1 η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011-2014"

Transcript

1 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ η ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012 Για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου Μιχελεκάκης Εμμανουήλ Υπ. Διδάκτορας, MSc, MA, BA (Hons) ΠΕ 1 Οικονομικού Γούρνες, Αύγουστος 2012

2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ & ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012 Σελίδα 3 2. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π 4 3. ΔΕΙΚΤΕΣ Ε.Π ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΕΙΑ Ε.Π & Ε.Π.Δ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι 41 Σελίδα 2 από 41

3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ & ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ2012 Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σχετίζεται με την επίτευξη και την πρόοδο υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί για τον εντοπισμό καθυστερήσεων ή αστοχιών και την εισήγηση για λήψη αποφάσεων και υλοποίησης ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού Προγράμματος σε ορίζοντα πενταετίας. Η διαδικασία παρακολούθησης, υποστηρίζει μια on-going διαδικασία αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης ώστε να προγραμματίζονται οι αναγκαίες ενέργειες που διασφαλίζουν την επιτυχή υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η διαδικασία παρακολούθησης πραγματοποιείται στη βάση σχετικών στοιχείων που κάθε αρμόδια υπηρεσία παρέχει στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου. Για την πορεία υλοποίησης της πορείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο από στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου, μέσω περιοδικών εκθέσεων που συντάσσει η υπηρεσία. Η Υπηρεσία Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων καθώς και τα συμβούλια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και συντάσσει: α) την ενδιάμεση και β) την τελική έκθεση αξιολόγησης τις οποίες υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή η οποία με τη σειρά της εισηγείται τις εκθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την ολοκλήρωση του απολογισμού του τρίτου έτους της Δημοτικής περιόδου. Η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου. Η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει: αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στόχων αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος εκτίμηση των τιμών των δεικτών εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος χρησιμοποιούνται δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων, με βάση τα αποτελέσματα των δράσεων και δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων. Επιπλέον, για την διευκόλυνση του συντονισμού, της αλληλοενημέρωσης, της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών, παράλληλα με την παρακολούθηση του Ε.Π, κι αφού έλαβε υπόψη τις Απολογιστικές Εκθέσεις όλων των αρμοδίων κι εμπλεκομένων Υπηρεσιών, συντάχθηκε κι ο Απολογισμός του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Α εξαμήνου του Σελίδα 3 από 41

4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π Κατά την διάρκεια κατάρτισης του Ε.Π Δήμου ερσονήσου καταγράφηκαν μια σειρά από δράσεις ανά μέτρο παρέμβασης και ανά άξονα προτεραιότητας. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται αναλυτικά οι δράσεις και δίπλα από κάθε δράση η πορεία υλοποίησης αυτής έως 30/06/2012. Όπου =έχουν γίνει ενέργειες και η δράση υλοποιείται, όπου = δεν έχει γίνει καμία ενέργεια και η δράση δεν υλοποιείται Πίνακας 1: ΑΞΟΝΑΣ 1: Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές Υποδομές ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 1.1 Οικιστικό/ Δομημένο Περιβάλλον ΔΡΑΣΕΙΣ Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπλασης και οικιστικής ανάπτυξης οικισμών χωρίς σχέδιο πόλης Οργάνωση - βελτίωση κοινόχρηστων χώρων στην παραλιακή αστικοποιημένη ζώνη Έργα διαχείρισης παραλιακής ζώνης και παράκτιου χώρου Διαμόρφωση, βελτίωση, επισκευή, επέκταση και κατασκευή κοιμητηρίων Συντήρηση χλοοταπήτων του Δήμου ερσονήσου Συντήρηση- επισκευές υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων λιμένα ερσονήσου Σύστημα Σημάνσεις- Πληροφόρησης και Υλοποίηση ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 30/06/ Μεταφορική υποδομή/ κυκλοφορία/ στάθμευση/ συγκοινωνία Εκσυγχρονισμός - Βελτιώσεις Αστικού Εξοπλισμού ερσαίας Λιμενικής Ζώνης Ανάπλαση χερσαίας λιμενικής ζώνης Βελτίωση συνθηκών μετακίνησης δημοτών Βελτίωση κυκλοφορίας - δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης- ενδο-δημοτική συγκοινωνία Κατασκευή νέου δημοτικού δικτύου Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας δημοτικού δικτύου Συντήρηση- επισκευές υφιστάμενων Εξωτερικών και Εσωτερικών λιμενικών έργων Σελίδα 4 από 41

5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1.3 Ύδρευση/ Αποχέτευση Αποκατάσταση Θαλάσσιας Λεκάνης Επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμός λιμένα ερσονήσου Βελτίωση βατότητας δημοτικού δικτύου Βελτίωση βατότητας αγροτικού δικτύου Ολοκλήρωση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην Δημοτική Κοινότητα Γουβών Συμπλήρωση - Επέκταση δικτύων αποχέτευσης στις Δ.Ε. Επισκοπής & Γουβών 1.4 Καθαριότητα & Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ενοποίηση των υπηρεσιών Ύδρευσης- Άρδευσης & Αποχέτευσης για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου ερσονήσου Επέκταση και αντικατάσταση δικτύων Ύδρευσης Κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Δικτύων Αποχέτευσης Συντήρηση- επισκευές υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων λιμένα ερσονήσου Μηχανολογικός Εξοπλισμός Διαχείρισης απορριμμάτων (Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης Υλικών) Σταθμοί ανακύκλωσης υλικών Μηχανολογικός Εξοπλισμός Διαχείρισης απορριμμάτων Μηχανολογικός Εξοπλισμός Διαχείρισης απορριμμάτων ογκωδών απορριμμάτων Οικιακή Κομποστοποίηση Εκσυγχρονισμός ΥΤΑ ερσονήσου Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Κοινού για την Ανακύκλωση Σελίδα 5 από 41

6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ανάπτυξη Παραμέτρων Λειτουργίας Συστήματος PAY AS YOU THROW 1.5 Φυσικό Περιβάλλον - Πρόληψη κινδύνων- Ενέργεια Εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων Καθαριότητα Περιοχής Αρμοδιότητας ΔΛΤ Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Μονάδα επεξεργασίας σύμμικτων απορριμμάτων και κομποστοποίησης Εκπόνηση μελετών και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσιες δασικές εκτάσεις του δήμου ερσονήσου Προστασίας της βιοποικιλότητα των Υδροβιότοπων του Δήμου Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας στη ερσαία Λιμενική Ζώνη Εξοικονόμηση Ενέργειας- Ενεργειακά Κτίρια του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Προστασία Δασικών Εκτάσεων Δήμου ερσονήσου Εργασίες Προστασίας & Ανάδειξης Μνημειακού Πλατάνου Κρασίου Προστασίας της βιοποικιλότητα των Υδροβιότοπων του Δήμου Υλοποίηση Δράσεων Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΜΕΜΟ Αναθεώρηση και εφαρμογή Σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης Διαχείριση Πληθυσμού Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου ερσονήσου Συντήρηση μονοπατιών περιπατητικών διαδρομών δήμου ερσονήσου Όμοια Δράση με Προστασία & διαχείριση των υδατικών πόρων του Δήμου ερσονήσου Αντιπυρική προστασίας στους ορεινούς όγκους του Δήμου ερσονήσου Υλοποίηση Δράσεων για το "ΣΥΜΦΩΝΟ των ΔΗΜΑΡΩΝ" Σελίδα 6 από 41

7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1.6 ωροταξικόςπολεοδομικός Σχεδιασμός Ολοκλήρωση Εκπονούμενων Πολεοδομικών Μελετών & Πράξεων Εφαρμογής και εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλλικρατικού Δήμου ερσονήσου Επέκταση / Εξομοίωση ερσαίας Λιμενικής Ζώνης Υποστηρικτικές Δράσεις Εκπόνησης Γ.Π.Σ. νέου Δήμου ερσονήσου Τμηματικές πολεοδομικές μελέτες, οριοθέτηση οικισμών ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2.1 Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα 2.2 Παιδεία/ Νεολαία Πίνακας 2: ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός ΔΡΑΣΕΙΣ Προμήθεια Εξοπλισμού & Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Δήμου ερσονήσου Επέκταση των Κοινωνικών Δομών Ανέγερση Ιδιόκτητων κτιρίων για την στέγαση ή και μεταστέγαση των δομών Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Προνομιακή Κοινωνική Πολιτική Εφαρμογή προγράμματος "ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ" Διαχείριση Προγραμμάτων Κοινωνικής Μέριμνας Συνταγογράφηση στο ΚΑΠΗ ερσονήσου σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΥ Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού τμημάτων ένταξης σχολείων Δήμου ερσονήσου Μεταφορά Μαθητών Επιδιόρθωση Βλαβών κτιρίων & μηχανημάτων στις υπάρχουσες δομές εκπαίδευσης Ανέγερση νέων διδακτηρίων Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών εκπαίδευσης Υποδομές για την νεολαία ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 30/06/2012 ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ Σελίδα 7 από 41

8 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σχέδιο Δράσης για τη Νεολαία Τοπικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Συμμετοχή Παιδικού Σταθμού σε Πρόγραμμα ΕΕΤΑ για φιλοξενία 185 παιδιών εργαζομένων ή άνεργων μητέρων με επιδότηση 2.3 Αθλητισμός Αθλητικές υποδομές Συντήρηση εγκαταστάσεων -Ειδικών χώρων (Πνευματικό Κέντρο-ΚΗΦΗ -ΚΔΑΠ) και κατασκευή νέων Διοργάνωση Αθλητικών Προγραμμάτων & Εκδηλώσεων 2.4 Πολιτισμός Πολιτιστικές υποδομές Πολιτιστική Δράση Ιδρύματος "ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ" Ανάδειξη της Δημοτικής Παραλίας ΠΟΤΑΜΟΣ Ανάδειξη της Δημοτικής Παραλίας ΓΙΟΦΥΡΙ Ανάδειξη της Δημοτικής Παραλίας ΑΡΙΝΑ Κάρτα για Επισκέπτες με εκπτώσεις σε μουσεία και σημεία ενδιαφέροντος ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ 2.5 Εξωστρέφει α και Συνεργασίες Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Διαφημιστική Προβολή σε offline μέσα και μέσω Διαδικτύου, Κοινωνικών Δικτύων και Κινητών Τηλεφώνων Marketing Προορισμού μέσα από παραγωγές ταινιών InfoKiosks Υπαίθρια με Τουριστικούς Οδηγούς και Ερωτηματολόγια Προώθηση Δράσεων Ενημέρωσης Έργου ΔΛΤ & Διοργάνωση Εκδηλώσεων Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Συνεργασία με Εξωτερικούς Φορείς Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Σελίδα 8 από 41

9 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2.6 Ισότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωσ η Δημιουργία Κοινωνικό Οίκο Πολιτιστικού Δικτύου Τοπικό Σχέδιο για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες Σχέδιο δράσης για την Ένταξη των Μεταναστών Δημιουργία Προγραμμάτων Κοινωνικής εργασίας για την εναλλακτική έκτιση των ποινών παραβατών ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 3.1 Ενίσχυση Απασχόλη σης και Ανάπτυξη Ανθρώπιν ου Δυναμικού Πίνακας 3: ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση ΔΡΑΣΕΙΣ Κατασκευή σκεπαστής λαϊκής αγοράς βιολογικών και τοπικών προϊόντων Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των Ορεινών, Μειονεκτικών και Λοιπών Αγροτικών Περιοχών Ανάπτυξη Καταδυτικού Τουρισμού μέσω του Υποβρύχιο Μουσείο ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 30/06/ Αναδιάρθρ ωση τοπικού παραγωγικ ού προτύπου 3.3 Πολιτιστικ ή και Τουριστική Ανάπτυξη Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών ΔΑΜΑΛ - Δημιουργία καντινών στο οδικό δίκτυο Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών ΔΑΜΑΛ - Δημιουργία καντινών στις Δημοτικές Παραλίες Μελέτη των Περιβαλλοντικών Συνθηκών της Γεωργικής Περιοχής της Δ.Ε. Επισκοπής Ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων Δημιουργία «πρότυπου αγροκτήματος» Υλοποίηση προγράμματος για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στα πλαίσια της Κοινωφελούς Εργασίας Καταγραφή, Ανάλυση, Αξιολόγηση των Τουριστικών Πόρων της περιοχής Καταγραφή της Τουριστικής Κατανάλωσης και των επιπτώσεων της στην τοπική οικονομία Σελίδα 9 από 41

10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκπόνηση Marketing Plan για την τουριστική προβολή του προορισμού Σύσταση Γραφείου Τουρισμού - Διαχείρισης Προορισμού 3.4 Οριζόντιες Δράσεις Απασχόλη σης Κέντρα Πληροφόρησης Τουριστών Προβολή μέσω Επαναλαμβανόμενων Επισκεπτών Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη Διοργάνωση Εκδηλώσεων, Συνεδρίων, Σεμιναρίων Κατάρτισης Πολιτών & Επιχειρηματιών Ηλεκτρονική Προβολή - Δημιουργία Τουριστικού Portal Διενέργεια Ερευνών σχετικά με τον Τουρισμό Εφαρμογή Πολιτικών & Δράσεων για την προσέλκυση νέων επενδυτών ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ Πίνακας 4: ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 4.1 Εσωτερική Οργάνωση, Διοίκηση και Ποιότητα των Υπηρεσιών του Δήμου ΔΡΑΣΕΙΣ Κατανομή Προσωπικού στις Υπηρεσίες του Δήμου Εθνικό Δημοτολόγιο & Αποτελεσματική Οργάνωση Δημοτολογίου & Ληξιαρχείου ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 30/06/ Προμήθεια Λογισμικού για τις ανάγκες του Ληξιαρχείου Ολοκλήρωση Εκκρεμών διορισμών μόνιμου προσωπικού άρτα Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων του Δημότη ερσονήσου Σελίδα 10 από 41

11 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 4.2 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 4.3 Εκσυγχρονισμός και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 4.4 Υλικοτεχνική Υποδομή Πρόσληψη προσωπικού και επιμόρφωση ΔΛΤ Στελέχωση Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Επιμόρφωση Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Στελέχωση υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Ηλεκτρονική Δικτύωση όλων των υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων του Δήμου Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού και αναβαθμίσεις Ενίσχυση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη Συντήρηση - Ανάπτυξη ασύρματων δικτύων για παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στους δημότες Ενοποίηση τηλεφωνικού κέντρου για το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου και τα αποκεντρωμένα σημεία του, καθιέρωση τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης του πολίτη και σχεδιασμός για την μετεξέλιξη του σε πλήρες call center Προμήθεια (επέκταση) συστήματος ηλεκτρονικού παρουσιολογίου Αναβάθμιση - Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών διαδικτύου Συμμόρφωση με επιταγές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναβάθμιση συστημάτων Η/Υ ΔΛΤ Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΛΤ Εξοπλισμός Γραφείων Υπηρεσίας ΔΛΤ Ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Προμήθεια Απαραίτητων Υλικοτεχνικών Υποδομών Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 4.5 Οικονομική Λειτουργία και Διαχείριση Αύξηση εσόδων εκμετάλλευσης ερσαίας Λιμενικής Ζώνης Σελίδα 11 από 41

12 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διαχείριση Νομικών Υποθέσεων Δ.Λ.Τ Οργάνωση χαρτοφυλακίου ακινήτων & δημιουργία χαρτογραφικής πλατφόρμας διαχείρισης ακίνητης περιουσίας Δήμου ερσονήσου 4.6 Τεχνική Στήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος 4.7 Εξωτερικές συνεργασίες και μεταφορά καλών πρακτικών Δανεισμός από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Παρακολούθηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου ερσονήσου Μεταφορά Τεχνογνωσίας & καλών πρακτικών ΔΛΤ Αδελφοποίηση Δήμου ερσονήσου με άλλους Δήμους στην Ευρώπη Υπολογίζοντας έως 30/06/2012 την πορεία υλοποίησης όλων των παραπάνω δράσεων καταλήγουμε στα εξής αποτελέσματα ανά άξονα προτεραιότητας: Πίνακας 5: Δράσεις Ε.Π Δήμου ερσονήσου ανά άξονα ΑΞΟΝΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ 30/06/2012 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 01 Φυσικό & Οικιστικό ,73% Περιβάλλον - Τεχνικές Υποδομές 02 Κοινωνική Πολιτική, ,14% Παιδεία και Πολιτισμός 03 Τοπική Οικονομία και ,33% Απασχόληση 04 Βελτίωση διοικητικής ,52% ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο ΣΥΝΟΛΟ ,57% Να σημειωθεί ότι στον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό του Ε.Π Δήμου ερσονήσου (Ενότητα 2), έχουν καταγραφεί αναλυτικά και διεξοδικά οι Δράσεις ανά άξονα προτεραιότητας. Η κάθε Δράση αποτελείται από μια σειρά Ενεργειών- Βημάτων που απαιτούνται ετησίως για την ολοκλήρωσή της. Με το σύμβολο =η δράση υλοποιείται, νοείται ότι έχει γίνει έστω και μια ενέργεια για την υλοποίηση της εκάστοτε Δράσης. Συνεπώς, μόνο κατά το τέλος του έτους 2012 (2 η Έκθεσης Αξιολόγησης & Παρακολούθησης) θα είναι εφικτό να απεικονιστεί αν η δράση Σελίδα 12 από 41

13 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ολοκληρώθηκε και σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται, μέσω του διαγράμματος Gannt που προσδιορίζει την ανάλυση και τον προγραμματισμό των μελλοντικών ενεργειών, το σχεδιασμό όλων των ενεργειών, και τη διαχείριση της πορείας ενός έργου, ανά φάση. Διάγραμμα 1: Ποσοστό Επίτευξης των Προς Υλοποίηση Δράσεων % ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 65,52% 52,73% 1 Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον -Τεχνικές Υποδομές 2 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία & Πολιτισμός 33,33% 57,14% 3 Τοπική Οικονομία & Απασχόληση 4 Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3. ΔΕΙΚΤΕΣ Ε.Π Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται μέσω της χρήσης Δεικτών Παρακολούθησης. Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Α) Δείκτες εισροών, δηλαδή ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα. Β) Δείκτες εκροών, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων του Δήμου. Οι Δείκτες Εκροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα. Οι εκροές είναι τα επιχειρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας του Δήμου, τα οποία στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου (επιχειρησιακοί στόχοι). Γ) Δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για την παρακολούθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιοποιούνται δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες αποτελέσματος είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. ρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους. Σελίδα 13 από 41

14 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι αρμόδιοι για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης, ανάλογα με τους στόχους και τις δράσεις κάθε Μέτρου. Πίνακας 6: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές Υποδομές Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 30/06/2012 Κατά Μέτρο Προτεραιό τητας 1 Τετραγωνικά μέτρα χώρων που Εκροών Δ.Υ 1.1 δημιουργούνται ή αναπλάθονται 2 Οικισμοί που καλύπτονται από ΣΟΑΠ Εκροών Οικισμοί που καλύπτονται από ΓΠΣ Εκροών Αριθμός προβλημάτων ύδρευσης που Αποτελέσματος Δ.Υ 1.2 καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία / Έτος 5 Μήκος νέου δικτύου ύδρευσης (km) Εκροών Προγραμματισμένο μήκος νέου Εκροών δικτύου ύδρευσης (km) 7 ιλιόμετρα νέου δικτύου ύδρευσης / Προγραμματισμένο μήκος νέου δικτύου ύδρευσης Αποτελέσματος 25,27% ιλιόμετρα νέου δικτύου Αποτελέσματος 14,79% 1.2 ύδρευσης/ιλιόμετρα υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης 9 Ετήσια καταναλισκόμενη ποσότητα Αποτελέσματος 242,49 m3 1.2 ύδατος m3 / αριθμός κατοίκων 10 Έκταση που εξυπηρετείται από έργα Εκροών 11,69 (Λεκάνη 1.2 διαχείρισης ομβρίων(km2) απορροής) 11 Μήκος νέου δικτύου αποχέτευσης / Αποτελέσματος 31,15% 1.2 Προγραμματισμένο μήκος νέου δικτύου αποχέτευσης 12 Αριθμός ΒΙΟΚΑ που υφίστανται Εκροών Αριθμός ΒΙΟΚΑ που υφίστανται / Απαιτούμενοι ΒΙΟΚΑ Αποτελέσματος 4/13=30,77% Αριθμός κατοίκων που καλύπτονται από δίκτυο αποχέτευσης / Σύνολο κατοίκων 15 Αριθμός Απορριμματοφόρων που χρησιμοποιούνται 16 Αριθμός Οχημάτων Στερεών Αποβλήτων που χρησιμοποιούνται 17 Αριθμός Ογκωδών Οχημάτων που χρησιμοποιούνται 18 Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι ανά αριθμό Συμβατικών Κάδων 19 Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι ανά αριθμό Κάδων Ανακύκλωσης 20 Ημερήσιος Όγκος Αποκομιδής Απορριμμάτων Αποτελέσματος 52,77%-62,50% ανάλογα την εποχή 1.4 Εκροών Εκροών Εκροών Αποτελέσματος Αποτελέσματος Εκροών 135 τόνοι 1.4 Σελίδα 14 από 41

15 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 21 Μέσος ρόνος Αποκομιδής Εκροών 8hrs 1.4 Απορριμμάτων 22 Αριθμός Νέων ιλιομέτρων Οδικού Αποτελέσματος Δ.Υ 1.2 Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.) 23 Αριθμός Συντηρούμενων ιλιομέτρων Αποτελέσματος Δ.Υ 1.2 Οδικού Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.) 24 Μέτρα Πεζοδρόμων που Αποτελέσματος Δ.Υ 1.2 δημιουργήθηκαν / επεκτάθηκαν, συντηρήθηκαν / Μήκος Αστικών Δρόμων (m) 25 Αριθμός Αναβαθμίσεων, Συντηρήσεων Αποτελέσματος Δ.Υ 1.1 Διατηρητέων Κτιρίων / Σύνολο Διατηρητέων Κτιρίων 26 Μελέτες που ολοκληρώθηκαν και Εκροών παρελήφθησαν 27 ιλιόμετρα καθαρισμένων Εκροών 20 χιλ. 1.5 μονοπατιών 28 Εκτάσεις αστικού πρασίνου που Εκροών 180 στρέμματα 1.5 συντηρήθηκαν 29 Αριθμός Δέντρων που φυτεύτηκαν Εκροών 300 (σε 1.5 συνεργασία και μ άλλους Φορείς) 30 Αριθμός δράσεων και ενεργειών Εκροών πολιτικής προστασίας 31 Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκαν για την περιβαλλοντική προστασία Εκροών Πίνακας 7: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 1 Σύνολο του πληθυσμού /Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Σελίδα 15 από 41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 30/06/2012 Αποτελέσματος /26=813 άτομα 5 Περ. Ιατρεία 19 Ιατρεία Πορείας 2 Ιδιωτικά Ιατρικά Κέντρα Κατά Μέτρο Προτεραι ότητας Αριθμός Προγραμμάτων Δημόσιας Εκροών Υγείας-Αγωγής Υγείας που ολοκληρώθηκαν (κατ έτος) 3 Αριθμός προγραμμάτων δια βίου Εκροών μάθησης που ολοκληρώθηκαν (κατ έτος) 4 ΚΑΠΗ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό Αποτελέσματος 26/26=100% 2.1 αιτήσεων (κατ έτος) 5 Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί: Αποτελέσματος 210/240=87,50% 2.1

16 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ έτος) 6 ΚΗΦΗ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό Αποτελέσματος 25/31=80,65% 2.1 αιτήσεων (κατ έτος) 7 Εγγεγραμμένοι «Βοήθεια στο Σπίτι» Εκροών Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ έτος) Αποτελέσματος Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων / Σύνολο του Πληθυσμού 10 Αριθμός επωφελούμενων από Προγράμματα στον τομέα του Αθλητισμού (κατ έτος) 11 Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν (κατ έτος) 12 Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των φύλων που πραγματοποιήθηκαν (κατ έτος) 13 Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των ευκαιριών που πραγματοποιήθηκαν (κατ έτος) 14 Αριθμός Ευπαθών Κοιν. Ομάδων Αιτήσεων για Ασφάλιση/ Τελικό Αριθμό Δικαιούχων Ασφάλισης 15 Αριθμός Συνεργασιών με εξωτερικούς Φορείς 16 Αριθμός Φυλλαδίων Ενημέρωσης Προαγωγής Θεμάτων Υγείας ανά Δ.Ε Αποτελέσματος 13/21.135=1.626 άτομα ανά αθλητική εγκατάσταση 2.2 Εκροών Εκροών Εκροών Εκροών Αποτελέσματος 60/55=91,67% 2.1 Εκροών Εκροών Σελίδα 16 από 41

17 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Πίνακας 8: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 1 Αριθμός προγραμμάτων-δράσεων προώθησης στην εργασία (π.χ. κοινωφελής εργασία) 2 Αριθμός Ωφελούμενων από τα ανωτέρω προγράμματα - δράσεις 3 Αριθμός Ανέργων / Σύνολο του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού 4 Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός / Σύνολο του Πληθυσμού 5 Αριθμός Μελετών που διεξήχθησαν για τον Τουρισμό 6 Δράσεις (Εκδηλώσεις-Ημερίδες) για τουριστικά θέματα προς ιδιώτες & Φορείς 7 Αριθμός επαφών και συνεργασιών για τουριστικά θέματα 8 Αριθμός επισκεπτών (ανά εθνικότητα) στο site του Δήμου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 30/06/2012 Κατά Μέτρο Προτεραιό τητας Εκροών Εκροών Αποτελέσματος Αποτελέσματος Εκροών Εκροών Εκροών Εκροών Ελλάδα Ρωσσία 462 Κύπρος 147 Ην. Βασίλειο 142 Γερμανία 121 Ολλανδία 114 ΗΠΑ 76 Ουκρανία 60 Ιταλία 56 Άλλες ώρες Είδος Επισκεπτών Εκροών Νέοι Επισκέπτες (55,99%) Επαναλαμβανόμενοι Επισκέπτες (44,01%) 10 Αριθμός δράσεων ΤΠΕ που ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα Εκροών Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων που ενισχύουν την γεωργική και αγροτική τοπική επιχειρηματικότητα 3.4 Εκροών Δ.Υ 3.2 Σελίδα 17 από 41

18 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Πίνακας 9: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 1 Αριθμός καταγγελιών επιχειρήσεων στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης /Εξάμηνο 2 Αριθμός καταγγελιών επιχειρήσεων στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης που ικανοποιήθηκαν / Σύνολο των καταγγελιών 3 Αριθμός καταγγελιών πολιτών στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης / Εξάμηνο 4 Αριθμός καταγγελιών πολιτών στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης που ικανοποιήθηκαν / Σύνολο των καταγγελιών Σελίδα 18 από 41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 30/06/2012 Κατά Μέτρο Προτεραιό τητας Εκροών 0/0 4.1 Αποτελέσματος 0/0 4.1 Εκροών Αποτελέσματος 3/8=37,50% Οι 4 υποθέσεις εξετάζονται στην παρούσα φάση. Ενώ 15 προφορικές καταγγελίες δεν προχώρησαν καν σε γραπτή καταγγελία 5 Αριθμός αποφάσεων στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Εκροών Αριθμός επισκεπτών στη Διαδικτυακή Εκροών Πύλη του Δήμου / Εξάμηνο 7 Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για Αποτελέσματος Δ.Υ 4.3 την εξυπηρέτηση του πολίτη / Σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου που μπορούν να παρασχεθούν ηλεκτρονικά για την εξυπηρέτηση του πολίτη 8 Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 1: Πληροφόρηση (Παρέχεται πλήρη κάλυψη της ανάγκης για ενημέρωση του πολίτη σχετικά με τις υπηρεσίες μέσω ενημερωτικού υλικού και οδηγιών δημοσιοποιημένων σε Διαδικτυακή Πύλη.) Εκροών Δημότες 1.Θέματα Αλλοδαπών 2. Πολεοδομικά Θέματα (12 είδη υπηρεσιών) 3. Δημοτολόγιο (19 είδη υπηρεσιών) 4. Μητρώο Αρρένων (7 είδη υπηρεσιών) 5. Πολιτικοί Γάμοι 6. Τεχνική Υπηρεσία (8 είδη υπηρεσιών) Επιχ/σεις

19 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 9 Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 2: Αλληλεπίδραση (Διατίθενται σε Διαδικτυακή Πύλη επίσημα έντυπα σε εκτυπώσιμη μορφή. Η διαδικασία εξυπηρέτησης ξεκινά και ολοκληρώνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο.) 10 Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 3: Αμφίδρομη Διάδραση (Παρέχεται πρόσβαση μέσω Διαδικτυακής Πύλης σε επίσημες ηλεκτρονικές φόρμες ώστε να ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης. Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει και την πιστοποίηση του χρήστη της υπηρεσίας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης γίνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο.) 11 Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 4: Συναλλαγή (Προσφέρεται στους χρήστες ολοκληρωμένος και πλήρως ηλεκτρονικός χειρισμός της υπηρεσίας περιλαμβάνοντας σύνθετες εργασίες όπως πιστοποίηση, απόφαση, ειδοποίηση, παράδοση και πληρωμή. Καμία επιπλέον εργασία δεν απαιτείται από τον χρήστη για την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησής του.) Εκροών Εκροών Εκροών 1.Άδειες Καταστημάτων (13 είδη υπηρεσιών) 2.Δήλωση Τελών Δημότες 1. Πολεοδομικά Θέματα (10 είδη υπηρεσιών) 2. Δημοτολόγιο (18 είδη υπηρεσιών) 3. Μητρώο Αρρένων (7 είδη υπηρεσιών) 4. Πολιτικοί Γάμοι 5. Τεχνική Υπηρεσία (8 είδη υπηρεσιών) Επιχ/σεις 1.Άδειες Καταστημάτων (13 είδη υπηρεσιών) 2.Δήλωση Τελών Δημότες 1.Δημοτολόγιο (1 είδος υπηρεσίας) 2. Τεχνική Υπηρεσία (2 είδη υπηρεσιών) Επιχ/σεις 1.Δήλωση Τελών 1.e-ποδείξεις (Δημότες- Επιχ/σεις) 2. Δήλωση Τελών (Μόνο επιχ/σεις) 12 Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που Εκροών Σελίδα 19 από 41

20 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 5: Προληπτική Παροχή Υπηρεσιών Προσωποποίηση (υπηρεσίες που παρέχονται προληπτικά μετά από επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων δεδομένων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και το βαθμό φιλικότητας προς τους χρήστες, ενώ γίνεται αυτοματοποιημένη εκτέλεση ορισμένων υπηρεσιών απαλλάσσοντας τον πολίτη ή την επιχείρηση από αντίστοιχες ενέργειες) 13 Μέσος ρόνος Διεκπεραίωσης Αιτημάτων Δημοτών Εκροών Σελίδα 20 από 41 Βάσει ρονικών ορίων που προβλέπει η σχετική νομοθεσία 14 Αριθμός Η/Υ / Αριθμό Υπαλλήλων Αποτελέσματος 100% Αριθμός Συμμετεχόντων σε Εκροών Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Εξάμηνο 16 Έκτακτα Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Αποτελέσματος 100% 4.5 Επενδυτικές Δαπάνες Εισπραχθέντα/ Βεβαιωθέντα 17 Έκτακτα Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Αποτελέσματος 2,36% 4.5 Επενδυτικές Δαπάνες Εισπραχθέντα/ Προϋπολογισθέντα 18 Εισπραχθέντα Έσοδα / Αποτελέσματος 10,42% 4.5 Προϋπολογισθέντα Έσοδα (Εξαμηνιαία) 19 Εισπραχθέντα Έσοδα / Βεβαιωθέντα Αποτελέσματος 33,22% 4.5 Έσοδα (Εξαμηνιαία) 20 Τακτικά Έσοδα από Επιχορηγήσεις Αποτελέσματος 100% 4.5 Εισπραχθέντα/Βεβαιωθέντα 21 Τακτικά Έσοδα από Επιχορηγήσεις Αποτελέσματος 35,56% 4.5 Εισπραχθέντα/Προϋπολογισθέντα 22 Δαπάνες για τοκοχρεολύσια Εκροών 97,33% 4.5 Δεσμευθέντα/Προϋπολογισθέντα 23 Έσοδα από ρηματοδοτήσεις / Έτος Εκροών Καθαρά Αποτελέσματα ρήσης ΝΠ Εκροών (κατ έτος) 25 Ποσοστό(%) ολοκλήρωσης της Αποτελέσματος 100% 4.1 αυτοματοποίησης του πρωτοκόλλου 26 Αριθμός συνεργασιών ανταλλαγής Εκροών καλών πρακτικών 27 Έλεγχοι Δημοτικής Αστυνομίας Εκροών 179 για φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 361 Βεβαιωμένες Παραβάσεις για κυκλοφορία και στάθμευση & 6 αυτοψίες για εκτέλεση Γ.Δ 4.1

21 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Πίνακας 10: Δείκτες Παρακολούθησης Ε.Π Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 1 Αριθμό εγκεκριμένων αιτήσεων/ Εισροών/ Αριθμός αιτήσεων Αποτελέσματος χρηματοδότησης σε προγράμματα ΠΕΠ ή Τομεακά όπου ο Δήμος ήταν τελικός δικαιούχος (Εξαμηνιαία) 2 Αριθμός Εγκεκριμένων Προγραμμάτων Στελεχών/ Αριθμός υποβολών 3 Αριθμός Εγκεκριμένων Σχεδίων Ανταλλαγής/ Αριθμός υποβολών 4 Αριθμό εγκεκριμένων αιτήσεων/ Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (Εξαμηνιαία) 5 Συνολικός αριθμός εποχικών προσλήψεων/συνολικό αριθμό αναγκαίων εποχικών προσλήψεων(ανά έτος) 6 Σύνολο δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 7 Αριθμός εκθέσεων αξιολόγησης του Ε.Π. 8 Αριθμός αναφορών προόδου του Ε.Π. 9 Αριθμός δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που βαίνουν προς ολοκλήρωση/ Σύνολο δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Εξαμηνιαίως) εργασιών 150 Έλεγχοι καθαριότητας και αισθητικής καθώς και 112 επανέλεγχοι 323 Έλεγχοι για το κάπνισμα 274 Έλεγχοι, 6 Αυτοψίες και 166 Επανέλεγχοι λοιπών κανονιστικών αποφάσεων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗ- 30/06/2012 ΣΕΙΣ 3/4= 75% Γ.Δ Αποτελέσματος 2/2=100% Γ.Δ Αποτελέσματος 4/8=50,00% Γ.Δ Αποτελέσματος -/6=- Γ.Δ Εισροών/ Αποτελέσματος - Γ.Δ Εκροών 140 Γ.Δ Εκροών 1 Γ.Δ Εκροών 1 Γ.Δ Αποτελέσματος 75/140=53,57% Γ.Δ Σελίδα 21 από 41

22 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΕΙΑ Ε.Π & Ε.Π.Δ. Στο παρόν κεφάλαιο απεικονίζονται όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τόσο τις Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όσο και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου ερσονήσου 2012 κι αφορούν το Α Εξάμηνο του έτους Πίνακας 11: Έξοδα ρήσης Υπηρεσιών ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2012 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/06/2012 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΩΝ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΡΗΣΗΣ , ,77 16,19% 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΡΗΣΗΣ , ,99 25,83% 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΡΗΣΗΣ , ,62 78,36% 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 6 ΕΞΟΔΑ ΡΗΣΗΣ , ,76 9,89% 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΡΗΣΗΣ , ,93 6,38% 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6 ΕΞΟΔΑ ΡΗΣΗΣ , ,32 31,73% 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 6 ΕΞΟΔΑ ΡΗΣΗΣ , ,61 27,89% 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 6 ΕΞΟΔΑ ΡΗΣΗΣ , ,81 27,30% 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΡΗΣΗΣ , ,92 1,92% ΣΥΝΟΛΟ , ,73 16,46% Σελίδα 22 από 41

23 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Πίνακας 12: Διάφορες σημαντικές Λειτουργίες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ποσότητα εκροών (μέχρι 30/6/2012) 1 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (δάνεια) 8 δάνεια (πληρώνονται κανονικά) 2 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα - 3 Υποχρεωτικές εισφορές 4 Προαιρετικές εισφορές - 5 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις - Πίνακας 13: Λειτουργικές Δαπάνες Γενικών Υπηρεσιών Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΡΙ 30/6/2012 (ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ) 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών , ,07 θέσεων Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ , , Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ , , Δαπάνες πρόσληψης, Εκπαίδευσης και 2.000,00 επιμόρφωσης προσωπικού 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών , Δαπάνες αιρετών , , Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών 3.000, Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού 5.500,00 προσώπου 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , Επικοινωνίες , ,30 63 Φόροι - Τέλη 5.000,00 758, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών , , Προβολή και διαφήμιση του Δήμου , Δαπάνες εκθέσεων , Τιμητικές διακρίσεις & αναμνηστικά δώρα 2.000, Έξοδα φιλοξενίας 5.000, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 4.000, Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.500,00 Σελίδα 23 από 41

24 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων 1.500,00 διαλέξεων Δαπάνες εθνικών εορτών , Συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών 2.200,00 "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ" Συνδρομή στην τράπεζα πληροφοριών 2.200,00 ΔΗΜΟΣΝΕΤ Συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά 3.000, Συνδρομές internet 1.500, Καταχώρηση ονόματος ιστοχώρου Λοιπές συνδρομές 1.500, Δικαστικά έξοδα τελεσίδικων αποφάσεωναποζημιώσεις , ,95 κλπ Δικαστικά έξοδα εκδικασθέντων υποθέσεων 5.000, Δικαστικά έξοδα τριπλοτύπων για παράσταση 3.000,00 Δικηγόρων ενώπιον Δικαστηρίων 6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας ,57 (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών , ,36 επιμελητών Κοινόχρηστα διαμερισμάτων 1.000, Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων , Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής , ,93 Παγκρήτιας Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής , ,33 Παγκρήτιας (ανοιχτό αλληλόχρεο) Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες ,00 σύναψης δανείων ρεωλύσια δανείου τέως Δ. Επισκοπής , ,23 Παγκρήτιας ρεωλύσιο δανείου τέως Δ. Επισκοπής ,36 Παγκρήτιας (ανοικτό αλληλόχρεο) Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής ,51 191,53 Παγκρήτιας Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής , ,59 Παγκρήτιας Τόκοι δανείου τέως Δ.ερσονήσου , ,51 Παγκρήτιας Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 11905/00/01 256,79 116,72 ΤΠΔ Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 11905/00/ , ,91 ΤΠΔ Τόκοι δανείου τέως Δ.Γουβών 11447/00/06 ΤΠΔ 7.311, , ρεωλύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής Παγκρήτιας ρεωλύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής Παγρήτιας ρεωλύσια δανείου τέως Δ.ερσονήσου Παγκρήτιας ρεωλύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής 11905/00/01 ΤΠΔ ρεωλύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής 11905/00/02 ΤΠΔ 9.777, , , , , , , , , ,16 Σελίδα 24 από 41

25 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ρεωλύσια δανείου τέως Δ.Γουβών , , /00/06 ΤΠΔ Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές Επιτροπές , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για το ,00 πρόγραμμα σχολικού τροχονόμου ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ,06 ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΣΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (νέο) Απόδοση Κρατικής Επιχορήγησηςαπό τους ΚΑΠ , ,25 σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ετήσια εισφορά σε ίδιο Νομικό Πρόσωπο , Ίδρυμα Έλλη Αλεξίου , Ετήσια εισφορά σε Α' Θμια Σολική Επιτροπή , , Ετήσια εισφορά σε Β' Θμια Σχολική Επιτροπή , , Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών 3.000,00 υπηρεσιακού συμβουλίου Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΣΔΑΚ , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου ,84 68 ΝΔ 3033/ ΣΕΔΗΚ 3.521, ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΚΡΗΤΗΣ 2.400, Ετήσια συνδρομή στο δίκτυο "ΟΜΟΡΦΑ ΩΡΙΑ 3.000,00 ΚΡΗΤΗΣ" Εισφορά στο Δίκτυο Τουριστικών Δήμων 3.500, Εισφορά ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ , Ετήσια εισφορά στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο 700,00 υγιών πόλεων-προαγωγής υγείας 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους 5.000,00 δημότες Προγραμματική σύμβαση με Ι.Τ.Ε. για τη 4.879,00 γεωφυσική χαρτογράφηση αρχαίου θεάτρου Λιμ.ερσ/σου Προγραμματική σύμβαση με 13η Εφορία ,00 Βυζαντινών Αρχ/των για τη συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν.Παναγία Γκουβερνιώτισσας στις Ποταμιές ΠΡΑΣ.ΑΝΑΠΤ Προγραμματική σύμβαση με ΚΓ' ΕΦΟΡΙΑ , ,67 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΑΙΟΤ/ΤΩΝ για την ανάδειξη ρωμαϊκού θεάτρου Λ.ερσ/σου Προγραμματική Σύμβαση με την επιτροπή ,00 ερευνών του Α.Π.Θ. για υδρολογική διερ. ειμάρων Μαλίων Σταλίδας και σχεδ.αντιμετ/σης παρ/κών ΣΑΤΑ ΕΣΟΔΑ Προγραμματική σύμβαση με ΝΑΗ για την ,65 αξιοποίηση πηγών Καρκανιά ΠΡΟΓΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ Προγραμματική σύμβαση με ΝΑΗ για τη ,00 διαμόρφωση φυσιολατρικής διαδρομής Κόξαρης ΠΡΟΓΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ Προγραμματική σύμβαση με ΝΑΗ για την ,00 τοποθέτηση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων εντός της πρώην αμερ.βάσης Γουρνών ΠΡΟΓΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ Προγραμματική σύμβαση με ΚΓ Εφορεία 2.758,35 Σελίδα 25 από 41

26 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ προϊστορικών & κλασσικών αρχ/των για ανάδειξη αρχ/κού χώρου στην παραλία Γουβών Προγραμματική σύμβαση με Πανεπιστήμιο 5.000,0 Κρήτης για τη νήσο Ντία Προγραμματική σύμβαση Δ.Μαλίων με ΔΕΥΑΜ 107,75 για την εκτέλεση του έργου: Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Κουρνιάς-Μοχού Προγραμματική σύμβαση για ανόρυξηαξιοποίηση δύο γεωτρήσεων στα Μάλια, 1.822,48 Μοχό,αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Κεράς,Μοχού (προμήθεια ειδών ύδρευσης) Προγραμματική σύμβαση Δ.Μαλίων με ΔΕΥΑΜ ,00 για την εκτέλεση του έργου: Συμπλήρωση δικτύου αποχέτευσης στο Κράσι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Δ. ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ,00 ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (νέο) ρηματοδότηση προγράμματος δράσης ,00 Κοινωφελούς επιχείρησης ΟΤΑ Φορολογικά πρόστιμα 8.000, Προσαυξήσεις-πρόστιμα ασφαλιστικών ταμείων 1.000, Πρόστιμα Λιμεναρχείου ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,77 Πίνακας 14: Λειτουργικές Δαπάνες Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ 30/6/2012 (ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , ,14 (βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και επιδ. ) Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ , ,04 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση πρακτικογράφων Δημ. Συμβουλίου, ,00 Δημοτ. Κοινοτήτων,Τοπ.Κοι/των και εκπροσώπων Υπερωριακή απασχόληση μονίμων υπαλλήλων , Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων 1.000, Αμοιβές Ληξιάρχου 9.000, , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , ,02 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου , ,37 χρόνου Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ κ.λ.π. (πρακτική 3.420,00 628,02 άσκηση) Αποδοχές ναυαγοσωστών , Αποδοχές STAGE 5.400, , ΤΕΑΔΥ , , ΤΥΔΚΥ , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση , ,12 Σελίδα 26 από 41

27 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ αορίστου χρόνου 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο ,00 Ισολογισμού έτους Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο ,00 ισολογισμού χρήσης Ασφάλιστρα οχημάτων Διοικητικής Υπηρεσίας ,00 305, Συντήρηση δημοτικών κτιριακών 7.000,00 εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή συστημάτων 3.000,00 πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων 5.000,00 εγκαταστάσεων Συντήρηση συστημάτων αντικεραυνικής 2.000,00 προστασίας δημοτικών κτιρίων Συντήρηση καυστήρων δημοτικών κτιρίων 1.500, Συντήρηση αεραγωγών δημοτικών κτιρίων 5.000, Συντήρηση οχημάτων , Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού , Συντήρηση φωτοαντιγραφικών-φαξ-και λοιπού ,00 εξοπλισμού Συντήρηση ευρυζωνικού δικτύου Δήμου ,00 ερσονήσου Συντήρηση διαδικτυακής πύλης Δήμου ,00 ερσονήσου Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων 3.500,00 δημοτικών κτιρίων Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 7.500,00 305,04 μονάδων δημ. κτιρίων Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων των κτιρίων 3.000,00 του Δήμου Συντήρηση και επισκευή κεραιών τηλεοπτικού ,00 σήματος Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών ,00 αυτοματισμών αναμεταδοτών Ενοποίηση τηλεφωνικού κέντρου , Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικής ,00 Υπηρεσίας Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής ,00 Υπηρεσίας Εντομοκτονία -μυοκτονία στα Δημοτ. κτίρια και 6.000,00 στον Περιβ. ώρο 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.500, Δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου 3.000, Μεταβίβαση αδειών οχημάτων των τέως Δήμων 5.000, ,00 στο Δ.ερσονήσου 6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 3.000,00 (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 3.000,00 280,35 μετακινούμενων υπαλλήλων Δημοσιεύσεις ισολογισμών-αγγελιώνανακοινώσεων 1.000, Δημοσιεύσεις προκηρύξεων 2.000, Λοιπές Δημοσιεύσεις 5.000, Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών κλπ 5.000,00 Σελίδα 27 από 41

28 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ληξιαρχικών 6.000,00 βιβλίων,μητρώων,ειδών απογραφής υποζυγίων και φορτηγών αυτοκ/ων 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά ,00 γραφείων Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών ,00 μηχανογραφικού εξοπλισμού Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών ,00 φωτοαντιγραφικών,φαξ και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4,Α , Προμήθεια εντύπων και υλικών ,00 μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 5.000, Εκτυπώσεις τυποποιημένων εντύπων 3.000, , Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κ.λ.π Προμήθεια μητρώων 960 αρρένων,δημοτολογίων,κτηματολογίων κ.λ.π εντύπων Προμήθεια χημικού υλικού , Προμήθεια χημικού υλικού , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ,00 ευπρεπισμού Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση , ,50 μεταφορικών μέσων Καύσιμα-λιπαντικά , Προμήθεια πετρελαιου θέρμανσης 4.235, , Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης , Καύσιμα-λιπαντικά , Προμήθεια καρτών προσωπικού 1.500, Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής ,00 κτιρίων Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής , ,03 λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για ,00 ηλεκτρικούς πίνακες αντλιοστασίων Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων ,00 έργων/οχημάτων Προμήθεια ανταλλακτικών όλων των οχημάτων , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 3.000,00 εξοπλισμού Υλικά φαρμακείου 1.500, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 1.500,00 φωταγωγήσεων ΣΥΝΟΛΟ , ,99 Σελίδα 28 από 41

29 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Συγκεντρωτικά όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα: Διάγραμμα 2: Δαπάνες Υπηρεσιών Δαπάνες Υπηρεσιών Δαπάνες Γενικών Υπηρεσιών Δαπάνες Διοικ. & Οικονομικών Υπηρεσιών Δαπάνες Υπ. Πολιστισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής Δαπάνες Υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού Δαπάνες Υπ. Ύδρευσης, Άδρευσης & Αποχέτευσης Δαπάνες Υπ. Τεχνικών Έργων Δαπάνες Υπ. Πρασίνου Δαπάνες Δημ. Αστυνομίας Δαπάνες Λοιπών Υπηρεσιών , , , , , , , , ,62 Σελίδα 29 από 41

30 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Πίνακας 15: Επενδύσεις Κ.Α. Πηγή Έως 30/06/2012 Προϋπολογισμός Προϋπολογισμ ρηματοδό- Περιγραφή Δράσης Δαπανών 2012 ού τησης Οργάνωση χαρτοφυλακίου ακινήτων και δημιουργία χαρτογραφικής πλατφόρμας διαχείρισης ακίνητης Δήμου ερσονήσου Κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης Δήμου ερσονήσου Σχεδιασμός και διαχείριση παράκτιου χώρου Δήμου ερσονήσου Προμήθεια δύο μικρών επιβατικών αυτοκινήτων Προμήθεια κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware Σ.Α.Τ.Α Σ.Α.Τ.Α Σ.Α.Τ.Α Παρελήφθη η Α και Β φάση και συγκεντρώνονται τα σχετικά δικαιολογητικά για έκδοση χρηματικού εντάλματος συγκεντρώνονται τα σχετικά δικαιολογητικά για έκδοση χρηματικού εντάλματος Παρελήφθη η Α φάση και έχει εκδοθεί σχετικό ένταλμα πληρωμής Παρελήφθη η Α και Β φάση και συγκεντρώνονται τα σχετικά δικαιολογητικά για έκδοση χρηματικού εντάλματος Εγκρίθηκε η εκτέλεση της Προμήθειας από Δ.Σ., υπογράφηκε συμφωνητικό και μέχρι σήμερα εκτελέστηκε η προμήθεια ως προς το ήμισυ. Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού software Προμήθεια Πυροσβεστήρων Ολοκληρώθηκε η προμήθεια Προμήθεια συστημάτων πυρανίχνευσηςπυρόσβεσης δημ. κτιρίων Προμήθεια μικροφωνικής Προμήθεια φωτοτυπικών, φαξ και λοιπού εξοπλισμού Σελίδα 30 από 41

31 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια συστημάτων καταγραφής παρουσίας προσωπικού Επέκταση ευρυζωνικού δικτύου Δ. ερσονήσου Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας δημ. κτιρίων Επέκταση διαδικτυακής πύλης Δ. ερσονήσου Προμήθεια συστήματος καθαρισμού νερού Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων Μισθώματα ακινήτου στέγασης του Προγράμματος βοήθεια στο σπίτι (Γούβες) Μισθώματα ακινήτου στέγασης του Προγράμματος βοήθεια στο σπίτι (Επισκοπή) Μισθώματα Αγροτικού Ιατρείου Ανάληψης Έξοδα συσσιτίων υπέρ ανέργων και οικον. Αδυνάτων , , , , , , Εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας από Δ,.Σ. Εκτελέστηκε η προμήθεια με απευθείας ανάθεση, Εγκρίθηκε α τρόπος εκτέλεσης από το Δ.Σ. Εκδίδεται χρηματικό ένταλμα από 1/1/2012 έως Πληρώνεται κάθε μήνα Εκδίδεται χρηματικό ένταλμα από 1/1/2012 έως Προμήθεια εξοπλισμού υποδομών υγείας Δ. ερσονήσου , ΕΣΠΑ Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης , Κ.ΑΠ. Αν και έγινε διαγωνισμός ο οποίος απέβη άγονος, δόθηκε παράταση μέχρι 30/6/2012 η μεταφορά να εκτελείται από την Περιφέρεια Κατόπιν έγινε νέα μελέτη για σχολική χρονιά και ο διαγωνισμός ορίστηκε για τις 3/9/2012 ΕΠΙΟΡΗΓΗΣ Ελήφθη η επιχορήγηση Οργάνωση και λειτουργία Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη άνι , Η Υπουργείου Κοινωνικής του έτους 2011 και δόθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης βάσει Αλληλεγγύης Διαβαθμική Σύμβασης Σελίδα 31 από 41

32 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π & Ε.Π ΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ έτους Αναμένεται η επιχορήγηση έτους 2012 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού , Έγινε η ανάθεση Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων , Έγιναν τρεις διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άγονοι. Με απόφαση του Δ.Σ. θα δοθεί σε χρήμα Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων , Έγιναν δύο διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άγονοι. Αποκομιδή απορριμμάτων , Εστάλη για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εγκρίθηκε, υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο Ασφάλιστρα οχημάτων καθαριότητας και φωτισμού Συντήρηση οχημάτων υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 6.000, , Έγινε ο διαγωνισμός βάσει μελέτης Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η απευθείας ανάθεση της εργασίας, υπογράφηκε συμφωνητικό και εκτελείται Τέλη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων , Πληρώθηκαν ,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.200, Εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης (πληρώνονται μέχρι τον Αύγουστο) Λοιπά Τέλη κυκλοφορίας 1.000, Εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης, πληρώθηκαν τα τέλη Προμήθεια ειδών καθαριότητας εξωτερικών χώρων , Προμήθεια σακουλών απορριμμάτων 7.000, Εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης από το Δ.Σ., ζητήθηκαν προσφορές Σελίδα 32 από 41

2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012

2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012 2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012 Για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου Μιχελεκάκης Εμμανουήλ Υπ. Διδάκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Γούρνες, Δεκέμβριος 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ Α. ΓΕΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 A.1 Συνθήκες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142. ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) Προηγούμενο Οικ. έτος (2012) Οι. Έτος 2013 Προϋπολογισθ. Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.820.346,21 1.759.786,06

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Δεκέμβριος 2012 Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 - Β φάση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Β φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης & Πληροφορικής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Το Θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου. Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Ωραιόκαστρο, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... 2 A.1 Το εθνικό και διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων. της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013

Απολογισμός Πεπραγμένων. της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013 Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013 Ιούλιος 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Δημοτικό Συμβούλιο: πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα