ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε κε θαπιακά νμηάο. Γηαζηάζεηο: 210x100x40-75 εθ (ΜxΠxΤ). Κνκνδίλν: Σν θαπάθη, πιατλά, ε πιάηε θαη ε βάζε θαζώο θαη ην ζπξηάξη λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 18ρηι. ακθίπιεπξα επελδπκέλε κε θαπιακά νμηάο. νπκηέ: Να είλαη θαηάιιειν γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο θιίλεο, λα απνηειείηαη από νξζνπεδηθό μύιν, λα έρεη ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνύδξαο. ηξώκα: ηξώκα νηθηαθήο θιίλεο, νξζνπεδηθνύ ηύπνπ, πάρνπο 15cm, κε ρεηξνιαβέο γηα ηελ επρεξή κεηαθίλεζή ηνπ. Απνηειείηαη από ην εζσηεξηθό, ηε ζήθε θαη ην θάιπκκα. Σν εζσηεξηθό ηνπ ζηξώκαηνο θαηαζθεπάδεηαη από αθξό πνιπαηζέξα, ππθλόηεηαο 40kg/m3, πςειήο ειαζηηθόηεηαο, δηάξθεηαο ζηνλ ρξόλν, κε θνληνξηνπνηνύκελν, νκνηνγελέο, ρσξίο ζρηζίκαηα ή άιια ειαηηώκαηα. Ζ ζήθε θαιύπηεη απνιύησο ην ζηξώκα θαη θαηαζθεπάδεηαη από ύθαζκα κε ηνπιάρηζηνλ 80% πεξηεθηηθόηεηα ζε βακβάθη. Σν θάιπκκα θαιύπηεη απνιύησο ην ζηξώκα θαη θαηαζθεπάδεηαη από πιηθό πιελόκελν, αληηζηαηηθό, άθαπζην, αδηάβξνρν. Σν θάιπκκα είλαη αθαηξεηό κέζσ θεξκνπάξ δηπιήο ελέξγεηαο. Σν θεξκνπάξ θαη νη ξαθέο ζα είλαη ζην κέζνλ ηνπ πάρνπο γηα κεγαιύηεξε αληνρή θαη κείσζε ηεο θζνξάο ησλ πθαζκάησλ. Σν ζηξώκα ζα είλαη ζπκβαηό κε Ε0Α00 Κιίλε Οηθηαθή Μνλή. 1.5 RECEPTION ζηις δύο ειζόδοσς Οη επηθάλεηεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από κνξηνζαλίδα επελδεδπκέλε κε κειακίλε πάρνπο 38 ρηι. θαη είλαη εμνπιηζκέλεο κε εηδηθνύο ζπλδέζκνπο γηα ηελ ζηήξημή ηνπο πάλσ ζηνπο άμνλεο ησλ πνδηώλ. Οη επηθάλεηεο γθηζέ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο είηε από κνξηνζαλίδα επελδεδπκέλε κε κειακίλε πάρνπο 18 ρηι. Οη κεηώπεο δύλαηαη λα είλαη κεηαιιηθέο δηάηξεηεο ή μύιηλεο δηαθνζκεκέλεο κε κεηαιιηθέο ισξίδεο. Γηαζηάζεηο: 200x80x110εθ (ΜxΠxΤ). 1.6 ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔ ΤΡΣΑΡΟΘΖΚΖ (Κωδικός: Ε1Α01) Σν Γραθείο απνηειείηαη από ηα εμήο κέξε: Δπηθάλεηα Δξγαζίαο (ηεκ. 1): Καηαζθεπάδεηαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πςειήο πηέζεσο 3 ζηξώζεσλ, πάρνπο 25 ρηιηνζηώλ, επελδπκέλε ακθηπιεύξσο κε κειακηληθό, laminate πάρνπο 0,3mm ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. Πεξηκεηξηθά, ε επηθάλεηα εξγαζίαο έρεη ηαηλία ABS, πάρνπο 3mm ζηξνγγπιεκέλε ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. Από ηελ θάησ όςε ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο, βξίζθνληαη ελζσκαησκέλεο, θσιηέο κε ζπείξσκα, γηα ηε ζύλδεζε ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο κε ηα μύιηλα πόδηα. Σα αλσηέξσ ηκήκαηα ζπλαξκνινγνύληαη κεηαμύ ηνπο, κε ηε ρξήζε θαηαιιήισλ βηδώλ ηύπνπ allen. Καιύπηξα πνδηνύ (ηεκ. 1): Δίλαη δηαζηάζεσλ 180x62εθ πεξίπνπ. Καηαζθεπάδεηαη από ραιύβδηλε ιακαξίλα πάρνπο 0,8mm, δηακνξθσκέλε θαηαιιήισο, έηζη ώζηε λα πξνζαξκόδεηαη ζηνλ θνξκό ηνπ κεηαιιηθνύ πνδηνύ. Ζ θαιύπηξα ηνπ κεηαιιηθνύ

2 πνδηνύ κπνξεί λα αθαηξείηαη θαη λα επαλαηνπνζεηείηαη πνιύ εύθνια, ρσξίο ηε ρξήζε εξγαιείσλ Ζ σρηαροθήκη απνηειείηαη από ηα εμήο κέξε: ώκα ζπξηαξηέξαο (ηεκ. 1) Καπάθη: Καηαζθεπάδεηαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πςειήο πηέζεσο 3 ζηξώζεσλ, πάρνπο 25 ρηιηνζηώλ, επελδπκέλε ζηηο εμσηεξηθέο ηνπιάρηζηνλ επηθάλεηεο, ακθηπιεύξσο κε κειακηληθό, laminate πάρνπο 0,3mm ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. Πεξηκεηξηθά, ε επηθάλεηα εξγαζίαο έρεη ηαηλία ABS, πάρνπο 3mm ζηξνγγπιεκέλε ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. Ζ πθή θαη ην ρξώκα ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηα γξαθεία. Πιατλά, βάζε, πιάηε: Καηαζθεπάδνληαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πςειήο πηέζεσο 3 ζηξώζεσλ, πάρνπο 18mm, επελδπκέλε ακθηπιεύξσο κε κειακίλε laminate πάρνπο 0,3mm. ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. Τπάξρνπλ πεξηκεηξηθά ηαηλίεο ABS πάρνπο 0,5mm, ζηξνγγπιεκέλεο ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. Ζ πθή θαη ην ρξώκα ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηα γξαθεία. Μνιπβνζήθε : θαηαζθεπάδεηαη από εληζρπκέλν αληηζηαηηθό κνξθνπνηεκέλν πνιπζηπξέλην, κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο ζήθεο γηα κηθξναληηθείκελα. Δζσηεξηθό ζπξηαξηώλ: Καηαζθεπάδεηαη ζε δύν βάζε, από ιακαξίλα καύξε, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 0,75mm, θαηάιιεια θνκκέλε θαη κνξθνπνηεκέλε ζε θαινύπη, ρξσκαηηζκέλε κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ. Σα πιατλά ησλ ζπξηαξηώλ κεγάινπ βάζνπο θέξνπλ θαηάιιειεο εγθνπέο αλά 20mm γηα ηνπνζέηεζε εγθάξζησλ κεηαιιηθώλ δηαρσξηζηηθώλ ρξσκαηηζκέλσλ κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ. Γίλεηαη απνδεθηή θαη θαηαζθεπή από πιαζηηθό ρπηνπξεζζαξηζηό πιηθό πςειήο αληνρήο. Οη νδεγνί ησλ ζπξηαξηώλ είλαη «βαξέσο ηύπνπ» θαη θαηαζθεπάδνληαη από ραιύβδηλα ειάζκαηα πάρνπο 2mm, αλνμείδσηα θαη δηαζέηνπλ λάηινλ ξνπιεκάλ νιίζζεζεο, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ 1.7 ΗΜΑΣΗΟΘΖΚΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ (Κωδικός: Ε1Γ00) Γηαζηάζεηο: 40x40x170εθ (ΜxΒxΤ) Να έρεη θιείδσκα αζθαιείαο θαη λα ππάξρεη ξάθη ζην άλσ κέξνο. Δπίζεο λα ππάξρνπλ κεηαιιηθνί γάληδνη γηα ην θξέκαζκα ξνύρσλ. Ζ πόξηα λα δέλεηαη κε κεηαιιηθνύο κεληεζέδεο γηα θαιύηεξε ζηήξημε, όπσο επίζεο θαη λα ππάξρεη κεηαιιηθό λεύξν ζην εζσηεξηθό ηεο πόξηαο θαη λα ππάξρνπλ πεξζίδεο αεξηζκνύ ζην θάησ κέξνο ηεο πόξηαο. Να είλαη βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ Α πνηόηεηαο θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζύκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνύο Καλνληζκνύο. 1.8 ΔΡΜΑΡΗΟ ΚΛΔΗΣΟ (Κωδικός: Ε1Γ00) Γηαζηάζεηο: 80x41x80 εθ (ΠxΜxΤ) Καπάθη (ηεκ. 1): Καηαζθεπάδεηαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πςειήο πηέζεσο ηξηώλ ζηξώζεσλ, πάρνπο 25 ρηι., επελδπκέλε ακθηπιεύξσο κε κειακηληθό laminate πάρνπο 0,3ρηι. ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο Πεξηζώξηα: ην κήθνο έρεη ηαηλία ABS πάρνπο 3 ρηι. ζηξνγγπιεκέλε ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. ην πιάηνο έρεη ηαηλία ABS πάρνπο 0,5 ρηι. θαη ζηηο δύν πιεπξέο, ζηξνγγπιεκέλεο ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. Ζ πθή θαη ην ρξώκα ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηα γξαθεία. Τπνδνρέο ζύλδεζεο: Τπάξρνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο νπέο γηα ηελ ππνδνρή ησλ ζπλδεηηθώλ εμαξηεκάησλ όπσο π.ρ. ζηεξίγκαηα θηλεηώλ ξαθηώλ, κεληεζέδεο, νδεγνί αξρεηνζεθώλ θ.ιπ. Πιατλά (ηεκ. 2): Καηαζθεπάδνληαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πςειήο πηέζεσο 3 ζηξώζεσλ, πάρνπο 18 ρηι., επελδπκέλε ακθηπιεύξσο κε κειακίλε laminate πάρνπο 0,3ρηι ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. Πεξηζώξηα: Με ηελ ίδηα ηερλνηξνπία ππάξρνπλ

3 πεξηκεηξηθά, ηαηλίεο ABS πάρνπο 0,5ρηι. ζηξνγγπιεκέλεο ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. Ζ πθή θαη ην ρξώκα ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηα γξαθεία θαη ζα πεξηγξάθεηαη επαθξηβώο ζηελ ρξσκαηηθή κειέηε ηνπ θηηξίνπ. Βάζε (ηεκ. 1): Καηαζθεπάδεηαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πςειήο πηέζεσο 3 ζηξώζεσλ, πάρνπο 18 ρηι., επελδπκέλε ακθηπιεύξσο κε κειακίλε laminate πάρνπο 0,3 ρηι ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. Πεξηζώξηα: Με ηελ ίδηα ηερλνηξνπία ππάξρνπλ πεξηκεηξηθά ηαηλίεο ABS πάρνπο 0,5 ρηι. ζηξνγγπιεκέλεο ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. Πιάηε (ηεκ. 1): Καηαζθεπάδεηαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πςειήο πηέζεσο ηξηώλ ζηξώζεσλ, πάρνπο 18 ρηι., επελδπκέλε ακθηπιεύξσο κε κειακίλε laminate πάρνπο 0,3 ρηι ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. Πεξηζώξηα: Με ηελ ίδηα ηερλνηξνπία ππάξρνπλ πεξηκεηξηθά, ηαηλίεο ABS πάρνπο 0,5 ρηι. ζηξνγγπιεκέλεο κε αθηίλα R 0,5 ρηι. ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. Ράθη θηλεηό (ηεκ. 2): Καηαζθεπάδεηαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πςειήο πηέζεσο ηξηώλ ζηξώζεσλ, πάρνπο 18 ρηι., επελδπκέλε ακθηπιεύξσο κε κειακίλε laminate πάρνπο 0,3 ρηι ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. Πεξηζώξηα: Με ηελ ίδηα ηερλνηξνπία ππάξρνπλ πεξηκεηξηθά, ηαηλίεο ABS πάρνπο 0,5 ρηι. ζηξνγγπιεκέλεο ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. Σν θηλεηό ξάθη ιόγσ ηεο ππνδνκήο πξνδηάηξεζεο ησλ πιατλώλ ησλ εξκαξίσλ, έρεη δπλαηόηεηα θάζεηεο κεηαθίλεζεο αλά 32 ρηι, κε ηελ ρξήζε θαιαίζζεησλ αλνμείδσησλ κεηαιιηθώλ ζηεξηγκάησλ. πλδεηηθά εμαξηήκαηα αλνμείδσηα: Ζ ηειηθή ζπλαξκνιόγεζε, γίλεηαη ζσζηά, ηαρύηαηα θαη ζηέξεα κε αλνμείδσηα εμαξηήκαηα ζύλδεζεο. Πέικαηα (ηεκ. 4): Πέικαηα έδξαζεο, θαηαζθεπαζκέλα από αλζεθηηθό πιαζηηθό πιηθό, κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ ύςνπο. Πόξηεο (ηεκ. 2): Καηαζθεπάδεηαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πςειήο πηέζεσο ηξηώλ ζηξώζεσλ, πάρνπο 18 ρηι. επελδπκέλε ακθηπιεύξσο κε κειακίλε laminate πάρνπο 0,3ρηι ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. Πεξηζώξηα: Με ηελ ίδηα ηερλνηξνπία ππάξρνπλ πεξηκεηξηθά, ηαηλίεο ABS πάρνπο 3 ρηι. κε ζηξνγγπιεκέλεο κε αθηίλα R 3 ρηι. ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. Ζ πθή θαη ην ρξώκα ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηα γξαθεία. Πόκνιν-Κιεηδαξηά αζθαιείαο (κε ζπαληνιέηα): Απνηειείηαη από ηα εμήο κέξε: Μεηαιιηθό πόκνιν κε «αθαιό» θιεηδαξηάο, πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζώκα ηεο θιεηδαξηάο, ζώκα θιεηδαξηάο, βέξγα ζπαληνιέηα, γάληδνο βέξγαο ζπαληνιέηαο, ζηήξηγκα άγθηζηξν ζπγθξάηεζεο ηεο βέξγαο ζπαληνιέηαο. Μπηλί πιαζηηθό (ζε όιν ην κήθνο ησλ πνξηώλ): Πιαζηηθό περάθη Μπηλί ηνπνζεηείηαη εζσηεξηθά θαη ζε όιν ην κήθνο ηεο αξηζηεξήο πόξηαο ησλ εξκαξίσλ, γηα λα εμαζθαιηζζεί ηόζν ε θαζαξηόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ησλ εξκαξίσλ (ειεύζεξν ζθόλεο), όζν θαη ε αζόξπβε ιεηηνπξγία ησλ πνξηώλ θαηά ην άλνηγκα θαη θιείζηκό ηνπο. 1.9 ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ (Κωδικός: Ε1Γ10) Γηαζηάζεηο: 140x200 εθ (ΠxΤ) Καπάθη, βάζε: Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25 mm επελδεδπκέλε ακθίπιεπξα κε κειακηληθό laminate ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο Πιατλά: Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα 18mm επελδεδπκέλε ακθίπιεπξα κε Μειακηληθό laminate ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο

4 Πιάηε: Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα 18mm επελδεδπκέλε ακθίπιεπξα κε κειακηληθό laminate ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο Θπξόθπιια: Κξπζηάιιηλα : Γύν (2) ζην επάλσ κέξνο, από θπκέ θξύζηαιιν αζθαιείαο πάρνπο 5 mm κε επηρξσκησκέλα εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο Γύν (2) ζην θάησ κέξνο, από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 18 mm επελδεδπκέλε ακθίπιεπξα κε κειακηληθό laminate ζε ρξώκα 1.10 ΚΑΛΟΓΔΡΟ (Κωδικός: Ε1Ζ01) Γηαζηάζεηο: 170εθ (Τ) Φ40 εθ Μεηαιιηθόο θαηαθόξπθνο ζσιήλαο, πνπ εδξάδεηαη ζε θπθιηθήο κνξθήο βάζε ώζηε λα ζηέθεηαη ειεύζεξα ζην ρώξν. ην άλσ άθξν ηνπ θέξεη ηέζζεξα δεύγε γάληδσλ από δηακνξθσκέλε κεηαιιηθή βέξγα πςειήο αληνρήο. Κάζε δεύγνο απνηειείηαη από έλα κηθξό γάληδν κε θιίζε πξνο ηα πάλσ θαη έλα κεγάιν (π.ρ. ζρήκα ζειηάο, θιπ.) γηα ηελ αλάξηεζε βαξεηώλ ξνύρσλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ (Κωδικός: Ε1Θ00) Γηαζηάζεηο: 120x80 εθ (ΠxΤ) Πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ απηνθεξόκελνο, επίηνηρνο, κε πιάηε από κνξηνζαλίδα κέζεο ππθλόηεηαο (ΜDF) πάρνπο πεξίπνπ 3mm, πιαίζην από κνξηνζαλίδα, επελδεδπκέλε κε κειακηληθό laminate, ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο, πιάηνπο 5 εθ. θαη επηθάλεηα από ραξηνπνιηό (insulite) πάρνπο 12 mm, ρξσκαηηζκέλν κε πιαζηηθό ρξώκα. Έρεη δπλαηόηεηα αλάξηεζεο ζηνλ ηνίρν είηε από ηελ κηθξή είηε από ηελ κεγάιε πιεπξά ηνπ αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη ΣΡΑΠΔΕΗ ΑΛΟΝΗΟΤ, ΚΟΗΣΧΝΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΦΔΗΧΝ (Κωδικός: Ε2Α10) Γηαζηάζεηο: 140x80 x75 εθ (ΜxΠxΤ) Σεηξάγσλν ηξαπέδη γεληθήο ρξήζεο επηθάλεηά ηνπ λα είλαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25 mm, ακθίπιεπξα επελδεδπκέλε κε κειακηληθό laminate ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. θαη ζόθνξα από PVC. Ζ επηθάλεηα ζηεξίδεηαη ζε κεηαιιηθό ηειάξν. Να έρεη ηέζζεξα πόδηα από ραιύβδηλεο θνίιεο δηαηνκέο Φ 6cm θαη ζπλνιηθήο αληνρήο 60 kg/mm 2. Ζ ζηήξημε γίλεηαη πάλσ ζην κεηαιιηθό ηειάξν. Σα πόδηα θέξνπλ αληηνιηζζεηηθά πέικαηα από πνιπακίδην θαη ρξσκαηίδνληαη κε ρξώκην ΣΡΑΠΔΕΗ ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ (Κωδικός: Ε2Α10) Γηαζηάζεηο: 140x80 x78 εθ (ΜxΠxΤ). Οξζνγώλην ηξαπέδη θαγεηνύ ρξήζεο επηθάλεηά ηνπ λα είλαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25 mm, ακθίπιεπξα επελδεδπκέλε 1.14 ΣΡΑΠΔΕΗ ΑΛΟΝΗΟΤ, ΚΟΗΣΧΝΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΦΔΗΧΝ (Κωδικός: Ε2Α10) Γηαζηάζεηο: 140x80 x75 εθ (ΜxΠxΤ) Σεηξάγσλν ηξαπέδη γεληθήο ρξήζεο επηθάλεηά ηνπ λα είλαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25 mm, ακθίπιεπξα επελδεδπκέλε κε κειακηληθό laminate ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. θαη ζόθνξα από PVC. Ζ επηθάλεηα ζηεξίδεηαη ζε κεηαιιηθό ηειάξν. Να έρεη ηέζζεξα πόδηα από ραιύβδηλεο θνίιεο δηαηνκέο Φ 6cm θαη ζπλνιηθήο αληνρήο 60 kg/mm 2. Ζ ζηήξημε γίλεηαη πάλσ ζην κεηαιιηθό ηειάξν. Σα πόδηα θέξνπλ αληηνιηζζεηηθά πέικαηα από πνιπακίδην θαη ρξσκαηίδνληαη κε ρξώκην.

5 1.15 ΚΑΡΔΚΛΑ ΑΝΑΜΟΝΖ (Κωδικός: Ε2Β00) Γηαζηάζεηο: Πιάηε 48x81εθ (ΠxΤ), Έδξα: 52x52x46 εθ (ΜxΠxΤ). Καιύπηεη γεληθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, πξνζσπηθνύ, αζζελώλ θαη επηζθεπηώλ. Κάζηζκα κε ζύκκεηθην κεηαιιηθό θαη μύιηλν ή ζθειεηό θαη ππόζηξσκα πνιπνπξεζάλεο ζηελ έδξα θαη ηελ πιάηε. Σα μύιηλα ζηνηρεία κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ από αλάινγα ζηνηρεία από πνιππξνππιελην Ζ έδξα: είλαη ηεηξάγσλε κε πιεπξά πεξίπνπ 52 cm κε κηθξή θύξησζε γηα εξγνλνκηθνύο ιόγνπο θαη είλαη επελδπκέλε κε πνιπνπξεζάλε (δεξκαηίλε). Έρεη απόζηαζε από ην πάησκα πεξίπνπ 46 cm Ζ πιάηε: είλαη γεληθά ηεηξάγσλε κε επζεηνγελήο αθκέο θαη ειαθξηά θιίζε ζην ύςνο ηεο κέζεο θαη πξνο ηα πίζσ γηα εξγνλνκηθνύο ιόγνπο. Ζ άλσ αθκή ηεο πιάηεο είλαη ζε ύςνο πεξίπνπ 80 cm θαη δελ αθήλεη θελό κε ην θάζηζκα. Δίλαη επελδπκέλε ακθίπιεπξα θαη ζηα πιατλά ηεο κε πνιπνπξεζάλε (δεξκαηίλε) Γηαζέηεη ζηαζεξή ζύλδεζε κε ηνλ θνξκό ηεο θαξέθιαο. Σα πόδηα είλαη από ρπηό αινπκίλην θαη έρνπλ επνμεηδηθή βαθή ή από ραιύβδηλν επηληθεισκέλν ζσιήλα. Καηαιήγνπλ ζε πέικαηα πνπ δηαζέηνπλ πξνζηαζία δαπέδνπ. Οη θαξέθιεο ζα είλαη δπλαηόλ λα ζηνηβαρηνύλ (stackable) ΚΑΡΔΚΛΑ ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ (Κωδικός: Ε2Β00) Γηαζηάζεηο:: 42x41x91 εθ (ΜxΠxΤ). Καξέθια INOX κε θάζηζκα PU, αλνηρηή ή θιεηζηή πιάηε 1.17 ΚΑΡΔΚΛΑ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΜΔ ΜΠΡΑΣΑ (Κωδικός: Ε2Β11) θειεηόο : Βάζε ζηήξημεο πεληαθηηλσηή, κε πέληε δίδπκνπο ηξνρνύο από πνιπακίδην. Φέξεη θαιύπηξεο από ζπλζεηηθό πιηθό. Υξσκαηίδεηαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ. Μεραληζκνί: Μεραληζκόο θαη κνριόο ξύζκηζεο ύςνπο έδξαο κε δηαδξνκή 150mm, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ακνξηηζέξ. Μεραληζκόο θαη κνριόο ξύζκηζεο θιίζεσλ πιάηεο κε δπλαηόηεηα θαη ελδηάκεζσλ ζέζεσλ αλάθιηζεο αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ θαζεκέλνπ. Ο κεραληζκόο θαιύπηεηαη κε πηπρσηή θαιύπηξα από ζπλζεηηθή ύιε. Μεραληζκόο θαη κνριόο ξύζκηζεο ύςνπο πιάηεο κε δηαδξνκή ζύκθσλε κε ηα Δπξσπατθά θαη δηεζλή πξόηππα. Ζ ξύζκηζε θιίζεσλ θαη ύςνπο πιάηεο επηηπγράλεηαη κεραληθά κε θνριίεο. Πιάηε, θέιπθνο : από παινεληζρπκέλε πνιπεζηεξηθή ξεηίλε, ή άιιν αληίζηνηρεο αληνρήο πιηθό. Γέκηζκα: Σα θειύθε ηόζν ηεο πιάηεο όζν θαη ηεο έδξαο θέξνπλ γέκηζκα από θαινππσηό ιάζηηρν καιαθήο δηνγθσκέλεο πνιπνπζεξάλεο πάρνπο κεγαιύηεξν ιε ίζν 50 ρηι ην νπνίν επελδύεηαη κε δεξκαηίλε. Μπξάηζα από εκίζθιεξε πνιπνπξεζάλε εληζρπκέλε κε κεηαιιηθό ζθειεηό. Βηδώλνληαη ζην θέιπθνο ηεο έδξαο ΚΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΑΤΖ ΚΟΗΣΧΝΧΝ Γηαζηάζεηο Καξέθιαο : 51x58x97 εθ (ΠxΒxΤ). Γηαζηάζεηο Καζίζκαηνο : 51x42x47 εθ (ΠxΒxΤ). Πίζσ πόδη/ Μπξνζηηλό πόδη: Μαζίθ μύιν ζεκύδαο., Οπδέηεξε αθξπιηθή ιάθα Πιάηε: Δπηθάλεηα από ραξηί., Αθξόο πνιπνπξεζάλεο 23 kg/cu.m.

6 Πιαίζην θαζίζκαηνο: Μαζίθ νμηά ή ζεκύδα Διαζηηθή ηαηλία: Φπζηθό θανπηζνύθ, 65% πνιππξνππιελίνπ Κάζηζκα: Πνιπεζηεξηθέο βάηεο, Αθξόο πνιπνπξεζάλεο 35 kg/cu.m. 'Άζπξν ύθαζκα ππνζηξώκαηνο ηαπεηζαξίαο. Πξνζηαηεπηηθό ύθαζκα: 100% πνιππξνππιέλην, ή, 100% βακβάθη 1.19 ΠΟΛΤΡΟΝΑ ΑΝΑΠΑΤΖ ΚΟΗΣΧΝΧΝ Γηαζηάζεηο:: 80x80x101 εθ (ΜxΠxΤ). Πνιπζξόλα κε ππνπόδην ζε ύθαζκα. Καζώο ε πιάηε μαπιώλεη ην ππνπόδην αλαζεθώλεηαη ΚΑΝΑΠΔΓΔ ΓΤΟ (2) ΘΔΔΧΝ ΑΛΟΝΗΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ Γηαζηάζεηο Καλαπέ : 180x88x66 εθ (ΠxΒxΤ). Γηαζηάζεηο Καζίζκαηνο : 54x43 εθ (ΒxΤ). θειεηόο δηζέζηνπ θαλαπέ: θειεηόο: Μαζίθ ζθιεξό μύιν, Κνληξαπιαθέ, Μνξηνζαλίδα πνπ αληέρεη ζηελ πγξαζία, κνξηνζαλίδα, Υαξηόλη, Αηζάιη, Δπέλδπζε κε ζθόλε επνμεηδηθή/πνιπεζηέξα, Αηζάιη, Πνιππξνππιέλην ρσξίο ύθαλζε, Μαζίθ καιαθό μύιν. Τιηθά ηαπεηζαξίαο: Βάηα κε πνιπεζηεξηθέο ίλεο, Αθξόο πνιπνπξεζάλεο 20 kg/cu.m., Αθξόο πνιπνπξεζάλεο 25 kg/θπβ. κέηξν., Αθξόο πνιπνπξεζάλεο 30 kg/cu.m. 'Άζπξν ύθαζκα ππνζηξώκαηνο ηαπεηζαξίαο: Πνιππξνππιελίνπ ρσξίο ύθαλζε Πόδη: Αηζάιη, Δπέλδπζε κε ζθόλε επνμεηδηθή/πνιπεζηέξα, Πιαζηηθό πνιππξνππιελίνπ Κάιπκκα δηζέζηνπ θαλαπέ: 100% πνιπεζηέξαο 1.21 ΚΟΤΡΣΗΝΑ ΝΣΟΤΕΗΔΑ ΜΔ ΡΑΒΓΟ ΑΝΑΡΣΖΖ Γσληαθόο ζσιήλαο 90x90 εθ. Να δηαζέηεη ζηεξίγκαηα γηα λα κελ γέξλεη ζην θέληξν. Ζ θνπξηίλα ληνπδηέξαο λα είλαη δηαζηάζεσλ 140x140 εθ από αδηάβξνρν ύθαζκα θαη είλαη ιεπθνύ ρξώκαηνο ΔΠΗΣΟΗΥΖ ΤΚΔΤΖ ΓΗΑ ΦΤΛΛΑ ΥΑΡΣΗΟΤ Γηαζηάζεηο: 12x14x23 εθ (ΜxΒxΤ). H ζπζθεπή ειεγρόκελεο θαηαλάισζεο Ρνινύ Τγείαο Δuro (θύιιν-θύιιν), ην ραξηί λα παξαδίδεηαη πξνηεκαρηζκέλν, θαη λα είλαη ιεπθνύ ρξώκαηνο ΑΓΚΗΣΡΟ ΠΔΣΔΣΑ ΓΗΠΛΟ ΓΗΑ ΣΑ W.C Γηαζηάζεηο: 5x6x7 εθ (ΜxΒxΤ). Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από επηρξσκησκέλν νξείραιθν 1.24 ΠΔΣΔΣΟΘΖΚΖ (ΜΠΑΡΑ) ΓΗΑ ΣΑ W.C

7 Γηαζηάζεηο: 65x12x7 εθ (ΜxΒxΤ). Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από επηρξσκησκέλν νξείραιθν 1.25 ΚΑΜΝΗ ΓΗΑ ΣΑ W.C Γηαζηάζεηο: 41x44x35 εθ (ΜxΒxΤ). Μαζίθ ιεύθα, Βακκέλν, Οπδέηεξε πνιπνπξεζαληθή/αθξπιηθή ιάθα 1.26 ΒΟΤΡΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ (ΠΗΓΚΑΛ) ΓΗΑ ΣΑ W.C Γηαζηάζεηο: 15x40εθ (Γηάκεηξνο x Ύςνο). Να είλαη από αλζεθηηθό πιαζηηθό θαη λα είλαη αλάινγν ζε ρξώκα κε ηα ππόινηπα είδε ηνπαιέηαο 1.27 ΚΑΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ ΓΗΑ W.C ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ (Κωδικός: Ε3Α23) Γηαζηάζεηο: 55 εθ Ύςνο Κάδνο κεηαιιηθόο κε θαπάθη κε αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία θαη βαθή θνύξλνπ ρσξεηηθόηεηαο θαη ειάρηζηνλ 20lt θαη ύςνπο πεξίπνπ 55cm. Να δηαζέηεη εζσηεξηθό θάδν ή κεραληζκό ζπγθξάηεζεο ζαθνύιαο. Να δηαζέηεη πεηάιη γηα ην άλνηγκα ηνπ θαπαθηνύ, ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο γηα πςειή κεραληθή αληνρή. Βάζε ηνπ λα θέξεη αληηνιηζζεηηθά πέικαηα ΚΑΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ (Κωδικός: Ε3Α00) Γηαζηάζεηο: 63εθ δηάκεηξνο x 55 εθ ύςνο Κπιηλδξηθόο θάδνο από θύιιν αλνμείδσηνπ ράιπβα κε εκηζθαηξηθό αθαηξνύκελν θαπάθη γηα ηελ αιιαγή ζαθθνύισλ. Σν εκηζθαηξηθό θαπάθη δηαζέηεη θπθιηθή νπή κε αλνμείδσην θαπάθη πνπ θιείλεη απηόκαηα κε έιαζκα (push-top). Σν θαπάθη αλνίγεη πξνο ηα κέζα κε ειαθξηά ώζεζε ηνπ ρεξηνύ. Ο θάδνο δηαζέηεη ειαζηηθή βάζε γηα πξνζηαζία δαπέδσλ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΑ (Κωδικός: Ε3Γ10) Γηαζηάζεηο: 70x90x105 εθ (ΜxΒxΤ). Ζ βάζε ηνπ ηξνρήιαηνπ λα είλαη από αινπκίλην, κε ηέζζεξηο πεξηζηξεθόκελνπο ηξνρνύο δηαζηάζεσλ 75 mm. Να θέξεη νξζνζηάηε ν νπνίνο λα έρεη ζύζηεκα ηνπνζέηεζεο ζαθνύιαο απνξξηκκάησλ θαη θαπάθη πιαζηηθό. Να θέξεη έλα θνπβά πιαζηηθό κε πιαζηηθή ιαβή 25 lt πεξίπνπ. Να θέξεη πξέζα ζθνπγγαξίζηξαο γαιβαληζκέλε. Να θέξεη δύν θαιάζηα 8-10 ιίηξα πεξίπνπ ην θαζέλα, δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο. Να έρεη θαιάζη κηθξό γηα απνζήθεπζε πιηθώλ. Να θέξεη ζηήξηγκα ζθνύπαο δηαζηάζεσλ 100x50x100εθ πεξίπνπ.

8 1.30 ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ ΓΗΠΛΖ ΓΗΑ ΑΚΟΤΛΔ (Κωδικός: Ε3Γ60) Γηαζηάζεηο: 40x53x90 εθ (ΜxΒxΤ). Σξνρήιαηε βάζε, δηπιή, γηα ζαθνύιεο, θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην αηζάιη, κε δύν ζέζεηο ζηήξημεο ζάθσλ, κε εηδηθό κεραληζκό γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ ζάθσλ θαη θαπάθη πιαζηηθό, πνδνθίλεην, ζηαζεξνπνηνύκελν ζηελ αλνηθηή ζέζε. Να δηαζέηεη 4 ηξνρνύο πεξηζηξεθόκελεο ζηήξημεο θαη δηαζηάζεηο βάζεο κέρξη 80cm x 53 cm θαη ύςνο κέρξη 90 εθ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΗΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΚΟΗΣΧΝΧΝ (Κωδικός: Ε3Γ70) Γηαζηάζεηο: 100x53x130 εθ (ΜxΒxΤ). Σξνρήιαην ηκαηηζκνύ κνλάδσλ απνηεινύκελν από δύν ηκήκαηα, ην έλα κε δηπιή ζηεθάλε ζπγθξάηεζεο, θαη ηνπνζέηεζεο ζάθσλ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνύ θαη πνδνθίλεην θάιπκκα, ην δε δεύηεξν θιεηζηνύ ηύπνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαζαξνύ ηκαηηζκνύ 3 ξαθηώλ θαηαζθεπαζκέλν από επηρξησκέλν αηζάιη θαη κειακίλε. Να δηαζέηεη 4 ηξνρνύο πεξηζηξεθόκελεο ζηήξημεο ειαζηηθνύο δίζθνπο απνξξόθεζεο θξαδαζκώλ θαη λα είλαη δηαζηάζεσλ ~100cm x 53cm κε ύςνο κέρξη 130cm. ηελ βάζε πεξηκεηξηθά επηθαιύπηεηαη κε ηαηλία ειαζηηθνύ γηα πξνζηαζία θξνύζεσλ. Να ζπλνδεύεηαη από 10 ζάθνπο ηκαηηζκνύ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΦΑΓΖΣΟΤ (Κωδικός: Ε3Γ51) Γηαζηάζεηο: 50x80x80 εθ (ΜxΒxΤ). Σξνρήιαην γεληθήο ρξήζεο κεγάιν, βαξέσο ηύπνπ, θαηαζθεπήο από αλνμείδσην αηζάιη κε δύν επηθάλεηεο γηα ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ ζπλνιηθνύ βάξνπο άλσ ησλ 100kg κε ιαβέο νδήγεζεο. Να δηαζέηεη 4 ηξνρνύο αλάινγεο αληνρήο εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ νη δύν λα είλαη πεξηζηξεθόκελεο ζηήξημεο. Γηαζηάζεσλ ~50cm x 80cm κε ύςνο ~80cm 1.33 ΔΠΗΚΑΘΖΜΔΝΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΔ ΤΚΔΤΔ Να είλαη ζπκβαηέο κε ην ηειεθσληθό θέληξν ηεο εηαηξείαο Panasonic θαη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ή αληίζηνηρα. Να έρεη επαλάθιεζε κε ην πάηεκα ελόο πιήθηξνπ. Δπηινγέαο θνπδνπληζκνύ 3 επηπέδσλ. Δπηηξαπέδηα ή επηηνίρηα ηνπνζέηεζε. Λεηηνπξγία κηθξνδηαθνπήο βξόρνπ (Flash ζηα 100mS). Ζιεθηξνληθή ξύζκηζε έληαζεο αθνπζηηθνύ (6 επίπεδα) ΡΑΦΗΑ DEXION ΜΟΝΑ 50 εκ ΚΑΗ ΓΧΝΗΔ (Κωδικός: Ε3Β15) Γηαζηάζεηο: 50x200 εθ (ΒxΤ). Ράθηα απνζήθεο, θαηαζθεπαζκέλα από ιακαξίλα ςπρξήο εμέιαζεο θαη ρξσκαηηζκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ. Απνηεινύληαη από δηάηξεηα γσληαθά ειάζκαηα, έμη θαζ ύςνο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο κε πεξηκεηξηθή αλαδίπισζε, πνπ βηδώλνληαη ζε απηά, θαζώο θαη όια ηα απαηηνύκελα εμαξηήκαηα ζύλδεζεο, ζηεξέσζεο, αθακςίαο θαη έδξαζεο. Σν κήθνο ησλ ξαθηώλ είλαη κεηαβιεηό, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρώξνπ πνπ εμππεξεηνύλ, αιιά ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ νξζνζηαηώλ είλαη πάληα 80 εθ. Ζ θαηαζθεπή είλαη απινύζηαηε θαη ηαρύηαηε ζηελ ζπλαξκνιόγεζε ηεο θαη έρεη κεγάιε αληνρή ζε βάξνο.

9 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΗΜΑΣΗΜΟΤ ΔΝΣΟΝΗΑ ΓΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΛΗΝΖ (Κωδικός: Ε0Α00) Γηαζηάζεηο: 170x240 εθ (ΜxΠ). Να είλαη βακβαθεξά 100% από ύθαζκα θακπνη, πνπ δελ αθήλεη ηλίδηα θαηά ηελ ρξήζε, αλεμίηεια, αλζεθηηθά ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ζπρλνύ πιπζίκαηνο, κε γύξηζκα ξεβέξ 4cm ζην επάλσ κέξνο θαη 1cm ζην θάησ κέξνο. Να κελ κπαίλνπλ ζην πιύζηκν, κε βάξνο πεξίπνπ 210 γξακκ / κ3, ρξώκαηνο ιεπθνύ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ ΚΑΛΛΤΜΑ ΓΗΑ ΗΑΣΡΗΚΑ & ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΣΡΧΜΑΣΑ Γηαζηάζεηο: 1,20 x 2,00 + 0,25 ζηα πιατλά Πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα πεηζεηέ επηθάλεηαο κε ππόζηξσκα PVC γηα αδηάβξνρε πξνζηαζία ηνπ ζηξώκαηνο. Να είλαη αδηάβξνρν, απαιό, πγηεηλά επεμεξγαζκέλν, θαη κε κόληκεο αληη-αθαξατθέο ηδηόηεηεο. Οη πιεπξέο θαηαζθεπάδνληαη από έλα κείγκα 50% βακβάθη / 50% πνιπεζηέξα, θαη έρεη κηα ειαζηηθή δώλε γύξσ από νιόθιεξε ηελ πεξίκεηξν ηνπ. Ζ ύλζεζε λα είλαη: Δμσηεξηθό ύθαζκα: 50% Βακβάθη, 50% Πνιπέζηεξα 90γξ/ηκ. Δζσηεξηθό ύθαζκα: Πνιπέζηεξα, PVC 90γξ/ηκ. Πιατλό ύθαζκα: 50% Βακβάθη 50% Πνιπέζηεξα κε ιάζηηρν ζε όιε ηελ πεξίκεηξν ΚΟΤΒΔΡΣΔ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ ΗΑΣΗΚΖ & ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΛΗΝΖ Γηαζηάζεηο: 170x240 εθ (ΜxΠ). Να είλαη βακβαθεξέο 100%, αλζεθηηθέο, λα πιέλνληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, λα κελ κπαίλνπλ ζην πιύζηκν. Υξώκαηνο ζηέι. Ζ ύθαλζε λα είλαη ζηαζεξή, κε αλάγιπθν ζρέδην. 2.7 ΜΑΞΗΛΑΡΗΑ Γηαζηάζεηο: 40x75 εθ (ΜxΠ). Με δπλαηόηεηα πιπζίκαηνο ζην πιπληήξην, κε εζσηεξηθή γέκηζε από καιαθό πνιπεζηέξα, κε πεξίβιεκα από αδηάβξνρν, αληηκηθξνβηαθό θαη αληηαιεξγηθό πιηθό, ρξώκαηνο ιεπθνύ. 2.8 ΜΑΞΗΛΑΡΟΘΖΚΔ Γηαζηάζεηο: 65x85 εθ (ΜxΠ). Nα είλαη βακβαθεξέο 100%, αλζεθηηθέο ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζπρλνύ πιπζίκαηνο, λα κελ κπαίλνπλ ζην πιύζηκν. ην άλνηγκα λα ππάξρεη θάθεινο 20 cm πεξίπνπ. Υξώκαηνο ιεπθνύ.

10 ΚΟΤΒΔΡΣΔ ΓΗΑ ΑΘΔΝΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ, ΥΔΗΜΧΝΗΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΔ Γηαζηάζεηο: 170x240 εθ (ΜxΠ). Να είλαη βακβαθεξέο 100%, αλζεθηηθέο, λα πιέλνληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, λα κελ κπαίλνπλ ζην πιύζηκν. Υξώκαηνο ζηέι. Ζ ύθαλζε λα είλαη ζηαζεξή, κε αλάγιπθν ζρέδην ΠΔΣΔΣΔ ΜΠΑΝΗΟΤ ΜΔΓΑΛΔ Γηαζηάζεηο: 150x80 εθ (ΜxΠ). Ζ πεηζέηα λα είλαη 100 % βακβαθεξή, κε αλώηεξεο πνηόηεηαο λήκαηα πελληέ. Βάξνο: 500gsm. Υξώκα: ιεπθό 2.12 ΠΔΣΔΣΔ ΠΡΟΧΠΟΤ Γηαζηάζεηο: 50x90 εθ (ΜxΠ). Ζ πεηζέηα λα είλαη 100 % βακβαθεξή, κε αλώηεξεο πνηόηεηαο λήκαηα πελληέ. Βάξνο: 500gsm. Υξώκα: ιεπθό 2.13 ΠΔΣΔΣΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ Γηαζηάζεηο: 40x70 εθ (ΜxΠ). Ζ πεηζέηα λα είλαη 100 % βακβαθεξή, κε αλώηεξεο πνηόηεηαο λήκαηα πελληέ. Βάξνο: 500gsm. Υξώκα: ιεπθό 2.14 ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΟ ΠΑΣΑΚΗ ΜΠΑΝΗΟΤ Γηαζηάζεηο: 60x90 εθ (ΜxΠ). Σν παηάθη λα είλαη 100 % βακβαθεξό. Υξώκα: ιεπθό 2.15 ΚΟΤΡΣΗΝΔ Σν ύθαζκα λα είλαη κνλόρξσκν, 100% πνιπεζηέξαο, κε πθή ιηλνύ, θαηαζθεπαζκέλν κε εηδηθή βξαδύθαπζηε ίλα trevira cs 100 % PES, πιάηνπο 280 εθ., βάξνπο πεξίπνπ 150 gr / η.κ. Να πιέλεηαη ζηνπο 40ν C. Να έρεη πηζηνπνίεζε αληνρήο ζηελ ηξηβή γηα πεξίπνπ ζηξνθέο ζην γάξηαζκα. Να έρεη ηελ επεμεξγαζία air (ήηνη λα έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα κεηώλεη ηνλ αξηζκό ησλ ξύπσλ ηνπ ρώξνπ, κεηαηξέπνληάο ηνπο ζε κε βιαβεξέο νπζίεο). Να πηζηνπνηείηαη σο βξαδύθαπζην ύθαζκα βάζε ησλ πξνδηαγξαθώλ Β1 ( DIN 4102 ), M1 BS5867, CLASSE. Να έρεη αληνρή ζην θσο θαη ζην πιύζηκν. Αλαινγία αλνίγκαηνο πξνο θνπξηίλα 1 : 2,5. Με ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζεί δηαζέζηκν δεηγκαηνιόγην θαζώο επίζεο θαη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο θαη ην ελεκεξσηηθό θπιιάδην (πξνζπέθηνπο) ηνπ θαηαζθεπαζηή. ηελ ηηκή / κέηξν πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε ξαθή, ε εξγαζία θαη ηα πιηθά ηνπνζέηεζεο ΚΟΤΡΣΗΝΟΞΤΛΟ ή ΗΓΖΡΟΓΗΑΓΡΟΜΟ ηδεξόδξνκνο αινπκηλίνπ, κνλόο, πιήξεο ηνπνζεηεκέλνο, ρξώκαηνο ιεπθνύ ή ΗΝΟΥ. ηήξημε ζηνλ ηνίρν ή ζηελ νξνθή. Με ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζεί δεηγκαηνιόγην. ηελ ηηκή / κέηξν πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε εξγαζία θαη ηα πιηθά ηνπνζέηεζεο (ξάνπιν, ρνπθ, ζηεξίγκαηα).

11 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΖ ΝΟΖΛΔΗΑ ΠΑΣΖ ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ (Κωδικός: C0B00) Κιίλε ηξηώλ ηκεκάησλ. Ρύζκηζε ηκήκαηνο πιάηεο (από ηελ νξηδόληηα ζέζε κέρξη ηνπιάρηζηνλ 70ν ηνπιάρηζηνλ) κε κεραληζκό αλάξηεζεο αεξίνπ. Ρύζκηζε ζέζεο ηκήκαηνο πνδώλ κε ηε βνήζεηα νδνλησηνύ νδεγνύ. Θέζε Trendelnburg θαη αληη- Trendelenburg ηνπιάρηζηνλ 12º κε κεραληζκό αλάξηεζεο αεξίνπ. Πιαίζηα κεησπώλ θαη κεηώπεο θεθαιήο θαη πνδώλ επθόισο πξνζζαθαηξνύκελα. Πιέγκα επηθάλεηαο ζηξώκαηνο εύθνια πξνζζαθαηξνύκελν. Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηαηό νξνύ ζε θάζε γσλία. Σέζζεξηο πεξηζηξεθόκελνη, αληηζηαηηθνί ηξνρνί, ν έλαο απ απηνύο θαηεπζπληήξηνο, δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 15 εθ., κε θεληξηθό ζύζηεκα πέδεζεο. Γηαζηάζεηο επηθάλεηαο ζηξώκαηνο, θαηά πξνζέγγηζε 200 εθ. x 90 εθ. Ρύζκηζε ύςνπο επηθάλεηαο ύπλνπ, θαηά πξνζέγγηζε εθ. Καηαζθεπή : Βάζε, ζθειεηόο θαη πιαίζην επηθάλεηαο ύπλνπ, θαηαζθεπαζκέλα από ραιύβδηλν ζσιήλα, επηςεπδαξγπξσκέλν θαη βακκέλν ειεθηξνζηαηηθά κε επνμηθή, πνιπεζηεξηθή βαθή. Πιέγκα επηθάλεηαο ύπλνπ θαηαζθεπαζκέλν από ραιύβδηλεο ξάβδνπο, δηακέηξνπ 15 mm πεξίπνπ, επηςεπδαξγπξσκέλν θαη βακκέλν ειεθηξνζηαηηθά. Πιαίζηα κεησπώλ θεθαιήο θαη πνδώλ θαηαζθεπαζκέλα από επηρξσκησκέλν ραιύβδηλν ζσιήλα, ρσξίο αηρκεξέο γσλίεο. Μεηώπεο θεθαιήο θαη πνδώλ θαηαζθεπαζκέλεο από ζεξκνπιαζηηθό πιηθό. Οη αξζξώζεηο ησλ ηκεκάησλ ηεο θιίλεο ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλεο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ θιηλνζθεπαζκάησλ. Δμαξηήκαηα: 4 πξνζθξνπζηήξεο από PVC, γηα πξνζηαζία ηεο επηθάλεηαο ησλ ηνίρσλ. ηαηό νξνύ κε δύν γάληδνπο ηνπιάρηζηνλ, από επηρξσκησκέλν ράιπβα. Πίλαθαο αλάξηεζεο δηαγξακκάησλ από αλνμείδσην ράιπβα κε ζπλδεηήξα ειαηεξίνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε εγγξάθσλ. Να ζπλνδεύεηαη από βξαδύθαπζην ζηξώκα πνιιαπιώλ ηκεκάησλ, ζε αληηζηνηρία κε ηνλ αξηζκό ηκεκάησλ ηεο θιίλεο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πνιπεζηεξηθό αθξό, ππθλόηεηαο πεξίπνπ 35 kg/m3, ηνπνζεηεκέλν κέζα ζε ζήθε από βακβαθεξό ύθαζκα (ηνπιάρηζηνλ 80%), κε θεξκνπάξ ζην κέζν ηεο κηθξήο πιεπξάο ηνπ ζηξώκαηνο. Να ζπλνδεύεηαη από θάιπκκα ζηξώκαηνο, πιελόκελν ζηνπο 95º C, αληηζηαηηθό, βξαδύθαπζην, αδηάβξνρν, αληηβαθηεξηδηαθό. Σν θάιπκκα λα έρεη εηδηθό πιέγκα γηα ηελ αύμεζε ηεο αλζεθηηθόηεηάο ηνπ θαη θεξκνπάξ ζηε κέζε ηεο κηθξήο πιεπξάο ηνπ ζηξώκαηνο. Ύςνο ζηξώκαηνο ηνπιάρηζηνλ 12 εθ. Γηαζηάζεηο ζπκβαηέο κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο θιίλεο. 3.4 ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΚΛΗΝΖ ΜΔ ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ (Κωδικός: C0Q01) πξηάξη κε αθαηξνύκελν έλζεην, κε δπλαηόηεηα πιύζεο θαη απνιύκαλζεο. Νηνπιάπη κε έλα αθαηξνύκελν ξάθη πξνζαξκνδόκελνπ ύςνπο, δηπιή ζήθε γηα κπνπθάιηα, 4 πεξηζηξεθόκελνη ηξνρίζθνη, 50 πεξίπνπ mm. κε ζύζηεκα πέδεζεο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ θνκνδίλνπ λα είλαη θαηά πξνζέγγηζε 55 x 45 x 80Τ εθ. Σν ζώκα νιόθιεξνπ ηνπ θνκνδίλνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλζεθηηθό πνιπκεξέο, εύθνιν ζηελ πιύζε θαη ηελ απνιύκαλζε. Να ζπλνδεύεηαη από μερσξηζηό θηλεηό ηξαπεδάθηα θιίλεο, κε ζσιελνεηδή βάζε ζρήκαηνο «U», επηρξσκησκέλνπ ράιπβα. Ο ζρεδηαζκόο λα επηηξέπεη ηεο επηθάλεηαο γηα ην ηξαπεδάθη πάλσ από ηε κνλάδα ηνπ θνκνδίλνπ. Αλζεθηηθό πιαζηηθό ηξαπεδάθη κε ρείινο, πεξίπνπ 60 x 35 x 2 εθ. 4 ηξνρίζθνη δηακέηξνπ 50 mm., δύν από ηνπο νπνίνπο λα δηαζέηνπλ θαη θξέλα. Οκαιή θαη αζθαιήο ξύζκηζε ύςνπο, πεξίπνπ cm κέζσ ιαβήο.

12 3.5 ΠΑΡΑΒΑΝ ΚΗΝΖΣΟ Παξαβάλ 2 θύιισλ ρξσκίνπ δηαζηάζεσλ 120x170 εθ. κε ιεπθό ύθαζκα. 3.6 ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΖ ΚΟΡΑΜΗΓΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ (Κωδικός: C0W00) Γηαζηάζεηο: 350x280x110 εθ (ΠxΒxΤ) θαηά πξνζέγγηζε κε κηθξέο απνθιίζεηο. Καηαζθεπή αλνμείδσηνπ ράιπβα. Να είλαη ζπκβαηή κε ηνπο δηέπνπλ όια ηα είδε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο είδε (πζθεπέο Πιύζεο/ Απνιύκαλζεο, θνξακίδεο θαη Οπξνδνρεία) ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΚΛΗΜΖ ΜΔ ΚΑΛΟΠΑΣΑΚΗ (Κωδικός: C1M00, Δ2Μ00) Γηαζηάζεηο: 190x65x75 εθ (ΜxΠxΤ) θαηά πξνζέγγηζε κε κηθξέο απνθιίζεηο. Κιίλε πςειήο αληνρήο, δύν ηκεκάησλ. Ρπζκηδόκελν ηκήκα πιάηεο κέζσ νδνλησηνύ νδεγνύ ή άιινπ θαηάιιεινπ κεραληζκνύ. ηξώκα επηθάλεηαο θαιπκκέλν από βηλπιηθή ηαπεηζαξία, ελζσκαησκέλε βάζε γηα ξνιό ραξηηνύ ζηελ θεθαιή ηεο εμεηαζηηθήο θιίλεο. σιελνεηδέο πιαίζην επηρξσκησκέλνπ ράιπβα. Να ζπλνδεύεηαη από κνλό ζθαινπάηη, ύςνπο πεξίπνπ 25 cm κε ηέζζεξα αληηνιηζζεηηθά πόδηα. Μεηαιιηθή θαηαζθεπή κε επηθάλεηα αληηνιηζζεηηθή από θανπηζνύθ θαη ηέζζεξα αληηνιηζζεηηθά πόδηα. 3.9 ΤΚΔΤΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΗΔΖ ΑΗΜΑΣΟ (Κωδικός: C2P10) Αλαίκαθηε κέηξεζε πίεζεο, θαξδηαθνύ ξπζκνύ θαη κέζεο αξηεξηαθήο πίεζεο Να πεξηιακβάλεη νμύκεηξν παικώλ, ζεξκόκεηξν θαη εζσηεξηθό εθηππσηή. Απιόο πξνγξακκαηηζκόο, κεγάιε ςεθηαθή νζόλε θαη απεηθόληζε ηεο πιεζπζκνγξαθίαο θπκαηνκνξθήο Να ρξεζηκνπνηεί ηε ηαιαλησζηκεηξηθή κέζνδν γηα ην πξνζδηνξηζκό ηεο ζπζηνιηθήο θαη δηαζηνιηθήο πίεζεο, ηεο κέζεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηνπ θαξδηαθνύ ξπζκνύ κε ηερλνινγία δηπινύ ζσιήλα. Δγθεθξηκέλν από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ρξήζε ζε ππεξηαζηθνύο θαη ππνηαζηθνύο αζζελείο. Να δηαζέηεη εηδηθό ηερλεηό ινγηζκηθό απόξξηςεο θίλεζεο πξνθεηκέλνπ λα «απνξξίπηεη» ηηο θηλήζεηο ησλ αζζελώλ. Να πεξηιακβάλεη θαηάζηαζε απηόκαηεο κέηξεζεο ηεο πίεζεο, θαηάζηαζε άκεζεο κέηξεζεο ηεο πίεζεο, πξνγξακκαηηδόκελεο εηδνπνηήζεηο θαη ελζσκαησκέλε κλήκε. Γηαζύλδεζε ππνινγηζηή RS-232 γηα ηε θόξησζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή ζην δίθηπν ηνλ ππνινγηζηή. Δίζνδνο ζπλερνύο ξεύκαηνο 12V, λα ιεηηνπξγεί κε κπαηαξία Να δηαηίζεηαη κε ηε δηθή ηνπ θηλεηή βάζε ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΔΡΟΔΗΓΔ ΦΤΓΜΟΜΑΝΟΜΔΣΡΗΚΟ (Κωδικός: C2P12) Αλεξνεηδέο ζθπγκνκαλόκεηξν, κε ιεηηνπξγία ιπρλίαο. Βαζκνλνκεκέλν από mm Hg. Πιήξεο κε πεξηρεηξίδα ελειίθσλ κε ηαηλία θόιιεζεο ηύπνπ Velcro θαη θνπηί κεηαθνξάο ΓΗΑΝΟΜΔΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟΤ ΤΓΡΟΤ Ο δηαλνκέαο λα είλαη ρεηξνθίλεηνο, λα έρεη ρσξεηηθόηεηα 500ml θαη ην αιθννινύρν δηάιπκα λα είλαη ηδαληθό γηα ηα ρέξηα θαη γηα θάζε ηνπαιέηα θαζώο ελδείθλπηαη γηα λα απνιπκαίλεηε κε απηό ην θαπάθη ηεο ιεθάλεο. Να έρεη δνζνινγία 1 ml.

13 3.12 ΠΣΤΟΜΔΝΟ ΑΝΑΠΖΡΗΚΟ ΚΑΡΟΣΑΚΗ (Κωδικός: D3M04) σιελνεηδέο πιαίζην από ράιπβα κε θηλίξηζκα ρξσκίνπ, πηπζζόκελν ζρέδην. Δπελδπκέλν θάζηζκα κε ζηήξημε πιάηεο θαη βξαρίνλεο, εκπέηαζκα βηλπιίνπ. Πξνζαξκνδόκελα ππνπόδηα, ιαβέο ώζεζεο, εκπξόζζηνη πεξηζηξεθόκελνη ηξνρίζθνη, θξέλα. Μέγεζνο θαζίζκαηνο πεξίπνπ 48 Υ 48 εθ. Να πεξηιακβάλεη ηζηό ελδνθιέβηαο έγρπζεο από αλνμείδσην ράιπβα κε 2 γάληδνπο, ηνπνζεηεκέλν ζε θαηάιιειε ζπζθεπή ζηήξημεο ΠΣΤΟΜΔΝΟ ΑΝΑΠΖΡΗΚΟ ΚΑΡΟΣΑΚΗ (Κωδικός: D3M04) σιελνεηδέο πιαίζην από ράιπβα κε θηλίξηζκα ρξσκίνπ, πηπζζόκελν ζρέδην. Δπελδπκέλν θάζηζκα κε ζηήξημε πιάηεο θαη βξαρίνλεο, εκπέηαζκα βηλπιίνπ. Πξνζαξκνδόκελα ππνπόδηα, ιαβέο ώζεζεο, εκπξόζζηνη πεξηζηξεθόκελνη ηξνρίζθνη, θξέλα. Μέγεζνο θαζίζκαηνο πεξίπνπ 48 Υ 48 εθ. Να πεξηιακβάλεη ηζηό ελδνθιέβηαο έγρπζεο από αλνμείδσην ράιπβα κε 2 γάληδνπο, ηνπνζεηεκέλν ζε θαηάιιειε ζπζθεπή ζηήξημεο. Δπίζεο πιεπξηθά ή ζην πίζσ κέξνο λα είλαη εθνδηαζκέλν κε εηδηθή ππνδνρή γηα ην ηνπνζέηεζε θηάιεο νμπγόλνπ κέρξη 5 θηιά ΔΗΓΗΚΖ ΜΠΑΝΗΔΡΑ ΓΗΑ ΑΜΔΑ Γηαζηάζεηο: 138x68x100 εθ (ΜxΒxΤ). Να είλαη εξγνλνκηθό γηα λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Να έρεη αλνηγόκελε πόξηα, εξγνλνκηθό θάζηζκα, θαη εξγνλνκηθή ιαβή. Ζ πόξηα λα είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε λα έξρεηαη ην αλαπεξηθό ακαμίδην παξάιιεια κε ηελ πόξηα θαη ζε ζπλεξγαζία κε εξγνλνκηθή ιαβή λα είλαη πην εύθνιε ε πξόζβαζε ζην κπάλην. Να πεξηιακβάλεη βαιβίδα θαη επηθαζήκελε κπαηαξία κε ζεξκνκηθηηθό ρεηξηζηήξην.

14 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΚΗΝΖΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΟΤΕΗΝΑ ΚΑΗ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ Ζ αλάιπζε επηκέξνπο όινπ ην εμνπιηζκνύ είλαη αδύλαηε κηαο θαη ν εμνπιηζκόο γηα ηόζν γηα ηελ θνπδίλα όζν θαη γηα ην θπιηθείν είλαη νκαδνπνηεκέλνο θαη ζε θαηεγνξίεο. Πξέπεη ηα πιηθά θαηαζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ εμνπιηζκό ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ θαη πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ- αλνμείδσην πιηθό, - πιαζηηθά θαη πνιπζηξσκαηηθά πιηθά εγθεθξηκέλα γηα ηα ηξόθηκα (απηά είλαη θαηάιιεια γηα επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξόθηκα θαη γηα βαξύ εμνπιηζκό), αινπκίλην θαη επηθαζζηηεξσκέλνο ραιθόο (είλαη απνδεθηά αιιά ιηγόηεξν αλζεθηηθά), ηα πηαηηθά θαη ηα καραηξνπήξνπλα κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ από δηάθνξα πιηθά. Οη Μεραληθνί ΚΔΦΑΛΑ Α. ΓΖΜΖΣΡΗΟ Γιπλ. Ζλεκηρολόγος Μητανικός ΚΟΡΓΟΤΛΖ Γ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γιπλ. Μητανικός Παραγωγής & Γιοίκηζης

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΔΗΑΓΧΓΖ Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ αθηηλνβνιηώλ ηαηξηθώλ εθαξκνγώλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ THE BIBLE Ο κύπιορ ζηόσορ μαρ είναι η ζςνολική ικανοποίηζη ηος ηελικού καηαναλυηή. Απηή ε γξακκή έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζηνλ θνκκσηή ηα απνδνηηθά θαη πςειήο πνηόηεηαο εξγαιεία, επηηξέπνληαο

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα