ΠτυχιακήΕργασία ΧριστοδούλουΣωκράτης (Α.Μ. 05/0124)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠτυχιακήΕργασία ΧριστοδούλουΣωκράτης (Α.Μ. 05/0124)"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥΜΟΝΤΕΛΟΥΟΧΗΜΑΤΟΣΜΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ SIMULINK/MATLAB ΠυκήΕρσ ΧρσοούλουΣωκράη (ΑΜ 05/0124) Επβλπω Δρ ΘόωροΚοσμάη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ2009

2 Πκπρομω ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εσωή Ισορουηλκροκηουοήμο Εξφάσηωηλκρκώυοκήω Βλωσησηποόηωήµσσπόλµ Επρσηησωήρήσηηλκρκώυοκήω5 115 Συμπράσμ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 ΤοΗλκροκηοΌημ Εσωή Γωρμμουβρκόόημ Σρκόμολο Πράλληλομολο Σρκό/ Πράλληλομολο Κσάσλουρυβρκούοήμο Σύσημμάοση Μροπήηκηκήρσηλκρκήκάο φράρσμ Πηρηλκρκούυοκήου(μπρ) Ηλκροημκοσυσσωρυ(μπρ) Τύπομπρώ Πράμρομπρώ Τάσσοωκμπρ Χωρηκόημπρ Ρυθμόκφόρση(discharge rate) Κάσσηκφόρση(State of Discharge) Βάθοφόρση(Depth of Discharge) Εκήρ(Specific Energy) Εκήσύ(Specific Power) 32

3 2446 Ερκήπόοση Ηλκροκηήρ Απόπολοηλκροκηήρ Σοηλκροκηήρω Βσκώσηλκροκηήρ 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ3Τηλκυθηόμο ΗλκροκηοΌημ Πρρφήηλκροκηουμολου Ηλκροκηήρμολου Μπρμολου Κρκήμοάλουμσύρμοκη Μοάμπομπόηλκύθυσηουοήμο ΌρομLCD οθόημρησηkm/h μσθηήρ 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ4 Προσομοωμομολο ΕσωήσοSimulink Πρρφήουμολου Πρρφήωblocks πουρησμοποήσμ Απολσμπροσομοωση Σσημάοση<<1>> Σσημάοση<<2>> Σσημάοση<<1>> κ<<2>> μ 55 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 56 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 57

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο σκοπόηρσυήη προσομοωση όηλκροκηου μολου Τοπρώοσκλοηπυκήθμφοράσοθμου ηλκροκηου υοκήου, ώ ση συ θ λύσουμ κυρόρ μήμάου ΘπρήσουμμσωήσοMATLAB (simulink) κη ημουρόπροσομοωκούμολου Σολο, θκάουμμπξηη λουρου ηλκροκηουοήμομρήση όηλκυθυόμου μολου ΘρησμοποηθοMATLAB 77 ηmathworks κκόλουθπκ ου: Control Toolbox SIMULINK 1

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 11 Εσωή Έπόμλύρπροβλήμησύροηκοω, ηαμοσφρκή Ρύπση, σσυυσμόμάλλουπράοόπωημωσηφυσκώπόρωλόω ηάκρηκξλκηκμάλλυσήου, οήησσηύρση λλκκώπηώρ Σοπύμωωομωοκσκυσοημάωοηήθηκσο σσμόκηκσκυήουηλκρκούοήμο Η άμσηλύσηη ρήσηκλυώημωσηωρύπωποθηκπρκή, πλά πρόροπρόβλημωροησηορσκήουλύση Τοηλκρκόόημξσφλμηκήκπομπήρύπωκποσμύου ρήσπόηξάρησημυράκύσμ, ηκκόρυφηύξησηωμώ ουκκάθουλλψλόωκρσω(π ΠόλμοουΚόλπου) Έση οκολοκήυσθησ, ησυηοποησηόορύποωσυμβκώοημάω πολούσημκόπράοπβάρυσηηαμοσφρκήρύπσηκη ώση όκθρό πρβάλλο σουμμ ποόη ωή οήησ Αυοκηοβομη«κούσου» άκκπροσρμοσθού λόω 111 Ισορουηλκροκηουοήμο Ο20οώμπορρκηρσ, πόολοκήάποψη, ωοώ ωρμκώβλώσωόλωωμφορκώσυσημάω Ήηπόη ρήουώσυυπήρυοκηρώφορκώολοώ -Αμοκηυοκη(σποσοσό40%) -Ηλκροκηµσυσσωρυυοκη(σποσοσό38%) -Βοκηυοκη( σποσοσό22%) Εκηηποή, ηλκροκηυοκηµσυσσωρυ, ήσπολύ κλύρηθσησηορά, συκρόμµβοκη, πήύρ ομάλομοκημηύσκοληκκησηµοροκηομολό (μβλ) 2

6 Αρκοκσκυσφηλκρκάυοκηοποµπυ ωοµθρµκόκηήρ1900, οπκόσμορκόρπόσσηά φόρσηωσυσσωρυώήόμκρόροπό290 λµ κοπύµ Γλλκήρ, ηbgs Electric Car Εούοημσηύηήπολύ μκρήµσημράομ 112 Εξφάσηωηλκρκώυοκήω Τλοπόπροκάλσηξφάση ωηλκρκώ υοκήωκ σημάψηξλξηηβομηκήµκοωµόσορμκό ρόπο; Ηπάησηηφθοηβησσυυσµόµύοφορκά, λάσσοοσημσοό, οπομάλσπσώοσύοσυκκρμ άοµ 1 Το1909, οhenry Ford άρσπράμκάβοκηυοκη µκμκόσκοπόηρσκήμωσηηµήου ΤομολοΤFord πουλόο1909 σηµήω850 ολρωκο1925 σηξρκάµηλή µήω250 ολρω, όοµωηλκρκώυοκήωάρπό 1500 ω5000 ολάρ 2 Το1911, οcharles F Kettering κσκύσηλκρκήµλορσµό ηcadillac Motor Co κββκοβοκηυοκηξκούσ οούκολµηλκρκά Κάω πόυσυθήκ, ηλκρκά υοκη θ μπορούσ πβώσουµόοάόοποφσσκόβήµησράπρωήουή ά η πσημοκή ρυ ου συσσωρυ βρσκ η πρηη οκοοµκήσήρξη Τποπόυάσυβη Τπολσµπολύ ωσά κσημάψ ο ώ Συθουμάλσ οκάλοο µ μλύρπροβλήμηποήµ: 1 Ρύπση 2 Θόρυβο 3 Φόμοουθρμοκηπου 4 Κυκλοφορκσυμφορήσ 3

7 5 Τρουήµ Τ ππ η ρύπση κου θορύβου (ηορύπση) συά υπόφορκυπάράµσηάκηλήψηρσκώµρω Οκυκλοφορκ συμφορήσ, ρουήµκοφόμοουθρμοκηπουπση οξύπροβλήμ Η κάσσηρορύπόµρσµρκπ άµσηρπρπολύρά 113 Βλωσησηποόηωήµσσπόλµ Ποουρσκάµσυσήµµφοράπροσώπω πουθμπορούσβλώσουηποόηωήµσσπόλµ; 1 Θµπορούσµφσθούμπόλωρπβκάυοκη, που θουµόο«κθρά» µσμκήμφορά(π ηλκρκάλωφορ, ρόλϊ, ήρµ) Αυήηµάλλοηµοφλήλύσηππρόβλψηάθση ωώρωσάθμυσηωπβκώυοκήωσπροσβάσω πόλωκυόφκόσόλπρπώσ Επση, µκυση υή η φρμοή, θ σω κσροφκή πρση ση υοκηοβομηκπκόλουθηκρηξηρ Μπορµόοθωρηθ σμροπροφρμοήσκπρπώσόπωπ σπόλµπολλά σηµκάρολοκάµηµήπόλρουουρσκούφροο 2 Η σωήηρήσησπόλ, υοκήω«µηκήρύπση» µλλκκήλύση Σοπρπθωρήσουµηλκρκάηµόσ συσήµ μφοράπροσώπω, ηλκρκά πβκά υοκη κ ηλκρκάκυκλ Τολοκάσήµρφκήηκσκυήηλκρκώ οημάωµκοποηκήκρσκήρήση Ηυοκηοβομηοµηπράοοήμάυπάρξµ κήήησηηοποθοηήσσηµμωσηωµώουπουσήµρ πολύυψηλόρπόκωσυµβκώυοκήωµθρµκούκηήρ Μ ο πόφσηθ θκά πολσµόµόοση µωσηη ρύπσηκουθορύβου, λλάκσπολλάλλρσηρόηουβουµ Κάθµπόυλύσποκληάλληκσοβλσο συυσµόµπορπλκάθπόλη Αλλάσκάθπρπωσηπρπ 4

8 κοηόόξόλοηβλωσηουπροβλήµοηρύπσηκου θορύβουµπορπυθµόοάσηµκόρθµόθρµκώυοκήω κσθµηλκρκά Ποθόµωουόπράσ; Εµσ ββοόοκµάολύσουµπροβλήµηρύπσηκουθορύβου θημουρήσουάλλπροβλήµ; 114 Επρση η σωή ρήση ηλκρκώ υοκήω () Σηκάλωσηρ Εοµοόηλκρκάυοκηπλοκούωθρµκώση ρήσηµσσηπόληκλώουρόσηώρσµηµ σοκόκκοσημοόη Αλλάπόσοσηµκόυόοπλοκηµση µκή ρήση; Σ πρσσόρ συκρκ µλ, η ά λόµρο κλσκόμηρουηλκρκούυοκήουπρπουηµσήκη ουθρµκού Όµωυοσυκρσλµβάουυπόψηουοοόόηύη κόλοάλλσυθήκπουφορούσηάσηωπβώ σουύο συκρόµουύπουυοκήω Ση πράξη, ο ρήσηου ηλκρκούυοκήουθυπορούσκησηµµκρόρύηκ σωθπολµβάσοοβθµόσπουπροσφροθρµκό υοκηο(π οσύσηµκλµσµούκάλληλκρκάυποσυσήµ) Μκρόρύηουσσυπηοκοοµρ, ηµωσηου ρθµούωυηµάωλλάκηµωσηωηµώάυάσυµβού Έση πρση η φρµοή ω ηλκρκώ υοκήω ση κλωμη ρθθκήσβρυρόβάση, κυόοπλοκηµµπορ µκροροωπύσηµκήξ (β) Σηκάλωσηηλκρκήρ Οπροκρκκµλποκύουόηρησµοποηση ηλκρκώ υοκήωσµκρήκλµκπροκλσοβράπροβλήµσοσούοη 5

9 προήηλκρκήρ, υπόηπροϋπόθσηόοσυσσωρυουθ φοροκάηάρκηύκ Εούουόθσυµβάο ρήσωηλκρκώυοκήωθουηυόηφόρσηω συσσωρυώουκάηάρκηηµρ Η ππωσηυήηυόη πρπ πρωρ Κάθ σθµό φόρση µπορ προσωπύκσηµησύ10 ω300 kw Αλκηρήσηµάλου ρθµούοωσθµώµπορπροκλσήησηρσπρόβλπ υψηλάππ κποµωπηθούπρσσόρηλκροπρωκ µοά, σωκπυρηκοσθµοηλκροπρωήοοποοσήµρ πολύηµοφλ Ση πρπωση ολκή κάσση ω θρµκώ υοκήω µ ηλκρκά, όληηρπουκλώσήµρµφορθπρπ θµηµορφήηηλκρκήρ Σµρκπρπώσυήη ρπολο20 ω40% ηολκήρπουκλώσ ολόκληρη η ώρ Αυό θ προκλσµ πλπσκά µάλη άκη κσκυήωσθµώηλκροπρωήκµποροηήσώρο οποµρσήµρ ου κολουθήσρηκή πολκή ση κσκυή πυρηκώσθµώσηθώρησηυήηπολκήου Έρόπολουηκάσσηοφοσµόωηλκρκώ υοκήωµκούύπουκροκφόρσηκκάσυσήµφόρση (σωµάλσπωκούύπου, οποσφλσρ), σώσµη υήησύσηµουσυηθσµουύπουοκκούήβοµηκού ρυµολήπ(πρ), λλάµόοµρυµολήπόσυσήµοπροή ηλκρκήρκσκυσµουποκλσκά υήηρήση Αυόο κυο θ πρσωηλκρκή ρ µφορκό κκυµόµο µολόοάλοµηκάσοθσµόηηλκρκήρ Υψηλ άσφόρση σκά µκρά ροκά σήµ (υφορσ), θ κοσουκρβόρ Χµηλάσκάηάρκηύκθκοσου λο Μπορούµσποφύουµπθύµηµήηση Η κηκόηωπολώυξάκθημρά Σ10 ω30 ρόόη κρωηλκρκώυοκήωθξοµοωθµκηω θρµκώ, κοµµύροουρσπουθπσκφθούµηλκρκάου υοκηµοκήώρ, ύκολθµπορούπροκλσουκάρρυση ουκύουοµήηλκρκήρηώρπουουφλοξ, κό 6

10 ββ άουσυολκά συθκλληλοϋποσηρο κυ οµήόλωωωρώ () Σηρύπσηκσοφόµοουθρµοκηπου Τοηλκρκόυοκηοό絫µηκή» ρύπσηµόοοπκάση προήπουλουρ Εάοσυσσωρυουφοροµηλκρκήρ πουπράπόθρµκούσθµούηλκροπρωή, όοπρόβληµη ρύπσημφρκάπουλλούξωπόηπόλη Αλλάκόµκσ, ολοκάυκολόροµωπσθυόοπρόβληµσπκόσµοππο σθµώηλκροπρωή Πρυού, υροηλκρκοήωθρµκοσθµο ηλκροπρωήπ υθρυποόο Τοοσύηηλκή ρκυπόορσµπροϋποθσκηπυρηκήρ Ησυολκή ρύπσηπόουσθµούηλκροπρωήξράπόηποσοσ συµµοήωφόρωπηώρπουρησµοποούσκάθσύσηµ κυήφρπόώρσώρ Σπκόσµκλµκκµάόη κµηρήσηηλκρκώυοκήωθµώσηρύπσηόσοµσσ πόλόσοκσυολκάκπσηθπρορσοφόµοουθρµοκηπου Μάλληρύπσηάρησβοµηκάπροϊό Τπλά υοκηήκουσ υήηκηορ Ορθµοωησωπωλούµω υοκήωουοµθοουπροβλήµο(37 κοµµύρυοκη πουλήθηκ πρυσ) Απολπλο κόη υοκη κυκλώσµ Αυόπρπσύυπορωκάκηλκρκάυοκη πράοοόόµηκυκλώσµουοκηοκσκυσµοπόµη κυκλώσµσυθκάυλκάµπορλφρύρο, θκκόροκ θµλύρηυοοµ () Σκυκλοφορκσυθήκκρουήµ Οκυκλοφορκσυµφορήσημουρούπόρκυρω 1 Τοπρορσµοπλάοωρόµω 2 Τηκόηπβολήορωύηοπρορσµόη πθόηλλάκησοβρόηωροωυηµάω 3 Τοκόσορόποµοοποοοοηοοηούυοκηά ου(προσπράσµκλπ), λόωκηοµοοωπόσω υώωυοκήω Η ροήηκυκλοφορσουρόµουµ 7

11 συκρµ κόση (προύµη) ροή ση µηκή ω υρώ Ηάµξη, σοορύµκυκλοφορ, οηµάωµφορκπόσ (όπωσηπρπωσηθρµκώκηλκρκώυοκήω) θπρορσ κυκλοφορκάπροβλήµ Υπάρήη, φούκθρµκάυοκηµξύ ουφρουσηµκάσπόσ Τηλκρκάυοκηθο µλλοκό προϊόπου σά Τώρ η υκρπβάλλουµ υποποηµσοπόσω(πόλυοκηουηµση ύηκπύσ) Τκάυόπκθυόο µροκσ θρµκάυοκη, ρησµοποώοηλκροκόσύσηµ ρσηουκηήρµοοποοφοσµπρσσόρπόυά Μορόπο υόπροροββ ολυθρωρησώω υοκήω, οπολσµόµωθυοϊκό υού Η κυκλοφορθ ποοµλήκρουήµθµωθούπήθπρορσού προσπράσµκουπρβάσωορωύηο Τυοκηθκού σούρόµουπρπουόπωβόωσυρµώωρω Τοµροββροσπσκόλλάκολοηµολόω ωπολλώ λάωθυµάωπόρουήµπουσηµώοάο Προβλπ όοκσκυσθσηρξουοοµροφούοφοροποήσ σηπόοσηωυοκήωπολούοκυρροσοοπροβολήκ ωσµούωπροϊόωου Όμωυπάρουπολλάλλβλβόη ση άθσή ου η προώθηση ω προϊόω ου, όπω π η κλσκομηράλόμρο Επσηπολλοκλωθωθούσοµρ Πρπόµω πσθούόηµηορθήρήσηουυοκήουπολκυοωόλω Κάηάποψήµουφκήηπροάθσηηκοωθσπ, υποθσουµ, κόόροµσηύηοπουσύοπουήπο(π 130 λµ η ώρ) κυόρο µη υπορώουκσκυσω υοκήωπρορουηµσηύηωπροϊόωουσσοο όρο Η ποοήκώυπορωκώπρορφώπουρυθµουηµση ύηωυοκήω, φ όσοπκθούσθρµκάυοκη, θ µώσουσηµκάφορωπόσωωηλκρκώυοκήωµ κ ω θρµκώ Επση, θ υκολύσηµκά η άοση ω ηλκρκώυοκήω 8

12 Υπάρπσηπουσάκηθσπσηυπορωκώπρορφώσο οµ η σφάλ Ο σύουσ προρφ προϊό η υοκηοβομη κλύπου σ πρσσόρ πρπώσ προβλήµπουηµουρούπόηφύσηουπροωσήρουσυσήµοω ηλκρκώυοκήω(υψηλφορυµκού, κλπ) λλάκπόη ύπρξηπολλώύπωσυσσωρυώοοποοσπρπωσησυκρούσω υό πλήσουηθρώπη ωή Η µηκοποηκή σήρξη ω συσσωρυώσ υπρπώσμπορποθξρκάπκυη Μάλληππωσηπουμπορπροκλσηκμηρήσηηλκρκώ υοκήω σο κυκλοφορκό πρόβλημ προρπό ο οό η ολοκήπλόηκσκυήουσσύκρσηµθρμκά Σµ μκρόροηπρόβλψη, όπροβλήμωσυσσωρυώθουπλυθ, η μήωηλκρκώυοκήωθπρππολύμηλόρηημήω θρµκώφ όσοββπρθούµκά Έσ, λόωηµήουθ προσάσπολύµλύρουρθµούκλωώκποµωθυπάρξ σηµκήύξησηουρθµούωκυκλοφορούωυοκήω Απόπλυράκυκλοφορκώπροβληµάωθπρππροβλψουµόµ μρθυόµωπσουµρθµόκυκλοφορούωυοκήωσο µορθµόωηλκωκοκωκάθώρ Μοπθόη πρπποκλκπσοβρήμώπση () Σσυήθωκλωώ Η κμώμηυοομωηλκρκώυοκήωπροσωπύ συήθωυήπουοκλωκλύπουκάηρήσηου, πή(η υοοµ) πηρά σ μάλο βθµό πό άφορου συλσ κµάλλυσηωσούµόοσορήση Μξύυώ: 1 Η µορφολο η προή ση οπο θ κο υοκηο Αρρηση σκλσµπορ κφορσουσυσσωρυπολύ ύρπόοµόµο 2 Οµβολ ση ύη ου υοκήου Συ κκήσ ή πύσωσκού ύπου µπορού πση κφορσου ου συσσωρυπολύύρπόοµόµο 3 Υπρβολκή ρήση ω βοηθηκώ ηλκρκώ υποσυσηµάω (κλµσµό, θρµση, κθρσήρ µού, ποπάωση µού, 9

13 συσήµµουσκή, ηλκρκάπράθυρ, θρµσηκθσµάω, κλπ) µπορούουο οπολσµ κ µώσουρσκάη υοοµσλόροπόοµσόηµόµη Οκλω λµβάουυπ όψηουυάοµ Εόµωσηµκό προοποηθού υά Οπρσσόροπόυούθποθού θυσάσουκάπόηάσήουκπόπόσωσυµβκώ υοκήωουπροκµουβλώσουηποόηηωήου κφυλάξουηυου Θπρππσηπληροφορηθούη λήθ σκά µη σβάθορόου πρση ηρύπσηη µόσφρσηυουκηυωπώουηκόηω πυµόωµρκώπώσηπροήουlos Angeles βρθηκ 40% µκρόρηποηφυσολοκή) Κάω πόυσυθήκ ηλκρκάυοκηθουποκάσω κθουµωµη υοοµ 115 Συµπράσµ Α ρξουµση σορ κξάσουµ ο ρόπο µο οποο πύθηκσυσήµµφοράθπσώσουµόυόυπήρξµάλλο ώη Απόπρώβήµυπήρξσυσηµκήξολόησηωκάσο λλκκώθµωοσκοπόυόολοώούπρόβλψηω ππώσωπόηρήσηηκάθμπόυσηωήµκσοπρβάλλο Επσηπροσσµοηκυποοµήυποσήρξηυώω συσηµάωκσηυποοµήυή, πρσσόρφορ, κολουθούσ άκκβρσκόσυήθωκθυσρηµηκπσωπόοό Εµσώρσοσηµοόπουποκυρόρσυσήµµφορά ξλήσόλπρθώρήρησήουλόωηρύπσηπουπροκλ, ω κυκλοφορκώπροβληµάω, ωροωυηµάωκλοουθορύβου Απληωήµκσυµβάλλσοφόµοουθρµοκηπου Πρπ λάβουµηπρωοβουλπροοµσµσρηκήµφορώ σάοηρήσηηλκρκώυοκήωσκάσσηωθρµκώ 10

14 Αρκάσπυκοκοκηµσκπροκσησυοπουήπο Αυόπρπσυσηµκά, κυθυόµοπόκρκόφορο οποο συµπρλµβάσ ρµοόη ου κο συοσµό η σρηκήωθκώπρορµµάω ρσηη ηλκροπρωκή υµκόη Επρηοληφθµπόφσηηοποθξσφλσση βοµηµορά200,000 ω300,000 ηλκρκώυοκήωσηευρώπη κσηασ, όπωσηκλφόρ Αυόθπρψηµκήπρωήωηλκρκώυοκήωπουθ προσφροπλοσπολύµηλόρµπόσηµρ Επση κοπροοµσθκλθπρόρµµσύµφωµοοποοη πρόσβσησοκροωπόλωθπρπµόοσηλκρκάυοκη Οκοοµκάκφορολοκάκηρπρη, σ υήηφάση, η άοσηωηλκρκώυοκήω Χρηµοοκπηπρπσφλσθούησηουρυηκού ρουσόλουουοµπουφορούοηλκρκόυοκηο, µσόο πρθσσυκκρµοροκόορο, ηλκρκόυοκηοπουµπορ κοπσοσοοθρµκόπόηορά Όλοοοµρυράοοκοοµκήσήρξη, λλάµφσηπρπ οθσουσυσσωρυ, ουηλκροκηήρκησυολκήσσηου συσήµο Επξρσωυπορωκώπρορφώπσηπρηη Εκή βρύηπρποθσπρορφσφλ, σηµσηύηκ σπύσωυοκήω, µσωωοποωθπυθοµλοποηση ηκυκλοφορκήροή πρπξάµόηκκώοούµηφρµοήολο υπύθυηπρσσόρ, όόλ, προβλήµηκοωµ Αυό συµβ ο µηκο η βοµη σµύοπό υπορωκπρορφσοποπρπφροκσοπο πρπσυµµορφώο Συήθωυπβάλλοπολύκθυσρηµκ προσπθούθρπύσουπρολάβουόποπροβλήµ Τλυ, λλά ό µκρόρη σηµσ, προκύπ η άκη προομσούμόλοθυσάσουµµρκκκσυήθπουποκήσµση ροµήουώµσρήσθρµκώυοκήω Εοµόορόπο 11

15 ξσφλσουμηυµκηυωπώµκµποόη ωήσπόλµ 12

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 Τοηλκρκόόημ 21 Εσωή Μρκάπόσημκλάπουξωρουηλκρκόόημπό συμβκόφοσηπόμηκό Εοάρμμόσυκκρμου μολου ΠρόκοFord Ranger ΒλπουμλοπόοΦορσή(Charger 240V), οελκή(battery Controller), οσυσσωρυή(battery Pack), ομλλάκη(converter) κσομπροσόμρο ηυποοήσύσηπηήφόρση(charger Inlet) κομροπ (Motor Inverter) Πολλ πό Αυοκηοβομη προσπάθησ μωπσουοθμουηλκρκούοήμομοημμροημροπή ωσυμβκώ Σύομόμωσυηοποησόυπάρουπροβλήμ, μ σημκόρουπρβολκόβάροουσυμβκούοήμοκηπθηκή σφάλ, όσοφοράουσυσσωρυπουσυάρυμουσοβράου πβά Έσοηήθηκσησση«πόομη» ουοήμομσόοο 13

17 λφρύ σκλό ( πράμ λουμο), θρμοπλσκά μξώμ κ συσσωρυξάρηουπόουπόλοπομάξωμ Η ολοουπρππροσρμοσμησκάκόπω ύξησηημβλ, μωσηουρόουφόρσηωσυσσωρυώ, ύξησηου ορουωήουκκμάλλυση ηπυθρόμώη ύη Όλυάσπολσμηάηλκρκώοημάω άρομησμόκσυρόωόλπολυλπουοορσήβρσκσο πρλθόμόοσσυμβκόυοκηο Δύοσοπουφοξκάθρ σκόσηπομησλ ΠρόκοάρμμουμολουEV-1 ηgeneral Motors Πρηρ λοπό ο ώση η πολυλ ω λπομρώ όπωο ηλκρκά θρμόμοπρμπρ, ουρόσκου, ηκρυμμη κρ λλάκη ρόηουμησμούόμώηλκρκούοήμο Επροφόη μορφήωηλκρκώοημάωξφύπόπρμκάυοκηκ θσηοράωρυσρσποωσυμβκώ, οπο μοοπωλούσμάλοροκόάσημηοράκοφροω ορσώ Αυόββμκάσσημησρψμη Σήμ211-Τάφορμρηόυβρκούοήμο 14

18 Αθωησροφήουορσκούκοούπροοηλκρκόόημ μόμηκπρηη ΧρκηρσκόοπράμηΣουη όπουμθκόπρόρμμπόο1993 ωο2000 υξηθκκόρυφη κυκλοφορωηλκρκώοημάω Έσώο1993 κμάοlund Institute of Technology όυπήρσουσουηκούρόμου187 οήμοούμρουό σμρμρπλσσθκάπουφκσο άρμμ που κολουθ(σήμ212) Σήμ212-Η ξλξηουηλκρκούοήμοσησουηπόο Γωρμμουβρκόόημ Τηλκρκάοήμκροσύοκηορ: μώηλκροκη οήμκυβρκά Ηφοράμξύουηξή Τυβρκά ηλκρκάοποουκμηήσωρκήκύσω(μεκ) Η ηλκρκή μηή ρησμοπο ξοκοομηθρ Κάσυπουμ μωσηηκάλωσηκυσμουσομσόκθώκμωσηκάοήμσυκ πρσσόροηρύπση, σσσηπάμοσυμβκό Τλομουβρκόπρηυόηυπρβσηπροβλημάωόπωη προρσμημβλκησηκομάλορόοφόρσηωσυσσωρυώ 15

19 Σησυβλπουμσκάοψηοάρμμύουβρκώ ΤοTino Hybrid η Nissan κηtoyota, όπουφησυύπρξημεκ κηλκροκηήρ (σήμ231) Σήμ231-Υβρκόόημ Ηοράωυβρκώοημάωυξάσυώ ΤοΟκώβροου1998 η BC Research Inc κμρυυκρσηυόηηοράου υβρκούοήμο Τπολσμηρυφοσοάρμμη σλ12 Τοποσοσόσυση, πουπρουσάώύρωσο10% μρο2010 θ φθάσπθόψηλόροκύροκόσοουοήμομκρόρο Ε υόυόοημφθάσο30% ωπωλήσωοημάωμρο2004 μηλώοη κάλωση κυσμωκφυσκού ρου μρ12% θσου0,5%, μήπουφρσσυήθμλ Σουβρκόυοκηολόωηύπρξηύοπηώρκσκά άλλξκο σύσημ μάοσηκηση Απύθηκ ρ φορκά μολ, οσρκό, οπράλληλοκοσρκό/πράλληλο 231 Σρκόμολο Σοσρκό(σήμ23)οκηήρκησησμήρηοπομ ησράηπράρύμ, οοποομηβοήθόμροπού 16

20 σημπρ φοροάη, κσηλκροκηήρ Ο λυο υποσηρόμοκπόημπρκησησουροού Όπωκοηό, οόομάουοφλσοόηρφάσ ωμηκήσουροούκολουθμσυκκρμηύθυση Ο κηήρ πλοκμάπφήμημάοσηηκησηόπωσυπόλοπ υοκη Τπλοκήμάουόρησμοποκηήρμκρούκυβσμού μπολσμημωσηβάρουουοήμο Σήμ23- Σύσημσρκούυβρκούοήμο 233 Πράλληλομολο Σοπράλληλομολο(σήμ 23) ηκησησουροούμπορ προρθκπόύοπηράλομκάσοσυθήκ Δηλή ηκησημπορπόοκηήρπυθ, πόοηλκροκηήρή κπόουύουόρο Λόωηλλψηήροηλκροκηήρ κάπάρορόλοηκμρπφορουκηήρσ ηλκρκήρηφόρσηημπρ Συήηφάσησμά συμμσοροηκησηωροώ 17

21 Σημ23- Σύσημπράλληλουβρκούοήμο 234 Σρκό/ Πράλληλομολο Τοσρκόπράλληλο(σήμ234) σύσημσυυσμόωύο πρπάω Έση άξη ω ξρημάω κυρω όπω σο πράλληλο, μόοπουσοσυκκρμορησμοποππλοκμήρ ηφόρσηημπρ Οπόυπάρπάθσμηηλκρκήρ Σήμ234-Σύσημσρκόπράλληλουβρκούοήμο 18

22 235 Κσάσλουρυβρκούοήμο Αάλομπήσουοηούκσυθήκπουπκρού, ο σρκόπράλληλοσύσημμπσάφορκσάσλουρ Έσ: Σρλ(σήμ235) κσπροήμκρώυήωοκηήρ σβησόκηκησηποκλσκάπόοηλκροκηήρ Σήμ235-Υβρκόσκάσσηρλ Σκάσσηκοκήοήηση(σήμ235β) ηπροόμηρου κηήρωρκμροπόυήρησμοποηπρωή ρύμομσωηήρ Τορύμυόπησοηλκροκηήρο οποομησράουκησησουροού Τουπόλοπομροπηκ υόπυθσουροού Η κομήυήπάοκλ πάηκλύρησυολκήπόοση 19

23 Σήμ235β-Υβρκόσκάσσηκοκήλουρά Σπόομηπάυσηππλοημπρροφοοοηλκροκηήρ, ώηκομήρουκηήροώσυπάρξημσηκ ομλόρηπάυση(σήμ235) Σήμ235-Υβρκοσκάσσηπάυση Κά η άρκ φρρσμο ο ηλκροκηήρ ρ συμπρφρσήρ Έσμροηκηκήρουυοκήου μρπσηλκρκήηοποφορκημπρ(σήμ235) Σήμ235-Υβρκόσκάσσηφρρσμο 20

24 Κ άηφόρ ση ημπρ όλ ηη ρ ουκ η ήρμ ρ π σ ηλ κ ρ κή, ώ ηκ ηση ποκλ σ κάπό οηλ κ ροκ η ήρ(σ ήμ 235 ) Σήμ235-Υβρ κοσκ άσ σηφόρ ση ημπ ρ 236 Σύσ ημμ άοση Όπω ουμ φ ρ κπ οπά ωυπάρ μ συσκ υή ηκ ομή η ρ ουκ η ήρ Αυ ή πλ η κόσύσ ημόπουησ φάη συ μ ημ ο λ κόάξ οκ οηλ κ ροκ η ήρ, οφορ ωπλ η ώ μ οκ η ήρκοήλ ομ η ή ρ (σ ήμ236) Σ ήμ236-σύσ ημμ άοση 21

25 Έ σρφ κά άλ ο ηκ άσ σηλ ουρ οπλ η κόσύσ ημμπ σ πρκά ωφάσ : 1 Ό ου οκ η οβρ σκ σκ ησ οκ η ήρ, η ή ρ κο ηλ κ ροκ η ήρ σ μ ημ ο(σ ήμ236β) Σήμ236β- 1 φάση 2 Σ οξ κ ημ ουυ οκ ή ουπόρ λ οκ η ήρ σβησ ό ώ κ ησησ ου ρο ού πό οηλ κ ροκ η ήρ (σήμ236 ) Σήμ236-2 φάση3 22

26 Γ μπ μπροσ άοκ η ήρη ή ρ π ορόλο ημ Από η σ μήπουπάρ μπροσ ά υρ ά σ ηρ κή ηλ ουρ κφορ η μπ ρ (σήμ236 ) Σήμ236-3 φάση 4 Κ ά η άρκ οή ησηυπόκ ο κ συθ ήκ οκ η ήρ κ ηση σ ου ρο ού ώ υ ό ρο πρά κθ όλουηλ κ ρ κή ρ (σ ήμ 236 ) Σ ήμ236-4 φάση 5 Κ ά η π ά υσηοκ η ήρρ π ρ σ ρ φ μπ ρ σσό ρ σ ροφ, πρά ο υ όρο κηλ κ ρ κή ρ Ο ηλ κ ροκ η ήρ ρ βοηθήσ ο ρο ουκ η ήρμ σω η ή ρ κ ηυποσ ήρ ξη ημπ ρ (σ ήμ236 ) 23

27 Σ ήμ236-5 φάση 236 Μ ροπή ηκ η κή ρ σηλ κ ρ κή κά οφρ άρ σμ Σ συμβ κάο ήμ κ ά οφρ άρ σμ ουμμ ροπή ηκ η κή ρ, σθ ρμό η Σ υβρ κάυ ό σύ Π ώ οπ άλ ου φρ ουοηλ κ ροκ η ήρμ ρ π σ ή ρ μπο λ σμημη κή ρ ω λ κώξό ω μ ρ π σηλ κ ρ κήηοπο κφορ η μπ ρ Επ πρόσθ ηυπάρουσ ρ σ οσύσ ημμ ά οσημ ρπ κυ ήσμη κήκθώφρ άρ οκ η ήρ Έ σμ ρο ησυολ κή ρ ά σθ ρμό η λλάποθ ηκ ύ σ ημπ ρ μ ημορφή ηηλ κ ρ κή Τοσύσ ημυ ό μπλ κ μό οσ ουμπροσ ού ρο ού, ώ υπάρ κησυμμ ο ήπό οσύσ ημπ ηση οφρ άρ σμ ω ροώ Η λ ο συμμ οή ουκάθσυσ ήμ ο ξ ρ ά πόπολλ ούπρά ο όπω η ύ η ουυ οκ ή ου, η σκούμ ηύμη σ οπ άλ ουφρ ουκ Κυρ ωσσυ θήκ όπου ου οκ η οβρ σκ σκ άσ σηοή ησηπόλη όπου υπάρ ου πλμβ όμ υξ ομ ώσ μ κρώ υ ή ω κ συ όμ ωφρ ρ σμά ω, οηλ κ ρ κόσύσ ημ λμβά ηπ ηση ου υ οκ ή ου(σ ήμ236η) 24

28 Σ ήμ236η-μ ροπήκ η κήσηλ κ ρ κή ρ 24 Πη ρ ηλ κρ κούυ οκ ή ου(μπ ρ ) Ωπη ρ σ ηλ κ ρ κάορ ο οσυσκ υ πουποθ ηκ ύου ρ, πρ ου ρ ( κφορ ο ) κ ο ρ πό ξω ρ κή πη ή(φορ ο ) Υπάρ ου άφορο ύποπη ώ ρ που ουπρο θ ηλ κ ρ κά ηλ κ ρ κά ο ήμ, οπ ο σημ κ πό οπο ο ηλ κ ρο ημ κο μ ροπ (συσσωρ υ ή μπ ρ ), (ultracapacitors, supercapacitors) ο υπ ρπυκ ω κ ο σφό υλο υπ ρυψηλ ώ υ ή ω (flywheels, μη κό σύσ ημ ποθήκ υση ρ ) Επ ση, υπάρ κη ολο ωκυψ λώκυσ μου(fuel cells) που ύπομ ροπω ρ Υπάρ ρ θμό π ήσ ω συσ ήμ ποθήκ υση ρ σ φρμο ο ημά ω, όπωη κή ρ (specific energy), η κή σύ(specific power), η πόοση (efficiency), η συ ήρηση (maintenance), η ρ ση(management), οκόσ ο(cost), ηπροσρμο ήκφ λ κό η προ ο π ρ βάλλο(environmental adaptation and friendliness) κησφάλ (safety) Γ ρήσησηλ κ ρ κόόημ, ηκυρ ό ρηπράμ ρο η κή ρ κθώ πόυ ήκθορ η λ ομ ρ κή υ ο ομ ουο ήμ ο Από ηάλλη πλ υρά, φρμο ηλ κ ρ κώ ο ημά ω, η κή ρ λ ό ρο σημ κή σ σ ση μ η κή σ ύ π ή ρ προ ρ πό ο β οκ η ήρ ώ κ οπο η κή σ ύπ π υ θ κλήπόοση 25

29 ουοήμ ο, ρκ ά η π ά υ ση, η άβσηκ η η κή π ηση Π ρ σσό ρ π ήσ υπάρ ου ληφθ υπόψη ο σύ ολο η ρομήμ άοση σύο ουο ήμ ο 241 Ηλ κ ροημ κοσυσσωρ υ (μπ ρ ) Υπάρουπολλο φορ κο ύποκμ θη ου ηλ κ ρ κού ο ήμ ο Σ όσόλ π ρ π ώσ όμωημπ ρ βσ κόσυσ κό Σ ο κλ σ κόηλ κ ρ κόό ημημπ ρ ημό ηπη ή ρ, κ οσυσ κό μ ομ λύ ροκόσ ο, βάροκό κο Μ μπ ρ κ σκ υά πόύοή π ρ σσό ρηλ κ ρ κάσ ο πουσυ ο σσ ράμ ξ ύ ου Τσ ο μ ρ που η ημ κή ρ σdc ηλ κ ρ κή ρ Τ ομ οπο ημ σ ο οποθ ού σμ κ άλληληθήκη ημ ουρ ήσουμ μοά μπ ρ Η μπ ρ οπράλληλοήσσ ράσυ υσμό ωμοά ω υ ώ σώσ πρ η κ άλλ ηλη άση, ση κ ρ σ ο ηλ κ ρο κόσύσ ημ σ ύο Η ρ πουποθηκ ύ σμ μπ ρ η φορά ρ άμ σ σ η κ άσ ση φόρ ση κ η κ άσ ση κφόρ ση Αυ ήη θ σ μη ημ κή ρ σ κ λμ ρ π, ό π, σ ηλ κ ρ κή ρ μ ρήση ωβσ κώσυσ κώ ουσ ο ουπου ηλ κ ρό (θ κό κ ρ η κό), ο ωρ σ κο ηλ κ ρολ ύ Τ ηλ κ ροημ κά ρά συσ κά ου θ κού ή ου ρ η κού ηλ κ ρο ου ο ομά ο ρ όυλ κό Οημ κ ράσ πουλ μβάουώρσ ύο ηλ κ ρό ουωπο λ σμ η σμ υσηκπ λ υθ ρωσηηλ κ ρο ω Τ ηλ κ ρό πρπ ηλ κ ρ κά ώ μκ οποθ ού σ φορ κ π ρ ο ωρ όμ πό ωρ σ ή Κ ά η άρκ λ ουρ η μπ ρ, οημ κ ράσ προκλ ού η ροή ηλ κ ρο ωπό ο ηλ κ ρό οσ οάλ λο Ό κάπο οηλ κ ρ κόκύκλ ωμσυ ύοηλ κ ρό ό κλ κύκλ ωμ κ υ ήηκ ηση ωηλ κ ρο ω Τσημ σύ ση άμ σσ ηλ κ ρό κ ο ξ ω ρ κόκύκλωμο ομά ο πόλο η μπ ρ Πρ π σημ ωθ ό μό οσμ κήμπ ρ σ ύ ό η κ ηση ω ηλ κ ρο ω πρ ηρ μό ο μ η προυσ ξ ω ρ κού κυκλ ώμ ο Δυσ υώ, πολλ μπ ρ π ρ πουμ μ κρή κφόρ ση ξ 26

30 φ ομ ω ά υση Γ υ όκ θ ωρού ρκλ μκρορό ποθήκ υση ρ Αυ ήημ κρή κφόρ σημπόλου ο ούκυκλώμ ο ωσ ή ω υ ό- κφόρ ση κ ρησ μοπο, π ση, ω πράμ ρο πο ό η ημπ ρ Έ ωρ σμό ωμπ ρ ώ σπρω ύουσ κ υ ρ ύουσ Μπ ρ που μπορού πφορ σ ούκσ ά ο μ κμόο ρήση( κφόρ ση) ωσ ωπρω ύουσ μπ ρ Πρ μ ο ου ύπου μπ ρ ώ ομπ ρ λ θ ου που ρησ μοπο ού σρολό, κομπ ου ράκ, κλπ κ ο μπ ρ οξ ου ου μ ου που ρησ μοπο ού σπ κάπ, ρ όφω, φκούκλπ Ομπ ρ που μπορού πφορ σ ού ο ύο ρ ύμπρο η θ ηκ ύθυ ση υ ή η κφόρ ση ωσ ω υ ρ ύουσ μπ ρ Σ ηπ ρ π ωση ω υ ρ υουσώή π φορ όμ ωμπ ρ ώ, η ημ κή ρσημπορ σ ρφ μ η σ ροφή ουρ ύμ οκημπ ρ π σ ρ ψ σ κ άσ σηφόρ ση Προφ ώ, ομπ ρ που ρησ μοπο ού σ ηλ κ ρ κά κυβρ κά ηλ κ ρ κά ο ήμ όλ υ ρ ύουσ μπ ρ, π ή π φορ ο κ ά η η κήπ ησηή μρήση φορ σ ήό ο ό ημ σ μ ημ ο 242 Τύπομπ ρ ώ Σημ κο ύπομπ ρ ώπουσ ο μηλ κ ρ κάήυβρ κάηλ κ ρ κά ο ήμ : Μολ ύβουοξ ο(lead acid) Ν κ λ ουσ ήρου(nickel iron) Ν κ λ ουκμ ου(nickel cadmium) Ν κ λ ουμ άλλουυβρ ου(nickel metal hydride) Λ θ ουπολυμ ρού(lithium polymer) Ι ό ωλ θ ου(lithium ion) Θ ού ου ρ ου(sodium sulphur) 27

31 Η μπ ρ σ ηλ κ ρ κό ή υβρ κό ηλ κ ρ κό ό ημ ξ υπηρ φορ κόσκοπόπόμ μπ ρ σ συμβ κόό ημ Σ συμβ κό ό ημ, οπρω ρ κόσκοπό ημπ ρ πρ μ άλοηλ κ ρ κό ρ ύμ σύ ομο ρο κό άσ ημ προ ο κκ η ή (μ ) ώσ κκ ήσ οόημαυ όο ύπομπ ρ συήθωκλ μπ ρ κκ ηση (starting ήstarter battery) Από η κκ ησηκ π ουο ήμ οη ροφοοσ ω ηλ κ ρ κώ συσ ημά ω μ σω ου λ λκ ήρ (ή υμό σ πλ ό ροήμ ) Σ ηλ κ ροκ η ο ήμ, ωσ όσο, ομπ ρ πρ ου συ ηλ κ ρ κόρ ύμπρο ο/ ουηλ κ ροκ η ήρ/ μ άλο ρο κό άσ ημαυ ήη φοροπο ηση ωπο λ σμ η ά κηπολ ύ συρό ρω μπ ρ ώ πό κάθ άποψη ηλ κ ροκ η ο ό ημ σ σ ση μ συμβ κόπρ π σημ ωθ ό μ μπ ρ κκ ηση πρ η ηκ σ υβρ κάηλ κ ρ κάο ήμ σσυ υσμόμμ μπ ρ υψηλή άση(high voltage battery, HVB) Η μπ ρ κκ ηση ρησ μοπο κκ ήσ ο β οκ η ήρ ώ η μπ ρ υψηλή άση ροφο ο ο ηλ κ ροκ η ήρ ή κάπο π ρ φ ρ κά ηλ κ ρ κά/ηλ κ ρο κά συσ ήμ Σ υ ά ο ήμ η μπ ρ κκ ησημπορ ρησ μοπο ηθ κ η ροφοοσ άλλω συσ ημά ω όπω πρά μ ο σύσ ημ φω σμού Προφώ, σ ηλ κ ρ κόόημ ή σ όημ μκυψ λ κυσ μου ρ ά ημπ ρ κκ ηση Οβσ κ ρ κ πη συ ά οήμ μπ ρ υψηλή άσηόπωυ ωυβρ κώο ημά ω Αυ ήηπ ησηοομά βθ ά κφόρ ση(deep cycling) κμ μπ ρ μ υ ό ο ρκ ηρ σ κόο ομά μπ ρ βθ ά κφόρ ση Τ ο μπ ρ ου ουμ κρό ρη σ μ σ ύ πό μ μπ ρ κκ ησηλλά μπορού προσώσουηλ κ ρ κή ρ μ λύ ρ ρο κά σ ήμ κθώκ υποσ ούπ ρ σσό ρ βθ κφορ σ Τηλ κ ροκ η ο ήμ υπ κάπ ού άση v Ομπ ρ μπορ σημ ουσυσ ο μο άω ω6v ή12v συ μ ωσσ ρά Αο ηλ κ ροκ η ήρπ άση240v, οό ημρ ά 40 μπ ρ ω6v ή 20 ω12v Σπολλ π ρ π ώσ, κ ο ά μ μοωμ κ λ άμπ ρ ώ, ο κθ μ θουμπ ρ φκού, συ ο μ ξύ ου πρ ου η π ούμ η σ ύ Πολλο φορ κο ύπομπ ρ ώ θ σ μοκυπό ρ υ κοπο ήσου π ήσ ηηλ κ ροκ ησησ οήμ 28

32 Προκ μ ου ληπ ήη ά κη ρήσημπ ρ ώυψηλή άσησ υβρ κά ο ήμ θ ωρ σκόπ μο φ ρθού πλ ο κ ήμ που προ κυψπό ηύξηση η άσησ μπ ρ ωσυ μβ κώο ημά ωσ η κ ου 1950 πό 6V σ 12V Κ ρή, ηφόρ ση ω μπ ρ ώ μπορούσ ύ ρη κμμ κρό ρη κ πό ηση ημπ ρ Επ ράπηκημ ωση ουμ θου ωκλ ω ω ομ ουό μ πλάσ άση π ού πλ οημ σή ση ηπροή η ποσό η σύο Τ πλ ο κ ήμ σ ύουκ σύ ρο συμβ κάοήμ Εώ, β β, θ πρ π προσ θ κη ρκώυξ όμ η ρήσηηλ κ ρ κώσυσ ημά ω Εκ μά ό ο2007 η ή ησησηλ κ ρ κή σ ύκυμ μ ξύ800w κ 1500W, σμ ρ κά ρό θ 3000W-7000W Η ύξ ηση υ ή μπορ κλυφθ υξά ο η ωρη κό η ημπ ρ κ ου συσ ήμ ο φόρ ση υξ άο η άση Η ύ ρηλ ύση προ μό ρηπρά ο οόό οη σμ λ ύ ρ κβρύ ρ μπ ρ η ση ω ρ υμά ωθ μ κρό ρη, ομ θο ωκλ ω ωθ μ κρό ροκ π θ ή ση σ άθμ ση ηύξ ηση ουβάρου ημπ ρ Μ η λ ο κή,προωθ κηύξ ησηπό 12V σ 42V Η λο κήκολουθ κκ ά ησ σηηλ κ ρ κώκυβρ κώ ηλ κ ρ κώο ημά ω Η υψηλή άσηπ πο ρ ψ ηά κη μ άλ κλώ κ ωού Επ ση, ηρώ η ση ουρ ύμ ομηλ ή κλύ ροκ μπ ρ Η πρώ η ά ουηλ κ ρ κούο ήμ ο η General Motors (EV1) ρησ μοπο ούσ κοσ ξ μπ ρ μολύβουοξ ο ω 12V Ομ μοωμ μπ ρ συ ο σ σ ρά Έ σ, ο συ ολ κό συσσωρ υ ήπρ 312V άσηκ ύ 595kg Η πόσ ση υ ο ομ άμ σσ ύο ο κ φορ σ ή 88 ω153km Η πόμ ηκ λ υ ά ω EV1 ρησ μοπο ούσ μπ ρ Ν κ λ ου μ άλλ ου υβρ ου κ ρκ ηρ ο πό λφρώμ λύ ρηυ οομ Οσυ ολ κόσυσσωρ υ ήσ υβρ κόόημκ σκ υά υπ κάπόμ ρ κάκυλ ρ κάήπρ σμ κά σ ο Έ ο οσυσσωρ υ ήσυ ό ρ ο ομά μπ ρ ΥΤ (HV battery)τκυκλώμ υψηλή άσησ όημ ωρ ο πό ομ θ ο κ ο ρώμ Τκλώ ουπ ύ ρημό ωσηκπορ οκλρώμ Ομο ω κοσύ σμο ουπορ οκλ ρώμ Σπολ λάο ήμ κλώ υψηλή άση οποθ ού σπορ οκλθωράκ σηήθήκη Επ πρόσθ,ομπ ρ κ 29

33 συσ ήμ υψηλή άση ουπρο οπο η κ κ μ η ξη Υψηλ ή Τάση 243 Πράμ ρομπ ρ ώ Ο ρκ ηρ σμό ηπο ό η μ μπ ρ κησυ κρ κήμ λ η ω φόρω ύπω μ ξ ύ ου π υ ά μ η θ σπ ση συ κ κρ μ ω πρμ ρωοσημ κό ρ πό οπο φ ρο πρκά ω 2431 Τάσ σ ο ωκμπ ρ Πρόκ ηπρώ ηπράμ ροπου ξ ά κ ό σολ μ μπ ρ Η άσησ ο ου η φορά υμ κούπουπ ύσσ άμ σ σ θ κ κ ρη κ πλάκ μ σσ οηλ κ ρολύ η Εξ ρ ά πό υλ κά ωπλκώ, οηλ κ ρολύ ηκ ησυ κ ρωσή ου Η άση ουσ ο ου πρμ πά σ θ ρήλ λά ξ ρ ά πό ηκ άσ σηφόρ σηκ η θ ρμοκρσ ουηλ κ ρολύ η Η ο ομσ κή άση ημπ ρ η άσηπου προκύπ πό οπολλπλσ σμό ηο ομσ κή άση όσ ο ουμ ο ρ θμό ωσ ο ωπουπρ ου οσύ ολο ημπ ρ Όπω ήη φ ρθ, ο άσ ωμπ ρ ώυτ σ ηλ κ ρ κάο ήμ κυμ ο πό 100V μ ρ600v Επ ση, σ υβρ κάηλ κ ρ κάο ήμ πουκυκλοφορούυ ή ησ μήσ η π κόσμ ορά ηοομσ κή άση ωμπ ρ ώυτ κυμ πό200v π ρ πουμ ρ350v πρ που 244 Χωρη κό η μπρ Το ηλ κ ρ κό φορ ο που μ μπ ρ μπορ πρ σφώ η κρ σ μό ρηπράμ ρο Ω ωρη κό η (capacity) μ μπ ρ θ ωρ η ποσό η ω λ ύθ ρωηλ κ ρ κώφορ ωπουπρά ο πό ο ρόυλ κό σ ορη κόηλ κ ρό οκκ λώο πό οθ κόηλ κ ρό ο Η μοά 30

34 μ ρησή ου οcoulomb (C), οηλ κ ρ κόφορ οπουμ φ ρ πό ρ ύμ ση1 Ampère (Α) σ υ ρόλ π ο Ε ού ο, υ ήημο ά κ άλληλμ κρή Α ' υ ού ρησ μοπο οah (1Ah = 3600C): φορ οπου μ φ ρ πόρ ύμ ση1 Α σμ ώρ Η ωρη κό η μ μπ ρ, πρά μ, 10Ah Αυ όσημ ό μπορ πρ ρ ύμ ση1α 10 ώρ, ή2α 5 ώρ, ήσ ηθ ωρ 10 A 1 ώρ Σ ηπράξη, ώμ μπ ρ μπορ σθ ση πρ ρ ύμ ση1a 10 ώρ, ά πορροφώ πόυ ή10a, θ ρκ σ λ ό ροπόμ ώρ Η ωρη κό η ωμ άλωμπ ρ ώπουρησ μοπο ού σ ηλ κ ρ κάο ήμ φρ συ ήθ ωσ κφόρ ση5 ωρώ Το ά ρμμ φ ρ σμ μπ ρ μ ο ομσ κή μή100 Ah Πρ π σημ ωθ ό ά οφορ οφ ρ σμ ώρ, η ωρη κό η μ ώ σ π ρ που 70 Ah Α θ, ά ο ρ ύμ πορροφά π ορ ά, σ ω20 ώρ, ηωρη κό η υξ ά σπ ρ που110 Ah Αυ ήηλ λήσ η κ ό η μφ λ όω ω π θ ύμη ω υ ρ υουσώ ράσ ωμ σσ ηκυψ λη Η π ρση π οξ οπρόσ κ ησ ημπ ρ μολύβουοξ ο, λλ ά μφ σόλ ου ου ύπου Έ σημσ σ θ σηκ προβλ ψ κρ βώ πο λ σμ υ ού ουφ ομ ου Η ωρη κό η μ μπ ρ σah προσωπ ύ πό ο ράμμq 2441 Ρυθμό κφόρ οση(discharge rate) Ο ρυθμό κφόρ ση οηλ κ ρ κόρ ύμμ οοπο ο κφορ μ μπ ρ Ο ρυθμό κφρά ωρυθ μόq/h όπουq ηωρη κό η η μπ ρ κh ο ρό ο κφόρ ση σ ώρ Γ μ μπ ρ μ ωρη κό η Q (Ah) που κφορ σρό οδt, ορυθμόκφόρ ση Q/Δt 2443 Κ άσ ση κφόρ ση(state of Discharge) 31

35 Ηκ άσ ση κφόρ ση(sod) μ ρο ουφορ ουπουπομκρύ πό ημπ ρ 2444 Βάθοφόρ ση(depth of Discharge) Τοβάθο κφόρ ση(dod) οποσοσ ό ωρη κό η ημπ ρ ω προ οοπο ο κφορ σ ημπ ρ κ ά η ρήση η Εκφόρ σημ μπ ρ σποσοσ όμ λύ ροπό80% ηωρη κό η ο ομά βθ ά κφόρ ση(deep discharge) 2445 Ε κή ρ (Specific Energy) Ω κή ρ μ μπ ρ ορ η ρ κή ωρη κό η ά μο ά βάρου ημπ ρ (Wh/kg) Ηθ ωρη κή κή ρ ημ σ η ρ που μπορ πρ θ ά μοά μά ου ρ ού υλ κού Ο πρκ κ μ η κή ρ ωσ όσορκ ά μηλό ρ πό θ ωρη κά μ σ Εκ ό πό ου άφορου π ρ ορ σμού που ου μ ώσου η άση ουσ ο ουκ μπο ου ηπλήρη ρήση ου ρ ού υλ κού,οκ σκυσ κ ά κ ημπ ρ προσθ ουσ οβάρο η ωρ όμω προσφ ρου πο σ ηπρ όμ η ρ Προκ μ ου κ μηθ η κ ση η φοράάμ σσ μ ηπρκ κήκ ηθ ωρη κή κή ρ μ μπ ρ πρ θ οπρά μ ημπ ρ μολύβουοξ ο Απο κ ύ ό μό ο ο26% ουσυολ κούβάρου ημπ ρ συμμ σ η πρω ή ηλ κ ρ κή ρ (45Wh/kg πό η θ ωρη κή μή ω 170Wh/kg) Τουπόλο ποποσοσ όσ μ(1) μήμ ου ρούυλ κούπου κφορ μ ο ρυθμό που π ο ηλ κ ρ κό ό ημ, (2) ρό που ρησ μοπο ο ηλ κ ρολύ η, (3) πλ μ μολύβ ου η συλ λο ή ρ ύμ ο, (4) υλ κά ουπόλουκ ουσυ σμου ημπ ρ κ(5) π ρ βλημκ ωρ σ 32

36 2446 Ε κή σύ(specific Power) Η κή σ ύμ μπ ρ ορ ωημ σ η σ ύάμοάβάρου ημπ ρ πουμπορ πρ θ σ μ κρό ρο κό άσ ημ Η κή σύ σημ κή ημ ωση ουβάρου ημπ ρ κάσ φρμο πουπ ούυψηλή σύ,όπω υβρ κάηλ κ ρ κάοήμ Σ ήμ2446-τομήμπ ρ 33

37 2447 Ε ρ κήπόοση Οπώλ ρ κ σ ύοκ ά η κφόρ σηή ηφόρ ση μφ ο μ ημορφήπώλ άση Έ σ, ηπόοση ημπ ρ κ ά ηφόρ σηή η κφόρ σημπορ ορ σ ωολό ο η άσηλ ουρ ουκ λ ούπρο η θ ρμου μ κή άσηηλή κφόρ ση: V n V0 φόρ ση: V n 0 V Η άση ω πόλω, ωσυ άρ ηση ου ρ ύμ οκ η ρ που ποθηκ ύ σ η μπ ρ ή ηκ άσ ση φόρ ση, μηλ ό ρη σ η κφόρ ση κ υψηλό ρη σ η φόρ ση πό ο ηλ κ ρ κό υ μ κό που π ύσσ πό μ ημ κή ρση Σ ο σ ήμ 2447β π κο η πόοση ημπ ρ μολύβουο ξ οκ ά η άρκ ηκφόρ σηκ η φόρ ση ωσυάρ ηση ηκ άσ σηφόρ ση(soc) Πρ ηρ ό η πόοση ουσυολ κούκύκλ ου ημπ ρ προυσ ά μ σ οσ ημ ση η π ρ ο ή ηκ άσ σηφόρ ση Επομ ω, ημοά λ ουλ ουρ η Σ ήμ2447 () Σήμ2447(β) μπ ρ όυβρ κούηλ κ ρ κούο ήμ οθπρ π λ ηκ άσ ση 34

38 φόρ σή ηώσ βρ σκ σ ομ σο ου ύρου μώ ουsoc σώσ β λ ώ ηπόοσηλ ουρ κπ ρ ορ ηύξηση ηθ ρμοκρσ πουπροκλ πό πώλ ρ Υψηλή θ ρμοκρσ θ μπορούσ προκλ σ φθ ορ σ ημπ ρ Σ ήμ2447-δομήμπ ρ 25 Ηλ κ ροκ η ήρ Οηλ κ ροκ η ήρ (σ ήμ 25) που ρησ μοπο ού σ ηλ κ ρ κά υ οκ η κρ ο σ κ η ήρ Συ ού Ρ ύμ ο κ κ η ήρ Ε λ λσσόμ ουρ ύμ ο Οκ η ήρ ΣΡ κρ ο σ: Κ η ήρ ξ ηκ πράλληλη ρσηη ρήση ωοπο ω κ υ ηλ κ ρ κάοήμ μ μ κρόβάροκμ κρήμ φορ κή κ ό η Κ η ήρ ρση σ ράη ρήση ωοπο ω κ υ φορ η ά ρ ούκ κάοήμ μ άλουβάρου πουπ ούμ άληροπή κκ ηση Κ η ήρ μ κ ή ρσηη ρήση ω οπο ω κυ φρμο βρω ύπου(π λκυσ ήρ ) Κ η ήρ μό μημ ή σηη ρήση ωοπο ω κ υ πολ ύμ κρ μη (π π ) λλάκ μη μ λύ ρη σ ύο(π ποήλ, ηλ κ ρ κά ο ήμ ) Οκ η ήρ λλσσόμ ου ρ ύμ ο κυρ ω ο π ω κο, κ ρ ου η προ μηση ω ρ υη ώ ου πολλά προ ρήμ συ κρ όμ ομ ου σ ο ουσυ ούρ ύμ ο Μ κρόβάροκμ κρό 35

39 ό κο,μ λύ ρη σ ύ, υψηλό ροβθ μόπόοσηκμ λ ύ ρηροπήσ ρ ψ ω, ωφ λ μη π ηση, βρ σκο ύκολ σ ο μπόρ ο, ου λ ό ρη κ ο κο ομ κό ρησυ ήρηση Σήμ25-Μο λοηλ κ ροκ η ήρμμο ά λ ου Σ ηλ κ ρ κόκ η ήρσυ ούρ ύμ οσυ υπάρου φ όμ ουκ η ήρκ η ή ρ φούουσ σ κά η μη ήλ λάμ φορ κήροή ρ (Μη κή ρ - Ηλ κ ρ κή ρ ) Συ κ κρ μ ημό η φορά ό οψήκ ρ σ ημ ηλ κ ρο ή ρ πο λ ού ου ρ υμ οό, ώσ οηλ κ ροκ η ήρ ουρ υμ ολήπ Έ σκθώ κ η ήρυξ ά ησ ροφ λ ουρ ου ημ ουρ σ ο ω όμ ηλ κ ρ ρ κήύ μηηοπο θ σ ηηλ κ ρ ρ κή ύμη που ροφοο ο ω ό Δηλή ο κ η ήρ λ ουρ κσ ή ρ που ροφοο θ ο ωό μ ώ ο ο ρ ύμ που ο ρρ Οηλ κ ροκ η ήρ κρ ο σ"συ ούρ ύμ ο " (DC motors) κ σ " λλσσόμ ου ρ ύμ ο " (AC motors) Ο ηλ κ ρoκ η ήρ λλσσόμ ου ρ ύμ ο κρ ο π μ ρου σ ο υ "σύ ρο ου " ή " π ω κούκ η ήρ " κσ ου"σύ ρο ουκ η ήρ " 36

40 251 Από ηπο λ οηλ κ ροκ η ήρ Οηλ κ ροκ η ήρ πο λού πό: ΤοΔρομ : Ο Δρομ πο λ πό οηλ κ ροφόροω όοοπο ο οποθ ημ οσπυκ π ρ λ ξ (σπ ρ ) ώσ π ρ όσο μ λ ύ ρομήκο ωού ομ οό κο ΤοΣ ά η: Ο Σ ά ηπο λ πόμό μουή η ούμ ή ο οπο οημ ουρ ού ομ η κόπ ο Τ Ψήκ ρ : ΟΨήκ ρ ρ ο σ πφήμ ο ρομ ροφοο ώ ομρ ύμ 252 Σ ο ηλ κ ροκ η ήρω Τπρ η σ ο κάθηλ κ ροκ η ήρ οπο κπροσ ορ ου υ ό μπορ κά : 1 Ηπ ούμ η άση η ροφοοσ ουσβολ(v) 2 Το ο ηπ ούμ η άση, συ ή λλσσόμ ο ρ ύμ, η συ ό η ου λλσσόμ ου ρ ύμ ο, φόσο πρόκ ηλ κ ροκ η ήρac κπροφ ώσκύκλου ά υ ρόλ π ο(c/s) ή (Hertz) 3 Η σ ύ ουκ η ήρσ(w ήhp) 4 Η ση ουρ ύμ οσμπ ρπου ρρ οκ η ήρ,κ 5 Η ποκ ώμ η ύ η π ρ σ ροφή ουάξ ο ουκ η ήρσσ ροφ άλ π ό(rpm ήrpm) Όλ πρπά ω σ ο φ ρο ρ μ, πό ουκ σκ υσ, σ κή σωμ ωμ ησ οηλ κ ροκ η ήρπ κ κθώκορ θμό η κρ ση ουυπουρ ου Β ομη μπορ κή άθ ση ή άλλ σύμβολ π σ οπο ησησφλ ούλ ουρ 37

41 253 Βσ κ ώσ ηλ κροκ ηήρ Ο κόλουθ 7 σημ ώσ φορού κά όλ ου ου ύπου ω ηλ κ ροκ η ήρωοβσ κ ώσ ωοπο ωκρ ο πρ η : 1 Το σ ρ π ό ηρήση ωηλ κ ροκ η ήρω ο ό σύ μόο σμη συ ούρ ύμ ο Οκ η ήρac μο ά ουπόλυ προ ή ρ κου πο υ ήη σ ροφή πρ ω ή ρ ου κ ά η ρήση ου 2 Οκ η ήρ AC, ξάρ η μο οφσ κοή ρ φσ κο κ σκ υσ κάπολύπλούσ ρο π ήκρ βώ πλλμ οπό οσυλλ κ η, ρή ου ρηφρο συ ήρησημσυ π πλ ο κ ού ωκ η ήρωσυ ού 3 Τοηλ κ ρ κόρ ύμπου ρρ οκ η ήρκ ά η κκ ησή ου 1,5 φοράπ ρ πουμ λύ ρο ουφ ρόμ ουσ η κ κήπ κ (Γ ολ όου ό ρησ μοπο ού ροκ η οή υ όμ ο κκ η (starters) ή κόπ μ ωσηρ ύμ ο 4 Η ύ η π ρ σ ροφή ωκ η ήρωdc μπορ ρυθμ σ μ σω η μ βολή η ση ουμ η κούπ ου ου π ω μκ άλληλο ροοσ ά η που φ ρ σ ρά, ώ σ ουσυ ήθ κ η ήρ AC η ύ η π ρ σ ροφή ρυθμ φού ξ ρ ά πό ησυ ό η ου λλσσόμ ουρ ύμ ο 5 Όσουξά οπρο οάξ ο ουκ η ήρσυ όμ ομη κόφορ ο όσο κ ο ρ ύμ που ο ρρ ( ηλ ή ο ρ ύμ που ρβά ο κ η ήρ ) υξά Αμάλ σ υ όυξ ηθ π ρ ωκ σκυσ κώ ορ ω οβ β ο ό θκ ησφάλ πουπροσ ύ οκ η ήρ, όμωπρβ σ κ οόρ οσφλ ό θ κούοπ ρ λ ξ, μ συ π η ρήσ υση ουκ η ήρ 6 Εκ ό ου π ρ ο κού λ ου κκθρ σμού ου συλ λ κ η κ ω ψηκ ρώ(ή ω κ υλ ω φόσοφ ρο ) π κηλ π ση ω σφ ρο ρ β ω (ρουλ μά ) ή ω κου ω μ ου προβλ πόμ ου ρσ όρου 38

42 7 Όπωόλ ομη, κοηλ κ ροκ η ήρ ου άκη σωσ ού ρ σμού 39

43 ΚΕΦΑΛΑΙ Ο3 Τηλ κ υθυ όμ οηλ κροκ ηοό ημ 31 Π ρ ρφήηλ κ ροκ η ουμο λου Τομο λο(σ ημ31) πουπρ ράφ συ ό οκ φάλ ο ηλ κ ροκ η ου οκ η οπουκ μ ηλ κ ύθ υσηκπο λ πό πρκά ωμ ρη: Μη DC κ η ήρ μψήκ ρ (brushed) μ άοση ηκ ηση Μη ήdc κ η ήρbrushed οσύσ ημ ύθυ σηο ήμ ο Μπ ρ Ni-Cd 1800 mah 96V Μπ ρ ΑΑ800 mah 12V Μπ ρ 9V Κ ρ κήμοά λ ουμ κ ησύρμ ο Μοάμπομπό ηλ κ ύθυ ση ουοήμ ο Όρ ομlcd οθ όη μ ρησηkm/h μ σθη ήρ Λμπ ήρ φω σμόο ήμ ο Τρο ομ άμ ρο36 Κ ρ που σήμ Hz Σ ημ31-τηλ υκ υθηομ οό ημ 40

44 32 Ηλ κ ροκ η ήρμο λου Από οηλ κ ροκ η ήρ(σήμ32) οοπο ο οjp PRO POWER 480 MOTOR όπωβλ πουμκσ η κόκ οποθ ημ οσ οπ σω μ ρο ου μο λου μ Συ μ σύσ ημ μ άοση κ ηση ο όπο ο πο λ πό 3 οο ω ού ρο ού φο ρ κή μ ρου Ο κ η ήρ συ μκλώ πό ηκ ρ κήμο ά λ ου πάρ ροφοοσ Σήμ32-Ηλ κ ροκ η ήρμο λου Σήμ32-Ηλ κ ροκ η ήρμο λου Έ άση ροφοοσ 36-12V κό 72V Επ ση κφορ ο σ rpm μπόοση69%, βρο92g Η άμ ροάξ ο 2,3 λ οσ άκ ουκ η ήρ27,7 mm Απο λ πόυομ ρη: ο ρομ (σήμ32 ), ο σω ρ κόμ ρο ημη ή οοπο οκ λ ύθ ρ, κ οσ ά η(σ ήμ 41

45 32β), οξ ω ρ κόμ ρο(κ η ο) Τόσοσ οσ ά ηόσοκσ ορομ υπάρου υλκώσ (slots) η οποθ ησηω ώ Σήμ32β-Σ ηκ η ήρdc Σήμ32-Δρομ κ η ήρdc 33 Μπρ μο λου Σ ομο λομ ουμ υομπ ρ κλ ουκμ ουμ ρκ ηρ σ κά 1800 mah μ96 V, (Σήμ33β) μ μπ ρ 800 mah μ12v (Σ ήμ33) ημο ά λ ουκμ μπ ρ 90 V (Σήμ33) ο ηλ ρ σ ήρ ο Τ υο μπ ρ ω9,6 V ουμσυ σ πράλληλ μ ξύ ου υξ ήσουμ η συολ κή ωρη κό η κ ουμ μ λ ύ ρη άρκ λ ουρ ουηλ κ ροκ η ήρ 42

46 Ομπ ρ υ μό ο ηπρώ ησ σηκ ηόπ σθ Η ύ ρημπ ρ που 12V πο 800 mah, η ύ ρησ ση ποκλ σ κάκυ ή συ μ ο οθ κόπόλοσ ημο ά λ ουκ ο ρ η κόσ ο κόπ η Σήμ33-Μπ ρ 12V 800 mah Σ ήμ33β- Μπ ρ 96V 1800 mah Σ ήμ43μπ ρ 9V 43

47 34 Κ ρ κήμο ά λ ουμσύρμο κ η Η κ ρ κή μο ά (Σήμ 34) λ ου ου ηλ κ ροκ η ου μο λου πο λ πό άφορξ ρ ήμ (ρ λ, ό ου, σ άσ, κρύσ λλ ο ο σήμ,πλκ, κλώ, σ πάκ ) Πά ωσυ ή συ μ ο2 μπ ρ, ο σύσ ημ ο φώ ω, ο σύσ ημ ύθ υση, ο κόπ η ου κυκλώμ ο, ο ηλ κ ροκ η ήρ Ηλ ουρ ω ξ ή : ημ μπ ρ που 9V συ μ ηπά ω σ ημο άπου ορ ύμ η1η σ ση ουηλ κ ροκ η ήρκ η όπ σθ κπ ρ άπό ρ λπου λ οπό θώσ η ολήκπό θ η κόψ μ σω ουchip κ η ηλ κ ύθυ ση Το ο σύ κ η ύ ρη μπ ρ που 12 V κ σ μ η 2η σ ση ου ηλ κ ροκ η ήρ Μσυ υσμό ω2 μπ ρ ώ(12 volt, 9 volt) ο οκλ ου κ φώ ουσυσ ήμ ομ Σ ησυ ουμ οσύσ ημ ύθυσηπου υρ ά ξ άρ σ ρά οόπο ο σύρμ η ολήμ chip κμρ λ Το π ο βσ κό που κά η μοά ρ ύμ λ όμ ο σ ο ηλ κ ροκ η ήρμ Σ ήμ34- Μο ά λ ουμο λου 44

48 35 Μο άμπομπό ηλ κ ύθυ ση ουοήμ ο Ημο ά μπομπό π ρ πουσ ηκ ρ κήμο άλ ουπλ άυ ήη μοά σ λ οσήμσ ηκ ρ κήμο ά λ ου(σ ήμ35) Σήμ35-Μοά λ ου ρ σ ήρ ο Σήμ34-Μοά λ ου ρ σ ήρ ο 45

49 36 Όρ ομlcd οθό η μ ρησηkm/h μ σθηήρ Ε όρ οπουμ ρά η ύ η κ ηση ουηλ κ ροκ η ήρσ ο ροόκπο λ πόμ LCD οθό η(σήμ36), σθη ήρπου οποθ ημ οκο άσ ο ρο όπάωσ ομάξ ωμ(σ ήμ36 ) κ μ ή η που οποθ ημ οπά ω σ ο ροό(σήμ 36β) Ό υρά ο ρο ό π ρ σήμο σθη ήρκμ η ύ η Τοόρ ου ό ο πλ ο κ ημ η άμ ρο η ά ου ρο ούωπράμ ρο Σήμ36-Οθόηlcd ξ ημ ρήσ ω Σήμ36β-Μ ή ηορ ά ουμ ρηση 46

50 Σ ήμ36 -Α σθ η ήρόπουπ ρουμ ξ 47

51 Κ φάλ ο4 Προσομο ωμ ομο λ ο 41 Ε σ ω ήσοsimulink Τολο σμ κόπκ οsimulink μ προ κ ση ουmatlab που π ρ π σ ουρήσ κ σκ υά ουμ ύ η κκρ β υπολο σ κάμο λ υμ κώ συσ ημά ω ρησ μοπο ώ μπλ οκ ράμμ (block diagrams) Ε, σ, ύκολουλοπο ού πολύπλοκμο λμη ρμμ κώσυσ ημά ω, όπω π σηκ π ξ ρά ο λο κάήψηφ κάσήμ Επ πλ ο, κ ά ηκ σκ υή όμο λουσ οsimulink υ ήηημ ουρ ρφ κώ πρσ άσ ωπου ου ηπρόοο ηπροσομο ωση, υξ άο σημ κά ηκ όηση ησυμπ ρ φορά ου συσ ήμ ο Μ η κ σκ υή μπλοκ ρμμά ωποφ ύ ουμ ημ λ η ωσυσ ημά ωωηλ κ ρο κ άξ κσ ολούμσ μόομ ό η ω φόρωβθμ ω 42 Π ρ ρφήουμο λου Το μο λο μπο λ πό άφορ blocks που πήρμ πό η β βλ οθήκη ουsimulink, μ ρ κάπόυ ά π οβσ κά π ρ ράφουμκπ ο κά ωσ η ό η 43Σ οσ ήμ421 βλ πουμ οπροσομο ωμ ομο λο ηλ κ ροκ η ο ό ημ σ άφορ blocks όπω μπ ρ, ρ λ, ηλ κ ροκ η ήρ, πλμο ράφο(scope), σ ση 48

52 1 Constant Manual Switch Forward/Backward Switch Gear Switch Inverter 0 Constant1 Scope4 ON/OFF Control2 ON/OFF Control Scope1 + m 3 c _ 1 2 Constant2 Relay F1 B2, 96V Scope TL c 2 A+ Relay F2 F+ 1 Scope2 + m m dc AF- DC Machine DC Voltage Source _ B1, 6V Parallel RLC Branch Σ ήμ421-τομο λ οσ σμ οσ οsimulink 49

53 43 Π ρ ρφήωblocks πουρησ μοπο ήσμ Ο ομσ Σύμβολο Σύ ομηπρ ρφή Ηλ κ ροκ ηήρ Μπορούμούμ η ύ η, ηροπήκ σ ροφ ου κ η ήρσκάθσ μή Μπρ Έουμ ηυ ό η π λ ουμ, άφορου πρμ ρου ημπ ρ Τορλ μκθορ ορ ύμ πουπ ράσ κύκλωμ Ρ λ Εμφ σήμ που ξ λ σσο σ ο ρό ομ η μορφή ρφ κήπράσ ση (πλμο ράφο ) Έ η υ ό η υ όρο η μφά σηύοήπ ρ σσο ρω σημά ω Πλ μοράφο Scop e 50

54 44 Απο λ σμ προσομο ωση Από ηπροσομο ωση μσ ο Matlab/simulink μόθηκη υκ ρ πάρουμκάπο πο λ σμ πό ρφ κ πράσ ση Τ πο λ σμ σσ σημ οηλ κ ροκ η ήρ(ροπήηλ κ ροκ η ήρ, σ ροφ, κ άση ρ ύμ οπουκ λ ώ, κμσ σημ ά οσηκ βω ου) Επ ση ουμπάρ κπό υομπ ρ μ ρήσ κ ά ηκκ ησηκ η άρκ λ ουρ ουκυκλώμ ο 441 Σ σημ άοση<<1>> Σπρώ ηφάσηθξ κ ήσουμμ πο λ σμ η <<1>> σ ση μ άοσηόσοφορά οηλ κ ροκ η ήρ(σ ήμ441) Σήμ441-Απ κό ση ωρκ ηρ σ κώσ ο ω ουκ η ήρμσ ση μ άοση<<1>> Σ ο σ ήμβλ πουμ σ ροφ ουηλ κ ροκ η ήρ μσ σημ ά οση <<1>> που 225rad/sec κμ υπολο σμό πρ που2150rpm Επ ση, 51

55 βλ πουμπόσομ άλ η η σηρ ύμ οκ ά η άρκ η κκ ηση ου ηλ κ ροκ η ήρκσ ησυ πόσομ ώ Το συμπρσμ ό ο ηλ κ ροκ η ήρ η μ λύ ρη κ άλωση ρ ύμ ο ηρ ά σ η κκ ησηκσ ηλ λήσ σημ άοσηπουθ ούμκπ ο λ υ κάπ οκά ω Σ ύ ρηφάσηθούμ πο λ σμ η <<1>> σ σημ άοση όσοφορά ημπ ρ 96V(σ ήμ441β) Σήμ441β- Απ κό ση ω ρκ ηρ σ κώ ημπ ρ 96V Σ οσ ήμβλ πουμπόσο φορ σμ ηημπ ρ κάπουσ 100% κσ πολ ύλ ο ρο κό άσ ημμ ώ ρκ άσ ρό ο20 λ π ά 52

56 442 Σ σημ άοση<<2>> Σ ρ ηφάσηθ ούμμ πο λ σμ η <<2>> σ σημ ά οση όσοφορά οηλ κ ροκ η ήρ(σ ήμ442) Σήμ442-Απ κό ση ω ρκ ηρ σ κώσ ο ω ουκ η ήρμ σ σημ ά οση <<2>> Σ ο σ ήμβλ πουμ σ ροφ ουηλ κ ροκ η ήρ μσ σημ ά οση <<2>> που 275rad/sec κμ υπολο σμό πρ που2700rpm Επ ση, βλ πουμπόσομ άλ η η σηρ ύμ οκ ά η άρκ η κκ ηση ου ηλ κ ροκ η ήρκσ ησυ πόσομ ώ Τοσυμπ ρσμ ό οηλ κ ροκ η ήρσυ ή ηφάση ροφοο μρ ύμπό η ύ ρημπ ρ που 12V κ σ ουμυ ή η άφορ κσ σ ροφ κ π σησ η άση 53

57 Σ ρ ηφάσηθ ούμ πο λ σμ η <<2>> σ σημ ά οση όσοφορά ημπ ρ 12V(σ ήμ442β) Σ ήμ442β- Απ κό ση ω ρκ ηρ σ κώ ημπ ρ 12V Σ οσήμβλ πουμπόσο φορ σμ ηημπ ρ κάπουσ 100% κσ πολ ύλ ο ρο κό άσ ημμ ώ ρκ άσ ρό ο20 λ π ά 54

58 43 Σ σημ άοση<<1>> κ<<2>> μ Συ ή ηφάσηθ ούμσ άφορ λ λ ωσ σ ω<<1>> κ<<2>> μ βάλ λο οσ ροφ ουηλ κ ροκ η ήρκη ση ουρ ύμ ο(σ ήμ 43) Σ ήμ43-απ κό ση ω ρκ ηρ σ κώσ ο ω ουκ η ήρμσ ση μ άοση<<1>>κ <<2>> μ Σ οσ ήμβλ πουμσ η κκ ηση ουηλ κ ροκ η ήρσ ησ ση<<1>> ο σ ροφ ουηλ κ ροκ η ήρ 225rad/sec κη ση ύρω σ 5Α κμ λλ ή ησ<<2>> σ ση ουμύξ ηση οσ ροφώ ουηλ κ ροκ η ήρσ 275rad/sec κ σησ 8Α Τοσυμπ ρσμ ό υξά ουμ η άση ου ρ ύμ οπό 96V σ 12V ουμύξηση οσ ροφώ 55

59 Συμπ ράσμ Τοκύρ οθ μ η ρ σ μ ηπροσομο ωσηκηλ ουρ ό ηλ κ ροκ η ουο ήμ ο ρησ μοπο ώ ηβοήθ ουπκ ουmatilab SIMULINK Επ λ ξ μ οπκ οmatilab η υ ό η πρ οσομο ώ σπρ μ κά ομ Επ ση, μ ηπροσομο ωσημόθ ηκ η υκ ρ κ σκ υάσουμ ηλ κ υθυ όμ ο, ηλ κ ροκ η ομο λοκ πάρουμ κρ β ξ κπο λ σμ Τοηλ κ ροκ η οό ημ μη κ κπομπ ρύπωκθορύβου, μ πο λ σμ ημ ωση ημόλυ ση ουπ ρ βάλλο ο Ωσ όσο, οηλ κ ροκ η ο ό ημ μπορ λ ουρ ήσ, σπη ή ηηλ κ ρ κή ρ που σήμ ρπρά κυρ ωπόθ ρμ κούσ θμούηλ κ ρο πρ ω ήπουκ ά θρκ, π ρ λ ο κλ η κυ ό ω κ υπο η μόλυ ση ου π ρ βάλλο ο Γ πάρουυ ή ηπηήκ μπ ορσου λ ουρ ήσου, ρ ά ο ρ η οπο π ρ ου πό ρ οσ άσ πο υ ρυπ ου ο π ρ βάλλο Γ ο μ άλ προσπάθ, πκοσμ ω, ηημ ο υρ ω σ θμώπρ ωήηλ κ ρ κή ρ η ωθ ρμ κή, ηυ ροηλ κ ρ κήκ ολ κή ρ, οπο ρυπ ου η μόσφ ρ Εκ κλ, ηλ κ ροκ η ο ήμ, «ΝΑΙ», κθράκ ρυπ ου οπ ρ βάλλο Πρόλυ ά, ηλ κ ροκ η οόημ ό κλ ύ ρο η μόσφ ρπρο οπρό ρυπ μμ σ οπ ρ βάλλο, ωσό ου κ σ θού ομ ρ ώρ σ θμο ρ μ ου πό ώσ μ, μηρυπο ό, πη 56

60 ΒΙ ΒΛΙ ΟΓΡΑΦΙ Α Seth Leitman and Bob Brant, Build your own,electric Vehicle Dabney and T Harman, Mastering Simulink, Pearson Education inc, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2004 J Proakis, M Salehi and G Bauch, Contemporary Communication Systems using MATLAB, Brooks/Cole Thompson Learning inc, Toronto, 2004 Ε υ λοβχ κο, Matlab Γ Μη κ ού,έκ οσητ ολ Κοσμ ηθόωρο,σημ ώσ πό ομάθημ<ηλ κ ροκ η Ο ήμ > 57

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΈλεγχοςοθόνηςTFT μετηχρήσηολοκληρωμένου κυκλώματοςπρογραμματιζόμενηςλογικής(fpga)

ΈλεγχοςοθόνηςTFT μετηχρήσηολοκληρωμένου κυκλώματοςπρογραμματιζόμενηςλογικής(fpga) ΑλάδροΤολόΕπδυό ΊδρυμΘσσλοη ΣολήΤολώΕφρμώ ΤμήμΗλροή ΈλοοθόηTFT μηρήσηολοληρωμου υλώμοπρρμμόμηλή(fpga) Φοηή: ΤσμσλουΜωυσή Εσηηή: ΧρήσοΒ. Τ ΚθηηήΕφρμώ Θσσλοη, Ιούο2009 i Ππρομω Ππρομω...ii ΚάλοΕόω...iv Πρληψη...1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com

ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com Σ 6-60kW Τπφρμ ΕσάσπωώInternet Χώρπσώ «Κθρ» ώρ Σθμμωπωώ Ερσρ www.airedale.com Σ Πρδ ρφ Ηπρόσφ π μ σ σ δ ά ω π ρω δ μρφώσ μμ ώσ θόρ β ύ σ άσ σ. ΤEasiCool σθ σδ ρ μ όμ π ρ βά ρ βύ μ μ ρό ρδ όό. Τσ ω σμπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

# %#& ( ) ( +,(./ # (01/, # # 2! /# ) 3(#1 (#(4/,( /## )!,( /0( # 5667

# %#& ( ) ( +,(./ # (01/, # # 2! /# ) 3(#1 (#(4/,( /## )!,( /0( # 5667 ! # %#& ( )( +,(./ # (01/, # # 2!/# ) 3(#1 (#(4/,(/## )!,(/0( # 5667 !! # %!& & (%) # +!,% % %%% ). /0!,10 2,&3 4!)0 5 6 0 0 2 7 0 8133 9 3% & : 2 0 %6 ; 20 < 8 = >#60 %2%2%8%#%!7 9!%!,0 2+ 8 = %%% %%%%%?

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker,

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker, Η Η ύ σ φή ω Θ ώ η έ ης θ ω η ς ησ σ β έ! έ φ ς ής σ ής ς θ ή ή 2013 έσ ς ς Sigilda. Η Sigilda ς θ ή σ ς σ ϊ 2013 ς σ β θ ύ έ ς θ ς σ σ! σ σ Α έ σ σ σ ή φή έ ς 9Ο ς σ ές ς έ ς. θ β 2013, Alfred Steinecker,

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S.

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S. Η ο :Η ι ά ο ί ισ ς ύ ος Κο ο ί ς ο ή ο ι ή ή Η ο ι ώ ο οί Η οι οί σ φι βσι ά ο ι ά 2 ι Η ο Η ι ι ι ίο ισ ς 3 Η ο ισ ς Κ σσι ς. έ ι 900.Χ. «οσ ς» ο ι σί ι άς Ασί 600.Χ. ής ύ ιβής 1000 ; ήσ ά ύ ισ ι ι ισ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþν

ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþν ΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΑΣ ΑΞΗΣ ΚΑ ΠΡΟΣΑΣ ΑΣ ΟΥ ΠΟΛΗ ΑΡΧΗΓΟ ΛΛΗΝ ΚΗΣ ΑΣΥΝΟΜΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΝΟΥ ΔΥΝΑΜ ΚΟΥ Δ ΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΩΝ ΣΧΣΩΝ ΜΗΜΑ ο ΣοΡΑΣ ΚΔοΣΩΝ Λ Κηφσαò Μαροýσ ηλýφωνο º Αρμüδ Ανθ μοò

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

Ίσα Τρίγωνα όχι, Ψευδοΐσα ναι

Ίσα Τρίγωνα όχι, Ψευδοΐσα ναι Ίσ Τρίω όχι Ψευδοΐσ ι ημοσιεύτηε στο περιοδιό «φ» τ.5 008 ημ. Ι. Μπουάης Σχ. Σύμουλος Μθημτιώ Οι ερωτήσεις τω μθητώ μς είι σφλώς πάτ ευπρόσδετες λλά πρέπει ι τις εθρρύουμε με άθε τρόπο. Όχι μόο ιτί ζωτεύου

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΡΓΩΝΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΡΓΩΝΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΟΠΑΔΥΟΜΑ ΧΟΛΗΧΝΟΛΟΩΝΦΑΜΟΩΝ ΜΗΜΑ: ΠΟΛΩΝΟΜΗ ΠΥΧΑΗΑΑ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗ ΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΑΠΟ ΩΗΗΝΑΑΟΔΟΥ ΠΒΛΠΩΝΑΘΗΗΗ: ΠΑΠΑΛΑΑΘΟΔΟΟ ΦΟΗ: ΔΗΜΗΑΔΟΥΗΛΑΝΑ- ΩΑΜΧΑΗΛ ΘΑΛΟΝΗ ΜΑΪΟ29 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ὧ ὕ ἶ ς ὸ ἀ ά ςἔ ή ἐ ὴ έ ἰςἀ ὸς ύ ἀ ὦ ῦ ῶἔ ί ς ί ςἐ ός ῖ ς ἃςἐ ά ἐ ό έ ς ὶ ό ςἐ ί ἴ ἀ ώ ἐ ό ῶ ύ έ ς ὸςἐ ά ὑ ή ί ά ἀ ὶ ώ ἐ ῦ ά ῖ έ ς ὡςὁ ᾷ ά ό ς ἐ ὼ ὲ

ὧ ὕ ἶ ς ὸ ἀ ά ςἔ ή ἐ ὴ έ ἰςἀ ὸς ύ ἀ ὦ ῦ ῶἔ ί ς ί ςἐ ός ῖ ς ἃςἐ ά ἐ ό έ ς ὶ ό ςἐ ί ἴ ἀ ώ ἐ ό ῶ ύ έ ς ὸςἐ ά ὑ ή ί ά ἀ ὶ ώ ἐ ῦ ά ῖ έ ς ὡςὁ ᾷ ά ό ς ἐ ὼ ὲ ὐ ί ά ἥ ὸς ῖς ή ί ό ό ς ὃ ί ἡ ά ό έ ῖ ἀ ό ῳ ί ὴ ἀ ί ςἐ ῦ ί ά ί ς ά Ἰ ῦ ὕ ὁ ῶ ὲ ὸς ῆ ῆς ί ς ό ἐ ὺς ἴ ὶ όἐ ί ό ί ὸςἔ ῶ ό ἀ ά Ἥ ς έ ἰςἐ ὴ ὕ ἰ ῶ ὲ ά ἄ ὃς έ ό ί ὸς ό ἀ έ έ έἐ ὼ ά ώ όῃ ὼ ὲ ῶ ὺς ύ ς ύ ς ῶ ῶ ἡ

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης Multi Post Ενδορζοί άξς ανασύσασης MultiPost Σύσηµα νδορζών αξόνων α αποαάσαση µ ρηνώδη υλά Το σύσηµα Multi Post ης D+Z που πρλαµβάν άξς αασυασµένους από αθαρό άνο ίνα ένα ύολο σο χρσµό α δοµασµένο σύσηµα

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού Ε ι ίκ ση σ ο ο ισ ό ω ής κι η σιώ σ ο ΕΙ ΕΙ Ι.. Λίγ Λόγι γι ο μήμ ομ ισμού ο ή ι ώ ο ισ ού.. έ ι ς οσ ο ή ί σ ιού ισ έ ά ισ σ ο σι ό ι ί ο ο ο άο έ ο. ο ύ ισ ο ή ι ό ι ώ ώσ ού ι έ ο. ι ύ ι ο ς φοι ές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Α - ΓΑ 2ο ΓΕ - ΖΑΡΖ 3ο ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ 4ο ΚΑΡΑΔ - ΚΟΜ 5ο ΚΟΝ - ΛΑΚ 6ο ΛΑΜ - ΜΟΥΝ 7ο ΜΟΥΡ - ΝΙ 8ο ΝΟ - ΠΑΠΑΝ 9ο ΠΑΠΑΠ - Ρ 10ο Σ - ΣΤΟ 11ο ΣΤΡ - ΤΣΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα