ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/ /9

2 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. Ο Υ..Π. του Ε.ΣΥ.. Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΛ /01/01/ /9

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το παρόν έγγραφο εκθέτει τις προϋποθέσεις για τη χρήση του Εθνικού Λογότυπου ιαπίστευσης (ΕΛ ), δηλαδή του λογότυπου που χρησιµοποιείται από διαπιστευµένους φορείς/εργαστήρια για να επιδείξουν τη διαπιστευµένη υπόστασή τους. 1.2 Οι φορείς ενθαρρύνονται να χρησιµοποιούν τον ΕΛ για την απόδειξη της αναγνώρισης της ικανότητάς τους από τρίτο µέρος. 1.3 Στο παρόν έγγραφο ως «φορέας» ορίζεται οποιοδήποτε διαπιστευµένο από το Ε.ΣΥ.. εργαστήριο καθώς και κάθε διαπιστευµένος φορέας πιστοποίησης/ελέγχου. 2. ΤΥΠΟΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛ 2.1 Ο ΕΛ πρέπει να εµφανίζεται µόνο µε την κατάλληλη µορφή, µέγεθος και χρώµα, σύµφωνα µε το κατωτέρω υπόδειγµα: Όπου Α είναι ένα από τα παρακάτω: 1. Πιστοποίηση Σ 2. Πιστοποίηση Προϊόντων 3. Πιστοποίηση Προσώπων 4. Περιβαλλοντική Επαλήθευση 4. Έλεγχος 5. οκιµές 6. ιακριβώσεις 7. οκιµές/ ιακριβώσεις 8. Κλινικές οκιµές 9. ιοργάνωση Σ Ι Α Αρ Πιστ. XXX Οι εξωτερικές διαστάσεις του λογότυπου, όταν αυτός χρησιµοποιείται σε έγγραφα µεγέθους Α4, δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τα 30 Χ 20 mm. Σε έγγραφα µικρότερου µεγέθους, οι διαστάσεις του ΕΛ θα είναι αναλογικά µικρότερες. ΕΣΥ ΕΛ /01/01/ /9

4 Σε διαφηµιστική ή άλλη καταχώρηση και σε µέσα προβολής, η τυχόν και καθοιονδήποτε τρόπο χρήση του ΕΛ από διαπιστευµένο φορέα πρέπει να έχει τις αντίστοιχες ως άνω αναλογίες, ήτοι να καλύπτει κατά µέγιστον το 1/100 της συνολικής επιφάνειας του επιπέδου της διαφήµισης/ καταχώρησης 2.2 Όταν ο ΕΛ χρησιµοποιείται από φορέα, πρέπει να ακολουθείται πάντοτε από τον αριθµό του πιστοποιητικού διαπίστευσης του φορέα και την πληροφορία αν η διαπίστευση αφορά δοκιµές, διακρίβωση, πιστοποίηση και το είδος αυτής ή έλεγχο, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Οι φορείς έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιούν τον ΕΛ στα έγγραφά τους (πχ, πιστοποιητικά διακρίβωσης ή δοκιµών, εκθέσεις δοκιµών, ετικέτες διακρίβωσης, πιστοποιητικά συστηµάτων ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, συµµόρφωσης προϊόντος, προσωπικού, έγγραφα αλληλογραφίας, ενηµερωτικά φυλλάδια, όχι όµως στις επαγγελµατικές κάρτες) ή σε άλλα αντικείµενα µόνο σχετικά µε τη διαπιστευµένη δραστηριότητα του φορέα, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που εκτίθενται κατωτέρω. Ο ΕΛ δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία δοκιµάζονται/διακριβώνονται/πιστοποιούνται/ελέγχονται από φορείς διαπιστευµένους από το Ε.ΣΥ.. Η θέση του λογότυπου στα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει, κατά προτίµηση, να είναι πλησίον των γωνιών του εγγράφου και σε καµία περίπτωση να µη δηµιουργείται η εντύπωση ότι το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται µε ευθύνη του Φορέα ιαπίστευσης. Πάντως σε κάθε περίπτωση ο ΕΛ του Ε.ΣΥ.. σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλαµβάνει κατά ανώτατο όριο το ήµισυ της επιφάνειας που καταλαµβάνει ο λογότυπος του φορέα. 2.4 Ο ΕΛ επιτρέπεται να αναπαράγεται ηλεκτρονικά, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προδιαγραµµένοι τύποι και µορφές. 2.5 Ανάγλυφες ή έγχρωµες εκδόσεις επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µε ή χωρίς χρώµα. Το χρώµα του λογοτύπου είναι CYAN 100 και MAG Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ, ΟΚΙΜΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο ΕΛ επιτρέπεται να τίθεται σε όλα τα πιστοποιητικά διακρίβωσης, δοκιµών και εκθέσεις δοκιµών, οι οποίες περιέχουν αποκλειστικά αποτελέσµατα διακριβώσεων και δοκιµών που έχουν εκτελεστεί µέσα στο διαπιστευµένο πεδίο εφαρµογής του υπόψη εργαστηρίου. Μη διαπιστευµένα αποτελέσµατα επιτρέπεται να αναφέρονται σε ΕΣΥ ΕΛ /01/01/ /9

5 πιστοποιητικά διακρίβωσης, δοκιµών και εκθέσεις δοκιµών στα οποία εκτίθεται ο ΕΛ, µε την προϋπόθεση ότι : -αποτελούν το πολύ το 20% του συνολικού αριθµού των εκτιθέµενων αποτελεσµάτων, -στα αποτελέσµατα αυτά υπάρχει ρητή και εµφανής αναφορά και επισήµανση ότι είναι αποτελέσµατα εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου. Ο ΕΛ συνιστάται γενικά να τίθεται σε όλες τις εκθέσεις δοκιµών, οι οποίες εµπίπτουν στο διαπιστευµένο πεδίο εφαρµογής του εργαστηρίου. Ειδικά, ο ΕΛ πρέπει να τίθεται σε όλα τα πιστοποιητικά διακρίβωσης τα οποία εµπίπτουν στο διαπιστευµένο πεδίο εφαρµογής του εργαστηρίου ιακριβώσεων 3.2 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ Ένα διαπιστευµένο εργαστήριο διακρίβωσης επιτρέπεται, όπου είναι πρακτικά δυνατό, να χρησιµοποιεί ετικέτα διακρίβωσης ο σχεδιασµός της οποίας έχει εγκριθεί από το Ε.ΣΥ.. ώστε να φέρει κατάλληλα τον ΕΛ, µόνο πάνω σε όργανα µέτρησης για τα οποία έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό ιακρίβωσης εντός του ΕΠΕ του εργαστηρίου και σύµφωνα µε τις κάτωθι προϋποθέσεις : α) ότι η ετικέτα σχετίζεται µόνο µε τη διακρίβωση που διεξήχθη κατά την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην ετικέτα, β) ότι η ετικέτα από µόνη της δεν συνεπάγεται συµµόρφωση µε κάποια προδιαγραφή, έγκριση ποιότητας ή διάρκεια της διακρίβωσης, γ) ότι η ετικέτα ελέγχεται και χρησιµοποιείται µε τον τρόπο που περιγράφεται στο Παράρτηµα Α. 3.3 ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΓΝΩΜΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΚΤΛ Όταν ένα εργαστήριο χορηγεί πιστοποιητικά διακρίβωσης, εκθέσεις ή πιστοποιητικά δοκιµών τα οποία φέρουν τον ΕΛ και περιέχουν γνώµες, ερµηνείες, ή άλλο υλικό σχετιζόµενο µε ερευνητικές δραστηριότητες, και τα οποία δεν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της µεθόδου δοκιµής, τότε οι πληροφορίες αυτές πρέπει εµφανώς και χωρίς καµία αµφιβολία να καθίσταται σαφές ότι είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσης. 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.1 Οι φορείς δεν πρέπει να κάνουν παραπλανητική χρήση του ΕΛ. Οι διαπιστευµένοι φορείς επιτρέπεται να ενσωµατώνουν τον ΕΛ σε υλικό δηµοσιεύσεων το οποίο αναφέρεται διακριτά σε διαπιστευµένες υπηρεσίες και δραστηριότητες, µε την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.1 και κατά τρόπο ώστε να µην δηµιουργείται οποιαδήποτε σύγχυση.. ΕΣΥ ΕΛ /01/01/ /9

6 4.2 Ο λογότυπος δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε κείµενα σχετιζόµενα µε προϊόντα, εκτός εάν είναι άµεσα τοποθετηµένος δίπλα στην αναφορά στο διαπιστευµένο εργαστήριο διακρίβωσης ή δοκιµών και σαφώς δηλώνεται ότι ο ΕΛ δεν συνεπάγεται ουδεµία πιστοποίηση/ έγκριση των προϊόντων που διακριβώνονται ή δοκιµάζονται. 5. ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 5.1 Ο ΕΛ δεν πρέπει να εµφανίζεται σε αντικείµενα υπό δοκιµή ή σε προϊόντα (ή σε προσαρτήµατά τους) ή να χρησιµοποιείται για να υπονοεί πιστοποίηση προϊόντος. 5.2 Ο ΕΛ δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µε τρόπο που να υπονοεί ότι ο Φορέας ιαπίστευσης αποδέχεται ευθύνη για την ακρίβεια των αποτελεσµάτων διακρίβωσης ή δοκιµών ή για συναγόµενες από αυτά γνώµες ή ερµηνείες ή ότι εγκρίνει ένα διακριβωµένο όργανο, αντικείµενο δοκιµών ή προϊόν, ή υπηρεσία. 5.3 Τηρώντας τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο, η χρήση του λογότυπου επιτρέπεται να γίνεται µε τρόπο διαφορετικό αυτών που περιγράφονται παραπάνω µόνον κατόπιν εγκρίσεως του Ε.ΣΥ Ένας διαπιστευµένος φορέας πρέπει µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της αναστολής της διαπίστευσης, να σταµατήσει αµέσως να χορηγεί κάθε πιστοποιητικό ή ετικέτες διακρίβωσης στα οποία εµφανίζεται ο λογότυπος. Στην περίπτωση µερικής αναστολής της διαπίστευσης, τα παραπάνω ισχύουν για το µέρος που έχει ανασταλεί. Ο φορέας πρέπει επίσης να σταµατήσει καθοιονδήποτε τρόπο και µέσο τη χρήση του ΕΛ στο ανεσταλµένο ΕΠΕ ή µέρος αυτού, άλλως ισχύουν τα εκ του νόµου προβλεπόµενα για κακή ή παραπλανητική χρήση του λογοτύπου του Ε.ΣΥ Ένας φορέας αµέσως µετά την ενηµέρωση του για την ανάκληση της διαπίστευσης από την Υπηρεσία, πρέπει να σταµατήσει αµέσως τη χρήση του ΕΛ σε οποιοδήποτε µέσο τον χρησιµοποιεί (πιστοποιητικά, έγγραφα, ιστοσελίδα κ.α.). Η ενηµέρωση του Φορέα για την αναστολή ή ανάκληση του γίνεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας ώστε να διασφαλίζεται ότι η ενηµέρωση πραγµατοποιήθηκε. 5.6 Οι πελάτες των ιαπιστευµένων Φορέων µπορούν να κάνουν χρήση του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.. υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: ο λογότυπος του Ε.ΣΥ.. πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρ. 2.1 του παρόντος περιλαµβάνεται στο ίδιο πλαίσιο στο οποίο υπάρχει και ο λογότυπος του φορέα το εµβαδόν του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.. δεν µπορεί να ξεπερνά το 50% του αντίστοιχου λογοτύπου του Φορέα. π.χ. ΕΣΥ ΕΛ /01/01/ /9

7 Πιστοποίηση Προϊόντων 6. ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ IAF-ILAC 6.1 Το Ε.ΣΥ.. ως µέλος των Συµφωνιών Αµοιβαίας Αναγνώρισης της ILAC και IAF, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως, δύναται να εκχωρεί στους διαπιστευµένους πελάτες του τη δυνατότητα χρήσης των λογοτύπων των φορέων αυτών σε συνδυασµό πάντα µε τον ΕΛ, ο οποίος σε κάθε περίπτωση χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις τις παραγράφου 2.1 του παρόντος, κατόπιν αίτησης. 6.2 Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί ο διαπιστευµένος φορέας να χρησιµοποιεί µόνος του το λογότυπο του IAF ή το λογότυπο της ILAC. Ο λογότυπος του IAF δύναται να χρησιµοποιείται, κατόπιν αίτησης στο Ε.ΣΥ.., από φορείς διαπιστευµένους για τα πεδία Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης και Πιστοποίησης Προϊόντων, σύµφωνα µε τα παρακάτω παραδείγµατα. Ο λογότυπος της ILAC δύναται να χρησιµοποιείται, κατόπιν αίτησης, από διαπιστευµένα εργαστήρια δοκιµών και διακριβώσεων, σύµφωνα µε τα παρακάτω παραδείγµατα. π.χ. Πιστοποίηση Προϊόντων Πιστοποίηση Σ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/ /9

8 οκιµές ιακριβώσεις οκιµές/ ιακριβώσεις 6.3 Απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου IAF από τους πελάτες των διαπιστευµένων φορέων. 6.4 Ο συνδυασµένος λογότυπος του IAF ή του ILAC και του ΕΛ, δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µε τρόπο που να υπονοεί ότι οι IAF και ILAC αποδέχονται ευθύνη για τις δραστηριότητες που διενεργούνται από τους διαπιστευµένους φορείς. 6.5 Ο συνδυασµένος λογότυπος του IAF ή του ILAC και του ΕΛ, µπορεί να χρησιµοποιείται σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από διαπιστευµένους φορείς, Ο συνδυασµένος λογότυπος του IAF ή του ILAC και του ΕΛ, δεν πρέπει να εµφανίζεται σε προϊόντα ή σε συνδυασµό µε προϊόντα. 6.6 Η εκχώρηση χρήσης του λογοτύπου των IAF και ILAC διέπεται από τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι εν λόγω οργανισµοί, όπως περιγράφονται στη σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ του διαπιστευµένου φορέα και του Ε.ΣΥ.. 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Για οποιαδήποτε παράτυπη χρησιµοποίηση του ΕΛ, το Ε.ΣΥ.. πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τη ιαδικασία ιαπίστευσης του Ε.ΣΥ.. επιφυλάσσεται για την άσκηση των εκ του Νόµου δικαιωµάτων του. ΕΣΥ ΕΛ /01/01/ /9

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 1. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 1.1 Πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο ετικέτες εγκεκριµένου από το Ε.ΣΥ.. σχεδιασµού. 1.2 Πάνω στην ετικέτα πρέπει να σηµαίνονται µε τρόπο ανεξίτηλο οι κάτωθι πληροφορίες : α) ο ΕΛ και ο αριθµός του πιστοποιητικού διαπίστευσης, β) ταυτότητα του οργάνου (προαιρετικά), γ) ηµεροµηνία διακρίβωσης, δ) όνοµα εργαστηρίου (προαιρετικά), ε) ο αριθµός του πιστοποιητικού διακρίβωσης. Εάν αναφέρεται ηµεροµηνία επαναδιακρίβωσης (π.χ. Επαναδιακρίβωση τον Ιανουάριο 2000), η ηµεροµηνία αυτή να σηµαίνεται στην ετικέτα από τον πελάτη για τον οποίο διεξήχθη η διακρίβωση ή από το εργαστήριο διακρίβωσης, εφόσον αυτό ζητείται γραπτώς από τον πελάτη. 1.3 Όπου η διάρκεια της διακρίβωσης το εγγυάται (πχ ογκοµετρικά γυάλινα είδη), µπορεί να δοθεί άδεια για τυπωµένη ή εγχάρακτη πάνω στον εξοπλισµό ετικέτας εγκεκριµένου σχεδιασµού. Πρέπει να υποβάλλονται για εκ των προτέρων έγκριση από το Φορέα ιαπίστευσης οι πλήρεις λεπτοµέρειες για την παραπάνω περίπτωση. 2. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 2.1 Ο Επικεφαλής του ιαπιστευµένου Εργαστηρίου ιακρίβωσης είναι υπεύθυνος για την φύλαξη και χρήση των ετικετών. 2.2 Κατόπιν συµφωνίας µε τον πελάτη, η ετικέτα πρέπει να τοποθετείται στο διακριβωµένο όργανο από το εργαστήριο που διεξήγαγε τη διακρίβωση. Όπου δεν είναι πρακτικό να τοποθετηθεί η ετικέτα στο όργανο (πχ gauge blocks), η ετικέτα επιτρέπεται να τοποθετηθεί στη θήκη του οργάνου. Η ετικέτα θα πρέπει να τοποθετείται σε θέση όπου είναι εύκολα ορατή όταν χρησιµοποιείται το όργανο. Ο σχεδιασµός της ετικέτας, το υλικό κατασκευής της και η µέθοδος για την τοποθέτησή της πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να µην επηρεάζουν την επίδοση του οργάνου και να µπορούν να αντικατασταθούν µε νέα ετικέτα όταν το όργανο επαναδιακριβώνεται. ΕΣΥ ΕΛ /01/01/ /9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 11/28/08 4:49:53 PM Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF 3. Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 03/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Ξ. Παπαϊωάννου / Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία Τροποποίησης: 2009-09-27

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 20 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της εταιρείας 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Σταθερότητας της Επίδοσης του Προϊόντος σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 27 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Σ.Π.) 5 6. ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 35 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 2 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα:... 2 1.2 Αντικείμενο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1.1.1. Ο παρών Βασικός Κανονισμός Πιστοποίησης/Ελέγχου απευθύνεται στους πελάτες για πιστοποίηση/έλεγχο προϊόντωνυπηρεσιών-διεργασιών, και είναι δημόσια διαθέσιμος. 1.1.2. Η TÜV

Διαβάστε περισσότερα