Κώδηθαο Δενληνινγίαο G4S

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδηθαο Δενληνινγίαο G4S"

Transcript

1 Κώδηθαο Δενληνινγίαο G4S Αχγνπζηνο

2 Η επηρεηξεκαηηθή θηινζνθία ηεο G4S έρεη αλαπηπρζεί γύξω από έλα βαζηθό ζύλνιν αμηώλ πνπ είλαη ζεκειηώδεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηπρία ηεο Εηαηξείαο. Μία από απηέο ηηο αμίεο είλαη ε αθεξαηόηεηα, ην νπνίν ζεκαίλεη όηη πάληα κπνξνύλ λα καο εκπηζηεύνληαη όηη ζα θάλνπκε ην ζωζηό. Ο Κώδηθα Ηζηθήο ηεο G4S πνπ αθνινπζεί νξίδεη ην πώο πεξηκέλνπκε από ηνπο ππαιιήινπο καο λα ζπκπεξηθέξνληαη έηζη ώζηε λα ελζηεξληζηνύλ απηή ηελ βαζηθή αμία. Είμαςτε αςφαλείσ Είμαςτε τίμιοι και αξιόπιςτοι Είμαςτε δίκαιοι και διακριτικοί Είμαςτε επαγγελματίεσ και περιφανοι Βάηουμε πάνω απ όλα τθν υγεία & τθν Αςφάλεια Προςτατεφουμε τθν αςφάλεια των πελατών μασ, του κοινοφ και όςων ζχουμε υπό τθν πρόνοιά μασ. Ακολουκοφμε προςεκτικά τουσ κανόνεσ και τισ διαδικαςίεσ τθσ Εταιρείασ Σθροφμε πάντα τουσ νόμουσ Καταγγζλλουμε κάκε παράβαςθ Ποτζ δεν δωροδοκοφμε ι αποδεχόμαςτε δωροδοκία Αποφεφγουμε τθ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων Δείχνουμε ςεβαςμό και ενδιαφζρον για τουσ άλλουσ υμπεριφερόμαςτε ςτουσ άλλουσ δίκαια Βοθκοφμε τισ τοπικζσ μασ κοινότθτεσ Προςτατεφουμε το περιβάλλον Κάνουμε το καλφτερο δυνατόν Φαινόμαςτε ικανοί και επαγγελματίεσ Αποτελοφμε παράδειγμα προσ μίμθςθ Προςτατεφουμε το όνομα τθσ G4S Ο ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΣΗ G4S Πξνο ππνζηήξημε ηνπ Κψδηθα Ηζηθήο, ν Κψδηθαο Δενληνινγίαο έρεη ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη φηη νη δηεπζπληέο θαη νη εξγαδφκελνη έρνπλ κηα ιεπηνκεξή θαηαλφεζε ησλ "ειαρίζησλ απαηηήζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ κεηφρσλ καο. Είλαη ζεκαληηθφ, νη θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ ηελ πνιηηηθή λα εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχκαζηε. Απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε καο σο εθ ηνχηνπ δεηνχκε ηελ πξνζσπηθή ηνπο δέζκεπζε ζηελ απνδνρή θαη πηνζέηεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζην πιαίζην ησλ ηνκέσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Όιεο νη εηαηξείεο G4S νθείινπλ επίζεο λα εμαζθαιίζνπλ φηη απηή ε πνιηηηθή ζα θηάζεη ζε φινπο ηνπο Δηεπζπληέο θαζψο θαη ζε άιινπο εξγαδνκέλνπο ησλ νπνίσλ νη ξφινη επεξεάδνληαη απφ ηα ελ ιφγσ πξφηππα. Έρνπκε δεζκεπηεί ζε απηά ηα πξόηππα θαη ζπλερώο παξαθνινπζνύκε ηελ ηήξεζή ηνπο ζε όιν ηνλ Όκηιν θαη ιακβάλνπκε ηα αλαγθαία δηνξζωηηθά κέηξα, ζηελ απίζαλε πεξίπηωζε πνπ δελ ηεξνύληαη. Nick Buckles CEO G4S plc 2

3 ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ G4S Η G4S έρεη θαζηεξψζεη κηα ζηξαηεγηθή Επηρεηξεκαηηθήο Δενληνινγίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: Πεξηερόκελα Τη ζεκαίλεη γηα καο θαιφο εηαηξηθφο πνιίηεο Πξφηππα ηεο επηρεηξεκαηηθήο καο πξαθηηθήο Η πξνζέγγηζή καο ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε Οη ππνρξεψζεηο καο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο καο Οη ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδφκελσλ καο πξνο ηελ G4S Εθαξκνγή 1. Ση ζεκαίλεη γηα καο θαιόο εηαηξηθόο πνιίηεο Η G4S δεζκεχεηαη λα ελεξγεί σο θαιφο εηαηξηθφο πνιίηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή επίπησζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ καο δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηνρεχνληαο ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ νθειψλ θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε νπνηνπδήπνηε αξλεηηθνχ αληίθηππνπ ησλ επηρεηξήζεσλ καο παγθνζκίσο Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα Η G4S ππνζηεξίδεη ηηο αξρέο ηεο Παγθφζκηαο Δηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ θαη αλαιακβάλνπκε ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφζνπκε απηέο ηηο αξρέο ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο, ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο πξαθηηθέο καο. Ο ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη δσηηθφο γηα ηηο επηρεηξήζεηο καο. Καηαβάινπκε θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο λα ζπλεξγαζηνχκε κε επαγγεικαηηθνχο ζπλεξγάηεο νη νπνίνη λα δηεπζχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε ηξφπν ζπκβαηφ κε ηηο πνιηηηθέο καο φζνλ αθνξά ηνλ ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηνλ θψδηθα δενληνινγίαο. Εξγαδφκαζηε κε πειάηεο γηα λα εμαζθαιίζνπκε φηη νη ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο δελ παξαβηάδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Λακβάλνπκε ηέηνηα κέηξα πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε εξγαζία ησλ ππαιιήισλ καο πιεξεί ηηο δηεζλψο απνδεθηέο ζπλζήθεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ελψ αλαγλσξίδεηαη θαη εμαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ζηελ εηεξνγέλεηα ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζκψλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχκε Σν πεξηβάιινλ Δηεμάγνπκε ηηο επηρεηξεκαηηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο κε ζεβαζκφ θαη ελδηαθέξνλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Πξνζπαζνχκε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο καο ζην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξεκάησλ, ηεο εθπνκπήο ξχπσλ απφ νρήκαηα θαη ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο Σνπηθέο θνηλόηεηεο Η G4S αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ ππνρξέσζε λα ππνζηεξίμεη θαη λα ζπκπαξαζηαζεί ζηηο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχκε κέζσ κηαο πνηθηιίαο ελεξγεηψλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ θηιαλζξσπηθνχο εξάλνπο, ρνξεγίεο θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη εζεινληηθή εξγαζία απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Δηεμάγνπκε ηηο 3

4 επηρεηξεκαηηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο κε ζεβαζκφ θαη επαηζζεζία γηα ην θαιφ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, θάλνληαο βήκαηα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε αλαζηάησζεο ηπρφλ πξνθιεζεί εμαηηίαο ησλ επηρεηξήζεψλ καο. Εμππεξεηνχκε, επίζεο, ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα παξέρνληαο θαιέο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαζψο θαη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα. 2. Πξόηππα ηεο επηρεηξεκαηηθήο καο πξαθηηθήο Έρνπκε δεζκεπζεί λα πιεξνχκε απζηεξά εζηθά θξηηήξηα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ ππαιιήισλ καο θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο νξγάλσζήο καο Δηαθζνξά θαη δωξνδνθία Η G4S αληηηάζζεηαη απνθαζηζηηθά ζηελ δηαθζνξά θαη ζηε δσξνδνθία νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Δσξεέο θαη ςπραγσγία κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ ζε ηξίηνπο εάλ ζπλάδνπλ κε ηε ζπλήζε επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα, δελ είλαη ππεξβνιηθήο αμίαο θαη δελ κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ σο εκπνξηθφ δέιεαξ. Σε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ νδεγίεο απφ ηνλ Δηεπζπληή Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Οηθνλνκηθφ Δηεπζπληή ή ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Πξφεδξν. Καλέλα νηθνλνκηθφ δέιεαξ δελ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζε ηξίηνπο νξγαληζκνχο ή άηνκα απφ ηέηνηνπ είδνπο νξγαλψζεηο ππφ νηεζδήπνηε ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αληηπξνζψπσλ. Οη πσιήζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Εηαηξίαο θαη ησλ πξντφλησλ θαη ησλ αγνξψλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο γίλνληαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηελ πνηφηεηα, ηελ ηηκή, ηελ αμία θαη/ή πξνο φθεινο ηνπ Οκίινπ, θαη πνηέ κε βάζε ηελ παξνρή θαη ιήςε θηλήηξσλ κε ηε κνξθή πιεξσκψλ, δψξσλ, ςπραγσγίαο ή εθδνχιεπζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο. Οη εξγαδφκελνη δελ ζα πξέπεη λα δέρνληαη δψξα, ρξήκαηα ή ςπραγσγία απφ ηξίηνπο νξγαληζκνχο ή άηνκα ηα νπνία ίζσο λα ζεσξεζνχλ φηη επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο. Τέηνηα δψξα εθηφο θαη εάλ είλαη επηεινχο αμίαο, ζα πξέπεη λα επηζηξέθνληαη. Σε κηα πεξηνρή φπνπ κηα ηέηνηα ελέξγεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αδίθεκα, ην δψξν ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ εηαηξία, θαη εάλ είλαη πξαθηηθφ, λα δσξίδεηαη ζε θάπνην θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα Δωξεέο ζε πνιηηηθά θόκκαηα Η G4S δελ παξέρεη δσξεέο ζε πνιηηηθά θφκκαηα θαη απηή ε πνιηηηθή ζα πξέπεη αθνινπζείηαη παγθνζκίσο. Οη κνλαδηθέο εμαηξέζεηο ζε απηφ ην ζέκα γίλνληαη ζε ρψξεο φπνπ ππάξρεη λνκηθή απαίηεζε λα γίλεη θάηη ηέηνην ή φπνπ ππάξρεη θαζηεξσκέλε, λφκηκε θαη γεληθά απνδεθηή πξαθηηθή λα γίλεη θάηη ηέηνην. Υπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, θάζε πιεξσκή ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν Τνπηθφ ή Πεξηθεξεηαθφ Πξφεδξν. Καζψο ε εηαηξία G4S απνηειεί Αλψλπκε εηαηξία ηεο Ειιάδνο, ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην Νφκν πεξί Εηαηξηψλ εγθαζηδξπκέλσλ ζηελ Ειιάδα. Ωο εθ ηνχηνπ, θάζε κειινληηθή πιεξσκή πξνο νπνηαδήπνηε πνιηηηθά ελεξγή νκάδα νπνπδήπνηε εληφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηελ γξακκαηεία ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, πξηλ πξνζθεξζεί ή πξαγκαηνπνηεζεί. Ελδερνκέλσο λα απαηηεζεί έγθξηζε απφ ηνπο κεηφρνπο θαη κηα ηέηνηα έγθξηζε κπνξεί λα είλαη δχζθνιε, ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή, επνκέλσο κηα νπνηαδήπνηε πιεξσκή κεγαιχηεξε ησλ νλνκαζηηθψλ πνζψλ είλαη απίζαλν λα επηηξαπεί Μεηαρείξηζε πειαηώλ 4

5 Η ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ε ερεκχζεηα κεηαμχ ηεο G4S θαη ησλ πειαηψλ καο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Όινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα πξνζπαζνχλ ζπλερψο λα παξέρνπλ εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο, πνηφηεηα θαη θφζηνο ππεξεζηψλ, ηθαλνπνηψληαο ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ θαη πξνβιέπνληαο ηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο Εζωηεξηθνί πξνκεζεπηέο Οπνηεζδήπνηε επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο G4S γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε επηρεηξεκαηηθέο αξρέο επί ίζνηο φξνηο. Απηέο νη αξρέο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ ηηκνιφγεζε θαη άιινπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγεο κε εθείλεο πνπ ηα αλεμάξηεηα κέξε αλακέλεηαη λα ζπκθσλήζνπλ Εμωηεξηθνί πξνκεζεπηέο Όινη νη πξνκεζεπηέο δηθαηνχληαη δίθαηε κεηαρείξηζε θαη φινη νη κειινληηθνί πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα δίθαηε επθαηξία γηα λα επηηχρνπλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ G4S. Η πνιηηηθή καο επηβάιιεη ηελ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ καο εγθαίξσο ζχκθσλα κε ηνπο ζπκθσλεκέλνπο φξνπο ηνπ εκπνξίνπ. Θέηνπκε πςειά θξηηήξηα ζηνπο πξνκεζεπηέο καο κε βάζε ηελ δενληνινγία καο Αληαγωληζκόο Η G4S πάληα ζα αληαγσλίδεηαη ζζελαξά, αιιά κε δίθαην θαη εζηθφ ηξφπν. Η αληαγσληζηηθή επηηπρία βαζίδεηαη ζηελ παξνρή θαιψλ ηηκψλ θαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Οη αληαγσληζηέο δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκνχληαη. Οη ππάιιεινη φηαλ βξίζθνληαη κε ηνπο αληαγσληζηέο, πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηελ ζπδήηεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θακία πξνζπάζεηα δφιηαο απφθηεζεο επαγγεικαηηθψλ κπζηηθψλ ησλ αληαγσληζηψλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο εκπηζηεπηηθήο πιεξνθνξίαο. Οη ππάιιεινη δελ ζα πξέπεη λα ζπδεηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο ή λα αλαιακβάλνπλ νπνηνδήπνηε ζπκβηβαζκφ ή πξαθηηθέο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθξνπζηνχλ κε ηνπο λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ελερφκελε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 3. Η πξνζέγγηζή καο ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε Η G4S αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηέςεη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ καο θαη ηεο νξγάλσζήο καο κέζσ ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο κε ηα ζρεηηθά λνκηθά θαη ξπζκηζηηθά πεξηβάιινληα θαζψο θαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πκκόξθωζε κε ηε λνκνζεζία Η G4S αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο κε φιε ηελ ζρεηηθή εζληθή θαη δηεζλή λνκνζεζία θαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηηο λνκηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη θαλνληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ηνπ θιάδνπ, πνπ δηέπνπλ ηηο επηρεηξήζεηο καο. Όια ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε επζχλνληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε, ιακβάλνληαο λνκηθή ή άιιε εηδηθή ζπκβνπιή φπνπ απηφ είλαη θαηάιιειν, ηεο πιήξνπο γλψζεο φιεο ηεο ηνπηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ επηδξνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνξνινγίαο θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ειέγρσλ Λνγηζηηθά πξόηππα θαη κεηξώα 5

6 Όιεο νη απνδείμεηο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ επθξηλψο ηελ αιεζηλή θχζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ξπζκηζηηθέο, ινγηζηηθέο θαη λνκηθέο απαηηήζεηο. Καλέλα κεηξψν ή εγγξαθή δελ ζα πξέπεη λα είλαη εζθαικέλα, αηειή ή απνθξπκκέλα. Όιε ε αλαθνξά ηνπ Οκίινπ ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβήο θαη νινθιεξσκέλε ζην ζχλνιφ ηεο ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο ινγηζηηθήο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Εγρεηξίδην Οηθνλνκηθψλ ηνπ Οκίινπ. Οη ππάιιεινη δελ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ εζθαικέλα ή εζθεκκέλα λα παξαπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο δηαρείξηζεο γηα πξνζσπηθφ φθεινο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν Εμωηεξηθή αλαθνξά Οη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο G4S ίζσο λα απαηηνχλ ηελ ζχληαμε δειψζεσλ ή ηελ παξνρή αλαθνξψλ ζε ξπζκηζηηθέο αξρέο, θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή άιια θπβεξλεηηθά ηκήκαηα. Θα πξέπεη λα απνηειεί κέιεκα θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα ηέηνησλ δειψζεσλ ή αλαθνξψλ, έγθαηξα θαη φρη εζθαικέλα. Τα αλψηαηα ζηειέρε ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξα γηα νπνηαδήπνηε γλσζηνπνίεζε δεδνκέλσλ επαίζζεηνπ ραξαθηήξα πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Πξνζνρή ζα πξέπεη επίζεο λα δίλεηαη θαηά ηελ παξνπζίαζε δειψζεσλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, φηη ε πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη είλαη ζσζηή θαη φρη εζθαικέλε. Οη εξσηήζεηο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε εηδήκνλεο ηεο εηαηξίαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηεο εηαηξίαο θαη νη δειψζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κφλν απφ θαζνξηζκέλνπο εθπξνζψπνπο ηεο εηαηξίαο. Η G4S ζα παξάζρεη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο θαη κέζσ ηεο δεκνζηεπκέλεο εηήζηαο αλαθνξάο θαη ησλ ινγαξηαζκψλ θαη άιισλ δειψζεσλ, ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε πνπ επηηξέπεη ζηνπο κεηφρνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εθηέιεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο Η G4S αλαγλσξίδεη φηη ππάξρνπλ θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεμαγσγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο καο δξαζηεξηφηεηαο. Η Δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε ηφζν γηα ηε δεκηνπξγία πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηθαλψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο θηλδχλνπο θαζψο θαη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε απηέο ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη εξγαδφκελνη είλαη ελήκεξνη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη φηη ζπκκνξθψλνληαη κε απηεο ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη θίλδπλνη Εηδηθέο επζύλεο θαη Τπνρξεώζεηο Η G4S αλαγλσξίδεη ηηο εηδηθέο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ ζπλεπεία ηεο εμνπζηνδφηεζεο δηεθπεξαίσζεο θπβεξλεηηθνχ έξγνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, δηαζθαιίδνληαο πνηνηηθφ επίπεδν ππεξεζηψλ θαη ειεγρφκελε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εθάζηνηε αλαηηζέκελν θπβεξλεηηθφ έξγν. 4. Οη ππνρξεώζεηο καο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο καο Η G4S αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ επίδνζή ηεο ζε ηδησηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν κέζσ ηεο απαζρφιεζεο ησλ θαιχηεξσλ αηφκσλ φισλ ησλ επηπέδσλ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο φπνπ απηά ζα είλαη ηθαλά λα ζπλεηζθέξνπλ πιήξσο ζηελ επηηπρία ηνπ Οκίινπ. Γηα ηελ επίηεπμε ελφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληφο φπνπ επηηπγράλεηαη ην νκαδηθφ πλεχκα θαη ε επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ αμηψλ ηεο G4S, ε Εηαηξία κεηαρεηξίδεηαη θάζε εξγαδφκελν δίθαηα, κε αμηνπξέπεηα θαη κε ζεβαζκφ. 6

7 4.1. Εζληθνί θαλνληζκνί Σηηο δνζνιεςίεο πνπ έρνπκε κε ηνπο εξγαδνκέλνπο καο ελεξγνχκε ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε πξνο ην εξγαδφκελν ππφ ηνπο εξγαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο αζθαιηζηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ύκβαζε ηνπ Δηεζλνύο Οξγαληζκνύ Εξγαζίαο γηα ηηο Θεκειηώδεηο Αξρέο θαη ηα Δηθαηώκαηα ζηελ Εξγαζία Η G4S ππνζηεξίδεη ηηο ηέζζεξεηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο Σχκβαζε ηνπ Δηεζλνχο Οξγαληζκνχ Εξγαζίαο. Σπλεπψο, ζχκθσλα κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζεβφκαζηε ηελ ειεπζεξία ηεο έλσζεο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε απαζρφιεζε επηιέγεηαη ειεχζεξα δίρσο ππνρξεσηηθή ή παηδηθή εξγαζία θαη δελ θάλεη δηαθξίζεηο κε βάζε ην γέλνο, ην ρξψκα, ηελ εζληθφηεηα, ηελ θνπιηνχξα, ηελ ζξεζθεία, ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ή ηελ αλαπεξία Παξελνριήζεηο Οη παξελνριήζεηο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο κε επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά, ηελ νπνία έλα άηνκν ηελ βξίζθεη απεηιεηηθή, ελνριεηηθή, πξνζβιεηηθή, ηαπεηλσηηθή ή άζεκλε. Η ζπκπεξηθνξά ζε κνξθή παξελφριεζεο (θπιεηηθή, ζεμνπαιηθή ή νπνηνπδήπνηε άιινπ είδνπο) ζε νπνηνδήπνηε εξγαδφκελν είλαη αλεπίηξεπηε. Σε πεξίπησζε πνπ έλαο εξγαδφκελνο άληξαο ή γπλαηθά έρεη ππνζηεί παξελφριεζε ηφηε απηφ ην δήηεκα ζα πξέπεη λα δηεπζεηεζεί κε ηνλ Δηεπζπληή Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ν νπνίνο ζα δηεπζεηήζεη ηελ έξεπλά ηνπ δίρσο θαζπζηέξεζε, ακεξφιεπηα θαη εκπηζηεπηηθά Ίζεο επθαηξίεο Εθηηκνχκε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηρείξεζε καο θαη νη επθαηξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη γηα εμέιημε ζα είλαη ηζφηηκεο θαη φρη επεξεαζκέλεο απφ ζθνπηκφηεηεο εθηφο ηεο επίδνζεο, ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο. Επίζεο, ζηνπο εξγαδφκελνπο ζα παξέρεηαη ε επθαηξία ηεο εμέιημεο κειινληηθά θαη, εάλ είλαη θαηάιιεινη, ηεο πεξαηηέξσ εμέιημεο ηεο θαξηέξαο ηνπο ζηελ εηαηξία Τγεία & αζθάιεηα Η G4S ζέηεη σο ηε κέγηζηε πξνηεξαηφηεηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ελψ βξίζθνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο. Σπγθεθξηκέλα, επαλεμεηάδνπκε ζπλερψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ ιεηηνπξγίαο καο γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία εθείλσλ πνπ εξγάδνληαη ζε έλα πςεινχ θηλδχλνπ πεξηβάιινλ Όξνη απαζρόιεζεο Η εηαηξεία θαη νη εξγαδφκελνη ηεο εξγάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία κφληκσλ καθξάο δηάξθεηαο ζρέζεσλ. Οη εξγαδφκελνη ακείβνληαη γηα ηηο ψξεο εξγαζίεο ηνπιάρηζηνλ ζηα επίπεδα ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, ηηο ζπκβάζεηο ή ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα Πξνεξγαζηαθόο έιεγρνο θαη επηινγή Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ καο θαη ησλ πειαηψλ καο θαη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο επηρείξεζεο, ε G4S ζα εθαξκφζεη απζηεξφ πξνεξγαζηαθφ έιεγρν θαη ηερληθέο επηινγήο. 7

8 5. Οη ππνρξεώζεηο ηωλ εξγαδνκέλωλ καο πξνο ηελ G4S Οη εξγαδφκελνη, αθφκα θαη αλ δε παξαβηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ή ζπγθεθξηκέλν λφκν ή ξχζκηζε, ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα δίλνπλ ηελ εηθφλα αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ επηρείξεζε Εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία Οη εξγαδφκελνη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ νπνηαδήπνηε εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία πνπ απνθηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα απαζρφιεζήο ηνπο γηα πξνζσπηθφ φθεινο, νχηε λα γλσζηνπνηήζνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθφξεζε ζε ηξίην κέξνο θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ην δηάζηεκα απαζρφιεζήο ηνπο. Με ηνλ φξν εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία λνείηαη είηε ε πιεξνθνξία ε νπνία έρεη πεξηγξαθεί σο εκπηζηεπηηθή ή είλαη πξνθαλψο εκπηζηεπηηθή κε βάζεη ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. Ο φξνο εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία δελ πεξηιακβάλεη ηελ πιεξνθφξεζε ειεπζέξαο ρξήζεσο ή ηελ πιεξνθφξεζε ε νπνία κε βάζε ην λφκν απαηηείηαη λα απνθαιπθζεί ύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ Κάζε εξγαδφκελνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνθεχγεη θάζε εξγαζία, νηθνλνκηθήο θχζεο ή άιισλ άκεζσλ ή έκκεζσλ ζπκθεξφλησλ ή ζρέζεσλ πνπ κπνξεί λα ζπγθξνπζηνχλ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Εηαηξίαο, ή λα δηράζεη ηελ αθνζίσζε ηνπ/ηεο πξνο ηελ Εηαηξία. Οπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ελδέρεηαη λα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ή λα ηεξκαηίδεηαη. Επηηξέπεηαη κφλν εαλ γλσζηνπνηεζεί ζηελ θαηάιιειε ηεξαξρία ηεο δηνίθεζεο, θαη απνθαζηζηεί φηη ε δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη αληηεπαγγεικαηηθή ή αλάξκνζηε, δελ πξνβαίλεη ζηελ δηαθηλδχλεπζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη δελ βιάπηεη ηελ ππφιεςε θαη ηελ ππφζηαζε ηεο εηαηξίαο Κνηλωληθή Δηθηύωζε (Social networking) Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social networking sites) ή αλήθνπλ ζε νκάδεο (groups) πνπ εκθαλίδνπλ ηελ παξακηθξή ζπζρέηηζε κε ηελ G4S αλακέλεηαη φηη ζα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αμίεο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο G4S. Σπλεπψο, νη εξγαδφκελνη απηνί ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα κελ εθζέηνπλ ηελ εηαηξεία ζε νπνηνλδήπνηε λνκηθφ θίλδπλν θαη λα κελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε θήκε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, ησλ πειαηψλ ηεο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ. Σε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ινγφηππα θαη ζήκαηα ηεο εηαηξείαο, θσηνγξαθίεο, εηθφλεο ή βίληεν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηεο G4S, παξά κφλν κε ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή άδεηα απφ ηελ Εηαηξεία. Δελ ζα πξέπεη λα αλαξηνχληαη ζε θακία ζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ππνηηκεηηθά ή πξνζβιεηηθά ζρφιηα γηα ηελ G4S, ηνπο ππαιιήινπο ηεο, ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ηνπο πειάηεο ηεο ή ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Σηα πξνζσπηθά δηθηπαθά εκεξνιφγηα (Blogs) ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη εκθαλψο φηη νη απφςεηο πνπ αλαθέξνληαη είλαη πξνζσπηθέο ησλ ζπληαθηψλ ησλ άξζξσλ ηνπ Blog θαη δελ αληηπξνζσπεχνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηηο απφςεηο ηεο εηαηξείαο. 6. Εθαξκνγή Απηή ε Επηρεηξεκαηηθή Δενληνινγία πηνζεηείηαη απφ φιεο ηηο εηαηξίεο σο έλα ειάρηζην πξφηππν θαη ρνξεγείηαη ζε φια ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο G4S. Έρεη δεκνζηεπζεί ζην Glνbal Intranet θαη ζα ελζσκαησζεί ζε θάζε κειινληηθφ ζπκβφιαην απαζρφιεζεο φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη. Θα ειεγρζεί σο κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ 8

9 ζπκκφξθσζεο ηεο G4S. Η πνιηηηθή αλαζεσξείηαη θάζε έηνο. Όπνπ νη εηαηξίεο ηεο G4S έρνπλ ήδε δεκνζηεχζεη ηελ δενληνινγία ηνπο, ζα πξέπεη απηή λα ηχρεη αλαζεψξεζεο κε βάζεη απηή ηε πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη πιεξνί ηα ίδηα ειάρηζηα πξφηππα Καηαγγειίεο πξνζωπηθνύ, πνιηηηθή θαηαγγειίαο θαη εηζεγήζεηο Τν πξνζσπηθφ κπνξεί λα αλακέλεη φηη ε Εηαηξία ζα δψζεη πξνζνρή ζηηο βειηησηηθέο ηνπ ππνδείμεηο θαη ζα παξάζρεη κηα πξνζεθηηθή θαη αληηθεηκεληθή εμέηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ δεηεκάησλ θαη ησλ θαηαγγειηψλ. Τέηνηα ζέκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ απάηε, ηε δηαζηξέβισζε, ηελ θινπή, ηελ παξελφριεζε, ηε κεξνιεςία, ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνχο, ηε λνκνζεζία, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο. Τα δεηήκαηα ζα πξέπεη λα δηεξεπλψληαη ακεξφιεπηα ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ εξγαδνκέλνπ. Οη εξγαδφκελνη κε δεηήκαηα πηζαλήο αλέληηκεο ζπκπεξηθνξάο ζα πξέπεη ελ πξψηνηο λα ζπκβνπιεχνληαη απφ ηνλ Δηεπζπληή Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ή ηνλ Οηθνλνκηθφ Δηεπζπληή. Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα ην θάλνπλ θαη αλψλπκα εάλ ην επηζπκνχλ. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο νη εξγαδφκελνη δελ ζα πξέπεη λα ζπδεηνχλ ηέηνηεο ππνζέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ή κε άιια ηξίηα κέξε, εθηφο θαη αλ είλαη εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλα ή εθηφο θαη αλ απνηειεί λνκηθή απαίηεζε. Εάλ ν εξγαδφκελνο δελ κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ αληαπφθξηζε ζην ζέκα ην νπνίν απηφο ή απηή έζεζε ή εάλ ην δήηεκα είλαη εμαηξεηηθήο ζνβαξφηεηαο ή επαηζζεζίαο, απηφο ή απηή ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ Υπεχζπλν Εζσηεξηθνχ Ειέγρνπ ηνπ Οκίινπ ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή Καηαγγειίαο πνπ δεκνζηεχεηαη ζην παγθφζκην intranet. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηαηίζεληαη κία εηδηθή αλνηθηή ηειεθσληθή γξακκή (+44 (0) ) θαη κηα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 6.2. Έιεγρνο ηήξεζεο Ειέγρνπκε, ζε ηαθηηθή βάζε, ηε ζπκκφξθσζε κε απηή ηε δενληνινγία, ρξεζηκνπνηψληαο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο θαηαγγειίαο, ηνπ εζσηεξηθνχ / εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο ηξέρνπζαο έθζεζεο ηεο δηαρείξηζεο Πξνζθόιιεζε ζηελ πνιηηηθή Απφ ηφηε πνπ ε G4S επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε πςειψλ εζηθψλ πξνηχπσλ πνπ λα εθαξκφδνληαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο, νη πξαθηηθέο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ πνπ είλαη αζχκβαηεο κε ηηο αξρέο ηνπ Οκίινπ θαη ηηο πνιηηηθέο δελ είλαη αλεθηέο. Η απζηεξή πξνζθφιιεζε ζε απηέο ηηο αξρέο θαη ε ππνζηήξημε απηψλ ησλ πνιηηηθψλ απνηειεί κηα πξνυπφζεζε γηα ηελ απαζρφιεζε ζηνλ Όκηιν. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα απφ έλα αξγαδφκελν, εζθεκκέλε ή απεξίζθεπηε πνπ παξαβηάδεη απηή ηε δενληνινγία, κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πεηζαξρηθή πνηλή θαη φπνπ απαηηείηαη ηελ άζθεζε πνηληθψλ δηψμεσλ. 9

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων LSI SIN (10)02 Πηγή: Marko Hölbl Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων Η CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ νη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικαρ Δεονηολογίαρ Ππομηθεςηών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Κώδικαρ Δεονηολογίαρ Ππομηθεςηών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Σίηλορ: Σομέαρ: Τπεύθςνη Οπγανυηική Μονάδα (Process Owner): Ημεπομηνία Έκδοζηρ: Πεπίλητη: ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΥΕΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ /

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Απηόο ν Κώδηθαο Δενληνινγίαο ηζρύεη από ηηο 21 Δεθεκβξίνπ 2010 θαη κπνξεί λα ελεκεξώλεηαη θαηά πεξηόδνπο.

Απηόο ν Κώδηθαο Δενληνινγίαο ηζρύεη από ηηο 21 Δεθεκβξίνπ 2010 θαη κπνξεί λα ελεκεξώλεηαη θαηά πεξηόδνπο. Εηζαγσγή Θεκειηώδεηο αξρέο θαη εθαξκνζηκόηεηα Η ζπκκόξθσζε κε όινπο ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο απνηειεί αθιόλεηε δέζκεπζε γηα ηελ Takeda Pharmaceutical Company Limited θαη όιεο ηηο ζπλδεδεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ (GR)ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ- (ΕΝ) EVALUATION PERSONNEL IN THE PRIVATE SECTOR- (FR) PERSONNEL ÉVALUATION DANS LE SECTEUR PRIVÉ- (DE) BEWERTUNG

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ηεο XATZHΠΔΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP)

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ» ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΠΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα