ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε κε θαπιακά νμηάο. Γηαζηάζεηο: 210x100x40-75 εθ (ΜxΠxΤ). Κνκνδίλν: Σν θαπάθη, πιατλά, ε πιάηε θαη ε βάζε θαζώο θαη ην ζπξηάξη λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 18ρηι. ακθίπιεπξα επελδπκέλε κε θαπιακά νμηάο. νπκηέ: Να είλαη θαηάιιειν γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο θιίλεο, λα απνηειείηαη από νξζνπεδηθό μύιν, λα έρεη ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνύδξαο. ηξώκα: ηξώκα νηθηαθήο θιίλεο, νξζνπεδηθνύ ηύπνπ, πάρνπο 15cm, κε ρεηξνιαβέο γηα ηελ επρεξή κεηαθίλεζή ηνπ. Απνηειείηαη από ην εζσηεξηθό, ηε ζήθε θαη ην θάιπκκα. Σν εζσηεξηθό ηνπ ζηξώκαηνο θαηαζθεπάδεηαη από αθξό πνιπαηζέξα, ππθλόηεηαο 40kg/m3, πςειήο ειαζηηθόηεηαο, δηάξθεηαο ζηνλ ρξόλν, κε θνληνξηνπνηνύκελν, νκνηνγελέο, ρσξίο ζρηζίκαηα ή άιια ειαηηώκαηα. Ζ ζήθε θαιύπηεη απνιύησο ην ζηξώκα θαη θαηαζθεπάδεηαη από ύθαζκα κε ηνπιάρηζηνλ 80% πεξηεθηηθόηεηα ζε βακβάθη. Σν θάιπκκα θαιύπηεη απνιύησο ην ζηξώκα θαη θαηαζθεπάδεηαη από πιηθό πιελόκελν, αληηζηαηηθό, άθαπζην, αδηάβξνρν. Σν θάιπκκα είλαη αθαηξεηό κέζσ θεξκνπάξ δηπιήο ελέξγεηαο. Σν θεξκνπάξ θαη νη ξαθέο ζα είλαη ζην κέζνλ ηνπ πάρνπο γηα κεγαιύηεξε αληνρή θαη κείσζε ηεο θζνξάο ησλ πθαζκάησλ. Σν ζηξώκα ζα είλαη ζπκβαηό κε Ε0Α00 Κιίλε Οηθηαθή Μνλή. 1.5 RECEPTION ζηις δύο ειζόδοσς Οη επηθάλεηεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από κνξηνζαλίδα επελδεδπκέλε κε κειακίλε πάρνπο 38 ρηι. θαη είλαη εμνπιηζκέλεο κε εηδηθνύο ζπλδέζκνπο γηα ηελ ζηήξημή ηνπο πάλσ ζηνπο άμνλεο ησλ πνδηώλ. Οη επηθάλεηεο γθηζέ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο είηε από κνξηνζαλίδα επελδεδπκέλε κε κειακίλε πάρνπο 18 ρηι. Οη κεηώπεο δύλαηαη λα είλαη κεηαιιηθέο δηάηξεηεο ή μύιηλεο δηαθνζκεκέλεο κε κεηαιιηθέο ισξίδεο. Γηαζηάζεηο: 200x80x110εθ (ΜxΠxΤ). 1.6 ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔ ΤΡΣΑΡΟΘΖΚΖ (Κωδικός: Ε1Α01) Σν Γραθείο απνηειείηαη από ηα εμήο κέξε: Δπηθάλεηα Δξγαζίαο (ηεκ. 1): Καηαζθεπάδεηαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πςειήο πηέζεσο 3 ζηξώζεσλ, πάρνπο 25 ρηιηνζηώλ, επελδπκέλε ακθηπιεύξσο κε κειακηληθό, laminate πάρνπο 0,3mm ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. Πεξηκεηξηθά, ε επηθάλεηα εξγαζίαο έρεη ηαηλία ABS, πάρνπο 3mm ζηξνγγπιεκέλε ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. Από ηελ θάησ όςε ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο, βξίζθνληαη ελζσκαησκέλεο, θσιηέο κε ζπείξσκα, γηα ηε ζύλδεζε ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο κε ηα μύιηλα πόδηα. Σα αλσηέξσ ηκήκαηα ζπλαξκνινγνύληαη κεηαμύ ηνπο, κε ηε ρξήζε θαηαιιήισλ βηδώλ ηύπνπ allen. Καιύπηξα πνδηνύ (ηεκ. 1): Δίλαη δηαζηάζεσλ 180x62εθ πεξίπνπ. Καηαζθεπάδεηαη από ραιύβδηλε ιακαξίλα πάρνπο 0,8mm, δηακνξθσκέλε θαηαιιήισο, έηζη ώζηε λα πξνζαξκόδεηαη ζηνλ θνξκό ηνπ κεηαιιηθνύ πνδηνύ. Ζ θαιύπηξα ηνπ κεηαιιηθνύ

2 πνδηνύ κπνξεί λα αθαηξείηαη θαη λα επαλαηνπνζεηείηαη πνιύ εύθνια, ρσξίο ηε ρξήζε εξγαιείσλ Ζ σρηαροθήκη απνηειείηαη από ηα εμήο κέξε: ώκα ζπξηαξηέξαο (ηεκ. 1) Καπάθη: Καηαζθεπάδεηαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πςειήο πηέζεσο 3 ζηξώζεσλ, πάρνπο 25 ρηιηνζηώλ, επελδπκέλε ζηηο εμσηεξηθέο ηνπιάρηζηνλ επηθάλεηεο, ακθηπιεύξσο κε κειακηληθό, laminate πάρνπο 0,3mm ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. Πεξηκεηξηθά, ε επηθάλεηα εξγαζίαο έρεη ηαηλία ABS, πάρνπο 3mm ζηξνγγπιεκέλε ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. Ζ πθή θαη ην ρξώκα ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηα γξαθεία. Πιατλά, βάζε, πιάηε: Καηαζθεπάδνληαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πςειήο πηέζεσο 3 ζηξώζεσλ, πάρνπο 18mm, επελδπκέλε ακθηπιεύξσο κε κειακίλε laminate πάρνπο 0,3mm. ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. Τπάξρνπλ πεξηκεηξηθά ηαηλίεο ABS πάρνπο 0,5mm, ζηξνγγπιεκέλεο ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. Ζ πθή θαη ην ρξώκα ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηα γξαθεία. Μνιπβνζήθε : θαηαζθεπάδεηαη από εληζρπκέλν αληηζηαηηθό κνξθνπνηεκέλν πνιπζηπξέλην, κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο ζήθεο γηα κηθξναληηθείκελα. Δζσηεξηθό ζπξηαξηώλ: Καηαζθεπάδεηαη ζε δύν βάζε, από ιακαξίλα καύξε, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 0,75mm, θαηάιιεια θνκκέλε θαη κνξθνπνηεκέλε ζε θαινύπη, ρξσκαηηζκέλε κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ. Σα πιατλά ησλ ζπξηαξηώλ κεγάινπ βάζνπο θέξνπλ θαηάιιειεο εγθνπέο αλά 20mm γηα ηνπνζέηεζε εγθάξζησλ κεηαιιηθώλ δηαρσξηζηηθώλ ρξσκαηηζκέλσλ κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ. Γίλεηαη απνδεθηή θαη θαηαζθεπή από πιαζηηθό ρπηνπξεζζαξηζηό πιηθό πςειήο αληνρήο. Οη νδεγνί ησλ ζπξηαξηώλ είλαη «βαξέσο ηύπνπ» θαη θαηαζθεπάδνληαη από ραιύβδηλα ειάζκαηα πάρνπο 2mm, αλνμείδσηα θαη δηαζέηνπλ λάηινλ ξνπιεκάλ νιίζζεζεο, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ 1.7 ΗΜΑΣΗΟΘΖΚΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ (Κωδικός: Ε1Γ00) Γηαζηάζεηο: 40x40x170εθ (ΜxΒxΤ) Να έρεη θιείδσκα αζθαιείαο θαη λα ππάξρεη ξάθη ζην άλσ κέξνο. Δπίζεο λα ππάξρνπλ κεηαιιηθνί γάληδνη γηα ην θξέκαζκα ξνύρσλ. Ζ πόξηα λα δέλεηαη κε κεηαιιηθνύο κεληεζέδεο γηα θαιύηεξε ζηήξημε, όπσο επίζεο θαη λα ππάξρεη κεηαιιηθό λεύξν ζην εζσηεξηθό ηεο πόξηαο θαη λα ππάξρνπλ πεξζίδεο αεξηζκνύ ζην θάησ κέξνο ηεο πόξηαο. Να είλαη βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ Α πνηόηεηαο θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζύκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνύο Καλνληζκνύο. 1.8 ΔΡΜΑΡΗΟ ΚΛΔΗΣΟ (Κωδικός: Ε1Γ00) Γηαζηάζεηο: 80x41x80 εθ (ΠxΜxΤ) Καπάθη (ηεκ. 1): Καηαζθεπάδεηαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πςειήο πηέζεσο ηξηώλ ζηξώζεσλ, πάρνπο 25 ρηι., επελδπκέλε ακθηπιεύξσο κε κειακηληθό laminate πάρνπο 0,3ρηι. ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο Πεξηζώξηα: ην κήθνο έρεη ηαηλία ABS πάρνπο 3 ρηι. ζηξνγγπιεκέλε ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. ην πιάηνο έρεη ηαηλία ABS πάρνπο 0,5 ρηι. θαη ζηηο δύν πιεπξέο, ζηξνγγπιεκέλεο ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. Ζ πθή θαη ην ρξώκα ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηα γξαθεία. Τπνδνρέο ζύλδεζεο: Τπάξρνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο νπέο γηα ηελ ππνδνρή ησλ ζπλδεηηθώλ εμαξηεκάησλ όπσο π.ρ. ζηεξίγκαηα θηλεηώλ ξαθηώλ, κεληεζέδεο, νδεγνί αξρεηνζεθώλ θ.ιπ. Πιατλά (ηεκ. 2): Καηαζθεπάδνληαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πςειήο πηέζεσο 3 ζηξώζεσλ, πάρνπο 18 ρηι., επελδπκέλε ακθηπιεύξσο κε κειακίλε laminate πάρνπο 0,3ρηι ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. Πεξηζώξηα: Με ηελ ίδηα ηερλνηξνπία ππάξρνπλ

3 πεξηκεηξηθά, ηαηλίεο ABS πάρνπο 0,5ρηι. ζηξνγγπιεκέλεο ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. Ζ πθή θαη ην ρξώκα ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηα γξαθεία θαη ζα πεξηγξάθεηαη επαθξηβώο ζηελ ρξσκαηηθή κειέηε ηνπ θηηξίνπ. Βάζε (ηεκ. 1): Καηαζθεπάδεηαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πςειήο πηέζεσο 3 ζηξώζεσλ, πάρνπο 18 ρηι., επελδπκέλε ακθηπιεύξσο κε κειακίλε laminate πάρνπο 0,3 ρηι ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. Πεξηζώξηα: Με ηελ ίδηα ηερλνηξνπία ππάξρνπλ πεξηκεηξηθά ηαηλίεο ABS πάρνπο 0,5 ρηι. ζηξνγγπιεκέλεο ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. Πιάηε (ηεκ. 1): Καηαζθεπάδεηαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πςειήο πηέζεσο ηξηώλ ζηξώζεσλ, πάρνπο 18 ρηι., επελδπκέλε ακθηπιεύξσο κε κειακίλε laminate πάρνπο 0,3 ρηι ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. Πεξηζώξηα: Με ηελ ίδηα ηερλνηξνπία ππάξρνπλ πεξηκεηξηθά, ηαηλίεο ABS πάρνπο 0,5 ρηι. ζηξνγγπιεκέλεο κε αθηίλα R 0,5 ρηι. ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. Ράθη θηλεηό (ηεκ. 2): Καηαζθεπάδεηαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πςειήο πηέζεσο ηξηώλ ζηξώζεσλ, πάρνπο 18 ρηι., επελδπκέλε ακθηπιεύξσο κε κειακίλε laminate πάρνπο 0,3 ρηι ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. Πεξηζώξηα: Με ηελ ίδηα ηερλνηξνπία ππάξρνπλ πεξηκεηξηθά, ηαηλίεο ABS πάρνπο 0,5 ρηι. ζηξνγγπιεκέλεο ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. Σν θηλεηό ξάθη ιόγσ ηεο ππνδνκήο πξνδηάηξεζεο ησλ πιατλώλ ησλ εξκαξίσλ, έρεη δπλαηόηεηα θάζεηεο κεηαθίλεζεο αλά 32 ρηι, κε ηελ ρξήζε θαιαίζζεησλ αλνμείδσησλ κεηαιιηθώλ ζηεξηγκάησλ. πλδεηηθά εμαξηήκαηα αλνμείδσηα: Ζ ηειηθή ζπλαξκνιόγεζε, γίλεηαη ζσζηά, ηαρύηαηα θαη ζηέξεα κε αλνμείδσηα εμαξηήκαηα ζύλδεζεο. Πέικαηα (ηεκ. 4): Πέικαηα έδξαζεο, θαηαζθεπαζκέλα από αλζεθηηθό πιαζηηθό πιηθό, κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ ύςνπο. Πόξηεο (ηεκ. 2): Καηαζθεπάδεηαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πςειήο πηέζεσο ηξηώλ ζηξώζεσλ, πάρνπο 18 ρηι. επελδπκέλε ακθηπιεύξσο κε κειακίλε laminate πάρνπο 0,3ρηι ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. Πεξηζώξηα: Με ηελ ίδηα ηερλνηξνπία ππάξρνπλ πεξηκεηξηθά, ηαηλίεο ABS πάρνπο 3 ρηι. κε ζηξνγγπιεκέλεο κε αθηίλα R 3 ρηι. ζε όιεο ηηο αθκέο θαη γσλίεο. Ζ πθή θαη ην ρξώκα ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηα γξαθεία. Πόκνιν-Κιεηδαξηά αζθαιείαο (κε ζπαληνιέηα): Απνηειείηαη από ηα εμήο κέξε: Μεηαιιηθό πόκνιν κε «αθαιό» θιεηδαξηάο, πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζώκα ηεο θιεηδαξηάο, ζώκα θιεηδαξηάο, βέξγα ζπαληνιέηα, γάληδνο βέξγαο ζπαληνιέηαο, ζηήξηγκα άγθηζηξν ζπγθξάηεζεο ηεο βέξγαο ζπαληνιέηαο. Μπηλί πιαζηηθό (ζε όιν ην κήθνο ησλ πνξηώλ): Πιαζηηθό περάθη Μπηλί ηνπνζεηείηαη εζσηεξηθά θαη ζε όιν ην κήθνο ηεο αξηζηεξήο πόξηαο ησλ εξκαξίσλ, γηα λα εμαζθαιηζζεί ηόζν ε θαζαξηόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ησλ εξκαξίσλ (ειεύζεξν ζθόλεο), όζν θαη ε αζόξπβε ιεηηνπξγία ησλ πνξηώλ θαηά ην άλνηγκα θαη θιείζηκό ηνπο. 1.9 ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ (Κωδικός: Ε1Γ10) Γηαζηάζεηο: 140x200 εθ (ΠxΤ) Καπάθη, βάζε: Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25 mm επελδεδπκέλε ακθίπιεπξα κε κειακηληθό laminate ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο Πιατλά: Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα 18mm επελδεδπκέλε ακθίπιεπξα κε Μειακηληθό laminate ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο

4 Πιάηε: Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα 18mm επελδεδπκέλε ακθίπιεπξα κε κειακηληθό laminate ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο Θπξόθπιια: Κξπζηάιιηλα : Γύν (2) ζην επάλσ κέξνο, από θπκέ θξύζηαιιν αζθαιείαο πάρνπο 5 mm κε επηρξσκησκέλα εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο Γύν (2) ζην θάησ κέξνο, από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 18 mm επελδεδπκέλε ακθίπιεπξα κε κειακηληθό laminate ζε ρξώκα 1.10 ΚΑΛΟΓΔΡΟ (Κωδικός: Ε1Ζ01) Γηαζηάζεηο: 170εθ (Τ) Φ40 εθ Μεηαιιηθόο θαηαθόξπθνο ζσιήλαο, πνπ εδξάδεηαη ζε θπθιηθήο κνξθήο βάζε ώζηε λα ζηέθεηαη ειεύζεξα ζην ρώξν. ην άλσ άθξν ηνπ θέξεη ηέζζεξα δεύγε γάληδσλ από δηακνξθσκέλε κεηαιιηθή βέξγα πςειήο αληνρήο. Κάζε δεύγνο απνηειείηαη από έλα κηθξό γάληδν κε θιίζε πξνο ηα πάλσ θαη έλα κεγάιν (π.ρ. ζρήκα ζειηάο, θιπ.) γηα ηελ αλάξηεζε βαξεηώλ ξνύρσλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ (Κωδικός: Ε1Θ00) Γηαζηάζεηο: 120x80 εθ (ΠxΤ) Πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ απηνθεξόκελνο, επίηνηρνο, κε πιάηε από κνξηνζαλίδα κέζεο ππθλόηεηαο (ΜDF) πάρνπο πεξίπνπ 3mm, πιαίζην από κνξηνζαλίδα, επελδεδπκέλε κε κειακηληθό laminate, ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο, πιάηνπο 5 εθ. θαη επηθάλεηα από ραξηνπνιηό (insulite) πάρνπο 12 mm, ρξσκαηηζκέλν κε πιαζηηθό ρξώκα. Έρεη δπλαηόηεηα αλάξηεζεο ζηνλ ηνίρν είηε από ηελ κηθξή είηε από ηελ κεγάιε πιεπξά ηνπ αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη ΣΡΑΠΔΕΗ ΑΛΟΝΗΟΤ, ΚΟΗΣΧΝΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΦΔΗΧΝ (Κωδικός: Ε2Α10) Γηαζηάζεηο: 140x80 x75 εθ (ΜxΠxΤ) Σεηξάγσλν ηξαπέδη γεληθήο ρξήζεο επηθάλεηά ηνπ λα είλαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25 mm, ακθίπιεπξα επελδεδπκέλε κε κειακηληθό laminate ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. θαη ζόθνξα από PVC. Ζ επηθάλεηα ζηεξίδεηαη ζε κεηαιιηθό ηειάξν. Να έρεη ηέζζεξα πόδηα από ραιύβδηλεο θνίιεο δηαηνκέο Φ 6cm θαη ζπλνιηθήο αληνρήο 60 kg/mm 2. Ζ ζηήξημε γίλεηαη πάλσ ζην κεηαιιηθό ηειάξν. Σα πόδηα θέξνπλ αληηνιηζζεηηθά πέικαηα από πνιπακίδην θαη ρξσκαηίδνληαη κε ρξώκην ΣΡΑΠΔΕΗ ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ (Κωδικός: Ε2Α10) Γηαζηάζεηο: 140x80 x78 εθ (ΜxΠxΤ). Οξζνγώλην ηξαπέδη θαγεηνύ ρξήζεο επηθάλεηά ηνπ λα είλαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25 mm, ακθίπιεπξα επελδεδπκέλε 1.14 ΣΡΑΠΔΕΗ ΑΛΟΝΗΟΤ, ΚΟΗΣΧΝΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΦΔΗΧΝ (Κωδικός: Ε2Α10) Γηαζηάζεηο: 140x80 x75 εθ (ΜxΠxΤ) Σεηξάγσλν ηξαπέδη γεληθήο ρξήζεο επηθάλεηά ηνπ λα είλαη από ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25 mm, ακθίπιεπξα επελδεδπκέλε κε κειακηληθό laminate ζε ρξώκα απνκίκεζεο θαπιακά νμηάο. θαη ζόθνξα από PVC. Ζ επηθάλεηα ζηεξίδεηαη ζε κεηαιιηθό ηειάξν. Να έρεη ηέζζεξα πόδηα από ραιύβδηλεο θνίιεο δηαηνκέο Φ 6cm θαη ζπλνιηθήο αληνρήο 60 kg/mm 2. Ζ ζηήξημε γίλεηαη πάλσ ζην κεηαιιηθό ηειάξν. Σα πόδηα θέξνπλ αληηνιηζζεηηθά πέικαηα από πνιπακίδην θαη ρξσκαηίδνληαη κε ρξώκην.

5 1.15 ΚΑΡΔΚΛΑ ΑΝΑΜΟΝΖ (Κωδικός: Ε2Β00) Γηαζηάζεηο: Πιάηε 48x81εθ (ΠxΤ), Έδξα: 52x52x46 εθ (ΜxΠxΤ). Καιύπηεη γεληθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, πξνζσπηθνύ, αζζελώλ θαη επηζθεπηώλ. Κάζηζκα κε ζύκκεηθην κεηαιιηθό θαη μύιηλν ή ζθειεηό θαη ππόζηξσκα πνιπνπξεζάλεο ζηελ έδξα θαη ηελ πιάηε. Σα μύιηλα ζηνηρεία κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ από αλάινγα ζηνηρεία από πνιππξνππιελην Ζ έδξα: είλαη ηεηξάγσλε κε πιεπξά πεξίπνπ 52 cm κε κηθξή θύξησζε γηα εξγνλνκηθνύο ιόγνπο θαη είλαη επελδπκέλε κε πνιπνπξεζάλε (δεξκαηίλε). Έρεη απόζηαζε από ην πάησκα πεξίπνπ 46 cm Ζ πιάηε: είλαη γεληθά ηεηξάγσλε κε επζεηνγελήο αθκέο θαη ειαθξηά θιίζε ζην ύςνο ηεο κέζεο θαη πξνο ηα πίζσ γηα εξγνλνκηθνύο ιόγνπο. Ζ άλσ αθκή ηεο πιάηεο είλαη ζε ύςνο πεξίπνπ 80 cm θαη δελ αθήλεη θελό κε ην θάζηζκα. Δίλαη επελδπκέλε ακθίπιεπξα θαη ζηα πιατλά ηεο κε πνιπνπξεζάλε (δεξκαηίλε) Γηαζέηεη ζηαζεξή ζύλδεζε κε ηνλ θνξκό ηεο θαξέθιαο. Σα πόδηα είλαη από ρπηό αινπκίλην θαη έρνπλ επνμεηδηθή βαθή ή από ραιύβδηλν επηληθεισκέλν ζσιήλα. Καηαιήγνπλ ζε πέικαηα πνπ δηαζέηνπλ πξνζηαζία δαπέδνπ. Οη θαξέθιεο ζα είλαη δπλαηόλ λα ζηνηβαρηνύλ (stackable) ΚΑΡΔΚΛΑ ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ (Κωδικός: Ε2Β00) Γηαζηάζεηο:: 42x41x91 εθ (ΜxΠxΤ). Καξέθια INOX κε θάζηζκα PU, αλνηρηή ή θιεηζηή πιάηε 1.17 ΚΑΡΔΚΛΑ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΜΔ ΜΠΡΑΣΑ (Κωδικός: Ε2Β11) θειεηόο : Βάζε ζηήξημεο πεληαθηηλσηή, κε πέληε δίδπκνπο ηξνρνύο από πνιπακίδην. Φέξεη θαιύπηξεο από ζπλζεηηθό πιηθό. Υξσκαηίδεηαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ. Μεραληζκνί: Μεραληζκόο θαη κνριόο ξύζκηζεο ύςνπο έδξαο κε δηαδξνκή 150mm, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ακνξηηζέξ. Μεραληζκόο θαη κνριόο ξύζκηζεο θιίζεσλ πιάηεο κε δπλαηόηεηα θαη ελδηάκεζσλ ζέζεσλ αλάθιηζεο αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ θαζεκέλνπ. Ο κεραληζκόο θαιύπηεηαη κε πηπρσηή θαιύπηξα από ζπλζεηηθή ύιε. Μεραληζκόο θαη κνριόο ξύζκηζεο ύςνπο πιάηεο κε δηαδξνκή ζύκθσλε κε ηα Δπξσπατθά θαη δηεζλή πξόηππα. Ζ ξύζκηζε θιίζεσλ θαη ύςνπο πιάηεο επηηπγράλεηαη κεραληθά κε θνριίεο. Πιάηε, θέιπθνο : από παινεληζρπκέλε πνιπεζηεξηθή ξεηίλε, ή άιιν αληίζηνηρεο αληνρήο πιηθό. Γέκηζκα: Σα θειύθε ηόζν ηεο πιάηεο όζν θαη ηεο έδξαο θέξνπλ γέκηζκα από θαινππσηό ιάζηηρν καιαθήο δηνγθσκέλεο πνιπνπζεξάλεο πάρνπο κεγαιύηεξν ιε ίζν 50 ρηι ην νπνίν επελδύεηαη κε δεξκαηίλε. Μπξάηζα από εκίζθιεξε πνιπνπξεζάλε εληζρπκέλε κε κεηαιιηθό ζθειεηό. Βηδώλνληαη ζην θέιπθνο ηεο έδξαο ΚΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΑΤΖ ΚΟΗΣΧΝΧΝ Γηαζηάζεηο Καξέθιαο : 51x58x97 εθ (ΠxΒxΤ). Γηαζηάζεηο Καζίζκαηνο : 51x42x47 εθ (ΠxΒxΤ). Πίζσ πόδη/ Μπξνζηηλό πόδη: Μαζίθ μύιν ζεκύδαο., Οπδέηεξε αθξπιηθή ιάθα Πιάηε: Δπηθάλεηα από ραξηί., Αθξόο πνιπνπξεζάλεο 23 kg/cu.m.

6 Πιαίζην θαζίζκαηνο: Μαζίθ νμηά ή ζεκύδα Διαζηηθή ηαηλία: Φπζηθό θανπηζνύθ, 65% πνιππξνππιελίνπ Κάζηζκα: Πνιπεζηεξηθέο βάηεο, Αθξόο πνιπνπξεζάλεο 35 kg/cu.m. 'Άζπξν ύθαζκα ππνζηξώκαηνο ηαπεηζαξίαο. Πξνζηαηεπηηθό ύθαζκα: 100% πνιππξνππιέλην, ή, 100% βακβάθη 1.19 ΠΟΛΤΡΟΝΑ ΑΝΑΠΑΤΖ ΚΟΗΣΧΝΧΝ Γηαζηάζεηο:: 80x80x101 εθ (ΜxΠxΤ). Πνιπζξόλα κε ππνπόδην ζε ύθαζκα. Καζώο ε πιάηε μαπιώλεη ην ππνπόδην αλαζεθώλεηαη ΚΑΝΑΠΔΓΔ ΓΤΟ (2) ΘΔΔΧΝ ΑΛΟΝΗΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ Γηαζηάζεηο Καλαπέ : 180x88x66 εθ (ΠxΒxΤ). Γηαζηάζεηο Καζίζκαηνο : 54x43 εθ (ΒxΤ). θειεηόο δηζέζηνπ θαλαπέ: θειεηόο: Μαζίθ ζθιεξό μύιν, Κνληξαπιαθέ, Μνξηνζαλίδα πνπ αληέρεη ζηελ πγξαζία, κνξηνζαλίδα, Υαξηόλη, Αηζάιη, Δπέλδπζε κε ζθόλε επνμεηδηθή/πνιπεζηέξα, Αηζάιη, Πνιππξνππιέλην ρσξίο ύθαλζε, Μαζίθ καιαθό μύιν. Τιηθά ηαπεηζαξίαο: Βάηα κε πνιπεζηεξηθέο ίλεο, Αθξόο πνιπνπξεζάλεο 20 kg/cu.m., Αθξόο πνιπνπξεζάλεο 25 kg/θπβ. κέηξν., Αθξόο πνιπνπξεζάλεο 30 kg/cu.m. 'Άζπξν ύθαζκα ππνζηξώκαηνο ηαπεηζαξίαο: Πνιππξνππιελίνπ ρσξίο ύθαλζε Πόδη: Αηζάιη, Δπέλδπζε κε ζθόλε επνμεηδηθή/πνιπεζηέξα, Πιαζηηθό πνιππξνππιελίνπ Κάιπκκα δηζέζηνπ θαλαπέ: 100% πνιπεζηέξαο 1.21 ΚΟΤΡΣΗΝΑ ΝΣΟΤΕΗΔΑ ΜΔ ΡΑΒΓΟ ΑΝΑΡΣΖΖ Γσληαθόο ζσιήλαο 90x90 εθ. Να δηαζέηεη ζηεξίγκαηα γηα λα κελ γέξλεη ζην θέληξν. Ζ θνπξηίλα ληνπδηέξαο λα είλαη δηαζηάζεσλ 140x140 εθ από αδηάβξνρν ύθαζκα θαη είλαη ιεπθνύ ρξώκαηνο ΔΠΗΣΟΗΥΖ ΤΚΔΤΖ ΓΗΑ ΦΤΛΛΑ ΥΑΡΣΗΟΤ Γηαζηάζεηο: 12x14x23 εθ (ΜxΒxΤ). H ζπζθεπή ειεγρόκελεο θαηαλάισζεο Ρνινύ Τγείαο Δuro (θύιιν-θύιιν), ην ραξηί λα παξαδίδεηαη πξνηεκαρηζκέλν, θαη λα είλαη ιεπθνύ ρξώκαηνο ΑΓΚΗΣΡΟ ΠΔΣΔΣΑ ΓΗΠΛΟ ΓΗΑ ΣΑ W.C Γηαζηάζεηο: 5x6x7 εθ (ΜxΒxΤ). Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από επηρξσκησκέλν νξείραιθν 1.24 ΠΔΣΔΣΟΘΖΚΖ (ΜΠΑΡΑ) ΓΗΑ ΣΑ W.C

7 Γηαζηάζεηο: 65x12x7 εθ (ΜxΒxΤ). Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από επηρξσκησκέλν νξείραιθν 1.25 ΚΑΜΝΗ ΓΗΑ ΣΑ W.C Γηαζηάζεηο: 41x44x35 εθ (ΜxΒxΤ). Μαζίθ ιεύθα, Βακκέλν, Οπδέηεξε πνιπνπξεζαληθή/αθξπιηθή ιάθα 1.26 ΒΟΤΡΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ (ΠΗΓΚΑΛ) ΓΗΑ ΣΑ W.C Γηαζηάζεηο: 15x40εθ (Γηάκεηξνο x Ύςνο). Να είλαη από αλζεθηηθό πιαζηηθό θαη λα είλαη αλάινγν ζε ρξώκα κε ηα ππόινηπα είδε ηνπαιέηαο 1.27 ΚΑΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ ΓΗΑ W.C ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ (Κωδικός: Ε3Α23) Γηαζηάζεηο: 55 εθ Ύςνο Κάδνο κεηαιιηθόο κε θαπάθη κε αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία θαη βαθή θνύξλνπ ρσξεηηθόηεηαο θαη ειάρηζηνλ 20lt θαη ύςνπο πεξίπνπ 55cm. Να δηαζέηεη εζσηεξηθό θάδν ή κεραληζκό ζπγθξάηεζεο ζαθνύιαο. Να δηαζέηεη πεηάιη γηα ην άλνηγκα ηνπ θαπαθηνύ, ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο γηα πςειή κεραληθή αληνρή. Βάζε ηνπ λα θέξεη αληηνιηζζεηηθά πέικαηα ΚΑΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ (Κωδικός: Ε3Α00) Γηαζηάζεηο: 63εθ δηάκεηξνο x 55 εθ ύςνο Κπιηλδξηθόο θάδνο από θύιιν αλνμείδσηνπ ράιπβα κε εκηζθαηξηθό αθαηξνύκελν θαπάθη γηα ηελ αιιαγή ζαθθνύισλ. Σν εκηζθαηξηθό θαπάθη δηαζέηεη θπθιηθή νπή κε αλνμείδσην θαπάθη πνπ θιείλεη απηόκαηα κε έιαζκα (push-top). Σν θαπάθη αλνίγεη πξνο ηα κέζα κε ειαθξηά ώζεζε ηνπ ρεξηνύ. Ο θάδνο δηαζέηεη ειαζηηθή βάζε γηα πξνζηαζία δαπέδσλ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΑ (Κωδικός: Ε3Γ10) Γηαζηάζεηο: 70x90x105 εθ (ΜxΒxΤ). Ζ βάζε ηνπ ηξνρήιαηνπ λα είλαη από αινπκίλην, κε ηέζζεξηο πεξηζηξεθόκελνπο ηξνρνύο δηαζηάζεσλ 75 mm. Να θέξεη νξζνζηάηε ν νπνίνο λα έρεη ζύζηεκα ηνπνζέηεζεο ζαθνύιαο απνξξηκκάησλ θαη θαπάθη πιαζηηθό. Να θέξεη έλα θνπβά πιαζηηθό κε πιαζηηθή ιαβή 25 lt πεξίπνπ. Να θέξεη πξέζα ζθνπγγαξίζηξαο γαιβαληζκέλε. Να θέξεη δύν θαιάζηα 8-10 ιίηξα πεξίπνπ ην θαζέλα, δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο. Να έρεη θαιάζη κηθξό γηα απνζήθεπζε πιηθώλ. Να θέξεη ζηήξηγκα ζθνύπαο δηαζηάζεσλ 100x50x100εθ πεξίπνπ.

8 1.30 ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ ΓΗΠΛΖ ΓΗΑ ΑΚΟΤΛΔ (Κωδικός: Ε3Γ60) Γηαζηάζεηο: 40x53x90 εθ (ΜxΒxΤ). Σξνρήιαηε βάζε, δηπιή, γηα ζαθνύιεο, θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην αηζάιη, κε δύν ζέζεηο ζηήξημεο ζάθσλ, κε εηδηθό κεραληζκό γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ ζάθσλ θαη θαπάθη πιαζηηθό, πνδνθίλεην, ζηαζεξνπνηνύκελν ζηελ αλνηθηή ζέζε. Να δηαζέηεη 4 ηξνρνύο πεξηζηξεθόκελεο ζηήξημεο θαη δηαζηάζεηο βάζεο κέρξη 80cm x 53 cm θαη ύςνο κέρξη 90 εθ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΗΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΚΟΗΣΧΝΧΝ (Κωδικός: Ε3Γ70) Γηαζηάζεηο: 100x53x130 εθ (ΜxΒxΤ). Σξνρήιαην ηκαηηζκνύ κνλάδσλ απνηεινύκελν από δύν ηκήκαηα, ην έλα κε δηπιή ζηεθάλε ζπγθξάηεζεο, θαη ηνπνζέηεζεο ζάθσλ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνύ θαη πνδνθίλεην θάιπκκα, ην δε δεύηεξν θιεηζηνύ ηύπνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαζαξνύ ηκαηηζκνύ 3 ξαθηώλ θαηαζθεπαζκέλν από επηρξησκέλν αηζάιη θαη κειακίλε. Να δηαζέηεη 4 ηξνρνύο πεξηζηξεθόκελεο ζηήξημεο ειαζηηθνύο δίζθνπο απνξξόθεζεο θξαδαζκώλ θαη λα είλαη δηαζηάζεσλ ~100cm x 53cm κε ύςνο κέρξη 130cm. ηελ βάζε πεξηκεηξηθά επηθαιύπηεηαη κε ηαηλία ειαζηηθνύ γηα πξνζηαζία θξνύζεσλ. Να ζπλνδεύεηαη από 10 ζάθνπο ηκαηηζκνύ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΦΑΓΖΣΟΤ (Κωδικός: Ε3Γ51) Γηαζηάζεηο: 50x80x80 εθ (ΜxΒxΤ). Σξνρήιαην γεληθήο ρξήζεο κεγάιν, βαξέσο ηύπνπ, θαηαζθεπήο από αλνμείδσην αηζάιη κε δύν επηθάλεηεο γηα ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ ζπλνιηθνύ βάξνπο άλσ ησλ 100kg κε ιαβέο νδήγεζεο. Να δηαζέηεη 4 ηξνρνύο αλάινγεο αληνρήο εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ νη δύν λα είλαη πεξηζηξεθόκελεο ζηήξημεο. Γηαζηάζεσλ ~50cm x 80cm κε ύςνο ~80cm 1.33 ΔΠΗΚΑΘΖΜΔΝΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΔ ΤΚΔΤΔ Να είλαη ζπκβαηέο κε ην ηειεθσληθό θέληξν ηεο εηαηξείαο Panasonic θαη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ή αληίζηνηρα. Να έρεη επαλάθιεζε κε ην πάηεκα ελόο πιήθηξνπ. Δπηινγέαο θνπδνπληζκνύ 3 επηπέδσλ. Δπηηξαπέδηα ή επηηνίρηα ηνπνζέηεζε. Λεηηνπξγία κηθξνδηαθνπήο βξόρνπ (Flash ζηα 100mS). Ζιεθηξνληθή ξύζκηζε έληαζεο αθνπζηηθνύ (6 επίπεδα) ΡΑΦΗΑ DEXION ΜΟΝΑ 50 εκ ΚΑΗ ΓΧΝΗΔ (Κωδικός: Ε3Β15) Γηαζηάζεηο: 50x200 εθ (ΒxΤ). Ράθηα απνζήθεο, θαηαζθεπαζκέλα από ιακαξίλα ςπρξήο εμέιαζεο θαη ρξσκαηηζκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ. Απνηεινύληαη από δηάηξεηα γσληαθά ειάζκαηα, έμη θαζ ύςνο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο κε πεξηκεηξηθή αλαδίπισζε, πνπ βηδώλνληαη ζε απηά, θαζώο θαη όια ηα απαηηνύκελα εμαξηήκαηα ζύλδεζεο, ζηεξέσζεο, αθακςίαο θαη έδξαζεο. Σν κήθνο ησλ ξαθηώλ είλαη κεηαβιεηό, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρώξνπ πνπ εμππεξεηνύλ, αιιά ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ νξζνζηαηώλ είλαη πάληα 80 εθ. Ζ θαηαζθεπή είλαη απινύζηαηε θαη ηαρύηαηε ζηελ ζπλαξκνιόγεζε ηεο θαη έρεη κεγάιε αληνρή ζε βάξνο.

9 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΗΜΑΣΗΜΟΤ ΔΝΣΟΝΗΑ ΓΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΛΗΝΖ (Κωδικός: Ε0Α00) Γηαζηάζεηο: 170x240 εθ (ΜxΠ). Να είλαη βακβαθεξά 100% από ύθαζκα θακπνη, πνπ δελ αθήλεη ηλίδηα θαηά ηελ ρξήζε, αλεμίηεια, αλζεθηηθά ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ζπρλνύ πιπζίκαηνο, κε γύξηζκα ξεβέξ 4cm ζην επάλσ κέξνο θαη 1cm ζην θάησ κέξνο. Να κελ κπαίλνπλ ζην πιύζηκν, κε βάξνο πεξίπνπ 210 γξακκ / κ3, ρξώκαηνο ιεπθνύ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ ΚΑΛΛΤΜΑ ΓΗΑ ΗΑΣΡΗΚΑ & ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΣΡΧΜΑΣΑ Γηαζηάζεηο: 1,20 x 2,00 + 0,25 ζηα πιατλά Πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα πεηζεηέ επηθάλεηαο κε ππόζηξσκα PVC γηα αδηάβξνρε πξνζηαζία ηνπ ζηξώκαηνο. Να είλαη αδηάβξνρν, απαιό, πγηεηλά επεμεξγαζκέλν, θαη κε κόληκεο αληη-αθαξατθέο ηδηόηεηεο. Οη πιεπξέο θαηαζθεπάδνληαη από έλα κείγκα 50% βακβάθη / 50% πνιπεζηέξα, θαη έρεη κηα ειαζηηθή δώλε γύξσ από νιόθιεξε ηελ πεξίκεηξν ηνπ. Ζ ύλζεζε λα είλαη: Δμσηεξηθό ύθαζκα: 50% Βακβάθη, 50% Πνιπέζηεξα 90γξ/ηκ. Δζσηεξηθό ύθαζκα: Πνιπέζηεξα, PVC 90γξ/ηκ. Πιατλό ύθαζκα: 50% Βακβάθη 50% Πνιπέζηεξα κε ιάζηηρν ζε όιε ηελ πεξίκεηξν ΚΟΤΒΔΡΣΔ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ ΗΑΣΗΚΖ & ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΛΗΝΖ Γηαζηάζεηο: 170x240 εθ (ΜxΠ). Να είλαη βακβαθεξέο 100%, αλζεθηηθέο, λα πιέλνληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, λα κελ κπαίλνπλ ζην πιύζηκν. Υξώκαηνο ζηέι. Ζ ύθαλζε λα είλαη ζηαζεξή, κε αλάγιπθν ζρέδην. 2.7 ΜΑΞΗΛΑΡΗΑ Γηαζηάζεηο: 40x75 εθ (ΜxΠ). Με δπλαηόηεηα πιπζίκαηνο ζην πιπληήξην, κε εζσηεξηθή γέκηζε από καιαθό πνιπεζηέξα, κε πεξίβιεκα από αδηάβξνρν, αληηκηθξνβηαθό θαη αληηαιεξγηθό πιηθό, ρξώκαηνο ιεπθνύ. 2.8 ΜΑΞΗΛΑΡΟΘΖΚΔ Γηαζηάζεηο: 65x85 εθ (ΜxΠ). Nα είλαη βακβαθεξέο 100%, αλζεθηηθέο ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζπρλνύ πιπζίκαηνο, λα κελ κπαίλνπλ ζην πιύζηκν. ην άλνηγκα λα ππάξρεη θάθεινο 20 cm πεξίπνπ. Υξώκαηνο ιεπθνύ.

10 ΚΟΤΒΔΡΣΔ ΓΗΑ ΑΘΔΝΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ, ΥΔΗΜΧΝΗΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΔ Γηαζηάζεηο: 170x240 εθ (ΜxΠ). Να είλαη βακβαθεξέο 100%, αλζεθηηθέο, λα πιέλνληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, λα κελ κπαίλνπλ ζην πιύζηκν. Υξώκαηνο ζηέι. Ζ ύθαλζε λα είλαη ζηαζεξή, κε αλάγιπθν ζρέδην ΠΔΣΔΣΔ ΜΠΑΝΗΟΤ ΜΔΓΑΛΔ Γηαζηάζεηο: 150x80 εθ (ΜxΠ). Ζ πεηζέηα λα είλαη 100 % βακβαθεξή, κε αλώηεξεο πνηόηεηαο λήκαηα πελληέ. Βάξνο: 500gsm. Υξώκα: ιεπθό 2.12 ΠΔΣΔΣΔ ΠΡΟΧΠΟΤ Γηαζηάζεηο: 50x90 εθ (ΜxΠ). Ζ πεηζέηα λα είλαη 100 % βακβαθεξή, κε αλώηεξεο πνηόηεηαο λήκαηα πελληέ. Βάξνο: 500gsm. Υξώκα: ιεπθό 2.13 ΠΔΣΔΣΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ Γηαζηάζεηο: 40x70 εθ (ΜxΠ). Ζ πεηζέηα λα είλαη 100 % βακβαθεξή, κε αλώηεξεο πνηόηεηαο λήκαηα πελληέ. Βάξνο: 500gsm. Υξώκα: ιεπθό 2.14 ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΟ ΠΑΣΑΚΗ ΜΠΑΝΗΟΤ Γηαζηάζεηο: 60x90 εθ (ΜxΠ). Σν παηάθη λα είλαη 100 % βακβαθεξό. Υξώκα: ιεπθό 2.15 ΚΟΤΡΣΗΝΔ Σν ύθαζκα λα είλαη κνλόρξσκν, 100% πνιπεζηέξαο, κε πθή ιηλνύ, θαηαζθεπαζκέλν κε εηδηθή βξαδύθαπζηε ίλα trevira cs 100 % PES, πιάηνπο 280 εθ., βάξνπο πεξίπνπ 150 gr / η.κ. Να πιέλεηαη ζηνπο 40ν C. Να έρεη πηζηνπνίεζε αληνρήο ζηελ ηξηβή γηα πεξίπνπ ζηξνθέο ζην γάξηαζκα. Να έρεη ηελ επεμεξγαζία air (ήηνη λα έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα κεηώλεη ηνλ αξηζκό ησλ ξύπσλ ηνπ ρώξνπ, κεηαηξέπνληάο ηνπο ζε κε βιαβεξέο νπζίεο). Να πηζηνπνηείηαη σο βξαδύθαπζην ύθαζκα βάζε ησλ πξνδηαγξαθώλ Β1 ( DIN 4102 ), M1 BS5867, CLASSE. Να έρεη αληνρή ζην θσο θαη ζην πιύζηκν. Αλαινγία αλνίγκαηνο πξνο θνπξηίλα 1 : 2,5. Με ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζεί δηαζέζηκν δεηγκαηνιόγην θαζώο επίζεο θαη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο θαη ην ελεκεξσηηθό θπιιάδην (πξνζπέθηνπο) ηνπ θαηαζθεπαζηή. ηελ ηηκή / κέηξν πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε ξαθή, ε εξγαζία θαη ηα πιηθά ηνπνζέηεζεο ΚΟΤΡΣΗΝΟΞΤΛΟ ή ΗΓΖΡΟΓΗΑΓΡΟΜΟ ηδεξόδξνκνο αινπκηλίνπ, κνλόο, πιήξεο ηνπνζεηεκέλνο, ρξώκαηνο ιεπθνύ ή ΗΝΟΥ. ηήξημε ζηνλ ηνίρν ή ζηελ νξνθή. Με ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζεί δεηγκαηνιόγην. ηελ ηηκή / κέηξν πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε εξγαζία θαη ηα πιηθά ηνπνζέηεζεο (ξάνπιν, ρνπθ, ζηεξίγκαηα).

11 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΖ ΝΟΖΛΔΗΑ ΠΑΣΖ ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ (Κωδικός: C0B00) Κιίλε ηξηώλ ηκεκάησλ. Ρύζκηζε ηκήκαηνο πιάηεο (από ηελ νξηδόληηα ζέζε κέρξη ηνπιάρηζηνλ 70ν ηνπιάρηζηνλ) κε κεραληζκό αλάξηεζεο αεξίνπ. Ρύζκηζε ζέζεο ηκήκαηνο πνδώλ κε ηε βνήζεηα νδνλησηνύ νδεγνύ. Θέζε Trendelnburg θαη αληη- Trendelenburg ηνπιάρηζηνλ 12º κε κεραληζκό αλάξηεζεο αεξίνπ. Πιαίζηα κεησπώλ θαη κεηώπεο θεθαιήο θαη πνδώλ επθόισο πξνζζαθαηξνύκελα. Πιέγκα επηθάλεηαο ζηξώκαηνο εύθνια πξνζζαθαηξνύκελν. Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηαηό νξνύ ζε θάζε γσλία. Σέζζεξηο πεξηζηξεθόκελνη, αληηζηαηηθνί ηξνρνί, ν έλαο απ απηνύο θαηεπζπληήξηνο, δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 15 εθ., κε θεληξηθό ζύζηεκα πέδεζεο. Γηαζηάζεηο επηθάλεηαο ζηξώκαηνο, θαηά πξνζέγγηζε 200 εθ. x 90 εθ. Ρύζκηζε ύςνπο επηθάλεηαο ύπλνπ, θαηά πξνζέγγηζε εθ. Καηαζθεπή : Βάζε, ζθειεηόο θαη πιαίζην επηθάλεηαο ύπλνπ, θαηαζθεπαζκέλα από ραιύβδηλν ζσιήλα, επηςεπδαξγπξσκέλν θαη βακκέλν ειεθηξνζηαηηθά κε επνμηθή, πνιπεζηεξηθή βαθή. Πιέγκα επηθάλεηαο ύπλνπ θαηαζθεπαζκέλν από ραιύβδηλεο ξάβδνπο, δηακέηξνπ 15 mm πεξίπνπ, επηςεπδαξγπξσκέλν θαη βακκέλν ειεθηξνζηαηηθά. Πιαίζηα κεησπώλ θεθαιήο θαη πνδώλ θαηαζθεπαζκέλα από επηρξσκησκέλν ραιύβδηλν ζσιήλα, ρσξίο αηρκεξέο γσλίεο. Μεηώπεο θεθαιήο θαη πνδώλ θαηαζθεπαζκέλεο από ζεξκνπιαζηηθό πιηθό. Οη αξζξώζεηο ησλ ηκεκάησλ ηεο θιίλεο ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλεο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ θιηλνζθεπαζκάησλ. Δμαξηήκαηα: 4 πξνζθξνπζηήξεο από PVC, γηα πξνζηαζία ηεο επηθάλεηαο ησλ ηνίρσλ. ηαηό νξνύ κε δύν γάληδνπο ηνπιάρηζηνλ, από επηρξσκησκέλν ράιπβα. Πίλαθαο αλάξηεζεο δηαγξακκάησλ από αλνμείδσην ράιπβα κε ζπλδεηήξα ειαηεξίνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε εγγξάθσλ. Να ζπλνδεύεηαη από βξαδύθαπζην ζηξώκα πνιιαπιώλ ηκεκάησλ, ζε αληηζηνηρία κε ηνλ αξηζκό ηκεκάησλ ηεο θιίλεο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πνιπεζηεξηθό αθξό, ππθλόηεηαο πεξίπνπ 35 kg/m3, ηνπνζεηεκέλν κέζα ζε ζήθε από βακβαθεξό ύθαζκα (ηνπιάρηζηνλ 80%), κε θεξκνπάξ ζην κέζν ηεο κηθξήο πιεπξάο ηνπ ζηξώκαηνο. Να ζπλνδεύεηαη από θάιπκκα ζηξώκαηνο, πιελόκελν ζηνπο 95º C, αληηζηαηηθό, βξαδύθαπζην, αδηάβξνρν, αληηβαθηεξηδηαθό. Σν θάιπκκα λα έρεη εηδηθό πιέγκα γηα ηελ αύμεζε ηεο αλζεθηηθόηεηάο ηνπ θαη θεξκνπάξ ζηε κέζε ηεο κηθξήο πιεπξάο ηνπ ζηξώκαηνο. Ύςνο ζηξώκαηνο ηνπιάρηζηνλ 12 εθ. Γηαζηάζεηο ζπκβαηέο κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο θιίλεο. 3.4 ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΚΛΗΝΖ ΜΔ ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ (Κωδικός: C0Q01) πξηάξη κε αθαηξνύκελν έλζεην, κε δπλαηόηεηα πιύζεο θαη απνιύκαλζεο. Νηνπιάπη κε έλα αθαηξνύκελν ξάθη πξνζαξκνδόκελνπ ύςνπο, δηπιή ζήθε γηα κπνπθάιηα, 4 πεξηζηξεθόκελνη ηξνρίζθνη, 50 πεξίπνπ mm. κε ζύζηεκα πέδεζεο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ θνκνδίλνπ λα είλαη θαηά πξνζέγγηζε 55 x 45 x 80Τ εθ. Σν ζώκα νιόθιεξνπ ηνπ θνκνδίλνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλζεθηηθό πνιπκεξέο, εύθνιν ζηελ πιύζε θαη ηελ απνιύκαλζε. Να ζπλνδεύεηαη από μερσξηζηό θηλεηό ηξαπεδάθηα θιίλεο, κε ζσιελνεηδή βάζε ζρήκαηνο «U», επηρξσκησκέλνπ ράιπβα. Ο ζρεδηαζκόο λα επηηξέπεη ηεο επηθάλεηαο γηα ην ηξαπεδάθη πάλσ από ηε κνλάδα ηνπ θνκνδίλνπ. Αλζεθηηθό πιαζηηθό ηξαπεδάθη κε ρείινο, πεξίπνπ 60 x 35 x 2 εθ. 4 ηξνρίζθνη δηακέηξνπ 50 mm., δύν από ηνπο νπνίνπο λα δηαζέηνπλ θαη θξέλα. Οκαιή θαη αζθαιήο ξύζκηζε ύςνπο, πεξίπνπ cm κέζσ ιαβήο.

12 3.5 ΠΑΡΑΒΑΝ ΚΗΝΖΣΟ Παξαβάλ 2 θύιισλ ρξσκίνπ δηαζηάζεσλ 120x170 εθ. κε ιεπθό ύθαζκα. 3.6 ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΖ ΚΟΡΑΜΗΓΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ (Κωδικός: C0W00) Γηαζηάζεηο: 350x280x110 εθ (ΠxΒxΤ) θαηά πξνζέγγηζε κε κηθξέο απνθιίζεηο. Καηαζθεπή αλνμείδσηνπ ράιπβα. Να είλαη ζπκβαηή κε ηνπο δηέπνπλ όια ηα είδε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο είδε (πζθεπέο Πιύζεο/ Απνιύκαλζεο, θνξακίδεο θαη Οπξνδνρεία) ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΚΛΗΜΖ ΜΔ ΚΑΛΟΠΑΣΑΚΗ (Κωδικός: C1M00, Δ2Μ00) Γηαζηάζεηο: 190x65x75 εθ (ΜxΠxΤ) θαηά πξνζέγγηζε κε κηθξέο απνθιίζεηο. Κιίλε πςειήο αληνρήο, δύν ηκεκάησλ. Ρπζκηδόκελν ηκήκα πιάηεο κέζσ νδνλησηνύ νδεγνύ ή άιινπ θαηάιιεινπ κεραληζκνύ. ηξώκα επηθάλεηαο θαιπκκέλν από βηλπιηθή ηαπεηζαξία, ελζσκαησκέλε βάζε γηα ξνιό ραξηηνύ ζηελ θεθαιή ηεο εμεηαζηηθήο θιίλεο. σιελνεηδέο πιαίζην επηρξσκησκέλνπ ράιπβα. Να ζπλνδεύεηαη από κνλό ζθαινπάηη, ύςνπο πεξίπνπ 25 cm κε ηέζζεξα αληηνιηζζεηηθά πόδηα. Μεηαιιηθή θαηαζθεπή κε επηθάλεηα αληηνιηζζεηηθή από θανπηζνύθ θαη ηέζζεξα αληηνιηζζεηηθά πόδηα. 3.9 ΤΚΔΤΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΗΔΖ ΑΗΜΑΣΟ (Κωδικός: C2P10) Αλαίκαθηε κέηξεζε πίεζεο, θαξδηαθνύ ξπζκνύ θαη κέζεο αξηεξηαθήο πίεζεο Να πεξηιακβάλεη νμύκεηξν παικώλ, ζεξκόκεηξν θαη εζσηεξηθό εθηππσηή. Απιόο πξνγξακκαηηζκόο, κεγάιε ςεθηαθή νζόλε θαη απεηθόληζε ηεο πιεζπζκνγξαθίαο θπκαηνκνξθήο Να ρξεζηκνπνηεί ηε ηαιαλησζηκεηξηθή κέζνδν γηα ην πξνζδηνξηζκό ηεο ζπζηνιηθήο θαη δηαζηνιηθήο πίεζεο, ηεο κέζεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηνπ θαξδηαθνύ ξπζκνύ κε ηερλνινγία δηπινύ ζσιήλα. Δγθεθξηκέλν από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ρξήζε ζε ππεξηαζηθνύο θαη ππνηαζηθνύο αζζελείο. Να δηαζέηεη εηδηθό ηερλεηό ινγηζκηθό απόξξηςεο θίλεζεο πξνθεηκέλνπ λα «απνξξίπηεη» ηηο θηλήζεηο ησλ αζζελώλ. Να πεξηιακβάλεη θαηάζηαζε απηόκαηεο κέηξεζεο ηεο πίεζεο, θαηάζηαζε άκεζεο κέηξεζεο ηεο πίεζεο, πξνγξακκαηηδόκελεο εηδνπνηήζεηο θαη ελζσκαησκέλε κλήκε. Γηαζύλδεζε ππνινγηζηή RS-232 γηα ηε θόξησζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή ζην δίθηπν ηνλ ππνινγηζηή. Δίζνδνο ζπλερνύο ξεύκαηνο 12V, λα ιεηηνπξγεί κε κπαηαξία Να δηαηίζεηαη κε ηε δηθή ηνπ θηλεηή βάζε ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΔΡΟΔΗΓΔ ΦΤΓΜΟΜΑΝΟΜΔΣΡΗΚΟ (Κωδικός: C2P12) Αλεξνεηδέο ζθπγκνκαλόκεηξν, κε ιεηηνπξγία ιπρλίαο. Βαζκνλνκεκέλν από mm Hg. Πιήξεο κε πεξηρεηξίδα ελειίθσλ κε ηαηλία θόιιεζεο ηύπνπ Velcro θαη θνπηί κεηαθνξάο ΓΗΑΝΟΜΔΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟΤ ΤΓΡΟΤ Ο δηαλνκέαο λα είλαη ρεηξνθίλεηνο, λα έρεη ρσξεηηθόηεηα 500ml θαη ην αιθννινύρν δηάιπκα λα είλαη ηδαληθό γηα ηα ρέξηα θαη γηα θάζε ηνπαιέηα θαζώο ελδείθλπηαη γηα λα απνιπκαίλεηε κε απηό ην θαπάθη ηεο ιεθάλεο. Να έρεη δνζνινγία 1 ml.

13 3.12 ΠΣΤΟΜΔΝΟ ΑΝΑΠΖΡΗΚΟ ΚΑΡΟΣΑΚΗ (Κωδικός: D3M04) σιελνεηδέο πιαίζην από ράιπβα κε θηλίξηζκα ρξσκίνπ, πηπζζόκελν ζρέδην. Δπελδπκέλν θάζηζκα κε ζηήξημε πιάηεο θαη βξαρίνλεο, εκπέηαζκα βηλπιίνπ. Πξνζαξκνδόκελα ππνπόδηα, ιαβέο ώζεζεο, εκπξόζζηνη πεξηζηξεθόκελνη ηξνρίζθνη, θξέλα. Μέγεζνο θαζίζκαηνο πεξίπνπ 48 Υ 48 εθ. Να πεξηιακβάλεη ηζηό ελδνθιέβηαο έγρπζεο από αλνμείδσην ράιπβα κε 2 γάληδνπο, ηνπνζεηεκέλν ζε θαηάιιειε ζπζθεπή ζηήξημεο ΠΣΤΟΜΔΝΟ ΑΝΑΠΖΡΗΚΟ ΚΑΡΟΣΑΚΗ (Κωδικός: D3M04) σιελνεηδέο πιαίζην από ράιπβα κε θηλίξηζκα ρξσκίνπ, πηπζζόκελν ζρέδην. Δπελδπκέλν θάζηζκα κε ζηήξημε πιάηεο θαη βξαρίνλεο, εκπέηαζκα βηλπιίνπ. Πξνζαξκνδόκελα ππνπόδηα, ιαβέο ώζεζεο, εκπξόζζηνη πεξηζηξεθόκελνη ηξνρίζθνη, θξέλα. Μέγεζνο θαζίζκαηνο πεξίπνπ 48 Υ 48 εθ. Να πεξηιακβάλεη ηζηό ελδνθιέβηαο έγρπζεο από αλνμείδσην ράιπβα κε 2 γάληδνπο, ηνπνζεηεκέλν ζε θαηάιιειε ζπζθεπή ζηήξημεο. Δπίζεο πιεπξηθά ή ζην πίζσ κέξνο λα είλαη εθνδηαζκέλν κε εηδηθή ππνδνρή γηα ην ηνπνζέηεζε θηάιεο νμπγόλνπ κέρξη 5 θηιά ΔΗΓΗΚΖ ΜΠΑΝΗΔΡΑ ΓΗΑ ΑΜΔΑ Γηαζηάζεηο: 138x68x100 εθ (ΜxΒxΤ). Να είλαη εξγνλνκηθό γηα λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Να έρεη αλνηγόκελε πόξηα, εξγνλνκηθό θάζηζκα, θαη εξγνλνκηθή ιαβή. Ζ πόξηα λα είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε λα έξρεηαη ην αλαπεξηθό ακαμίδην παξάιιεια κε ηελ πόξηα θαη ζε ζπλεξγαζία κε εξγνλνκηθή ιαβή λα είλαη πην εύθνιε ε πξόζβαζε ζην κπάλην. Να πεξηιακβάλεη βαιβίδα θαη επηθαζήκελε κπαηαξία κε ζεξκνκηθηηθό ρεηξηζηήξην.

14 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΚΗΝΖΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΟΤΕΗΝΑ ΚΑΗ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ Ζ αλάιπζε επηκέξνπο όινπ ην εμνπιηζκνύ είλαη αδύλαηε κηαο θαη ν εμνπιηζκόο γηα ηόζν γηα ηελ θνπδίλα όζν θαη γηα ην θπιηθείν είλαη νκαδνπνηεκέλνο θαη ζε θαηεγνξίεο. Πξέπεη ηα πιηθά θαηαζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ εμνπιηζκό ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ θαη πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ- αλνμείδσην πιηθό, - πιαζηηθά θαη πνιπζηξσκαηηθά πιηθά εγθεθξηκέλα γηα ηα ηξόθηκα (απηά είλαη θαηάιιεια γηα επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξόθηκα θαη γηα βαξύ εμνπιηζκό), αινπκίλην θαη επηθαζζηηεξσκέλνο ραιθόο (είλαη απνδεθηά αιιά ιηγόηεξν αλζεθηηθά), ηα πηαηηθά θαη ηα καραηξνπήξνπλα κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ από δηάθνξα πιηθά. Οη Μεραληθνί ΚΔΦΑΛΑ Α. ΓΖΜΖΣΡΗΟ Γιπλ. Ζλεκηρολόγος Μητανικός ΚΟΡΓΟΤΛΖ Γ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γιπλ. Μητανικός Παραγωγής & Γιοίκηζης

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Την Έπεςνα Αγοπάρ για ηην Ππομήθεια :

Την Έπεςνα Αγοπάρ για ηην Ππομήθεια : ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 7 Η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζρακλείοσ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ Φσηεηλή νζόλε κε θόθθηλα ςεθία LED. Οζόλε πειάηε θαη ρεηξηζηή ζην ζώκα ηνπ δπγνύ. 6V-5Ah δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο 15 σξώλ (πξόζζεηνο εμνπιηζκόο). 8 πξνγξακκαηηδόκελεο ηηκέο (κλήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΝΔΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Ο.Σ. 619, Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ ΑΡ. ΠΡΟΜ. : 30/2014 ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1- ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ.

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεκζηή Γζεύεοκζδ Ιεζημονβίαξ & Ακάπηολδξ Γζεύεοκζδ Δλμπθζζιμύ Ππμθείςκ Ρκήκα Ξξνδηαγξαθώλ, Ρππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Κέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ : ΞΗΛΑΘΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Όξγαλα Τιηθά 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ

Όξγαλα Τιηθά 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ Όξγαλα Τιηθά 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ Λεθάλεο γπάιηλεο ή πιαζηηθέο Σαςάθηα κεηαιιηθά Υάξαθαο κήθνπο 15-50 εθ. Μέηξν (δίκεηξν) Όξγαλα Τιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 1)ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΜ ΔΙΑΠΡΗΘΝ ΛΖΚΑΡΝΠ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 1)ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΜ ΔΙΑΠΡΗΘΝ ΛΖΚΑΡΝΠ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 1)ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΜ ΔΙΑΠΡΗΘΝ ΛΖΚΑΡΝΠ Νη ειαζηηθνί επίδεζκνη είλαη πθαζκάηηλεο ηαηλίεο πνπ απνηεινύληαη από βακβαθεξά θαη ειαζηηθά λήκαηα θαηαιιήινπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ ΔΗΜ ΡΕΘΤΜΝΤ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΚΑΣΗΓΡΙΑ: ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ 31.629,45 ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΠΡΦΡΑ ΚΑΣΗΓΡΙΑ: ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ Απαηηνύκελε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ πνπ ζα απαηηεζεί γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ANGYONG Πποηεινόμενερ Σιμέρ Λιανικήρ με Φ.Π.Α & - 50% ζηο Δ.Σ.Σ Actyon 2.3lt Βενζίνη 2.3lt Basic 23.850 2.3lt tandard 25.160 2.3lt pecial 25.340 2.3lt pecial unroof

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ :

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΑΝΔΓΔΡΖ ΣΡΗΩΡΟΦΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΩΝ & ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔ ΤΠΟΓΔΗΟ ΣΔΓΖ & ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ Οδόο Αζθιεπηνύ, εληόο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Πνιπγύξνπ (Εώλε Β, Σνκέαο ΗΗΗ) ΣΗΓΚΑ ΦΗΛΛΗΠΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έξγα λεξνύ Η Α ΚΟΚΔ έρεη πξνκεζεπηεί ηελ εηθνληδόκελε πνηίζηξα

Έξγα λεξνύ Η Α ΚΟΚΔ έρεη πξνκεζεπηεί ηελ εηθνληδόκελε πνηίζηξα Έξγα λεξνύ Σν λεξό ζηελ μεξνζεξκηθή Κξήηε θαη εηδηθά ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο είλαη θύξηνο πεξηνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηα ζεξακαηηθά είδε. Οη παξεκβάζεηο πνπ ζα ζρεδηαζηνύλ ζα είλαη ηθαλέο λα ηθαλνπνηήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο

εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο Μαπξίδεο Γεώξγηνο Υαηδόπνπινο Γεώξγηνο Κνκνηελή Μάξηηνο 2015 Πξνζέξκαλζε Η πξνζέξκαλζε ζηελ επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε πεξηιακβάλεη απιό ηξέμηκν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥ/ΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΧΔΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΠΟΣΤΠΧΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧ ΚΣΗΡΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΡΓΟ: Σσποποιημένοι οικίζκοι για Αρταιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα