Κώδηθαο Δενληνινγίαο G4S

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδηθαο Δενληνινγίαο G4S"

Transcript

1 Κώδηθαο Δενληνινγίαο G4S Αχγνπζηνο

2 Η επηρεηξεκαηηθή θηινζνθία ηεο G4S έρεη αλαπηπρζεί γύξω από έλα βαζηθό ζύλνιν αμηώλ πνπ είλαη ζεκειηώδεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηπρία ηεο Εηαηξείαο. Μία από απηέο ηηο αμίεο είλαη ε αθεξαηόηεηα, ην νπνίν ζεκαίλεη όηη πάληα κπνξνύλ λα καο εκπηζηεύνληαη όηη ζα θάλνπκε ην ζωζηό. Ο Κώδηθα Ηζηθήο ηεο G4S πνπ αθνινπζεί νξίδεη ην πώο πεξηκέλνπκε από ηνπο ππαιιήινπο καο λα ζπκπεξηθέξνληαη έηζη ώζηε λα ελζηεξληζηνύλ απηή ηελ βαζηθή αμία. Είμαςτε αςφαλείσ Είμαςτε τίμιοι και αξιόπιςτοι Είμαςτε δίκαιοι και διακριτικοί Είμαςτε επαγγελματίεσ και περιφανοι Βάηουμε πάνω απ όλα τθν υγεία & τθν Αςφάλεια Προςτατεφουμε τθν αςφάλεια των πελατών μασ, του κοινοφ και όςων ζχουμε υπό τθν πρόνοιά μασ. Ακολουκοφμε προςεκτικά τουσ κανόνεσ και τισ διαδικαςίεσ τθσ Εταιρείασ Σθροφμε πάντα τουσ νόμουσ Καταγγζλλουμε κάκε παράβαςθ Ποτζ δεν δωροδοκοφμε ι αποδεχόμαςτε δωροδοκία Αποφεφγουμε τθ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων Δείχνουμε ςεβαςμό και ενδιαφζρον για τουσ άλλουσ υμπεριφερόμαςτε ςτουσ άλλουσ δίκαια Βοθκοφμε τισ τοπικζσ μασ κοινότθτεσ Προςτατεφουμε το περιβάλλον Κάνουμε το καλφτερο δυνατόν Φαινόμαςτε ικανοί και επαγγελματίεσ Αποτελοφμε παράδειγμα προσ μίμθςθ Προςτατεφουμε το όνομα τθσ G4S Ο ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΣΗ G4S Πξνο ππνζηήξημε ηνπ Κψδηθα Ηζηθήο, ν Κψδηθαο Δενληνινγίαο έρεη ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη φηη νη δηεπζπληέο θαη νη εξγαδφκελνη έρνπλ κηα ιεπηνκεξή θαηαλφεζε ησλ "ειαρίζησλ απαηηήζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ κεηφρσλ καο. Είλαη ζεκαληηθφ, νη θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ ηελ πνιηηηθή λα εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχκαζηε. Απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε καο σο εθ ηνχηνπ δεηνχκε ηελ πξνζσπηθή ηνπο δέζκεπζε ζηελ απνδνρή θαη πηνζέηεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζην πιαίζην ησλ ηνκέσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Όιεο νη εηαηξείεο G4S νθείινπλ επίζεο λα εμαζθαιίζνπλ φηη απηή ε πνιηηηθή ζα θηάζεη ζε φινπο ηνπο Δηεπζπληέο θαζψο θαη ζε άιινπο εξγαδνκέλνπο ησλ νπνίσλ νη ξφινη επεξεάδνληαη απφ ηα ελ ιφγσ πξφηππα. Έρνπκε δεζκεπηεί ζε απηά ηα πξόηππα θαη ζπλερώο παξαθνινπζνύκε ηελ ηήξεζή ηνπο ζε όιν ηνλ Όκηιν θαη ιακβάλνπκε ηα αλαγθαία δηνξζωηηθά κέηξα, ζηελ απίζαλε πεξίπηωζε πνπ δελ ηεξνύληαη. Nick Buckles CEO G4S plc 2

3 ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ G4S Η G4S έρεη θαζηεξψζεη κηα ζηξαηεγηθή Επηρεηξεκαηηθήο Δενληνινγίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: Πεξηερόκελα Τη ζεκαίλεη γηα καο θαιφο εηαηξηθφο πνιίηεο Πξφηππα ηεο επηρεηξεκαηηθήο καο πξαθηηθήο Η πξνζέγγηζή καο ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε Οη ππνρξεψζεηο καο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο καο Οη ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδφκελσλ καο πξνο ηελ G4S Εθαξκνγή 1. Ση ζεκαίλεη γηα καο θαιόο εηαηξηθόο πνιίηεο Η G4S δεζκεχεηαη λα ελεξγεί σο θαιφο εηαηξηθφο πνιίηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή επίπησζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ καο δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηνρεχνληαο ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ νθειψλ θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε νπνηνπδήπνηε αξλεηηθνχ αληίθηππνπ ησλ επηρεηξήζεσλ καο παγθνζκίσο Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα Η G4S ππνζηεξίδεη ηηο αξρέο ηεο Παγθφζκηαο Δηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ θαη αλαιακβάλνπκε ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφζνπκε απηέο ηηο αξρέο ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο, ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο πξαθηηθέο καο. Ο ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη δσηηθφο γηα ηηο επηρεηξήζεηο καο. Καηαβάινπκε θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο λα ζπλεξγαζηνχκε κε επαγγεικαηηθνχο ζπλεξγάηεο νη νπνίνη λα δηεπζχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε ηξφπν ζπκβαηφ κε ηηο πνιηηηθέο καο φζνλ αθνξά ηνλ ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηνλ θψδηθα δενληνινγίαο. Εξγαδφκαζηε κε πειάηεο γηα λα εμαζθαιίζνπκε φηη νη ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο δελ παξαβηάδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Λακβάλνπκε ηέηνηα κέηξα πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε εξγαζία ησλ ππαιιήισλ καο πιεξεί ηηο δηεζλψο απνδεθηέο ζπλζήθεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ελψ αλαγλσξίδεηαη θαη εμαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ζηελ εηεξνγέλεηα ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζκψλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχκε Σν πεξηβάιινλ Δηεμάγνπκε ηηο επηρεηξεκαηηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο κε ζεβαζκφ θαη ελδηαθέξνλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Πξνζπαζνχκε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο καο ζην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξεκάησλ, ηεο εθπνκπήο ξχπσλ απφ νρήκαηα θαη ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο Σνπηθέο θνηλόηεηεο Η G4S αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ ππνρξέσζε λα ππνζηεξίμεη θαη λα ζπκπαξαζηαζεί ζηηο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχκε κέζσ κηαο πνηθηιίαο ελεξγεηψλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ θηιαλζξσπηθνχο εξάλνπο, ρνξεγίεο θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη εζεινληηθή εξγαζία απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Δηεμάγνπκε ηηο 3

4 επηρεηξεκαηηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο κε ζεβαζκφ θαη επαηζζεζία γηα ην θαιφ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, θάλνληαο βήκαηα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε αλαζηάησζεο ηπρφλ πξνθιεζεί εμαηηίαο ησλ επηρεηξήζεψλ καο. Εμππεξεηνχκε, επίζεο, ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα παξέρνληαο θαιέο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαζψο θαη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα. 2. Πξόηππα ηεο επηρεηξεκαηηθήο καο πξαθηηθήο Έρνπκε δεζκεπζεί λα πιεξνχκε απζηεξά εζηθά θξηηήξηα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ ππαιιήισλ καο θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο νξγάλσζήο καο Δηαθζνξά θαη δωξνδνθία Η G4S αληηηάζζεηαη απνθαζηζηηθά ζηελ δηαθζνξά θαη ζηε δσξνδνθία νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Δσξεέο θαη ςπραγσγία κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ ζε ηξίηνπο εάλ ζπλάδνπλ κε ηε ζπλήζε επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα, δελ είλαη ππεξβνιηθήο αμίαο θαη δελ κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ σο εκπνξηθφ δέιεαξ. Σε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ νδεγίεο απφ ηνλ Δηεπζπληή Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Οηθνλνκηθφ Δηεπζπληή ή ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Πξφεδξν. Καλέλα νηθνλνκηθφ δέιεαξ δελ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζε ηξίηνπο νξγαληζκνχο ή άηνκα απφ ηέηνηνπ είδνπο νξγαλψζεηο ππφ νηεζδήπνηε ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αληηπξνζψπσλ. Οη πσιήζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Εηαηξίαο θαη ησλ πξντφλησλ θαη ησλ αγνξψλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο γίλνληαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηελ πνηφηεηα, ηελ ηηκή, ηελ αμία θαη/ή πξνο φθεινο ηνπ Οκίινπ, θαη πνηέ κε βάζε ηελ παξνρή θαη ιήςε θηλήηξσλ κε ηε κνξθή πιεξσκψλ, δψξσλ, ςπραγσγίαο ή εθδνχιεπζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο. Οη εξγαδφκελνη δελ ζα πξέπεη λα δέρνληαη δψξα, ρξήκαηα ή ςπραγσγία απφ ηξίηνπο νξγαληζκνχο ή άηνκα ηα νπνία ίζσο λα ζεσξεζνχλ φηη επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο. Τέηνηα δψξα εθηφο θαη εάλ είλαη επηεινχο αμίαο, ζα πξέπεη λα επηζηξέθνληαη. Σε κηα πεξηνρή φπνπ κηα ηέηνηα ελέξγεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αδίθεκα, ην δψξν ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ εηαηξία, θαη εάλ είλαη πξαθηηθφ, λα δσξίδεηαη ζε θάπνην θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα Δωξεέο ζε πνιηηηθά θόκκαηα Η G4S δελ παξέρεη δσξεέο ζε πνιηηηθά θφκκαηα θαη απηή ε πνιηηηθή ζα πξέπεη αθνινπζείηαη παγθνζκίσο. Οη κνλαδηθέο εμαηξέζεηο ζε απηφ ην ζέκα γίλνληαη ζε ρψξεο φπνπ ππάξρεη λνκηθή απαίηεζε λα γίλεη θάηη ηέηνην ή φπνπ ππάξρεη θαζηεξσκέλε, λφκηκε θαη γεληθά απνδεθηή πξαθηηθή λα γίλεη θάηη ηέηνην. Υπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, θάζε πιεξσκή ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν Τνπηθφ ή Πεξηθεξεηαθφ Πξφεδξν. Καζψο ε εηαηξία G4S απνηειεί Αλψλπκε εηαηξία ηεο Ειιάδνο, ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην Νφκν πεξί Εηαηξηψλ εγθαζηδξπκέλσλ ζηελ Ειιάδα. Ωο εθ ηνχηνπ, θάζε κειινληηθή πιεξσκή πξνο νπνηαδήπνηε πνιηηηθά ελεξγή νκάδα νπνπδήπνηε εληφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηελ γξακκαηεία ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, πξηλ πξνζθεξζεί ή πξαγκαηνπνηεζεί. Ελδερνκέλσο λα απαηηεζεί έγθξηζε απφ ηνπο κεηφρνπο θαη κηα ηέηνηα έγθξηζε κπνξεί λα είλαη δχζθνιε, ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή, επνκέλσο κηα νπνηαδήπνηε πιεξσκή κεγαιχηεξε ησλ νλνκαζηηθψλ πνζψλ είλαη απίζαλν λα επηηξαπεί Μεηαρείξηζε πειαηώλ 4

5 Η ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ε ερεκχζεηα κεηαμχ ηεο G4S θαη ησλ πειαηψλ καο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Όινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα πξνζπαζνχλ ζπλερψο λα παξέρνπλ εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο, πνηφηεηα θαη θφζηνο ππεξεζηψλ, ηθαλνπνηψληαο ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ θαη πξνβιέπνληαο ηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο Εζωηεξηθνί πξνκεζεπηέο Οπνηεζδήπνηε επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο G4S γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε επηρεηξεκαηηθέο αξρέο επί ίζνηο φξνηο. Απηέο νη αξρέο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ ηηκνιφγεζε θαη άιινπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγεο κε εθείλεο πνπ ηα αλεμάξηεηα κέξε αλακέλεηαη λα ζπκθσλήζνπλ Εμωηεξηθνί πξνκεζεπηέο Όινη νη πξνκεζεπηέο δηθαηνχληαη δίθαηε κεηαρείξηζε θαη φινη νη κειινληηθνί πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα δίθαηε επθαηξία γηα λα επηηχρνπλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ G4S. Η πνιηηηθή καο επηβάιιεη ηελ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ καο εγθαίξσο ζχκθσλα κε ηνπο ζπκθσλεκέλνπο φξνπο ηνπ εκπνξίνπ. Θέηνπκε πςειά θξηηήξηα ζηνπο πξνκεζεπηέο καο κε βάζε ηελ δενληνινγία καο Αληαγωληζκόο Η G4S πάληα ζα αληαγσλίδεηαη ζζελαξά, αιιά κε δίθαην θαη εζηθφ ηξφπν. Η αληαγσληζηηθή επηηπρία βαζίδεηαη ζηελ παξνρή θαιψλ ηηκψλ θαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Οη αληαγσληζηέο δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκνχληαη. Οη ππάιιεινη φηαλ βξίζθνληαη κε ηνπο αληαγσληζηέο, πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηελ ζπδήηεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θακία πξνζπάζεηα δφιηαο απφθηεζεο επαγγεικαηηθψλ κπζηηθψλ ησλ αληαγσληζηψλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο εκπηζηεπηηθήο πιεξνθνξίαο. Οη ππάιιεινη δελ ζα πξέπεη λα ζπδεηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο ή λα αλαιακβάλνπλ νπνηνδήπνηε ζπκβηβαζκφ ή πξαθηηθέο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθξνπζηνχλ κε ηνπο λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ελερφκελε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 3. Η πξνζέγγηζή καο ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε Η G4S αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηέςεη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ καο θαη ηεο νξγάλσζήο καο κέζσ ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο κε ηα ζρεηηθά λνκηθά θαη ξπζκηζηηθά πεξηβάιινληα θαζψο θαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πκκόξθωζε κε ηε λνκνζεζία Η G4S αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο κε φιε ηελ ζρεηηθή εζληθή θαη δηεζλή λνκνζεζία θαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηηο λνκηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη θαλνληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ηνπ θιάδνπ, πνπ δηέπνπλ ηηο επηρεηξήζεηο καο. Όια ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε επζχλνληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε, ιακβάλνληαο λνκηθή ή άιιε εηδηθή ζπκβνπιή φπνπ απηφ είλαη θαηάιιειν, ηεο πιήξνπο γλψζεο φιεο ηεο ηνπηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ επηδξνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνξνινγίαο θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ειέγρσλ Λνγηζηηθά πξόηππα θαη κεηξώα 5

6 Όιεο νη απνδείμεηο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ επθξηλψο ηελ αιεζηλή θχζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ξπζκηζηηθέο, ινγηζηηθέο θαη λνκηθέο απαηηήζεηο. Καλέλα κεηξψν ή εγγξαθή δελ ζα πξέπεη λα είλαη εζθαικέλα, αηειή ή απνθξπκκέλα. Όιε ε αλαθνξά ηνπ Οκίινπ ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβήο θαη νινθιεξσκέλε ζην ζχλνιφ ηεο ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο ινγηζηηθήο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Εγρεηξίδην Οηθνλνκηθψλ ηνπ Οκίινπ. Οη ππάιιεινη δελ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ εζθαικέλα ή εζθεκκέλα λα παξαπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο δηαρείξηζεο γηα πξνζσπηθφ φθεινο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν Εμωηεξηθή αλαθνξά Οη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο G4S ίζσο λα απαηηνχλ ηελ ζχληαμε δειψζεσλ ή ηελ παξνρή αλαθνξψλ ζε ξπζκηζηηθέο αξρέο, θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή άιια θπβεξλεηηθά ηκήκαηα. Θα πξέπεη λα απνηειεί κέιεκα θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα ηέηνησλ δειψζεσλ ή αλαθνξψλ, έγθαηξα θαη φρη εζθαικέλα. Τα αλψηαηα ζηειέρε ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξα γηα νπνηαδήπνηε γλσζηνπνίεζε δεδνκέλσλ επαίζζεηνπ ραξαθηήξα πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Πξνζνρή ζα πξέπεη επίζεο λα δίλεηαη θαηά ηελ παξνπζίαζε δειψζεσλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, φηη ε πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη είλαη ζσζηή θαη φρη εζθαικέλε. Οη εξσηήζεηο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε εηδήκνλεο ηεο εηαηξίαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηεο εηαηξίαο θαη νη δειψζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κφλν απφ θαζνξηζκέλνπο εθπξνζψπνπο ηεο εηαηξίαο. Η G4S ζα παξάζρεη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο θαη κέζσ ηεο δεκνζηεπκέλεο εηήζηαο αλαθνξάο θαη ησλ ινγαξηαζκψλ θαη άιισλ δειψζεσλ, ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε πνπ επηηξέπεη ζηνπο κεηφρνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εθηέιεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο Η G4S αλαγλσξίδεη φηη ππάξρνπλ θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεμαγσγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο καο δξαζηεξηφηεηαο. Η Δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε ηφζν γηα ηε δεκηνπξγία πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηθαλψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο θηλδχλνπο θαζψο θαη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε απηέο ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη εξγαδφκελνη είλαη ελήκεξνη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη φηη ζπκκνξθψλνληαη κε απηεο ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη θίλδπλνη Εηδηθέο επζύλεο θαη Τπνρξεώζεηο Η G4S αλαγλσξίδεη ηηο εηδηθέο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ ζπλεπεία ηεο εμνπζηνδφηεζεο δηεθπεξαίσζεο θπβεξλεηηθνχ έξγνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, δηαζθαιίδνληαο πνηνηηθφ επίπεδν ππεξεζηψλ θαη ειεγρφκελε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εθάζηνηε αλαηηζέκελν θπβεξλεηηθφ έξγν. 4. Οη ππνρξεώζεηο καο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο καο Η G4S αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ επίδνζή ηεο ζε ηδησηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν κέζσ ηεο απαζρφιεζεο ησλ θαιχηεξσλ αηφκσλ φισλ ησλ επηπέδσλ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο φπνπ απηά ζα είλαη ηθαλά λα ζπλεηζθέξνπλ πιήξσο ζηελ επηηπρία ηνπ Οκίινπ. Γηα ηελ επίηεπμε ελφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληφο φπνπ επηηπγράλεηαη ην νκαδηθφ πλεχκα θαη ε επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ αμηψλ ηεο G4S, ε Εηαηξία κεηαρεηξίδεηαη θάζε εξγαδφκελν δίθαηα, κε αμηνπξέπεηα θαη κε ζεβαζκφ. 6

7 4.1. Εζληθνί θαλνληζκνί Σηηο δνζνιεςίεο πνπ έρνπκε κε ηνπο εξγαδνκέλνπο καο ελεξγνχκε ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε πξνο ην εξγαδφκελν ππφ ηνπο εξγαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο αζθαιηζηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ύκβαζε ηνπ Δηεζλνύο Οξγαληζκνύ Εξγαζίαο γηα ηηο Θεκειηώδεηο Αξρέο θαη ηα Δηθαηώκαηα ζηελ Εξγαζία Η G4S ππνζηεξίδεη ηηο ηέζζεξεηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο Σχκβαζε ηνπ Δηεζλνχο Οξγαληζκνχ Εξγαζίαο. Σπλεπψο, ζχκθσλα κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζεβφκαζηε ηελ ειεπζεξία ηεο έλσζεο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε απαζρφιεζε επηιέγεηαη ειεχζεξα δίρσο ππνρξεσηηθή ή παηδηθή εξγαζία θαη δελ θάλεη δηαθξίζεηο κε βάζε ην γέλνο, ην ρξψκα, ηελ εζληθφηεηα, ηελ θνπιηνχξα, ηελ ζξεζθεία, ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ή ηελ αλαπεξία Παξελνριήζεηο Οη παξελνριήζεηο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο κε επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά, ηελ νπνία έλα άηνκν ηελ βξίζθεη απεηιεηηθή, ελνριεηηθή, πξνζβιεηηθή, ηαπεηλσηηθή ή άζεκλε. Η ζπκπεξηθνξά ζε κνξθή παξελφριεζεο (θπιεηηθή, ζεμνπαιηθή ή νπνηνπδήπνηε άιινπ είδνπο) ζε νπνηνδήπνηε εξγαδφκελν είλαη αλεπίηξεπηε. Σε πεξίπησζε πνπ έλαο εξγαδφκελνο άληξαο ή γπλαηθά έρεη ππνζηεί παξελφριεζε ηφηε απηφ ην δήηεκα ζα πξέπεη λα δηεπζεηεζεί κε ηνλ Δηεπζπληή Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ν νπνίνο ζα δηεπζεηήζεη ηελ έξεπλά ηνπ δίρσο θαζπζηέξεζε, ακεξφιεπηα θαη εκπηζηεπηηθά Ίζεο επθαηξίεο Εθηηκνχκε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηρείξεζε καο θαη νη επθαηξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη γηα εμέιημε ζα είλαη ηζφηηκεο θαη φρη επεξεαζκέλεο απφ ζθνπηκφηεηεο εθηφο ηεο επίδνζεο, ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο. Επίζεο, ζηνπο εξγαδφκελνπο ζα παξέρεηαη ε επθαηξία ηεο εμέιημεο κειινληηθά θαη, εάλ είλαη θαηάιιεινη, ηεο πεξαηηέξσ εμέιημεο ηεο θαξηέξαο ηνπο ζηελ εηαηξία Τγεία & αζθάιεηα Η G4S ζέηεη σο ηε κέγηζηε πξνηεξαηφηεηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ελψ βξίζθνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο. Σπγθεθξηκέλα, επαλεμεηάδνπκε ζπλερψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ ιεηηνπξγίαο καο γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία εθείλσλ πνπ εξγάδνληαη ζε έλα πςεινχ θηλδχλνπ πεξηβάιινλ Όξνη απαζρόιεζεο Η εηαηξεία θαη νη εξγαδφκελνη ηεο εξγάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία κφληκσλ καθξάο δηάξθεηαο ζρέζεσλ. Οη εξγαδφκελνη ακείβνληαη γηα ηηο ψξεο εξγαζίεο ηνπιάρηζηνλ ζηα επίπεδα ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, ηηο ζπκβάζεηο ή ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα Πξνεξγαζηαθόο έιεγρνο θαη επηινγή Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ καο θαη ησλ πειαηψλ καο θαη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο επηρείξεζεο, ε G4S ζα εθαξκφζεη απζηεξφ πξνεξγαζηαθφ έιεγρν θαη ηερληθέο επηινγήο. 7

8 5. Οη ππνρξεώζεηο ηωλ εξγαδνκέλωλ καο πξνο ηελ G4S Οη εξγαδφκελνη, αθφκα θαη αλ δε παξαβηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ή ζπγθεθξηκέλν λφκν ή ξχζκηζε, ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα δίλνπλ ηελ εηθφλα αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ επηρείξεζε Εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία Οη εξγαδφκελνη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ νπνηαδήπνηε εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία πνπ απνθηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα απαζρφιεζήο ηνπο γηα πξνζσπηθφ φθεινο, νχηε λα γλσζηνπνηήζνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθφξεζε ζε ηξίην κέξνο θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ην δηάζηεκα απαζρφιεζήο ηνπο. Με ηνλ φξν εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία λνείηαη είηε ε πιεξνθνξία ε νπνία έρεη πεξηγξαθεί σο εκπηζηεπηηθή ή είλαη πξνθαλψο εκπηζηεπηηθή κε βάζεη ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. Ο φξνο εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία δελ πεξηιακβάλεη ηελ πιεξνθφξεζε ειεπζέξαο ρξήζεσο ή ηελ πιεξνθφξεζε ε νπνία κε βάζε ην λφκν απαηηείηαη λα απνθαιπθζεί ύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ Κάζε εξγαδφκελνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνθεχγεη θάζε εξγαζία, νηθνλνκηθήο θχζεο ή άιισλ άκεζσλ ή έκκεζσλ ζπκθεξφλησλ ή ζρέζεσλ πνπ κπνξεί λα ζπγθξνπζηνχλ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Εηαηξίαο, ή λα δηράζεη ηελ αθνζίσζε ηνπ/ηεο πξνο ηελ Εηαηξία. Οπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ελδέρεηαη λα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ή λα ηεξκαηίδεηαη. Επηηξέπεηαη κφλν εαλ γλσζηνπνηεζεί ζηελ θαηάιιειε ηεξαξρία ηεο δηνίθεζεο, θαη απνθαζηζηεί φηη ε δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη αληηεπαγγεικαηηθή ή αλάξκνζηε, δελ πξνβαίλεη ζηελ δηαθηλδχλεπζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη δελ βιάπηεη ηελ ππφιεςε θαη ηελ ππφζηαζε ηεο εηαηξίαο Κνηλωληθή Δηθηύωζε (Social networking) Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social networking sites) ή αλήθνπλ ζε νκάδεο (groups) πνπ εκθαλίδνπλ ηελ παξακηθξή ζπζρέηηζε κε ηελ G4S αλακέλεηαη φηη ζα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αμίεο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο G4S. Σπλεπψο, νη εξγαδφκελνη απηνί ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα κελ εθζέηνπλ ηελ εηαηξεία ζε νπνηνλδήπνηε λνκηθφ θίλδπλν θαη λα κελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε θήκε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, ησλ πειαηψλ ηεο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ. Σε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ινγφηππα θαη ζήκαηα ηεο εηαηξείαο, θσηνγξαθίεο, εηθφλεο ή βίληεν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηεο G4S, παξά κφλν κε ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή άδεηα απφ ηελ Εηαηξεία. Δελ ζα πξέπεη λα αλαξηνχληαη ζε θακία ζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ππνηηκεηηθά ή πξνζβιεηηθά ζρφιηα γηα ηελ G4S, ηνπο ππαιιήινπο ηεο, ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ηνπο πειάηεο ηεο ή ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Σηα πξνζσπηθά δηθηπαθά εκεξνιφγηα (Blogs) ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη εκθαλψο φηη νη απφςεηο πνπ αλαθέξνληαη είλαη πξνζσπηθέο ησλ ζπληαθηψλ ησλ άξζξσλ ηνπ Blog θαη δελ αληηπξνζσπεχνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηηο απφςεηο ηεο εηαηξείαο. 6. Εθαξκνγή Απηή ε Επηρεηξεκαηηθή Δενληνινγία πηνζεηείηαη απφ φιεο ηηο εηαηξίεο σο έλα ειάρηζην πξφηππν θαη ρνξεγείηαη ζε φια ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο G4S. Έρεη δεκνζηεπζεί ζην Glνbal Intranet θαη ζα ελζσκαησζεί ζε θάζε κειινληηθφ ζπκβφιαην απαζρφιεζεο φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη. Θα ειεγρζεί σο κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ 8

9 ζπκκφξθσζεο ηεο G4S. Η πνιηηηθή αλαζεσξείηαη θάζε έηνο. Όπνπ νη εηαηξίεο ηεο G4S έρνπλ ήδε δεκνζηεχζεη ηελ δενληνινγία ηνπο, ζα πξέπεη απηή λα ηχρεη αλαζεψξεζεο κε βάζεη απηή ηε πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη πιεξνί ηα ίδηα ειάρηζηα πξφηππα Καηαγγειίεο πξνζωπηθνύ, πνιηηηθή θαηαγγειίαο θαη εηζεγήζεηο Τν πξνζσπηθφ κπνξεί λα αλακέλεη φηη ε Εηαηξία ζα δψζεη πξνζνρή ζηηο βειηησηηθέο ηνπ ππνδείμεηο θαη ζα παξάζρεη κηα πξνζεθηηθή θαη αληηθεηκεληθή εμέηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ δεηεκάησλ θαη ησλ θαηαγγειηψλ. Τέηνηα ζέκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ απάηε, ηε δηαζηξέβισζε, ηελ θινπή, ηελ παξελφριεζε, ηε κεξνιεςία, ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνχο, ηε λνκνζεζία, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο. Τα δεηήκαηα ζα πξέπεη λα δηεξεπλψληαη ακεξφιεπηα ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ εξγαδνκέλνπ. Οη εξγαδφκελνη κε δεηήκαηα πηζαλήο αλέληηκεο ζπκπεξηθνξάο ζα πξέπεη ελ πξψηνηο λα ζπκβνπιεχνληαη απφ ηνλ Δηεπζπληή Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ή ηνλ Οηθνλνκηθφ Δηεπζπληή. Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα ην θάλνπλ θαη αλψλπκα εάλ ην επηζπκνχλ. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο νη εξγαδφκελνη δελ ζα πξέπεη λα ζπδεηνχλ ηέηνηεο ππνζέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ή κε άιια ηξίηα κέξε, εθηφο θαη αλ είλαη εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλα ή εθηφο θαη αλ απνηειεί λνκηθή απαίηεζε. Εάλ ν εξγαδφκελνο δελ κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ αληαπφθξηζε ζην ζέκα ην νπνίν απηφο ή απηή έζεζε ή εάλ ην δήηεκα είλαη εμαηξεηηθήο ζνβαξφηεηαο ή επαηζζεζίαο, απηφο ή απηή ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ Υπεχζπλν Εζσηεξηθνχ Ειέγρνπ ηνπ Οκίινπ ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή Καηαγγειίαο πνπ δεκνζηεχεηαη ζην παγθφζκην intranet. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηαηίζεληαη κία εηδηθή αλνηθηή ηειεθσληθή γξακκή (+44 (0) ) θαη κηα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 6.2. Έιεγρνο ηήξεζεο Ειέγρνπκε, ζε ηαθηηθή βάζε, ηε ζπκκφξθσζε κε απηή ηε δενληνινγία, ρξεζηκνπνηψληαο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο θαηαγγειίαο, ηνπ εζσηεξηθνχ / εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο ηξέρνπζαο έθζεζεο ηεο δηαρείξηζεο Πξνζθόιιεζε ζηελ πνιηηηθή Απφ ηφηε πνπ ε G4S επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε πςειψλ εζηθψλ πξνηχπσλ πνπ λα εθαξκφδνληαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο, νη πξαθηηθέο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ πνπ είλαη αζχκβαηεο κε ηηο αξρέο ηνπ Οκίινπ θαη ηηο πνιηηηθέο δελ είλαη αλεθηέο. Η απζηεξή πξνζθφιιεζε ζε απηέο ηηο αξρέο θαη ε ππνζηήξημε απηψλ ησλ πνιηηηθψλ απνηειεί κηα πξνυπφζεζε γηα ηελ απαζρφιεζε ζηνλ Όκηιν. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα απφ έλα αξγαδφκελν, εζθεκκέλε ή απεξίζθεπηε πνπ παξαβηάδεη απηή ηε δενληνινγία, κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πεηζαξρηθή πνηλή θαη φπνπ απαηηείηαη ηελ άζθεζε πνηληθψλ δηψμεσλ. 9

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΔΑΥΝΗ, Α.Μ.: 7379 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΟΡΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Σειηθφ θείκελν πνπ πηνζεηήζεθε θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 4 Ινπλίνπ 2003, Βαξθειψλε, Ιζπαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 14001: Ζ πεξίπησζε κηαο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρπκψλ Πνξθχξε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤNΖΘΔΗ ΜΟΡΦΔ ΝΟΘΔΤΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

2. ΤNΖΘΔΗ ΜΟΡΦΔ ΝΟΘΔΤΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Νφζεπζε δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ πξνθχπηεη, φηαλ επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο αλακέλεηαη λα δξνπλ αληαγσληζηηθά κεηαμχ ηνπο, θιείλνπλ κπζηηθή ζπκθσλία κε ζηφρν

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικαρ Δεονηολογίαρ Ππομηθεςηών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Κώδικαρ Δεονηολογίαρ Ππομηθεςηών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Σίηλορ: Σομέαρ: Τπεύθςνη Οπγανυηική Μονάδα (Process Owner): Ημεπομηνία Έκδοζηρ: Πεπίλητη: ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΥΕΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000. ηαπξνύια Σξαγηαλλνύδε

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Άμνλεο ΔΚΔ. Σχληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Ση. Παληειαίνπ Κ.Κνιιπδάο ICAP Group Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε

Κχξηνη Άμνλεο ΔΚΔ. Σχληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Ση. Παληειαίνπ Κ.Κνιιπδάο ICAP Group Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε Σχληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Ση. Παληειαίνπ Κ.Κνιιπδάο ICAP Group Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε Κχξηνη Άμνλεο ΔΚΔ Ζ ηδέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ κηα εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

PROPIETARIO Page 1 04/12/2009

PROPIETARIO Page 1 04/12/2009 PROPIETARIO Page 1 04/12/2009 Εςπυπαφκέρ Ικανόηηηερ Διαιηολόγος και οι Δείκηερ Απόδοζήρ ηοςρ πος έσοςν αποκηήζει οι διαιηολόγοι καηά ηο σπόνο εξαζθάλιζηρ ηυν πποζόνηυν και ειζδοσήρ ηοςρ ζηο επάγγελμα ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

KΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ (ΔΒΔΓ) ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

KΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ (ΔΒΔΓ) ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ KΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ (ΔΒΔΓ) ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 2. Βαζηθέο αξρέο 3. Γεληθνί θαλόλεο 3.1. Γεληθέο νδεγίεο θαη νξζή πξαθηηθή 3.2. Υπνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ηεο XATZHΠΔΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ.

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ηεο ΑΓΓΔΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΛΑΕΑΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα