Οδηγίερ για ηο TwinSpace. Ειζαγωγή ζηο Twinspace ζαρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίερ για ηο TwinSpace. Ειζαγωγή ζηο Twinspace ζαρ"

Transcript

1 Ειζαγωγή ζηο Twinspace ζαρ

2 ΠΡΟΣΟΤ ΞΔΚΙΝΗΔΣΔ ΞΔΚΙΝΗΣΔ: Πεξηεγεζείηε ζην Νέν ζαο Twinspace... 4 Αξρηθή ειίδα... Error! Bookmark not defined. Άιινη ηνκείο... Error! Bookmark not defined. 2. ΟΙΚΟΓΟΜΗΣΔ ΣΟ TWINSPACE Α... 7 Πξνζθαιέζηε άιια κέιε... 7 Αλάζεζε δηθαησκάησλ ρξεζηψλ... 8 Γλσξίζηε ν έλαο ηνλ άιινλ... 8 Αλάπηπμε ηνπ ηνκέα Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Έξγνπ... 9 Γεκηνπξγία κίαο λέαο ζειίδαο δξαζηεξηνηήησλ Eξγαζία απφ θνηλνχ Δπηθνηλσλία... Error! Bookmark not defined. Γσληά ησλ Μαζεηψλ Γλσζηνπνηήζηε ηελ εξγαζία ζαο Πψο κπνξείηε λα ην θάλεηε; ΚΑΙ ΣΩΡΑ; ) Παιδαγωγική Καινοηομία και Δημιοςπγικόηηηα ) Ενζωμάηωζη ζηη Διδακηέα Ύλη (3) ςνεπγαζία μεηαξύ ζσολείων ζςνεπγαηών (4) Δημιοςπγική σπήζη ηων ΣΠΕ (5) Ικανόηηηα Τποζηήπιξηρ και Δςναηόηηηα Μεηαβίβαζηρ ηος Έπγος (6) Αποηελέζμαηα και Οθέλη ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ελίδα 2/18

3 ΠΡΟΣΟΤ ΞΕΚΙΝΗΕΣΕ Έρεηε βξεη έλα ζπλεξγάηε, έρεηε πξνγξακκαηίζεη θαη θάλεη ηελ εγγξαθή ελφο έξγνπ, ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ Δζληθή Τπεξεζία ηήξημεο. Σψξα, έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο έλα νινθαίλνπξγην TwinSpace. Σν TwinSpace είλαη ν ρψξνο εξγαζίαο γηα ην έξγν ζαο, είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν πξαγκαηηθά ελζαξξχλεη θαη δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία, ηελ επηθνηλσλία, ηε κνηξαζηά θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ καζεηψλ. Σνπνζεηεί επίζεο ηνπο καζεηέο ζην θέληξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζπλεξγαζίαο. Ίζσο ζαο αξέζεη λα ην ζεσξείηε ζαλ ην ηδησηηθφ ζαο θιακπ. Δζείο, νη ζπλεξγάηεο θαη νη καζεηέο ζαο ζα είλαη νη βαζηθνί ρξήζηεο ηνπ TwinSpace αιιά, κπνξείηε λα πξνζθαιέζεηε άιια άηνκα γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο, φπσο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ρψξεο πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζην etwinning, εηδηθνχο απφ κνπζεία, επαγγεικαηηθνχο ή πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο, θ.ιπ. Δμαξηάηαη απιά απφ ην ζηφρν θαη ηελ εζηίαζε ηνπ έξγνπ ζαο. Μπνξεί επίζεο λα επηζπκείηε λα πξνζθαιέζεηε γνλείο, ή ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ λα έιζνπλ θαη λα ξίμνπλ κηα καηηά, ή λα απνθαζίζεηε ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο Αξρηθήο ειίδαο θαη ηνπ ηνκέα Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ TwinSpace ζαο, ψζηε λα επσθειεζεί ε επξχηεξε ζρνιηθή θνηλφηεηα απφ ηελ εκπεηξία ζαο, θαζψο επίζεο θαη λα έρεηε έλα ζπνπδαίν ηξφπν γηα λα αλαδείμεηε κε πεξεθάλεηα απηά πνπ θαηφξζσζαλ νη καζεηέο ζαο, ράξε ζηε βνήζεηά ζαο. ελίδα 3/18

4 1. ΞΕΚΙΝΗΣΕ: Πεπιηγηθείηε ζηο Νέο ζαρ Twinspace Κάζε TwinSpace έρεη κία ζηαζεξή δνκή απνηεινχκελε απφ: Απσική ελίδα Δπαζηηπιόηηηερ ηος Έπγος Αίθοςζα Πποζωπικού Γωνιά ηων Μαθηηών Chat - Γηάθνξνπο ηνκείο πξνζβάζηκνπο απφ ηελ επάλσ κπάξα: - ειίδεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη πξνζαξκνζηεί απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζην πιαίζην ηνπ Σνκέα Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Έξγνπ (εμ νξηζκνχ απηφο ν ηνκέαο δε δηαζέηεη ζειίδεο). Απσική ελίδα Όηαλ ζπλδεζείηε γηα πξψηε θνξά, ζα βξεζείηε ζηελ Αξρηθή ειίδα. Η δνκή ηεο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα ελίδα 4/18

5 Η ζειίδα απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πιαηζίσλ πνπ παξέρνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ ζαο: Μέλη ηος TwinSpace: Δδψ εκθαλίδνληαη φια ηα κέιε ηνπ TwinSpace. Δίλαη ν ρψξνο φπνπ νη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα πξνζθαιέζνπλ λέα κέιε (εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο ή επηζθέπηεο) θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. TwinSpace mailbox: Δίλαη έλα ζχζηεκα εζσηεξηθψλ κελπκάησλ. Μπνξείηε λα ιάβεηε θαη λα ζηείιεηε κελχκαηα ζε άιια κέιε ηνπ TwinSpace. Ημεπολόγιο ηος TwinSpace: Δδψ κπνξείηε λα αλαθέξεηε ηηο πξνζεζκίεο γηα ηηο απνζηνιέο ηνπ έξγνπ ή λα γλσζηνπνηήζεηε ζε άιια κέιε πφηε δελ είζηε δηαζέζηκνη, πφηε ην ζρνιείν ζαο είλαη θιεηζηφ ιφγσ δηαθνπψλ, θαη/ή νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία, ζρεηηθά κε κία ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία πνπ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή γηα ην έξγν ζαο. Blog Απσικήρ ελίδαρ: Δδψ κπνξείηε λα θαηαγξάςεηε ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ, ζεκεηψλνληαο ηηο αιιαγέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ή ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζαηε ή αληί γη απηφ, θάηη πνπ ιεηηνχξγεζε ηδηαίηεξα θαιά.. Δπαζηηπιόηηηερ Μελών: Απηφ είλαη ην θεληξηθφ κέξνο πνπ θαηαγξάθεη νπνηεζδήπνηε ελίδα 5/18

6 αιιαγέο ή πξνζζήθεο, ή νπνηεζδήπνηε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηα κέιε ηνπ TwinSpace Σν καχξν θνπηί Καισζνξίζκαηνο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ επάλσ δεμηά γσλία ηεο ζειίδαο ζαο, (θνπκπί ειέγρνπ) ζαο επηηξέπεη λα ζπλδεζείηε θαη λα απνζπλδεζείηε γηα λα δείηε ή λα επεμεξγαζηείηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Πξνθίι ζαο. ε άιινπο ηνκείο ηνπ TwinSpace, ην θνπκπί θαισζνξίζκαηνο ζα δείμεη ηελ πξφζζεηε επηινγή πξφζζεζε εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζειίδσλ ηνπ ηνκέα Γξαζηεξηνηήησλ. Άλλοι Σομείρ Απφ ηελ Αξρηθή ειίδα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κπάξα πινήγεζεο, έρεηε πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο άιινπο ηνκείο ηνπ TwinSpace: ηνλ ηνκέα Δπαζηηπιοηήηων ηος Έπγος γίλεηαη ε εξγαζία, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ησλ Δθπαηδεπηηθψλ. Η Αίθοςζα Πποζωπικού είλαη έλαο ρψξνο απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη φπνπ νη καζεηέο δελ έρνπλ πξφζβαζε. ηε Γωνιά ηων Μαθηηών νη καζεηέο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ ν έλαο κε ηνλ άιιν θαη λα αληαιιάζζνπλ πιηθφ πνπ δε ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε ην ζρνιηθφ ηνπο έξγν. Κάλνληαο θιηθ ζην Chat ζάο επηηξέπεηαη ε ζπλνκηιία κε φια ηα κέιε ηνπ ίδηνπ TwinSpace. Πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ chat, ηα κέιε πξέπεη λα θάλνπλ θιηθ ζην Chat θαη λα βξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα chat ηαπηφρξνλα. ελίδα 6/18

7 2. ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕ ΣΟ TWINSPACE Α Μφιηο εμνηθεησζείηε κε ηε βαζηθή δνκή ηνπ λένπ TwinSpace, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε λα ην ζπκπιεξψλεηε κε άηνκα θαη πεξηερφκελν. Πποζκαλέζηε άλλα μέλη Πξψηα απφ φια, πξέπεη λα πξνζθαιέζεηε ηνπο καζεηέο ζαο θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ζαο ζην TwinSpace. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε κέιε ζην Twinspace φπνηε επηζπκείηε. Γηα λα πξνζθαιέζεηε κέιε, πεγαίλεηε ζην θνπηί Μέιε ηνπ TwinSpace κέζσ ηεο Αξρηθήο ειίδαο θαη θάληε θιηθ ζην: Πξφζθιεζε καζεηψλ, πξφζθιεζε εθπαηδεπηηθψλ ή πξφζθιεζε επηζθεπηψλ. Τπάξρεη κία δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξφζθιεζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο πξφζθιεζεο καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ ηελ πξφζθιεζε ζην πξνζσπηθφ ηνπο inbox ηνπ , ελψ νη καζεηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ κία ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ( ): ην ζχζηεκα ζα δεκηνπξγήζεη ακέζσο ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο, ηα νπνία ζα εκθαληζηνχλ ζηελ νζφλε. πκβνπιή: Γεδνκέλνπ φηη ην ζχζηεκα παξέρεη θσδηθνχο πξφζβαζεο πνπ είλαη δχζθνιν λα ζπκάζηε, κπνξείηε λα ηνπο αιιάμεηε κε εθείλνπο πνπ επηζπκείηε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ απνηεινχληαη απφ ιηγφηεξνπο απφ 5 ραξαθηήξεο θαη δελ μεπεξλνχλ ηνπο 8. ε θάζε πεξίπησζε, ζεκεηψζηε ηνπο ή, ελαιιαθηηθά, απνζεθεχζηε ην ζηηγκηφηππν ηεο ζειίδαο, εηδηθά αλ πξνζθαιείηε πνιινχο καζεηέο ηαπηφρξνλα. ηε ζπλέρεηα, εθηππψζηε ηε ζειίδα, θφςηε ηε ζε ισξίδεο θαη κνηξάζηε ηηο ζε θάζε καζεηή πνπ έρεηε πξνζθαιέζεη, επηζπλάπηνληαο ην link ζην ελίδα 7/18 Θπκεζείηε φηη νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηνλ θσδηθφ πξφζβαζήο Οδηγίερ ηνπο. για ηο TwinSpace

8 Ανάθεζη δικαιωμάηων μελών Σα κέιε ηνπ TwinSpace κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα. Αλ δελ είζηε ζίγνπξνη ή αλ δελ ζπκάζηε ηα δηθαηψκαηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κέινπο, κπνξείηε πάληα λα αλαθεξζείηε ζηνλ θαηάινγν κειψλ ηνπ TwinSpace, ζηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη, δίπια ζην φλνκα θαη ηε θσηνγξαθία, ν ξφινο ηνπ κέινπο ζην TwinSpace. Όηαλ πξνζζέηεηε ηνπο καζεηέο ζαο ζην TwinSpace, πξέπεη πξψηα λα απνθαζίζεηε πνηα δηθαηψκαηα ρξήζεο επηζπκείηε λα ηνπο παξαρσξήζεηε. Αλ ρξεηαζηεί, κπνξείηε λα αιιάμεηε απηνχο ηνπο ξφινπο αλά πάζα ζηηγκή. - Μαζεηήο Μέινο: κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε Γσληά ησλ Μαζεηψλ, λα απαληά ζε αλαθνηλψζεηο ηνπ θφξνπκ, λα ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθά chats. - Μαζεηήο Γηαρεηξηζηήο: κπνξεί λα θάλεη ηα παξαπάλσ θαη λα δεκηνπξγεί ηνκείο Γξαζηεξηνηήησλ θαη λα αλαθνηλψλεη αξρεία θαη θσηνγξαθίεο. ςμβοςλέρ: - Παξαρσξήζηε δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πξνφδνπ ηνπ TwinSpace (εηδηθά γηα κεγαιχηεξνπο καζεηέο). - Παξαρσξήζηε δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο ζε θάπνηνπο καζεηέο, πνπ θαηέρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ξφιν δηαρείξηζεο ζην έξγν. - Παξαρσξήζηε δηθαηψκαηα κέινπο ζε καζεηέο, φηαλ εξγάδνληαη ζην πιαίζην κίαο κεγάιεο νκάδαο, κε έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ απνζηνιψλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ (εηδηθά γηα ηνπο λεφηεξνπο καζεηέο). Γνωπίζηε ο έναρ ηον άλλον Μφιηο εζείο (εθπαηδεπηηθνί) θαη νη καζεηέο ζαο απνθηήζεηε πξφζβαζε ζην TwinSpace, φινη κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ λα θάλνπλ ηα αθφινπζα: - Γεκηνπξγία ηνπ πξνθίι ζαο: Κάζε κέινο ηνπ TwinSpace κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην ελίδα 8/18

9 πξνζσπηθφ ηνπ πξνθίι, αλεβάδνληαο κία θσηνγξαθία ηνπ, πεξηγξάθνληαο ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ηα ρφκπη, ηα αγαπεκέλα θαγεηά, θ.ιπ. (εκείσζε: φιεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ πξνθίι ησλ καζεηψλ παξακέλνπλ εκπηζηεπηηθέο ζην TwinSpace, θαη δελ εκθαλίδνληαη πνπζελά αιινχ, αλ επηιέμεηε λα δεκνζηεχζεηε ην TwinSpace ζαο). - Γλσξηζηείηε κεηαμχ ζαο: Δθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ ηα πξνθίι ησλ ζπκκαζεηψλ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπο γηα λα ηνπο γλσξίζνπλ. Μπνξνχλ επίζεο λα έιζνπλ ζε επαθή, ζηέιλνληαο έλα εζσηεξηθφ κήλπκα ή γξάθνληαο κία αλαθνίλσζε ζηνλ ηνίρν. Ανάπηςξη ηος ηομέα ηων Δπαζηηπιοηήηων ηος Έπγος Ο ηνκέαο Δπαζηηπιόηηηερ ηος Έπγος, είλαη ν ρψξνο φπνπ αναπηύζζεηε ην έξγν ζαο. Μαδί κε ηελ Αξρηθή ειίδα είλαη ν κνλαδηθφο ηνκέαο ηνπ TwinSpace, πνπ κπνξείηε λα δεκνζηνπνηήζεηε, δειαδή νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξεί λα δεη απηή ηε ζειίδα. Δζείο, καδί κε ηνπο καζεηέο ζαο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπλεξγάηεο κε ηνπο καζεηέο ηνπο, ζα πξνζδηνξίζεηε ηε δνκή ηνπ έξγνπ θαη, ζπλεπψο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα. Δίλαη απηνλφεην φηη φια ηα κέιε έρνπλ ζπκθσλήζεη κεηαμχ ηνπο γηα ηε γεληθφηεξε δνκή ηνπ έξγνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, γηα ην TwinSpace, αιιηψο ν ηνκέαο δξαζηεξηνηήησλ ζα είλαη ην απνηέιεζκα κίαο ζπγθέληξσζεο αζπληφληζησλ ζειίδσλ, πνπ δε ζα ζπλδένληαη ζε έλα γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ. Οη Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Έξγνπ ζα είλαη δηαθνξεηηθέο ζε θάζε TwinSpace, επεηδή ζα αληαλαθινχλ ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο θαη ηε δνκή ηνπ θάζε κεκνλσκέλνπ έξγνπ. Μπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα νλνκαζηνχλ ζειίδεο, γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ (δείηε γηα παξάδεηγκα ηηο ελφηεηεο ηνπ etwinning ή ζχκθσλα κε ηελ Σαμηλνκία ηνπ βαζηθνχ ζέκαηνο ηνπ έξγνπ γηα παξάδεηγκα, αλ ην έξγν δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο Δπνρέο ηνπ Υξφλνπ, κπνξείηε λα έρεηε ηνκείο γηα ην Υεηκψλα, ηελ Άλνημε, ην Καινθαίξη θαη ην Φζηλφπσξν, αλ ην έξγν ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηξήζεηο, κπνξείηε λα νξγαλψζεηε δξαζηεξηφηεηεο γηα ην βάξνο, ην κήθνο, ηε ζεξκνθξαζία, θ.ιπ.. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κία λέα ζειίδα, θάληε θιηθ ζηηο Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Έξγνπ, ζηελ επάλσ κπάξα, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε Γηαρείξηζε ζειίδσλ. ελίδα 9/18

10 ςμβοςλή Θα κπνξνχζαηε λα νξγαλψζεηε ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ ζαο, θαη ζπλεπψο ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ, παίξλνληαο έκπλεπζε απφ ην κνληέιν ησλ πέληε ζηαδίσλ, ην νπνίν αλέπηπμε ε Gilly Salmon,(http://www.atimod.com/e-moderating/5stage.shtml) θαη νξγαλψλεη δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ. Σν πξψην ζηάδην ζα παξέρεη Πξφζβαζε θαη θίλεηξα, γηα παξάδεηγκα δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα εμνηθεησζνχλ κε ην TwinSpace θαη ζα δηεγείξνπλ ηελ πεξηέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, θάηη πνπ ζα ηνπο θάλεη λα ζθεθζνχλ φηη ην έξγν είλαη ελδηαθέξνλ θαη δηαζθεδαζηηθφ. Σν δεχηεξν ζηάδην ζα παξέρεη Online θνηλσληθνπνίεζε, ζπλεπψο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ελζαξξχλνπλ κία ηζρπξή αιιειεπίδξαζε, κεηαμχ ησλ καζεηψλ ησλ δηαθφξσλ ηάμεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν. Η ηξίηε Άηππε αληαιιαγή ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα δίλνπλ ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ έξγνπ. Η ηέηαξηε νηθνδφκεζε γλψζεο, ίζσο πεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε δηαθφξσλ νκάδσλ καζεηψλ, πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα δηάθνξεο απνζηνιέο. Σειηθά, Αλάπηπμε, φηαλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα καζαίλνπλ κφλνη ηνπο. (απηφ ηζρχεη κφλν αλ είζηε έλαο Γηαρεηξηζηήο ηνπ TwinSpace). Σν ζχζηεκα ζα δεηήζεη ηελ νλνκαζία ηεο λέαο ζειίδαο: έηζη, ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηε ηελ νλνκαζία ζην ζρεηηθφ πιαίζην θαη λα θάλεηε θιηθ ζηελ Πξφζζεζε. Μφιηο δεκηνπξγεζεί ε ζειίδα, κπνξείηε λα ηελ πξνζαξκφζεηε, επηιέγνληαο ηηο εθαξκνγέο πνπ ζα ρξεηαζηείηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Γηα λα θάλεηε απηφ, πξέπεη λα κεηαβείηε ζηελ θελή ζειίδα ζαο θαη λα θάλεηε θιηθ ζην καχξν θνπκπί πνπ βξίζθεηαη ζηελ επάλσ δεμηά γσλία, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε Πξφζζεζε εθαξκνγψλ. Δημιοςπγία μίαρ νέαρ ζελίδαρ δπαζηηπιόηηηαρ Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κία λέα ζειίδα, θάληε θιηθ ζηηο Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Έξγνπ, ζηελ επάλσ κπάξα, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε Γηαρείξηζε ειίδσλ (απηφ ηζρχεη κφλν αλ είζηε έλαο Γηαρεηξηζηήο ηνπ TwinSpace). Σν ζχζηεκα ζα δεηήζεη ηελ νλνκαζία ηεο λέαο ζειίδαο: έηζη, ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηε ελίδα 10/18

11 ηελ νλνκαζία ζην ζρεηηθφ πιαίζην θαη λα θάλεηε θιηθ ζηελ Πξφζζεζε. Μφιηο δεκηνπξγεζεί ε ζειίδα, κπνξείηε λα ηελ πξνζαξκφζεηε επηιέγνληαο ηελ/ηηο εθαξκνγή/έο πνπ ζα ρξεηαζηείηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Γηα λα θάλεηε απηφ, πξέπεη λα κεηαβείηε ζηελ θελή ζειίδα ζαο θαη λα θάλεηε θιηθ ζην καχξν θνπκπί πνπ βξίζθεηαη ζηελ επάλσ δεμηά γσλία, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε Πξφζζεζε εθαξκνγψλ Θα δείηε φηη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο νζφλεο ζαο ζα εκθαληζηεί απηφ ην παξάζπξν Κάληε θιηθ ζηα θνπκπηά ηεο πιεπξάο ζπλεξγαζίαο ή ζηε Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ, γηα λα δείηε ηα δηάθνξα δηαζέζηκα εξγαιεία. Blog (νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα θαηαρσξήζεη κελχκαηα θαη ζρφιηα) Σο Φόποςμ επηηξέπεη ζπδήηεζε κε δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο Wiki (κία ζειίδα ζπιινγηθήο δεκνζίεπζεο) Σο Απσείο εγγπάθων επηηξέπεη ην αλέβαζκα δηαθφξσλ εγγξάθσλ Η Γκαλεπί εικόνων γηα ην αλέβαζκα εηθφλσλ Η Εμθάνιζη Πεπιεσομένος από ηο Διαδίκηςο επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ Πεξηερνκέλνπ Μπνξείηε λα θάληε θιηθ θαη λα ζχξεηε ζηε ζειίδα ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζαο ελδηαθέξεη. Πξνηείλνπκε, πξνηνχ πξνζζέζεηε εξγαιεία, λα ζθεθζείηε πψο ζα επσθειεζεί απφ απηά ε δξαζηεξηφηεηα. Όζν ιηγφηεξα ηφζν θαιχηεξα! Επγαζία από κοινού ελίδα 11/18

12 Επικοινωνία Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία κεγάιε ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηνπ TwinSpace. Μπνξνχλ λα εξγαζηνχλ αλεμάξηεηα ή ζην πιαίζην κίαο νκάδαο, αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ πξνζδηνξίζεη νη δηαρεηξηζηέο ηνπ TwinSpace. Σν TwinSpace δίλεη ηε δπλαηφηεηα ελφο πςεινχ επηπέδνπ αιιειεπίδξαζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ ηδηαηηέξσο ζηελ Αίζνπζα Πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηνπο νκφηηκνχο ηνπο ζηε Γσληά ησλ Μαζεηψλ. ηνλ ηνκέα Γξαζηεξηνηήησλ, κηθηέο νκάδεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ καδί αλαπηχζζνληαο έλα Wiki πάλσ ζε έλα επηιεγκέλν ζέκα, ζρεηηθφ κε ηε ζρνιηθή δηδαθηέα χιε. Μπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ ζε έλα θφξνπκ, κπνξνχλ λα ζρνιηάζνπλ ηηο θαηαρσξίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε έλα blog: ν κφλνο πεξηνξηζκφο ίζσο ζα ήηαλ λα κελ γίλεη αληηιεπηή ε ηεξάζηηα δπλαηφηεηα γηα ζπλεξγαζία, πνπ επηηξέπεη απηφ ην ζχζηεκα. ςμβοςλή Οηηδήπνηε θη αλ θάλεηε, πξνζπαζήζηε λα εξγαζηείηε καδί θαη φρη παξάιιεια κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο, γηαηί αιιηψο ζα ράζεηε ηελ επθαηξία λα απνιαχζεηε ηελ Δπξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ πιεξέζηεξν βαζκφ ηεο. Μία άιιε ζπκβνπιή είλαη λα πξνζπαζήζεηε λα δηαηεξήζεηε ηηο αληαιιαγέο ζηνλ ηομέα Δπαζηηπιοηήηων πνπ εζηηάδνπλ ζην έξγν. Γηα άηππεο αληαιιαγέο, ελζαξξχλεηε ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην chat ή ην ζχζηεκα κελπκάησλ. Γωνιά ηων Μαθηηών Η Γσληά ησλ καζεηψλ είλαη ε αθηεξσκέλε πεξηνρή ηνπ TwinSpace κφλν ζηνπο καζεηέο. Πξννξίδεηαη σο πεξηνρή φπνπ νη ίδηνη νη καζεηέο ζέηνπλ εξσηήζεηο ν έλαο ζηνλ άιινλ, κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη αλαπηχζζνπλ θηιίεο ίζσο θαη εθηφο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εξγαζίαο ηνπο. Θα είλαη ζεκαληηθφ λα ελζαξξχλεηε ηνπο καζεηέο ζαο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ ην ρψξν εηδηθφηεξα ζηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ: κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ζα εμνηθεησζνχλ κε ηα δηαζέζηκα ζην ελίδα 12/18

13 TwinSpace εξγαιεία. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ βέβαηα λα εηζέιζνπλ ζηε γσληά ησλ καζεηψλ, αιιά κφλν κε δηθαηψκαηα παξαηεξεηή. Καηά ζπλέπεηα, παξακέλεη κία πεξηνρή γηα ηνπο καζεηέο απφ ηνπο καζεηέο. Οη εθπαηδεπηηθνί δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηελ πεξηνρή. Σα εξγαιεία πνπ δηαηίζεληαη είλαη ηα ίδηα κε εθείλα ηνπ ηνκέα ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Έξγνπ, αιιά ηα δεηήκαηα πξνο ζπδήηεζε κπνξεί λα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά, φπσο κνπζηθή, παηρλίδηα βίληεν, ηειεπηαίεο ηάζεηο ηεο κφδαο, θ.ιπ. Οη ίδηνη νη καζεηέο ζα απνθαζίζνπλ κε πνηφλ ηξφπν επηζπκνχλ λα γλσξίζνπλ ηνπο νκφηηκνχο ηνπο δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο. Αίζνπζα Πξνζσπηθνχ Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ επίζεο λα ζπλεξγάδνληαη ζε έλα δηαθνξεηηθφ επίπεδν ζηελ Αίζνπζα Πξνζσπηθνχ. Μπνξνχλ λα θάλνπλ αληαιιαγέο ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπο, κπνξνχλ λα ζηνραζηνχλ καδί γηα δηάθνξεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ ελδηαθέξνληα άξζξα ή άιινπ είδνπο πιεξνθνξίεο... θαη γηαηί φρη, λα θνηλσληθνπνηεζνχλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο έρνληαο ην είδνο ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ φηαλ πίλνπλ έλα θιπηδάλη θαθέ. Γνωζηοποιήζηε ηην επγαζία ζαρ Αλ δηεμάγεηε έλα etwinning έξγν, ζεκαίλεη φηη είζηε θάπνηνο πνπ επηζπκεί λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηηο θαιχηεξεο επθαηξίεο γηα λα πεηχρνπλ, πξνζθέξνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα αληαιιάμνπλ, λα κνηξαζηνχλ, λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο. Γηεμάγνληαο απηνχ ηνπ είδνπο ην έξγν, θάλεηε κία ηδηαίηεξε ζπλεηζθνξά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δηδαζθαιίαο. Ίζσο δελ ην ζπλεηδεηνπνηείηε, αιιά νη πξαθηηθέο πνπ δηεμάγεηε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έξγσλ ζαο, είηε είλαη απιέο ή ζχλζεηεο, είλαη διδακηικοί θηζαυροί θαη ηερληθέο πνπ αμίδεη λα κνηξαζηνχλ, θαη πξέπεη λα γίνεηε γνωζηοί και να αναγνωριζηείηε απφ νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Δηζάγεηε έλα δπλακηθφ εξγαζίαο πνπ βαζίδεηαη ζην δίθηπν, ην νπνίν αιιάδεη ηελ θαζεκεξηλή επαγγεικαηηθή δσή φισλ, θάηη πνπ εκπινπηίδεη ακνηβαία ηελ ηερλνγλσζία ελίδα 13/18

14 θαη παξέρεη αλεθηίκεηε ππνζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη λένη ζην πεδίν. Πώρ μποπείηε να ηο κάνεηε; ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΣΟ BLOG ΣΗ ΑΡΥΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΗΡΗΕΣΕ ΕΝΑ LOGBOOK Υξεζηκνπνηήζηε ην Blog ηεο Αξρηθήο ζειίδαο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή έλαξμεο ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεηε έλα logbook κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο. Θα ζαο δψζεη ηε δπλαηφηεηα: Να εθκεηαιιεπηείηε ζην έπαθξν ηελ εξγαζία, ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ζαο, γλσζηνπνηψληαο ηηο ηδηαίηεξεο εκπεηξίεο ζαο, ηηο απφςεηο, ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο ζθέςεηο ζαο. Να ζεκεηψλεηε ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεηε θαζ φιε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ: ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εξγαζίαο, ζηε ζπλέρεηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νδεγίεο, ηα απνηειέζκαηα, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε/μεπεξλάηε, ηηο ζθέςεηο, ηα δεηήκαηα, ηηο επηηπρίεο...θαη νηηδήπνηε άιιν ζεσξείηε ζεκαληηθφ, ψζηε λα ην κνηξαζηείηε κε ηνπο άιινπο ζπλεξγάηεο. Να εηνηκάζεηε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εχθνιε δεκηνπξγία ηεο έθζεζεο ηνπ έξγνπ ζαο, λα ζπληάμεηε κία παξνπζίαζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεηε κία Δηηθέηα Πνηφηεηαο θαη/ή λα ζπκκεηάζρεηε ζε έλα δηαγσληζκφ (δείηε παξαθάησ). Να κάζεηε απφ ηελ εκπεηξία ζαο θαη λα δεκηνπξγήζεηε πεγέο γηα λα κνηξαζηείηε απηή ηε γλψζε, (δείηε παξαθάησ). Έλα έξγν είλαη πάληα έλα αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ εγρείξεκα θαη γη απηφ, ε ηήξεζε ελφο logbook ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ραξηνγξαθήζεηε ηε δηαδξνκή, λα ζεκεηψλεηε νπνηεζδήπνηε αλαθαιχςεηο θαη λα πξνζδηνξίζεηε ηε γλψζε, πνπ απηφ ην εγρείξεκα ζαο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεηε. Υσξίο λα αθηεξψζεηε πνιχ ρξφλν, κφλν ιεπηά ηελ εβδνκάδα, ην Ηκεξνιφγην ηνπ Έξγνπ (ζην Desktop ζαο) ζα ρξεζηκεχζεη ηαπηφρξνλα σο ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα: Δπηθνηλσλία κεηαμχ ηεο δηδαθηηθήο νκάδαο ηνπ έξγνπ Ακνηβαία θαηάξηηζε ελίδα 14/18

15 πιινγηθή παξαγσγή δηδαθηηθψλ πεγψλ πνπ κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ. ΔΗΜΟΙΕΤΣΕ ΣΟ TWINSPACE ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Α Όια ηα ελεξγνπνηεκέλα TwinSpaces είλαη ειάρηζηα νξαηά ζε άηνκα πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλα ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ etwinning. Δμαξηάηαη απφ εζάο λα απνθαζίζεηε πφζα απφ ην TwinSpace ζαο επηζπκείηε λα κνηξαζηείηε κε ην επξχ θνηλφ. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ ζχζηεκα πξνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο: Γηα εζάο, Γηα νιφθιεξε ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ, Γηα ηνπο καζεηέο, Γηα ηνπο νξγαληζκνχο ζπλεξγάηεο. Δίλαη επίζεο έλα ρξήζηκν ζχζηεκα γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε γηα λα μεθηλήζνπλ απηή ηελ πεξηπέηεηα, ή λα βειηηψζνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο θαη αλαδεηνχλ ηδέεο, κεζφδνπο θαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. ελίδα 15/18

16 3. ΚΑΙ ΣΩΡΑ; ε απηφ ην θείκελν πεξηγξάςακε ελ ζπληνκία πψο ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε ηδαληθά ην TwinSpace ζαο, αιιά νπσζδήπνηε κπνξείηε λα βειηηψζεηε ηε ρξήζε. Σν πεξηερφκελν πνπ δεκνζηεχεηαη ζην TwinSpace είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν, πνπ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηηο θξηηηθέο επηηξνπέο, φηαλ θάλεηε αίηεζε γηα κία Δηηθέηα Πνηφηεηαο, ζε εζληθφ θαη Δπξσπατθφ επίπεδν, θαζψο επίζεο θαη φηαλ ππνβάιιεηε ζπκκεηνρή γηα ηνλ εηήζην παλεπξσπατθφ δηαγσληζκφ ησλ Βξαβείσλ etwinning. To TwinSpace παξέρεη ηελ απφδεημε φηη ηθαλνπνηείηε ηα θξηηήξηα πνπ ζεζπίδνληαη γηα ηελ απνλνκή ηεο Δηηθέηαο Πνηφηεηαο: 1) Παιδαγωγική Καινοηομία και Δημιοςπγικόηηηα Αλ έρεηε αλακίμεη ηνπο καζεηέο ζαο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ TwinSpace, αλ έρεηε αληηζηαζεί ζηνλ πεηξαζκφ λα έρεηε πάληα ηνλ έιεγρν, αλ έρεηε αλαζέζεη κεξηθέο απφ ηηο επζχλεο ζηνπο καζεηέο ζαο, έρεηε ήδε απνδείμεη φηη έρεηε εηζαγάγεη θάπνηα παηδαγσγηθή θαηλνηνκία ζηε δηδαζθαιία ζαο. 2) Ενζωμάηωζη ζηη Διδακηέα Ύλη Αλ ην TwinSpace έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο πεξηνρή εξγαζίαο γηα ηηο θαλνληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο, απηφ ζα απνηειέζεη θαιή απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ. (3) ςνεπγαζία μεηαξύ ζσολείων ζςνεπγαηών Οη αληαιιαγέο ζην θφξνπκ, ηα ζρφιηα ζηα blogs, ε ζπιινγηθή ζπγγξαθή ρξεζηκνπνηψληαο ην wiki, είλαη φια ζηνηρεία ηα νπνία ζα ιάβεη ππφςε κία θξηηηθή επηηξνπή. Βεβαησζείηε φηη ρξεζηκνπνηείηε ην TwinSpace γηα λα εξγάδεζηε καδί θαη φρη κφλν σο απνζήθε. (4) Δημιοςπγική σπήζη ηων ΣΠΕ ελίδα 16/18

17 Οη ΣΠΔ δελ είλαη έλαο απηνζθνπφο. Δίζαζηε ζε ζέζε λα αλαθαιχςεηε ηηο παηδαγσγηθέο δπλαηφηεηεο εξγαιείσλ φπσο ηα blogs, ηα wikis, ηα θφξνπκ, θ.ιπ; Υξεζηκνπνηήζεθαλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, γηα ην ζσζηφ είδνο δξαζηεξηνηήησλ; Υξεζηκνπνηήζεθε ζην έπαθξν ην δπλακηθφ ηνπο; (5) Ικανόηηηα Τποζηήπιξηρ και Δςναηόηηηα Μεηαβίβαζηρ ηος Έπγος Όηαλ δεκνζηνπνηείηε ην TwinSpace ζαο, ζέηεηε ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ε εξγαζία ζαο λα σθειήζεη άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη έπεηηα κπνξνχλ λα εκπλεπζηνχλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ εκπεηξία ζαο ζηα δηθά ηνπο ζρνιεία θαη έξγα. (6) Αποηελέζμαηα και Οθέλη Αλ έρεηε ηθαλνπνηήζεη φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, κπνξείηε λα είζηε ζίγνπξνο φηη έρεηε παξάμεη απνηειέζκαηα θαη φηη νη καζεηέο ζαο αλέπηπμαλ θάπνηεο απφ ηηο δεμηφηεηεο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα γίλνπλ πιήξε κέιε ηεο επνλνκαδφκελεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο. ελίδα 17/18

18 4. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σν etwinning είλαη κία Κνηλφηεηα. Όπσο ζε φιεο ηηο Κνηλφηεηεο, κπνξείηε λα έρεηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε απφ φια ηα κέιε. Αλ δελ γλσξίδεηε πψο λα θάλεηε θάηη, εμεηάζηε πξψηα ηηο πλήζεηο Δξσηήζεηο ή ηελ Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Αλ ρξεηάδεζηε επηπιένλ ππνζηήξημε, επηθνηλσλήζηε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, θίινπο ηνπ etwinning θαη/ή ηελ Δζληθή Τπεξεζία ηήξημεο. Οπσζδήπνηε ζα πάξεηε ηηο απαληήζεηο πνπ αλαδεηάηε. Καλή ηύση ζηην επγαζία ζαρ! Απηφ ην εγρεηξίδην δεκηνπξγήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ηήξημεο etwinning ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζίιεηνπ θαη ηελ Τπεξεζία ηήξημεο etwinning ηεο Γεξκαλίαο. ελίδα 18/18

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγσειπίδιο Υπήζηη Πεξηερόκελα Γενικά... 3 Είζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο... 3 ύγσπονη Σηλεκπαίδεςζη - Σηλεδιαζκέτειρ... 4 ύγρξνλεο ζπλεδξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πιαηθφξκα Open eclass είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ θαη απνηειεί ηελ πξφηαζε ηνπ Παλειιήληνπ Αθαδεκατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα