Οδηγίερ για ηο TwinSpace. Ειζαγωγή ζηο Twinspace ζαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίερ για ηο TwinSpace. Ειζαγωγή ζηο Twinspace ζαρ"

Transcript

1 Ειζαγωγή ζηο Twinspace ζαρ

2 ΠΡΟΣΟΤ ΞΔΚΙΝΗΔΣΔ ΞΔΚΙΝΗΣΔ: Πεξηεγεζείηε ζην Νέν ζαο Twinspace... 4 Αξρηθή ειίδα... Error! Bookmark not defined. Άιινη ηνκείο... Error! Bookmark not defined. 2. ΟΙΚΟΓΟΜΗΣΔ ΣΟ TWINSPACE Α... 7 Πξνζθαιέζηε άιια κέιε... 7 Αλάζεζε δηθαησκάησλ ρξεζηψλ... 8 Γλσξίζηε ν έλαο ηνλ άιινλ... 8 Αλάπηπμε ηνπ ηνκέα Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Έξγνπ... 9 Γεκηνπξγία κίαο λέαο ζειίδαο δξαζηεξηνηήησλ Eξγαζία απφ θνηλνχ Δπηθνηλσλία... Error! Bookmark not defined. Γσληά ησλ Μαζεηψλ Γλσζηνπνηήζηε ηελ εξγαζία ζαο Πψο κπνξείηε λα ην θάλεηε; ΚΑΙ ΣΩΡΑ; ) Παιδαγωγική Καινοηομία και Δημιοςπγικόηηηα ) Ενζωμάηωζη ζηη Διδακηέα Ύλη (3) ςνεπγαζία μεηαξύ ζσολείων ζςνεπγαηών (4) Δημιοςπγική σπήζη ηων ΣΠΕ (5) Ικανόηηηα Τποζηήπιξηρ και Δςναηόηηηα Μεηαβίβαζηρ ηος Έπγος (6) Αποηελέζμαηα και Οθέλη ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ελίδα 2/18

3 ΠΡΟΣΟΤ ΞΕΚΙΝΗΕΣΕ Έρεηε βξεη έλα ζπλεξγάηε, έρεηε πξνγξακκαηίζεη θαη θάλεη ηελ εγγξαθή ελφο έξγνπ, ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ Δζληθή Τπεξεζία ηήξημεο. Σψξα, έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο έλα νινθαίλνπξγην TwinSpace. Σν TwinSpace είλαη ν ρψξνο εξγαζίαο γηα ην έξγν ζαο, είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν πξαγκαηηθά ελζαξξχλεη θαη δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία, ηελ επηθνηλσλία, ηε κνηξαζηά θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ καζεηψλ. Σνπνζεηεί επίζεο ηνπο καζεηέο ζην θέληξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζπλεξγαζίαο. Ίζσο ζαο αξέζεη λα ην ζεσξείηε ζαλ ην ηδησηηθφ ζαο θιακπ. Δζείο, νη ζπλεξγάηεο θαη νη καζεηέο ζαο ζα είλαη νη βαζηθνί ρξήζηεο ηνπ TwinSpace αιιά, κπνξείηε λα πξνζθαιέζεηε άιια άηνκα γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο, φπσο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ρψξεο πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζην etwinning, εηδηθνχο απφ κνπζεία, επαγγεικαηηθνχο ή πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο, θ.ιπ. Δμαξηάηαη απιά απφ ην ζηφρν θαη ηελ εζηίαζε ηνπ έξγνπ ζαο. Μπνξεί επίζεο λα επηζπκείηε λα πξνζθαιέζεηε γνλείο, ή ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ λα έιζνπλ θαη λα ξίμνπλ κηα καηηά, ή λα απνθαζίζεηε ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο Αξρηθήο ειίδαο θαη ηνπ ηνκέα Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ TwinSpace ζαο, ψζηε λα επσθειεζεί ε επξχηεξε ζρνιηθή θνηλφηεηα απφ ηελ εκπεηξία ζαο, θαζψο επίζεο θαη λα έρεηε έλα ζπνπδαίν ηξφπν γηα λα αλαδείμεηε κε πεξεθάλεηα απηά πνπ θαηφξζσζαλ νη καζεηέο ζαο, ράξε ζηε βνήζεηά ζαο. ελίδα 3/18

4 1. ΞΕΚΙΝΗΣΕ: Πεπιηγηθείηε ζηο Νέο ζαρ Twinspace Κάζε TwinSpace έρεη κία ζηαζεξή δνκή απνηεινχκελε απφ: Απσική ελίδα Δπαζηηπιόηηηερ ηος Έπγος Αίθοςζα Πποζωπικού Γωνιά ηων Μαθηηών Chat - Γηάθνξνπο ηνκείο πξνζβάζηκνπο απφ ηελ επάλσ κπάξα: - ειίδεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη πξνζαξκνζηεί απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζην πιαίζην ηνπ Σνκέα Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Έξγνπ (εμ νξηζκνχ απηφο ν ηνκέαο δε δηαζέηεη ζειίδεο). Απσική ελίδα Όηαλ ζπλδεζείηε γηα πξψηε θνξά, ζα βξεζείηε ζηελ Αξρηθή ειίδα. Η δνκή ηεο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα ελίδα 4/18

5 Η ζειίδα απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πιαηζίσλ πνπ παξέρνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ ζαο: Μέλη ηος TwinSpace: Δδψ εκθαλίδνληαη φια ηα κέιε ηνπ TwinSpace. Δίλαη ν ρψξνο φπνπ νη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα πξνζθαιέζνπλ λέα κέιε (εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο ή επηζθέπηεο) θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. TwinSpace mailbox: Δίλαη έλα ζχζηεκα εζσηεξηθψλ κελπκάησλ. Μπνξείηε λα ιάβεηε θαη λα ζηείιεηε κελχκαηα ζε άιια κέιε ηνπ TwinSpace. Ημεπολόγιο ηος TwinSpace: Δδψ κπνξείηε λα αλαθέξεηε ηηο πξνζεζκίεο γηα ηηο απνζηνιέο ηνπ έξγνπ ή λα γλσζηνπνηήζεηε ζε άιια κέιε πφηε δελ είζηε δηαζέζηκνη, πφηε ην ζρνιείν ζαο είλαη θιεηζηφ ιφγσ δηαθνπψλ, θαη/ή νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία, ζρεηηθά κε κία ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία πνπ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή γηα ην έξγν ζαο. Blog Απσικήρ ελίδαρ: Δδψ κπνξείηε λα θαηαγξάςεηε ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ, ζεκεηψλνληαο ηηο αιιαγέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ή ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζαηε ή αληί γη απηφ, θάηη πνπ ιεηηνχξγεζε ηδηαίηεξα θαιά.. Δπαζηηπιόηηηερ Μελών: Απηφ είλαη ην θεληξηθφ κέξνο πνπ θαηαγξάθεη νπνηεζδήπνηε ελίδα 5/18

6 αιιαγέο ή πξνζζήθεο, ή νπνηεζδήπνηε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηα κέιε ηνπ TwinSpace Σν καχξν θνπηί Καισζνξίζκαηνο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ επάλσ δεμηά γσλία ηεο ζειίδαο ζαο, (θνπκπί ειέγρνπ) ζαο επηηξέπεη λα ζπλδεζείηε θαη λα απνζπλδεζείηε γηα λα δείηε ή λα επεμεξγαζηείηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Πξνθίι ζαο. ε άιινπο ηνκείο ηνπ TwinSpace, ην θνπκπί θαισζνξίζκαηνο ζα δείμεη ηελ πξφζζεηε επηινγή πξφζζεζε εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζειίδσλ ηνπ ηνκέα Γξαζηεξηνηήησλ. Άλλοι Σομείρ Απφ ηελ Αξρηθή ειίδα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κπάξα πινήγεζεο, έρεηε πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο άιινπο ηνκείο ηνπ TwinSpace: ηνλ ηνκέα Δπαζηηπιοηήηων ηος Έπγος γίλεηαη ε εξγαζία, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ησλ Δθπαηδεπηηθψλ. Η Αίθοςζα Πποζωπικού είλαη έλαο ρψξνο απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη φπνπ νη καζεηέο δελ έρνπλ πξφζβαζε. ηε Γωνιά ηων Μαθηηών νη καζεηέο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ ν έλαο κε ηνλ άιιν θαη λα αληαιιάζζνπλ πιηθφ πνπ δε ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε ην ζρνιηθφ ηνπο έξγν. Κάλνληαο θιηθ ζην Chat ζάο επηηξέπεηαη ε ζπλνκηιία κε φια ηα κέιε ηνπ ίδηνπ TwinSpace. Πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ chat, ηα κέιε πξέπεη λα θάλνπλ θιηθ ζην Chat θαη λα βξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα chat ηαπηφρξνλα. ελίδα 6/18

7 2. ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕ ΣΟ TWINSPACE Α Μφιηο εμνηθεησζείηε κε ηε βαζηθή δνκή ηνπ λένπ TwinSpace, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε λα ην ζπκπιεξψλεηε κε άηνκα θαη πεξηερφκελν. Πποζκαλέζηε άλλα μέλη Πξψηα απφ φια, πξέπεη λα πξνζθαιέζεηε ηνπο καζεηέο ζαο θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ζαο ζην TwinSpace. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε κέιε ζην Twinspace φπνηε επηζπκείηε. Γηα λα πξνζθαιέζεηε κέιε, πεγαίλεηε ζην θνπηί Μέιε ηνπ TwinSpace κέζσ ηεο Αξρηθήο ειίδαο θαη θάληε θιηθ ζην: Πξφζθιεζε καζεηψλ, πξφζθιεζε εθπαηδεπηηθψλ ή πξφζθιεζε επηζθεπηψλ. Τπάξρεη κία δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξφζθιεζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο πξφζθιεζεο καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ ηελ πξφζθιεζε ζην πξνζσπηθφ ηνπο inbox ηνπ , ελψ νη καζεηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ κία ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ( ): ην ζχζηεκα ζα δεκηνπξγήζεη ακέζσο ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο, ηα νπνία ζα εκθαληζηνχλ ζηελ νζφλε. πκβνπιή: Γεδνκέλνπ φηη ην ζχζηεκα παξέρεη θσδηθνχο πξφζβαζεο πνπ είλαη δχζθνιν λα ζπκάζηε, κπνξείηε λα ηνπο αιιάμεηε κε εθείλνπο πνπ επηζπκείηε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ απνηεινχληαη απφ ιηγφηεξνπο απφ 5 ραξαθηήξεο θαη δελ μεπεξλνχλ ηνπο 8. ε θάζε πεξίπησζε, ζεκεηψζηε ηνπο ή, ελαιιαθηηθά, απνζεθεχζηε ην ζηηγκηφηππν ηεο ζειίδαο, εηδηθά αλ πξνζθαιείηε πνιινχο καζεηέο ηαπηφρξνλα. ηε ζπλέρεηα, εθηππψζηε ηε ζειίδα, θφςηε ηε ζε ισξίδεο θαη κνηξάζηε ηηο ζε θάζε καζεηή πνπ έρεηε πξνζθαιέζεη, επηζπλάπηνληαο ην link ζην ελίδα 7/18 Θπκεζείηε φηη νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηνλ θσδηθφ πξφζβαζήο Οδηγίερ ηνπο. για ηο TwinSpace

8 Ανάθεζη δικαιωμάηων μελών Σα κέιε ηνπ TwinSpace κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα. Αλ δελ είζηε ζίγνπξνη ή αλ δελ ζπκάζηε ηα δηθαηψκαηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κέινπο, κπνξείηε πάληα λα αλαθεξζείηε ζηνλ θαηάινγν κειψλ ηνπ TwinSpace, ζηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη, δίπια ζην φλνκα θαη ηε θσηνγξαθία, ν ξφινο ηνπ κέινπο ζην TwinSpace. Όηαλ πξνζζέηεηε ηνπο καζεηέο ζαο ζην TwinSpace, πξέπεη πξψηα λα απνθαζίζεηε πνηα δηθαηψκαηα ρξήζεο επηζπκείηε λα ηνπο παξαρσξήζεηε. Αλ ρξεηαζηεί, κπνξείηε λα αιιάμεηε απηνχο ηνπο ξφινπο αλά πάζα ζηηγκή. - Μαζεηήο Μέινο: κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε Γσληά ησλ Μαζεηψλ, λα απαληά ζε αλαθνηλψζεηο ηνπ θφξνπκ, λα ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθά chats. - Μαζεηήο Γηαρεηξηζηήο: κπνξεί λα θάλεη ηα παξαπάλσ θαη λα δεκηνπξγεί ηνκείο Γξαζηεξηνηήησλ θαη λα αλαθνηλψλεη αξρεία θαη θσηνγξαθίεο. ςμβοςλέρ: - Παξαρσξήζηε δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πξνφδνπ ηνπ TwinSpace (εηδηθά γηα κεγαιχηεξνπο καζεηέο). - Παξαρσξήζηε δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο ζε θάπνηνπο καζεηέο, πνπ θαηέρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ξφιν δηαρείξηζεο ζην έξγν. - Παξαρσξήζηε δηθαηψκαηα κέινπο ζε καζεηέο, φηαλ εξγάδνληαη ζην πιαίζην κίαο κεγάιεο νκάδαο, κε έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ απνζηνιψλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ (εηδηθά γηα ηνπο λεφηεξνπο καζεηέο). Γνωπίζηε ο έναρ ηον άλλον Μφιηο εζείο (εθπαηδεπηηθνί) θαη νη καζεηέο ζαο απνθηήζεηε πξφζβαζε ζην TwinSpace, φινη κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ λα θάλνπλ ηα αθφινπζα: - Γεκηνπξγία ηνπ πξνθίι ζαο: Κάζε κέινο ηνπ TwinSpace κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην ελίδα 8/18

9 πξνζσπηθφ ηνπ πξνθίι, αλεβάδνληαο κία θσηνγξαθία ηνπ, πεξηγξάθνληαο ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ηα ρφκπη, ηα αγαπεκέλα θαγεηά, θ.ιπ. (εκείσζε: φιεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ πξνθίι ησλ καζεηψλ παξακέλνπλ εκπηζηεπηηθέο ζην TwinSpace, θαη δελ εκθαλίδνληαη πνπζελά αιινχ, αλ επηιέμεηε λα δεκνζηεχζεηε ην TwinSpace ζαο). - Γλσξηζηείηε κεηαμχ ζαο: Δθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ ηα πξνθίι ησλ ζπκκαζεηψλ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπο γηα λα ηνπο γλσξίζνπλ. Μπνξνχλ επίζεο λα έιζνπλ ζε επαθή, ζηέιλνληαο έλα εζσηεξηθφ κήλπκα ή γξάθνληαο κία αλαθνίλσζε ζηνλ ηνίρν. Ανάπηςξη ηος ηομέα ηων Δπαζηηπιοηήηων ηος Έπγος Ο ηνκέαο Δπαζηηπιόηηηερ ηος Έπγος, είλαη ν ρψξνο φπνπ αναπηύζζεηε ην έξγν ζαο. Μαδί κε ηελ Αξρηθή ειίδα είλαη ν κνλαδηθφο ηνκέαο ηνπ TwinSpace, πνπ κπνξείηε λα δεκνζηνπνηήζεηε, δειαδή νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξεί λα δεη απηή ηε ζειίδα. Δζείο, καδί κε ηνπο καζεηέο ζαο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπλεξγάηεο κε ηνπο καζεηέο ηνπο, ζα πξνζδηνξίζεηε ηε δνκή ηνπ έξγνπ θαη, ζπλεπψο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα. Δίλαη απηνλφεην φηη φια ηα κέιε έρνπλ ζπκθσλήζεη κεηαμχ ηνπο γηα ηε γεληθφηεξε δνκή ηνπ έξγνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, γηα ην TwinSpace, αιιηψο ν ηνκέαο δξαζηεξηνηήησλ ζα είλαη ην απνηέιεζκα κίαο ζπγθέληξσζεο αζπληφληζησλ ζειίδσλ, πνπ δε ζα ζπλδένληαη ζε έλα γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ. Οη Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Έξγνπ ζα είλαη δηαθνξεηηθέο ζε θάζε TwinSpace, επεηδή ζα αληαλαθινχλ ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο θαη ηε δνκή ηνπ θάζε κεκνλσκέλνπ έξγνπ. Μπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα νλνκαζηνχλ ζειίδεο, γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ (δείηε γηα παξάδεηγκα ηηο ελφηεηεο ηνπ etwinning ή ζχκθσλα κε ηελ Σαμηλνκία ηνπ βαζηθνχ ζέκαηνο ηνπ έξγνπ γηα παξάδεηγκα, αλ ην έξγν δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο Δπνρέο ηνπ Υξφλνπ, κπνξείηε λα έρεηε ηνκείο γηα ην Υεηκψλα, ηελ Άλνημε, ην Καινθαίξη θαη ην Φζηλφπσξν, αλ ην έξγν ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηξήζεηο, κπνξείηε λα νξγαλψζεηε δξαζηεξηφηεηεο γηα ην βάξνο, ην κήθνο, ηε ζεξκνθξαζία, θ.ιπ.. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κία λέα ζειίδα, θάληε θιηθ ζηηο Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Έξγνπ, ζηελ επάλσ κπάξα, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε Γηαρείξηζε ζειίδσλ. ελίδα 9/18

10 ςμβοςλή Θα κπνξνχζαηε λα νξγαλψζεηε ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ ζαο, θαη ζπλεπψο ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ, παίξλνληαο έκπλεπζε απφ ην κνληέιν ησλ πέληε ζηαδίσλ, ην νπνίν αλέπηπμε ε Gilly Salmon,(http://www.atimod.com/e-moderating/5stage.shtml) θαη νξγαλψλεη δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ. Σν πξψην ζηάδην ζα παξέρεη Πξφζβαζε θαη θίλεηξα, γηα παξάδεηγκα δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα εμνηθεησζνχλ κε ην TwinSpace θαη ζα δηεγείξνπλ ηελ πεξηέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, θάηη πνπ ζα ηνπο θάλεη λα ζθεθζνχλ φηη ην έξγν είλαη ελδηαθέξνλ θαη δηαζθεδαζηηθφ. Σν δεχηεξν ζηάδην ζα παξέρεη Online θνηλσληθνπνίεζε, ζπλεπψο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ελζαξξχλνπλ κία ηζρπξή αιιειεπίδξαζε, κεηαμχ ησλ καζεηψλ ησλ δηαθφξσλ ηάμεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν. Η ηξίηε Άηππε αληαιιαγή ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα δίλνπλ ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ έξγνπ. Η ηέηαξηε νηθνδφκεζε γλψζεο, ίζσο πεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε δηαθφξσλ νκάδσλ καζεηψλ, πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα δηάθνξεο απνζηνιέο. Σειηθά, Αλάπηπμε, φηαλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα καζαίλνπλ κφλνη ηνπο. (απηφ ηζρχεη κφλν αλ είζηε έλαο Γηαρεηξηζηήο ηνπ TwinSpace). Σν ζχζηεκα ζα δεηήζεη ηελ νλνκαζία ηεο λέαο ζειίδαο: έηζη, ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηε ηελ νλνκαζία ζην ζρεηηθφ πιαίζην θαη λα θάλεηε θιηθ ζηελ Πξφζζεζε. Μφιηο δεκηνπξγεζεί ε ζειίδα, κπνξείηε λα ηελ πξνζαξκφζεηε, επηιέγνληαο ηηο εθαξκνγέο πνπ ζα ρξεηαζηείηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Γηα λα θάλεηε απηφ, πξέπεη λα κεηαβείηε ζηελ θελή ζειίδα ζαο θαη λα θάλεηε θιηθ ζην καχξν θνπκπί πνπ βξίζθεηαη ζηελ επάλσ δεμηά γσλία, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε Πξφζζεζε εθαξκνγψλ. Δημιοςπγία μίαρ νέαρ ζελίδαρ δπαζηηπιόηηηαρ Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κία λέα ζειίδα, θάληε θιηθ ζηηο Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Έξγνπ, ζηελ επάλσ κπάξα, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε Γηαρείξηζε ειίδσλ (απηφ ηζρχεη κφλν αλ είζηε έλαο Γηαρεηξηζηήο ηνπ TwinSpace). Σν ζχζηεκα ζα δεηήζεη ηελ νλνκαζία ηεο λέαο ζειίδαο: έηζη, ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηε ελίδα 10/18

11 ηελ νλνκαζία ζην ζρεηηθφ πιαίζην θαη λα θάλεηε θιηθ ζηελ Πξφζζεζε. Μφιηο δεκηνπξγεζεί ε ζειίδα, κπνξείηε λα ηελ πξνζαξκφζεηε επηιέγνληαο ηελ/ηηο εθαξκνγή/έο πνπ ζα ρξεηαζηείηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Γηα λα θάλεηε απηφ, πξέπεη λα κεηαβείηε ζηελ θελή ζειίδα ζαο θαη λα θάλεηε θιηθ ζην καχξν θνπκπί πνπ βξίζθεηαη ζηελ επάλσ δεμηά γσλία, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε Πξφζζεζε εθαξκνγψλ Θα δείηε φηη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο νζφλεο ζαο ζα εκθαληζηεί απηφ ην παξάζπξν Κάληε θιηθ ζηα θνπκπηά ηεο πιεπξάο ζπλεξγαζίαο ή ζηε Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ, γηα λα δείηε ηα δηάθνξα δηαζέζηκα εξγαιεία. Blog (νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα θαηαρσξήζεη κελχκαηα θαη ζρφιηα) Σο Φόποςμ επηηξέπεη ζπδήηεζε κε δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο Wiki (κία ζειίδα ζπιινγηθήο δεκνζίεπζεο) Σο Απσείο εγγπάθων επηηξέπεη ην αλέβαζκα δηαθφξσλ εγγξάθσλ Η Γκαλεπί εικόνων γηα ην αλέβαζκα εηθφλσλ Η Εμθάνιζη Πεπιεσομένος από ηο Διαδίκηςο επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ Πεξηερνκέλνπ Μπνξείηε λα θάληε θιηθ θαη λα ζχξεηε ζηε ζειίδα ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζαο ελδηαθέξεη. Πξνηείλνπκε, πξνηνχ πξνζζέζεηε εξγαιεία, λα ζθεθζείηε πψο ζα επσθειεζεί απφ απηά ε δξαζηεξηφηεηα. Όζν ιηγφηεξα ηφζν θαιχηεξα! Επγαζία από κοινού ελίδα 11/18

12 Επικοινωνία Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία κεγάιε ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηνπ TwinSpace. Μπνξνχλ λα εξγαζηνχλ αλεμάξηεηα ή ζην πιαίζην κίαο νκάδαο, αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ πξνζδηνξίζεη νη δηαρεηξηζηέο ηνπ TwinSpace. Σν TwinSpace δίλεη ηε δπλαηφηεηα ελφο πςεινχ επηπέδνπ αιιειεπίδξαζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ ηδηαηηέξσο ζηελ Αίζνπζα Πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηνπο νκφηηκνχο ηνπο ζηε Γσληά ησλ Μαζεηψλ. ηνλ ηνκέα Γξαζηεξηνηήησλ, κηθηέο νκάδεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ καδί αλαπηχζζνληαο έλα Wiki πάλσ ζε έλα επηιεγκέλν ζέκα, ζρεηηθφ κε ηε ζρνιηθή δηδαθηέα χιε. Μπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ ζε έλα θφξνπκ, κπνξνχλ λα ζρνιηάζνπλ ηηο θαηαρσξίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε έλα blog: ν κφλνο πεξηνξηζκφο ίζσο ζα ήηαλ λα κελ γίλεη αληηιεπηή ε ηεξάζηηα δπλαηφηεηα γηα ζπλεξγαζία, πνπ επηηξέπεη απηφ ην ζχζηεκα. ςμβοςλή Οηηδήπνηε θη αλ θάλεηε, πξνζπαζήζηε λα εξγαζηείηε καδί θαη φρη παξάιιεια κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο, γηαηί αιιηψο ζα ράζεηε ηελ επθαηξία λα απνιαχζεηε ηελ Δπξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ πιεξέζηεξν βαζκφ ηεο. Μία άιιε ζπκβνπιή είλαη λα πξνζπαζήζεηε λα δηαηεξήζεηε ηηο αληαιιαγέο ζηνλ ηομέα Δπαζηηπιοηήηων πνπ εζηηάδνπλ ζην έξγν. Γηα άηππεο αληαιιαγέο, ελζαξξχλεηε ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην chat ή ην ζχζηεκα κελπκάησλ. Γωνιά ηων Μαθηηών Η Γσληά ησλ καζεηψλ είλαη ε αθηεξσκέλε πεξηνρή ηνπ TwinSpace κφλν ζηνπο καζεηέο. Πξννξίδεηαη σο πεξηνρή φπνπ νη ίδηνη νη καζεηέο ζέηνπλ εξσηήζεηο ν έλαο ζηνλ άιινλ, κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη αλαπηχζζνπλ θηιίεο ίζσο θαη εθηφο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εξγαζίαο ηνπο. Θα είλαη ζεκαληηθφ λα ελζαξξχλεηε ηνπο καζεηέο ζαο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ ην ρψξν εηδηθφηεξα ζηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ: κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ζα εμνηθεησζνχλ κε ηα δηαζέζηκα ζην ελίδα 12/18

13 TwinSpace εξγαιεία. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ βέβαηα λα εηζέιζνπλ ζηε γσληά ησλ καζεηψλ, αιιά κφλν κε δηθαηψκαηα παξαηεξεηή. Καηά ζπλέπεηα, παξακέλεη κία πεξηνρή γηα ηνπο καζεηέο απφ ηνπο καζεηέο. Οη εθπαηδεπηηθνί δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηελ πεξηνρή. Σα εξγαιεία πνπ δηαηίζεληαη είλαη ηα ίδηα κε εθείλα ηνπ ηνκέα ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Έξγνπ, αιιά ηα δεηήκαηα πξνο ζπδήηεζε κπνξεί λα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά, φπσο κνπζηθή, παηρλίδηα βίληεν, ηειεπηαίεο ηάζεηο ηεο κφδαο, θ.ιπ. Οη ίδηνη νη καζεηέο ζα απνθαζίζνπλ κε πνηφλ ηξφπν επηζπκνχλ λα γλσξίζνπλ ηνπο νκφηηκνχο ηνπο δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο. Αίζνπζα Πξνζσπηθνχ Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ επίζεο λα ζπλεξγάδνληαη ζε έλα δηαθνξεηηθφ επίπεδν ζηελ Αίζνπζα Πξνζσπηθνχ. Μπνξνχλ λα θάλνπλ αληαιιαγέο ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπο, κπνξνχλ λα ζηνραζηνχλ καδί γηα δηάθνξεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ ελδηαθέξνληα άξζξα ή άιινπ είδνπο πιεξνθνξίεο... θαη γηαηί φρη, λα θνηλσληθνπνηεζνχλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο έρνληαο ην είδνο ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ φηαλ πίλνπλ έλα θιπηδάλη θαθέ. Γνωζηοποιήζηε ηην επγαζία ζαρ Αλ δηεμάγεηε έλα etwinning έξγν, ζεκαίλεη φηη είζηε θάπνηνο πνπ επηζπκεί λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηηο θαιχηεξεο επθαηξίεο γηα λα πεηχρνπλ, πξνζθέξνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα αληαιιάμνπλ, λα κνηξαζηνχλ, λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο. Γηεμάγνληαο απηνχ ηνπ είδνπο ην έξγν, θάλεηε κία ηδηαίηεξε ζπλεηζθνξά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δηδαζθαιίαο. Ίζσο δελ ην ζπλεηδεηνπνηείηε, αιιά νη πξαθηηθέο πνπ δηεμάγεηε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έξγσλ ζαο, είηε είλαη απιέο ή ζχλζεηεο, είλαη διδακηικοί θηζαυροί θαη ηερληθέο πνπ αμίδεη λα κνηξαζηνχλ, θαη πξέπεη λα γίνεηε γνωζηοί και να αναγνωριζηείηε απφ νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Δηζάγεηε έλα δπλακηθφ εξγαζίαο πνπ βαζίδεηαη ζην δίθηπν, ην νπνίν αιιάδεη ηελ θαζεκεξηλή επαγγεικαηηθή δσή φισλ, θάηη πνπ εκπινπηίδεη ακνηβαία ηελ ηερλνγλσζία ελίδα 13/18

14 θαη παξέρεη αλεθηίκεηε ππνζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη λένη ζην πεδίν. Πώρ μποπείηε να ηο κάνεηε; ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΣΟ BLOG ΣΗ ΑΡΥΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΗΡΗΕΣΕ ΕΝΑ LOGBOOK Υξεζηκνπνηήζηε ην Blog ηεο Αξρηθήο ζειίδαο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή έλαξμεο ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεηε έλα logbook κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο. Θα ζαο δψζεη ηε δπλαηφηεηα: Να εθκεηαιιεπηείηε ζην έπαθξν ηελ εξγαζία, ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ζαο, γλσζηνπνηψληαο ηηο ηδηαίηεξεο εκπεηξίεο ζαο, ηηο απφςεηο, ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο ζθέςεηο ζαο. Να ζεκεηψλεηε ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεηε θαζ φιε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ: ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εξγαζίαο, ζηε ζπλέρεηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νδεγίεο, ηα απνηειέζκαηα, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε/μεπεξλάηε, ηηο ζθέςεηο, ηα δεηήκαηα, ηηο επηηπρίεο...θαη νηηδήπνηε άιιν ζεσξείηε ζεκαληηθφ, ψζηε λα ην κνηξαζηείηε κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο. Να εηνηκάζεηε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εχθνιε δεκηνπξγία ηεο έθζεζεο ηνπ έξγνπ ζαο, λα ζπληάμεηε κία παξνπζίαζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεηε κία Δηηθέηα Πνηφηεηαο θαη/ή λα ζπκκεηάζρεηε ζε έλα δηαγσληζκφ (δείηε παξαθάησ). Να κάζεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο θαη λα δεκηνπξγήζεηε πεγέο γηα λα κνηξαζηείηε απηή ηε γλψζε, (δείηε παξαθάησ). Έλα έξγν είλαη πάληα έλα αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ εγρείξεκα θαη γη απηφ, ε ηήξεζε ελφο logbook ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ραξηνγξαθήζεηε ηε δηαδξνκή, λα ζεκεηψλεηε νπνηεζδήπνηε αλαθαιχςεηο θαη λα πξνζδηνξίζεηε ηε γλψζε, πνπ απηφ ην εγρείξεκα ζαο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεηε. Υσξίο λα αθηεξψζεηε πνιχ ρξφλν, κφλν ιεπηά ηελ εβδνκάδα, ην Ηκεξνιφγην ηνπ Έξγνπ (ζην Desktop ζαο) ζα ρξεζηκεχζεη ηαπηφρξνλα σο ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα: Δπηθνηλσλία κεηαμχ ηεο δηδαθηηθήο νκάδαο ηνπ έξγνπ Ακνηβαία θαηάξηηζε ελίδα 14/18

15 πιινγηθή παξαγσγή δηδαθηηθψλ πεγψλ πνπ κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ. ΔΗΜΟΙΕΤΣΕ ΣΟ TWINSPACE ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Α Όια ηα ελεξγνπνηεκέλα TwinSpaces είλαη ειάρηζηα νξαηά ζε άηνκα πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλα ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ etwinning. Δμαξηάηαη απφ εζάο λα απνθαζίζεηε πφζα απφ ην TwinSpace ζαο επηζπκείηε λα κνηξαζηείηε κε ην επξχ θνηλφ. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ ζχζηεκα πξνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο: Γηα εζάο, Γηα νιφθιεξε ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ, Γηα ηνπο καζεηέο, Γηα ηνπο νξγαληζκνχο ζπλεξγάηεο. Δίλαη επίζεο έλα ρξήζηκν ζχζηεκα γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε γηα λα μεθηλήζνπλ απηή ηελ πεξηπέηεηα, ή λα βειηηψζνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο θαη αλαδεηνχλ ηδέεο, κεζφδνπο θαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. ελίδα 15/18

16 3. ΚΑΙ ΣΩΡΑ; ε απηφ ην θείκελν πεξηγξάςακε ελ ζπληνκία πψο ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε ηδαληθά ην TwinSpace ζαο, αιιά νπσζδήπνηε κπνξείηε λα βειηηψζεηε ηε ρξήζε. Σν πεξηερφκελν πνπ δεκνζηεχεηαη ζην TwinSpace είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν, πνπ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηηο θξηηηθέο επηηξνπέο, φηαλ θάλεηε αίηεζε γηα κία Δηηθέηα Πνηφηεηαο, ζε εζληθφ θαη Δπξσπατθφ επίπεδν, θαζψο επίζεο θαη φηαλ ππνβάιιεηε ζπκκεηνρή γηα ηνλ εηήζην παλεπξσπατθφ δηαγσληζκφ ησλ Βξαβείσλ etwinning. To TwinSpace παξέρεη ηελ απφδεημε φηη ηθαλνπνηείηε ηα θξηηήξηα πνπ ζεζπίδνληαη γηα ηελ απνλνκή ηεο Δηηθέηαο Πνηφηεηαο: 1) Παιδαγωγική Καινοηομία και Δημιοςπγικόηηηα Αλ έρεηε αλακίμεη ηνπο καζεηέο ζαο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ TwinSpace, αλ έρεηε αληηζηαζεί ζηνλ πεηξαζκφ λα έρεηε πάληα ηνλ έιεγρν, αλ έρεηε αλαζέζεη κεξηθέο απφ ηηο επζχλεο ζηνπο καζεηέο ζαο, έρεηε ήδε απνδείμεη φηη έρεηε εηζαγάγεη θάπνηα παηδαγσγηθή θαηλνηνκία ζηε δηδαζθαιία ζαο. 2) Ενζωμάηωζη ζηη Διδακηέα Ύλη Αλ ην TwinSpace έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο πεξηνρή εξγαζίαο γηα ηηο θαλνληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο, απηφ ζα απνηειέζεη θαιή απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ. (3) ςνεπγαζία μεηαξύ ζσολείων ζςνεπγαηών Οη αληαιιαγέο ζην θφξνπκ, ηα ζρφιηα ζηα blogs, ε ζπιινγηθή ζπγγξαθή ρξεζηκνπνηψληαο ην wiki, είλαη φια ζηνηρεία ηα νπνία ζα ιάβεη ππφςε κία θξηηηθή επηηξνπή. Βεβαησζείηε φηη ρξεζηκνπνηείηε ην TwinSpace γηα λα εξγάδεζηε καδί θαη φρη κφλν σο απνζήθε. (4) Δημιοςπγική σπήζη ηων ΣΠΕ ελίδα 16/18

17 Οη ΣΠΔ δελ είλαη έλαο απηνζθνπφο. Δίζαζηε ζε ζέζε λα αλαθαιχςεηε ηηο παηδαγσγηθέο δπλαηφηεηεο εξγαιείσλ φπσο ηα blogs, ηα wikis, ηα θφξνπκ, θ.ιπ; Υξεζηκνπνηήζεθαλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, γηα ην ζσζηφ είδνο δξαζηεξηνηήησλ; Υξεζηκνπνηήζεθε ζην έπαθξν ην δπλακηθφ ηνπο; (5) Ικανόηηηα Τποζηήπιξηρ και Δςναηόηηηα Μεηαβίβαζηρ ηος Έπγος Όηαλ δεκνζηνπνηείηε ην TwinSpace ζαο, ζέηεηε ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ε εξγαζία ζαο λα σθειήζεη άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη έπεηηα κπνξνχλ λα εκπλεπζηνχλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ εκπεηξία ζαο ζηα δηθά ηνπο ζρνιεία θαη έξγα. (6) Αποηελέζμαηα και Οθέλη Αλ έρεηε ηθαλνπνηήζεη φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, κπνξείηε λα είζηε ζίγνπξνο φηη έρεηε παξάμεη απνηειέζκαηα θαη φηη νη καζεηέο ζαο αλέπηπμαλ θάπνηεο απφ ηηο δεμηφηεηεο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα γίλνπλ πιήξε κέιε ηεο επνλνκαδφκελεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο. ελίδα 17/18

18 4. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σν etwinning είλαη κία Κνηλφηεηα. Όπσο ζε φιεο ηηο Κνηλφηεηεο, κπνξείηε λα έρεηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε απφ φια ηα κέιε. Αλ δελ γλσξίδεηε πψο λα θάλεηε θάηη, εμεηάζηε πξψηα ηηο πλήζεηο Δξσηήζεηο ή ηελ Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Αλ ρξεηάδεζηε επηπιένλ ππνζηήξημε, επηθνηλσλήζηε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, θίινπο ηνπ etwinning θαη/ή ηελ Δζληθή Τπεξεζία ηήξημεο. Οπσζδήπνηε ζα πάξεηε ηηο απαληήζεηο πνπ αλαδεηάηε. Καλή ηύση ζηην επγαζία ζαρ! Απηφ ην εγρεηξίδην δεκηνπξγήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ηήξημεο etwinning ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζίιεηνπ θαη ηελ Τπεξεζία ηήξημεο etwinning ηεο Γεξκαλίαο. ελίδα 18/18

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γνχλα Διέλε ΑΜ:1505 Λχθα Εσή ΑΜ:1522 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μπαινπθηζήο Αλαζηάζηνο έξξαη, 2015 Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. 1. Διζαγυγή... 4. 2. Βαζικέρ έννοιερ... 6. 3. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ... 9

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. 1. Διζαγυγή... 4. 2. Βαζικέρ έννοιερ... 6. 3. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ... 9 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Διζαγυγή... 4 1.1. Τη είλαη ην Αβάθην... 4 1.1.1. Πώο θαη γηαηί ζρεδηάζηεθε;... 4 1.1.2. Γηαηί είλαη θαηλνηνκηθό;... 5 1.2. Σε πνηόλ απεπζύλεηαη ην παξόλ εγρεηξίδην;... 6 2. Βαζικέρ έννοιερ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Τα Social Media (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) τοσ 21 οσ αιώνα και η τρήση των Social Networking

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΥΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Α.Μ. 98/04

Διαβάστε περισσότερα

Γηνίθεζε έξγσλ κε ην Microsoft Office Project 2013 1

Γηνίθεζε έξγσλ κε ην Microsoft Office Project 2013 1 2013 Γηνίθεζε έξγσλ κε ην Microsoft Office Project 2013 1 2 Διοίκηση έργων με το Microsoft Office Project 2013 Copyright 2008, 2014 Learning Plan, Αζαλάζηνο Ν. ηακνχιεο Δθδφζεηο Learning Plan Καιαπνζάθε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα Πηστιακής Εργαζίας : Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Φοιτήτρια: Γανωηίδοσ Αικαηερίνε Υπεύθσνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηςσιακή Γιαηπιβή Τίηινο Γηαηξηβήο Κατασκευή ιστοσελίδας χολικής Μονάδας και Εκπαιδευτικού Λογισμικού για φορητές

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σκήκα Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Δι Υφκζη Διέλε(ΜΔ0670) ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Ρεηάιεο πκεψλ Σξηκειήο Δπηηξνπή Ρεηάιεο.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project 1 Ημερολόγιο του έργου National e-twinning Project 4 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω Αττικής 1 ο Νηπιαγωγείο Νζου Ηρακλείου Αττικής 2/Θ Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κζας 2 Ζ Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ Σν project "Παξακχζη

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα