Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,09 ανά μετοχή σε μετρητά που προσφέρει η: ALMAHOLD LIMITED. προς τους μετόχους της

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,09 ανά μετοχή σε μετρητά που προσφέρει η: ALMAHOLD LIMITED. προς τους μετόχους της"

Transcript

1 Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,09 ανά μετοχή σε μετρητά που προσφέρει η: ALMAHOLD LIMITED προς τους μετόχους της R.A.I. CONSULTANTS PUBLIC LTD Η παρούσα έκθεση έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με το άρθρο 33 (6) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 BDO Ltd

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Ερμηνεία Όρων 3 2. Σύνοψη 2.1 Όροι Εντολής Στοιχεία και πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν Περιορισμοί 5 3. Σημαντικές πληροφορίες για τη Δημόσια Πρόταση 3.1 Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Πρότασης Προτεινόμενη Αντιπαροχή Μετοχές που ήδη κατέχει ο Προτείνοντας Τίτλοι της Σκοπευόμενης Σκοποί και προθέσεις Προτείνοντα Προϋποθέσεις Δημόσιας Πρότασης Δικαίωμα εξαγοράς ( Squeeze out ) Δικαίωμα εξόδου ( Sell out ) Ελάχιστα Κριτήρια Διασποράς Συναλλαγές σε μετοχές της Σκοπευόμενης πριν την έγκριση ΕΔΠ Βάση Δημόσιας Πρότασης Οφέλη προς τους αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης Σχολιασμός της βάσης του υπολογισμού 5.1 Χρηματιστηριακή αξία Όγκος Συναλλαγών / Εμπορευσιμότητα Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή Άλλες μέθοδοι Αξιολόγηση Προτεινόμενης Αντιπαροχής 6.1 Μέθοδος Χρηματιστηριακής Αξίας Εμπορευσιμότητα Καθαρή Αξία Ενεργητικού Τελικά Σχόλια και Συμπεράσματα Βάση καθορισμού Προτεινόμενης Αντιπαροχής Ύψος Προτεινόμενης Αντιπαροχής Άποψη και Γνώμη 20 2

3 1. Ερμηνεία όρων «Προτείνοντας» «Σκοπευόμενη Εταιρεία / Εταιρεία» «Δημόσια Πρόταση», «ΔΠ» «Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης», «Έγγραφο ΔΠ», «ΕΔΠ» «Έκθεση Αξιολόγησης», «Έκθεση» «Προτεινόμενη Αντιπαροχή» «Μετοχές», «Μετοχές της Σκοπευόμενης» «Μέτοχοι» «Χ.Α.Κ.» «Μέση Τιμή Κλεισίματος» Σημαίνει την εταιρεία ALMAHOLD LIMITED Σημαίνει την εταιρεία R.A.I. CONSULTANTS PUBLIC LTD Σημαίνει την Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση προς όλους τους κατόχους μετοχών της R.A.I. CONSULTANTS PUBLIC LTD από την εταιρεία ALMAHOLD LIMITED, για απόκτηση μέχρι και 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας R.A.I. CONSULTANTS PUBLIC LTD, η οριστική απόφαση για τη διενέργεια της οποίας ανακοινώθηκε στις 29 Νοεμβρίου Σημαίνει το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2010 το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και την Οδηγία Δ.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σημαίνει την παρούσα Έκθεση Αξιολόγησης της Προτεινόμενης Αντιπαροχής. Σημαίνει το προσφερόμενο αντάλλαγμα προς τους Αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης των 0,09 για κάθε μία συνήθη μετοχή της εταιρείας R.A.I. CONSULTANTS PUBLIC LTD που προσφέρει ο Προτείνοντας στο πλαίσιο διενέργειας Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση μέχρι και 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημαίνει τις συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,17 η κάθε μία της εταιρείας R.A.I. CONSULTANTS PUBLIC LTD, με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα, αξιώσεις και απαιτήσεις που, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας R.A.I. CONSULTANTS PUBLIC LTD και τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη μετοχές, και οι οποίες είναι ελεύθερες από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και κάθε εν γένει εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δέσμευση υπέρ τρίτου, κατάσχεση ή διεκδίκηση εκ μέρους τρίτου, οι οποίες είναι ήδη εισηγμένες στο Χ.Α.Κ. Σημαίνει όλους τους πλήρως, ακωλύτως και αδιαμφισβητήτως κατόχους και δικαιούχους των Μετοχών. Σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Σημαίνει τη τιμή που προκύπτει από τον υπολογισμό του μέσου όρου της τελευταίας τιμής αγοράς και πώλησης των μετοχών. «ΚΑΕ» Σημαίνει Καθαρή Αξία Ενεργητικού, δηλαδή το σύνολο του ενεργητικού μιας εταιρείας πλην το σύνολο των υποχρεώσεων της, όπως αυτά απεικονίζονται στην κατάσταση οικονομικής της θέσης. «Επιτροπή Σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Κεφαλαιαγοράς», «ΕΚ» «Νόμος» Σημαίνει τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 (Ν41(Ι)/2007). Σημαίνει Ευρώ. 3

4 2. Σύνοψη 2.1 Όροι εντολής Το διοικητικό συμβούλιο της Σκοπευόμενης μας έχει αναθέσει την αξιολόγηση της προτεινόμενης αντιπαροχής αναφορικά με την Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση από την εταιρεία ALMAHOLD LIMITED για την απόκτηση μέχρι και 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας R.A.I. CONSULTANTS PUBLIC LTD όπως αυτή ανακοινώθηκε στις 29 Νοεμβρίου Στην έκθεση μας αναγράφεται η γνώμη μας σχετικά με τα ακόλουθα: I. Την μέθοδο που υιοθετήθηκε για τον καθορισμό της προτεινόμενης αντιπαροχής. II. Κατά πόσο η σχέση ανταλλαγής που περιλαμβάνεται στο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης είναι δίκαιη και εύλογη. Βάσει των προνοιών του άρθρου 33(6) του Νόμου ( Υποχρέωση συμβουλίου της υπό Σκοπευόμενης ), το Διοικητικό Συμβούλιο της Σκοπευόμενης οφείλει να καταρτίσει έγγραφο, στο οποίο «επισυνάπτεται έκθεση ενός ανεξάρτητου από τα μέρη της δημόσιας πρότασης εγκεκριμένου ελεγκτή, Ε.Π.Ε.Υ. ή άλλου ειδικού εμπειρογνώμονα στην έκθεση αναγράφεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα για το κατά πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι δίκαιη και εύλογη καθώς και η άποψή του επί της βάσεως του υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε προς καθορισμό αντιπαροχής.» Η BDO Ltd πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας εμπειρογνώμονα που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την Οδηγία Δ.Π.Ε. 4/2007 ( Περί της ανεξαρτησίας του εμπειρογνώμονα Οδηγία 2007 ). 2.2 Στοιχεία και πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν Η ετοιμασία της έκθεσής μας βασίστηκε: Στο ΕΔΠ, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου Στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Σκοπευόμενης για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και Στις μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου Επίσης έχουν εξεταστεί άλλες δημόσιες πληροφορίες, στοιχεία και γεγονότα που αντλήθηκαν από διάφορες πηγές, όπως: Ιστορική πορεία τιμής διαπραγμάτευσης της Σκοπευόμενης και όγκος συναλλαγών της. Στοιχεία που αφορούν διάφορες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.K. Τα πιο πάνω στοιχεία, τα οποία είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, κρίθηκαν βοηθητικά όσον αφορά τη διενέργεια της παρούσας εργασίας. Έχει θεωρηθεί ότι η πληροφόρηση που προέρχεται από εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Κ., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους για συμμόρφωση με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία και συναφείς κανονισμούς και οδηγίες, είναι ακριβής και ορθή. Ως εκ τούτου, η BDO Ltd δεν έχει διενεργήσει κανέναν έλεγχο επί των πληροφοριών αυτών. 4

5 2.3 Περιορισμοί Η Έκθεση Αξιολόγησης ετοιμάστηκε αποκλειστικά για χρήση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σκοπευόμενης για σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Με την Έκθεση Αξιολόγησης παρέχουμε τη γνώμη μας για το κατά πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι δίκαιη και εύλογη, καθώς και την άποψή μας επί της βάσης του υπολογισμού της. Η BDO Ltd δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευόμενης έναντι των μετόχων της για τη καταλληλότητα της μεθόδου που ακολουθήθηκε για τον καθορισμό της προτεινόμενης αντιπαροχής. Η ποιότητα των συμπερασμάτων στην παρούσα Έκθεση Αξιολόγησης εξαρτάται από την έκταση, πληρότητα, επάρκεια, ακρίβεια και αξιοπιστία των διαθέσιμων δεδομένων και πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της Έκθεσης Αξιολόγησης. Δεν έχουμε προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ελέγχου που θα αποσκοπούσε στην επιβεβαίωση της ακρίβειας των εν λόγω στοιχείων. Συνεπώς δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που οι πληροφορίες που μας έχουν δοθεί ή/και που παρατίθενται στην παρούσα Έκθεση Αξιολόγησης δεν είναι επαρκείς, πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες. Επίσης, λόγω της φύσης της εργασίας μας, η χρήση υποκειμενικής κρίσης σε κάποιο βαθμό είναι αναπόφευκτη. Επομένως, τα αποτελέσματα της εργασίας μας θα πρέπει να αξιολογηθούν με κριτική σκέψη, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα. Η Έκθεση Αξιολόγησης καθώς και οι εκτιμήσεις, στοιχεία και πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή, έχει ετοιμαστεί αποκλειστικά ως βοήθημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Σκοπευόμενης για διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης επί της Δημόσιας Πρότασης που έχει υποβάλει ο Προτείνοντας, και δεν μπορεί να θεωρηθεί πως αποτελεί καθοιονδήποτε τρόπο αποτίμηση της αξίας των τίτλων ή ανεξάρτητο οικονομικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ή διενέργεια μελέτης δέουσας επιμέλειας της Σκοπευόμενης, ούτε και ότι συνιστά επενδυτική, νομική ή φορολογική συμβουλή. Οποιαδήποτε απόφαση των μετόχων της Σκοπευόμενης πρέπει να ληφθεί κατόπιν δικών τους επαγγελματικών συμβουλών και με προσωπική τους ευθύνη, ενσωματώνοντας τα προσωπικά τους επενδυτικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του επενδυτικού τους χρονικού ορίζοντα. Η εργασία μας διεκπεραιώθηκε μεταξύ 13 Ιανουαρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου Δεν γνωρίζουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και εξέλιξη γεγονότων τα οποία έχουν συμβεί ή ανακοινωθεί, μετά την αποπεράτωση της εργασίας μας και τα οποία πιθανόν να είναι σημαντικά, αναφορικά με την γνώμη που έχουμε εκφέρει. 5

6 3. Σημαντικές πληροφορίες για τη Δημόσια Πρόταση 3.1 Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Πρότασης Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Πρότασης και των σχετικών με αυτήν ενεργειών, σύμφωνα με το ΕΔΠ, δίδεται στον ακόλουθο πίνακα: 29 Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Δεκεμβρίου, Δεκεμβρίου, Δεκεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, 2011 Μέχρι 21 Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Φεβρουαρίου, 2011 Μέχρι 18 Φεβρουαρίου, 2011 Ανακοίνωση διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης Ημερομηνία έγκρισης του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης Ανακοίνωση έγκρισης του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης Δημοσίευση έγκρισης του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας Δημοσίευση και αποστολή του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης και του Εντύπου Αποδοχής και Μεταβίβασης και του Εντύπου Ανάκλησης Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (30 μέρες) ελάχιστη περίοδος Κατάρτιση και δημοσιοποίηση εγγράφου από το συμβούλιο της R.A.I. CONSULTANTS PUBLIC LTD που περιλαμβάνει την αιτιολογημένη γνώμη του επί της Δημόσιας Πρότασης Ανακοίνωση αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης στο Χ.Α.Κ. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δημοσίευση αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας Πληρωμή προτεινόμενης αντιπαροχής Πληροφορίες για τη Σκοπευόμενη μπορούν να ληφθούν από το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου, 2010, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Χ.Α.Κ., (καθότι η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Κ.). 3.2 Προτεινόμενη Αντιπαροχή Σύμφωνα με τo ΕΔΠ η Προτεινόμενη Αντιπαροχή για την απόκτηση των μετοχών της Σκοπευόμενης από το Προτείνοντα είναι: Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της Σκοπευόμενης ονομαστικής αξίας 0,17 προσφέρονται ως αντιπαροχή 0,09 σε μετρητά. 6

7 3.3 Μετοχές που ήδη κατέχει ο Προτείνοντας / Ενεργούντες σε συνεννόηση Κατά την ημερομηνία του ΕΔΠ, ο Προτείνοντας κατέχει ήδη άμεσα το 59,22% ( μετοχές) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Σκοπευόμενης. Δεν υπάρχουν τίτλοι της εταιρείας που κατέχονται από άλλα πρόσωπα στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό του Προτείνοντα. Δεν υπάρχουν τίτλοι της Σκοπευόμενης που κατέχονται από επιχειρήσεις ελεγχόμενες από τους Προτείνοντες. Κατά την ημερομηνία του ΕΔΠ, τα πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα με βάση το Άρθρο 4(2)(γ) είναι ο κ. Ολύμπιος Τουμάζου ο οποίος κατέχει το 1,31% ( ) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Σκοπευόμενης και προτίθεται να αποδεχτεί τη ΔΠ. Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που ήδη κατέχονται από τον Προτείνοντα και άλλες εταιρείες και πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4(1)(η) της Οδηγίας Δ.Π.Ε. 3/2007, κατά την ημερομηνία του ΕΔΠ είναι μετοχές, δηλαδή ποσοστό 60,53% επί του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 3.4 Τίτλοι της Σκοπευόμενης Η ΔΠ των Προτεινόντων αφορά την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Σκοπευόμενης, το οποίο ανέρχεται σε ,41 διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές. 3.5 Σκοποί και προθέσεις Προτείνοντα Σκοπός της ΔΠ είναι αφενός να αποκτήσει ο Προτείνοντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ώστε να καταστεί στη συνέχεια δυνατή η έξοδος της από το Χ.Α.Κ., και αφετέρου να προσφερθεί σε όσους μετόχους επιθυμούν να αποδεχθούν την ΔΠ, ευκαιρία για ολική ρευστοποίηση από την επένδυσή τους σε Μετοχές της Εταιρείας, λόγω της χαμηλής εμπορευσιμότητας που παρουσιάζει η μετοχή στο Χ.Α.Κ. H αντιπαροχή (α) αντιπροσωπεύει υπεραξία 28,6% σε σχέση με την πιο πρόσφατα διαθέσιμη τιμή κλεισίματος της Μετοχής πριν την ανακοίνωση της ΔΠ (β) συγκρίνεται εξαιρετικά ευνοϊκά στη βάση της σχέσης μεταξύ της τιμής των μη-τραπεζικών μετοχών του Χ.Α.Κ. και της αντίστοιχης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Price/Book) η οποία ήταν 0,360. Εφαρμογή της τιμής αυτής προσέδιδε τιμή 0,042 για τη Μετοχή της Εταιρείας - 0,360 Χ 0,117 που ήταν η ΚΑΕ Μετοχής στις 30/06/2010. Διευκρινίζεται πως όσον αφορά τις εργασίες και τα επιχειρηματικά σχέδια της Σκοπευόμενης, πρόθεση του Προτείνοντα είναι όπως παραμείνουν ως έχουν σήμερα χωρίς αλλαγές στη χρήση των στοιχείων ενεργητικού, δηλαδή δραστηριοποίηση στον τομέα υπηρεσιών έρευνας αγοράς και συμβουλευτικών υπηρεσιών όπου η Εταιρεία κατέχει σημαντικό μερίδιο στην κυπριακή αγορά και σε αριθμό άλλων αγορών όπου δραστηριοποιείται. Κατ επέκταση, προκύπτει πως πανομοιότυποι είναι και οι επιχειρηματικοί στόχοι του Προτείνοντα, που είναι νεοσυσταθείσα εταιρεία (σύσταση στις 18 Μαΐου 2010) με αποκλειστική επενδυτική δραστηριότητα την κατοχή των μετοχών της Εταιρείας. Υπενθυμίζεται πως οι μέτοχοι της ALMAHOLD LIMITED (Προτείνοντα) είναι οι κ.κ. Ολύμπιος Τουμάζου και Τάσος Χαραλάμπους με συμμετοχή 50% ο καθένας, οι οποίοι ήταν και οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας πριν την μεταβίβαση των μετοχών τους στην ALMAHOLD LIMITED με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης. 7

8 Σύμφωνα με το ΕΔΠ, οι προθέσεις των Προτεινόντων συνοψίζονται ως ακολούθως: Πολιτική απασχόλησης του προσωπικού Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στην πολιτική απασχόλησης του προσωπικού που εργοδοτείται από την εταιρεία και τις εξαρτημένες εταιρείες. Διαγραφή Εταιρείας από το Χ.Α.Κ. Σε περίπτωση που ο Προτείνοντας αποκτήσει πέραν του 90% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα που του παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για δικαίωμα εξαγοράς ούτως ώστε να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, ο Προτείνοντας προτίθεται να αιτηθεί τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α.Κ., ενώ στη συνέχεια θα εξετάσει το ενδεχόμενο μετατροπής της σε ιδιωτική. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, πέραν της περίπτωσης όπου ο Προτείνοντας αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σε τέτοια περίπτωση ο Προτείνοντας θα πραγματοποιήσει αλλαγές που θα αντικατοπτρίζουν την διαφοροποιημένη μετοχική δομή και το καθεστώς μη εισηγμένης εταιρείας. Καταστατικό Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Καταστατικό της Εταιρείας εάν η Εταιρεία παραμείνει εισηγμένη στο Χ.Α.Κ. Εάν αποκτηθεί ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (με άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς) και η Εταιρεία διαγραφεί από το Χ.Α.Κ., ο Προτείνοντας θα εξετάσει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης αλλαγών στο Καταστατικό της Εταιρείας. Νοείται πως εάν μετά τη διαγραφή αποφασιστεί η μετατροπή της σε ιδιωτική, θα γίνουν οι σχετικές τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Εταιρείας. Στοιχεία Ενεργητικού Ο Προτείνοντας δεν σκοπεύει να προβεί στην αλλαγή της χρήσης των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας ή των εξαρτημένων εταιρειών της πέραν αυτών που πιθανώς προκύψουν στα πλαίσια άσκησης των συνήθων δραστηριοτήτων της. Τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας και των εξαρτημένων εταιρειών της θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται στην άσκηση των συνήθων δραστηριοτήτων της. Δραστηριότητες Εταιρείας Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει οποιεσδήποτε αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας ή εξαρτημένων εταιρειών ή να προχωρήσουν σε ανασυγκρότηση δραστηριοτήτων πέραν αυτών που πιθανώς προκύψουν στα πλαίσια άσκησης των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Ειδικά οφέλη Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να παραχωρήσει οποιαδήποτε ειδικά οφέλη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευόμενης τα οποία δεν εμπίπτουν στη συνήθη πολιτική ωφελημάτων και αμοιβών της Εταιρείας και των εξαρτημένων εταιρειών. 8

9 3.6 Προϋποθέσεις Δημόσιας Πρότασης Η ΔΠ θεωρείται επιτυχής με βάση το άρθρο 10(1) του Νόμου καθώς ο Προτείνοντας κατέχει άμεσα ήδη αριθμό τίτλων ( μετοχές, ποσοστό 59,22%) που του παρέχει ποσοστό πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%) των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και δεν υπόκειται σε οποιεσδήποτε άλλες αιρέσεις. Η έμμεση συμμετοχή του Προτείνοντα, μέσω προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση μαζί του, ανέρχεται σε 1,31% ( μετοχές). Η συνολική συμμετοχή του Προτείνοντα στο μετοχικό κεφάλαιο της R.A.I. CONSULTANTS PUBLIC LTD ανέρχεται σε 60,53% ( μετοχές). Ο Προτείνοντας δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν. 3.7 Δικαίωμα εξαγοράς ( Squeeze out ) Σύμφωνα με το άρθρο 36(1) του Νόμου, σε περίπτωση που ο Προτείνοντας έχει διενεργήσει ΔΠ προς όλους τους κατόχους τίτλων της Σκοπευόμενης και για το σύνολο των τίτλων τους, δικαιούται να αποκτήσει τη μεταβίβαση όλων των υπόλοιπων τίτλων της Σκοπευόμενης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν ο Προτείνοντας κατέχει τίτλους της Σκοπευόμενης που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των τίτλων που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου της Σκοπευόμενης, β) όταν ο Προτείνοντας έχει αποκτήσει ή έχει συμφωνήσει οριστικά να αποκτήσει, σε συνέχεια αποδοχής της δημόσιας πρότασης, τίτλους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των τίτλων της Σκοπευόμενης που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου που περιλαμβάνονται στη δημόσια πρόταση. Σύμφωνα με το άρθρο 36(2) του Νόμου, το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης. Σε περίπτωση που ο Προτείνοντας, με την ολοκλήρωση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστο του 90% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς που του παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου του παρέχεται το δικαίωμα να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και η Προτεινόμενη Αντιπαροχή. Εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και αφού πρώτα λάβει σχετική έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 36(5) του Νόμου, ο Προτείνοντας θα δώσει ειδοποίηση σε οποιοδήποτε Μέτοχο δεν έχει αποδεχθεί την ΔΠ, ότι επιθυμεί να αποκτήσει τις Μετοχές του, και θα καταβάλει άμεσα στους εν λόγω Μετόχους το συνολικό ποσό της Προτεινόμενης Αντιπαροχής και θα προβεί στις σχετικές ενέργειες για τη μεταβίβαση των Μετοχών τους στο όνομά του. 3.8 Δικαίωμα εξόδου ( Sell out ) Σύμφωνα µε το άρθρο 37(1) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, σε οποιεσδήποτε από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 36(1) του Νόµου, όπως αυτές αναφέρονται στη προηγούμενη παράγραφο, οι κάτοχοι των εναπομείναντων τίτλων της Σκοπευόμενης δικαιούνται να απαιτήσουν από το Προτείνοντα όπως αγοράσει και τους δικούς τους τίτλους σε δίκαιη τιμή. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου αποδοχής της ΔΠ. Το αντάλλαγμα για την απόκτηση των εναπομεινάντων μετοχών της Σκοπευόμενης είναι τουλάχιστο σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και το αντάλλαγμα της ΔΠ. 9

10 3.9 Ελάχιστα Κριτήρια Διασποράς Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Κ. δύναται να προβαίνει σε διαγραφή από το Χ.Α.Κ. εταιρειών οι οποίες δεν ικανοποιούν τα ελάχιστα κριτήρια διασποράς των αγορών του Χ.Α.Κ. στις οποίες οι τίτλοι τους είναι εισηγμένοι. Αναφορικά με τα ελάχιστα κριτήρια διασποράς στην περίπτωση της Εναλλακτικής Αγοράς, όπου οι τίτλοι της Σκοπευόμενης είναι εισηγμένοι, το άρθρο (γ) της Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης 326/2009, αναφέρει ότι «τουλάχιστον 10% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστον 100 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κανένας μέτοχος δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75% που κατόπιν ειδικής απόφασης του Συμβουλίου σε περίπτωση νεοεισερχόμενου εκδότη ή εκδότη για τον οποίο έχει γίνει πρόσφατα δημόσια πρόταση δυνατόν να επιτραπεί όπως φτάνει μέχρι το 90%». Στην περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης δεν τηρούνται τα πιο πάνω κριτήρια, το Χ.Α.Κ. είναι δυνατόν να προβεί στη διαδικασία διαγραφής της Σκοπευόμενης από το Χ.Α.Κ.. Εάν με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης η Εταιρεία παραμείνει εισηγμένη στο Χ.Α.Κ., αλλά προκύψουν προβλήματα με τα πιο πάνω αναφερθέντα ελάχιστα κριτήρια διασποράς, ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε διορθωτικά μέτρα Συναλλαγές σε μετοχές της Σκοπευόμενης πριν την ανακοίνωση διατύπωσης ΔΠ Στις 29 Νοεμβρίου 2010 ο Προτείνοντας απέκτησε μετοχές της Σκοπευόμενης οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 59,22% του μετοχικού κεφαλαίου της Σκοπευόμενης. Οι μετοχές αυτές αποκτήθηκαν στη τιμή του 0,09 ανά μετοχή. Επιπλέον άλλα πρόσωπα (πέραν του Προτείνοντα) που με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007, Ν41 (Ι)/2007 (ο «Νόμος») που θεωρούνται πως ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα, κατέχουν επιπλέον ποσοστό 1,31% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ( μετοχές). Η συμμετοχή αυτή αφορά τον κ. Ολύμπιο Τουμάζου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 10

11 4. Βάση Δημόσιας Πρότασης Τα πιο κάτω χρησιμοποιήθηκαν από τους Προτείνοντες για τη διαμόρφωση της βάσης της ΔΠ: Ευκαιρία ρευστοποίησης Η ΔΠ δίνει την ευκαιρία σε όλους τους κατόχους μετοχών της Εταιρείας να ρευστοποιήσουν πλήρως την επένδυσή τους. Το σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό αφού ληφθεί υπόψη η πολύ χαμηλή εμπορευσιμότητα των Μετοχών της Εταιρείας. Σχετικός παράγοντας είναι πως η ευκαιρία ολικής ρευστοποίησης προσφέρεται σε περίοδο που το χρηματιστηριακό και οικονομικό κλίμα παραμένει αρνητικό, με κύρια χαρακτηριστικά την ψηλή αβεβαιότητα και μεταβλητότητα και την αύξηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών κινδύνων. Σχέση με Τιμή Κλεισίματος Η Προτεινόμενη Αντιπαροχή των 0,09 αντιπροσωπεύει υπεραξία 28,6% σε σχέση με την πιο πρόσφατα διαθέσιμη τιμή κλεισίματος της Μετοχής πριν την ανακοίνωση της ΔΠ ( 0,07 κατά τις 26/11/2010). Παραμονή στο Χ.Α.Κ. Η παραμονή των Μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.Κ. δεν προσδίδει πλεονεκτήματα για την Εταιρεία, λόγω του προαναφερθέντος χαμηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Εκτιμάται πως το καθεστώς αυτό δεν θα βελτιωθεί σε μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βάση. Σημειώνεται πως η τιμή της Μετοχής ακολουθεί πτωτική πορεία από την εισαγωγή της στο Χ.Α.Κ. Καθαρή αξία Ενεργητικού Λόγω συνθηκών μεγάλης μεταβλητότητας και υποκειμενικότητας που υπάρχει ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης σε σχέση με την κερδοφορία εταιρειών, θεωρείται πως για καθορισμό τιμής διενέργειας ΔΠ για απόκτηση μειοψηφικών συμμετοχών, ο δείκτης που στο παρόν στάδιο είναι πιο αξιόπιστα εφαρμόσιμος είναι αυτός της σχέσης μεταξύ της χρηματιστηριακής αξίας και της πιο πρόσφατης ΚΑΕ. Κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης (α) η σχέση μεταξύ της τιμής των μη-τραπεζικών μετοχών του Χ.Α.Κ. και της αντίστοιχης ΚΑΕ ήταν 0,360. Εφαρμογή της τιμής αυτής προσέδιδε τιμή 0,042 για τη Μετοχή της Εταιρείας (β) η σχέση μεταξύ της τιμής των μετοχών της Εναλλακτικής Αγοράς και της αντίστοιχης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ήταν 0,413 φορές. Εφαρμογή της αξίας αυτής προσέδιδε τιμή 0,048 για τη Μετοχή της Εταιρείας. Τρέχουσα Χρηματιστηριακή Αξία Θεωρείται από το Προτείνοντα ότι η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία πιθανώς δεν είναι αντιπροσωπευτική σε καθεστώς διάθεσης μεγάλου όγκου συναλλαγών, λόγω του πολύ χαμηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος όπως αυτός αντικατοπτρίζεται από τον πολύ μικρό αριθμό μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Κ.. Εκτιμάται πως διάθεση μεγάλου αριθμού μετοχών πιθανόν να επέφερε σημαντική μείωση στην τιμή της Μετοχής. Πιθανή εκδήλωση θεσμικού αγοραστικού ενδιαφέροντος Το συνολικό ποσοστό 59,22% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που ήδη κατέχεται άμεσα από τον Προτείνοντα. Πιθανώς η εκδήλωση θεσμικού αγοραστικού ενδιαφέροντος για μεγάλο αριθμό Μετοχών της Εταιρείας από άλλα πρόσωπα δυσχεραίνεται λόγω του ποσοστού αυτού. Σκοποί και προθέσεις Τους σκοπούς και προθέσεις του Προτείνοντα σύμφωνα με το ΕΔΠ (Μέρος Α, παρ. Α10). Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Προτεινόμενη Αντιπαροχή των 0,09 ανά Μετοχή καθορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την ευκαιρία πλήρους ρευστοποίησης σε αρνητικό οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα, σε υπεραξία 28,6% επί της τιμής της Μετοχής που προηγήθηκε της ανακοίνωσης της ΔΠ ( 0,07 ανά Μετοχή στις 26/11/2010) και σε υπεραξία 114% επί της τιμής που προέκυπτε με εφαρμογή της σχέσης Τιμής / ΚΑΕ Μετοχής των μη τραπεζικών μετοχών του ΧΑΚ (0,360 φορές κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της ΔΠ). 11

12 4.1 ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Κατά την άποψη του Προτείνοντα, τα οφέλη που προκύπτουν για τους μετόχους της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: Ευκαιρία ρευστοποίησης Η ευκαιρία ρευστοποίησης των Μετοχών που κατέχουν, δεδομένου του γεγονότος ότι η εμπορευσιμότητα των τίτλων της Εταιρείας κατά τα έτη 2008 και 2009 και 2010 μέχρι και την ημερομηνία που προηγήθηκε της επίσημης ανακοίνωσης για τη διατύπωση της ΔΠ ήταν χαμηλή: Πίνακας 1 Αριθμός μετοχών Ποσοστό επί εκδομένου κεφαλαίου 2010 (1/1 26/11/2010) Συνολικός όγκος συναλλαγών ,92% Μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών 435 0,004% Ετησιοποιημένος αριθμός μετοχών ,00% Μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών 470 0,004% 2009 Συνολικός όγκος συναλλαγών ,70% Μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών 329 0,003% 2008 Συνολικός όγκος συναλλαγών ,49% Μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ,010% Αναφέρεται επίσης πως ο δείκτης εμπορευσιμότητας εκφρασμένος σαν ο αριθμός χρηματιστηριακών συναντήσεων κατά τις οποίες υπήρξε διαπραγμάτευση σε μετοχές της Εταιρείας σε σχέση με τον συνολικό αριθμό χρηματιστηριακών συναντήσεων της περιόδου, περιορίστηκε σε 7% για το 2010 (από 1/1 έως 26/11) 13% για το 2009 και σε 12% για το Τιμή / Καθαρή Αξία ενεργητικού συγκρινόμενη ευνοϊκά με άλλες ομάδες μετοχών του Χ.Α.Κ. Όπως φαίνεται από τον πιο κάτω πίνακα, για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010, η Καθαρή ΚΑΕ ανά μετοχή της Εταιρείας ανήλθε στα 0,117 ανά μετοχή και ως εκ τούτου η Προτεινόμενη Αντιπαροχή είναι κατά 23,0% χαμηλότερη. Πίνακας 2 Σύγκριση ΚΑΕ με Προτεινόμενη Αντιπαροχή Με βάση τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στις 30/06/2010 Καθαρή Αξία Ενεργητικού Συνολικός αριθμός εκδομένων μετοχών Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή 0,117-23,1% Με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στις 31/12/2009 Καθαρή Αξία Ενεργητικού Συνολικός αριθμός εκδομένων μετοχών Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή 0,120-25,0% * Σημειώνεται πως τα ακίνητα της Εταιρείας επανεκτιμήθηκαν το

13 Μετά την ενσωμάτωση του δείκτη τιμής / Καθαρή Αξία Ενεργητικού άλλων ομάδων μετοχών (μη τραπεζικές μετοχές Χ.Α.Κ, Εναλλακτικής Αγοράς που είναι η αγορά κατάταξης των Μετοχών της Εταιρείας), η Προτεινόμενη Αντιπαροχή συγκρίνεται ευνοϊκά, ως ακολούθως: Πίνακας 3 Τιμή Σύγκριση με Προτεινόμενη Αντιπαροχή Προτεινόμενη Αντιπαροχή 0,090 Τιμή που θα προέκυπτε με εφαρμογή του δείκτη Τιμής / ΚΑΕ των μετοχών Χ.Α.Κ. πλην των τραπεζικών μετοχών (0,360 φορές κατά την ημερομηνία με τα πιο πρόσφατα στοιχεία πριν την ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης) 0, ,3% Τιμή που θα προέκυπτε με εφαρμογή του δείκτη Τιμής / ΚΑΕ των μετοχών της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.Κ. (0,413 φορές κατά την ημερομηνία με τα πιο πρόσφατα στοιχεία πριν την ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης) 0, ,5% Σημειώσεις: 1. Οι υπολογισμοί για το δείκτη τιμής / ΚΑΕ για τις πιο πάνω αναφερόμενες ομάδες μετοχών έγιναν στη βάση τιμών κλεισίματος κατά τις 26 Νοεμβρίου 2010 και στη βάση της πιο πρόσφατα δημοσιευμένης καθαρής αξίας ενεργητικού. 2. Στην περίπτωση των μετοχών που διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ (α) δε λήφθηκαν υπόψη οι μετοχές που διαπραγματεύονται στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας και στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών (β) θεωρείται ορθή η μη-συμπερίληψη των τραπεζικών μετοχών αφού (i) διαβρώνεται η συνολική εικόνα λόγω του πολύ μεγάλου βάρους που προσδίδει η κεφαλαιουχική τους αξία, και που είναι δυσανάλογο του αριθμού εμπλεκομένων εταιρειών (ii) σε πλαίσια αποτίμησης από την επενδυτική κοινότητα, είναι γενικά αποδεκτό πως η καθαρή αξία ενεργητικού λαμβάνεται υπόψη σε ψηλότερο βαθμό. Διατάξεις του άρθρου 4(1)(ια) της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 4(1)(ια) και (ιβ) της περί του Περιεχομένου του Εγγράφου της ηµόσιας Πρότασης Οδηγίας του 2007 (.Π.Ε. 3/2007), το ΕΔΠ παρουσίασε τη σχέση μεταξύ της Προτεινόμενης Αντιπαροχής και της Μέσης Τιμής Κλεισίματος της Μετοχής της Σκοπευόμενης κατά τη πρώτη εργάσιμη μέρα κάθε μήνα για τους τελευταίους 6 μήνες που προηγήθηκαν της επίσημης ανακοίνωσης διατύπωσης της ΔΠ, καθώς και τη Μέση Τιμή Κλεισίματος της Μετοχής κατά τη τελευταία εργάσιμη μέρα που προηγήθηκε της σχετικής ανακοίνωσης: Πίνακας 4 Ημερομηνία Μέση Τιμή Κλεισίματος ( ) 26/11/2010 0,055 01/11/2010 0,030 04/10/2010 0,045 01/09/2010 0,045 02/08/2010 0,045 01/07/2010 0,045 01/06/2010 0,055 03/05/2010 0,055 07/04/2010 0,055 Σχόλια Πιο πρόσφατη μέση τιμή κλεισίματος πριν την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης Στο κλείσιμο Αγοραστής 0,02 και Πωλητής 0,04 - χωρίς πράξη Στο κλείσιμο Αγοραστής 0,02 και Πωλητής 0,07 - χωρίς πράξη Στο κλείσιμο Αγοραστής 0,03 και Πωλητής 0,06 - χωρίς πράξη Στο κλείσιμο Αγοραστής 0,03 και Πωλητής 0,06 - χωρίς πράξη Στο κλείσιμο Αγοραστής 0,03 και Πωλητής 0,06 - χωρίς πράξη Στο κλείσιμο Αγοραστής 0,03 και Πωλητής 0,08 - χωρίς πράξη Στο κλείσιμο Αγοραστής 0,05 και Πωλητής 0,06 - χωρίς πράξη Στο κλείσιμο Αγοραστής 0,05 και Πωλητής 0,06 - χωρίς πράξη * Σύγκριση Προτεινόμενης Αντιπαροχής με Μέση Τιμή Κλεισίματος. Έκπτωση/ Υπεραξία +63,6% +200,0% +100,0% +100,0% +100,0% +100,0% +63,6% +63,6% +63,6% 13

14 5. Σχολιασμός Βάσης υπολογισμού Προτεινόμενης Αντιπαροχής Όπως προνοείται από το άρθρο 33(6) του Νόμου, εξετάζεται η βάση υπολογισμού που υιοθέτησαν οι Προτείνοντες για τον καθορισμό της Προτεινόμενης Αντιπαροχής, καθώς και το τίμημα της Προτεινόμενης Αντιπαροχής. 5.1 Χρηματιστηριακή αξία Η χρησιμοποίηση της χρηματιστηριακής αξίας θεωρείται ενδεδειγμένη βάση αξιολόγησης στις περιπτώσεις τίτλων που είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Εκτιμάται πως η άποψη αυτή ισχύει και στην κυπριακή κεφαλαιαγορά, παρά τους περιορισμούς που προκύπτουν από το περιορισμένο βάθος, και πιθανώς αποτελεσματικότητας του Χ.Α.Κ Όγκος συναλλαγών/εμπορευσιμότητα Η εμπορευσιμότητα, η οποία αντιπροσωπεύει την ευκολία με την οποία ο μέτοχος / επενδυτής μπορεί να προβεί σε αγορές και πωλήσεις χωρίς να επέλθει σημαντική μεταβολή στην τιμή της τρέχουσας αξίας, κρίνεται σημαντικός παράγοντας αφού δύναται να επηρεάσει σημαντικά την αξία αυτή. Ο παράγοντας της εμπορευσιμότητας είναι σημαντικός σε μικρές χρηματιστηριακές αγορές, όπως η κυπριακή, αφού, σε αρκετές περιπτώσεις: Η εμπορευσιμότητα πολλών τίτλων κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η αγορά ή η πώληση μεγάλου αριθμού τίτλων δύναται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στη χρηματιστηριακή αξία του επηρεαζόμενου τίτλου, χωρίς να υπάρχει ανάλογη διαφοροποίηση στην αξία των περιουσιακών στοιχείων και/η ταμειακών ροών ή/και στις επιχειρηματικές προοπτικές του εκδότη. Η ενσωμάτωση του παράγοντα της εμπορευσιμότητας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης, καθώς και: τη συγκεκριμένη προσφορά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε σχέση με χρηματοοικονομικές αξίες και όλα τα δεδομένα που αφορούν τη συγκεκριμένη προσφορά, και, τα επενδυτικά κριτήρια και παραμέτρους του κάθε επενδυτή, τα οποία μεταξύ άλλων δύνανται να συμπεριλάβουν και τον επενδυτικό κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο κάθε κάτοχος χρηματιστηριακών αξιών και/η κάθε πιθανός επενδυτής, καθώς και το σχετικό επενδυτικό ορίζοντα. 5.3 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για το καθορισμό της Προτεινόμενης Αντιπαροχής. Θα πρέπει όμως να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες που καταδεικνύουν πως το χρηματιστηριακό και οικονομικό κλίμα παραμένει αρνητικό, με κύρια χαρακτηριστικά την ψηλή αβεβαιότητα και μεταβλητότητα και την αύξηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών κινδύνων. Λόγω των συνθηκών μεγάλης μεταβλητότητας και υποκειμενικότητας που υπάρχει ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης σε σχέση με την κερδοφορία εταιρειών, θεωρείται πως για καθορισμό τιμής διενέργειας δημόσιας πρότασης για απόκτηση μειοψηφικών συμμετοχών, ο δείκτης της σχέσης μεταξύ της χρηματιστηριακής αξίας και της πιο πρόσφατης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού έχει ιδιαίτερη σημασία. 5.4 Άλλες μέθοδοι Η χρησιμοποίηση άλλων μεθόδων, όπως για παράδειγμα αυτή του Πολλαπλασιαστή Κερδών, του Μοντέλου Προεξόφλησης Μερισμάτων και του Μοντέλου Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών, θα απαιτούσαν την ετοιμασία λεπτομερούς επιχειρηματικού σχεδίου, και την πραγματοποίηση σημαντικών υποθέσεων όσον αφορά τα μελλοντικά λογιστικά κέρδη και τις μελλοντικές ταμειακές ροές της Σκοπευόμενης, αυξάνοντας σημαντικά το εύρος των πιθανών αποτελεσμάτων, με ανάλογο αρνητικό αντίκτυπο επί της αξιοπιστίας τους. Επίσης θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο και υποκειμενικό να γίνει εκτίμηση της μελλοντικής κερδοφορίας και χρηματοοικονομικών δεδομένων κάτω από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. 14

15 6. Αξιολόγηση Προτεινόμενης Αντιπαροχής 6.1 Μέθοδος Χρηματιστηριακής Αξίας Η πιο κάτω ανάλυση εξετάζει τη τιμή της μετοχής της Σκοπευόμενης από τις 30 Νοεμβρίου 2009 (ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία διατύπωσης της ΔΠ) σε σύγκριση με την Προτεινόμενη Αντιπαροχή. Για τους σκοπούς της ανάλυσης η τιμή της μετοχής της Σκοπευόμενης θεωρείται η ημερήσια τιμή κλεισίματος όπως καταγράφηκε στο Χ.Α.Κ. Διάγραμμα 1 Η κάθετη γραμμή υποδεικνύει την ημερομηνία διατύπωσης της Δημόσιας Πρότασης στις 30/11/2010 (βλέπετε Διάγραμμα 1). Παρατηρείται ότι η Προτεινόμενη Αντιπαροχή ήταν μεγαλύτερη από τη τιμή κλεισίματος κατά τους τελευταίους 12 μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας διατύπωσης της ΔΠ. Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Σκοπευόμενης διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα κάτω από τη προτεινόμενη αντιπαροχή χωρίς ουσιαστικές διακυμάνσεις λόγω της χαμηλής εμπορευσιμότητας. Τονίζεται πως στις 29 Νοεμβρίου 2010 ο Προτείνοντας προέβηκε σε αγορά μετοχών στη τιμή των 0,09 ανά μετοχή της Σκοπευόμενης, την ίδια δηλαδή τιμή με τη προτεινόμενη αντιπαροχή. Η αγορά των μετοχών αυτών είχε ως αποτέλεσμα σχετική αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής. Η αύξηση της τιμής της μετοχής μετά την ανακοίνωση διατύπωσης ΔΠ αντιπροσωπεύει την αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση, όπου η χρηματιστηριακή αξία προσεγγίζει την Προτεινόμενη Αντιπαροχή. Ο μέσος όρος της ημερήσιας τιμής κλεισίματος της Σκοπευόμενης από τις 29/11/2009 με 29/11/2010 ήταν 0,057 δηλαδή 59% χαμηλότερος από την Προτεινόμενη Αντιπαροχή. Ο μέσος όρος της τιμής κλεισίματος από την ημερομηνία διατύπωσης ΔΠ μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης αυτής ήταν 0,081, ο οποίος είναι επίσης χαμηλότερος από την Προτεινόμενη Αντιπαροχή. 15

16 Η έκταση της υπεραξίας σε μηνιαία βάση κυμάνθηκε από 3% μέχρι 172%. (βλέπετε Διάγραμμα 2). Διάγραμμα 2 Όπως φαίνεται πιο πάνω, εκτός από τον Δεκέμβριο του 2009 η προτεινόμενη αντιπαροχή ήταν σε σημαντική υπεραξία σε σύγκριση με τη μηνιαία τιμή της μετοχής. Ωστόσο, η υπεραξία αυτή μειώθηκε από την ημερομηνία διατύπωσης ΔΠ. Βάσει της πιο πάνω ανάλυσης, η Προτεινόμενη Αντιπαροχή των 0,09 θεωρείται δίκαιη και εύλογη με βάση την Μέθοδο της Χρηματιστηριακής Αξίας λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι η μετοχή δεν ήταν εμπορεύσιμη (βλέπετε Μέρος 6.2). 16

17 6.2 Εμπορευσιμότητα Η μέτρηση εμπορευσιμότητας αποτελεί τοv λόγο του όγκου συναλλαγών διά το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Σκοπευόμενης το οποίο ήταν σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης στις 30 Ιουλίου Πιο κάτω παρουσιάζεται η μέση μηνιαία εμπορευσιμότητα της μετοχής της Σκοπευόμενης εκφρασμένη ως ποσοστό επί του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου. Από το πιο κάτω διάγραμμα μπορούμε να διακρίνουμε ότι η μετοχή της Σκοπευόμενης τους 12 μήνες πριν την ανακοίνωση δεν ήταν εμπορεύσιμη. Το Νοέμβριο του 2010 παρατηρείται αύξηση στην εμπορευσιμότητα της μετοχής της Σκοπευόμενης η οποία φτάνει στο 59,3%. Αυτό οφείλεται κυρίως στη συναλλαγή κατά την οποία οι Προτείνοντες απέκτησαν μετοχές της Σκοπευόμενης οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 59,2% του μετοχικού κεφαλαίου. Η ανακοίνωση της ΔΠ δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει σημαντικά την εμπορευσιμότητα των μετοχών της Σκοπευόμενης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το 87,5% των μετοχών κατέχεται από μόνο 15 μετόχους. Αυτό καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εμπορευσιμότητα της μετοχής της Σκοπευόμενης. Διάγραμμα 3 17

18 6.3 Καθαρή Αξία Ενεργητικού Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, όλα τα στοιχεία της Σκοπευόμενης (ενεργητικού και παθητικού) αποτιμούνται στις δίκαιές τους αξίες με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και η διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού αποτελεί την αξία της Σκοπευόμενης. Το ποσοστό αυτό, διαιρούμενο με τον αριθμό των μετοχών, δίνει την αξία της μετοχής. Πίνακας 5 ΚΑΕ Αριθμός μετοχών που εκδόθηκαν ΚΑΕ ανά μετοχή Έκπτωση/ (Υπεραξία) Προτεινόμενης Αντιπαροχής προς ΚΑΕ ανά μετοχή ΚΑΕ στις 31/12/2008* ,071 (26,8%) ΚΑΕ στις 31/12/2009* ,12 25% ΚΑΕ στις 30/06/2010** ,117 23% * Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ** Σύμφωνα με τα μη ελεγμένα συνοπτικά ενδιάμεσα αποτελέσματα Σύμφωνα με τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στις 30/6/2010 και τις ελεγμένες καταστάσεις στις 31/12/2009, η ΚΑΕ ανά μετοχή της Σκοπευόμενης είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τη Προτεινόμενη Αντιπαροχή κατά 23% και 25% αντίστοιχα. Η διαφορά της ΚΑΕ ανά μετοχή από την Προτεινόμενη Αντιπαροχή θεωρείται λογική αφού αυτό ισχύει για τις πλείστες εταιρείες που διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Κ. Η έκπτωση της χρηματιστηριακής αξίας δικαιολογείται όπου μια εταιρεία είναι ζημιογόνα και όπου οι συνθήκες της αγοράς δεν προσδοκούν σε σημαντική βελτίωση στο έμμεσο μέλλον. Η έκπτωση αυτή είναι ένδειξη του αρνητικού οικονομικού κλίματος που επικρατεί στη Κύπρο. Η έκπτωση της Προτεινόμενης Αντιπαροχής σε σχέση με τη ΚΑΕ ανά μετοχή θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες άλλων εταιρειών εγγεγραμμένων στο Χ.Α.Κ. όπως παρουσιάζονται στο πίνακα 6. Πίνακας 6 Αγορά / Κλάδος Κεφαλαιοποίηση Καθαρό Ενεργητικό % έκπτωση χρημ. αξίας από ΚΑΕ ανά μετοχή Εναλλακτική αγορά 799 εκ.* εκ. ** 59% Μετοχές του Χ.Α.Κ. (πλην τραπεζικών εκ. ** εκ.* 65% τίτλων) * σύμφωνα με τη τιμή κλεισίματος των μετοχών στο Χ.Α.Κ. στις 26/11/2010 **σύμφωνα με τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών στις 30 Ιουνίου 2010 Από τη πιο πάνω ανάλυση βλέπουμε ότι η χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς και άλλων εταιρειών (μη τραπεζικών) στις 26/11/2010 (ημέρα που προηγήθηκε της διατύπωσης ΔΠ) είναι σε σημαντική έκπτωση σε σχέση με την ΚΑΕ ανά μετοχή σύμφωνα με τα μη ελεγμένα ενδιάμεσα αποτελέσματά τους στις 30/06/2010. Η έκπτωση της Προτεινόμενης Αντιπαροχής 0,09 με την ΚΑΕ ανά μετοχή της Σκοπευόμενης είναι πολύ μικρότερη από την έκπτωση της χρηματιστηριακής αξίας της Εναλλακτικής Αγοράς, και ως εκ τούτου θεωρείται δίκαιη. Βάσει των πιο πάνω, θεωρούμε ότι η ΚΑΕ ανά μετοχή ως προς τη προτεινόμενη αντιπαροχή βρίσκεται εντός λογικών ορίων. Σημειώνεται ότι η BDO Ltd δεν πραγματοποίησε έλεγχο επί της ΚΑΕ και δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει κατά πόσο η καθαρή αξία ενεργητικού της Σκοπευόμενης και των άλλων εταιρειών του Χ.Α.Κ., όπως αυτή παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις, αντικατοπτρίζει τη δίκαιη και εύλογη αξία όλων των στοιχείων του ενεργητικού της κατά την ημερομηνία της ΔΠ, ή αν υπήρχε οποιαδήποτε διαφοροποίηση στο ενεργητικό από την ημερομηνία των μη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου Θεωρούμε ότι η ΚΑΕ, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, είναι ορθή. 18

19 7. Τελικά σχόλια και συμπεράσματα Διενεργήσαμε ανεξάρτητη αξιολόγηση της ΔΠ την οποία υπέβαλε η ALMAHOLD LIMITED (ο «Προτείνοντας») προς τους μετόχους της εταιρείας R.A.I. CONSULTANTS PUBLIC LTD (η «Σκοπευόμενη») για την απόκτηση μέχρι και 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας R.A.I. CONSULTANTS PUBLIC LTD όπως αυτή ανακοινώθηκε στις 29 Νοεμβρίου, Η αξιολόγηση η οποία παρατίθεται σε αυτή την έκθεση έχει ετοιμαστεί με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του Σκοπός της αξιολόγησης που διενεργήθηκε είναι να μας επιτρέψει να εκφράσουμε ως ανεξάρτητοι από τα μέρη της Δημόσιας Πρότασης άποψη: i. Επί της βάσης υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε προς καθορισμό της αντιπαροχής, και ii. Ως προς το κατά πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή που περιλαμβάνεται στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης είναι δίκαιη και εύλογη. 7.1 Βάση καθορισμού Προτεινόμενης Αντιπαροχής Η βάση που χρησιμοποιήθηκε για υπολογισμό της Προτεινόμενης Αντιπαροχής ήταν η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής της Σκοπευόμενης κατά την περίοδο αμέσως πριν την ημερομηνία διατύπωσης της ΔΠ, και η σχέση της Προτεινόμενης Αντιπαροχής με τη ΚΑΕ της Σκοπευόμενης. Η ΔΠ αξιολογήθηκε ως προς την χρηματιστηριακή της αξία, την εμπορευσιμότητα των μετοχών και την ΚΑΕ ανά μετοχή. Άποψη της BDO είναι πως η μέθοδος της χρηματιστηριακής αξίας είναι κατάλληλη για καθορισμό της Προτεινόμενης Αντιπαροχής, παρά της πιθανές αδυναμίες που προκύπτουν από την διαπραγμάτευση των μετοχών της Σκοπευόμενης στο περιορισμένου βάθους, και πιθανώς αποτελεσματικότητας του Χ.Α.Κ. Η χρησιμοποίηση της εμπορευσιμότητας εκτιμάται πως αποτελεί σημαντικό παράγοντα, κυρίως σε κεφαλαιαγορές περιορισμένου βάθους, όπως είναι η Κυπριακή κεφαλαιαγορά. 7.2 Ύψος Προτεινόμενης Αντιπαροχής Στο Μέρος 6.1 η εξέταση της χρηματιστηριακής αξίας τους τελευταίους 14 μήνες έδειξε πως η τιμή κλεισίματος της μετοχής ήταν κατά το μεγαλύτερο διάστημα χαμηλότερη από τη Προτεινόμενη Αντιπαροχή. Ο μέσος όρος της ημερήσιας τιμής κλεισίματος της Σκοπευόμενης ένα χρόνο πριν από τη ανακοίνωση διατύπωσης ΔΠ ήταν 59% χαμηλότερος από την Προτεινόμενη Αντιπαροχή. Επισημάνεται πώς οι Προτείνοντες προέβησαν σε αγορά μετοχών στις 29/11/2010 στην ίδια τιμή 0,09 με τη Προτεινόμενη αντιπαροχή. Η μηνιαία ανάλυση έδειξε πως υπήρχε σημαντική υπεραξία της Προτεινόμενης Αντιπαροχής σε σύγκριση με το μηνιαίο μέσο όρο της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής. Η εξέταση του όγκου συναλλαγών στο Μέρος 6.2 υπόδειξε το πολύ χαμηλό ενδιαφέρον της μετοχής της Σκοπευόμενης τους τελευταίους 12 μήνες. Η χαμηλή εμπορευσιμότητα σε συνδυασμό με τη ψηλή συγκέντρωση μετοχών σε λίγα άτομα (το 87,5% των μετοχών κατέχεται από μόνο 15 μέτοχους) υποδηλώνουν τη δυσκολία με την οποία οι μέτοχοι μπορούν να προβούν σε ρευστοποιήσεις, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή στη τιμή της τρέχουσας αξίας. Όπως εξηγείται στο Μέρος 6.3, η ΚΑΕ ανά μετοχή της Σκοπευόμενης στις 30/6/10 ήταν μεγαλύτερη κατά 23% από τη Προτεινόμενη Αντιπαροχή. Η έκπτωση όμως είναι σημαντικά πιο χαμηλή σε σχέση με τη χρηματιστηριακή αξία άλλων τίτλων που διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Κ. ως προς τη ΚΑΕ τους. 19

20 8. Άποψη και Γνώμη Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω: Άποψη της BDO Ltd επί της βάσης που χρησιμοποιήθηκε από τους Προτείνοντες για αξιολόγηση της Προτεινόμενης Αντιπαροχής είναι ότι αυτή είναι κατάλληλη και εφαρμόσιμη. Γνώμη της BDO Ltd είναι πως, στη βάση των στοιχείων που εξετάστηκαν, η Προτεινόμενη Αντιπαροχή μπορεί να θεωρηθεί δίκαιη και εύλογη κατά την ημερομηνία διατύπωσης της ΔΠ. Θεωρούμε σημαντικό να επαναλάβουμε ότι η έκθεσή μας ετοιμάστηκε αποκλειστικά και μόνο για βοήθημα του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευόμενης στην ετοιμασία του εγγράφου στο οποίο να εκφράζει την άποψή του επί της ΔΠ. Ως εκ τούτου, η έκθεσή μας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό αλλά ούτε και συνιστά επενδυτική συμβουλή οποιασδήποτε μορφής σε σημερινούς ή πιθανούς μελλοντικούς επενδυτές. Τονίζουμε ότι η Έκθεση αυτή, καθώς και οι εκτιμήσεις που περιέχονται σε αυτή, δεν παρέχουν επενδυτικές συμβουλές. Οι μέτοχοι της Σκοπευόμενης προτρέπονται να πάρουν τις δικές τους επαγγελματικές συμβουλές πριν αποφασίσουν για την αποδοχή ή µη της συγκεκριμένης ΔΠ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προσωπικοί τους επενδυτικοί ορίζοντες και δεδομένα. 20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ επισυνάπτει

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα, με βάση το άρθρο 33(6) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (Ν41(Ι)/2007),

Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα, με βάση το άρθρο 33(6) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (Ν41(Ι)/2007), Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα, με βάση το άρθρο 33(6) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (Ν41(Ι)/2007), της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,10 σε μετρητά ανά μετοχή

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιχάλης Μιχαήλ Γραμματέας. Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Αρ. Φαξ:

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιχάλης Μιχαήλ Γραμματέας. Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Αρ. Φαξ: ΖRP Ανακοίνωση της εταιρείας Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ για να εκφράσει τις απόψεις της περί της Δημόσιας Πρότασης από τους κκ. Κώστα, Αναστάσιο και Δημήτρη Ζορπά (29/05/2012) Βάσει του άρθρου 33(2)

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις προθέσεις των Προτεινόντων ως αναφέρονται στο Έγγραφο της ημόσιας Πρότασης,

5. Τις προθέσεις των Προτεινόντων ως αναφέρονται στο Έγγραφο της ημόσιας Πρότασης, Άποψη του ιοικητικού Συμβουλίου Kanika Hotels Plc επί της ημόσιας Πρότασης των Kanika Group Limited, A. Kapetanios Holdings Limited, Σπύρου Θ. Καραολή, Γιώργου Θ. Καραολή, Μάριου Θ. Καραολή, Ανδρέα Χ Ηράκλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 0062/00012652/el Άλλες Ανακοινώσεις Dimco Plc DES ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Attachment: 1. ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Non Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED σχετικά με τη δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας Sothepro Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100%

Διαβάστε περισσότερα

CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD

CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD 22 Ιουνίου 2017 Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση από την εταιρεία SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Το διοικητικό συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτηση µέχρι 100% του

Διαβάστε περισσότερα

EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD 26 Byron Avenue Laiki Capital House, 1096 Nicosia Tel: Fax: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD 26 Byron Avenue Laiki Capital House, 1096 Nicosia Tel: Fax: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD 26 Byron Avenue Laiki Capital House, 1096 Nicosia Tel: 22367367 Fax: 22680953 11 εκεµβρίου 2012 Συµβούλιο Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Λεωφόρος Βύρωνος 71-73 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, C.C.C. Secretarial Limited Γραμματέας

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, C.C.C. Secretarial Limited Γραμματέας 13 Δεκεμβρίου 2011 Κος Νώντας Μεταξάς Γενικός Διευθυντής Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιμε κύριε Μεταξά, Θέμα: Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της C.C.C. Holdings and

Διαβάστε περισσότερα

0036/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD EXE

0036/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD EXE 0036/00020281/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD Ανακοίνωση ΔΣ αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση από την εταιρεία SFS Επισυνάπτεται ανακοίνωση συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 0080/00017014/el Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Συζητήσεις για μερίσματα/τόκοι/ νέα χρηματοοικονομικά ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ μέσα/μετατροπή μετοχική κεφαλαίου/κτλ) NEMESIS

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης από τους κ.κ. Παναγιώτη Δημητρίου, Μάριο Δημητρίου, Αλέξη Δημητρίου, Μιχάλη Δημητρίου και Λουκία Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ενόψει των παραπάνω, το ιοικητικό Συµβούλιο διατυπώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Νόµου την ακόλουθη αιτιολογηµένη γνώµη του:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ενόψει των παραπάνω, το ιοικητικό Συµβούλιο διατυπώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Νόµου την ακόλουθη αιτιολογηµένη γνώµη του: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της CHRISTIS DAIRIES PUBLIC LIMITED σχετικά µε την Υποχρεωτική ηµόσια Πρόταση της VIVARTIA A.B.E.E. για την απόκτηση κατά µέγιστο του 100% του εκδοµένου µετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Δημόσια Πρόταση Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή συνεδρία του Δ.Σ. που

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd CLR FINANCIAL SERVICES LTD CLR House 26 Vironos Avenue,1096 PO.Box 24626, 1301 Nicosia Telephone 357 22898898 Fax 357 22673457 E-mail clrfs@clrfn.com Website www.clrfn.com ιοικητικό Συµβούλιο Ceilfloor

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 0,57 προσφέρονται ως αντιπαροχή 0,80 σε μετρητά.

Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 0,57 προσφέρονται ως αντιπαροχή 0,80 σε μετρητά. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ GEORGE S. GALATARIOTIS & SONS LTD, GALA SECURITIES PUBLIC COMPANY

Διαβάστε περισσότερα

α. Ως προς το κατά πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή που περιλαμβάνεται στο έγγραφο Δημόσιας Πρότασης είναι δίκαιη και εύλογη, και

α. Ως προς το κατά πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή που περιλαμβάνεται στο έγγραφο Δημόσιας Πρότασης είναι δίκαιη και εύλογη, και CLR FINANCIAL SERVICES LTD CLR House 26 Vironos Avenue,1096 PO.Box 24626, 1301 Nicosia Telephone 357 22898898 Fax 357 22680954 E-mail clrfs@clrfn.com Website www.clrfn.com Διοικητικό Συμβούλιο Unifast

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση αυτή, η οποία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Λεμεσός, 2 Οκτωβρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία. Αξιότιμοι Κύριοι, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λεμεσός, 2 Οκτωβρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία. Αξιότιμοι Κύριοι, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Alliance International Reinsurance Public Company Limited Postal Address P O Box 58138, CY-3731 Limassol, Cyprus E-mail Info@AllianceReinsurance.com Business Address Lophitis Business Center, 7th Floor,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότασης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η προτεινόμενη αντιπαροχή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος κατά 20,79%, και 8,59% αντίστοιχα.

Πρότασης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η προτεινόμενη αντιπαροχή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος κατά 20,79%, και 8,59% αντίστοιχα. Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Aristo Developers Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Dolphin Capital Atlantis Ltd για το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Aristo Developers Plc Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε ένα Μετατρέψιμο Ομόλογο της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 1,00 προσφέρονται ως αντιπαροχή 1,00 σε μετρητά.

Για κάθε ένα Μετατρέψιμο Ομόλογο της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 1,00 προσφέρονται ως αντιπαροχή 1,00 σε μετρητά. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% των Μετατρέψιμων Ομολόγων της USB BANK PLC. Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

0091/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Correction To:0091/

0091/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Correction To:0091/ Correction To:0091/00004048 0091/00004099/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας:

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας: Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα.

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα. Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας «ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» (πρώην «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ») σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Unigrowth Investments Public Ltd

Unigrowth Investments Public Ltd Unigrowth Investments Public Ltd Εξαµηνιαία 2010 και Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 30 Ιουνίου 2010 Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι σε σηµερινή του συνεδρία,

Διαβάστε περισσότερα

14 η Μαρτίου Προκειμένου να καταλήξουμε στην άποψή μας μελετήσαμε τα παρακάτω :

14 η Μαρτίου Προκειμένου να καταλήξουμε στην άποψή μας μελετήσαμε τα παρακάτω : Προς τo: 1. Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ (Unibrain) Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πολλαπλών Χρήσεων 2. Διοικητικό Συμβούλιο της Hellas on Line Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

0071/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις INTERFUND INVESTMENTS PLC INF

0071/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις INTERFUND INVESTMENTS PLC INF 0071/00005169/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις INTERFUND INVESTMENTS PLC ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) 2. ΈΚΘΕΣΗ / ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0072/00020716/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οικονομικές Καταστάσεις Ειδικός Σύμβουλος Διασπορά (Free Float) Ο εκδότης θα πρέπει να ανακοινώσει 3 έτη τους ελεγμένους λογαριασμούς του με θετική καθαρή θέση για το αμέσως πριν την εισαγωγή έτος. Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «Wert RED S.à.r.l.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΤΟΧΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Velgraf Asset Management Plc προς τους μετόχους της

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Velgraf Asset Management Plc προς τους μετόχους της ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιημένος συνοπτικός λογαριασμός αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος συνοπτικός ισολογισμός 4 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα 1 της προτεινόμενης αντιπαροχής των 0,05842 ανά μετοχή σε μετρητά που προσφέρει η ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED στo πλαίσιο της Υποχρεωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012)

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) Δια της παρούσης σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ, σε συνεδρίασή του η οποία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 26 Ιουλίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΤΗΝ 28Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΤΗΝ 28Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΤΗΝ 28Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Η Πρόσκληση για στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, οι σχετικές Σηµειώσεις, το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας Ο 41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Ημερομηνία του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ SOSTROM SERVICES LIMITED GRANDWIND LTD ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ XENOS TRAVEL PUBLIC LIMITED ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ 2010 - σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2010 Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CyVenture Capital Public Company Ltd Ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

0104/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD APC

0104/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD APC 0104/00001365/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας A. Panayides Contracting Public Ltd σχετικά με τη Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00012757/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ που δεν ανήκουν στην GCI FOOD ENTERPRISES LIMITED έναντι Ευρώ 6,00 σε µετρητά ανά εξαγοραζόµενη κοινή Μετοχή

ΕΤΑΙΡΕΙΑ που δεν ανήκουν στην GCI FOOD ENTERPRISES LIMITED έναντι Ευρώ 6,00 σε µετρητά ανά εξαγοραζόµενη κοινή Μετοχή ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ Κατ Άρθρο 15 του Νόµου 3461/2006, Του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σχετικά Με Την Προαιρετική ηµόσια Πρόταση της GCI FOOD ENTERPRISES

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 26 Νοεμβρίου 2010 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης - δεύτερο εξάμηνο

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης - δεύτερο εξάμηνο 0042/00013728/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited της Ενδιάμεσης Ενοποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012. Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012. Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012 Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε." --------------------------- Στην Αθήνα σήμερα, 13 Ιουλίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε την Ένδειξη Αποτελέσματος του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2011, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΟΣ, OΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΘΗΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 0042/00014939/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

. «GRIVALIA PROPERTIES

. «GRIVALIA PROPERTIES Μαρούσι, 11 Αυγούστου 2017 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GRIVALIA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ Δ.Τ. «GRIVALIA PROPERTIES

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 24 Φεβρουαρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 24 Φεβρουαρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 24 Φεβρουαρίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός ημερομηνίας Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων για

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ένδειξη αποτελέσµατος και επεξηγηµατική κατάσταση 2-3 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006)

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006) ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου / Μέλη και Θεματοφύλακες ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ433/2010,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Χαράλαμπου, Αντώνη & Κώστα Παπαντωνίου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Χαράλαμπου, Αντώνη & Κώστα Παπαντωνίου ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας Δ.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης)

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση της Crédit Agricole S.A. σε μετρητά για το 100% της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου 2006

Η πρόταση της Crédit Agricole S.A. σε μετρητά για το 100% της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου 2006 Το παρόν δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε. και ούτε θα γίνει αποδεκτή τυχόν προσφορά μετοχών από ή για λογαριασμό των κατόχων μετοχών στην Εμπορική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος

Ένδειξη Αποτελέσματος 0042/00010737/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος Regulated

Διαβάστε περισσότερα