ιαχείριση υγρών α οβλήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαχείριση υγρών α οβλήτων"

Transcript

1 ιαχείριση υγρών α οβλήτων Εισαγωγή στις βαθµίδες βιολογικών καθαρισµών Ε εξεργασία καθαρισµού λυµάτων Αποµάκρυνση, εξουδετέρωση ή κατάλληλη τροποποίηση των επιβλαβών χαρακτηριστικών των λυµάτων ώστε να εξαλειφθούν ή να ελαττωθούν σε αποδεκτό επίπεδο οι δυσµενείς για τον τελικό αποδέκτη (έδαφος, νερά κλπ) συνέπειες. 1

2 Τα αστικά λύµατα είναι σχετικά σταθερής ποιότητας και υποβάλλονται σε τυποποιηµένες µεθόδους επεξεργασίας καθαρισµού µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Αντίθετα τα βιοµηχανικά α όβληταπαρουσιάζουν ιδιάζοντα χαρακτήρα και ποικιλία ποιοτήτων. Περιέχουν πολλές φορές δύσκολα βιοαποικοδοµήσιµες ή τοξικές ουσίες. Για αυτό πολλές φορές τα βιοµηχανικά απόβλητα, πριν οδηγηθούν στο γενικό δίκτυο συλλογής, υφίστανται µέσα στο εργοστάσιο ειδική προεργασία για την αποµάκρυνση ή εξουδετέρωση των ανεπιθύµητων ειδικών χαρακτηριστικών. Για τον λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια η ΕΕ έχει επιβάλει την συγκέντρωση ρυπογόνων βιοµηχανιών σε Βιοµηχανικά πάρκα ή Βιοµηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ). ΒΙΠΕ Ορεστιάδας 2

3 ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης ΒΙΠΕ Κοµοτηνής 3

4 ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης (Σίνδος) Μέθοδοι ε εξεργασίας Ουσιαστικά αποτελούν αποµίµηση των διάφορων διεργασιών που γίνονται στη φύση, µε ελεγχόµενες ευνοϊκές συνθήκες. Οι πιο συνηθισµένες είναι: 1. Σχάρισµα ή άλεση: για χονδρά υλικά 2. Αµµοσυλλογή: για τα βαριά, αδρανή και µη διαλυτά υλικά (άµµος, χαλίκια, σπόροι) 3. Ξάφρισµα-λι οσυλλογή: για τα επιπλέοντα υλικά (λάδια, λίπη, λεπτά υλικά κλπ) 4

5 4. Καθίζηση: αποµάκρυνση µέρους των αιωρουµένων λεπτών στερεών. ιακρίνεται σε απλή (πρωτοβάθµια), µε χηµική υποστήριξη (κροκίδωση), ή µετά από βιολογική επεξεργασία (δευτεροβάθµια). 5. ιΰλιση: µηχανική επεξεργασία που εφαρµόζεται σε ορισµένες περιπτώσεις (άρδευση, αµµοδιϋλιστήριο) για τα πολύ λεπτά υλικά, αλλά συνδυάζεται ταυτόχρονα µε βιολογική αποικοδόµηση των οργανικών µε τη βοήθεια του εδαφικού οξυγόνου. 6. Βιολογική ε εξεργασία: για τα πολύ λεπτά ή διαλυµένα οργανικά υλικά 7. Χηµική ε εξεργασία: για τα διαλυµένα ανόργανα συστατικά (οξέα, άλατα) 8. Α ολύµανση: για τους παθογόνους µικροοργανισµούς. 5

6 Σε κάθε περίπτωση καθαρισµού αποβλήτων δεν εφαρµόζονται ταυτόχρονα όλες οι ανωτέρω επεξεργασίες αλλά ο πλέον κατάλληλος συνδυασµός ανάλογα µε την ποσότητα και ποιότητα των αποβλήτων, την αφοµοιωτική ικανότητα και τις επιθυµητές χρήσεις του τελικού αποδέκτη, Το κόστος, την ακολουθούµενη πολιτική για το περιβάλλον κλπ. Τρία κύρια στάδια καθαρισµού Πρωτοβάθµιος ή µηχανικός καθαρισµός Περιλαµβάνει κυρίως σχάρισµα, αµµοσυλογή και ξάφρισµα υλικών ( ροκαταρκτικό στάδιο)και ρωτοβάθµια καθίζηση µε απαραίτητο συµπλήρωµα την ε εξεργασία της λάσ ης (πχ αναερόβια χώνευση) Μπορεί να ελαττώσει το ρυπαντικό φορτίο (οργανικά, στερεά, µικρόβια) κατά 35-50%περίπου. 6

7 ευτεροβάθµιος καθαρισµός Η επεξεργασία αποτελείται είτε από βιολογική αποικοδόµηση των οργανικών ουσιών και στη συνέχεια αποµάκρυνση των σχηµατιζόµενων αιωρηµάτων µε δευτεροβάθµια καθίζηση Είτε από χηµική υποστήριξη της αρχικής απλής καθίζησης µε κροκίδωση σε συνδυασµό µε άλλες χηµικές διεργασίες κυρίως για τα βιοµηχανικά απόβλητα. Παράγει οξειδωµένα προϊόντα (νιτρικά κλπ) και χαρακτηρίζεται συµβατικά ως πλήρης. Η ελάττωση του ρυπαντικού φορτίου (BOD 5, αιωρούµενα, κολοβακτηριοειδή) είναι της τάξης του 80-90% (σε συνδυασµό µε τον πρωτοβάθµιο) Τριτοβάθµιος καθαρισµός Ακολουθεί τα προηγούµενα στάδια και συµπληρώνεται µε αποµάκρυνση κυρίως του αζώτου (ως αµµωνία ή νιτρικά) και του φωσφόρου (ως φωσφορικά) είτε για την αντιµετώπιση των κινδύνων ευτροφισµού του τελικού αποδέκτη είτε για επαναχρησιµοποίηση της τελικής απορροής για δευτερεύουσες χρήσεις ή ακόµα και για ύδρευση µετά από περαιτέρω επεξεργασία. Οι εφαρµοζόµενες διαδικασίες είναι φυσικές (αερισµός για αµµωνία ή αντίστροφη ώσµωση για νιτρικά και φωσφορικά) ή χηµικές (ιζηµατοποίηση για φωσφορικά) ή βιολογικές (ανάπτυξη µικροφυκών, απονιτροποίηση). 7

8 Και στα τρία στάδια µπορεί να εφαρµοστεί µόνιµα ή περιοδικά χλωρίωση (απολύµανση) της τελικής απορροής, αν κρίνεται απαραίτητη λόγω της φύσης των αποβλήτων (πχ νοσοκοµειακά) ή των ειδικών χρήσεων του αποδέκτη (ύδρευση, αλιεία, κολύµβηση, άρδευση) Η χλωρίωση ελαττώνει το µικροβιακό φορτίο κατά 99% Η συγκριτική δαπάνη για τα τρία στάδια καθαρισµού εκτιµάται ενδεικτικά κατά Μ.Ο. απάνη ανά m 3 Α:Β:Γ 1: 2,4: 5,0 (για πόσιµο 10) Πρωτοβάθµιος ή µηχανικός καθαρισµός 8

9 ευτεροβάθµιος καθαρισµός 9

10 Τριτοβάθµιος καθαρισµός 10

11 Α όδοση εγκαταστάσεων ε εξεργασίας λυµάτων Επεξεργασία Ποσοστά καθαρισµού % (ελάττωση) BOD 5 Αιωρούµενα Κολοβακτηρ/δή Σχάρισµα (λεπτή σχάρα 5-20mm) Χλωρίωση (ανεπεξέργαστα ή µετά από καθίζηση) Απλή καθίζηση Κροκίδωση και καθίζηση Χαλικοδιϋλιστήριο (µε πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια καθίζηση) α. Υψηλού ρυθµού β. Χαµηλού ρυθµού ραστική λάσπη (µε πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια καθίζηση) α. Υψηλού ρυθµού β. Χαµηλού ρυθµού Αµµοδιϋλιστήριο περιοδικής λειτουργίας Χλωρίωση απορροής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σχάρα Σκοπός είναι η συγκράτηση των παρασυρόµενων σχετικά µεγάλων υλικών ώστε να προφυλαχθούν οι επόµενες εγκαταστάσεις από µηχανικές εµφράξεις και φθορές. Αποτελούνται συνήθως από παράλληλες σιδερένιες ράβδους µε διάκενα και διακρίνονται σε χονδρές µε καθαρά ανοίγµατα mm µέσες µε καθαρά ανοίγµατα mm λεπτές µε καθαρά ανοίγµατα 5-20 mm Οι σχάρες καθαρίζονται είτε µε τσουγκράνα είτε µε µηχανήµατα Η διάθεση των σχαρισµάτων γίνεται µε ταφή, χώνευση, καύση, διάθεση µε τα απορρίµµατα ή µε άλεση. 11

12 Τυπική διάταξη εσχαρισµού Πολτοποιητής Το σχάρισµα συνοδεύεται µε άλεση των σχαρισµάτων σε πολτοποιητή, οπότε κατόπιν διατίθενται µαζί µε τα λύµατα. Λεπτό κόσκινο Αντί για σχάρα µπορεί να χρησιµοποιηθεί λεπτό κόσκινο σε µορφή περιστρεφόµενου τυµπάνου. Καθαρίζεται µε εξακόντιση νερού ή επεξεργασµένων λυµάτων. Χρησιµοποιείται κυρίως για βιοµηχανικά απόβλητα. 12

13 Αµµοσυλλέκτης Σκοπός είναι η συγκράτηση των παρασυρόµενων υλικών µε µεγάλο ειδικό βάρος, συνήθως διαµετρήµατος > 0,2 mm (άµµος, χαλίκια κλπ) για την προστασία των εγκαταστάσεων (αντλίες) από µηχανικές φθορές. ύο βασικοί τύποι αµµοσυλλεκτών: Οριζόντιοι:ευθύγραµµο αυλάκι µε σταθερή οριζόντια ταχύτητα ανεξάρτητη από την παροχή και τη στάθµη πλήρωσης. Αεριζόµενοι: ελικοειδής ροή των λυµάτων και είδος φυγοκέντρησης, που επιτυγχάνονται µε κατάλληλη διάταξη αερισµού, και εξασφαλίζουν σχεδόν πλήρη αποµάκρυνση της άµµου και καθαρισµό από τις οργανικές προσµίξεις. 13

14 Λι οσυλλέκτης Χρησιµεύει για τη συλλογή λιπαρών ουσιών και γενικά υγρών και υλικών που επιπλέουν. εν είναι πάντα απαραίτητος (αν δεν υπάρχουν πολλά επιπλέοντα και η δεξαµενή καθίζησης έχει κατάλληλο µηχανισµό για εξαφρισµό). Σε µονάδες µε σχετικά µεγάλες ποσότητες λίπους (σφαγεία, βιοµηχανίες λιπαρών τροφίµων) τοποθετούνται συνήθως αµέσως µετά την εγκατάσταση. Η απόδοση φθάνει τα 80-90% στη συγκράτηση λίπους, που πρέπει να αποµακρύνεται τακτικά. Σε µεγάλες µονάδες επεξεργασίας χρησιµοποιείται ο αεριζόµενος εξαφριστήρας που εξασφαλίζει και είδος προαερισµού των αποβλήτων. 14

15 Α οµάκρυνση αιωρουµένων στερεών- εξαµενή καθίζησης Η δεξαµενή καθίζησης αποτελεί την πρώτη βασική µονάδα καθαρισµού µετά την προκαταρκτική επεξεργασία. Η αρχή της λειτουργίας στηρίζεται στη σηµαντική ελάττωση της ταχύτητας ροής των αποβλήτων µε αποτέλεσµα τα µεγαλύτερα και βαρύτερα αιωρούµενα στερεά (όχι τα διαλυµένα) να καθιζάνουν στον πυθµένα. Οι δεξαµενές µπορεί να είναι α) ορθογώνιες µε ροή των υγρών κατά µήκος της µεγάλης πλευράς, β) κυκλικές µε ακτινωτή ροή από το κέντρο προς την περιφέρεια ή γ) ανεστραµµένες κωνικές µε λοξή ροή από κάτω προς τα πάνω και έξω. 15

16 Οι κύριες παράµετροι υπολογισµού των διαστάσεων των δεξαµενών πρωτοβάθµιας καθίζησης είναι: Χρόνος συγκράτησηςt = V / Q = 1,5-3,5 ώρες (Q : µέγιστη ωριαία παροχή) Η επιφανειακή φόρτιση(ή ταχύτητα υπερχείλισης δεξαµενής) U = Q / F (m/h) όπου F : επιφάνεια δεξαµενής Η δεξαµενή καθίζησης αποµακρύνει σηµαντικό ποσοστό των αιωρουµένων στερεών (40-70%), και ελαττώνει το οργανικό φορτίο (25-40%) 16

17 Ε εξεργασία λάσ ης Η λάσπη που συλλέγεται στη δεξαµενή καθίζησης περιέχει σηµαντικό οργανικό φορτίο και για αυτό πρέπει έγκαιρα να αποµακρύνεται για την αποφυγή δηµιουργίας αναερόβιων ζυµώσεων µε αποτέλεσµα δυσοσµίες και επιδείνωση της ποιότητας της τελικής απορροής. Η αποµάκρυνση της λάσπης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 3 φορές το 24ωρο και οπωσδήποτε συχνότερα τους θερµούς µήνες. Η λάσπη υποβάλλεται σε κατάλληλη επεξεργασία 17

18 Ε ί λευση Συνίσταται στην εισαγωγή ή δηµιουργία φυσαλίδων αέρα στα απόβλητα που προσκολλώνται στα ελαφρά αιωρούµενα σωµατίδια και τα ανεβάζουν στην επιφάνεια όπου ξαφρίζονται. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για απόβλητα µε ειδικό βάρος λίγο µεγαλύτερο από 1,0 (απόβλητα βυρσοδεψείων, διϋλιστηρίων πετρελαίου, κονσερβοποιείων τροφίµων κλπ, όπως και για απόβλητα που δηµιουργούν αφρό). ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Οι οργανικές ουσίες που παραµένουν στα απόβλητα µετά τον πρωτοβάθµιο καθαρισµό βρίσκονται σε πολύ λεπτό καταµερισµό ή είναι διαλυµένες. Για να διευκολυνθεί η αποµάκρυνσή τους δηµιουργούνται κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη σαπροφυτικών οργανισµών, που χρησιµοποιούν τις οργανικές ουσίες σαν θρεπτικό υπόστρωµα και σταδιακά τις µετατρέπουν σε ανόργανες µέσω του µεταβολισµού τους (βιολογική δράση). 18

19 Άσκηση Κατά την άποψη σας ποια διαµόρφωση βιολογικού καθαρισµού µπορεί επαρκώς να εξυπηρετήσει: Μια εξοχική κατοικία Ένα σχολείο Ένα πλυντήριο αυτοκινήτων 19

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων είναι τεχνικές διατάξεις που αποτελούν κατά βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Αστικά λύµατα περιέχονται στους υπονόµους του αποχετευτικού συστήµατος που µεταφέρει τα ακάθαρτα νερά µιας ανθρώπινης κοινότητας. Τα αστικά λύµατα προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Κ. ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Χατζούλης Γεώργιος Μελίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Πίνακας Περιεχοµένων 2. ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ... 1 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 2.2. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 2.2.1. Πιεζοθραυστικό φρεάτιο άφιξης... 1 2.2.2. Eσχάρωση... 1 2.2..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Ε.Ε.Λ.(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ)...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Α.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Α.2 ΣΤΕΡΕΑ (SOLIDS)..5 Α.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ..6

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Ραφαέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αναστάσιος Ι. Στάµου Επικ. Καθηγητής Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σε τι αποσκοπεί ο Βιολογικός Καθαρισµός των Αποβλήτων ΕίναιΕίναι από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών Επιτυγχάνει τον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΛΥΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά των βιοστερεών

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευθύµιος Νταρακάς Θεσσαλονίκη 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Κανάκας (ΑΜ: Τ-767) Επιβλέπων: Βέντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ &Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 Γενικά»...3 Δημογραφικά...4 Ύδρευση...5 Κλιματολογικά...5 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ...7 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ...8 ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ...9 ΕΠΙΛΟΓΗ... Απαιτήσεις... Εναλλακτικές... 6... Ενεργός Ιλύς...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ Ηλεκτρ/γος Μηχ/γος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Κολοκοτρώνη 32, Ρόδος 85100 τηλ.2241020970, fax:2241075350 e-mail: soti@otenet.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή ιατριβή Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Κωνσταντοπούλου Φλώρα Επιβλέπων Καθηγητής: Π. Γκίκας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ i ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α. Αγγελάκης, Πολιτικός Μηχανικός Κ. Βούρβαχη, Χηµικός Μηχανικός Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ...4 2.2 ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ...4 2.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ...12

Διαβάστε περισσότερα

Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού

Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού ΙΙ Μονάδες Βιολογικού Καθαρισµού (συν.) Χαλικοδιϋλιστήριο, ραστική λάσπη (ενεργή ιλύς) εξαµενές σταθεροποίησης Άρδευση Τεχνητοί υγρότοποι Οριζόντιας ελεύθερης ροής Κατακόρυφης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα