14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002423100 2014-11-24"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας: Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Ν. Κυματής Τηλέφωνο: Φαξ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ Θεσ/νίκη, 24/11/2014 Αρ. Πρωτ. : 7136 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών υλικών και εξοπλισμού γραφείου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διακρατική Πρωτοβουλία για την Παροχή Καθοδήγησης Αποφοίτων και Επιχειρηματικότητα Transnational Initiative for Guidance of Graduated and Entrepreneurship» με ακρωνύμιο «TRIGGER» στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία , με δυνατότητα κατάθεσης τμηματικών προσφορών. Συνολικός Προϋπολογισμός: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Κριτήριο Αξιολόγησης: χαμηλότερη τιμή Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις: 1.1 Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 1.2 Το Π.Δ 85/2012 (ΦΕΚ 14/Α / ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 98/2012 (ΦΕΚ160/Α/ ). 1.3 Το Π.Δ 108/2014 ( ΦΕΚ 175/Α /2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης». 2. Τις διατάξεις: 2.1 Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". Σελίδα 1 από 33

2 2.2 Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) 2.3 Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου". 2.4 Του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την "Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις". 2.5 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 2.6 Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204/Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως συμπληρώθηκε με την Π1/2380 ΚΥΑ (ΦΕΚ3400/Β/ ) 2.7 Της αριθμ /739/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/Β/2010), που αναφέρεται στην «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 2.8 Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 2.9 Του Π.Δ. 113/2010 ( Φ.Ε.Κ. 194/Α/2010 ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» Της Κ.Υ.Α /2014 (ΦΕΚ 2573/Β /2014) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α /2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 3. Το από 06/10/2014 πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 14REQ Την με αριθμ. πρωτ. 6376/ (ΑΔΑ: ΒΧΨ5Ο4-ΓΤΨ) Έγκριση δαπάνης διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό 14REQ Την με αριθμ. πρωτ. 6377/ Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού. 6. Τις διατάξεις της ΥΑ 14023/ΦΕΚ 415/12 Απριλίου 2010 σχετικά με τη Διαχείριση συστήματος και ελέγχου των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», 7. Το με αριθμ. πρωτ. 6397/ διαβιβαστικό με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τον πρόχειρο διαγωνισμό, της Διεύθυνσης Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης προς τη Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης 8. Τη ΣΑΕ 039/8, Έργο 2013ΣΕ Τις ανάγκες για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών υλικών και εξοπλισμού γραφείου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Διακρατική Σελίδα 2 από 33

3 Πρωτοβουλία για την Παροχή Καθοδήγησης Αποφοίτων και Επιχειρηματικότητα Transnational Initiative for Guidance of Graduated and Entrepreneurship» με ακρωνύμιο «TRIGGER» στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία και την ανάγκη προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 10. Την με αριθμ. ρωτ. 6412/ (ΑΔΑ: ΒΛΓΞΟ4-65Ι) απόφαση συγκρότησης επιτροπών διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, παραλαβής εργασιών και προμηθειών και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών υλικών και εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του έργου «Διακρατική Πρωτοβουλία για την Παροχή Καθοδήγησης Αποφοίτων και Επιχειρηματικότητα Transnational Initiative for Guidance of Graduated and Entrepreneurship» με ακρωνύμιο «TRIGGER» στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία , του ΥΜΑΘ. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, θα ανέλθει έως το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (36.500,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 23%: ,80 ). 2. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΜΑΘ (ΣΑΕ 039/8 με ενάριθμο κωδικό 2013ΣE ) σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τη χρηματοδότηση, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού από την Επιτροπή Παραλαβής. 3. Τα προς προμήθεια υλικά και τα τεμάχια αυτών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και να συνοδεύονται από τεχνικά φυλλάδια. 4. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του έργου, διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/ Χρονοδιάγραμμα Η προμήθεια των υλικών θα πραγματοποιηθεί άμεσα, ήτοι εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση στον υποψήφιο ανάδοχο της σχετικής ανακοίνωσης κατακύρωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 11 της παρούσας. Σελίδα 3 από 33

4 6. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, ως προς τις κοινοπραξίες, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/ Κατάρτιση και υποβολή προσφορών Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών πρέπει να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα β) τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Θεσσαλονίκη γ) τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ε) Την Ομάδα ή τις Ομάδες υλικών που αφορά η προσφορά Οι προσφορές πρέπει: Ι. να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα ΙΙ. να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. ΙΙΙ. να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη μορφή που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και η οικονομική προσφορά Σελίδα 4 από 33

5 πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή έκαστη σε ξεχωριστό οπτικό δίσκο (CD). ΙV. να υποβληθούν προς το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, Γραφείο 210 (Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γραμματείας) και υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών έως την 11/12/2014 και ώρα 14:00 μμ. V. Τα υπό προμήθεια είδη, οι ποσότητες, οι προδιαγραφές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανά Ομάδα ειδών αναλύονται στο Παράρτημα Ι. Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς (βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007) για μία μόνο ή και για τις δύο ΟΜΑΔΕΣ υλικών που καταγράφονται στο Παράρτημα Ι. [Ομάδα 1: Ηλεκτρονικές Συσκευές & Ομάδα 2: Εξοπλισμός Γραφείου (Έπιπλα)]. Σε κάθε περίπτωση οι υποβληθείσες προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά (και επί ποινή αποκλεισμού) όλα τα είδη της Ομάδας για την οποία γίνονται και θα αφορούν όλες τις ζητούμενες ποσότητες. Προσφορές οι οποίες αναφέρονται σε μέρος και όχι στο σύνολο των ειδών της κάθε Ομάδας δεν θα γίνουν δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή, για κάθε Ομάδα, για την οποία γίνεται η προσφορά. Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει: Α. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν β. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 1β. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ήτοι:: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σελίδα 5 από 33

6 Ε) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. ΣΤ) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 2β. δεν τελούν σε πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3β. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 4β. δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι και δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ του Δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 5β. δεν έχουν κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους. 6β. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) τουεδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 7β. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 8β. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). γ. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, της παρ της παρούσας. δ. Συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ε. Να δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Σελίδα 6 από 33

7 Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδ. α παρ 2 περίπτωση (1) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, υποβάλλουν: α) Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ. α παρ. 2 περίπτωση (1) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. δ) Οι νόμιμοι εκπρόσωποί του σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου. ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών - κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του εδ. α παρ. 2 περίπτωση (1) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 αφορά κάθε μέλος που, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 2. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 3. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του. Η μn έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή μαζί με την προσφορά των δικαιολογητικών που αναφέρονται ανωτέρω υπό στοιχ. 1, 2 και 3 συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. Επισημαίνεται ότι : - Οι ενώσεις / κοινοπραξίες προμηθευτών, υποβάλλουν κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. - Στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών, πρέπει να κατατεθούν για κάθε μέλος της ένωσης η υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων. Επιπλέον, πρέπει να καταθέσουν και Ιδιωτικό Συμφωνητικό, στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής στην Ένωση καθώς και ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής του. Στο ίδιο έγγραφο θα πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Σελίδα 7 από 33

8 - Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. - Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. - Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. - Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - Το Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι: Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο, είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Α.Ε.: απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης. - Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται στο Παράρτημα Ι της παρούσας (Πίνακας συμμόρφωσης) χωρίς αναγραφή τιμών. - Ο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον αντίστοιχο για κάθε Ομάδα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 8. Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) μέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης πριν από την λήξη της, για διάστημα ακόμη εκατόν είκοσι (120) ημερών. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. Σελίδα 8 από 33

9 Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9. Λόγοι απόρριψης προσφορών: 1. Είναι αόριστη και δε μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία. 2. Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται μεγαλύτερος από αυτόν που ορίζεται στην προκήρυξη. 3. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί αναφέρονται. 4. Τα προς προμήθεια υλικά δεν ανταποκρίνονται πλήρως στο επισυναπτόμενο παράρτημα. 10. Αποσφράγιση Aξιολόγηση προσφορών Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών, η οποία έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η ανωτέρω Επιτροπή θα εισηγηθεί σχετικά στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, που θα λάβει και τη σχετική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: Η αποσφράγιση θα γίνει στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, Γραφείο 125, την 12/12/2014 και ώρα 10:00 π.μ.. Οι προσφέροντες δικαιούνται να παρίστανται με το νόμιμο εκπρόσωπο τους κατά το στάδιο αποσφράγισης των φακέλων των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και κατά το στάδιο αποσφράγισης των φακέλων των οικονομικών προσφορών. Η διαδικασία αποσφράγισης έχει ως ακολούθως: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. β) Αποσφραγίζονται και μονογράφονται ο φάκελος των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφεται η Πρωτότυπη κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. γ) Ελέγχονται τα τυπικά δικαιολογητικά και οι Τεχνικές Προσφορές. δ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική αποδοχή των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης κατά φύλλο. ε) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. στ) Η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας καταρτίζει πρακτικό εις διπλούν (2), το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Προμηθειών. Σελίδα 9 από 33

10 10.3 i) Κατακύρωση Πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, ο υποψήφιος που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει για τη σύναψή της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε η προσφορά. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις. ii) Δικαιολογητικά κατακύρωσης α. Οι Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. (4) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. (5) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) (4) και (5) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (6) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. β. Οι αλλοδαποί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι Σελίδα 10 από 33

11 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007. (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007. δ. Οι Συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Σελίδα 11 από 33

12 ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. - Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: - Αναφορικά με το απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να το προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), - Στην περίπτωση ενώσεων προμηθευτών, οφείλουν να προσκομίσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις διπλούν (2) το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Προμηθειών. 11. Σύμβαση Εγγυήσεις Στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση η οποία περιλαμβάνει το προς προμήθεια είδος, την ποσότητα, την τιμή, το φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό, τη συμφωνία κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης, το σχέδιο της σύμβασης (Παράρτημα IΙΙ) και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε (10) ημέρες από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ανακοίνωσης και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α'/ ). Το ύψος της εγγυητικής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να παρέχονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Σελίδα 12 από 33

13 O ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή όμως, ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης (άρθρο 23 του ΠΔ 118/07). Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί για να υπογράψει τη σύμβαση, τότε κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07(ΦΕΚ266/Α/96 «Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου»). 12. Ενστάσεις Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή - αναδόχου σ' αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, Γραφείο 210 (Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γραμματείας) και υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διενέργειας του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλήψεως της αναθέτουσας αρχής. δ) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά τη νομιμότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής επί της ένστασης απόφασης (σώμα της οποίας τους κοινοποιείται) με φροντίδα τους Ο προμηθευτής κατά του οποίου επιβάλλονται οι τυχόν κυρώσεις λόγω των ενστάσεων, έχει δικαίωμα να υποβάλλει προσφυγή μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 15, του Π.Δ. 118/2007. Σελίδα 13 από 33

14 13. Πληρωμή Kρατήσεις 13.1 Η εξόφληση των παραδοτέων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με βάση τα νόμιμα παραστατικά τιμολόγια τα οποία θα εξοφλούνται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής Ο ανάδοχος μειοδότης επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, όπως ισχύουν εκάστοτε. 14. Διαδικασία Παρακολούθησης Παραλαβής Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει έως ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Προμηθειών του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει όλα τα υλικά της κάθε Ομάδας που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι μαζί σε μία ενιαία παράδοση και όχι τμηματικά. Σε όσα είδη απαιτείται γραπτή εγγύηση, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει αυτήν μαζί με την παράδοση του εξοπλισμού Ο εξοπλισμός που παραδίδεται στην Υπηρεσία, θα παραλαμβάνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών και Εργασιών του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης Η δαπάνη μεταφοράς θα βαρύνει τον προμηθευτή. 15 Ανάρτηση Δημοσίευση. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων που βρίσκεται στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, έξω από το Γραφείο 214. Εκτός από την ανάρτησή της στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο ΚΗΜΔΣ, θα καταχωρηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφο της διακήρυξης από την έδρα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, Γραφεία 213 και 214 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ Σελίδα 14 από 33

15 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού. 2. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Γραμματείας για την ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης και την τοιχοκόλληση σε εμφανές σημείο της Υπηρεσίας. 3. Τμήμα Προγραμματισμού Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Υ.Δ.Ε στο ΥΜΑΘ 2. ΚΤΓ (Κοινή Τεχνική Γραμματεία) του Προγράμματος Ελλάδα- Βουλγαρία Σελίδα 15 από 33

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ομάδα 1. Ηλεκτρονικές συσκευές Γενικές Οδηγίες Ο εξοπλισμός θα πρέπει να τοποθετηθεί κατά περίπτωση, παραμετροποιηθεί και συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο. Οι εξυπηρετητές θα πρέπει να τοποθετηθούν στα αντίστοιχα RACK στο Computer Room, να παραμετροποιηθούν και να συνδεθούν. 1. ΕΙΔΟΣ: Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΤΕΜΑΧΙΑ: 1 με εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α (Αποδεκτές Προδιαγραφές Ισοδύναμες ή Ανώτερες) 1 Επεξεργαστής CPU τύπου Intel Core i7-4500u CPU, 2C/4T, 1.8GHz (3.0GHz Turbo), 4MB Cache 2 Μνήμη 8GB DDR3L/1600MHz max 16GB 3 SSD: 256GB 4 Κάρτα Γραφικών NVIDIA GeForce GT 720M 2GB Graphics 5 Οθόνη TFT 14" Wide (16:9) High Brightness 6 Web Camera και Στερεοφωνικό Μικρόφωνο 7 Πληκτρολόγιο 87 keys with backlit. Clickpad with Multi-Touch and integrated AccuPoint 8 Ήχος 24-bit, Built-in Stereo Speakers. DTS Studio Sound HD 9 Οπτικός Δίσκος DVD+/- RW drive 10 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 8.1 Professional 64bit & DVD 11 Αρχικό Βάρος 1,47 κιλά 12 Μπαταρία 6 Στοιχείων 13 Τσάντα μεταφοράς 14 Εγγύηση 3 χρόνια (Επόμενης Εργάσιμης Ημέρας) 2. ΕΙΔΟΣ: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΤΕΜΑΧΙΑ: 2 με εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α (Αποδεκτές Προδιαγραφές Ισοδύναμες ή Ανώτερες) 1 Κουτί Mini Tower ATX Black Επεξεργαστής τύπου Intel Core i7 4790, 4C/8T, 3.60GHz, Cache 8MB, Socket LGA1150, GPU, 2 BOX, 3YW 3 Μητρική με τουλάχιστον Intel H81 Chipset ή ισοδύναμο Σελίδα 16 από 33

17 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α (Αποδεκτές Προδιαγραφές Ισοδύναμες ή Ανώτερες) 4 Μνήμη 8GB DDR3 1333MHz max 16GB 5 Σκληρός Δίσκος 1TB SATA3, 7200RPM 6 Οπτικός Δίσκος DVD R/RW DL SATA 7 Θύρες USB 3.0 τουλάχιστον 2 8 Ενσύρματο Οπτικό Ποντίκι USB 9 Ενσύρματο Πληκτρολόγιο USB 10 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 8.1 Professional 64bit & DVD 11 Στερεοφωνικά Ηχεία 12 Εγγύηση 5 χρόνια (Επόμενης Εργάσιμης Ημέρας) 3. ΕΙΔΟΣ: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΤΕΜΑΧΙΑ: 8 με εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α (Αποδεκτές Προδιαγραφές Ισοδύναμες ή Ανώτερες) 1 Κουτί Mini Tower ATX Black Επεξεργαστής τύπου Intel Core i Processor (Quad Core, 3.30GHz Turbo, 6MB, w/ HD 2 Graphics 4600) 3 Μητρική με τουλάχιστον Intel H81 Chipset ή ισοδύναμο 4 Μνήμη 8GB DDR3 1333MHz max 16GB 5 Σκληρός Δίσκος 500GB SATA3, 7200RPM 6 Οπτικός Δίσκος DVD R/RW DL SATA 7 Θύρες USB 3.0 τουλάχιστον 2 8 Ενσύρματο Οπτικό Ποντίκι USB 9 Ενσύρματο Πληκτρολόγιο USB 10 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 8.1 Professional 64bit & DVD 11 Στερεοφωνικά Ηχεία 12 Εγγύηση 5 χρόνια (Επόμενης Εργάσιμης Ημέρας) 4. ΕΙΔΟΣ: Οθόνες ΤΕΜΑΧΙΑ: 10 Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α (Αποδεκτές Προδιαγραφές Ισοδύναμες ή Ανώτερες) 1 Μέγεθος Οθόνης: 19.5" - Widescreen 2 Βήμα κουκίδας: 0,27 mm 3 Μέγιστη ανάλυση: 1600 x 900 / 60 Hz 4 Προσαρμογή Θέσης: Κλίση: -5/+20 μοίρες 5 Χρόνος απόκρισης: 5 ms Σελίδα 17 από 33

18 6 Έξοδος ήχου: Ηχείο(α) 7 Είσοδος σήματος: DVI 8 Εγγύηση 5 χρόνια (Επόμενης Εργάσιμης Ημέρας) 5. ΕΙΔΟΣ: Πολυμηχανήματα (Colour Laser Printer, Scanner, Photocopy Machine) ΤΕΜΑΧΙΑ: 4 Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α (Αποδεκτές Προδιαγραφές Ισοδύναμες ή Ανώτερες) 1 Τεχνολογία Laser scanning & electro photographic printing 2 Ταχύτητα Αντιγραφής: 25 ppm colour & B/W 3 Ανάλυση: 2400 x 600 dpi 4 ARDF: 50 sheets 5 Paper Cassese: 4 6 Paper input capacity: sheets 7 Paper Formats: From A6 to A3+ 8 First Copy Speed: B&W seconds 9 Colour seconds 10 Multiple Copies: From 1 to 999 copies 11 Memory Capacity: 1024MB + 40GB HARD DISK 12 User codes: 500 codes 13 Interface: Standard: USB 2.0 & Ethernet 10 base-t/100 base-tx 14 Network protocol: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk 15 Average Monthly Volume: 5,000 pages 16 Maximum monthly volume: 20,000 pages 17 Duty: 150,000 pages 18 Εκτύπωση διπλής όψης 19 Εγγύηση - 1 χρόνος 6. ΕΙΔΟΣ: Laser FAX ΤΕΜΑΧΙΑ: 4 Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α (Αποδεκτές Προδιαγραφές Ισοδύναμες ή Ανώτερες) 1 Τεχνολογίας εκτύπωσης LASER με ξεχωριστό toner drum 2 Αυτόματο Τροφοδότη εγγράφων (ADF) 30 σελίδων σελ. αποστολής/παραλαβής μνήμης φαξ 4 Παραλαβή Φαξ ακόμη και χωρίς χαρτί 5 Ταχύτητα: 20 σελίδες / λεπτό 6 Ταχύτητα Modem Τηλεφωνικές μνήμες 1 κομβίου, Τηλεφωνικές μνήμες άμεσης πρόσβασης 9 6 ομαδοποιήσεις αποστολών ΦΑΞ 10 Αυτόματη αναγνώριση εισερχόμενης κλήσης Τηλεφώνημα/ΦΑΞ στην ίδια Τηλεφωνική Γραμμή Σελίδα 18 από 33

19 11 Χωρητικότητα χαρτιού κασσέτας: 250 φύλλα 12 Μνήμη 16MB RAM 13 Εγγύηση - 2 χρόνια 7. ΕΙΔΟΣ: Εξυπηρετητής ΤΕΜΑΧΙΑ: 2 (Web / Application Server and Database Server) Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α (Αποδεκτές Προδιαγραφές Ισοδύναμες ή Ανώτερες) 1 2U RACK Chassis, for Up to 8x 3,5" HDDs 2 Επεξεργαστής τύπου Intel Xeon E v2 2.20GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 80W 3 Μνήμη 16 GB 1600MHz, Low Volt, Single Rank 4 4 X 2TB, Near-Line SAS 6Gbps, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot-plug) 5 RAID Controller with 512MB NV Cache & C10 6 8X DVD+/-RW Drive SATA 7 Redundant Power Supply (1+1) 8 PCIe Riser for 2CPUs 9 Ready Rails Sliding Rails Without Cable Management Arm 10 Operating System Linux CentOS 11 Προεγκατάσταση του Apache Server, PHP5, MySQL 12 Εγγύηση 5 χρόνια (Επόμενης Εργάσιμης Ημέρας) 8. ΕΙΔΟΣ: Εξωτερικοί Σκληροί Δίσκοι ΤΕΜΑΧΙΑ: 4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α (Αποδεκτές Προδιαγραφές Ισοδύναμες ή Ανώτερες) 1 Χωρητικότητα 1TB 2 Σύνδεση USB Pre-loaded with automatic backup software 4 Διάσταση 2.5'' 5 Χρώμα Black 6 Εγγύηση - 2 χρόνια ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α: ,00 Σελίδα 19 από 33

20 Ομάδα 2. Εξοπλισμός γραφείου (έπιπλα) Γενικές Προδιαγραφές Τα αντικείμενα δεν θα πρέπει να φέρουν αιχμηρές ακμές ή γωνίες ή να υπάρχει πιθανότητα αποκόλλησης θραύσματος από αυτές (chip-proof edges). Οι βάσεις όλων των αντικειμένων (π.χ. πόδια καθισμάτων, τραπεζιών, ερμαρίων) θα πρέπει να φέρουν προστατευτικά (ή να είναι τέτοιας κατασκευής) ώστε να μην φθείρουν το πάτωμα. Όλα τα αντικείμενα θα πρέπει να είναι δυνατόν να καθαριστούν με ήπια/οικολογικά καθαριστικά. Η μεταφορά στον τόπο εγκατάστασης, παράδοση και συναρμολόγηση (όπου απαιτείται) των αντικειμένων, θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή. Όλα τα αντικείμενα που θα παραδοθούν θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση, μέσα στις εργοστασιακές τους συσκευασίες. Η απομάκρυνση των υλικών συσκευασίας, μετά την παράδοση, εγκατάσταση και συναρμολόγηση των αντικειμένων, γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή. Όλα τα αντικείμενα θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους, κάτω από φυσιολογική χρήση. Όπου αναφέρεται η ύπαρξη μοριοσανίδας, αυτή θα πρέπει να είναι κατηγορίας Ε1 (συνοδευτικό πιστοποιητικό κατασκευαστή). Όλα τα γραφεία θα φέρουν πιστοποιητικά ποιότητας ΕΝ 527 ή ισοδύναμα. Όλα τα καθίσματα θα φέρουν πιστοποιητικά ποιότητας. Ειδικές Προδιαγραφές ανά είδος 1. ΕΙΔΟΣ: Γραφείο εργασίας, διαστάσεων 1,80Χ0,80Χ0,75 ΤΕΜΑΧΙΑ: 8 Το γραφείο εργασίας αποτελείται από : 1. Επιφάνεια εργασίας 2. Δύο κατακόρυφα πλαϊνά 3. Μετώπη 4. Πέλματα Στηρίξεις. Η μετώπη τοποθετείται ανάμεσα στα δύο πλαϊνά σε εσοχή και συνδέεται με αυτά. Έτσι σχηματίζεται η βάση κάτοψης "Η". Η επιφάνεια εργασίας τοποθετείται πάνω στη βάση και συνδέεται με τα στοιχεία της. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Επιφάνεια Εργασίας Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα Ε-1 τριών στρώσεων πάχους 25 χιλ, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις 2 πλευρές, χρώματος επιλογή της Υπηρεσίας. Περιμετρικά τα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας της εργασίας καλύπτονται από ταινία από ειδικό PVC πάχους 3 mm και ακτίνας R3, ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη ή άλλο χρωματισμό επιλογή της Υπηρεσίας. Η ταινία θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή της με την μοριοσανίδα. Σελίδα 20 από 33

21 Πλαϊνά Γραφείου Κατασκευάζονται με τον ίδιο τρόπο όπως η επιφάνεια εργασίας, πάχους 25 χιλ. Το κάθε πλαϊνό έχει διάσταση πλάτους όσο και η επιφάνεια εργασίας. Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με τα πλαϊνά του γραφείου γίνεται με μεταλλικά φυράμια και καβίλιες σε κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, παρέχοντας την μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο. Τα πλαϊνά στο κάτω μέρος φέρουν πέλματα με δυνατότητα ρεγουλαρίσματος του ύψους, κατασκευασμένα από μέταλλο και πλαστικό, για προστασία και σωστή έδραση του γραφείου. Μετώπη Στην μπροστινή όψη του γραφείου τοποθετείται η μετώπη που κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 mm, επενεδυμένη αμφίπλευρα στρώσεις μελαμίνης χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας ενώ στο κάτω μέρος (σόκορο) φέρει επίσης ταινία 1χιλ. Το ύψος της μετώπης είναι 42 έως 45 cm. Η στήριξη της μετώπης γίνεται με μεταλλικά φυράμια και βίδες σε κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, παρέχοντας την μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο. Σύνθεση Συναρμολόγηση Τα γραφεία είναι λυόμενα για την εύκολη μεταφορά του και την αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η Συναρμολόγηση γίνεται με τρόπο απλό, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα αντοχή και απόλυτη σταθερότητα. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στη συσκευασία θα υπάρχει σχέδιο συναρμολόγησης για κάθε γραφείο. Όλες οι μοριοσανίδες, είναι αμφίπλευρα επικαλυμμένες με διπλή επίστρωση μελαμίνης. Η χρησιμοποιούμενη μελαμίνη είναι άκαυστη, οικολογική και ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 68761, EN 438-1και EN 4382 αντίστοιχα με χαμηλό συντελεστή μετάδοσης θερμότητας δια επαφής. Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διάφορων στοιχείων είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων. Οι τελικές επιφάνειες είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. και μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Τα χρώματα του PVC είναι ίδιας απόχρωσης με αυτά της μελαμίνης, ή διαφορετικά κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας. Το PVC είναι ίδιας υφής με τη μελαμίνη και φέρει πιστοποιητικά αντοχής, μη τοξικότητας, φιλικού προς τον άνθρωπο κλπ. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις μοριοσανίδες, κόλλες, επικάλυψη σόκορων κλπ. ανήκουν στην κατηγορία Ε1 του DIN EN-312-1, ή ισοδύναμου, όσον αφορά την εκπομπή φορμαλδεΰδης. 2. ΕΙΔΟΣ: Τροχήλατο κάθισμα ΤΕΜΑΧΙΑ: 8 Περιστροφικό κάθισμα γραφείου με ψηλή πλάτη, με μπράτσα (βραχίονες), μελετημένο και σχεδιασμένο βάσει των κανόνων της εργονομίας και της ανατομίας. Το κάθισμα έχει μεταβλητό ύψος έδρας και ύψος πλάτης και είναι επενδυμένο με δερματίνη χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Τα καθίσματα είναι αμεταχείριστα, ανθεκτικής κατασκευής, ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος. Συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας τελικής κατασκευής και των επί μέρους στοιχείων. Σελίδα 21 από 33

22 Βάση Η βάση είναι πεντακτινωτή, αποτελούμενη από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες, διαμέτρου 65cm, αντοχής σε βάρος 500 κιλών, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα του καθίσματος, σχηματίζοντας μεταξύ τους ίσες γωνίες. Η βάση κατασκευάζεται από αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και στο κέντρο υπάρχει κώνος Φ 50. Στο άκρο των ακτινών υπάρχει ειδική υποδοχή, όπου εμφυτεύονται οι ρόδες κύλισης. Τροχοί Η πεντακτινωτή βάση στηρίζεται σε δίδυμους κουμπωτούς, αθόρυβους τροχούς ασφαλείας, από ενισχυμένο πολυαμίδιο κατάλληλοι τόσο για μαλακά, όσο για σκληρά δάπεδα, αντοχής σε βάρος 100 κιλά/τροχό/ακτίνα. Κάθε δίδυμος τροχός καλύπτεται με ειδικό κάλυπτρο από πολυαμίδιο. Σε περίπτωση ολικής θραύσης ενός τροχού το κάθισμα δεν ανατρέπεται. Οι τροχοί περιστρέφονται κατά 360 ο γύρω από το σημείο σύνδεσής τους με την πεντακτινωτή βάση μέσω μεταλλικού πύρου με δακτύλιο σύσφιξης. Μηχανισμοί καθίσματος Ο μηχανισμός ρύθμισης του ύψους της έδρας είναι τηλεσκοπικής διάταξης, ο οποίος αποτελείται από ένα αυτοφερόμενο αμορτισέρ, το οποίο κινείται μέσα σε σωλήνα, μέσα στον οποίο ολισθαίνει σωλήνας στήριξης με συμπίεση και εκτόνωση αεριού υπό πίεση. Η κάτω πλευρά του αμορτισέρ είναι διαμορφωμένη κατάλληλα σε κωνική απόληξη και προσαρμόζεται με σύσφιξη στην κωνική υποδοχή του κόμβου σύνδεσης της πεντάκτινης βάσης, ενώ η πάνω πλευρά συνδέεται με την βάση του μηχανισμού ανύψωσης με αντίστοιχο τρόπο. Η ρύθμιση του ύψους του καθίσματος γίνεται μέσω μοχλού που βρίσκεται στο κάτω μέρος της έδρας. Η ρύθμιση της κλίσης της πλάτης, καθώς και η σταθεροποίηση της ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη επιτυγχάνεται μέσω μηχανισμού synchron που τοποθετείται στο κάτω μέρος της έδρας. Έδρα πλάτη Αποτελούνται από τα εξωτερικά και εσωτερικά κελύφη και την ταπετσαρία. Τα κελύφη είναι σχεδιασμένα με ανατομικές καμπύλες με εργονομικές προδιαγραφές. Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης είναι κατασκευασμένοι από πολυεστερικό κέλυφος υψηλών προδιαγραφών, πάνω στον οποίο επικολλάται μαξιλάρι από διογκωμένη πολυουρεθάνη, που έχει διαστάσεις ίδιες με το σκελετό. Η έδρα και η πλάτη επενδύονται με δερματίνη. Η απόχρωση της ταπετσαρίας θα καθοριστεί από την Υπηρεσία. Ο σκελετός της έδρας και πλάτης επικαλύπτεται στην πίσω πλευρά με πλαστικό διακοσμητικό κάλυμμα. Το ύψος της πλάτης από την έδρα του καθίσματος είναι ρυθμιζόμενο. Η πλάτη έχει την δυνατότητα ρύθμισης καθ ύψος. Μπράτσα Οι βραχίονες (μπράτσα) είναι ανατομικής μορφής, είναι κατασκευασμένοι από χυτοπρεσσαριστό πολυπροπυλένιο και βιδώνονται στη βάση της έδρας του καθίσματος. 3. ΕΙΔΟΣ: Βιβλιοθήκη ΤΕΜΑΧΙΑ: 8 διαστάσεων 2,00m ύψος Χ 0,85m πλάτος Χ 0,45m βάθος (±3cm) Αποτελούνται από Άνω μέρος /ραφιέρα με πόρτες και Κάτω μέρος /ερμάριο κλειστό. Το υλικό κατασκευής είναι μοριοσανίδα τύπου Ε-1 τριών στρώσεων επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης. Η μελαμίνη είναι χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Οι βιβλιοθήκες είναι διαιρετές, Σελίδα 22 από 33

23 λυόμενες για την εύκολη μεταφορά τους και την αντικατάσταση των τμημάτων τους, σε περίπτωση φθοράς. Η σύνδεση γίνεται με απλό τρόπο, με εσωτερικές βίδες που δεν περιορίζουν τις ωφέλιμες επιφάνειες αποθήκευσης, εξασφαλίζοντας απόλυτη σταθερότητα. Οι βιβλιοθήκες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα. Πλαϊνά Κατασκευάζονται από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης και εσωτερικά φέρουν διάτρηση ανά 32 χιλ για την μετακίνηση των ραφιών της βιβλιοθήκης καθ' ύψος, ενώ στο επάνω και κάτω μέρος φέρουν διάτρηση για τα φυράμια σύνδεσης. Στα εμφανή σόκορα τοποθετείται PVC 3 χιλ, ενώ στα μη εμφανή ταινία 1 χιλ. Πλάτη Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 8 χιλ τουλάχιστον, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Η πλάτη περιμετρικά έχει πατούρα ώστε να εφαρμόζει σε αντίστοιχες εσοχές - γκινισιές που υπάρχουν στα πλαϊνά, στην βάση και στο καπάκι της βιβλιοθήκης. Βάση - Ράφια - Ενδιάμεσα Η βάση κατασκευάζεται από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ, επικαλυμμένη α με επίστρωση μελαμίνης, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας ενώ τα ράφια είναι ίδιου τύπου και πάχους 25mm. Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη (σόκορα) θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 3 χιλ ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη, ενώ στα μη εμφανή, PVC πάχους 0,45 χιλ. Η βάση των βιβλιοθηκών φέρει 4 ρεγουλατόρους, προσαρμοσμένους ώστε να μη μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτα σταθερή έδραση των βιβλιοθηκών. Υπάρχουν ένα (1) ράφι στο κάτω μέρος και τρία (3) ράφια στο επάνω μέρος (ώστε να δημιουργούνται έξι (6) χώροι/κιβώτια), και είναι μετακινούμενα και στηριζόμενα σε ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα. Κεφαλάρι Καπάκι-κεφαλάρι το οποίο κατασκευάζεται από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 3 χιλ ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη και φέρει ειδικές εγκοπές στο κάτω μέρος για την συναρμολόγηση με τα υπόλοιπα τμήματα. Πόρτες Οι πόρτες κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη (σόκορα) του πλαισίου θα θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 3 χιλ ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη και θα φέρουν στροφείς (μεντεσέδες) κουμπωτούς πολλαπλών ρυθμίσεων, που θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αντοχών και λειτουργίας. Στην αριστερή πόρτα τοποθετείται ειδικό PVC (μπινί) για την πλήρη εφαρμογή με την άλλη πόρτα και για αποφυγή εισόδου σκόνης και θορύβου κατά το κλείσιμο. Τα χερούλια είναι μεταλλικά και πόρτες φέρουν κλειδαριά ασφάλειας. Σελίδα 23 από 33

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δ. 213 1313354 / 367 213 1313390 d.papavassiliou@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δ. 213 1313354 / 367 213 1313390 d.papavassiliou@ydmed.gov.gr Αθήνα, 26-4-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Φ. 326/24 /12231 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 29/10/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 60694/22986 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056072 2015-09-16

15PROC003056072 2015-09-16 15PROC003056072 2015-09-16 Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Πληροφορίες: Βασιλική Κακοσίμου Τ. 2106988602 / F. 2106988586, e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δημήτρης 213 1313354 213 1313390 d.papavassiliou@ypes.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δημήτρης 213 1313354 213 1313390 d.papavassiliou@ypes.gov.gr Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2011 Αρ. πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/7/2357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr.

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr Έργο Γ ΚΠΣ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 40157 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου 66100 - Δράμα Πληροφορίες: Ι. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2521350651

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 01-10-2015 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ για την υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ για την υλοποίηση του υποέργου 2 με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 72.570,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα