ΠτυχιακήΕργασία ΧριστοδούλουΣωκράτης (Α.Μ. 05/0124)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠτυχιακήΕργασία ΧριστοδούλουΣωκράτης (Α.Μ. 05/0124)"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥΜΟΝΤΕΛΟΥΟΧΗΜΑΤΟΣΜΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ SIMULINK/MATLAB ΠυκήΕρσ ΧρσοούλουΣωκράη (ΑΜ 05/0124) Επβλπω Δρ ΘόωροΚοσμάη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ2009

2 Πκπρομω ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εσωή Ισορουηλκροκηουοήμο Εξφάσηωηλκρκώυοκήω Βλωσησηποόηωήµσσπόλµ Επρσηησωήρήσηηλκρκώυοκήω5 115 Συμπράσμ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 ΤοΗλκροκηοΌημ Εσωή Γωρμμουβρκόόημ Σρκόμολο Πράλληλομολο Σρκό/ Πράλληλομολο Κσάσλουρυβρκούοήμο Σύσημμάοση Μροπήηκηκήρσηλκρκήκάο φράρσμ Πηρηλκρκούυοκήου(μπρ) Ηλκροημκοσυσσωρυ(μπρ) Τύπομπρώ Πράμρομπρώ Τάσσοωκμπρ Χωρηκόημπρ Ρυθμόκφόρση(discharge rate) Κάσσηκφόρση(State of Discharge) Βάθοφόρση(Depth of Discharge) Εκήρ(Specific Energy) Εκήσύ(Specific Power) 32

3 2446 Ερκήπόοση Ηλκροκηήρ Απόπολοηλκροκηήρ Σοηλκροκηήρω Βσκώσηλκροκηήρ 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ3Τηλκυθηόμο ΗλκροκηοΌημ Πρρφήηλκροκηουμολου Ηλκροκηήρμολου Μπρμολου Κρκήμοάλουμσύρμοκη Μοάμπομπόηλκύθυσηουοήμο ΌρομLCD οθόημρησηkm/h μσθηήρ 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ4 Προσομοωμομολο ΕσωήσοSimulink Πρρφήουμολου Πρρφήωblocks πουρησμοποήσμ Απολσμπροσομοωση Σσημάοση<<1>> Σσημάοση<<2>> Σσημάοση<<1>> κ<<2>> μ 55 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 56 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 57

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο σκοπόηρσυήη προσομοωση όηλκροκηου μολου Τοπρώοσκλοηπυκήθμφοράσοθμου ηλκροκηου υοκήου, ώ ση συ θ λύσουμ κυρόρ μήμάου ΘπρήσουμμσωήσοMATLAB (simulink) κη ημουρόπροσομοωκούμολου Σολο, θκάουμμπξηη λουρου ηλκροκηουοήμομρήση όηλκυθυόμου μολου ΘρησμοποηθοMATLAB 77 ηmathworks κκόλουθπκ ου: Control Toolbox SIMULINK 1

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 11 Εσωή Έπόμλύρπροβλήμησύροηκοω, ηαμοσφρκή Ρύπση, σσυυσμόμάλλουπράοόπωημωσηφυσκώπόρωλόω ηάκρηκξλκηκμάλλυσήου, οήησσηύρση λλκκώπηώρ Σοπύμωωομωοκσκυσοημάωοηήθηκσο σσμόκηκσκυήουηλκρκούοήμο Η άμσηλύσηη ρήσηκλυώημωσηωρύπωποθηκπρκή, πλά πρόροπρόβλημωροησηορσκήουλύση Τοηλκρκόόημξσφλμηκήκπομπήρύπωκποσμύου ρήσπόηξάρησημυράκύσμ, ηκκόρυφηύξησηωμώ ουκκάθουλλψλόωκρσω(π ΠόλμοουΚόλπου) Έση οκολοκήυσθησ, ησυηοποησηόορύποωσυμβκώοημάω πολούσημκόπράοπβάρυσηηαμοσφρκήρύπσηκη ώση όκθρό πρβάλλο σουμμ ποόη ωή οήησ Αυοκηοβομη«κούσου» άκκπροσρμοσθού λόω 111 Ισορουηλκροκηουοήμο Ο20οώμπορρκηρσ, πόολοκήάποψη, ωοώ ωρμκώβλώσωόλωωμφορκώσυσημάω Ήηπόη ρήουώσυυπήρυοκηρώφορκώολοώ -Αμοκηυοκη(σποσοσό40%) -Ηλκροκηµσυσσωρυυοκη(σποσοσό38%) -Βοκηυοκη( σποσοσό22%) Εκηηποή, ηλκροκηυοκηµσυσσωρυ, ήσπολύ κλύρηθσησηορά, συκρόμµβοκη, πήύρ ομάλομοκημηύσκοληκκησηµοροκηομολό (μβλ) 2

6 Αρκοκσκυσφηλκρκάυοκηοποµπυ ωοµθρµκόκηήρ1900, οπκόσμορκόρπόσσηά φόρσηωσυσσωρυώήόμκρόροπό290 λµ κοπύµ Γλλκήρ, ηbgs Electric Car Εούοημσηύηήπολύ μκρήµσημράομ 112 Εξφάσηωηλκρκώυοκήω Τλοπόπροκάλσηξφάση ωηλκρκώ υοκήωκ σημάψηξλξηηβομηκήµκοωµόσορμκό ρόπο; Ηπάησηηφθοηβησσυυσµόµύοφορκά, λάσσοοσημσοό, οπομάλσπσώοσύοσυκκρμ άοµ 1 Το1909, οhenry Ford άρσπράμκάβοκηυοκη µκμκόσκοπόηρσκήμωσηηµήου ΤομολοΤFord πουλόο1909 σηµήω850 ολρωκο1925 σηξρκάµηλή µήω250 ολρω, όοµωηλκρκώυοκήωάρπό 1500 ω5000 ολάρ 2 Το1911, οcharles F Kettering κσκύσηλκρκήµλορσµό ηcadillac Motor Co κββκοβοκηυοκηξκούσ οούκολµηλκρκά Κάω πόυσυθήκ, ηλκρκά υοκη θ μπορούσ πβώσουµόοάόοποφσσκόβήµησράπρωήουή ά η πσημοκή ρυ ου συσσωρυ βρσκ η πρηη οκοοµκήσήρξη Τποπόυάσυβη Τπολσµπολύ ωσά κσημάψ ο ώ Συθουμάλσ οκάλοο µ μλύρπροβλήμηποήµ: 1 Ρύπση 2 Θόρυβο 3 Φόμοουθρμοκηπου 4 Κυκλοφορκσυμφορήσ 3

7 5 Τρουήµ Τ ππ η ρύπση κου θορύβου (ηορύπση) συά υπόφορκυπάράµσηάκηλήψηρσκώµρω Οκυκλοφορκ συμφορήσ, ρουήµκοφόμοουθρμοκηπουπση οξύπροβλήμ Η κάσσηρορύπόµρσµρκπ άµσηρπρπολύρά 113 Βλωσησηποόηωήµσσπόλµ Ποουρσκάµσυσήµµφοράπροσώπω πουθμπορούσβλώσουηποόηωήµσσπόλµ; 1 Θµπορούσµφσθούμπόλωρπβκάυοκη, που θουµόο«κθρά» µσμκήμφορά(π ηλκρκάλωφορ, ρόλϊ, ήρµ) Αυήηµάλλοηµοφλήλύσηππρόβλψηάθση ωώρωσάθμυσηωπβκώυοκήωσπροσβάσω πόλωκυόφκόσόλπρπώσ Επση, µκυση υή η φρμοή, θ σω κσροφκή πρση ση υοκηοβομηκπκόλουθηκρηξηρ Μπορµόοθωρηθ σμροπροφρμοήσκπρπώσόπωπ σπόλµπολλά σηµκάρολοκάµηµήπόλρουουρσκούφροο 2 Η σωήηρήσησπόλ, υοκήω«µηκήρύπση» µλλκκήλύση Σοπρπθωρήσουµηλκρκάηµόσ συσήµ μφοράπροσώπω, ηλκρκά πβκά υοκη κ ηλκρκάκυκλ Τολοκάσήµρφκήηκσκυήηλκρκώ οημάωµκοποηκήκρσκήρήση Ηυοκηοβομηοµηπράοοήμάυπάρξµ κήήησηηοποθοηήσσηµμωσηωµώουπουσήµρ πολύυψηλόρπόκωσυµβκώυοκήωµθρµκούκηήρ Μ ο πόφσηθ θκά πολσµόµόοση µωσηη ρύπσηκουθορύβου, λλάκσπολλάλλρσηρόηουβουµ Κάθµπόυλύσποκληάλληκσοβλσο συυσµόµπορπλκάθπόλη Αλλάσκάθπρπωσηπρπ 4

8 κοηόόξόλοηβλωσηουπροβλήµοηρύπσηκου θορύβουµπορπυθµόοάσηµκόρθµόθρµκώυοκήω κσθµηλκρκά Ποθόµωουόπράσ; Εµσ ββοόοκµάολύσουµπροβλήµηρύπσηκουθορύβου θημουρήσουάλλπροβλήµ; 114 Επρση η σωή ρήση ηλκρκώ υοκήω () Σηκάλωσηρ Εοµοόηλκρκάυοκηπλοκούωθρµκώση ρήσηµσσηπόληκλώουρόσηώρσµηµ σοκόκκοσημοόη Αλλάπόσοσηµκόυόοπλοκηµση µκή ρήση; Σ πρσσόρ συκρκ µλ, η ά λόµρο κλσκόμηρουηλκρκούυοκήουπρπουηµσήκη ουθρµκού Όµωυοσυκρσλµβάουυπόψηουοοόόηύη κόλοάλλσυθήκπουφορούσηάσηωπβώ σουύο συκρόµουύπουυοκήω Ση πράξη, ο ρήσηου ηλκρκούυοκήουθυπορούσκησηµµκρόρύηκ σωθπολµβάσοοβθµόσπουπροσφροθρµκό υοκηο(π οσύσηµκλµσµούκάλληλκρκάυποσυσήµ) Μκρόρύηουσσυπηοκοοµρ, ηµωσηου ρθµούωυηµάωλλάκηµωσηωηµώάυάσυµβού Έση πρση η φρµοή ω ηλκρκώ υοκήω ση κλωμη ρθθκήσβρυρόβάση, κυόοπλοκηµµπορ µκροροωπύσηµκήξ (β) Σηκάλωσηηλκρκήρ Οπροκρκκµλποκύουόηρησµοποηση ηλκρκώ υοκήωσµκρήκλµκπροκλσοβράπροβλήµσοσούοη 5

9 προήηλκρκήρ, υπόηπροϋπόθσηόοσυσσωρυουθ φοροκάηάρκηύκ Εούουόθσυµβάο ρήσωηλκρκώυοκήωθουηυόηφόρσηω συσσωρυώουκάηάρκηηµρ Η ππωσηυήηυόη πρπ πρωρ Κάθ σθµό φόρση µπορ προσωπύκσηµησύ10 ω300 kw Αλκηρήσηµάλου ρθµούοωσθµώµπορπροκλσήησηρσπρόβλπ υψηλάππ κποµωπηθούπρσσόρηλκροπρωκ µοά, σωκπυρηκοσθµοηλκροπρωήοοποοσήµρ πολύηµοφλ Ση πρπωση ολκή κάσση ω θρµκώ υοκήω µ ηλκρκά, όληηρπουκλώσήµρµφορθπρπ θµηµορφήηηλκρκήρ Σµρκπρπώσυήη ρπολο20 ω40% ηολκήρπουκλώσ ολόκληρη η ώρ Αυό θ προκλσµ πλπσκά µάλη άκη κσκυήωσθµώηλκροπρωήκµποροηήσώρο οποµρσήµρ ου κολουθήσρηκή πολκή ση κσκυή πυρηκώσθµώσηθώρησηυήηπολκήου Έρόπολουηκάσσηοφοσµόωηλκρκώ υοκήωµκούύπουκροκφόρσηκκάσυσήµφόρση (σωµάλσπωκούύπου, οποσφλσρ), σώσµη υήησύσηµουσυηθσµουύπουοκκούήβοµηκού ρυµολήπ(πρ), λλάµόοµρυµολήπόσυσήµοπροή ηλκρκήρκσκυσµουποκλσκά υήηρήση Αυόο κυο θ πρσωηλκρκή ρ µφορκό κκυµόµο µολόοάλοµηκάσοθσµόηηλκρκήρ Υψηλ άσφόρση σκά µκρά ροκά σήµ (υφορσ), θ κοσουκρβόρ Χµηλάσκάηάρκηύκθκοσου λο Μπορούµσποφύουµπθύµηµήηση Η κηκόηωπολώυξάκθημρά Σ10 ω30 ρόόη κρωηλκρκώυοκήωθξοµοωθµκηω θρµκώ, κοµµύροουρσπουθπσκφθούµηλκρκάου υοκηµοκήώρ, ύκολθµπορούπροκλσουκάρρυση ουκύουοµήηλκρκήρηώρπουουφλοξ, κό 6

10 ββ άουσυολκά συθκλληλοϋποσηρο κυ οµήόλωωωρώ () Σηρύπσηκσοφόµοουθρµοκηπου Τοηλκρκόυοκηοό絫µηκή» ρύπσηµόοοπκάση προήπουλουρ Εάοσυσσωρυουφοροµηλκρκήρ πουπράπόθρµκούσθµούηλκροπρωή, όοπρόβληµη ρύπσημφρκάπουλλούξωπόηπόλη Αλλάκόµκσ, ολοκάυκολόροµωπσθυόοπρόβληµσπκόσµοππο σθµώηλκροπρωή Πρυού, υροηλκρκοήωθρµκοσθµο ηλκροπρωήπ υθρυποόο Τοοσύηηλκή ρκυπόορσµπροϋποθσκηπυρηκήρ Ησυολκή ρύπσηπόουσθµούηλκροπρωήξράπόηποσοσ συµµοήωφόρωπηώρπουρησµοποούσκάθσύσηµ κυήφρπόώρσώρ Σπκόσµκλµκκµάόη κµηρήσηηλκρκώυοκήωθµώσηρύπσηόσοµσσ πόλόσοκσυολκάκπσηθπρορσοφόµοουθρµοκηπου Μάλληρύπσηάρησβοµηκάπροϊό Τπλά υοκηήκουσ υήηκηορ Ορθµοωησωπωλούµω υοκήωουοµθοουπροβλήµο(37 κοµµύρυοκη πουλήθηκ πρυσ) Απολπλο κόη υοκη κυκλώσµ Αυόπρπσύυπορωκάκηλκρκάυοκη πράοοόόµηκυκλώσµουοκηοκσκυσµοπόµη κυκλώσµσυθκάυλκάµπορλφρύρο, θκκόροκ θµλύρηυοοµ () Σκυκλοφορκσυθήκκρουήµ Οκυκλοφορκσυµφορήσημουρούπόρκυρω 1 Τοπρορσµοπλάοωρόµω 2 Τηκόηπβολήορωύηοπρορσµόη πθόηλλάκησοβρόηωροωυηµάω 3 Τοκόσορόποµοοποοοοηοοηούυοκηά ου(προσπράσµκλπ), λόωκηοµοοωπόσω υώωυοκήω Η ροήηκυκλοφορσουρόµουµ 7

11 συκρµ κόση (προύµη) ροή ση µηκή ω υρώ Ηάµξη, σοορύµκυκλοφορ, οηµάωµφορκπόσ (όπωσηπρπωσηθρµκώκηλκρκώυοκήω) θπρορσ κυκλοφορκάπροβλήµ Υπάρήη, φούκθρµκάυοκηµξύ ουφρουσηµκάσπόσ Τηλκρκάυοκηθο µλλοκό προϊόπου σά Τώρ η υκρπβάλλουµ υποποηµσοπόσω(πόλυοκηουηµση ύηκπύσ) Τκάυόπκθυόο µροκσ θρµκάυοκη, ρησµοποώοηλκροκόσύσηµ ρσηουκηήρµοοποοφοσµπρσσόρπόυά Μορόπο υόπροροββ ολυθρωρησώω υοκήω, οπολσµόµωθυοϊκό υού Η κυκλοφορθ ποοµλήκρουήµθµωθούπήθπρορσού προσπράσµκουπρβάσωορωύηο Τυοκηθκού σούρόµουπρπουόπωβόωσυρµώωρω Τοµροββροσπσκόλλάκολοηµολόω ωπολλώ λάωθυµάωπόρουήµπουσηµώοάο Προβλπ όοκσκυσθσηρξουοοµροφούοφοροποήσ σηπόοσηωυοκήωπολούοκυρροσοοπροβολήκ ωσµούωπροϊόωου Όμωυπάρουπολλάλλβλβόη ση άθσή ου η προώθηση ω προϊόω ου, όπω π η κλσκομηράλόμρο Επσηπολλοκλωθωθούσοµρ Πρπόµω πσθούόηµηορθήρήσηουυοκήουπολκυοωόλω Κάηάποψήµουφκήηπροάθσηηκοωθσπ, υποθσουµ, κόόροµσηύηοπουσύοπουήπο(π 130 λµ η ώρ) κυόρο µη υπορώουκσκυσω υοκήωπρορουηµσηύηωπροϊόωουσσοο όρο Η ποοήκώυπορωκώπρορφώπουρυθµουηµση ύηωυοκήω, φ όσοπκθούσθρµκάυοκη, θ µώσουσηµκάφορωπόσωωηλκρκώυοκήωµ κ ω θρµκώ Επση, θ υκολύσηµκά η άοση ω ηλκρκώυοκήω 8

12 Υπάρπσηπουσάκηθσπσηυπορωκώπρορφώσο οµ η σφάλ Ο σύουσ προρφ προϊό η υοκηοβομη κλύπου σ πρσσόρ πρπώσ προβλήµπουηµουρούπόηφύσηουπροωσήρουσυσήµοω ηλκρκώυοκήω(υψηλφορυµκού, κλπ) λλάκπόη ύπρξηπολλώύπωσυσσωρυώοοποοσπρπωσησυκρούσω υό πλήσουηθρώπη ωή Η µηκοποηκή σήρξη ω συσσωρυώσ υπρπώσμπορποθξρκάπκυη Μάλληππωσηπουμπορπροκλσηκμηρήσηηλκρκώ υοκήω σο κυκλοφορκό πρόβλημ προρπό ο οό η ολοκήπλόηκσκυήουσσύκρσηµθρμκά Σµ μκρόροηπρόβλψη, όπροβλήμωσυσσωρυώθουπλυθ, η μήωηλκρκώυοκήωθπρππολύμηλόρηημήω θρµκώφ όσοββπρθούµκά Έσ, λόωηµήουθ προσάσπολύµλύρουρθµούκλωώκποµωθυπάρξ σηµκήύξησηουρθµούωκυκλοφορούωυοκήω Απόπλυράκυκλοφορκώπροβληµάωθπρππροβλψουµόµ μρθυόµωπσουµρθµόκυκλοφορούωυοκήωσο µορθµόωηλκωκοκωκάθώρ Μοπθόη πρπποκλκπσοβρήμώπση () Σσυήθωκλωώ Η κμώμηυοομωηλκρκώυοκήωπροσωπύ συήθωυήπουοκλωκλύπουκάηρήσηου, πή(η υοοµ) πηρά σ μάλο βθµό πό άφορου συλσ κµάλλυσηωσούµόοσορήση Μξύυώ: 1 Η µορφολο η προή ση οπο θ κο υοκηο Αρρηση σκλσµπορ κφορσουσυσσωρυπολύ ύρπόοµόµο 2 Οµβολ ση ύη ου υοκήου Συ κκήσ ή πύσωσκού ύπου µπορού πση κφορσου ου συσσωρυπολύύρπόοµόµο 3 Υπρβολκή ρήση ω βοηθηκώ ηλκρκώ υποσυσηµάω (κλµσµό, θρµση, κθρσήρ µού, ποπάωση µού, 9

13 συσήµµουσκή, ηλκρκάπράθυρ, θρµσηκθσµάω, κλπ) µπορούουο οπολσµ κ µώσουρσκάη υοοµσλόροπόοµσόηµόµη Οκλω λµβάουυπ όψηουυάοµ Εόµωσηµκό προοποηθού υά Οπρσσόροπόυούθποθού θυσάσουκάπόηάσήουκπόπόσωσυµβκώ υοκήωουπροκµουβλώσουηποόηηωήου κφυλάξουηυου Θπρππσηπληροφορηθούη λήθ σκά µη σβάθορόου πρση ηρύπσηη µόσφρσηυουκηυωπώουηκόηω πυµόωµρκώπώσηπροήουlos Angeles βρθηκ 40% µκρόρηποηφυσολοκή) Κάω πόυσυθήκ ηλκρκάυοκηθουποκάσω κθουµωµη υοοµ 115 Συµπράσµ Α ρξουµση σορ κξάσουµ ο ρόπο µο οποο πύθηκσυσήµµφοράθπσώσουµόυόυπήρξµάλλο ώη Απόπρώβήµυπήρξσυσηµκήξολόησηωκάσο λλκκώθµωοσκοπόυόολοώούπρόβλψηω ππώσωπόηρήσηηκάθμπόυσηωήµκσοπρβάλλο Επσηπροσσµοηκυποοµήυποσήρξηυώω συσηµάωκσηυποοµήυή, πρσσόρφορ, κολουθούσ άκκβρσκόσυήθωκθυσρηµηκπσωπόοό Εµσώρσοσηµοόπουποκυρόρσυσήµµφορά ξλήσόλπρθώρήρησήουλόωηρύπσηπουπροκλ, ω κυκλοφορκώπροβληµάω, ωροωυηµάωκλοουθορύβου Απληωήµκσυµβάλλσοφόµοουθρµοκηπου Πρπ λάβουµηπρωοβουλπροοµσµσρηκήµφορώ σάοηρήσηηλκρκώυοκήωσκάσσηωθρµκώ 10

14 Αρκάσπυκοκοκηµσκπροκσησυοπουήπο Αυόπρπσυσηµκά, κυθυόµοπόκρκόφορο οποο συµπρλµβάσ ρµοόη ου κο συοσµό η σρηκήωθκώπρορµµάω ρσηη ηλκροπρωκή υµκόη Επρηοληφθµπόφσηηοποθξσφλσση βοµηµορά200,000 ω300,000 ηλκρκώυοκήωσηευρώπη κσηασ, όπωσηκλφόρ Αυόθπρψηµκήπρωήωηλκρκώυοκήωπουθ προσφροπλοσπολύµηλόρµπόσηµρ Επση κοπροοµσθκλθπρόρµµσύµφωµοοποοη πρόσβσησοκροωπόλωθπρπµόοσηλκρκάυοκη Οκοοµκάκφορολοκάκηρπρη, σ υήηφάση, η άοσηωηλκρκώυοκήω Χρηµοοκπηπρπσφλσθούησηουρυηκού ρουσόλουουοµπουφορούοηλκρκόυοκηο, µσόο πρθσσυκκρµοροκόορο, ηλκρκόυοκηοπουµπορ κοπσοσοοθρµκόπόηορά Όλοοοµρυράοοκοοµκήσήρξη, λλάµφσηπρπ οθσουσυσσωρυ, ουηλκροκηήρκησυολκήσσηου συσήµο Επξρσωυπορωκώπρορφώπσηπρηη Εκή βρύηπρποθσπρορφσφλ, σηµσηύηκ σπύσωυοκήω, µσωωοποωθπυθοµλοποηση ηκυκλοφορκήροή πρπξάµόηκκώοούµηφρµοήολο υπύθυηπρσσόρ, όόλ, προβλήµηκοωµ Αυό συµβ ο µηκο η βοµη σµύοπό υπορωκπρορφσοποπρπφροκσοπο πρπσυµµορφώο Συήθωυπβάλλοπολύκθυσρηµκ προσπθούθρπύσουπρολάβουόποπροβλήµ Τλυ, λλά ό µκρόρη σηµσ, προκύπ η άκη προομσούμόλοθυσάσουµµρκκκσυήθπουποκήσµση ροµήουώµσρήσθρµκώυοκήω Εοµόορόπο 11

15 ξσφλσουμηυµκηυωπώµκµποόη ωήσπόλµ 12

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 Τοηλκρκόόημ 21 Εσωή Μρκάπόσημκλάπουξωρουηλκρκόόημπό συμβκόφοσηπόμηκό Εοάρμμόσυκκρμου μολου ΠρόκοFord Ranger ΒλπουμλοπόοΦορσή(Charger 240V), οελκή(battery Controller), οσυσσωρυή(battery Pack), ομλλάκη(converter) κσομπροσόμρο ηυποοήσύσηπηήφόρση(charger Inlet) κομροπ (Motor Inverter) Πολλ πό Αυοκηοβομη προσπάθησ μωπσουοθμουηλκρκούοήμομοημμροημροπή ωσυμβκώ Σύομόμωσυηοποησόυπάρουπροβλήμ, μ σημκόρουπρβολκόβάροουσυμβκούοήμοκηπθηκή σφάλ, όσοφοράουσυσσωρυπουσυάρυμουσοβράου πβά Έσοηήθηκσησση«πόομη» ουοήμομσόοο 13

17 λφρύ σκλό ( πράμ λουμο), θρμοπλσκά μξώμ κ συσσωρυξάρηουπόουπόλοπομάξωμ Η ολοουπρππροσρμοσμησκάκόπω ύξησηημβλ, μωσηουρόουφόρσηωσυσσωρυώ, ύξησηου ορουωήουκκμάλλυση ηπυθρόμώη ύη Όλυάσπολσμηάηλκρκώοημάω άρομησμόκσυρόωόλπολυλπουοορσήβρσκσο πρλθόμόοσσυμβκόυοκηο Δύοσοπουφοξκάθρ σκόσηπομησλ ΠρόκοάρμμουμολουEV-1 ηgeneral Motors Πρηρ λοπό ο ώση η πολυλ ω λπομρώ όπωο ηλκρκά θρμόμοπρμπρ, ουρόσκου, ηκρυμμη κρ λλάκη ρόηουμησμούόμώηλκρκούοήμο Επροφόη μορφήωηλκρκώοημάωξφύπόπρμκάυοκηκ θσηοράωρυσρσποωσυμβκώ, οπο μοοπωλούσμάλοροκόάσημηοράκοφροω ορσώ Αυόββμκάσσημησρψμη Σήμ211-Τάφορμρηόυβρκούοήμο 14

18 Αθωησροφήουορσκούκοούπροοηλκρκόόημ μόμηκπρηη ΧρκηρσκόοπράμηΣουη όπουμθκόπρόρμμπόο1993 ωο2000 υξηθκκόρυφη κυκλοφορωηλκρκώοημάω Έσώο1993 κμάοlund Institute of Technology όυπήρσουσουηκούρόμου187 οήμοούμρουό σμρμρπλσσθκάπουφκσο άρμμ που κολουθ(σήμ212) Σήμ212-Η ξλξηουηλκρκούοήμοσησουηπόο Γωρμμουβρκόόημ Τηλκρκάοήμκροσύοκηορ: μώηλκροκη οήμκυβρκά Ηφοράμξύουηξή Τυβρκά ηλκρκάοποουκμηήσωρκήκύσω(μεκ) Η ηλκρκή μηή ρησμοπο ξοκοομηθρ Κάσυπουμ μωσηηκάλωσηκυσμουσομσόκθώκμωσηκάοήμσυκ πρσσόροηρύπση, σσσηπάμοσυμβκό Τλομουβρκόπρηυόηυπρβσηπροβλημάωόπωη προρσμημβλκησηκομάλορόοφόρσηωσυσσωρυώ 15

19 Σησυβλπουμσκάοψηοάρμμύουβρκώ ΤοTino Hybrid η Nissan κηtoyota, όπουφησυύπρξημεκ κηλκροκηήρ (σήμ231) Σήμ231-Υβρκόόημ Ηοράωυβρκώοημάωυξάσυώ ΤοΟκώβροου1998 η BC Research Inc κμρυυκρσηυόηηοράου υβρκούοήμο Τπολσμηρυφοσοάρμμη σλ12 Τοποσοσόσυση, πουπρουσάώύρωσο10% μρο2010 θ φθάσπθόψηλόροκύροκόσοουοήμομκρόρο Ε υόυόοημφθάσο30% ωπωλήσωοημάωμρο2004 μηλώοη κάλωση κυσμωκφυσκού ρου μρ12% θσου0,5%, μήπουφρσσυήθμλ Σουβρκόυοκηολόωηύπρξηύοπηώρκσκά άλλξκο σύσημ μάοσηκηση Απύθηκ ρ φορκά μολ, οσρκό, οπράλληλοκοσρκό/πράλληλο 231 Σρκόμολο Σοσρκό(σήμ23)οκηήρκησησμήρηοπομ ησράηπράρύμ, οοποομηβοήθόμροπού 16

20 σημπρ φοροάη, κσηλκροκηήρ Ο λυο υποσηρόμοκπόημπρκησησουροού Όπωκοηό, οόομάουοφλσοόηρφάσ ωμηκήσουροούκολουθμσυκκρμηύθυση Ο κηήρ πλοκμάπφήμημάοσηηκησηόπωσυπόλοπ υοκη Τπλοκήμάουόρησμοποκηήρμκρούκυβσμού μπολσμημωσηβάρουουοήμο Σήμ23- Σύσημσρκούυβρκούοήμο 233 Πράλληλομολο Σοπράλληλομολο(σήμ 23) ηκησησουροούμπορ προρθκπόύοπηράλομκάσοσυθήκ Δηλή ηκησημπορπόοκηήρπυθ, πόοηλκροκηήρή κπόουύουόρο Λόωηλλψηήροηλκροκηήρ κάπάρορόλοηκμρπφορουκηήρσ ηλκρκήρηφόρσηημπρ Συήηφάσησμά συμμσοροηκησηωροώ 17

21 Σημ23- Σύσημπράλληλουβρκούοήμο 234 Σρκό/ Πράλληλομολο Τοσρκόπράλληλο(σήμ234) σύσημσυυσμόωύο πρπάω Έση άξη ω ξρημάω κυρω όπω σο πράλληλο, μόοπουσοσυκκρμορησμοποππλοκμήρ ηφόρσηημπρ Οπόυπάρπάθσμηηλκρκήρ Σήμ234-Σύσημσρκόπράλληλουβρκούοήμο 18

22 235 Κσάσλουρυβρκούοήμο Αάλομπήσουοηούκσυθήκπουπκρού, ο σρκόπράλληλοσύσημμπσάφορκσάσλουρ Έσ: Σρλ(σήμ235) κσπροήμκρώυήωοκηήρ σβησόκηκησηποκλσκάπόοηλκροκηήρ Σήμ235-Υβρκόσκάσσηρλ Σκάσσηκοκήοήηση(σήμ235β) ηπροόμηρου κηήρωρκμροπόυήρησμοποηπρωή ρύμομσωηήρ Τορύμυόπησοηλκροκηήρο οποομησράουκησησουροού Τουπόλοπομροπηκ υόπυθσουροού Η κομήυήπάοκλ πάηκλύρησυολκήπόοση 19

23 Σήμ235β-Υβρκόσκάσσηκοκήλουρά Σπόομηπάυσηππλοημπρροφοοοηλκροκηήρ, ώηκομήρουκηήροώσυπάρξημσηκ ομλόρηπάυση(σήμ235) Σήμ235-Υβρκοσκάσσηπάυση Κά η άρκ φρρσμο ο ηλκροκηήρ ρ συμπρφρσήρ Έσμροηκηκήρουυοκήου μρπσηλκρκήηοποφορκημπρ(σήμ235) Σήμ235-Υβρκόσκάσσηφρρσμο 20

24 Κ άηφόρ ση ημπρ όλ ηη ρ ουκ η ήρμ ρ π σ ηλ κ ρ κή, ώ ηκ ηση ποκλ σ κάπό οηλ κ ροκ η ήρ(σ ήμ 235 ) Σήμ235-Υβρ κοσκ άσ σηφόρ ση ημπ ρ 236 Σύσ ημμ άοση Όπω ουμ φ ρ κπ οπά ωυπάρ μ συσκ υή ηκ ομή η ρ ουκ η ήρ Αυ ή πλ η κόσύσ ημόπουησ φάη συ μ ημ ο λ κόάξ οκ οηλ κ ροκ η ήρ, οφορ ωπλ η ώ μ οκ η ήρκοήλ ομ η ή ρ (σ ήμ236) Σ ήμ236-σύσ ημμ άοση 21

25 Έ σρφ κά άλ ο ηκ άσ σηλ ουρ οπλ η κόσύσ ημμπ σ πρκά ωφάσ : 1 Ό ου οκ η οβρ σκ σκ ησ οκ η ήρ, η ή ρ κο ηλ κ ροκ η ήρ σ μ ημ ο(σ ήμ236β) Σήμ236β- 1 φάση 2 Σ οξ κ ημ ουυ οκ ή ουπόρ λ οκ η ήρ σβησ ό ώ κ ησησ ου ρο ού πό οηλ κ ροκ η ήρ (σήμ236 ) Σήμ236-2 φάση3 22

26 Γ μπ μπροσ άοκ η ήρη ή ρ π ορόλο ημ Από η σ μήπουπάρ μπροσ ά υρ ά σ ηρ κή ηλ ουρ κφορ η μπ ρ (σήμ236 ) Σήμ236-3 φάση 4 Κ ά η άρκ οή ησηυπόκ ο κ συθ ήκ οκ η ήρ κ ηση σ ου ρο ού ώ υ ό ρο πρά κθ όλουηλ κ ρ κή ρ (σ ήμ 236 ) Σ ήμ236-4 φάση 5 Κ ά η π ά υσηοκ η ήρρ π ρ σ ρ φ μπ ρ σσό ρ σ ροφ, πρά ο υ όρο κηλ κ ρ κή ρ Ο ηλ κ ροκ η ήρ ρ βοηθήσ ο ρο ουκ η ήρμ σω η ή ρ κ ηυποσ ήρ ξη ημπ ρ (σ ήμ236 ) 23

27 Σ ήμ236-5 φάση 236 Μ ροπή ηκ η κή ρ σηλ κ ρ κή κά οφρ άρ σμ Σ συμβ κάο ήμ κ ά οφρ άρ σμ ουμμ ροπή ηκ η κή ρ, σθ ρμό η Σ υβρ κάυ ό σύ Π ώ οπ άλ ου φρ ουοηλ κ ροκ η ήρμ ρ π σ ή ρ μπο λ σμημη κή ρ ω λ κώξό ω μ ρ π σηλ κ ρ κήηοπο κφορ η μπ ρ Επ πρόσθ ηυπάρουσ ρ σ οσύσ ημμ ά οσημ ρπ κυ ήσμη κήκθώφρ άρ οκ η ήρ Έ σμ ρο ησυολ κή ρ ά σθ ρμό η λλάποθ ηκ ύ σ ημπ ρ μ ημορφή ηηλ κ ρ κή Τοσύσ ημυ ό μπλ κ μό οσ ουμπροσ ού ρο ού, ώ υπάρ κησυμμ ο ήπό οσύσ ημπ ηση οφρ άρ σμ ω ροώ Η λ ο συμμ οή ουκάθσυσ ήμ ο ξ ρ ά πόπολλ ούπρά ο όπω η ύ η ουυ οκ ή ου, η σκούμ ηύμη σ οπ άλ ουφρ ουκ Κυρ ωσσυ θήκ όπου ου οκ η οβρ σκ σκ άσ σηοή ησηπόλη όπου υπάρ ου πλμβ όμ υξ ομ ώσ μ κρώ υ ή ω κ συ όμ ωφρ ρ σμά ω, οηλ κ ρ κόσύσ ημ λμβά ηπ ηση ου υ οκ ή ου(σ ήμ236η) 24

28 Σ ήμ236η-μ ροπήκ η κήσηλ κ ρ κή ρ 24 Πη ρ ηλ κρ κούυ οκ ή ου(μπ ρ ) Ωπη ρ σ ηλ κ ρ κάορ ο οσυσκ υ πουποθ ηκ ύου ρ, πρ ου ρ ( κφορ ο ) κ ο ρ πό ξω ρ κή πη ή(φορ ο ) Υπάρ ου άφορο ύποπη ώ ρ που ουπρο θ ηλ κ ρ κά ηλ κ ρ κά ο ήμ, οπ ο σημ κ πό οπο ο ηλ κ ρο ημ κο μ ροπ (συσσωρ υ ή μπ ρ ), (ultracapacitors, supercapacitors) ο υπ ρπυκ ω κ ο σφό υλο υπ ρυψηλ ώ υ ή ω (flywheels, μη κό σύσ ημ ποθήκ υση ρ ) Επ ση, υπάρ κη ολο ωκυψ λώκυσ μου(fuel cells) που ύπομ ροπω ρ Υπάρ ρ θμό π ήσ ω συσ ήμ ποθήκ υση ρ σ φρμο ο ημά ω, όπωη κή ρ (specific energy), η κή σύ(specific power), η πόοση (efficiency), η συ ήρηση (maintenance), η ρ ση(management), οκόσ ο(cost), ηπροσρμο ήκφ λ κό η προ ο π ρ βάλλο(environmental adaptation and friendliness) κησφάλ (safety) Γ ρήσησηλ κ ρ κόόημ, ηκυρ ό ρηπράμ ρο η κή ρ κθώ πόυ ήκθορ η λ ομ ρ κή υ ο ομ ουο ήμ ο Από ηάλλη πλ υρά, φρμο ηλ κ ρ κώ ο ημά ω, η κή ρ λ ό ρο σημ κή σ σ ση μ η κή σ ύ π ή ρ προ ρ πό ο β οκ η ήρ ώ κ οπο η κή σ ύπ π υ θ κλήπόοση 25

29 ουοήμ ο, ρκ ά η π ά υ ση, η άβσηκ η η κή π ηση Π ρ σσό ρ π ήσ υπάρ ου ληφθ υπόψη ο σύ ολο η ρομήμ άοση σύο ουο ήμ ο 241 Ηλ κ ροημ κοσυσσωρ υ (μπ ρ ) Υπάρουπολλο φορ κο ύποκμ θη ου ηλ κ ρ κού ο ήμ ο Σ όσόλ π ρ π ώσ όμωημπ ρ βσ κόσυσ κό Σ ο κλ σ κόηλ κ ρ κόό ημημπ ρ ημό ηπη ή ρ, κ οσυσ κό μ ομ λύ ροκόσ ο, βάροκό κο Μ μπ ρ κ σκ υά πόύοή π ρ σσό ρηλ κ ρ κάσ ο πουσυ ο σσ ράμ ξ ύ ου Τσ ο μ ρ που η ημ κή ρ σdc ηλ κ ρ κή ρ Τ ομ οπο ημ σ ο οποθ ού σμ κ άλληληθήκη ημ ουρ ήσουμ μοά μπ ρ Η μπ ρ οπράλληλοήσσ ράσυ υσμό ωμοά ω υ ώ σώσ πρ η κ άλλ ηλη άση, ση κ ρ σ ο ηλ κ ρο κόσύσ ημ σ ύο Η ρ πουποθηκ ύ σμ μπ ρ η φορά ρ άμ σ σ η κ άσ ση φόρ ση κ η κ άσ ση κφόρ ση Αυ ήη θ σ μη ημ κή ρ σ κ λμ ρ π, ό π, σ ηλ κ ρ κή ρ μ ρήση ωβσ κώσυσ κώ ουσ ο ουπου ηλ κ ρό (θ κό κ ρ η κό), ο ωρ σ κο ηλ κ ρολ ύ Τ ηλ κ ροημ κά ρά συσ κά ου θ κού ή ου ρ η κού ηλ κ ρο ου ο ομά ο ρ όυλ κό Οημ κ ράσ πουλ μβάουώρσ ύο ηλ κ ρό ουωπο λ σμ η σμ υσηκπ λ υθ ρωσηηλ κ ρο ω Τ ηλ κ ρό πρπ ηλ κ ρ κά ώ μκ οποθ ού σ φορ κ π ρ ο ωρ όμ πό ωρ σ ή Κ ά η άρκ λ ουρ η μπ ρ, οημ κ ράσ προκλ ού η ροή ηλ κ ρο ωπό ο ηλ κ ρό οσ οάλ λο Ό κάπο οηλ κ ρ κόκύκλ ωμσυ ύοηλ κ ρό ό κλ κύκλ ωμ κ υ ήηκ ηση ωηλ κ ρο ω Τσημ σύ ση άμ σσ ηλ κ ρό κ ο ξ ω ρ κόκύκλωμο ομά ο πόλο η μπ ρ Πρ π σημ ωθ ό μό οσμ κήμπ ρ σ ύ ό η κ ηση ω ηλ κ ρο ω πρ ηρ μό ο μ η προυσ ξ ω ρ κού κυκλ ώμ ο Δυσ υώ, πολλ μπ ρ π ρ πουμ μ κρή κφόρ ση ξ 26

30 φ ομ ω ά υση Γ υ όκ θ ωρού ρκλ μκρορό ποθήκ υση ρ Αυ ήημ κρή κφόρ σημπόλου ο ούκυκλώμ ο ωσ ή ω υ ό- κφόρ ση κ ρησ μοπο, π ση, ω πράμ ρο πο ό η ημπ ρ Έ ωρ σμό ωμπ ρ ώ σπρω ύουσ κ υ ρ ύουσ Μπ ρ που μπορού πφορ σ ούκσ ά ο μ κμόο ρήση( κφόρ ση) ωσ ωπρω ύουσ μπ ρ Πρ μ ο ου ύπου μπ ρ ώ ομπ ρ λ θ ου που ρησ μοπο ού σρολό, κομπ ου ράκ, κλπ κ ο μπ ρ οξ ου ου μ ου που ρησ μοπο ού σπ κάπ, ρ όφω, φκούκλπ Ομπ ρ που μπορού πφορ σ ού ο ύο ρ ύμπρο η θ ηκ ύθυ ση υ ή η κφόρ ση ωσ ω υ ρ ύουσ μπ ρ Σ ηπ ρ π ωση ω υ ρ υουσώή π φορ όμ ωμπ ρ ώ, η ημ κή ρσημπορ σ ρφ μ η σ ροφή ουρ ύμ οκημπ ρ π σ ρ ψ σ κ άσ σηφόρ ση Προφ ώ, ομπ ρ που ρησ μοπο ού σ ηλ κ ρ κά κυβρ κά ηλ κ ρ κά ο ήμ όλ υ ρ ύουσ μπ ρ, π ή π φορ ο κ ά η η κήπ ησηή μρήση φορ σ ήό ο ό ημ σ μ ημ ο 242 Τύπομπ ρ ώ Σημ κο ύπομπ ρ ώπουσ ο μηλ κ ρ κάήυβρ κάηλ κ ρ κά ο ήμ : Μολ ύβουοξ ο(lead acid) Ν κ λ ουσ ήρου(nickel iron) Ν κ λ ουκμ ου(nickel cadmium) Ν κ λ ουμ άλλουυβρ ου(nickel metal hydride) Λ θ ουπολυμ ρού(lithium polymer) Ι ό ωλ θ ου(lithium ion) Θ ού ου ρ ου(sodium sulphur) 27

31 Η μπ ρ σ ηλ κ ρ κό ή υβρ κό ηλ κ ρ κό ό ημ ξ υπηρ φορ κόσκοπόπόμ μπ ρ σ συμβ κόό ημ Σ συμβ κό ό ημ, οπρω ρ κόσκοπό ημπ ρ πρ μ άλοηλ κ ρ κό ρ ύμ σύ ομο ρο κό άσ ημ προ ο κκ η ή (μ ) ώσ κκ ήσ οόημαυ όο ύπομπ ρ συήθωκλ μπ ρ κκ ηση (starting ήstarter battery) Από η κκ ησηκ π ουο ήμ οη ροφοοσ ω ηλ κ ρ κώ συσ ημά ω μ σω ου λ λκ ήρ (ή υμό σ πλ ό ροήμ ) Σ ηλ κ ροκ η ο ήμ, ωσ όσο, ομπ ρ πρ ου συ ηλ κ ρ κόρ ύμπρο ο/ ουηλ κ ροκ η ήρ/ μ άλο ρο κό άσ ημαυ ήη φοροπο ηση ωπο λ σμ η ά κηπολ ύ συρό ρω μπ ρ ώ πό κάθ άποψη ηλ κ ροκ η ο ό ημ σ σ ση μ συμβ κόπρ π σημ ωθ ό μ μπ ρ κκ ηση πρ η ηκ σ υβρ κάηλ κ ρ κάο ήμ σσυ υσμόμμ μπ ρ υψηλή άση(high voltage battery, HVB) Η μπ ρ κκ ηση ρησ μοπο κκ ήσ ο β οκ η ήρ ώ η μπ ρ υψηλή άση ροφο ο ο ηλ κ ροκ η ήρ ή κάπο π ρ φ ρ κά ηλ κ ρ κά/ηλ κ ρο κά συσ ήμ Σ υ ά ο ήμ η μπ ρ κκ ησημπορ ρησ μοπο ηθ κ η ροφοοσ άλλω συσ ημά ω όπω πρά μ ο σύσ ημ φω σμού Προφώ, σ ηλ κ ρ κόόημ ή σ όημ μκυψ λ κυσ μου ρ ά ημπ ρ κκ ηση Οβσ κ ρ κ πη συ ά οήμ μπ ρ υψηλή άσηόπωυ ωυβρ κώο ημά ω Αυ ήηπ ησηοομά βθ ά κφόρ ση(deep cycling) κμ μπ ρ μ υ ό ο ρκ ηρ σ κόο ομά μπ ρ βθ ά κφόρ ση Τ ο μπ ρ ου ουμ κρό ρη σ μ σ ύ πό μ μπ ρ κκ ησηλλά μπορού προσώσουηλ κ ρ κή ρ μ λύ ρ ρο κά σ ήμ κθώκ υποσ ούπ ρ σσό ρ βθ κφορ σ Τηλ κ ροκ η ο ήμ υπ κάπ ού άση v Ομπ ρ μπορ σημ ουσυσ ο μο άω ω6v ή12v συ μ ωσσ ρά Αο ηλ κ ροκ η ήρπ άση240v, οό ημρ ά 40 μπ ρ ω6v ή 20 ω12v Σπολλ π ρ π ώσ, κ ο ά μ μοωμ κ λ άμπ ρ ώ, ο κθ μ θουμπ ρ φκού, συ ο μ ξύ ου πρ ου η π ούμ η σ ύ Πολλο φορ κο ύπομπ ρ ώ θ σ μοκυπό ρ υ κοπο ήσου π ήσ ηηλ κ ροκ ησησ οήμ 28

32 Προκ μ ου ληπ ήη ά κη ρήσημπ ρ ώυψηλή άσησ υβρ κά ο ήμ θ ωρ σκόπ μο φ ρθού πλ ο κ ήμ που προ κυψπό ηύξηση η άσησ μπ ρ ωσυ μβ κώο ημά ωσ η κ ου 1950 πό 6V σ 12V Κ ρή, ηφόρ ση ω μπ ρ ώ μπορούσ ύ ρη κμμ κρό ρη κ πό ηση ημπ ρ Επ ράπηκημ ωση ουμ θου ωκλ ω ω ομ ουό μ πλάσ άση π ού πλ οημ σή ση ηπροή η ποσό η σύο Τ πλ ο κ ήμ σ ύουκ σύ ρο συμβ κάοήμ Εώ, β β, θ πρ π προσ θ κη ρκώυξ όμ η ρήσηηλ κ ρ κώσυσ ημά ω Εκ μά ό ο2007 η ή ησησηλ κ ρ κή σ ύκυμ μ ξύ800w κ 1500W, σμ ρ κά ρό θ 3000W-7000W Η ύξ ηση υ ή μπορ κλυφθ υξά ο η ωρη κό η ημπ ρ κ ου συσ ήμ ο φόρ ση υξ άο η άση Η ύ ρηλ ύση προ μό ρηπρά ο οόό οη σμ λ ύ ρ κβρύ ρ μπ ρ η ση ω ρ υμά ωθ μ κρό ρη, ομ θο ωκλ ω ωθ μ κρό ροκ π θ ή ση σ άθμ ση ηύξ ηση ουβάρου ημπ ρ Μ η λ ο κή,προωθ κηύξ ησηπό 12V σ 42V Η λο κήκολουθ κκ ά ησ σηηλ κ ρ κώκυβρ κώ ηλ κ ρ κώο ημά ω Η υψηλή άσηπ πο ρ ψ ηά κη μ άλ κλώ κ ωού Επ ση, ηρώ η ση ουρ ύμ ομηλ ή κλύ ροκ μπ ρ Η πρώ η ά ουηλ κ ρ κούο ήμ ο η General Motors (EV1) ρησ μοπο ούσ κοσ ξ μπ ρ μολύβουοξ ο ω 12V Ομ μοωμ μπ ρ συ ο σ σ ρά Έ σ, ο συ ολ κό συσσωρ υ ήπρ 312V άσηκ ύ 595kg Η πόσ ση υ ο ομ άμ σσ ύο ο κ φορ σ ή 88 ω153km Η πόμ ηκ λ υ ά ω EV1 ρησ μοπο ούσ μπ ρ Ν κ λ ου μ άλλ ου υβρ ου κ ρκ ηρ ο πό λφρώμ λύ ρηυ οομ Οσυ ολ κόσυσσωρ υ ήσ υβρ κόόημκ σκ υά υπ κάπόμ ρ κάκυλ ρ κάήπρ σμ κά σ ο Έ ο οσυσσωρ υ ήσυ ό ρ ο ομά μπ ρ ΥΤ (HV battery)τκυκλώμ υψηλή άσησ όημ ωρ ο πό ομ θ ο κ ο ρώμ Τκλώ ουπ ύ ρημό ωσηκπορ οκλρώμ Ομο ω κοσύ σμο ουπορ οκλ ρώμ Σπολ λάο ήμ κλώ υψηλή άση οποθ ού σπορ οκλθωράκ σηήθήκη Επ πρόσθ,ομπ ρ κ 29

33 συσ ήμ υψηλή άση ουπρο οπο η κ κ μ η ξη Υψηλ ή Τάση 243 Πράμ ρομπ ρ ώ Ο ρκ ηρ σμό ηπο ό η μ μπ ρ κησυ κρ κήμ λ η ω φόρω ύπω μ ξ ύ ου π υ ά μ η θ σπ ση συ κ κρ μ ω πρμ ρωοσημ κό ρ πό οπο φ ρο πρκά ω 2431 Τάσ σ ο ωκμπ ρ Πρόκ ηπρώ ηπράμ ροπου ξ ά κ ό σολ μ μπ ρ Η άσησ ο ου η φορά υμ κούπουπ ύσσ άμ σ σ θ κ κ ρη κ πλάκ μ σσ οηλ κ ρολύ η Εξ ρ ά πό υλ κά ωπλκώ, οηλ κ ρολύ ηκ ησυ κ ρωσή ου Η άση ουσ ο ου πρμ πά σ θ ρήλ λά ξ ρ ά πό ηκ άσ σηφόρ σηκ η θ ρμοκρσ ουηλ κ ρολύ η Η ο ομσ κή άση ημπ ρ η άσηπου προκύπ πό οπολλπλσ σμό ηο ομσ κή άση όσ ο ουμ ο ρ θμό ωσ ο ωπουπρ ου οσύ ολο ημπ ρ Όπω ήη φ ρθ, ο άσ ωμπ ρ ώυτ σ ηλ κ ρ κάο ήμ κυμ ο πό 100V μ ρ600v Επ ση, σ υβρ κάηλ κ ρ κάο ήμ πουκυκλοφορούυ ή ησ μήσ η π κόσμ ορά ηοομσ κή άση ωμπ ρ ώυτ κυμ πό200v π ρ πουμ ρ350v πρ που 244 Χωρη κό η μπρ Το ηλ κ ρ κό φορ ο που μ μπ ρ μπορ πρ σφώ η κρ σ μό ρηπράμ ρο Ω ωρη κό η (capacity) μ μπ ρ θ ωρ η ποσό η ω λ ύθ ρωηλ κ ρ κώφορ ωπουπρά ο πό ο ρόυλ κό σ ορη κόηλ κ ρό οκκ λώο πό οθ κόηλ κ ρό ο Η μοά 30

34 μ ρησή ου οcoulomb (C), οηλ κ ρ κόφορ οπουμ φ ρ πό ρ ύμ ση1 Ampère (Α) σ υ ρόλ π ο Ε ού ο, υ ήημο ά κ άλληλμ κρή Α ' υ ού ρησ μοπο οah (1Ah = 3600C): φορ οπου μ φ ρ πόρ ύμ ση1 Α σμ ώρ Η ωρη κό η μ μπ ρ, πρά μ, 10Ah Αυ όσημ ό μπορ πρ ρ ύμ ση1α 10 ώρ, ή2α 5 ώρ, ήσ ηθ ωρ 10 A 1 ώρ Σ ηπράξη, ώμ μπ ρ μπορ σθ ση πρ ρ ύμ ση1a 10 ώρ, ά πορροφώ πόυ ή10a, θ ρκ σ λ ό ροπόμ ώρ Η ωρη κό η ωμ άλωμπ ρ ώπουρησ μοπο ού σ ηλ κ ρ κάο ήμ φρ συ ήθ ωσ κφόρ ση5 ωρώ Το ά ρμμ φ ρ σμ μπ ρ μ ο ομσ κή μή100 Ah Πρ π σημ ωθ ό ά οφορ οφ ρ σμ ώρ, η ωρη κό η μ ώ σ π ρ που 70 Ah Α θ, ά ο ρ ύμ πορροφά π ορ ά, σ ω20 ώρ, ηωρη κό η υξ ά σπ ρ που110 Ah Αυ ήηλ λήσ η κ ό η μφ λ όω ω π θ ύμη ω υ ρ υουσώ ράσ ωμ σσ ηκυψ λη Η π ρση π οξ οπρόσ κ ησ ημπ ρ μολύβουοξ ο, λλ ά μφ σόλ ου ου ύπου Έ σημσ σ θ σηκ προβλ ψ κρ βώ πο λ σμ υ ού ουφ ομ ου Η ωρη κό η μ μπ ρ σah προσωπ ύ πό ο ράμμq 2441 Ρυθμό κφόρ οση(discharge rate) Ο ρυθμό κφόρ ση οηλ κ ρ κόρ ύμμ οοπο ο κφορ μ μπ ρ Ο ρυθμό κφρά ωρυθ μόq/h όπουq ηωρη κό η η μπ ρ κh ο ρό ο κφόρ ση σ ώρ Γ μ μπ ρ μ ωρη κό η Q (Ah) που κφορ σρό οδt, ορυθμόκφόρ ση Q/Δt 2443 Κ άσ ση κφόρ ση(state of Discharge) 31

35 Ηκ άσ ση κφόρ ση(sod) μ ρο ουφορ ουπουπομκρύ πό ημπ ρ 2444 Βάθοφόρ ση(depth of Discharge) Τοβάθο κφόρ ση(dod) οποσοσ ό ωρη κό η ημπ ρ ω προ οοπο ο κφορ σ ημπ ρ κ ά η ρήση η Εκφόρ σημ μπ ρ σποσοσ όμ λύ ροπό80% ηωρη κό η ο ομά βθ ά κφόρ ση(deep discharge) 2445 Ε κή ρ (Specific Energy) Ω κή ρ μ μπ ρ ορ η ρ κή ωρη κό η ά μο ά βάρου ημπ ρ (Wh/kg) Ηθ ωρη κή κή ρ ημ σ η ρ που μπορ πρ θ ά μοά μά ου ρ ού υλ κού Ο πρκ κ μ η κή ρ ωσ όσορκ ά μηλό ρ πό θ ωρη κά μ σ Εκ ό πό ου άφορου π ρ ορ σμού που ου μ ώσου η άση ουσ ο ουκ μπο ου ηπλήρη ρήση ου ρ ού υλ κού,οκ σκυσ κ ά κ ημπ ρ προσθ ουσ οβάρο η ωρ όμω προσφ ρου πο σ ηπρ όμ η ρ Προκ μ ου κ μηθ η κ ση η φοράάμ σσ μ ηπρκ κήκ ηθ ωρη κή κή ρ μ μπ ρ πρ θ οπρά μ ημπ ρ μολύβουοξ ο Απο κ ύ ό μό ο ο26% ουσυολ κούβάρου ημπ ρ συμμ σ η πρω ή ηλ κ ρ κή ρ (45Wh/kg πό η θ ωρη κή μή ω 170Wh/kg) Τουπόλο ποποσοσ όσ μ(1) μήμ ου ρούυλ κούπου κφορ μ ο ρυθμό που π ο ηλ κ ρ κό ό ημ, (2) ρό που ρησ μοπο ο ηλ κ ρολύ η, (3) πλ μ μολύβ ου η συλ λο ή ρ ύμ ο, (4) υλ κά ουπόλουκ ουσυ σμου ημπ ρ κ(5) π ρ βλημκ ωρ σ 32

36 2446 Ε κή σύ(specific Power) Η κή σ ύμ μπ ρ ορ ωημ σ η σ ύάμοάβάρου ημπ ρ πουμπορ πρ θ σ μ κρό ρο κό άσ ημ Η κή σύ σημ κή ημ ωση ουβάρου ημπ ρ κάσ φρμο πουπ ούυψηλή σύ,όπω υβρ κάηλ κ ρ κάοήμ Σ ήμ2446-τομήμπ ρ 33

37 2447 Ε ρ κήπόοση Οπώλ ρ κ σ ύοκ ά η κφόρ σηή ηφόρ ση μφ ο μ ημορφήπώλ άση Έ σ, ηπόοση ημπ ρ κ ά ηφόρ σηή η κφόρ σημπορ ορ σ ωολό ο η άσηλ ουρ ουκ λ ούπρο η θ ρμου μ κή άσηηλή κφόρ ση: V n V0 φόρ ση: V n 0 V Η άση ω πόλω, ωσυ άρ ηση ου ρ ύμ οκ η ρ που ποθηκ ύ σ η μπ ρ ή ηκ άσ ση φόρ ση, μηλ ό ρη σ η κφόρ ση κ υψηλό ρη σ η φόρ ση πό ο ηλ κ ρ κό υ μ κό που π ύσσ πό μ ημ κή ρση Σ ο σ ήμ 2447β π κο η πόοση ημπ ρ μολύβουο ξ οκ ά η άρκ ηκφόρ σηκ η φόρ ση ωσυάρ ηση ηκ άσ σηφόρ ση(soc) Πρ ηρ ό η πόοση ουσυολ κούκύκλ ου ημπ ρ προυσ ά μ σ οσ ημ ση η π ρ ο ή ηκ άσ σηφόρ ση Επομ ω, ημοά λ ουλ ουρ η Σ ήμ2447 () Σήμ2447(β) μπ ρ όυβρ κούηλ κ ρ κούο ήμ οθπρ π λ ηκ άσ ση 34

38 φόρ σή ηώσ βρ σκ σ ομ σο ου ύρου μώ ουsoc σώσ β λ ώ ηπόοσηλ ουρ κπ ρ ορ ηύξηση ηθ ρμοκρσ πουπροκλ πό πώλ ρ Υψηλή θ ρμοκρσ θ μπορούσ προκλ σ φθ ορ σ ημπ ρ Σ ήμ2447-δομήμπ ρ 25 Ηλ κ ροκ η ήρ Οηλ κ ροκ η ήρ (σ ήμ 25) που ρησ μοπο ού σ ηλ κ ρ κά υ οκ η κρ ο σ κ η ήρ Συ ού Ρ ύμ ο κ κ η ήρ Ε λ λσσόμ ουρ ύμ ο Οκ η ήρ ΣΡ κρ ο σ: Κ η ήρ ξ ηκ πράλληλη ρσηη ρήση ωοπο ω κ υ ηλ κ ρ κάοήμ μ μ κρόβάροκμ κρήμ φορ κή κ ό η Κ η ήρ ρση σ ράη ρήση ωοπο ω κ υ φορ η ά ρ ούκ κάοήμ μ άλουβάρου πουπ ούμ άληροπή κκ ηση Κ η ήρ μ κ ή ρσηη ρήση ω οπο ω κυ φρμο βρω ύπου(π λκυσ ήρ ) Κ η ήρ μό μημ ή σηη ρήση ωοπο ω κ υ πολ ύμ κρ μη (π π ) λλάκ μη μ λύ ρη σ ύο(π ποήλ, ηλ κ ρ κά ο ήμ ) Οκ η ήρ λλσσόμ ου ρ ύμ ο κυρ ω ο π ω κο, κ ρ ου η προ μηση ω ρ υη ώ ου πολλά προ ρήμ συ κρ όμ ομ ου σ ο ουσυ ούρ ύμ ο Μ κρόβάροκμ κρό 35

39 ό κο,μ λύ ρη σ ύ, υψηλό ροβθ μόπόοσηκμ λ ύ ρηροπήσ ρ ψ ω, ωφ λ μη π ηση, βρ σκο ύκολ σ ο μπόρ ο, ου λ ό ρη κ ο κο ομ κό ρησυ ήρηση Σήμ25-Μο λοηλ κ ροκ η ήρμμο ά λ ου Σ ηλ κ ρ κόκ η ήρσυ ούρ ύμ οσυ υπάρου φ όμ ουκ η ήρκ η ή ρ φούουσ σ κά η μη ήλ λάμ φορ κήροή ρ (Μη κή ρ - Ηλ κ ρ κή ρ ) Συ κ κρ μ ημό η φορά ό οψήκ ρ σ ημ ηλ κ ρο ή ρ πο λ ού ου ρ υμ οό, ώσ οηλ κ ροκ η ήρ ουρ υμ ολήπ Έ σκθώ κ η ήρυξ ά ησ ροφ λ ουρ ου ημ ουρ σ ο ω όμ ηλ κ ρ ρ κήύ μηηοπο θ σ ηηλ κ ρ ρ κή ύμη που ροφοο ο ω ό Δηλή ο κ η ήρ λ ουρ κσ ή ρ που ροφοο θ ο ωό μ ώ ο ο ρ ύμ που ο ρρ Οηλ κ ροκ η ήρ κρ ο σ"συ ούρ ύμ ο " (DC motors) κ σ " λλσσόμ ου ρ ύμ ο " (AC motors) Ο ηλ κ ρoκ η ήρ λλσσόμ ου ρ ύμ ο κρ ο π μ ρου σ ο υ "σύ ρο ου " ή " π ω κούκ η ήρ " κσ ου"σύ ρο ουκ η ήρ " 36

40 251 Από ηπο λ οηλ κ ροκ η ήρ Οηλ κ ροκ η ήρ πο λού πό: ΤοΔρομ : Ο Δρομ πο λ πό οηλ κ ροφόροω όοοπο ο οποθ ημ οσπυκ π ρ λ ξ (σπ ρ ) ώσ π ρ όσο μ λ ύ ρομήκο ωού ομ οό κο ΤοΣ ά η: Ο Σ ά ηπο λ πόμό μουή η ούμ ή ο οπο οημ ουρ ού ομ η κόπ ο Τ Ψήκ ρ : ΟΨήκ ρ ρ ο σ πφήμ ο ρομ ροφοο ώ ομρ ύμ 252 Σ ο ηλ κ ροκ η ήρω Τπρ η σ ο κάθηλ κ ροκ η ήρ οπο κπροσ ορ ου υ ό μπορ κά : 1 Ηπ ούμ η άση η ροφοοσ ουσβολ(v) 2 Το ο ηπ ούμ η άση, συ ή λλσσόμ ο ρ ύμ, η συ ό η ου λλσσόμ ου ρ ύμ ο, φόσο πρόκ ηλ κ ροκ η ήρac κπροφ ώσκύκλου ά υ ρόλ π ο(c/s) ή (Hertz) 3 Η σ ύ ουκ η ήρσ(w ήhp) 4 Η ση ουρ ύμ οσμπ ρπου ρρ οκ η ήρ,κ 5 Η ποκ ώμ η ύ η π ρ σ ροφή ουάξ ο ουκ η ήρσσ ροφ άλ π ό(rpm ήrpm) Όλ πρπά ω σ ο φ ρο ρ μ, πό ουκ σκ υσ, σ κή σωμ ωμ ησ οηλ κ ροκ η ήρπ κ κθώκορ θμό η κρ ση ουυπουρ ου Β ομη μπορ κή άθ ση ή άλλ σύμβολ π σ οπο ησησφλ ούλ ουρ 37

41 253 Βσ κ ώσ ηλ κροκ ηήρ Ο κόλουθ 7 σημ ώσ φορού κά όλ ου ου ύπου ω ηλ κ ροκ η ήρωοβσ κ ώσ ωοπο ωκρ ο πρ η : 1 Το σ ρ π ό ηρήση ωηλ κ ροκ η ήρω ο ό σύ μόο σμη συ ούρ ύμ ο Οκ η ήρac μο ά ουπόλυ προ ή ρ κου πο υ ήη σ ροφή πρ ω ή ρ ου κ ά η ρήση ου 2 Οκ η ήρ AC, ξάρ η μο οφσ κοή ρ φσ κο κ σκ υσ κάπολύπλούσ ρο π ήκρ βώ πλλμ οπό οσυλλ κ η, ρή ου ρηφρο συ ήρησημσυ π πλ ο κ ού ωκ η ήρωσυ ού 3 Τοηλ κ ρ κόρ ύμπου ρρ οκ η ήρκ ά η κκ ησή ου 1,5 φοράπ ρ πουμ λύ ρο ουφ ρόμ ουσ η κ κήπ κ (Γ ολ όου ό ρησ μοπο ού ροκ η οή υ όμ ο κκ η (starters) ή κόπ μ ωσηρ ύμ ο 4 Η ύ η π ρ σ ροφή ωκ η ήρωdc μπορ ρυθμ σ μ σω η μ βολή η ση ουμ η κούπ ου ου π ω μκ άλληλο ροοσ ά η που φ ρ σ ρά, ώ σ ουσυ ήθ κ η ήρ AC η ύ η π ρ σ ροφή ρυθμ φού ξ ρ ά πό ησυ ό η ου λλσσόμ ουρ ύμ ο 5 Όσουξά οπρο οάξ ο ουκ η ήρσυ όμ ομη κόφορ ο όσο κ ο ρ ύμ που ο ρρ ( ηλ ή ο ρ ύμ που ρβά ο κ η ήρ ) υξά Αμάλ σ υ όυξ ηθ π ρ ωκ σκυσ κώ ορ ω οβ β ο ό θκ ησφάλ πουπροσ ύ οκ η ήρ, όμωπρβ σ κ οόρ οσφλ ό θ κούοπ ρ λ ξ, μ συ π η ρήσ υση ουκ η ήρ 6 Εκ ό ου π ρ ο κού λ ου κκθρ σμού ου συλ λ κ η κ ω ψηκ ρώ(ή ω κ υλ ω φόσοφ ρο ) π κηλ π ση ω σφ ρο ρ β ω (ρουλ μά ) ή ω κου ω μ ου προβλ πόμ ου ρσ όρου 38

42 7 Όπωόλ ομη, κοηλ κ ροκ η ήρ ου άκη σωσ ού ρ σμού 39

43 ΚΕΦΑΛΑΙ Ο3 Τηλ κ υθυ όμ οηλ κροκ ηοό ημ 31 Π ρ ρφήηλ κ ροκ η ουμο λου Τομο λο(σ ημ31) πουπρ ράφ συ ό οκ φάλ ο ηλ κ ροκ η ου οκ η οπουκ μ ηλ κ ύθ υσηκπο λ πό πρκά ωμ ρη: Μη DC κ η ήρ μψήκ ρ (brushed) μ άοση ηκ ηση Μη ήdc κ η ήρbrushed οσύσ ημ ύθυ σηο ήμ ο Μπ ρ Ni-Cd 1800 mah 96V Μπ ρ ΑΑ800 mah 12V Μπ ρ 9V Κ ρ κήμοά λ ουμ κ ησύρμ ο Μοάμπομπό ηλ κ ύθυ ση ουοήμ ο Όρ ομlcd οθ όη μ ρησηkm/h μ σθη ήρ Λμπ ήρ φω σμόο ήμ ο Τρο ομ άμ ρο36 Κ ρ που σήμ Hz Σ ημ31-τηλ υκ υθηομ οό ημ 40

44 32 Ηλ κ ροκ η ήρμο λου Από οηλ κ ροκ η ήρ(σήμ32) οοπο ο οjp PRO POWER 480 MOTOR όπωβλ πουμκσ η κόκ οποθ ημ οσ οπ σω μ ρο ου μο λου μ Συ μ σύσ ημ μ άοση κ ηση ο όπο ο πο λ πό 3 οο ω ού ρο ού φο ρ κή μ ρου Ο κ η ήρ συ μκλώ πό ηκ ρ κήμο ά λ ου πάρ ροφοοσ Σήμ32-Ηλ κ ροκ η ήρμο λου Σήμ32-Ηλ κ ροκ η ήρμο λου Έ άση ροφοοσ 36-12V κό 72V Επ ση κφορ ο σ rpm μπόοση69%, βρο92g Η άμ ροάξ ο 2,3 λ οσ άκ ουκ η ήρ27,7 mm Απο λ πόυομ ρη: ο ρομ (σήμ32 ), ο σω ρ κόμ ρο ημη ή οοπο οκ λ ύθ ρ, κ οσ ά η(σ ήμ 41

45 32β), οξ ω ρ κόμ ρο(κ η ο) Τόσοσ οσ ά ηόσοκσ ορομ υπάρου υλκώσ (slots) η οποθ ησηω ώ Σήμ32β-Σ ηκ η ήρdc Σήμ32-Δρομ κ η ήρdc 33 Μπρ μο λου Σ ομο λομ ουμ υομπ ρ κλ ουκμ ουμ ρκ ηρ σ κά 1800 mah μ96 V, (Σήμ33β) μ μπ ρ 800 mah μ12v (Σ ήμ33) ημο ά λ ουκμ μπ ρ 90 V (Σήμ33) ο ηλ ρ σ ήρ ο Τ υο μπ ρ ω9,6 V ουμσυ σ πράλληλ μ ξύ ου υξ ήσουμ η συολ κή ωρη κό η κ ουμ μ λ ύ ρη άρκ λ ουρ ουηλ κ ροκ η ήρ 42

46 Ομπ ρ υ μό ο ηπρώ ησ σηκ ηόπ σθ Η ύ ρημπ ρ που 12V πο 800 mah, η ύ ρησ ση ποκλ σ κάκυ ή συ μ ο οθ κόπόλοσ ημο ά λ ουκ ο ρ η κόσ ο κόπ η Σήμ33-Μπ ρ 12V 800 mah Σ ήμ33β- Μπ ρ 96V 1800 mah Σ ήμ43μπ ρ 9V 43

47 34 Κ ρ κήμο ά λ ουμσύρμο κ η Η κ ρ κή μο ά (Σήμ 34) λ ου ου ηλ κ ροκ η ου μο λου πο λ πό άφορξ ρ ήμ (ρ λ, ό ου, σ άσ, κρύσ λλ ο ο σήμ,πλκ, κλώ, σ πάκ ) Πά ωσυ ή συ μ ο2 μπ ρ, ο σύσ ημ ο φώ ω, ο σύσ ημ ύθ υση, ο κόπ η ου κυκλώμ ο, ο ηλ κ ροκ η ήρ Ηλ ουρ ω ξ ή : ημ μπ ρ που 9V συ μ ηπά ω σ ημο άπου ορ ύμ η1η σ ση ουηλ κ ροκ η ήρκ η όπ σθ κπ ρ άπό ρ λπου λ οπό θώσ η ολήκπό θ η κόψ μ σω ουchip κ η ηλ κ ύθυ ση Το ο σύ κ η ύ ρη μπ ρ που 12 V κ σ μ η 2η σ ση ου ηλ κ ροκ η ήρ Μσυ υσμό ω2 μπ ρ ώ(12 volt, 9 volt) ο οκλ ου κ φώ ουσυσ ήμ ομ Σ ησυ ουμ οσύσ ημ ύθυσηπου υρ ά ξ άρ σ ρά οόπο ο σύρμ η ολήμ chip κμρ λ Το π ο βσ κό που κά η μοά ρ ύμ λ όμ ο σ ο ηλ κ ροκ η ήρμ Σ ήμ34- Μο ά λ ουμο λου 44

48 35 Μο άμπομπό ηλ κ ύθυ ση ουοήμ ο Ημο ά μπομπό π ρ πουσ ηκ ρ κήμο άλ ουπλ άυ ήη μοά σ λ οσήμσ ηκ ρ κήμο ά λ ου(σ ήμ35) Σήμ35-Μοά λ ου ρ σ ήρ ο Σήμ34-Μοά λ ου ρ σ ήρ ο 45

49 36 Όρ ομlcd οθό η μ ρησηkm/h μ σθηήρ Ε όρ οπουμ ρά η ύ η κ ηση ουηλ κ ροκ η ήρσ ο ροόκπο λ πόμ LCD οθό η(σήμ36), σθη ήρπου οποθ ημ οκο άσ ο ρο όπάωσ ομάξ ωμ(σ ήμ36 ) κ μ ή η που οποθ ημ οπά ω σ ο ροό(σήμ 36β) Ό υρά ο ρο ό π ρ σήμο σθη ήρκμ η ύ η Τοόρ ου ό ο πλ ο κ ημ η άμ ρο η ά ου ρο ούωπράμ ρο Σήμ36-Οθόηlcd ξ ημ ρήσ ω Σήμ36β-Μ ή ηορ ά ουμ ρηση 46

50 Σ ήμ36 -Α σθ η ήρόπουπ ρουμ ξ 47

51 Κ φάλ ο4 Προσομο ωμ ομο λ ο 41 Ε σ ω ήσοsimulink Τολο σμ κόπκ οsimulink μ προ κ ση ουmatlab που π ρ π σ ουρήσ κ σκ υά ουμ ύ η κκρ β υπολο σ κάμο λ υμ κώ συσ ημά ω ρησ μοπο ώ μπλ οκ ράμμ (block diagrams) Ε, σ, ύκολουλοπο ού πολύπλοκμο λμη ρμμ κώσυσ ημά ω, όπω π σηκ π ξ ρά ο λο κάήψηφ κάσήμ Επ πλ ο, κ ά ηκ σκ υή όμο λουσ οsimulink υ ήηημ ουρ ρφ κώ πρσ άσ ωπου ου ηπρόοο ηπροσομο ωση, υξ άο σημ κά ηκ όηση ησυμπ ρ φορά ου συσ ήμ ο Μ η κ σκ υή μπλοκ ρμμά ωποφ ύ ουμ ημ λ η ωσυσ ημά ωωηλ κ ρο κ άξ κσ ολούμσ μόομ ό η ω φόρωβθμ ω 42 Π ρ ρφήουμο λου Το μο λο μπο λ πό άφορ blocks που πήρμ πό η β βλ οθήκη ουsimulink, μ ρ κάπόυ ά π οβσ κά π ρ ράφουμκπ ο κά ωσ η ό η 43Σ οσ ήμ421 βλ πουμ οπροσομο ωμ ομο λο ηλ κ ροκ η ο ό ημ σ άφορ blocks όπω μπ ρ, ρ λ, ηλ κ ροκ η ήρ, πλμο ράφο(scope), σ ση 48

52 1 Constant Manual Switch Forward/Backward Switch Gear Switch Inverter 0 Constant1 Scope4 ON/OFF Control2 ON/OFF Control Scope1 + m 3 c _ 1 2 Constant2 Relay F1 B2, 96V Scope TL c 2 A+ Relay F2 F+ 1 Scope2 + m m dc AF- DC Machine DC Voltage Source _ B1, 6V Parallel RLC Branch Σ ήμ421-τομο λ οσ σμ οσ οsimulink 49

53 43 Π ρ ρφήωblocks πουρησ μοπο ήσμ Ο ομσ Σύμβολο Σύ ομηπρ ρφή Ηλ κ ροκ ηήρ Μπορούμούμ η ύ η, ηροπήκ σ ροφ ου κ η ήρσκάθσ μή Μπρ Έουμ ηυ ό η π λ ουμ, άφορου πρμ ρου ημπ ρ Τορλ μκθορ ορ ύμ πουπ ράσ κύκλωμ Ρ λ Εμφ σήμ που ξ λ σσο σ ο ρό ομ η μορφή ρφ κήπράσ ση (πλμο ράφο ) Έ η υ ό η υ όρο η μφά σηύοήπ ρ σσο ρω σημά ω Πλ μοράφο Scop e 50

54 44 Απο λ σμ προσομο ωση Από ηπροσομο ωση μσ ο Matlab/simulink μόθηκη υκ ρ πάρουμκάπο πο λ σμ πό ρφ κ πράσ ση Τ πο λ σμ σσ σημ οηλ κ ροκ η ήρ(ροπήηλ κ ροκ η ήρ, σ ροφ, κ άση ρ ύμ οπουκ λ ώ, κμσ σημ ά οσηκ βω ου) Επ ση ουμπάρ κπό υομπ ρ μ ρήσ κ ά ηκκ ησηκ η άρκ λ ουρ ουκυκλώμ ο 441 Σ σημ άοση<<1>> Σπρώ ηφάσηθξ κ ήσουμμ πο λ σμ η <<1>> σ ση μ άοσηόσοφορά οηλ κ ροκ η ήρ(σ ήμ441) Σήμ441-Απ κό ση ωρκ ηρ σ κώσ ο ω ουκ η ήρμσ ση μ άοση<<1>> Σ ο σ ήμβλ πουμ σ ροφ ουηλ κ ροκ η ήρ μσ σημ ά οση <<1>> που 225rad/sec κμ υπολο σμό πρ που2150rpm Επ ση, 51

55 βλ πουμπόσομ άλ η η σηρ ύμ οκ ά η άρκ η κκ ηση ου ηλ κ ροκ η ήρκσ ησυ πόσομ ώ Το συμπρσμ ό ο ηλ κ ροκ η ήρ η μ λύ ρη κ άλωση ρ ύμ ο ηρ ά σ η κκ ησηκσ ηλ λήσ σημ άοσηπουθ ούμκπ ο λ υ κάπ οκά ω Σ ύ ρηφάσηθούμ πο λ σμ η <<1>> σ σημ άοση όσοφορά ημπ ρ 96V(σ ήμ441β) Σήμ441β- Απ κό ση ω ρκ ηρ σ κώ ημπ ρ 96V Σ οσ ήμβλ πουμπόσο φορ σμ ηημπ ρ κάπουσ 100% κσ πολ ύλ ο ρο κό άσ ημμ ώ ρκ άσ ρό ο20 λ π ά 52

56 442 Σ σημ άοση<<2>> Σ ρ ηφάσηθ ούμμ πο λ σμ η <<2>> σ σημ ά οση όσοφορά οηλ κ ροκ η ήρ(σ ήμ442) Σήμ442-Απ κό ση ω ρκ ηρ σ κώσ ο ω ουκ η ήρμ σ σημ ά οση <<2>> Σ ο σ ήμβλ πουμ σ ροφ ουηλ κ ροκ η ήρ μσ σημ ά οση <<2>> που 275rad/sec κμ υπολο σμό πρ που2700rpm Επ ση, βλ πουμπόσομ άλ η η σηρ ύμ οκ ά η άρκ η κκ ηση ου ηλ κ ροκ η ήρκσ ησυ πόσομ ώ Τοσυμπ ρσμ ό οηλ κ ροκ η ήρσυ ή ηφάση ροφοο μρ ύμπό η ύ ρημπ ρ που 12V κ σ ουμυ ή η άφορ κσ σ ροφ κ π σησ η άση 53

57 Σ ρ ηφάσηθ ούμ πο λ σμ η <<2>> σ σημ ά οση όσοφορά ημπ ρ 12V(σ ήμ442β) Σ ήμ442β- Απ κό ση ω ρκ ηρ σ κώ ημπ ρ 12V Σ οσήμβλ πουμπόσο φορ σμ ηημπ ρ κάπουσ 100% κσ πολ ύλ ο ρο κό άσ ημμ ώ ρκ άσ ρό ο20 λ π ά 54

58 43 Σ σημ άοση<<1>> κ<<2>> μ Συ ή ηφάσηθ ούμσ άφορ λ λ ωσ σ ω<<1>> κ<<2>> μ βάλ λο οσ ροφ ουηλ κ ροκ η ήρκη ση ουρ ύμ ο(σ ήμ 43) Σ ήμ43-απ κό ση ω ρκ ηρ σ κώσ ο ω ουκ η ήρμσ ση μ άοση<<1>>κ <<2>> μ Σ οσ ήμβλ πουμσ η κκ ηση ουηλ κ ροκ η ήρσ ησ ση<<1>> ο σ ροφ ουηλ κ ροκ η ήρ 225rad/sec κη ση ύρω σ 5Α κμ λλ ή ησ<<2>> σ ση ουμύξ ηση οσ ροφώ ουηλ κ ροκ η ήρσ 275rad/sec κ σησ 8Α Τοσυμπ ρσμ ό υξά ουμ η άση ου ρ ύμ οπό 96V σ 12V ουμύξηση οσ ροφώ 55

59 Συμπ ράσμ Τοκύρ οθ μ η ρ σ μ ηπροσομο ωσηκηλ ουρ ό ηλ κ ροκ η ουο ήμ ο ρησ μοπο ώ ηβοήθ ουπκ ουmatilab SIMULINK Επ λ ξ μ οπκ οmatilab η υ ό η πρ οσομο ώ σπρ μ κά ομ Επ ση, μ ηπροσομο ωσημόθ ηκ η υκ ρ κ σκ υάσουμ ηλ κ υθυ όμ ο, ηλ κ ροκ η ομο λοκ πάρουμ κρ β ξ κπο λ σμ Τοηλ κ ροκ η οό ημ μη κ κπομπ ρύπωκθορύβου, μ πο λ σμ ημ ωση ημόλυ ση ουπ ρ βάλλο ο Ωσ όσο, οηλ κ ροκ η ο ό ημ μπορ λ ουρ ήσ, σπη ή ηηλ κ ρ κή ρ που σήμ ρπρά κυρ ωπόθ ρμ κούσ θμούηλ κ ρο πρ ω ήπουκ ά θρκ, π ρ λ ο κλ η κυ ό ω κ υπο η μόλυ ση ου π ρ βάλλο ο Γ πάρουυ ή ηπηήκ μπ ορσου λ ουρ ήσου, ρ ά ο ρ η οπο π ρ ου πό ρ οσ άσ πο υ ρυπ ου ο π ρ βάλλο Γ ο μ άλ προσπάθ, πκοσμ ω, ηημ ο υρ ω σ θμώπρ ωήηλ κ ρ κή ρ η ωθ ρμ κή, ηυ ροηλ κ ρ κήκ ολ κή ρ, οπο ρυπ ου η μόσφ ρ Εκ κλ, ηλ κ ροκ η ο ήμ, «ΝΑΙ», κθράκ ρυπ ου οπ ρ βάλλο Πρόλυ ά, ηλ κ ροκ η οόημ ό κλ ύ ρο η μόσφ ρπρο οπρό ρυπ μμ σ οπ ρ βάλλο, ωσό ου κ σ θού ομ ρ ώρ σ θμο ρ μ ου πό ώσ μ, μηρυπο ό, πη 56

60 ΒΙ ΒΛΙ ΟΓΡΑΦΙ Α Seth Leitman and Bob Brant, Build your own,electric Vehicle Dabney and T Harman, Mastering Simulink, Pearson Education inc, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2004 J Proakis, M Salehi and G Bauch, Contemporary Communication Systems using MATLAB, Brooks/Cole Thompson Learning inc, Toronto, 2004 Ε υ λοβχ κο, Matlab Γ Μη κ ού,έκ οσητ ολ Κοσμ ηθόωρο,σημ ώσ πό ομάθημ<ηλ κ ροκ η Ο ήμ > 57

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΈλεγχοςοθόνηςTFT μετηχρήσηολοκληρωμένου κυκλώματοςπρογραμματιζόμενηςλογικής(fpga)

ΈλεγχοςοθόνηςTFT μετηχρήσηολοκληρωμένου κυκλώματοςπρογραμματιζόμενηςλογικής(fpga) ΑλάδροΤολόΕπδυό ΊδρυμΘσσλοη ΣολήΤολώΕφρμώ ΤμήμΗλροή ΈλοοθόηTFT μηρήσηολοληρωμου υλώμοπρρμμόμηλή(fpga) Φοηή: ΤσμσλουΜωυσή Εσηηή: ΧρήσοΒ. Τ ΚθηηήΕφρμώ Θσσλοη, Ιούο2009 i Ππρομω Ππρομω...ii ΚάλοΕόω...iv Πρληψη...1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com

ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com Σ 6-60kW Τπφρμ ΕσάσπωώInternet Χώρπσώ «Κθρ» ώρ Σθμμωπωώ Ερσρ www.airedale.com Σ Πρδ ρφ Ηπρόσφ π μ σ σ δ ά ω π ρω δ μρφώσ μμ ώσ θόρ β ύ σ άσ σ. ΤEasiCool σθ σδ ρ μ όμ π ρ βά ρ βύ μ μ ρό ρδ όό. Τσ ω σμπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης Multi Post Ενδορζοί άξς ανασύσασης MultiPost Σύσηµα νδορζών αξόνων α αποαάσαση µ ρηνώδη υλά Το σύσηµα Multi Post ης D+Z που πρλαµβάν άξς αασυασµένους από αθαρό άνο ίνα ένα ύολο σο χρσµό α δοµασµένο σύσηµα

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ ης Υ ΚΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥ ν: υ λίο φ κ κάθ ί όη ν γ ά ξ ί κ Η π ους µ η ς κύ νή ων π ό ς Τ ς υ ήνη ς µ βλίο γηη φ ή β φ ή ύ ο ο κής ολκ Απ ς ω χ ο ν υ όµ ο η ης ον γών η η π Π ό ν ν κ µό ω ν η λ ές γ γ Σχο

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57 FORD RANGER 1 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 350 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204 135

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η )

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) ΧΡΗ ΣΗ ΤΗ Σ ΣΥΣΚ ΕΥΗ Σ ΠΡ Ο Ω ΘΗ ΣΗ ΚΛ ΗΣΕΩ Ν / Μ Η Ν ΕΝΟΧ Λ ΕΙΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β Χρόνος: 2 ώρες Βαθμός:... Ημερομηνία: 08/06/2015 Υπογραφή Καθηγητή/τριας:...

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ADESILEX P 22

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ADESILEX P 22 λτίο δ δοµένων σφ λ ί τ 6/2/2014, έκδοσ 1 ΤΜΗΜΑ 1: Τ τοποί σ ο σί /π ρ σκ άσµ το κ é τ éρ ί / πéχ ίρ σ 1.1. Αν γνωρ στ κ κωδ κ προ ντο Εµπορ κή ονοµ σί : 1.2. Σ ν φ ί προσδ ορ ζ µ ν χρήσ τç ο σί ή το µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΙ. Έστω ένα οξύ-δείκτης Η, το οποίο ιοντίζεται και αποκαθίσταται ισορροπία της µορφής : Η + Η2Ο

ΟΙΙ. Έστω ένα οξύ-δείκτης Η, το οποίο ιοντίζεται και αποκαθίσταται ισορροπία της µορφής : Η + Η2Ο Π ΠΡ ΡΩ ΩΤ ΤΟ ΟΛ ΛΥ ΥΤ ΤΙΙΚ ΚΟ ΟΙΙ Ε ΕΙΙΚ ΚΤ ΤΕ ΕΣ Σ Πρωτολυτικοί δείκτες ονοµάζονται οι ενώσεις που έχουν την ιδιότητα να µεταβάλλουν το χρώµα τους µέσα σε καθορισµένα όρια του ph ενός διαλύµατος. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο 1 11.1 11. ρισµός ιδιότητες εγγραφή κα. πολυγώω σε κύκλο ΘΩΡΙ 1. Έα πολύγωο λέγεται καοικό, ότα έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωίες του ίσες.. ύο καοικά πολύγωα µε το ίδιο αριθµό πλευρώ είαι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2 Σχολείο Τάξη Τμήμα 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ ΣΤ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 2ο. ΠΡΣΚΥΗΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 10ο ΙΣ ΠΡΣΚΥΗΣ 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΧΗΜΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

π.χ. 2, 3, π=3,14... Αναλογία λέγεται κάθε ισότητα κλασµάτων και έχουµε τις παρακάτω ιδιότητες : α = 4) β = δ και δ γ β

π.χ. 2, 3, π=3,14... Αναλογία λέγεται κάθε ισότητα κλασµάτων και έχουµε τις παρακάτω ιδιότητες : α = 4) β = δ και δ γ β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ) ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τ σύολ τω ριθµώ είι τ εξής : ) Οι φυσικοί ριθµοί : Ν {0,,,,... } ) Οι κέριοι ριθµοί : Ζ {...,,,, 0,,,,... } ) Οι ρητοί ριθµοί : Q ρ / κ ρ, κ Z, Z 0 4) Οι άρρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα