Κώδηθαο Δενληνινγίαο G4S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδηθαο Δενληνινγίαο G4S"

Transcript

1 Κώδηθαο Δενληνινγίαο G4S Αχγνπζηνο

2 Η επηρεηξεκαηηθή θηινζνθία ηεο G4S έρεη αλαπηπρζεί γύξω από έλα βαζηθό ζύλνιν αμηώλ πνπ είλαη ζεκειηώδεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηπρία ηεο Εηαηξείαο. Μία από απηέο ηηο αμίεο είλαη ε αθεξαηόηεηα, ην νπνίν ζεκαίλεη όηη πάληα κπνξνύλ λα καο εκπηζηεύνληαη όηη ζα θάλνπκε ην ζωζηό. Ο Κώδηθα Ηζηθήο ηεο G4S πνπ αθνινπζεί νξίδεη ην πώο πεξηκέλνπκε από ηνπο ππαιιήινπο καο λα ζπκπεξηθέξνληαη έηζη ώζηε λα ελζηεξληζηνύλ απηή ηελ βαζηθή αμία. Είμαςτε αςφαλείσ Είμαςτε τίμιοι και αξιόπιςτοι Είμαςτε δίκαιοι και διακριτικοί Είμαςτε επαγγελματίεσ και περιφανοι Βάηουμε πάνω απ όλα τθν υγεία & τθν Αςφάλεια Προςτατεφουμε τθν αςφάλεια των πελατών μασ, του κοινοφ και όςων ζχουμε υπό τθν πρόνοιά μασ. Ακολουκοφμε προςεκτικά τουσ κανόνεσ και τισ διαδικαςίεσ τθσ Εταιρείασ Σθροφμε πάντα τουσ νόμουσ Καταγγζλλουμε κάκε παράβαςθ Ποτζ δεν δωροδοκοφμε ι αποδεχόμαςτε δωροδοκία Αποφεφγουμε τθ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων Δείχνουμε ςεβαςμό και ενδιαφζρον για τουσ άλλουσ υμπεριφερόμαςτε ςτουσ άλλουσ δίκαια Βοθκοφμε τισ τοπικζσ μασ κοινότθτεσ Προςτατεφουμε το περιβάλλον Κάνουμε το καλφτερο δυνατόν Φαινόμαςτε ικανοί και επαγγελματίεσ Αποτελοφμε παράδειγμα προσ μίμθςθ Προςτατεφουμε το όνομα τθσ G4S Ο ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΣΗ G4S Πξνο ππνζηήξημε ηνπ Κψδηθα Ηζηθήο, ν Κψδηθαο Δενληνινγίαο έρεη ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη φηη νη δηεπζπληέο θαη νη εξγαδφκελνη έρνπλ κηα ιεπηνκεξή θαηαλφεζε ησλ "ειαρίζησλ απαηηήζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ κεηφρσλ καο. Είλαη ζεκαληηθφ, νη θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ ηελ πνιηηηθή λα εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχκαζηε. Απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε καο σο εθ ηνχηνπ δεηνχκε ηελ πξνζσπηθή ηνπο δέζκεπζε ζηελ απνδνρή θαη πηνζέηεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζην πιαίζην ησλ ηνκέσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Όιεο νη εηαηξείεο G4S νθείινπλ επίζεο λα εμαζθαιίζνπλ φηη απηή ε πνιηηηθή ζα θηάζεη ζε φινπο ηνπο Δηεπζπληέο θαζψο θαη ζε άιινπο εξγαδνκέλνπο ησλ νπνίσλ νη ξφινη επεξεάδνληαη απφ ηα ελ ιφγσ πξφηππα. Έρνπκε δεζκεπηεί ζε απηά ηα πξόηππα θαη ζπλερώο παξαθνινπζνύκε ηελ ηήξεζή ηνπο ζε όιν ηνλ Όκηιν θαη ιακβάλνπκε ηα αλαγθαία δηνξζωηηθά κέηξα, ζηελ απίζαλε πεξίπηωζε πνπ δελ ηεξνύληαη. Nick Buckles CEO G4S plc 2

3 ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ G4S Η G4S έρεη θαζηεξψζεη κηα ζηξαηεγηθή Επηρεηξεκαηηθήο Δενληνινγίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: Πεξηερόκελα Τη ζεκαίλεη γηα καο θαιφο εηαηξηθφο πνιίηεο Πξφηππα ηεο επηρεηξεκαηηθήο καο πξαθηηθήο Η πξνζέγγηζή καο ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε Οη ππνρξεψζεηο καο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο καο Οη ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδφκελσλ καο πξνο ηελ G4S Εθαξκνγή 1. Ση ζεκαίλεη γηα καο θαιόο εηαηξηθόο πνιίηεο Η G4S δεζκεχεηαη λα ελεξγεί σο θαιφο εηαηξηθφο πνιίηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή επίπησζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ καο δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηνρεχνληαο ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ νθειψλ θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε νπνηνπδήπνηε αξλεηηθνχ αληίθηππνπ ησλ επηρεηξήζεσλ καο παγθνζκίσο Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα Η G4S ππνζηεξίδεη ηηο αξρέο ηεο Παγθφζκηαο Δηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ θαη αλαιακβάλνπκε ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφζνπκε απηέο ηηο αξρέο ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο, ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο πξαθηηθέο καο. Ο ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη δσηηθφο γηα ηηο επηρεηξήζεηο καο. Καηαβάινπκε θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο λα ζπλεξγαζηνχκε κε επαγγεικαηηθνχο ζπλεξγάηεο νη νπνίνη λα δηεπζχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε ηξφπν ζπκβαηφ κε ηηο πνιηηηθέο καο φζνλ αθνξά ηνλ ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηνλ θψδηθα δενληνινγίαο. Εξγαδφκαζηε κε πειάηεο γηα λα εμαζθαιίζνπκε φηη νη ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο δελ παξαβηάδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Λακβάλνπκε ηέηνηα κέηξα πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε εξγαζία ησλ ππαιιήισλ καο πιεξεί ηηο δηεζλψο απνδεθηέο ζπλζήθεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ελψ αλαγλσξίδεηαη θαη εμαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ζηελ εηεξνγέλεηα ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζκψλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχκε Σν πεξηβάιινλ Δηεμάγνπκε ηηο επηρεηξεκαηηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο κε ζεβαζκφ θαη ελδηαθέξνλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Πξνζπαζνχκε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο καο ζην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξεκάησλ, ηεο εθπνκπήο ξχπσλ απφ νρήκαηα θαη ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο Σνπηθέο θνηλόηεηεο Η G4S αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ ππνρξέσζε λα ππνζηεξίμεη θαη λα ζπκπαξαζηαζεί ζηηο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχκε κέζσ κηαο πνηθηιίαο ελεξγεηψλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ θηιαλζξσπηθνχο εξάλνπο, ρνξεγίεο θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη εζεινληηθή εξγαζία απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Δηεμάγνπκε ηηο 3

4 επηρεηξεκαηηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο κε ζεβαζκφ θαη επαηζζεζία γηα ην θαιφ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, θάλνληαο βήκαηα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε αλαζηάησζεο ηπρφλ πξνθιεζεί εμαηηίαο ησλ επηρεηξήζεψλ καο. Εμππεξεηνχκε, επίζεο, ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα παξέρνληαο θαιέο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαζψο θαη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα. 2. Πξόηππα ηεο επηρεηξεκαηηθήο καο πξαθηηθήο Έρνπκε δεζκεπζεί λα πιεξνχκε απζηεξά εζηθά θξηηήξηα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ ππαιιήισλ καο θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο νξγάλσζήο καο Δηαθζνξά θαη δωξνδνθία Η G4S αληηηάζζεηαη απνθαζηζηηθά ζηελ δηαθζνξά θαη ζηε δσξνδνθία νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Δσξεέο θαη ςπραγσγία κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ ζε ηξίηνπο εάλ ζπλάδνπλ κε ηε ζπλήζε επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα, δελ είλαη ππεξβνιηθήο αμίαο θαη δελ κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ σο εκπνξηθφ δέιεαξ. Σε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ νδεγίεο απφ ηνλ Δηεπζπληή Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Οηθνλνκηθφ Δηεπζπληή ή ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Πξφεδξν. Καλέλα νηθνλνκηθφ δέιεαξ δελ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζε ηξίηνπο νξγαληζκνχο ή άηνκα απφ ηέηνηνπ είδνπο νξγαλψζεηο ππφ νηεζδήπνηε ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αληηπξνζψπσλ. Οη πσιήζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Εηαηξίαο θαη ησλ πξντφλησλ θαη ησλ αγνξψλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο γίλνληαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηελ πνηφηεηα, ηελ ηηκή, ηελ αμία θαη/ή πξνο φθεινο ηνπ Οκίινπ, θαη πνηέ κε βάζε ηελ παξνρή θαη ιήςε θηλήηξσλ κε ηε κνξθή πιεξσκψλ, δψξσλ, ςπραγσγίαο ή εθδνχιεπζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο. Οη εξγαδφκελνη δελ ζα πξέπεη λα δέρνληαη δψξα, ρξήκαηα ή ςπραγσγία απφ ηξίηνπο νξγαληζκνχο ή άηνκα ηα νπνία ίζσο λα ζεσξεζνχλ φηη επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο. Τέηνηα δψξα εθηφο θαη εάλ είλαη επηεινχο αμίαο, ζα πξέπεη λα επηζηξέθνληαη. Σε κηα πεξηνρή φπνπ κηα ηέηνηα ελέξγεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αδίθεκα, ην δψξν ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ εηαηξία, θαη εάλ είλαη πξαθηηθφ, λα δσξίδεηαη ζε θάπνην θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα Δωξεέο ζε πνιηηηθά θόκκαηα Η G4S δελ παξέρεη δσξεέο ζε πνιηηηθά θφκκαηα θαη απηή ε πνιηηηθή ζα πξέπεη αθνινπζείηαη παγθνζκίσο. Οη κνλαδηθέο εμαηξέζεηο ζε απηφ ην ζέκα γίλνληαη ζε ρψξεο φπνπ ππάξρεη λνκηθή απαίηεζε λα γίλεη θάηη ηέηνην ή φπνπ ππάξρεη θαζηεξσκέλε, λφκηκε θαη γεληθά απνδεθηή πξαθηηθή λα γίλεη θάηη ηέηνην. Υπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, θάζε πιεξσκή ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν Τνπηθφ ή Πεξηθεξεηαθφ Πξφεδξν. Καζψο ε εηαηξία G4S απνηειεί Αλψλπκε εηαηξία ηεο Ειιάδνο, ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην Νφκν πεξί Εηαηξηψλ εγθαζηδξπκέλσλ ζηελ Ειιάδα. Ωο εθ ηνχηνπ, θάζε κειινληηθή πιεξσκή πξνο νπνηαδήπνηε πνιηηηθά ελεξγή νκάδα νπνπδήπνηε εληφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηελ γξακκαηεία ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, πξηλ πξνζθεξζεί ή πξαγκαηνπνηεζεί. Ελδερνκέλσο λα απαηηεζεί έγθξηζε απφ ηνπο κεηφρνπο θαη κηα ηέηνηα έγθξηζε κπνξεί λα είλαη δχζθνιε, ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή, επνκέλσο κηα νπνηαδήπνηε πιεξσκή κεγαιχηεξε ησλ νλνκαζηηθψλ πνζψλ είλαη απίζαλν λα επηηξαπεί Μεηαρείξηζε πειαηώλ 4

5 Η ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ε ερεκχζεηα κεηαμχ ηεο G4S θαη ησλ πειαηψλ καο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Όινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα πξνζπαζνχλ ζπλερψο λα παξέρνπλ εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο, πνηφηεηα θαη θφζηνο ππεξεζηψλ, ηθαλνπνηψληαο ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ θαη πξνβιέπνληαο ηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο Εζωηεξηθνί πξνκεζεπηέο Οπνηεζδήπνηε επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο G4S γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε επηρεηξεκαηηθέο αξρέο επί ίζνηο φξνηο. Απηέο νη αξρέο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ ηηκνιφγεζε θαη άιινπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγεο κε εθείλεο πνπ ηα αλεμάξηεηα κέξε αλακέλεηαη λα ζπκθσλήζνπλ Εμωηεξηθνί πξνκεζεπηέο Όινη νη πξνκεζεπηέο δηθαηνχληαη δίθαηε κεηαρείξηζε θαη φινη νη κειινληηθνί πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα δίθαηε επθαηξία γηα λα επηηχρνπλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ G4S. Η πνιηηηθή καο επηβάιιεη ηελ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ καο εγθαίξσο ζχκθσλα κε ηνπο ζπκθσλεκέλνπο φξνπο ηνπ εκπνξίνπ. Θέηνπκε πςειά θξηηήξηα ζηνπο πξνκεζεπηέο καο κε βάζε ηελ δενληνινγία καο Αληαγωληζκόο Η G4S πάληα ζα αληαγσλίδεηαη ζζελαξά, αιιά κε δίθαην θαη εζηθφ ηξφπν. Η αληαγσληζηηθή επηηπρία βαζίδεηαη ζηελ παξνρή θαιψλ ηηκψλ θαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Οη αληαγσληζηέο δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκνχληαη. Οη ππάιιεινη φηαλ βξίζθνληαη κε ηνπο αληαγσληζηέο, πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηελ ζπδήηεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θακία πξνζπάζεηα δφιηαο απφθηεζεο επαγγεικαηηθψλ κπζηηθψλ ησλ αληαγσληζηψλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο εκπηζηεπηηθήο πιεξνθνξίαο. Οη ππάιιεινη δελ ζα πξέπεη λα ζπδεηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο ή λα αλαιακβάλνπλ νπνηνδήπνηε ζπκβηβαζκφ ή πξαθηηθέο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθξνπζηνχλ κε ηνπο λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ελερφκελε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 3. Η πξνζέγγηζή καο ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε Η G4S αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηέςεη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ καο θαη ηεο νξγάλσζήο καο κέζσ ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο κε ηα ζρεηηθά λνκηθά θαη ξπζκηζηηθά πεξηβάιινληα θαζψο θαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πκκόξθωζε κε ηε λνκνζεζία Η G4S αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο κε φιε ηελ ζρεηηθή εζληθή θαη δηεζλή λνκνζεζία θαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηηο λνκηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη θαλνληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ηνπ θιάδνπ, πνπ δηέπνπλ ηηο επηρεηξήζεηο καο. Όια ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε επζχλνληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε, ιακβάλνληαο λνκηθή ή άιιε εηδηθή ζπκβνπιή φπνπ απηφ είλαη θαηάιιειν, ηεο πιήξνπο γλψζεο φιεο ηεο ηνπηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ επηδξνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνξνινγίαο θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ειέγρσλ Λνγηζηηθά πξόηππα θαη κεηξώα 5

6 Όιεο νη απνδείμεηο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ επθξηλψο ηελ αιεζηλή θχζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ξπζκηζηηθέο, ινγηζηηθέο θαη λνκηθέο απαηηήζεηο. Καλέλα κεηξψν ή εγγξαθή δελ ζα πξέπεη λα είλαη εζθαικέλα, αηειή ή απνθξπκκέλα. Όιε ε αλαθνξά ηνπ Οκίινπ ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβήο θαη νινθιεξσκέλε ζην ζχλνιφ ηεο ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο ινγηζηηθήο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Εγρεηξίδην Οηθνλνκηθψλ ηνπ Οκίινπ. Οη ππάιιεινη δελ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ εζθαικέλα ή εζθεκκέλα λα παξαπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο δηαρείξηζεο γηα πξνζσπηθφ φθεινο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν Εμωηεξηθή αλαθνξά Οη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο G4S ίζσο λα απαηηνχλ ηελ ζχληαμε δειψζεσλ ή ηελ παξνρή αλαθνξψλ ζε ξπζκηζηηθέο αξρέο, θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή άιια θπβεξλεηηθά ηκήκαηα. Θα πξέπεη λα απνηειεί κέιεκα θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα ηέηνησλ δειψζεσλ ή αλαθνξψλ, έγθαηξα θαη φρη εζθαικέλα. Τα αλψηαηα ζηειέρε ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξα γηα νπνηαδήπνηε γλσζηνπνίεζε δεδνκέλσλ επαίζζεηνπ ραξαθηήξα πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Πξνζνρή ζα πξέπεη επίζεο λα δίλεηαη θαηά ηελ παξνπζίαζε δειψζεσλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, φηη ε πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη είλαη ζσζηή θαη φρη εζθαικέλε. Οη εξσηήζεηο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε εηδήκνλεο ηεο εηαηξίαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηεο εηαηξίαο θαη νη δειψζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κφλν απφ θαζνξηζκέλνπο εθπξνζψπνπο ηεο εηαηξίαο. Η G4S ζα παξάζρεη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο θαη κέζσ ηεο δεκνζηεπκέλεο εηήζηαο αλαθνξάο θαη ησλ ινγαξηαζκψλ θαη άιισλ δειψζεσλ, ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε πνπ επηηξέπεη ζηνπο κεηφρνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εθηέιεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο Η G4S αλαγλσξίδεη φηη ππάξρνπλ θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεμαγσγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο καο δξαζηεξηφηεηαο. Η Δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε ηφζν γηα ηε δεκηνπξγία πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηθαλψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο θηλδχλνπο θαζψο θαη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε απηέο ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη εξγαδφκελνη είλαη ελήκεξνη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη φηη ζπκκνξθψλνληαη κε απηεο ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη θίλδπλνη Εηδηθέο επζύλεο θαη Τπνρξεώζεηο Η G4S αλαγλσξίδεη ηηο εηδηθέο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ ζπλεπεία ηεο εμνπζηνδφηεζεο δηεθπεξαίσζεο θπβεξλεηηθνχ έξγνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, δηαζθαιίδνληαο πνηνηηθφ επίπεδν ππεξεζηψλ θαη ειεγρφκελε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εθάζηνηε αλαηηζέκελν θπβεξλεηηθφ έξγν. 4. Οη ππνρξεώζεηο καο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο καο Η G4S αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ επίδνζή ηεο ζε ηδησηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν κέζσ ηεο απαζρφιεζεο ησλ θαιχηεξσλ αηφκσλ φισλ ησλ επηπέδσλ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο φπνπ απηά ζα είλαη ηθαλά λα ζπλεηζθέξνπλ πιήξσο ζηελ επηηπρία ηνπ Οκίινπ. Γηα ηελ επίηεπμε ελφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληφο φπνπ επηηπγράλεηαη ην νκαδηθφ πλεχκα θαη ε επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ αμηψλ ηεο G4S, ε Εηαηξία κεηαρεηξίδεηαη θάζε εξγαδφκελν δίθαηα, κε αμηνπξέπεηα θαη κε ζεβαζκφ. 6

7 4.1. Εζληθνί θαλνληζκνί Σηηο δνζνιεςίεο πνπ έρνπκε κε ηνπο εξγαδνκέλνπο καο ελεξγνχκε ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε πξνο ην εξγαδφκελν ππφ ηνπο εξγαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο αζθαιηζηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ύκβαζε ηνπ Δηεζλνύο Οξγαληζκνύ Εξγαζίαο γηα ηηο Θεκειηώδεηο Αξρέο θαη ηα Δηθαηώκαηα ζηελ Εξγαζία Η G4S ππνζηεξίδεη ηηο ηέζζεξεηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο Σχκβαζε ηνπ Δηεζλνχο Οξγαληζκνχ Εξγαζίαο. Σπλεπψο, ζχκθσλα κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζεβφκαζηε ηελ ειεπζεξία ηεο έλσζεο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε απαζρφιεζε επηιέγεηαη ειεχζεξα δίρσο ππνρξεσηηθή ή παηδηθή εξγαζία θαη δελ θάλεη δηαθξίζεηο κε βάζε ην γέλνο, ην ρξψκα, ηελ εζληθφηεηα, ηελ θνπιηνχξα, ηελ ζξεζθεία, ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ή ηελ αλαπεξία Παξελνριήζεηο Οη παξελνριήζεηο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο κε επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά, ηελ νπνία έλα άηνκν ηελ βξίζθεη απεηιεηηθή, ελνριεηηθή, πξνζβιεηηθή, ηαπεηλσηηθή ή άζεκλε. Η ζπκπεξηθνξά ζε κνξθή παξελφριεζεο (θπιεηηθή, ζεμνπαιηθή ή νπνηνπδήπνηε άιινπ είδνπο) ζε νπνηνδήπνηε εξγαδφκελν είλαη αλεπίηξεπηε. Σε πεξίπησζε πνπ έλαο εξγαδφκελνο άληξαο ή γπλαηθά έρεη ππνζηεί παξελφριεζε ηφηε απηφ ην δήηεκα ζα πξέπεη λα δηεπζεηεζεί κε ηνλ Δηεπζπληή Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ν νπνίνο ζα δηεπζεηήζεη ηελ έξεπλά ηνπ δίρσο θαζπζηέξεζε, ακεξφιεπηα θαη εκπηζηεπηηθά Ίζεο επθαηξίεο Εθηηκνχκε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηρείξεζε καο θαη νη επθαηξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη γηα εμέιημε ζα είλαη ηζφηηκεο θαη φρη επεξεαζκέλεο απφ ζθνπηκφηεηεο εθηφο ηεο επίδνζεο, ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο. Επίζεο, ζηνπο εξγαδφκελνπο ζα παξέρεηαη ε επθαηξία ηεο εμέιημεο κειινληηθά θαη, εάλ είλαη θαηάιιεινη, ηεο πεξαηηέξσ εμέιημεο ηεο θαξηέξαο ηνπο ζηελ εηαηξία Τγεία & αζθάιεηα Η G4S ζέηεη σο ηε κέγηζηε πξνηεξαηφηεηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ελψ βξίζθνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο. Σπγθεθξηκέλα, επαλεμεηάδνπκε ζπλερψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ ιεηηνπξγίαο καο γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία εθείλσλ πνπ εξγάδνληαη ζε έλα πςεινχ θηλδχλνπ πεξηβάιινλ Όξνη απαζρόιεζεο Η εηαηξεία θαη νη εξγαδφκελνη ηεο εξγάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία κφληκσλ καθξάο δηάξθεηαο ζρέζεσλ. Οη εξγαδφκελνη ακείβνληαη γηα ηηο ψξεο εξγαζίεο ηνπιάρηζηνλ ζηα επίπεδα ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, ηηο ζπκβάζεηο ή ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα Πξνεξγαζηαθόο έιεγρνο θαη επηινγή Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ καο θαη ησλ πειαηψλ καο θαη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο επηρείξεζεο, ε G4S ζα εθαξκφζεη απζηεξφ πξνεξγαζηαθφ έιεγρν θαη ηερληθέο επηινγήο. 7

8 5. Οη ππνρξεώζεηο ηωλ εξγαδνκέλωλ καο πξνο ηελ G4S Οη εξγαδφκελνη, αθφκα θαη αλ δε παξαβηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ή ζπγθεθξηκέλν λφκν ή ξχζκηζε, ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα δίλνπλ ηελ εηθφλα αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ επηρείξεζε Εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία Οη εξγαδφκελνη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ νπνηαδήπνηε εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία πνπ απνθηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα απαζρφιεζήο ηνπο γηα πξνζσπηθφ φθεινο, νχηε λα γλσζηνπνηήζνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθφξεζε ζε ηξίην κέξνο θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ην δηάζηεκα απαζρφιεζήο ηνπο. Με ηνλ φξν εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία λνείηαη είηε ε πιεξνθνξία ε νπνία έρεη πεξηγξαθεί σο εκπηζηεπηηθή ή είλαη πξνθαλψο εκπηζηεπηηθή κε βάζεη ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. Ο φξνο εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία δελ πεξηιακβάλεη ηελ πιεξνθφξεζε ειεπζέξαο ρξήζεσο ή ηελ πιεξνθφξεζε ε νπνία κε βάζε ην λφκν απαηηείηαη λα απνθαιπθζεί ύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ Κάζε εξγαδφκελνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνθεχγεη θάζε εξγαζία, νηθνλνκηθήο θχζεο ή άιισλ άκεζσλ ή έκκεζσλ ζπκθεξφλησλ ή ζρέζεσλ πνπ κπνξεί λα ζπγθξνπζηνχλ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Εηαηξίαο, ή λα δηράζεη ηελ αθνζίσζε ηνπ/ηεο πξνο ηελ Εηαηξία. Οπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ελδέρεηαη λα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ή λα ηεξκαηίδεηαη. Επηηξέπεηαη κφλν εαλ γλσζηνπνηεζεί ζηελ θαηάιιειε ηεξαξρία ηεο δηνίθεζεο, θαη απνθαζηζηεί φηη ε δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη αληηεπαγγεικαηηθή ή αλάξκνζηε, δελ πξνβαίλεη ζηελ δηαθηλδχλεπζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη δελ βιάπηεη ηελ ππφιεςε θαη ηελ ππφζηαζε ηεο εηαηξίαο Κνηλωληθή Δηθηύωζε (Social networking) Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social networking sites) ή αλήθνπλ ζε νκάδεο (groups) πνπ εκθαλίδνπλ ηελ παξακηθξή ζπζρέηηζε κε ηελ G4S αλακέλεηαη φηη ζα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αμίεο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο G4S. Σπλεπψο, νη εξγαδφκελνη απηνί ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα κελ εθζέηνπλ ηελ εηαηξεία ζε νπνηνλδήπνηε λνκηθφ θίλδπλν θαη λα κελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε θήκε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, ησλ πειαηψλ ηεο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ. Σε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ινγφηππα θαη ζήκαηα ηεο εηαηξείαο, θσηνγξαθίεο, εηθφλεο ή βίληεν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηεο G4S, παξά κφλν κε ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή άδεηα απφ ηελ Εηαηξεία. Δελ ζα πξέπεη λα αλαξηνχληαη ζε θακία ζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ππνηηκεηηθά ή πξνζβιεηηθά ζρφιηα γηα ηελ G4S, ηνπο ππαιιήινπο ηεο, ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ηνπο πειάηεο ηεο ή ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Σηα πξνζσπηθά δηθηπαθά εκεξνιφγηα (Blogs) ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη εκθαλψο φηη νη απφςεηο πνπ αλαθέξνληαη είλαη πξνζσπηθέο ησλ ζπληαθηψλ ησλ άξζξσλ ηνπ Blog θαη δελ αληηπξνζσπεχνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηηο απφςεηο ηεο εηαηξείαο. 6. Εθαξκνγή Απηή ε Επηρεηξεκαηηθή Δενληνινγία πηνζεηείηαη απφ φιεο ηηο εηαηξίεο σο έλα ειάρηζην πξφηππν θαη ρνξεγείηαη ζε φια ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο G4S. Έρεη δεκνζηεπζεί ζην Glνbal Intranet θαη ζα ελζσκαησζεί ζε θάζε κειινληηθφ ζπκβφιαην απαζρφιεζεο φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη. Θα ειεγρζεί σο κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ 8

9 ζπκκφξθσζεο ηεο G4S. Η πνιηηηθή αλαζεσξείηαη θάζε έηνο. Όπνπ νη εηαηξίεο ηεο G4S έρνπλ ήδε δεκνζηεχζεη ηελ δενληνινγία ηνπο, ζα πξέπεη απηή λα ηχρεη αλαζεψξεζεο κε βάζεη απηή ηε πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη πιεξνί ηα ίδηα ειάρηζηα πξφηππα Καηαγγειίεο πξνζωπηθνύ, πνιηηηθή θαηαγγειίαο θαη εηζεγήζεηο Τν πξνζσπηθφ κπνξεί λα αλακέλεη φηη ε Εηαηξία ζα δψζεη πξνζνρή ζηηο βειηησηηθέο ηνπ ππνδείμεηο θαη ζα παξάζρεη κηα πξνζεθηηθή θαη αληηθεηκεληθή εμέηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ δεηεκάησλ θαη ησλ θαηαγγειηψλ. Τέηνηα ζέκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ απάηε, ηε δηαζηξέβισζε, ηελ θινπή, ηελ παξελφριεζε, ηε κεξνιεςία, ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνχο, ηε λνκνζεζία, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο. Τα δεηήκαηα ζα πξέπεη λα δηεξεπλψληαη ακεξφιεπηα ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ εξγαδνκέλνπ. Οη εξγαδφκελνη κε δεηήκαηα πηζαλήο αλέληηκεο ζπκπεξηθνξάο ζα πξέπεη ελ πξψηνηο λα ζπκβνπιεχνληαη απφ ηνλ Δηεπζπληή Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ή ηνλ Οηθνλνκηθφ Δηεπζπληή. Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα ην θάλνπλ θαη αλψλπκα εάλ ην επηζπκνχλ. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο νη εξγαδφκελνη δελ ζα πξέπεη λα ζπδεηνχλ ηέηνηεο ππνζέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ή κε άιια ηξίηα κέξε, εθηφο θαη αλ είλαη εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλα ή εθηφο θαη αλ απνηειεί λνκηθή απαίηεζε. Εάλ ν εξγαδφκελνο δελ κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ αληαπφθξηζε ζην ζέκα ην νπνίν απηφο ή απηή έζεζε ή εάλ ην δήηεκα είλαη εμαηξεηηθήο ζνβαξφηεηαο ή επαηζζεζίαο, απηφο ή απηή ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ Υπεχζπλν Εζσηεξηθνχ Ειέγρνπ ηνπ Οκίινπ ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή Καηαγγειίαο πνπ δεκνζηεχεηαη ζην παγθφζκην intranet. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηαηίζεληαη κία εηδηθή αλνηθηή ηειεθσληθή γξακκή (+44 (0) ) θαη κηα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 6.2. Έιεγρνο ηήξεζεο Ειέγρνπκε, ζε ηαθηηθή βάζε, ηε ζπκκφξθσζε κε απηή ηε δενληνινγία, ρξεζηκνπνηψληαο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο θαηαγγειίαο, ηνπ εζσηεξηθνχ / εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο ηξέρνπζαο έθζεζεο ηεο δηαρείξηζεο Πξνζθόιιεζε ζηελ πνιηηηθή Απφ ηφηε πνπ ε G4S επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε πςειψλ εζηθψλ πξνηχπσλ πνπ λα εθαξκφδνληαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο, νη πξαθηηθέο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ πνπ είλαη αζχκβαηεο κε ηηο αξρέο ηνπ Οκίινπ θαη ηηο πνιηηηθέο δελ είλαη αλεθηέο. Η απζηεξή πξνζθφιιεζε ζε απηέο ηηο αξρέο θαη ε ππνζηήξημε απηψλ ησλ πνιηηηθψλ απνηειεί κηα πξνυπφζεζε γηα ηελ απαζρφιεζε ζηνλ Όκηιν. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα απφ έλα αξγαδφκελν, εζθεκκέλε ή απεξίζθεπηε πνπ παξαβηάδεη απηή ηε δενληνινγία, κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πεηζαξρηθή πνηλή θαη φπνπ απαηηείηαη ηελ άζθεζε πνηληθψλ δηψμεσλ. 9

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καηεςθςνηήπιερ Γπαμμέρ Δπισειπηζιακήρ Σςμπεπιθοπάρ. ηος. Ομίλος ΒSH

Καηεςθςνηήπιερ Γπαμμέρ Δπισειπηζιακήρ Σςμπεπιθοπάρ. ηος. Ομίλος ΒSH Καηεςθςνηήπιερ Γπαμμέρ Δπισειπηζιακήρ Σςμπεπιθοπάρ ηος Ομίλος ΒSH Ημεπομηνία: 01.04.2011 Καηεςθςνηήπιερ Γπαμμέρ Δπισειπηζιακήρ Σςμπεπιθοπάρ Ππόλογορ Η BSH σο παγθφζκηνο θαηαζθεπαζηήο πςειήο πνηφηεηαο νηθηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΓΗΘΑΣ ΖΘΗΘΖΣ & ΓΔΟΛΤΟΙΟΓΗΑΣ

ΘΩΓΗΘΑΣ ΖΘΗΘΖΣ & ΓΔΟΛΤΟΙΟΓΗΑΣ ΘΩΓΗΘΑΣ ΖΘΗΘΖΣ & ΓΔΟΛΤΟΙΟΓΗΑΣ 1 Σπληαγκαηηθή Δπηηαγή 2 «Οη δεκόζηνη ππάιιεινη είλαη εθηειεζηέο ηεο ζέιεζεο ηνπ θξάηνπο θαη ππεξεηνύλ ην ιαό νθείινπλ πίζηε ζην ζύληαγκα θαη αθνζίσζε ζηελ παηξίδα». Θεκειηώδεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΝΣΩΝΑ ΓΔΩΡΓΙΑ Α.Γ.Μ.: 3405 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΣΙΓΚΟΤΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 2016 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΣΙΓΚΟΤΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΘΔΜΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα