ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ"

Transcript

1 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Δσρεηηρίαζη ηων άρθρων ηοσ περιοδικού «Σρόθιμα και Ποηά» από ηον Ιούλιο έως ηο Γεκέμβριο ηοσ 2002 και ειζαγωγή ηοσς ζηο αρτείο Web ηης Βιβλιοθήκης ηοσ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Πηςσιακή επγαζία ηηρ: Κυνζηανηίναρ Νάζηος ΙΝΓΟ 2008

2 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Δσρεηηρίαζη ηων άρθρων ηοσ περιοδικού «Σρόθιμα και Ποηά» από ηον Ιούλιο έως ηο Γεκέμβριο ηοσ 2002 και ειζαγωγή ηοσς ζηο αρτείο Web ηης Βιβλιοθήκης ηοσ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δπόπηπια Καθηγήηπια : Μαπγαπίηα Βαγγελάηος-αμιώηη Πηςσιακή επγαζία ηηρ: Κυνζηανηίναρ Νάζηος ΙΝΓΟ 2008

3 ε αςηό ηο ζημείο θα ήθελα να εςσαπιζηήζυ θεπμά ηην κα. Μαπγαπίηα Βαγγελάηος αμιώηη, καθηγήηπια ηος ημήμαηορ Βιβλιοθηκονομίαρ και ςζηημάηυν Πληποθόπηζηρ ηος ΑΣΔΙΘ και επόπηπια ηηρ παπούζαρ επγαζίαρ για ηη ζηήπιξη και άτογη ζςνεπγαζία πος είσαμε καθ όλη ηη διάπκεια ηηρ εκπόνηζηρ ηηρ επγαζίαρ αςηήρ καθώρ επίζηρ και για ηην παποσή σπήζιμυν ζςμβοςλών και ςποδείξευν, οι οποίερ ήηαν πολύ σπήζιμερ. Σέλορ, θα ήθελα να εκθπάζυ ηιρ εςσαπιζηίερ μος ζε όλοςρ εκείνοςρ πος μος έδυζαν ηην οποιαδήποηε βοήθεια πος μος σπηζίμεςζε ζηην ππαγμαηοποίηζη αςηήρ ηηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ όπυρ και ζηιρ Βιβλιοθηκονόμοςρ ηος ημήμαηορ Πολιηικών Μησανικών ηηρ Πολςηεσνικήρ σολήρ για ηην ςποζηήπιξή ηοςρ και ηη σπήζη ηος internet πος μος παπείσαν.

4 ΠΔΡΙΟΧΟΜΔΝΑ 1. Πρόλογος 1-2 ελ. 2. Διζαγωγή Δσρεηήρια Θεμαηικό εσρεηήριο Δσρεηήριο ζσγγραθέων Δσρεηήριο ηίηλων Βιβλιογραθία 45-46

5 ΠΡΟΛΟΓΟ Μία ζηιρ πένηε βιομησανικέρ επισειπήζειρ ηηρ σώπαρ μαρ δπαζηηπιοποιείηαι ζηον κλάδο ηποθίμυν ποηών, ο οποίορ καηέσει κςπίαπση θέζη ζηην ελληνική μεηαποίηζη, καθώρ έσει ηην ςτηλόηεπη ζςμβολή ζε όλα ηα βαζικά μεγέθη ηηρ: καλύπηει ηο 25% ηος κύκλος επγαζιών, καηέσει ηο 25% ηυν ζςνολικών κεθαλαίυν, παπάγει ηο 24% ηηρ ζςνολικήρ πποζηιθέμενηρ αξίαρ και απαζσολεί πάνυ από ηο 22% ηυν απαζσολούμενυν ζηο ζύνολο ηος μεηαποιηηικού ηομέα 1. Σα πξναλαθεξφκελα επηζεκαέλνληαη ζηελ ηξέηε Ϋθδνζε ηεο Ϋθζεζεο κειϋηεο γηα ηνλ θιϊδν, πνπ εθπνλεέ θϊζε ρξφλν ην Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ). Όπσο ηνλέδνπλ νη ζπληϊθηεο ηεο κειϋηεο, ζε αδξϋο γξακκϋο ηϋζζεξηο εέλαη νη βαζηθϋο επηηαθηηθϋο αλϊγθεο θαη, παξϊιιεια, νη πξνθιάζεηο πνπ αληηκεησπέδεη ν θιϊδνο ησλ ηξνθέκσλ θαη πνηψλ: Ζ δηαθνξνπνέεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ κε ηελ αλϊπηπμε θαηλνηνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ απμαλφκελσλ απαηηάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ αλαδηϊξζξσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ παξαγσγηθψλ κνλϊδσλ. Ζ παξαγσγά πξντφλησλ πςεινχ επηπϋδνπ αζθϊιεηαο θαη πνηφηεηαο θαη ε ελεκϋξσζε ηνπ θαηαλαισηά. Ζ ελέζρπζε ηεο εμσζηξϋθεηαο πνπ ζα απαγθηζηξψζεη ηνλ θιϊδν απφ ηελ εγρψξηα αγνξϊ θαη ζα ηξνθνδνηάζεη ηαρχηεξνπο ξπζκνχο κεγϋζπλζεο. Σα ηειεπηαέα ρξφληα νη επηρεηξάζεηο αξρέδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο πξνθιάζεηο θαη θηλεηνπνηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε επελδχζεσλ, θπξέσο εθζπγρξνληζκνχ. Δλδεηθηηθφ απηάο ηεο ηϊζεο εέλαη ην γεγνλφο φηη απφ ην 2000 Ϋσο ην 2006 απμϊλεηαη δηαξθψο ην πνζνζηφ ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο παξαγσγηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Χζηφζν, νη ειιεληθϋο επηρεηξάζεηο παξνπζηϊδνπλ αθφκε πζηεξάζεηο ζε φ,ηη αθνξϊ ηελ θαηλνηνκηθά ζπκπεξηθνξϊ, πνπ νθεέινληαη θπξέσο ζην κηθξφ κϋγεζνο ηφζν ησλ επηρεηξάζεσλ φζν θαη ηεο αγνξϊο, ζηηο δηνηθεηηθϋο θαη νξγαλσηηθϋο αλεπϊξθεηεο, πνπ δελ επηηξϋπνπλ ηηο αλαγθαέεο αλαδηαξζξψζεηο, ζην ρακειφ επέπεδν δηθηχσζεο θαη ηϋινο, ζε κηα 1

6 'Ηδξπκα γεληθφηεξε λννηξνπέα απνθπγάο ησλ θηλδχλσλ, πνπ πεξηνξέδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα Ανάπηςξη με όπλο ηην εξωζηπέθεια Σν κϋιινλ ηνπ πην δπλακηθνχ θιϊδνπ ηεο ειιεληθάο βηνκεραλέαο βξέζθεηαη ζην εμσηεξηθφ. Όπσο πξνβιϋπεη ε Ϋθζεζε ηνπ ΗΟΒΔ, νη κειινληηθϋο εμειέμεηο ζηνλ θιϊδν ησλ ηξνθέκσλ θαη πνηψλ ζα εέλαη ζεηηθϋο, ζην βαζκφ πνπ νη επηρεηξάζεηο ζα δηεπξχλνπλ ηελ εμσζηξϋθεηϊ ηνπο, βειηηψλνληαο ηελ αληαγσληζηηθά ηνπο ζϋζε ζηηο αγνξϋο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θαηεπζχλνληαο ζε απηϋο Ϋλα κεγαιχηεξν κϋξνο ηεο παξαγσγάο ηνπο. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα εέλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπέδεη ν θιϊδνο, ην νπνέν βϋβαηα σο Ϋλα βαζκφ ζπλδϋεηαη κε ηε ιεηηνπξγέα ηνπ θξϊηνπο θαη ηηο ζρϋζεηο ηνπ κε ηηο επηρεηξάζεηο. ηελ Ϋθζεζε δηαπηζηψλεηαη, επέζεο, ε χπαξμε ζηνηρεέσλ δπτζκνχ ζηνλ θιϊδν, ζηνλ νπνέν ζπλππϊξρνπλ εμσζηξεθεέο, αλαπηπζζφκελεο επηρεηξάζεηο, αιιϊ θαη βξαδππνξνχζεο. Γηα λα ακβιπλζνχλ νη δηαθνξϋο απηϋο θαη λα αλαπηπρζεέ ζπλνιηθϊ ν θιϊδνο, ρξεηϊδεηαη λα ελζαξξπλζεέ ν εθζπγρξνληζκφο φισλ ησλ επηρεηξάζεσλ, λα εληζρπζεέ ν αληαγσληζκφο θαη ε εμσζηξϋθεηα, λα πξνσζεζνχλ ζπλεξγαζέεο θαη ζπκπξϊμεηο κεηαμχ ησλ επηρεηξάζεσλ θαη λα ππϊξμεη ε κεγαιχηεξε δπλαηά δηϊρπζε ηεο γλψζεο θαη ησλ θαηλνηνκηψλ. Ζ κςπιαπσία ηεζζάπων ςποκλάδων Ζ ειιεληθά βηνκεραλέα ηξνθέκσλ θαη πνηψλ, φπσο θαη ε επξσπατθά, ρσξέδεηαη ζε ελλϋα βαζηθνχο ππνθιϊδνπο: 1) θξϋαο θαη πξντφληα θξϋαηνο, 2) παξαζθεπαζκϋλα θαη δηαηεξεκϋλα ςϊξηα θαη πξντφληα ςαξηψλ, 3) παξαζθεπαζκϋλα θαη δηαηεξεκϋλα θξνχηα θαη ιαραληθϊ, 4) δσηθϊ θαη θπηηθϊ Ϋιαηα θαη ιέπε, 5) γαιαθηνθνκηθϊ πξντφληα θαη παγσηφ, 6) πξντφληα κχισλ δεκεηξηαθψλ, Ϊκπια θαη ακπιψδε πξντφληα, 7) παξαζθεπαζκϋλεο δσνηξνθϋο, 8) αξηνζθεπϊζκαηα, ζλαθ, δαραξψδε, δπκαξηθϊ θαη 9) πνηϊ. εκαληηθφηεξνη απφ απηνχο, απφ Ϊπνςε ζπκβνιάο ζηα ζπλνιηθϊ δηαξζξσηηθϊ κεγϋζε ηνπ θιϊδνπ, εέλαη ηα θξνχηα θαη ιαραληθϊ, ηα γαιαθηνθνκηθϊ πξντφληα, ηα αξηνζθεπϊζκαηα, ζλαθ, δαραξψδε, δπκαξηθϊ θαη ηα πνηϊ. ε απηνχο ηνπο ηϋζζεξηο ππνθιϊδνπο δξαζηεξηνπνηεέηαη ην 66% ησλ επηρεηξάζεσλ, απαζρνιεέηαη ην 77% ησλ εξγαδνκϋλσλ ηνπ θιϊδνπ θαη πξαγκαηνπνηεέηαη ην 69% ησλ ζπλνιηθψλ πσιάζεσλ. 1 'Ηδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ).2007.http://www.greekretail.gr/articles/1701/2/index.html 2

7 ΔΗΑΓΧΓΖ Σν αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο απηάο εέλαη ε ζεκαηηθά επξεηεξέαζε ησλ Ϊξζξσλ ηνπ πεξηνδηθνχ «Σξφθηκα θαη ΠνηΪ» απφ ηνλ Ηνχιην Ϋσο ην ΓεθΫκβξην ηνπ Πξφθεηηαη γηα Ϋλα Μεληαέν Οηθνλνκηθφ θαη Σερλνινγηθφ πεξηνδηθφ ην νπνέν απνηειεέ πϊλσ απφ 33 ρξφληα ην θνηλφ ζεκεέν αλαθνξϊο ρηιηϊδσλ εηαηξεηψλ ηνπ θιϊδνπ ηξνθέκσλ πνηψλ, θαιχπηνληαο ηηο αλϊγθεο νηθνλνκηθάο, ηερλνινγηθάο θαη εκπνξηθάο ελεκϋξσζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ηεο Βηνκεραλέαο. Αλάθεη ζηελ Σξέαηλα Δθδνηηθά ε νπνέα εέλαη κϋινο ηεο BPA Worldwide Business, ελφο κε θεξδνζθνπηθνχ δηεζλνχο νξγαληζκνχ πηζηνπνέεζεο θπθινθνξέαο θαη ππεχζπλνη γηα ηελ Ϋθδνζά ηεο εέλαη ν ΚπξηΪθνο Ν. Κνξφβειαο, ηδξπηάο θαη ζχκβνπινο Ϋθδνζεο θαη ν Νέθνο Κνξφβειαο, ν εθδφηεο. ηφρνο ηνπ Σ&Π εέλαη λα απνηειεέ εξγαιεέν γηα ηε βειηέσζε νιφθιεξεο ηεο Βηνκεραλέαο ησλ Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ θαη λα μερσξέδεη ζε κηα βηνκεραλέα πνπ Ϋρεη θνξεζηεέ απφ επηκϋξνπο εθδφζεηο. Ζ ζχληαμε ηνπ Σ&Π ιεηηνπξγεέ σο θέιηξν αλϊκεζα ζηελ θνηλφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ απφ ηε κέα θαη παξαγσγψλ θαη εκπφξσλ απφ ηελ Ϊιιε, ψζηε λα παξϋρεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ηηο πην ρξάζηκεο, ζχγρξνλεο θαη Ϋγθπξεο πιεξνθνξέεο γηα ηηο αλϊγθεο ηνπο. Ζ χιε ηνπ θαιχπηεη φιεο ηηο βαζηθϋο πιεπξϋο ηεο βηνκεραλέαο θαη ηνπ ιηαλεκπνξένπ, απφ ζϋκαηα ζηξαηεγηθάο κϋρξη θαη ην ζρεδηαζκφ θαη ην κϊξθεηηλγθ πξντφλησλ θαη απεπζχλεηαη ζε επηρεηξεκαηέεο, ζηειϋρε θαη αγνξαζηϋο δχν βαζηθψλ θαηεγνξηψλ : Σεο Βηνκεραλέαο Παξαγσγάο Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ Σεο Γηαλνκάο, ΓηΪζεζεο θαη Μαδηθάο ΚαηαλΪισζεο Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ. Με πεξηζζφηεξνπο απφ πηζηνπνηεκϋλνπο ζπλδξνκεηϋο, ην Σ&Π εέλαη ην πην Ϋγθπξν πεξηνδηθφ πνπ δηαλϋκεηαη θαη δηαβϊδεηαη απφ φιν ηνλ θιϊδν, κε απνηϋιεζκα λα 3

8 εέλαη θαη ην πην απνηειεζκαηηθφ κϋζν εκπνξηθάο πξνβνιάο γηα ηνπο δηαθεκηδφκελνπο. Κχξηνο ζηφρνο γηα θϊζε πξνκεζεπηά εέλαη ε πξνβνιά ηνπ ζηηο θαιχηεξεο εηαηξεέεο ηνπ ρψξνπ, δειαδά ζηνπο ζπλδξνκεηϋο ηνπ Σ&Π. Σν αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηνπ Σ&Π δελ πεξηνξέδεηαη ζηνπο βηνκεραληθνχο ηνκεέο ηεο παξαγσγάο, αιιϊ επεθηεέλεηαη ηφζν ζην ρψξν ηεο δηαλνκάο, φζν θαη ζην ρψξν ηεο δηϊζεζεο θαη καδηθάο θαηαλϊισζεο ηξνθέκσλ θαη πνηψλ. Έρεη δειαδά σο απνδϋθηεο θαη ηα ζνχπεξκαξθεη θαζψο θαη ηα ζηειϋρε καδηθάο εζηέαζεο, φπσο μελνδνρεέα θαη εζηηαηφξηα.(horeca). Κηλεηάξηα δχλακε ηεο χληαμεο ηνπ Σ&Π εέλαη ε δεκηνπξγηθά θαη επνηθνδνκεηηθά ζπκκεηνρά ζηε βειηέσζε ηνπ θιϊδνπ κε ζϋκαηα πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πιεπξϋο ηεο Βηνκεραλέαο θαη ηνπ Ληαλεκπνξένπ, φπσο : Ανάπηςξη νέων πποϊόνηων και αγοπών. Λύζειρ για ηη Βεληίωζη ηηρ Ανηαγωνιζηικόηηηαρ Κπίζιμα θέμαηα, αθιεπώμαηα και ειδικέρ εκδόζειρ, φπσο γηα ην θξαζέ, ηε ζπζθεπαζέα, ηα βηνινγηθϊ πξντφληα, ηε γαιαθηνθνκέα, ηα επαγγεικαηηθϊ απηνθέλεηα, δηϊθνξεο θαηλνηνκέεο, ηξαπεδηθϊ πξντφληα, κηθξϋο εηαηξεέεο κε πξννπηηθϋο, ηηο θαιχηεξεο εηαηξεέεο ηεο ρξνληϊο, φπσο επέζεο ηα θαιχηεξα πξντφληα ηεο ρξνληϊο θαη Ϊιια πνιιϊ 2. Ζ επξεηεξέαζε θαιχπηεη 5 ηεχρε. Σν πεξηνδηθφ εθδέδεηαη ζε κεληαέα βϊζε θαη ππϊξρεη ζηε ζπιινγά ηεο βηβιηνζάθεο. Σα εξγαιεέα πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηεο εξγαζέαο εέλαη : Οη ΘεκαηηθΫο Δπηθεθαιέδεο ηεο Βηβιηνζάθεο ηνπ ΚνγθξΫζνπ 3. Ο θαηϊινγνο ηεο βηβιηνζάθεο ηνπ ΑΣΔΗΘ γηα βνάζεηα ζε ζρϋζε κε ηε ζπλϋπεηα ησλ ζεκαηηθψλ φξσλ ζην ζεκαηηθφ θαηϊινγν 4. Οη Αγγινακεξηθαληθνέ Καλφλεο ΚαηαινγνγξΪθεζεο γηα ηελ θαζηϋξσζε ησλ θχξησλ νλνκϊησλ 5. Σν πξφηππν MLA γηα ηε ζχληαμε ησλ παξαπνκπψλ θαη ηεο βηβιηνγξαθέαο 6. ΛεμηθΪ Ϋληππα ( Collins English Greek Dictionary 7, Oxford English Greek Learn 4

9 er s Dictionary 8, Oxford Greek English Learner s Dictionary 9 'Ηδξπκα Σξφθηκα ). ΖιεθηξνληθΪ ιεμηθϊ δηαζϋζηκα κϋζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ ( ) γηα ηελ απφδνζε ησλ φξσλ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. Ζ ζπγθεθξηκϋλε εξγαζέα απνηειεέηαη απφ 2 κϋξε : Πξψην κϋξνο εέλαη ην Θεμαηικό Δςπεηήπιο, δειαδά νη θαζηεξσκϋλνη θαη κε θαζηεξσκϋλνη φξνη κε ηηο παξαπνκπϋο ηνπο. εκαληηθφ εέλαη λα αλαθϋξσ φηη νη φξνη πνπ δφζεθαλ ζε θϊζε Ϊξζξν, εέλαη απνηϋιεζκα κηαο δηαδηθαζέαο Ϋξεπλαο Ϋηζη ψζηε ηα ζϋκαηα λα αληηπξνζσπεχνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ην πιάξεο θεέκελν. Γεχηεξν κϋξνο απνηεινχλ ην Δςπεηήπιο ςγγπαθέων θαη ην Δςπεηήπιο Σίηλων. Σν Δςπεηήπιο ςγγπαθέων πεξηιακβϊλεη αιθαβεηηθϊ φιεο ηηο κλεέεο επζχλεο πνπ θαηνλνκϊδνληαη γηα ηε ζπγγξαθά ησλ Ϊξζξσλ. Σα Ϊξζξα εέλαη αλαθηάζηκα απφ ηελ ηζηνζειέδα ηεο βηβιηνζάθεο ηνπ ΑΣΔΗΘ ( ) ζην ζχλδεζκν Άπθπα Ελληνικών Πεπιοδικών. Ο ρξάζηεο κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηάζεη απιά ά ζχλζεηε Ϋξεπλα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ πξνζθϋξνληαη. ηε ζπλϋρεηα, παξνπζηϊδεηαη Ϋλα παξϊδεηγκα ζρεηηθϊ κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεέ ην Αξρεέν Web. ΔηζΪγνπκε ζηε ζχλζεηε αλαδάηεζε ηνπο φξνπο πνπ καο ελδηαθϋξεη θαη καο αλαθηϊ Ϊξζξα ειιεληθψλ πεξηνδηθψλ ηνπ ΑΣΔΗΘ, ηα νπνέα αλάθνπλ ζηα «Σξφθηκα θαη ΠνηΪ». ΔπηιΫγνπκε Ϋλα απφ απηϊ θαη βιϋπνπκε ηε θφξκα κε φια ηα ζηνηρεέα ηνπ Ϊξζξνπ. 2 Σξφθηκα θαη ΠνηΪ:Μεληαέν Οηθνλνκηθφ θαη Σερλνινγηθφ Πεξηνδηθφ.Αζάλα:Σξέαηλα Δθδνηηθά,2009.http://www.triaina.com/TandP/TrofimakePota.htm 3 Classification Web.1 ΜΪξη.2008.Library of Congress.http://classificationweb.net 4 ΚαηΪινγνο ηεο Βηβιηνζάθεο ηνπ ΑΣΔΗΘ.2003.ΑΣΔΗ Θεζζαινλέθεο.http://www.lib.teithe.gr/research/catalogue.html 5 Gorman,Michael θαη Paul W. Winkler,επηκ. Άγγιν-Ακεξηθαληθνέ Καλφλεο ΚαηαινγνγξΪθεζεο.ΜεηΪθξ. Μεξζέλε ΜνξεξΫιε-Καθνχξε.Θεζζαινλέθε:Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλέθεο, Gibaldi,Joseph.MLA Handbook for Writers of Research Papers.5 th ed.new York:Modern Language Association, Collins.English Greek Dictionary.Glasgow,Great Britain:HarperCollins Publishers, Stavropoulos,D.N.Oxford English-Greek Learners Dictionary.Oxford:Oxford University Press, Stavropoulos,D.N.Oxford Greek-English Learners Dictionary.Oxford:Oxford University Press,

10 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΑΡΘΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΓΗΚΧΝ ΑΠΙΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΑΡΘΡΩΝ ΔΙΙΖΝΗΘΩΝ ΠΔΡΗΟΓΗΘΩΝ Πεδίν Αλαδήηεζεο: Σςγγπαθέαρ Δηζαγάγεηε ηε ιέμε ή ηνλ όξν πνπ ζαο ελδηαθέξεη. Δπηιέμηε ην πεδίν αλαδήηεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ιέμε ή ηνλ όξν πνπ εηζαγάγαηε. Δπηιέμηε Αλαδήηεζε γηα λα δείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ζαο. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, δείηε ηε Βνήζεηα. Γηα πεξηζζόηεξεο επηινγέο ζηελ αλαδήηεζε, επηιέμηε ύλζεηε αλαδήηεζε. 6

11 ΠΔΡΗΟΓΗΘΩΝ Θέκαηα Παξάδεηγκα έξεπλαο: Σξόθηκα AND κεηαθνξ* Σίηινο Παξάδεηγκα έξεπλαο: Καξθίλ* AND καζη* πγγξαθέαο(είο) Παξάδεηγκα έξεπλαο: Παπαδόπνπινο Ζκεξoκελία θάλμα! Λανθαζμένο ενζωμαηωμένο ανηικείμενο.(hh/mm/eeee) από θάλμα! Λανθαζμένο ενζωμαηωμένο ανηικείμενο. εώο θάλμα! Λανθαζμένο ενζωμαηωμένο ανηικείμενο. Πεξηνδηθό Επιλέξηε Σόκνο από εώο Σεύρνο από εώο Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο Επιλέξηε Θέζε Σεθκεξίνπ Επιλέξηε Δίδνο Σεθκεξίνπ Επιλέξηε ISSN Πξόζβαζε Επιλέξηε Παξαηεξήζεηο Σαμηλόκεζε κε ^M Ημ/νία Πεπιοδικού (Αύξοςζα) Δκθάληζε Δγγξαθώλ 20 Εγγπαθέρ Δπηινγή Ιίζηαο Κανονική Διασείπιζηρ 7

12 σγγραθέας(εις). Έηος Έκδοζης,"Τίηλος άρθροσ",τίηλος Περιοδικού, ηόμος, ηεύτος, ζελίδες άρθροσ. Στεηικόηηηα(%) Ημερομηνία T] Κνξόβειαο,Κπξηάθνο Ν "Πξνζνρή γηα ηελ Φέηα", ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ, ηεπρ. 258, ζζ /07/2002 T] Βνπηζαδάθεο,Μηράιεο "Αλαγλωξίζηεθε ε ειιεληθή ηαπηόηεηα ηεο θέηαο ζηελ Δ.Δ.", ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑ, ηεπρ. 258, ζζ T] Γθίηζε,Αιεμάλδξα "Άθαξπνο ν δηαγωληζκόο ηεο Α.Σ.Δ. γηα ηελ "ΑΓΝΟ"", ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ, ηεπρ. 58, ζζ. 12. T] Βνπηζαδάθεο,Κώζηαο "Καζπζηεξνύλ ηα έξγα αλαβάζκηζεο ζηελ θεληξηθή αγνξά ηνπ Ρέληε.", ΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ, ηεπρ. 258, ζζ. 16. T] Γθίηζε,Αιεμάλδξα "Έληνλε θηλεηηθόηεηα παξνπζηάδνπλ νη εηαηξείεο ηξνθίκωλ-πνηώλ", ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑ, ηεπρ. 258, ζζ T] Ιαηξίδεο,Άγγεινο "Υωξίο όξακα θαη θαηεύζπλζε θηλδπλεύεη ην ειιεληθό θξαζί.", ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ, επρ. 258, ζζ T] Βνπηζαδάθεο,Κώζηαο "Η Κπβέξλεζε ζακπνηάξεη ηελ ειεύζεξε αγνξά θαη ηηο επελδύζεηο.", ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΙ ΠΟΤΑ, ηεπρ. 259, ζζ T] Βνπηζαδάθεο,Μηράιεο "Καηαζηξνθέο ζηνπο ακπειώλεο,ζίγνπξε,όκωο,ε ζνδεηά ηνπ 2004.", ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΙ ΠΟΤΑ, ηεπρ. 260, ζζ T] Κνξόβηιαο,Αιέμαλδξνο "Πξνϊόληα κε "Οιπκπηαθή λννηξνπία"", ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ, ηεπρ. 261, ζζ.. T] Βνπηζαδάθεο,Μηράιεο "Ληγόηεξν,αιιά πνηνηηθό ην θξαζί ηνπ 2002.", ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ, ηεπρ. 262 ζζ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /09/ /10/ /11/ /12/2002 ύλνιν Δγγξαθώλ 10( 1-10) Σίηινο : Η Κπβέξλεζε ζακπνηάξεη ηελ ειεύζεξε αγνξά θαη ηηο επελδύζεηο. 8

13 πγγξαθείο : Βνπηζαδάθεο,Κώζηαο Σίηινο Πεξηνδηθνύ : ΣΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ Ζκεξνκελία : 01/09/2002 Σόκνο: Σεύρνο : 259 ειίδεο : ISSN : Θέκαηα : ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ-ΔΛΛΑΓΑ ΑΓΟΡΑ-ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ-ΔΛΛΑΓΑ ΣΙΜΔ-ΔΛΛΑΓΑ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ(ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)-ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Παξαηεξήζεηο : Θέζε Σεθκεξίνπ : ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΔΙΘ Δίδνο Σεθκεξίνπ : ΑΡΘΡΟ ΠΔΡΙΟΓΙΚΟΤ Πξόζβαζε : ΔΛΔΤΘΔΡΗ Ζκ/ία-Ώξα Σειεπη. Σξνπνπνίεζεο : 26/10/ :35:58 Από : 9

14 ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ Α Α.Π.Θ. ΒιΫπε ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Σ.Δ. ΒιΫπε ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ ΑΓΟΡΑ ΑΜΔΡΗΚΖ, ΒΟΡΔΗΑ ΑΓΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΑΓΟΡΑ ΔΛΛΑΓΑ ΑΓΟΡΑ - ΗΑΠΧΝΗΑ ΑΓΟΡΑ ΚΤΠΡΟ ΑΓΟΡΑ ΠΟΛΧΝΗΑ ΑΓΟΡΑ ΡΔΝΣΖ ( ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ ) ΑΓΟΡΑ ΥΧΡΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 10

15 ΑΓΡΟΣΔ ΔΛΛΑΓΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ ΑΕΧΣΟ ΔΛΛΑΓΑ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΠΟΣΑ ΔΛΛΑΓΑ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΠΟΣΑ ΥΧΡΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΑΛΛΑΝΣΗΚΑ ΑΜΠΔΛΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΑΜΠΔΛΗΑ ΚΤΠΡΟ ΑΜΠΔΛΗΑ ΚΤΠΡΟ ΛΔΜΔΟ ΑΜΠΔΛΗΑ ΚΤΠΡΟ ΠΑΦΟ ΑΜΤΛΧΓΔΗ ΣΡΟΦΔ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗΜΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗΜΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ 11

16 ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ΣΡΗΣΟΚΟΜΗΚΔ ΥΧΡΔ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ΥΧΡΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΑΠΘ ΒιΫπε ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΑ ΦΡΟΤΣΑ ΔΛΛΑΓΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΣΔ ΒιΫπε ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΓΑ ΑΓΟΡΑ ΑΤΓΑ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΑΤΓΑ ΔΛΛΑΓΑ ΑΤΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΛΛΑΓΑ 12

17 Β ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΛΛΑΓΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΔΛΛΑΓΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΥΧΡΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΡΔΑΣΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΛΛΑΓΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΟ ΥΟΗΡΗΝΟΤ ΚΡΔΑΣΟ ΔΛΛΑΓΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΛΑΓΗΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΛΛΑΓΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ 13

18 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΣΖΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΛΛΑΓΑ ΒΡΟΥΖ ΚΑΗ ΒΡΟΥΟΠΣΧΖ - ΔΛΛΑΓΑ Γ ΓΑΛΑΚΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΓΔΤΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΤΠΡΟ ΓΔΧΡΓΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΤΑΛΗ ΔΛΛΑΓΑ 14

19 Γ ΓΑΜΟΛΟΓΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΤΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΗΜΧΝ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ ΝΔΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ Δ Δ.Μ.Υ. ΒιΫπε ΔΝΧΖ ΜΑΣΗΥΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΥΗΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΛΛΑΓΑ 15

20 ΔΗΑΓΧΓΔ ΔΛΛΑΓΑ ΔΗΑΓΧΓΔ ΠΟΛΧΝΗΑ ΔΗΑΓΧΓΔ ΥΧΡΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΔΛΛΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΔΑΣΟ ΔΛΛΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΛΛΑΓΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΑΝΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΔΛΛΑΓΑ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΥΧΡΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΜΠΟΡΗΟ 16

21 ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΚΑΟΤ ΔΜΥ ΒιΫπε ΔΝΧΖ ΜΑΣΗΥΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΥΗΟΤ ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΑ ΔΝΣΟΜΟΛΟΓΟΗ ΔΝΧΖ ΜΑΣΗΥΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΥΗΟΤ ΔΞΑΓΟΡΑ ΜΔΣΟΥΧΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΞΑΓΧΓΔ ΔΞΑΓΧΓΔ ΒΑΛΚΑΝΗΚΔ ΥΧΡΔ ΔΞΑΓΧΓΔ ΔΛΛΑΓΑ ΔΞΑΓΧΓΔ ΚΤΠΡΟ ΔΞΑΓΧΓΔ ΡΧΗΑ ΔΞΑΓΧΓΔ ΥΧΡΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΞΑΓΧΓΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΔΛΛΑΓΑ 17

22 ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΚΣΖΡΗΧΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΥΧΡΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΔ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΡΓΑΣΔ ΑΜΠΔΛΗΧΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΔΛΛΑΓΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΔΣΗΚΔΣΔ ΒιΫπε επέζεο ΤΚΔΤΑΗΔ ΔΣΗΚΔΣΔ ΚΡΑΗΟΤ ΚΤΠΡΟ ΔΤΚΑΜΠΣΔ ΤΚΔΤΑΗΔ 18

23 Ε ΕΧΑ ΔΚΣΡΟΦΖ ΔΛΛΑΓΑ Ζ ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΑ Θ Η ΗΓΗΧΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΔΛΛΑΓΑ ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΗΑ ΔΛΛΑΓΑ Κ ΚΑΗΡΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 19

24 ΚαηαλΪισζε θξϋαηνο ΒιΫπε ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΡΔΑΣΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ( ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ) ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ( ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ) ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ( ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ) ΥΧΡΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΥΧΡΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΔ ΠΑΣΑΣΔ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΗΚΗΗΟ ΣΤΡΗ ΓΑΝΗΑ ΚΑΣΗΚΗΗΟ ΣΤΡΗ ΔΛΛΑΓΑ 20

25 ΚΑΣΗΚΗΗΟ ΣΤΡΗ ΥΧΡΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΚΔΡΓΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΔΗ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ ΔΛΛΑΓΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΟΣΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ ΔΛΛΑΓΑ ΚΡΑΗ ΚΑΗ ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΓΑΛΛΗΑ ΚΡΑΗ ΚΑΗ ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΚΡΑΗ ΚΑΗ ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΣΤΠΟΗ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΡΑΗ ΚΑΗ ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΣΤΠΟΗ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΤΠΡΟ ΚΡΑΗ ΚΑΗ ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΖΖ ΚΡΑΗ ΚΑΗ ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΥΧΡΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΚΡΔΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΛΛΑΓΑ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΛΑΓΑ 21

26 Λ ΛΑΘΡΔΜΠΟΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟ ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟ ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΑΝΗΑ ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟ ΠΟΛΧΝΗΑ Μ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ, ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΜΑΣΗΥΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΗΟ ΜΔΗΧΖ ΣΗΜΧΝ 22

27 ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒιΫπε επέζεο ΟΥΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΛΛΑΓΑ ΜεηαθνξηθΫο εηαηξεέεο ΒιΫπε ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΔΣΟΥΔ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΜΗΚΡΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΗΘΟΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΠΟΩΚΟΣΑΕ ΔΛΛΑΓΑ 23

28 Ν ΝΟΘΔΤΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ Ξ Ο ΟΓΖΓΖΖ ΦΟΡΣΖΓΧΝ ΔΛΛΑΓΑ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΛΑΓΑ ΟΗΚΟΣΟΤΡΗΜΟ ΟΗΝΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΤΠΡΟ ΟΗΝΟΠΑΡΑΓΧΓΟΗ ΔΛΛΑΓΑ 24

29 ΟΗΝΟΠΑΡΑΓΧΓΟΗ ΥΧΡΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΗ ΑΓΧΝΔ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΔΛΛΑΓΑ Π ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ( ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ) ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΗΣΑ ΔΛΛΑΓΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΔ ΚΡΑΗΟΤ ΚΤΠΡΟ 25

30 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΠΡΟΔΛΔΤΔΧ ΠΟΛΧΝΗΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΠΡΟΔΛΔΤΔΧ ΥΧΡΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ ( ΓΖΜΟΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ) ΔΛΛΑΓΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΗΚΗΛΗΑ ΚΡΔΑΣΧΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΝΔΡΟΤ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΗΜΟ ΝΔΡΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ ΑΓΟΡΑ ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ ΔΚΣΡΟΦΖ ΔΛΛΑΓΑ 26

31 ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΑΛΗΔΤΜΑΣΧΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΡΤΕΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΧΘΖΖ ΞΔΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΧΛΖΔΗ ΔΛΛΑΓΑ Ρ ΟΚΟΛΑΣΑ ΔΛΛΑΓΑ ΟΚΟΛΑΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΟΤΠΔΡΜΑΡΚΔΣ ΔΛΛΑΓΑ 27

32 ΠΑΣΑΛΖ ΥΑΡΣΗΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΑΦΤΛΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΤΜΦΧΝΗΔ ΔΞΑΓΟΡΑ ΤΚΔΤΑΗΔ ΒιΫπε επέζεο ΔΣΗΚΔΣΔ ΤΚΔΤΑΗΔ ΔΛΛΑΓΑ ΤΚΔΤΑΗΔ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΥΔΔΗ ΔΝΣΟΜΧΝ ΦΤΣΧΝ Σ ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΜΖΥΑΝΔ 28

33 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ ΣΗΜΔ ΣΗΜΔ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟΠΗΚΑ ΦΑΓΖΣΑ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟΤΡΗΜΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ ΓΑΣΡΟΝΟΜΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΤΠΡΟ ΣΡΑΠΔΕΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΡΟΦΗΜΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΡΧΣΔΨΝΧΝ 29

34 ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΔΛΛΑΓΑ Τ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΛΛΑΓΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΡΔΑΣΟ ΔΛΛΑΓΑ ΤΦΖΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΛΛΑΓΑ Φ ΦΟΡΟΛΟΓΖΖ ΦΡΟΤΣΑ ΑΡΧΜΑ ΚΑΗ ΟΜΖ ΦΤΗΚΔ ΣΡΟΦΔ ΔΛΛΑΓΑ Υ Υ.Α.Α. ΒιΫπε ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΑΘΖΝΧΝ 30

35 ΥΑΑ ΒιΫπε ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΑΘΖΝΧΝ ΥΟΝΓΡΔΜΠΟΡΗΟ ΔΛΛΑΓA ΥΟΝΓΡΔΜΠΟΡΗΟ ΠΟΛΧΝΗΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΑΘΖΝΧΝ Φ - Χ 31

36 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΤΓΓΡΑΦΔΧΝ Α ΑζαλαζηΪδεο, Γ. Αιεμαλδξάο, ΠΫηξνο Β Βαζηινπνχινπ, ΛΫηηα ΒνπηζαδΪθεο, Κψζηαο ΒνπηζαδΪθεο, ΜηρΪιεο Γ Γθέηζε, ΑιεμΪλδξα 32

37 Γ Ζ Θ Θσκφπνπινο, Υξέζηνο Π. Η Ηαηξέδεο, Άγγεινο Ηαηξφο, Γεψξγηνο Γ. Κ ΚαξθαγηΪλλεο, Αληψλεο Κνξφβειαο, ΚπξηΪθνο Ν. Κνξφβειαο, Νέθνο Κνξφβηιαο, ΑιΫμαλδξνο 33

38 Κνπξηέδεο, νθνθιάο Λ Μ Μαληνπθηψηεο, Αληψλεο ΜαξθΪθεο, Πεξηθιάο Ν ΝηθνιΪθεο, Απφζηνινο Νηαξηέμ, ΚξηζηηΪλ Ξ Ο 34

39 Π ΠΪιια, Έιζα Παπαζενδψξνπ, ΣδΫλε Παηαθέδεο, Δ. Πεηθαλφπνπινο, ΣξηαληΪθπιινο Ρ Ράγαο, ΘαλΪζεο Κ. ηξαηάο, ΠΫηξνο Δ. Σ - Χ 35

40 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΣΗΣΛΧΝ A Αηζηφδνμα ηα απνηειϋζκαηα κεζφδσλ θαηαπνιϋκεζεο ηνπ δϊθνπ Αηζηφδνμεο νη εθηηκάζεηο γηα ηελ αγνξϊ θξϋαηνο Αηζηφδνμεο νη εθηηκάζεηο ησλ εηαηξεηψλ ζπζθεπαζέαο Άθαξπνο ν δηαγσληζκφο ηεο Α.Σ.Δ. γηα ηελ «ΑΓΝΟ» ΑιιαληηθΪ δηαζθαιηζκϋλεο πνηφηεηαο δεηνχλ νη θαηαλαισηϋο Ακπειννηληθά αλαγϋλλεζε ζηελ εχνηλνλ Κχπξν ηνπ 2004 Αλαγθαέα ε ζπλεξγαζέα ιηαλεκπνξένπ βηνκεραλέαο Αλαγλσξέζηεθε ε ειιεληθά ηαπηφηεηα ηεο θϋηαο ζηελ Δ.Δ. Αλαπηπμηαθά ε πνξεέα ηεο ρϊξηηλεο ζπζθεπαζέαο Αλππφζηαηνο ν ζφξπβνο γηα ηηο ηηκϋο θαη ηα ζ / κ Αξψκαηα θαη γεχζεηο καζηέραο ζην πξψην Mastihashop 36

41 ΑξσκαηηζκΫλα θνκκϊηηα θξνχησλ : Ζ πξφηαζε ηεο «Ocean Spray» ζηε βηνκεραλέα ηξνθέκσλ Αχμεζε γηα 17 θαη θϊκςε γηα 11 εηαηξεέεο ηξνθέκσλ ηνπ Υ.Α.Α. Β Γ ΓεξΪζηκνο Βαζηιφπνπινο : ν Ϊλζξσπνο πϋξαλ ηνπ κχζνπ, ηεο «κπαθαιηθάο», ηεο αμηνζχλεο θαη ηνπ άζνπο Γ ΓηακΪρε ζηε ΝεκΫα γηα ηνλ ηξχγν ΓηαθΪλεηα απαηηεέηαη θαηϊ ηηο ελδνεπηρεηξεζηαθϋο αιιαγϋο ΓπλακηθΪ παξνχζα θαη κε αμηφπηζηεο ιχζεηο ζην ρψξν ηεο εηηθϋηαο ζπζθεπαζέαο Δ «Έθιεηζε» ν θϊθεινο «θϋηα» γηα ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά 37

42 Έιεγρνο παξαζέησλ ζε ρψξνπο κεηαπνέεζεο παξαζθεπάο ηξνθέκσλ Διιεληθά θνπδέλα θαη ΟιπκπηΪδα Διιηπάο ε ειιεληθά λνκνζεζέα γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ παξαδνζηαθψλ αιθννινχρσλ πνηψλ Δληζρχνληαη επελδπηηθϊ ζρϋδηα κεηαπνέεζεο θαη εκπνξέαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ Δληεέλεηαη ε θξπθά αλακϋηξεζε επψλπκσλ εηδψλ θαη own label Έληνλε θηλεηηθφηεηα παξνπζηϊδνπλ νη εηαηξεέεο ηξνθέκσλ πνηψλ Δπελδχζεηο 12 εθαη. επξψ δξνκνινγεέ ε «Agrino» Ε Ζ Ζ αλαγϋλλεζε ηεο παξαγσγάο θξϋαηνο ζηε ΓεξαηΪ Αιβηφλα Ζ αληαγσληζηηθφηεηα «θιεηδέ» γηα ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο Ζ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο θχξην πιενλϋθηεκα ηνπ γπαιηνχ Ζ ΚπβΫξλεζε ζακπνηϊξεη ηελ ειεχζεξε αγνξϊ θαη ηηο επελδχζεηο 38

43 Ζ Κχπξνο αλαλεψλεη ακπϋιηα θαη θξαζέ Ζ Κχπξνο νδεγεέ ηελ «θνχξζα» ησλ πξνο Ϋληαμε ζηελ Δ.Δ. ρσξψλ Ζ «Παλξέθν ΔιιΪο» δπλακηθϊ ζην επηρεηξεέλ Ζ πξνϋιεπζε ηνπ αθξπιακηδένπ ζηα ακπιψδε ηξφθηκα Ζ θϋηα νξηζηηθϊ πιϋνλ θαη απνθιεηζηηθφηεηα Θ ΘΫκα δεκφζηαο πγεέαο ε ηάξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλάο ζηα εζηηαηφξηα ΘεηηθΫο πξννπηηθϋο εμϋιημεο δηαγξϊθνληαη γηα ηα εκθηαισκϋλα θαη ηα V.Q.P.R.D. ειιεληθϊ θξαζηϊ Θεηηθά ε ειιεληθά παξνπζέα ζηελ Sial παξϊ ηηο δπζθνιέεο ησλ εμαγσγψλ καο Η ΗζρπξΫο πηϋζεηο απφ ηξέηεο ρψξεο δϋρεηαη ην θξαζέ ζε ΔιιΪδα θαη Δ.Δ. 39

44 Ηζρπξνπνέεζε ηνπ ιηαλεκπνξένπ κε εληνλφηεξε ζπγθϋληξσζε ησλ ζ / κ Ηζρπξφο παξϊγνληαο αλϊπηπμεο ην ειιεληθφ ιηαλεκπφξην Ηζρπξφηεξε ηψξα ε παξνπζέα ηεο βηνκεραλέαο ηξνθέκσλ Κ Καζπζηεξνχλ ηα Ϋξγα αλαβϊζκηζεο ζηελ θεληξηθά αγνξϊ ηνπ ΡΫληε ΚαηαζηξνθΫο ζηνπο ακπειψλεο, ζέγνπξε, φκσο, ε ζνδεηϊ ηνπ 2004 Κιαζηθά αμέα ηνπ ειιεληθνχ δηαηξνθηθνχ πνιηηηζκνχ ην ειαηφιαδν ΚπβΫξλεζε θαη ΓΔΚΟ νη κεγϊινη ππεχζπλνη γηα ηελ αθξέβεηα ησλ ηηκψλ Κπξέαξρν πιηθφ ην αινπκέλην ζηε ζπζθεπαζέα πνηψλ αλαςπθηηθψλ Λ Ληγφηεξν, αιιϊ πνηνηηθφ ην θξαζέ ηνπ

45 Μ Με 5 εηαηξεέεο ε ειιεληθά ζπκκεηνρά ζηελ Emballage 2002 ΜεγΪιε ε ζπκβνιά ηνπ θιϊδνπ ηξνθέκσλ πνηψλ ζηηο εμαγσγϋο ΜεγΪινη θέλδπλνη απεηινχλ ηα επψλπκα πξντφληα καο Μεέδνλνο ζεκαζέαο ζϋκα ε πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ «ΜπξσδΪηα απγϊ» θαη θξϋαο θνηφπνπινπ παξϊγεη ην Α.Π.Θ. Ν «Ναπαξρέδα» ηεο ειιεληθάο πνηνπνηέαο ην νχδν ΝΫα ζπιινγηθά ζχκβαζε εξγαζέαο ππεγξϊθε γηα ηνπο εκπνξνυπαιιάινπο Ξ 41

46 Ο Οη άπηεο κνξθϋο ηνπξηζκνχ πεγά αλϊπηπμεο ηεο ππαέζξνπ ΟηθνλνκηθΪ εχξσζηε νδεχεη πξνο ηελ Δ.Δ. ε Κχπξνο Οιπκπηαθνέ Αγψλεο θαη ειιεληθφ ιηαλεκπφξην Οχδν, γηα επ δεέλ Π Παγθνζκηνπνέεζε ά εγρψξηεο γεχζεηο κε ηζρπξά ηαπηφηεηα Πξντφληα κε «Οιπκπηαθά λννηξνπέα» Πξνζνρά γηα ηε θϋηα Πξσηαγσληζηηθφο ν ξφινο ηνπ πιαζηηθνχ ζηε ζπζθεπαζέα Ρ 42

47 εκαληηθϋο νη δπλαηφηεηεο αλϊπηπμεο ζηελ πνισληθά αγνξϊ γηα ηηο εηαηξεέεο ηξνθέκσλ εκαληηθά αλαιπηηθά δηαδηθαζέα ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πξσηεΐλεο ηαζεξά ε πνξεέα ηεο αγνξϊο ζνθνιϊηαο ηνλ ηφλν επελδχνπλ ειφληα, Νεξεχο θαη Seafarm πγθϋληξσζε θαη εμαγνξϋο «βιϋπεη» γηα ηελ αγνξϊ γαιαθηνθνκηθψλ ε «ΓΔΛΣΑ» χκκαρνο ηεο αλϊπηπμεο ε πιεξνθνξηθά Σ Σα «ΜΫησπα» θαη νη ηϊζεηο εκθπιέσλ ζπαξαγκψλ ζην ιηαλεκπφξην Σα discount θαηαζηάκαηα ε κεγϊιε δχλακε ζηε Γεξκαλέα Σελ αλαθχθισζε ζηεξέδεη ε βηνκεραλέα ηξνθέκσλ Σν επψλπκν ηππνπνηεκϋλν ειαηφιαδν σθειεέηαη απφ ην λϋν θαλνληζκφ ηεο Δ.Δ. Σν θξϋαο επαλαθηϊ δπλϊκεηο ζηελ αγνξϊ 43

48 Σξεηο πξνηϊζεηο επαγγεικαηηθνχ απηνθηλάηνπ ζην ρψξν ησλ ηξνθέκσλ θαη πνηψλ Τ ΤπΫξ ηεο πνηνηηθάο θαη θηιηθάο πξνο ην πεξηβϊιινλ ζπζθεπαζέαο ε ηϊζε ηεο αγνξϊο ΤπΫξ ησλ επσλχκσλ πνπιεξηθψλ θαη απγψλ ε ηϊζε ηεο αγνξϊο Φ ΦξΫζθα πξντφληα ηα θαηεςπγκϋλα Υ Υξάζε αεξέσλ γηα αζθαιά δηαηάξεζε ησλ ηξνθέκσλ Υσξέο φξακα θαη θαηεχζπλζε θηλδπλεχεη ην ειιεληθφ θξαζέ Φ Χ ΧθΫιεηεο απφ ηελ θαηϊξγεζε ηεο δηαθέλεζεο ρχκα ειαηνιϊδνπ 44

49 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Ένηςπερ πηγέρ : Collins. English Greek Dictionary. Glasgow, Great Britain : HarperCollins Publishers, Gibaldi,Joseph. MLA Handbook for Writers of Researsh Papers. 5 th ed. New York: Modern Language Association, Gorman, Michael θαη Paul W. Winkler, επηκ. Άγγιν Ακεξηθαληθνέ Καλφλεο ΚαηαινγνγξΪθεζεο. ΜεηΪθξ. Μεξζέλε ΜνξεξΫιε Καθνχξε. Θεζζαινλέθε : Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλέθεο, Stavropoulos, D.N. Oxford English Greek Learners Dictionary. Oxford : Oxford University Press, Stavropoulos, D.N. Oxford Greek English Learners Dictionary. Oxford : Oxford University Press, Ζλεκηπονικέρ πηγέρ : Δπξεηάξην Άξζξσλ Διιεληθψλ Πεξηνδηθψλ, Θεζζαινλέθε : Κεληξηθά Βηβιηνζάθε ΑΣΔΗΘ. < > Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ), Αζάλα : 26 Απξ < > ΚαηΪινγνο θαζηεξσκϋλσλ νλνκϊησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, Αζάλα : Δζληθά Βηβιηνζάθε ηεο ΔιιΪδνο. Σκάκα Καηαιφγσλ, < > 45

50 ΚαηΪινγνο ηεο Βηβιηνζάθεο ηνπ AΣΔΗΘ, Θεζζαινλέθε : ΑιεμΪλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα, < > Σξφθηκα θαη ΠνηΪ: Μεληαέν Οηθνλνκηθφ θαη Σερλνινγηθφ Πεξηνδηθφ, Αζάλα : Σξέαηλα Δθδνηηθά, < > Classification Web, Library of Congress, 1 ΜΪξη < > 46

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 17 Σεπηεμβπίος 2015 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015 Οι μεπικοί επιηόπιοι έλεγσοι

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκληζη ηυν αποθάζευν ένηαξηρ ππάξευν ζηον άξονα πποηεπαιόηηηαρ 2 ηος Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ «Ξεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη» 2007-2013

Ανάκληζη ηυν αποθάζευν ένηαξηρ ππάξευν ζηον άξονα πποηεπαιόηηηαρ 2 ηος Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ «Ξεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη» 2007-2013 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΑΡΗΑ ΞΝΓΔΗΝ ΞΔΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΓΔΗΑΠ & ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΗΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΖΠΗΑΘΝ ΞΝΓΑΚΚΑΡΝΠ «ΞΔΗΒΑΙΙΝΛ & ΑΔΗΦΝΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» ΚΝΛΑΓΑ Α : ΞΝΓΑΚΚΑΡΗΠΚΝ, ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ & ΔΛΡΑΜΖΠ ΞΑΜΔΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) Γιπλυμαηική επγαζία ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν ΣξηεηΫο Δξγαζέαο Οξγαλψζεσλ Πξφγξακκα ησλ Διαηνπξγηθψλ ΦνξΫσλ (Ο.Δ.Φ.) ηνπ Καλ.(ΔΚ) 2080/2005 ηεο Δπηηξνπάο. ΓΡΑΖ 1: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΜSCC

ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΜSCC ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΜSCC Το Πολςεθνικό Σςνηονιζηικό Κένηπο Σηπαηηγικών Θαλαζζίυν Μεηαθοπών (ΠΟΣΚΔΣΘΑΜ), ή Athens Multinational Sealift Coordination Center (AMSCC) είναι έναρ Πολςεθνικόρ Ανεξάπηηηορ Οπγανιζμόρ.

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 1 επηεκβξένπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΣΑΔΧΝ 4 Α. ΟΚ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΗ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ 2013 ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 2013

ΚΟΠΗ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ 2013 ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 2013 ΚΟΠΗ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ 2013 ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 2013 Η ημεπήζια διάηαξη ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ είναι η ακψλοςθη: 1. Δκλογή Πποεδπείος Γενικήρ ςνέλεςζηρ 2. Κοπή ηηρ ππυηοσπονιάηικηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ - ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθά Δξγαζέα Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣζαπΪθε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT US. Παραγωγι Λογιςμικοφ

ABOUT US. Παραγωγι Λογιςμικοφ COMPANY PROFILE Η Epsilon Net πποζθέπει ολοκληπωμένερ λύζειρ ζε όζοςρ δπαζηηπιοποιούνηαι ζηον Οικονομικό σώπο. Αςηό ηο πεηςσαίνοςμε μέζα από ηο ΣΡΙΠΣΤΥΟ: Εξειδικευμζνεσ εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. H Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Π.Δ. & Γ.Δ. Κ. Μακεδονίαρ και οι. Γιεςθύνζειρ Ππωηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Σεππών

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. H Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Π.Δ. & Γ.Δ. Κ. Μακεδονίαρ και οι. Γιεςθύνζειρ Ππωηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Σεππών ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ H Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Π.Δ. & Γ.Δ. Κ. Μακεδονίαρ και οι Γιεςθύνζειρ Ππωηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Σεππών ππαγμαηοποίηζαν Δκδήλυζη-Ημεπίδα με θέμα ηο Κοινωνικό Σσολείο ηην Τπίηη

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή ΓΡΑΔΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Δ.Π. «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2007 2013» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΟΙ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ ΣΗ ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 & ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΜΗΣΔΙΑ Πληποθοπίερ: Διπήνη Σπικοίλη e-mail: irini@aua.gr Σασ. Γ/νζη: Ιεπά Οδόρ 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΟΝΣΔΠ ΝΚΗΙΝ ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΦΗΙΝΠ & ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ MPD CLUB ΘΑΗ ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ ΡΝΠ (Α ΒΑΘΚΝΠ ΠΓΓΔΛΔΗΑΠ, ΓΝΛΔΗΠ, ΞΑΗΓΗΑ, ΠΕΓΝΗ)

ΞΑΟΝΣΔΠ ΝΚΗΙΝ ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΦΗΙΝΠ & ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ MPD CLUB ΘΑΗ ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ ΡΝΠ (Α ΒΑΘΚΝΠ ΠΓΓΔΛΔΗΑΠ, ΓΝΛΔΗΠ, ΞΑΗΓΗΑ, ΠΕΓΝΗ) ΞΑΟΝΣΔΠ ΝΚΗΙΝ ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΦΗΙΝΠ & ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ MPD CLUB ΘΑΗ ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ ΡΝΠ (Α ΒΑΘΚΝΠ ΠΓΓΔΛΔΗΑΠ, ΓΝΛΔΗΠ, ΞΑΗΓΗΑ, ΠΕΓΝΗ) ΗΑΡΟΗΘΔΠ ΔΞΗΠΘΔΤΔΗΠ 4 ιαηρικές επιζκέυεις ΓΥΟΔΑΛ εηηζίυρ και οι

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

«Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation]

«Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation] «Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation] Πέκπηε 7 Φεβξνπαξίνπ 2013 Κηίξην «Κσζηήο Παιακάο» Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΚΟΠΖΖ 21 & 22 Νοεκβρίοσ 2015 Ξελοδοτείο Athenaeum Intercontinental Κηίρηο «Δζληθής Αζθαιηζηηθής» Αζήλα άββαηο 21/11/2015 08.30-09.00

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ Παξνπζίαζε ζηε ρνιή Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ Μάηνο 2010 ΤΝΣΑΚΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΜΑΝΟ 1!@ # ΤΣΖΜΑ ΣΟΤ BRETTON WOODS Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαλφλα ρξπζνχ δνιαξένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!! ΚΟΚΚΗΝΟ Πξνζνρή! Tα πξνϊόληα απηά πξνέξρνληαη ή είλαη πηζαλό λα πξνέξρνληαη από δώα πνπ έρνπλ ηξαθεί µε µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη επίζεο ηα πξνϊόληα ηωλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα