφγσ παξαρσξήζεσλ πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ γίλεη. Σν ρσξηφ απηφ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζην Γήκν Καβάιαο. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 δηαζέηεη 92 κφληκνπο θαηνίθνπο. Σν φλνκα ηνπ ρσξηνχ πξνέξρεηαη απφ ηελ άζπξε άκκν πνπ ζπλαληάηαη ζηελ εθεί παξαιία ηνπ ρσξηνχ. Ζ παξαιία ηεο Άζπξεο Άκκνπ (θψην αξηζηεξά) καδί κε ηελ παξαιία πνπ ππάξρεη ζηνλ ιφθν παζηψλ (ή Άζπξα Υψκαηα, θψην δεμηά) είλαη νη 2 παξαιίεο πνπ ππάξρνπλ εληφο ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ. Ζ παξαιία ηεο Άζπξεο Άκκνπ αθφκα θαη ζήκεξα αμηνπνηείηαη απφ ηνπο ινπφκελνπο ρσξίο λα ππάξρεη ηδηαίηεξε εκπνξηθή αμηνπνίεζε ηεο. Μάιηζηα παιηφηεξα πνιινί «ζάβνληαλ» θπξηνιεθηηθά ζηελ ζαπκαηνπξγή άζπξε άκκν πνπ έδσζε θαη ην φλνκά ηεο ζηελ πεξηνρή. Δλψ ε παξαιία ησλ παζηψλ ιφγσ ηεο απνκφλσζεο ηεο θαη ηεο δχζθνιεο πξφζβαζεο παξά ηελ νκνξθηά ηεο είλαη άγλσζηε ζε πνιινχο. 2.4 Δγλαηία νδόο Σν βαζηθφηεξν έξγν ππνδνκήο πνπ εθηειέζηεθε ζηελ πεξηνρή ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη άιιαμε ηε γεσγξαθία ηεο, ην εκπφξην θαη ηηο κεηαθνξέο καδί κε ην λέν ιηκάλη (Φίιιηπνο Β ) είλαη ε Δγλαηία Οδφο. Ζ ζχλδεζε ηεο Ζγνπκελίηζαο κε ηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη ηα ζχλνξα κε ηελ Σνπξθία ηαπηφρξνλα έθεξε πην θνληά απνκαθξπζκέλεο θαη ππνβαζκηζκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, φπσο ε Ήπεηξνο θαη ε Γπηηθή Μαθεδνλία. Ζ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ε πεξηνρή ηεο Καβάιαο κφλν νθέιε κπνξεί λα έρεη απφ ηνλ νδηθφ απηφλ άμνλα, θαζψο ε Δγλαηία δηαζρίδεη ηελ πιεηνςεθία ησλ λνκψλ ηεο πεξηνρήο θαη απνηειεί ηφζν αλαπηπμηαθφ θηλεηήξην κνριφ αιιά θαη κέζν ζχλδεζεο ηφζν ησλ θνηλσληψλ φζν θαη ησλ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 14

21 νηθνλνκηψλ ησλ πεξηνρψλ πνπ δηαζρίδεη πξνάγνληαο θαη ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Ζ Καβάια απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζεκεία αλαθνξάο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ, εηδηθά ζην αλαηνιηθφ ηεο ηκήκα. Ζ παξνπζία ηνπ λένπ ιηκέλα ηεο Καβάιαο ζα απμήζεη ηελ επηξξνή ηεο πφιεο ζηνλ άμνλα ηεο Δγλαηίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θάζεηνπο άμνλεο ηεο φηαλ απηνί νινθιεξσζνχλ αιιά θαη ηελ ζρεδηαδφκελε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ λένπ ιηκαληνχ ηεο Καβάιαο. Ζ πεξηνρή ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ δηαζρίδεηαη απφ ηελ Δγλαηία νδφ εθαηέξσζελ ηεο νπνίαο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί δψλεο νηθηζηηθνχ ειέγρνπ νη νπνίεο νπζηαζηηθά αλήθνπλ ζηελ Δγλαηία νδφ πεξηνξίδνληαο ηηο δξάζεηο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ εθεί. Πέξαλ απηνχ φκσο ε Δγλαηία νδφο κπνξεί λα απνηειέζεη κνριφ αλάπηπμεο θαη γηα ηελ κειεηψκελε έθηαζε ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ. Δληφο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο (ΟΣΑ), ε Δγλαηία νδφο είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθή. Ζ ράξαμή ηεο, πξνζδίδεη ραξαθηήξα πεξηθεξεηαθήο νδνχ γηα ηελ πφιε ηεο Καβάιαο, απνζπκθνξίδνληαο ηελ θπθινθνξία ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο. ην ηκήκα εληφο ηνπ δήκνπ Καβάιαο ππάξρνπλ 4 «έμνδνη» - αληζφπεδνη θφκβνη: ην Παιηφ, ζηνλ Άγην χιια (ε δπηηθή είζνδνο ηεο πφιεο θαη θφκβνο κε ηνλ άμνλα Καβάια Γξάκα), ζηελ πεξηνρή ηεο Άζπξε Άκκνπ εληφο ηνπ αγξνθηήκαηνο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ(ε αλαηνιηθή είζνδνο ηεο πφιεο θαη ε εμππεξέηεζε ηφζν ηνπ λένπ ιηκέλα φζν θαη ηεο Νέαο Καξβάιεο) θαη ιίγν αλαηνιηθφηεξα, κεηαμχ Νέαο Καξβάιεο θαη Υαιθεξνχ, ν κεξηθφο θφκβνο δπηηθήο εηζφδνπ ζηε Νέα Καξβάιε πνπ εμππεξεηεί θαη ην Βηνηερληθφ Πάξθν πνπ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ αιιά εθηφο απηήο. 2.5 Δκπνξηθό ιηκάλη Φίιηππνο Β Ζ αλάπηπμε ηεο πφιεο ηεο Καβάιαο θαη νη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ ρψξα καο αιιά θαη ζηα Βαιθάληα (Καηάξξεπζε ππαξθηνχ νζηαιηζκνχ) θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ θαηαζθεπή λένπ κεγαιχηεξνπ εκπνξηθνχ ιηκαληνχ έμσ απφ ηελ πφιε. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 15

22 Γεληθέο θαη εηδηθέο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ απφ ην 1966, θαηέιεμαλ ζηελ πξφηαζε γηα θαηαζθεπή ελφο λένπ ζχγρξνλνπ ιηκαληνχ ζηελ Νέα Καξβάιε ζε απφζηαζε 8 ρηι. αλαηνιηθά ηεο πφιεο, εληφο ηεο πεξηνρήο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ζηελ αλαηνιηθή παξαιηαθή πεξηνρή ηνπ ιφθνπ παζηψλ. Σν ιηκάλη δηαζέηεη άκεζε ζχλδεζε ζηελ Δγλαηία νδφ (ηκήκα ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ) θαη ππάξρεη άκεζε ζπλέξγεηα ησλ 2 κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ. Τπάξρεη κάιηζηα θαη ζρεδηαζκφο θαηαζθεπήο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο ηνπ ιηκαληνχ αιιά είλαη άγλσζην πφηε θαη αλ απηφο ζα πινπνηεζεί. Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ εκπνξηθνχ ιηκέλα «Φίιηππνο Β» μεθίλεζαλ ην ήκεξα, ην εκπνξηθφ ιηκάλη δηαζέηεη θξεπίδσκα κήθνπο 400 κ., βάζνο ζην θξεπίδσκα 10,5 κ. θαη ρψξν δηαρείξηζεο & απνζήθεπζεο θνξηίσλ η.κ. Με ηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ ηαπηφρξνλα 2 πινία κήθνπο 190 κ. θαη έλα πινίν Ro-Ro. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηνπ, ην εκπνξηθφ ιηκάλη ζα δηαζέηεη θξεπηδψκαηα κήθνπο 900 κ., βάζνο ζηα θξεπηδψκαηα έσο θαη 12 κ. θαη ρψξν δηαρείξηζεο & απνζήθεπζεο θνξηίσλ η.κ.. Οη θαηαζθεπέο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κπαδψλνληαο ην παξαιηαθφ κέησπν ηεο πεξηνρήο ηνπ αθξσηεξίνπ παζηψλ. Σν φξακα γηα ην εκπνξηθφ ιηκάλη «Φίιηππνο Β», είλαη λα απνηειέζεη θχξηα πχιε πξνο ηα αλαηνιηθά Βαιθάληα, κε έκθαζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ιεηηνπξγψληαο βνεζεηηθά ζηελ αλάπηπμε φιεο ηεο πεξηνρήο. 2.6 Διιεληθά Ληπάζκαηα ELFE ABEE (πξώελ Βηνκεραλία Φσζθνξηθώλ Ληπαζκάησλ) Ζ Βηνκεραλία Φσζθνξηθψλ Ληπαζκάησλ (Β.Φ.Λ.) ηδξχζεθε απφ ηνλ φκηιν ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην Πξφθεηηαη γηα επελδπηηθφ έξγν κεγάιεο θιίκαθαο θαη έληαζεο ηερλνινγίαο, ζχκβνιν ηεο ειιεληθήο ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 16

23 εθβηνκεράληζεο ηεο δεθαεηίαο Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε εμαζθαιίδεη πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζε δπλακηθέο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Β. Διιάδαο ελψ απνηειεί κεγάιν εξγνδφηε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Π.Δ. Καβάιαο. Δπηπιένλ ζε πεξηφδνπο αηρκήο απμάλεηαη ε απαζρφιεζε κε ηελ ρξήζε επνρηθνχ πξνζσπηθνχ ελψ έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο επαγγεικαηηψλ (νδεγνί, κεηαθνξείο, ζπλεξγεία ζπληήξεζεο, θ.α.) ηεο πεξηνρήο βξίζθεη απαζρφιεζε ζην εξγνζηάζην. ήκεξα, κεηά απφ ζπλερή θχκαηα απνιχζεσλ ε Β.Φ.Λ. απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 500 εξγαδφκελνπο. Πέξαλ απηψλ ε βηνκεραλία αμηνπνηεί ζην κέγηζην ην ηδηφθηεην ιηκάλη ηεο θαη ηελ εγγχηεηα ηεο πιένλ κε ηελ Δγλαηία νδφ θαη ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή. Σν βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα θαηαιακβάλεη έθηαζε ζηξεκκάησλ ζηελ παξαιία ηεο Νέαο Καξβάιεο θαη δεζπφδεη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ έθηαζε απηή είρε παξαρσξεζεί γηα 45 ρξφληα απφ ην δεκφζην ζηελ Βηνκεραλία. Πξφζθαηα ζε λνκνζρέδην ηνπ 2009 θαη ελφςεη ηεο ηφηε ηδησηηθνπνίεζεο ηεο βηνκεραλίαο ε παξαρψξεζε απηή αλαλεψζεθε απφ ην Γεκφζην ζηελ Βηνκεραλία γηα άιια 25 έηε. Μεγάιν κέξνο απηήο ηεο έθηαζεο βξίζθεηαη εληφο ηνπ αγξνθηήκαηνο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ (βιέπε ράξηε 1). Δληφο φκσο απηήο ηεο έθηαζεο δελ ππάξρνπλ βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο αιιά ε έθηαζε θαιιηεξγείηαη απφ ηελ ίδηα ηελ βηνκεραλία κε εηήζηεο θαη πνιπεηήο θαιιηέξγεηεο (ειαηφδεληξα θαη αξαβφζηηνο). Ζ βηνκεραλία πεξηιακβάλεη κνλάδεο παξαγσγήο ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηδηφθηεην ιηκάλη θαη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο. Καηά θαηξνχο ε κνλάδα έρεη πινπνηήζεη ζεκαληηθά επελδπηηθά πξνγξάκκαηα εθζπγρξνληζκνχ θαη επέθηαζεο ηεο παξαγσγήο. Σηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε δηεζλή αγνξά ιηπαζκάησλ έρνπλ αιιάμεη δξακαηηθά. φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ε δήηεζε γηα ιηπάζκαηα κεηψλεηαη ζπλερψο ιφγσ κείσζεο ησλ θαιιηεξγνπκέλσλ εθηάζεσλ φζν θαη κεηαζηξνθήο ζε νξγαληθέο θαιιηέξγεηεο. Ζ ηάζε απηή παξνπζηάδεη ελ κέξεη αληηζηξνθή ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο αχμεζεο δηεζλψο ηεο δήηεζεο ιηπαζκάησλ ιφγσ θαη ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο βαζηθψλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ (δεκεηξηαθά θ.α.). Ζ εηήζηα θαηαλάισζε ιηπαζκάησλ ζηελ Διιάδα απφ 2,2 εθαη. ηνλ. ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 1980, είρε δηακνξθσζεί ην 2008 ζε ιηγφηεξν απφ 1 εθαη. ηφλνπο. Οη ηφηε δπζνίσλεο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά ιηπαζκάησλ νδήγεζαλ ηε Β.Φ.Λ. ζηε ζπγρψλεπζε κε ηελ αληαγσληζηηθή εηαηξία Υεκηθέο Βηνκεραλίεο Βνξείνπ Διιάδνο πνπ δηαηεξνχζε κεγάιε παξαγσγηθή κνλάδα ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ αλαδήηεζε παξαγσγηθψλ δηεμφδσλ ζε λένπο ηνκείο ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 17

24 (θσζθνξηθφ αζβέζηην) θαη ζηε δεκηνπξγία εκπνξηθήο αιπζίδαο ιηαληθήο (ΑΓΡΟΔΦΟΓΗΑ). Μεηά θαη ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο (2006) ε Β.Φ.Λ. απνηειεί ηε κνλαδηθή κεγάιε κνλάδα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ ζηελ Διιάδα. Μεηά ηελ πψιεζε ηεο ζην κηιν Λαπξεληηάδε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009 ε εηαηξεία άιιαμε νλνκαζία ζε ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ ELFE ΑΒΔΔ. Έθηνηε φκσο θαη ελψ νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο πιένλ δηαθαίλνληαη επνίσλεο ε νηθνλνκηθή θξίζε, ηα πξνβιήκαηα ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο θαη ηα λνκηθά πξνβιήκαηα ησλ ηδηνθηήησλ ηεο ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε απηέο ηηο πξννπηηθέο. Παξφια απηά ε κνλάδα έρεη δεζκεπηεί λα δηαηεξήζεη ηελ απαζρφιεζε γηα κηα πεληαεηία θαη λα πινπνηήζεη επελδχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ κνλάδα αθφκα έρεη ιάβεη άδεηα γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνπαξαγσγηθνχ ζπγθξνηήκαηνο δπλακηθφηεηαο 400 MW κε ηελ ρξήζε θαχζηκνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ ζρεδηάδεηαη θαη ε δεκηνπξγία ζεκαληηθνχ ελεξγεηαθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή κε ηελ ελδερφκελε θαηαζθεπή ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 2.7 Άιιεο δξαζηεξηνπνηνύκελεο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηελ πεξηνρή ηεο Άζπξεο Άκκνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο Καβάιαο φπσο ε ΣΟΤΡΝΑΒΗΣΖ Α.Δ.Β.Δ / ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 18

25 ΑΣΛΑΝΣΊΓΑ, ε METRO Α.Δ.Β.Δ θαη ε ΦΟΡΣΟΤΝΑ AYTO ΚΑΒΑΛΑ ΔΠΔ ελψ ζε απηήλ ππάξρεη θαη ε Λαραλαγνξά Καβάιαο. 3. ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΔΚΣΑΗ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ πσο ζπκβαίλεη ζε θάζε πεξίπησζε πξνζπάζεηαο αμηνπνίεζεο κηαο έθηαζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ηειεπηαία εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο ελ ιφγσ έθηαζεο έρεη γίλεη ζηηο 11 Μαξηίνπ 2003 απφ ζρεηηθή επηηξνπή πνπ ζπζηάζεθε γηα απηφ ην ιφγν. θνπφο απηήο ηεο εθηίκεζεο ήηαλ ν θαζνξηζκφο ηεο αμίαο ηεο ελ ιφγσ έθηαζεο ελφςεη ηεο παξαρψξεζεο ηεο ζηελ ππφ ζχζηαζε ηφηε «Γεκνηηθή Αλαπηπμηαθή Δπηρείξεζε Καβάιαο (Γ.ΑΝ.Δ.Κ.)» (απφθαζε 7814/2003 ζην ΦΔΚ 1010 Β ) ε νπνία κεηέπεηηα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 3852/2010 «Καιιηθξάηεο» θαη ηηο αιιαγέο πνπ απηφο πξνέβιεπε κεηνλνκάζζεθε ζε «Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Καβάιαο (ΓΖΜΧΦΔΛΔΗΑ)». Έθηνηε ε έθηαζε απηή αλήθεη ζην αλσηέξσ λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. Ζ έγθξηζε δεκνζίεπζεο ηεο έθζεζεο εθηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έθηαζε ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13 Μαξηίνπ 2003 κε ηελ ππ. Αξηζκ. 10/809 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Καβάιαο φπσο δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 391 Β Ζ ζπγθεθξηκέλε έθζεζε εθηίκεζεο ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ πεξηείρε ηα παξαθάησ: Ζ επηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηελ αμία ηεο πεξηνρήο ΔΚΖ-ΚΑΠΟΤ φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ιακβάλεη ππ'φςηλ ηεο 1) ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε πεξηνρή θαη 2) Γέρεηαη σο αθξηβείο ηηο νξηνζεηήζεηο θαη ην εκβαδφλ ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ πνπ ηεο ππέβαιιε ν Γήκνο Καβάιαο δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ ππνβιεζεί αθξηβή ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα. Σα ελαπνκείλαληα ζηελ πεξηνρή ΔΚΖ-ΚΑΠΟΤ ζηξέκκαηα ζχκθσλα κε ηελ Σνπνγξαθηθή Τπεξεζία ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο, φπσο θαίλνληαη θαη ζην έγρξσκν ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (αλάινγν ππνβάιιεηαη θαη ζηελ έθζεζε καο). Έθηαζε 1200 ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή Παιαηάο Καβάιαο κε ζπληειεζηή αξρηθήο βαζηθήο γεο (Α.Β.Α.) 0,23 θαη ζπληειεζηή ρξήζεο 0,25 δηφηη ιακβάλεηαη σο βνζθφηνπνο ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 19

26 Ζ αμία ηεο εθηηκάηαη κε ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ζε ,00 επξψ. Έθηαζε ζηξεκκάησλ ε νπνία απνηειεί ηελ πεξηνρή ηνπ αηζζεηηθνχ δάζνπο. Απφ απηή ηελ πεξηνρή α) έθηαζε ζηξεκκάησλ επξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ Άζπξσλ Υσκάησλ φπνπ ε αξρηθή βαζηθή αμία (Α.Β.Α.) είλαη 2,05 θαη έρεη ζπληειεζηή ρξήζεο σο βνζθφηνπνο 0,25 θαη σο δαζηθή 0,60, επίζεο ππνινγίδεηαη θαη ζπληειεζηήο αχμεζεο 1,30 επεηδή βξίζθεηαη θνληά ζηελ ζάιαζζα. Ζ αμία ηεο εθηηκάηαη κε ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ζε ,00 επξψ. β) έθηαζε 600 ζηξεκκάησλ βξίζθεηαη καθξάλ ηεο ζάιαζζαο θαη ππνινγίδεηαη ρσξίο ηνλ ζπληειεζηή αχμεζεο 1,30. Ζ αμία ηεο εθηηκάηαη κε ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ζε ,00 επξψ. 3. Έθηαζε ζηξεκκάησλ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Γ.Γ. Καβάιαο, πςψκαηα Οθκαλ φπνπ ε αξρηθή βαζηθή αμία (Α.Β.Α.) είλαη 2,05 θαη έρεη ζπληειεζηή ρξήζεσο 0,25 δηφηη ζεσξείηαη φηη είλαη βνζθφηνπνο, δεδνκέλνπ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηδηνθηεζίαο ζην αγξφθηεκα Υαιθεξνχ έρεη παξαρσξεζεί. Ζ αμία ηεο εθηηκάηαη κε ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ζε ,00 επξψ. Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο πεξηνρήο ΔΚΖ-ΚΑΠΟΤ φπσο παξαπάλσ πεξηγξάθεθε, ππνινγηδφκελε κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ησλ πεξηνρψλ, εθηηκάηαη νκφθσλα ζε ηξία εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ηξηάληα ελλέα ρηιηάδεο ηξηαθφζηα είθνζη πέληε επξψ, ( ,00) επξψ. 4. ΦΥΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ Πεξηνρή ηνπ «ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ» βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο πιένλ επαίζζεηεο νηθνινγηθά πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο πεξηιακβάλνληαο ζεκαληηθνχο νξεηλνχο φγθνπο θαη νηθνζπζηήκαηα νηθνινγηθήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο έθηαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε πνηθηινκνξθία, θαζψο ε έθηαζε μεθηλάεη απφ ηελ ζάιαζζα θαη θηάλεη θνληά ζηνλ νηθηζκφ ηεο παιαηάο Καβάιαο. Σν ηκήκα θάησζελ ηεο Δγλαηίαο Οδνχ είλαη δαζσκέλν ελψ νη πεξηνρέο άλσζελ ηεο Δγλαηίαο ζπκπεξηιακβάλνπλ γεσξγηθέο, ρνξηνιηβαδηθέο θαη ρακειήο βιάζηεζεο εθηάζεηο θαζψο θαη δαζσκέλεο. Δπηπιένλ έλα ηκήκα έθηαζεο ζηξεκκάησλ απνηειεί θαη ηκήκα ηνπ αηζζεηηθνχ δάζνπο Ακπγδαιεψλα Καβάιαο (ΦΔΚ Γ 606/ ). Απηή ε πνηθηινκνξθία θαη ε δηαβάζκηζε ηεο βιάζηεζεο ζε κεγάιν βαζκφ εληζρχζεθε ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 20

27 θαη απφ ηελ θσηηά ηνπ 1985 πνπ θαηάζηξεςε ζε κεγάιν πνζνζηφ ηελ πξνυπάξρνπζα βιάζηεζε κε πεχθα πνπ ππήξρε. Σέινο πξέπεη λα ηνληζηεί εδψ φηη ε πεξηνρή ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ έρεη πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο δηφηη είλαη αλάκεζα ζηελ πφιε ηεο Καβάιαο θαη ζε πεξηνρέο κε έληνλε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα (βηνηερλίεο θαη εξγνζηάζην ιηπαζκάησλ) απνηειψληαο θπζηθφ φξην θαη ηαπηφρξνλα θίιηξν. Παξφια απηά γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ δελ έρνπλ εθπνλεζεί νινθιεξσκέλεο κειέηεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο αλάδεημεο θαη πνιιαπιήο αμηνπνίεζεο ηνπ. 4.1 Μεηεσξνινγηθά Γεδνκέλα ηεο πεξηνρήο Γηα ηελ αλάιπζε ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ηνπ θνληηλφηεξνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ Υξπζνχπνιεο ( γεσγξαθηθφ πιάηνο 40,54 ν θαη γεσγξαθηθφ κήθνο 24,36 ν ). Μεηεσξνινγηθά ζηνηρεία απφ ηνλ ζηαζκφ ηνπ Ακπγδαιεψλα δελ ηαηξηάδνπλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο καο ιφγσ ηνπ επεηξσηηθνχ θιίκαηνο ηεο εθεί πεξηνρήο. Αληηζέησο ην θιίκα ηνπ ζηαζκνχ ηεο Υξπζνχπνιεο πξνζνκνηάδεη θαιχηεξα απηφ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Σα δεδνκέλα αθνξνχλ ηα έηε Οη κέζεο κεληαίεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο (Σ) θαη βξνρφπησζεο (Ρ) θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: Πίλαθαο 1: Σηκέο ζεξκνθξαζίαο θαη βξνρνπηψζεσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο Μήλεο Η Φ Μ Α Μ Η Η Α Ο Ν Γ ΔΣΟ Σ (oc) ,8 P (mm) ,2 Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη φηη ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ηεο πεξηνρήο είλαη πεξίπνπ 15,8 ν C. Ο ςπρξφηεξνο κήλαο θαηά κέζν φξν είλαη ν Ηαλνπάξηνο κε κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία 6,8 ν C θαη νη ζεξκφηεξνη κήλεο ν Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο, κε κέζεο κεληαίεο ζεξκνθξαζίεο 26,5 ν C θαη 26,3 ν C αληίζηνηρα. Tν κέζν εηήζην χςνο βξνρνπηψζεσλ είλαη 403,2 mm. Ξεξφηεξνο κήλαο θαηά κέζν φξν είλαη ν επηέκβξηνο, κε ζπλνιηθφ χςνο θαηαθξεκληζκάησλ 10,4 mm, ελψ πγξφηεξνο είλαη ν Ννέκβξηνο κε 67,4 mm. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 21

28 Απφ ηα ζηνηρεία απηά θαίλεηαη φηη ε πεξηνρή κειέηεο καο εκθαλίδεη βξνρεξφ θαη ήπην ρεηκψλα, κε ζεξκφ θαη μεξφ θαινθαίξη, κε απνηέιεζκα ην θιίκα λα ραξαθηεξίδεηαη σο ελδηάκεζνπ ηχπνπ κεηαμχ κεζνγεηαθνχ θαη κεζεπξσπατθνχ. Οη άλεκνη πνπ θπξηαξρνχλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ Υξπζνχπνιεο ( γεσγξαθηθφ πιάηνο 40,54 ν θαη γεσγξαθηθφ κήθνο 24,36 ν ) θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Πίλαθαο 2: Δπηθξαηνχληεο άλεκνη θαη έληαζε απηψλ (κέζεο ηηκέο) Μήλεο Η Φ Μ Α Μ Η Η Α Ο Ν Γ ΔΣΟ Μέζε Μεληαία ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ Γ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ Γηεχζπλζε Αλέκσλ Μέζε Μεληαία ,1 Έληαζε Αλέκσλ (Bf) ΜΗΝΑ Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηνπ έηνπο νη άλεκνη είλαη νη βνξεηνδπηηθνί, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ κέηξηεο εληάζεηο ( έσο 5,5 Bf). Νεψηεξε ρξνλνζεηξά ( ) κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο απφ ηνλ ηαζκφ ηεο Υξπζνχπνιεο παξαζέηνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. ε απηνχο ηνπο πίλαθεο παξαηίζεληαη φια ηα θαηαγεγξακκέλα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα. Πνιιά απφ απηά παξνπζηάδνπλ πνιιαπιέο ρξήζεηο. ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ DATCLIM ΣΑΘΜΟ ΥΡΤΟΤΠΟΛΔΧ 624 ΓΔΧΓΡ. ΠΛΑΣΟ 40Ο 54 Β ΓΔΧΓΡ. ΜΖΚΟ 24Ο 36 ΑΝ. ΤΦΟΜΔΣΡΟ 5,4 ΜΔΣΡΑ ΠΔΡΗΟΓΟ Πίλαθαο 3: Βαζηθά κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα (κέζεο θαη αθξαίεο ηηκέο) ΑΣΜΟ. ΠΙΕΗ (Μ.S.L.) ΜΕΗ ΜΕΗ ΜΕΓ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( o C) ΜΕΗ ΕΛΑΧ. ΑΠΟΛΤΣΗ ΜΕΓΙΣΗ ΑΠΟΛΤΣΗ ΕΛΑΧΙΣΗ ΧΕΣΙΚΗ ΤΓΡΑΙΑ ΟΡΑΣΟΣ. ΒΡΟΧΟΜΕΣΡ. (mm) ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 22 ΤΝ. ΜΕΓ. 24ΩΡΟ ΙΑΝ. 1020,5 5,5 9,6 1,6 22,0-8,0 74,4 4,3 32,0 31,2 ΒΑ ΦΕΒ. 1018,6 6,2 10,3 1,9 20,0-11,0 72,4 4,2 45,8 64,0 Α ΜΑΡ. 1016,8 8,7 12,5 4,3 23,8-7,0 72,3 4,5 32,7 29,0 Α ΑΠΡ. 1013,1 13,7 17,5 8,7 26,0-4,0 72,0 4,2 35,1 33,1 Α ΜΑΪΟ 1014,0 18,6 22,5 13,1 34,0 4,0 67,3 3,8 25,6 41,0 ΝΔ ΙΟΤΝ. 1012,6 23,4 27,2 16,9 34,4 8,2 62,8 2,8 22,2 23,0 ΝΔ ΙΟΤΛ. 1012,3 25,9 30,0 19,1 39,0 11,2 57,5 2,0 14,3 23,0 ΝΔ ΕΠΙΚΡ. ΑΝΕΜΟΙ

29 ΑΤΓ. 1012,9 25,3 30,1 18,7 38,0 11,0 59,0 1,7 13,9 25,0 ΝΔ ΕΠΣ 1015,3 21,0 25,9 15,0 34,0 8,2 65,0 2,3 22,2 39,4 ΝΔ ΟΚΣ. 1019,0 15,6 20,4 10,6 30,2-1,0 69,7 3,5 28,8 41,8 ΒΑ ΝΟΕ. 1018,5 10,4 14,5 6,5 22,6-4,2 75,3 4,6 68,1 98,0 ΒΑ ΔΕΚ. 1019,0 6,6 10,4 3,8 20,0-8,8 75,0 4,7 62,9 67,6 ΒΑ Μήνας Πίλαθαο 4: Λνηπά θαηαγεγξακκέλα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ: υννεφιά Θερμοκρασία Άνεμοι (0-8/8) MIN MAX PREC RAIN SNOW THUND HAIL ST GND FOG DEW H.FROST LE 0.0 LE 0.0 GE 6B ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪΟ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΕΠΣ ΟΚΣ ΝΟΕ ΔΕΚ GE 8B 4.2 Οξηνγξαθηθή, ηνπνγξαθηθή δηακόξθσζε - Έδαθνο Γεληθά ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ραξαθηεξίδεηαη σο ινθψδεο εκηνξεηλή κε θαηά ζεκεία έληνλν αλάγιπθν θαη κέζν φξν θιίζεσλ 30-40%, ελψ νη εθζέζεηο είλαη σο επί ην πιείζηνλ λφηηεο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηχπνπ εδάθνπο, ηχπνπ βιάζηεζεο θαη θιίκαηνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε. Δμαηηίαο ινηπφλ ηεο αιιειέλδεηεο απηήο ζρέζεο, θαη έρνληαο σο δεδνκέλν φηη ε πεξηνρή ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ έληνλνπ αλάγιπθνπ ηεο παξνπζηάδεη έληνλε πνηθηινκνξθία, φζνλ αθνξά ηε βιάζηεζε θαη ηελ παξνπζία δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ κηθξνθιίκαηνο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ δηαπιάζεσλ βιάζηεζεο, άξα θαη δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εδαθψλ. Ζ γλψζε ινηπφλ ηνπ βηνθιίκαηνο θαη ησλ βηνηφπσλ ησλ δηαθφξσλ δηαπιάζεσλ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν εηδηθψλ κειεηψλ γηα θάζε ηκήκα ηεο πεξηνρήο νδεγψληαο έηζη ζηελ γλψζε ησλ εδαθηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ εδαθψλ ελ γέλεη. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 23

30 4.3 Υισξίδα Παλίδα Ζ ζχλζεζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ επηθξαηνχλησλ βηνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θπηνθνηλσληνινγηθά ε πεξηνρή κειέηεο θαηά Μαπξνκάηε (1980) έρεη εθηάζεηοηκήκαηα απφ ηε κεζνγεηαθή δψλε βιάζηεζεο σο θαη ην θαηψηεξν ηκήκα ηεο παξακεζνγεηαθήο δψλεο βιάζηεζεο, ελψ ζχκθσλα κε ηηο δψλεο αλζεθηηθφηεηαο ζην ςχρνο - United States Department of Agriculture (USDA) ε πεξηνρή θαηαηάζζεηαη ζηε δψλε 9a. Σα θπξηφηεξα δαζηθά είδε πνπ επηθξαηνχλ ζηα δαζσκέλα ηκήκαηα ηεο έθηαζεο. είλαη, ην πνπξλάξη (Quercus coccifera), ην θππαξίζζη ην νξζφθιαδν (Cupressus Sempervirens ssp Pyramidalis), ν γάβξνο (Caprinus orientalis), δξπο ε ρλνψδεο (Quercus pubescens) θαη ε αγξηειηά (Olea europea), ελψ ζε κεκνλσκέλα άηνκα, ην ζπάξην (Spartium junceum), ε άξθεπζνο (Juniperus oxycedrus), ε θνθνξεβηζηά (Pistacia terebinthus), ε ηξαρεία πεχθε, (Pinus brutia), ην ξείθη (Erica arborea), ε θνπκαξηά (Arbutus unedo), ε αγξηνξνδηά (Rosa camina), Crataegus sp., Prunus sp, Cornus sp. θιπ. ελψ παξφλ ζηε ζχλζεζε ηεο βιάζηεζεο είλαη θαη πνιιά κειηζζνηξνθηθά θπηά. ηα κε δαζσκέλα ηκήκαηα ηεο έθηαζεο επηθξαηνχλ ηα ιηβαδηθά θπηά, ελψ θάπνηεο πεξηνρέο ηεο έθηαζεο δχλαηαη λα θαιιηεξγεζνχλ κε νπσξνθφξα δέληξα. Δπηπιένλ ε ελ ιφγσ πεξηνρή απνηειεί βηφηνπν γηα πνιιά είδε άγξηαο παλίδαο. (ιαγνί, θνπλάβηα, ζθαληδφρνηξνη, ηπθινπφληηθεο θ.α.) θαη νξληζνπαλίδαο (πεηξίηεο πνληηθνβαξβαθίλεο θ.α.). ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 24

31 4.4 Πηέζεηο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ-κίλδπλνη Ο ζνβαξφηεξνο θίλδπλνο πνπ απεηιεί ηελ πεξηνρή είλαη νη ππξθαγηέο θαη απηφ δηφηη ε επξχηεξε πεξηνρή πεξηιακβάλεη μεξνζεξκηθά είδε θαη φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία θξίζηκνο θαη παξάιιεια επηθίλδπλνο κεηεσξνινγηθφο παξάγνληαο είλαη ε παξαηεηακέλε μεξνζεξκηθή θαινθαηξηλή πεξίνδνο, ελψ παιαηφηεξα ππήξρε ε θαθή λννηξνπία, θάπνηνη βνζθνί λα βάδνπλ θσηηέο γηαηί πίζηεπαλ φηη έηζη πξνθαινχζαλ αχμεζε ηεο βνζθήζηκεο χιεο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο θα πρέπει για την εν λόγω περιοτή να εκπονηθούν μελέτες αντιπσρικής προστασίας. Αθφκα, ε πεξηνρή ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ είλαη θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. Απνηειεί ην αλαηνιηθφ φξην ηεο πφιεο θαη ιεηηνπξγεί σο πξνζηαηεπηηθφ θίιηξν ηεο πφιεο έλαληη ησλ ξχπσλ πνπ εθιχνληαη απφ ηελ εθεί ιηπαζκαηνβηνκεραλία. Γηα απηφ ην ιφγν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα δηαθπιαρηεί αλέπαθν δηφηη ε ζεηηθή ηνπ επίδξαζε ζηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο ηεο Καβάιαο είλαη αλεθηίκεηε. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα αλαδάζσζεο θάπνησλ εθηάζεσλ. Δλδερφκελεο πηέζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα απνηεινχλ ν ζθνππηδφηνπνο, ε ιηπαζκαηνβηνκεραλία θαη ιηγφηεξν ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο θαη άιιεο βηνηερλίεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο πεξηνρήο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ. Έλαο αθφκα ζνβαξφο θίλδπλνο πνπ απεηιεί ηε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο είλαη ε αλεμέιεγθηε βφζθεζε ησλ αηγνπξνβάησλ θαη ησλ αγειάδσλ. Ο ππνινγηζκφο ηεο βνζθνηθαλφηεηαο ηεο πεξηνρήο είλαη αληηθείκελν εηδηθήο κειέηεο θαη δελ έρεη εξεπλεζεί. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ζηα ζεκεία πνπ ππάξρεη ππεξβφζθεζε λα ππνβαζκίδεηε ε πγεία θαη ε πνηφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ δέληξσλ, ε αλαγέλλεζε ηνπο λα είλαη αλχπαξθηε θαη ην έδαθνο λα ππνβαζκίδεηαη θαη λα δηαβξψλεηαη επηθίλδπλα. Σέινο νη εθηάζεηο θνληά ζηε παξαιηαθή δψλε θηλδπλεχνπλ άκεζα απφ θαηαπαηήζεηο ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηνπο αμίαο. 5. ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ 5.1 Γεληθά Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλ. Μαθεδνλίαο αλήθεη ζηε δψλε ηεο δπηηθήο Ρνδφπεο. Καηά ηνλ KRONBERG (1971) ην κεηακνξθσκέλν ζχζηεκα ηεο Ρνδφπεο απνηειείηαη απφ ηελ θαηψηεξε γλεπζηαθή ζεηξά, ηελ ελδηάκεζε αλζξαθηθή (κάξκαξα Φαιαθξνχ) ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 25

32 θαη ηελ αλψηεξε γλεπζηαθή ζεηξά. Αληίζεηα νη ΕΑΥΟ θαη ΓΖΜΑΓΖ (1983) ηαπηίδνληαο ηεθηνληθά θαη πεηξνγξαθηθά θξηηήξηα ηελ θαηψηεξε κε ηελ αλψηεξε γλεπζηαθή ζεηξά, ηεθκεξίσζαλ έλα θαηψηεξν γλεπζηαθφ ζχζηεκα θαη έλα αλψηεξν αλζξαθηθφ. Οη ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ θαη ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ (1981) δηαθξίλνπλ ζην ειιεληθφ ηκήκα ηεο Ρνδφπεο δχν ηεθηνληθέο ελφηεηεο. Ζ θαηψηεξε ελφηεηα (ελφηεηα Παγγαίνπ) απνηειείηαη απφ δχν ιηζνζηξσκαην-γξαθηθέο νκάδεο, ηελ θαηψηεξε κε γλεχζηνπο, ακθηβνιίηεο, καξκαξπγηαθνχο ζρηζηφιηζνπο θαη ζρηζηνπνηεκέλνπο γξαλίηεο θαη ηελ αλψηεξε, ε νπνία απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά καξκάξσλ κεγάινπ πάρνπο θαη νξηζκέλνπο πξαζηλνζρηζηφιηζνπο ζηα αλψηεξα ηκήκαηα. Ζ αλψηεξε ηεθηνληθή ελφηεηα (ελφηεηα ηδεξφλεξνπ), ε νπνία παξνπζηάδεη πςειφηεξν βαζκφ κεηακφξθσζεο, απνηειείηαη απφ νθζαικνγλεχζηνπο, ακθηβνιίηεο, κηγκαηίηεο, καξκαξπγηαθνχο ζρηζηφιηζνπο θαη ιεπηέο παξεκβνιέο καξκάξσλ. Ο ΥΑΣΕΖΠΑΝΑΓΖ (1990) ρσξίδεη ηε δψλε ηεο δπηηθήο Ρνδφπεο ζε ηξεηο ιηζνινγηθέο ελφηεηεο ζε κηα αλψηεξε ιηζνζηξσκαηνγξαθηθά, αλζξαθηθή ελφηεηα, ζε κηα ελδηάκεζε κεηαβαηηθή κε πνιπκνξθία ζρεκαηηζκψλ θαη ζε κηα θαηψηεξε, απνηεινχκελε θπξίσο απφ γλεπζηαθά πεηξψκαηα. Ζ αλψηεξε αλζξαθηθή ελφηεηα (Γ) ηεο νπνίαο ην κέγηζην πάρνο είλαη 1.500κ. απνηειείηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απφ άζηξσηα αζβεζηηηηθά κάξκαξα (κάξκαξα ηχπνπ Φαιαθξνχ) πνπ ζηε βάζε ηνπο γίλνληαη ιεπηνπιαθψδε ηαηλησηά - ηπνιηληθά. Μέζα ζ' απηά ηα κάξκαξα εληνπίδνληαη κεγάινη ή θαη κηθξνί θαθνί δνινκηηηθψλ καξκάξσλ. Ζ ελδηάκεζε κεηαβαηηθή ελφηεηα (Β) πνπ έρεη πάρνο κ. απνηειείηαη απφ ελαιιαγέο ζρηζηνιίζσλ - γλεπζίσλ, καξκάξσλ, ακθηβνιηηψλ, ελψ ε γλεπζηαθή ελφηεηα (Α) ηεο νπνίαο ην πάρνο είλαη κεγαιχηεξν απφ κ. απνηειείηαη απφ έλα ζχζηεκα νξζνγλεπζίσλ γξαληηηθήο - γξαλνδηνξηηηθήο ζχζηαζεο (βιέπε ην ζρεηηθφ ζρήκα). ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 26

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ»

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ έρεη έθηαζε 39,0 km 2 θαη βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΓΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑΣΟ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ. Μαρία Σκάροσ, Χριστόυορος Σωυρονίοσ, Ελένη Γρηγοροπούλοσ *

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΓΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑΣΟ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ. Μαρία Σκάροσ, Χριστόυορος Σωυρονίοσ, Ελένη Γρηγοροπούλοσ * ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΓΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑΣΟ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Μαρία Σκάροσ, Χριστόυορος Σωυρονίοσ, Ελένη Γρηγοροπούλοσ * Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Υημικών Μησανικών, Σομέαρ Ανάλςζηρ, σεδιαζμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ Ζκδοςθ 2, 11/9/2015 ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ [ΑΤΓΟΤΣΟ 2015] ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ... 3 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ

TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ Η ελφηεηα ΣΔ18, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιπζρηδή αθηνγξακκή, ηελ γεηηλίαζε θαη επηθνηλσλία κε ζεκαληηθά λεζηά ηνπ αξσληθνχ (πέηζεο, Όδξα), ηηο εληαηηθέο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηαο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα