ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΙΑΖΩΜΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΙΑΖΩΜΑ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΙΑΖΩΜΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΗΣΗ EΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΦΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την του µηνός στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού, επί της οδού Μπουµπουλίνας 20, οι κάτωθι συµβαλλόµενοι: αφ ενός α) i) το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού, νόµιµα εκπροσωπούµενο για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης από τη Γενική Γραµµατέα Πολιτισµού, κ. Λίνα Μενδώνη, κάτοικο Αθηνών, και ii) το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, νόµιµα εκπροσωπούµενο για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης από τον πρόεδρο του ιοικητικού του Συµβουλίου, κ. Παναγιώτη Τζίννη (εφεξής τα i) και ii) καλούµενα ΓΓΠ ), β) αφ ετέρου το µη κερδοσκοπικό σωµατείο «ΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μπουµπουλίνας 30, νόµιµα εκπροσωπούµενο από τον πρόεδρο του ιοικητικού του Συµβουλίου, Σταύρο Μπένο (εφεξής ΙΑΖΩΜΑ ), ο οποίος και υπογράφει την παρούσα, Προοίµιο Α. Έχοντας υπόψη την ανάγκη υλοποίησης έργου ψηφιακής ξενάγησης στον αρχαιολογικό χώρο των ελφών χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες και τη διάδοση νέων µέσων τεχνολογίας -και ιδίως κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών που ενσωµατώνουν τεχνολογίες αφής- το οποίο θα συµβάλλει στην προώθηση της εθνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και θα διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που σχετίζονται µε τον αρχαιολογικό χώρο των ελφών. Β. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ξενάγηση θα πρέπει να διεξαχθεί κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες και απαιτήσεις των µέσων που θα ενσωµατώσουν την εφαρµογή της όσο και στις ανάγκες της αγοράς αλλά και να αποδίδει την ποιότητα και το κύρος του αρχαιολογικού χώρου των ελφών. Γ. Λαµβάνοντας υπόψη την επιθυµία των µερών να διεξαχθεί το έργο της ψηφιακής ξενάγησης σε πλαίσιο καλής πίστης και συνεργασίας µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των επισκεπτών που θα το χρησιµοποιήσουν και της διατήρησης της ακεραιότητας -υλικής και ηθικής- της εθνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς σύµφωνα µε τον νόµο 3028/2002 για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς και άλλων κείµενων διατάξεων.. Τη µε αρ. γνωµοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου, Ε. Τη µε αρ.. απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, 1

2 συµφώνησαν και συναποδέχθησαν τα ακόλουθα ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Για την παρούσα σύµβαση: 1. Ως Έργο νοείται η υλοποίηση από το ΙΑΖΩΜΑ εφαρµογής ψηφιακής ξενάγησης κοινού στον αρχαιολογικό χώρο των ελφών στη βάση ψηφιακών απεικονίσεών του, τις οποίες θα του παρέχει η ΓΓΠ ή/και διαθέτει ή προτίθεται να δηµιουργήσει το ΙΑΖΩΜΑ το ίδιο ή µέσω τρίτων, κειµένων που θα συντάξουν υπάλληλοι του Υπουργείου καθώς και οποιουδήποτε άλλου υλικού θεωρήσει το ΙΑΖΩΜΑ απαραίτητο για την υλοποίηση, εκµετάλλευση και διάθεση στο εµπόριο της εφαρµογής ψηφιακής ξενάγησης -όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω- σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης. 2. Ως Εφαρµογή νοείται η ανάπτυξη συγκεκριµένης καινοτόµου εφαρµογής για 'έξυπνες' συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smart phones) καθώς και για λοιπές φορητές συσκευές που ενσωµατώνουν τεχνολογίες αφής και παρόµοια τεχνολογικά χαρακτηριστικά, όπως - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- αναφέρονται οι συσκευές ipod Touch, ipad και Galaxy Tab, και η οποία θα περιλαµβάνει λογισµικό που θα αναπτυχθεί από το ΙΑΖΩΜΑ το ίδιο ή µέσω τρίτων που θα επιτρέπει τη λειτουργία της Εφαρµογής και τη διαδραστική πλοήγηση στο περιεχόµενό της συµπεριλαµβανοµένου του Περιεχοµένου της, όπως αυτό ορίζεται κατωτέρω. 3. Ως 'ΚΑΣ' νοείται το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο. 4. Ως 'ΚΥΑ' νοείται η υπ' αριθ. ΥΠΠΟΤ/ ΟΕΠΥ/ ΜΕΕΠ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/ (ΦΕΚ 3046/Β/ ) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε από τη µε αριθ. ΥΠΠΟΤ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569/ (ΦΕΚ 648/Β/ ) Κ.Υ.Α., όπως αυτή ισχύει σε συνδυασµό µε τις µη καταργηθείσες διατάξεις της υπ' αριθµ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ Γ2/ Φ51-5/ (ΦΕΚ 1491/Β/ ). 5. Ως 'Λογαριασµός ΤΑΠΑ' νοείται ο λογαριασµός /4 (IBAN GR ) της Τράπεζας της Ελλάδος στο όνοµα του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ). 6. Ως Περιεχόµενο νοείται η επεξεργασία του Υλικού καθώς και οποιωνδήποτε άλλων έργων, πληροφοριών, δεδοµένων ή µεταδεδοµένων κριθούν απαραίτητα από το ΙΑΖΩΜΑ ή από τους τρίτους που θα χρησιµοποιήσει το ΙΑΖΩΜΑ για την υλοποίηση, εµπορική εκµετάλλευση και διάθεση της Εφαρµογής στο εµπόριο µέσω ηλεκτρονικών καταστηµάτων ή/και µε άλλους τρόπους σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα σύµβαση. 7. Ως Πλατφόρµα Ανάπτυξης νοούνται ενδεικτικά οι τεχνικές πλατφόρµες ανάπτυξης ios της εταιρείας Apple και Android της εταιρείας Google. 8. Ως 'ΤΑΠΑ' νοείται το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. 9. Ως Υλικό νοούνται α) οι αναλογικές ή/και ψηφιακές απεικονίσεις, οπτικοακουστικό υλικό, κείµενα και πληροφορίες του Χώρου που ανήκουν στη ΓΓΠ και οι οποίες θα παρασχεθούν στο ΙΑΖΩΜΑ στη βάση της παρούσας σύµβασης για την υλοποίηση του Έργου, β) οι αναλογικές ή/και ψηφιακές απεικονίσεις, οπτικοακουστικό υλικό, κείµενα και πληροφορίες του Χώρου που θα δηµιουργήσει το ΙΑΖΩΜΑ το ίδιο ή µέσω τρίτων για τον ίδιο σκοπό ύστερα από πρόσβαση που θα του εξασφαλίσει η ΓΓΠ στον Χώρο, καθώς και γ) οι 2

3 αναλογικές ή/και ψηφιακές απεικονίσεις του Χώρου, οπτικοακουστικό υλικό και πληροφορίες που το ΙΑΖΩΜΑ έχει ήδη στην κατοχή του και σχετίζονται µε τον Χώρο. Υλικό δύναται να δοθεί στο ΙΑΖΩΜΑ και από τρίτο φορέα, ο οποίος θα έχει χωριστή συµφωνία µε το ΙΑΖΩΜΑ, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης έγκρισης της ΓΓΠ, κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης του ΚΑΣ. Σε περίπτωση επικαιροποίησης του Υλικού και ενδεχόµενης αναγκαίας φωτογράφισης και κινηµατογράφησης, είναι απαραίτητη η προηγούµενη έγγραφη συµφωνία µεταξύ του ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και της ΓΓΠ για τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 10. Ως Χώρος νοείται ο αρχαιολογικός χώρος των ελφών, ο οποίος προστατεύεται ως εθνική πολιτιστική κληρονοµιά σύµφωνα µε τον νόµο 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» και άλλες σχετικές διατάξεις, ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στον κατάλογο µε τα µνηµεία Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Unesco. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η υλοποίηση του Έργου από το ΙΑΖΩΜΑ. 2. Η υλοποίηση της Εφαρµογής θα διεξαχθεί είτε από το ΙΑΖΩΜΑ είτε από τρίτους που θα επιλέξει το ΙΑΖΩΜΑ µε δική του ευθύνη. 3. Η Εφαρµογή πρέπει να µπορεί να λειτουργήσει στην Πλατφόρµα Ανάπτυξης. 4. Η διάθεση και εµπορική εκµετάλλευση της Εφαρµογής θα γίνεται µέσω ειδικών ηλεκτρονικών καταστηµάτων πώλησης ιδίως των κατασκευαστών της Πλατφόρµας Ανάπτυξης, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται το App Store της εταιρείας Apple και το Android Market της εταιρείας Google, καθώς και µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο κρίνει το ΙΑΖΩΜΑ σκόπιµο. 5. Η παρούσα σύµβαση αφορά αποκλειστικά και µόνον στον Χώρο. ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 1. Η ΓΓΠ υποχρεούται να παρέχει στο ΙΑΖΩΜΑ µέσω των κατά τόπους και εκάστοτε αρµόδιων υπηρεσιών του το Υλικό έναντι χρηµατικού αντιτίµου (τιµήµατος), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας. 2. Εάν για την συµπλήρωση του Υλικού απαιτείται η δηµιουργία νέου ψηφιακού υλικού, η ΓΓΠ θα παρέχει άδεια εισόδου στον Χώρο στο ΙΑΖΩΜΑ ή σε τρίτους, µε τους οποίους το ΙΑΖΩΜΑ θα έχει συµβληθεί προκειµένου να φωτογραφίσουν ή/και κινηµατογραφήσουν ό,τι κρίνουν απαραίτητο από τον Χώρο για τη συµπλήρωση του Υλικού, διευκολύνοντας διοικητικά και τεχνικά τη λήψη των απαιτούµενων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων, τηρώντας τη σχετική νοµοθεσία, σεβόµενο τα πνευµατικά ή άλλα δικαιώµατα των ανασκαφέων σε σχέση µε αδηµοσίευτο υλικό και ακολουθώντας την τεχνική καθοδήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών αναφορικά µε ευπαθή ευρήµατα/µνηµεία. 3. Τα τέλη που αφορούν στην ενδεχόµενη λήψη των σχετικών φωτογραφιών και στην κινηµατογράφηση του Χώρου, θα πρέπει να προκαταβληθούν µε βάση τα α. 46 παρ. 4, 7 και 8 του ν. 3028/2002 και της Κ.Υ.Α. στο Λογαριασµό ΤΑΠΑ. 4. Το ΙΑΖΩΜΑ υποχρεούται να καταθέτει σε ψηφιακή µορφή αντίγραφα του Υλικού που έχει στην κατοχή του ή θα δηµιουργήσει στη ΓΓΠ. 3

4 5. Για την υλοποίηση, διάθεση και εµπορική εκµετάλλευση της Εφαρµογής το ΙΑΖΩΜΑ έχει υποχρέωση να συνάψει µε τρίτους όλες τις απαραίτητες συµφωνίες και συµβάσεις στο όνοµά του και µε δική του ευθύνη. Οφείλει δε να γνωστοποιεί στους ανωτέρω τις υποχρεώσεις του, όπως προκύπτουν από την παρούσα. 6. Η υλοποίηση της Εφαρµογής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να είναι έτοιµη προς διάθεση στο κοινό σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Η Εφαρµογή θα υποβληθεί στη ΓΓΠ προς έγκριση του Περιεχοµένου και της ίδιας της Εφαρµογής, κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης του ΚΑΣ. Η έγγραφη έγκριση από τη ΓΓΠ θα πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά την υποβολή της Εφαρµογής σε αυτήν. 7. Η ΓΓΠ δεν έχει καµία ευθύνη για την εγκατάσταση τεχνικής υποδοµής καθώς και για οποιοδήποτε ζήτηµα που σχετίζεται µε αυτήν και τη σύνδεση των επισκεπτών στο διαδίκτυο προκειµένου να κατεβάσουν την Εφαρµογή. 8. Το ΙΑΖΩΜΑ αναλαµβάνει τη διοίκηση, παρακολούθηση και εκτέλεση του Έργου σύµφωνα µε την παρούσα καθώς και την επικαιροποίηση της Εφαρµογής και του Περιεχοµένου της σύµφωνα µε τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας ή/και τις νέες αρχαιολογικές ή άλλες πληροφορίες ή εξελίξεις σε σχέση µε τον Χώρο. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΙΜΗΜΑ 1. Το ΙΑΖΩΜΑ θα αποφασίζει για την τιµή διάθεσης της Εφαρµογής στην αγορά, αφού προβεί στην απαραίτητη έρευνα αγοράς και θα γνωστοποιεί τόσο την έρευνα της αγοράς όσο και τη σχετική τιµή στη ΓΓΠ. 2. Το ΙΑΖΩΜΑ έχει την υποχρέωση να καταβάλει στο ΤΑΠΑ ποσοστό 25% επί της λιανικής τιµής πώλησης της εφαρµογής στον τελικό αποδέκτη/καταναλωτή. 3. εν είναι δυνατή η άνευ αντιτίµου (δωρεάν) διάθεση της Εφαρµογής στο κοινό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της ΓΓΠ. ΑΡΘΡΟ 5 ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 1. Σε περίπτωση που το ΙΑΖΩΜΑ ή οποιοσδήποτε τρίτος έχει αναλάβει εκ µέρους του την προώθηση, εµπορική εκµετάλλευση και διάθεση της Εφαρµογής ή τµηµάτων αυτής στο καταναλωτικό κοινό επιθυµεί να ενσωµατώσει ή συνοδεύσει ή συσχετίσει την Εφαρµογή µε διαφηµίσεις ή οποιουδήποτε είδους προωθητικό υλικό θα πρέπει να λάβει πρώτα την έγγραφη έγκριση της ΓΓΠ. Το ΙΑΖΩΜΑ έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει τον παρόντα όρο στους τρίτους µε τους οποίους θα συµβληθεί ή άλλως συνεργαστεί για τον σκοπό αυτόν. 2. Σε περίπτωση έγγραφης έγκρισης από τη ΓΓΠ για τη συµπερίληψη διαφηµίσεων στην Εφαρµογή ή σε σχέση µε αυτή η ΓΓΠ θα λάβει το 20% επί των ακαθάριστων εσόδων του ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ που προέρχονται από τις συγκεκριµένες διαφηµίσεις, το οποίο θα καταβληθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6.Το ΙΑΖΩΜΑ µπορεί να ενσωµατώσει διαφηµιστικό ή άλλους είδους προωθητικό υλικό στην Εφαρµογή χωρίς κόστος, µόνο αν αυτό σχετίζεται µε την προώθηση και τη διαφήµιση χορηγών του. Θα απαιτείται ωστόσο η προηγούµενη έγγραφη έγκριση της ΓΓΠ. ΑΡΘΡΟ 6 4

5 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 1. Τα έσοδα που αντιστοιχούν στη ΓΓΠ από τη διάθεση και εκµετάλλευση της Εφαρµογής από το ΙΑΖΩΜΑ ή από τρίτους µε τους οποίους το ΙΑΖΩΜΑ θα συµβληθεί για την εµπορική εκµετάλλευση της Εφαρµογής, ιδίως µέσω ηλεκτρονικών καταστηµάτων πώλησης, θα εκκαθαρίζονται και θα καταβάλλονται στη ΓΓΠ ως ακολούθως: Οι µηνιαίες εκκαθαρίσεις του ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, οι µηνιαίες εκκαθαρίσεις που εκδίδουν τα ηλεκτρονικά καταστήµατα ή οποιοδήποτε άλλο σηµείο πώλησης, καθώς και πίνακες για τη διανοµή των εσόδων που προκύπτουν από τις πωλήσεις και από τις διαφηµίσεις µεταξύ του ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και της ΓΓΠ θα υποβάλλονται µέσα στον επόµενο από την εκκαθάριση µήνα στη ΓΓΠ. Το ΤΑΠΑ αµέσως µετά τη λήψη της εκκαθάρισης θα προβαίνει στην έκδοση προς το ΙΑΖΩΜΑ του νόµιµου φορολογικού στοιχείου, το οποίο θα συµπεριλαµβάνει τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Η εξόφληση των ως άνω φορολογικών στοιχείων από το ΙΑΖΩΜΑ θα γίνεται εντός µηνός από την έκδοσή τους µε κατάθεση στον Λογαριασµό ΤΑΠΑ. 2. Η ΓΓΠ µπορεί να ζητήσει -εκτός των αναφεροµένων στην παράγραφο 1- και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιµο για τη διαπίστωση της διάθεσης και εµπορικής εκµετάλλευσης της Εφαρµογής. Η ΓΓΠ έχει επίσης το δικαίωµα -εάν και εφόσον κρίνει σκόπιµο-να ορίσει ορκωτούς ελεγκτές προκειµένου να ελεγχθούν τα στοιχεία του ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ που σχετίζονται µε το Έργο και την εµπορική εκµετάλλευση και διάθεση της Εφαρµογής στο κοινό. ΑΡΘΡΟ 7 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1. Για την υλοποίηση του Έργου θα γίνει χρήση του Υλικού. Για την υλοποίηση της Εφαρµογής θα γίνει αξιοποίηση και επεξεργασία του Υλικού προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Περιεχοµένου της Εφαρµογής. 2. Η ΓΓΠ παραχωρεί στο ΙΑΖΩΜΑ µη αποκλειστική άδεια αναπαραγωγής, χρήσης, επεξεργασίας, εκµετάλλευσης και διάθεσης στο κοινό εκείνου του µέρους του Υλικού, στο οποίο η ΓΓΠ έχει δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώµατα ή άλλα συναφή δικαιώµατα προκειµένου το ΙΑΖΩΜΑ -ή οι τρίτοι µε τους οποίους θα συµβληθεί για την υλοποίηση της Εφαρµογής- να το χρησιµοποιήσει και αξιοποιήσει, όπως κρίνει σκόπιµο για τους σκοπούς του Έργου. 3. Το ΙΑΖΩΜΑ παραχωρεί στη ΓΓΠ µη αποκλειστική άδεια αναπαραγωγής, χρήσης, επεξεργασίας, εκµετάλλευσης και διάθεσης στο κοινό εκείνου του µέρους του Υλικού στο οποίο το ΙΑΖΩΜΑ έχει δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώµατα προκειµένου η ΓΓΠ να το χρησιµοποιήσει, όπως επιθυµεί και χωρίς κανέναν περιορισµό. 4. Συνιστά υποχρέωση και ευθύνη του ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ να έχει λάβει σχετικά όλες τις απαραίτητες άδειες διανοητικής ιδιοκτησίας και συναφών δικαιωµάτων από τρίτους (π.χ. φωτογράφους, λήπτες κινηµατογράφησης, µοντέρ, κ.ο.κ.), οι οποίες είναι απαραίτητες προκειµένου η ΓΓΠ να έχει την άδεια χρήσης του Υλικού σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 5. Η ΓΓΠ και το ΙΑΖΩΜΑ έχουν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικά 5

6 δικαιώµατα πάνω στο Περιεχόµενο, για την εκµετάλλευση του οποίου για σκοπό άλλο εκτός του περιγραφοµένου στην παρούσα απαιτείται προηγούµενη έγγραφη έγκριση της ΓΓΠ κατόπιν γνωµοδότησης του ΚΑΣ ή του ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ανάλογα µε το ποιος αιτείται την άδεια. 6. Το ΙΑΖΩΜΑ απαγορεύεται να προβεί σε οποιαδήποτε χρήση, εκµετάλλευση ή παραχώρηση σε τρίτους του Υλικού, επί του οποίου η ΓΓΠ έχει δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώµατα, δικαιώµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς ή συναφή δικαιώµατα και η οποία δεν σχετίζεται µε το Έργο ή/και την Εφαρµογή. 7. Το ΙΑΖΩΜΑ οφείλει να διασφαλίσει ότι το µέρος εκείνο του Υλικού στο οποίο διατηρεί δικαιώµατα, η Εφαρµογή και το Περιεχόµενο δεν παραβιάζουν δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, πνευµατικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώµατα, δικαιώµατα στην προσωπικότητα, προσωπικά δεδοµένα, και άλλα συναφή δικαιώµατα. Σε περίπτωση που εγερθούν αξιώσεις κατά της ΓΓΠ σε σχέση µε το περιεχόµενο της Εφαρµογής λόγω προσβολής δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων ή εν γένει παραβίασης του νόµου το ΙΑΖΩΜΑ αναλαµβάνει το ρόλο δικονοµικού εγγυητή σε πιθανή δικαστική διαµάχη υποχρεούµενο σε κάθε περίπτωση να αποζηµιώσει τη ΓΓΠ για κάθε θετική ή αποθετική της ζηµία συµπεριλαµβανοµένων των δικαστικών εξόδων. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ 1. Η Εφαρµογή θα πρέπει να αναφέρει ευκρινώς και µε σαφήνεια -ιδίως στην αρχική οθόνη της κάθε εφαρµογής- ένδειξη των δικαιωµάτων της ΓΓΠ, η οποία θα συνίσταται στην αναγραφή ΙΑΖΩΜΑ ΓΓΠ/ΥΠΑΙΘΠΑ. 2. Υλικό, το οποίο είτε θα προέρχεται είτε θα σχετίζεται µε κάποιο µουσείο, το οποίο ανήκει στην αρµοδιότητα της ΓΓΠ µε την αρµόδια υπηρεσία αρχαιοτήτων ή τη ΓΓΠ, θα πρέπει να περιλαµβάνει κατά την εκµετάλλευση και διάθεσή του στο κοινό σαφή ένδειξη της προέλευσής του, µέσω της παράθεσης του λογοτύπου ή σήµατος ή διακριτικού γνωρίσµατος των ανωτέρω. 3. Η Εφαρµογή θα πρέπει να αναφέρει τα ονόµατα αυτών που έχουν δηµιουργήσει το Υλικό. ΑΡΘΡΟ 9 ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το ΙΑΖΩΜΑ δικαιούται να αναθέσει την υλοποίηση µέρους ή του συνόλου του Έργου σε τρίτους, οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, εµπειρία και εχέγγυα για την υλοποίηση του και εγγυάται την ορθή και εµπρόθεσµη εκπλήρωσή του. Το ΙΑΖΩΜΑ υποχρεούται να δεσµεύσει τους ως άνω τρίτους, ώστε να µην χρησιµοποιήσουν το Έργο ή ο,τιδήποτε σχετίζεται ή έχει δηµιουργηθεί για το Έργο η σε σχέση µε αυτό για λόγους άλλους πέραν των προβλεποµένων στην παρούσα.. Η εκχώρηση αυτή δεν µπορεί να συνεπάγεται κανένα βάρος -οικονοµικό ή άλλο- για τη ΓΓΠ. ΑΡΘΡΟ 10 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το ΙΑΖΩΜΑ οφείλει να εφαρµόσει αποτελεσµατικά τεχνολογικά µέτρα προστασίας σύµφωνα µε 6

7 τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας προκειµένου να αποφευχθεί η παράνοµη αναπαραγωγή και διάθεση της Εφαρµογής. ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΗΣ 1. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης καταγγελία µπορεί να γίνει µόνο για σπουδαίο λόγο. Σε περίπτωση ανανέωσης της σύµβασης καταγγελία µπορεί να γίνει από τα συµβαλλόµενα µέρη για οποιονδήποτε λόγο. Η λύση της σύµβασης λόγω καταγγελίας επέρχεται µε άµεση ισχύ µετά την παρέλευση µηνός από την έγγραφη κοινοποίησή της στο άλλο µέρος. 2. Σε περίπτωση καταγγελίας κανένα εκ των δύο µερών δεν θα έχει έναντι του άλλου αξίωση αποζηµίωσης για τη βλάβη που τυχόν υπέστη από την καταγγελία. 3. Σε περίπτωση καταγγελίας το ΙΑΖΩΜΑ ή τρίτοι µε τους οποίους έχει συµβληθεί για τις ανάγκες του Έργου υποχρεούται να παύσουν οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή, εκµετάλλευση ή διάθεση της Εφαρµογής -και ιδίως διάθεση της Εφαρµογής από ηλεκτρονικά καταστήµατα πώλησης- καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια αφορά στο Έργο. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί ή δεν καταστεί δυνατό τη ΓΓΠ θα έχει αξιώσεις αποζηµίωσης κατά του ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν διαφυγόντων κερδών. 4. Στην περίπτωση καταγγελίας η εκκαθάριση των εσόδων θα γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας. 5. Η καθυστέρηση άσκησης του δικαιώµατος καταγγελίας -εφόσον προκύψει σχετικός λόγοςαπό οποιοδήποτε από τα δύο µέρη δεν αποδυναµώνει το δικαίωµα καταγγελίας του µέρους αυτού. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ Η ισχύς της παρούσας σύµβασης άρχεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της από τα συµβαλλόµενα µέρη και λήγει την 31η εκεµβρίου Για την ανανέωση της σύµβασης απαιτείται προηγούµενη έγκριση της ΓΓΠ ύστερα από σχετική γνωµοδότηση του ΚΑΣ. Η διαδικασία ανανέωσης ενεργοποιείται µε αίτηση του ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες πριν τη λήξη της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 13 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ Το ΙΑΖΩΜΑ διαβεβαιώνει τη ΓΓΠ ότι το Έργο εµπίπτει εντός των σκοπών του Καταστατικού του και υφίσταται σχετική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του που του επιτρέπει να προβεί στην υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο. 2. Οποιαδήποτε διαφωνία ως προς την ερµηνεία όρου της παρούσας σύµβασης και γενικά της υλοποίησης του Έργου θα λύεται πάντοτε µέσα σε πλαίσιο αγαστής και καλής συνεργασίας που 7

8 χαρακτηρίζει και διέπει τις σχέσεις της ΓΓΠ και του ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό αρµόδια για την επίλυση της διαφοράς ορίζονται τα ικαστήρια των Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 15 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η παρούσα σύµβαση υπερτερεί οποιασδήποτε προηγούµενης συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών και αποτελεί τη µοναδική συµφωνία µεταξύ τους για το Έργο. 2. Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης είναι ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης. Οι όροι της σύµβασης µπορούν να τροποποιηθούν µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων. Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία πρωτότυπα και έλαβε κάθε συµβαλλόµενο µέρος από ένα. ΓΙΑ ΤΗ ΓΓΠ/ΥΠΑΙΘΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΖΩΜΑ 8

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. για την είσπραξη λογαριασμών Τηλεπικοινωνιακών Τελών Ο.Τ.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. για την είσπραξη λογαριασμών Τηλεπικοινωνιακών Τελών Ο.Τ.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. για την είσπραξη λογαριασμών Τηλεπικοινωνιακών Τελών Ο.Τ.Ε. Στην Αθήνα σήμερα../. /2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. «Σύµβουλος Παροχής Εξειδικευµένων και Τεχνικών Υπηρεσιών υπέρ του Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. «Σύµβουλος Παροχής Εξειδικευµένων και Τεχνικών Υπηρεσιών υπέρ του Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Στην Καβάλα σήµερα την. ηµέρα., µεταξύ αφενός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ ΑΜΘ που εδρεύει στην Καβάλα στον Αγ. Λουκά (ΤΚ 65404) µε ΑΦΜ 090140841 και ΟΥ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Α ΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Α ΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Α ΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου:1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ.) Κενή σελίδα 2 Συντοµεύσεις Ακρωνύµια Α.Ε.Ι. Ε.Α.Η.Σ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η. Στην Αθήνα σήμερα../../2014 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Επαγγελματίες Πράκτορες Παιγνιδιών Πρόγνωσης Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Π Ι Λ Ο Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ O T E TV GO Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ω Σ 3 1-12- 2015

Α Ι Τ Η Σ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Π Ι Λ Ο Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ O T E TV GO Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ω Σ 3 1-12- 2015 Α Ι Τ Η Σ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Π Ι Λ Ο Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ O T E TV GO Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ω Σ 3 1-12- 2015 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Α.Φ.Μ.: EMAIL: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OTS» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 44.649,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337. «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς»

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337. «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς» Ανάπτυξη και Εφαρµ ογή Συστηµ άτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµ αρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE κινητή σταθερή internet ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Α.Φ.Μ.: 099936189 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03 ΤΗΛ: 210 6158000

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Σύµβασης 9/2014

Αριθ. Σύµβασης 9/2014 Σελ. 1 / 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Σύµβασης 9/2014 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SERVICE LEVEL AGREEMENT SLA) ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 41/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Έγκριση σύμβασης χορηγίας μεταξύ Cyta

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ VELISTER LTD 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρούσα σύμβαση η εταιρεία με την επωνυμία Volterra Aνώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ενέργειας με αρ. μητρώου συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής :

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/3/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα