Wilo-Sub TWU

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Wilo-Sub TWU 6-8 - 10"

Transcript

1 Wilo-Sub TWU D Einbau- und Betriebsanleitung TR Montaj ve Kullanım GB Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργία F Notice de montage et de mise en service S Monterings- och skötselanvisning NL Montage- en bedieningsvoorschrift FIN Asennus- ja käyttöohjeet E Instrucciones de instalación y mantenmiento DK Installations- og Driftsvejledning I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione DDD

2 Fig. 1

3 Fig. 2 Fig. 3

4 Fig. 4

5 Einbau- und Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Notice de montage et de mise en service Montage- en bedieningsvoorschriften Instrucciones de instalación y mantenmiento Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Montaj ve Kullanım Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning D GB F NL E I TR GR S FIN DK

6 EΛΛHNIKA 1 Γενικά Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία µόνο από ειδικευµένο προσωπικό! 1.1 Τοµείς εφαρµογής Οι υποβρύχιες αντλίες της σειράς TWU είναι κατάλληλες για άντληση υπογείων υδάτων από βαθειά πηγάδια, για βιοµηχανική χρήση καθώς και για τροφοδοσία νερού. 1.2 Οδηγίες για το προϊόν Κωδικοποίηση τύπου TWU Αντλίες µε υποβρύχιο κινητήρα Ονοµαστική διάµετρος αντλίας Ελάχιστη διάµετρος γεώτρυσης = 6 /8 /10 Ονοµαστική παροχή Q (m³/h) Αριθµός στροφών Ισχύς κινητήρα [kw] τεχνικά χαρακτηριστικά Περιοχή θερµοκρασιών: +3 C µέχρι +30 C Μέγιστη παροχή: 300 m 3 /h Μέγιστο βάθος βύθισης: 350 m Μέγιστη επιτρεπόµενη Σεριεκτικότητα σε άµµο : 50 g/m 3 Στόµια κατάθλιψης: 2 µέχρι 6, ανάλογα µε το µέγεθος της αντλίας Μέγιστο µανοµετρικό: 200 µέχρι 400 m, ανάλογα µε το µέγεθος της αντλίας 2 Aσφάλεια Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν θεµελιώδεις υποδείξεις για την εγκατάσταση και λειτουργία στις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή. Γι αυτό το λόγο πρέπει να διαβάζονται από τον υπεύθυνο τοποθέτησης όσο και από τον υπεύθυνο χρήσης πριν από τη συναρµολόγηση και τη θέση σε λειτουργία. εν πρέπει να προσέξουµε µόνο τις γενικές υποδείξεις ασφάλειας αυτής της παραγράφου αλλά και τις ειδικές υποδείξεις ασφάλειας που αναγράφονται στις παρακάτω παραγράφους. 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας Οι υποδείξεις ασφαλείας που περιλαµβάνονται σ αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, που αν δεν προσεχθούν µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους σε ανθρώπους και περιβάλλον, συµβολίζονται µε το γενικό σύµβολο κινδύνου : ή µε το παρακάτω ειδικό σύµβολο για προειδοποίηση ηλεκτρικής τάσης : Για υποδείξεις ασφαλείας που, αν δεν προσεχθούν, µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για το µηχάνηµα και τη λειτουργία του χρησιµοποιείται η λέξη : ΠΡΟΣΟΧΗ! 2.2 Εξειδικευµένο προσωπικό Το προσωπικό που ασχολείται µε τη συναρµολόγηση πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση γι αυτές τις εργασίες. 2.3 Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας Η µη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας µπορεί να έχει σαν επακόλουθο τον κίνδυνο προσώπων όσο και µηχανήµατος / εγκατάστασης. Η µη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας µπορεί να οδηγήσει σε αδυναµία διεκδίκησης της αποζηµίωσης. Ειδικότερα η µη τήρηση των κανόνων ασφαλείας µπορεί να προκαλέσει τους εξής κινδύνους :, ιακοπή σοβαρών λειτουργιών της αντλίας ή της εγκατάστασης. Κινδύνους για τα πρόσωπα από ηλεκτρικές, µηχανικές και βακτηριολογικές επιδράσεις Αντικειµενικές βλάβες 2.4 Yποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη Πρέπει να προσέχονται οι κανονισµοί που ισχύουν για την πρόληψη ατυχηµάτων. Πρέπει να αποκλεισθούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να προσεχθούν οι προδιαγραφές του VDE και των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας ( ΕΗ). 2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες ελέγχου και συναρµολόγησης Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει ώστε όλες οι εργασίες ελέγχου και συναρµολόγησης να πραγµατοποιούνται από εξουσιοδοτηµένοκαι εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας. Εννοείται ότι όλες οι εργασίες στην εγκατάσταση πρέπει να πραγµατοποιούνται όταν η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας. 2.6 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών Μετατροπές στην εγκατάσταση επιτρέπονται µόνο µετά από συνεννόηση µε τον κατασκευαστή. Αυθεντικά εξαρτήµατα και εξοπλισµός του ιδίου του κατασκευαστή εξασφαλίζουν πλήρη ασφάλεια. Η χρήση εξαρτηµάτων άλλης προέλευσης απαλλάσσειτον κατασκευαστή από ενδεχόµενες δυσµενείς συνέπειες. 2.7 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας Η ασφάλεια λειτουργίας της εγκατάστασης είναι εγγυηµένη µόνον εάν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες λειτουργίας της αντιστοίχου παραγράφου 1. Σε καµµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπερασθούν οι οριακές τιµές που δίδονται στο φύλλο χαρακτηριστικών. 3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση Κατά την παράδοση πρέπει να ελέγχετε εάν το προϊόν έχει υποστεί τυχόν φθορές κατά την µεταφορά του. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν οποιεσδήποτε φθορές πρέπει να ειδοποιήστε την Εταιρεία µας ώστε ληφθούν τα συνήθη µέτρα µε την µεταφοριική εατιρεία. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη µεταφορά και προσωρινή αποθήκευση πρέπει να προστατεύεται η αντλία έναντι παγωνιάς, υγρασίας, ηλιακής ακτινοβολίας και µηχανικών φθορών. Η αντλία πρέπει να αποθηκεύεται µόνο σε οριζόντια θέση σε χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης. 4 Περιγραφή του προϊόντος και των προαιρετικών εξαρτηµάτων 4.1 Περιγραφή (βλέπε εικόνα 1) 1 Αντλία Wilo-Sub 6 /8 /10 2 Εµβαπτιζόµενα ηλεκτρόδια γείωσης 3 Εµβαπτιζόµενα ηλεκτρόδια (για θέση εκτός λειτουργίας) 4 Εµβαπτιζόµενα ηλεκτρόδια άνω επιφανείας (για θέση σε λειτουργία) 5 Επιµήκυνση καλωδίου σύνδεσης 6 υναµικό επίπεδο (αντλία σε λειτουργία) 7 Στατικό επίπεδο (αντλία εκτός λειτουργίας) 8 Πίνακας (µε προστασία έλλειψης νερού ) 9 Σύνδεση µε δίκτυο /παροχή τάσης 10 µανόµετρο 11 Πιεστικό δοχείο και δοχείο συλλογής 12 Βάνα αποφρακτική 13 βαλβίδα αντεπιστροφής 14 Καλώδιο σύνδεσης κινητήρα 15 Καλωδιακή σύνδεση µεταξύ θέσεων 14 και Η αντλία Πολυβάθµια υποβρύχια αντλία, µε ακτινικές και ηµι-αξονικές πτερωτές (ανάλογα µε το µέγεθος της αντλίας για εφαρµογή σε γεωτρύσεις 6 -, 8 - και 10. Με ενσωµατωµένη βαλβίδα αντεπιστροφής. 43

7 EΛΛHNIKA 4.3 Κινητήρας Φλάντζα NEMA 4, 6 και 8 Στεγανοποιηµένος χυτοσιδηρός στάτορας (εµποτισµένος µε συνθετική ρητίνη), µε κινητήρα µε δυνατότητα επαναπεριέλιξης µετά από ζήτηση. Λίπανση εδράνων µε προϊόντα φιλικά για το περιβάλλον Υλικά προστατευµένα έναντι οξείδωσης (ή προστασία µέσω αντιδιαβρωτικής επικάλυψης) βαθµός προστασίας : IP 68 Μέγιστος αριθµός εκκινήσεων : 20/h Μεγέθη κινητήρα Στοιχεία κινητήρα Κλάση µόνωσης Αριθµός στροφών Είδος ρεύµατος Ταχύτητα ροής [min -1 ] ψύξης [cm/s] * 50 Hz 4" B ~ 8 6" V 8" F V V 4" B ~ 8 6" V 60 Hz 8" F V 16 (µετά από ζήτηση: V) *απαιτούµενη ταχύτητα ροής, του υγρού κυκλοφορίας, για ψύξη του εξωτερικού µανδύα του κινητήρα. 4.4 Εξοπλισµός Ο διατιθέµενος εξοπλισµός πρέπει να παραγγέλεται χωριστά: ( Πίνακας ελέγχου εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας (προστασία κινητήρα + έλεγχος αντλίας) Σετ πιεζοστάτη Σετ δότη σήµατος Μειωτής πίεσης Πλωτηροβαλβίδα ή βαλβίδα διαφράγµατος Βαλβίδα αντεπιστροφής Αποφρακτική βαλβίδα Μανόµετρο Βαλβίδα ασφαλείας Προστασία από έλλειψη νερού Εµβαπτισµένα ηλεκτρόδια Πλωτηροδιακόπτης Καλώδιο κινητήρα σε σετ (περιλαµβάνεται φις) ή µε το µέτρο (χωρίς φις) Σετ θερµοσυγκόλλησης καλωδίων Συρµατόσχοινο (ανοξείδωτος χάλυβας) οχείο διαστολής µεµβράνης Σωλήνας µανδύα ψύξης (ανοξείδωτος χάλυβας /PVC) σετ σύνδεσης καλωδίων µε ρητίνη. Βλέπε επίσης κατάλογο / φύλλο χαρακτηριστικών 5 Τοποθέτηση / εγκατάσταση Η αντλία µπορεί να τοποθετηθεί επιλεκτικά σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση (σε οριζόντια θέση µόνο µε σωλήνα µανδύα ψύξης). Επίσης για την οριζόντια τοποθέτηση υπάρχει περιορισµός του αριθµού βαθµίδων ανάλογα µε το µέγεθος της αντλίας: Τύπος αντλίας Μέγιστο... βαθµίδες TWU TWU TWU TWU TWU TWU TWU TWU TWU TWU ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι µέγιστοι όγκοι παροχής που δίνονται παρακάτω πρέπει να διατηρηθούν. εν επιτρέπεται η υπέρβασή των η οποία οδηγεί σε µεταστροφή της υδραυλικής αξονικής ώθησης και καταστροφής του κινητήρα. Τύπος αντλίας Μέγιστη παροχή σε m³/h TWU TWU TWU TWU TWU TWU TWU TWU TWU TWU Συναρµολόγηση Οι γεωτρύσεις ή οι σταθµοί αντλιών πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Προσέξτε ώστε η εισροή νερού στη γεώτρυση ή το πηγάδι να είναι επαρκής για την παροχή της αντλίας. Η αντλία πρέπει να κατεβεί προσεκτικά στη γεώτρυση µε τη βοήθεια συρµατόσχοινου (βαρούλκο), από το σηµείο µεταφοράς της, και τρίποδου γερανού. Για τους βαρύτερους τύπους πρέπει να χρησιµοποιηθεί µηχανισµός ανάρτησης. Επιπλέον πρέπει να προσέξτε τη ξηρή λειτουργία της αντλίας και να σιγουρευτείτε ότι ακόµη και σε ξηρές περιόδους η στάθµη του νερού δεν πρόκειται να πέσει ποτέ κάτω από τη βαλβίδα αντεπιστροφής της αντλίας (ανώτερη βαθµίδα). ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση εγκατάστασης σε βαθύ πηγάδι (διάµετρος φρεατίου πηγαδιού µεγαλύτερη από γεώτρυση), σε ένα δοχείο συλλογής / δεξαµενή, και σε οριζόντια εγκατάσταση ή σε κάποια βαθειά πηγή, πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθεί σωλήνας µανδύα ψύξης (προαιρετικός εξοπλισµός), για να διασφαλίζεται καλή ψύξη του κινητήρα (εικόνα 2, θέση A). Πρέπει να διασφαλισθεί ότι το φρεάτιο του πηγαδιού / γεώτρυσης διαθέτει σε όλο το µήκος του µια σταθερή εσωτερική διάµετρο η οποία να επιτρέπει σε όλο το βάθος του µια ελεύθερη κατάβαση της αντλίας. Ποτέ να µην τραβάτε, κατεβάζετε ή ανεβάζετε την αντλία από το ηλεκτρικό της καλώδιο. 44

8 EΛΛHNIKA Η ηλεκτρική σύνδεση ως και η επιµήκυνση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να ολοκληρώνονται πριν από το κατέβασµα της αντλίας στο πηγάδι και να ελέγχεται / επιµετρείται η λειτουργία τους. Η τελική θέση εγκατάστασης πρέπει να διευθετηθεί έτσι ώστε η αντλία νε κρέµεται το λιγώτερο 0,30 m πάνω από τον πυθµένα του πηγαδιού / γεώτρυσης (εικόνα 1). Η πινακίδα της εγκατάστασης πρέπει να τοποθετείται πολύ κοντά στην κεφαλή της γεωτρυσης ώστε να υπάρχει συνεχώς άµεση πρόσβαση στις τεχνικές οδηγίες της εγκατάστασης. Πριν από την κατάβαση της αντλίας (αλλά και κατά την κατάβαση σε βαθειές γεωτρύσεις) πρέπει να µετρείται πολλές φορές η αντίσταση µόνωσης στον κινητήρα και στο καλώδιο (min. 2 MV). 5.2 Υδραυλικές συνδέσεις (βλέπε εικόνα 1) Συνδέσεις στο σπείρωµα του χαλύβδινου σωλήνα: 2 (50-60)? 2 (66-76), 3 (80-90), 4 ( ), 5 ( ), 6 ( ) ανάλογα µε το µέγεθος της αντλίας. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης εύκαµπτου σωλήνα πρέπει η αντλία να κρατηθεί από χαλύβδινο συρµατόσχοινο ή αλυσσίδα. Σ αυτή τη περίπτωση πρέπει να χρησιµοποιηθούν και οι δύο µεταλλικές θηλειές στην κεφαλή της αντλίας. Σε µεγαλύτερους τύπους (8 / 10 ) µόνο συνδέεται η αντλία κατευθείαν µε τη σωλήνωση. Συνιστάται η πρόβλεψη βαλβίδας αντεπιστροφής στην κατάθλιψη της αντλίας (ανάµεσα στον κατερχόµενο σωλήνα στη γεώτρηση και στο υπέργειο τµήµα του) στην κεφαλή της γεώτρυσης. Πρέπει να προβλεφθεί µανόµετρο, πιεζοστάτης / δότης πίεσης και βαλβίδα αντεπιστροφής στην κεφαλή της γεώτρυσης / πηγαδιού. 5.3 Ηλεκτρική σύνδεση Οι ηλεκτρικές συνδέσεις και οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται από ειδικευµένο ηλεκτρολόγο / εγκαταστάτη µε το ανάλογο ανεγνωρισµένο πτυχίο, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς Ελέγξτε την τάση του δικτύου Χρησιµοποιείστε καλώδιο σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για κινητήρα 8 : Η σύνδεση του καλωδίου θέση 15 ανάµεσα στο καλώδιο σύνδεσης του κινητήρα θέση 14 και της επιµήκυνσης του καλωδίου θέση 5 πρέπει να βρίσκεται το λιγώτερο 0,5 m πάνω από το στόµιο κατάθλιψης της αντλίας και να είναι εµβαπτισµένη (1). Το µέγιστο µήκος καλωδίου εξαρτάται από το ονοµαστικό ρεύµα του κινητήρα και από τις επιτρεπόµενες απώλειες στο συνολικό µήκος του. Μέγιστα µήκη καλωδίων σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Μέγιστα µήκη καλωδίων (σε κατευθείαν εκκίνηση): Τάση Κινητήρας ιάµετρος καλωδίου [mm 2 ] [kw] 41,5 42, , ~ V 5, Hz 7, , , ~ V Hz

9 EΛΛHNIKA Μέγιστα µήκη καλωδίων (σε εκκίνηση αστέρα - τρίγωνο): Τάση Κινητήρας ιάµετρος καλωδίου [mm 2 ] [kw] 41,5 42, , ~ V 5, Hz 7, , , ~ V Hz , ,5 856, , ,5 655, , , , ,5 649, ,5 421, Τριφασικός κινητήρας V: Τριφασικός κινητήρας V: Ισχύς 50 Hz 60 Hz Απορρόφηση ρεύµατος σε 400 V [KW] [HP] [A] 2,2 3 5, ,8 4 5,5 10 5,5 7,5 13,7 7, ,3 12,5 20, , ,3 18, , , , , Μια λανθασµένη ηλεκτρική σύνδεση οδηγεί σε βλάβη του κινητήρα. Γειώστε την αντλία / εγκατάσταση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Για την προστασία του κινητήρα απαιτείται απαιτείται θερµικός ή µαγνητικός διακόπτης του κινητήρα και µια ασφάλεια am. Συνδέσεις κινητήρα (εικόνα 3/4) : a = µαύρο, b = µπλε, c = καφέ, d = πράσινο/κίτρινο Κατευθείαν εκκίνηση : (βλέπε εικόνα 3) Εκκίνης αστέρας - τρίγωνο : (βλέπε εικόνα 4) 6 Θέση σε λειτουργία 6.1 Έλεγχος φοράς περιστροφής Για να διαπιστώσουµε τη σωστή φορά περιστροφής της αντλίας πρέπει να µετρήσουµε µόνο το αποδιδόµενο µανοµετρικό στην κεφαλή της γεώτρυσης, λαµβάνοντας υπόψη ότι η σωστή φορά κινητήρα αποδίδει το υψηλότερο µανοµετρικό (πίεση). Για να διορθώσουµε τη λανθασµένη φορά περιστροφής πρέπει να εναλλάξουµε δύο φάσεις στον ηλεκτρικό πίνακα ή στο διακόπτη προστασίας του κινητήρα. 6.2 Λειτουργία ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαγορεύεται η ξηρή λειτουργία της αντλίας ακόµη και για σύντοµο χρονικό διάστηµα. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις, οι διευθετήσεις των διακοπτών προστασίας και οι τιµές ασφαλείας πρέπει να επανελεγχθούν. Μετρήστε τις τιµές ρεύµατος σε κάθε φάση σύνδεσης και συγκρίνετε τις µετρηθείσες τιµές µε αυτές της πινακίδας της αντλίας, Οι ονοµαστικές τιµές ρεύµατος κινητήρα που δίνονται στην πινακίδα της αντλίας δεν πρέπει να ξεπερασθούν. Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας από το δίκτυο ενώ λειτουργεί ο κινητήρας 46

10 EΛΛHNIKA Επιτρεπόµενη ανοχή : +6%, -10% σε 50 Hz ( V) και ±6% σε 60 Hz ( V). Για να αποφευχθούν υδραυλικά πλήγµατα κατά την εκκίνηση πρέπει να εξαερεωθεί πλήρως ο σωλήνας της κατάθλιψης. Γενικότερα, µπορούν να λειτουργήσουν όλοι οι κινητήρες σε συνδυασµό µε µετατροπείς συχνότητας και ηλεκτρονική (οµαλή εκκίνηση / soft start), εντός των κάτωθι περιγραφοµένων ορίων : ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν δεν εκπληρωθούν αυτοί οι όροι εγκατάστασης µειώνεται η διάρκεια ζωής της αντλίας και µπορεί επίσης να καταστραφεί και ο κινητήρας! Όροι σε περίπτωση χρησιµοποίησης ηλεκτρονικής εκκίνησης (οµαλή εκκίνηση / soft start): πρέπει να υφίσταται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας η ελάχιστη απαιτούµενη ταχύτητα ροής. Η απορρόφηση ρεύµατος καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας πρέπει να βρίσκεται κάτω από την τιµή που δίδεται στα στοιχεία της πινακίδας. Το προοδευτικό χρονικό διάστηµα (χρόνος ράµπας) για τη διαδικασία εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας της αντλίας µεταξύ 0 και 30 Hz πρέπει να ρυθµιστεί κατά µέγιστο σε 1 sec. Το προοδευτικό χρονικό διάστηµα µεταξύ της ονοµαστικής συχνότητας και 30 Hz πρέπει να ρυθµιστεί κατά µέγιστο στα 3 sec. Η τάση εκκίνησης δεν πρέπει να υπολείπεται τουλάχιστον του 55% της ονοµαστικής τάσης του κινητήρα. Για να αποφευχθούν απώλειες ισχύος κατά τη λειτουργία, γεφυρώστε την ηλεκτρονική εκκίνηση (οµαλή εκκίνηση) αφού επιτευχθεί η κανονική λειτουργία. Όροι χρησιµοποίησης των µετατροπέων συχνότητας: Συνεχής λειτουργία µπορεί να χορηγηθεί µόνο µεταξύ 30 και 60 Hz. Για την ψύξη της περιέλιξης του κινητήρα συνιστάται ένα χρονικό διάστηµα το ελάχιστον 60 sec. µεταξύ της διακοπής λειτουργίας της αντλίας και της επανεκκίνησης. Να µην υπερβαίνεται ποτέ η απορρόφηση ρεύµατος σύµφωνα µε τα στοιχεία της πινακίδας της αντλίας Μέγιστη τάση αιχµής 1000 V. Μέγιστη ταχύτητα ανόδου τάσης 500 V/µs. Η τάση εκκίνησης δεν πρέπει να υπολείπεται τουλάχιστον το 55% της ονοµαστικής τάσης του κινητήρα. Ο µετατροπέας συχνότητας πρέπει να αντιστοιχεί στις διατάξεις EN Εάν υπάρχει κίνδυνος να ξεπερασθούν οι προαναθερθείσες τιµές, πρέπει να τοποθετηθεί ένα φίλτρο RC ή LC, το οποίο θα σταµατά τις µέγιστες τιµές. Θερµοκρασία περιβάλλοντος Η ονοµαστική απόδοση των υποβρύχιων κινητήρων επιτυγχάνεται, όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος νερού δεν είναι υψηλότερη από 30 C. Για να υπάρχει µια αποτελεσµατική ψύξη του κινητήρα πρέπει η ταχύτητα ροής ανακυκλοφορίας του νερού ψύξης πάνω στην άνω επιφάνεια του κινητήρα να είναι το λιγότερο 8 cm/s σε κινητήρες 4 και 16 cm/s σε κινητήρες 6 και 8. Για κινητήρες µε δυνατότητα επαναπεριέλιξης επικοινωνήστε µε το Εµπορικό τµήµα της WILO. Για να επιτευχθεί η ψύξη του κινητήρα σε υψηλότερες θερµοκρασίες πρέπει να µειωθεί αναλογικά η απόδοση παροχής σε σχέση µε την ισχύ του κινητήρα. (βλέπε κάτωθι πίνακα) : Ο κινητήρας δεν επιτρέπεται σε καµµία περίπτωση να λειτουργεί σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος υψηλότερες από 50 C! Το σηµείο παγώµατος του υγρού πλήρωσης του κινητήρα βρίσκεται στους -15 C. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αντλία δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει ποτέ για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µε τελείως κλειστα τα αποφρακτικά όργανα (βάνες) γιατί κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήµατος δεν ψύχεται ο κινητήρας. Επιπλέον λόγω της θερµότητας που αναπτύσσεται στην περιέλιξη µειώνεται η διάρκεια ζωής του κινητήρα. 7 Συντήρηση Πριν από τις εργασίες συντήρησης διακόψτε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος και ασφαλίστε από τυχαία επαναφορά του. Μην προβαίνετε σε καµιά ΠΡΟΣΟΧΗ! εργασία ενώ η αντλία λειτουργεί. εν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας 7.1 Ανταλλακτικά Για ανταλλακτικά, σε κανονική αντικατάσταση ή επισκευή των υδραυλικών τµηµάτων της αντλίας παρακαλούµε απευθυνθείτε κατευθείαν στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της WILO. Θερµοκρασία νερού Μέγιστη ονοµαστική τιµή ρεύµατος κινητήρα (%) 4 kw 5,5 µέχρι Πάνω από 22 kw 22kW 35 C (95 F) C (104 F) C (113 F) C (122 F) C (130 F)

11 EΛΛHNIKA 8 Βλάβες, αίτια και αποκατάσταση βλάβες Αιτίες Αποκατάσταση Ο κινητήρας δεν εκκινεί Καθόλου ή ανεπαρκής παροχή Μεγάλη συχνότητα εκκινήσεων της αντλίας a) Λανθασµένη τάση ή πτώση τάσης. b) Κοµµένο καλώδιο σύνδεσης c) Ο αυτόµατος προστασίας κινητήρα έχει επέµβει a) Πολύ χαµηλή τάση b) Βουλωµένο το φίλτρο στην αναρρόφηση c) Λανθασµένη φορά περιστροφής κινητήρα d) Ελειψη νερού ή στάθµη νερού στο πηγάδι πολύ χαµηλή a) Πολύ µικρή διαφορά πίεσης στον πιεζοστάτη, µεταξύ της πίεσης έναρξης / διακοπής λειτουργίας b) Λανθασµένη διάταξη των ηλεκτροδίων. c) Πολύ µικρός όγκος του δοχείου διαστολής µεβράνης ή πολύ χαµηλή η ρύθµιση της πίεσης a) Ελέγξτε την υπάρχουσα τάση κατά την εκκίνηση. Μη επαρκείς διάµετροι καλωδίου µπορεί να οδηγήσουν σε πτώση τάσης η οποία εµποδίζει την κανονική λειτουργία ενός κινητήρα. b) Μετρήστε την αντίσταση ανάµεσα στις φάσεις. Εάν απαιτείται ανεβάστε την αντλία και ελέγξτε το καλώδιο. c) Ελέγξτε τις τιµές του ρεύµατος στο θερµικό προστασίας και συγκρίνετε µε την ταµπέλα. Σηµαντικό: Σε περίπτωση που πέφτει το θερµικό προστασίας µην επιµένετε σε επανεκκίνηση. Εξακριβώστε την αιτία. Επίµονες προσπάθειες επανεκκίνησης µπορεί να οδηγήσουν πολύ γρήγορα σε βλάβη του κινητήρα (λόγω υπερθέρµανσης, εντός ενός λεπτού). a) Ελέγξτε την τάση στη συσκευή εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας. b) Ανεβάστε την αντλία από τη γεώτρυση και καθαρίστε το φίλτρο στην αναρρόφηση. c) Εναλλάξτε δύο φάσεις στο κουτί των ηλεκτρικών συνδέσεων. d) Ελέγξτε τη στάθµη του νερού στη γεώτρυση / πηγάδι. Πρέπει να βρίσκεται το λιγότερο 0,2 m (0,5 m σε κινητήρες 8 ) πάνω από το στόµιο κατάθλιψης της αντλίας (κατά τη λειτουργία) a) Ανεβάστε την πίεση ανάµεσα στα σηµεία εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας b) Ρυθµίστε τα διαστήµατα (µεγαλώστε τα ) ανάµεσα στα εµβαπτιζόµενα ηλεκτρόδια και µαζί ρυθµίζεται και ο χρόνος εκκίνησης της αντλίας. c) Ελέγξτε τις ρυθµίσεις της πίεσης έναρξης λειτουργίας και επαναρυθµίστε Ελέγξτε την πίεση του δοχείου (δεν πρέπει να υπάρχει νερό στο δοχείο ) Προβλέψτε για επιπρόσθετο δοχείο ή εγκαταστήστε µεγαλύτερο Εάν δεν αποκατασταθεί η βλάβη απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της WILO. ιατηρείται το δικαίωµα τεχνικών αλλαγών! 48

12 WILO International (Subsidiaries) Austria WILO Handelsges. m.b.h. A-1230 Wien Tel Fa Belarus WILO Bel OOO BY Minsk Tel Belgium WILO NV/SA B-1083 Ganshoren Tel Fa Bulgaria WILO Bulgaria EOOD BG-1125 Sofia Tel Fa China WILO SALMSON (Beijing) Pump System Ltd. CN Beijing Tel Fa Czech Republic WILO Praha s.r.o. CZ Cestlice Tel Fa Denmark WILO Danmark A/S DK-2690 Karlslunde Tel Fa Finland WILO Finland OY SF Espoo Tel Fa France WILO S.A.S. F Coignières Tel Fa Great Britain WILO SALMSON Pumps Ltd. DE14 2WJ Burton-on-Trent Tel Fa Greece WILO Hellas AG GR Anii (Attika) Tel Fa Hungary WILO Magyarország Kft H-1144 Budapest XIV Tel Sales Dep Tech. Serv. Fa Ireland WILO Engineering Ltd. IRE-Limerick Tel Fa Italy WILO Italia s.r.l. I Peschiera Borromeo (Milano) Tel Fa Kazakhstan TOO WILO Central Asia KZ Almaty Tel Fa Korea WILO Industries Ltd. K Seoul Tel Fa Latvia WILO Baltic SIA LV-1019 Riga Tel Fa Lebanon WILO SALMSON Lebanon s.a.r.l El Metn Tel Fa Lithuania UAB WILO Lietuva LT Vilnius Tel Fa The Netherlands WILO Nederland b. v. NL-1948 RC Beverwijk Tel Fa Norway WILO Norge A/S N-0901 Oslo Tel Fa Poland WILO Polska Sp. z.o.o. PL Raszyn k/warszawy Tel Fa Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal P Porto Tel Fa Romania WILO Romania s.r.l. RO-7000 Bucuresti Tel Fa Russia WILO Rus o.o.o. RUS Moskau Tel Fa Slovakia WILO Slovakia s.r.o. SR Bratislava 28 Tel Fa Slovenia WILO Adriatic d.o.o. SL-1000 Ljubljana Tel Fa Spain WILO Ibérica S.A. E Alcalá de Henares (Madrid) Tel Fa Sweden WILO Sverige AB S Väjö Tel Fa Switzerland EMB Pumpen AG CH-4310 Rheinfelden Tel Fa Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. TR Istanbul Tel Fa Ukraina WILO Ukraina t.o.w. UA Kiew Tel Fa Serbia & Montenegro WILO Beograd d.o.o. YU Beograd Tel Fa WILO International (Representation offices) Azerbaijan Aliyar Hashimov AZ Baku Tel Fa Croatia Rino Kerekovic HR Zagreb Tel Fa Macedonia Valerij Vojneski MK-1000 Skopje Tel./Fa Uzbekistan Said Alimuchamedow UZ Taschkent Tel./Fa Bosnia and Herzegovina Anton Mrak BiH Sarajevo Tel Fa Georgia David Zanguridze GE Tbilisi Tel./Fa Moldova Sergiu Zagurean MD-2012 Chisinau Tel./Fa August 2004 Nortkirchenstraße 100 D Dortmund Phone Fa Internet: Pumping Perfection and more

13 Wilo-Vertriebsbüros G1 Nord: Vertriebsbüro Hamburg Sinstorfer Kirchweg Hamburg Telefon Telefa G3 Sachsen/Thüringen: Vertriebsbüro Dresden Frankenring Kesselsdorf Telefon Telefa G5 Südwest: Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße Leonberg Telefon Telefa G7 West: Vertriebsbüro Düsseldorf Hans-Sachs-Straße Hilden Telefon Telefa G2 Ost: Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße Berlin-Neukölln Telefon Telefa G4 Südost: Vertriebsbüro München Landshuter Straße Unterschleißheim Telefon Telefa G6 Rhein-Main: Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen Oberursel/Ts. Telefon Telefa G8 Nordwest: Vertriebsbüro Hannover Ahrensburger Straße Hannover-Lahe Telefon Telefa Zentrale Auftragsbearbeitung für den Fachgroßhandel Auftragsbearbeitung Nortkirchenstraße Dortmund Telefon Telefa Wilo-Infoline Antworten auf alle Fragen rund um das Produkt, Lieferzeiten, Versand, Verkaufspreise Abwicklung Ihrer Aufträge Ersatzteilbestellungen mit 24-Stunden-Lieferzeit für alle gängigen Ersatzteile Versand von Informationsmaterial Telefon R U F W I L O* Telefa Werktags erreichbar von 7 18 Uhr Technischer After Sales Service Wilo-Service-Center Nortkirchenstraße Dortmund Kundendienststeuerung Wartung und Inbetriebnahme Werksreparaturen Ersatzteilberatung Telefon W I L O K D* Telefa Werktags erreichbar von 7 17 Uhr, ansonsten elektronische Bereitschaft mit Rückruf-Garantie! Wilo-International Österreich Zentrale Wien: WILO Handelsgesellschaft mbh Eitnergasse 13 A-1230 Wien Telefon Telefa Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße 56 A-5020 Salzburg Telefon Telefa Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße 7 A-4710 Grieskirchen Telefon Telefa Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg 7 CH-4310 Rheinfelden Telefon Telefa Standorte weiterer Tochtergesellschaften: Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kasachstan, Korea, Libanon, Lettland, Niederlande, Norwegen, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn Die Adressen finden Sie unter oder Stand Februar 2004 *12 Cent pro Minute Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Leistungsbedingungen (siehe Nortkirchenstraße 100 D Dortmund Telefon 02 31/ Telefa 02 31/ Internet Pumping Perfection and more

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Protect-Modul C. Instrucciones de instalación y funcionamiento GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions

Wilo-Protect-Modul C. Instrucciones de instalación y funcionamiento GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions Wilo-Protect-Modul C D Einbau- und Betriebsanleitung E Instrucciones de instalación y funcionamiento GB Installation and operating instructions I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione F Notice de

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Fluidcontrol / - EK

Wilo-Fluidcontrol / - EK Wilo-Fluidcontrol / - EK 2 049 542 / ed04-0804 D GB F NL E I H GR Montageanleitung Assembly Instructions Notice de montage Inbouw- en gebruikshandleiding Instrucciones de instalación y funcionamiento Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo

Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας www.wilo.com/automation Σχ. 1: Wilo-VeroLine-IP-E Σχ. 2: Wilo-VeroLine-IL-E Σχ. 3:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-HMC / HMP / HMHI. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-HMC / HMP / HMHI. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-HMC / HMP / HMHI GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiCargo MC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Stratos PICO. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 4 141 618-Ed.01 (PDF 2009-10-Kothes!)

Wilo-Stratos PICO. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 4 141 618-Ed.01 (PDF 2009-10-Kothes!) Wilo-Stratos PICO GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 4 141 618-Ed.01 (PDF 2009-10-Kothes!) Σχ. 1: Σχ. 2: Σχ. 3: Σχ. 4a: Σχ. 4b: PE N L Σχ. 4c: Σχ. 4d: Σχ. 4e: Σχ. 5: Οδηγίες 1 Γενικά εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 4 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TM/TMW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TM/TMW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TM/TMW GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Εφαρμογές 6 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 6 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 6 1.2.2 Στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 32-0,5 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα Οδηγίες για το χρήστη 3 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO DrainLift Box GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 2 Aσφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων 1. Αποστολή και Συνθήκες Αποθήκευσης 1.1 Αποστολή Οι υποβρύχιες αντλίες STAIRS διατίθενται από το εργοστάσιο σε κατάλληλη συσκευασία στην

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain Lift XXL GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες ασφαλείας 4 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού 5 2.3 Κίνδυνοι εάν

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντλίες Αποστράγγισης & Λυμάτων ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι σειρές ASTRA, ARGO αποτελούν μία ολοκληρωμένη επιλογή αντλιών με σκοπό την εύκολη σε χρήση και παράλληλα ποιοτική οικιακή εφαρμογή. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα 1 Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης, τύπου grundfos (KP 350 AV1) INOX, Ν=0,7KW, Στόµιο=11/4'',

Διαβάστε περισσότερα

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Πληροφορίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVIE 2G GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 3 Εικόνα 7 Εικόνα 8 4 Εικόνα 9 Εικόνα 10 5 Περιεχόμενα 1 Γενικά 7 1.1 Τομείς εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣHΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού (Αντλίες, µηχανολογικός εξοπλισµός, κ.λ.π.)»

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 4 2 Εικόνα 5 3 Εικόνα 6 4 Εικόνα 7 5 Εικόνα 8 6 Περιεχόμενα 1 Γενικά 9 1.1 Συνοπτικά γι αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl.

Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Η ESBE ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ESBE ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ESBE ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΔEIΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ Καθιστά εύκολη την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδες KV1P και KV1S Γενικά Η βαλβίδα KV1P είναι η πιο απλή βαλβίδα της σειράς KV. Είναι κατάλληλη για μικρές ταχύτητες ανόδου και, μέχρι 0,16

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain-Control 1/Control 2. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain-Control 1/Control 2. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain-Control 1/Control 2 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 3 Εικόνα 3 4 Εικόνα 4 5 Εικόνα 5 6 Εικόνα 6 7 Περιεχόμενα 1 Γενικά 9 1.1 Σκοπός χρήσης 9 1.2 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γενική επισκόπηση 2009

Γενική επισκόπηση 2009 Γενική επισκόπηση 2009 Αντλίες και συστήματα για κτηριακές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες, δημόσια ύδρευση και αποχέτευση Σειρά προϊόντων έκδοσης 50 Hz 2009 Σχεδιάστε τις εγκαταστάσεις σας εύκολα και αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154-804 Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha 08 & 09

Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154-804 Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha 08 & 09 1010-00 15975131EL (08/2015) EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.o 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2 273 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ JP ΣΤΟΜΙΟ 1 ~(230 V) 3 ~(400 V) ΑΝΑΡΡ. ΚΑΤΑΘ. Kw A TIMH Kw A TIMH JP 5 DN 32 Rp 1 1/4 '' 0,77 3,7 270,00 0,78 1,4 318,00 JP 6 DN 32 Rp 1 ½'' 1,35 6,2 336,00 1,32 2,4 395,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 610 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 234 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, MD, MSc ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ +

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

Yποβρυχία αντλία λυμάτων τύπου ABS AS 0530-0841

Yποβρυχία αντλία λυμάτων τύπου ABS AS 0530-0841 15975045EL (02/2015) 1006-00 EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.o 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) 0530 0631 0830 0840 0630 0641 0831 0841 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16 D GB IT ES FR BE NL BE DK PL HU SK CZ Montageanleitung Solarspeicher Seite 2-8 Assembly Instructions Solar tank Page 10-16 Istruzioni di montaggio Bollitore solare Pagina 18-24 Instrucciones de montaje

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T 8-16 kw 1 Δύο εσωτερικά μηχανήματα Bosch HMAWS8-16 B-S / HMAWS8-16E-S Frigolight για συνδυασμό με υπάρχον λέβητα Frigocomfort με ενσωματωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 Μεγαλύτερη απόδοση. Μικρότερη επιφάνεια κάλυψης. Χωρίς συντήρηση, χωρίς αντιψυκτικά Αντοχή µέχρι µείον 40 C. Δεξαµενή 2,5mm επισµαλτωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VR-Control HVAC 2065704 0106 DDD

Wilo-VR-Control HVAC 2065704 0106 DDD Wilo-VR-Control HVAC GR 2065704 0106 DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 4 Fig. 5 Fig. 6 4 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 EΛΛHNIKA Περιεχόμενα: 1 Γενικά........................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Υποβρύχιες Αντλίες Λυμάτων - Ακαθάρτων. Ελληνικές αντλίες υψηλών προδιαγραφών & διεθνούς αναγνώρισης

Υποβρύχιες Αντλίες Λυμάτων - Ακαθάρτων. Ελληνικές αντλίες υψηλών προδιαγραφών & διεθνούς αναγνώρισης Υποβρύχιες Αντλίες Λυμάτων - Ακαθάρτων Ελληνικές αντλίες υψηλών προδιαγραφών & διεθνούς αναγνώρισης Η Εταιρεία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ Για περισσότερα από 5 χρόνια, η ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.

WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. Ισχύουν οι γενικοί όροι παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS)

ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS) ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS) Τύπου CL & CB ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ εξαµενές Ζεστού Νερού (BOILERS) σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες

Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες GRP24.7 GRP18.7 GRP15.7 GRP12.7 GRP09.7 ebloc Σειρά 7 DOCID 0603EBL7GR Αναθεώρηση 1.0 Οκτωβρίου 2010 2010 EKOPAN D.M. d.o.o. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 121 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ Οι ηλιακοί Θερμοσίφωνες IIDEALL κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα DIN από ειδικό χάλυβα SI 12-03/VE DCP και ειδικό υαλόκραμμα σύμφωνα με το DIN 4753 TEIL 3. Περιέχουν διπλή

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Fluidcontrol. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Fluidcontrol. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Fluidcontrol GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 6 5 2 3 1 4 12 11 10 9 8 Εικόνα 1 2 0 1 1x220-240 V ή Εικόνα 2 3 1x220-240 V 1x220-240 V 15m ή Εικόνα 3 4 220-240 V 50-60 Hz L1 N M 1 U V Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP500

Walkie Talkie APMP500 Walkie Talkie APMP500 1. Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 5. Προετοιμασία για τη χρήση 5.1 Αποσυσκευασία 5. Περιεχόμενο συσκευασίας.3

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ.

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. Logatherm WPL - Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Κεφάλαιο 3 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 3 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 34 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ίκτυο ιεπιστηµονικής Συνεργασίας

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ίκτυο ιεπιστηµονικής Συνεργασίας ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΡΜΕΓΜΑ Το µηχανικό άρµεγµα είναι η µόνη και ιδανική λύση, κάθε κτηνοτρόφου, ώστε µε απλό και αποτελεσµατικό τρόπο : - Να βελτιώσει την παραγωγικότητα των ζώων του. - Να βελτιώσει την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία αποστράγγισης τύπου ABS Robusta 200 και 300

Αντλία αποστράγγισης τύπου ABS Robusta 200 και 300 1081-02 Type tested and onitored 15970230EL (04/2015) EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.o 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Αντλία αποστράγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Βελτιστοποιημένοι για υψηλές αποδόσεις Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά συστήματα και Κουφώματα 2 Schüco Ηλιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Μία ολοκληρωμένη ιταλική ποιότητα!

Μία ολοκληρωμένη ιταλική ποιότητα! Μια ολοκληρωμένη ιταλική επιλογή! Η τεράστια εμπειρία σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση της αγοράς και την έμφαση στη μοντέρνα μεθοδολογία, το know-how της Osip αναλύεται παρακάτω: Μία εντελώς ιταλική αξία

Διαβάστε περισσότερα