INVERTER. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F ως EC ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INVERTER. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F 740-00023 ως 02160-EC ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ"

Transcript

1 INVERTER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F ως EC αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηόλ ηνλ Inverter Mitsubishi. Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην Δγρεηξίδην Οδεγηώλ θαη ην ζπκπεξηιακβαλόκελν CD ROM γηα λα ρεηξηζηείηε απηόλ ηνλ inverter ζσζηά. Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην πξντόλ κέρξη λα θαηαλνήζεηε πιήξσο ηνλ εμνπιηζκό, ηα ζέκαηα αζθαιείαο θαη ηηο νδεγίεο. Παξαθαινύκε πξνσζήζηε απηό ην εγρεηξίδην θαη ην CD ROM ζηνλ ηειηθό ρξήζηε. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ INVERTER ΚΑΙ ΟΓΗΓΙΔ 2 ΓΔΝΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 3 ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΙΑ 4 ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΣΟΤ INVERTER 5 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ 6 ΓΙΑΓΝΩΗ ΒΛΑΒΩΝ

2 Ηκεξνκελία Αξηζκόο Δθηύπσζεο Δγρεηξηδίνπ INVERTER inverter Πξώηε έθδνζε Αλαζεώξεζε Γηα Μέγηζηε Αζθάιεηα Οη inverters ηεο Mitsubishi κε ηξαλζίζηνξο δελ ζρεδηάδνληαη ή παξάγνληαη γηα ρξήζε ζε εμνπιηζκό ή ζπζηήκαηα ζε πεξηπηώζεηο πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ή λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αλζξώπηλε δσή. O Όηαλ πξννξίδεηε απηό ην πξντόλ γηα ρξήζε ζε εηδηθέο εθαξκνγέο όπσο κεραλήκαηα ή ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εθαξκνγέο αλαπαξαγσγήο κεηαθνξάο επηβαηώλ, ηαηξηθήο, αεξνλαππεγηθήο, αηνκηθήο ελέξγεηαο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ή ππνβξπρίσλ, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πιεζηέζηεξν αληηπξόζσπν πσιήζεσλ Mitsubishi. O Αλ θαη απηό ην πξντόλ θαηαζθεπάζηεθε θάησ από ζπλζήθεο απζηεξνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο, ζαο ζπκβνπιεύνπκε ξεηά λα εγθαηαζηήζεηε δηαηάμεηο αζθαιείαο γηα λα εκπνδίζεηε ζνβαξά αηπρήκαηα όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ππεξεζίεο όπνπ πηώζεηο ηζρύνο ηνπ πξντόληνο είλαη πηζαλόλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξό αηύρεκα. O Παξαθαινύκε κελ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ γηα θνξηία δηαθνξεηηθά από απηά ησλ ηξηθαζηθώλ επαγσγηθώλ θηλεηήξσλ.

3 Απηό ην ηκήκα είλαη εηδηθά γηα ζέκαηα αζθαιείαο Μελ επηρεηξήζεηε λα εγθαηαζηήζεηε, ρεηξηζηείηε, ζπληεξήζεηε ή επηζεσξήζεηε ηνλ inverter έσο όηνπ κειεηήζεηε απηέο ηηο Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο θαη ηα πξνζαξηώκελα έγγξαθα πξνζερηηθά θαη κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηνλ εμνπιηζκό ζσζηά. Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ inverter κέρξη λα θαηαλνήζεηε πιήξσο ηνλ εμνπιηζκό, ηα ζέκαηα αζθαιείαο θαη ηηο νδεγίεο. ε απηέο ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, ηα επίπεδα νδεγηώλ αζθαιείαο δηαρσξίδνληαη ζε ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ θαη ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ εκαίλεη όηη ιάζνο ρεηξηζκόο κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηθίλδπλεο ζπλζήθεο, κε απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην ή ζνβαξό ηξαπκαηηζκό. εκαίλεη όηη ιάζνο ρεηξηζκόο κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηθίλδπλεο ζπλζήθεο, κε απνηέιεζκα κεζαίν ή ειαθξύ ηξαπκαηηζκό, ή λα πξνθαιέζεη θπζηθή θζνξά κόλν. εκεηώζηε όηη αθόκα θαη ην επίπεδν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξή ζπλέπεηα αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο. Παξαθαινύκε αθνινπζείηε απζηεξά ηηο νδεγίεο θαη ησλ δύν επηπέδσλ γηαηί είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ. Απνθπγή Ηιεθηξνπιεμίαο ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ O Δλώ ε ηζρύο είλαη on ή όηαλ ν inverterο ιεηηνπξγεί, κελ αλνίγεηε ην κπξνζηηλό θάιπκκα. Γηαθνξεηηθά κπνξεί λα πάζεηε ειεθηξνπιεμία. O Μελ ιεηηνπξγείηε ηνλ inverter κε ην κπξνζηηλό θάιπκκα λα ιείπεη. Γηαθνξεηηθά, κπνξεί λα αθνπκπήζεηε ηνπο εθηεζεηκέλνπο αθξνδέθηεο πςειήο ηάζεο ή ην ηκήκα θόξηηζεο ηνπ θπθιώκαηνο θαη λα πάζεηε ειεθηξνπιεμία. O Αθόκα θη αλ ε ηζρύο είλαη off, κελ αθαηξείηε ην κπξνζηηλό θάιπκκα εθηόο γηα θάπνηα ζύλδεζε ή πεξηνδηθή ζπληήξεζε. Μπνξεί λα αθνπκπήζεηε ηα θνξηηζκέλα θπθιώκαηα ηνπ inverter θαη λα πάζεηε ειεθηξνπιεμία. O Πξηλ λα μεθηλήζεηε ζύλδεζε ή επηζεώξεζε, ειέγμηε γηα λα ζηγνπξεπηείηε πσο ε έλδεημε ηνπ πίλαθα ιεηηνπξγίαο είλαη off, πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ γηα 10 ιεπηά αθνύ έρεη ηεζεί off ε ηξνθνδνζία ηζρύνο, θαη ειέγμηε λα κελ ππάξρεη παξακέλνπζα ηάζε ρξεζηκνπνηώληαο έλα πνιύκεηξν ή θάηη παξόκνην. Ο ππθλσηήο είλαη θνξηηζκέλνο κε πςειή ηάζε γηα θάπνην ρξόλν κεηά ηελ δηαθνπή ηζρύνο θαη είλαη επηθίλδπλνο. O Απηόο ν inverterο πξέπεη λα είλαη γεησκέλνο. Η γείσζε πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ εζληθώλ θαη ηνπηθώλ θαλνληζκώλ θαη ειεθηξνινγηθώλ θσδίθσλ. (JIS, NEC κέξνο 250, IEC 536 επίπεδν 1 θαη άιια εθαξκόζηκα πξόηππα). O Κάζε πξόζσπν πνπ εκπιέθεηαη κε ηελ ζύλδεζε ή επηζεώξεζε απηνύ ηνπ εμνπιηζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο θαηάιιειν γηα ηελ εξγαζία. O Πάληα εγθαζηζηάηε ηνλ inverter πξηλ ηελ ζύλδεζε. Γηαθνξεηηθά, κπνξεί λα πάζεηε ειεθηξνπιεμία ή λα ηξαπκαηηζηείηε. O Δθηειείηε ηηο ξπζκίζεηο θαη ηνλ ρεηξηζκό πιήθηξσλ κε ζηεγλά ρέξηα γηα λα απνθύγεηε ηελ ειεθηξνπιεμία. Γηαθνξεηηθά κπνξεί λα πάζεηε αηύρεκα. O Μελ εθζέηεηε ηα θαιώδηα ζε γδαξζίκαηα, ππεξβνιηθό ηέλησκα, πςειά θνξηία ή θνςίκαηα. Γηαθνξεηηθά κπνξεί λα πάζεηε ειεθηξνπιεμία. O Μελ αληηθαζηζηάηε ηνλ αλεκηζηήξα ςύμεο ελώ ε ηζρύο είλαη on. Δίλαη επηθίλδπλν λα αιιάδνπκε ηνλ αλεκηζηήξα ελώ ε ηζρύο είλαη on. O Μελ αθνπκπάηε ηελ ειεθηξνληθή πιαθέηα κε πγξά ρέξηα. Μπνξεί λα πάζεηε ειεθηξνπιεμία. Απνθπγή Ππξθαγηάο O ηεξίμηε ηνλ inverter ζε άθαπζην πιηθό. Η ζηήξημή ηνπ πάλσ ή θνληά ζε εύθιεθην πιηθό κπνξεί λα πξνθαιέζεη θσηηά. O Δάλ ν inverterο παξνπζηάζεη βιάβε, δηαθόςηε ηελ ηζρύ ηνπ. Η ζπλερήο ξνή πςεινύ ξεύκαηνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θσηηά. O Μελ ζπλδέεηε κηα αληίζηαζε απεπζείαο ζηνπο DC αθξνδέθηεο P, N. Απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη θσηηά θαη λα θαηαζηξέςεη ηνλ inverter. Η ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο αληηζηάζεσλ δηαθνπήο κπνξεί λα μεπεξάζεη θαηά πνιύ ηνπο 100 ν C γηα ζύληνκεο πεξηόδνπο. ηγνπξεπηείηε πσο ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία θαηά ηεο ηπραίαο επαθήο θαη πσο δηαηεξείηαη αζθαιήο απόζηαζε από άιιεο κνλάδεο θαη κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο. Απνθπγή ηξαπκαηηζκνύ O Δθαξκόζηε κόλν ηελ ηάζε πνπ θαζνξίδεηαη κέζα ζην εγρεηξίδην ζε θάζε αθξνδέθηε. Γηαθνξεηηθά, έθξεμε, βιάβε, θηι κπνξνύλ λα ζπκβνύλ. O ηγνπξεπηείηε πσο ηα θαιώδηα είλαη ζπλδεδεκέλα ζηνπο ζσζηνύο αθξνδέθηεο. Γηαθνξεηηθά, έθξεμε, βιάβε, θηι κπνξνύλ λα ζπκβνύλ. O Πάληα λα βεβαηώλεζηε πσο ε πνιηθόηεηα είλαη ζσζηή γηα λα απνθεύγεηε δεκηέο, θηι. Γηαθνξεηηθά, έθξεμε, βιάβε, θηι κπνξνύλ λα ζπκβνύλ. O Δλώ ε ηζρύο είλαη on κεηά από θάπνην δηάζηεκα off, κελ αγγίδεηε ηνλ inverter θαζώο είλαη δεζηόο θαη κπνξεί λα θαείηε. Δπηπξόζζεηεο Οδεγίεο Δπίζεο ζεκεηώζηε ηα επόκελα ζεκεία γηα λα απνθύγεηε ηπραία δηαθνπή, ηξαπκαηηζκό, ειεθηξνπιεμία, θηι.

4 Πεξηβάιινλ Μεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε Όηαλ κεηαθέξεηε πξντόληα, ρξεζηκνπνηείηε θαηάιιειν κεραληζκό αλύςσζεο γηα λα απνθύγεηε ηξαπκαηηζκνύο. O Μελ ζηνηβάδεηε ηα θηβώηηα ησλ inverters ςειόηεξα από ηνλ αξηζκό πνπ πξνβιέπεηαη. O Βεβαησζείηε όηη ε ζέζε εγθαηάζηαζεο θαη ην πιηθό κπνξνύλ λα αληέμνπλ ην βάξνο ηνπ inverter. Δγθαηαζηήζηε ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ζην εγρεηξίδην νδεγηώλ. O Μελ εγθαηαζηήζεηε ε ρεηξηζηείηε ηνλ inverter εάλ έρεη θζνξά ή ιείπνπλ εμαξηήκαηα. Απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαθνπέο. O Όηαλ κεηαθέξεηε ηνλ inverter, κελ ηνλ θξαηάηε από ην κπξνζηηλό θάιπκκα ή ηνλ πίλαθα νξγάλσλ, κπνξεί λα πέζεη ή λα ραιάζεη. O Μελ ζηεξίδεηε ή αθνπκπάηε βαξηά αληηθείκελα πάλσ ζην πξντόλ. O Διέγμηε όηη ε πξνζαξκνγή ηεο ζηήξημεο ηνπ inverter είλαη ζσζηή. O Μελ αθήλεηε άιια αγώγηκα πιηθά όπσο βίδεο θαη κεηαιιηθά αληηθείκελα ή άιιε εύθιεθηε ύιε όπσο έιαηα λα εηζρσξνύλ ζηνλ inverter. O Καζώο ν inverterο είλαη κεράλεκα αθξηβείαο, κελ αθήλεηε λα πέζεη θάησ ή λα ρηππήζεη θάπνπ. Υξεζηκνπνηείζηε ηνλ inverter θάησ από ηηο εμήο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Γηαθνξεηηθά, ν inverterο κπνξεί λα πάζεη δεκηά: Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο Τγξαζία πεξηβάιινληνο Θεξκνθξαζία 10 C σο +40/+50 C (όρη πάγσκα) Η κέγηζηε ζεξκνθξαζία εμαξηάηαη από ηελ ξύζκηζε ηνπ Pr % RH ή ιηγόηεξν (όρη ζπκπύθλσζε) 20 C σο 65 C * απνζήθεπζεο Αηκόζθαηξα Δζσηεξηθό (ρσξίο δηαβξσηηθά αέξηα, εύθιεθηα αέξηα, λέθσζε από έιαηα, ζθόλε θαη αθαζαξζίεο) Ύςνο, θξαδαζκνί Μέγηζην 1000m πάλσ από ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία. Γηα πεξηζζόηεξν κεηώζηε θαηά 3% γηα θάζε επηπιένλ 500m κέρξη ηα 2500m (92%) 5.9m/s 2 ή ιηγόηεξν (ζύκθσλα κε JIS C 0040) *Θεξκνθξαζία εθαξκόζηκε γηα ζύληνκν δηάζηεκα, πρ θαηά ηελ κεηαθνξά. πλδεζκνινγία O Μελ εγθαζηζηάηε ζπζηήκαηα ή εμαξηήκαηα (πρ ππθλσηέο δηόξζσζεο ζπληειεζηνύ ηζρύνο) ζηελ πιεπξά εμόδνπ ηνπ inverter, πνπ δελ είλαη απνδεθηά από ηελ Mitsubishi. O Η θνξά πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα αληηζηνηρεί ζηελ θνξά ησλ εληνιώλ πεξηζηξνθήο (STF/STR) κόλν εάλ ε αθνινπζία θάζεο (U, V, W) δηαηεξείηαη. Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε O Πξηλ μεθηλήζεηε ηελ ιεηηνπξγία, επηβεβαηώζηε θαη ξπζκίζηε ηηο παξακέηξνπο. Παξάιεςε απηνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη απξνζδόθεηεο θηλήζεηο κεξηθώλ κεραλεκάησλ. Λεηηνπξγία ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ O Όηαλ επηιέγεηε ηελ εληνιή επαλεθθίλεζεο, λα είζηε καθξηά από ην κεράλεκα θαζώο ζα μεθηλήζεη μαθληθά κεηά από παύζε αλάγθεο. O Σν πιήθηξν STOP είλαη έγθπξν κόλν όηαλ ε θαηάιιειε ξύζκηζε εληνιήο έρεη γίλεη. Πξνεηνηκάζηε έλα μερσξηζηό δηαθόπηε παύζεο αλάγθεο. O ηγνπξεπηείηε όηη ην ζήκα εθθίλεζεο είλαη off πξηλ επαλαθέξεηε ηνλ ζπλαγεξκό ηνπ inverter. Παξάιεςε απηνύ κπνξεί λα εθθηλήζεη ηνλ θηλεηήξα μαθληθά. O Σν θνξηίν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζα πξέπεη λα είλαη κόλν επαγσγηθνύ θηλεηήξα ηξηώλ θάζεσλ. ύλδεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ ζηελ έμνδν ηνπ inverter κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά ζηνλ inverter όπσο θαη ζηνλ εμνπιηζκό. O Μελ ηξνπνπνηείηε ηνλ εμνπιηζκό. O Μελ αθαηξείηε εμαξηήκαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην εγρεηξίδην. Μπνξεί λα πξνθαιέζεηε βιάβε ή δεκηά ζηνλ inverter. O Η ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνύ ζεξκηθνύ ξειέ δελ εγγπάηαη πξνζηαζία ηνπ κνηέξ από ππεξζέξκαλζε. O Μελ ρξεζηκνπνηείηε καγλεηηθό δηαθόπηε ζηελ είζνδν ηνπ inverter γηα ζπρλή εθθίλεζε/παύζε ηνπ inverter. O Υξεζηκνπνηείηε θίιηξν ζνξύβνπ γηα λα κεηώζεηε ην θαηλόκελν ειεθηξνκαγλεηηθήο παξεκβνιήο. Γηαθνξεηηθά θνληηλόο ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο κπνξεί λα επεξεαζηεί.

5 O Παίξλεηε θαηάιιειεο κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο αξκνληθέο. Γηαθνξεηηθά απηό κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηα ζπζηήκαηα ζπκπύθλσζεο ή λα ππεξθνξηώζεη ηηο γελλήηξηεο. O Υξεζηκνπνηείζηε έλαλ θηλεηήξα ζρεδηαζκέλν γηα ιεηηνπξγία inverter. (Η θόπσζε γηα ηελ πεξηέιημε ηνπ θηλεηήξα είλαη κεγαιύηεξε από απηήλ ηνπ αγσγνύ ηξνθνδνζίαο ηζρύνο). O Όηαλ εθηειείηαη κεδεληζκόο παξακέηξνπ ή κεδεληζκόο όισλ, ξπζκίζηε θαη πάιη ηηο αλαγθαίεο παξακέηξνπο πξηλ αξρίζεηε ηνλ ρεηξηζκό. Κάζε παξάκεηξνο επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηηκή. O Ο inverterο κπνξεί εύθνια λα ξπζκηζηεί γηα ιεηηνπξγία πςειήο ηαρύηεηαο. Πξηλ αιιάμεηε ηελ ξύζκηζή ηνπ, εμεηάζηε πιήξσο ηηο απνδόζεηο ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ κεραλήκαηνο. O Η ιεηηνπξγία DC επηβξάδπλζεο ηνπ inverter ζπρλόηεηαο δελ είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα ππόθεηηαη ζπλερώο ζε θνξηίν. Υξεζηκνπνηείζηε κηα ειεθηξνκεραληθή ζπγθξάηεζε επηβξάδπλζεο ζην κνηέξ γη απηό ηνλ ζθνπό. O Πξηλ ρεηξηζηείηε έλαλ inverter ν νπνίνο είρε απνζεθεπηεί γηα κεγάιν δηάζηεκα, πάληα λα θάλεηε επηζεώξεζε θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία. O Γηα απνθπγή βιάβεο ιόγσ ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ, αγγίμηε θάπνην θνληηλό κέηαιιν πξηλ λα αγγίμεηε απηό ην πξντόλ γηα λα ειαηηώζεηε ηνλ ζηαηηθό ειεθηξηζκό από ην ζώκα ζαο. Παύζε εθηάθηνπ αλάγθεο O Δμαζθαιίζηε κηα εθεδξεία αζθαιείαο όπσο θξέλν έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζα πξνθπιάμεη ην κεράλεκα θαη ηνλ εμνπιηζκό από επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο εάλ ν inverterο παξνπζηάζεη βιάβε. O Όηαλ ν απνδεύθηεο ζηελ θύξηα πιεπξά ηνπ inverter ελεξγνπνηεζεί, ειέγμηε γηα πξόβιεκα ζηελ ζπλδεζκνινγία (βξαρπθύθισκα), βιάβε ζηα εζσηεξηθά κέξε ηνπ inverter, θηι. Δμαθξηβώζηε ηελ αηηία ηεο ελεξγνπνίεζεο, θαηό πηλ δηνξζώζηε ηελ αηηία θαη ηξνθνδνηήζηε ηνλ απνδεύθηε. O Όηαλ ε εληνιή πξνζηαζίαο ελεξγνπνηεζεί (δειαδή ν inverterο ζπρλόηεηαο δηαθόςεη κε έλδεημε ζθάικαηνο), θάλεηε ηελ αλάινγε δηνξζσηηθή θίλεζε όπσο πεξηγξάθεηαη ζην εγρεηξίδην ηνπ inverter, θαηόπηλ επαλαθέξεηε ηνλ inverter, θαη ζπλερίζηε ηελ ιεηηνπξγία. πληήξεζε, επηζεώξεζε θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ O Μελ πξαγκαηνπνηήζεηε ηεζη σκνκέηξνπ (αληίζηαζε κόλσζεο) ζην θύθισκα ειέγρνπ ηνπ inverter. Απόζεζε ηνπ inverter O Μεηαρεηξηζηείηε ζαλ βηνκεραληθό απόβιεην. Γεληθέο νδεγίεο Πνιιά από ηα δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ζε εγρεηξίδηα νδεγηώλ δείρλνπλ ηνλ inverter ρσξία θάιπκκα, ή κεξηθώο αλνηρηό. Πνηέ κελ ρεηξίδεζηε ηνλ inverter ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Πάληα ηνπνζεηείηε ην θάιπκκα θαη αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο εγρεηξηδίσλ όηαλ ρεηξίδεζηε ηνλ inverter.

6 1. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ 1.1 Σύπος Inverter ύκβνιν F740 Κιάζε Σάζεο Κιάζε Σξηώλ Φάζεσλ 400V ύκβνιν σο Αξηζκόο Σύπνπ Γείρλεη ην κεηξνύκελν ξεύκα Μέηξεζε ξεύκαηνο Θεξκνθξαζία ππεξθόξησζεο πεξηβάιινληνο LD 120% 60s, 150% 3s 50 C SOLD 110% 60s, 120% 3s 40 C Πηλάθην Υσξεηηθόηεηαο Πηλάθην Υσξεηηθόηεηαο Σύπνο ελαιιάθηε Αξηζκόο ζεηξάο Πηλάθην Καηάηαμεο Πηλάθην Καηάηαμεο Σύπνο ελαιιάθηε Δθηίκεζε εηζόδνπ Δθηίκεζε εμόδνπ Αξηζκόο ζεηξάο 1.2 Εγκατάσταση του inverter Δγθαηάζηαζε ζηνλ πίλαθα σο σο O Όηαλ ηνπνζεηείηε πνιιαπινύο inverters, εγθαηαζηήζηε ηνπο παξάιιεια (αθήζηε 5 εθ ή πεξηζζόηεξε απόζηαζε) ζαλ κέηξν ςύμεο. 10 εθ ή πεξηζζόηεξν * 1 1 εθ ή πεξηζζόηεξν γηα ή κηθξόηεξν 10 εθ ή πεξηζζόηεξν γηα ή κεγαιύηεξν * 2 20 εθ ή πεξηζζόηεξν γηα ή κεγαιύηεξν

7 1.3 Γενική Προφύλαξη Ο ρξόλνο απνθόξηηζεο ηνπ ππθλσηή δηαύινπ είλαη 10 ιεπηά. Πξηλ μεθηλήζεηε ζπλδέζεηο ή επηζεώξεζε, δηαθόςηε ηελ ηξνθνδνζία, πεξηκέλεηε γηα πεξηζζόηεξν από δέθα ιεπηά, θαη ειέγμηε γηα παξακέλνπζα ηάζε αλάκεζα ζηνπο αθξνδέθηεο Ρ/+ θαη Ν/- κε έλα πνιύκεηξν θηι, γηα λα απνθύγεηε θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο. 1.4 Περιβάλλον Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε, βεβαησζείηε όηη ην πεξηβάιινλ ζπκθσλεί κε ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο: Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 10 C σο + 50 C (όρη πάγσκα) γηα επηιεγκέλε δπλαηόηεηα ππεξθόξησζεο 150% (Pr. 570 = 0) Θέζε κέηξεζεο Inverterο Τγξαζία πεξηβάιινληνο 10 C σο + 40 C (όρη πάγσκα) γηα επηιεγκέλε δπλαηόηεηα ππεξθόξησζεο 120% (Pr. 570 = 1) 90% RH ή ιηγόηεξν (όρη ζπκπύθλσζε) Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο 20 C σο + 65 C Πεξηβάιινλ Τςόκεηξν, θξαδαζκνί Δζσηεξηθό (ρσξίο δηαβξσηηθά θαη εύθιεθηα αέξηα, λέθσζε από έιαηα, ζθόλε θαη αθαζαξζίεο) Κάησ από 1000m, 5.9m/s 2 ή ιηγόηεξν O Δγθαηαζηήζηε ηνλ inverter ζε δπλαηή επηθάλεηα ζηαζεξά θαη θάζεηα κε βίδεο. O Αθήζηε αξθεηή απόζηαζε γύξσ θαη πάξηε πξνθπιάμεηο ςύμεο. O Απνθύγεηε κέξε όπνπ ν inverterο εθηίζεηαη ζε απεπζείαο θσο ηνπ ήιηνπ, πςειή ζεξκνθξαζία θαη πςειή πγξαζία. O Δγθαηαζηήζηε ηνλ inverter ζε κε εύθιεθηε επηθάλεηα.

8 2. ΓΕΝΙΚΟ ΦΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (Μνλάδα: mm) 3. ΤΝΔΕΜΟΛΟΓΙΑ Please leave the english wording Source logic Main circuit terminal Control circuit terminal *1. DC reactor (FR-HEL) Remove the jumper for the or less if a DC reactor is connected. The DC reactor supplied with the or more should be connected to these terminals. 3-phase AC power supply Jumper *2. To supply power to the control circuit separately, remove the jumper across R1/ L11 and S1/L21. Earth Control input signals (No voltage input allowed) Terminal functions vary with the input terminal assignment (Pr. 178 to Pr. 189) Forward rotation start Reverse rotation start Start self-holding selection Multi-speed selection High speed Middle speed Low speed Jog mode Second function selection *3. AU terminal can be used as PTC input terminal. Output stop Reset Current input selection Selection of automatic restart after instantaneous power failure Contact input common (Sink*) 24VDC power supply/ max. 100mA load current Contact input common(source*) *(Common for external power supply transistor) Frequency setting signal (Analog) Frequency setting potentiometer 1/2W1k Auxiliary input Column for translation Λνγηθή πεγήο Σεξκαηηθό θύξηνπ θπθιώκαηνο Σεξκαηηθό θπθιώκαηνο ειέγρνπ *1. DC αλαζύδεπμε (FR-HEL) Αθαηξέζηε ηελ γέθπξα γηα ην ή κηθξόηεξν εάλ κία αλαζύδεπμε DC έρεη ζπλδεζεί. Η αλαζύδεπμε DC πνπ παξέρεηαη κε ην ή κεγαιύηεξν ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζε απηά ηα ηεξκαηηθά. Σξνθνδνζία ηζρύνο AC 3 θάζεσλ Γέθπξα *2. Γηα λα ηξνθνδνηήζεηε ηζρύ ζην θύθισκα ειέγρνπ μερσξηζηά, αθαηξέζηε ηελ γέθπξα από ηα R1/L11 θαη S1/L21. Γείσζε ήκαηα εηζόδνπ ειέγρνπ (Γελ επηηξέπεηαη είζνδνο ηάζεο) Οη εληνιέο ησλ ηεξκαηηθώλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ εθρώξεζε ηεξκαηηθώλ εηζόδνπ (Pr. 178 ωρ Pr. 189) Δθθίλεζε εκπξόζζηαο πεξηζηξνθήο Δθθίλεζε νπίζζηαο πεξηζηξνθήο Δπηινγή απηόκαηεο θξάηεζεο εθθίλεζεο Δπηινγή πνιιαπιήο ηαρύηεηαο Τςειή ηαρύηεηα Μεζαία ηαρύηεηα Υακειή ηαρύηεηα Αξγόο ηύπνο Δπηινγή δεύηεξεο εληνιήο *3. Σν ηεξκαηηθό AU κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ηεξκαηηθό εηζόδνπ PTU. Παύζε εηζόδνπ Δπαλαθνξά Δπηινγή εηζόδνπ ξεύκαηνο Δπηινγή απηόκαηεο επαλεθθίλεζεο κεηά από ζηηγκηαία πηώζε ηζρύνο Γηαθιάδσζε εηζόδνπ ζύλδεζεο (Μείσζε*) Σξνθνδνζία ηζρύνο 24 VDC/ κέγ. 100mA ξεύκα θνξηίνπ Γηαθιάδσζε εηζόδνπ ζύλδεζεο (Πεγή*) *(Γηαθιάδσζε γηα ηξαλδίζηνξ εμσηεξηθήο ηξνθνδνζίαο ηζρύνο) ήκα ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο (Αλαινγηθό) Πνηελζηόκεηξν ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο 1/2W1k Βνεζεηηθή είζνδνο

9 Terminal 4 input (Current input) Δίζνδνο ηεξκαηηθνύ 4 (Δίζνδνο ξεύκαηνο) *4.The input area can be set via parameters. The setting within the frame is pre-set at *4. Η πεξηνρή εηζόδνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί κέζσ παξακέηξσλ. Η ξύζκηζε εληόο ηνπ πιαηζίνπ είλαη πξνεπηιεγκέλε από ην εξγνζηάζην. the factory. Connector for plug-in option connection πλδεηήξαο γηα επηινγή ζύλδεζεο κε βπζκάησζε *5.It is recommended to use 2W1kW when the frequency setting signal is *5. πζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη 2W1KW όηαλ ην ζήκα ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο αιιάδεη ζπρλά. changed frequently. Option connector 1 πλδεηήξαο επηινγήο 1 Terminating resistor Αληηζηάηεο ηεξκαηηζκνύ (Permissible load current 100mA) (Δπηηξεπηό ξεύκα θνξηίνπ 100mA) Data reception Παξαιαβή δεδνκέλσλ Data transmission Απνζηνιή δεδνκέλσλ RS-485 terminal Σεξκαηηθό RS-485 Analog signal output (0 to 10VDC) Αλαινγηθή έμνδνο ζήκαηνο (0 σο 10VDC) Analog current output (0 to 20mADC) Αλαινγηθή έμνδνο ξεύκαηνο (0 σο 20mADC) PU connector πλδεηήξαο PU Open collector output common Sink/source common Γηαθιάδσζε εμόδνπ ειεύζεξνπ ζπιιέθηε Γηαθιάδσζε Μείσζεο/πεγήο Frequency detection Αλαγλώξηζε ζπρλόηεηαο Overload Τπεξθόξησζε Instantaneous power failure ηηγκηαία πηώζε ηζρύνο Up to frequency Μέρξη νξίνπ ζπρλόηεηαο Running ε ιεηηνπξγία Terminal functions vary with the output terminal assignment Οη εληνιέο ηεξκαηηθώλ δηαθέξνπλ κε ηελ εθρώξεζε ηεξκαηηθώλ εηζόδνπ Relay output 2 Έμνδνο ξειέ 2 Relay output 1 (Alarm output) Έμνδνο ξειέ 1 (Έμνδνο ζπλαγεξκνύ) Terminal functions vary with the output terminal assignment Control circuit Main circuit Connector for with/without internal EMC filter Motor *6.The CN8 connector is provided with the or more Οη εληνιέο ηεξκαηηθώλ δηαθέξνπλ κε ηελ εθρώξεζε ηεξκαηηθώλ εηζόδνπ Κύθισκα ειέγρνπ Κύξην θύθισκα πλδεηήξαο γηα κε/ρσξίο εζσηεξηθό θίιηξν EMC Κηλεηήξαο *6. Ο ζπλδεηήξαο CNB παξέρεηαη κε ην ή κεγαιύηεξν. O Γηα λα απνθύγεηε δπζιεηηνπξγία ιόγσ ζνξύβνπ, έρεηε ηα θαιώδηα ζήκαηνο πεξηζζόηεξν από 10εθ καθξηά από ηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο. O Μεηά ηελ ζύλδεζε, ηα ππνιείκκαηα από ηα θνκκέλα θαιώδηα δελ πξέπεη λα αθήλνληαη κέζα ζηνλ inverter. Σα θνκκάηηα ησλ θαισδίσλ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζπλαγεξκό, βιάβε ή δπζιεηηνπξγία. Πάληα δηαηεξείηε ηνλ inverter θαζαξό. Όηαλ αλνίγεηε ηξύπεο ζηήξημεο ζε έλα πίλαθα ειέγρνπ θηι, λα πξνζέρεηε λα κελ εηζέξρνληαη γξέδηα θαη άιια μέλα ζώκαηα κέζα ζηνλ inverter.

10 3.1 Ακροδέκτης κύριου κυκλώματος Γηάηαμε αθξνδέθηε θαη ζύλδεζε Please leave the english wording Screw size (M4) Jumper Power supply Charge lamp Motor DC reactor Column for translation Μέγεζνο βίδαο (Μ4) Γέθπξα Σξνθνδνζία ηζρύνο Λακπηήξαο θόξηηζεο Κηλεηήξαο Αλαζύδεπμε DC O Οη αγσγνί ηξνθνδνζίαο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη ζηα R/L1, S/L2, T/L3. Πνηέ λα κελ ζπλδέεηε ην θαιώδην ηζρύνο ζηα U, V, W, ηνπ inverter. Απηό ζα βιάςεη ηνλ inverter. (Η αθνινπζία θάζεο δελ ρξεηάδεηαη λα ηαηξηαζηεί). O πλδέζηε ηνλ θηλεηήξα ζηα U, V, W. Σώξα αλνίγνληαο ηνλ δηαθόπηε (ζήκα) εκπξόζζηαο πεξηζηξνθήο ν θηλεηήξαο πεξηζηξέθεηαη κε θνξά αληίζεηε ηνπ ξνινγηνύ όηαλ θνηηάκε ηνλ άμνλα ηνπ. 3.2 Αρχές συνδεσμολογίας Μέγεζνο θαισδίνπ Δπηιέμηε ην πξνηεηλόκελν κέγεζνο θαισδίνπ γηα λα ζηγνπξεπηείηε όηη ε πηώζε ηάζεσο ζα είλαη κέγ. 2%. Δάλ ε απόζηαζε ζύλδεζεο είλαη κεγάιε αλάκεζα ζηνλ inverter θαη ηνλ θηλεηήξα, κηα πηώζε ηάζεσο ηνπ αγσγνύ θπξίνπ θπθιώκαηνο ζα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο ξνπήο ηνπ θηλεηήξα εηδηθά ζηελ έμνδν κηαο ρακειήο ζπρλόηεηαο. Ο επόκελνο πίλαθαο δείρλεη έλα παξάδεηγκα επηινγήο γηα κήθνο ζύλδεζεο 20 κ. Σάμε 400V (όηαλ ε ηξνθνδνζία ηζρύνο εηζόδνπ είλαη 440V κε βάζε κεηξνύκελν ξεύκα γηα ππεξθόξησζε 110% γηα έλα ιεπηό) Please leave the english wording Column for translation Applicable Inverter Type Δθαξκόζηκνο Σύπνο Inverter Terminal Screw Size Μέγεζνο Βίδαο Σεξκαηηθνύ Tightening Torque [Nm] Ρνπή ύζθημεο [Νm] Crimping Terminal ηξηθηό Σεξκαηηθό Cable Sizes Μεγέζε Καισδίσλ PVC, etc. [mm 2 ] PVC, θηι. [mm 2 ] Earth Cable Gauge Μέηξεζε Καισδίνπ Γείσζεο HIV, etc. [mm²] HIV, θηι. [mm 2 ] *1 Γηα ην ή κηθξόηεξν, ην πξνηεηλόκελν κέγεζνο θαισδίνπ είλαη απηό ηνπ θαισδίνπ HIV (600V-2 κνλώζεσλ βηληιίνπ) κε κέγηζηε επηηξεπηή ζπλερόκελε ζεξκνθξαζία 75 ν C. Γεδνκέλνπ όηη ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη 50 ν C ή ρακειόηεξε θαη ε απόζηαζε ζύλδεζεο είλαη 20κ ε κηθξόηεξε. Γηα ην ή κεγαιύηεξν, ην πξνηεηλόκελν κέγεζνο θαισδίνπ είλαη απηό ηνπ LMFC (ζεξκναλζεθηηθό εύθακπην πιεγκέλν ζηαπξσηά κόλσζεο πνιπαηζπιελίνπ) κε κέγηζηε επηηξεπηή ζπλερόκελε ζεξκνθξαζία 105 ν C. Γεδνκέλνπ όηη ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη 50 ν C ή ρακειόηεξε θαη ε ζύλδεζε γίλεηαη ζε εζσηεξηθό ρώξν. * 2 Γηα ην ή κηθξόηεξν, ην πξνηεηλόκελν κέγεζνο θαισδίνπ είλαη απηό ηνπ THHW κε κέγηζηε επηηξεπηή ζπλερόκελε ζεξκνθξαζία 75 ν C. Γεδνκέλνπ όηη ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη 40 ν C ή ρακειόηεξε θαη ε απόζηαζε ζύλδεζεο είλαη 20κ ε κηθξόηεξε. Γηα ην ή κεγαιύηεξν, ην πξνηεηλόκελν κέγεζνο θαισδίνπ είλαη απηό ηνπ THHN κε κέγηζηε επηηξεπηή ζπλερόκελε ζεξκνθξαζία 90 ν C. Γεδνκέλνπ όηη ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη 40 ν C ή ρακειόηεξε θαη ε ζύλδεζε γίλεηαη ζε εζσηεξηθό ρώξν. * 3 Γηα ην ή κηθξόηεξν, ην πξνηεηλόκελν κέγεζνο θαισδίνπ είλαη απηό ηνπ PVC κε κέγηζηε επηηξεπηή ζπλερόκελε ζεξκνθξαζία 70 ν C. Γεδνκέλνπ όηη ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη 40 ν C ή ρακειόηεξε θαη ε απόζηαζε ζύλδεζεο είλαη 20κ ε κηθξόηεξε. Γηα ην ή κεγαιύηεξν, ην πξνηεηλόκελν κέγεζνο θαισδίνπ είλαη απηό ηνπ XLPE κε κέγηζηε επηηξεπηή ζπλερόκελε ζεξκνθξαζία 90 ν C. Γεδνκέλνπ όηη ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη 40 ν C ή ρακειόηεξε θαη ε ζύλδεζε γίλεηαη ζε εζσηεξηθό ρώξν.

11 * 4 Σν κέγεζνο ηεο βίδαο ηνπ ηεξκαηηθνύ δείρλεη ην κέγεζνο γηα ηα R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, θαη κηαο βίδαο γηα γείσζε. Η πηώζε ηάζεο ηεο γξακκήο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ηελ αθόινπζε έθθξαζε: πηώζε ηάζεο γξακκήο [Μ] αληίζηαζε θαισδίνπ απόζηαζε ζύλδεζεο ξεύκα Υξεζηκνπνηείζηε θαιώδην κεγαιύηεξεο δηαηνκήο όηαλ ε απόζηαζε ζύλδεζεο είλαη κεγάιε ή όηαλ ζέιεηε λα κεηώζεηε ηελ πηώζε ηάζεσο (κείσζε ξνπήο) ζηελ θιίκαθα ρακειήο ηαρύηεηαο. O θίμηε ηελ βίδα ηνπ αθξνδέθηε κε ηελ πξνηεηλόκελε ξνπή. Η βίδα πνπ ζθίγγεηαη πνιύ ραιαξά κπνξεί λα πξνθαιέζεη βξαρπθύθισκα ή δπζιεηηνπξγία. Η βίδα πνπ ζθίγγεηαη πνιύ ζθηρηά κπνξεί λα πξνθαιέζεη βξαρπθύθισκα ή δπζιεηηνπξγία ιόγσ ζπαζίκαηνο ηεο κνλάδαο. O Υξεζηκνπνηείζηε ηνπο ζηξηθηνύο αθξνδέθηεο κε πξνζζήθε κόλσζεο γηα λα ζπλδέζεηε ηελ ηξνθνδνζία θαη ηνλ θηλεηήξα Οιηθό κήθνο ζύλδεζεο Σν κέγηζην κήθνο ζύλδεζεο ζα πξέπεη λα είλαη 500κ. (Σν νιηθό κήθνο ζύλδεζεο πνιιαπιώλ θηλεηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη εληόο ησλ ηηκώλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα). Ρύθμιση επιλογήρ ζςσνόηηηαρ Pr. PWM (συχνότητα υορέα) εκεηώζηε όηη νη πεξηειίμεηο ησλ ηξηθαζηθώλ θηλεηήξσλ AC ππόθεηληαη ζε πνιύ κεγαιύηεξε θαηαπόλεζε όηαλ ιεηηνπξγνύλ κέζσ inverters ζπρλόηεηαο από όηη κε ιεηηνπξγία αγσγώλ. Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη απνδεθηόο από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ιεηηνπξγία ζε inverter ζπρλόηεηαο. O Δηδηθά γηα ζύλδεζε κεγάιεο απόζηαζεο (εηδηθόηεξα όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε θαιπκκέλα θαιώδηα θηλεηήξσλ), ν inverterο κπνξεί λα επεξεαζηεί από ηηο ηπραίεο ρσξεηηθόηεηεο ησλ αγσγώλ, θαη λα πξνθιεζεί δπζιεηηνπξγία ηεο εληνιήο πξνζηαζίαο ππεξθόξησζεο ή ηεο εληνιήο πεξηνξηζκνύ ξεύκαηνο ηαρείαο αληίδξαζεο ή δπζιεη ηνπξγία ή βιάβε ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηελ πιεπξά εμόδνπ ηνπ inverter. Όηαλ ε εληνιή ηαρείαο αληίδξαζεο πεξηνξηζκνύ ξεύκαηνο δπζιεηηνπξγεί, αθπξώζηε ηελ εληνιή. (Γηα Επιλογή λειηοςπγίαρ παπεμπόδιζηρ επιβπάδςνζηρ Pr. 156, αναηπέξηε ζηο Εγσειπίδιο Ενηολών (εθαπμοζμένο)). O Γηα ιεπηνκέξεηεο ηνπ Pr. 72 PWM επιλογή ζςσνόηηηαρ, αναηπέξηε ζηο Εγσειπίδιο Ενηολών (εθαπμοζμένο) Μέγεζνο θαισδίνπ ηεο ηξνθνδνζίαο ηζρύνο θπθιώκαηνο ειέγρνπ (αθξνδέθηεο R1/L11, S1/L21) O Μέγεζνο Βίδαο Αθξνδέθηε: Μ4 O Μέγεζνο θαισδίνπ: 0,75mm 2 σο 2mm 2 O Ρνπή ύζθημεο: 1,5 Νm

12 3.3 Ακροδέκτες κυκλώματος ελέγχου Γηάηαμε αθξνδέθηε Οδεγίεο ζύλδεζεο ησλ αθξνδεθηώλ θπθιώκαηνο ειέγρνπ O Οη αθξνδέθηεο 5, PC θαη SE είλαη θνηλνί κε ηα ζήκαηα Ι/Ο θαη απνκνλσκέλνη ν έλαο από ηνλ άιινλ. Μελ γεηώλεηε (γείσζε). O Υξεζηκνπνηείζηε θαιπκκέλα ή ζηξηθηά θαιώδηα γηα ζύλδεζε κε ηνπο αθξνδέθηεο ηνπ θπθιώκαηνο ειέγρνπ θαη νδεγείζηε ηα καθξηά από ηα θύξηα θαη ηξνθνδνηηθά θπθιώκαηα (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θπθιώκαηνο αθνινπζίαο ξειέ 230V). O Υξεζηκνπνηείζηε δύν ή πεξηζζόηεξεο επαθέο κηθξνζεκάησλ ή δίδπκεο επαθέο γηα λα απνθύγεηε βιάβε ζηηο επαθέο όηαλ ρξεζηκνπνηείηε επαθέο εηζόδνπ αθνύ ηα ζήκαηα εηζόδνπ ηνπ θπθιώκαηνο ειέγρνπ είλαη κηθξνξεύκαηα. O Μελ εθαξκόδεηε ηάζε ζηνπο αθξνδέθηεο εηζόδνπ επαθώλ (πρ STF) ηνπ θπθιώκαηνο ειέγρνπ. O Πάληα λα εθαξκόδεηε ηάζε ζηνπο αθξνδέθηεο εμόδνπ ζπλαγεξκνύ (A, B, C) κέζσ ελόο πελίνπ ξειέ, ιακπηήξα, θηι. O Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηε θαιώδηα ηάμεο 0,75mm 2 γηα ζύλδεζε κε ηνπο αθξνδέθηεο θπθιώκαηνο ειέγρνπ. Δάλ ην θαιώδην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη 1.25mm 2 ή κεγαιύηεξν, ην κπξνζηηλό θάιπκκα κπνξεί λα αλαζεθσζεί όηαλ πεξλνύλ πνιιά θαιώδηα ή όηαλ είλαη θαθώο ηνπνζεηεκέλα, κε απνηέιεζκα βιάβε ησλ επαθώλ ζηνλ πίλαθα ρεηξηζκνύ. O Σν κήθνο ζύλδεζεο ζα πξέπεη λα είλαη 30κ κέγηζην. O Σν επίπεδν ησλ ζεκάησλ ειέγρνπ κπνξεί λα κεηαηεζεί ζπλδένληαο ηελ γέθπξα αλάκεζα ζην ζεηηθό (ΠΗΓΗ) θαη ζην αξλεηηθό (ΜΔΙΩΗ) θύθισκα. Η γέθπξα βξίζθεηαη ζην επάλσ κπξνζηηλό κέξνο ηεο ζύλδεζεο ηεξκαηηθνύ ειέγρνπ.

13 4. ΠΡΟΥΤΛΑΞΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΡΗΗ ΣΟΤ INVERTER Η ζεηξά FR-F700 είλαη πξντόλ πςειήο αμηνπηζηίαο, αιιά ε θαθή θαηαζθεπή ηνπ πεξηθεξεηαθνύ θπθιώκαηνο ή ε κέζνδνο ιεηηνπξγίαο/ρεηξηζκνύ κπνξεί λα κεηώζεη ηελ δσή ηνπ πξντόληνο ή λα ην βιάςεη. Πξηλ αξρίζεηε ιεηηνπξγία, πάληα ειέγρεηε μαλά ηα επόκελα ζέκαηα: O Υξεζηκνπνηείζηε ζηξηθηνύο αθξνδέθηεο κε επέλδπζε κόλσζεο γηα ηελ ζύλδεζε ηεο ηξνθνδνζίαο θαη ηνπ θηλεηήξα. O Δθαξκνγή ηζρύνο ζηνπο αθξνδέθηεο εμόδνπ (U, V, W) ηνπ inverter ζα βιάςεη ηνλ inverter. Πνηέ κελ επηρεηξείηε ηέηνηα ζύλδεζε. O Μεηά ηελ ζύλδεζε, ηα ππνιείκκαηα ησλ θαισδίσλ δελ πξέπεη λα αθήλνληαη κέζα ζηνλ inverter. Σα θνκκάηηα ησλ θαισδίσλ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζπλαγεξκό, δηαθνπή ή δπζιεηηνπξγία. Πάληα λα δηαηεξείηε ηνλ inverter θαζαξό. Όηαλ αλνίγεηε ηξύπεο ζηήξημεο ζε πίλαθα ειέγρνπ θηι, λα πξνζέρεηε λα κελ εηζέξρνληαη γξέδηα θαη μέλα ζώκαηα κέζα ζηνλ inverter. O Υξεζηκνπνηείηε θαιώδηα κεγέζνπο πνπ πξνθαινύλ πηώζε ηάζεο 2% ην κέγηζην. Δάλ ε απόζηαζε ζύλδεζεο είλαη κεγάιε αλάκεζα ζηνλ inverter θαη ζηνλ θηλεηήξα, κηα πηώζε ηάζεο θαισδίνπ θπξίνπ θπθιώκαηνο ζα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο ξνπήο ηνπ θηλεηήξα εηδηθά ζηελ έμνδν ρακειήο ζπρλόηεηαο. Αλαηξέμηε ζηελ απίθμηζη Σθάλμαηορ! Μη καθοπιζμένορ δείκηηρ γηα ην πξνηεηλόκελν κέγεζνο θαισδίνπ. O Σν ζπλνιηθό κήθνο θαισδίσλ ζα πξέπεη λα είλαη 500κ κέγηζην. Δηδηθά γηα ζπλδέζεηο κεγάισλ απνζηάζεσλ, ε ιεηηνπξγία ηαρείαο αληίδξαζεο πεξηνξηζκνύ ξεύκαηνο κπνξεί λα κεησζεί ή ν εμνπιηζκόο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηελ πιεπξά εμόδνπ ηνπ inverter κπνξεί λα δπζιεηηνπξγήζεη ή λα πάζεη βιάβε θάησ από ηελ επίδξαζε θάπνηνπ ξεύκαηνο θόξηηζεο πνπ νθείιεηαη ζε ηπραία ρσξεηηθόηεηα ησλ θαισδίσλ. Γη απηό ζεκεηώλεηε ην ζπλνιηθό κήθνο ζύλδεζεο. (Αλαηξέμηε ζηελ ζελίδα 7). O Παξεκβνιή ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο Η είζνδνο/έμνδνο (θύξην θύθισκα) ηνπ inverter πεξηιακβάλεη αξκνληθέο ζπληζηώζεο, πνπ κπνξεί λα αλακεηρζνύλ κε ηηο δηαηάμεηο επηθνηλσληώλ (όπσο ξαδηόθσλα ΑΜ) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θνληά ζηνλ inverter. Έλα θίιηξν EMC κπνξεί λα κεηώζεη ηελ παξεκβνιή ζνξύβνπ. O Μελ εγθαζηζηάηε ππθλσηή δηόξζσζεο παξάγνληα ηζρύνο, αλαινγηθή αληίζηαζε ή αλαζηνιέα ζηελ πιεπξά εμόδνπ ηνπ inverter. Απηό ζα αλαγθάζεη ηνλ inverter λα δηαθόςεη ή ηνλ ππθλσηή, ηελ αληίζηαζε ή ηνλ αλαζηνιέα λα πάζνπλ δεκηά. Δάλ θάπνηα από ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο είλαη εγθαηεζηεκέλε, αθαηξέζηε ηελ ακέζσο. O Πξηλ λα μεθηλήζεηε ζύλδεζε ή άιιε εξγαζία αθνύ έρεη δνπιέςεη ν inverterο, πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ γηα 10 ιεπηά αθνύ έρεη ηεζεί off ε ηξνθνδνζία ηζρύνο, θαη ειέγμηε λα κελ ππάξρεη παξακέλνπζα ηάζε ρξεζηκνπνηώληαο έλα πνιύκεηξν ή θάηη παξόκνην. Ο ππθλσηήο είλαη θνξηηζκέλνο κε πςειή ηάζε γηα θάπνην ρξόλν κεηά ηελ δηαθνπή θαη είλαη επηθίλδπλνο. O Έλα βξαρπθύθισκα ή ιάζνο γείσζε ζηελ πιεπξά εμόδνπ ηνπ inverter κπνξεί λα θάλεη δεκηά ζηηο ππνκνλάδεο ηνπ inverter. Διέγμηε πιήξσο ηελ αληίζηαζε κόλσζεο ηνπ θπθιώκαηνο πξηλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ inverter θαζώο επαλαιακβαλόκελα βξαρπθπθιώκαηα πνπ πξνθαινύληαη από αθαηάιιειν εμσηεξηθό θύθισκα ή ιάζνο γείσζε ή από αθαηάιιειε ζπλδεζκνινγία ή κεησκέλε αληίζηαζε κόλσζεο θηλεηήξα κπνξνύλ λα βιάςνπλ ηηο ππνκνλάδεο ηνπ inverter. Διέγμηε πιήξσο ηελ κόλσζε πξνο ηελ γείσζε θαη ηελ κόλσζε αλάκεζα ζηηο θάζεηο ζηελ πιεπξά εμόδνπ ηνπ inverter πξηλ ηελ ηξνθνδνζία. Δηδηθά γηα έλα παιηό κνηέξ ή ρξήζε ζε αθαηάιιειε αηκόζθαηξα, ειέγμηε κε αζθάιεηα ηελ αληίζηαζε κόλσζεο ηνπ θηλεηήξα θηι. O Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ καγλεηηθό δηαθόπηε ζηελ πιεπξά εηζόδνπ ηνπ inverter γηα λα αλνηγνθιείλεηε ηνλ inverter. Πάληα λα ρξεζηκνπνηείηε ην ζήκα εθθίλεζεο (ON/OFF ησλ ζεκάησλ STF θαη STR) γηα λα εθθηλήζεηε/δηαθόςεηε ηνλ inverter. O Μελ εθαξκόδεηε πςειόηεξε ηάζε από ηελ επηηξεπηή ζηα θπθιώκαηα ζεκάησλ I/Ο ηνπ inverter.

14 Δπαθή κε ηα θπθιώκαηα ζεκάησλ Ι/Ο ηνπ inverter ή αληίζεηε πνιηθόηεηα κπνξεί λα βιάςεη ηηο δηαηάμεηο Ι/Ο. Δηδηθόηεξα ειέγμηε ηελ ζύλδεζε γηα λα απνθύγεηε ιάζνο ζύλδεζε ηνπ πνηελζηόκεηξνπ ξύζκηζεο ηαρύηεηαο ζηα κηθξά ηεξκαηηθά 10Δ (10, αληίζηνηρα) -5. O Δμαζθαιίζηε ειεθηξηθέο θαη κεραληθέο δηαζπλδέζεηο γηα MC1 θαη MC2 πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα κεηάζεζε inverter εκπνξηθήο ηξνθνδνζίαο. Όηαλ ε ζύλδεζε είλαη εζθαικέλε ή όηαλ ππάξρεη θύθισκα κεηάζεζεο inverter εκπνξηθήο ηξνθνδνζίαο όπσο θαίλεηαη από θάησ, ν inverterο ζα πάζεη δεκηά από ξεύκα δηαξξνήο από ηελ ηξνθνδνζία ηζρύνο ιόγσ κεηαπήδεζεο ξεύκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ ζηηγκή ηεο κεηάζεζεο ή ησλ θξαδαζκώλ ιόγσ ελόο ζθάικαηνο αθνινπζίαο. Γηαζύλδεζε Αλεπηζύκεην ξεύκα Inverterο Σξνθνδνζία ηζρύνο O Δάλ ην κεράλεκα δελ πξέπεη λα επαλεθθηλεζεί όηαλ απνθαηαζηαζεί ε ηζρύο κεηά από πηώζε, εμαζθαιίζηε έλα καγλεηηθό δηαθόπηε ζηελ πιεπξά εηζόδνπ ηνπ inverter θαη επίζεο επηλνήζηε κηα αθνινπζία πνπ δελ ζα ζέζεη on ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο. Δάλ ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο (δηαθόπηεο εθθίλεζεο) παξακείλεη on κεηά από κηα πηώζε ηζρύνο, ν inverterο ζα μεθηλήζεη απηόκαηα ακέζσο κόιηο ε ηζρύο επαλέιζεη. O Οδεγίεο γηα ιεηηνπξγία ππεξθόξησζεο Όηαλ επηρεηξνύκε ιεηηνπξγία ζπρλήο εθθίλεζεο/δηαθνπήο ηνπ inverter, αύμεζε/κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ηξαλδίζηνξ ηνπ inverter κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη ιόγσ κηαο ζπλερνύο ξνήο κεγάινπ ξεύκαηνο, κεηώλνληαο ηνλ ρξόλν αληνρήο ιόγσ ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο. Δθ όζνλ ε ζεξκηθή θαηαπόλεζε ζρεηίδεηαη κε ην πνζόλ ηνπ ξεύκαηνο, ν ρξόλνο αληνρήο κπνξεί λα απμεζεί κεηώλνληαο ην θεξόκελν ξεύκα, ην ξεύκα εθθίλεζεο θηι. Η ειάηησζε ηνπ ξεύκαηνο κπνξεί λα απμήζεη ηε δσή. Όκσο, ε κείσζε ηνπ ξεύκαηνο ζα πξνθαιέζεη αλεπαξθή ξνπή θαη ν inverterο κπνξεί λα κελ μεθηλήζεη. Γη απηό, απμήζηε ηελ ρσξεηηθόηεηα ηνπ inverter ώζηε λα έρεηε αξθεηή αλνρή γηα ξεύκα. O ηγνπξεπηείηε πσο νη πξνδηαγξαθέο θαη ε εθηίκεζε ηαηξηάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 5. ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ 5.1 Κατάλογος παραμέτρων ηελ αξρηθή ξύζκηζε, κόλν νη παξάκεηξνη απινύ ηύπνπ παξνπζηάδνληαη. Ρπζκίζηε ην Pr. 160 Επιλογή ανάγνωζηρ ομάδαρ σπηζηών όπσο απαηηείηαη. Παξάκεηξνο Όλνκα Αξρηθή Σηκή Κιίκαθα Ρύζκηζεο 160 Δπηινγή αλάγλσζεο νκάδαο ρξεζηώλ Παξαηεξήζεηο Παξαηεξήζεηο Μόλν νη παξάκεηξνη απινύ ηύπνπ κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ. 0 Απινύ ηύπνπ θαη εθηεηακέλνπ ηύπνπ παξάκεηξνη κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ. 1 Μόλν νη θαηαρσξεκέλνη παξάκεηξνη ζηελ νκάδα ρξεζηώλ κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ. O Οη παξάκεηξνη πνπ ζεκεηώλνληαη κε είλαη νη παξάκεηξνη απινύ ηύπνπ. O Οη παξάκεηξνη πνπ ζεκεηώλνληαη κέζα ζηνλ πίλαθα επηηξέπνπλ λα αιιαρζεί ε ξύζκηζή ηνπο θαηά ηελ ιεηηνπξγία αθόκα θαη αλ ην 0 (αξρηθή ηηκή) ηίζεηαη ζην Pr. 77 Επιλογή γπαθήρ παπαμέηπος. O Οη παξάκεηξνη γηα ηελ επηινγή εκθαλίδνληαη κόλν όηαλ ε κνλάδα επηινγήο εγθαζίζηαηαη. Παράμετρος Όλνκα

15 0 Δλίζρπζε ξνπήο 1 Μέγηζηε ζπρλόηεηα 2 Διάρηζηε ζπρλόηεηα 3 πρλόηεηα βάζεσο 4 Ρύζκηζε πνιιαπιήο ηαρύηεηαο (πςειή ηαρύηεηα) 5 Ρύζκηζε πνιιαπιήο ηαρύηεηαο (κεζαία ηαρύηεηα) 6 Ρύζκηζε πνιιαπιήο ηαρύηεηαο (ρακειή ηαρύηεηα) 7 Υξόλνο επηηάρπλζεο 8 Υξόλνο επηβξάδπλζεο 9 Ηιεθηξνληθό ζεξκηθό ξειέ Ο/L Ρεύκα εμόδνπ inverter κέηξεζεο 10 πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο έγρπζεο επηβξάδπλζεοdc 11 Υξόλνο ιεηηνπξγίαο έγρπζεο επηβξάδπλζεοdc 12 Σάζε ιεηηνπξγίαο έγρπζεο επηβξάδπλζεοdc 13 πρλόηεηα εθθίλεζεο 14 Δπηινγή ζρεδίνπ θόξησζεο 15 πρλόηεηα αξγνύ ξπζκνύ 16 Υξόλνο επηηάρπλζεο/επηβξάδπλζεο αξγνύ ξπζκνύ 17 Δπηινγή εηζόδνπ MRS 18 Μέγηζηε ζπρλόηεηα πςειήο ηαρύηεηαο 19 Σάζε ζπρλόηεηαο βάζεο 20 πρλόηεηα ζπζρέηηζεο επηηάρπλζεο/επηβξάδπλζεο 21 Απμήζεηο ρξόλνπ επηηάρπλζεο/επηβξάδπλζεο 22 Δπίπεδν ιεηηνπξγίαο απνθπγήο δηαθνπήο 23 Παξάγνληαο αληηζηάζκηζεο επηπέδνπ ιεηηνπξγίαο απνθπγήο δηαθνπήο ζε δηπιάζηα ηαρύηεηα 24 to 27 Ρύζκηζε πνιιαπιήο ηαρύηεηαο 4 σο ηαρύηεηα 7 28 Δπηινγή αληηζηάζκηζεο εηζόδνπ πνιιαπιήο ηαρύηεηαο 29 Δπηινγή ζρεδίνπ επηηάρπλζεο/επηβξάδπλζεο 30 Δπηινγή αλαλεσηηθήο εληνιήο 31 Αλαπήδεζε ζπρλόηεηαο 1A 32 Αλαπήδεζε ζπρλόηεηαο 1B 33 Αλαπήδεζε ζπρλόηεηαο 2A 34 Αλαπήδεζε ζπρλόηεηαο 2B 35 Αλαπήδεζε ζπρλόηεηαο 3A Η ξύζκηζε εμαξηάηαη από ηηο ρσξεηηθόηεηεο. (01160 ή κηθξόηεξν ή πεξηζζόηεξν) Η ξύζκηζε εμαξηάηαη από ηηο ρσξεηηθόηεηεο. (00023/00038 σο 00083/00126, 00170/00250 σο 00770/00930, 01160/01800 ή πεξηζζόηεξν) Η ξύζκηζε εμαξηάηαη από ηηο ρσξεηηθόηεηεο. (00170 ή κηθξόηεξν /00250 ή πεξηζζόηεξν) Η ξύζκηζε εμαξηάηαη από ηηο ρσξεηηθόηεηεο. (00170 ή κηθξόηεξν /00250 σο 01160/01800 ή πεξηζζόηεξν) 36 Αλαπήδεζε ζπρλόηεηαο 3B 37 Έλδεημε ηαρύηεηαο 41 Δπαηζζεζία έσο ηελ ζπρλόηεηα

16 42 Αλαγλώξηζε ζπρλόηεηαο εμόδνπ 43 Αλαγλώξηζε ζπρλόηεηαο εμόδνπ γηα αληίζηξνθε πεξηζηξνθή 44 Υξόλνο δεύηεξεο επηηάρπλζεο/επηβξάδπλζεο 45 Υξόλνο δεύηεξεο επηβξάδπλζεο 46 Δλίζρπζε δεύηεξεο ξνπήο 47 Γεύηεξν V/F (ζπρλόηεηα βάζεο) 48 Ρεύκα ιεηηνπξγίαο απνθπγήο δεύηεξεο δηαθνπήο 49 πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο απνθπγήο δεύηεξεο δηαθνπήο 50 Αλαγλώξηζε δεύηεξεο ζπρλόηεηαο εμόδνπ 51 Γεύηεξν ειεθηξνληθό ζεξκηθό ξειέ O/L 52 Δπηινγή δεδνκέλσλ θύξηαο έλδεημεο DU/PU 54 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ CA 55 πζρέηηζε παξαθνινύζεζεο ζπρλόηεηαο 56 πζρέηηζε παξαθνινύζεζεο ξεύκαηνο 57 Υξόλνο πεξηνξηζκνύ επαλεθθίλεζεο 58 Υξόλνο πξνζηαζίαο επαλεθθίλεζεο 59 Δπηινγή εληνιήο ηειερεηξηζκνύ 60 Δπηινγή ειέγρνπ νηθνλνκίαο ελέξγεηαο 65 Δπηινγή επαλάιεςεο πξνζπάζεηαο 66 πρλόηεηα εθθίλεζεο ειάηησζεο ιεηηνπξγίαο απνθπγήο δηαθνπήο 67 Αξηζκόο πξνζπαζεηώλ ηελ ζηηγκή ηνπ ζπλαγεξκνύ 68 Υξόλνο αλακνλήο επόκελεο πξνζπάζεηαο 69 Γηαγξαθή εκθάληζεο αξηζκνύ πξνζπαζεηώλ 70 Έξγν εηδηθνύ αλαλεσηηθνύ επηβξαδπληή 71 Κηλεηήξαο εθαξκνγήο 72 Δπηινγή ζπρλόηεηαο PWM 73 Δπηινγή αλαινγηθήο εηζόδνπ 74 ηαζεξά ρξόλνπ θίιηξνπ εηζόδνπ 75 Δπηινγή επαλαθνξάο/αλαγλώξηζε απνζπλδεδεκέλνπ PU/επηινγή παύζεο PU 76 Δπηινγή εμόδνπ θώδηθα ζπλαγεξκνύ 77 Δπηινγή γξαθήο παξακέηξνπ 78 Δπηινγή απνθπγήο αληίζηξνθεο πεξηζηξνθήο 79 Δπηινγή ηύπνπ ιεηηνπξγίαο 80 Υσξεηηθόηεηα θηλεηήξα (έιεγρνο αλύζκαηνο απιήο καγλεηηθήο ξνήο) 90 ηαζεξά θηλεηήξα (R1) 100 V/F1 (πξώηε ζπρλόηεηα) 101 V/F1 (ηάζε πξώηεο ζπρλόηεηαο) 102 V/F2 (δεύηεξε ζπρλόηεηα) 103 V/F2 (ηάζε δεύηεξεο ζπρλόηεηαο) 104 V/F3 (ηξίηε ζπρλόηεηα)

17 105 V/F3 (ηάζε ηξίηεο ζπρλόηεηαο) 106 V/F4 (ηέηαξηε ζπρλόηεηα) 107 V/F4 (ηάζε ηέηαξηεο ζπρλόηεηαο) 108 V/F5 (πέκπηε ζπρλόηεηα) 109 V/F5 (ηάζε πέκπηεο ζπρλόηεηαο) 117 ηαζκό επηθνηλσλίαο PU Η ξύζκηζε εμαξηάηαη από ηηο ρσξεηηθόηεηεο. (01160 ή κηθξόηεξν/01800 ή κεγαιύηεξν) Η ξύζκηζε ηνπ 9 κπνξεί λα γίλεη γηα ην ή κεγαιύηεξν. Η ξύζκηζε κπνξεί λα γίλεη γηα ην ή κεγαιύηεξν. Η ξύζκηζε ηνπ "100 σο 103", "114 σο 117" κπνξεί λα γίλεη γηα ην01800 ή κεγαιύηεξν. 118 Σαρύηεηα επηθνηλσλίαο PU 119 Μήθνο πεξηόδνπ παύζεο επηθνηλσλίαο PU 120 Έιεγρνο ηζνηηκίαο επηθνηλσλίαο PU 121 Αξηζκόο πξνζπαζεηώλ επηθνηλσλίαο PU 122 Γηάζηεκα ρξόλνπ ειέγρνπ επηθνηλσλίαο PU 123 Ρύζκηζε ρξόλνπ αλακνλήο επηθνηλσλίαο PU 124 Δπηινγή παξνπζίαο/απνπζίαο CR/LF επηθνηλσλίαο PU 125 πρλόηεηα αύμεζεο ξύζκηζε ζπρλόηεηαο ηεξκαηηθνύ πρλόηεηα αύμεζεο ξύζκηζε ζπρλόηεηαο ηεξκαηηθνύ πρλόηεηα απηόκαηεο ελαιιαγήο ειέγρνπ PID 128 Δπηινγή δξάζεο PID 129 Αλαινγηθή δώλε PID 130 Οινθιεξσηηθόο ρξόλνο PID 131 Αλώηαην όξην PID 132 Καηώηαην όξην PID 133 εκείν ξύζκηζεο δξάζεο PID 134 Γηαθνξηθόο ρξόλνο PID 135 Δπηινγή ηεξκαηηθνύ εμόδνπ αθνινπζίαο ελαιιαγήο ηξνθνδνζίαο ηζρύνο 136 Υξόλνο αιιεινζύλδεζεο ελαιιαγήο MC 137 Υξόλνο αλακνλήο ζε εθθίλεζε 138 Δπηινγή ελαιιαγήο ιεηηνπξγίαο εκπνξηθήο ηξνθνδνζίαο ηζρύνο ζε ζπλαγεξκό 139 Απηόκαηε ζπρλόηεηα ελαιιαγήο αλάκεζα ζε inverter θαη ιεηηνπξγία εκπνξηθήο ηξνθνδνζίαο ηζρύνο 140 πρλόηεηα παύζεο επηηάρπλζεο αληίδξαζεο 141 Υξόλνο παύζεο επηηάρπλζεο αληίδξαζεο 142 πρλόηεηα παύζεο επηβξάδπλζεο αληίδξαζεο 143 Υξόλνο παύζεο επηβξάδπλζεο αληίδξαζεο 144 Δλαιιαγή ξύζκηζεο ηαρύηεηαο 145 Δπηινγή γιώζζαο εκθάληζεο PU 148 Δπίπεδν απνθπγήο δηαθνπήο ζε είζνδν 0V 149 Δπίπεδν απνθπγήο δηαθνπήο ζε είζνδν 10V 150 Δπίπεδν αλαγλώξηζεο ξεύκαηνο εμόδνπ

18 151 Υξόλνο θαζπζηέξεζεο ζήκαηνο αλαγλώξηζεο ξεύκαηνο εμόδνπ 152 Δπίπεδν αλαγλώξηζεο κεδεληθνύ ξεύκαηνο 153 Υξόλνο αλαγλώξηζεο κεδεληθνύ ξεύκαηνο 154 Δπηινγή ειάηησζεο ηάζεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία απνθπγήο δηαθνπήο 155 Δπίπεδν ρξόλνπ επηζηξνθήο ζήκαηνο RT 156 Δπηινγή ιεηηνπξγίαο απνθπγήο δηαθνπήο 157 Υξνλόκεηξν εμόδνπ ζήκαηνο OL 158 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ AM 159 Απηόκαηε ελαιιαγή θιίκαθαο ON αλάκεζα ζε εκπνξηθή ηξνθνδνζία ηζρύνο θαη ιεηηνπξγία inverter 160 Δπηινγή αλάγλσζεο νκάδαο ρξεζηώλ 161 Δπηινγή ιεηηνπξγίαο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο/θιείδσκα πιήθηξνπ 162 Δπηινγή απηόκαηεο επαλεθθίλεζεο κεηά από ζηηγκηαία πηώζε ηζρύνο 163 Πξώηε ρξόλνο πξνζηαζίαο γηα επαλεθθίλεζε 164 Πξώηε ηάζε πξνζηαζίαο γηα επαλεθθίλεζε 165 Δπίπεδν ιεηηνπξγίαο απνθπγήο δηαθνπήο γηα επαλεθθίλεζε 166 Υξόλνο δηαηήξεζεο ζήκαηνο αλαγλώξηζεο ξεύκαηνο εμόδνπ 167 Δπηινγή ιεηηνπξγίαο αλαγλώξηζεο ξεύκαηνο εμόδνπ 168 to 169 Παξάκεηξνο γηα ξύζκηζε θαηαζθεπαζηή. Μελ επηρεηξείηε ξύζκηζε. 170 Μεδεληζκόο αζξνηζηηθνύ κεηξεηή ηζρύνο Η ξύζκηζε ηνπ 9 κπνξεί λα γίλεη γηα ην ή κεγαιύηεξν. 171 Μεδεληζκόο κεηξεηή σξώλ ιεηηνπξγίαο 172 Μεδεληζκόο θαηαρσξεκέλεο εκθάληζεο/δέζκεο νκάδαο ρξεζηώλ 173 Καηαρώξεζε νκάδαο ρξεζηώλ 174 Μεδεληζκόο νκάδαο ρξεζηώλ 178 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ STF 179 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ STR 180 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ RL 181 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ RM 182 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ RH 183 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ RT 184 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ AU 185 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ JOG 186 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ CS 187 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ MRS 188 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ STOP 189 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ RES 190 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ RUN 191 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ SU 192 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ IPF 193 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ OL

19 194 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ FU 195 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ ABC1 196 Δπηινγή εληνιήο ηεξκαηηθνύ ABC2 232 to 239 Ρύζκηζε πνιιαπιήο ηαρύηεηαο (ηαρύηεηεο 8 σο 15) 240 Δπηινγή ιεηηνπξγίαο ρακειήο PWM 241 Δλαιιαγή κνλάδαο εκθάληζεο αλαινγηθήο εηζόδνπ 242 Πνζό πξόζζεηεο αληηζηάζκηζεο Σεξκαηηθνύ 1 (ηεξκαηηθό 2) 243 Πνζό πξόζζεηεο αληηζηάζκηζεο Σεξκαηηθνύ 1 (ηεξκαηηθό 4) 244 Δπηινγή ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα ςύμεο 245 Δθηηκνύκελε νιίζζεζε 246 ηαζεξά ρξόλνπ αληηζηάζκηζεο νιίζζεζεο 247 Δπηινγή αληηζηάζκηζεο νιίζζεζεο πεδίνπ εμόδνπ ζηαζεξάο 250 Δπηινγή δηαθνπήο 251 Δπηινγή πξνζηαζίαο πηώζεο θάζεο εμόδνπ 252 Απόθιηζε ππεξθάιπςεο 253 Αύμεζε ππεξθάιπςεο 255 Έλδεημε θαηάζηαζεο ζπλαγεξκνύ απνζεκάησλ 256 Έλδεημε απνζεκάησλ θπθιώκαηνο θαηαζηνιήο εηζξνήο ξεύκαηνο 257 Έλδεημε απνζεκάησλ ππθλσηή θπθιώκαηνο ειέγρνπ 258 Έλδεημε απνζεκάησλ ππθλσηή θύξηνπ θπθιώκαηνο Η ξύζκηζε ηνπ "7, 107" κπνξεί λα γίλεη γηα ην ή κεγαιύηεξν. 259 Μέηξεζε απνζεκάησλ ππθλσηή θύξηνπ θπθιώκαηνο 260 Απηόκαηε ελαιιαγή ζπρλόηεηαο PWM 261 Δπηινγή δηαθνπήο πηώζεσο ηζρύνο 262 Αθαηξνύκελε ζπρλόηεηα ζηελ εθθίλεζε ηεο επηβξάδπλζεο 263 πρλόηεηα εθθίλεζεο αθαίξεζεο 264 Υξόλνο επηβξάδπλζεο πηώζεσο ηζρύνο Υξόλνο επηβξάδπλζεο πηώζεσο ηζρύνο πρλόηεηα ελαιιαγήο ρξόλνπ επηβξάδπλζεο πηώζεσο ηζρύνο 267 Δπηινγή εηζόδνπ ηεξκαηηθνύ Δπηινγή παξαθνινύζεζεο δεθαδηθώλ ςεθίσλ 269 Παξάκεηξνο γηα ξύζκηζεο θαηαζθεπαζηή. Μελ επηρεηξείηε ξύζκηζε. 331 ηαζκόο επηθνηλσλίαο RS Σαρύηεηα επηθνηλσλίαο RS Μήθνο πεξηόδνπ παύζεο επηθνηλσλίαο RS Δπηινγή ειέγρνπ ηζνηηκίαο επηθνηλσλίαο RS Αξηζκόο πξνζπαζεηώλ επηθνηλσλίαο RS Γηάζηεκα ειέγρνπ ρξόλνπ επηθνηλσλίαο RS Ρύζκηζε ρξόλνπ αλακνλήο επηθνηλσλίαο RS Πεγή εληνιήο ιεηηνπξγίαο επηθνηλσλίαο 339 Πεγή εληνιήο ηαρύηεηαο επηθνηλσλίαο

20 340 Δπηινγή ηύπνπ εθθίλεζεο επηθνηλσλίαο 341 Δπηινγή CR/LF επηθνηλσλίαο RS Δπηινγή γξαθήο επηθνηλσλίαο EEPROM 343 Μέηξεζε ζθαικάησλ επηθνηλσλίαο 495 Δπηινγή εμόδνπ ηειερεηξηζκνύ 496 Γεδνκέλν εμόδνπ ηειερεηξηζκνύ Γεδνκέλν εμόδνπ ηειερεηξηζκνύ Υξνλόκεηξν ζπληήξεζεο 504 Ρύζκηζε ρξόλνπ εμόδνπ ζπλαγεξκνύ ρξνλνκέηξνπ ζπληήξεζεο 549 Δπηινγή πξσηνθόιινπ 550 Δπηινγή πεγήο εληνιήο ιεηηνπξγίαο ηύπνπ NET 551 Δπηινγή πεγήο εληνιήο ιεηηνπξγίαο ηύπνπ PU 555 Μέζνο ρξόλνο ξεύκαηνο 556 Υξόλνο θάιπςεο εμόδνπ δεδνκέλσλ 557 Ρεύκα ζπζρεηηζκνύ εμόδνπ ζήκαηνο παξαθνινύζεζεο κέζεο ηηκήο ξεύκαηνο 563 Υξόλνο ελεξγνπνίεζεο θέξσλ θαζπζηεξήζεηο 564 Υξόλνο ιεηηνπξγίαο θέξσλ θαζπζηεξήζεηο 570 Ρύζκηζε πνιιαπιήο εθηίκεζεο 571 Υξόλνο θξάηεζεο ζε κηα εθθίλεζε 573 Δπηινγή ειέγρνπ εηζόδνπ 4mA 575 Υξόλνο αλαγλώξηζεο δηαθνπήο εμόδνπ 576 Δπίπεδν αλαγλώξηζεο δηαθνπήο εμόδνπ 577 Δπίπεδν απειεπζέξσζεο δηαθνπήο εμόδνπ 578 Δπηινγή ιεηηνπξγίαο βνεζεηηθνύ θηλεηήξα 579 Δπηινγή ελαιιαγήο θηλεηήξα 580 Υξόλνο αιιεινζύλδεζεο ελαιιαγήο MC 581 Υξόλνο αλακνλήο εθθίλεζεο 582 Υξόλνο επηβξάδπλζεο ρξόλνπ ζύλδεζεο βνεζεηηθνύ θηλεηήξα 583 Υξόλνο επηηάρπλζεο ρξόλνπ απνζύλδεζεο βνεζεηηθνύ θηλεηήξα 584 πρλόηεηα εθθίλεζεο βνεζεηηθνύ θηλεηήξα πρλόηεηα εθθίλεζεο βνεζεηηθνύ θηλεηήξα πρλόηεηα εθθίλεζεο βνεζεηηθνύ θηλεηήξα πρλόηεηα παύζεο βνεζεηηθνύ θηλεηήξα πρλόηεηα παύζεο βνεζεηηθνύ θηλεηήξα πρλόηεηα παύζεο βνεζεηηθνύ θηλεηήξα Υξόλνο αλαγλώξηζεο εθθίλεζεο βνεζεηηθνύ θηλεηήξα 591 Υξόλνο αλαγλώξηζεο παύζεο βνεζεηηθνύ θηλεηήξα 592 Δπηινγή εληνιήο δηαζηαύξσζεο 593 Πνζό κέγηζηνπ πιάηνπο 594 Πνζό αληηζηάζκηζεο πιάηνπο θαηά ηελ επηβξάδπλζε

21 595 Πνζό αληηζηάζκηζεο πιάηνπο θαηά ηελ επηηάρπλζε 596 Υξόλνο επηηάρπλζεο πιάηνπο 597 Υξόλνο επηβξάδπλζεο πιάηνπο 611 Υξόλνο επηηάρπλζεο θαηά κηα επαλεθθίλεζε 867 Φίιηξν εμόδνπ AM 869 Φίιηξν εμόδνπ ξεύκαηνο 872 Δπηινγή πξνζηαζίαο πηώζεο θάζεο εηζόδνπ 882 Δπηινγή ιεηηνπξγίαο απνθπγήο αλαλέσζεο 883 Δπίπεδν ιεηηνπξγίαο απνθπγήο αλαλέσζεο 884 Δπαηζζεζία απνθπγήο αλαλέσζεο ζε αλαγλώξηζε επηβξάδπλζεο 885 Σηκή νξίνπ ζπρλόηεηαο αληηζηάζκηζεο απνθπγήο αλαλέσζεο 886 Αύμεζε ηάζεο απνθπγήο αλαλέσζεο 888 Διεύζεξε παξάκεηξνο Διεύζεξε παξάκεηξνο Υξόλνη κεηαηεζεηκέλνη ζε ςεθία παξαθνινύζεζεο αζξνηζηηθήο ηζρύνο 892 Παξάγνληαο θόξησζεο 893 πζρεηηζκόο παξαθνινύζεζεο νηθνλνκίαο ελέξγεηαο (ρσξεηηθόηεηα θηλεηήξα) Σηκή LD/SLD ρσξεηηθόηεηαο εθαξκνζκέλνπ θηλεηήξα 894 Δπηινγή ειέγρνπ θαηά ηελ ιεηηνπξγία εκπνξηθήο ηξνθνδνζίαο ηζρύνο 895 Σηκή ζπζρεηηζκνύ ξπζκνύ νηθνλνκίαο ηζρύνο 896 Κόζηνο κνλάδαο ηζρύνο 897 Μέζνο ρξόλνο παξαθνινύζεζεο νηθνλνκίαο ηζρύνο 898 Μεδεληζκόο παξαθνινύζεζεο αζξνηζηηθήο νηθνλνκίαο ηζρύνο 899 Ρπζκόο ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο (εθηηκνύκελε ηηκή) 900 Βαζκνλόκεζε ηεξκαηηθώλ FM CA 901 Βαζκνλόκεζε ηεξκαηηθώλ AM 902 C2 πρλόηεηα απόθιηζεο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο ηεξκαηηθνύ C3 Απόθιηζε ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο ηεξκαηηθνύ πρλόηεηα αύμεζεο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο ηεξκαηηθνύ C4 Αύμεζε ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο ηεξκαηηθνύ C5 πρλόηεηα απόθιηζεο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο ηεξκαηηθνύ C6 Απόθιηζε ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο ηεξκαηηθνύ πρλόηεηα αύμεζεο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο ηεξκαηηθνύ C7 Αύμεζε ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο ηεξκαηηθνύ C8 ήκα απόθιηζεο εμόδνπ ξεύκαηνο 930 C9 Ρεύκα απόθιηζεο εμόδνπ ξεύκαηνο 931 C10 ήκα αύμεζεο εμόδνπ ξεύκαηνο 931 C11 Ρεύκα αύμεζεο εμόδνπ ξεύκαηνο 989 Απειεπζέξσζε ζπλαγεξκνύ αληηγξαθήο παξακέηξνπ 990 Έιεγρνο βνκβεηή PU

22 991 Ρύζκηζε ζηαζεξάο PU Pr.CL ALLC Er.CL PCPY Μεδεληζκόο παξακέηξνπ Μεδεληζκόο όισλ ησλ παξακέηξσλ Μεδεληζκόο αξρείνπ ζπλαγεξκώλ Αληηγξαθή παξακέηξνπ Η ξύζκηζε εμαξηάηαη από ηηο ρσξεηηθόηεηεο. (01160 ή κηθξόηεξν/01800 ή κεγαιύηεξν)

23 6. ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ Όηαλ εκθαλίδεηαη έλαο ζπλαγεξκόο ζηνλ inverter, ε πξνζηαηεπηηθή εληνιή ελεξγνπνηείηαη θέξλνληαο ηνλ inverter ζε δηαθνπή ζπλαγεξκνύ θαη ε έλδεημε PU αιιάδεη απηόκαηα ζε θάπνηα από ηηο εμήο ελδείμεηο ζθαικάησλ (ζπλαγεξκώλ). Δάλ ε βιάβε ζαο δελ αληηζηνηρεί ζε θαλέλα από ηα επόκελα ζθάικαηα ή αλ έρεηε θάπνην άιιν πξόβιεκα, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξόζσπν πσιήζεσλ. O Γηαηήξεζε ηνπ ζήκαηνο εμόδνπ ζπλαγεξκνύ Όηαλ ν καγλεηηθόο δηαθόπηεο (MC) πνπ ππάξρεη ζηελ πιεπξά εηζόδνπ ηνπ inverter αλνίγεη θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πξνζηαηεπηηθήο εληνιήο, ε ηζρύο ειέγρνπ ηνπ inverter ζα ραζεί θαη ε έμνδνο ηνπ ζπλαγεξκνύ δελ ζα θξαηεζεί. O Έλδεημε ζπλαγεξκνύ Όηαλ ε πξνζηαηεπηηθή εληνιή ελεξγνπνηεζεί, ε έλδεημε πίλαθα ιεηηνπξγίαο αιιάδεη απηόκαηα ζηελ πην πάλσ έλδεημε. O Μέζνδνο επαλαθνξάο Όηαλ κηα πξνζηαηεπηηθή εληνιή ηνπ inverter ελεξγνπνηεζεί, ε έμνδνο ηζρύνο ηνπ inverter θιείλεη (ν θηλεηήξαο πεξηνξίδεηαη). Ο inverterο δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη πάιη εθηόο αλ έρεη ζρεδηαζηεί κηα απηόκαηε επαλεθθίλεζε ή ν inverterο θάλεη επαλαθνξά. Παξαθαινύκε παξαηεξήζηε πξνζερηηθά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη πην θάησ ζηελ δηακόξθσζε κηαο απηόκαηεο επαλεθθίλεζεο ή ζηελ εθηέιεζε κηαο επαλαθνξάο. O Δάλ ελεξγνπνηεζνύλ πξνζηαηεπηηθέο εληνιέο (πρ ν θηλεηήξαο δηαθνπεί κε κήλπκα ζθάικαηνο) αθνινπζείζηε ηηο εληνιέο γηα δηόξζσζε ζθάικαηνο πνπ παξέρνληαη ζην εγρεηξίδην γηα ηνλ inverter. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε βξαρπθπθισκάησλ ή γεηώζεσλ ζηελ έμνδν ηνπ inverter θαη ππεξβνιηθώλ ηάζεσλ ζηνπο αγσγνύο ε αηηία ηεο βιάβεο πξέπεη λα εθηηκεζεί πξηλ ηελ επαλεθθίλεζε θαζώο ε επαλεκθάληζε ηέηνησλ βιαβώλ ζε ζύληνκα δηαζηήκαηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξόσξε θαηαπόλεζε ησλ εμαξηεκάησλ ή αθόκα θαη ηελ νιηθή θαηαζηξνθή ηεο ζπζθεπήο. Αθνύ ε αηηία ηεο βιάβεο βξεζεί θαη δηνξζσζεί ν inverterο κπνξεί λα θάλεη επαλαθνξά θαη λα ζπλερηζηνύλ νη ιεηηνπξγίεο. 6.1 Κατάλογος ενδείξεων συναγερμών Έλδεημε Πίλαθα Λεηηνπξγίαο Όλνκα Μήλπκα HOLD Κιείδσκα πίλαθα ιεηηνπξγίαο ζθάικαηνο Er1 to 4 θάικα γξαθήο παξακέηξνπ re1 to 4 θάικα ιεηηνπξγίαο αληηγξαθήο Err. θάικα Πξνεηδνπνηήζεηο OL. Απνθπγή δηαθνπήο (ππεξβνιηθό ξεύκα) ol Απνθπγή δηαθνπήο (ππεξβνιηθή ηάζε) RB Πξνζπλαγεξκόο επηβξάδπλζεο αλαλέσζεο TH Πξνζπλαγεξκόο ιεηηνπξγίαο ειεθηξνληθνύ ζεξκηθνύ ξειέ PS Παύζε PU MT Έμνδνο ζήκαηνο ζπληήξεζεο CP Αληηγξαθή παξακέηξνπ Γεπηεξεύνλ FN θάικα αλεκηζηήξα ζθάικα Κύξηεο βιάβεο E.OC1 Γηαθνπή ππεξβνιηθνύ ξεύκαηνο θαηά ηελ επηηάρπλζε E.OC2 Απνθνπή ππεξβνιηθνύ ξεύκαηνο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα E.OC3 Γηαθνπή ππεξβνιηθνύ ξεύκαηνο θαηά ηελ επηβξάδπλζε ή ζηάζε

24 E.OV1 Απνθνπή αλαλεσηηθήο ππεξβνιηθήο ηάζεο θαηά ηελ επηηάρπλζε E.OV2 Απνθνπή αλαλεσηηθήο ππεξβνιηθήο ηάζεο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα E.OV3 Γηαθνπή αλαλεσηηθήο ππεξβνιηθήο ηάζεο θαηά ηελ επηβξάδπλζε ή ζηάζε E.THT Γηαθνπή ππεξθόξησζεο inverter (ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνύ ζεξκηθνύ ξειέ) E.THM Γηαθνπή ππεξθόξησζεο θηλεηήξα (ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνύ ζεξκηθνύ ξειέ) E.FIN Τπεξζέξκαλζε πηεξπγίνπ E.IPF Πξνζηαζία ζηηγκηαίαο πηώζεο ηάζεσο E.UVT Πξνζηαζίαο ρακειήο ηάζεο E.ILF* Βιάβε θάζεο εηζόδνπ E.OLT Απνθπγή δηαθνπήο E.GF Πξνζηαζία ππεξβνιηθνύ ξεύκαηνο βιάβεο γείσζεο πιεπξάο εμόδνπ (γείσζε) E.LF Πξνζηαζία βιάβεο θάζεο εμόδνπ E.OHT Λεηηνπξγία εμσηεξηθνύ ζεξκηθνύ ξειέ *2 E.PTC* Λεηηνπξγία ζεξκηθήο αληίζηαζεο PTC E.OPT πλαγεξκόο επηινγήο E.OP1 πλαγεξκόο ππνδνρήο επηινγήο (πρ ζθάικα επηθνηλσλίαο) E. 1 πλαγεξκόο επηινγήο (πρ ζθάικα ζύλδεζεο ή επαθήο) E.PE πλαγεξκόο δηάηαμεο απνζήθεπζεο παξακέηξσλ E.PUE Απνζύλδεζε PU E.RET Τπέξβαζε αξηζκνύ πξνζπαζεηώλ E.PE2* πλαγεξκόο δηάηαμεο απνζήθεπζεο παξακέηξσλ E. 6 / θάικα CPU E. 7 / E.CPU E.CTE E.P24 E.CDO* E.IOH* E.SER* E.AIE* E.BE E.13* Βξαρπθύθισκα ηξνθνδνζίαο ηζρύνο πίλαθα ιεηηνπξγίαο Βξαρπθύθισκα ηξνθνδνζίαο ηζρύνο ηεξκαηηθνύ RS-485 Βξαρπθύθισκα εμόδνπ ηζρύνο 24VDC Τπέξβαζε ηηκήο αλαγλώξηζεο ξεύκαηνο εμόδνπ Τπεξζέξκαλζε αληίζηαζεο εηζξνήο θάικα επηθνηλσλίαο (inverterο) θάικα αλαινγηθήο εηζόδνπ Αλαγλώξηζε ζπλαγεξκνύ ηξαλδίζηνξ επηβξάδπλζεο/θάικα εζσηεξηθνύ θπθιώκαηνο θάικα εζσηεξηθνύ θπθιώκαηνο Δάλ όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ κνλάδα FR-PU04 πξνθύςεη έλα από ηα ζθάικαηα "E.ILF, E.PTC, E.PE2, E.CDO, E.IOH, E.SER, E.AIE, E.13", ηόηε ζα εκθαληζηεί ην "Fault 14".

25 A. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A.1. Οδηγίες για υμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Εντολές A.1.1. Οδεγία EMC Έρνπκε απηνεπηθπξώζεη ηνπο inverters καο ζαλ πξντόληα πνπ ζπκθσλνύλ κε ηελ Οδεγία EMC (δεύηεξν θνηλσληθό πιαίζην πξνηύπνπ επηθύξσζεο EN ) θαη έρνπκε ηνπνζεηήζεη ην ζήκα CE ζηνπο inverters. Παξαηεξήζεηο O Πξώην θνηλσληθό πιαίζην Πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη νηθηζηηθά θηίξηα. Πεξηιακβάλεη θηίξηα απεπζείαο ζπλδεδεκέλα ρσξίο κεηαζρεκαηηζηή ζην δίθηπν ρακειήο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ηζρύνο πνπ παξέρεη ηζρύ ζε νηθηζηηθά θηίξηα. O Γεύηεξν θνηλσληθό πιαίζην Πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη όια ηα θηίξηα εθηόο από ηα θηίξηα απεπζείαο ζπλδεδεκέλα ρσξίο κεηαζρεκαηηζηή ζην δίθηπν ρακειήο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ηζρύνο πνπ παξέρεη ηζρύ ζε νηθηζηηθά θηίξηα A.1.2. εκεηώζεηο Δγθαηαζηήζηε ηνλ inverter (θαη εάλ είλαη αλαγθαίν πξναηξεηηθά θίιηξα θαηαζηνιήο ξαδηνθσληθήο παξεκβνιήο) θαη θάλεηε ζύλδεζε ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ θαλόλεο. O Ο inverterο είλαη εμνπιηζκέλνο κε έλα ελζσκαησκέλν θίιηξν EMC. Δλεξγνπνηείζηε ην θίιηξν EMC (αξρηθή ξύζκηζε). O πλδέζηε ηνλ inverter ζ ε κηα γεησκέλε ηξνθνδνζία ηζρύνο. O Δγθαηαζηήζηε έλαλ θηλεηήξα θαη έλαλ αγσγό ειέγρνπ πνπ αλαγξάθνληαη κέζα ζην Δγρεηξίδην Δγθαηάζηαζεο (BCN-A ) ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. O Σν κέγηζην κήθνο θαισδίνπ (θαιπκκέλν θαιώδην) αλάκεζα ζηνλ inverter ζπρλόηεηαο θαη ζηνλ θηλεηήξα πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαηεξήζεη ηηο ηηκέο νξίσλ ηνπ δεύηεξνπ θνηλσληθνύ πιαηζίνπ είλαη 5κ όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε ην εζσηεξηθό θίιηξν θαηαζηνιήο ξαδηνθσληθήο παξεκβνιήο. O Βεβαησζείηε όηη ν inverterο ζπρλόηεηαο, εάλ απαηηνύληαη (πξναηξεηηθά εμσηεξηθά) θίιηξα θαηαζηνιήο ξαδηνθσληθήο παξεκβνιήο θαη ν θηλεηήξαο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε ζπκκόξθσζε κε ηνπο γεληθώο απνδεθηνύο θαλνληζκνύο εγθαηάζηαζεο EMC. Γελ επηηξέπεηαη λα μεθηλήζεηε ηελ ζπζθεπή εάλ δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο EMC. A.1.3. Δληνιή Υακειήο Σάζεο Έρνπκε απηνεπηθπξώζεη ηνπο inverters καο ζαλ πξντόληα πνπ ζπκθσλνύλ κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο (πξνηύπνπ επηθύξσζεο EN 50178) θαη έρνπκε ηνπνζεηήζεη ην ζήκα CE ζηνπο inverters Πεξηγξαθή ησλ νδεγηώλ O Μελ ρξεζηκνπνηείηε κηα πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε ιεηηνπξγίαο ππνιεηκκαηηθνύ ξεύκαηνο (RCD) ζαλ πξνζηαζία θαηά ηεο ειεθηξνπιεμίαο ρσξίο γείσζε ηνπ εμνπιηζκνύ. Γεηώζηε ην κεράλεκα κε αζθάιεηα. O πλδέζηε ηνλ αθξνδέθηε γείσζεο αλεμάξηεηα. (Μελ ζπλδέεηε δύν ή πεξηζζόηεξα θαιώδηα ζε έλα αθξνδέθηε.) O Υξεζηκνπνηείζηε ηα κεγέζε θαισδίσλ ζηελ απίθμηζη Σθάλμαηορ! Μη καθοπιζμένορ δείκηηρ. ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο.

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

TDC 1. TDC 1 Temperature-Difference-Controller. Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ

TDC 1. TDC 1 Temperature-Difference-Controller. Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ TDC 1 Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ TDC 1 Temperature-Difference-Controller Γιαβάζηε πποζεκηικά ππιν ηην εγκαηάζηαζη, ηη δοκιμαζηική και ηην οπιζηική λειηοςπγία Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0

Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0 Καςζηήπαρ pellet PV 20a Δγρεηξίδην νδεγηώλ v 1.0 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 2 Πεξηγξαθή... 4 Γηαζηάζεηο... 5 Καύζηκν... 6 Δγθαηάζηαζε... 6 Απαηηήζεηο ιέβεηα... 7 Γεμακελή pellet... 9 Καπζηήξαο... 9 Δμσηεξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ζαο επραξηζηεί πνπ πξνηηκήζαηε ηνλ πνκπνδέθηε TH-F8. O πνκπνδέθηεο απηόο είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη βαζηζκέλνο ζε ηερλνινγίεο αηρκήο, παξέρνληαο ζαο ζηαζεξή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία. Έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ

ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 0207 Copyright 2006-2011, ΠΚΚΔΡΟΝΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ. Έβδνκε έθδνζε ζηα Διιεληθά. Ηνύιηνο 2011. Γελ επηηξέπεηαη ε έθδνζε, Φώην-αληηγξαθή θαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο Πρεηηθά κε ην Δγρεηξίδην Παο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηνλ επαγγεικαηηθό κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο NEVADA. Ρν εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα