ΠτυχιακήΕργασία ΧριστοδούλουΣωκράτης (Α.Μ. 05/0124)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠτυχιακήΕργασία ΧριστοδούλουΣωκράτης (Α.Μ. 05/0124)"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥΜΟΝΤΕΛΟΥΟΧΗΜΑΤΟΣΜΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ SIMULINK/MATLAB ΠυκήΕρσ ΧρσοούλουΣωκράη (ΑΜ 05/0124) Επβλπω Δρ ΘόωροΚοσμάη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ2009

2 Πκπρομω ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εσωή Ισορουηλκροκηουοήμο Εξφάσηωηλκρκώυοκήω Βλωσησηποόηωήµσσπόλµ Επρσηησωήρήσηηλκρκώυοκήω5 115 Συμπράσμ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 ΤοΗλκροκηοΌημ Εσωή Γωρμμουβρκόόημ Σρκόμολο Πράλληλομολο Σρκό/ Πράλληλομολο Κσάσλουρυβρκούοήμο Σύσημμάοση Μροπήηκηκήρσηλκρκήκάο φράρσμ Πηρηλκρκούυοκήου(μπρ) Ηλκροημκοσυσσωρυ(μπρ) Τύπομπρώ Πράμρομπρώ Τάσσοωκμπρ Χωρηκόημπρ Ρυθμόκφόρση(discharge rate) Κάσσηκφόρση(State of Discharge) Βάθοφόρση(Depth of Discharge) Εκήρ(Specific Energy) Εκήσύ(Specific Power) 32

3 2446 Ερκήπόοση Ηλκροκηήρ Απόπολοηλκροκηήρ Σοηλκροκηήρω Βσκώσηλκροκηήρ 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ3Τηλκυθηόμο ΗλκροκηοΌημ Πρρφήηλκροκηουμολου Ηλκροκηήρμολου Μπρμολου Κρκήμοάλουμσύρμοκη Μοάμπομπόηλκύθυσηουοήμο ΌρομLCD οθόημρησηkm/h μσθηήρ 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ4 Προσομοωμομολο ΕσωήσοSimulink Πρρφήουμολου Πρρφήωblocks πουρησμοποήσμ Απολσμπροσομοωση Σσημάοση<<1>> Σσημάοση<<2>> Σσημάοση<<1>> κ<<2>> μ 55 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 56 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 57

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο σκοπόηρσυήη προσομοωση όηλκροκηου μολου Τοπρώοσκλοηπυκήθμφοράσοθμου ηλκροκηου υοκήου, ώ ση συ θ λύσουμ κυρόρ μήμάου ΘπρήσουμμσωήσοMATLAB (simulink) κη ημουρόπροσομοωκούμολου Σολο, θκάουμμπξηη λουρου ηλκροκηουοήμομρήση όηλκυθυόμου μολου ΘρησμοποηθοMATLAB 77 ηmathworks κκόλουθπκ ου: Control Toolbox SIMULINK 1

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 11 Εσωή Έπόμλύρπροβλήμησύροηκοω, ηαμοσφρκή Ρύπση, σσυυσμόμάλλουπράοόπωημωσηφυσκώπόρωλόω ηάκρηκξλκηκμάλλυσήου, οήησσηύρση λλκκώπηώρ Σοπύμωωομωοκσκυσοημάωοηήθηκσο σσμόκηκσκυήουηλκρκούοήμο Η άμσηλύσηη ρήσηκλυώημωσηωρύπωποθηκπρκή, πλά πρόροπρόβλημωροησηορσκήουλύση Τοηλκρκόόημξσφλμηκήκπομπήρύπωκποσμύου ρήσπόηξάρησημυράκύσμ, ηκκόρυφηύξησηωμώ ουκκάθουλλψλόωκρσω(π ΠόλμοουΚόλπου) Έση οκολοκήυσθησ, ησυηοποησηόορύποωσυμβκώοημάω πολούσημκόπράοπβάρυσηηαμοσφρκήρύπσηκη ώση όκθρό πρβάλλο σουμμ ποόη ωή οήησ Αυοκηοβομη«κούσου» άκκπροσρμοσθού λόω 111 Ισορουηλκροκηουοήμο Ο20οώμπορρκηρσ, πόολοκήάποψη, ωοώ ωρμκώβλώσωόλωωμφορκώσυσημάω Ήηπόη ρήουώσυυπήρυοκηρώφορκώολοώ -Αμοκηυοκη(σποσοσό40%) -Ηλκροκηµσυσσωρυυοκη(σποσοσό38%) -Βοκηυοκη( σποσοσό22%) Εκηηποή, ηλκροκηυοκηµσυσσωρυ, ήσπολύ κλύρηθσησηορά, συκρόμµβοκη, πήύρ ομάλομοκημηύσκοληκκησηµοροκηομολό (μβλ) 2

6 Αρκοκσκυσφηλκρκάυοκηοποµπυ ωοµθρµκόκηήρ1900, οπκόσμορκόρπόσσηά φόρσηωσυσσωρυώήόμκρόροπό290 λµ κοπύµ Γλλκήρ, ηbgs Electric Car Εούοημσηύηήπολύ μκρήµσημράομ 112 Εξφάσηωηλκρκώυοκήω Τλοπόπροκάλσηξφάση ωηλκρκώ υοκήωκ σημάψηξλξηηβομηκήµκοωµόσορμκό ρόπο; Ηπάησηηφθοηβησσυυσµόµύοφορκά, λάσσοοσημσοό, οπομάλσπσώοσύοσυκκρμ άοµ 1 Το1909, οhenry Ford άρσπράμκάβοκηυοκη µκμκόσκοπόηρσκήμωσηηµήου ΤομολοΤFord πουλόο1909 σηµήω850 ολρωκο1925 σηξρκάµηλή µήω250 ολρω, όοµωηλκρκώυοκήωάρπό 1500 ω5000 ολάρ 2 Το1911, οcharles F Kettering κσκύσηλκρκήµλορσµό ηcadillac Motor Co κββκοβοκηυοκηξκούσ οούκολµηλκρκά Κάω πόυσυθήκ, ηλκρκά υοκη θ μπορούσ πβώσουµόοάόοποφσσκόβήµησράπρωήουή ά η πσημοκή ρυ ου συσσωρυ βρσκ η πρηη οκοοµκήσήρξη Τποπόυάσυβη Τπολσµπολύ ωσά κσημάψ ο ώ Συθουμάλσ οκάλοο µ μλύρπροβλήμηποήµ: 1 Ρύπση 2 Θόρυβο 3 Φόμοουθρμοκηπου 4 Κυκλοφορκσυμφορήσ 3

7 5 Τρουήµ Τ ππ η ρύπση κου θορύβου (ηορύπση) συά υπόφορκυπάράµσηάκηλήψηρσκώµρω Οκυκλοφορκ συμφορήσ, ρουήµκοφόμοουθρμοκηπουπση οξύπροβλήμ Η κάσσηρορύπόµρσµρκπ άµσηρπρπολύρά 113 Βλωσησηποόηωήµσσπόλµ Ποουρσκάµσυσήµµφοράπροσώπω πουθμπορούσβλώσουηποόηωήµσσπόλµ; 1 Θµπορούσµφσθούμπόλωρπβκάυοκη, που θουµόο«κθρά» µσμκήμφορά(π ηλκρκάλωφορ, ρόλϊ, ήρµ) Αυήηµάλλοηµοφλήλύσηππρόβλψηάθση ωώρωσάθμυσηωπβκώυοκήωσπροσβάσω πόλωκυόφκόσόλπρπώσ Επση, µκυση υή η φρμοή, θ σω κσροφκή πρση ση υοκηοβομηκπκόλουθηκρηξηρ Μπορµόοθωρηθ σμροπροφρμοήσκπρπώσόπωπ σπόλµπολλά σηµκάρολοκάµηµήπόλρουουρσκούφροο 2 Η σωήηρήσησπόλ, υοκήω«µηκήρύπση» µλλκκήλύση Σοπρπθωρήσουµηλκρκάηµόσ συσήµ μφοράπροσώπω, ηλκρκά πβκά υοκη κ ηλκρκάκυκλ Τολοκάσήµρφκήηκσκυήηλκρκώ οημάωµκοποηκήκρσκήρήση Ηυοκηοβομηοµηπράοοήμάυπάρξµ κήήησηηοποθοηήσσηµμωσηωµώουπουσήµρ πολύυψηλόρπόκωσυµβκώυοκήωµθρµκούκηήρ Μ ο πόφσηθ θκά πολσµόµόοση µωσηη ρύπσηκουθορύβου, λλάκσπολλάλλρσηρόηουβουµ Κάθµπόυλύσποκληάλληκσοβλσο συυσµόµπορπλκάθπόλη Αλλάσκάθπρπωσηπρπ 4

8 κοηόόξόλοηβλωσηουπροβλήµοηρύπσηκου θορύβουµπορπυθµόοάσηµκόρθµόθρµκώυοκήω κσθµηλκρκά Ποθόµωουόπράσ; Εµσ ββοόοκµάολύσουµπροβλήµηρύπσηκουθορύβου θημουρήσουάλλπροβλήµ; 114 Επρση η σωή ρήση ηλκρκώ υοκήω () Σηκάλωσηρ Εοµοόηλκρκάυοκηπλοκούωθρµκώση ρήσηµσσηπόληκλώουρόσηώρσµηµ σοκόκκοσημοόη Αλλάπόσοσηµκόυόοπλοκηµση µκή ρήση; Σ πρσσόρ συκρκ µλ, η ά λόµρο κλσκόμηρουηλκρκούυοκήουπρπουηµσήκη ουθρµκού Όµωυοσυκρσλµβάουυπόψηουοοόόηύη κόλοάλλσυθήκπουφορούσηάσηωπβώ σουύο συκρόµουύπουυοκήω Ση πράξη, ο ρήσηου ηλκρκούυοκήουθυπορούσκησηµµκρόρύηκ σωθπολµβάσοοβθµόσπουπροσφροθρµκό υοκηο(π οσύσηµκλµσµούκάλληλκρκάυποσυσήµ) Μκρόρύηουσσυπηοκοοµρ, ηµωσηου ρθµούωυηµάωλλάκηµωσηωηµώάυάσυµβού Έση πρση η φρµοή ω ηλκρκώ υοκήω ση κλωμη ρθθκήσβρυρόβάση, κυόοπλοκηµµπορ µκροροωπύσηµκήξ (β) Σηκάλωσηηλκρκήρ Οπροκρκκµλποκύουόηρησµοποηση ηλκρκώ υοκήωσµκρήκλµκπροκλσοβράπροβλήµσοσούοη 5

9 προήηλκρκήρ, υπόηπροϋπόθσηόοσυσσωρυουθ φοροκάηάρκηύκ Εούουόθσυµβάο ρήσωηλκρκώυοκήωθουηυόηφόρσηω συσσωρυώουκάηάρκηηµρ Η ππωσηυήηυόη πρπ πρωρ Κάθ σθµό φόρση µπορ προσωπύκσηµησύ10 ω300 kw Αλκηρήσηµάλου ρθµούοωσθµώµπορπροκλσήησηρσπρόβλπ υψηλάππ κποµωπηθούπρσσόρηλκροπρωκ µοά, σωκπυρηκοσθµοηλκροπρωήοοποοσήµρ πολύηµοφλ Ση πρπωση ολκή κάσση ω θρµκώ υοκήω µ ηλκρκά, όληηρπουκλώσήµρµφορθπρπ θµηµορφήηηλκρκήρ Σµρκπρπώσυήη ρπολο20 ω40% ηολκήρπουκλώσ ολόκληρη η ώρ Αυό θ προκλσµ πλπσκά µάλη άκη κσκυήωσθµώηλκροπρωήκµποροηήσώρο οποµρσήµρ ου κολουθήσρηκή πολκή ση κσκυή πυρηκώσθµώσηθώρησηυήηπολκήου Έρόπολουηκάσσηοφοσµόωηλκρκώ υοκήωµκούύπουκροκφόρσηκκάσυσήµφόρση (σωµάλσπωκούύπου, οποσφλσρ), σώσµη υήησύσηµουσυηθσµουύπουοκκούήβοµηκού ρυµολήπ(πρ), λλάµόοµρυµολήπόσυσήµοπροή ηλκρκήρκσκυσµουποκλσκά υήηρήση Αυόο κυο θ πρσωηλκρκή ρ µφορκό κκυµόµο µολόοάλοµηκάσοθσµόηηλκρκήρ Υψηλ άσφόρση σκά µκρά ροκά σήµ (υφορσ), θ κοσουκρβόρ Χµηλάσκάηάρκηύκθκοσου λο Μπορούµσποφύουµπθύµηµήηση Η κηκόηωπολώυξάκθημρά Σ10 ω30 ρόόη κρωηλκρκώυοκήωθξοµοωθµκηω θρµκώ, κοµµύροουρσπουθπσκφθούµηλκρκάου υοκηµοκήώρ, ύκολθµπορούπροκλσουκάρρυση ουκύουοµήηλκρκήρηώρπουουφλοξ, κό 6

10 ββ άουσυολκά συθκλληλοϋποσηρο κυ οµήόλωωωρώ () Σηρύπσηκσοφόµοουθρµοκηπου Τοηλκρκόυοκηοό絫µηκή» ρύπσηµόοοπκάση προήπουλουρ Εάοσυσσωρυουφοροµηλκρκήρ πουπράπόθρµκούσθµούηλκροπρωή, όοπρόβληµη ρύπσημφρκάπουλλούξωπόηπόλη Αλλάκόµκσ, ολοκάυκολόροµωπσθυόοπρόβληµσπκόσµοππο σθµώηλκροπρωή Πρυού, υροηλκρκοήωθρµκοσθµο ηλκροπρωήπ υθρυποόο Τοοσύηηλκή ρκυπόορσµπροϋποθσκηπυρηκήρ Ησυολκή ρύπσηπόουσθµούηλκροπρωήξράπόηποσοσ συµµοήωφόρωπηώρπουρησµοποούσκάθσύσηµ κυήφρπόώρσώρ Σπκόσµκλµκκµάόη κµηρήσηηλκρκώυοκήωθµώσηρύπσηόσοµσσ πόλόσοκσυολκάκπσηθπρορσοφόµοουθρµοκηπου Μάλληρύπσηάρησβοµηκάπροϊό Τπλά υοκηήκουσ υήηκηορ Ορθµοωησωπωλούµω υοκήωουοµθοουπροβλήµο(37 κοµµύρυοκη πουλήθηκ πρυσ) Απολπλο κόη υοκη κυκλώσµ Αυόπρπσύυπορωκάκηλκρκάυοκη πράοοόόµηκυκλώσµουοκηοκσκυσµοπόµη κυκλώσµσυθκάυλκάµπορλφρύρο, θκκόροκ θµλύρηυοοµ () Σκυκλοφορκσυθήκκρουήµ Οκυκλοφορκσυµφορήσημουρούπόρκυρω 1 Τοπρορσµοπλάοωρόµω 2 Τηκόηπβολήορωύηοπρορσµόη πθόηλλάκησοβρόηωροωυηµάω 3 Τοκόσορόποµοοποοοοηοοηούυοκηά ου(προσπράσµκλπ), λόωκηοµοοωπόσω υώωυοκήω Η ροήηκυκλοφορσουρόµουµ 7

11 συκρµ κόση (προύµη) ροή ση µηκή ω υρώ Ηάµξη, σοορύµκυκλοφορ, οηµάωµφορκπόσ (όπωσηπρπωσηθρµκώκηλκρκώυοκήω) θπρορσ κυκλοφορκάπροβλήµ Υπάρήη, φούκθρµκάυοκηµξύ ουφρουσηµκάσπόσ Τηλκρκάυοκηθο µλλοκό προϊόπου σά Τώρ η υκρπβάλλουµ υποποηµσοπόσω(πόλυοκηουηµση ύηκπύσ) Τκάυόπκθυόο µροκσ θρµκάυοκη, ρησµοποώοηλκροκόσύσηµ ρσηουκηήρµοοποοφοσµπρσσόρπόυά Μορόπο υόπροροββ ολυθρωρησώω υοκήω, οπολσµόµωθυοϊκό υού Η κυκλοφορθ ποοµλήκρουήµθµωθούπήθπρορσού προσπράσµκουπρβάσωορωύηο Τυοκηθκού σούρόµουπρπουόπωβόωσυρµώωρω Τοµροββροσπσκόλλάκολοηµολόω ωπολλώ λάωθυµάωπόρουήµπουσηµώοάο Προβλπ όοκσκυσθσηρξουοοµροφούοφοροποήσ σηπόοσηωυοκήωπολούοκυρροσοοπροβολήκ ωσµούωπροϊόωου Όμωυπάρουπολλάλλβλβόη ση άθσή ου η προώθηση ω προϊόω ου, όπω π η κλσκομηράλόμρο Επσηπολλοκλωθωθούσοµρ Πρπόµω πσθούόηµηορθήρήσηουυοκήουπολκυοωόλω Κάηάποψήµουφκήηπροάθσηηκοωθσπ, υποθσουµ, κόόροµσηύηοπουσύοπουήπο(π 130 λµ η ώρ) κυόρο µη υπορώουκσκυσω υοκήωπρορουηµσηύηωπροϊόωουσσοο όρο Η ποοήκώυπορωκώπρορφώπουρυθµουηµση ύηωυοκήω, φ όσοπκθούσθρµκάυοκη, θ µώσουσηµκάφορωπόσωωηλκρκώυοκήωµ κ ω θρµκώ Επση, θ υκολύσηµκά η άοση ω ηλκρκώυοκήω 8

12 Υπάρπσηπουσάκηθσπσηυπορωκώπρορφώσο οµ η σφάλ Ο σύουσ προρφ προϊό η υοκηοβομη κλύπου σ πρσσόρ πρπώσ προβλήµπουηµουρούπόηφύσηουπροωσήρουσυσήµοω ηλκρκώυοκήω(υψηλφορυµκού, κλπ) λλάκπόη ύπρξηπολλώύπωσυσσωρυώοοποοσπρπωσησυκρούσω υό πλήσουηθρώπη ωή Η µηκοποηκή σήρξη ω συσσωρυώσ υπρπώσμπορποθξρκάπκυη Μάλληππωσηπουμπορπροκλσηκμηρήσηηλκρκώ υοκήω σο κυκλοφορκό πρόβλημ προρπό ο οό η ολοκήπλόηκσκυήουσσύκρσηµθρμκά Σµ μκρόροηπρόβλψη, όπροβλήμωσυσσωρυώθουπλυθ, η μήωηλκρκώυοκήωθπρππολύμηλόρηημήω θρµκώφ όσοββπρθούµκά Έσ, λόωηµήουθ προσάσπολύµλύρουρθµούκλωώκποµωθυπάρξ σηµκήύξησηουρθµούωκυκλοφορούωυοκήω Απόπλυράκυκλοφορκώπροβληµάωθπρππροβλψουµόµ μρθυόµωπσουµρθµόκυκλοφορούωυοκήωσο µορθµόωηλκωκοκωκάθώρ Μοπθόη πρπποκλκπσοβρήμώπση () Σσυήθωκλωώ Η κμώμηυοομωηλκρκώυοκήωπροσωπύ συήθωυήπουοκλωκλύπουκάηρήσηου, πή(η υοοµ) πηρά σ μάλο βθµό πό άφορου συλσ κµάλλυσηωσούµόοσορήση Μξύυώ: 1 Η µορφολο η προή ση οπο θ κο υοκηο Αρρηση σκλσµπορ κφορσουσυσσωρυπολύ ύρπόοµόµο 2 Οµβολ ση ύη ου υοκήου Συ κκήσ ή πύσωσκού ύπου µπορού πση κφορσου ου συσσωρυπολύύρπόοµόµο 3 Υπρβολκή ρήση ω βοηθηκώ ηλκρκώ υποσυσηµάω (κλµσµό, θρµση, κθρσήρ µού, ποπάωση µού, 9

13 συσήµµουσκή, ηλκρκάπράθυρ, θρµσηκθσµάω, κλπ) µπορούουο οπολσµ κ µώσουρσκάη υοοµσλόροπόοµσόηµόµη Οκλω λµβάουυπ όψηουυάοµ Εόµωσηµκό προοποηθού υά Οπρσσόροπόυούθποθού θυσάσουκάπόηάσήουκπόπόσωσυµβκώ υοκήωουπροκµουβλώσουηποόηηωήου κφυλάξουηυου Θπρππσηπληροφορηθούη λήθ σκά µη σβάθορόου πρση ηρύπσηη µόσφρσηυουκηυωπώουηκόηω πυµόωµρκώπώσηπροήουlos Angeles βρθηκ 40% µκρόρηποηφυσολοκή) Κάω πόυσυθήκ ηλκρκάυοκηθουποκάσω κθουµωµη υοοµ 115 Συµπράσµ Α ρξουµση σορ κξάσουµ ο ρόπο µο οποο πύθηκσυσήµµφοράθπσώσουµόυόυπήρξµάλλο ώη Απόπρώβήµυπήρξσυσηµκήξολόησηωκάσο λλκκώθµωοσκοπόυόολοώούπρόβλψηω ππώσωπόηρήσηηκάθμπόυσηωήµκσοπρβάλλο Επσηπροσσµοηκυποοµήυποσήρξηυώω συσηµάωκσηυποοµήυή, πρσσόρφορ, κολουθούσ άκκβρσκόσυήθωκθυσρηµηκπσωπόοό Εµσώρσοσηµοόπουποκυρόρσυσήµµφορά ξλήσόλπρθώρήρησήουλόωηρύπσηπουπροκλ, ω κυκλοφορκώπροβληµάω, ωροωυηµάωκλοουθορύβου Απληωήµκσυµβάλλσοφόµοουθρµοκηπου Πρπ λάβουµηπρωοβουλπροοµσµσρηκήµφορώ σάοηρήσηηλκρκώυοκήωσκάσσηωθρµκώ 10

14 Αρκάσπυκοκοκηµσκπροκσησυοπουήπο Αυόπρπσυσηµκά, κυθυόµοπόκρκόφορο οποο συµπρλµβάσ ρµοόη ου κο συοσµό η σρηκήωθκώπρορµµάω ρσηη ηλκροπρωκή υµκόη Επρηοληφθµπόφσηηοποθξσφλσση βοµηµορά200,000 ω300,000 ηλκρκώυοκήωσηευρώπη κσηασ, όπωσηκλφόρ Αυόθπρψηµκήπρωήωηλκρκώυοκήωπουθ προσφροπλοσπολύµηλόρµπόσηµρ Επση κοπροοµσθκλθπρόρµµσύµφωµοοποοη πρόσβσησοκροωπόλωθπρπµόοσηλκρκάυοκη Οκοοµκάκφορολοκάκηρπρη, σ υήηφάση, η άοσηωηλκρκώυοκήω Χρηµοοκπηπρπσφλσθούησηουρυηκού ρουσόλουουοµπουφορούοηλκρκόυοκηο, µσόο πρθσσυκκρµοροκόορο, ηλκρκόυοκηοπουµπορ κοπσοσοοθρµκόπόηορά Όλοοοµρυράοοκοοµκήσήρξη, λλάµφσηπρπ οθσουσυσσωρυ, ουηλκροκηήρκησυολκήσσηου συσήµο Επξρσωυπορωκώπρορφώπσηπρηη Εκή βρύηπρποθσπρορφσφλ, σηµσηύηκ σπύσωυοκήω, µσωωοποωθπυθοµλοποηση ηκυκλοφορκήροή πρπξάµόηκκώοούµηφρµοήολο υπύθυηπρσσόρ, όόλ, προβλήµηκοωµ Αυό συµβ ο µηκο η βοµη σµύοπό υπορωκπρορφσοποπρπφροκσοπο πρπσυµµορφώο Συήθωυπβάλλοπολύκθυσρηµκ προσπθούθρπύσουπρολάβουόποπροβλήµ Τλυ, λλά ό µκρόρη σηµσ, προκύπ η άκη προομσούμόλοθυσάσουµµρκκκσυήθπουποκήσµση ροµήουώµσρήσθρµκώυοκήω Εοµόορόπο 11

15 ξσφλσουμηυµκηυωπώµκµποόη ωήσπόλµ 12

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 Τοηλκρκόόημ 21 Εσωή Μρκάπόσημκλάπουξωρουηλκρκόόημπό συμβκόφοσηπόμηκό Εοάρμμόσυκκρμου μολου ΠρόκοFord Ranger ΒλπουμλοπόοΦορσή(Charger 240V), οελκή(battery Controller), οσυσσωρυή(battery Pack), ομλλάκη(converter) κσομπροσόμρο ηυποοήσύσηπηήφόρση(charger Inlet) κομροπ (Motor Inverter) Πολλ πό Αυοκηοβομη προσπάθησ μωπσουοθμουηλκρκούοήμομοημμροημροπή ωσυμβκώ Σύομόμωσυηοποησόυπάρουπροβλήμ, μ σημκόρουπρβολκόβάροουσυμβκούοήμοκηπθηκή σφάλ, όσοφοράουσυσσωρυπουσυάρυμουσοβράου πβά Έσοηήθηκσησση«πόομη» ουοήμομσόοο 13

17 λφρύ σκλό ( πράμ λουμο), θρμοπλσκά μξώμ κ συσσωρυξάρηουπόουπόλοπομάξωμ Η ολοουπρππροσρμοσμησκάκόπω ύξησηημβλ, μωσηουρόουφόρσηωσυσσωρυώ, ύξησηου ορουωήουκκμάλλυση ηπυθρόμώη ύη Όλυάσπολσμηάηλκρκώοημάω άρομησμόκσυρόωόλπολυλπουοορσήβρσκσο πρλθόμόοσσυμβκόυοκηο Δύοσοπουφοξκάθρ σκόσηπομησλ ΠρόκοάρμμουμολουEV-1 ηgeneral Motors Πρηρ λοπό ο ώση η πολυλ ω λπομρώ όπωο ηλκρκά θρμόμοπρμπρ, ουρόσκου, ηκρυμμη κρ λλάκη ρόηουμησμούόμώηλκρκούοήμο Επροφόη μορφήωηλκρκώοημάωξφύπόπρμκάυοκηκ θσηοράωρυσρσποωσυμβκώ, οπο μοοπωλούσμάλοροκόάσημηοράκοφροω ορσώ Αυόββμκάσσημησρψμη Σήμ211-Τάφορμρηόυβρκούοήμο 14

18 Αθωησροφήουορσκούκοούπροοηλκρκόόημ μόμηκπρηη ΧρκηρσκόοπράμηΣουη όπουμθκόπρόρμμπόο1993 ωο2000 υξηθκκόρυφη κυκλοφορωηλκρκώοημάω Έσώο1993 κμάοlund Institute of Technology όυπήρσουσουηκούρόμου187 οήμοούμρουό σμρμρπλσσθκάπουφκσο άρμμ που κολουθ(σήμ212) Σήμ212-Η ξλξηουηλκρκούοήμοσησουηπόο Γωρμμουβρκόόημ Τηλκρκάοήμκροσύοκηορ: μώηλκροκη οήμκυβρκά Ηφοράμξύουηξή Τυβρκά ηλκρκάοποουκμηήσωρκήκύσω(μεκ) Η ηλκρκή μηή ρησμοπο ξοκοομηθρ Κάσυπουμ μωσηηκάλωσηκυσμουσομσόκθώκμωσηκάοήμσυκ πρσσόροηρύπση, σσσηπάμοσυμβκό Τλομουβρκόπρηυόηυπρβσηπροβλημάωόπωη προρσμημβλκησηκομάλορόοφόρσηωσυσσωρυώ 15

19 Σησυβλπουμσκάοψηοάρμμύουβρκώ ΤοTino Hybrid η Nissan κηtoyota, όπουφησυύπρξημεκ κηλκροκηήρ (σήμ231) Σήμ231-Υβρκόόημ Ηοράωυβρκώοημάωυξάσυώ ΤοΟκώβροου1998 η BC Research Inc κμρυυκρσηυόηηοράου υβρκούοήμο Τπολσμηρυφοσοάρμμη σλ12 Τοποσοσόσυση, πουπρουσάώύρωσο10% μρο2010 θ φθάσπθόψηλόροκύροκόσοουοήμομκρόρο Ε υόυόοημφθάσο30% ωπωλήσωοημάωμρο2004 μηλώοη κάλωση κυσμωκφυσκού ρου μρ12% θσου0,5%, μήπουφρσσυήθμλ Σουβρκόυοκηολόωηύπρξηύοπηώρκσκά άλλξκο σύσημ μάοσηκηση Απύθηκ ρ φορκά μολ, οσρκό, οπράλληλοκοσρκό/πράλληλο 231 Σρκόμολο Σοσρκό(σήμ23)οκηήρκησησμήρηοπομ ησράηπράρύμ, οοποομηβοήθόμροπού 16

20 σημπρ φοροάη, κσηλκροκηήρ Ο λυο υποσηρόμοκπόημπρκησησουροού Όπωκοηό, οόομάουοφλσοόηρφάσ ωμηκήσουροούκολουθμσυκκρμηύθυση Ο κηήρ πλοκμάπφήμημάοσηηκησηόπωσυπόλοπ υοκη Τπλοκήμάουόρησμοποκηήρμκρούκυβσμού μπολσμημωσηβάρουουοήμο Σήμ23- Σύσημσρκούυβρκούοήμο 233 Πράλληλομολο Σοπράλληλομολο(σήμ 23) ηκησησουροούμπορ προρθκπόύοπηράλομκάσοσυθήκ Δηλή ηκησημπορπόοκηήρπυθ, πόοηλκροκηήρή κπόουύουόρο Λόωηλλψηήροηλκροκηήρ κάπάρορόλοηκμρπφορουκηήρσ ηλκρκήρηφόρσηημπρ Συήηφάσησμά συμμσοροηκησηωροώ 17

21 Σημ23- Σύσημπράλληλουβρκούοήμο 234 Σρκό/ Πράλληλομολο Τοσρκόπράλληλο(σήμ234) σύσημσυυσμόωύο πρπάω Έση άξη ω ξρημάω κυρω όπω σο πράλληλο, μόοπουσοσυκκρμορησμοποππλοκμήρ ηφόρσηημπρ Οπόυπάρπάθσμηηλκρκήρ Σήμ234-Σύσημσρκόπράλληλουβρκούοήμο 18

22 235 Κσάσλουρυβρκούοήμο Αάλομπήσουοηούκσυθήκπουπκρού, ο σρκόπράλληλοσύσημμπσάφορκσάσλουρ Έσ: Σρλ(σήμ235) κσπροήμκρώυήωοκηήρ σβησόκηκησηποκλσκάπόοηλκροκηήρ Σήμ235-Υβρκόσκάσσηρλ Σκάσσηκοκήοήηση(σήμ235β) ηπροόμηρου κηήρωρκμροπόυήρησμοποηπρωή ρύμομσωηήρ Τορύμυόπησοηλκροκηήρο οποομησράουκησησουροού Τουπόλοπομροπηκ υόπυθσουροού Η κομήυήπάοκλ πάηκλύρησυολκήπόοση 19

23 Σήμ235β-Υβρκόσκάσσηκοκήλουρά Σπόομηπάυσηππλοημπρροφοοοηλκροκηήρ, ώηκομήρουκηήροώσυπάρξημσηκ ομλόρηπάυση(σήμ235) Σήμ235-Υβρκοσκάσσηπάυση Κά η άρκ φρρσμο ο ηλκροκηήρ ρ συμπρφρσήρ Έσμροηκηκήρουυοκήου μρπσηλκρκήηοποφορκημπρ(σήμ235) Σήμ235-Υβρκόσκάσσηφρρσμο 20

24 Κ άηφόρ ση ημπρ όλ ηη ρ ουκ η ήρμ ρ π σ ηλ κ ρ κή, ώ ηκ ηση ποκλ σ κάπό οηλ κ ροκ η ήρ(σ ήμ 235 ) Σήμ235-Υβρ κοσκ άσ σηφόρ ση ημπ ρ 236 Σύσ ημμ άοση Όπω ουμ φ ρ κπ οπά ωυπάρ μ συσκ υή ηκ ομή η ρ ουκ η ήρ Αυ ή πλ η κόσύσ ημόπουησ φάη συ μ ημ ο λ κόάξ οκ οηλ κ ροκ η ήρ, οφορ ωπλ η ώ μ οκ η ήρκοήλ ομ η ή ρ (σ ήμ236) Σ ήμ236-σύσ ημμ άοση 21

25 Έ σρφ κά άλ ο ηκ άσ σηλ ουρ οπλ η κόσύσ ημμπ σ πρκά ωφάσ : 1 Ό ου οκ η οβρ σκ σκ ησ οκ η ήρ, η ή ρ κο ηλ κ ροκ η ήρ σ μ ημ ο(σ ήμ236β) Σήμ236β- 1 φάση 2 Σ οξ κ ημ ουυ οκ ή ουπόρ λ οκ η ήρ σβησ ό ώ κ ησησ ου ρο ού πό οηλ κ ροκ η ήρ (σήμ236 ) Σήμ236-2 φάση3 22

26 Γ μπ μπροσ άοκ η ήρη ή ρ π ορόλο ημ Από η σ μήπουπάρ μπροσ ά υρ ά σ ηρ κή ηλ ουρ κφορ η μπ ρ (σήμ236 ) Σήμ236-3 φάση 4 Κ ά η άρκ οή ησηυπόκ ο κ συθ ήκ οκ η ήρ κ ηση σ ου ρο ού ώ υ ό ρο πρά κθ όλουηλ κ ρ κή ρ (σ ήμ 236 ) Σ ήμ236-4 φάση 5 Κ ά η π ά υσηοκ η ήρρ π ρ σ ρ φ μπ ρ σσό ρ σ ροφ, πρά ο υ όρο κηλ κ ρ κή ρ Ο ηλ κ ροκ η ήρ ρ βοηθήσ ο ρο ουκ η ήρμ σω η ή ρ κ ηυποσ ήρ ξη ημπ ρ (σ ήμ236 ) 23

27 Σ ήμ236-5 φάση 236 Μ ροπή ηκ η κή ρ σηλ κ ρ κή κά οφρ άρ σμ Σ συμβ κάο ήμ κ ά οφρ άρ σμ ουμμ ροπή ηκ η κή ρ, σθ ρμό η Σ υβρ κάυ ό σύ Π ώ οπ άλ ου φρ ουοηλ κ ροκ η ήρμ ρ π σ ή ρ μπο λ σμημη κή ρ ω λ κώξό ω μ ρ π σηλ κ ρ κήηοπο κφορ η μπ ρ Επ πρόσθ ηυπάρουσ ρ σ οσύσ ημμ ά οσημ ρπ κυ ήσμη κήκθώφρ άρ οκ η ήρ Έ σμ ρο ησυολ κή ρ ά σθ ρμό η λλάποθ ηκ ύ σ ημπ ρ μ ημορφή ηηλ κ ρ κή Τοσύσ ημυ ό μπλ κ μό οσ ουμπροσ ού ρο ού, ώ υπάρ κησυμμ ο ήπό οσύσ ημπ ηση οφρ άρ σμ ω ροώ Η λ ο συμμ οή ουκάθσυσ ήμ ο ξ ρ ά πόπολλ ούπρά ο όπω η ύ η ουυ οκ ή ου, η σκούμ ηύμη σ οπ άλ ουφρ ουκ Κυρ ωσσυ θήκ όπου ου οκ η οβρ σκ σκ άσ σηοή ησηπόλη όπου υπάρ ου πλμβ όμ υξ ομ ώσ μ κρώ υ ή ω κ συ όμ ωφρ ρ σμά ω, οηλ κ ρ κόσύσ ημ λμβά ηπ ηση ου υ οκ ή ου(σ ήμ236η) 24

28 Σ ήμ236η-μ ροπήκ η κήσηλ κ ρ κή ρ 24 Πη ρ ηλ κρ κούυ οκ ή ου(μπ ρ ) Ωπη ρ σ ηλ κ ρ κάορ ο οσυσκ υ πουποθ ηκ ύου ρ, πρ ου ρ ( κφορ ο ) κ ο ρ πό ξω ρ κή πη ή(φορ ο ) Υπάρ ου άφορο ύποπη ώ ρ που ουπρο θ ηλ κ ρ κά ηλ κ ρ κά ο ήμ, οπ ο σημ κ πό οπο ο ηλ κ ρο ημ κο μ ροπ (συσσωρ υ ή μπ ρ ), (ultracapacitors, supercapacitors) ο υπ ρπυκ ω κ ο σφό υλο υπ ρυψηλ ώ υ ή ω (flywheels, μη κό σύσ ημ ποθήκ υση ρ ) Επ ση, υπάρ κη ολο ωκυψ λώκυσ μου(fuel cells) που ύπομ ροπω ρ Υπάρ ρ θμό π ήσ ω συσ ήμ ποθήκ υση ρ σ φρμο ο ημά ω, όπωη κή ρ (specific energy), η κή σύ(specific power), η πόοση (efficiency), η συ ήρηση (maintenance), η ρ ση(management), οκόσ ο(cost), ηπροσρμο ήκφ λ κό η προ ο π ρ βάλλο(environmental adaptation and friendliness) κησφάλ (safety) Γ ρήσησηλ κ ρ κόόημ, ηκυρ ό ρηπράμ ρο η κή ρ κθώ πόυ ήκθορ η λ ομ ρ κή υ ο ομ ουο ήμ ο Από ηάλλη πλ υρά, φρμο ηλ κ ρ κώ ο ημά ω, η κή ρ λ ό ρο σημ κή σ σ ση μ η κή σ ύ π ή ρ προ ρ πό ο β οκ η ήρ ώ κ οπο η κή σ ύπ π υ θ κλήπόοση 25

29 ουοήμ ο, ρκ ά η π ά υ ση, η άβσηκ η η κή π ηση Π ρ σσό ρ π ήσ υπάρ ου ληφθ υπόψη ο σύ ολο η ρομήμ άοση σύο ουο ήμ ο 241 Ηλ κ ροημ κοσυσσωρ υ (μπ ρ ) Υπάρουπολλο φορ κο ύποκμ θη ου ηλ κ ρ κού ο ήμ ο Σ όσόλ π ρ π ώσ όμωημπ ρ βσ κόσυσ κό Σ ο κλ σ κόηλ κ ρ κόό ημημπ ρ ημό ηπη ή ρ, κ οσυσ κό μ ομ λύ ροκόσ ο, βάροκό κο Μ μπ ρ κ σκ υά πόύοή π ρ σσό ρηλ κ ρ κάσ ο πουσυ ο σσ ράμ ξ ύ ου Τσ ο μ ρ που η ημ κή ρ σdc ηλ κ ρ κή ρ Τ ομ οπο ημ σ ο οποθ ού σμ κ άλληληθήκη ημ ουρ ήσουμ μοά μπ ρ Η μπ ρ οπράλληλοήσσ ράσυ υσμό ωμοά ω υ ώ σώσ πρ η κ άλλ ηλη άση, ση κ ρ σ ο ηλ κ ρο κόσύσ ημ σ ύο Η ρ πουποθηκ ύ σμ μπ ρ η φορά ρ άμ σ σ η κ άσ ση φόρ ση κ η κ άσ ση κφόρ ση Αυ ήη θ σ μη ημ κή ρ σ κ λμ ρ π, ό π, σ ηλ κ ρ κή ρ μ ρήση ωβσ κώσυσ κώ ουσ ο ουπου ηλ κ ρό (θ κό κ ρ η κό), ο ωρ σ κο ηλ κ ρολ ύ Τ ηλ κ ροημ κά ρά συσ κά ου θ κού ή ου ρ η κού ηλ κ ρο ου ο ομά ο ρ όυλ κό Οημ κ ράσ πουλ μβάουώρσ ύο ηλ κ ρό ουωπο λ σμ η σμ υσηκπ λ υθ ρωσηηλ κ ρο ω Τ ηλ κ ρό πρπ ηλ κ ρ κά ώ μκ οποθ ού σ φορ κ π ρ ο ωρ όμ πό ωρ σ ή Κ ά η άρκ λ ουρ η μπ ρ, οημ κ ράσ προκλ ού η ροή ηλ κ ρο ωπό ο ηλ κ ρό οσ οάλ λο Ό κάπο οηλ κ ρ κόκύκλ ωμσυ ύοηλ κ ρό ό κλ κύκλ ωμ κ υ ήηκ ηση ωηλ κ ρο ω Τσημ σύ ση άμ σσ ηλ κ ρό κ ο ξ ω ρ κόκύκλωμο ομά ο πόλο η μπ ρ Πρ π σημ ωθ ό μό οσμ κήμπ ρ σ ύ ό η κ ηση ω ηλ κ ρο ω πρ ηρ μό ο μ η προυσ ξ ω ρ κού κυκλ ώμ ο Δυσ υώ, πολλ μπ ρ π ρ πουμ μ κρή κφόρ ση ξ 26

30 φ ομ ω ά υση Γ υ όκ θ ωρού ρκλ μκρορό ποθήκ υση ρ Αυ ήημ κρή κφόρ σημπόλου ο ούκυκλώμ ο ωσ ή ω υ ό- κφόρ ση κ ρησ μοπο, π ση, ω πράμ ρο πο ό η ημπ ρ Έ ωρ σμό ωμπ ρ ώ σπρω ύουσ κ υ ρ ύουσ Μπ ρ που μπορού πφορ σ ούκσ ά ο μ κμόο ρήση( κφόρ ση) ωσ ωπρω ύουσ μπ ρ Πρ μ ο ου ύπου μπ ρ ώ ομπ ρ λ θ ου που ρησ μοπο ού σρολό, κομπ ου ράκ, κλπ κ ο μπ ρ οξ ου ου μ ου που ρησ μοπο ού σπ κάπ, ρ όφω, φκούκλπ Ομπ ρ που μπορού πφορ σ ού ο ύο ρ ύμπρο η θ ηκ ύθυ ση υ ή η κφόρ ση ωσ ω υ ρ ύουσ μπ ρ Σ ηπ ρ π ωση ω υ ρ υουσώή π φορ όμ ωμπ ρ ώ, η ημ κή ρσημπορ σ ρφ μ η σ ροφή ουρ ύμ οκημπ ρ π σ ρ ψ σ κ άσ σηφόρ ση Προφ ώ, ομπ ρ που ρησ μοπο ού σ ηλ κ ρ κά κυβρ κά ηλ κ ρ κά ο ήμ όλ υ ρ ύουσ μπ ρ, π ή π φορ ο κ ά η η κήπ ησηή μρήση φορ σ ήό ο ό ημ σ μ ημ ο 242 Τύπομπ ρ ώ Σημ κο ύπομπ ρ ώπουσ ο μηλ κ ρ κάήυβρ κάηλ κ ρ κά ο ήμ : Μολ ύβουοξ ο(lead acid) Ν κ λ ουσ ήρου(nickel iron) Ν κ λ ουκμ ου(nickel cadmium) Ν κ λ ουμ άλλουυβρ ου(nickel metal hydride) Λ θ ουπολυμ ρού(lithium polymer) Ι ό ωλ θ ου(lithium ion) Θ ού ου ρ ου(sodium sulphur) 27

31 Η μπ ρ σ ηλ κ ρ κό ή υβρ κό ηλ κ ρ κό ό ημ ξ υπηρ φορ κόσκοπόπόμ μπ ρ σ συμβ κόό ημ Σ συμβ κό ό ημ, οπρω ρ κόσκοπό ημπ ρ πρ μ άλοηλ κ ρ κό ρ ύμ σύ ομο ρο κό άσ ημ προ ο κκ η ή (μ ) ώσ κκ ήσ οόημαυ όο ύπομπ ρ συήθωκλ μπ ρ κκ ηση (starting ήstarter battery) Από η κκ ησηκ π ουο ήμ οη ροφοοσ ω ηλ κ ρ κώ συσ ημά ω μ σω ου λ λκ ήρ (ή υμό σ πλ ό ροήμ ) Σ ηλ κ ροκ η ο ήμ, ωσ όσο, ομπ ρ πρ ου συ ηλ κ ρ κόρ ύμπρο ο/ ουηλ κ ροκ η ήρ/ μ άλο ρο κό άσ ημαυ ήη φοροπο ηση ωπο λ σμ η ά κηπολ ύ συρό ρω μπ ρ ώ πό κάθ άποψη ηλ κ ροκ η ο ό ημ σ σ ση μ συμβ κόπρ π σημ ωθ ό μ μπ ρ κκ ηση πρ η ηκ σ υβρ κάηλ κ ρ κάο ήμ σσυ υσμόμμ μπ ρ υψηλή άση(high voltage battery, HVB) Η μπ ρ κκ ηση ρησ μοπο κκ ήσ ο β οκ η ήρ ώ η μπ ρ υψηλή άση ροφο ο ο ηλ κ ροκ η ήρ ή κάπο π ρ φ ρ κά ηλ κ ρ κά/ηλ κ ρο κά συσ ήμ Σ υ ά ο ήμ η μπ ρ κκ ησημπορ ρησ μοπο ηθ κ η ροφοοσ άλλω συσ ημά ω όπω πρά μ ο σύσ ημ φω σμού Προφώ, σ ηλ κ ρ κόόημ ή σ όημ μκυψ λ κυσ μου ρ ά ημπ ρ κκ ηση Οβσ κ ρ κ πη συ ά οήμ μπ ρ υψηλή άσηόπωυ ωυβρ κώο ημά ω Αυ ήηπ ησηοομά βθ ά κφόρ ση(deep cycling) κμ μπ ρ μ υ ό ο ρκ ηρ σ κόο ομά μπ ρ βθ ά κφόρ ση Τ ο μπ ρ ου ουμ κρό ρη σ μ σ ύ πό μ μπ ρ κκ ησηλλά μπορού προσώσουηλ κ ρ κή ρ μ λύ ρ ρο κά σ ήμ κθώκ υποσ ούπ ρ σσό ρ βθ κφορ σ Τηλ κ ροκ η ο ήμ υπ κάπ ού άση v Ομπ ρ μπορ σημ ουσυσ ο μο άω ω6v ή12v συ μ ωσσ ρά Αο ηλ κ ροκ η ήρπ άση240v, οό ημρ ά 40 μπ ρ ω6v ή 20 ω12v Σπολλ π ρ π ώσ, κ ο ά μ μοωμ κ λ άμπ ρ ώ, ο κθ μ θουμπ ρ φκού, συ ο μ ξύ ου πρ ου η π ούμ η σ ύ Πολλο φορ κο ύπομπ ρ ώ θ σ μοκυπό ρ υ κοπο ήσου π ήσ ηηλ κ ροκ ησησ οήμ 28

32 Προκ μ ου ληπ ήη ά κη ρήσημπ ρ ώυψηλή άσησ υβρ κά ο ήμ θ ωρ σκόπ μο φ ρθού πλ ο κ ήμ που προ κυψπό ηύξηση η άσησ μπ ρ ωσυ μβ κώο ημά ωσ η κ ου 1950 πό 6V σ 12V Κ ρή, ηφόρ ση ω μπ ρ ώ μπορούσ ύ ρη κμμ κρό ρη κ πό ηση ημπ ρ Επ ράπηκημ ωση ουμ θου ωκλ ω ω ομ ουό μ πλάσ άση π ού πλ οημ σή ση ηπροή η ποσό η σύο Τ πλ ο κ ήμ σ ύουκ σύ ρο συμβ κάοήμ Εώ, β β, θ πρ π προσ θ κη ρκώυξ όμ η ρήσηηλ κ ρ κώσυσ ημά ω Εκ μά ό ο2007 η ή ησησηλ κ ρ κή σ ύκυμ μ ξύ800w κ 1500W, σμ ρ κά ρό θ 3000W-7000W Η ύξ ηση υ ή μπορ κλυφθ υξά ο η ωρη κό η ημπ ρ κ ου συσ ήμ ο φόρ ση υξ άο η άση Η ύ ρηλ ύση προ μό ρηπρά ο οόό οη σμ λ ύ ρ κβρύ ρ μπ ρ η ση ω ρ υμά ωθ μ κρό ρη, ομ θο ωκλ ω ωθ μ κρό ροκ π θ ή ση σ άθμ ση ηύξ ηση ουβάρου ημπ ρ Μ η λ ο κή,προωθ κηύξ ησηπό 12V σ 42V Η λο κήκολουθ κκ ά ησ σηηλ κ ρ κώκυβρ κώ ηλ κ ρ κώο ημά ω Η υψηλή άσηπ πο ρ ψ ηά κη μ άλ κλώ κ ωού Επ ση, ηρώ η ση ουρ ύμ ομηλ ή κλύ ροκ μπ ρ Η πρώ η ά ουηλ κ ρ κούο ήμ ο η General Motors (EV1) ρησ μοπο ούσ κοσ ξ μπ ρ μολύβουοξ ο ω 12V Ομ μοωμ μπ ρ συ ο σ σ ρά Έ σ, ο συ ολ κό συσσωρ υ ήπρ 312V άσηκ ύ 595kg Η πόσ ση υ ο ομ άμ σσ ύο ο κ φορ σ ή 88 ω153km Η πόμ ηκ λ υ ά ω EV1 ρησ μοπο ούσ μπ ρ Ν κ λ ου μ άλλ ου υβρ ου κ ρκ ηρ ο πό λφρώμ λύ ρηυ οομ Οσυ ολ κόσυσσωρ υ ήσ υβρ κόόημκ σκ υά υπ κάπόμ ρ κάκυλ ρ κάήπρ σμ κά σ ο Έ ο οσυσσωρ υ ήσυ ό ρ ο ομά μπ ρ ΥΤ (HV battery)τκυκλώμ υψηλή άσησ όημ ωρ ο πό ομ θ ο κ ο ρώμ Τκλώ ουπ ύ ρημό ωσηκπορ οκλρώμ Ομο ω κοσύ σμο ουπορ οκλ ρώμ Σπολ λάο ήμ κλώ υψηλή άση οποθ ού σπορ οκλθωράκ σηήθήκη Επ πρόσθ,ομπ ρ κ 29

33 συσ ήμ υψηλή άση ουπρο οπο η κ κ μ η ξη Υψηλ ή Τάση 243 Πράμ ρομπ ρ ώ Ο ρκ ηρ σμό ηπο ό η μ μπ ρ κησυ κρ κήμ λ η ω φόρω ύπω μ ξ ύ ου π υ ά μ η θ σπ ση συ κ κρ μ ω πρμ ρωοσημ κό ρ πό οπο φ ρο πρκά ω 2431 Τάσ σ ο ωκμπ ρ Πρόκ ηπρώ ηπράμ ροπου ξ ά κ ό σολ μ μπ ρ Η άσησ ο ου η φορά υμ κούπουπ ύσσ άμ σ σ θ κ κ ρη κ πλάκ μ σσ οηλ κ ρολύ η Εξ ρ ά πό υλ κά ωπλκώ, οηλ κ ρολύ ηκ ησυ κ ρωσή ου Η άση ουσ ο ου πρμ πά σ θ ρήλ λά ξ ρ ά πό ηκ άσ σηφόρ σηκ η θ ρμοκρσ ουηλ κ ρολύ η Η ο ομσ κή άση ημπ ρ η άσηπου προκύπ πό οπολλπλσ σμό ηο ομσ κή άση όσ ο ουμ ο ρ θμό ωσ ο ωπουπρ ου οσύ ολο ημπ ρ Όπω ήη φ ρθ, ο άσ ωμπ ρ ώυτ σ ηλ κ ρ κάο ήμ κυμ ο πό 100V μ ρ600v Επ ση, σ υβρ κάηλ κ ρ κάο ήμ πουκυκλοφορούυ ή ησ μήσ η π κόσμ ορά ηοομσ κή άση ωμπ ρ ώυτ κυμ πό200v π ρ πουμ ρ350v πρ που 244 Χωρη κό η μπρ Το ηλ κ ρ κό φορ ο που μ μπ ρ μπορ πρ σφώ η κρ σ μό ρηπράμ ρο Ω ωρη κό η (capacity) μ μπ ρ θ ωρ η ποσό η ω λ ύθ ρωηλ κ ρ κώφορ ωπουπρά ο πό ο ρόυλ κό σ ορη κόηλ κ ρό οκκ λώο πό οθ κόηλ κ ρό ο Η μοά 30

34 μ ρησή ου οcoulomb (C), οηλ κ ρ κόφορ οπουμ φ ρ πό ρ ύμ ση1 Ampère (Α) σ υ ρόλ π ο Ε ού ο, υ ήημο ά κ άλληλμ κρή Α ' υ ού ρησ μοπο οah (1Ah = 3600C): φορ οπου μ φ ρ πόρ ύμ ση1 Α σμ ώρ Η ωρη κό η μ μπ ρ, πρά μ, 10Ah Αυ όσημ ό μπορ πρ ρ ύμ ση1α 10 ώρ, ή2α 5 ώρ, ήσ ηθ ωρ 10 A 1 ώρ Σ ηπράξη, ώμ μπ ρ μπορ σθ ση πρ ρ ύμ ση1a 10 ώρ, ά πορροφώ πόυ ή10a, θ ρκ σ λ ό ροπόμ ώρ Η ωρη κό η ωμ άλωμπ ρ ώπουρησ μοπο ού σ ηλ κ ρ κάο ήμ φρ συ ήθ ωσ κφόρ ση5 ωρώ Το ά ρμμ φ ρ σμ μπ ρ μ ο ομσ κή μή100 Ah Πρ π σημ ωθ ό ά οφορ οφ ρ σμ ώρ, η ωρη κό η μ ώ σ π ρ που 70 Ah Α θ, ά ο ρ ύμ πορροφά π ορ ά, σ ω20 ώρ, ηωρη κό η υξ ά σπ ρ που110 Ah Αυ ήηλ λήσ η κ ό η μφ λ όω ω π θ ύμη ω υ ρ υουσώ ράσ ωμ σσ ηκυψ λη Η π ρση π οξ οπρόσ κ ησ ημπ ρ μολύβουοξ ο, λλ ά μφ σόλ ου ου ύπου Έ σημσ σ θ σηκ προβλ ψ κρ βώ πο λ σμ υ ού ουφ ομ ου Η ωρη κό η μ μπ ρ σah προσωπ ύ πό ο ράμμq 2441 Ρυθμό κφόρ οση(discharge rate) Ο ρυθμό κφόρ ση οηλ κ ρ κόρ ύμμ οοπο ο κφορ μ μπ ρ Ο ρυθμό κφρά ωρυθ μόq/h όπουq ηωρη κό η η μπ ρ κh ο ρό ο κφόρ ση σ ώρ Γ μ μπ ρ μ ωρη κό η Q (Ah) που κφορ σρό οδt, ορυθμόκφόρ ση Q/Δt 2443 Κ άσ ση κφόρ ση(state of Discharge) 31

35 Ηκ άσ ση κφόρ ση(sod) μ ρο ουφορ ουπουπομκρύ πό ημπ ρ 2444 Βάθοφόρ ση(depth of Discharge) Τοβάθο κφόρ ση(dod) οποσοσ ό ωρη κό η ημπ ρ ω προ οοπο ο κφορ σ ημπ ρ κ ά η ρήση η Εκφόρ σημ μπ ρ σποσοσ όμ λύ ροπό80% ηωρη κό η ο ομά βθ ά κφόρ ση(deep discharge) 2445 Ε κή ρ (Specific Energy) Ω κή ρ μ μπ ρ ορ η ρ κή ωρη κό η ά μο ά βάρου ημπ ρ (Wh/kg) Ηθ ωρη κή κή ρ ημ σ η ρ που μπορ πρ θ ά μοά μά ου ρ ού υλ κού Ο πρκ κ μ η κή ρ ωσ όσορκ ά μηλό ρ πό θ ωρη κά μ σ Εκ ό πό ου άφορου π ρ ορ σμού που ου μ ώσου η άση ουσ ο ουκ μπο ου ηπλήρη ρήση ου ρ ού υλ κού,οκ σκυσ κ ά κ ημπ ρ προσθ ουσ οβάρο η ωρ όμω προσφ ρου πο σ ηπρ όμ η ρ Προκ μ ου κ μηθ η κ ση η φοράάμ σσ μ ηπρκ κήκ ηθ ωρη κή κή ρ μ μπ ρ πρ θ οπρά μ ημπ ρ μολύβουοξ ο Απο κ ύ ό μό ο ο26% ουσυολ κούβάρου ημπ ρ συμμ σ η πρω ή ηλ κ ρ κή ρ (45Wh/kg πό η θ ωρη κή μή ω 170Wh/kg) Τουπόλο ποποσοσ όσ μ(1) μήμ ου ρούυλ κούπου κφορ μ ο ρυθμό που π ο ηλ κ ρ κό ό ημ, (2) ρό που ρησ μοπο ο ηλ κ ρολύ η, (3) πλ μ μολύβ ου η συλ λο ή ρ ύμ ο, (4) υλ κά ουπόλουκ ουσυ σμου ημπ ρ κ(5) π ρ βλημκ ωρ σ 32

36 2446 Ε κή σύ(specific Power) Η κή σ ύμ μπ ρ ορ ωημ σ η σ ύάμοάβάρου ημπ ρ πουμπορ πρ θ σ μ κρό ρο κό άσ ημ Η κή σύ σημ κή ημ ωση ουβάρου ημπ ρ κάσ φρμο πουπ ούυψηλή σύ,όπω υβρ κάηλ κ ρ κάοήμ Σ ήμ2446-τομήμπ ρ 33

37 2447 Ε ρ κήπόοση Οπώλ ρ κ σ ύοκ ά η κφόρ σηή ηφόρ ση μφ ο μ ημορφήπώλ άση Έ σ, ηπόοση ημπ ρ κ ά ηφόρ σηή η κφόρ σημπορ ορ σ ωολό ο η άσηλ ουρ ουκ λ ούπρο η θ ρμου μ κή άσηηλή κφόρ ση: V n V0 φόρ ση: V n 0 V Η άση ω πόλω, ωσυ άρ ηση ου ρ ύμ οκ η ρ που ποθηκ ύ σ η μπ ρ ή ηκ άσ ση φόρ ση, μηλ ό ρη σ η κφόρ ση κ υψηλό ρη σ η φόρ ση πό ο ηλ κ ρ κό υ μ κό που π ύσσ πό μ ημ κή ρση Σ ο σ ήμ 2447β π κο η πόοση ημπ ρ μολύβουο ξ οκ ά η άρκ ηκφόρ σηκ η φόρ ση ωσυάρ ηση ηκ άσ σηφόρ ση(soc) Πρ ηρ ό η πόοση ουσυολ κούκύκλ ου ημπ ρ προυσ ά μ σ οσ ημ ση η π ρ ο ή ηκ άσ σηφόρ ση Επομ ω, ημοά λ ουλ ουρ η Σ ήμ2447 () Σήμ2447(β) μπ ρ όυβρ κούηλ κ ρ κούο ήμ οθπρ π λ ηκ άσ ση 34

38 φόρ σή ηώσ βρ σκ σ ομ σο ου ύρου μώ ουsoc σώσ β λ ώ ηπόοσηλ ουρ κπ ρ ορ ηύξηση ηθ ρμοκρσ πουπροκλ πό πώλ ρ Υψηλή θ ρμοκρσ θ μπορούσ προκλ σ φθ ορ σ ημπ ρ Σ ήμ2447-δομήμπ ρ 25 Ηλ κ ροκ η ήρ Οηλ κ ροκ η ήρ (σ ήμ 25) που ρησ μοπο ού σ ηλ κ ρ κά υ οκ η κρ ο σ κ η ήρ Συ ού Ρ ύμ ο κ κ η ήρ Ε λ λσσόμ ουρ ύμ ο Οκ η ήρ ΣΡ κρ ο σ: Κ η ήρ ξ ηκ πράλληλη ρσηη ρήση ωοπο ω κ υ ηλ κ ρ κάοήμ μ μ κρόβάροκμ κρήμ φορ κή κ ό η Κ η ήρ ρση σ ράη ρήση ωοπο ω κ υ φορ η ά ρ ούκ κάοήμ μ άλουβάρου πουπ ούμ άληροπή κκ ηση Κ η ήρ μ κ ή ρσηη ρήση ω οπο ω κυ φρμο βρω ύπου(π λκυσ ήρ ) Κ η ήρ μό μημ ή σηη ρήση ωοπο ω κ υ πολ ύμ κρ μη (π π ) λλάκ μη μ λύ ρη σ ύο(π ποήλ, ηλ κ ρ κά ο ήμ ) Οκ η ήρ λλσσόμ ου ρ ύμ ο κυρ ω ο π ω κο, κ ρ ου η προ μηση ω ρ υη ώ ου πολλά προ ρήμ συ κρ όμ ομ ου σ ο ουσυ ούρ ύμ ο Μ κρόβάροκμ κρό 35

39 ό κο,μ λύ ρη σ ύ, υψηλό ροβθ μόπόοσηκμ λ ύ ρηροπήσ ρ ψ ω, ωφ λ μη π ηση, βρ σκο ύκολ σ ο μπόρ ο, ου λ ό ρη κ ο κο ομ κό ρησυ ήρηση Σήμ25-Μο λοηλ κ ροκ η ήρμμο ά λ ου Σ ηλ κ ρ κόκ η ήρσυ ούρ ύμ οσυ υπάρου φ όμ ουκ η ήρκ η ή ρ φούουσ σ κά η μη ήλ λάμ φορ κήροή ρ (Μη κή ρ - Ηλ κ ρ κή ρ ) Συ κ κρ μ ημό η φορά ό οψήκ ρ σ ημ ηλ κ ρο ή ρ πο λ ού ου ρ υμ οό, ώσ οηλ κ ροκ η ήρ ουρ υμ ολήπ Έ σκθώ κ η ήρυξ ά ησ ροφ λ ουρ ου ημ ουρ σ ο ω όμ ηλ κ ρ ρ κήύ μηηοπο θ σ ηηλ κ ρ ρ κή ύμη που ροφοο ο ω ό Δηλή ο κ η ήρ λ ουρ κσ ή ρ που ροφοο θ ο ωό μ ώ ο ο ρ ύμ που ο ρρ Οηλ κ ροκ η ήρ κρ ο σ"συ ούρ ύμ ο " (DC motors) κ σ " λλσσόμ ου ρ ύμ ο " (AC motors) Ο ηλ κ ρoκ η ήρ λλσσόμ ου ρ ύμ ο κρ ο π μ ρου σ ο υ "σύ ρο ου " ή " π ω κούκ η ήρ " κσ ου"σύ ρο ουκ η ήρ " 36

40 251 Από ηπο λ οηλ κ ροκ η ήρ Οηλ κ ροκ η ήρ πο λού πό: ΤοΔρομ : Ο Δρομ πο λ πό οηλ κ ροφόροω όοοπο ο οποθ ημ οσπυκ π ρ λ ξ (σπ ρ ) ώσ π ρ όσο μ λ ύ ρομήκο ωού ομ οό κο ΤοΣ ά η: Ο Σ ά ηπο λ πόμό μουή η ούμ ή ο οπο οημ ουρ ού ομ η κόπ ο Τ Ψήκ ρ : ΟΨήκ ρ ρ ο σ πφήμ ο ρομ ροφοο ώ ομρ ύμ 252 Σ ο ηλ κ ροκ η ήρω Τπρ η σ ο κάθηλ κ ροκ η ήρ οπο κπροσ ορ ου υ ό μπορ κά : 1 Ηπ ούμ η άση η ροφοοσ ουσβολ(v) 2 Το ο ηπ ούμ η άση, συ ή λλσσόμ ο ρ ύμ, η συ ό η ου λλσσόμ ου ρ ύμ ο, φόσο πρόκ ηλ κ ροκ η ήρac κπροφ ώσκύκλου ά υ ρόλ π ο(c/s) ή (Hertz) 3 Η σ ύ ουκ η ήρσ(w ήhp) 4 Η ση ουρ ύμ οσμπ ρπου ρρ οκ η ήρ,κ 5 Η ποκ ώμ η ύ η π ρ σ ροφή ουάξ ο ουκ η ήρσσ ροφ άλ π ό(rpm ήrpm) Όλ πρπά ω σ ο φ ρο ρ μ, πό ουκ σκ υσ, σ κή σωμ ωμ ησ οηλ κ ροκ η ήρπ κ κθώκορ θμό η κρ ση ουυπουρ ου Β ομη μπορ κή άθ ση ή άλλ σύμβολ π σ οπο ησησφλ ούλ ουρ 37

41 253 Βσ κ ώσ ηλ κροκ ηήρ Ο κόλουθ 7 σημ ώσ φορού κά όλ ου ου ύπου ω ηλ κ ροκ η ήρωοβσ κ ώσ ωοπο ωκρ ο πρ η : 1 Το σ ρ π ό ηρήση ωηλ κ ροκ η ήρω ο ό σύ μόο σμη συ ούρ ύμ ο Οκ η ήρac μο ά ουπόλυ προ ή ρ κου πο υ ήη σ ροφή πρ ω ή ρ ου κ ά η ρήση ου 2 Οκ η ήρ AC, ξάρ η μο οφσ κοή ρ φσ κο κ σκ υσ κάπολύπλούσ ρο π ήκρ βώ πλλμ οπό οσυλλ κ η, ρή ου ρηφρο συ ήρησημσυ π πλ ο κ ού ωκ η ήρωσυ ού 3 Τοηλ κ ρ κόρ ύμπου ρρ οκ η ήρκ ά η κκ ησή ου 1,5 φοράπ ρ πουμ λύ ρο ουφ ρόμ ουσ η κ κήπ κ (Γ ολ όου ό ρησ μοπο ού ροκ η οή υ όμ ο κκ η (starters) ή κόπ μ ωσηρ ύμ ο 4 Η ύ η π ρ σ ροφή ωκ η ήρωdc μπορ ρυθμ σ μ σω η μ βολή η ση ουμ η κούπ ου ου π ω μκ άλληλο ροοσ ά η που φ ρ σ ρά, ώ σ ουσυ ήθ κ η ήρ AC η ύ η π ρ σ ροφή ρυθμ φού ξ ρ ά πό ησυ ό η ου λλσσόμ ουρ ύμ ο 5 Όσουξά οπρο οάξ ο ουκ η ήρσυ όμ ομη κόφορ ο όσο κ ο ρ ύμ που ο ρρ ( ηλ ή ο ρ ύμ που ρβά ο κ η ήρ ) υξά Αμάλ σ υ όυξ ηθ π ρ ωκ σκυσ κώ ορ ω οβ β ο ό θκ ησφάλ πουπροσ ύ οκ η ήρ, όμωπρβ σ κ οόρ οσφλ ό θ κούοπ ρ λ ξ, μ συ π η ρήσ υση ουκ η ήρ 6 Εκ ό ου π ρ ο κού λ ου κκθρ σμού ου συλ λ κ η κ ω ψηκ ρώ(ή ω κ υλ ω φόσοφ ρο ) π κηλ π ση ω σφ ρο ρ β ω (ρουλ μά ) ή ω κου ω μ ου προβλ πόμ ου ρσ όρου 38

42 7 Όπωόλ ομη, κοηλ κ ροκ η ήρ ου άκη σωσ ού ρ σμού 39

43 ΚΕΦΑΛΑΙ Ο3 Τηλ κ υθυ όμ οηλ κροκ ηοό ημ 31 Π ρ ρφήηλ κ ροκ η ουμο λου Τομο λο(σ ημ31) πουπρ ράφ συ ό οκ φάλ ο ηλ κ ροκ η ου οκ η οπουκ μ ηλ κ ύθ υσηκπο λ πό πρκά ωμ ρη: Μη DC κ η ήρ μψήκ ρ (brushed) μ άοση ηκ ηση Μη ήdc κ η ήρbrushed οσύσ ημ ύθυ σηο ήμ ο Μπ ρ Ni-Cd 1800 mah 96V Μπ ρ ΑΑ800 mah 12V Μπ ρ 9V Κ ρ κήμοά λ ουμ κ ησύρμ ο Μοάμπομπό ηλ κ ύθυ ση ουοήμ ο Όρ ομlcd οθ όη μ ρησηkm/h μ σθη ήρ Λμπ ήρ φω σμόο ήμ ο Τρο ομ άμ ρο36 Κ ρ που σήμ Hz Σ ημ31-τηλ υκ υθηομ οό ημ 40

44 32 Ηλ κ ροκ η ήρμο λου Από οηλ κ ροκ η ήρ(σήμ32) οοπο ο οjp PRO POWER 480 MOTOR όπωβλ πουμκσ η κόκ οποθ ημ οσ οπ σω μ ρο ου μο λου μ Συ μ σύσ ημ μ άοση κ ηση ο όπο ο πο λ πό 3 οο ω ού ρο ού φο ρ κή μ ρου Ο κ η ήρ συ μκλώ πό ηκ ρ κήμο ά λ ου πάρ ροφοοσ Σήμ32-Ηλ κ ροκ η ήρμο λου Σήμ32-Ηλ κ ροκ η ήρμο λου Έ άση ροφοοσ 36-12V κό 72V Επ ση κφορ ο σ rpm μπόοση69%, βρο92g Η άμ ροάξ ο 2,3 λ οσ άκ ουκ η ήρ27,7 mm Απο λ πόυομ ρη: ο ρομ (σήμ32 ), ο σω ρ κόμ ρο ημη ή οοπο οκ λ ύθ ρ, κ οσ ά η(σ ήμ 41

45 32β), οξ ω ρ κόμ ρο(κ η ο) Τόσοσ οσ ά ηόσοκσ ορομ υπάρου υλκώσ (slots) η οποθ ησηω ώ Σήμ32β-Σ ηκ η ήρdc Σήμ32-Δρομ κ η ήρdc 33 Μπρ μο λου Σ ομο λομ ουμ υομπ ρ κλ ουκμ ουμ ρκ ηρ σ κά 1800 mah μ96 V, (Σήμ33β) μ μπ ρ 800 mah μ12v (Σ ήμ33) ημο ά λ ουκμ μπ ρ 90 V (Σήμ33) ο ηλ ρ σ ήρ ο Τ υο μπ ρ ω9,6 V ουμσυ σ πράλληλ μ ξύ ου υξ ήσουμ η συολ κή ωρη κό η κ ουμ μ λ ύ ρη άρκ λ ουρ ουηλ κ ροκ η ήρ 42

46 Ομπ ρ υ μό ο ηπρώ ησ σηκ ηόπ σθ Η ύ ρημπ ρ που 12V πο 800 mah, η ύ ρησ ση ποκλ σ κάκυ ή συ μ ο οθ κόπόλοσ ημο ά λ ουκ ο ρ η κόσ ο κόπ η Σήμ33-Μπ ρ 12V 800 mah Σ ήμ33β- Μπ ρ 96V 1800 mah Σ ήμ43μπ ρ 9V 43

47 34 Κ ρ κήμο ά λ ουμσύρμο κ η Η κ ρ κή μο ά (Σήμ 34) λ ου ου ηλ κ ροκ η ου μο λου πο λ πό άφορξ ρ ήμ (ρ λ, ό ου, σ άσ, κρύσ λλ ο ο σήμ,πλκ, κλώ, σ πάκ ) Πά ωσυ ή συ μ ο2 μπ ρ, ο σύσ ημ ο φώ ω, ο σύσ ημ ύθ υση, ο κόπ η ου κυκλώμ ο, ο ηλ κ ροκ η ήρ Ηλ ουρ ω ξ ή : ημ μπ ρ που 9V συ μ ηπά ω σ ημο άπου ορ ύμ η1η σ ση ουηλ κ ροκ η ήρκ η όπ σθ κπ ρ άπό ρ λπου λ οπό θώσ η ολήκπό θ η κόψ μ σω ουchip κ η ηλ κ ύθυ ση Το ο σύ κ η ύ ρη μπ ρ που 12 V κ σ μ η 2η σ ση ου ηλ κ ροκ η ήρ Μσυ υσμό ω2 μπ ρ ώ(12 volt, 9 volt) ο οκλ ου κ φώ ουσυσ ήμ ομ Σ ησυ ουμ οσύσ ημ ύθυσηπου υρ ά ξ άρ σ ρά οόπο ο σύρμ η ολήμ chip κμρ λ Το π ο βσ κό που κά η μοά ρ ύμ λ όμ ο σ ο ηλ κ ροκ η ήρμ Σ ήμ34- Μο ά λ ουμο λου 44

48 35 Μο άμπομπό ηλ κ ύθυ ση ουοήμ ο Ημο ά μπομπό π ρ πουσ ηκ ρ κήμο άλ ουπλ άυ ήη μοά σ λ οσήμσ ηκ ρ κήμο ά λ ου(σ ήμ35) Σήμ35-Μοά λ ου ρ σ ήρ ο Σήμ34-Μοά λ ου ρ σ ήρ ο 45

49 36 Όρ ομlcd οθό η μ ρησηkm/h μ σθηήρ Ε όρ οπουμ ρά η ύ η κ ηση ουηλ κ ροκ η ήρσ ο ροόκπο λ πόμ LCD οθό η(σήμ36), σθη ήρπου οποθ ημ οκο άσ ο ρο όπάωσ ομάξ ωμ(σ ήμ36 ) κ μ ή η που οποθ ημ οπά ω σ ο ροό(σήμ 36β) Ό υρά ο ρο ό π ρ σήμο σθη ήρκμ η ύ η Τοόρ ου ό ο πλ ο κ ημ η άμ ρο η ά ου ρο ούωπράμ ρο Σήμ36-Οθόηlcd ξ ημ ρήσ ω Σήμ36β-Μ ή ηορ ά ουμ ρηση 46

50 Σ ήμ36 -Α σθ η ήρόπουπ ρουμ ξ 47

51 Κ φάλ ο4 Προσομο ωμ ομο λ ο 41 Ε σ ω ήσοsimulink Τολο σμ κόπκ οsimulink μ προ κ ση ουmatlab που π ρ π σ ουρήσ κ σκ υά ουμ ύ η κκρ β υπολο σ κάμο λ υμ κώ συσ ημά ω ρησ μοπο ώ μπλ οκ ράμμ (block diagrams) Ε, σ, ύκολουλοπο ού πολύπλοκμο λμη ρμμ κώσυσ ημά ω, όπω π σηκ π ξ ρά ο λο κάήψηφ κάσήμ Επ πλ ο, κ ά ηκ σκ υή όμο λουσ οsimulink υ ήηημ ουρ ρφ κώ πρσ άσ ωπου ου ηπρόοο ηπροσομο ωση, υξ άο σημ κά ηκ όηση ησυμπ ρ φορά ου συσ ήμ ο Μ η κ σκ υή μπλοκ ρμμά ωποφ ύ ουμ ημ λ η ωσυσ ημά ωωηλ κ ρο κ άξ κσ ολούμσ μόομ ό η ω φόρωβθμ ω 42 Π ρ ρφήουμο λου Το μο λο μπο λ πό άφορ blocks που πήρμ πό η β βλ οθήκη ουsimulink, μ ρ κάπόυ ά π οβσ κά π ρ ράφουμκπ ο κά ωσ η ό η 43Σ οσ ήμ421 βλ πουμ οπροσομο ωμ ομο λο ηλ κ ροκ η ο ό ημ σ άφορ blocks όπω μπ ρ, ρ λ, ηλ κ ροκ η ήρ, πλμο ράφο(scope), σ ση 48

52 1 Constant Manual Switch Forward/Backward Switch Gear Switch Inverter 0 Constant1 Scope4 ON/OFF Control2 ON/OFF Control Scope1 + m 3 c _ 1 2 Constant2 Relay F1 B2, 96V Scope TL c 2 A+ Relay F2 F+ 1 Scope2 + m m dc AF- DC Machine DC Voltage Source _ B1, 6V Parallel RLC Branch Σ ήμ421-τομο λ οσ σμ οσ οsimulink 49

53 43 Π ρ ρφήωblocks πουρησ μοπο ήσμ Ο ομσ Σύμβολο Σύ ομηπρ ρφή Ηλ κ ροκ ηήρ Μπορούμούμ η ύ η, ηροπήκ σ ροφ ου κ η ήρσκάθσ μή Μπρ Έουμ ηυ ό η π λ ουμ, άφορου πρμ ρου ημπ ρ Τορλ μκθορ ορ ύμ πουπ ράσ κύκλωμ Ρ λ Εμφ σήμ που ξ λ σσο σ ο ρό ομ η μορφή ρφ κήπράσ ση (πλμο ράφο ) Έ η υ ό η υ όρο η μφά σηύοήπ ρ σσο ρω σημά ω Πλ μοράφο Scop e 50

54 44 Απο λ σμ προσομο ωση Από ηπροσομο ωση μσ ο Matlab/simulink μόθηκη υκ ρ πάρουμκάπο πο λ σμ πό ρφ κ πράσ ση Τ πο λ σμ σσ σημ οηλ κ ροκ η ήρ(ροπήηλ κ ροκ η ήρ, σ ροφ, κ άση ρ ύμ οπουκ λ ώ, κμσ σημ ά οσηκ βω ου) Επ ση ουμπάρ κπό υομπ ρ μ ρήσ κ ά ηκκ ησηκ η άρκ λ ουρ ουκυκλώμ ο 441 Σ σημ άοση<<1>> Σπρώ ηφάσηθξ κ ήσουμμ πο λ σμ η <<1>> σ ση μ άοσηόσοφορά οηλ κ ροκ η ήρ(σ ήμ441) Σήμ441-Απ κό ση ωρκ ηρ σ κώσ ο ω ουκ η ήρμσ ση μ άοση<<1>> Σ ο σ ήμβλ πουμ σ ροφ ουηλ κ ροκ η ήρ μσ σημ ά οση <<1>> που 225rad/sec κμ υπολο σμό πρ που2150rpm Επ ση, 51

55 βλ πουμπόσομ άλ η η σηρ ύμ οκ ά η άρκ η κκ ηση ου ηλ κ ροκ η ήρκσ ησυ πόσομ ώ Το συμπρσμ ό ο ηλ κ ροκ η ήρ η μ λύ ρη κ άλωση ρ ύμ ο ηρ ά σ η κκ ησηκσ ηλ λήσ σημ άοσηπουθ ούμκπ ο λ υ κάπ οκά ω Σ ύ ρηφάσηθούμ πο λ σμ η <<1>> σ σημ άοση όσοφορά ημπ ρ 96V(σ ήμ441β) Σήμ441β- Απ κό ση ω ρκ ηρ σ κώ ημπ ρ 96V Σ οσ ήμβλ πουμπόσο φορ σμ ηημπ ρ κάπουσ 100% κσ πολ ύλ ο ρο κό άσ ημμ ώ ρκ άσ ρό ο20 λ π ά 52

56 442 Σ σημ άοση<<2>> Σ ρ ηφάσηθ ούμμ πο λ σμ η <<2>> σ σημ ά οση όσοφορά οηλ κ ροκ η ήρ(σ ήμ442) Σήμ442-Απ κό ση ω ρκ ηρ σ κώσ ο ω ουκ η ήρμ σ σημ ά οση <<2>> Σ ο σ ήμβλ πουμ σ ροφ ουηλ κ ροκ η ήρ μσ σημ ά οση <<2>> που 275rad/sec κμ υπολο σμό πρ που2700rpm Επ ση, βλ πουμπόσομ άλ η η σηρ ύμ οκ ά η άρκ η κκ ηση ου ηλ κ ροκ η ήρκσ ησυ πόσομ ώ Τοσυμπ ρσμ ό οηλ κ ροκ η ήρσυ ή ηφάση ροφοο μρ ύμπό η ύ ρημπ ρ που 12V κ σ ουμυ ή η άφορ κσ σ ροφ κ π σησ η άση 53

57 Σ ρ ηφάσηθ ούμ πο λ σμ η <<2>> σ σημ ά οση όσοφορά ημπ ρ 12V(σ ήμ442β) Σ ήμ442β- Απ κό ση ω ρκ ηρ σ κώ ημπ ρ 12V Σ οσήμβλ πουμπόσο φορ σμ ηημπ ρ κάπουσ 100% κσ πολ ύλ ο ρο κό άσ ημμ ώ ρκ άσ ρό ο20 λ π ά 54

58 43 Σ σημ άοση<<1>> κ<<2>> μ Συ ή ηφάσηθ ούμσ άφορ λ λ ωσ σ ω<<1>> κ<<2>> μ βάλ λο οσ ροφ ουηλ κ ροκ η ήρκη ση ουρ ύμ ο(σ ήμ 43) Σ ήμ43-απ κό ση ω ρκ ηρ σ κώσ ο ω ουκ η ήρμσ ση μ άοση<<1>>κ <<2>> μ Σ οσ ήμβλ πουμσ η κκ ηση ουηλ κ ροκ η ήρσ ησ ση<<1>> ο σ ροφ ουηλ κ ροκ η ήρ 225rad/sec κη ση ύρω σ 5Α κμ λλ ή ησ<<2>> σ ση ουμύξ ηση οσ ροφώ ουηλ κ ροκ η ήρσ 275rad/sec κ σησ 8Α Τοσυμπ ρσμ ό υξά ουμ η άση ου ρ ύμ οπό 96V σ 12V ουμύξηση οσ ροφώ 55

59 Συμπ ράσμ Τοκύρ οθ μ η ρ σ μ ηπροσομο ωσηκηλ ουρ ό ηλ κ ροκ η ουο ήμ ο ρησ μοπο ώ ηβοήθ ουπκ ουmatilab SIMULINK Επ λ ξ μ οπκ οmatilab η υ ό η πρ οσομο ώ σπρ μ κά ομ Επ ση, μ ηπροσομο ωσημόθ ηκ η υκ ρ κ σκ υάσουμ ηλ κ υθυ όμ ο, ηλ κ ροκ η ομο λοκ πάρουμ κρ β ξ κπο λ σμ Τοηλ κ ροκ η οό ημ μη κ κπομπ ρύπωκθορύβου, μ πο λ σμ ημ ωση ημόλυ ση ουπ ρ βάλλο ο Ωσ όσο, οηλ κ ροκ η ο ό ημ μπορ λ ουρ ήσ, σπη ή ηηλ κ ρ κή ρ που σήμ ρπρά κυρ ωπόθ ρμ κούσ θμούηλ κ ρο πρ ω ήπουκ ά θρκ, π ρ λ ο κλ η κυ ό ω κ υπο η μόλυ ση ου π ρ βάλλο ο Γ πάρουυ ή ηπηήκ μπ ορσου λ ουρ ήσου, ρ ά ο ρ η οπο π ρ ου πό ρ οσ άσ πο υ ρυπ ου ο π ρ βάλλο Γ ο μ άλ προσπάθ, πκοσμ ω, ηημ ο υρ ω σ θμώπρ ωήηλ κ ρ κή ρ η ωθ ρμ κή, ηυ ροηλ κ ρ κήκ ολ κή ρ, οπο ρυπ ου η μόσφ ρ Εκ κλ, ηλ κ ροκ η ο ήμ, «ΝΑΙ», κθράκ ρυπ ου οπ ρ βάλλο Πρόλυ ά, ηλ κ ροκ η οόημ ό κλ ύ ρο η μόσφ ρπρο οπρό ρυπ μμ σ οπ ρ βάλλο, ωσό ου κ σ θού ομ ρ ώρ σ θμο ρ μ ου πό ώσ μ, μηρυπο ό, πη 56

60 ΒΙ ΒΛΙ ΟΓΡΑΦΙ Α Seth Leitman and Bob Brant, Build your own,electric Vehicle Dabney and T Harman, Mastering Simulink, Pearson Education inc, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2004 J Proakis, M Salehi and G Bauch, Contemporary Communication Systems using MATLAB, Brooks/Cole Thompson Learning inc, Toronto, 2004 Ε υ λοβχ κο, Matlab Γ Μη κ ού,έκ οσητ ολ Κοσμ ηθόωρο,σημ ώσ πό ομάθημ<ηλ κ ροκ η Ο ήμ > 57

ΈλεγχοςοθόνηςTFT μετηχρήσηολοκληρωμένου κυκλώματοςπρογραμματιζόμενηςλογικής(fpga)

ΈλεγχοςοθόνηςTFT μετηχρήσηολοκληρωμένου κυκλώματοςπρογραμματιζόμενηςλογικής(fpga) ΑλάδροΤολόΕπδυό ΊδρυμΘσσλοη ΣολήΤολώΕφρμώ ΤμήμΗλροή ΈλοοθόηTFT μηρήσηολοληρωμου υλώμοπρρμμόμηλή(fpga) Φοηή: ΤσμσλουΜωυσή Εσηηή: ΧρήσοΒ. Τ ΚθηηήΕφρμώ Θσσλοη, Ιούο2009 i Ππρομω Ππρομω...ii ΚάλοΕόω...iv Πρληψη...1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com

ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com Σ 6-60kW Τπφρμ ΕσάσπωώInternet Χώρπσώ «Κθρ» ώρ Σθμμωπωώ Ερσρ www.airedale.com Σ Πρδ ρφ Ηπρόσφ π μ σ σ δ ά ω π ρω δ μρφώσ μμ ώσ θόρ β ύ σ άσ σ. ΤEasiCool σθ σδ ρ μ όμ π ρ βά ρ βύ μ μ ρό ρδ όό. Τσ ω σμπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠOΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΟΕΛ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΡΗΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΠ ΕΡΝΗΣ

11 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠOΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΟΕΛ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΡΗΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΠ ΕΡΝΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΩΝΗΣ: «Ό λώσου Ευρωπϊκά πχίδ θ ίμσ κλύρο. Θ δκδκήσουμ μέχρ ο έλος ο ίλο». AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 2213 ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΕ ΧΑΤ ΤΡΙΚ ΤΟΥ ΓΚΟΝΣΑΛΒΕΣ Το ΑΠΟΕΛ πέυχ η πο ύκολη ίκη ου σο πρωάθλημ κώς 5-0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη ΛΑ ΙΝΙ Ι ΔΙ ο ΡΑ Ι ΙΦΕΡ Ι Α Ι Ισ ΔΛγΣΗ Π Α ΔΙ ΙΚ Τ Ι Α ΙΚ Σ Ι Δ α Δ οη Ψαρρ ν α δκα Κ ΠΑΛΛ ΝΙ Π ηρ φ ρ ε Παναγ η Λ βδα ηλ φω Ζ Παλξ η ζ ρθμ Πρωτ ΔΤΑ Ο ΠΡΟΣ κ δομκ Συνεταρομ ΔΙ ΘΝΙΣ ΙΙΙΠΟΚ Α Ι Σ ΓΙ ΛΙ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εκπόνηση εργασίας: ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα