ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακο σμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύν θετης συγκολλημένης ξυλείας Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα Επι τροπή Επίπλου Απόφαση απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά προϊ όντων που περιέχουν το βιοκτόνο Διμεθυλοφου μαρικό Εστέρα (φουμαρικό διμεθύλιο) DMF ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ (1) Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμη τικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα Επιτροπή Επίπλου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7 του ν. 2251/1994 «Προστασία των Κα ταναλωτών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/Α/ ). 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 3. Τις διατάξεις του ν. 2251/1994 «Προστασία των Κα ταναλωτών» και ειδικότερα των άρθρων 13α και 14 όπως εκάστοτε ισχύουν. 4. Το ν. 4328/1929 (ΦΕΚ 272/Α/1929) «Περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως ισχύει και το ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» καθώς και τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου της (Επίσημη Εφημερίδα της Ε. Ένωσης, L40, , σελ. 1) σχετικά με τους ελέγχους της πιστότητας των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες προς τους κανόνες που ισχύουν για την ασφάλεια των προϊόντων. 5. Το π.δ. 27/1996 «περί συγχωνεύσεως των Υπουργεί ων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου στο Υπ. Ανάπτυξης». 6. Το π.δ. 197/1997 «Σύσταση Γεν. Γραμματείας Κατα ναλωτή και καθορισμός αρμοδιοτήτων της». 7. Τις διατάξεις του π.δ. 39/2001 «Καθιέρωση μίας δια δικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προ τύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμ μόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ». 8. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/1189 (ΦΕΚ Β91/ ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ ξης Γεώργιο Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα». 9. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών» (40/Β ). 10. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Ζ3 2810/ κοι νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονο μικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα: Γενική ασφάλεια των προϊόντων Εναρμόνιση με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου λίου 2001/95/Ε.Κ. της (ΦΕΚ 1885/Β / ) όπως εκάστοτε ισχύουν. 11. Το γεγονός ότι, όταν η περιεχόμενη φορμαλδε ΰδη είναι στην Ε1 κλάση, όπως προσδιορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 120:1993 Wood based panels Determination of formaldehyde content Extraction method called the perforator method (Πανό με βάση το ξύλο Προσδιορισμός της περιεχόμενης φορμαλδεΰ δης Μέθοδος εκχύλισης, ονομαζόμενη διατρητική), η εκλυόμενη φορμαλδεΰδη θα είναι Ε1 κλάση ή μικρότερη αυτής, αν το σύνθετο συγκολλημένο προϊόν ξυλείας είναι επικαλυμμένο. 12. Την ανάγκη εξασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και ασφάλειας των καταναλω τών και ιδίως των παιδιών και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται ετήσια δαπάνη από την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Επίπλου για οδοιπορικά έξοδα. Το ύψος της δαπάνης δεν μπορεί να προσδιορισθεί γιατί εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός

2 9392 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) συνεδριάσεων, τόπος άσκησης δραστηριοτήτων των μελών της Επιτροπής, κ.λ.π.). Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Π/Υ της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φορέας ΚΑΕ 0716), αποφασίζουμε: Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Η παρούσα απόφαση: α) καθορίζει, με βάση το πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13986:2005, όπως εκάστοτε ισχύει, μέγιστο επιτρεπτό όριο περιε χόμενης και εκλυόμενης φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, τα διακοσμητικά αντικείμενα από ξύλο και τις πρώτες ύλες παραγωγής τους από προϊόντα σύνθετης συ γκολλημένης ξυλείας, που διατίθενται στην ελληνική αγορά, β) προβλέπει για τα παιδικά έπιπλα που διατίθενται στην ελληνική αγορά, την απαίτηση συμμόρφωσής τους με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3:1995, ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/Α1:2000 για την ασφάλεια των παιχνιδιών, όπως εκάστοτε ισχύουν, γ) ορίζει τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων και των αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή της, δ) προβλέπει τη λήψη διορθωτικών μέτρων για τα μη συμμορφούμενα με τις διατάξεις της προϊόντα που έχουν ήδη διατεθεί στην ελληνική αγορά, την επιβολή αποτρεπτικών κυρώσεων και τη δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων ε) προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής Επίπλου στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανά πτυξης. 2. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα προϊόντα που εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176/Α/1994) περί «προϊόντων δο μικών κατασκευών» με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανο νιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κα τασκευών. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της υπ αριθμ. Ζ3 2810/ (ΦΕΚ 185/Β/2004) κοινή υπουργική απόφαση ή της καθώς και κάθε άλλης ειδικότερης κοινοτικής ή/ και εθνικής ρύθ μισης. 3. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοού νται ως: (1) «προϊόν» : α) κάθε προϊόν σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας που αναφέρεται στο ΕΝ 13986:2005 Wood based panels for use in construction Characteristics, evaluation of conformity and marking («Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση»), όπως κατηγορίες μορι οσανίδων, ινοσανίδων, αντικολλητών (κόντρα πλακέ), επενδυμένα ή όχι με καπλαμάδες ή μελαμίνες, ή με άλ λες επιστρώσεις (συμπεριλαμβανομένων των laminates) και τo οποίο προορίζεται για την κατασκευή επίπλων και διακοσμητικών αντικειμένων. β) κάθε έπιπλο που έχει κατασκευαστεί μερικώς ή ολικώς από σύνθετα συγκολλημένα προϊόντα. Ο ορι σμός του επίπλου περιλαμβάνει και τις ολοκληρωμέ νες συνθέσεις που προσαρμόζονται σε κάθε χώρο και δημιουργούνται από τη συναρμολόγηση στοιχείων που έχουν κατασκευαστεί μερικώς ή ολικώς από προϊόντα σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας. γ) κάθε παιδικό έπιπλο ήτοι το έπιπλο που προορίζεται για παιδιά από τη γέννηση έως την ηλικία των έξι (6) ετών και χρησιμοποιείται σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους (κατοικίες, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νο σοκομεία, κ.α.). δ) κάθε διακοσμητικό αντικείμενο που έχει κατασκευ αστεί μερικώς ή ολικώς από σύνθετα συγκολλημένα προϊόντα ξύλου. (2) «ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης»: το όριο περιεχόμε νης, ή εκλυόμενης φορμαλδεΰδης, για την κατάταξη του προϊόντος σε κλάση φορμαλδεΰδης Ε1 όπως ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13986:2005 Wood based panels for use in construction Characteristics, evaluation of conformity and marking (Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμ μόρφωσης και σήμανση) και προσδιορίζεται αντίστοιχα σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που αναφέρονται στο σημείο (4) του παρόντος άρθρου. (3) «όρια μετανάστευσηs ορισμένων στοιχείων»: τα όρια που καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 71 3:1995 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/Α1:2000 (Ασφά λεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων), όπως εκάστοτε ισχύουν. (4) «μέθοδοι δοκιμών»: οι μέθοδοι δοκιμών που περι γράφονται στα ΕΛΟΤ ΕΝ πρότυπα, τα οποία περιλαμ βάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδος υιοθετημένη βάσει ΕΝ προτύπου, ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδος, η οποία δι ασφαλίζει ισοδύναμο επίπεδο απόδοσης και χρησιμο ποιείται σε κράτη μέλη της ΕΕ, σε κράτη ΕΖΕΣ ή την Τουρκία. (5) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά προ ϊόντων στην ελληνική αγορά για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στο πλαίσιο μιας εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν. (6) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν διατίθεται στην ελληνική αγορά. (7) «υπεύθυνος διάθεσης»: το πρόσωπο, υπό την ιδιό τητα του παραγωγού ή του διανομέα, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ε) και στ) αντιστοίχως της Κ.Υ.Α. Ζ3 2810/ (ΦΕΚ 1885/Β/2004), που θέτει το προ ϊόν για πρώτη φορά σε διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά για διανομή, κατανάλωση ή χρήση. (8) «αρμόδιες αρχές»: για την εφαρμογή της παρού σας απόφασης ορίζονται η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και οι Υπηρεσίες Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, καθώς και το Γενικό Χημείο του Κράτους, που είναι αρμόδιο για τον εργαστηριακό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ αριθμ. Ζ3 2810/2004 (ΦΕΚ 1885/ Β/2004) κοινή υπουργική απόφαση. (9) «απόσυρση»: κάθε μέτρο με στόχο να εμποδιστεί η διανομή, η έκθεση και η προσφορά ενός προϊόντος για χρήση ή κατανάλωση.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9393 (10) «ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επι στροφή προϊόντος που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του τελικού χρήστη. (11) «πρώτες ύλες επίπλων»: οποιοδήποτε υλικό χρη σιμοποιείται στην κατασκευή επίπλων. Άρθρο 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Επιτρέπεται η διάθεση στην ελληνική αγορά: α) προϊόντων που εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά, εξεταζόμενα στο σύνολό τους ή μέρη αυτών, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που προβλέπονται από το άρθρο 1, παράγραφος 3 (4), της παρούσας απόφασης, δεν ξεπερνούν το ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3 (2), της παρούσας. β) παιδικών επίπλων, εφόσον αυτά, πέραν από τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις εδαφίου (α), δεν παρουσιάζουν κατά τον εργαστηριακό τους έλεγχο μετανάστευση ορισμένων στοιχείων, ανώτερη από τα όρια, που προβλέπονται από το άρθρο 1, παράγραφος 3 (3), της παρούσας. Άρθρο 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1. Οι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης οφείλουν κατά περίπτωση τα εξής: 1. Οι παραγωγοί, (α) να τηρούν και να προσκομίζουν αμελλητί, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές εκθέσεις δοκιμών σύμ φωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται από το άρθρο 1, παράγραφος 3 (4), της παρούσας, από τις οποίες εκθέσεις να τεκμαίρεται ότι τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας. Οι εν λόγω εκθέσεις δο κιμών πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο ανα γνωρισμένο εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από ανεξάρτητο εργαστήριο τρίτης χώρας διαπιστευμένο κατά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025, «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και δια κριβώσεων». Ειδικότερα για τα έπιπλα και τα ογκώδη διακοσμητικά αντικείμενα, οι εκθέσεις δοκιμών ως προς την έκλυση φορμαλδεΰδης δύναται να αφορούν στην εξέταση των πρώτων υλών (προϊόντων σύνθετης συ γκολλημένης ξυλείας) που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους και όχι στην εξέταση αυτών των ιδίων των επίπλων ή των διακοσμητικών αντικειμένων. Επίσης σε περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων, ως πρώτη ή/ και ως βοηθητική ύλη, παρασκεύασμα το οποίο να περιέχει φορμαλδεΰδη, και εφόσον υπάρχει σχετική δήλωση του παραγωγού τους στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα, οι υπεύθυνοι διάθεσης δεν υποχρεούνται για αυτά τα προϊόντα να τηρούν και να προσκομίζουν έκθεση δοκιμών ως προς το όριο φορμαλδεΰδης. (β) να τηρούν και προσκομίζουν αμελλητί, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές, γραπτή δήλωση του παραγωγού ότι όλα τα προϊόντα κάθε παρτίδας που διαθέτουν στην αγορά συμμορφώνονται προς τα δείγ ματα που έχουν δοκιμαστεί για τη σύνταξη των εκθέ σεων δοκιμών, που αναφέρονται στο εδάφιο (α) και να παρέχουν, κατόπιν αιτήματος, στις αρχές το υλικό τεκμηρίωσης σχετικά με το πρόγραμμα δοκιμών και ελέγχου που συνοδεύουν την εν λόγω δήλωση. (γ) να επαληθεύουν πριν διαθέσουν στην αγορά ότι τα προϊόντα φέρουν σήμανση ή/ και επισήμανση, σύμφωνα με τα ισχύοντα ΕΛΟΤ ΕΝ πρότυπα. (δ) να μεριμνούν ώστε τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά συνοδεύονται από οδηγίες ασφαλούς χρήσης στα ελληνικά και συναρμολόγησης, όπου αυτό απαιτείται από τα αντίστοιχα πρότυπα. (ε) να μεριμνούν ώστε στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα των προϊόντων, εκτός των άλλων στοιχείων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, δηλώ νεται η κλάση της φορμαλδεΰδης Ε1, στην οποία αυτά κατατάσσονται, καθώς και στοιχεία αναφοράς για τον εντοπισμό της παρτίδας παραγωγής τους. 2. Αν οι παραγωγοί των προϊόντων δεν είναι εγκατε στημένοι στην Ελλάδα, τότε οι υπεύθυνοι διάθεσής τους, υποχρεούνται να διασφαλίζουν, πριν τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, ότι έχουν εκπληρωθεί οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να τηρούν και να προσκομίζουν αμελλητί, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα εδάφια (α) και (β) της ως άνω παραγράφου. 3. Οι διανομείς υποχρεούνται : (α) πριν διαθέσουν ένα προϊόν στην αγορά να επαλη θεύουν ότι οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης και συναρμο λόγησης, εφόσον παρέχονται από τον κατασκευαστή του, αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα και ότι τα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα, εκτός των άλλων στοι χείων που προβλέπονται από τον ισχύοντα Αγορανο μικό Κώδικα, περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό της παρτίδας παραγωγής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα ποιοτικά και ποσοτι κά χαρακτηριστικά του προϊόντος (όπως η κλάση της φορμαλδεΰδης, στην οποία το προϊόν κατατάσσεται, διαστάσεις προϊόντος κ.λ.π.). Ειδικότερα, για τα προϊό ντα σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας, οι διανομείς να επαληθεύουν ότι αυτά φέρουν, σύμφωνα με τα ισχύο ντα πρότυπα (Παράρτημα Ι της παρούσας), σήμανση ως προς την κλάση φορμαλδεΰδης Ε1, στην οποία κα τατάσσονται, (β) κατά την τελική διάθεση των προϊόντων στους καταναλωτές, να δηλώνουν στις αποδείξεις ή σε άλλα εμπορικά παραστατικά, καθώς και στις συσκευασίες τους ή σε πινακίδες σταθερά τοποθετημένες έπ αυτών, εκτός των άλλων πληροφοριών που προβλέπονται από τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις και την κλάση φορμαλδεΰδης Ε1 στην οποία αυτά κατατάσσονται, (γ) να τηρούν και να προσκομίζουν αμελλητί, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές τα απαραίτητα έγγρα φα για τον εντοπισμό της προέλευσης (εργοστάσιο παραγωγής) των προϊόντων. 4. Επιπροσθέτως οι παραγωγοί και διανομείς, προ κειμένου να εκπληρώνουν τη γενική υποχρέωση διάθε σης στην αγορά ασφαλών προϊόντων, υποχρεούνται, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, να συμμορ φώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ αριθμ. Ζ3 2810/ κοινής υπουργικής απόφσης «Γενική ασφάλεια των προϊόντων Εναρμόνιση με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/Ε.Κ. της » (ΦΕΚ 1885/Β/2004).

4 9394 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙ ΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 1. Προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι παραγωγοί και οι διανομείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους κατ εφαρμογή της παρούσας απόφασης, οι αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς, Υπάλληλοι της Γενικής Γραμ ματείας Καταναλωτή και των Υπηρεσιών Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, διενεργούν ελέγχους στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας προϊόντων, όπου δύνανται: (α) να ελέγχουν τα εμπορικά έγγραφα, τις εκθέσεις δοκιμών, τις δηλώσεις των παραγωγών και κάθε άλλο υλικό που απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 3 της πα ρούσας, να τηρούν οι υπεύθυνοι διάθεσης για την τεκμη ρίωση συμμόρφωσης των προϊόντων που έχουν διαθέσει στην αγορά προς τους όρους που προβλέπονται από το άρθρο 2 αυτής, (β) να προβαίνουν σε λήψη αντιπροσωπευτικών δειγ μάτων, για περαιτέρω μακροσκοπική και εργαστηριακή εξέταση, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, (γ) να προβαίνουν σε επιθεωρήσεις στους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης προϊόντων. 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, ύστερα από έλεγ χο των αρχών εποπτείας της αγοράς ή ύστερα από καταγγελίες, ότι διατίθενται στην αγορά ή / και έχουν ήδη διατεθεί προϊόντα, που δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (παραγωγοί / διανομείς ) καλούνται εγγράφως από τη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου ή τις Υπηρεσίες Εμπο ρίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να προβούν εντός ευλόγου προθεσμίας στην οργάνωση και τη λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση διορθωτικών μέτρων, όπως άρση, εφόσον είναι εφικτό, της απόκλισης των παραπάνω προϊόντων από τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, αντικατάσταση, απόσυρση ή /και ανάκλησή τους. 3. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης ή μη αποδοχής από μέρους των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέ ων των διορθωτικών μέτρων που συστήνονται από τη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου ή των Υπηρεσιών Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εκδίδεται απόφα ση του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με τη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων και την περαιτέρω τύχη των συγκεκριμένων προϊόντων, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του ν. 2251/1994 «Προστασία Κατανα λωτών», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από το ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/Β/ ). Στους ενδιαφερό μενους οικονομικούς φορείς παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν τις απόψεις τους πριν την έκδοση απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης. Η παραπάνω απόφαση μπορεί να προσβάλλεται από τους ενδιαφε ρομένους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων καθώς και ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με την προβλεπό μενη διαδικασία από την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του ν. 2251/1994 «Προστασία Καταναλωτών», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από το ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/Β/ ). 4. Για τη θέση των προϊόντων που εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση σε ελεύθερη κυκλοφορία και για τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με το σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου, επιλεγούν οι αντίστοιχες διασαφή σεις για φυσικό έλεγχο των προϊόντων, οι τελωνειακές αρχές ειδοποιούν τις υποστηρίζουσες τα τελωνεία Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχου και αναστέλλουν την παράδοση του προϊόντος για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, με βάση τα συμπεράσματα του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με την παρά γραφο 5 του παρόντος άρθρου, αποτυπώνει εγγράφως τα αποτελέσματα του ελέγχου, συμπεριλαμβάνοντας στο έγγραφό της κατά περίπτωση την ένδειξη «Κα τάλληλο προϊόν / Επιτρέπεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία», ή «Ακατάλληλο προϊόν / Απαγορεύεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία», προκειμένου οι τε λωνειακές αρχές να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες. Στην περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει και δεν έχουν ανακοινωθεί από τη Διεύθυνση Τεχνι κού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή τα αποτελέσματα ελέγχου στις τελωνειακές αρχές, το εν λόγω προϊόν τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία και απελευθερώνεται. 5. Σε περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές αναστεί λουν την παράδοση των προϊόντων που εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, οι υποστηρίζουσες τα τελωνεία αρ μόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, ελέγχουν τα εμπορικά έγγραφα, τις εκθέσεις δοκιμών, τις δηλώσεις των παραγωγών και κάθε άλλο υλικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας και εφόσον κριθεί απαραίτητο λαμβάνουν δείγματα για πε ραιτέρω εργαστηριακό έλεγχο. Οι υποστηρίζουσες τα τελωνεία αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, ενημερώνουν τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για τα αποτε λέσματα του ελέγχου τους και κοινοποιούν σε αυτήν αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων. Άρθρο 5 ΚΥΡΩΣΕΙΣ Κατά των παραβατών των διατάξεων της παρούσης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 13α «Κυρώσεις» του ν. 2251/1994 «Προστασία Καταναλωτών», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από το ν (ΦΕΚ 152/Β/ ), και αυτές όπως εκάστοτε ισχύουν. Άρθρο 6 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ 1. Δημιουργείται Επιτροπή Επίπλου, η οποία αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, επί θεμάτων της παρούσας Υπουργικής απόφασης, κα θώς και επί θεμάτων προστασίας και ασφάλειας της υγείας των καταναλωτών στον τομέα του επίπλου και των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την κα τασκευή του. 2. Σκοπός της Επιτροπής Επίπλου είναι: 2.1 Να επεξεργάζεται θέματα που αφορούν στον το μέα του επίπλου και των πρώτων υλών που χρησιμο ποιούνται για την κατασκευή του και να διαμορφώνει θέσεις, προκειμένου να εισηγείται στην ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την πολιτική και τον

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9395 προσδιορισμό στόχων, το σχεδιασμό, την οργάνωση και τον έλεγχο για τα θέματα της ποιότητας και της ασφάλειας στον τομέα του επίπλου και των πρώτων υλών, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και ενδεικτικά σχετικά με: Την κατάρτιση και την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα ή άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν τον κλάδο Την εξέταση της επάρκειας του υφιστάμενου νο μοθετικού πλαισίου, καθώς και της υπάρχουσας υποδο μής για την ποιότητα και την υποβολή προτάσεων για τυχόν ενίσχυσή τους Το σχεδιασμό δραστηριοτήτων για την αποτελε σματικότερη εποπτεία της αγοράς και για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών όλων των συμμετεχόντων στο Φορέα Επίπλου Τη δημιουργία δικτυακής πύλης / portal στον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, όπου θα έχουν πρόσβαση οι καταναλωτές και οι ενδιαφε ρόμενες επιχειρήσεις, καθώς και την επιμέλεια της συνεχούς ενημέρωσή της με θέματα του κλάδου του επίπλου Την εκπόνηση μελετών, την οργάνωση ημερίδων συνεδρίων και την παραγωγή ενημερωτικού υλικού, με αντικείμενο την ποιότητα και την ασφάλεια, καθώς και την ενημέρωση των καταναλωτών στα θέματα ποιότη τας και ασφάλειας, καθώς και την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας στην παραγωγική και εν γένει στην επιχει ρηματική δραστηριότητα στον κλάδο του επίπλου και των σύνθετων συγκολλημένων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του Την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών και οδη γιών σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων, τους ελέγχους κ.λ.π Τη συνεργασία με άλλα Υπουργεία και φορείς προκειμένου να υπάρχει για το συγκεκριμένο κλάδο κοινή στρατηγική για θέματα ποιότητας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφαρμογής προτύπων, ελέγχου, κ.α.. 3. Να εκτελεί, δοκιμές για τον έλεγχο της ποιότητας, της ασφάλειας, τη γνωμάτευση και την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των σύνθετων συγκολλημένων προ ϊόντων και των επίπλων ως προς τα ισχύοντα πρότυπα και τις κείμενες διατάξεις. 4. Να γνωματεύει σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των επίπλων και των σύνθετων συγκολλη μένων προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την κατα σκευή τους. 5. Να συνδράμει, όποτε κρίνεται σκόπιμο, τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο έργο της εποπτείας της αγοράς, με συμμετοχή εκπροσώπων της σε δραστη ριότητες ελέγχου που διοργανώνονται από τη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου. 6. Να καταρτίζει και να επιμελείται την ενημέρωση του πίνακα με τα πρότυπα για τα έπιπλα και τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των επίπλων που καθορίζουν τις ιδιότητες (μηχανικές, χημικές), τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και στις εργαστηριακές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να ελέγχονται τα παραπάνω. 7. Η Επιτροπή Επίπλου συγκροτείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και αποτελείται από: 7.1. Το Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, με αναπληρωτή το Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή Έναν εκπρόσωπο της Σχολής Δασολογίας και Φυ σικού Περιβάλλοντος, Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα λονίκης Έναν εκπρόσωπο του Τομέα Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας Έναν εκπρόσωπο του ΕΛΚΕΔΕ, (Ελληνικό Κέντρο Δέρματος) Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε Έναν εκπρόσωπο του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολο γίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.), Ινστιτού του Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων (Ι.ΤΕ.Δ.Α.), Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Έναν εκπρόσωπο του Εργαστηρίου Ανατομίας και Τεχνολογίας του Ξύλου του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Έναν εκπρόσωπο του Εργαστηρίου Περιβαλλοντι κών Ερευνών / Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας (Ι.Π.Τ.Α) του Ερευνητικού Κέντρου ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Έναν εκπρόσωπο της Δ/νσης Α Υλών και Βιομηχα νικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας (Σ.Β.Β.Ε.) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπον δίας Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου (Π.Ο.Σ.Β.Κ.Ξ.). 8. Με απόφαση της Επιτροπής Επίπλου καθιερώνεται ο Κανονισμός λειτουργίας της. 9. Η Επιτροπή Επίπλου συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο. 10. Τα μέλη της Επιτροπής Επίπλου (τακτικά και ανα πληρωματικά), ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δεν δικαιούνται αμοιβής για τη συμμε τοχή τους στις συνεδριάσεις. 11. Η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή μεριμνά για τη λειτουργία της Επιτροπής και παρέχει τη γραμματειακή της υποστήριξη. 12. Τα έξοδα μετακίνησης των μελών της Επιτροπής, προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Επίπλου, βαρύνουν τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Άρθρο 7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης το Παράρτημα I, στο οποίο πα ρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών (ΕΛΟΤ ΕΝ) προτύπων για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

6 9396 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης το Παράρτημα IΙ, στο οποίο πα ρατίθεται πίνακας δασμολογικών κλάσεων (κωδικών TARIC) για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Άρθρο 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η οποιαδήποτε τροποποίηση των προσαρτημένων πα ραρτημάτων στην παρούσα απόφαση πραγματοποιείται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επίπλου, η οποία εγκρίνεται από τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Άρθρο 10 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημε ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. 2. Προϊόντα σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας, δια κοσμητικά αντικείμενα και έπιπλα, τα οποία δεν αντα ποκρίνονται στις διατάξεις αυτής της απόφασης ως προς την έκλυση φορμαλδεΰδης και τα οποία έχουν παραχθεί πριν από την έναρξη ισχύος της, δύνανται να διατίθενται στην αγορά έως ένα εξάμηνο από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α/α ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1 ΕΛΟΤ EN 309:2005 Particle boards Definition and classification (Μοριοσανίδες Ορισμός και Ταξι νόμηση) 2 ΕΛΟΤ ΕΝ 312:2004 Particleboards Specifications (Μοριοσανίδες Προδιαγραφές) 3 ΕΛΟΤ ΕΝ 14322:2004 Wood based panels Mela mine faced boards for interior use Definition, re quirements and classification (Πετάσματα με βάση το ξύλο Πετάσματα με επικάλυψη μελαμίνης για χρήση σε εσωτερικούς χώρους Ορισμοί, απαι τήσεις και ταξινόμηση) 4 ΕΛΟΤ EN 14323:2005 Wood based panels Mela mine faced boards for interior uses Test methods (Πετάσματα με επικάλυψη μελαμίνης για χρήση σε εσωτερικούς χώρους Μέθοδοι δοκιμής) 5 ΕΛΟΤ EN 313 1:1997 Plywood Classification and terminology Part 1: Classification (Κόντρα πλα κέ Ταξινόμηση και ονοματολογία, Μέρος 1: Τα ξινόμηση) ΕΛΟΤ EN 313 2:2000 Plywood Classification and Terminology Part 2: Terminology (Αντικολλητή ξυλεία Ταξινόμηση και Ορολογία Μέρος 2: Ορολογία) 6 ΕΛΟΤ EN 316:2000 Wood fibreboards Definition, classification and symbols (Ξύλινες Ινοσανίδες, Ορισμός, ταξινόμηση και σύμβολα) 7 ΕΛΟΤ EN :2003 Fibreboards Specifica tions Part 1: General requirements ( Ινοσανίδες Προδιαγραφές, Μέρος 1: Γενικές Απαιτήσεις) ΕΛΟΤ EN :2005 Fibreboards Specifications Part 2: Requirements for hardboards (Ινοσανίδες Προδιαγραφές, Μέρος 2: Απαιτήσεις για σκληρές σανίδες) ΕΛΟΤ EN :2005 Fibreboards Specifica tions Part 3: Requirements for medium boards (Ινοσανίδες Προδιαγραφές, Μέρος 3: Ινοσανίδες Προδιαγραφές, Απαιτήσεις για ημίσκληρες σανίδες) ΕΛΟΤ EN :1999 Fibreboards Specifications Part 4: Requirements for softboards (Ινοσανίδες Προδιαγραφές, Απαιτήσεις για Ινοσανίδες μόνωσης) ΕΛΟΤ EN : 2002 Fibreboards Specifications Part 5: Requirements: for dry process boards (MDF) (Ινοσανίδες Προδιαγραφές, Μέρος 5: Απαιτήσεις για Ινοσανίδες που παράγονται με διεργασία εν ξηρώ (MDF)) 8 ΕΛΟΤ EN 14279:2005 Laminated Veneer Lumber (LVL) Definitions, classification and specifications (Πολυστρωματικές επικαλύψεις ξυλείας (LVL) Ορισμοί, ταξινόμηση και προδιαγραφές) 9 ΕΛΟΤ EN 636:2004 Plywood Specifications (Κό ντρα πλακέ Προδιαγραφές) 10 ΕΛΟΤ EN 13986:2005 Wood based panels for use in construction Characteristics, evaluation of con formity and marking (Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση) 11 ΕΛΟΤ EN 120:1993 Wood based panels Determi nation of formaldehyde content Extraction method called the perforator method (Πανό με βάση το ξύλο Προσδιορισμός της περιεχόμενης φορ μαλδεΰδης Μέθοδος εκχύλισης, ονομαζόμενη διατρητική) 12 ΕΛΟΤ EN :2005 Wood based panels De termination of formaldehyde release Part 1: for maldehyde emission by the chamber method (Πετάσματα με βάση ξύλο Προσδιορισμός της απελευθέρωσης φορμαλδεΰδης Μέρος 1: Εκπο μπή φορμαλδεΰδης με τη μέθοδο του θαλάμου) 13 ΕΛΟΤ EN :1995 Wood based panels Deter mination of formaldehyde release Part 2: Formal dehyde release by the gas analysis method (Πανό με βάση το ξύλο Προσδιορισμός της αποβολής φορμαλδεΰδης Μέρος 1: Αποβολή φορμαλδεΰδης με τη μέθοδο ανάλυσης αερίων) 14 ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3:1995 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/Α1:2000 Safe ty of toys Part 3: Migration of certain elements (Ασφάλεια Παιχνιδιών Μέρος 3: μετανάστευση ορισμένων στοιχείων). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α/α ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ (ΚΩΔ. TARIC)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Απριλίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ F Αριθμ. Z3 780 (2) Απόφαση απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά προϊό ντων που περιέχουν το βιοκτόνο Διμεθυλοφουμαρι κό Εστέρα (φουμαρικό διμεθύλιο) DMF. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.1 Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) «Κω δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 1.2. Το π.δ. 397/1998 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 156/ Α / ), 1.3. Το π.δ. 27/1996 «περί συγχωνεύσεως των Υπουργεί ων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου στο Υπ. Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α / ), 1.4. Το π.δ. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 156/Α / ), 1.5. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 232/Α / ), 1.6. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Α /2009), 1.7. Την υπ αριθμ. Δ 15/Α/Φ.19/1189/ απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα (ΦΕΚ 91/Β / ) Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/ (ΦΕΚ 1950/ ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ γούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» Τα Άρθρα 7 «Υγεία και ασφάλεια των καταναλω τών» και 13α «Κυρώσεις» του ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/Α/ ) Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Ζ3 2810/ Κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονο μικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα: Γενική ασφάλεια των προϊόντων Εναρμόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου λίου 2001/95/Ε.Κ. της (ΦΕΚ 1885/Β / ), όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν. 2. Την απόφαση της Επιτροπής Ε(2009)/251/ΕΚ της , με αριθμό κοινοποίησης C(2009)1723, {Επίσημη Εφημερίδα της Ε. Ένωσης, L 74/32, , σελίς 32} για την επιβολή στα κράτη μέλη της υποχρέωσης να εξασφαλίζουν ότι δεν διατίθενται ή είναι διαθέσιμα στην αγορά προϊόντα που περιέχουν το βιοκτόνο Διμεθυλο φουμαρικό Εστέρα (φουμαρικό διμεθύλιο). 3. Την ανάγκη λήψης άμεσων προληπτικών μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των κα ταναλωτών. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «DMF»: Η χημική ουσία Διμεθυλοφουμαρικός Εστέ ρας (φουμαρικό διμεθύλιο) με ονομασία κατά IUPAC (Ε) βουτενοδιοϊκό διμεθύλιο (Dimethyl (E) butenedioate), αριθμός CAS και αριθμό EINECS β) «προϊόν»: κάθε προϊόν, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2001/95/ΕΚ. γ) «προϊόν που περιέχει DMF»: κάθε προϊόν ή τμήμα προϊόντος στο οποίο: i) το DMF είναι ορατό, π.χ. περιέχεται σε ένα ή πε ρισσότερα σακουλάκια, ή ii) η συγκέντρωση του DMF είναι μεγαλύτερη από 0.1 mg/kg στο βάρος του προϊόντος ή του τμήματος του προϊόντος. δ) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν διατίθεται στην ελληνική αγορά. ε) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊ όντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην ελληνική αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν. στ) «απόσυρση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην πρό ληψη της διανομής, έκθεσης προς πώληση και προσφο ράς προϊόντος μη συμμορφούμενου με τις διατάξεις της παρούσας. ζ) «ανάκληση» : κάθε μέτρο που αποβλέπει στην επι στροφή ενός προϊόντος μη συμμορφούμενου με τις διατάξεις της παρούσας, το οποίο ο παραγωγός ή ο διανομέας του έχει ήδη προμηθεύσει ή διαθέσει στους καταναλωτές. η) «αρμόδιες αρχές» για την εφαρμογή της παρού σας απόφασης, ορίζονται η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και οι κατά τόπους Υπηρεσίες Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς.

8 9398 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Απαγορευτικές διατάξεις 1. Από την τα προϊόντα που περιέχουν DMF απαγορεύεται να διατίθενται ή να είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά. 2. Από την τα προϊόντα που περιέχουν DMF και τα οποία διατίθενται ή είναι διαθέσιμα στην αγορά αποσύρονται από την ελληνική αγορά και ανακαλούνται από τους καταναλωτές και οι καταναλωτές ενημερώ νονται δεόντως για το σχετικό κίνδυνο. Άρθρο 3: Υποχρεώσεις των παραγωγών και διανομέων 1. Οι παραγωγοί και διανομείς υποχρεούνται να συμ μορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας απόφα σης. 2. Επιπροσθέτως οι παραγωγοί και διανομείς, προκει μένου να εκπληρώνουν τη γενική υποχρέωση διάθεσης στην αγορά ασφαλών προϊόντων, υποχρεούνται, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, να συμμορφώνο νται με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ αριθμ. Ζ3 2810/ κοινής υπουργικής απόφασης Γενική ασφάλεια των προϊόντων Εναρμόνιση με την οδη γία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/Ε.Κ. της (ΦΕΚ 1885/Β/2004). Άρθρο 4 Υποχρεώσεις και εξουσίες των αρμοδίων αρχών Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν κατάλληλους ελέγ χους εποπτείας της αγοράς, με σκοπό να διαπιστώ σουν τη συμμόρφωση καταναλωτικών προϊόντων με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και δύνανται να λαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, τα κατάλ ληλα μέτρα, από τα προβλεπόμενα βάσει των διατά ξεων του άρθρου 8 της υπ αριθμ. Ζ3 2810/2004 κοινής υπουργικής απόφασης για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων. Άρθρο 5 Κυρώσεις Κατά των παραβατών των διατάξεων της παρούσης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 13α «Κυρώσεις» του ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρω θεί από το ν (ΦΕΚ 152/Β/ ) και όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ Αθήνα, 15 Απριλίου 2009 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2650 9 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΜΠ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΕΧ-ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 910 7 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 275759/18.8.2004 απόφα σης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1234 14 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30/005/267 Διεκπεραίωση διαδικασίας έκδοσης άδειας Χημικού Ναυτιλίας μέσω των Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Oυσιαστικό μέσο για τη διασφάλιση

Oυσιαστικό μέσο για τη διασφάλιση ΤΕΧΝΙΚΑ EΠIΠΛEON Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Τυποποίηση, πρότυπα, οδηγίες όλα τα παραπάνω είναι έννοιες που τα τελευταία χρόνια απασχολούν τον κλάδο του ξύλου και επίπλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 14 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 155515 Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 462 13 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 84761/3.8.2006 (ΦΕΚ 1088/τ.Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 1176/27357 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2309 8 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα 4 / 9 / 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τµήµα Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Κ. Ζήσης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1806 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16367 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14340/3 11 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1373 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 194/2006 Τροποποίηση του Π.Δ. 445/83 (Φ.Ε.Κ. 166/Α/17.11.1983) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2005/90/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1707 26 Αυγούστου 2008 AΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 88846 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 530 (4) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 52 / 2016 Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2311 26 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότη σης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 26 Μαρτίου Αρ. Πρωτ.: οικ /Α32

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 26 Μαρτίου Αρ. Πρωτ.: οικ /Α32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΦ-7Μ9 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. ΦΚ Α21.3/7027/523 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΦ-7Μ9 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. ΦΚ Α21.3/7027/523 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30.5.13 Α.Π.: Οικ. ΦΚ Α21.3/7027/523 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6965915,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-06-2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 66744/272 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1810 12 Δεκεμβρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ3/Α/22925 Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79 Αθήνα 30/11/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Προδροµίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 132 9 Φεβρουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3002407/158 Καθορισμός της καθ ύλην και χωρικής αρμοδιότητας των Χημικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15343 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1100 21 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ και συστήματα για την προστασία και επι σκευή δομημάτων από σκυρόδεμα ορισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Φυτοπροστασίας Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 Πατησίων 53

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Φυτοπροστασίας Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 Πατησίων 53 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-10 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ.: 10608/105667 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 3001767/287/09

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 3001767/287/09 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 3001767/287/09 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 17 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ14/92330 Εγκριση Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλι σμού Σκυροδέματος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1395 14 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάλογος ΕΛΟΤ ΕΝ προτύπων Απαιτήσεις ασφά λειας και επισήμανσης για τα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 26 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 607 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1008 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.35572 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64436/26 5 2011 κοι νής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα