Οδηγίερ για ηο TwinSpace. Ειζαγωγή ζηο Twinspace ζαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίερ για ηο TwinSpace. Ειζαγωγή ζηο Twinspace ζαρ"

Transcript

1 Ειζαγωγή ζηο Twinspace ζαρ

2 ΠΡΟΣΟΤ ΞΔΚΙΝΗΔΣΔ ΞΔΚΙΝΗΣΔ: Πεξηεγεζείηε ζην Νέν ζαο Twinspace... 4 Αξρηθή ειίδα... Error! Bookmark not defined. Άιινη ηνκείο... Error! Bookmark not defined. 2. ΟΙΚΟΓΟΜΗΣΔ ΣΟ TWINSPACE Α... 7 Πξνζθαιέζηε άιια κέιε... 7 Αλάζεζε δηθαησκάησλ ρξεζηψλ... 8 Γλσξίζηε ν έλαο ηνλ άιινλ... 8 Αλάπηπμε ηνπ ηνκέα Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Έξγνπ... 9 Γεκηνπξγία κίαο λέαο ζειίδαο δξαζηεξηνηήησλ Eξγαζία απφ θνηλνχ Δπηθνηλσλία... Error! Bookmark not defined. Γσληά ησλ Μαζεηψλ Γλσζηνπνηήζηε ηελ εξγαζία ζαο Πψο κπνξείηε λα ην θάλεηε; ΚΑΙ ΣΩΡΑ; ) Παιδαγωγική Καινοηομία και Δημιοςπγικόηηηα ) Ενζωμάηωζη ζηη Διδακηέα Ύλη (3) ςνεπγαζία μεηαξύ ζσολείων ζςνεπγαηών (4) Δημιοςπγική σπήζη ηων ΣΠΕ (5) Ικανόηηηα Τποζηήπιξηρ και Δςναηόηηηα Μεηαβίβαζηρ ηος Έπγος (6) Αποηελέζμαηα και Οθέλη ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ελίδα 2/18

3 ΠΡΟΣΟΤ ΞΕΚΙΝΗΕΣΕ Έρεηε βξεη έλα ζπλεξγάηε, έρεηε πξνγξακκαηίζεη θαη θάλεη ηελ εγγξαθή ελφο έξγνπ, ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ Δζληθή Τπεξεζία ηήξημεο. Σψξα, έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο έλα νινθαίλνπξγην TwinSpace. Σν TwinSpace είλαη ν ρψξνο εξγαζίαο γηα ην έξγν ζαο, είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν πξαγκαηηθά ελζαξξχλεη θαη δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία, ηελ επηθνηλσλία, ηε κνηξαζηά θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ καζεηψλ. Σνπνζεηεί επίζεο ηνπο καζεηέο ζην θέληξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζπλεξγαζίαο. Ίζσο ζαο αξέζεη λα ην ζεσξείηε ζαλ ην ηδησηηθφ ζαο θιακπ. Δζείο, νη ζπλεξγάηεο θαη νη καζεηέο ζαο ζα είλαη νη βαζηθνί ρξήζηεο ηνπ TwinSpace αιιά, κπνξείηε λα πξνζθαιέζεηε άιια άηνκα γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο, φπσο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ρψξεο πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζην etwinning, εηδηθνχο απφ κνπζεία, επαγγεικαηηθνχο ή πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο, θ.ιπ. Δμαξηάηαη απιά απφ ην ζηφρν θαη ηελ εζηίαζε ηνπ έξγνπ ζαο. Μπνξεί επίζεο λα επηζπκείηε λα πξνζθαιέζεηε γνλείο, ή ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ λα έιζνπλ θαη λα ξίμνπλ κηα καηηά, ή λα απνθαζίζεηε ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο Αξρηθήο ειίδαο θαη ηνπ ηνκέα Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ TwinSpace ζαο, ψζηε λα επσθειεζεί ε επξχηεξε ζρνιηθή θνηλφηεηα απφ ηελ εκπεηξία ζαο, θαζψο επίζεο θαη λα έρεηε έλα ζπνπδαίν ηξφπν γηα λα αλαδείμεηε κε πεξεθάλεηα απηά πνπ θαηφξζσζαλ νη καζεηέο ζαο, ράξε ζηε βνήζεηά ζαο. ελίδα 3/18

4 1. ΞΕΚΙΝΗΣΕ: Πεπιηγηθείηε ζηο Νέο ζαρ Twinspace Κάζε TwinSpace έρεη κία ζηαζεξή δνκή απνηεινχκελε απφ: Απσική ελίδα Δπαζηηπιόηηηερ ηος Έπγος Αίθοςζα Πποζωπικού Γωνιά ηων Μαθηηών Chat - Γηάθνξνπο ηνκείο πξνζβάζηκνπο απφ ηελ επάλσ κπάξα: - ειίδεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη πξνζαξκνζηεί απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζην πιαίζην ηνπ Σνκέα Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Έξγνπ (εμ νξηζκνχ απηφο ν ηνκέαο δε δηαζέηεη ζειίδεο). Απσική ελίδα Όηαλ ζπλδεζείηε γηα πξψηε θνξά, ζα βξεζείηε ζηελ Αξρηθή ειίδα. Η δνκή ηεο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα ελίδα 4/18

5 Η ζειίδα απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πιαηζίσλ πνπ παξέρνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ ζαο: Μέλη ηος TwinSpace: Δδψ εκθαλίδνληαη φια ηα κέιε ηνπ TwinSpace. Δίλαη ν ρψξνο φπνπ νη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα πξνζθαιέζνπλ λέα κέιε (εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο ή επηζθέπηεο) θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. TwinSpace mailbox: Δίλαη έλα ζχζηεκα εζσηεξηθψλ κελπκάησλ. Μπνξείηε λα ιάβεηε θαη λα ζηείιεηε κελχκαηα ζε άιια κέιε ηνπ TwinSpace. Ημεπολόγιο ηος TwinSpace: Δδψ κπνξείηε λα αλαθέξεηε ηηο πξνζεζκίεο γηα ηηο απνζηνιέο ηνπ έξγνπ ή λα γλσζηνπνηήζεηε ζε άιια κέιε πφηε δελ είζηε δηαζέζηκνη, πφηε ην ζρνιείν ζαο είλαη θιεηζηφ ιφγσ δηαθνπψλ, θαη/ή νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία, ζρεηηθά κε κία ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία πνπ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή γηα ην έξγν ζαο. Blog Απσικήρ ελίδαρ: Δδψ κπνξείηε λα θαηαγξάςεηε ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ, ζεκεηψλνληαο ηηο αιιαγέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ή ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζαηε ή αληί γη απηφ, θάηη πνπ ιεηηνχξγεζε ηδηαίηεξα θαιά.. Δπαζηηπιόηηηερ Μελών: Απηφ είλαη ην θεληξηθφ κέξνο πνπ θαηαγξάθεη νπνηεζδήπνηε ελίδα 5/18

6 αιιαγέο ή πξνζζήθεο, ή νπνηεζδήπνηε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηα κέιε ηνπ TwinSpace Σν καχξν θνπηί Καισζνξίζκαηνο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ επάλσ δεμηά γσλία ηεο ζειίδαο ζαο, (θνπκπί ειέγρνπ) ζαο επηηξέπεη λα ζπλδεζείηε θαη λα απνζπλδεζείηε γηα λα δείηε ή λα επεμεξγαζηείηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Πξνθίι ζαο. ε άιινπο ηνκείο ηνπ TwinSpace, ην θνπκπί θαισζνξίζκαηνο ζα δείμεη ηελ πξφζζεηε επηινγή πξφζζεζε εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζειίδσλ ηνπ ηνκέα Γξαζηεξηνηήησλ. Άλλοι Σομείρ Απφ ηελ Αξρηθή ειίδα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κπάξα πινήγεζεο, έρεηε πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο άιινπο ηνκείο ηνπ TwinSpace: ηνλ ηνκέα Δπαζηηπιοηήηων ηος Έπγος γίλεηαη ε εξγαζία, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ησλ Δθπαηδεπηηθψλ. Η Αίθοςζα Πποζωπικού είλαη έλαο ρψξνο απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη φπνπ νη καζεηέο δελ έρνπλ πξφζβαζε. ηε Γωνιά ηων Μαθηηών νη καζεηέο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ ν έλαο κε ηνλ άιιν θαη λα αληαιιάζζνπλ πιηθφ πνπ δε ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε ην ζρνιηθφ ηνπο έξγν. Κάλνληαο θιηθ ζην Chat ζάο επηηξέπεηαη ε ζπλνκηιία κε φια ηα κέιε ηνπ ίδηνπ TwinSpace. Πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ chat, ηα κέιε πξέπεη λα θάλνπλ θιηθ ζην Chat θαη λα βξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα chat ηαπηφρξνλα. ελίδα 6/18

7 2. ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕ ΣΟ TWINSPACE Α Μφιηο εμνηθεησζείηε κε ηε βαζηθή δνκή ηνπ λένπ TwinSpace, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε λα ην ζπκπιεξψλεηε κε άηνκα θαη πεξηερφκελν. Πποζκαλέζηε άλλα μέλη Πξψηα απφ φια, πξέπεη λα πξνζθαιέζεηε ηνπο καζεηέο ζαο θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ζαο ζην TwinSpace. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε κέιε ζην Twinspace φπνηε επηζπκείηε. Γηα λα πξνζθαιέζεηε κέιε, πεγαίλεηε ζην θνπηί Μέιε ηνπ TwinSpace κέζσ ηεο Αξρηθήο ειίδαο θαη θάληε θιηθ ζην: Πξφζθιεζε καζεηψλ, πξφζθιεζε εθπαηδεπηηθψλ ή πξφζθιεζε επηζθεπηψλ. Τπάξρεη κία δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξφζθιεζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο πξφζθιεζεο καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ ηελ πξφζθιεζε ζην πξνζσπηθφ ηνπο inbox ηνπ , ελψ νη καζεηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ κία ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ( ): ην ζχζηεκα ζα δεκηνπξγήζεη ακέζσο ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο, ηα νπνία ζα εκθαληζηνχλ ζηελ νζφλε. πκβνπιή: Γεδνκέλνπ φηη ην ζχζηεκα παξέρεη θσδηθνχο πξφζβαζεο πνπ είλαη δχζθνιν λα ζπκάζηε, κπνξείηε λα ηνπο αιιάμεηε κε εθείλνπο πνπ επηζπκείηε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ απνηεινχληαη απφ ιηγφηεξνπο απφ 5 ραξαθηήξεο θαη δελ μεπεξλνχλ ηνπο 8. ε θάζε πεξίπησζε, ζεκεηψζηε ηνπο ή, ελαιιαθηηθά, απνζεθεχζηε ην ζηηγκηφηππν ηεο ζειίδαο, εηδηθά αλ πξνζθαιείηε πνιινχο καζεηέο ηαπηφρξνλα. ηε ζπλέρεηα, εθηππψζηε ηε ζειίδα, θφςηε ηε ζε ισξίδεο θαη κνηξάζηε ηηο ζε θάζε καζεηή πνπ έρεηε πξνζθαιέζεη, επηζπλάπηνληαο ην link ζην ελίδα 7/18 Θπκεζείηε φηη νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηνλ θσδηθφ πξφζβαζήο Οδηγίερ ηνπο. για ηο TwinSpace

8 Ανάθεζη δικαιωμάηων μελών Σα κέιε ηνπ TwinSpace κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα. Αλ δελ είζηε ζίγνπξνη ή αλ δελ ζπκάζηε ηα δηθαηψκαηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κέινπο, κπνξείηε πάληα λα αλαθεξζείηε ζηνλ θαηάινγν κειψλ ηνπ TwinSpace, ζηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη, δίπια ζην φλνκα θαη ηε θσηνγξαθία, ν ξφινο ηνπ κέινπο ζην TwinSpace. Όηαλ πξνζζέηεηε ηνπο καζεηέο ζαο ζην TwinSpace, πξέπεη πξψηα λα απνθαζίζεηε πνηα δηθαηψκαηα ρξήζεο επηζπκείηε λα ηνπο παξαρσξήζεηε. Αλ ρξεηαζηεί, κπνξείηε λα αιιάμεηε απηνχο ηνπο ξφινπο αλά πάζα ζηηγκή. - Μαζεηήο Μέινο: κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε Γσληά ησλ Μαζεηψλ, λα απαληά ζε αλαθνηλψζεηο ηνπ θφξνπκ, λα ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθά chats. - Μαζεηήο Γηαρεηξηζηήο: κπνξεί λα θάλεη ηα παξαπάλσ θαη λα δεκηνπξγεί ηνκείο Γξαζηεξηνηήησλ θαη λα αλαθνηλψλεη αξρεία θαη θσηνγξαθίεο. ςμβοςλέρ: - Παξαρσξήζηε δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πξνφδνπ ηνπ TwinSpace (εηδηθά γηα κεγαιχηεξνπο καζεηέο). - Παξαρσξήζηε δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο ζε θάπνηνπο καζεηέο, πνπ θαηέρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ξφιν δηαρείξηζεο ζην έξγν. - Παξαρσξήζηε δηθαηψκαηα κέινπο ζε καζεηέο, φηαλ εξγάδνληαη ζην πιαίζην κίαο κεγάιεο νκάδαο, κε έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ απνζηνιψλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ (εηδηθά γηα ηνπο λεφηεξνπο καζεηέο). Γνωπίζηε ο έναρ ηον άλλον Μφιηο εζείο (εθπαηδεπηηθνί) θαη νη καζεηέο ζαο απνθηήζεηε πξφζβαζε ζην TwinSpace, φινη κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ λα θάλνπλ ηα αθφινπζα: - Γεκηνπξγία ηνπ πξνθίι ζαο: Κάζε κέινο ηνπ TwinSpace κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην ελίδα 8/18

9 πξνζσπηθφ ηνπ πξνθίι, αλεβάδνληαο κία θσηνγξαθία ηνπ, πεξηγξάθνληαο ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ηα ρφκπη, ηα αγαπεκέλα θαγεηά, θ.ιπ. (εκείσζε: φιεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ πξνθίι ησλ καζεηψλ παξακέλνπλ εκπηζηεπηηθέο ζην TwinSpace, θαη δελ εκθαλίδνληαη πνπζελά αιινχ, αλ επηιέμεηε λα δεκνζηεχζεηε ην TwinSpace ζαο). - Γλσξηζηείηε κεηαμχ ζαο: Δθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ ηα πξνθίι ησλ ζπκκαζεηψλ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπο γηα λα ηνπο γλσξίζνπλ. Μπνξνχλ επίζεο λα έιζνπλ ζε επαθή, ζηέιλνληαο έλα εζσηεξηθφ κήλπκα ή γξάθνληαο κία αλαθνίλσζε ζηνλ ηνίρν. Ανάπηςξη ηος ηομέα ηων Δπαζηηπιοηήηων ηος Έπγος Ο ηνκέαο Δπαζηηπιόηηηερ ηος Έπγος, είλαη ν ρψξνο φπνπ αναπηύζζεηε ην έξγν ζαο. Μαδί κε ηελ Αξρηθή ειίδα είλαη ν κνλαδηθφο ηνκέαο ηνπ TwinSpace, πνπ κπνξείηε λα δεκνζηνπνηήζεηε, δειαδή νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξεί λα δεη απηή ηε ζειίδα. Δζείο, καδί κε ηνπο καζεηέο ζαο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπλεξγάηεο κε ηνπο καζεηέο ηνπο, ζα πξνζδηνξίζεηε ηε δνκή ηνπ έξγνπ θαη, ζπλεπψο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα. Δίλαη απηνλφεην φηη φια ηα κέιε έρνπλ ζπκθσλήζεη κεηαμχ ηνπο γηα ηε γεληθφηεξε δνκή ηνπ έξγνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, γηα ην TwinSpace, αιιηψο ν ηνκέαο δξαζηεξηνηήησλ ζα είλαη ην απνηέιεζκα κίαο ζπγθέληξσζεο αζπληφληζησλ ζειίδσλ, πνπ δε ζα ζπλδένληαη ζε έλα γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ. Οη Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Έξγνπ ζα είλαη δηαθνξεηηθέο ζε θάζε TwinSpace, επεηδή ζα αληαλαθινχλ ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο θαη ηε δνκή ηνπ θάζε κεκνλσκέλνπ έξγνπ. Μπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα νλνκαζηνχλ ζειίδεο, γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ (δείηε γηα παξάδεηγκα ηηο ελφηεηεο ηνπ etwinning ή ζχκθσλα κε ηελ Σαμηλνκία ηνπ βαζηθνχ ζέκαηνο ηνπ έξγνπ γηα παξάδεηγκα, αλ ην έξγν δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο Δπνρέο ηνπ Υξφλνπ, κπνξείηε λα έρεηε ηνκείο γηα ην Υεηκψλα, ηελ Άλνημε, ην Καινθαίξη θαη ην Φζηλφπσξν, αλ ην έξγν ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηξήζεηο, κπνξείηε λα νξγαλψζεηε δξαζηεξηφηεηεο γηα ην βάξνο, ην κήθνο, ηε ζεξκνθξαζία, θ.ιπ.. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κία λέα ζειίδα, θάληε θιηθ ζηηο Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Έξγνπ, ζηελ επάλσ κπάξα, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε Γηαρείξηζε ζειίδσλ. ελίδα 9/18

10 ςμβοςλή Θα κπνξνχζαηε λα νξγαλψζεηε ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ ζαο, θαη ζπλεπψο ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ, παίξλνληαο έκπλεπζε απφ ην κνληέιν ησλ πέληε ζηαδίσλ, ην νπνίν αλέπηπμε ε Gilly Salmon,(http://www.atimod.com/e-moderating/5stage.shtml) θαη νξγαλψλεη δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ. Σν πξψην ζηάδην ζα παξέρεη Πξφζβαζε θαη θίλεηξα, γηα παξάδεηγκα δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα εμνηθεησζνχλ κε ην TwinSpace θαη ζα δηεγείξνπλ ηελ πεξηέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, θάηη πνπ ζα ηνπο θάλεη λα ζθεθζνχλ φηη ην έξγν είλαη ελδηαθέξνλ θαη δηαζθεδαζηηθφ. Σν δεχηεξν ζηάδην ζα παξέρεη Online θνηλσληθνπνίεζε, ζπλεπψο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ελζαξξχλνπλ κία ηζρπξή αιιειεπίδξαζε, κεηαμχ ησλ καζεηψλ ησλ δηαθφξσλ ηάμεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν. Η ηξίηε Άηππε αληαιιαγή ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα δίλνπλ ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ έξγνπ. Η ηέηαξηε νηθνδφκεζε γλψζεο, ίζσο πεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε δηαθφξσλ νκάδσλ καζεηψλ, πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα δηάθνξεο απνζηνιέο. Σειηθά, Αλάπηπμε, φηαλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα καζαίλνπλ κφλνη ηνπο. (απηφ ηζρχεη κφλν αλ είζηε έλαο Γηαρεηξηζηήο ηνπ TwinSpace). Σν ζχζηεκα ζα δεηήζεη ηελ νλνκαζία ηεο λέαο ζειίδαο: έηζη, ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηε ηελ νλνκαζία ζην ζρεηηθφ πιαίζην θαη λα θάλεηε θιηθ ζηελ Πξφζζεζε. Μφιηο δεκηνπξγεζεί ε ζειίδα, κπνξείηε λα ηελ πξνζαξκφζεηε, επηιέγνληαο ηηο εθαξκνγέο πνπ ζα ρξεηαζηείηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Γηα λα θάλεηε απηφ, πξέπεη λα κεηαβείηε ζηελ θελή ζειίδα ζαο θαη λα θάλεηε θιηθ ζην καχξν θνπκπί πνπ βξίζθεηαη ζηελ επάλσ δεμηά γσλία, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε Πξφζζεζε εθαξκνγψλ. Δημιοςπγία μίαρ νέαρ ζελίδαρ δπαζηηπιόηηηαρ Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κία λέα ζειίδα, θάληε θιηθ ζηηο Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Έξγνπ, ζηελ επάλσ κπάξα, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε Γηαρείξηζε ειίδσλ (απηφ ηζρχεη κφλν αλ είζηε έλαο Γηαρεηξηζηήο ηνπ TwinSpace). Σν ζχζηεκα ζα δεηήζεη ηελ νλνκαζία ηεο λέαο ζειίδαο: έηζη, ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηε ελίδα 10/18

11 ηελ νλνκαζία ζην ζρεηηθφ πιαίζην θαη λα θάλεηε θιηθ ζηελ Πξφζζεζε. Μφιηο δεκηνπξγεζεί ε ζειίδα, κπνξείηε λα ηελ πξνζαξκφζεηε επηιέγνληαο ηελ/ηηο εθαξκνγή/έο πνπ ζα ρξεηαζηείηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Γηα λα θάλεηε απηφ, πξέπεη λα κεηαβείηε ζηελ θελή ζειίδα ζαο θαη λα θάλεηε θιηθ ζην καχξν θνπκπί πνπ βξίζθεηαη ζηελ επάλσ δεμηά γσλία, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε Πξφζζεζε εθαξκνγψλ Θα δείηε φηη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο νζφλεο ζαο ζα εκθαληζηεί απηφ ην παξάζπξν Κάληε θιηθ ζηα θνπκπηά ηεο πιεπξάο ζπλεξγαζίαο ή ζηε Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ, γηα λα δείηε ηα δηάθνξα δηαζέζηκα εξγαιεία. Blog (νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα θαηαρσξήζεη κελχκαηα θαη ζρφιηα) Σο Φόποςμ επηηξέπεη ζπδήηεζε κε δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο Wiki (κία ζειίδα ζπιινγηθήο δεκνζίεπζεο) Σο Απσείο εγγπάθων επηηξέπεη ην αλέβαζκα δηαθφξσλ εγγξάθσλ Η Γκαλεπί εικόνων γηα ην αλέβαζκα εηθφλσλ Η Εμθάνιζη Πεπιεσομένος από ηο Διαδίκηςο επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ Πεξηερνκέλνπ Μπνξείηε λα θάληε θιηθ θαη λα ζχξεηε ζηε ζειίδα ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζαο ελδηαθέξεη. Πξνηείλνπκε, πξνηνχ πξνζζέζεηε εξγαιεία, λα ζθεθζείηε πψο ζα επσθειεζεί απφ απηά ε δξαζηεξηφηεηα. Όζν ιηγφηεξα ηφζν θαιχηεξα! Επγαζία από κοινού ελίδα 11/18

12 Επικοινωνία Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία κεγάιε ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηνπ TwinSpace. Μπνξνχλ λα εξγαζηνχλ αλεμάξηεηα ή ζην πιαίζην κίαο νκάδαο, αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ πξνζδηνξίζεη νη δηαρεηξηζηέο ηνπ TwinSpace. Σν TwinSpace δίλεη ηε δπλαηφηεηα ελφο πςεινχ επηπέδνπ αιιειεπίδξαζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ ηδηαηηέξσο ζηελ Αίζνπζα Πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηνπο νκφηηκνχο ηνπο ζηε Γσληά ησλ Μαζεηψλ. ηνλ ηνκέα Γξαζηεξηνηήησλ, κηθηέο νκάδεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ καδί αλαπηχζζνληαο έλα Wiki πάλσ ζε έλα επηιεγκέλν ζέκα, ζρεηηθφ κε ηε ζρνιηθή δηδαθηέα χιε. Μπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ ζε έλα θφξνπκ, κπνξνχλ λα ζρνιηάζνπλ ηηο θαηαρσξίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε έλα blog: ν κφλνο πεξηνξηζκφο ίζσο ζα ήηαλ λα κελ γίλεη αληηιεπηή ε ηεξάζηηα δπλαηφηεηα γηα ζπλεξγαζία, πνπ επηηξέπεη απηφ ην ζχζηεκα. ςμβοςλή Οηηδήπνηε θη αλ θάλεηε, πξνζπαζήζηε λα εξγαζηείηε καδί θαη φρη παξάιιεια κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο, γηαηί αιιηψο ζα ράζεηε ηελ επθαηξία λα απνιαχζεηε ηελ Δπξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ πιεξέζηεξν βαζκφ ηεο. Μία άιιε ζπκβνπιή είλαη λα πξνζπαζήζεηε λα δηαηεξήζεηε ηηο αληαιιαγέο ζηνλ ηομέα Δπαζηηπιοηήηων πνπ εζηηάδνπλ ζην έξγν. Γηα άηππεο αληαιιαγέο, ελζαξξχλεηε ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην chat ή ην ζχζηεκα κελπκάησλ. Γωνιά ηων Μαθηηών Η Γσληά ησλ καζεηψλ είλαη ε αθηεξσκέλε πεξηνρή ηνπ TwinSpace κφλν ζηνπο καζεηέο. Πξννξίδεηαη σο πεξηνρή φπνπ νη ίδηνη νη καζεηέο ζέηνπλ εξσηήζεηο ν έλαο ζηνλ άιινλ, κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη αλαπηχζζνπλ θηιίεο ίζσο θαη εθηφο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εξγαζίαο ηνπο. Θα είλαη ζεκαληηθφ λα ελζαξξχλεηε ηνπο καζεηέο ζαο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ ην ρψξν εηδηθφηεξα ζηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ: κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ζα εμνηθεησζνχλ κε ηα δηαζέζηκα ζην ελίδα 12/18

13 TwinSpace εξγαιεία. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ βέβαηα λα εηζέιζνπλ ζηε γσληά ησλ καζεηψλ, αιιά κφλν κε δηθαηψκαηα παξαηεξεηή. Καηά ζπλέπεηα, παξακέλεη κία πεξηνρή γηα ηνπο καζεηέο απφ ηνπο καζεηέο. Οη εθπαηδεπηηθνί δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηελ πεξηνρή. Σα εξγαιεία πνπ δηαηίζεληαη είλαη ηα ίδηα κε εθείλα ηνπ ηνκέα ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Έξγνπ, αιιά ηα δεηήκαηα πξνο ζπδήηεζε κπνξεί λα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά, φπσο κνπζηθή, παηρλίδηα βίληεν, ηειεπηαίεο ηάζεηο ηεο κφδαο, θ.ιπ. Οη ίδηνη νη καζεηέο ζα απνθαζίζνπλ κε πνηφλ ηξφπν επηζπκνχλ λα γλσξίζνπλ ηνπο νκφηηκνχο ηνπο δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο. Αίζνπζα Πξνζσπηθνχ Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ επίζεο λα ζπλεξγάδνληαη ζε έλα δηαθνξεηηθφ επίπεδν ζηελ Αίζνπζα Πξνζσπηθνχ. Μπνξνχλ λα θάλνπλ αληαιιαγέο ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπο, κπνξνχλ λα ζηνραζηνχλ καδί γηα δηάθνξεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ ελδηαθέξνληα άξζξα ή άιινπ είδνπο πιεξνθνξίεο... θαη γηαηί φρη, λα θνηλσληθνπνηεζνχλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο έρνληαο ην είδνο ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ φηαλ πίλνπλ έλα θιπηδάλη θαθέ. Γνωζηοποιήζηε ηην επγαζία ζαρ Αλ δηεμάγεηε έλα etwinning έξγν, ζεκαίλεη φηη είζηε θάπνηνο πνπ επηζπκεί λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηηο θαιχηεξεο επθαηξίεο γηα λα πεηχρνπλ, πξνζθέξνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα αληαιιάμνπλ, λα κνηξαζηνχλ, λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο. Γηεμάγνληαο απηνχ ηνπ είδνπο ην έξγν, θάλεηε κία ηδηαίηεξε ζπλεηζθνξά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δηδαζθαιίαο. Ίζσο δελ ην ζπλεηδεηνπνηείηε, αιιά νη πξαθηηθέο πνπ δηεμάγεηε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έξγσλ ζαο, είηε είλαη απιέο ή ζχλζεηεο, είλαη διδακηικοί θηζαυροί θαη ηερληθέο πνπ αμίδεη λα κνηξαζηνχλ, θαη πξέπεη λα γίνεηε γνωζηοί και να αναγνωριζηείηε απφ νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Δηζάγεηε έλα δπλακηθφ εξγαζίαο πνπ βαζίδεηαη ζην δίθηπν, ην νπνίν αιιάδεη ηελ θαζεκεξηλή επαγγεικαηηθή δσή φισλ, θάηη πνπ εκπινπηίδεη ακνηβαία ηελ ηερλνγλσζία ελίδα 13/18

14 θαη παξέρεη αλεθηίκεηε ππνζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη λένη ζην πεδίν. Πώρ μποπείηε να ηο κάνεηε; ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΣΟ BLOG ΣΗ ΑΡΥΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΗΡΗΕΣΕ ΕΝΑ LOGBOOK Υξεζηκνπνηήζηε ην Blog ηεο Αξρηθήο ζειίδαο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή έλαξμεο ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεηε έλα logbook κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο. Θα ζαο δψζεη ηε δπλαηφηεηα: Να εθκεηαιιεπηείηε ζην έπαθξν ηελ εξγαζία, ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ζαο, γλσζηνπνηψληαο ηηο ηδηαίηεξεο εκπεηξίεο ζαο, ηηο απφςεηο, ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο ζθέςεηο ζαο. Να ζεκεηψλεηε ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεηε θαζ φιε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ: ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εξγαζίαο, ζηε ζπλέρεηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νδεγίεο, ηα απνηειέζκαηα, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε/μεπεξλάηε, ηηο ζθέςεηο, ηα δεηήκαηα, ηηο επηηπρίεο...θαη νηηδήπνηε άιιν ζεσξείηε ζεκαληηθφ, ψζηε λα ην κνηξαζηείηε κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο. Να εηνηκάζεηε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εχθνιε δεκηνπξγία ηεο έθζεζεο ηνπ έξγνπ ζαο, λα ζπληάμεηε κία παξνπζίαζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεηε κία Δηηθέηα Πνηφηεηαο θαη/ή λα ζπκκεηάζρεηε ζε έλα δηαγσληζκφ (δείηε παξαθάησ). Να κάζεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο θαη λα δεκηνπξγήζεηε πεγέο γηα λα κνηξαζηείηε απηή ηε γλψζε, (δείηε παξαθάησ). Έλα έξγν είλαη πάληα έλα αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ εγρείξεκα θαη γη απηφ, ε ηήξεζε ελφο logbook ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ραξηνγξαθήζεηε ηε δηαδξνκή, λα ζεκεηψλεηε νπνηεζδήπνηε αλαθαιχςεηο θαη λα πξνζδηνξίζεηε ηε γλψζε, πνπ απηφ ην εγρείξεκα ζαο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεηε. Υσξίο λα αθηεξψζεηε πνιχ ρξφλν, κφλν ιεπηά ηελ εβδνκάδα, ην Ηκεξνιφγην ηνπ Έξγνπ (ζην Desktop ζαο) ζα ρξεζηκεχζεη ηαπηφρξνλα σο ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα: Δπηθνηλσλία κεηαμχ ηεο δηδαθηηθήο νκάδαο ηνπ έξγνπ Ακνηβαία θαηάξηηζε ελίδα 14/18

15 πιινγηθή παξαγσγή δηδαθηηθψλ πεγψλ πνπ κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ. ΔΗΜΟΙΕΤΣΕ ΣΟ TWINSPACE ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Α Όια ηα ελεξγνπνηεκέλα TwinSpaces είλαη ειάρηζηα νξαηά ζε άηνκα πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλα ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ etwinning. Δμαξηάηαη απφ εζάο λα απνθαζίζεηε πφζα απφ ην TwinSpace ζαο επηζπκείηε λα κνηξαζηείηε κε ην επξχ θνηλφ. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ ζχζηεκα πξνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο: Γηα εζάο, Γηα νιφθιεξε ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ, Γηα ηνπο καζεηέο, Γηα ηνπο νξγαληζκνχο ζπλεξγάηεο. Δίλαη επίζεο έλα ρξήζηκν ζχζηεκα γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε γηα λα μεθηλήζνπλ απηή ηελ πεξηπέηεηα, ή λα βειηηψζνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο θαη αλαδεηνχλ ηδέεο, κεζφδνπο θαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. ελίδα 15/18

16 3. ΚΑΙ ΣΩΡΑ; ε απηφ ην θείκελν πεξηγξάςακε ελ ζπληνκία πψο ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε ηδαληθά ην TwinSpace ζαο, αιιά νπσζδήπνηε κπνξείηε λα βειηηψζεηε ηε ρξήζε. Σν πεξηερφκελν πνπ δεκνζηεχεηαη ζην TwinSpace είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν, πνπ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηηο θξηηηθέο επηηξνπέο, φηαλ θάλεηε αίηεζε γηα κία Δηηθέηα Πνηφηεηαο, ζε εζληθφ θαη Δπξσπατθφ επίπεδν, θαζψο επίζεο θαη φηαλ ππνβάιιεηε ζπκκεηνρή γηα ηνλ εηήζην παλεπξσπατθφ δηαγσληζκφ ησλ Βξαβείσλ etwinning. To TwinSpace παξέρεη ηελ απφδεημε φηη ηθαλνπνηείηε ηα θξηηήξηα πνπ ζεζπίδνληαη γηα ηελ απνλνκή ηεο Δηηθέηαο Πνηφηεηαο: 1) Παιδαγωγική Καινοηομία και Δημιοςπγικόηηηα Αλ έρεηε αλακίμεη ηνπο καζεηέο ζαο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ TwinSpace, αλ έρεηε αληηζηαζεί ζηνλ πεηξαζκφ λα έρεηε πάληα ηνλ έιεγρν, αλ έρεηε αλαζέζεη κεξηθέο απφ ηηο επζχλεο ζηνπο καζεηέο ζαο, έρεηε ήδε απνδείμεη φηη έρεηε εηζαγάγεη θάπνηα παηδαγσγηθή θαηλνηνκία ζηε δηδαζθαιία ζαο. 2) Ενζωμάηωζη ζηη Διδακηέα Ύλη Αλ ην TwinSpace έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο πεξηνρή εξγαζίαο γηα ηηο θαλνληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο, απηφ ζα απνηειέζεη θαιή απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ. (3) ςνεπγαζία μεηαξύ ζσολείων ζςνεπγαηών Οη αληαιιαγέο ζην θφξνπκ, ηα ζρφιηα ζηα blogs, ε ζπιινγηθή ζπγγξαθή ρξεζηκνπνηψληαο ην wiki, είλαη φια ζηνηρεία ηα νπνία ζα ιάβεη ππφςε κία θξηηηθή επηηξνπή. Βεβαησζείηε φηη ρξεζηκνπνηείηε ην TwinSpace γηα λα εξγάδεζηε καδί θαη φρη κφλν σο απνζήθε. (4) Δημιοςπγική σπήζη ηων ΣΠΕ ελίδα 16/18

17 Οη ΣΠΔ δελ είλαη έλαο απηνζθνπφο. Δίζαζηε ζε ζέζε λα αλαθαιχςεηε ηηο παηδαγσγηθέο δπλαηφηεηεο εξγαιείσλ φπσο ηα blogs, ηα wikis, ηα θφξνπκ, θ.ιπ; Υξεζηκνπνηήζεθαλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, γηα ην ζσζηφ είδνο δξαζηεξηνηήησλ; Υξεζηκνπνηήζεθε ζην έπαθξν ην δπλακηθφ ηνπο; (5) Ικανόηηηα Τποζηήπιξηρ και Δςναηόηηηα Μεηαβίβαζηρ ηος Έπγος Όηαλ δεκνζηνπνηείηε ην TwinSpace ζαο, ζέηεηε ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ε εξγαζία ζαο λα σθειήζεη άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη έπεηηα κπνξνχλ λα εκπλεπζηνχλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ εκπεηξία ζαο ζηα δηθά ηνπο ζρνιεία θαη έξγα. (6) Αποηελέζμαηα και Οθέλη Αλ έρεηε ηθαλνπνηήζεη φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, κπνξείηε λα είζηε ζίγνπξνο φηη έρεηε παξάμεη απνηειέζκαηα θαη φηη νη καζεηέο ζαο αλέπηπμαλ θάπνηεο απφ ηηο δεμηφηεηεο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα γίλνπλ πιήξε κέιε ηεο επνλνκαδφκελεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο. ελίδα 17/18

18 4. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σν etwinning είλαη κία Κνηλφηεηα. Όπσο ζε φιεο ηηο Κνηλφηεηεο, κπνξείηε λα έρεηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε απφ φια ηα κέιε. Αλ δελ γλσξίδεηε πψο λα θάλεηε θάηη, εμεηάζηε πξψηα ηηο πλήζεηο Δξσηήζεηο ή ηελ Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Αλ ρξεηάδεζηε επηπιένλ ππνζηήξημε, επηθνηλσλήζηε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, θίινπο ηνπ etwinning θαη/ή ηελ Δζληθή Τπεξεζία ηήξημεο. Οπσζδήπνηε ζα πάξεηε ηηο απαληήζεηο πνπ αλαδεηάηε. Καλή ηύση ζηην επγαζία ζαρ! Απηφ ην εγρεηξίδην δεκηνπξγήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ηήξημεο etwinning ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζίιεηνπ θαη ηελ Τπεξεζία ηήξημεο etwinning ηεο Γεξκαλίαο. ελίδα 18/18

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηνίθεζε έξγσλ κε ην Microsoft Office Project 2013 1

Γηνίθεζε έξγσλ κε ην Microsoft Office Project 2013 1 2013 Γηνίθεζε έξγσλ κε ην Microsoft Office Project 2013 1 2 Διοίκηση έργων με το Microsoft Office Project 2013 Copyright 2008, 2014 Learning Plan, Αζαλάζηνο Ν. ηακνχιεο Δθδφζεηο Learning Plan Καιαπνζάθε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. 1. Διζαγυγή... 4. 2. Βαζικέρ έννοιερ... 6. 3. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ... 9

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. 1. Διζαγυγή... 4. 2. Βαζικέρ έννοιερ... 6. 3. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ... 9 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Διζαγυγή... 4 1.1. Τη είλαη ην Αβάθην... 4 1.1.1. Πώο θαη γηαηί ζρεδηάζηεθε;... 4 1.1.2. Γηαηί είλαη θαηλνηνκηθό;... 5 1.2. Σε πνηόλ απεπζύλεηαη ην παξόλ εγρεηξίδην;... 6 2. Βαζικέρ έννοιερ...

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γνχλα Διέλε ΑΜ:1505 Λχθα Εσή ΑΜ:1522 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μπαινπθηζήο Αλαζηάζηνο έξξαη, 2015 Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» (Technologies and Methods for Developing e-courses)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα