ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 39075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος Μετάταξη υπαλλήλου... 2 Εγκατάσταση και λειτουργία της Κλινικής Ακτινο θεραπευτικής Ογκολογίας του Τμήματος Ιατρι κής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρού πολης και τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ4α/29261 ΦΕΚ 750/Β /2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση και λειτουργία κλινικών, ειδικών μονάδων και εργαστηρίων του τμήματος Ιατρι κής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο ίδιο Νοσοκομείο» Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Χολαργού της Δ /Α. 4 Σύσταση συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Παι δικός Σταθμός Λιβαδίων», Νομού Ρεθύμνης Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στον ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΛΚΗ του STAVRO... 7 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην ΣΑΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Διονυ σίου Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικής Λειτουργού στην Γεραφέντη Θεοδώρα του Κων/νου Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Σωτηροπούλου Αλεξάν δρα του Κων/νου Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Κουτρουμπή Ιωάννα του Αλεξίου Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. 12 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 8/2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Λιβαδειάς». 13 Ανάκληση ως προς την παρ. 3 της υπ αριθμ. 8/2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Λιβαδειάς» Μεταφορά υπαλλήλου της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα (Δ.Ε.Α.Δ.Β.) Κατανομή δύο (2) κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Τε χνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/83287/0022 (1) Αύξηση αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο διοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α / ). β) Του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προ καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδι κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, η οποία θα δημιουργηθεί από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ περίπου, θα αντιμε τωπιστεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0711, Φ907 10/061 του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2008, της Πε ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες ανέρχονται σε εκατόν δεκαέξι χιλιάδες ( ,00) ευρώ. γ) Του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α / ) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός της επικράτειας και άλλες διατάξεις».

2 39076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Του άρθρου 25 παρ. 19 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α / ) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτο διοίκησης». 2. Την υπ αριθμ. 2/74192/0022/ (ΦΕΚ/Β /1931/ ) κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των, με οποι αδήποτε σχέση εργασίας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις Περιφέρειες. 3. Την υπ αριθμ. 2/71093/0022/ (ΦΕΚ1685/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση από φασης καθορισμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις Περιφέρειες». 4. Το υπ αριθμ /14751/ έγγραφο της Περι φέρειας Δυτικής Ελλάδας και τη συνημμένη σε αυτό υπ αριθμ / βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Αχαΐας. 5. Την αναγκαιότητα συχνών μετακινήσεων, τόσο στους τόπους έδρας των τριών (3) Νομών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσο και στην Αθήνα, αφενός, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης της ανωτέρω Περιφέρειας: α) για συνεργασία με τα Διοικητικά Συμβούλια των Κληροδοτημάτων για την εύρεση των καλύτερων λύ σεων για την αξιοποίησή τους, β) για συνεργασία με τους κατά τόπο Προϊστάμενους των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο πλαίσιο υλοποίη σης του Προγράμματος Compass, το διοικητικό μέρος του οποίου απαιτεί συλλογή στοιχείων και ενημέρωση των ατομικών φακέλων των υπηρεσιών και γ) για θέματα Δημόσιας Περιουσίας και υλοποίησης του Προϋπολογισμού, και, αφετέρου, της Προϊσταμένης του Τμήματος Οι κονομικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Διοίκησης της εν λόγω Περιφέρειας, για θέματα ανασκαφών κρυμμένου θησαυρού, Δημόσιας Περιουσίας, στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και για θέματα σύνταξης, τροποποί ησης και εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. 6. Την ανάγκη αύξησης των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες ασχολούνται με τις ανω τέρω αρμοδιότητες, από εκατό (100) ημέρες, που ίσχυε με την υπ αριθμ. 2/71093/0022/ απόφαση, σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες για το έτος 2008, επειδή το ισχύον όριο έχει ήδη εξαντληθεί. 7. Την υπ αριθμ. 2/80345/0004/ (ΦΕΚ/Β /2040/ ) κοινή υπουργική απόφαση για τη μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/ Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/27098/ (ΦΕΚ/Β / 2023/ ) κοινή απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών Εσωτερικών, για τη μεταβίβαση αρμοδιο τήτων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτε ρικών, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότη τας των Φύλων και στους Προϊσταμένους των Οργανι κών Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Φορέα Ειδικού Φορέα 061, ΚΑΕ 0711 του τακτικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2008, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζουμε: Αυξάνουμε τον αριθμό ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, που καθοριζόταν με την υπ αριθμ. 2/71093/0022/ απόφασή μας, για δύο (2) διοικητικούς υπαλλή λους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που ασχολού νται με τις αναφερόμενες στο προοίμιο της απόφασης αυτής αρμοδιότητες και καθορίζουμε αυτόν σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες για το έτος Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 2/71093/0022/ απόφασή μας. Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2008 Οι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου Εσωτερικών Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΜΑΓΟΥ (2) Μετάταξη υπαλλήλου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Με την υπ αριθμ /Β2/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 49 παρ. 7 του ν. 1404/1983, μετατάσσεται ο Αλεξάκης Δημήτριος του Εμμανουήλ, υπάλληλος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Τεχνολόγου Εργαστηρί ων, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνιστώμενη προσωρινή θέση κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Γεωλόγων με την ίδια σχέση εργασίας και πέραν των οργανικών θέσεων. (Αριθμός βεβαίωσης ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ 28583/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αριθμ. Υ4α/99971/07 (3) Εγκατάσταση και λειτουργία της Κλινικής Ακτινοθε ραπευτικής Ογκολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο Πανε πιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ4α/29261 ΦΕΚ 750/ Β /2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Εγκατάστα ση και λειτουργία κλινικών, ειδικών μονάδων και ερ γαστηρίων του τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο ίδιο Νοσοκομείο». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α). Τις διατάξεις του εδαφ.β), της παρ.14, του άρθρου 13 ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α). Τις διατάξεις της υπ αριθμ /Β1 κοινής υπουρ γικής απόφαση «Ίδρυση Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ογκολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πα νεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού» ΦΕΚ (ΦΕΚ 750/Β /2003). Τη Συνεδρίαση της 2ης/ Γενικής Συνέλευ σης του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ. Το υπ αριθμ. 053/ έγγραφο του Διευθυντή της Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Αν. Κα θηγητή Μ.Ι. Κουκουράκη. Την υπ αριθμ. 10/ απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Το υπ αριθμ. 9987/2007 έγγραφο του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκληθεί σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Την υπ αριθμ. Υ2;;;1/ κοινή υπουργική από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1944 Β ). Η υπ αριθμ. 2 απόφαση της 217ης Ολομέλειας του ΚΕΣΥ/ , αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Εγκαθίσταται και λειτουργεί στα πλαίσια του Β Πα θολογικού τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας του Πανεπι στημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης η Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης η οποία θα λειτουργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κα νονισμό λειτουργίας της όπως αυτός έχει καθοριστεί με την υπ αριθμ /Β1 κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 355 Β/2005. Η εν λόγω κλινική πρέπει να έχει επιστημονικό υπεύ θυνο για τη λειτουργία της. Τα μέλη ΔΕΠ, που υπηρετούν στην παραπάνω κλινι κή, υποχρεούνται σε εφημερία για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και παροχής επείγουσας πε ρίθαλψης, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν κάθε φορά για την εφημερία των νοσοκομείων. Το προσωπικό που υπηρετεί στην παραπάνω κλινική, συνεργάζεται με τα αντίστοιχα τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας, όλων των Νοσοκομείων της 4ης ΥΠΕ ΜΑ ΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ στην οποία και υπάγεται, για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του επιπέδου της εκπαίδευ σης και παροχής υπηρεσιών υγείας. Στην κλινική λειτουργεί αντίστοιχο τακτικό εξωτερικό ιατρείο, η δε δύναμή της, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) κλίνες. Άρθρο 2 Το εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής του τμήματος Ια τρικής του ΔΠΘ το οποίο είχε ιδρυθεί με τις διατάξεις του π.δ. 459/1987 και είχε εγκατασταθεί στο Π.Γ.Ν. Αλε ξανδρούπολης με τις διατάξεις της υπ αριθμ. Υ4α/29261 ΦΕΚ 750/Β /2003 κοινής υπουργικής απόφασης, απαλεί φεται δεδομένου ότι αυτό καταργήθηκε με τις διατάξεις της υπ αριθμ /Β1 ΦΕΚ 1671/Β /2003. Κατά τα λοιπά η υπ αριθμ. Υ4α/29261 ΦΕΚ 750/Β /2003 κοινή υπουργική απόφαση παραμένει ως έχει. Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /33046 (4) Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Χολαργού της Δ /Α. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέ ρειας μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας». 3. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Οργα νισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνάς Πειραιά με το οποίο μας διαβιβάστηκε α) η υπ αριθμ. 43/ (θέμα 5 ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού β) η υπ αριθμ. 170/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χολαργού και γ) το υπ αριθμ. 2009/4/119 α / έγγραφο του τμήματος Τροχαίας Αγίας Παρασκευής, σχετικά με το χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Χολαργού της Δ /Α, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Χο λαργού της Δ /Α, Δήμου Χολαργού εκ περιτροπής ανά εξάμηνο ως εξής: Α) Από έως στην οδό Φανερωμένης, στο τμήμα της από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Κεφαλληνίας, εκατέρωθεν της οδού. Στην Πλατεία Κ. Παλαμά δε θα υπάρχουν θέσεις πωλητών, ούτε απέναντι από αυτή, εκτός από το τμή μα της οδού Φανερωμένης έως την οδό Ευτέρπης και απέναντί του στην πλατεία, όπου θα υπάρχουν συνολικά δέκα (10) θέσεις. Στο τμήμα της οδού Φανερωμένης από την Πλατεία Κ. Παλαμά έως την οδό Σερίφου θα λειτουργεί η λαϊκή μόνο στο δεξιό τμήμα της οδού (στην άνοδο προς το γήπεδο), έτσι ώστε να παραμείνει ο δρόμος διαθέσιμος στην κυκλοφορία από την οδό Σερίφου προς το Νηπια γωγείο, τον Παιδικό Σταθμό και την Πλατεία Κ.Παλαμά με διέξοδο τις οδούς Τήνου ή Μιλτιάδου και Ουρανίας ή Ευτέρπης, αλλά χωρίς την κυκλική πορεία. Όλοι οι κάθετοι δρόμοι προς τη λαϊκή αγορά θα είναι ελεύθεροι στην κυκλοφορία των οχημάτων. Σε όλο το υπόλοιπο τμήμα της οδού Φανερωμένης όπου θα λειτουργεί η λαϊκή, η οδός θα είναι κλειστή στην κυκλοφορία των οχημάτων κάθε Δευτέρα από την ώρα λειτουργίας της λαϊκής έως και το πέρας της

4 39078 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αποκομιδής των απορριμμάτων από τα συνεργεία του Δήμου. Β) Για το επόμενο εξάμηνο η λαϊκή αγορά θα λειτουρ γεί στις οδούς Ευριπίδου, Κεφαλληνίας, Φανερωμένης από Κεφαλληνίας έως Ευριπίδου. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ /16217 (5) Σύσταση συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 158, 159, 160, 161, 162 και 168 παρ. 6 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατά στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/ Α / ). 3. Τις διατάξεις της παρ. Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. α) του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196 Α ). 5. Την υπ αριθμ / απόφαση σύστασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της Περιφέ ρειας Δυτ. Ελλάδας (ΦΕΚ 1568/Β / ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού γιατί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο έχει ήδη συσταθεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με την παρού σα συγκρότηση με ισάριθμα μέλη, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως εξής: α. «Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο που λαμβάνεται μεταξύ πέντε (5) εν ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμ βουλίου και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, που ορίζεται πρόεδρος του υπηρεσιακού συμβουλίου. β. Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α και ενός (1) τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων προϊσταμέ νου τμήματος, από αυτούς που υπάγονται στην αρμο διότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου κατά τη διάκριση του προηγούμενου εδαφίου δεν επαρκεί για τη συγκρό τηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας, του νομού αυτού, που έχουν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο προ αναφερόμενο εδάφιο. γ. Ο αριθμός των οριζομένων από την υπηρεσία μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρε τεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). δ. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α. 2. Τα υπό στοιχείο α μέλη της προηγούμενης παρα γράφου ορίζονται από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 3. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται ή εκλέγονται αντίστοιχα με ισάριθμους αναπληρω τές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας. 4. Με την απόφαση ορισμού των μελών του υπηρεσι ακού συμβουλίου ορίζεται ως αναπληρωτής του προέ δρου από τα υπό στοιχείο β μέλη. 5. Εισηγητής στο υπηρεσιακό συμβούλιο χωρίς δικαίω μα ψήφου, ορίζεται με τον αναπληρωτή του ο προϊστά μενος των υπηρεσιών προσωπικού της Περιφέρειας. Ειδικά κατά την εξέταση πειθαρχικών υποθέσεων, ως εισηγητής με δικαίωμα ψήφου, ορίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 133 του ν. 3528/2007, ένα από τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου. 6. Χρέη γραμματέας εκτελεί υπάλληλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών. 7. Η θητεία των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου είναι διετής. 8. Όταν το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει θέματα προ σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου. Πάτρα, 8 Δεκεμβρίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αριθμ (6) Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Παιδι κός Σταθμός Λιβαδίων», Νομού Ρεθύμνης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2539/1997 περί «Συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοί κησης». 2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστα σης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» και του ν. 2190/ Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 περί «Οργάνωσης Διοίκησης της Περιφέρειας κ.λπ.».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις των π.δ. 37α/1987, 22/1990 και 50/1999, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 5. Την υπ αριθμ. 6730/2003 απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα της Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τον Ο.Ε.Υ. του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Παι δικός Σταθμός Λιβαδίων», όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1233/τ.Β / Την υπ αριθμ. 26/2008 νομότυπη απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λιβαδίων», περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. 8. Την υπ αριθμ. 20/1/ σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Ρεθύμνης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λιβαδίων», ως προς το άρθρο 4 και προσθήκη νέου άρθρου (7) και ο ΟΕΥ του παραπάνω αναφερόμενου Νομικού Προσώπου διαμορφώνεται πλέον ως εξής: Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι υπηρεσίες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λι βαδίων λειτουργούν σε επίπεδο Γραφείου βάσει τη δυναμικότητα του Σταθμού, σύμφωνα με τη συστατική πράξη προσαρμογής του. Άρθρο 2 Καθήκοντα Αρμοδιότητες Διοικητικού Οικονομικού Προσωπικού Το Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λιβαδίων έχει τα παρακάτω καθήκο ντα και αρμοδιότητες: 1. Είναι αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία του σταθ μού και την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του. 2. Εισηγείται στο Δ.Σ. του σταθμού κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία, το προσωπικό, τους γονείς και την υλικοτεχνική υποδομή του σταθμού όπως: Τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού που είναι αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του. Το παιδαγωγικό υλικό και τον πάσης φύσεως εξο πλισμό. Τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή και συ ντήρηση των κτιρίων. Την επιμόρφωση του προσωπικού. 3. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού, προγραμματίζει και φέρνει προς έγκριση στο Δ.Σ. του σταθμού τις άδειες του προσωπικού ώστε να μη δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στο σταθμό. 4. Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία και έχει τη σφρα γίδα του σταθμού. 5. Είναι υπεύθυνο για τις συγκεντρώσεις προσωπικού, γονέων. 6. Φροντίζει για την προμήθεια και τον έγκαιρο εφο διασμό του σταθμού με τα αναγκαία τρόφιμα και λοιπά υλικά που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του. 7. Επιμελείται την εκκαθάριση και πληρωμή κάθε δα πάνης και εκδίδει τα σχετικά εντάλματα πληρωμών. 8. Συντάσσει τις μισθολογικές καταστάσεις του προ σωπικού και φροντίζει για την εκκαθάριση μισθών, επι δομάτων προσαυξήσεων κ.λπ. του προσωπικού. 9. Συνεργάζεται με το Δ.Σ. του σταθμού για την κατάρ τιση προϋπολογισμού απολογισμού ισολογισμού. Άρθρο 3 Καθήκοντα Αρμοδιότητες παιδαγωγικού προσωπικού του σταθμού Το παιδαγωγικό προσωπικό του σταθμού: 1. Εποπτεύει, επιμελείται, συντονίζει και κατευθύνει το παιδαγωγικό έργο του σταθμού. 2. Επιμελείται την παροχή σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια. 3. Εισηγείται στο Δ.Σ. του σταθμού τις ανάγκες σε παιδαγωγικό προσωπικό και πάσης φύσεως εξοπλισμό καθώς και την επιμόρφωση του παιδαγωγικού προσω πικού. 4. Είναι υπεύθυνο για την ασφαλή έλευση, παραμονή και έξοδο των βρεφών και νηπίων στο σταθμό. Άρθρο 4 Οργανική σύνθεση προσωπικού Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ Θέσεις μία (1) Βαθμός Δ Α. 2. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ Θέσεις μία (1) Βαθμός Δ Α. Β. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Μόνιμο Προσωπικό 1. ΥΕ14 ΜΑΓΕΙΡΩΝ Θέσεις μία (1). 2. ΥΕ16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Θέσεις μία (1). Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙ ΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΦΕΚ 116/ , άρθρο 11 π.δ. 164/2004) ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟ ΜΩΝ Θέσεις μία (1). Δ. ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ Θέσεις μία (1). Για την αντιμετώπιση των εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών ή άλλων περιοδικών αναγκών προβλέπονται βάσει των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997, θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων. Οι παραπάνω θέσεις θα πληρώνονται βάσει των δια τάξεων των παρ. 2 έως 17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 και οι υποψήφιοι των επιμέρους κατηγοριών που θα καθορίζονται με την ανακοίνωση προκήρυξη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα προσόντα που απαιτού νται κάθε φορά, για τους μόνιμους υπαλλήλους όπως προβλέπονται από σχετικές διατάξεις. Όσον αφορά τις οικονομικές προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για τη σύσταση της νέας τακτικής θέσεις στον ΟΕΥ (άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 2307/1995) δεν έχουν εφαρμογή για τη σύσταση των θέσεων του προσωπι κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διότι αυτές οι θέσεις δε θεωρούνται από το Σύνταγμα θέσεις τακτικού προσωπικού. Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί να έχει εξωτερικούς συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου.

6 39080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 5 Για το διορισμό, τα καθήκοντα, τους περιορισμούς, το χρόνο εργασίας, την αστική ευθύνη, τα δικαιώματα, τις άδειες, τις μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, το προβάδισμα, τις ηθικές αμοιβές, τα πειθαρχικά αδικήμα τα, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και την ιατροφαρ μακευτική περίθαλψη των υπαλλήλων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Άρθρο 6 Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα Ο.Ε.Υ. θέσεις κατά κλάδο καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους στο ΝΠΔΔ ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας καθώς και ορι σμένο επιπλέον αριθμό θέσεων για την κάλυψη των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ. Αν χρειαστεί καταμερισμός εργασιών στο προσωπικό, γίνεται πάντοτε με απόφαση του προέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, τα προσόντα των υπαλλήλων, την πείρα και τις γνώσεις αυτών σε ειδικά αντικείμενα. Κατά την κατανομή των εργασιών θα εξετάζονται και τυχόν ειδικές ανάγκες των υπαλλήλων (μητέρες ανήλι κων τέκνων, έγκυες γυναίκες, τόπος διαμονής κ.λπ.). Προϊστάμενος του Γραφείου ορίζεται πάντοτε με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. ο κρινόμενος από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπάλληλος αναπλη ρούμενος σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος από τον κατά βαθμό αρχαιότερο υπάλληλο αυτής της υπηρεσίας. Κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας των επί μέρους υπηρεσιών μη προβλεπόμενη από τον παρόντα οργα νισμό, ρυθμίζεται με τον κανονισμό λειτουργίας του ΝΠΔΔ. Άρθρο 7 Προϊστάμενοι γραφείου Στο διάστημα κατά το οποίο θα υπηρετούν στο Ν.Π.Δ.Δ. υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ ΜΟΣ και ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ ως προϊστάμενος γραφείου επιλέγεται από τους κλάδους ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ή ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟ ΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ. Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «Δημοτι κός Παιδικός Σταθμός Λιβαδίων», ύψους ,00 ανά έτος. Ρέθυμνο, 12 Δεκεμβρίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ (7) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΛΚΗ του STAVRO. Με την υπ αριθμ. 5891/ απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής έχει χορηγηθεί στον ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΛΚΗ του STAVRO άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΡΡΑ (8) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην ΣΑΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Διονυσίου. Με την υπ αριθμ. 8409/ απόφαση του Νο μάρχη Δυτ. Αττικής χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγ γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην ΣΑΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Διονυσίου. Ο Νομάρχης ΑΡ. ΑΡΚΟΥΔΑΚΗΣ (9) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικής Λειτουργού στην Γεραφέντη Θεοδώρα του Κων/νου. Με την υπ αριθμ. οικ Α.Σ. απόφαση του Νομάρχη Αιτ/ νίας χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Γεραφέντη Θεοδώρα του Κων/νου. Με εντολή Νομάρχη Ο Αντινομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ (10) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Σωτηροοπούλου Αλεξάνδρα του Κων/νου. Με την υπ αριθμ /2008 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας χορηγείται στην Κοινωνική Λειτουργό Σωτηρο πούλου Αλεξάνδρα του Κων/νου, κάτοικο Πατρών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχη Η Διευθύντρια ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ (11) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Κουτρουμπή Ιωάννα του Αλεξίου, κάτοικο Πατρών. Με την υπ αριθμ /2008 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας χορηγείται στην Κοινωνική Λειτουργό Κουτρου μπή Ιωάννα του Αλεξίου, κάτοικο Πατρών, άδεια ασκή σεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχη Η Διευθύντρια ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. 04/42999 (12) Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 158, 159, 160, 161 και 162 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ),

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) των άρθρων 36 παρ. 1 και 43 του π.δ. 410/1988 και της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α ), γ) της παρ. 11 του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομ/κής Αυτ/σης», δ) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που δημοσι εύθηκε στο ΦΕΚ 392/τ.Β / , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 2. Την υπ αριθμ. 6663/ απόφαση σύστασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου προσωπικού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 373/τ.Β / ). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού γιατί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο έχει ήδη συσταθεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με την παρού σα συγκρότηση με ισάριθμα μέλη, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσ σαλονίκης πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό της αποτελούμενο από: α.1) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο που λαμβάνεται μεταξύ πέντε (5) εν ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμ βουλίου και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, που ορίζεται πρόεδρος του υπηρεσιακού συμβουλίου. α.2) Δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους Προϊσταμένους Δι εύθυνσης με βαθμό Α που υπάγονται στην αρμοδιό τητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α. 2. Τα υπό στοιχείο α τακτικά μέλη της παραγράφου 1 ορίζονται με απόφασή μας. 3. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται ή εκλέγονται αντίστοιχα με ισάριθμους αναπληρω τές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας. 4. Ο αναπληρωτής του προέδρου ορίζεται από τα υπό στοιχείο α(2) της παραγράφου 1. Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του προέδρου, συμμετέχει ως μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος. 5. Γραμματέας του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Γ, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού της οικείας υπηρεσί ας. 6. Η θητεία των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου είναι διετής (από έως ). 7. Όταν το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει θέματα προ σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου. Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου 2008 Ο Νομάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ (13) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 8/2008 απόφασης του Διοι κητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Λιβαδειάς». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» (ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2008) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. 114Α/ (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). 2. Την υπ αριθμ. 375/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων «Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Λιβαδειάς, σύμ φωνα με τα άρθρα 262 και 269 του ν. 3463/2006», που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 308/ τ.β. 3. Την υπ αριθμ. 51/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Λεβαδέων «Περί μεταφοράς εργα ζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Λιβαδειάς (Δ.Ε.Π.Α.Λ.) στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Λιβαδειάς». 4. Την υπ αριθμ. 8/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφο νηπιακοί σταθμοί Λιβαδειάς» που αφορά τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την ένταξη του μεταφερόμενου προσωπικού από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Λιβαδειάς (Δ.Ε.Π.Α.Λ.) που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 930/ τ.β, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 8/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταργούμε τη μία προσωρινή προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου Υποχρεωτι κής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας και οι θέσεις μετατρέπονται από τρεις (3) σε δύο (2). Συστήνουμε μία θέση προσωρινή προσωποπαγή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μαγείρων, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 7890/05/ και το 39188/ έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους 980 που θα καλυφθεί από τον προϋ πολογισμό 2008 και δαπάνη ύψους για κάθε ένα από τα επόμενα έτη που θα προβλεφθεί στους οικείους προϋπολογισμούς. Η παραπάνω θέση καταργείται αυτοδίκαια μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 64/2008. Λιβαδειά, 3 Νοεμβρίου 2008 Ο Πρόεδρος ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (14) Ανάκληση ως προς την παρ. 3 της υπ αριθμ. 8/2008 από φασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημο τικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Λιβαδειάς». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» (ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2008) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. 114Α/ (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

8 39082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Την υπ αριθμ. 375/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων «Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Λιβαδειάς, σύμ φωνα με τα άρθρα 262 και 269 του ν. 3463/2006», που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 308/ τ.β. 3. Την υπ αριθμ. 51/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Λεβαδέων «Περί μεταφοράς εργα ζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Λιβαδειάς (Δ.Ε.Π.Α.Λ.) στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Λιβαδειάς». 4. Την υπ αριθμ. 8/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφο νηπιακοί σταθμοί Λιβαδειάς» που αφορά τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την ένταξη του μεταφερόμενου προσωπικού από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Λιβαδειάς (Δ.Ε.Π.Α.Λ.) που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 930/ τ.β, αποφασίζουμε: Ανακαλούμε την υπ αριθμ. 8/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προ την παρ. 3 και οι θέσεις από τέσσερις (4) προσωρινές προσωποπαγείς ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας να διαμορφωθούν σε τρεις (3). Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2008 του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 54/2008. Λιβαδειά, 19 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Πρόεδρος ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (15) Μεταφορά υπαλλήλου της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα (Δ.Ε.Α.Δ.Β.). Με την υπ αριθμ. 13/68/ απόφαση του Νομαρ χιακού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3613/2007 γίνεται αποδεκτή η με ημερομηνία αίτηση του Καβρουλάκη Βασιλείου του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα (Δ.Ε.Α.Δ.Β.), ειδικότητας Υπαλλήλου Γραφείου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για μετα φορά του σε προσωποπαγή θέση αντίστοιχης ειδικότη τας Διοικητικού Λογιστικού (ΔΕ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνης. Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (16) Κατανομή δύο (2) κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Πράξη υπ αριθμ. 500) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/τ.Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 Κεφάλαιο Ε του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.α ) με τις οποίες ορίζεται ότι «Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 2916/2001, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις κενές οργανικές θέ σεις του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) των ΤΕΙ». 4. Την υπ αριθμ /Ε5/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 38/τ.Β / ). 5. Το υπ αριθμ /Ε5/ έγγραφο του ΥΠΕΠΘ «Κατανομή θέσεων ΔΠ και ΕΤΠ στα ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ». 6. Την απόφαση του Συμβουλίου ΑΤΕΙ Θ της 18ης/ Συνεδρίασης «Κατανομή θέσεων ΕΤΠ». 7. Την υπ αριθμ /Ε5/ υπουργική πρά ξη Διαπίστωσης εκλογής Προέδρου ΤΕΙ Θ (ΦΕΚ 293/ ΤΥΟΔ/ ), αποφασίζουμε: Την κατανομή δύο (2) κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων του Παραρτήματος του ΑΤΕΙ Θ στην Κατερίνη. Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2008 Ο Πρόεδρος ΠΑΥΛΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΚΟΛΤΣΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2105 30 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης των Ιδρυμάτων του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3577/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 815 10 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 8311.29/05/10/25 05 2010 κοι νής απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2654 30 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του προσω πικού της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 23 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου... 1 Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1954 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23047 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1829 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή ηθικής αμοιβής επαίνου σε υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 263 23 Νοεμβρίου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3613 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθε ωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 590 1 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση πρόσθετης αμοιβής της παρ. 5 άρθρου 92 ν.3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 15 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 21 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή Χορηγίας από το Κράτος του Ισραήλ.... 1 Καθορισμός κατωτάτου ορίου ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 20 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών/Αρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41 1 Μαρτίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4052 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 957 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδι κασίας δωρεάν προμήθειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1097 9 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση οικονοµικού σκέλους του Τετραετούς Ακαδηµαϊκού Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2216 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στών Τ.Ε.Ι. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1487 23 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων.... 1 Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αιγάλεω....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2217 19 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1919 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΠΛΑ ΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ με έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 80 23 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοι χεία: ΛΑΡΤΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙ ον. συζ. ΜΠΑΡΔΥΛ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2065 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση των υπ αριθμ. 13083/4.5.2007 (ΦΕΚ 1143Β ), 33766/14.6.2007(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα