Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Εἰκόνα ὀπισθοφύλλου:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Εἰκόνα ὀπισθοφύλλου:"

Transcript

1 ΕΟΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἠ Ἱερᾶ Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου σέ ψηφιδωτό. Ἔργο τῶν μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς αναγίας τοῦ Ἕβρου. Φυλάσεται στό Ἐπισκοπείο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Εἰκόνα ὀπισθοφύλλου: Tό ἐσωτερικόν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἀγοράζοντας ἔνα ἀπό τὰ ἑορτολόγια τσέπης τοῦ ἔτους 2014, προσφέρετε στὴν στήριξη καὶ στὴν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ ἐνοριακοῦ μας συσσιτίου.

2 Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. α. ὸν συνάναρχον Λόγον. ῆς ριάδος τὴν δόξαν ἀνακηρύττουσα, ἐν τῷ λουτρῷ τρεῖς θυρίδας ὑπεσημήνω σοφῶς, κοινωνίαν πατρικὴν λιποῦσα πάνσεμνε, ὅθεν ἠγώνισαι λαμπρῶς, ὡς παρθένος εὐκλεής, Βαρβάρα Μεγαλομάρτυς. Ἀλλὰ μὴ παύση πρεσβεύειν, ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

3 Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ. αχὺ προκατάλαβε. Ὡς φοῖνιξ ἐξήνθισας, τὴ Ἐκκλησία Χριστοῦ, καρποὶς τοὶς τῶν λόγων σου, τῶν εὐσεβῶν τᾶς ψυχᾶς, ἐκτρέφων ἐν χάριτι ὅθεν καὶ ἐναθλήσας, άτερ Ἄνθιμε χαίρων, ὤφθης Ἱερομάρτυς, εὐκλεὴς τοῦ ωτῆρος, ὦ πρέσβευε δεόμεθα, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

4 O ΑΝΑΓΙΩΑΟ ΜΗΡΟΟΛΙΗ ΘΕΑΛΟΝΙΗ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟ

5 Ὁ αναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ..ανθιμος (κατὰ κόσμον ιονύσιος) Ρούσσας τοῦ ημητρίου, ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1934 στὴν αλμώνη ύργου Ἠλείας. Ἐπεράτωσε τὶς ἐγκυκλίους σπουδές του τὸ 1952 ὁπότε καὶ ἐπέτυχε χωριστὰ στἰς εἰσιτήριες ἐξετάσεις τῆς Φιλοσοφικῆς καῖ τῆς Νομικῆς χολῆς τοῦ ανεπιστημίου Ἀθηνῶν. ὸ 1974 στὶς 13 Ἰουλίου, ἐκλέγεται ἀπό τὴν Ἱερᾶ ύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, ραϊανουπόλεως καὶ αμοθράκης. τὶς 30 Ἰουλίου 1974 ἐνθρονίζεται στὴν Ἀλεξανδρούπολη. Ὁ αναγιώτατος εἶναι ἔνας ἀπὸ τούς πολυγραφώτατους συγχρόνους ἱεράρχες, καθώς συνέγραψε καὶ ἐξέδωσε 13 πολυσέλιδα βιβλία καὶ 18 μελέτες, ἀκολουθίες καὶ ἄρθρα ἐκκλησιαστικῶν, θεολογικῶν καὶ ἐθνικῶν θεμάτων. ὴ ευτέρα 26 Ἀπριλίου 2004 ἡ σεπτή Ἱεραρχία τὸν ἐξέλεξε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καὶ ἡ ἐνθρόνιση ἔγινε στίς 18 Ἰουνίου 2004 ἡμέρα αρασκευή.

6 Ἀñ éåñáôéêὲò åὐ ὲò ôïῦ ÐáíáãéùôÜôïõ Ìçôñïðïëßôïõ Èåóóáëïíßêçò ê.ê. Ἀíèßìïõ. Ἀãáðçôïß ìïõ ἀäåëöïß êáὶ ðáéäéü ìïõ ôῆò ἐíïñßáò ἁãßáò ÂáñâÜñáò ἄíù Ôïýìðáò Èåóóáëïíßêçò. áßñåôå ἐí Êõñßῳ. Ìὲ ôὴí ἔêäïóç êáὶ êõêëïöïñßá ôïῦ ðáñüíôïò Ἡìåñïëïãßïõ ôῆò Ἐíïñßáò óáò ãéὰ ôὸí ðñïóåããßæïíôá êáéíïýñãéï ñüíï 2014, ðïὺ åἶíáé ἀöéåñùìýíï στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ἄνθιμο ἐπίσκοπο

7 Νικομηδείας, εὐρίσκω τὴν εὐκαιρία íὰ ἀðåõèýíù ðñὸò ὅëïõò óᾶò, ἐãêüñäéåò ðáôñéêὲò Åὐ Ýò ãéὰ íὰ åἶíáé êáὶ ôὸ ἔôïò áὐôὸ åἰñçíéêü, ὑãéåéíὸ êáὶ ðëïýóéï óὲ åὐëïãßåò ἀðὸ ôὸí ñéóôὸ êáὶ ôὴí Ἐêêëçóßá, ὥóôå ὅëïé ìáò äéὰ ôῶí ðñåóâåéῶí ôῆò Êõñßáò Èåïôüêïõ, íὰ ἀãùíéæþìåèá ãéὰ ôὴí ἀñåôὴ êáὶ ôὴí ἁãéüôçôá. Åὔ ïìáé ἰäéáßôåñá óôὰ ðáéäéü ìáò êáὶ óôïὺò íýïõò ìáò, ðïὺ åἶíáé ἡ ἐëðßäá ãéὰ ôὸ ìýëëïí ôῆò Ðáôñßäïò ìáò, íὰ ðñïïäåýïõí êáôὰ ðüíôá, íὰ ôïὺò ðñïóôáôåýῃ ὁ Èåὸò ἀðὸ ôïὺò ìýñéïõò êéíäýíïõò ðïὺ ôïὺò ðåñéêõêëþíïõí, íὰ åἶíáé êïíôὰ óôïὺò ãïíåῖò ôïõò êáὶ íὰ ἔ ïõí ἐðéôõ ßåò óôὰ ìáèþìáôü ôïõò êáὶ óôὶò óðïõäýò ôïõò.

8 Êáὶ ðñὸ ðüíôùí íὰ ìὴ ëçóìïíïῦí ðïôὲ ôὴí ἀãüðç ôïῦ ñéóôïῦ êáὶ ôῆò Ἐêêëçóßáò ðïὺ ôïὺò èýëïõí ðüíôïôå êïíôü ôïõò, ìýóῳ ôῆò Ἐíïñßáò ôïõò, ὁ äὲ ἅãéïò Ôñéáäéêὸò Èåὸò íὰ ἀíáäåéêíýῃ ἄîéïõò êáὶ ἱêáíïὺò ðïëëïὺò ëåéôïõñãïὺò êáὶ äéáêüíïõò ôῆò Ἐêêëçóßáò Ôïõ. Êáëὴ êáὶ åὐëïãçìýíç ñïíéü Ἔôç ðïëëü. Åὐ Ýôçò Ï ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÇÓ Ï ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÁÍÈÉÌÏÓ

9 ΑΦ Ι Ε Ρ Ω Ι Ἀγαπητέ ἀναγνώστη. «Ἀγάπῃ φλεγόμενος τοῦ σοῦ εσπότου καλῶς διήνυσας τοὺς μεγίστους ἀγῶνας τοῦ μαρτυρίου σου, Μάκαρ Ἄνθιμε». ὸ παρὸν ἐορτολόγιο τσέπης τοῦ σωτηρίου ἔτους 2014 εἶναι ἀφιερωμένο στὴν μνήμη ἑνός μεγάλου ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός, τοῦ ἁγίου Ἀνθίμου, ἐπισκόπου Νικομηδείας (περιοχὴ Βιθυνίας), ὁ ὁποῖος ἐλάμπρυνε μὲ τὴν παρουσία καὶ τὸ μαρτύριό του τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐνεγράφη στὸ ἁγιολόγιό της σάν ἔνας ἀκόμη κρίκος στὴν χρυσῆ ἀλυσίδα τῶν Μαρτύρων ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἁγιοκατατάξεώς του. Ὁ ἅγιος Ἄνθιμος ἔζησε κατὰ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς χρόνους, τότε ποὺ ἤκμαζε ἡ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτορος ιοκλητιανοῦ. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ δέχτηκε ὁ χριστιανικὸς κόσμος δύο μεγάλους διωγμοὺς εἰς βάρος του. λῆθος μαρτύρων κατὰ τὸν συναξαριστή, μαρτύρησαν γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν Αγία. Ἕνας ἐξ αὐτῶν ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Ἄνθιμος. Γεννημένος ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς, μεγάλωσε διαβάζοντας τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ κάνοντάς την

10 πράξη στή ζωή του ἔγινε ἀγαπητὸς ἀπὸ τοὺς Νικομήδειους. ὲν ὑπῆρξαν πόθος του, οὔτε ὁ πλούτος οὔτε ἡ δόξα. Ἐπιθυμοῦσε τὴν φώτιση τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου νεύματος. ιακρινόταν γιὰ τὴν πολυμάθειά του και γιὰ τὸ κηρυκτικό του χάρισμα. Ἔτσι πλήθη λαοῦ συνέρρεαν νὰ ἀκούσουν τὸν λόγο του καὶ νὰ ξεδιψάσουν στὰ γάργαρα νερὰ τοῦ θεῖου λόγου. τὶς ὁμιλίες του ἐπικεντρωνόταν συχνὰ στὴν μητέρα ὅλων τῶν ἀρετῶν, τὴν ἀγάπη. Μετὰ τὴν εἰς ύριον ἐκδημία τοῦ προκατόχου του, ὁ πιστὸς λαὸς ζητοῦσε νὰ ἀναλάβει τὸ πηδάλιο τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας τῶν Νικομηδίων ὁ Ἄνθιμος. αὶ ὁ ύριος, ποὺ ἀπαντᾶ σὲ κάθε εὐσεβῆ πόθο τῶν παιδιῶν ου, ἀπάντησε καὶ στὸ αἴτη,ά τους αὐτὸ χαρίζοντάς τους ποιμενάρχη τὸν ἐκλεκτό ἐργάτη τοῦ θείου ἀμπελῶνα, τὸν Ἄνθιμο, ὁ ὁποῖος ποίμανε τὸ ποίμνιό του μὲ θυσιαστικὴ ἀγάπη. Ὅμως τὸ καράβι τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο πάντοτε κλυδωνίζεται, ἀλλὰ ποτὲ δὲν καταποντίζεται, ἔμελλε νὰ δοκιμαστεῖ σκληρὰ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά. Ἕνας νέος διωγμός, τὸν ὁποῖο ἐξαπέλυσε ὁ αὐτοκράτωρ Μαξιμιανὸς αὐτὴ τὴ φορά, ἦλθε νά «σινιάσῃ τὸ λογικὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ ὡς τὸν σῖτον» καὶ νὰ ζυγίσει τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη τῶν Χριστιανῶν. Ὁ ἐπίσκοπος Ἄνθιμος ὡς πρότυπο ποιμένος κατὰ τὴν θεόπνευστη παραγγελία τοῦ Ἀπ. αύλου,

11 «ὡς κοπιῶν γεωργός, πρῶτος τῶν καρπῶν μετέλαβεν». Ἀφοῦ δίδαξε μὲ ζῆλο τοὺς πστοὺς, σφράγισε τὴν διδασκαλία τῶν λόγων μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ αἴματος. υνελέφθη καὶ ἔπειτα ἀπὸ σκληρὰ βασανιστήρια ἐτελειώθη δι ἀποκεφαλισμοῦ τὴν 3ην επτεμβρίου τοῦ ἔτους 303 μ.χ. Ἡ φήμη τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου δὲν ἄργησε νὰ ἐξαπλωθεῖ σὲ ὅλον τὸν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ κόσμο καὶ τιμᾶται ἡ ἱερά του μνήμη στὶς 3 επτεμβρίου. ὴν ἡμέρα αὐτὴ ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του καὶ ὁ αναγιώτατος Μητροπολίτης μας ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου. ὸ ὄνομά του τὸ ἔλαβε κατὰ τὴν εἴσοδό του στὴν ἱερωσύνη. Ἀπὸ τότε δηλαδὴ ποὺ ἀφιέρωσε ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του στὴ διακονία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπὸ τὸ πολυδιάστατο καὶ πολυσχιδὲς ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας. αὶ, ἐπειδὴ τιμὴ ἁγίου σημαίνει μίμηση τοῦ ἁγίου, μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου ἄς ἀγωνιστοῦμε ὁ καθένας μας ξεχωριστὰ καὶ ὅλοι μαζὶ σὰν σῶμα Χριστοῦ τὸν καλὸ ἀγῶνα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης στοιχιζόμενοι πίσω ἀπό τὸν ἀγωνοθέτη ύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν φάλαγγα τῶν ἁγίων Μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι πρῶτοι ἔφθασαν στό λιμάνι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκεῖ καρτεροῦν καὶ ὅλου ἐμᾶς. Ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος νὰ προστατεύει τὸ ποίμνιο τῆς ἐνορίας μας καὶ νὰ κάνουμε πράξη τὴν ἀρετή ποὺ ἔκανε ἐκεῖνος πράξη στὴ ζωή του καὶ ἔγινε ἅγιος, τὴν ἀγάπη.

12 πασχαλια Ἀπριλίου Ἀπριλίου Μαΐου Ἀπριλίου Ἀπριλίου Ἀπριλίου Ἀπριλίου Μαΐου Ἀπριλίου Ἀπριλίου Μαΐου

13 πασχαλιον 2014 βιδ Ἰνδικτιῶνος 7. Ἡλίου κύκλοι 18. ελήνης κύκλοι 17. ελήνης θεμέλιον 10. αραμονὴ Χριστουγέννων ἡμέρα ρίτη. ρεοφαγίας ἡμέραι 61. ὸ ριῴδιον ἄρχεται 9 Φεβρουαρίου. Ἑωθινὸν ια. Ἦχος πλ. δ. Ἡ Ἀπόκρεως 23 Φεβρουαρίου. Ὁ Εὐαγγελισμός, ρίτη Νηστειῶν. Νομ. Φάσκα, Μεγ. αρασκευή. Λατίνων άσχα, 20 Ἀπριλίου. ὸ ἅγιον άσχα, 20 Ἀπριλίου. Ἡ Ἀνάληψις, 29 Μαΐου. Ἡ εντηκοστή, 8 Ἰουνίου. υριακὴ ἁγ. άντων, 15 Ἰουνίου. Νηστεία ἁγ. Ἀποστόλων, ἡμ. 13. Ἡ μνήμη αὐτῶν υριακή.

14 νηστειεσ τησ εκκλησιασ α) άθε ετάρτη καὶ αρασκευή. β) ὴν Μεγάλη εσσαρακοστή. (Ἀπό τήν αθαρά ευτέρα μέχρι καὶ τὸ Μέγα άββατο) γ) ῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. δ) ὸν εκαπενταύγουστο. (Ἀπὸ τὴν 1η ἕως τὶς 14 Αὐγούστου) ε) ὴν εσσαρακοστὴ τῶν Χριστουγέννων. (Ἀπὸ τὶς 15 Νοεμβρίου μέχρι καὶ τὶς 24 εκεμβρίου). ΑΑΛΥΙ ΕΙ ΑΝΑ αταργοῦμε τὴ νηστεία καὶ τρῶμε ἀπ ὅλα, ἔστω κι ἂν εἶναι ετάρτη ἤ αρασκευή, στὶς ἐξῆς περιόδους: α) Ἀπό τὶς 25 εκεμβρίου μέχρι 4 Ἰανουαρίου β)ὴν 1η ἐβδομάδα τοῦ ριωδίου. (Μετὰ τὴν υριακή ελώνου & Φαρισαίου) γ) ὴν ἐβδομάδα τῆς ιακαινησίμου. δ) ὴν ἐβδομάδα τοῦ Ἁγίου νεύματος.

15 καταλυσισ οινου και ελαιου ατάλυση οἰνου καὶ ἐλαίου (κατά τὴν ετάρτη καὶ αρασκευή) ἔχουμε κατὰ τὶς ἐξῆς ἡμερομηνίες: Ἰανουάριος: Φεβρουάριος: 8, 10, 11, 17, 24. Μάρτιος: Ἀπρίλιος: Μάϊος: Ἰούνιος: Ἰούλιος: Αὐγουστος: επτέμβριος: Ὀκτώβριος: Νοέμβριος: εκέμβριος: 11, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 30. 9, , 25, 30. 2, 8, 15, 21, 25. 8, 11, 30. 1, 2, 17, 20, 22, 25, 26, , 6, 9, 13, 20, 23, 26. 6, 18, 23, 26. 1, 8, 12, 13, 16, 25, 30 4, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 20.

16 ΑΑΛΥΙ ΙΧΘΥΟ ατάλυσις ἰχθύος γίνεται στὶς ἐξῆς περιόδους, ἔστω καὶ ἄν συμπέσει ἡ ἑορτὴ ετάρτη ἢ αρασκευή. α) 7 Ἰανουαρίου. β) 2 Φεβρουαρίου. Ὑπαπαντή τοῦ υρίου. γ) 25 Μαρτίου. δ) 24 Ἰουνίου. ε) 29 Ἰουνίου. στ) 6 Αὐγούστου. ζ) 15 Αὐγούστου. η) 8 επτεμβρίου. θ) 14 Νοεμβρίου. ι) 21 Νομεβρίου. ύναξις ιμίου ροδρόμου. Ὁ Εὐαγγελισμός. Γενέσιον ιμίου ροδρόμου. Ἁγίων έτρου & αύλου ῆς Μεταμορφώσεως. Ἡ οίμησις τῆς Θεοτόκου. ο Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου. Ἀποστόλου Φιλίππου. ὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἐπίσης, τὴν υριακὴ τῶν Βαΐων, τὴν Μεσοπεντηκοστὴ καὶ τὴν ετάρτη πρὸ τῆς Ἀναλήψεως.

17 ροσευχή τῶν Ὁσίων ατέρων τῆς Ὄπτινα - Ῥωσσίας ύριε, βοήθησέ με ν ἀντιμετωπίσω με ψυχικὴ γαλήνη ὅλα, ὅσα θὰ μοῦ φέρει ἡ σημερινὴ ἡμέρα. Βοήθησέ με να παραδοθῶ ὁλοκληρωτικὰ στὸ ἅγιο θέλημά ου. τὴν κάθε ὥρα τῆς ἡμέρας φώτιζέ με καὶ δυνάμωνέ με γιὰ τὸ κάθε τί. Ὅποιες εἰδήσεις κι ἂν λάβω σήμερα, δίδαξέ με να τὶς δεχθῶ με ἠρεμία καὶ μὲ τὴν ἀκλονήτη πεποίθηση ὅτι τίποτε δὲν συμβαίνει, χωρὶς να τὸ ἐπιτρέψεις Ἐσύ. αθοδήγησε τὶς σκέψεις καὶ τὰ συναισθήματά μου σὲ ὅλα τὰ ἔργα καὶ τὰ λόγια. τὶς ἀπρόοπτες περιστάσεις μὴ μὲ ἀφήσεις να ξεχάσω ὅτι ὅλα παραχωροῦνται ἀπὸ ένα. ίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σὲ κάθε μέλος τῆς οἰκογένειάς μου καὶ σ ὅλους τοὺς συνανθρώπους μου μὲ εὐθύτητα καὶ σύνεση, ὥστε να μὴ συγχύσω καὶ στενοχωρήσω κανένα. ύριε, δός μου τὴ δύναμη νὰ ὑποφέρω τὸν κόπο καὶ ὅλα τὰ γεγονότα τῆς ἡμέρας αὐτῆς, σὲ ὅλη τὴ διάρκειά της. αθοδήγησε τὴ θέλησή μου καὶ δίδαξέ με να προσεύχομαι, νὰ πιστεύω, νὰ ὑπομένω, νὰ συγχωρῶ καὶ ν ἀγαπῶ. Ἀμήν.

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2014 Η ΕΡΙΟΜΗ ΟΥ ΥΡΙΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου εραφείμ τοῦ άρωφ, ιλβέστου άπα Ρώμης, Θεαγένους Μαλαχίου προφ., Γορδίου μ., Θωμαΐδος μαρτ. ἐν Λέσβῳ ύναξις 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου ΡΟ ΩΝ ΦΩΩΝ, Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μ., υγκλητικῆς Α ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ἡ ύναξις Ἰωάννου τοῦ ροδρόμου ομνίκης ὁσίας, Γεωργίου Χοτζεβίτου ολυεύκτου μ., Εὐστρατίου ὁσ., αρθένας Ἑδεσσαίας Γρηγορίου Νύσσης, ομετιανοῦ Μελιτηνῆς Θεοδοσίου ὁσ. οινοβιάρχου, Θεοδοσίου ὁσ., Φιλοθέου ὁσ. ΜΕΑ Α ΦΩΑ, ατιανῆς, Μερτίου, Εὐθασίας μαρτ. Ἑρμύλου & τρατονίκου μ., Μαξίμου αυσοκαλυβίτου ὁσ. ῶν ἐν ινᾷ ἀναιρεθέντων μαρτ., Νίνας ἰσαποστ. αύλου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου τοῦ αλυβίτου ροσκύνησις τιμ. ἁλύσεως Ἀπ. έτρου, Νικολάου ν/μ. ἐκ Λέσβου Ἀντωνίου τοῦ Μεγ., Ἀντωνίου Βεροίας, Γεωργίου Ἰωαν. Ἀθανασίου & υρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας ΙΒ ΛΟΥΑ, (ῶν 10 λεπρῶν), Μακαρίου Αἰγυπτίου, Μάρκου Εὐγεν. Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, Ζαχαρίου νεομ. ἐξ Ἄρτης Μαξίμου τοῦ ὁμολογ., Εὐγενίου ραπεζ., Μαξίμου Γραικοῦ ιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου ὁσ. τοῦ έρσου ιονυσίου ὁσ. ἐν Ὀλύμπῳ, λήμεντος Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μ. Ξένης ὁσ., Βαβύλα ἱερομ., Νεοφύτου ὁσ., Φίλωνος αρπασίας Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Αὐξεντίου νεομ. ἐκ Βελλᾶ ΙΕ ΛΟΥΑ, (Ζακχαίου), Ξενοφῶντος & Μαρίας ὁσ., λήμεντος Ἀνακομιδή λειψ. Ἰωαν. Χρυσοστόμου, Μαρκιανῆς βασιλ. Ἑφραίμ τοῦ ύρου, αλλαδίου & Χάριτος τῶν μαρτύρων Ἀνακομ. λειψ. Ἰγνατίου τοῦ Θεοφ., ημητρίου τοῦ Χιοπολίτου ῶν ἁγ. ριῶν Ἱεραρχῶν (Ἑορτὴ Ἐθν. αιδείας), Ἱππολύτου ύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων, Ἀρσενίου ἐν άρῳ

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ ολ. β 8-12 Λκ. β 20-21, Ἰω. ι 1-9 Β ιμ. δ 5-8 Μρ. α 1-8 γ ιτ. β 11-14, γ 4-7 Μτ. γ Μρ. α 9-11 ραξ. ιθ 1-8 Ἰω. α Ἐφεσ. δ 7-13 Μτ. δ δ Ζ Ἑβρ. ιγ Λκ. στ Μτ. ια ολ. γ 4-11 Λκ. ιζ πλ. α Η Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰω. ι 9-16 Ἰω. ι 1-9 Α ιμ. δ 9-15 Λκ. ιθ 1-10 πλ. β Θ Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰω. ι 9-16 Ἰω. ι 1-9 Ἑβρ. ιγ 7-16 Μτ. ε Ἰω ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Φωνή υρίου ἐπί τῶν ὑδάτων... Θεοφάνεια 2013

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ρύφωνος μ., Βασιλείου Θεσ/νίκης, Ἀναστασίου νεομ. 2 ΥΑΑΝΗ ΟΥ ΥΡΙΟΥ, Ἀγαθοδώρου, Ἰορδάνου ραπεζ. 3 υμεὼν τοῦ Θεοδόχου, Ἄννης προφήτ., Νικολάου ἐκ πετσῶν 4 Ἰσιδώρου ηλουσιώτου, Ἀβραμίου ἱερομ., Ἰωσὴφ Χαλεπλῆ 5 Ἀγάθης μ., Θεοδοσίου ἐν κοπέλῳ τοῦ ὁσίου 6 Φωτίου όλεως τοῦ Μεγάλου, Βουκόλου ἐπ. μύρνης 7 αρθενίου Λαμψάκου, Λουκᾶ ὁσ. ἐν τειρίῳ, Γεωργίου νεομ. 8 Θεοδώρου τρατηλάτου μεγαλομ., Ζαχαρίου προφ Ι ΛΟΥΑ, ελώνου & Φαρισαίου (Ἀρχή ριωδ.), Νικοφόρου μ. Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος, Ζήνωνος ταχυδρόμου Βλασίου εβαστ., Θεοδώρας βασ., Βλασίου ἐν κλαβαίνοις Μελετίου Ἀντιοχείας, Ἀντωνίου Β όλεως Ἀκύλα & ρισκίλλης ἀπ., Μαρτινιανοῦ ὁσ., Εὐλογίου Ἀλεξ. Αὐξεντίου, Ἀβραάμου, Μάρωνος ὁσ., Νικολάου νεομ. Ὀνησίμου ἀπ., Ἀνθίμου ἐν Χίῳ, Ἰωάννου νεομ. ἐκ Χαλάστρας ΙΖ ΛΟΥΑ, (Ἀσώτου), αμφίλου μ., Φλαβιανοῦ όλεως Θεοδώρου ήρωνος, Μαρκιανοῦ & ουλχερίας τῶν Βασιλέων Λέοντος άπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ινάου, αρηγορίου μ. Φιλοθέης ὁσ., Ἀρχίππου ἀπ., Νικήτα ν/μ. ἐξ Ἠπείρου Λέοντος ατάνης, Ἀγάθωνος άπα Ρώμης Εὐσταθίου Ἀντιοχείας, ιμοθέου ὁσ., Ζαχαρίου Ἱεροσολ. Ψυχοσάββατον, εὕρεσις λειψ. τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μ., Ἀθανασίου ὁμολ. ΑΟΡΕΩ, ολυκάρπου ἐπ. μύρνης, Γοργονίας ὁσίας Α & Β εὕρεσις τιμίας κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου ροδρόμου αρασίου όλεως, Ρηγίνου ἐπ. κοπέλου ἱερομαρτ. ροφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς ἰσαποστολ. & μ. τῆς αμαρείτιδος ροκοπίου εκαπολίτου, Γελασίου τοῦ μίμου Βασιλείου ὁμολ. υράννης νεομ. ἐν Θεσ/νίκῃ, ροτερίου Ἀλεξ.

21 φεβρουαριοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν 2 Ἑβρ. ζ 7-17 Λοκ. β ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ βαρύς Ι 9 Β ιμ. γ Λκ. ιη πλ. δ ΙΑ 10 Β ιμ. β 1-10 Ἰω. ιε 17 - ιστ 2 - Λκ. κα Α ΗΜ. ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 16 Α ορ. στ Λκ. ιε α 23 Α ορ. η 8 - θ 2 Μτ. κε β Β 24 Β ορ. δ 6-15 Μτ. ια Λκ. ζ Ἡ παιδική χορωδία ΕΙΡΜΟ καθώς ψάλλει τὴν Γ τάση τῶν Χαιρετισμῶν.

22 ΜΑΡΙΟ Εὐδοκίας ὁσ., Μερκέλλου & Ἀντωνίνης μ., αρασκευᾶ ραπεζοῦντος 2 ΥΡΙΝΗ, Ἡσυχίου μ., Θεοδότου υρηνείας, Νικολάου λανᾶ 3 ΑΘΑΡΑ ΕΥΕΡΑ, Εὐτροπίου, λεονίκου, Βασιλίσκου μαρτ. 4 Γερασίμου ὁσ. ἐξ Ἰορδάνου, αύλου & Ἰουλιανῆς μαρτ. 5 Μάρκου ὁσ. Ἀθηναίου, Γεωργίου νεομ. ἐκ Ραψάνης, όνωνος μ. 6 Εὕρεσις ιμίου ταυροῦ, τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτ. 7 Α ΧΑΙΡΕΙΜΟΙ, Λαυρεντίου ὁσ, Ἐφραίμ, Εὐγενίου μ. 8 Θαῦμα κολλύβων ἁγ. Θεοδώρου, Θεοφυλάκτου Νικομηδ Α ΝΗΕΙΩΝ, (Ὀρθοδοξίας), ῶν Ἁγίων 40 μαρτύρων ἐν εβ. οδράτου ορίνθου, Ἀναστασίας τῆς ατρικίας ωφρονίου Ἱεροσολύμων, Θεοδώρας ἐξ Ἄρτης Θεοφανοῦς ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ, Γρηγορίου ιαλόγου ουπλίου Ἀθηνῶν, ἀνακομ. λειψάνων Νικηφόρου όλεως Β ΧΑΙΡΕΙΜΟΙ, Βενεδίκτου ὁσ., Εὐσχήμονος ὁμολογ. Ἀγαπίου & τῶν σύν αὐτῷ μαρτ., Ἀριστοβούλου Βρετανίας, Β ΝΗΕΙΩΝ, (Γρ. αλαμᾶ), Χριστοδούλου ὁσ. ἐν άτμῳ Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Θεοστηρίκτου ὁσίου τοῦ ὁμολ. υρίλλου Ἱεροσολ., Ἀνανίου ὁσ., ροφίμου μαρτ. Χρυσάνθου & αρείας μ., ημητρίου ορναρᾶ νεομ. ῶν ἐν Μονῇ ἁγ. άββα ἀναιρ. ὁσίων, Νικήτα ὁμολ, Ἀπολλωνιάδος Γ ΧΑΙΡΕΙΜΟΙ, Θωμᾶ όλεως, Ἰακώβου ὁσ., ὁμολ., Μιχαήλ Βασιλείου ἱερομ., αλλινίκης μ., Εύθυμίου νεομ. ἐκ ημητσάνης Γ ΝΗΕΙΩΝ, (ταυροπροσκυνήσεως), Νίκωνος & 199 μαρτ. Ἀρτέμονος ελευκείας, αρθενίου Γ πόλεως Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΜΟ Η ΘΕΟΟΟΥ (Ἐθν. Ἑορτή) ύναξις Ἀρχαγέλλου Γαβριήλ, τεφάνου ὁμολογητοῦ Ματρώνης ἐν Θεσσαλονίκῃ, Φιλητοῦ & Λυδίας μαρτ. ΧΑΙΡΕΙΜΟΙ, Ἱλαρίωνος τοῦ νέου, Ἡρωδίωνος ἐκ τῶν Ο Μάρκου Ἀρεθουσίων, υρίλλου διακ. & τῶν σύν αὐτοῖς μαρτ. ΝΗΕΙΩΝ, (Ἰωάννου τῆς λίμακος), Ζαχαρίου νεομάρτυρος Ὑπατίου Γαγγρῶν, Ἀκακίου ὁμολ., Θεοφίλου ρητός

23 μαρτιοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ Ρωμ. ιγ 11 - ιδ 4 Ἑβρ. ιβ 1-10 Ἑβρ. α 10 - β 3 Ἑβρ. δ 14 - ε 6 Ἑβρ. β Ἑβρ. στ ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ Μτ. στ γ Γ Ἰω. α δ Μρ. β 1-12 πλ. α Ε Μρ. η θ 1 πλ. β Λκ. α Λκ. α 39-49, 56 Μρ. θ βαρύς Ζ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ἐκδήλωσις: Ὁδοιπορικό τῶν αθῶν. ιακρίνεται ἡ Βυζαντινή Χορωδία, Ἅγιος Ἰωάννης ουκουζέλης

24 ΑΡΙΛΙΟ 2014 Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁμολογητοῦ ίτου ὁσ. θαυμ, Ἀμφιανοῦ & Αἰδεσίου μ., Θεοδώρας παρθενομ. ΜΕΓΑ ΑΝΩΝ, Νικήτα ὁσίου ὁμολογ., Ἰωσήφ Ὑμνογραφ. ΑΑΘΙΟ ΥΜΝΟ, Γεωργίου ὁσ. ἐν Μαλαιῷ, Ζωσιμᾶ ὁσίου λαυδίου, ιοδώρου, Νικηφόρου, Γεωργίου νεομ. ἐν Ἐφέσῳ Ε ΝΗΕΙΩΝ, (Ὁσ. Μαρίας Αἰγυπτίας)άββα ἐν αλύμνῳ αλλιοπίου & Ἀκυλίνης μ., Γεωργίου ὁσ. Μυτιλήνης Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, Ρούφου, Ἀσυγκρίτου, Φλέγοντος & Ἑρμοῦ ἐκ τῶν Ο Ἀπ. Εὐψυχίου μαρτ., Βαδίμου ὁσιομ. & τῶν σὺν αὐτῷ 7 μαθητῶν Γρηγορίου Ε όλεως, ήμου νεομ., Ἐπαμεινώνδα Ἀντίπα εργάμου, ρυφαίνης μ., Ματρώνης ἐκ υζίκῳ Ἡ Ἔγερσις τοῦ Λαζάρου, Βασιλείου αρίου ὁμολ., Ἀνθούσης ΩΝ ΒΑΪΩΝ, Μαρτίνου άπα Ρώμης, Ζωΐλου μαρτ. Μ. ΕΥΕΡΑ, Ἰωσήφ τοῦ αγκάλου Μ. ΡΙΗ, ῶν δέκα αρθένων Μ. ΕΑΡΗ, ῆς ἀλειψάσης τόν ύριον Μ. ΕΜΗ, Ὁ Μυστικός εῖπνος Μ. ΑΡΑΕΥΗ, ά Ἅγια άθη τοῦ υρίου Μ. ΑΒΒΑΟ, Ἡ εἰς ᾌδου άθοδος τοῦ υρίου Ο ΑΓΙΟΝ ΑΧΑ Ἰανουαρίου ἱερ., Ἀναστασίου ιναΐτου, Ἀλεξάνδρας Βασιλ. Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης μ., Θεοδώρου, Ναθαναήλ ἀπ. Γεωργίου τοῦ ροπαιοφόρου, Γεωργίου ἐκ ύπρου νεομ. Ἐλισάβετ ὁσιας, Νικολάου νεομ. ἐν Μαγνησίᾳ Ζωοδόχου ηγῆς, Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Μακεδονίου Βασιλέως Ἀμασείας ἱερομ., Γλαφύρας & Ἰούστας ὁσ. ΟΥ ΘΩΜΑ, υμεών Ἱεροσ., Ἰωάννου ὁσ. Μονῆς αθαρῶν ῶν ἐν υζίκῳ 9 μαρτ., Μέμνονος θαυματουργοῦ Ἰάσωνος & ωσιπάτρου ἀπ. ἐκ τῶν Ο, ερκύρας μ. Ἱακώβου υἱοῦ Ζεβεδαίου, λήμεντος ὁσ., Ἀργυρῆς νεομ.

25 απριλιοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ Ἑβρ. θ Ἑβρ. ιβ 28 - ιγ 8 Φιλιπ. δ 4-9 ραξ. α 1-8 ραξ. ιβ 1-11 ραξ. ε ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Μρ. ι Ἰω. ια 1-45 Ἰω. ιβ 1-18 Ἰω. α 1-17 Ἰω. α Ἰω. κ ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ πλ. δ Η Μτ. κα 1-11, Β Λκ. κα Α υνάντησις Ἱερῶν Ἑπιταφίων τῶν Ἑνοριῶν, Ἁγίας Βαρβάρας & Ἁγίας Μαρίνας. Ὥσπερ πελεκάν, τετρωμένος τὴν πλευράν σου Λόγε, Μεγάλη αρασκευή

26 μαιοσ 2014 Ἱερεμίου ροφήτου, Εὐθυμίου ἐκ ημητσάνης νεομ. Ἀνακ. λειψ. Μ. Ἀθανασίου, Ματρώνης ἀομμάτου ιμοθέου & Μαύρας μ., έτρου Ἄργους, Ξενίας μ. ΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, ελαγίας μ., Ἱλαρίου θαυματ. Εἰρήνης μεγαλομ., Εὐθυμίου Μαδυτινοῦ, Ἐφραίμ μ. Ἰώβ δικαίου & πολυάθλ., εραφεὶμ ὁσ. ἐκ ομβοῦς Μνήμη ἐν οὐρανῷ φανέντος ιμ. ταυροῦ,, Νείλου μυροβλ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ Μεγ. Ἠσαΐου προφ., Χριστοφόρου μεγαλομ., Νικολάου ἐν Βουνένοις ίμωνος Ἀποστ. τοῦ ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσίου ΟΥ ΑΡΑΛΥΟΥ, υρίλλου & Μεθοδίου ἰσαπ., Μωκίου ἱ/μ Ἐπιφανίου ύπρου, Γερμανοῦ, Θεοδώρου ὁσ. Γλυκερίας μ., εργίου ὁμολ., Εὐθυμίου ὁσ. ΜΕΟΕΝΗΟΗ, Ἰσιδώρου Χίου, Θεράποντος ἱ/μ. Ἀχιλλίου ἐπ. Λαρίσης, αχωμίου ὁσ. τοῦ Μεγάλου Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμ., Γεωργίου Μυτιλήνης ὁμολ. Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀπ., Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως Η ΑΜΑΡΕΙΙΟ, ιονυσίου, Ἀνδρέου & αύλου μ. ατρικίου ρούσης & ἑτ. μαρτ.., Ἀκολούθου, Θεοτίμης μ. Θαλλελαίου μ., Λυδίας Φιλιπ., Μετακ. λειψ. ἁγ. Νικολάου Μύρων ωνσταντίνου & Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων ημητρίου & αύλου νεομ. ἐκ ριπόλεως, Βασιλίσκου μ. Μιχαήλ υννάδων, Μαρίας μυροφ. τοῦ λωπᾶ υμεών ὁσ. τοῦ Θαυμαστορείτου, Μελετίου στρατ. ΟΥ ΥΦΛΟΥ, Γ εὕρεσις τῆς κεφ. τοῦ ιμίου ροδρόμου άρπου & Ἀλφαίου ἐκ τῶν Ο Ἀποστολ., Ἀλεξάνδρου ερβίση Ἰωάννου Ρώσου ὁμολ., Ἑλλαδίου ἱερομ., Θεράποντος μ. ΑΟΟΙ ΟΥ ΑΧΑ, Εὐτυχοῦς, Ἑλικωνίδος μ. Η ΑΝΑΛΗΨΕΩ, Θεοδοσίας ὁσ., Ὑπομονῆς ὁσ. Ἰσαακίου ὁσ., Ναταλίου μ., Ἐμμελείας μητρός Μ. Βασιλείου Ἑρμείου μάρτ., Εὐσεβίου μάρτ., Εὐσταθίου όλεως

27 μαιοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ ραξ. στ 1-7 Α Ἰωαν. α 1-7 ραξ. θ ράξ. ιδ 6-18 ράξ. ια ράξ. κστ 1, Β ορ. δ 6-15 ράξ. ιη ράξ. α 1-12 ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ Μρ. ιε ιστ 1-8 β Ἰω. ιθ 25-28, κα ΙΑ Ἰω. ε 1-15 γ Ε Ἰω. ζ Ἰω. δ 5-42 δ Ζ Ἰω. ι 1-9 Ἰω. ι 9-16 Ἰω. θ 1-38 πλ. α Η Ἰω. ιβ Λκ. κδ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ εῦτε λάβετε φῶς... Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνων τὴν γῆν... Μέγα άββατο

28 ιουνιοσ 2014 ΑΓ. 318 ΑΕΡΩΝ (Α Οἰκ. υν.), Ἰουστίνου φιλοσ. Νικηφόρου όλεως, ωνσταντίνου νεομ. ἐξ Ἀγαρ. Λουκιλλιανοῦ & αύλης μ. & 4 νηπίων, Ἀθανασίου ὁσ.. Μητροφάνους όλεως, Μάρθας & Μαρίας ωροθέου ύρου, Νικάνδρου ἱερομ., Μάρκου ἐκ Χίου Ἱλαρίωνος ὁσ. Μ. αλμάτων, Ἀττάλου ὁσ., Γελασίου μ. Ψυχοσάββατον, Θεοδότου μ, Ζηναΐδος μ., εβαστιανῆς ὁσ. Η ΕΝΗΟΗ, αλλιόπης μ., ἀν. λειψ. Θεοδώρου στρ. ΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΥΜΑΟ, υρίλλου ἀρχιεπ. Ἀλεξανδ. Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μ., ιμοθέου ρούσσης ἱ/μ. Βαρθολομαίου & Βαρνάβα ἀπ.., αναγίας Ἀξ. Ἐστίν, Λουκᾶ ἱατροῦ Ὀνουφρίου ὁσίου, έτρου Ἀθωνίτου Ἀκυλίνης μάρτ., Ἀντιπάτρου Βόστρων Ἐλισσαίου πρ., Μεθοδίου όλεως, Νήφωνος Ἀθωνίτου Α ΜΑΘΑΙΟΥ, (ῶν Ἁγίων άντων), Ἱερωνύμου ὁσ. ύχωνος & Μνημονίου, Ἀμαθοῦντος ύπρου Ἱσαύρου διακ., Βασιλείου & Ἰννοκεντίου Ἀθηναίων μ. Λεοντίου Αἰγίνης, Ὑπατίου, Θεοδούλου & Αἰθερίου μ. Ἰούδα ἀποστόλου, αϊσίου ὁσίου τοῦ μεγάλου Μεθοδίου ατάρων, Νικολάου αβάσιλα Ἰουλιανοῦ μαρτ., ερεντίου ἱερομ., Νικήτα. ἐκ Νισύρου Β ΜΑΘΑΙΟΥ, (ῶν Ἁγιορ. ατέρων), Εὐσεβίου, Ζήνωνος Ἀγριππίνης μ., Ἀριστοκλέους πρεσβ., Βαρβάρου ὁσ. Γενέθλιον Ἰωάννου ροδρόμου, Ἀθανασίου τοῦ αρίου Φεβρωνίας ὁσιομ., Ὀρεντίου μ. ιονυσίου ὁσ. ἐκ ορησσοῦ αβὶδ ὁσίου ἐν Θεσσαλονίκῃ, Ἰωάννου Γοτθίας αμψὼν ξενοδόχου ὁσ., Μαρκίου & Μαρκίας μαρτ. Εὕρεσις λειψ. ύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων 29 Γ ΜΑΘΑΙΟΥ, έτρου & αύλου τῶν ρωτ. Ἀποστόλων 30 ύναξις τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων, Μιχαήλ τοῦ κηπουροῦ

29 ιουνιοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ ρ. κ 16-18, ραξ. β 1-11 Ἐφεσ. ε 8-19 Ἑβρ. ια 33 -ιβ 2 Ρωμ. β Ρωμ. ιγ 11 - ιδ 4 Β ορ. ια 21 - ιβ 9 Α ορ. δ 9-16 ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ Ἰω. ιζ 1-13 πλ. β Ι Ἰω. ζ 37-52, η 12 Ἰω. κ Μτ. ιη Μτ. ι 32-33, 37-38, ιθ πλ. δ Α Μτ. δ α Β Λκ. α 1-25, 57-68, 76, 80 - Λκ. α 24-25, 57-68, 76, 80 Γ Μτ. ιστ β Μτ. στ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ εῦτε λαβετε φῶς Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνων τὴν γῆν... Μέγα άββατο

30 ιουλιοσ 2014 οσμᾶ & αμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων αναγίας ἐν Βλαχέρναις, οΐντου μ. Ὑακίνθου μ., Ἀνατολίου όλεως, Γερασίμου νεομ. Ἀνδρέου ρήτης, Μιχαήλ Χωνιάτου Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ ὁσ., υπριανοῦ ὁσ. ΜΑΘΑΙΟΥ, ισώη τοῦ Μεγάλου, Λουκίας παρθ. υριακῆς μεγαλομ., Θωμᾶ ὁσίου ἐν Μαλεῷ ροκοπίου μεγαλομ., Θεοφίλου Ζίχνης, Ἀναστασίου ἱ/μ. αγκρατίου ἱερομ., Μιχαὴλ τοῦ ακνανᾶ ἐξ Ἀθηνῶν ῶν ἐν Νικοπόλει Ἀρμενίας 45 μ., αρθενίου & Εὐμενίου Εὐφημίας μεγαλομ., Ὄλγας ἰσαπ., Νεκταρίου ὁσ. ρόκλου & Ἱλαρίου μαρτ., Βερονίκης τῆς αἱμορροούσης ΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΕΡΩΝ ( Οἰκ. υν.) ύναξις Ἀρχ. Γαβριήλ Ἀκύλα ἀπ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου ηρύκου & Ἰουλίττης μ., Βλαδιμήρου ἰσαπ. ἐκ Ρωσίας Ἀθηνογένους ἱερομ., Φαύστου μαρτ. Μαρίνης μεγαλομ., Βερονίκης, περάτου μ. Αἰμιλιανοῦ μ., αύλου μ., αμβῶ ὁσ., Θέης μ. Μακρίνης & ίου ὁσίων, Θεοδώρου αββαΐτου ΜΑΘΑΙΟΥ, Ἁγίου ροφήτου Ἡλιοῦ Θεσβ. Ἰωάννου & υμεὼν τοῦ αλοῦ, αρθενίου Ἄρτης Μαρίας Μαγδαληνῆς μυροφ,, Μαρκέλλης παρθενομ. τῆς Χιοπ. Φωκᾶ ἱερομ., Ἰεζεκιήλ προφ., ελαγίας ὁσ. ἐν ήνῳ Χριστίνης μεγαλομάρτυρος, Θεοφίλου Ζακύνθου Ἡ οίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης, Ὀλυμπιάδος διακ. αρασκευῆς ὁσιομ., Ἑρμολάου ἱερομαρτ. Ζ ΜΑΘΑΙΟΥ, αντελεήμονος μεγαλομ., Ἀνθούσης ὁσ. ροχόρου, Νικάνορος, ίμωνος διακ., Εἰρήνης Χρυσοβ. αλλινίκου μ., Θεοδότης μ. & τῶν τέκνων, Θεοδοσίου Β ίλα, ρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ, ιλουανοῦ, Ἀνδρονίκου Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου, Ἰωσήφ ἀπό Ἀριμαθαίας

31 ιουλιοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ Α ορ. ιβ 27 ι ιγ 8 Ρωμ. στ ίτ. γ 8-15 Γαλ. γ 23 - δ 5 Ἰακ. ε Γαλ. δ Γαλ. γ 23 δ 5 Β ιμ. β 1-10 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Μτ. ι 1, 5-8 Μτ. η 5-13 Μτ. ε Μρ. ε Μτ. θ 1-8 Λκ. η Μρ. ε Μτ. γ ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ γ δ Ε πλ. α πλ. β Ζ ελετῆ λήξης κατηχητικῶν σχολείων τῆς Ι.Μ.Θ

32 Οὐρανὸς πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία, ἀ τοὺς πιστούς ἐν ᾧ ἑστῶτες κραυγάζ ύριε ὸ ἐσωτερικό τ

33 ἀνεδείχθη ἅπαντας, φωταγωγοῦσα ζομεν τοῦτον τὸν οἶκον, στερέωσον ριε. τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

34 ΑΥΓΟΥΟ Ἡ πρόοδος τοῦ ιμ. ταυροῦ, τῶν 7 Μακκαβαίων Ἀνακ. λειψ. ἁγίου τεφάνου, Θεοδώρου νεομ Η ΜΑΘΑΙΟΥ, Θεοδώρας ἐν Θεσ/νίκης ὁσ., Φαύστου ῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας ὁσ. Εὐσιγνίου μ., Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ, Νόννης Η ΜΕΑΜΟΡΦΩΙ ΟΥ ΥΡΙΟΥ ομετίου ὁσιομ., Νικάνορος ὁσ., Θεοδοσίου ἰαματ. Αἰμιλιανοῦ υζίκου, Μύρωνος ρήτης, ριανταφύλλου Ζαγορᾶς Ματθίου ἀπ., τῶν ἐν Χαλκῇ ύλῃ 10 μαρτύρων Θ ΜΑΘΑΙΟΥ, Λαυρεντίου ἀρχιδιακ., Ξύστου Ρώμης Εὔπλου διακ., Νήφωνος, Ἀναστασίου ἐκ Λέσβου Φωτίου & Ἀνικήτου, αμφίλου & απίτωνος μαρτ. Μαξίμου ὁμολογ., ωροθέου & οσιθέου ὁσ. Μιχαίου προφ., υμεών ἐκ ραπεζοῦντος χρυσοχόου Η ΟΙΜΗΙ Η ΘΕΟΟΟΥ ιομήδους μ., ιμοθέου, ταματίου ἐκ ηλίου Ι ΜΑΘΑΙΟΥ, Μύρωνος μ., αύλου & Ἰουλιανῆς μ. Φλώρου & Λαύρου, Λέοντος μ., Ἀρσενίου ἐκ άρου Ἀνδρέου μεγαλομ. τρατηλ., Θεοφανοῦς ὁσ. τοῦ θαυμ. αμουήλ προφ., Ἡλιοδώρου & οσᾶ μ., Ἀβραμίου ὁσ. Θαδδαίου ἀποστόλου, Βάσσης & τέκνων Ἀγαθονίκου & σύν αὐτῷ μαρτύρων αναγίας ἐκ ρουσοῦ, Εἰρηναίου ιρμίου ΙΑ ΜΑΘΑΙΟΥ, οσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Εὐτυχοῦς ἱ/μ. ίτου ἀπ. ἐκ ρήτης, Ἐπιφανίου, Μηνᾶ όλεως Ἀνδριανοῦ & Ναταλίας μ., Ἰωάσαφ ὁσ., ιθόη ὁσ. Φανουρίου μεγαλομ., οιμένος ὁσίου Μωυσέως ὁσ., τοῦ Αἰθίοπος, ιομήδους, Λαυρεντίου μ. Ἠ ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου ροδρόμου Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, αύλου τῶν ατριαρχῶν 31 ΙΒ ΜΑΘΑΙΟΥ, ατάθεσις ιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου

35 ΑΥΓΟΥΟ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ βαρύς Η 3 Α ορ. α Μτ. ιδ Λκ. θ Β ετρ. α Μτ. ιζ 1-9 πλ. δ Θ 10 Α ορ. γ 9-17 Μτ. ιδ Λκ. ι 38-42, ια Λκ. α 39-49, Φιλιπ. β 5-11 α Ι 17 Α ορ. δ 9-16 Μτ. ιζ Λκ. ι 38-42, ια Φιλιπ. β 5-11 β ΙΑ 24 Α ορ. θ 2-12 Μτ. ιη Μρ. στ Μτ. ιδ ρ. ιγ Ἑβρ. θ 1-7 Μτ. ιθ γ Α ΗΜ. ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ἀπό τήν προσκύνηση τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου τῆς αναγίας

36 ΕΕΜΒΡΙΟ 2014 Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, υμεὼν ὁσ. τοῦ τυλίτου, Μελετίου ὁσ. Μάμαντος, Ἰωάννου Νηστευτοῦ., ιομήδους μ. Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος ἐπ. Νικομηδείας, Θεοκτίστου ὁσ. Βαβύλα ἱερομ., Μωϋσέως πρ., Ἑρμιόνης Ζαχαρίου προφ., Ἀβδᾶ ἱερομάρτυρος ἐκ ερσίας Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύμ. Ἀρχαγ. Μιχαήλ, αλοδότης μ. ΡΟ Η ΥΨΩΕΩ, ώζοντος μαρτ., ασσιανῆς ὑμν. Ο ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ Η ΥΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΟΟΥ ύναξις τῶν Θεοπατόρων Ἰωακείμ & Ἄννης Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων Θεοδώρας ὁσ., Εὐφροσύνου ὁσ. τοῦ μάγειρος, Εὐανθίας μ. Αὐτονόμου, ουρνούτου ἱερομ., Ἰουλιανοῦ πρεσβ. Ἀνάμν. ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, Ἀριστείδου φιλοσ. Η ΥΨΩΙ ΟΥ ΙΜΙΟΥ ΑΥΡΟΥ Νικήτα μεγαλομ., Φιλοθέου, Βησσαρίωνος ἐπ. Λαρίσης, Εὐφημίας μεγαλομ., Μελιτηνῆς μαρτ. οφίας, ίστεως, Ἐλπίδος & Ἀγάπης τῶν μαρτ. Εὐμενίου ἐπ. Γορτύνης, Ἀριάδνης μαρτ., Ρωμύλου ὁσ. ροφίμου, αββατίου, ορυμέδοντος μαρτ. Εὐσταθίου μεγαλομ., Ἱλαρίωνος τοῦ ρητός νεομ. ΜΕΑ ΗΝ ΥΨΩΙΝ, οδράτου ἀποστ., Ἰωνᾶ προφ. Φωκᾶ ἱερομ. ἐκ ινώπης, Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ ύλληψις τοῦ ιμίου ροδρόμου, Ξανθίππης & ολυξένης ὁσ. Θεοτόκου Μυρτιδιώτισσας, Θέκλης πρωτομ. & ἱσαπ., ιλουανοῦ Ἀθωνίτου Εὐφροσύνης ὁσιας, αφνουτίου ὁσ/μ., Θεοφίλου Ἑφέσ. Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Γεδεών δικαίου αλλιστράτου μ., Ἀριστάρχου, Ἀκυλίνης ἐκ Ζαγκλιβερίου Α ΛΟΥΑ, Χαρίτωνος ὁμολ., Αὐξεντίου ὁσίου ἐν ύπρῳ υριακοῦ Ἀναχωρητοῦ ὁσ., Μαλαχία νεομ. ἐν Ρόδῳ Γρηγορίου ἱερομ., ἐπισκόπου Ἀρμενίας τοῦ Φωτιστοῦ

37 ΕΕΜΒΡΙΟ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ 1 Α ιμ. β 1-7 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Λκ. δ ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ Ἰω. ι Γαλ. στ Ἰω. γ δ Β 8 Φιλιπ. β 5-11 Λκ. ι 38-42, ια Λκ. α 39-49, Α ορ. α Ἰω. ιθ 6-11, 13-20, 25-28, 30, 35 πλ. α 21 Γαλ. β Μρ. η θ 1 πλ. β 23 Γαλ. δ Λκ. α Α Ἰω. δ Ἰω. ιθ 25-27, κα Β ορ. στ 1-10 Λκ. ε 1-11 Ἰω. ιβ Ἰω. κα βαρύς Ε Ἀπό ἐκδήλωση τῶν κατηχητικῶν τμημάτων τῆς ἑνορίας μας. Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνων τὴν γῆν... Μέγα άββατο

38 οκτωβριοσ 2014 Ἀνανίου ἀπ. ἐκ τῶν Ο, Ρωμανοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάννου ουκουζέλη υπριανοῦ & Ἰουστίνης μαρτ., Θεοφίλου ὁσ. ὁμολ. ιονυσίου Ἀρεοπαγίτου, αμάρεως ἐξ Ἀθηνῶν Ἱεροθέου Ἀθηνῶν, ομνίνης, Βερονίκης & ροσδόκης μ. Β ΛΟΥΑ, Χαριτίνης μ., Μεθοδίας ὁσίας ἐν ιμώλῳ Θωμᾶ ἀπ., Μακαρίου νεομ. ἐκ ίου Βιθυνίας εργίου & Βάκχου μαρτ., ολυχρονίου ἱερομάρτυρος ελαγίας ὁσ, ελαγίας παρθεν., αϊσίας ὁσ. Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας ὁσ. Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μ., Θεοφίλου ὁσ. ὁμολογ. Φιλίππου διακόνου, Θεοφάνους ὁμολογ. τοῦ Γραπτοῦ ΛΟΥΑ, ῶν Ἁγ. Θεοφ. ατέρων (Ζ Οἰκ. υν.), ρόβου, αράχου, Ἀνδρονίκου άρπου, απύλου μ., Βενιαμίν διακ. μ., Χρυσῆς νεομ. Γερβασίου, οσμᾶ Μελωδοῦ, αρασκευῆς Ἐπιβατινῆς Λουκιανοῦ πρεσβ. Ἀντιοχείας., αβίνου ὁσ., Βάρσου Λογγίνου Ἑκατοντάρχου, Μαλοῦ ὁσ & Λεοντίου μ. Ὠσηέ πρ., Ἀνδρέου ὁσ. τοῦ ἐν ρίσει, ύναξις ἁγ. Ἀναργ. Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου τοῦ γέροντος μ. Γ ΛΟΥΑ, Ἰωήλ προφ., αδώθ ἐπισκ. & 120 μαρτ. Ἀρτεμίου μεγ., Γερασίμου εφαλλην., Ματρώνης ὁσ. Ἱλαρίωνος ὁσ. τοῦ Μεγάλου, Φιλοθέου ὁσ., ωκράτους ἱ/μ. Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως, Ἀλεξάνδρου ἐπ. τῶν σύν αὐτῷ μ. Ἰακώβου ἀπ. τοῦ Ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου ἀρχιεπ. Ἀρέθα μεγαλομ., εβαστιανῆς μάρτ. Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου τῶν Νοταρίων, αβιθᾶ ἐλεημ. ΛΟΥΑ, ημητρίου τοῦ Μυροβλήτου (ολιοῦχος) Νέστορος μάρτ, ρόκλης συζ. οντίου ιλάτου Ἁγίας κέπης (Ἐπέτειος ΟΧΙ - Ἐθνικὴ Ἑορτή) Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσ. Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μ., λεόπα & Ἀρτεμᾶ ἀπ. τάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου ἐκ τῶν Ο ἀπ.

39 οκτωβριοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 5 Β ορ. στ 1-10 Λκ. στ ιτ. γ 8-15 ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ πλ. δ Λκ. η 5-15 α 18 ολ. δ 5-11, Λκ. ι Ζ - 19 Β ορ. στ 16, ζ 1 Λκ. ζ β Η 26 Β ιμ. β 1-10 Λκ. θ γ Θ 28 Β ορ. στ 1-10 Λκ. ι 38-42, ια Νυκτερινή ἄποψις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

40 nοεμβριοσ οσμᾶ & αμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων, Θεοδότης Ε ΛΟΥΑ, Ἀκινδύνου, Ἐλπιδοφόρου, ηγασίου, Ἀνεμποδίστου μ. Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ, Ἀειθαλᾶ μ., Ἀν. λειψ. Γεωργίου ροπ. Ἰωαννικίου ὁσ., Νικάνδρου Μύρων, Ἑρμαίου ἱερομ. Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης μ., Ἑρμᾶ & Λίνου ἐκ τῶν Ο αύλου ἀρχιεπ. όλεως, ημητριανοῦ ύπρου, Λουκᾶ ὁσ. ῶν ἐν Μελιτηνῇ 33 μ., Λαζάρου ὁσ. τοῦ Γαλλησιώτου ύναξις τῶν αμμεγίστων αξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ Ζ ΛΟΥΑ, Νεκταρίου Αἰγίνης, Θεοκτίστης, Ματρώνης ὁσ. Ὀρέστου μ., ωσιπάτρου, Ἀρσενίου ὁσ. αππαδόκου Μηνᾶ, Βίκτωρος & Βικεντίου μ., Θεοδώρου τουδίτου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Νείλου τοῦ Μυροβλήτου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀνθούσης Φιλίππου ἀποστόλου, ωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου Γουρία, αμωνᾶ, & Ἀβίνου μαρτύρων & ὁμολογ. Η ΛΟΥΑ, Ματθαίου ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Μαξίμου & Γενναδίου λάτωνος μ., Ἀναστασίου ἐκ αραμυθιᾶς Ἠπείρου Ἀβδιοῦ προφ., Ἡλιοδώρου & Ἀγαπίου μ., Γρηγορίου εκαπολίτου ὁσ., ρόκλου πατρ. Α ΕΙΟΙΑ Η ΘΕΟΟΟΥ Φιλήμονος, Ἀρχίππου, Ὀνησίμου ἐκ τῶν Ο ἀπ Θ ΛΟΥΑ, Ἀμφιλοχίου ἐπ. Ἰκονίου, Ἰσχυρίωνος λήμεντος, έτρου Ἀλεξανδρείας, Ἑρμογένους Αἰκατερίνης μεγαλομ. τῆς πανσόφου, Μερκουρίου τυλιανοῦ ὁσ., Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε, Γεωργίου ἐκ Χίου Ἰακώβου μεγαλομ. τοῦ έρσου, ινουφρίου, Ναθαναήλ 28 τεφάνου τοῦ νέου ὁμολογ., Εἰρηνάρχου μ. 29 ιονυσίου ορίνθου ἱερομ., Φαίδρου μ., Μάρκου ὁσ. 30 Ι ΛΟΥΑ, Ἀνδρέου ἀποστ. τοῦ ρωτοκλήτου, Φρουμεντίου

41 νοεμβριοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ Α ορ. ιβ 27 ιγ 8 Γαλ. β Ἑβρ. β 2-10 Γαλ. στ Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ρωμ. ι 11 - ια 2 Ἑβρ. θ 1-7 Ἐφεσ. β Γαλ. γ 23 - δ 5 Α ορ. δ 9-16 ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ Μτ. ι 1, 5-8 Λκ. ιστ δ Ι Λκ. ι Μτ. ιη Λκ. η πλ. α ΙΑ Ἰω. ι 9-16 Ἰω. ι 1-9 Μτ. θ 9-13 πλ. β Α Λκ. ι 38-42, ια Λκ. α 39-49,56 Λκ. ιβ βαρύς Β Μρ. ε Μτ. κε 1-13 Ἰω. α πλ. δ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός

42 δεκεμβριοσ 2014 Ναούμ προφ., Φιλαρέτου ὁσ. ἐλεημ. Θεοκλήτου Ἀββακούμ προφ., Μυρόπης ἐν Χίῳ μαρτ. οφονίου προφ., Ἀγγελῆ νεομ. Θεοδώρου Ἀλεξ. Βαρβάρας Μεγαλομ., Ἰωάννου αμασκ., εραφεὶμ Φαναρ. άββα ὁσ. τοῦ ἡγιασμένου, ιογένους μ. Νικολάου Μύρων Λυκίας θαυμ., Νικολάου νεομ. Ι ΛΟΥΑ, Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίμου ὁσ. ωσθένους, Ἀπολλώ, ηφᾶ, υχικοῦ ἐκ τῶν Ο ἀπ. ύλληψις ἁγ. Ἄννης, Ἄννης προφ. Μηνᾶ καλλικελάδου, Ἑρμογένους, Εὐγράφου μ. ανιὴλ & Λουκᾶ τῶν τυλιτῶν, Μείρακος μ. πυρίδωνος ριμυθοῦντος θαυμ., Ἰωάννου Ζιχνῶν Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου, Ὀρέστου μ. Λουκίας μ. ΙΑ ΛΟΥΑ, ῶν ἁγ. ροπατόρων, Θύρσου, Λευκίου Ἐλευθερίου ἱερομ. & τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀνθίας Ἀγγαίου πρ., Θεοφανοῦς βασιλ., Μοδέστου Ἱεροσ. ιονυσίου Αἰγίνης, ανιὴλ & ἁγ. ριῶν αίδων εβαστιανοῦ & Ζωῆς, Φωκᾶ μαρτ. Ἀγλαΐας τῆς Ρωμαίας, Θεσσαλονίκης μ., Ἄρεως Ἰγνατίου Θεοφόρου, Φιλογονίου ὁσ., Ἰωάννου ροστάνδης ΡΟ Η ΧΡΙΟΥ ΓΕΝΝΗΕΩ, Ἰουλιανῆς, Θεμιστοκλέους μ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, Θεοδότης μ. ῶν ἁγίων 10 μαρτύρων ἐκ ρήτης, Ναούμ θαυμ. Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομ., Φιλίππου μαρτ. πατρός αὐτῆς Η ΑΑ ΑΡΑ ΓΕΝΝΗΙ ΟΥ ΙΗΟΥ ΧΡΙΟΥ Η ύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τεφάνου πρωτομαρτ. & Ἀρχιδιακόνου, Θεοδώρου Γραπτοῦ ΜΕΑ ΗΝ ΧΡΙΟΥ ΓΕΝΝΗΙΝ, ῶν ἁγ. ισμυρίων καέντων ῶν ἁγίων ὑπό Ἡρώδου ἀναιρεθ. νηπίων, Γεωργίου Νικομηδ. Ἀνυσίας Θεσσαλονίκης ὁσιομ., Γεδεών ἐν υρνάβῳ Μελάνης ὁσ. τῆς Ρωμαίας, Ζωτικοῦ Ὀρφανοτρόφου

43 δεκεμβριοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ Γαλ. γ 23 -δ 5 Μρ. ε Μτ. κε 1-13 Γαλ. ε 22 - στ 2 Μτ. ια Λκ. στ Ἑβρ. ιγ Λκ. στ Ἰω. ι 9-16 Ἐφεσ. ε 8-19 Λκ. ιγ α Γαλ. δ Λκ. η Ἐφεσ. ε 8-19 Ἰω. ι 9-16 ολ. γ 4-11 Λκ. ιδ β Ε Β ιμ. α 8-18 Μρ. β 23 - γ 5 Ἑβρ. ια 9-10, Μτ. α 1-25 γ Γαλ. δ 4-7 Μτ. β 1-12 Μτ. α ρ. στ 8 - ζ 5, Μτ. κα Γαλ. α Μτ. β δ Ζ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Μετά τό τέλος τῆς ανηγυρικής Ἀρχιερατικής Θείας Λειτουργίας

44 Ο ΒΙΟ ΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ Ἐπισκόπου Νικομηδείας 303 ῇ ã ôïῦ ìçíüò επτεμβρίου, μíþìç ôïῦ ἁãßïõ ἐíäüîïõ ἱåñïìüñôõñïò Ἀíèßìïõ, ἐðéóêüðïõ Íéêïìçäåßáò. Ὁ ἅãéïò ἱåñïìüñôõς Ἄíèéìïò ἐðßóêïðïò Íéêïìçäåßáò ãåííþèçêå στὴ ÍéêïìÞäåéá ôῆò ἐðáñ ßáò Âéèõíßáò ἀðὸ åὐóåâåῖò ñéóôéáíïὺò ãïíåῖò. Ἡ ÍéêïìÞäåéá ἱäñýèçêå ἀðὸ τὸν âáóéëέα ÍéêïìÞäç τὸν Á. ἈðεôÝëåóå óðïõäáῖï ἀóôéêὸ êýíôñï ôῆò ðåñéï ῆò ὅðïõ καὶ κατὰ τὴν ðåñßïäï ôῆò áὐôïêñáôïñßáò ôïῦ Äéïêëçôéáíïῦ ïἰêïäïìþèçêáí πολλὰ êôßñéá. Ἡ πόλη ὅμως ἔγινε πιὸ ὄμορφη καὶ πιὸ πλούσια πνευματικὰ χάρις στοὺς ἁγίους ισμυρίους Μάρτυρες ποὺ ἐμáñôýñçóáí στὴν περιοχὴ ἀëëὰ êáß σὲ ἕνα σπουδαῖο ἱεράρχη, τὸν ὅσιο Θεοφύλακτο.. Ἁãéïôüêïò ðüëéò ëïéðüí, ἡ ÍéêïìÞäåéá, ἀöïῦ ἐγýííçóå καὶ ἀνέθρεψε ἔèñåøå ôýôïéåò ἅãéåò ìïñöýò. Ἀðὸ τὴν ðáéäéêþ του ἡëéêßá ἄíèéóå ἡ Üñéò ôïῦ ἁãßïõ Ðíåýìáôïò στὴν êáñäéὰ τοῦ ἁãßïõ, êáëëéåñãῶíôáò ìýóá ôïõ τὴν ìçôýñá ὅëùí ôῶí ἀñåôῶí, τήν ἀãüðç. Ἀðïóôñεöüôáí τὸν θυμὸ καὶ τὶς σαρκικὲς ἐðéèõìßåò. Ὅëç ôïõ ἡ æùὴ ἦôáí ἀöéåñùìýíç óôὴí ìåëýôç ôῆò Ἁãßáò Ãñáöῆò, óôὴí ðñïóåõ Þ êáὶ óôὴí ôþñçóç ôῶí θåßùí ἐíôïëῶí ôïῦ Êõñßïõ. Ἦôáí ἰäéáßôåñá ἀãáðçôὸò óôïὺò öéëαñέôïõò

45 ἀíèñþðïõò ὥóôå âëýðïíôáò ôὴí êáèáñüôçôá ôῆò øõ ῆò ôïõ, παραδειγματίζονταν γιὰ νὰ ἔχουν μεγαλύτερη πνευματικότητα óôὴ æùþ ôïõò. ÄéÝêñéíáí ïἱ ÍéêïìÞäåéïé στὸí ἅãéï, ôὴí ôáðåéíïöñïóýíç ôïõ, ôὴν óõìðüèåéü ôïõ ðñὸò ôïὺò ðôù ïὺò êáὶ ôáëáéðùñçìýíïõò, ôὴν èåñìþ ôïõ ðßóôç ðñὸò ôὸí Èåü, ἀðïêïìßæïíôáò ἔôóé ôὶò äùñåýò τïõ. Ὁ Èåὸò ôïῦ ἔäùóå ôὸ Üñéóìá νὰ κηρύττῃ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀðïóðῶíôáò ôὴí ðñïóï ὴ ôïῦ ἀêñïáôçñßïõ μὲ τὰ λόγια του. Ἦταν ἕνας ἀðὸ ôïὺò êáëυôέñïõò êþñõêåò ôῆò ἐðï ῆò ôïõ. Ìὲ ôὴí âéïôþ ôïõ καὶ τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς του, ἐντάχθηκε στὸν ἱερὸ λῆρο καὶ σὲ ὅλους τοὺς βαθμοὺς τῆς ἱåñωóýíçò. ὲ ὥñéìç ἡëéêßá ἀíῆëèå óôὸí ἐðéóêïðéêὸ èñüíï ôῆò τοπικῆς ἐκκλησίας τῆς Νικομηδείας ìåôὰ ôὴí êïßìçóç ôïῦ Ἐðéóêüðïõ Êõñßëëïõ. Ἡ ἐðï ὴ ἐêåßíç ἦôáí ðïëý äýóêïëç ãéὰ ôïὺò ñéóôéáíïύò, λόγῳ τῶν φοβερῶν διωγμῶν τῶν ῥωμαίων εἰδωλολατρῶν ἀξιωματούχων, ìὲ ðñῶôï ôὸí αὐôïêñüôïñá Äéïêëçôéáíü. Ἀðὸ ôὸ 303 ἕùò ôü 311 ì.. ïἱ ñéóôéáíïὶ ôῆò Ῥùìáúêῆò Áὐôïêñáôïñßáò ὑðýóôçóáí âáóáíéóôþñéá, ðåῖíá, ëåçëáóßåò êáὶ èáíüôïõò γιὰ τὴν δόξα καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ôὸ 303 μ.χ., êáôὰ ôὸí ἱóôïñéêὸ ÅὐóÝâéï (ἐðßóêïðï Êáéóáñåßáò), ὁ ἅãéός μας ἐìáñôýñçóå ἀöïῦ ἤäç åἶ å îåêéíþóåé ὁ τελευταῖος αὐτὸς μεγάλος διωγμός. ρὶν ἀπὸ τὸ μαρτύριό του, êáôὰ ôὴí Èåßá Ëåéôïõñãßá τῶν Χριστουγέννων, καὶ ἐνῷ οἱ χριστιανοὶ ἦσαν μέσα στὴν ἐκκλησία, ïἱ äéῶêôåò

46 ðåñιέæùóáí μὲ îýëá êáὶ åὔöëåêôá ὑëéêὰ ôὸν íáü, καὶ τοὺς ἔκαψαν ὅλους ζωντανούς. Êáôὰ ôὴí ἡìýñá áὐôὴ óýìöùíá ìὲ ôὴí ðáñüäïóç ôῆò ἀñ áίáò ἐêêëçóßáò ðñáãìáôïðïéïῦíôáí, ἡ êáôþ çóη êáὶ ἡ âüðôéóη ôῶí ðéóôῶí. Ãïíáôéóôïὶ ïἱ ðéóôïß, ὑìíῶíôáò êáὶ äïîïëïãῶíôáò ôὸí Èåü, ἀöïῦ ἀóðüóèçêáí ìåôáîý ôïõò καὶ øüëëïíôáò ôὸí ὕìíï ôῶí ἁãßùí Ôñéῶí Ðáßäùí, ὡäçãþèçêáí óôὸ ìáñôýñéï. Ὁ ἅãéïò êáôýöõãå óôὴí ðüëç ÓçìÜíç ὅðïõ ἐêþñõττå ôὸí ëüãï ôïῦ Èåïῦ. Ὁ Ìáîéìéáíüò, ìáèáßíïíôáò ὅôé ὁ ìáêüñéïò Ἄíèéìïò, εὑñßóêåôáé óôὴ ÓçìÜíç, äéýôáîå åἴêïóé ἔöéððïõò ἄíäñåò íὰ ἀíáæçôþóïõí ôὸí ἅãéï. Óôὸ äñüìï óõíüíôçóáí ἕíá óåâüóìéï ãýñïíôá êáὶ ôὸí ἐñþôçóáí ἐὰí ãíùñßæåé ôὴí ὕðáñîç ôïῦ ἐðéóêüðïõ. ρὶν ôïὺò ἀðïêáëýøåé ôὴí ôáõôüôçôü ôïõ, ôïὺò ἐöéëïîýíçóå óôὸ óðßôé ôïõ, ὡò êáëὸò ðïéìένας, êáὶ ôïὺò ðáñýèåóå äåῖðíï (êïõêéὰ êáὶ øùìß). Ὕóôåñá ôïὺò ἐöáíýñùóå ὅτι ἦταν αὐτὸς ποὺ ἀναζητοῦσαν. Ïἱ óôñáôéῶôåò ãáëïõ çìýíïé ἀðὸ ôὸν ëüãï ôïῦ Åὐáããåëßïõ ðïὺ ôïὺò ἐäßäáîå ὁ ἅãéïò, ἀðεöüóéóáí íὰ ἀíá ùñþóïõí ðßóù, χωρὶς íὰ ôὸí óõëëüâïõí, ëýãïíôáò ὅôé äὲí ìðüñåóáí íὰ ôὸí ἀíáêáëýøïõí. Ὁ ἅãéïò ὅìùò äὲí συνεφώνησε μαζύ τους êáὶ ôïὺò ἠêïëïýèçóå γιὰ íὰ ôὸí ὁäçãþóïõí óôὸí áὐôïêñüôïñá. Êáôὰ ôὴ äéüñêåéá ὅìùò ôῆò ðïñåßáò ôïυò, óὲ ìéὰ ὄ èç ἑíüò ðïôáìïῦ, ôïὺò ἐâüðôéóå óôὸ ὅíïìá ôῆò Ἁãßáò ÔñéÜäïò, êáὶ êáôüðéí ôὸí ὡäþãçóáí ἐíþðéïí ôïῦ áὐôïêñüôïñá - ἀíáêñéôþ. Êáèþò ἦταν ἐíþðéüí ôïõ

47 ὡìïëüãçóå ôþí ðßóôç ôïõ óôὸí ἅγιο Ôñéáäéêὸ Èåὸ êáὶ ὁ Ìáîéìéáíüò, ἀöïῦ ôïῦ ἔδειξε ôὰ σύνεργα τῶν βασανιστηρίων, äéýôáîå ôïὺò äçìßïõò íὰ ôὸí ðåôñïâïëþóïõí êáὶ ὕóôåñá íὰ ôñõðþóïõí ôïὺò ἀóôñáãüëïõò ôïῦ ἁãßïõ ìὲ ðõñáêôùìýíá óßäåñá. αρ ὅλους τοὺς πόνους καὶ τὰ φοβερὰ βασανιστήρια, ὁ ἅγιος δὲν ðôïþèçêå êáé ἐøýëëιæå προσευχόμενος : «Ἐäίøçóåí ἡ øõ Þ ìïõ ðñὸò ôὸí Èåὸí ôὸí ἰó õñüí, ôὸí æῶíôá. Ðüôå ἤîù êáὶ ὀöèþóïìáé τῷ προσώπῳ ôïῦ Èåïῦ ìïõ;» (Ψαλμ. 41,3). Ὁ Ìáîéìéáíόò, ἀöïῦ åἶäå ὅôé æåῖ, äéýôáîå ôïὺò äçìßïõò íὰ ôὸí ôïðïèåôþóïõí óὲ ðõñáêôùìýíï ôñï ὸ ὤóôå íὰ êáïῦí ïἱ óüñêåò ôïõ. Ôüôå, ὡò ἐê èáýìáôïò, ὁ ôñï ὸò ἀêéíçôïðïéþèçêå, êáὶ ïἱ óôñáôéῶôåò, ἔðåóáí.κάτω στὴ γῆ. ÔáñáãìÝíïò ὁ Ìáîéìéáíüò ἀðὸ ôὸ ãåãïíüò, ὡäþãçóå ôüí ἅγιο ἐðßóêïðï óôὴ öõëáêὴ êáὶ ôὴí ἑðïìýíç ἡìýñá äéýôáîå íὰ ôὸí ἀðïêåöáëßóïõí. Êáèὼò ὁäçãïῦνôáí ὁ ἅãéïò ðñὸò ôὸ ôýëïò τοῦ μαρτυρίου του, ἀíåöþíçóå: «Ἰäïý ἐãὼ êáὶ ôὰ ðáéäßá ἅ ìïß ἔäùêåí ὁ Èåüò» (Ἡσ.8,18), ἀíáöåñüìåíïò óôïýò ἁγίους äéó éëßïõò êáýíôåò ìüñôõñåò, ôῆò ἐðáñ ßáò ôïõ.

48 ΑΝΑΓΙΟΝ Ἀαρών 14-21/12* Ἀββακούμ 2/12 Ἀβιμέλεχ 4/11 Ἀβραάμ 9/10 Ἀγαθάγγελος 23/1 Ἀγάθη 5/2 Ἀγαθόκλεια 17/9 Ἀγαθονίκη 13/10 Ἀγαθόνικος 22/8 Ἀγάθων 20/2-8/1-7/8 Ἀγάπη 17/9 Ἀγαπητός 17/4-18/2 Ἀγάπιος 20/9-15/3-21/8 Ἀγγελῆς 1/9-3/12-28/10 Ἀγγέλων ύναξις 8/11 Ἀγλαΐς 19/12 Ἀγνή 21/1 Ἀγριππίνα 23/6 Ἀδάμ 14-21/12* Ἀδριανός 26/8 Ἀθανασία 31/1-9/10-18/4 Ἀθανάσιος -Άθωνίτης 5/7 -Μέγας 18/1-2/5 -Μετεώρων 20/4 -άριος 24/6 -Χριστιανουπόλεως 17/5 Αἰκατερίνη 25/11 Αἰμιλιανός 8/8-18/7 Ἀκάκιος 12/4 Ἀκίνδυνος 2/11-22/8 Ἀκυλίνα 13/6-27/9 Ἀλεξάνδρα 21/4 Ἀλέξανδρος 30/8-28/5 Ἀλέξιος 17/3-9/8 Ἀλκιβιάδης 16/8 Ἀλύπιος 26/11 Ἀμβρόσιος 7/12 Ἀμφιλόχιος 23/11 Ἀνανίας 1/10 Ἀναστασία 22/12-29/10 Ἀναστάσιος 22/1-21/4 Ἀνατολή 26/2 Ἀνατόλιος 3/7 Ἀνδρέας -Ἀπόστολος 30/11 -ρήτης 4/7 -διά Χριστόν σαλός 28/5 -τρατηλάτης 19/8 Ἀνδρόμαχος 12/10 Ἀνδρόνικος 17/5-30/7-12/10 Ἀνθία 15/12 Ἄνθιμος 3/9 Ἄνθοῦσα 27/7 Ἀνίκητος 12/8-7/11 Ἄννα 25/7-9/12-9/9 * ΙΝΗΗ ΕΟΡΗ (ἰσχύει μόνο γιά το ἔτος 2014)

49 Ἀντίπας 11/4 Ἀντώνιος 17/1 Ἀνυσία 30/12 Ἀπόλλων 5/6 Ἀπόστολος 30/6 Ἀργυρῆ 5/4 Ἀργυρός 11/5 Ἄρης 19/12 Ἀριάδνη 18/9 Ἀρίσταρχος 14/4-27/9 Ἀριστείδης 13/9 Ἀριστόβουλος 31/10 Ἀρσένιος 10/11-19/1-8/5-18/8 Ἀρτέμιος 20/10 Αὐξέντιος 13/12 Αὐγουστῖνος 15/6 Ἀχιλλεύς 24/4 Ἀχίλλιος 15/5 Βαβύλας 4/9 Βάκχος 7/10 Βαλλεριανός 22/11 Βαρβάρα 4/12 Βαρθολομαῖος 11/6 Βαρλαάμ 30/5 Βαρνάβας 11/6 Βαρούχ 28/9 Βασίλειος 1/1-12/4 Βασιλίσκος 3/3 Βάσσα 21/8 Βενέδικτος 14/3 Βερονίκη 12/7 Βικέντιος 11/11 Βίκτωρ 11/11 Βλάσιος 11/2 Βονιφάτιος 19/12 Βούκολος 6/2 Γαβριήλ 8/11 Γαλακτίων 5/11 Γεδεών 30/12 Γεράσιμος 20/10-4/3-3/7 Γερβάσιος 14/10 Γερμανός 12/5 Γεώργιος 3/11-8/1-17/1-11/2 -ἐν Μαλεῷ 4/4 -ροπαιοφόρος 23/4 Γλυκερία 13/5 Γρηγόριος -Ἀρμενίας 30/9 -ομέστικος 1/10 -αλαμᾶς 14/11-16/3* -Νεοκαισαρείας 17/11 -εκαπολίτης 20/11 -Νύσσης 10/1 -Θεολόγος 25/1 -ὁ Ε 10/4 -ιναΐτης 6/4 -ιαλόγος Ρώμης 12/4ιόδωρος 5/4-12/10 ιονύσιος -ἐν Ἄθῳ, κτήτωρ 25/6 -Αἰγίνης 17/12-24/8 -Ἀρεοπαγίτης 3/10 -ἐν Ὀλύμπῳ 23/1 -ὁ Ρήτωρ 9/7 ομέτιος 7/8 όμνα 28/12 ομνίκη 8/1 οσίθεος 13/8

50 ούκας 24/4 ωρόθεος 5/6-13/8 Είρηναῖος 23/8 Εἰρήνη 5/5-28/7 Ἑλένη 21/5 Ἐλευθέριος 15/12 Ἐλισάβετ 24/4-5/9 Ἐλισσαῖος 14/6 Ἑλλάδιος 27/5 Ἐλπίδιος 7/3-15/11 Ἐλπίς 17/9 Ἐμμανουήλ 20/3 Ἐμμέλεια 1/1 Ἐπιστήμη 5/11 Ἐπιφάνιος 12/5 Ἑρμῆς 8/3-30/1 Ἑρμιόνη 4/9 Ἑρμόλαος 26/7 Εὔα 14-21/12* Εὐανθία 11/9 Εὐάρεστος 23-26/12 Εὐγενία 24/12 Εὐγένιος 13/12-21/1-5/8 Εὐδοκία 1/3-4/8 Εὐδόκιμος 31/7-5/10 Εὐδοξία 31/1 Εὐδόξιος 6/9 Εὐθαλία 2/3 Εὐθύμιος -Βατοπαιδινός 4/1 -οχειαρίου 9/11 -Ἰβήρων 13/5 -Μέγας 20/1 Εὐλαμπία 10/10 Εὐλάμπιος 10/10 Εὐλόγιος 13/2-27/4 Εὐμένιος 18/9 Εὐνίκη 28/10 Εὔπλος 11/8 Εὐπραξία 25/7 Εὐσέβιος 22/6 Εὐστάθιος 20/9 Εὐστράτιος 13/12 Εὐτύχιος 6/4-7/11 Εὐφημία 16/9-11/7 Εὐφροσύνη 25/9 Εὐφρόσυνος 11/9 Ἐφραίμ 28/1 Ζακχαῖος 20/4 Ζαχαρίας 5/9-8/2 Ζηνᾶς 22/6 Ζηνοβία 30/10 Ζήνων 22/8-28/12 Ζωή 18/12-25/4* Ζωσιμᾶς 24/1 Ἠλίας 20/7 Ἡλιόφωτος 13/7 Ἡρακλείδης 17/9 Ἡράκλειος 9/3-18/5 Ἠσαΐας 9/5 Ἡσύχιος 2/3-7/11 Θαλάσσιος 22/2-20/5 Θαλλέλαιος 20/5 Θαυμάσιος 28/4 Θεαγένης 7/11 Θέκλα 24/9 Θεμιστοκλῆς 21/12 Θεόγνωστος 19/5

51 Θεοδοσία 29/5 Θεοδόσιος 11/1 Θεοδότη 1/11-29/7 Θεοδώρα 11/9-11/2-3/8 Θεοδώρητος 3/3 Θεόδωρος -τουδίτης 11/11-26/1 -τρατηλάτης 8/2 -ήρων 8/3* Θεόκλητος 26/2-1/12 Θεοκτίστη 9/11 Θεόκτιστος 4/1-3/9 Θεόπεμπτος 5/1 Θεοπίστη 20/9 Θεοφάνης 11/10-17/5-19/8 Θεοφανώ 16/12 Θεόφιλος 8/7 Θεοφύλακτος 8/3 Θεράπων 14/5 Θεσπέσιος 20/11-1/6 Θεσσαλονίκη 7/11 Θεωνᾶς 5/1 Θωμᾶς 6/10-27/4 Ἰακώβ 14-21/12* Ἰάκωβος 23/10 Ἰάσων 29/4 Ἰγνάτιος 20/12-14/10 Ἰεζεκιήλ 23/7 Ἱερεμίας 1/5 Ἱερόθεος 4/10-13/9 Ἱερώνυμος 15/6 Ἱλαρίων 21/10-28/3 Ἰορδάνης 6/1 Ἰουλία 18/5 Ἰουλιανή 21/12 Ἰουλίττα 15/7 Ἰουστῖνος 1/6 Ἰσαάκ 14-21/12* Ἰσιδώρα 1/54 Ἰσίδωρος 4/2-14/5 Ἰωακείμ 9/9-2/3 Ἰωάννης -αμασκηνός 4/12 -Θεολόγος 8/5-26/9 -λίμακος 30/3 -ρόδρομος 29/8-7/1 -Ρῶσος 27/5 -Χρυσόστομος 13/11-27/1 Ἰωαννίκιος 4/11 Ἰωάσαφ 26/8-20/4 Ἰωήλ 19/10 Ἰωνᾶς 29/3-21/9 Ἰωσήφ -Ἀριμαθαίας 31/7 -Ἠγιασμένος 22/1 -Θεσσαλονίκης 14/7 -μάρτυς 3/11 -ὁ Μνήστωρ 14/12-21/12* αισάριος 7/10 αλλινίκη 9/5 αλλίνικος 29/7 αλλιόπη 8/6 αλλισθένη 4/10 αλλίστη 1/9 άλλιστος 6/ άνδιδος 9/3-21/1 ασσιανή 7/9

52 έρκυρα 29/4 ήρυκος 15/7 λεόπας 30/10 λεοπάτρα 19/10 λήμης 24/11//23-26/1 οδρᾶτος 21/9 ορνήλιος 13/9 οσμᾶς -Αἰτωλός 24/8 -Ἀναργύρων 1/11-1/7 υπριανός 2/10 υράννα 8/1 υριακή 7/7 υριακός 29/9 ύριλλος 18/1-9/6-11/5 ῦρος 31/1 ωνσταντῖνος 21/5-14/11 ωνστάντιος 26/12 Λάζαρος 12/4*-17/10 Λαυρέντιος 10/8 Λεόντιος 18/6-11/12 Λεωνίδης 15/4 Λογγῖνος 16/10 Λουκᾶς 18/10-7/2 Λουκία 13/12 Λουκιανός 15/10 Λυδία 20/5 Μακάριος 19/1-17/4 Μακεδόνιος 25/4-24/1 Μακρίνα 19/7 Μάμας 2/9 Μάξιμος /8 Μαρδάριος 13/12 Μάρθα 4/6 Μαρία -Αἰγυπτία 1/4-6/4 -Μαγδαληνή 22/7 Μαρίνα 17/7 Μαρίνος 16/12 Μαρκέλλα 22/7 Μάρκελλος 29/12 Μάρκος 7/5-19/1 Ματθαῖος 16/11 Ματρώνα 9/11-20/10 Μαῦρα 3/5 Νεθοδία 5/10 Μεθόδιος 11/5 Μελάνη 31/12 Μελέτιος 12/2-18/1-1/9 Μελίτων 9/3-1/4 Μερκούριος 25/11 Μηνᾶς 11/11 Μηνοδώρα 10/9 Μητροδώρα 10/9 Μητροφάνης 4/6-9/7 Μιχαήλ -Άρχιστράτηγος 8/11-6/9 -υννάδων 23/5 Μόδεστος 16/12 Μύρων 17/8 Μωυσῆς 4/9 Ναθαναήλ 22/4 Ναούμ 1/12 Ναταλία 26/8 Νέαρχος 22/4 Νεῖλος 12/11-16/8 Νεκτάριος 9/11 Νεονίλλα 28/10

53 Νεόφυτος 24/1 Νέστωρ 27/10 Νήφων 11/8-14/6 Νίακνδρος 4/11 Νίκη 16-25/4 Νικήτας 15/9-3/4 Νικηφόρος 2/6-9/2-4/5 Νικόδημος 14/7 Νικόλαος 6/12-22/4* Νίκων 26/11 Νόννα 5/8 Νυμφοδώρα 10/9 Ξανθίππη 23/9 Ξένη 24/1 Ξενοφών 26/1-24/4 Ὄλγα 11/7 Ὀλυμπία 11/5 Ὀλυμπιάς 25/7 Ὀνησιφόρος 9/11-7/9 Ὀνούφριος 12/6-4/1 Ὀρέστης 13/12-10/11 Ὅσιος 27/8 αγκράτιος 9/7 αΐσιος 19/6 αλλάδιος 28/1 ανάρετος 1/5 ανσέμνη 10/6 αντελεήμων 27/7 αρασκευᾶς 1/3 αρασκευή 26/7-14/10 αρθένα 9/1 αρθένιος 7/2-10/7 αρμανᾶς 28/7 ατάπιος 8/12 ατρίκιος 19/5 άτροκλος 18/8 αῦλος 29/6-28/7 αφνούτιος 19/4-25/9 αχώμιος 15/5 ελαγία 4/5-8/10-23/7 ερπατούα 1/2 έτρος 29-12/6 ίστεις 17/9 λάτων 18/11-4/4 λούταρχος 5/6 οιμήν 27/8 ολύδωρος 3/9 ολύκαρπος 23/2 ολυξένη 23/9 ολυχρονία 4/11 ολυχρόνιος 7/10 ορφύριος 26/2-9/11 ουλχερία 10/9-17/2 ρίσκιλλα 13/2 ρόβος 12/10 ρόκλα 27/10 ρόκλος 20/11 ροκόπιος 8/7-27/2 ροσδόκη 4/10 ρόχορος 28/7 ύρρος 1/6 Ραφαήλ 8/11-22/4* Ραχήλ 14/12-21/12* Ρεβέκκα 14/12-21/12* Ρηγῖνος 25/2 Ρωμανός 1/10-18/11-16/2 Ρωμύλος 15/3-18/9 άββας 5/12-24/4-7/4

54 αλώμη 3/8 αμψών 27/6 αμουήλ 20/8 αμψών 27/6 αράντης 16/8 άρρα 14/12-21/12* εβαστιανή 24/10 εβαστιανός 18/12 εραπίων 5/4-24/5-21/3 εραφείμ 6/5-2/1-19/7-4/12 έργιος 7/10 ίαλς 30/7 ίλβεστρος 2/1 ιλουανός 30/7-24/9 ίμων 10/5-28/12 ισώης 6/7 μάραγδος 9/3 ολομονή 1/8 ολομών 14/12-21/12* ουζάννα 15/3 οφία 17/9 πυρίδων 12/12 ταμάτιος 3/2-16/8 τέφανος 27/12-2/8 τυλιανός 26/11 υγκλητική 5/1 υμεών -Ἀδελφόθεος 27/4 -Θεοδόχος 3/2 -Θεσσαλονίκης 15/9 -N. Θεολόγος 12/10 -τυλίτης 1/9 -Χιλιανδαρίου 13/2 υνέσιος 26-23/5 ωκράτης 21/10-28/11 ωπάτρα 9/11 ωσάννα 15/12 ωφρόνιος 11/3-8/12-18/8 αβιθᾶ 25/10 αϊσία 8/10 αράσιος 25/2 ατιανή 12/1 ηλέμαχος 1/1 ιμόθεος 22/1-16/8 ιμόλαος 15/3 ίτος 25/8-2/4 ριαντάφυλλος 8/8 ρόφιμος 14/4-19/9 ρύφων 1/2 ύχων 16/6 Ὑάκινθος 3/7 Ὑπάτιος 31/3 Ὑπομονή 13/3-29/5 Φαεινή 18/5 Φανούριος 27/8 Φεβρωνία 25/6 Φιλάδελφος 10/5 Φιλαλήθης 14/9 Φιλάρετος 1/12 Φιλεταῖρος 30/12 Φιλήμων 22/11 Φίλιππος 14/11-11/10 Φιλοθέη 19/2 Φιλόθεος -ἐν Ἄθῳ, κτήτωρ 24/1 -όκκινος 11/10 -πρεσβύτερος 15/9

55 Φιλονίλλη Φιλούμενος Φίλων Φλωρέντιος Φλῶρος Φοίβη Φωκᾶς Φωτεινή Φώτιος Χάϊδω Χαράλαμπος Χάρις 11/10 29/11 24/1 13/10 18/8 3/9 22/9-23/7 26/2-19/12 6/2 1/9 10/2 28/1 Χαριτίνη 5/10 Χαρίτων 28/9-1/6 Χιονία 16/4 Χρῆστος 12/2-5/8 Χριστίνα 24/7 Χριστόδουλος 16/3-21/10 Χριστοφόρος 9/5 Χρύσανθος 19/3-20/8 Χρύσαφος 25/10 Χρυσῆ 30/1-13/10 Χρυσόγονος 22/12 Ὡραιοζήλη 26/7

56 χρησιμα τηλεφωνα Ὁνοματεπώνυμο: ηλέφωνο: Ἱερᾶ Μητρόπολις Ἱερός Ναός ηλεομοιότυπο Αἴθουσα συσσιτίου

57 χρησιμα τηλεφωνα Ὁνοματεπώνυμο: ηλέφωνο:

58 χρησιμα τηλεφωνα Ὁνοματεπώνυμο: ηλέφωνο:

59 Χρήσιμες Ιστοσελίδες Ἰστοσελίδα:

60 ΗΜΕΙΩΕΙ

61 ΗΜΕΙΩΕΙ

62 ΗΜΕΙΩΕΙ

63 ΗΜΕΙΩΕΙ

64 τοιχεία ἐπικοινωνίας: Ἱερός Ναός Ἀγίας Βαρβάρας Γρηγορίου Λαμπράκη Ἄνω ούμπα - Θεσσαλονίκη Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Θεσσαλονίκης Ieros Naos Agias Varvaras ο ἑορτολόγιο τσέπης τοῦ ἔτους 2014, σχεδιάστηκε, συντάχθηκε καὶ δημιουργήθηκε ἐξ ὀλοκλήρου στὸ γραφείο Ἡλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν - Γραμματεία τοῦ νευματικοῦ έντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Θεσσαλονίκης. υπώθηκε σε ἀντίτυπα σε χαρτί velvet 125gr. ἀπὸ τὸ τυπογραφείο άββας Ἡλιᾶδης

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 2 0 1 5 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: 8 Ἡλίου κύκλοι: 19 ελήνης κύκλοι: 18 ελήνης θεμέλιον: 13 Κρεωφαγίας ἡμέραι: 40

Π Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 2 0 1 5 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: 8 Ἡλίου κύκλοι: 19 ελήνης κύκλοι: 18 ελήνης θεμέλιον: 13 Κρεωφαγίας ἡμέραι: 40 Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 0 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: Ἡλίου κύκλοι: ελήνης κύκλοι: ελήνης θεμέλιον: ρεωφαγίας ἡμέραι: 0 ὸ ριῴδιον ἄρχεται: Ἡ Ἀπόκρεω: Ἡ Μεγ. εσσαρακοστή ἄρχεται: Ὁ Εὐαγγελισμός: Νομικὸν Φάσκα: Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Ημερολόγιο 2013 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Θέος Θεοδόσης Τηλ.: 210 5021987-6974009294 Αντιπρόεδρος: Ντουράκης Νίκος Τηλ.: 6944599934 nntour@hotmail.com Γεν. Γραμματέας: Μπλέτσα Ελένη Τηλ.: 210 2132822-6977378707

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα Δευτέρα

Δευτέρα Δευτέρα Ημερολόγιο 202 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 27η εβδομάδα Δευτέρα 4 2 Δ Ματθαίου Κοσμά & Δαμιανού των Αναργύρων 3 Κατάθεσις εσθήτος Υακίνθου, Θεοδότης μαρτ., Θεοτόκου, Ανατολίου Κων/πόλεως, Ιουβεναλίου Ιεροσ. Ιωακείμ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π. Ο Παρθενώνας, Οκτώβριος 139 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ Θεοκτίστου οσίου Θεοδοσίου Κοιν. - Αγαπίου οσίου Αθανασίου & Κυρίλλου πατρ. Αλεξανδρείας Γρηγορίου Θεολόγου - Αυξεντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 AFIERΩΜΕΝΟ τήν ἐπέτειο συμπληρώσεως πενήντα ἐτῶν (1966-2016) ἀπό τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἀποκατάστασης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ αναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς άρου ἀπό τόν Ἀρχιτέκτονα, Ἀρχαιολόγο καί Ἀκαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡμερολόγιον 2013. Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡμερολόγιον 2013. Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Ἡμερολόγιον 2013 Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Ἀργία, Μ. Ἁγιασµός)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΔΙΩΓΜΟΙ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΔΙΩΓΜΟΙ ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙ ΩΝΑΝΙΑ - ΑΜΜΟΧΩΟΥ ΕΛΗΙΑ & ΙΩΓΜΟΙ Ἡμερολόγιον 2015 ΙΩΓΜΟΙ ΕΡΜΑ ΑΕΝΑΗ ΗΓΗ ΥΝΕΕΙΑ ΑΙ ΥΝΕΧΕΙΑ* οῦ Νίκ. Γρ. Ζαχαρόπουλου ὁμότ. αθηγητῆ τοῦ ΑΘ, ιευθυντῆ τοῦ Μεταπτυχιακοῦ ρογράμματος Θεολογικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 14,000 νηπίων ὑπὸ Ἡρώδου ἀνερεθέντων ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ὁσ. Συγκλητικῆς

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙΣ ΚΩΝΣΑΝΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 3 ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙΣ ΚΩΝΣΑΝΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 4 «όν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἰανουάριος 2016 Δεκ. 21/3 ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἰουλιανῆς μάρτυρος Δεκ. 28/10 MΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 20,000 μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ἡ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων MΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αλεξανδρου Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τήν

Διαβάστε περισσότερα

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ.

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ. να θυμηθώ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Εθνική γιορτή 27 28 29 30 31 Τετάρτη 1 Μαρτίου Ευδοκίας οσιομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

γοητεία µε φόντο τον αιθέρα

γοητεία µε φόντο τον αιθέρα Εφηµερίδα «Καληµέρα κυρά-γη» Χατζηανέστη, 00 ράµα Τηλ. /Φαξ: 0 email: ecodrama@otenet.gr ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ γοητεία µε φόντο τον αιθέρα 0 Οικολογική Κίνηση ράµας Εφηµερίδα «Καληµέρα κυρά-γη» Χατζηανέστη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Αδελφότητα Ιερομνημιτών Ιωαννίνων

Αδελφότητα Ιερομνημιτών Ιωαννίνων Αδελφότητα Ιερομνημιτών Ιωαννίνων KΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15, 105 52 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-2430112, 6974045719 Fax. 210-2430112 email: info@ieromnimi.gr / www.ieromnimi.gr Xωριό μου όμορφο μικρό, πατρίδα του Κρομμύδα κι

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικά κτήρια της Εθνικής Τράπεζας

Ιστορικά κτήρια της Εθνικής Τράπεζας Ιστορικά κτήρια της Εθνικής Τράπεζας ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Στο ημερολόγιο του, ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, συνδέει χαρακτηριστικά και εμβληματικά καταστήματα της ΕΤΕ με τις πόλεις που ανήκουν.

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓΙΟΥΣ MA ΡΤΥΡΑΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Ε Γ Κ Ο Λ Π Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΟΣΙΟΥΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεμβριά2015. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΜΒΡΙΑΣ Τάσου Οκκαρίδη 8 2842 Τεμβριά, Λευκωσία Τηλ.: 22932427, Φαξ: 22932431

Τεμβριά2015. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΜΒΡΙΑΣ Τάσου Οκκαρίδη 8 2842 Τεμβριά, Λευκωσία Τηλ.: 22932427, Φαξ: 22932431 , Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου ς, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος Χωριό του Κλάριου ή του Καρκώτη, είναι η ή για να επικαλεστούμε τον Κυπριανό,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο 2014-2015. Ο Τέλης. Αλληλεγγύη. Χαρά Χριστούδια, 8 χρόνων, Γ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ημερολόγιο 2014-2015. Ο Τέλης. Αλληλεγγύη. Χαρά Χριστούδια, 8 χρόνων, Γ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ημερολόγιο 0-0 Ο έλης κάνει την Αλληλεγγύη πράξη! Χαρά Χριστούδια, χρόνων, Γ ημοτικό χολείο Αγλαντζιάς, Αγαπημένοι μου φίλοι Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, καταφέρατε να με εντυπωσιάσετε με τις ζωγραφιές

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Λατρευτικό Ενοριακό Πρόγραμμα Μηνός Αυγούστου Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Η πρόοδος του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, ήτοι η έξοδος αυτού εκ του ιερού Παλατιού εις την Πόλιν. Των αγίων Επτά Μαρτύρων Παίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2012 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων. Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ὁ Α. Ὁ Σεβασμιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιον 2012 Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 3

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 3 ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 3 Τὸ Ὅραμα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἡ κατὰ μεσημβρίαν εἰς τὸν οὐρανὸν ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, «Ἐν Τούτῳ Νίκα» (τοιχογραφία Ραφαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ. Ἀφιερώνεται στούς μακαρίους καί ἀοιδίμους κτίτορες τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας.

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ. Ἀφιερώνεται στούς μακαρίους καί ἀοιδίμους κτίτορες τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας. ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ Ἀφιερώνεται στούς μακαρίους καί ἀοιδίμους κτίτορες τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας. ημερολογιον 2009 Οἱ ἐφηµέριοι καί οἱ συνεργάτες τῆς Ἐνορίας εὔχονται σέ ὅλους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ημερολόγιο 2012

Η ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ημερολόγιο 2012 Η ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ημερολόγιο Ταμπούρια Πειραιά Θερμά ευχαριστούμε την κα Αλίκη Βακιρτζή και τον κ. Τάσο Αβέρωφ για τη δυνατότητα που μας έδωσαν να παρουσιάσουμε μικρό μόνο μέρος του υλικού της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Παρατηρήσεις / Διευκρινήσεις: Σύμφωνα με την προκήρυξη, σε κάθε τάξη, βραβεύεται περί του 15% του τελικού αριθμού των συμμετεχόντων. Με βάση τις τελικές συμμετοχές, ανά τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α. Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Τ ό φετινό ἡμερολόγιο τῆς Ἑνώσεώς μας εἶναι ἀφιερωμένο στό Βλαχόφωνο Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Βλάχοι, γνήσιοι καί ἀκμαῖοι Ἕλληνες, μέ πλουσιότατη

Διαβάστε περισσότερα

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ τούς ἐν Γορτύνῃ μαρτυρήσαντας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΕ 2010 Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ..ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1 Αραβανή Νίκη 2 2645022971 2 Αρβανίτης Ζώης 3 2645025402 3 Ασπρογέρακα Βασιλική 1 2645024824 4 Βουκελάτος Θωµάς 3 2645023833 5 Βούλγαρη Άννα 2 2645021825 6 Γράψας

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ Τ Π Ε Τ Θ Τ Ν Ο Ι Ε Ρ Ε Α

Α/Α ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ Τ Π Ε Τ Θ Τ Ν Ο Ι Ε Ρ Ε Α ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΟ ΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΣΟΤ Ν. ΜΑΓΝΗΙΑ Α/Α ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ Τ Π Ε Τ Θ Τ Ν Ο Ι Ε Ρ Ε Α 1. 1 ο π. Θεόδωρος Πρίντζος Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Βόλου 2. 2 ο π. Θεόδωρος Πρίντζος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΥΣ 2013. Ἀφιέρωμα. εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΕΤΟΥΣ 2013. Ἀφιέρωμα. εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Ἀφιέρωμα εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην κυρόν ΝΙΚΟΔΗΜΟΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη

δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη Βελβεντό - Αξιοθέατα Ευρύτερη Περιοχή (οδηγός & υπόµνηµα) Προτεινόµενες ιαδροµές (χάρτες διαδροµών) velvento.gr σύντοµος οδηγός επισκέπτη 1 velvento.gr σύντοµος

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ έ μεγάλη χαρά ἐπικοινωνῶ καί ἐφέτος μαζί σας, θέλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ 2. ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ-ΚΕΡΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 3. ΠΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2012 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2012 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 20 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΕΚΚΛ ΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2 0 1 5 ἀπὸ τοῦ Σωτηρίου Ἔτους τῆς κατὰ Σάρκα Γεννήσεως τοῦ ΑΝΑΡΧΟΥ, ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ. ΙΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 104 ΑΖΙΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ992152 07077003148 7/7/1970 5694211 83 2 104 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΩΝΝΤΙΝΟΣ ΑΚ996120 16/10/1983 37 4 104 ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΗΣ ΑΑ429440 17108802780 17/10/1988

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.)

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Την ημέρα που έλαβε χώρα η ταφή του Χριστού, κατά το σούρουπο της Μεγάλης Παρασκευής, ο ευαγγελιστής Ματθαίος

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΙΤΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΠΑΛΑΜΑ Σ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ Ορθο Ορθο - Ορθο Ορθο ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟ Ε.Σ.Υ. ΣΟΦΑΔΕΣ Ενημέρωση /0/0 Αποστολός Δημήτριος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ...Κάν ἡμεῖς αὐτοί ἤ Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ, εὐαγγελίζεται ὑμῖν, παρ ὁ εὐαγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλάτας Α 8-11) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ +ΑΡΧ/ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ MON ΠΑΡ FRI ΤΡΙ TUE ΠΕΜ THU ΤΕΤ WED ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, 29 Ιανουαρίου 2014

ΕΥ MON ΠΑΡ FRI ΤΡΙ TUE ΠΕΜ THU ΤΕΤ WED ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, 29 Ιανουαρίου 2014 0 0 Σάββας Τρύφωνος Αθηένου, Ιανουαρίου 0 Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, Ιανουαρίου 0 Επιστηµονικό όνοµα: Ophrys flavomarginata (Renz) Η Baumann & Kǜnkele Σέπαλα πράσινα. Χείλος χρώµατος καφέ, καλυπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή της Μαρίας Βασιλειάδου και βασίστηκε σε δική της ιδέα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή της Μαρίας Βασιλειάδου και βασίστηκε σε δική της ιδέα. Copyright: ΚΕ.Δ.Α. Υπεύθυνες έκδοσης: Μαρία Παυλή-Κορρέ, Πιέρα Λευθεριώτου Επεξεργασία υλικού, επιμέλεια εντύπου: Μαρία Παυλή-Κορρέ, Πιέρα Λευθεριώτου Δημιουργικό: Πέτρος Παπαπέτρος Παραγωγή εντύπου: ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ι Ο Σ Α Υ Ι Σ Ι Κ Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν Ι Ο Τ Λ Ι Α Ν Ο Ν Π Α Λ Α Ι Ο Ν Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Κ Ο Ν

Α Γ Ι Ο Σ Α Υ Ι Σ Ι Κ Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν Ι Ο Τ Λ Ι Α Ν Ο Ν Π Α Λ Α Ι Ο Ν Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Κ Ο Ν Α Γ Ι Ο Α Υ Ι Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 0 Ι Ο Τ Λ Ι Α Ν Ο Ν Α Λ Α Ι Ο Ν Λ Ε Ι Ο Τ Ρ Γ Ι Ο Ν "άντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω" (Α ορ., ιδ, 0) Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 0 ( ϊιη') Ἰνδικτιών: Ἡλίου

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ και ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ὁ Μαντινείας καὶ Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013)

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, T.K. 54 250, ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2310 303.216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: WWW.AGKYRIAKI.GR, ΕMAIL: AGKYRIAKI@GMAIL.COM Λατρευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Όταν ένα έργο, είμαστε σίγουροι, ότι δεν γράφτηκε από αυτόν με το όνομα του οποίου παραδίδεται, λέγεται: A. Nόθο Β. Αμφιβαλλόμενο Γ. Ανώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα ονόματα των φοιτητών Α' έτους σπουδών έως πτυχίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα