ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Έκδοση: Π2/( /2010) Αθήνα, Νοέµβριος 2014

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κείµενο που ακολουθεί περιέχει διευκρινίσεις για τις προσθήκες και τροποποιήσεις επί της τεχνικής οδηγίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας /2010 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ», οι οποίες εγκρίθηκαν µε την υπ αριθµόν οικ. 2618/ (ΦΕΚ Β 2945) υπουργική απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την «Έγκριση και εφαρµογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων». Οι προσθήκες και τροποποιήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. -1 ενσωµατώθηκαν δεδοµένης: α) της έκδοσης ν. 4122/2013 (ΦΕΚ42Α/ ), για την ενσωµάτωση της οδηγίας 31/2010. β) της έγκρισης των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε το 791/ µήνυµα της, κατόπιν της κοινοποίησης 2013/213/GR του σχεδίου υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Έγκριση και εφαρµογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε εφαρµογή των διατάξεων του Π.. 39/2001. Για την έγκριση των Τεχνικών Οδηγιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µετά την ως άνω εισήγηση, είχε διατυπώσει παρατηρήσεις µε το υπ αριθµ. C(2013) 4758 final/ έγγραφο της, και οι οποίες έγιναν δεκτές και ενσωµατώθηκαν στις τελικές εκδόσεις των Τεχνικών Οδηγιών. Οι προσθήκες και τροποποιήσεις και οι αλλαγές δίνονται ανά θεµατική ενότητα της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 και ενσωµατώθηκαν στην τρίτη αναθεώρηση - επανέκδοση της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 και οι οποίες ισχύουν από την ηµέρα έκδοσης της υπ αριθµόν οικ. 2618/ (ΦΕΚ Β 2945) υπουργική απόφαση. Οι προσθήκες στο κείµενο της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 επισηµαίνονται µε έντονο και υπογραµµισµένο κείµενο, ενώ οι διαγραφές µε διακριτής διαγραφής κείµενο. 2

3 Στην Ενότητα 1.1. «Ελάχιστες Απαιτήσεις Κτήριο Αναφοράς», αλλάζει η πρώτη παράγραφος ως εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Εν.Α.Κ., κάθε νέο κτήριο, καθώς και κάθε υφιστάµενο κτήριο που ανακαινίζεται ριζικά πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 4 και 5 του ν. 3661/ και 7 του ν. 4122/2013. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ικανοποιούνται όταν το κτήριο πληροί όλες τις ελάχιστες προδιαγραφές που περιγράφονται στο άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ. και Στην Ενότητα 1.2. «Μεθοδολογία Υπολογισµού Ενεργειακής Απόδοσης και Πιστοποίησης Κτηρίου», αλλάζει η δεύτερη παράγραφος από το τέλος ως εξής: Για τον υπολογισµό της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας εφαρµόζεται η ίδια µεθοδολογία τόσο στο υπό µελέτη κτήριο, όσο και στο αντίστοιχο κτήριο αναφοράς. Η µέθοδος υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων θα επανεξετάζεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 3661/08. Η πρώτη επανεξέταση επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του Κ.Εν.Α.Κ. Η αναγωγή της υπολογιζόµενης τελικής κατανάλωσης καυσίµου σε πρωτογενή γίνεται µε τη χρήση των συντελεστών µετατροπής του πίνακα 1.2. Στην Ενότητα 1.5. «Κατηγορίες Κτηρίων», τροποποιούνται όλες οι παράγραφοι και ο πίνακας 1.5, ενώ προστίθεται στο τέλος µία επιπλέον παράγραφος ως εξής: Από το πεδίο εφαρµογής του Κ.Εν.Α.Κ. σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 3661/08 (ΦΕΚ89Α/ ) και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 28, παράγραφο 4 του νόµου 3889 (Φ.Ε.Κ. 182Α/ ) εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες κτηρίων: Κτήρια και µνηµεία που προστατεύονται από το νόµο ως µέρος συγκεκριµένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του Κανονισµού θα αλλοίωνε, κατά τρόπο µη αποδεκτό, το χαρακτήρα ή την εµφάνισή τους. Κτήρια που χρησιµοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων. Μη µόνιµα κτήρια, των οποίων η διάρκεια της χρήσης τους µε βάση το σχεδιασµό τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη (δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση µε κατοικίες που χαρακτηρίζονται ως «παραθεριστικές», δηλαδή µε χρήση µέχρι 4 µήνες ετησίως και για τις οποίες, πλέον, δεν ισχύει η εξαίρεση από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον Κ.Εν.Α.Κ.). Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, χώροι αποθήκευσης. Εργαστήρια (δηλαδή τα κτήρια που στην πολεοδοµική τους άδεια είναι χαρακτηρισµένα ως εργαστήρια, όπως ερευνητικά ή ιατρικά εργαστήρια, παραγωγής τροφίµων, κ.α.). Κτήρια αγροτικών χρήσεων πλην κατοικιών µε χαµηλές ενεργειακές απαιτήσεις. Αυτοτελή κτήρια, µε συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα (50) m 2. Από το πεδίο εφαρµογής του Κ.Εν.Α.Κ., σύµφωνα µε την παρ.7 του άρθρου 4 του νόµου 4122/13 (ΦΕΚ42Α/ ) εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες κτηρίων: µνηµεία, κτήρια προστατευόµενα ως µέρος συγκεκριµένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών 3

4 οικισµών κτίρια, στο βαθµό που η συµµόρφωση προς ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο µη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εµφάνισή τους, κτήρια χρησιµοποιούµενα ως χώροι λατρείας, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια, προσωρινής χρήσης κτήρια που µε βάση το σχεδιασµό τους η διάρκεια χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, αποθήκες, χώροι στάθµευσης οχηµάτων, πρατήρια υγρών καυσίµων, κτήρια αγροτικών χρήσεων πλην κατοικιών µε χαµηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών που χρησιµοποιούνται από τοµέα καλυπτόµενο από εθνική συµφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, µεµονωµένα κτήρια, µε συνολική ωφέλιµη επιφάνεια µικρότερη από πενήντα τετραγωνικά µέτρα (50 τ.µ.), για τα οποία ισχύουν µόνο οι ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν σε δοµικά στοιχεία του κτιριακού κελύφους. Στην ενότητα 2.5. «ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ», τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος. Για τον υπολογισµό της κατανάλωσης θερµικής ενέργειας για παραγωγή Ζ.Ν.Χ. καθορίστηκε, σύµφωνα µε τον πίνακα 2.5., η τυπική ηµερήσια κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. ανά άτοµο/χρήστη του υπό µελέτη κτηρίου ή της υπό µελέτη ζώνης, καθώς επίσης και η ετήσια κατανάλωση, ως εξής: ανά υπνοδωµάτιο για τις κατοικίες (όπου υπό τον όρο υπνοδωµάτιο πρέπει να λογίζονται όλοι οι χώροι που έχουν σχεδιαστεί για σχεδιάστηκαν και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως υπνοδωµάτια, χωρίς λειτουργικά προβλήµατα, ανεξαρτήτως της υφιστάµενης χρήση τους), Στην ενότητα «Συντελεστής θερµοπερατότητας αδιαφανών δοµικών στοιχείων», τροποποιείται η τρίτη παράγραφος ως εξής: Στην τελευταία κατηγορία υπάγονται και όσα κτήρια ανεγέρθηκαν πριν από την ισχύ του Κ.Εν.Α.Κ. αλλά υπέστησαν ή πρόκειται να υποστούν, µετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισµού ριζική ανακαίνιση. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 2, παρ.12 του ν. 3661/ /2013, κάθε επέµβαση στο κτήριο ή κτηριακή µονάδα νοείται ως «ριζική ανακαίνιση» όταν: α) το συνολικό κόστος επεµβάσεων στο κτηριακό κέλυφος και τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του κτηρίου ή β) όταν η ανακαίνιση εφαρµόζεται σε ποσοστό άνω του 25% της συνολικής επιφάνειας του κτηριακού κελύφους. α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης που αφορά το κέλυφος του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας ή τα τεχνικά συστήµατά τους υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της τρέχουσας αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, βάσει του ελαχίστου κόστους οικοδόµησης, εξαιρουµένης της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου έχει κατασκευαστεί το κτίριο, ή β) υφίσταται ανακαίνιση άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επιφανείας του κελύφους του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας. 4

5 Η ενότητα «Αδιαφανή δοµικά στοιχεία σε επαφή µε µη θερµαινόµενους ή ηλιακούς χώρους», η τελευταία παράγραφος τροποποιείται ως εξής: Ειδικά για την επιθεώρηση τµηµάτων κτηρίων (π.χ. διαµερισµάτων), ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην ενότητα 2.2. Συγκεκριµένα, κατά τη διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης τµήµατος κτηρίου (π.χ. διαµερίσµατος), το οποίο εφάπτεται µε µη θερµαινόµενους χώρους (π.χ. κλιµακοστάσιο), για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, θεωρείται κατά παραδοχή πως εφάπτεται µε τον εξωτερικό αέρα. Σ αυτή την περίπτωση, όλα τα αδιαφανή δοµικά στοιχεία του τµήµατος κτηρίου που εφάπτονται µε τον µη θερµαινόµενο χώρο (τοιχοποιίες, δάπεδα κ.ά.), περιγράφονται ως εφαπτόµενα µε τον εξωτερικό αέρα αλλά µε συντελεστή θερµοπερατότητας (U) µειωµένο κατά το ήµισυ του υπολογιζόµενου (δηλαδή πολλαπλασιαζόµενο επί µειωτικό συντελεστή b=0,5) και µε πλήρη σκίαση (0) χειµώνα και καλοκαίρι. Ο υπολογισµός του συντελεστή θερµοπερατότητας U γίνεται βάσει της πραγµατικής θέσης του δοµικού στοιχείου, δηλαδή σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο. Στην ενότητα «Συντελεστής θερµοπερατότητας», τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος από το τέλος ως εξής: Η γραµµική θερµοπερατότητα των δοµικών στοιχείων στο κτήριο αναφοράς της 1 ης και είναι µηδενική, της 2 ης κατηγορίας κτηρίων λαµβάνεται υπόψη µε προσαύξηση του συντελεστή θερµοπερατότητας του κάθε δοµικού στοιχείου κατά U = 0,10 [W/(m 2.K)], ενώ για τα κτήρια της 3 ης κατηγορίας σύµφωνα µε τον τρόπο που περιγράφεται στην τεχνική οδηγία «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και έλεγχος της θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων». Στην ενότητα «Τυπικές τιµές συντελεστή θερµοπερατότητας κουφωµάτων», προστίθεται στο τέλος του πίνακα 3.12 τιµές του συντελεστή θερµοπερατότητας για εξωτερικές πόρτες σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο ως εξής: Πίνακας Τυπικές τιµές συντελεστή θερµοπερατότητας κουφωµάτων U v_f [W/(m 2.K)]. Εξωτερικές Πόρτες χωρίς υαλοπίνακες [W/(m 2.K)] Υλικό Σε επαφή µε εξωτερικό αέρα Σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο Μέταλλο 6,0 4,0 Συνθετικό 3,5 2,7 Ξύλο 3,5 2,7 Στην ενότητα «ιαφανή δοµικά στοιχεία (κουφώµατα) σε επαφή µε µη θερµαινόµενους ή ηλιακούς χώρους», η τελευταία παράγραφος τροποποιείται ως εξής: Ειδικά για την επιθεώρηση τµηµάτων κτηρίων (π.χ. διαµερισµάτων), ισχύουν όσα αναφέρονται στην ενότητα 2.2. Συγκεκριµένα, κατά τη διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης τµήµατος κτηρίου (π.χ. διαµερίσµατος), το οποίο εφάπτεται µε µη θερµαινόµενους χώρους (π.χ. κλιµακοστάσιο), για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, θεωρείται κατά παραδοχή πως εφάπτεται µε τον εξωτερικό αέρα. Σ αυτή την περίπτωση, όλα τα δοµικά διαφανή στοιχεία του τµήµατος κτηρίου που εφάπτονται µε τον µη θερµαινόµενο χώρο (ανοίγµατα, γυάλινες προσόψεις κ.ά.), περιγράφονται ως εφαπτόµενα µε τον εξωτερικό αέρα αλλά µε συντελεστή θερµοπερατότητας (U) µειωµένο κατά το ήµισυ του υπολογιζόµενου και µε πλήρη σκίαση (0) χειµώνα-καλοκαίρι. Ο υπολογισµός του 5

6 συντελεστή θερµοπερατότητας U γίνεται βάσει της πραγµατικής θέσης του κουφώµατος, δηλαδή σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο. Στην ενότητα και 3.4.2, όπου αναφέρεται «συσκευές φυσικού αερίου», αντικαθίστανται µε τη φράση «συσκευές αερίου». Στην ενότητα 4. «Προδιαγραφές εγκαταστάσεων θέρµανσης, ψύξης, κλιµατισµού & Ζεστού Νερού Χρήσης», προστίθεται µετά την τρίτη παράγραφο µία νέα παράγραφος ως εξής: Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση και χρήση συστηµάτων που καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες κτηρίων προϋποθέτει την τήρηση των γενικότερων απαιτήσεων που τίθενται από σχετικές διατάξεις (π.χ. Οδηγία 2009/142/ΕΚ σχετικά µε τις συσκευές αερίου), όπως αυτή αποδεικνύεται από τη σήµανση CE. Στην ενότητα 4.1. «Συστήµατα Θέρµανσης Χώρου.», προστίθεται µετά την τρίτη παράγραφο µία νέα παράγραφος ως εξής: Οι περισσότερο διαδεδοµένες µονάδες παραγωγής θερµότητας για θέρµανση χώρων που εφαρµόζονται στα ελληνικά κτήρια είναι λέβητες θερµού νερού, πετρελαίου, φυσικού αερίου, όπου ως «αέριο καύσιµο» νοείται κάθε καύσιµο που βρίσκεται σε αέρια κατάσταση σε θερµοκρασία 15 C και πίεση 1 bar (π.χ. φυσικό αέριο, υγραέριο), σπανιότερα υγραερίου ή ηλεκτρικοί (σε µικρές εγκαταστάσεις) και πολύ σπάνια λέβητες βιοµάζας κ.ά. Επίσης αρκετά σηµαντικό είναι και το ποσοστό των κτηρίων (κυρίως κατοικιών), που χρησιµοποιούν ηλεκτρικές µονάδες για τη θέρµανση των χώρων (ηλεκτρικά σώµατα διαφόρων τύπων, άµεσης απόδοσης ή θερµοσυσσώρευσης κ.ά.). Στην ενότητα «Βαθµός απόδοσης µονάδων λέβητα - καυστήρα», τροποποιείται η τελευταία παράγραφος ως εξής: Για τους τοπικούς (π.χ. επίτοιχους) λέβητες φυσικού αερίου παραγωγής θερµότητας ή/και ΖΝΧ (µονάδες ροής), ο βαθµός απόδοσης λαµβάνεται ίσος µε το βαθµό απόδοσης που δίνουν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή και βάσει της πιστοποίησης του. Για τους τοπικούς λέβητες δεν λαµβάνονται υπόψη οι συντελεστές για υπερδιαστασιολόγηση. Η ενότητα , αντικαθίστανται ως εξής: Για τις τοπικές µονάδες αέριων ή υγρών καυσίµων (θερµάστρες υγραερίου, φυσικού αερίου, πετρελαίου κ.ά.) η θερµική απόδοση λαµβάνεται ίση µε την ονοµαστική θερµική απόδοση του κατασκευαστή που αναγράφεται επάνω στην κάθε συσκευή. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών των στοιχείων, η θερµική απόδοση τους λαµβάνεται 100% αν δεν διαθέτει καπνοδόχο και 70% αν διαθέτει καπνοδόχο. Στην ενότητα «Τερµατικές µονάδες κτηρίου αναφοράς», τροποποιείται η ακόλουθη παράγραφος ως εξής: Σύµφωνα µε την παράγραφο 3.3. του άρθρου 8 του Κ.Εν.Α.Κ., για τις τερµατικές µονάδες του κτηρίου αναφοράς ισχύουν τα εξής: 6

7 Ο τύπος των τερµατικών µονάδων, καθώς και η διάταξη και το µήκος των σωληνώσεων διανοµής θέρµανσης και ψύξης των χώρων λαµβάνονται ίδια µε αυτά του εξεταζόµενου κτηρίου. Κατά συνέπεια η απόδοση τερµατικών µονάδων του κτηρίου αναφοράς είναι η ίδια µε του εξεταζόµενου κτηρίου. Για τις τερµατικές µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου (fancoil) του κτηρίου αναφοράς, η ισχύς των ανεµιστήρων λαµβάνεται ίση µε του εξεταζόµενου κτηρίου. Σε περίπτωση που το υπό µελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο ή τµήµα αυτού δεν διαθέτει σύστηµα θέρµανσης ή/και ψύξης, για τους υπολογισµούς θεωρείται σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ. ότι θερµαίνεται και ψύχεται. Σ' αυτήν την περίπτωση η απόδοση των τερµατικών µονάδων λαµβάνεται ίση προς 95 93% (0,93). Όταν το εξεταζόµενο κτήριο του τριτογενούς τοµέα διαθέτει µόνο κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες (ΚΚΜ) διαχείρισης αέρα για την κάλυψη του θερµικού ή ψυκτικού φορτίου, η απόδοση εκποµπής θερµικής ή ψυκτικής ενέργειας για το κτήριο αναφοράς είναι 100%. Όταν το κτήριο κατοικίας διαθέτει κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες (Κ.Κ.Μ.) διαχείρισης αέρα για την κάλυψη του θερµικού ή ψυκτικού φορτίου, το κτήριο αναφοράς δεν διαθέτει Κ.Κ.Μ. και η απόδοση εκποµπής θερµικής ή ψυκτικής ενέργειας είναι 93%. Στην ενότητα «Τερµατικές µονάδες απόδοσης θερµότητας», τροποποιείται η τρίτη παράγραφος ως εξής: Οι θερµάστρες υγραερίου ή φυσικού αερίου ή πετρελαίου και τα τυποποιηµένα - πιστοποιηµένα ενεργειακά τζάκια ή τα κοινά τζάκια ή οι σόµπες θεωρούνται ως άµεσης απόδοσης σε θερµοκρασία λειτουργίας (90-70 o C) και για τους υπολογισµούς λαµβάνονται οι αποδόσεις εκποµπής του πίνακα Για τις τοπικές αντλίες θερµότητας η απόδοση εκποµπής των εσωτερικών µονάδων στους υπολογισµούς λαµβάνεται ίση προς 93% (0,93). Στον πίνακα δίνεται η απόδοση εκποµπής η em για τοπικές ηλεκτρικές τερµατικές µονάδες. Στην ενότητα «Τερµατικές µονάδες απόδοσης ψύξης», τροποποιείται ο πίνακας 4.14 ως εξής: Πίνακας Απόδοση η em τερµατικών µονάδων ψύξης Τύπος τερµατικής µονάδας Άµεσα συστήµατα: π.χ. µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου (fan-coils), δαπέδου ή οροφής, εσωτερικές µονάδες τοπικών συστηµάτων άµεσης εξάτµισης, τερµατικά στοιχεία κυκλοφορίας διανοµής αέρα κ.ά. Ενσωµατωµένες τερµατικές µονάδες: π.χ. ενδοτοίχιο, ενδοδαπέδιο, ψυχόµενες οροφές Απόδοση εκποµπής η em µονάδων ψύξης 0,93 0,90 Τοπικές αντλίες θερµότητας 0,93 Στην ενότητα 4.8 όπου αναφέρεται «φυσικού αερίου», αντικαθίστανται µε τη φράση «αερίου». Στην ενότητα «Ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές κτηρίου αναφοράς» η πρώτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 7

8 Σε όλα τα νέα ή ριζικώς ανακαινιζόµενα κτήρια σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ. είναι υποχρεωτική η κάλυψη σηµαντικού µέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερµικά συστήµατα. Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού µεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε 60%. Αυτή η υποχρέωση δεν ισχύει για τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 4122/2013, στο άρθρο 11 του ν. 3661/08, καθώς και όταν οι ανάγκες σε Ζ.Ν.Χ. καλύπτονται από άλλα αποκεντρωµένα συστήµατα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ., συστήµατα τηλεθέρµανσης σε κλίµακα περιοχής ή οικοδοµικού τετραγώνου. Στην ενότητα «Βαθµός απόδοσης λοιπών µονάδων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης» τροποποιείται η πρώτη παράγραφος ως εξής: Για τις τοπικές µονάδες παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (µονάδες ροής), π.χ. επίτοιχος λέβητας φυσικού αερίου, ο βαθµός απόδοσης λαµβάνεται ίσος µε το βαθµό απόδοσης που δίνουν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή και βάσει της πιστοποίησης του. Για τους τοπικούς λέβητες δεν λαµβάνονται υπόψη οι συντελεστές για υπερδιαστασιολόγηση. Τυπική τιµή συντελεστή απόδοσης για µονάδες µε λειτουργία σε ατµοσφαιρική πίεση είναι η 0,85. Στην ενότητα 5.2. «ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ», προστίθεται µία παράγραφος στο τέλος της ενότητας ως εξής: Στην περίπτωση όπου το εξεταζόµενο κτήριο δεν διαθέτει συστήµατα θέρµανσης ή/και ψύξης ή/και αερισµού ή/και παραγωγής ΖΝΧ και προκειµένου για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου ορίζονται κατά παραδοχή ως συστήµατα του κτηρίου τα αντίστοιχα συστήµατα του κτηρίου αναφοράς, ως κατηγορία αυτοµατισµών λαµβάνεται η. Σε όλο το κείµενο όπου γινόταν αναφοράς στην οδηγία 91/2002 και στον νόµο 3661/2008, αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα µε την οδηγία 31/2010 και τον νόµο 4122/

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: οικ.1192 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Έργο: Διεύθυνση: Μελετητής: Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Φίλυρο Θεσσαλονίκης Νικόλαος Σπένδας Οκτώβριος 2011 1 Περιεχόμενα: 1. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης... σελ.3 2. Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 9.1.2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 2 Ορισµοί

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 9.1.2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 2 Ορισµοί ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 9.1.2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις» Προς την Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά Ενεργειακός έλεγχος [1] Ενεργειακός έλεγχος είναι η µελέτη για να προσδιοριστεί το κόστος κάθε τύπου ενεργειακής δαπάνης σε ένα κτίριο,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Έργο: Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριθ, 5 Φεβρουαρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΕΝΑΚ)

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΕΝΑΚ) ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σε κτίριο αποθήκης εξοπλισμού που δεν θερμαίνεται, απαιτείται κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας η σύνταξη μελέτης θερμομόνωσης ή όχι? (Ημερομηνία : 11/9/2012) Το συγκεκριμένο κτίριο αποθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΑΚ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΑΚ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΑΚ 1 Υποχρεωτικές απαιτήσεις για τα νέα ή τα ανακαινιζόµενα κτίρια Α. Τα νέα κτίρια κατοικίας για τα οποία υποβάλλεται φάκελος στην αρµόδια πολεοδοµική αρχή για την έκδοση οικοδοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηµα 5: Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για υποψήφιους οριστικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Ερώτηµα 5: Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για υποψήφιους οριστικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για υποψήφιους οριστικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές Εισηγητές: Δρ. ΧαρίσιοςΑχίλλας, Δρ. ΧρίστοςΒλαχοκώστας, Δρ. ΑπόστολοςΜαλαμάκης, Δρ. Γεώργιος Μπανιάς Ερώτηµα 1: Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ TΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Φυσικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή το θέμα...

Διαβάστε περισσότερα