ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ης Μαρτίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 8

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ης Μαρτίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 8"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ης Μαρτίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 8 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1 ος όροφος), σήµερα στις 21 Μαρτίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε ιτρο ή ου συγκροτήθηκε µε την 1/2011 (αρ. ρ.1/ ) α όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µετά α ό την 389/ ρόσκληση του Προέδρου αυτής, ου ε ιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να α οφασίσει ε ί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση ρακτικού 7/ , Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση δα ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση δα ανών για τον εκχιονισµό και καθαρισµό ε αρχιακού και εθνικού δικτύου α ό τώσεις λίθων, λόγω έκτακτων καιρικών φαινοµένων, µηνός Φεβρουαρίου, Π.Ε. Φωκίδας. ΘΕΜΑ 4 ο : Χορήγηση εξουσιοδότησης για κατάθεση έφεσης, Π.Ε. Εύβοιας. ΘΕΜΑ 5 ο : Χορήγηση εξουσιοδότησης για κατάθεση αναίρεσης, Π.Ε. Εύβοιας. ΘΕΜΑ 6 ο : Προέγκριση δα άνης για συµµετοχή υ αλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας σε σεµινάριο της Οικονοµοτεχνικής Seminars Α.Ε. ΘΕΜΑ 7 ο : Έγκριση δα άνης για τη φιλοξενία στη Χαλκίδα αντι ροσω είας του ήµου Προκο ίου Κα αδοκίας. ΘΕΜΑ 8 ο : Έγκριση αράτασης ροθεσµίας του έργου: «Προσθήκη αίθουσας διδασκαλίας και αίθουσας ολλα λών χρήσεων στο δηµοτικό σχολείο Γραβιάς», Π.Ε. Φωκίδας.

2 ΘΕΜΑ 9 ο : Έγκριση ρακτικού της ε ιτρο ής του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων ου στεγάζονται οι Υ ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά και Θήβα. ΘΕΜΑ 10 ο : Εκδίκαση ενστάσεων των µελετητικών γραφείων α) «ADT ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.» και β) «.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Γραφείο Μελετών ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΛΛΑΚΗ» κατά του Πρακτικού IΙ της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης για ε ιλογή γραφείου µελετών για την εκ όνηση της µελέτης «Συµ ληρωµατικές µελέτες για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης Σέτα - Μανίκια», ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α., Π.Ε. Εύβοιας. ΘΕΜΑ 11 ο : Έγκριση ρακτικού της ε ιτρο ής διαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «5 ο Ενιαίο Λύκειο Λαµίας (Τµ.Α1 και Β1)», ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας. Παρόντα µέλη (7) οι κ.κ. Μ ουραντάς Αθανάσιος, Ζιώγας Γεώργιος, Λετώνης Ιωάννης, Παρχαρίδης Παναγιώτης, Σκλα άνης Ταξιάρχης, Τουσιάδης Θωµάς και Χρονάς Αναστάσιος (ανα ληρωµατικό µέλος). Α ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α ουσίασαν τα τακτικά µέλη Γκικό ουλος Γεώργιος, Λατσούδης Αθανάσιος και Πίσχινας Ανέστης. Αφού υ ήρξε α αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε ιτρο ής κ. Μ ουραντάς Αθανάσιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη γραµµατέως άσκησε η κ. Μ αλκούρα Ι ολύτη, υ άλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΠΕ ιοικητικού, µε βαθµό Ε, ου ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Ε ιτρο ής µε την 9460/222/ α όφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Ε ίσης στη συνεδρίαση αρευρέθηκαν οι: 1.Τσάµ ρας Γεώργιος, Προϊστάµενος Γενικής ιεύθυνσης Ανα τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υ οδοµών, και οι εισηγητές: 2.Κύρκος Βασίλειος, της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. 3. Καρ έτας Ευάγγελος, Προϊστάµενος της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. Η Ε ιτρο ή α οφάσισε οµόφωνα να συζητήσει τα αρακάτω έκτακτα θέµατα: ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1 ο : Έγκριση λήψης δανείου για την αγορά του ακινήτου ΑΒΝΕ Ο. ΑΡΙΓΚ στην Χαλκίδα. ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2 ο : Έγκριση ρακτικού της ε ιτρο ής διαγωνισµού για την ροµήθεια υγρών καυσίµων της Π.Ε Φωκίδας και αραρτήµατος ΕΚΑΒ Άµφισσας, εριόδου 2012, ροϋ ολογισµού ,00 χωρίς ΦΠΑ. ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3 ο : Έγκριση 3 ης Τρο ο οίησης του Ετήσιου Προϋ ολογισµού 2012, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 2

3 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4 ο : Έγκριση µετακίνησης της Αντι εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. Γιώτας Γαζή. ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5 ο : Προέγκριση δα άνης για τον εορτασµό της Εθνικής Ε ετείου της 25 ης Μαρτίου 1821, Π.Ε. Φωκίδας. ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6 ο : Έγκριση µετακίνησης του Αντι εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, κ. Γεωργίου Μουλκιώτη. ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7 ο : Ορισµός δικηγόρου για α όκρουση έφεσης, Π.Ε. Βοιωτίας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 228 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση ρακτικού 7/ , Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η Ε ιτρο ή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 7/ ρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 229 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση δα ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 837/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ρος την Εγκρίνει: 1. τη διάθεση οσού 210,00 µε Φ.Π.Α. για την ροµήθεια λαστικών ολόσωµων οδιών ολυαιθυλενίου για τις ανάγκες της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (Σχετ.αριθµ 681/ έγγραφο της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 291 ΚΑΕ τη διάθεση οσού 1.100,00 µε Φ.Π.Α. για ε ισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων της.τ.ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας (Σχετ.αριθµ.730,734/ και 718/ έγγραφα της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ τη διάθεση οσού 80,00 µε Φ.Π.Α. για ε ισκευή οχήµατος της Π.Ε. Ευρυτανίας (Σχετ.αριθµ.718/ έγγραφο της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ τη διάθεση οσού 600,00 µε Φ.Π.Α. για ε ισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων της Π.Ε. Ευρυτανίας (Σχετ.αριθµ.718/ ,734/ έγγραφα της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ τη διάθεση οσού 95,00 µε Φ.Π.Α. για συντήρηση και αναγόµωση υροσβεστήρων της /νσης Α/θµιας Εκ αίδευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας (Σχετ. το α ό 711/

4 έγγραφο της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ τη διάθεση οσού 6.350,00 µε Φ.Π.Α. για γραφική ύλη (µελάνες εκτυ ωτών) για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας. Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ τη διάθεση οσού 950,00 µε Φ.Π.Α. για γραφική ύλη (µελάνες εκτυ ωτών) για τις ανάγκες της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 230 ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση δα ανών για τον εκχιονισµό και καθαρισµό ε αρχιακού και εθνικού δικτύου α ό τώσεις λίθων, λόγω έκτακτων καιρικών φαινοµένων, µηνός Φεβρουαρίου, Π.Ε. Φωκίδας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /917/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. α οφασίζει κατά λειοψηφία Εγκρίνει τη δα άνη οσού ,77 ευρώ µε ΦΠΑ για τον µήνα Φεβρουάριο, για τον εκχιονισµό και καθαρισµό του ε αρχιακού και εθνικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας α ό τώσεις λίθων, λόγω έκτακτων καιρικών φαινοµένων, α ό ιδιώτες εργολάβους, ό ως αναφέρεται αναλυτικά ανά εργολάβο και οσό στους συνηµµένους στο ως άνω έγγραφο ίνακες, θεωρηµένοι α ό την αρµόδια /νση Τεχνικών Έργων/Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων και οι ο οίοι α οτελούν ανα όσ αστο σώµα της αρούσας α όφασης. Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος και ανα ληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Ε ιτρο ής, ο ο οίος θεωρεί υψηλό για έναν µήνα το κόστος της ως άνω δα άνης και ρότεινε οι δα άνες εκχιονισµού όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων να εξετάζονται συνολικά, ώστε να είναι δυνατή η µεταξύ τους σύγκριση. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 231 ΘΕΜΑ 4 ο : Χορήγηση εξουσιοδότησης για κατάθεση έφεσης, Π.Ε. Εύβοιας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /91/ σχετικό έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υ ηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας ρος την ιορίζει ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο Αθηνών κ. Πλάτωνα Νιάδη (Καρνεάδου 3, Α.Μ. ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 14786), στον ο οίο χορηγείται η εντολή και η ληρεξουσιότητα να ροβεί στην άσκηση και στην κατάθεση έφεσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας), νόµιµα εκ ροσω ούµενης ως καθολικής εκ του νόµου διαδόχου της 4

5 Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Ευβοίας, κατά της εταιρείας «ΕΥΒΟΪΚΗ Α.Ε.», ου εδρεύει στη Χαλκίδα, και κατά της µε αριθµό 387/2011 α όφασης του 2 ου Τµήµατος του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, συντάσσοντας υ όµνηµα, ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ράξει ό,τι κατά τη κρίση του α αιτείται, για την υ εράσ ιση των υ οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 232 ΘΕΜΑ 5 ο : Χορήγηση εξουσιοδότησης για κατάθεση αναίρεσης, Π.Ε. Εύβοιας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /92/ σχετικό έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υ ηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας ρος την ιορίζει ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο Αθηνών κ. Πλάτωνα Νιάδη (Καρνεάδου 3, Α.Μ. ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 14786), στον ο οίο χορηγείται η εντολή και η ληρεξουσιότητα να ροβεί στην άσκηση και στην κατάθεση αναίρεσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας), νόµιµα εκ ροσω ούµενης ως καθολικής εκ του νόµου διαδόχου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Ευβοίας, κατά των 1) ηµητρίου Μαντά, 2) Σοφίας Κοκκίνου και 3) Ευαγγελίας Κριτσωτάκη και κατά της µε αριθµό 2035/2011 α όφασης του ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Γ Τριµελές), συντάσσοντας υ όµνηµα, ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ράξει ό,τι κατά τη κρίση του α αιτείται, για την υ εράσ ιση των υ οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 233 ΘΕΜΑ 6 ο : Προέγκριση δα άνης για συµµετοχή υ αλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας σε σεµινάριο της Οικονοµοτεχνικής Seminars Α.Ε. Ο Πρόεδρος, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1049/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού, ρότεινε τη συµµετοχή υ αλλήλων α ό τις /νσεις Τεχνικών Έργων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο σεµινάριο της Οικονοµοτεχνικής Seminars Α.Ε. α οφασίζει κατά λειοψηφία Εγκρίνει τη δα άνη, ύψους 4.200,00, για τη συµµετοχή δώδεκα συνολικά υ αλλήλων (2 άτοµα ανά Περιφερειακή Ενότητα & 2 άτοµα α ό την έδρα) όλων των /νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε σεµινάριο της Οικονοµοτεχνικής Seminars Α.Ε., ό ως αναφέρεται αναλυτικά στο συνηµµένο στο ως άνω έγγραφο ρόγραµµα, ου θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Μαρτίου 2012 στην Αθήνα. Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος και ανα ληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Ε ιτρο ής, ο ο οίος θεωρεί ότι την εκ αίδευση και 5

6 µετεκ αίδευση των δηµοσίων υ αλλήλων ρέ ει να την κάνει το ΥΠΕΚΑ και όχι οι ιδιωτικές εταιρείες. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 234 ΘΕΜΑ 7 ο : Έγκριση δα άνης για τη φιλοξενία στη Χαλκίδα αντι ροσω είας του ήµου Προκο ίου Κα αδοκίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ..υ./ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ρος την Εγκρίνει τη δα άνη, ύψους 500,00, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0845, στα λαίσια των δηµοσίων σχέσεων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, για την φιλοξενία, στη Χαλκίδα, αντι ροσω είας του ήµου Προκο ίου Κα αδοκίας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 235 ΘΕΜΑ 8 ο : Έγκριση αράτασης ροθεσµίας του έργου: «Προσθήκη αίθουσας διδασκαλίας και αίθουσας ολλα λών χρήσεων στο δηµοτικό σχολείο Γραβιάς», Π.Ε. Φωκίδας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /954/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει την αράταση ροθεσµίας µε αναθεώρηση, µέχρι , για τις υ ολει όµενες εργασίες του έργου: ««Προσθήκη αίθουσας διδασκαλίας και αίθουσας ολλα λών χρήσεων στο δηµοτικό σχολείο Γραβιάς», Π.Ε. Φωκίδας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 236 ΘΕΜΑ 9 ο : Έγκριση ρακτικού της ε ιτρο ής του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων ου στεγάζονται οι Υ ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά και Θήβα. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 904/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Η Οικονοµική Ε ιτρο ή, αφού έλαβε υ όψη: α. Το α ό 23/11/11 ρακτικό διαγωνισµού για την ανάθεση της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων ου στεγάζονται οι Υ ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά και Θήβα β. Την υ αριθµ. 1030/11 α όφασή της 6

7 γ. Την υ αριθµ. 124/2035/ αρα οµ ή α ό την Α οκεντρωµένη ιοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας/Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Φθιώτιδας της υ αριθµ. 1030/11 α όφασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής στην Ε ιτρο ή του άρθρου 18 του Ν.2218/1994 δ. Την υ αριθµ. 3/9/2012 α όφαση της Ε ιτρο ής του άρθρου 18 του Ν.2218/1994, µε την ο οία ακυρώθηκε η υ αριθµ. 1030/11 α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής, ως αναιτιολόγητη ε. Το α ό 7/3/12 Πρακτικό της Ε ιτρο ής διαγωνισµού, µε το ο οίο γνωµοδοτεί και εισηγείται: 1) Για την α όρριψη της ροσφοράς του Αθανασίου Ράφα, σύµφωνα µε τις γνωµοδοτήσεις της Νοµικής Υ ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι ο οίες και ε ισυνά τονται στο αρόν ρακτικό, α οτελούσες µε αυτό ανα όσ αστο µέρος. 2) Για την ανάκληση της α ό γνωµοδότησής της, αφού ελήφθησαν υ όψη οι ανωτέρω γνωµοδοτήσεις της Νοµικής Υ ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 3) Για τη µαταίωση των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού και την ε ανάληψή του 1. α ορρί τει την ροσφορά του Αθανασίου Ράφα, σύµφωνα µε τις γνωµοδοτήσεις της Νοµικής Υ ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι ο οίες και ε ισυνά τονται στο αρόν ρακτικό, α οτελούσες µε αυτό ανα όσ αστο µέρος. 2. ανακαλεί την α ό γνωµοδότηση της ε ιτρο ής του διαγωνισµού, αφού ελήφθησαν υ όψη οι ανωτέρω γνωµοδοτήσεις της Νοµικής Υ ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 3.µαταιώνει το α οτέλεσµα του διαγωνισµού και εγκρίνει την ε ανάληψή του για τους λόγους ου αναλυτικά εκτίθενται στο α ό 7/3/12 Πρακτικό της Ε ιτρο ής διαγωνισµού, το ο οίο α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα της αρούσας α όφασης. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 237 ΘΕΜΑ 10 ο : Εκδίκαση ενστάσεων των µελετητικών γραφείων α) «ADT ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.» και β) «.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Γραφείο Μελετών ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΛΛΑΚΗ» κατά του Πρακτικού IΙ της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης για ε ιλογή γραφείου µελετών για την εκ όνηση της µελέτης «Συµ ληρωµατικές µελέτες για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης Σέτα - Μανίκια», ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α., Π.Ε. Εύβοιας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1197/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ρος την Α ορρί τει τις ενστάσεις των συνεργαζοµένων γραφείων µελετών και συγκεκριµένα: α) την α ό ένσταση των συνεργαζοµένων γραφείων «ADT ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.» και β) την α ό ένσταση των συνεργαζοµένων γραφείων «.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 7

8 Γραφείο Μελετών ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΛΛΑΚΗ» κατά του Πρακτικού IΙ της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης ρος ε ιλογή γραφείου µελετών για την εκ όνηση της µελέτης «Συµ ληρωµατικές µελέτες για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης Σέτα - Μανίκια», για τους λόγους ου αναφέρονται στην εισήγηση της υ ηρεσίας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 238 ΘΕΜΑ 11 ο : Έγκριση ρακτικού της ε ιτρο ής διαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «5 ο Ενιαίο Λύκειο Λαµίας (Τµ.Α1 και Β1)», ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /3441/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Κατά την συζήτηση ο Προϊστάµενος της Γενικής ιεύθυνσης Ανα τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υ οδοµών, κ. Γεώργιος Τσάµ ρας, ρότεινε την αναβολή λήψης α όφασης ε ί του θέµατος, δεδοµένου ότι υ άρχει αναστολή χρηµατοδότησης για έργα ου είναι ενταγµένα στην ΣΑΕ 540, και η κατακύρωση του α οτελέσµατος θα δηµιουργούσε υ οχρεώσεις της Περιφέρειας έναντι του αναδόχου. την αναβολή λήψης α όφασης ε ί του θέµατος µέχρι να καταστεί δυνατή η χρηµατοδότηση του έργου. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 239 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1 ο : Έγκριση λήψης δανείου για την αγορά του ακινήτου ΑΒΝΕ Ο. ΑΡΙΓΚ στην Χαλκίδα. Ο Πρόεδρος αρείχε διευκρινίσεις ε ί της υ αριθµ. 285/ εισηγήσεώς του ρος την Ε ιτρο ή, η ο οία και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού, ροκειµένου στη συνέχεια να εισαχθεί ρος έγκριση στο Περιφερειακό Συµβούλιο, στις α οφασίζει κατά λειοψηφία Εγκρίνει την λήψη δανείου, ύψους 4 εκ. µε το χαµηλότερο δυνατό ε ιτόκιο, α ό το Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων, ή α ό τις Τρά εζες, το ο οίο θα ρέ ει να εξοφληθεί µέσα σε τρία (3) χρόνια, ροκειµένου να α οκτηθεί στον ε ικείµενο λειστηριασµό, το ακίνητο της ΑΒΝΕ Ο. ΑΡΙΓΚ, α ό τον ήµο Χαλκιδέων και α ό την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, σε οσοστό 50% εξ αδιαιρέτου για κάθε φορέα. Μειοψήφισε ο κ. Χρονάς Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος και ανα ληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Ε ιτρο ής, ο ο οίος δεν συµφωνεί µε την σύναψη δανείου και θεωρεί ότι ρέ ει να γίνει αναγκαστική α αλλοτρίωση του εν λόγω ακινήτου. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 240 8

9 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2 ο : Έγκριση ρακτικού της ε ιτρο ής διαγωνισµού για την ροµήθεια υγρών καυσίµων της Π.Ε Φωκίδας και αραρτήµατος ΕΚΑΒ Άµφισσας, εριόδου 2012, ροϋ ολογισµού ,00 χωρίς ΦΠΑ. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1033/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει: 1. το α ό 19/3/2012 ρακτικό της ε ιτρο ής διαγωνισµού για την ροµήθεια υγρών καυσίµων της Π.Ε Φωκίδας και αραρτήµατος ΕΚΑΒ Άµφισσας, εριόδου 2012, ροϋ ολογισµού ,00 χωρίς ΦΠΑ., σύµφωνα µε την αριθµ /423/ ροκήρυξη 2. τη συνέχιση του διαγωνισµού (άνοιγµα οικονοµικών ροσφορών & ανάδειξη αναδόχου) µε τις εταιρείες: - «ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ Γ. ΠΕΡΛΙΓΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» - «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 241 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3 ο : Έγκριση 3 ης Τρο ο οίησης του Ετήσιου Προϋ ολογισµού 2012, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1398/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει την 3 η Τρο ο οίηση του Προϋ ολογισµού, έτους 2012, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 242 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4 ο : Έγκριση µετακίνησης της Αντι εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. Γιώτας Γαζή. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 116/ σχετικό έγγραφο του γραφείου Αντι εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει την µετακίνηση της Αντι εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. Γιώτας Γαζή, στην Αθήνα, ροκειµένου να αρευρεθεί την Τετάρτη 21/3/2012 στο Υ ουργείο Πολιτισµού και την Πέµ τη στο ΥΠΠΕΡΑΑ. 9

10 Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 243 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5 ο : Προέγκριση δα άνης για τον εορτασµό της Εθνικής Ε ετείου της 25 ης Μαρτίου 1821, Π.Ε. Φωκίδας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 117/ σχετικό έγγραφο του γραφείου Αντι εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει τη δα άνη, ύψους 2.500, για τον εορτασµό της Εθνικής Ε ετείου της 25 ης Μαρτίου 1821 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, ως εξής: - Ηχητική κάλυψη: 1500 µε ΦΠΑ - Στεφάνια-Λουλούδια: Γεύµα: Γλυκά- οτά: 300 Τα αρα άνω ε ιβάλλονται α ό τους κανόνες της εθιµοτυ ίας, α ό ιδιαίτερο ηθικό καθήκον καθώς και α ό τις σύγχρονες µεθόδους διοίκησης και οργάνωσης. Οι ροαναφερόµενες δα άνες θα καλυφθούν α ό τον ροϋ ολογισµό του 2012, στον ο οίο υ άρχει εγγεγραµµένη ίστωση (Φορέας 073 ΚΑΕ5161-δα άνες Εθνικού Χαρακτήρα). Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 244 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6 ο : Έγκριση µετακίνησης του Αντι εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, κ. Γεωργίου Μουλκιώτη. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. οικ.107/ σχετικό έγγραφο του γραφείου Αντι εριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Εγκρίνει την µετακίνηση του Αντι εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, κ. Γεώργιου Μουλκιώτη, στην Λαµία, την Πέµ τη , ροκειµένου να συµµετάσχει σε συνάντηση εργασίας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 245 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7 ο : Ορισµός δικηγόρου για α όκρουση έφεσης, Π.Ε. Βοιωτίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. οικ.1119/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την 10

11 ιορίζει ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Λασ ονίκο (οδ. Οµήρου 27- Τ.Κ ), στον ο οίο χορηγείται η εντολή και η ληρεξουσιότητα να αραστεί στο Συµβούλιο Ε ικρατείας ( Τµήµα Ε ), στην δικάσιµο της 21 ης Μαρτίου 2012 καθώς και σε κάθε µετ αναβολή δικάσιµο, και να α οκρούσει την έφεση του Ανδρέα Λούσκου του Γεωργίου, κατά της ρώην Ν.Α. Βοιωτίας, του ΥΠΕΧΩ Ε και κατ άλλων και της αριθµ. 3/05 α όφασης του ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς, συντάσσοντας υ όµνηµα, ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ράξει ό,τι κατά τη κρίση του α αιτείται, για την υ εράσ ιση των υ οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 246 Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των έκτακτων θεµάτων λύεται η αρούσα συνεδρίαση. Το ρακτικό συντάχθηκε και υ ογράφεται α ό τα αριστάµενα µέλη, ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αθ. Μ ουραντάς Ζιώγας Γεώργιος Μ αλκούρα Ι ολύτη Λετώνης Ιωάννης Παρχαρίδης Παναγιώτης Σκλα άνης Ταξιάρχης Τουσιάδης Θωµάς Χρονάς Αναστάσιος 11

12 12

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 10

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 10 Στη Λαµία και στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 Στη Λαµία και στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση πρακτικού 31/ 29-11-11 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση δαπάνης Π.Ε.

ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση πρακτικού 31/ 29-11-11 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση δαπάνης Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 7 ης εκεµβρίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 32 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 29ης εκεµβρίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 35 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: ΘΕΜΑ 2ο: ΘΕΜΑ 3ο: ΘΕΜΑ 4ο: ΘΕΜΑ 5ο: ΘΕΜΑ 6ο: ΘΕΜΑ 7ο: ΘΕΜΑ 8ο: ΘΕΜΑ 9ο: ΘΕΜΑ 10ο: ΘΕΜΑ 11ο: ΘΕΜΑ 12ο: ΘΕΜΑ 13ο: ΘΕΜΑ 14ο:

ΘΕΜΑ 1ο: ΘΕΜΑ 2ο: ΘΕΜΑ 3ο: ΘΕΜΑ 4ο: ΘΕΜΑ 5ο: ΘΕΜΑ 6ο: ΘΕΜΑ 7ο: ΘΕΜΑ 8ο: ΘΕΜΑ 9ο: ΘΕΜΑ 10ο: ΘΕΜΑ 11ο: ΘΕΜΑ 12ο: ΘΕΜΑ 13ο: ΘΕΜΑ 14ο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 10ης Οκτωβρίου 2011 Αριθμός Πρακτικού 26 Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 4ης Νοεμβρίου 2011 Αριθμός Πρακτικού 29 Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ27ΛΗ-ΒΔ5. ΘΕΜΑ 4 ο : Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών

ΑΔΑ: 4ΑΣ27ΛΗ-ΒΔ5. ΘΕΜΑ 4 ο : Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ης Ιουλίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 19 Στη Λαµία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45707ΛΗ-3Υ2. προϋπολογισµού 44.800,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 45707ΛΗ-3Υ2. προϋπολογισµού 44.800,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22ης Νοεµβρίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 30 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23 Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 291 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 29/5/2015 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα