ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: , FAX: Web site: Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο» Η ομάδα εργαζίας για ηεν σποβολή ηων ανωηέρω προηάζεων: -Αμπελίδες Θεόδωρος Msc Γεωπόλνο πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο Γεωηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο -Θωμαΐδες άββας Γεωιόγνο Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο - Καβάια -Παζβάνηες Κων/νος Msc Γαζνιόγνο Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο Διεπζ/πνιε Καβάιαο -Μαραγκόδες Κων/νος Γεωπόλνο Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο Υξπζνύπνιε Καβάιαο Καβάια ΑΤΓΟΤΣΟ 2012

2 ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: , FAX: Web site: Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο» Καβάια ΑΤΓΟΤΣΟ 2012

3 Η ομάδα εργαζίας για ηεν σποβολή ηων ανωηέρω προηάζεων: -Αμπελίδες Θεόδωρος Msc Γεωπόλνο πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο Πηπρηνύρνο ηνπ ηκήκαηνο Γεωπνλίαο ηνπ Α.Π.Θ. ζηελ θαηεύζπλζε Φπηηθήο Παξαγωγήο από ην Έθηνηε εξγάζηεθε ωο Γεωπόλνο ζηνλ ηδηωηηθό θαη δεκόζην ηνκέα επί 10 έηε ζε επνρηαθέο εξγαζίεο θαη ζε πιεζώξα αληηθεηκέλωλ θαη θαιιηεξγεηώλ (πζθεπαζηήξηα παξαγγηώλ, Γαθνθηνλία, Δθθνθηζηήξηα Βάκβαθνο, Γεωξγηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο, Πνηνηηθό Έιεγρν, Πηζηνπνίεζε Αγξνηηθώλ Πξνϊόληωλ, Φπηώξηα, Γεωξγηθέο Αζθαιίζεηο, Δκπόξην Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξνϊόληωλ θαη Ληπαζκάηωλ θ.α.). Σν 2005 απέθηεζε κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ ζηελ δηαρείξηζε πδαηηθώλ πόξωλ ζην ηκήκα πνιηηηθώλ κεραληθώλ ηνπ Γ.Π.Θ..Από ην 2008 εξγάδεηαη ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ θαη κέρξη ζήκεξα είλαη ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλ. Μαθεδνλίαο. Έρεη πινύζηα ζπγγξαθηθή θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα κε αξθεηέο δεκνζηεύζεηο θαζώο θαη εκπεηξία ζε νκάδεο εξγαζίαο. Γλωξίδεη άξηζηα Αγγιηθά θαη ππνινγηζηέο. Τηλέφωνα επικοινωνίας , , -Θωμαΐδες άββας Γεωιόγνο Γεωιόγνο Α.Π.Θ., κε έδξα ηελ ΚΑΒΑΛΑ, θάηνρνο κειεηεηηθνύ πηπρίνπ ζηηο θαηεγνξίεο 27 - Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο θαη 20 - Γεωινγηθέο Μειέηεο θαη έξεπλεο, αξηζκό κεηξώνπ Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο κε 10 έηε δξαζηεξηόηεηα θπξίωο ζην ρώξν ηωλ ιαηνκείωλ θαη ηωλ γεωηξήζεωλ. Πξώελ ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο πδάηωλ Καβάιαο ( ) ωο ππεύζπλνο ηωλ ιαηνκείωλ Ν. Γξάκαο θαη αδξαλώλ πιηθώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ.. Έρεη πνιπεηή ελαζρόιεζε κε εθαξκνγέο GIS. Τηλέφωνα επικοινωνίας , -Παζβάνηες Κων/νος Msc Γαζνιόγνο Γελλήζεθε θαη κεγάιωζε ζηελ Διεπζεξνύπνιε Καβάιαο. Σν 1999 απνθνίηεζε από ην Γεληθό Λύθεην Διεπζεξνύπνιεο κε βαζκό απνιπηεξίνπ: 18 6/11 (Άξηζηα) θαη εηζήρζε ζηε ζρνιή Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξωλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θξάθεο από ηελ νπνία απνθνίηεζε ην 2004 κε βαζκό πηπρίνπ 8,03. Έθηνηε εθπιήξωζε ηηο ζηξαηηωηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο θαη εξγάζηεθε ζην Γεκόζην ωο ζπκβαζηνύρνο (Γαζαξρείν Γξάκαο, Καβάιαο θαη Πάξλεζαο) θαζώο θαη ζηνλ Ηδηωηηθό ηνκέα, ζε κειεηεηηθό (κειεηεηηθό γξαθείν) θαη ζε εξγνιεπηηθό επίπεδν (κεγάιε εηαηξία έξγωλ πξαζίλνπ) ωο ην ηέινο ηνπ 2009 γηα πεξίπνπ κία ηεηξαεηία. ην δηάζηεκα απηό δηεύξπλε ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ γλώζεηο θαη ην 2008 απνθνίηεζε από ην πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ηνπ Γ.Π.Θ. κε ηίηιν «Αεηθνξηθή δηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξωλ», θαηεύζπλζε «Υαξηνγξάθεζε Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεωλ Γαζνηερληθώλ Έξγωλ» κε βαζκό Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο: 10 (Άξηζηα). Από ηηο αξρέο ηνπ 2010 δξαζηεξηνπνηείηαη ωο ηδηώηεο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο Μειεηεηήο, ζηελ εθπόλεζε δαζηθώλ, θπηνηερληθήο δηακόξθωζεο θαη πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ, έρνληαο ήδε εθπνλήζεη πιήζνο κειεηώλ. Τηλέφωνα επικοινωνίας , -Μαραγκόδες Κων/νος Γεωπόλνο Πηπρηνύρνο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζην ηκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο κε θαηεύζπλζε ηελ Γηαρείξηζε Φπηηθήο Παξαγωγήο. Τπεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηωλ θαλόλωλ ηεο νινθιεξωκέλεο δηαρείξηζεο, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη θπηνπξνζηαζία ηωλ αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ ηνπ Α.. Υξπζνρωξίνπ. Σειέθωλα επηθνηλωλίαο , Ζ παξνύζα κειέηε πινπνηήζεθε θαηόπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ παξαηήκαηνο Αλ. Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο θ.μπζηαθίδε Εαθείξε ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 2

4 Δπραξηζηίεο Καηαξράο ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ην Γήκν Καβάιαο θαη ηε ΓΖΜΟΦΔΛΔΗΑ γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία ηνπο. Δπίζεο επραξηζηνύκε ηνπο : - θ.γεσξγνύζε Γήκν (Σνπνγξάθν) γηα ηνπο πνιύηηκνπο ράξηεο πνπ καο παξείρε. - θ.ρεγγνύδα Υξήζην (Γεσιόγν) γηα ηελ ηερληθή ηνπ βνήζεηα. - θ.βξεηό Αιέμαλδξν (Γ/ληή Γεκνηηθήο Αγνξάο ΓΖΜΟΦΔΛΔΗΑ) θαη ηνλ θ.παπαδόπνπιν Θεόδσξν (Αληηδήκαξρν-Γαζνιόγν) γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο. - θ. Μαξνπιά Δπζηξάηην γηα ηελ βνήζεηα πνπ καο παξείρε ζην μεθίλεκα ηεο πξνζπάζεηαο καο. - Σέινο επραξηζηνύκε θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο ΓΔ ηνπ παξαξηήκαηόο καο θ.μπζηαθίδε Εαθείξε γηα ηελ ζπλερή ππνζηήξημε θαη βνήζεηά ηνπ ζε όιε ηελ πξνζπάζεηά καο. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 3

5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ει. 1. ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΚΣΑΗ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ Ιζηνξηθή Αλαδξνκή Η κεγάιε θσηηά ηνπ Ιδηνθηεζηαθό Καζεζηώο ηεο έθηαζεο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ Ννκηθνί πεξηνξηζκνί θαη δηελέμεηο Οξηνζέηεζε ηεο έθηαζεο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ 8 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΝΣΟ ΣΗ ΔΚΣΑΗ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ Καιιηεξγνύκελεο θαη κε εθηάζεηο ηαπιηθέο Δγθαηαζηάζεηο Άζπξε Άκκνο Δγλαηία νδόο Δκπνξηθό ιηκάλη Φίιηππνο Β Διιεληθά Ληπάζκαηα ELFE ABEE (πξώελ Βηνκεραλία Φσζθνξηθώλ Ληπαζκάησλ) Άιιεο δξαζηεξηνπνηνύκελεο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΔΚΣΑΗ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεηεσξνινγηθά Γεδνκέλα ηεο πεξηνρήο Οξενγξαθηθή, ηνπνγξαθηθή δηακόξθσζε - Έδαθνο Υισξίδα Παλίδα Πηέζεηο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ-κίλδπλνη ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ Γεληθά Σεθηνληθή ηεο πεξηνρήο ΥΡΗΔΙ ΓΗ Γεληθά Γηαλνκέο Γεο 34

6 7. ΔΓΑΦΟΛΟΓΙΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΓΑΦΩΝ Γεληθά Δξκελεία ησλ εδαθνινγηθώλ αλαιύζεσλ Πξνηεηλόκελεο Καιιηέξγεηεο ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ Βαζηθέο αξρέο ησλ πξνηάζεσλ Πξνπαξαζθεπαζηηθέο θηλήζεηο πινπνίεζεο πξνηάζεσλ Γεληθέο Πξνηάζεηο Δηδηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε εθηάζεσλ δαζηθνύ ραξαθηήξα κε έκθαζε ζηνλ Οηθνηνπξηζκό θαη ζηνλ Αγξνηνηνπξηζκό Οηθνηνπξηζκόο Αγξνηνπξηζκόο Μέηξα αλάπηπμεο νηθνηνπξηζκνύ θαη αγξνηνπξηζκνύ Κπξηόηεξα έξγα ππαίζξηαο αλαςπρήο ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ ΑΝΑ ΠΔΡΙΟΥΗ Αμηνπνίεζε παξαιηαθήο δώλεο Αμηνπνίεζε ηνπ ιόθνπ ησλ παζηώλ Πεξηνρή ηεο πξώελ ΠΑΠ Πεξηνρέο εθαηέξσζελ ηεο Δζληθήο νδνύ Καβάιαο Ξάλζεο &Δγλαηίαο Οδνύ Πεξηνρέο ησλ δηαλνκώλ Υαιθεξνύ Πεξηνρέο ινθώδεηο ρακεινύ πςνκέηξνπ Οξεηλέο πεξηνρέο κεγάινπ ζρεηηθά πςνκέηξνπ Οξεηλά πιαηώκαηα ζηελ Βόξεηα πεξηνρή ηνπ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΔΡΩ ΓΡΑΔΩΝ 64 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 69

7 1. ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΚΣΑΗ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ Σν αγξνηεκάρην - βνζθφηνπνο κε ηελ νλνκαζία ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ έθηαζεο η.κ. (ε νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ζηα ,06 η.κ. απφ ηελ ηνπνγξαθηθή ππεξεζία ηεο Ννκαξρίαο Καβάιαο) βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο πφιεο ηεο Καβάιαο. Πξφθεηηαη σο επί ην πιείζηνλ γηα κηα νξεηλή έθηαζε, κε ζεκαληηθέο φκσο πεδηλέο εθηάζεηο, πνπ μεθηλάεη απφ ηε ζάιαζζα θαη θηάλεη σο ην αγξφθηεκα ηεο Παιαηάο Καβάιαο ζηα φξηα ηνπ πξψελ Γήκνπ Φηιίππσλ. Ζ έθηαζε απηή αλήθεη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Γεκνηηθήο Κνηλνθεινχο Δπηρείξεζεο Καβάιαο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο κε ηελ επσλπκία «ΓΖΜΧΦΔΛΔΗΑ». Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ε έθηαζε πνπ αλήθεη ζην Γήκν Καβάιαο κεηψζεθε απφ ηηο παξαρσξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ δηάθνξα Τπνπξγεία, ηφζν ζε θαιιηεξγεηέο-αθηήκνλεο σο αγξνηεκάρηα, φζν θαη απφ απηέο πνπ έγηλαλ ζηνλ νηθηζκφ ηεο Άζπξεο Άκκνπ. Καηφπηλ απηψλ ησλ παξαρσξήζεσλ απέκεηλαλ ζηξέκκαηα. Μεγάια θνκκάηηα απηήο ηεο έθηαζεο έρνπλ παξαρσξεζεί γηα κείδνλνο ζεκαζίαο έξγα θαη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. Έηζη θνκκάηηα ηεο ελαπνκέλνπζαο έθηαζεο έρνπλ παξαρσξεζεί ζηελ ΔΛΦΔ ΑΒΔΔ (πξψελ ΒΦΛ), ζηελ Δγλαηία ΑΔ, ζην εκπνξηθφ ιηκάλη ηεο Καβάιαο Φίιηππνο Β θαζψο θαη ζε πιεζψξα άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικαηηψλ επξχηεξα ηεο Π.Δ. Καβάιαο, νη νπνίνη έρνπλ εγθαηαζηήζεη ηηο βηνηερλίεο ή ηνπο εκπνξηθνχο ηνπο ρψξνπο ζηελ πεξηνρή. 1.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή Ζ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ηνπ αγξνθηήκαηνο βνζθφηνπνο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηζηνξία ηεο Καβάιαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Δλδερνκέλσο ε πεξηνρή λα θαηνηθείηαη απφ ηα αξραία ρξφληα, αθνχ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηελ χπαξμε νηθηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξηγηαιίνπ απφ ηελ επνρή ηνπ ζηδήξνπ. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 1

8 ηα ηζηνξηθά ρξφληα απφ ηελ πεξηνρή απηή πεξλνχζε ην νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο πνπ ζπλέδεε ηελ πφιε ησλ Φηιίππσλ θαη ηελ Καβάια (Νεάπνιε, Υξηζηνχπνιε) κε ηελ αλαηνιηθή πεξηνρή θαη ην Βπδάληην. Μεηαγελέζηεξα θαη ζηελ Ρσκατθή επνρή θαηαζθεπάζηεθε ε Δγλαηία νδφο πνπ δηεξρφηαλ απφ ηελ πεξηνρή ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ θαη ζπλέδεε ην Γπξξάρην (επίλεην ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο) κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (πξσηεχνπζα ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο). Σν νδηθφ απηφ δίθηπν παξέκελε ζε ιεηηνπξγία επί αηψλεο. Ζ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο αθνινπζεί απηή ηεο Βπδαληηλήο θαη κεηέπεηηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Καηά ηελ Οζσκαληθή επνρή ε πεξηνρή απηή ρξεζηκνπνηείην γηα ηελ θηελνηξνθία σο βνζθφηνπνο, γεγνλφο πνπ ην ππνδειψλεη θαη ην φλνκα ηεο. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο πφιεο ηεο Καβάιαο ε πεξηνρή νρπξψζεθε κε νρπξσκαηηθά έξγα γηα ηελ άκπλα ηεο Καβάιαο ηφζν πξηλ ην Πξψην Παγθφζκην πφιεκν φζν θαη πξηλ ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ δηάζπαξηα παιαηά θηίζκαηα ηα νπνία ζην παξειζφλ δελ δηεξεπλήζεθαλ ηδηαηηέξσο απφ ηελ Αξραηνινγηθή ππεξεζία ιφγσ πηζαλφλ κεησκέλνπ αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξφζθαηα γεγνλφηα πνπ ζεκάδεςαλ ηελ πεξηνρή θαη ηνλ θπζηθφ πινχην απηήο είλαη ε θσηηά ηνπ 1985 γηα ηελ νπνία αλαθεξφκαζηε παξαθάησ. 1.2 Η κεγάιε θσηηά ηνπ 1985 Πξφθεηηαη γηα ηελ κεγαιχηεξε θσηηά ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηελ Καβάια ε νπνία πξνθάιεζε κεγάιεο δεκηέο ηφζν ζην πεξηαζηηθφ ηεο δάζνο φζν θαη ζηελ ίδηα ηελ πφιε αιιά θαη ζηα γχξσ ρσξηά. ην πέξαζκα ηεο θαηέζηξεςε ην ππάξρνλ ηφηε πινχζην δαζηθφ θεθάιαην ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ αθήλνληαο αλέπαθε κφλν ηελ πεξηνρή Άζπξα Υψκαηα (ιφθνο παζηψλ) θαη κεκνλσκέλεο άιιεο δηάζπαξηεο ζπζηάδεο ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 2

9 δάζνπο. Δθηηκήζεηο ηεο επνρήο θαηαγξάθνπλ πεξίπνπ ζηξέκκαηα απνηεθξσκέλεο έθηαζεο. Έθηνηε ζηηο εθηάζεηο ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ πνπ απνηεθξψζεθαλ δελ αλαβίσζε ην πεπθνδάζνο φπνπ ππήξρε αιιά επηθξάηεζε θπξίσο ρακειή δαζηθή βιάζηεζε (πνπξλάξηα θ.α.) φπσο θαίλεηαη ζηελ αλσηέξσ θσηνγξαθία. Μηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο θσηηάο αθνινπζεί παξαθάησ. Ζ θσηηά μεθίλεζε ην απφγεπκα ηεο ηέηαξηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Υαιθεξνχ πήξε δηαζηάζεηο ιφγσ ησλ πνιχ ηζρπξψλ αλεκψλ θαη απείιεζε λα θάςεη ην ρσξηφ, πξάγκα πνπ απνηξάπεθε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ράξε ζηηο ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο ηνπ ζηξαηνχ θαη ησλ άιισλ αλδξψλ πνπ έπαηξλαλ κέξνο ζηελ θαηάζβεζε. Έλα κέησπν ηεο θσηηάο πήξε θαηεχζπλζε πξνο ην αλαηνιηθφ κέξνο ηνπ Υαιθεξνχ θαη ηχιημε ζηηο θιφγεο ηελ Άλσ Λεπθή πξνθαιψληαο κεγάιεο δεκηέο. Έλα άιιν κέησπν ηεο θσηηάο πξνρψξεζε πξνο ηελ Καβάια δηαζρίδνληαο ηελ βφξεηα πεξηνρή ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ. Οη πξψηεο κηθξέο θιφγεο έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο πάλσ απφ ηα πςψκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηα βφξεηα ηνπ λεθξνηαθείνπ. Ο θαθφο ζπληνληζκφο, ε νιηγσξία θαη ελδερνκέλσο ε ππνηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κελ αλαραηηηζζεί ε θσηηά ζην ζεκείν εθείλν πξάγκα πνπ ήηαλ εθηθηφ. Ζ αδξάλεηα επέηξεπε ζηελ θσηηά λα πξνρσξήζεη πξνο ηνλ Άγην Σξπθψλα θαη απφ θεη ζηνλ Άγην Αζαλάζην, νη θάηνηθνη ηνπ νπνίνπ γχξσ ζηηο 7 ην απφγεπκα άξρηζαλ παληθφβιεηνη λα εγθαηαιείπνπλ ηα ζπίηηα ηνπο. Ζ επέκβαζε ησλ ζπλεξγείσλ θαζπζηέξεζε θαη έηζη δελ θαηφξζσζε λα απνηξέςεη ηελ επέθηαζε ηεο θσηηάο, ζηα πάλσ απφ ην ζαλαηφξην πςψκαηα νπφηε εθεί πήξε θνβεξέο δηαζηάζεηο. Παξάιιεια, έλα άιιν κέησπν θσηηάο εθδειψζεθε απφ αλαδσπχξσζε ηεο θσηηάο ζηνλ δξφκν πνπ νδεγνχζε πξνο ηελ Καβάια, ζην πάλσ κέξνο απφ ην λεθξνηαθείν φπνπ ην δάζνο απνηεθξψζεθε πιήξσο. Ζ θσηηά ζηελ πεξηνρή επεθηάζεθε εληφο ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ζην λφηην κέξνο ηεο θαη απείιεζε ηελ παξαθείκελε απνζήθε ππξνκαρηθψλ πνπ βξηζθφηαλ ηφηε ζηα φξηα ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ, πνπ εθθελψζεθε εζπεπζκέλα. ην θπξίσο κέησπν ε θσηηά ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 3

10 πξνρψξεζε γξήγνξα πξνο ηνλ ηαπξφ παξά ηηο κάηαηεο πξνζπάζεηεο ησλ ππξνζβεζηψλ. ηηο 9 ην βξάδπ νιφθιεξν ην πεπθφδαζνο κέρξη ζρεδφλ ηνλ Άγην ίια, είρε παξαδνζεί ζηηο θιφγεο δεκηνπξγψληαο εθηαιηηθή εηθφλα πάλσ απφ ηελ πφιε (Φψην). Λίγν αξγφηεξα ζηηο 10:25 ν ηξφκνο θαη ν παληθφο επηδεηλσζήθαλ απφ ηελ δηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε φιε ηελ πφιε ε νπνία βπζίζηεθε ζην ζθνηάδη. Ζ εθηαιηηθή αηκφζθαηξα ππνρξέσζε πνιινχο ζπκπνιίηεο λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο θαη λα θαηεβνχλ ζηνπο παξαιηαθνχο ρψξνπο φπνπ θαη μεκεξσζήθαλ. Γχξσ ζηηο 12 ην βξάδπ ηεο θεξχρζεθε ε πφιε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην ζρέδην «Ξελνθξάηεο». ηηο 1:25 ηα μεκεξψκαηα άλαςαλ πάιη ηα θσηά ηεο Καβάιαο, αιιά απηφ δελ κεηξίαζε ηνλ παληθφ. Καζψο νη θιφγεο άξρηζαλ λα θαηεθνξίδνπλ πξνο ηελ πφιε, εθαηνληάδεο θαβαιηψηεο άξρηζαλ λα εγθαηαιείπνπλ ηελ πφιε θαηεπζπλφκελνη ζην Παιηφ, ελψ αζηπλνκηθά ππξνζβεζηηθά θαη δαζνππξνζβεζηηθά απηνθίλεηα δηέζρηδαλ ηελ πφιε. ηηο 3 ηα μεκεξψκαηα ε αιινθξνζχλε έθηαζε ζην απνθνξχθσκα θαζψο ε θσηηά πέξαζε πξνο ηελ πιεπξά ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο Βχξσλα ελψ απεηιεηηθά πιεζίαζε ζηελ νδφ ειπβξίαο θαη ηα ζπίηηα ηνπ Πξνθήηε Ζιία. Φήκεο φηη θάεθαλ ην αλαηφξην (ηφηε άλσ Ννζνθνκείν), ην Γεξνθνκείν (Πνπιίδεην), ην μελνδνρείν Δγλαηία θπθινθνξνχζαλ ζπλέρεηα ζηελ πφιε θαη νη ζεηξήλεο ερνχζαλ γεληθφ ζπλαγεξκφ. Ζ θσηηά απφ ηηο 6 ηα μεκεξψκαηα ηηο καίλνληαλ, φκσο ήξζαλ 4 ππξνζβεζηηθά αεξνπιάλα γηα λα ζπλδξάκνπλ ζηελ ππξφζβεζε, κέρξη ην βξάδπ έξηρλαλ ηφλνπο λεξνχ ζηηο εζηίεο πνπ είραλ απνκείλεη. ηηο 9 ην πξσί έθζαζε ζηελ Καβάια θαη ν πξσζππνπξγφο Αλδξέαο Παπαλδξένπ ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ αλαπιεξσηή ππνπξγφ Γεσξγίαο. Σν βξάδπ ηηο αλαδσππξψζεθε ζε 7 ζεκεία ε θσηηά απεηιψληαο λα θαηαζηξέςεη θαη ηα ππφινηπα κηθξά θνκκάηηα πξαζίλνπ πνπ δηαζσζήθαλ ελψ έλα απφ ηα λέα «κέησπα» ηεο θσηηάο θαηεθφξηζε πξνο ηελ δηαζηαχξσζε ηνπ Ακπγδαιεψλα. ηηο 11 ην βξάδπ νη εζηίεο θσηηάο είραλ ηεζεί ζρεηηθά ππφ έιεγρν θαη νη Καβαιηψηεο έδσζαλ ηελ δηθή ηνπο πξνζπάζεηα λα θαηαζβεζηνχλ νη εζηίεο. Σα ζπλεξγεία παξέκεηλαλ ζε επηθπιαθή κέρξη ηα μεκεξψκαηα. 1.3 Ιδηνθηεζηαθό Καζεζηώο ηεο έθηαζεο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ Γηα απηή ηελ εδαθηθή έθηαζε ην Πξσηνδηθείν Καβάιαο κε ηελ αξηζ. 464/1938 απφθαζή ηνπ, δέρζεθε ηελ απφ αγσγή ηνπ Γήκνπ Καβάιαο θαη ηνλ αλαγλψξηζε σο θχξην θαη λνκέα ηεο βνζθήζηκνπ απηήο εθηάζεσο γλσζηήο κε ηελ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 4

11 νλνκαζία ΔΚΖ-ΚΑΠΟΤ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. Σν Δθεηείν Θξάθεο κε ηελ αξηζ. 56/1939 απφθαζε ηνπ επηθχξσζε ηελ 464/1938 απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Καβάιαο, ν δε Άξεηνο Πάγνο κε ηελ αξηζ. 135/1940 απφθαζε ηνπ απέξξηςε ηελ απφ αίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ γηα αλαίξεζε ηεο αξηζ. 56/1939 απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ Θξάθεο. Καηφπηλ απηψλ κε ηελ αξηζ. Πξση. 4021/ απφθαζε ηνπ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ελέθξηλε ηελ παξάδνζε ηνπ παξαπάλσ βνζθφηνπνπ εηο ηνλ Γήκν Καβάιαο θαη επαθνινχζεζε ην απφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο κεηαμχ εθπξνζψπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. Με ην αξηζ. 635/ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Καβάιαο πηζηνπνηείηαη φηη ε αξηζ. 4021/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Γεληθή Γ/λζε Γεκ. Πεξηνπζίαο κεηαγξάθεθε ζηνλ ηφκν 18 θαη κε αχμνληα αξηζκφ 1940 ησλ βηβιίσλ κεηαγξαθψλ Τπνζεθνθπιαθείνπ Καβάιαο. Με ηελ αξηζ. 61/1993 απφθαζε ηνπ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Καβάιαο ππνρξεψλεη ηελ κεηαγξαθνθχιαθα Καβάιαο λα κεηαγξάςεη ζην βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ Γήκν Καβάιαο ηηο αξηζ. 56/1939 θαη 135/1940 απνθάζεηο ηνπ Δθεηείνπ Θξάθεο θαη ηνπ Αξείνπ Πάγνπ αληίζηνηρα. Καηφπηλ απηνχ εθδφζεθε ην αξηζ. 2679/ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Καβάιαο κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη φηη ε κε αξηζ. 56/ απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Θξάθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξηζ. 135/40 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κεηαγξάθεθαλ ζηνλ ηφκν 45 ησλ βηβιίσλ κεηαγξαθψλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Καβάιαο κε αχμνληα αξηζκφ Με ην αξηζ. 9/ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Καβάιαο ε εηδηθή Τπνζεθνθχιαθαο Καβάιαο πηζηνπνηεί φηη κε αχμνληα αξηζκφ 1306 θαη ζηνλ ηφκν 45 ηνπ βηβιίνπ κεηαγξαθψλ, θαηαρσξήζεθαλ νη απνθάζεηο κε αξηζ. 56/1939 θαη 135/1940 ηνπ Δθεηείνπ Θξάθεο θαη ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Δπί δε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο γηα λα ηνπ ρνξεγεζεί πηζηνπνηεηηθφ θπξηφηεηνο, βαξψλ θαη κε δηεθδηθήζεσλ, ηνπ γλσξίδεη πσο θαζίζηαηαη αλέθηθηνο ε έθδνζεο ηνχησλ ειιείςεη επαξθψλ θαζνδεγεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ιφγσ ζπγρχζεσο ησλ κεξηδίσλ. 1.4 Ννκηθνί πεξηνξηζκνί θαη δηελέμεηο Ζ επξχηεξε πεξηνρή θαηά θαηξνχο θαη παξαθνινπζψληαο ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ ηεο Καβάιαο παξά ην μεθάζαξν ηδηνθηεζηαθφ ηεο θαζεζηψο, φπσο έρνπκε αλαιχζεη παξαπάλσ, έρεη απνηειέζεη κήινλ ηεο έξηδνο κεηαμχ ηνπ δήκνπ Καβάιαο θαη άιισλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα ππήξμε δηθαζηηθή δηακάρε γηα ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 5

12 ηκήκα ηεο πεξηνρήο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Καβάιαο ζην λέν εκπνξηθφ ιηκάλη ηεο Καβάιαο φζνλ αθνξά ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο πξνο ηνλ Γήκν Καβάιαο γηα κέξνο ηεο έθηαζεο ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ πνπ θαηέιαβε ην ιηκάλη. Δπίζεο αλάινγε πεξίπησζε είλαη θαη ε θαηαζθεπή ηαζκνχ Δμππεξέηεζεο Απηνθηλήησλ επί ηεο Δγλαηίαο νδνχ απφ ηελ Δγλαηία Α.Δ. ε νπνία θαηαζθεχαζε ηελ νδφ θαη ζρεδίαδε ηέηνην ζηαζκφ εληφο ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ε νπνία φκσο αλήθεη θαη ζην αηζζεηηθφ Γάζνο Ακπγδαιεψλα. Σν ηειεπηαίν θαηξφ γίλεηαη απφ ηνλ Γήκν Καβάιαο δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο λα αζθεζεί αγσγή θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ επεηδή πνιιέο θνξέο θαηά ην παξειζφλ πξνέβε ζε δηαλνκέο θαη παξαρσξήζεηο αθηλήησλ ζε επηρεηξεκαηίεο (πψιεζε) ή ζε αθηήκνλεο αγξφηεο (δσξεάλ παξαρψξεζε) ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ, ε νπνία φκσο αλήθεη ζην δήκν Καβάιαο. Δθηηκάηαη έηζη φηη ν δήκνο ππέζηε κεγάιε νηθνλνκηθή δεκία απφ ηελ απψιεηα έθηαζεο γεο ε νπνία εθηηκάηαη φηη θηάλεη ηα ζηξέκκαηα καδί κε ηηο θαηαπαηήζεηο. Ζ δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ πεξηνρή έζεζε επηπιένλ πεξηνξηζκνχο ζηελ ρξήζε ηεο έθηαζεο ζε κηα δψλε 20 κέηξσλ (άξζξν 1 π.δ. 3.1/ ) φζνλ αθνξά ηελ δφκεζε εληφο θαη εθηφο ζρεδίσλ νηθηζκνχ. κσο θαηά πεξίπησζε ζε εγθεθξηκέλα ΓΠ απηή απμάλεηαη ζηα 90 θαη 200 κέηξα. ζνλ αθνξά δε ηηο θαιιηέξγεηεο απηέο δελ πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά απφ απηήλ ηελ θαηαζθεπή δηφηη είλαη ππφγεηα. Μφλν ζε πεξηπηψζεηο ππφγεησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ παξαθνινχζεζεο ηνπ αγσγνχ αεξίνπ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί. Απφ ηελ πεξηνρή επίζεο δηέξρνληαη θαη αγσγνί ξεχκαηνο ππεξχςειεο ηάζεο πνπ ελδερνκέλσο λα ζέηνπλ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε θάζε ελδερφκελε ρξήζε πνπ ζρεδηάδνπκε πιεζίνλ ηνπο. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 6

13 Φψην: Αγσγνί ππεξχςειεο ηάζεο δηεξρφκελνη απφ ηελ έθηαζε ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ζηα αξηζηεξά θαη ζηα δεμηά θαη επί ηεο θνξπθνγξακκήο δηαθξίλεηαη σο πξφζθαηε εθζθαθή ν αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 7

14 1.5 Οξηνζέηεζε ηεο έθηαζεο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ Ζ παξαπάλσ πεξηνρή νξηνζεηείηαη κε παξαιία απφ ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ιφθνπ «ΑΠΡΖ ΑΜΜΟ» θαη απφ ηνπο πξφπνδεο απηνχ πξνο ην βφξεην κέξνο ηεο ζέζεσο Κνχξνπ Σζεζκέ, ηεο δεκνζίαο νδνχ ακπάλ ( Πξνζθπλεηήξην Άγηνο χιαο), Κνπξνχ Σεπέ ηεο ζέζεσο Σζνξί ρσξίνπ Μ. Σζαξί, απφ ην ξπάθη Καιπαθιή-Ογινχ Γεξεζί θαη θαηαιήγεη ζην ξπάθη Καξαληάγ κέρξη ησλ γλσζηψλ νξίσλ Παιαηάο Καβάιαο θαη βνζθήο Φνπληνπθιή. Σν εκβαδφλ ηεο βξέζεθε λα είλαη ηεηξαγσληθά κέηξα. Με λεψηεξε κέηξεζε ηνπ Γξαθείνπ Σνπνγξαθηθήο ηεο Ννκαξρίαο Καβάιαο ε παξαπάλσ έθηαζε βξέζεθε λα έρεη εκβαδφλ ,06 ηεηξαγσληθά κέηξα θαη νξίδεηαη κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ ηεο φπσο απηέο αλαγξάθνληαλ ζηελ ζπλεκκέλε θαηάζηαζε. Με ην αξηζ. Πξση. 3948/ έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Σνπνγξαθηθήο πξνο ηνλ Γήκν Καβάιαο, ηνλ γλσξίδεη φηη ζηελ πεξηνρή βνζθήο ΔΚΖ-ΚΑΠΟΤ έρεη δηαλεκεζεί ζε αθηήκνλεο ζπλνιηθή έθηαζε ηεηξαγσληθά κέηξα, ήηνη εληφο ηνπ αγξνθηήκαηνο Παιαηάο Καβάιαο η.κ., εληφο αγξνθηήκαηνο Υαιθεξνχ η.κ., εληφο Καβάιαο η.κ. θαη ζηελ Άζπξε Άκκν η.κ. Καηφπηλ απηνχ απνκέλεη έθηαζε ζηξεκκάησλ ρσξίο λα ππνινγηζζνχλ νη παξαρσξήζεηο ΓΑΠ, ζηελ πεξηνρή Άζπξεο Άκκνπ θαη ην ηκήκα Ν. Καξβάιεο - Υαιθεξνχ λφηηα ηεο εζληθήο νδνχ, ηεο Βηνκεραλίαο Φσζθνξηθψλ Ληπαζκάησλ θαη πξφζθαηα ηεο Δγλαηίαο νδνχ θαη ηνπ εκπνξηθνχ ιηκαληνχ ηεο Καβάιαο Φίιηππνο Β. εκαληηθή εμέιημε γηα ηελ πεξηνρή ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ απνηέιεζε θαη ε θήξπμε κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηεο δαζηθήο έθηαζεο ηεο πεξηνρήο «Ακπγδαιεψλνο» Καβάιαο σο αηζζεηηθνχ Γάζνπο ην 1979 ( ΦΔΚ Γ 606/ ). εκαληηθφ κέξνο ηεο νπνίαο έθηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ (2.000 πεξίπνπ ζηξέκκαηα). Δπίζεο ζηελ επφκελε ζειίδα (Υάξηεο 1 πςειήο αλάιπζεο) απεηθνλίδεηαη ε παξαπάλσ έθηαζε ζε δνξπθνξηθή θσηνγξαθία κε πεξαζκέλεο ηηο ζπληεηαγκέλεο x θαη y δηαρσξηδφκελε κε πξάζηλε δηαθξηηή γξακκή ε νπνία είλαη αξηζκεκέλε κε ηνπο αξηζκνχο 1 έσο 136 (ζε θάζε θακπχισζε ηεο) θαη ζε θιίκαθα ράξηε 1: ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 8

15 ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 9

16 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΝΣΟ ΣΗ ΔΚΣΑΗ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ 2.1 Καιιηεξγνύκελεο θαη κε εθηάζεηο πσο έρνπκε αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ ππάξρνπλ κεγάια ηκήκαηα ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα γεσξγηθή ρξήζε θαη έρνπλ αθαηξεζεί απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ δήκνπ Καβάιαο. ε απηέο ηηο πεξηνρέο πέξαλ ησλ επαγγεικαηηθψλ ρξήζεσλ (βηνηερλίεο-βηνκεραλίεο) πνπ ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ ε βαζηθή ηνπο ρξήζε είλαη ε αγξνηηθή θαη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ ε θηελνηξνθηθή ρξήζε (βνζθνηφπηα). ζνλ αθνξά ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, ζεκαληηθφ πνζνζηφ απηψλ θαηαιακβάλνπλ ηα ειαηφδεληξα θαζψο ε πεξηνρή απηή κε ηελ λφηηα παξαζαιάζζηα έθζεζε ηεο θαζίζηαηαη ηδαληθή γηα απηή ηελ πνιπεηή θαιιηέξγεηα. Άιισζηε ζηελ γχξσ πεξηνρή ππάξρεη πιεζψξα απηνθπψλ θπηψλ αγξηειηάο πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ δείθηε επδνθίκεζεο ηεο ελ ιφγσ θαιιηέξγεηαο. Άιιεο θαιιηέξγεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή είλαη ηα ρεηκεξηλά ζηηεξά (ηηάξη θπξίσο θαη ιηγφηεξν Κξηζάξη θαη ηα εαξηλά ζηηεξά (Αξαβφζηηνο) θαζψο θαη νη νπσξψλεο κε αθηηλίδηα θαη ακπέιηα. Ζ άξδεπζε ησλ παξαπάλσ θαιιηεξγεηψλ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε γεσηξήζεσλ. Απφ ηηο εθηάζεηο πνπ έρνπλ δηαλεκεζεί ζε αθηήκνλεο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν πνιιέο απφ απηέο λα παξακέλνπλ αθαιιηέξγεηεο γηα πνιιά έηε. Απηφ ην γεγνλφο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηηο εθηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «ζρεηηθψο ρακειφηεξεο παξαγσγηθφηεηαο» ιφγσ θιίζεσο ή χπαξμεο βξάρσλ ζε απηέο θαη ιφγσ έιιεηςεο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ θαη λεξνχ πνπ κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα απηψλ ησλ αγξνηεκαρίσλ. Άιινο ιφγνο πνπ είλαη αθαιιηέξγεηα απηά ηα αγξνηεκάρηα είλαη ην πεξίπινθν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο απηψλ ησλ εθηάζεσλ πνπ κεηά απφ ρξφληα θέξνληαη λα αλήθνπλ ζε πνιινχο ηδηνθηήηεο πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ αλάιεςε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο απφ θάπνηνλ αγξφηε απφ δχζθνιε έσο αδχλαηε. Δθαξκνγή έξγσλ αλαδαζκνχ ζε απηέο ηηο εθηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν αγξνηηθφ ελδηαθέξνλ ζα ιχζεη απηφ ην πξφβιεκα. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 10

17 Φψην : Αγξφθηεκα δηαλεκεκέλν ζε αθηήκνλα κε εκθαλή πνιπεηή ζεκάδηα εγθαηάιεηςεο Παξαθάησ ζηνλ Υάξηε 2 κε ηηο δψλεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θπηψλ σο πξνο ηελ ζεξκνθξαζία βιέπνπκε φηη ε πεξηνρή ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ αλήθεη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ Εψλε 9 κε νξηζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο λα αλήθνπλ ζηελ δψλε 8. Απηφο ν ραξαθηεξηζκφο θαζνξίδεη φηη θπηά (θαιιηεξγνχκελα ή κε) κε αλζεθηηθφηεηα ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη -7 θαη κέρξη -12 o C κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 11

18 2.2 ηαπιηθέο Δγθαηαζηάζεηο Δληφο ηνπ αγξνθηήκαηνο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ δελ ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο νξγαλσκέλεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. κσο εθηφο ησλ νξίσλ απηήο ηεο έθηαζεο θαη ζρεδφλ εθαπηνκεληθά απηήο ππάξρνπλ 3 εγθαηεζηεκέλεο ζηαπιηθέο κνλάδεο κε αηγνπξφβαηα. Απηέο νη εγθαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ θαηλφκελα εγθαηάιεηςεο ή ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 12

19 ππνιεηηνπξγίαο. πγθεθξηκέλα νη 2 βξίζθνληαη Βνξείσο ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ θαη ε ηξίηε ζηα Αλαηνιηθά ηεο. Δληφο ηεο έθηαζεο ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ θαη ζε παξαρσξεκέλεο εθηάζεηο ππάξρνπλ 3-4 πξφρεηξα θαηαιχκαηα δψσλ (καληξηά) πνπ ζηεγάδνπλ αηγνπξφβαηα. πλήζεο πξαθηηθή απφ ηνπο Έιιελεο θηελνηξφθνπο αηγνπξνβάησλ είλαη ε ρξήζε θνηλφρξεζησλ θαη εγθαηαιειεηκκέλσλ αγξνηεκαρίσλ σο βνζθνηφπσλ. Δπεηδή ππάξρνπλ ηέηνηεο εθηάζεηο θαη εληφο ηνπ αγξνθηήκαηνο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ, δελ απνθιείεηαη ε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο ελ ιφγσ θηελνηξφθνπο ή θαη απφ άιινπο γηα ηελ βφζθεζε ηνπ δσηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ ζε απηέο ηηο εθηάζεηο. Σν γεγνλφο απηφ θάιιηζηα απνδεηθλχεηαη θαη απφ κηα επίζθεςε επί ηφπνπ ζε απηέο ηηο εθηάζεηο. Απηή ε πξαθηηθή φκσο ρσξίο ζρεδηαζκφ θαη ζρεηηθή αδεηνδφηεζε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ππεξβφζθεζεο, ππνβάζκηζεο δηάβξσζεο θαη θαηαζηξνθήο ησλ εδαθψλ θαη ελ γέλεη ηνπ πεξηβάιινληνο. Φψην: Κνηλφρξεζηεο θαη αθαιιηέξγεηεο γεσξγηθέο εθηάζεηο κε εκθαλή ηα ζεκάδηα βφζθεζεο θαη ππεξβφζθεζεο. 2.3 Άζπξε Άκκνο Ζ Άζπξε Άκκνο βξίζθεηαη εληφο ηεο αξρηθήο νξηνζεηεκέλεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ. Πξφθεηηαη γηα έλα παξαζαιάζζην ρσξηφ ηεο Καβάιαο ηνπ νπνίνπ ε έθηαζε θαζψο θαη νη γχξσ απφ απηφ εθηάζεηο έρνπλ αθαηξεζεί απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 13

20 ιφγσ παξαρσξήζεσλ πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ γίλεη. Σν ρσξηφ απηφ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζην Γήκν Καβάιαο. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 δηαζέηεη 92 κφληκνπο θαηνίθνπο. Σν φλνκα ηνπ ρσξηνχ πξνέξρεηαη απφ ηελ άζπξε άκκν πνπ ζπλαληάηαη ζηελ εθεί παξαιία ηνπ ρσξηνχ. Ζ παξαιία ηεο Άζπξεο Άκκνπ (θψην αξηζηεξά) καδί κε ηελ παξαιία πνπ ππάξρεη ζηνλ ιφθν παζηψλ (ή Άζπξα Υψκαηα, θψην δεμηά) είλαη νη 2 παξαιίεο πνπ ππάξρνπλ εληφο ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ. Ζ παξαιία ηεο Άζπξεο Άκκνπ αθφκα θαη ζήκεξα αμηνπνηείηαη απφ ηνπο ινπφκελνπο ρσξίο λα ππάξρεη ηδηαίηεξε εκπνξηθή αμηνπνίεζε ηεο. Μάιηζηα παιηφηεξα πνιινί «ζάβνληαλ» θπξηνιεθηηθά ζηελ ζαπκαηνπξγή άζπξε άκκν πνπ έδσζε θαη ην φλνκά ηεο ζηελ πεξηνρή. Δλψ ε παξαιία ησλ παζηψλ ιφγσ ηεο απνκφλσζεο ηεο θαη ηεο δχζθνιεο πξφζβαζεο παξά ηελ νκνξθηά ηεο είλαη άγλσζηε ζε πνιινχο. 2.4 Δγλαηία νδόο Σν βαζηθφηεξν έξγν ππνδνκήο πνπ εθηειέζηεθε ζηελ πεξηνρή ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη άιιαμε ηε γεσγξαθία ηεο, ην εκπφξην θαη ηηο κεηαθνξέο καδί κε ην λέν ιηκάλη (Φίιιηπνο Β ) είλαη ε Δγλαηία Οδφο. Ζ ζχλδεζε ηεο Ζγνπκελίηζαο κε ηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη ηα ζχλνξα κε ηελ Σνπξθία ηαπηφρξνλα έθεξε πην θνληά απνκαθξπζκέλεο θαη ππνβαζκηζκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, φπσο ε Ήπεηξνο θαη ε Γπηηθή Μαθεδνλία. Ζ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ε πεξηνρή ηεο Καβάιαο κφλν νθέιε κπνξεί λα έρεη απφ ηνλ νδηθφ απηφλ άμνλα, θαζψο ε Δγλαηία δηαζρίδεη ηελ πιεηνςεθία ησλ λνκψλ ηεο πεξηνρήο θαη απνηειεί ηφζν αλαπηπμηαθφ θηλεηήξην κνριφ αιιά θαη κέζν ζχλδεζεο ηφζν ησλ θνηλσληψλ φζν θαη ησλ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 14

21 νηθνλνκηψλ ησλ πεξηνρψλ πνπ δηαζρίδεη πξνάγνληαο θαη ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Ζ Καβάια απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζεκεία αλαθνξάο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ, εηδηθά ζην αλαηνιηθφ ηεο ηκήκα. Ζ παξνπζία ηνπ λένπ ιηκέλα ηεο Καβάιαο ζα απμήζεη ηελ επηξξνή ηεο πφιεο ζηνλ άμνλα ηεο Δγλαηίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θάζεηνπο άμνλεο ηεο φηαλ απηνί νινθιεξσζνχλ αιιά θαη ηελ ζρεδηαδφκελε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ λένπ ιηκαληνχ ηεο Καβάιαο. Ζ πεξηνρή ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ δηαζρίδεηαη απφ ηελ Δγλαηία νδφ εθαηέξσζελ ηεο νπνίαο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί δψλεο νηθηζηηθνχ ειέγρνπ νη νπνίεο νπζηαζηηθά αλήθνπλ ζηελ Δγλαηία νδφ πεξηνξίδνληαο ηηο δξάζεηο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ εθεί. Πέξαλ απηνχ φκσο ε Δγλαηία νδφο κπνξεί λα απνηειέζεη κνριφ αλάπηπμεο θαη γηα ηελ κειεηψκελε έθηαζε ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ. Δληφο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο (ΟΣΑ), ε Δγλαηία νδφο είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθή. Ζ ράξαμή ηεο, πξνζδίδεη ραξαθηήξα πεξηθεξεηαθήο νδνχ γηα ηελ πφιε ηεο Καβάιαο, απνζπκθνξίδνληαο ηελ θπθινθνξία ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο. ην ηκήκα εληφο ηνπ δήκνπ Καβάιαο ππάξρνπλ 4 «έμνδνη» - αληζφπεδνη θφκβνη: ην Παιηφ, ζηνλ Άγην χιια (ε δπηηθή είζνδνο ηεο πφιεο θαη θφκβνο κε ηνλ άμνλα Καβάια Γξάκα), ζηελ πεξηνρή ηεο Άζπξε Άκκνπ εληφο ηνπ αγξνθηήκαηνο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ(ε αλαηνιηθή είζνδνο ηεο πφιεο θαη ε εμππεξέηεζε ηφζν ηνπ λένπ ιηκέλα φζν θαη ηεο Νέαο Καξβάιεο) θαη ιίγν αλαηνιηθφηεξα, κεηαμχ Νέαο Καξβάιεο θαη Υαιθεξνχ, ν κεξηθφο θφκβνο δπηηθήο εηζφδνπ ζηε Νέα Καξβάιε πνπ εμππεξεηεί θαη ην Βηνηερληθφ Πάξθν πνπ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ αιιά εθηφο απηήο. 2.5 Δκπνξηθό ιηκάλη Φίιηππνο Β Ζ αλάπηπμε ηεο πφιεο ηεο Καβάιαο θαη νη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ ρψξα καο αιιά θαη ζηα Βαιθάληα (Καηάξξεπζε ππαξθηνχ νζηαιηζκνχ) θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ θαηαζθεπή λένπ κεγαιχηεξνπ εκπνξηθνχ ιηκαληνχ έμσ απφ ηελ πφιε. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 15

22 Γεληθέο θαη εηδηθέο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ απφ ην 1966, θαηέιεμαλ ζηελ πξφηαζε γηα θαηαζθεπή ελφο λένπ ζχγρξνλνπ ιηκαληνχ ζηελ Νέα Καξβάιε ζε απφζηαζε 8 ρηι. αλαηνιηθά ηεο πφιεο, εληφο ηεο πεξηνρήο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ζηελ αλαηνιηθή παξαιηαθή πεξηνρή ηνπ ιφθνπ παζηψλ. Σν ιηκάλη δηαζέηεη άκεζε ζχλδεζε ζηελ Δγλαηία νδφ (ηκήκα ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ) θαη ππάξρεη άκεζε ζπλέξγεηα ησλ 2 κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ. Τπάξρεη κάιηζηα θαη ζρεδηαζκφο θαηαζθεπήο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο ηνπ ιηκαληνχ αιιά είλαη άγλσζην πφηε θαη αλ απηφο ζα πινπνηεζεί. Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ εκπνξηθνχ ιηκέλα «Φίιηππνο Β» μεθίλεζαλ ην ήκεξα, ην εκπνξηθφ ιηκάλη δηαζέηεη θξεπίδσκα κήθνπο 400 κ., βάζνο ζην θξεπίδσκα 10,5 κ. θαη ρψξν δηαρείξηζεο & απνζήθεπζεο θνξηίσλ η.κ. Με ηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ ηαπηφρξνλα 2 πινία κήθνπο 190 κ. θαη έλα πινίν Ro-Ro. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηνπ, ην εκπνξηθφ ιηκάλη ζα δηαζέηεη θξεπηδψκαηα κήθνπο 900 κ., βάζνο ζηα θξεπηδψκαηα έσο θαη 12 κ. θαη ρψξν δηαρείξηζεο & απνζήθεπζεο θνξηίσλ η.κ.. Οη θαηαζθεπέο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κπαδψλνληαο ην παξαιηαθφ κέησπν ηεο πεξηνρήο ηνπ αθξσηεξίνπ παζηψλ. Σν φξακα γηα ην εκπνξηθφ ιηκάλη «Φίιηππνο Β», είλαη λα απνηειέζεη θχξηα πχιε πξνο ηα αλαηνιηθά Βαιθάληα, κε έκθαζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ιεηηνπξγψληαο βνεζεηηθά ζηελ αλάπηπμε φιεο ηεο πεξηνρήο. 2.6 Διιεληθά Ληπάζκαηα ELFE ABEE (πξώελ Βηνκεραλία Φσζθνξηθώλ Ληπαζκάησλ) Ζ Βηνκεραλία Φσζθνξηθψλ Ληπαζκάησλ (Β.Φ.Λ.) ηδξχζεθε απφ ηνλ φκηιν ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην Πξφθεηηαη γηα επελδπηηθφ έξγν κεγάιεο θιίκαθαο θαη έληαζεο ηερλνινγίαο, ζχκβνιν ηεο ειιεληθήο ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 16

23 εθβηνκεράληζεο ηεο δεθαεηίαο Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε εμαζθαιίδεη πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζε δπλακηθέο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Β. Διιάδαο ελψ απνηειεί κεγάιν εξγνδφηε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Π.Δ. Καβάιαο. Δπηπιένλ ζε πεξηφδνπο αηρκήο απμάλεηαη ε απαζρφιεζε κε ηελ ρξήζε επνρηθνχ πξνζσπηθνχ ελψ έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο επαγγεικαηηψλ (νδεγνί, κεηαθνξείο, ζπλεξγεία ζπληήξεζεο, θ.α.) ηεο πεξηνρήο βξίζθεη απαζρφιεζε ζην εξγνζηάζην. ήκεξα, κεηά απφ ζπλερή θχκαηα απνιχζεσλ ε Β.Φ.Λ. απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 500 εξγαδφκελνπο. Πέξαλ απηψλ ε βηνκεραλία αμηνπνηεί ζην κέγηζην ην ηδηφθηεην ιηκάλη ηεο θαη ηελ εγγχηεηα ηεο πιένλ κε ηελ Δγλαηία νδφ θαη ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή. Σν βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα θαηαιακβάλεη έθηαζε ζηξεκκάησλ ζηελ παξαιία ηεο Νέαο Καξβάιεο θαη δεζπφδεη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ έθηαζε απηή είρε παξαρσξεζεί γηα 45 ρξφληα απφ ην δεκφζην ζηελ Βηνκεραλία. Πξφζθαηα ζε λνκνζρέδην ηνπ 2009 θαη ελφςεη ηεο ηφηε ηδησηηθνπνίεζεο ηεο βηνκεραλίαο ε παξαρψξεζε απηή αλαλεψζεθε απφ ην Γεκφζην ζηελ Βηνκεραλία γηα άιια 25 έηε. Μεγάιν κέξνο απηήο ηεο έθηαζεο βξίζθεηαη εληφο ηνπ αγξνθηήκαηνο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ (βιέπε ράξηε 1). Δληφο φκσο απηήο ηεο έθηαζεο δελ ππάξρνπλ βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο αιιά ε έθηαζε θαιιηεξγείηαη απφ ηελ ίδηα ηελ βηνκεραλία κε εηήζηεο θαη πνιπεηήο θαιιηέξγεηεο (ειαηφδεληξα θαη αξαβφζηηνο). Ζ βηνκεραλία πεξηιακβάλεη κνλάδεο παξαγσγήο ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηδηφθηεην ιηκάλη θαη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο. Καηά θαηξνχο ε κνλάδα έρεη πινπνηήζεη ζεκαληηθά επελδπηηθά πξνγξάκκαηα εθζπγρξνληζκνχ θαη επέθηαζεο ηεο παξαγσγήο. Σηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε δηεζλή αγνξά ιηπαζκάησλ έρνπλ αιιάμεη δξακαηηθά. φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ε δήηεζε γηα ιηπάζκαηα κεηψλεηαη ζπλερψο ιφγσ κείσζεο ησλ θαιιηεξγνπκέλσλ εθηάζεσλ φζν θαη κεηαζηξνθήο ζε νξγαληθέο θαιιηέξγεηεο. Ζ ηάζε απηή παξνπζηάδεη ελ κέξεη αληηζηξνθή ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο αχμεζεο δηεζλψο ηεο δήηεζεο ιηπαζκάησλ ιφγσ θαη ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο βαζηθψλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ (δεκεηξηαθά θ.α.). Ζ εηήζηα θαηαλάισζε ιηπαζκάησλ ζηελ Διιάδα απφ 2,2 εθαη. ηνλ. ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 1980, είρε δηακνξθσζεί ην 2008 ζε ιηγφηεξν απφ 1 εθαη. ηφλνπο. Οη ηφηε δπζνίσλεο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά ιηπαζκάησλ νδήγεζαλ ηε Β.Φ.Λ. ζηε ζπγρψλεπζε κε ηελ αληαγσληζηηθή εηαηξία Υεκηθέο Βηνκεραλίεο Βνξείνπ Διιάδνο πνπ δηαηεξνχζε κεγάιε παξαγσγηθή κνλάδα ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ αλαδήηεζε παξαγσγηθψλ δηεμφδσλ ζε λένπο ηνκείο ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 17

24 (θσζθνξηθφ αζβέζηην) θαη ζηε δεκηνπξγία εκπνξηθήο αιπζίδαο ιηαληθήο (ΑΓΡΟΔΦΟΓΗΑ). Μεηά θαη ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο (2006) ε Β.Φ.Λ. απνηειεί ηε κνλαδηθή κεγάιε κνλάδα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ ζηελ Διιάδα. Μεηά ηελ πψιεζε ηεο ζην κηιν Λαπξεληηάδε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009 ε εηαηξεία άιιαμε νλνκαζία ζε ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ ELFE ΑΒΔΔ. Έθηνηε φκσο θαη ελψ νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο πιένλ δηαθαίλνληαη επνίσλεο ε νηθνλνκηθή θξίζε, ηα πξνβιήκαηα ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο θαη ηα λνκηθά πξνβιήκαηα ησλ ηδηνθηήησλ ηεο ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε απηέο ηηο πξννπηηθέο. Παξφια απηά ε κνλάδα έρεη δεζκεπηεί λα δηαηεξήζεη ηελ απαζρφιεζε γηα κηα πεληαεηία θαη λα πινπνηήζεη επελδχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ κνλάδα αθφκα έρεη ιάβεη άδεηα γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνπαξαγσγηθνχ ζπγθξνηήκαηνο δπλακηθφηεηαο 400 MW κε ηελ ρξήζε θαχζηκνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ ζρεδηάδεηαη θαη ε δεκηνπξγία ζεκαληηθνχ ελεξγεηαθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή κε ηελ ελδερφκελε θαηαζθεπή ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 2.7 Άιιεο δξαζηεξηνπνηνύκελεο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηελ πεξηνρή ηεο Άζπξεο Άκκνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο Καβάιαο φπσο ε ΣΟΤΡΝΑΒΗΣΖ Α.Δ.Β.Δ / ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 18

25 ΑΣΛΑΝΣΊΓΑ, ε METRO Α.Δ.Β.Δ θαη ε ΦΟΡΣΟΤΝΑ AYTO ΚΑΒΑΛΑ ΔΠΔ ελψ ζε απηήλ ππάξρεη θαη ε Λαραλαγνξά Καβάιαο. 3. ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΔΚΣΑΗ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ πσο ζπκβαίλεη ζε θάζε πεξίπησζε πξνζπάζεηαο αμηνπνίεζεο κηαο έθηαζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ηειεπηαία εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο ελ ιφγσ έθηαζεο έρεη γίλεη ζηηο 11 Μαξηίνπ 2003 απφ ζρεηηθή επηηξνπή πνπ ζπζηάζεθε γηα απηφ ην ιφγν. θνπφο απηήο ηεο εθηίκεζεο ήηαλ ν θαζνξηζκφο ηεο αμίαο ηεο ελ ιφγσ έθηαζεο ελφςεη ηεο παξαρψξεζεο ηεο ζηελ ππφ ζχζηαζε ηφηε «Γεκνηηθή Αλαπηπμηαθή Δπηρείξεζε Καβάιαο (Γ.ΑΝ.Δ.Κ.)» (απφθαζε 7814/2003 ζην ΦΔΚ 1010 Β ) ε νπνία κεηέπεηηα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 3852/2010 «Καιιηθξάηεο» θαη ηηο αιιαγέο πνπ απηφο πξνέβιεπε κεηνλνκάζζεθε ζε «Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Καβάιαο (ΓΖΜΧΦΔΛΔΗΑ)». Έθηνηε ε έθηαζε απηή αλήθεη ζην αλσηέξσ λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. Ζ έγθξηζε δεκνζίεπζεο ηεο έθζεζεο εθηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έθηαζε ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13 Μαξηίνπ 2003 κε ηελ ππ. Αξηζκ. 10/809 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Καβάιαο φπσο δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 391 Β Ζ ζπγθεθξηκέλε έθζεζε εθηίκεζεο ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ πεξηείρε ηα παξαθάησ: Ζ επηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηελ αμία ηεο πεξηνρήο ΔΚΖ-ΚΑΠΟΤ φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ιακβάλεη ππ'φςηλ ηεο 1) ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε πεξηνρή θαη 2) Γέρεηαη σο αθξηβείο ηηο νξηνζεηήζεηο θαη ην εκβαδφλ ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ πνπ ηεο ππέβαιιε ν Γήκνο Καβάιαο δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ ππνβιεζεί αθξηβή ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα. Σα ελαπνκείλαληα ζηελ πεξηνρή ΔΚΖ-ΚΑΠΟΤ ζηξέκκαηα ζχκθσλα κε ηελ Σνπνγξαθηθή Τπεξεζία ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο, φπσο θαίλνληαη θαη ζην έγρξσκν ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (αλάινγν ππνβάιιεηαη θαη ζηελ έθζεζε καο). Έθηαζε 1200 ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή Παιαηάο Καβάιαο κε ζπληειεζηή αξρηθήο βαζηθήο γεο (Α.Β.Α.) 0,23 θαη ζπληειεζηή ρξήζεο 0,25 δηφηη ιακβάλεηαη σο βνζθφηνπνο ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 19

26 Ζ αμία ηεο εθηηκάηαη κε ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ζε ,00 επξψ. Έθηαζε ζηξεκκάησλ ε νπνία απνηειεί ηελ πεξηνρή ηνπ αηζζεηηθνχ δάζνπο. Απφ απηή ηελ πεξηνρή α) έθηαζε ζηξεκκάησλ επξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ Άζπξσλ Υσκάησλ φπνπ ε αξρηθή βαζηθή αμία (Α.Β.Α.) είλαη 2,05 θαη έρεη ζπληειεζηή ρξήζεο σο βνζθφηνπνο 0,25 θαη σο δαζηθή 0,60, επίζεο ππνινγίδεηαη θαη ζπληειεζηήο αχμεζεο 1,30 επεηδή βξίζθεηαη θνληά ζηελ ζάιαζζα. Ζ αμία ηεο εθηηκάηαη κε ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ζε ,00 επξψ. β) έθηαζε 600 ζηξεκκάησλ βξίζθεηαη καθξάλ ηεο ζάιαζζαο θαη ππνινγίδεηαη ρσξίο ηνλ ζπληειεζηή αχμεζεο 1,30. Ζ αμία ηεο εθηηκάηαη κε ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ζε ,00 επξψ. 3. Έθηαζε ζηξεκκάησλ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Γ.Γ. Καβάιαο, πςψκαηα Οθκαλ φπνπ ε αξρηθή βαζηθή αμία (Α.Β.Α.) είλαη 2,05 θαη έρεη ζπληειεζηή ρξήζεσο 0,25 δηφηη ζεσξείηαη φηη είλαη βνζθφηνπνο, δεδνκέλνπ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηδηνθηεζίαο ζην αγξφθηεκα Υαιθεξνχ έρεη παξαρσξεζεί. Ζ αμία ηεο εθηηκάηαη κε ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ζε ,00 επξψ. Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο πεξηνρήο ΔΚΖ-ΚΑΠΟΤ φπσο παξαπάλσ πεξηγξάθεθε, ππνινγηδφκελε κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ησλ πεξηνρψλ, εθηηκάηαη νκφθσλα ζε ηξία εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ηξηάληα ελλέα ρηιηάδεο ηξηαθφζηα είθνζη πέληε επξψ, ( ,00) επξψ. 4. ΦΥΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ Πεξηνρή ηνπ «ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ» βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο πιένλ επαίζζεηεο νηθνινγηθά πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο πεξηιακβάλνληαο ζεκαληηθνχο νξεηλνχο φγθνπο θαη νηθνζπζηήκαηα νηθνινγηθήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο έθηαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε πνηθηινκνξθία, θαζψο ε έθηαζε μεθηλάεη απφ ηελ ζάιαζζα θαη θηάλεη θνληά ζηνλ νηθηζκφ ηεο παιαηάο Καβάιαο. Σν ηκήκα θάησζελ ηεο Δγλαηίαο Οδνχ είλαη δαζσκέλν ελψ νη πεξηνρέο άλσζελ ηεο Δγλαηίαο ζπκπεξηιακβάλνπλ γεσξγηθέο, ρνξηνιηβαδηθέο θαη ρακειήο βιάζηεζεο εθηάζεηο θαζψο θαη δαζσκέλεο. Δπηπιένλ έλα ηκήκα έθηαζεο ζηξεκκάησλ απνηειεί θαη ηκήκα ηνπ αηζζεηηθνχ δάζνπο Ακπγδαιεψλα Καβάιαο (ΦΔΚ Γ 606/ ). Απηή ε πνηθηινκνξθία θαη ε δηαβάζκηζε ηεο βιάζηεζεο ζε κεγάιν βαζκφ εληζρχζεθε ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 20

27 θαη απφ ηελ θσηηά ηνπ 1985 πνπ θαηάζηξεςε ζε κεγάιν πνζνζηφ ηελ πξνυπάξρνπζα βιάζηεζε κε πεχθα πνπ ππήξρε. Σέινο πξέπεη λα ηνληζηεί εδψ φηη ε πεξηνρή ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ έρεη πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο δηφηη είλαη αλάκεζα ζηελ πφιε ηεο Καβάιαο θαη ζε πεξηνρέο κε έληνλε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα (βηνηερλίεο θαη εξγνζηάζην ιηπαζκάησλ) απνηειψληαο θπζηθφ φξην θαη ηαπηφρξνλα θίιηξν. Παξφια απηά γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ δελ έρνπλ εθπνλεζεί νινθιεξσκέλεο κειέηεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο αλάδεημεο θαη πνιιαπιήο αμηνπνίεζεο ηνπ. 4.1 Μεηεσξνινγηθά Γεδνκέλα ηεο πεξηνρήο Γηα ηελ αλάιπζε ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ηνπ θνληηλφηεξνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ Υξπζνχπνιεο ( γεσγξαθηθφ πιάηνο 40,54 ν θαη γεσγξαθηθφ κήθνο 24,36 ν ). Μεηεσξνινγηθά ζηνηρεία απφ ηνλ ζηαζκφ ηνπ Ακπγδαιεψλα δελ ηαηξηάδνπλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο καο ιφγσ ηνπ επεηξσηηθνχ θιίκαηνο ηεο εθεί πεξηνρήο. Αληηζέησο ην θιίκα ηνπ ζηαζκνχ ηεο Υξπζνχπνιεο πξνζνκνηάδεη θαιχηεξα απηφ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Σα δεδνκέλα αθνξνχλ ηα έηε Οη κέζεο κεληαίεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο (Σ) θαη βξνρφπησζεο (Ρ) θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: Πίλαθαο 1: Σηκέο ζεξκνθξαζίαο θαη βξνρνπηψζεσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο Μήλεο Η Φ Μ Α Μ Η Η Α Ο Ν Γ ΔΣΟ Σ (oc) ,8 P (mm) ,2 Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη φηη ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ηεο πεξηνρήο είλαη πεξίπνπ 15,8 ν C. Ο ςπρξφηεξνο κήλαο θαηά κέζν φξν είλαη ν Ηαλνπάξηνο κε κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία 6,8 ν C θαη νη ζεξκφηεξνη κήλεο ν Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο, κε κέζεο κεληαίεο ζεξκνθξαζίεο 26,5 ν C θαη 26,3 ν C αληίζηνηρα. Tν κέζν εηήζην χςνο βξνρνπηψζεσλ είλαη 403,2 mm. Ξεξφηεξνο κήλαο θαηά κέζν φξν είλαη ν επηέκβξηνο, κε ζπλνιηθφ χςνο θαηαθξεκληζκάησλ 10,4 mm, ελψ πγξφηεξνο είλαη ν Ννέκβξηνο κε 67,4 mm. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 21

28 Απφ ηα ζηνηρεία απηά θαίλεηαη φηη ε πεξηνρή κειέηεο καο εκθαλίδεη βξνρεξφ θαη ήπην ρεηκψλα, κε ζεξκφ θαη μεξφ θαινθαίξη, κε απνηέιεζκα ην θιίκα λα ραξαθηεξίδεηαη σο ελδηάκεζνπ ηχπνπ κεηαμχ κεζνγεηαθνχ θαη κεζεπξσπατθνχ. Οη άλεκνη πνπ θπξηαξρνχλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ Υξπζνχπνιεο ( γεσγξαθηθφ πιάηνο 40,54 ν θαη γεσγξαθηθφ κήθνο 24,36 ν ) θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Πίλαθαο 2: Δπηθξαηνχληεο άλεκνη θαη έληαζε απηψλ (κέζεο ηηκέο) Μήλεο Η Φ Μ Α Μ Η Η Α Ο Ν Γ ΔΣΟ Μέζε Μεληαία ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ Γ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ Γηεχζπλζε Αλέκσλ Μέζε Μεληαία ,1 Έληαζε Αλέκσλ (Bf) ΜΗΝΑ Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηνπ έηνπο νη άλεκνη είλαη νη βνξεηνδπηηθνί, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ κέηξηεο εληάζεηο ( έσο 5,5 Bf). Νεψηεξε ρξνλνζεηξά ( ) κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο απφ ηνλ ηαζκφ ηεο Υξπζνχπνιεο παξαζέηνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. ε απηνχο ηνπο πίλαθεο παξαηίζεληαη φια ηα θαηαγεγξακκέλα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα. Πνιιά απφ απηά παξνπζηάδνπλ πνιιαπιέο ρξήζεηο. ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ DATCLIM ΣΑΘΜΟ ΥΡΤΟΤΠΟΛΔΧ 624 ΓΔΧΓΡ. ΠΛΑΣΟ 40Ο 54 Β ΓΔΧΓΡ. ΜΖΚΟ 24Ο 36 ΑΝ. ΤΦΟΜΔΣΡΟ 5,4 ΜΔΣΡΑ ΠΔΡΗΟΓΟ Πίλαθαο 3: Βαζηθά κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα (κέζεο θαη αθξαίεο ηηκέο) ΑΣΜΟ. ΠΙΕΗ (Μ.S.L.) ΜΕΗ ΜΕΗ ΜΕΓ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( o C) ΜΕΗ ΕΛΑΧ. ΑΠΟΛΤΣΗ ΜΕΓΙΣΗ ΑΠΟΛΤΣΗ ΕΛΑΧΙΣΗ ΧΕΣΙΚΗ ΤΓΡΑΙΑ ΟΡΑΣΟΣ. ΒΡΟΧΟΜΕΣΡ. (mm) ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 22 ΤΝ. ΜΕΓ. 24ΩΡΟ ΙΑΝ. 1020,5 5,5 9,6 1,6 22,0-8,0 74,4 4,3 32,0 31,2 ΒΑ ΦΕΒ. 1018,6 6,2 10,3 1,9 20,0-11,0 72,4 4,2 45,8 64,0 Α ΜΑΡ. 1016,8 8,7 12,5 4,3 23,8-7,0 72,3 4,5 32,7 29,0 Α ΑΠΡ. 1013,1 13,7 17,5 8,7 26,0-4,0 72,0 4,2 35,1 33,1 Α ΜΑΪΟ 1014,0 18,6 22,5 13,1 34,0 4,0 67,3 3,8 25,6 41,0 ΝΔ ΙΟΤΝ. 1012,6 23,4 27,2 16,9 34,4 8,2 62,8 2,8 22,2 23,0 ΝΔ ΙΟΤΛ. 1012,3 25,9 30,0 19,1 39,0 11,2 57,5 2,0 14,3 23,0 ΝΔ ΕΠΙΚΡ. ΑΝΕΜΟΙ

29 ΑΤΓ. 1012,9 25,3 30,1 18,7 38,0 11,0 59,0 1,7 13,9 25,0 ΝΔ ΕΠΣ 1015,3 21,0 25,9 15,0 34,0 8,2 65,0 2,3 22,2 39,4 ΝΔ ΟΚΣ. 1019,0 15,6 20,4 10,6 30,2-1,0 69,7 3,5 28,8 41,8 ΒΑ ΝΟΕ. 1018,5 10,4 14,5 6,5 22,6-4,2 75,3 4,6 68,1 98,0 ΒΑ ΔΕΚ. 1019,0 6,6 10,4 3,8 20,0-8,8 75,0 4,7 62,9 67,6 ΒΑ Μήνας Πίλαθαο 4: Λνηπά θαηαγεγξακκέλα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ: υννεφιά Θερμοκρασία Άνεμοι (0-8/8) MIN MAX PREC RAIN SNOW THUND HAIL ST GND FOG DEW H.FROST LE 0.0 LE 0.0 GE 6B ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪΟ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΕΠΣ ΟΚΣ ΝΟΕ ΔΕΚ GE 8B 4.2 Οξηνγξαθηθή, ηνπνγξαθηθή δηακόξθσζε - Έδαθνο Γεληθά ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ραξαθηεξίδεηαη σο ινθψδεο εκηνξεηλή κε θαηά ζεκεία έληνλν αλάγιπθν θαη κέζν φξν θιίζεσλ 30-40%, ελψ νη εθζέζεηο είλαη σο επί ην πιείζηνλ λφηηεο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηχπνπ εδάθνπο, ηχπνπ βιάζηεζεο θαη θιίκαηνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε. Δμαηηίαο ινηπφλ ηεο αιιειέλδεηεο απηήο ζρέζεο, θαη έρνληαο σο δεδνκέλν φηη ε πεξηνρή ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ έληνλνπ αλάγιπθνπ ηεο παξνπζηάδεη έληνλε πνηθηινκνξθία, φζνλ αθνξά ηε βιάζηεζε θαη ηελ παξνπζία δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ κηθξνθιίκαηνο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ δηαπιάζεσλ βιάζηεζεο, άξα θαη δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εδαθψλ. Ζ γλψζε ινηπφλ ηνπ βηνθιίκαηνο θαη ησλ βηνηφπσλ ησλ δηαθφξσλ δηαπιάζεσλ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν εηδηθψλ κειεηψλ γηα θάζε ηκήκα ηεο πεξηνρήο νδεγψληαο έηζη ζηελ γλψζε ησλ εδαθηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ εδαθψλ ελ γέλεη. ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 23

30 4.3 Υισξίδα Παλίδα Ζ ζχλζεζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ επηθξαηνχλησλ βηνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θπηνθνηλσληνινγηθά ε πεξηνρή κειέηεο θαηά Μαπξνκάηε (1980) έρεη εθηάζεηοηκήκαηα απφ ηε κεζνγεηαθή δψλε βιάζηεζεο σο θαη ην θαηψηεξν ηκήκα ηεο παξακεζνγεηαθήο δψλεο βιάζηεζεο, ελψ ζχκθσλα κε ηηο δψλεο αλζεθηηθφηεηαο ζην ςχρνο - United States Department of Agriculture (USDA) ε πεξηνρή θαηαηάζζεηαη ζηε δψλε 9a. Σα θπξηφηεξα δαζηθά είδε πνπ επηθξαηνχλ ζηα δαζσκέλα ηκήκαηα ηεο έθηαζεο. είλαη, ην πνπξλάξη (Quercus coccifera), ην θππαξίζζη ην νξζφθιαδν (Cupressus Sempervirens ssp Pyramidalis), ν γάβξνο (Caprinus orientalis), δξπο ε ρλνψδεο (Quercus pubescens) θαη ε αγξηειηά (Olea europea), ελψ ζε κεκνλσκέλα άηνκα, ην ζπάξην (Spartium junceum), ε άξθεπζνο (Juniperus oxycedrus), ε θνθνξεβηζηά (Pistacia terebinthus), ε ηξαρεία πεχθε, (Pinus brutia), ην ξείθη (Erica arborea), ε θνπκαξηά (Arbutus unedo), ε αγξηνξνδηά (Rosa camina), Crataegus sp., Prunus sp, Cornus sp. θιπ. ελψ παξφλ ζηε ζχλζεζε ηεο βιάζηεζεο είλαη θαη πνιιά κειηζζνηξνθηθά θπηά. ηα κε δαζσκέλα ηκήκαηα ηεο έθηαζεο επηθξαηνχλ ηα ιηβαδηθά θπηά, ελψ θάπνηεο πεξηνρέο ηεο έθηαζεο δχλαηαη λα θαιιηεξγεζνχλ κε νπσξνθφξα δέληξα. Δπηπιένλ ε ελ ιφγσ πεξηνρή απνηειεί βηφηνπν γηα πνιιά είδε άγξηαο παλίδαο. (ιαγνί, θνπλάβηα, ζθαληδφρνηξνη, ηπθινπφληηθεο θ.α.) θαη νξληζνπαλίδαο (πεηξίηεο πνληηθνβαξβαθίλεο θ.α.). ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 24

31 4.4 Πηέζεηο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ-κίλδπλνη Ο ζνβαξφηεξνο θίλδπλνο πνπ απεηιεί ηελ πεξηνρή είλαη νη ππξθαγηέο θαη απηφ δηφηη ε επξχηεξε πεξηνρή πεξηιακβάλεη μεξνζεξκηθά είδε θαη φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία θξίζηκνο θαη παξάιιεια επηθίλδπλνο κεηεσξνινγηθφο παξάγνληαο είλαη ε παξαηεηακέλε μεξνζεξκηθή θαινθαηξηλή πεξίνδνο, ελψ παιαηφηεξα ππήξρε ε θαθή λννηξνπία, θάπνηνη βνζθνί λα βάδνπλ θσηηέο γηαηί πίζηεπαλ φηη έηζη πξνθαινχζαλ αχμεζε ηεο βνζθήζηκεο χιεο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο θα πρέπει για την εν λόγω περιοτή να εκπονηθούν μελέτες αντιπσρικής προστασίας. Αθφκα, ε πεξηνρή ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ είλαη θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. Απνηειεί ην αλαηνιηθφ φξην ηεο πφιεο θαη ιεηηνπξγεί σο πξνζηαηεπηηθφ θίιηξν ηεο πφιεο έλαληη ησλ ξχπσλ πνπ εθιχνληαη απφ ηελ εθεί ιηπαζκαηνβηνκεραλία. Γηα απηφ ην ιφγν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα δηαθπιαρηεί αλέπαθν δηφηη ε ζεηηθή ηνπ επίδξαζε ζηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο ηεο Καβάιαο είλαη αλεθηίκεηε. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα αλαδάζσζεο θάπνησλ εθηάζεσλ. Δλδερφκελεο πηέζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα απνηεινχλ ν ζθνππηδφηνπνο, ε ιηπαζκαηνβηνκεραλία θαη ιηγφηεξν ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο θαη άιιεο βηνηερλίεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο πεξηνρήο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ. Έλαο αθφκα ζνβαξφο θίλδπλνο πνπ απεηιεί ηε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο είλαη ε αλεμέιεγθηε βφζθεζε ησλ αηγνπξνβάησλ θαη ησλ αγειάδσλ. Ο ππνινγηζκφο ηεο βνζθνηθαλφηεηαο ηεο πεξηνρήο είλαη αληηθείκελν εηδηθήο κειέηεο θαη δελ έρεη εξεπλεζεί. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ζηα ζεκεία πνπ ππάξρεη ππεξβφζθεζε λα ππνβαζκίδεηε ε πγεία θαη ε πνηφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ δέληξσλ, ε αλαγέλλεζε ηνπο λα είλαη αλχπαξθηε θαη ην έδαθνο λα ππνβαζκίδεηαη θαη λα δηαβξψλεηαη επηθίλδπλα. Σέινο νη εθηάζεηο θνληά ζηε παξαιηαθή δψλε θηλδπλεχνπλ άκεζα απφ θαηαπαηήζεηο ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηνπο αμίαο. 5. ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ 5.1 Γεληθά Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλ. Μαθεδνλίαο αλήθεη ζηε δψλε ηεο δπηηθήο Ρνδφπεο. Καηά ηνλ KRONBERG (1971) ην κεηακνξθσκέλν ζχζηεκα ηεο Ρνδφπεο απνηειείηαη απφ ηελ θαηψηεξε γλεπζηαθή ζεηξά, ηελ ελδηάκεζε αλζξαθηθή (κάξκαξα Φαιαθξνχ) ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 25

32 θαη ηελ αλψηεξε γλεπζηαθή ζεηξά. Αληίζεηα νη ΕΑΥΟ θαη ΓΖΜΑΓΖ (1983) ηαπηίδνληαο ηεθηνληθά θαη πεηξνγξαθηθά θξηηήξηα ηελ θαηψηεξε κε ηελ αλψηεξε γλεπζηαθή ζεηξά, ηεθκεξίσζαλ έλα θαηψηεξν γλεπζηαθφ ζχζηεκα θαη έλα αλψηεξν αλζξαθηθφ. Οη ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ θαη ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ (1981) δηαθξίλνπλ ζην ειιεληθφ ηκήκα ηεο Ρνδφπεο δχν ηεθηνληθέο ελφηεηεο. Ζ θαηψηεξε ελφηεηα (ελφηεηα Παγγαίνπ) απνηειείηαη απφ δχν ιηζνζηξσκαην-γξαθηθέο νκάδεο, ηελ θαηψηεξε κε γλεχζηνπο, ακθηβνιίηεο, καξκαξπγηαθνχο ζρηζηφιηζνπο θαη ζρηζηνπνηεκέλνπο γξαλίηεο θαη ηελ αλψηεξε, ε νπνία απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά καξκάξσλ κεγάινπ πάρνπο θαη νξηζκέλνπο πξαζηλνζρηζηφιηζνπο ζηα αλψηεξα ηκήκαηα. Ζ αλψηεξε ηεθηνληθή ελφηεηα (ελφηεηα ηδεξφλεξνπ), ε νπνία παξνπζηάδεη πςειφηεξν βαζκφ κεηακφξθσζεο, απνηειείηαη απφ νθζαικνγλεχζηνπο, ακθηβνιίηεο, κηγκαηίηεο, καξκαξπγηαθνχο ζρηζηφιηζνπο θαη ιεπηέο παξεκβνιέο καξκάξσλ. Ο ΥΑΣΕΖΠΑΝΑΓΖ (1990) ρσξίδεη ηε δψλε ηεο δπηηθήο Ρνδφπεο ζε ηξεηο ιηζνινγηθέο ελφηεηεο ζε κηα αλψηεξε ιηζνζηξσκαηνγξαθηθά, αλζξαθηθή ελφηεηα, ζε κηα ελδηάκεζε κεηαβαηηθή κε πνιπκνξθία ζρεκαηηζκψλ θαη ζε κηα θαηψηεξε, απνηεινχκελε θπξίσο απφ γλεπζηαθά πεηξψκαηα. Ζ αλψηεξε αλζξαθηθή ελφηεηα (Γ) ηεο νπνίαο ην κέγηζην πάρνο είλαη 1.500κ. απνηειείηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απφ άζηξσηα αζβεζηηηηθά κάξκαξα (κάξκαξα ηχπνπ Φαιαθξνχ) πνπ ζηε βάζε ηνπο γίλνληαη ιεπηνπιαθψδε ηαηλησηά - ηπνιηληθά. Μέζα ζ' απηά ηα κάξκαξα εληνπίδνληαη κεγάινη ή θαη κηθξνί θαθνί δνινκηηηθψλ καξκάξσλ. Ζ ελδηάκεζε κεηαβαηηθή ελφηεηα (Β) πνπ έρεη πάρνο κ. απνηειείηαη απφ ελαιιαγέο ζρηζηνιίζσλ - γλεπζίσλ, καξκάξσλ, ακθηβνιηηψλ, ελψ ε γλεπζηαθή ελφηεηα (Α) ηεο νπνίαο ην πάρνο είλαη κεγαιχηεξν απφ κ. απνηειείηαη απφ έλα ζχζηεκα νξζνγλεπζίσλ γξαληηηθήο - γξαλνδηνξηηηθήο ζχζηαζεο (βιέπε ην ζρεηηθφ ζρήκα). ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Καβάλα, Βενιζέλου 55, τηλ ) 26

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα