Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Εἰκόνα ὀπισθοφύλλου:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Εἰκόνα ὀπισθοφύλλου:"

Transcript

1 ΕΟΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἠ Ἱερᾶ Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου σέ ψηφιδωτό. Ἔργο τῶν μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς αναγίας τοῦ Ἕβρου. Φυλάσεται στό Ἐπισκοπείο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Εἰκόνα ὀπισθοφύλλου: Tό ἐσωτερικόν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἀγοράζοντας ἔνα ἀπό τὰ ἑορτολόγια τσέπης τοῦ ἔτους 2014, προσφέρετε στὴν στήριξη καὶ στὴν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ ἐνοριακοῦ μας συσσιτίου.

2 Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. α. ὸν συνάναρχον Λόγον. ῆς ριάδος τὴν δόξαν ἀνακηρύττουσα, ἐν τῷ λουτρῷ τρεῖς θυρίδας ὑπεσημήνω σοφῶς, κοινωνίαν πατρικὴν λιποῦσα πάνσεμνε, ὅθεν ἠγώνισαι λαμπρῶς, ὡς παρθένος εὐκλεής, Βαρβάρα Μεγαλομάρτυς. Ἀλλὰ μὴ παύση πρεσβεύειν, ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

3 Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ. αχὺ προκατάλαβε. Ὡς φοῖνιξ ἐξήνθισας, τὴ Ἐκκλησία Χριστοῦ, καρποὶς τοὶς τῶν λόγων σου, τῶν εὐσεβῶν τᾶς ψυχᾶς, ἐκτρέφων ἐν χάριτι ὅθεν καὶ ἐναθλήσας, άτερ Ἄνθιμε χαίρων, ὤφθης Ἱερομάρτυς, εὐκλεὴς τοῦ ωτῆρος, ὦ πρέσβευε δεόμεθα, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

4 O ΑΝΑΓΙΩΑΟ ΜΗΡΟΟΛΙΗ ΘΕΑΛΟΝΙΗ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟ

5 Ὁ αναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ..ανθιμος (κατὰ κόσμον ιονύσιος) Ρούσσας τοῦ ημητρίου, ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1934 στὴν αλμώνη ύργου Ἠλείας. Ἐπεράτωσε τὶς ἐγκυκλίους σπουδές του τὸ 1952 ὁπότε καὶ ἐπέτυχε χωριστὰ στἰς εἰσιτήριες ἐξετάσεις τῆς Φιλοσοφικῆς καῖ τῆς Νομικῆς χολῆς τοῦ ανεπιστημίου Ἀθηνῶν. ὸ 1974 στὶς 13 Ἰουλίου, ἐκλέγεται ἀπό τὴν Ἱερᾶ ύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, ραϊανουπόλεως καὶ αμοθράκης. τὶς 30 Ἰουλίου 1974 ἐνθρονίζεται στὴν Ἀλεξανδρούπολη. Ὁ αναγιώτατος εἶναι ἔνας ἀπὸ τούς πολυγραφώτατους συγχρόνους ἱεράρχες, καθώς συνέγραψε καὶ ἐξέδωσε 13 πολυσέλιδα βιβλία καὶ 18 μελέτες, ἀκολουθίες καὶ ἄρθρα ἐκκλησιαστικῶν, θεολογικῶν καὶ ἐθνικῶν θεμάτων. ὴ ευτέρα 26 Ἀπριλίου 2004 ἡ σεπτή Ἱεραρχία τὸν ἐξέλεξε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καὶ ἡ ἐνθρόνιση ἔγινε στίς 18 Ἰουνίου 2004 ἡμέρα αρασκευή.

6 Ἀñ éåñáôéêὲò åὐ ὲò ôïῦ ÐáíáãéùôÜôïõ Ìçôñïðïëßôïõ Èåóóáëïíßêçò ê.ê. Ἀíèßìïõ. Ἀãáðçôïß ìïõ ἀäåëöïß êáὶ ðáéäéü ìïõ ôῆò ἐíïñßáò ἁãßáò ÂáñâÜñáò ἄíù Ôïýìðáò Èåóóáëïíßêçò. áßñåôå ἐí Êõñßῳ. Ìὲ ôὴí ἔêäïóç êáὶ êõêëïöïñßá ôïῦ ðáñüíôïò Ἡìåñïëïãßïõ ôῆò Ἐíïñßáò óáò ãéὰ ôὸí ðñïóåããßæïíôá êáéíïýñãéï ñüíï 2014, ðïὺ åἶíáé ἀöéåñùìýíï στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ἄνθιμο ἐπίσκοπο

7 Νικομηδείας, εὐρίσκω τὴν εὐκαιρία íὰ ἀðåõèýíù ðñὸò ὅëïõò óᾶò, ἐãêüñäéåò ðáôñéêὲò Åὐ Ýò ãéὰ íὰ åἶíáé êáὶ ôὸ ἔôïò áὐôὸ åἰñçíéêü, ὑãéåéíὸ êáὶ ðëïýóéï óὲ åὐëïãßåò ἀðὸ ôὸí ñéóôὸ êáὶ ôὴí Ἐêêëçóßá, ὥóôå ὅëïé ìáò äéὰ ôῶí ðñåóâåéῶí ôῆò Êõñßáò Èåïôüêïõ, íὰ ἀãùíéæþìåèá ãéὰ ôὴí ἀñåôὴ êáὶ ôὴí ἁãéüôçôá. Åὔ ïìáé ἰäéáßôåñá óôὰ ðáéäéü ìáò êáὶ óôïὺò íýïõò ìáò, ðïὺ åἶíáé ἡ ἐëðßäá ãéὰ ôὸ ìýëëïí ôῆò Ðáôñßäïò ìáò, íὰ ðñïïäåýïõí êáôὰ ðüíôá, íὰ ôïὺò ðñïóôáôåýῃ ὁ Èåὸò ἀðὸ ôïὺò ìýñéïõò êéíäýíïõò ðïὺ ôïὺò ðåñéêõêëþíïõí, íὰ åἶíáé êïíôὰ óôïὺò ãïíåῖò ôïõò êáὶ íὰ ἔ ïõí ἐðéôõ ßåò óôὰ ìáèþìáôü ôïõò êáὶ óôὶò óðïõäýò ôïõò.

8 Êáὶ ðñὸ ðüíôùí íὰ ìὴ ëçóìïíïῦí ðïôὲ ôὴí ἀãüðç ôïῦ ñéóôïῦ êáὶ ôῆò Ἐêêëçóßáò ðïὺ ôïὺò èýëïõí ðüíôïôå êïíôü ôïõò, ìýóῳ ôῆò Ἐíïñßáò ôïõò, ὁ äὲ ἅãéïò Ôñéáäéêὸò Èåὸò íὰ ἀíáäåéêíýῃ ἄîéïõò êáὶ ἱêáíïὺò ðïëëïὺò ëåéôïõñãïὺò êáὶ äéáêüíïõò ôῆò Ἐêêëçóßáò Ôïõ. Êáëὴ êáὶ åὐëïãçìýíç ñïíéü Ἔôç ðïëëü. Åὐ Ýôçò Ï ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÇÓ Ï ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÁÍÈÉÌÏÓ

9 ΑΦ Ι Ε Ρ Ω Ι Ἀγαπητέ ἀναγνώστη. «Ἀγάπῃ φλεγόμενος τοῦ σοῦ εσπότου καλῶς διήνυσας τοὺς μεγίστους ἀγῶνας τοῦ μαρτυρίου σου, Μάκαρ Ἄνθιμε». ὸ παρὸν ἐορτολόγιο τσέπης τοῦ σωτηρίου ἔτους 2014 εἶναι ἀφιερωμένο στὴν μνήμη ἑνός μεγάλου ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός, τοῦ ἁγίου Ἀνθίμου, ἐπισκόπου Νικομηδείας (περιοχὴ Βιθυνίας), ὁ ὁποῖος ἐλάμπρυνε μὲ τὴν παρουσία καὶ τὸ μαρτύριό του τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐνεγράφη στὸ ἁγιολόγιό της σάν ἔνας ἀκόμη κρίκος στὴν χρυσῆ ἀλυσίδα τῶν Μαρτύρων ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἁγιοκατατάξεώς του. Ὁ ἅγιος Ἄνθιμος ἔζησε κατὰ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς χρόνους, τότε ποὺ ἤκμαζε ἡ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτορος ιοκλητιανοῦ. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ δέχτηκε ὁ χριστιανικὸς κόσμος δύο μεγάλους διωγμοὺς εἰς βάρος του. λῆθος μαρτύρων κατὰ τὸν συναξαριστή, μαρτύρησαν γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν Αγία. Ἕνας ἐξ αὐτῶν ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Ἄνθιμος. Γεννημένος ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς, μεγάλωσε διαβάζοντας τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ κάνοντάς την

10 πράξη στή ζωή του ἔγινε ἀγαπητὸς ἀπὸ τοὺς Νικομήδειους. ὲν ὑπῆρξαν πόθος του, οὔτε ὁ πλούτος οὔτε ἡ δόξα. Ἐπιθυμοῦσε τὴν φώτιση τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου νεύματος. ιακρινόταν γιὰ τὴν πολυμάθειά του και γιὰ τὸ κηρυκτικό του χάρισμα. Ἔτσι πλήθη λαοῦ συνέρρεαν νὰ ἀκούσουν τὸν λόγο του καὶ νὰ ξεδιψάσουν στὰ γάργαρα νερὰ τοῦ θεῖου λόγου. τὶς ὁμιλίες του ἐπικεντρωνόταν συχνὰ στὴν μητέρα ὅλων τῶν ἀρετῶν, τὴν ἀγάπη. Μετὰ τὴν εἰς ύριον ἐκδημία τοῦ προκατόχου του, ὁ πιστὸς λαὸς ζητοῦσε νὰ ἀναλάβει τὸ πηδάλιο τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας τῶν Νικομηδίων ὁ Ἄνθιμος. αὶ ὁ ύριος, ποὺ ἀπαντᾶ σὲ κάθε εὐσεβῆ πόθο τῶν παιδιῶν ου, ἀπάντησε καὶ στὸ αἴτη,ά τους αὐτὸ χαρίζοντάς τους ποιμενάρχη τὸν ἐκλεκτό ἐργάτη τοῦ θείου ἀμπελῶνα, τὸν Ἄνθιμο, ὁ ὁποῖος ποίμανε τὸ ποίμνιό του μὲ θυσιαστικὴ ἀγάπη. Ὅμως τὸ καράβι τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο πάντοτε κλυδωνίζεται, ἀλλὰ ποτὲ δὲν καταποντίζεται, ἔμελλε νὰ δοκιμαστεῖ σκληρὰ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά. Ἕνας νέος διωγμός, τὸν ὁποῖο ἐξαπέλυσε ὁ αὐτοκράτωρ Μαξιμιανὸς αὐτὴ τὴ φορά, ἦλθε νά «σινιάσῃ τὸ λογικὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ ὡς τὸν σῖτον» καὶ νὰ ζυγίσει τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη τῶν Χριστιανῶν. Ὁ ἐπίσκοπος Ἄνθιμος ὡς πρότυπο ποιμένος κατὰ τὴν θεόπνευστη παραγγελία τοῦ Ἀπ. αύλου,

11 «ὡς κοπιῶν γεωργός, πρῶτος τῶν καρπῶν μετέλαβεν». Ἀφοῦ δίδαξε μὲ ζῆλο τοὺς πστοὺς, σφράγισε τὴν διδασκαλία τῶν λόγων μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ αἴματος. υνελέφθη καὶ ἔπειτα ἀπὸ σκληρὰ βασανιστήρια ἐτελειώθη δι ἀποκεφαλισμοῦ τὴν 3ην επτεμβρίου τοῦ ἔτους 303 μ.χ. Ἡ φήμη τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου δὲν ἄργησε νὰ ἐξαπλωθεῖ σὲ ὅλον τὸν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ κόσμο καὶ τιμᾶται ἡ ἱερά του μνήμη στὶς 3 επτεμβρίου. ὴν ἡμέρα αὐτὴ ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του καὶ ὁ αναγιώτατος Μητροπολίτης μας ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου. ὸ ὄνομά του τὸ ἔλαβε κατὰ τὴν εἴσοδό του στὴν ἱερωσύνη. Ἀπὸ τότε δηλαδὴ ποὺ ἀφιέρωσε ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του στὴ διακονία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπὸ τὸ πολυδιάστατο καὶ πολυσχιδὲς ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας. αὶ, ἐπειδὴ τιμὴ ἁγίου σημαίνει μίμηση τοῦ ἁγίου, μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου ἄς ἀγωνιστοῦμε ὁ καθένας μας ξεχωριστὰ καὶ ὅλοι μαζὶ σὰν σῶμα Χριστοῦ τὸν καλὸ ἀγῶνα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης στοιχιζόμενοι πίσω ἀπό τὸν ἀγωνοθέτη ύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν φάλαγγα τῶν ἁγίων Μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι πρῶτοι ἔφθασαν στό λιμάνι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκεῖ καρτεροῦν καὶ ὅλου ἐμᾶς. Ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος νὰ προστατεύει τὸ ποίμνιο τῆς ἐνορίας μας καὶ νὰ κάνουμε πράξη τὴν ἀρετή ποὺ ἔκανε ἐκεῖνος πράξη στὴ ζωή του καὶ ἔγινε ἅγιος, τὴν ἀγάπη.

12 πασχαλια Ἀπριλίου Ἀπριλίου Μαΐου Ἀπριλίου Ἀπριλίου Ἀπριλίου Ἀπριλίου Μαΐου Ἀπριλίου Ἀπριλίου Μαΐου

13 πασχαλιον 2014 βιδ Ἰνδικτιῶνος 7. Ἡλίου κύκλοι 18. ελήνης κύκλοι 17. ελήνης θεμέλιον 10. αραμονὴ Χριστουγέννων ἡμέρα ρίτη. ρεοφαγίας ἡμέραι 61. ὸ ριῴδιον ἄρχεται 9 Φεβρουαρίου. Ἑωθινὸν ια. Ἦχος πλ. δ. Ἡ Ἀπόκρεως 23 Φεβρουαρίου. Ὁ Εὐαγγελισμός, ρίτη Νηστειῶν. Νομ. Φάσκα, Μεγ. αρασκευή. Λατίνων άσχα, 20 Ἀπριλίου. ὸ ἅγιον άσχα, 20 Ἀπριλίου. Ἡ Ἀνάληψις, 29 Μαΐου. Ἡ εντηκοστή, 8 Ἰουνίου. υριακὴ ἁγ. άντων, 15 Ἰουνίου. Νηστεία ἁγ. Ἀποστόλων, ἡμ. 13. Ἡ μνήμη αὐτῶν υριακή.

14 νηστειεσ τησ εκκλησιασ α) άθε ετάρτη καὶ αρασκευή. β) ὴν Μεγάλη εσσαρακοστή. (Ἀπό τήν αθαρά ευτέρα μέχρι καὶ τὸ Μέγα άββατο) γ) ῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. δ) ὸν εκαπενταύγουστο. (Ἀπὸ τὴν 1η ἕως τὶς 14 Αὐγούστου) ε) ὴν εσσαρακοστὴ τῶν Χριστουγέννων. (Ἀπὸ τὶς 15 Νοεμβρίου μέχρι καὶ τὶς 24 εκεμβρίου). ΑΑΛΥΙ ΕΙ ΑΝΑ αταργοῦμε τὴ νηστεία καὶ τρῶμε ἀπ ὅλα, ἔστω κι ἂν εἶναι ετάρτη ἤ αρασκευή, στὶς ἐξῆς περιόδους: α) Ἀπό τὶς 25 εκεμβρίου μέχρι 4 Ἰανουαρίου β)ὴν 1η ἐβδομάδα τοῦ ριωδίου. (Μετὰ τὴν υριακή ελώνου & Φαρισαίου) γ) ὴν ἐβδομάδα τῆς ιακαινησίμου. δ) ὴν ἐβδομάδα τοῦ Ἁγίου νεύματος.

15 καταλυσισ οινου και ελαιου ατάλυση οἰνου καὶ ἐλαίου (κατά τὴν ετάρτη καὶ αρασκευή) ἔχουμε κατὰ τὶς ἐξῆς ἡμερομηνίες: Ἰανουάριος: Φεβρουάριος: 8, 10, 11, 17, 24. Μάρτιος: Ἀπρίλιος: Μάϊος: Ἰούνιος: Ἰούλιος: Αὐγουστος: επτέμβριος: Ὀκτώβριος: Νοέμβριος: εκέμβριος: 11, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 30. 9, , 25, 30. 2, 8, 15, 21, 25. 8, 11, 30. 1, 2, 17, 20, 22, 25, 26, , 6, 9, 13, 20, 23, 26. 6, 18, 23, 26. 1, 8, 12, 13, 16, 25, 30 4, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 20.

16 ΑΑΛΥΙ ΙΧΘΥΟ ατάλυσις ἰχθύος γίνεται στὶς ἐξῆς περιόδους, ἔστω καὶ ἄν συμπέσει ἡ ἑορτὴ ετάρτη ἢ αρασκευή. α) 7 Ἰανουαρίου. β) 2 Φεβρουαρίου. Ὑπαπαντή τοῦ υρίου. γ) 25 Μαρτίου. δ) 24 Ἰουνίου. ε) 29 Ἰουνίου. στ) 6 Αὐγούστου. ζ) 15 Αὐγούστου. η) 8 επτεμβρίου. θ) 14 Νοεμβρίου. ι) 21 Νομεβρίου. ύναξις ιμίου ροδρόμου. Ὁ Εὐαγγελισμός. Γενέσιον ιμίου ροδρόμου. Ἁγίων έτρου & αύλου ῆς Μεταμορφώσεως. Ἡ οίμησις τῆς Θεοτόκου. ο Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου. Ἀποστόλου Φιλίππου. ὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἐπίσης, τὴν υριακὴ τῶν Βαΐων, τὴν Μεσοπεντηκοστὴ καὶ τὴν ετάρτη πρὸ τῆς Ἀναλήψεως.

17 ροσευχή τῶν Ὁσίων ατέρων τῆς Ὄπτινα - Ῥωσσίας ύριε, βοήθησέ με ν ἀντιμετωπίσω με ψυχικὴ γαλήνη ὅλα, ὅσα θὰ μοῦ φέρει ἡ σημερινὴ ἡμέρα. Βοήθησέ με να παραδοθῶ ὁλοκληρωτικὰ στὸ ἅγιο θέλημά ου. τὴν κάθε ὥρα τῆς ἡμέρας φώτιζέ με καὶ δυνάμωνέ με γιὰ τὸ κάθε τί. Ὅποιες εἰδήσεις κι ἂν λάβω σήμερα, δίδαξέ με να τὶς δεχθῶ με ἠρεμία καὶ μὲ τὴν ἀκλονήτη πεποίθηση ὅτι τίποτε δὲν συμβαίνει, χωρὶς να τὸ ἐπιτρέψεις Ἐσύ. αθοδήγησε τὶς σκέψεις καὶ τὰ συναισθήματά μου σὲ ὅλα τὰ ἔργα καὶ τὰ λόγια. τὶς ἀπρόοπτες περιστάσεις μὴ μὲ ἀφήσεις να ξεχάσω ὅτι ὅλα παραχωροῦνται ἀπὸ ένα. ίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σὲ κάθε μέλος τῆς οἰκογένειάς μου καὶ σ ὅλους τοὺς συνανθρώπους μου μὲ εὐθύτητα καὶ σύνεση, ὥστε να μὴ συγχύσω καὶ στενοχωρήσω κανένα. ύριε, δός μου τὴ δύναμη νὰ ὑποφέρω τὸν κόπο καὶ ὅλα τὰ γεγονότα τῆς ἡμέρας αὐτῆς, σὲ ὅλη τὴ διάρκειά της. αθοδήγησε τὴ θέλησή μου καὶ δίδαξέ με να προσεύχομαι, νὰ πιστεύω, νὰ ὑπομένω, νὰ συγχωρῶ καὶ ν ἀγαπῶ. Ἀμήν.

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2014 Η ΕΡΙΟΜΗ ΟΥ ΥΡΙΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου εραφείμ τοῦ άρωφ, ιλβέστου άπα Ρώμης, Θεαγένους Μαλαχίου προφ., Γορδίου μ., Θωμαΐδος μαρτ. ἐν Λέσβῳ ύναξις 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου ΡΟ ΩΝ ΦΩΩΝ, Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μ., υγκλητικῆς Α ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ἡ ύναξις Ἰωάννου τοῦ ροδρόμου ομνίκης ὁσίας, Γεωργίου Χοτζεβίτου ολυεύκτου μ., Εὐστρατίου ὁσ., αρθένας Ἑδεσσαίας Γρηγορίου Νύσσης, ομετιανοῦ Μελιτηνῆς Θεοδοσίου ὁσ. οινοβιάρχου, Θεοδοσίου ὁσ., Φιλοθέου ὁσ. ΜΕΑ Α ΦΩΑ, ατιανῆς, Μερτίου, Εὐθασίας μαρτ. Ἑρμύλου & τρατονίκου μ., Μαξίμου αυσοκαλυβίτου ὁσ. ῶν ἐν ινᾷ ἀναιρεθέντων μαρτ., Νίνας ἰσαποστ. αύλου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου τοῦ αλυβίτου ροσκύνησις τιμ. ἁλύσεως Ἀπ. έτρου, Νικολάου ν/μ. ἐκ Λέσβου Ἀντωνίου τοῦ Μεγ., Ἀντωνίου Βεροίας, Γεωργίου Ἰωαν. Ἀθανασίου & υρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας ΙΒ ΛΟΥΑ, (ῶν 10 λεπρῶν), Μακαρίου Αἰγυπτίου, Μάρκου Εὐγεν. Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, Ζαχαρίου νεομ. ἐξ Ἄρτης Μαξίμου τοῦ ὁμολογ., Εὐγενίου ραπεζ., Μαξίμου Γραικοῦ ιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου ὁσ. τοῦ έρσου ιονυσίου ὁσ. ἐν Ὀλύμπῳ, λήμεντος Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μ. Ξένης ὁσ., Βαβύλα ἱερομ., Νεοφύτου ὁσ., Φίλωνος αρπασίας Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Αὐξεντίου νεομ. ἐκ Βελλᾶ ΙΕ ΛΟΥΑ, (Ζακχαίου), Ξενοφῶντος & Μαρίας ὁσ., λήμεντος Ἀνακομιδή λειψ. Ἰωαν. Χρυσοστόμου, Μαρκιανῆς βασιλ. Ἑφραίμ τοῦ ύρου, αλλαδίου & Χάριτος τῶν μαρτύρων Ἀνακομ. λειψ. Ἰγνατίου τοῦ Θεοφ., ημητρίου τοῦ Χιοπολίτου ῶν ἁγ. ριῶν Ἱεραρχῶν (Ἑορτὴ Ἐθν. αιδείας), Ἱππολύτου ύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων, Ἀρσενίου ἐν άρῳ

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ ολ. β 8-12 Λκ. β 20-21, Ἰω. ι 1-9 Β ιμ. δ 5-8 Μρ. α 1-8 γ ιτ. β 11-14, γ 4-7 Μτ. γ Μρ. α 9-11 ραξ. ιθ 1-8 Ἰω. α Ἐφεσ. δ 7-13 Μτ. δ δ Ζ Ἑβρ. ιγ Λκ. στ Μτ. ια ολ. γ 4-11 Λκ. ιζ πλ. α Η Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰω. ι 9-16 Ἰω. ι 1-9 Α ιμ. δ 9-15 Λκ. ιθ 1-10 πλ. β Θ Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰω. ι 9-16 Ἰω. ι 1-9 Ἑβρ. ιγ 7-16 Μτ. ε Ἰω ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Φωνή υρίου ἐπί τῶν ὑδάτων... Θεοφάνεια 2013

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ρύφωνος μ., Βασιλείου Θεσ/νίκης, Ἀναστασίου νεομ. 2 ΥΑΑΝΗ ΟΥ ΥΡΙΟΥ, Ἀγαθοδώρου, Ἰορδάνου ραπεζ. 3 υμεὼν τοῦ Θεοδόχου, Ἄννης προφήτ., Νικολάου ἐκ πετσῶν 4 Ἰσιδώρου ηλουσιώτου, Ἀβραμίου ἱερομ., Ἰωσὴφ Χαλεπλῆ 5 Ἀγάθης μ., Θεοδοσίου ἐν κοπέλῳ τοῦ ὁσίου 6 Φωτίου όλεως τοῦ Μεγάλου, Βουκόλου ἐπ. μύρνης 7 αρθενίου Λαμψάκου, Λουκᾶ ὁσ. ἐν τειρίῳ, Γεωργίου νεομ. 8 Θεοδώρου τρατηλάτου μεγαλομ., Ζαχαρίου προφ Ι ΛΟΥΑ, ελώνου & Φαρισαίου (Ἀρχή ριωδ.), Νικοφόρου μ. Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος, Ζήνωνος ταχυδρόμου Βλασίου εβαστ., Θεοδώρας βασ., Βλασίου ἐν κλαβαίνοις Μελετίου Ἀντιοχείας, Ἀντωνίου Β όλεως Ἀκύλα & ρισκίλλης ἀπ., Μαρτινιανοῦ ὁσ., Εὐλογίου Ἀλεξ. Αὐξεντίου, Ἀβραάμου, Μάρωνος ὁσ., Νικολάου νεομ. Ὀνησίμου ἀπ., Ἀνθίμου ἐν Χίῳ, Ἰωάννου νεομ. ἐκ Χαλάστρας ΙΖ ΛΟΥΑ, (Ἀσώτου), αμφίλου μ., Φλαβιανοῦ όλεως Θεοδώρου ήρωνος, Μαρκιανοῦ & ουλχερίας τῶν Βασιλέων Λέοντος άπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ινάου, αρηγορίου μ. Φιλοθέης ὁσ., Ἀρχίππου ἀπ., Νικήτα ν/μ. ἐξ Ἠπείρου Λέοντος ατάνης, Ἀγάθωνος άπα Ρώμης Εὐσταθίου Ἀντιοχείας, ιμοθέου ὁσ., Ζαχαρίου Ἱεροσολ. Ψυχοσάββατον, εὕρεσις λειψ. τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μ., Ἀθανασίου ὁμολ. ΑΟΡΕΩ, ολυκάρπου ἐπ. μύρνης, Γοργονίας ὁσίας Α & Β εὕρεσις τιμίας κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου ροδρόμου αρασίου όλεως, Ρηγίνου ἐπ. κοπέλου ἱερομαρτ. ροφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς ἰσαποστολ. & μ. τῆς αμαρείτιδος ροκοπίου εκαπολίτου, Γελασίου τοῦ μίμου Βασιλείου ὁμολ. υράννης νεομ. ἐν Θεσ/νίκῃ, ροτερίου Ἀλεξ.

21 φεβρουαριοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν 2 Ἑβρ. ζ 7-17 Λοκ. β ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ βαρύς Ι 9 Β ιμ. γ Λκ. ιη πλ. δ ΙΑ 10 Β ιμ. β 1-10 Ἰω. ιε 17 - ιστ 2 - Λκ. κα Α ΗΜ. ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 16 Α ορ. στ Λκ. ιε α 23 Α ορ. η 8 - θ 2 Μτ. κε β Β 24 Β ορ. δ 6-15 Μτ. ια Λκ. ζ Ἡ παιδική χορωδία ΕΙΡΜΟ καθώς ψάλλει τὴν Γ τάση τῶν Χαιρετισμῶν.

22 ΜΑΡΙΟ Εὐδοκίας ὁσ., Μερκέλλου & Ἀντωνίνης μ., αρασκευᾶ ραπεζοῦντος 2 ΥΡΙΝΗ, Ἡσυχίου μ., Θεοδότου υρηνείας, Νικολάου λανᾶ 3 ΑΘΑΡΑ ΕΥΕΡΑ, Εὐτροπίου, λεονίκου, Βασιλίσκου μαρτ. 4 Γερασίμου ὁσ. ἐξ Ἰορδάνου, αύλου & Ἰουλιανῆς μαρτ. 5 Μάρκου ὁσ. Ἀθηναίου, Γεωργίου νεομ. ἐκ Ραψάνης, όνωνος μ. 6 Εὕρεσις ιμίου ταυροῦ, τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτ. 7 Α ΧΑΙΡΕΙΜΟΙ, Λαυρεντίου ὁσ, Ἐφραίμ, Εὐγενίου μ. 8 Θαῦμα κολλύβων ἁγ. Θεοδώρου, Θεοφυλάκτου Νικομηδ Α ΝΗΕΙΩΝ, (Ὀρθοδοξίας), ῶν Ἁγίων 40 μαρτύρων ἐν εβ. οδράτου ορίνθου, Ἀναστασίας τῆς ατρικίας ωφρονίου Ἱεροσολύμων, Θεοδώρας ἐξ Ἄρτης Θεοφανοῦς ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ, Γρηγορίου ιαλόγου ουπλίου Ἀθηνῶν, ἀνακομ. λειψάνων Νικηφόρου όλεως Β ΧΑΙΡΕΙΜΟΙ, Βενεδίκτου ὁσ., Εὐσχήμονος ὁμολογ. Ἀγαπίου & τῶν σύν αὐτῷ μαρτ., Ἀριστοβούλου Βρετανίας, Β ΝΗΕΙΩΝ, (Γρ. αλαμᾶ), Χριστοδούλου ὁσ. ἐν άτμῳ Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Θεοστηρίκτου ὁσίου τοῦ ὁμολ. υρίλλου Ἱεροσολ., Ἀνανίου ὁσ., ροφίμου μαρτ. Χρυσάνθου & αρείας μ., ημητρίου ορναρᾶ νεομ. ῶν ἐν Μονῇ ἁγ. άββα ἀναιρ. ὁσίων, Νικήτα ὁμολ, Ἀπολλωνιάδος Γ ΧΑΙΡΕΙΜΟΙ, Θωμᾶ όλεως, Ἰακώβου ὁσ., ὁμολ., Μιχαήλ Βασιλείου ἱερομ., αλλινίκης μ., Εύθυμίου νεομ. ἐκ ημητσάνης Γ ΝΗΕΙΩΝ, (ταυροπροσκυνήσεως), Νίκωνος & 199 μαρτ. Ἀρτέμονος ελευκείας, αρθενίου Γ πόλεως Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΜΟ Η ΘΕΟΟΟΥ (Ἐθν. Ἑορτή) ύναξις Ἀρχαγέλλου Γαβριήλ, τεφάνου ὁμολογητοῦ Ματρώνης ἐν Θεσσαλονίκῃ, Φιλητοῦ & Λυδίας μαρτ. ΧΑΙΡΕΙΜΟΙ, Ἱλαρίωνος τοῦ νέου, Ἡρωδίωνος ἐκ τῶν Ο Μάρκου Ἀρεθουσίων, υρίλλου διακ. & τῶν σύν αὐτοῖς μαρτ. ΝΗΕΙΩΝ, (Ἰωάννου τῆς λίμακος), Ζαχαρίου νεομάρτυρος Ὑπατίου Γαγγρῶν, Ἀκακίου ὁμολ., Θεοφίλου ρητός

23 μαρτιοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ Ρωμ. ιγ 11 - ιδ 4 Ἑβρ. ιβ 1-10 Ἑβρ. α 10 - β 3 Ἑβρ. δ 14 - ε 6 Ἑβρ. β Ἑβρ. στ ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ Μτ. στ γ Γ Ἰω. α δ Μρ. β 1-12 πλ. α Ε Μρ. η θ 1 πλ. β Λκ. α Λκ. α 39-49, 56 Μρ. θ βαρύς Ζ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ἐκδήλωσις: Ὁδοιπορικό τῶν αθῶν. ιακρίνεται ἡ Βυζαντινή Χορωδία, Ἅγιος Ἰωάννης ουκουζέλης

24 ΑΡΙΛΙΟ 2014 Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁμολογητοῦ ίτου ὁσ. θαυμ, Ἀμφιανοῦ & Αἰδεσίου μ., Θεοδώρας παρθενομ. ΜΕΓΑ ΑΝΩΝ, Νικήτα ὁσίου ὁμολογ., Ἰωσήφ Ὑμνογραφ. ΑΑΘΙΟ ΥΜΝΟ, Γεωργίου ὁσ. ἐν Μαλαιῷ, Ζωσιμᾶ ὁσίου λαυδίου, ιοδώρου, Νικηφόρου, Γεωργίου νεομ. ἐν Ἐφέσῳ Ε ΝΗΕΙΩΝ, (Ὁσ. Μαρίας Αἰγυπτίας)άββα ἐν αλύμνῳ αλλιοπίου & Ἀκυλίνης μ., Γεωργίου ὁσ. Μυτιλήνης Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, Ρούφου, Ἀσυγκρίτου, Φλέγοντος & Ἑρμοῦ ἐκ τῶν Ο Ἀπ. Εὐψυχίου μαρτ., Βαδίμου ὁσιομ. & τῶν σὺν αὐτῷ 7 μαθητῶν Γρηγορίου Ε όλεως, ήμου νεομ., Ἐπαμεινώνδα Ἀντίπα εργάμου, ρυφαίνης μ., Ματρώνης ἐκ υζίκῳ Ἡ Ἔγερσις τοῦ Λαζάρου, Βασιλείου αρίου ὁμολ., Ἀνθούσης ΩΝ ΒΑΪΩΝ, Μαρτίνου άπα Ρώμης, Ζωΐλου μαρτ. Μ. ΕΥΕΡΑ, Ἰωσήφ τοῦ αγκάλου Μ. ΡΙΗ, ῶν δέκα αρθένων Μ. ΕΑΡΗ, ῆς ἀλειψάσης τόν ύριον Μ. ΕΜΗ, Ὁ Μυστικός εῖπνος Μ. ΑΡΑΕΥΗ, ά Ἅγια άθη τοῦ υρίου Μ. ΑΒΒΑΟ, Ἡ εἰς ᾌδου άθοδος τοῦ υρίου Ο ΑΓΙΟΝ ΑΧΑ Ἰανουαρίου ἱερ., Ἀναστασίου ιναΐτου, Ἀλεξάνδρας Βασιλ. Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης μ., Θεοδώρου, Ναθαναήλ ἀπ. Γεωργίου τοῦ ροπαιοφόρου, Γεωργίου ἐκ ύπρου νεομ. Ἐλισάβετ ὁσιας, Νικολάου νεομ. ἐν Μαγνησίᾳ Ζωοδόχου ηγῆς, Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Μακεδονίου Βασιλέως Ἀμασείας ἱερομ., Γλαφύρας & Ἰούστας ὁσ. ΟΥ ΘΩΜΑ, υμεών Ἱεροσ., Ἰωάννου ὁσ. Μονῆς αθαρῶν ῶν ἐν υζίκῳ 9 μαρτ., Μέμνονος θαυματουργοῦ Ἰάσωνος & ωσιπάτρου ἀπ. ἐκ τῶν Ο, ερκύρας μ. Ἱακώβου υἱοῦ Ζεβεδαίου, λήμεντος ὁσ., Ἀργυρῆς νεομ.

25 απριλιοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ Ἑβρ. θ Ἑβρ. ιβ 28 - ιγ 8 Φιλιπ. δ 4-9 ραξ. α 1-8 ραξ. ιβ 1-11 ραξ. ε ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Μρ. ι Ἰω. ια 1-45 Ἰω. ιβ 1-18 Ἰω. α 1-17 Ἰω. α Ἰω. κ ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ πλ. δ Η Μτ. κα 1-11, Β Λκ. κα Α υνάντησις Ἱερῶν Ἑπιταφίων τῶν Ἑνοριῶν, Ἁγίας Βαρβάρας & Ἁγίας Μαρίνας. Ὥσπερ πελεκάν, τετρωμένος τὴν πλευράν σου Λόγε, Μεγάλη αρασκευή

26 μαιοσ 2014 Ἱερεμίου ροφήτου, Εὐθυμίου ἐκ ημητσάνης νεομ. Ἀνακ. λειψ. Μ. Ἀθανασίου, Ματρώνης ἀομμάτου ιμοθέου & Μαύρας μ., έτρου Ἄργους, Ξενίας μ. ΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, ελαγίας μ., Ἱλαρίου θαυματ. Εἰρήνης μεγαλομ., Εὐθυμίου Μαδυτινοῦ, Ἐφραίμ μ. Ἰώβ δικαίου & πολυάθλ., εραφεὶμ ὁσ. ἐκ ομβοῦς Μνήμη ἐν οὐρανῷ φανέντος ιμ. ταυροῦ,, Νείλου μυροβλ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ Μεγ. Ἠσαΐου προφ., Χριστοφόρου μεγαλομ., Νικολάου ἐν Βουνένοις ίμωνος Ἀποστ. τοῦ ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσίου ΟΥ ΑΡΑΛΥΟΥ, υρίλλου & Μεθοδίου ἰσαπ., Μωκίου ἱ/μ Ἐπιφανίου ύπρου, Γερμανοῦ, Θεοδώρου ὁσ. Γλυκερίας μ., εργίου ὁμολ., Εὐθυμίου ὁσ. ΜΕΟΕΝΗΟΗ, Ἰσιδώρου Χίου, Θεράποντος ἱ/μ. Ἀχιλλίου ἐπ. Λαρίσης, αχωμίου ὁσ. τοῦ Μεγάλου Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμ., Γεωργίου Μυτιλήνης ὁμολ. Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀπ., Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως Η ΑΜΑΡΕΙΙΟ, ιονυσίου, Ἀνδρέου & αύλου μ. ατρικίου ρούσης & ἑτ. μαρτ.., Ἀκολούθου, Θεοτίμης μ. Θαλλελαίου μ., Λυδίας Φιλιπ., Μετακ. λειψ. ἁγ. Νικολάου Μύρων ωνσταντίνου & Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων ημητρίου & αύλου νεομ. ἐκ ριπόλεως, Βασιλίσκου μ. Μιχαήλ υννάδων, Μαρίας μυροφ. τοῦ λωπᾶ υμεών ὁσ. τοῦ Θαυμαστορείτου, Μελετίου στρατ. ΟΥ ΥΦΛΟΥ, Γ εὕρεσις τῆς κεφ. τοῦ ιμίου ροδρόμου άρπου & Ἀλφαίου ἐκ τῶν Ο Ἀποστολ., Ἀλεξάνδρου ερβίση Ἰωάννου Ρώσου ὁμολ., Ἑλλαδίου ἱερομ., Θεράποντος μ. ΑΟΟΙ ΟΥ ΑΧΑ, Εὐτυχοῦς, Ἑλικωνίδος μ. Η ΑΝΑΛΗΨΕΩ, Θεοδοσίας ὁσ., Ὑπομονῆς ὁσ. Ἰσαακίου ὁσ., Ναταλίου μ., Ἐμμελείας μητρός Μ. Βασιλείου Ἑρμείου μάρτ., Εὐσεβίου μάρτ., Εὐσταθίου όλεως

27 μαιοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ ραξ. στ 1-7 Α Ἰωαν. α 1-7 ραξ. θ ράξ. ιδ 6-18 ράξ. ια ράξ. κστ 1, Β ορ. δ 6-15 ράξ. ιη ράξ. α 1-12 ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ Μρ. ιε ιστ 1-8 β Ἰω. ιθ 25-28, κα ΙΑ Ἰω. ε 1-15 γ Ε Ἰω. ζ Ἰω. δ 5-42 δ Ζ Ἰω. ι 1-9 Ἰω. ι 9-16 Ἰω. θ 1-38 πλ. α Η Ἰω. ιβ Λκ. κδ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ εῦτε λάβετε φῶς... Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνων τὴν γῆν... Μέγα άββατο

28 ιουνιοσ 2014 ΑΓ. 318 ΑΕΡΩΝ (Α Οἰκ. υν.), Ἰουστίνου φιλοσ. Νικηφόρου όλεως, ωνσταντίνου νεομ. ἐξ Ἀγαρ. Λουκιλλιανοῦ & αύλης μ. & 4 νηπίων, Ἀθανασίου ὁσ.. Μητροφάνους όλεως, Μάρθας & Μαρίας ωροθέου ύρου, Νικάνδρου ἱερομ., Μάρκου ἐκ Χίου Ἱλαρίωνος ὁσ. Μ. αλμάτων, Ἀττάλου ὁσ., Γελασίου μ. Ψυχοσάββατον, Θεοδότου μ, Ζηναΐδος μ., εβαστιανῆς ὁσ. Η ΕΝΗΟΗ, αλλιόπης μ., ἀν. λειψ. Θεοδώρου στρ. ΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΥΜΑΟ, υρίλλου ἀρχιεπ. Ἀλεξανδ. Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μ., ιμοθέου ρούσσης ἱ/μ. Βαρθολομαίου & Βαρνάβα ἀπ.., αναγίας Ἀξ. Ἐστίν, Λουκᾶ ἱατροῦ Ὀνουφρίου ὁσίου, έτρου Ἀθωνίτου Ἀκυλίνης μάρτ., Ἀντιπάτρου Βόστρων Ἐλισσαίου πρ., Μεθοδίου όλεως, Νήφωνος Ἀθωνίτου Α ΜΑΘΑΙΟΥ, (ῶν Ἁγίων άντων), Ἱερωνύμου ὁσ. ύχωνος & Μνημονίου, Ἀμαθοῦντος ύπρου Ἱσαύρου διακ., Βασιλείου & Ἰννοκεντίου Ἀθηναίων μ. Λεοντίου Αἰγίνης, Ὑπατίου, Θεοδούλου & Αἰθερίου μ. Ἰούδα ἀποστόλου, αϊσίου ὁσίου τοῦ μεγάλου Μεθοδίου ατάρων, Νικολάου αβάσιλα Ἰουλιανοῦ μαρτ., ερεντίου ἱερομ., Νικήτα. ἐκ Νισύρου Β ΜΑΘΑΙΟΥ, (ῶν Ἁγιορ. ατέρων), Εὐσεβίου, Ζήνωνος Ἀγριππίνης μ., Ἀριστοκλέους πρεσβ., Βαρβάρου ὁσ. Γενέθλιον Ἰωάννου ροδρόμου, Ἀθανασίου τοῦ αρίου Φεβρωνίας ὁσιομ., Ὀρεντίου μ. ιονυσίου ὁσ. ἐκ ορησσοῦ αβὶδ ὁσίου ἐν Θεσσαλονίκῃ, Ἰωάννου Γοτθίας αμψὼν ξενοδόχου ὁσ., Μαρκίου & Μαρκίας μαρτ. Εὕρεσις λειψ. ύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων 29 Γ ΜΑΘΑΙΟΥ, έτρου & αύλου τῶν ρωτ. Ἀποστόλων 30 ύναξις τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων, Μιχαήλ τοῦ κηπουροῦ

29 ιουνιοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ ρ. κ 16-18, ραξ. β 1-11 Ἐφεσ. ε 8-19 Ἑβρ. ια 33 -ιβ 2 Ρωμ. β Ρωμ. ιγ 11 - ιδ 4 Β ορ. ια 21 - ιβ 9 Α ορ. δ 9-16 ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ Ἰω. ιζ 1-13 πλ. β Ι Ἰω. ζ 37-52, η 12 Ἰω. κ Μτ. ιη Μτ. ι 32-33, 37-38, ιθ πλ. δ Α Μτ. δ α Β Λκ. α 1-25, 57-68, 76, 80 - Λκ. α 24-25, 57-68, 76, 80 Γ Μτ. ιστ β Μτ. στ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ εῦτε λαβετε φῶς Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνων τὴν γῆν... Μέγα άββατο

30 ιουλιοσ 2014 οσμᾶ & αμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων αναγίας ἐν Βλαχέρναις, οΐντου μ. Ὑακίνθου μ., Ἀνατολίου όλεως, Γερασίμου νεομ. Ἀνδρέου ρήτης, Μιχαήλ Χωνιάτου Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ ὁσ., υπριανοῦ ὁσ. ΜΑΘΑΙΟΥ, ισώη τοῦ Μεγάλου, Λουκίας παρθ. υριακῆς μεγαλομ., Θωμᾶ ὁσίου ἐν Μαλεῷ ροκοπίου μεγαλομ., Θεοφίλου Ζίχνης, Ἀναστασίου ἱ/μ. αγκρατίου ἱερομ., Μιχαὴλ τοῦ ακνανᾶ ἐξ Ἀθηνῶν ῶν ἐν Νικοπόλει Ἀρμενίας 45 μ., αρθενίου & Εὐμενίου Εὐφημίας μεγαλομ., Ὄλγας ἰσαπ., Νεκταρίου ὁσ. ρόκλου & Ἱλαρίου μαρτ., Βερονίκης τῆς αἱμορροούσης ΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΕΡΩΝ ( Οἰκ. υν.) ύναξις Ἀρχ. Γαβριήλ Ἀκύλα ἀπ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου ηρύκου & Ἰουλίττης μ., Βλαδιμήρου ἰσαπ. ἐκ Ρωσίας Ἀθηνογένους ἱερομ., Φαύστου μαρτ. Μαρίνης μεγαλομ., Βερονίκης, περάτου μ. Αἰμιλιανοῦ μ., αύλου μ., αμβῶ ὁσ., Θέης μ. Μακρίνης & ίου ὁσίων, Θεοδώρου αββαΐτου ΜΑΘΑΙΟΥ, Ἁγίου ροφήτου Ἡλιοῦ Θεσβ. Ἰωάννου & υμεὼν τοῦ αλοῦ, αρθενίου Ἄρτης Μαρίας Μαγδαληνῆς μυροφ,, Μαρκέλλης παρθενομ. τῆς Χιοπ. Φωκᾶ ἱερομ., Ἰεζεκιήλ προφ., ελαγίας ὁσ. ἐν ήνῳ Χριστίνης μεγαλομάρτυρος, Θεοφίλου Ζακύνθου Ἡ οίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης, Ὀλυμπιάδος διακ. αρασκευῆς ὁσιομ., Ἑρμολάου ἱερομαρτ. Ζ ΜΑΘΑΙΟΥ, αντελεήμονος μεγαλομ., Ἀνθούσης ὁσ. ροχόρου, Νικάνορος, ίμωνος διακ., Εἰρήνης Χρυσοβ. αλλινίκου μ., Θεοδότης μ. & τῶν τέκνων, Θεοδοσίου Β ίλα, ρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ, ιλουανοῦ, Ἀνδρονίκου Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου, Ἰωσήφ ἀπό Ἀριμαθαίας

31 ιουλιοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ Α ορ. ιβ 27 ι ιγ 8 Ρωμ. στ ίτ. γ 8-15 Γαλ. γ 23 - δ 5 Ἰακ. ε Γαλ. δ Γαλ. γ 23 δ 5 Β ιμ. β 1-10 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Μτ. ι 1, 5-8 Μτ. η 5-13 Μτ. ε Μρ. ε Μτ. θ 1-8 Λκ. η Μρ. ε Μτ. γ ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ γ δ Ε πλ. α πλ. β Ζ ελετῆ λήξης κατηχητικῶν σχολείων τῆς Ι.Μ.Θ

32 Οὐρανὸς πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία, ἀ τοὺς πιστούς ἐν ᾧ ἑστῶτες κραυγάζ ύριε ὸ ἐσωτερικό τ

33 ἀνεδείχθη ἅπαντας, φωταγωγοῦσα ζομεν τοῦτον τὸν οἶκον, στερέωσον ριε. τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

34 ΑΥΓΟΥΟ Ἡ πρόοδος τοῦ ιμ. ταυροῦ, τῶν 7 Μακκαβαίων Ἀνακ. λειψ. ἁγίου τεφάνου, Θεοδώρου νεομ Η ΜΑΘΑΙΟΥ, Θεοδώρας ἐν Θεσ/νίκης ὁσ., Φαύστου ῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας ὁσ. Εὐσιγνίου μ., Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ, Νόννης Η ΜΕΑΜΟΡΦΩΙ ΟΥ ΥΡΙΟΥ ομετίου ὁσιομ., Νικάνορος ὁσ., Θεοδοσίου ἰαματ. Αἰμιλιανοῦ υζίκου, Μύρωνος ρήτης, ριανταφύλλου Ζαγορᾶς Ματθίου ἀπ., τῶν ἐν Χαλκῇ ύλῃ 10 μαρτύρων Θ ΜΑΘΑΙΟΥ, Λαυρεντίου ἀρχιδιακ., Ξύστου Ρώμης Εὔπλου διακ., Νήφωνος, Ἀναστασίου ἐκ Λέσβου Φωτίου & Ἀνικήτου, αμφίλου & απίτωνος μαρτ. Μαξίμου ὁμολογ., ωροθέου & οσιθέου ὁσ. Μιχαίου προφ., υμεών ἐκ ραπεζοῦντος χρυσοχόου Η ΟΙΜΗΙ Η ΘΕΟΟΟΥ ιομήδους μ., ιμοθέου, ταματίου ἐκ ηλίου Ι ΜΑΘΑΙΟΥ, Μύρωνος μ., αύλου & Ἰουλιανῆς μ. Φλώρου & Λαύρου, Λέοντος μ., Ἀρσενίου ἐκ άρου Ἀνδρέου μεγαλομ. τρατηλ., Θεοφανοῦς ὁσ. τοῦ θαυμ. αμουήλ προφ., Ἡλιοδώρου & οσᾶ μ., Ἀβραμίου ὁσ. Θαδδαίου ἀποστόλου, Βάσσης & τέκνων Ἀγαθονίκου & σύν αὐτῷ μαρτύρων αναγίας ἐκ ρουσοῦ, Εἰρηναίου ιρμίου ΙΑ ΜΑΘΑΙΟΥ, οσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Εὐτυχοῦς ἱ/μ. ίτου ἀπ. ἐκ ρήτης, Ἐπιφανίου, Μηνᾶ όλεως Ἀνδριανοῦ & Ναταλίας μ., Ἰωάσαφ ὁσ., ιθόη ὁσ. Φανουρίου μεγαλομ., οιμένος ὁσίου Μωυσέως ὁσ., τοῦ Αἰθίοπος, ιομήδους, Λαυρεντίου μ. Ἠ ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου ροδρόμου Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, αύλου τῶν ατριαρχῶν 31 ΙΒ ΜΑΘΑΙΟΥ, ατάθεσις ιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου

35 ΑΥΓΟΥΟ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ βαρύς Η 3 Α ορ. α Μτ. ιδ Λκ. θ Β ετρ. α Μτ. ιζ 1-9 πλ. δ Θ 10 Α ορ. γ 9-17 Μτ. ιδ Λκ. ι 38-42, ια Λκ. α 39-49, Φιλιπ. β 5-11 α Ι 17 Α ορ. δ 9-16 Μτ. ιζ Λκ. ι 38-42, ια Φιλιπ. β 5-11 β ΙΑ 24 Α ορ. θ 2-12 Μτ. ιη Μρ. στ Μτ. ιδ ρ. ιγ Ἑβρ. θ 1-7 Μτ. ιθ γ Α ΗΜ. ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ἀπό τήν προσκύνηση τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου τῆς αναγίας

36 ΕΕΜΒΡΙΟ 2014 Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, υμεὼν ὁσ. τοῦ τυλίτου, Μελετίου ὁσ. Μάμαντος, Ἰωάννου Νηστευτοῦ., ιομήδους μ. Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος ἐπ. Νικομηδείας, Θεοκτίστου ὁσ. Βαβύλα ἱερομ., Μωϋσέως πρ., Ἑρμιόνης Ζαχαρίου προφ., Ἀβδᾶ ἱερομάρτυρος ἐκ ερσίας Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύμ. Ἀρχαγ. Μιχαήλ, αλοδότης μ. ΡΟ Η ΥΨΩΕΩ, ώζοντος μαρτ., ασσιανῆς ὑμν. Ο ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ Η ΥΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΟΟΥ ύναξις τῶν Θεοπατόρων Ἰωακείμ & Ἄννης Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων Θεοδώρας ὁσ., Εὐφροσύνου ὁσ. τοῦ μάγειρος, Εὐανθίας μ. Αὐτονόμου, ουρνούτου ἱερομ., Ἰουλιανοῦ πρεσβ. Ἀνάμν. ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, Ἀριστείδου φιλοσ. Η ΥΨΩΙ ΟΥ ΙΜΙΟΥ ΑΥΡΟΥ Νικήτα μεγαλομ., Φιλοθέου, Βησσαρίωνος ἐπ. Λαρίσης, Εὐφημίας μεγαλομ., Μελιτηνῆς μαρτ. οφίας, ίστεως, Ἐλπίδος & Ἀγάπης τῶν μαρτ. Εὐμενίου ἐπ. Γορτύνης, Ἀριάδνης μαρτ., Ρωμύλου ὁσ. ροφίμου, αββατίου, ορυμέδοντος μαρτ. Εὐσταθίου μεγαλομ., Ἱλαρίωνος τοῦ ρητός νεομ. ΜΕΑ ΗΝ ΥΨΩΙΝ, οδράτου ἀποστ., Ἰωνᾶ προφ. Φωκᾶ ἱερομ. ἐκ ινώπης, Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ ύλληψις τοῦ ιμίου ροδρόμου, Ξανθίππης & ολυξένης ὁσ. Θεοτόκου Μυρτιδιώτισσας, Θέκλης πρωτομ. & ἱσαπ., ιλουανοῦ Ἀθωνίτου Εὐφροσύνης ὁσιας, αφνουτίου ὁσ/μ., Θεοφίλου Ἑφέσ. Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Γεδεών δικαίου αλλιστράτου μ., Ἀριστάρχου, Ἀκυλίνης ἐκ Ζαγκλιβερίου Α ΛΟΥΑ, Χαρίτωνος ὁμολ., Αὐξεντίου ὁσίου ἐν ύπρῳ υριακοῦ Ἀναχωρητοῦ ὁσ., Μαλαχία νεομ. ἐν Ρόδῳ Γρηγορίου ἱερομ., ἐπισκόπου Ἀρμενίας τοῦ Φωτιστοῦ

37 ΕΕΜΒΡΙΟ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ 1 Α ιμ. β 1-7 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Λκ. δ ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ Ἰω. ι Γαλ. στ Ἰω. γ δ Β 8 Φιλιπ. β 5-11 Λκ. ι 38-42, ια Λκ. α 39-49, Α ορ. α Ἰω. ιθ 6-11, 13-20, 25-28, 30, 35 πλ. α 21 Γαλ. β Μρ. η θ 1 πλ. β 23 Γαλ. δ Λκ. α Α Ἰω. δ Ἰω. ιθ 25-27, κα Β ορ. στ 1-10 Λκ. ε 1-11 Ἰω. ιβ Ἰω. κα βαρύς Ε Ἀπό ἐκδήλωση τῶν κατηχητικῶν τμημάτων τῆς ἑνορίας μας. Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνων τὴν γῆν... Μέγα άββατο

38 οκτωβριοσ 2014 Ἀνανίου ἀπ. ἐκ τῶν Ο, Ρωμανοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάννου ουκουζέλη υπριανοῦ & Ἰουστίνης μαρτ., Θεοφίλου ὁσ. ὁμολ. ιονυσίου Ἀρεοπαγίτου, αμάρεως ἐξ Ἀθηνῶν Ἱεροθέου Ἀθηνῶν, ομνίνης, Βερονίκης & ροσδόκης μ. Β ΛΟΥΑ, Χαριτίνης μ., Μεθοδίας ὁσίας ἐν ιμώλῳ Θωμᾶ ἀπ., Μακαρίου νεομ. ἐκ ίου Βιθυνίας εργίου & Βάκχου μαρτ., ολυχρονίου ἱερομάρτυρος ελαγίας ὁσ, ελαγίας παρθεν., αϊσίας ὁσ. Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας ὁσ. Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μ., Θεοφίλου ὁσ. ὁμολογ. Φιλίππου διακόνου, Θεοφάνους ὁμολογ. τοῦ Γραπτοῦ ΛΟΥΑ, ῶν Ἁγ. Θεοφ. ατέρων (Ζ Οἰκ. υν.), ρόβου, αράχου, Ἀνδρονίκου άρπου, απύλου μ., Βενιαμίν διακ. μ., Χρυσῆς νεομ. Γερβασίου, οσμᾶ Μελωδοῦ, αρασκευῆς Ἐπιβατινῆς Λουκιανοῦ πρεσβ. Ἀντιοχείας., αβίνου ὁσ., Βάρσου Λογγίνου Ἑκατοντάρχου, Μαλοῦ ὁσ & Λεοντίου μ. Ὠσηέ πρ., Ἀνδρέου ὁσ. τοῦ ἐν ρίσει, ύναξις ἁγ. Ἀναργ. Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου τοῦ γέροντος μ. Γ ΛΟΥΑ, Ἰωήλ προφ., αδώθ ἐπισκ. & 120 μαρτ. Ἀρτεμίου μεγ., Γερασίμου εφαλλην., Ματρώνης ὁσ. Ἱλαρίωνος ὁσ. τοῦ Μεγάλου, Φιλοθέου ὁσ., ωκράτους ἱ/μ. Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως, Ἀλεξάνδρου ἐπ. τῶν σύν αὐτῷ μ. Ἰακώβου ἀπ. τοῦ Ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου ἀρχιεπ. Ἀρέθα μεγαλομ., εβαστιανῆς μάρτ. Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου τῶν Νοταρίων, αβιθᾶ ἐλεημ. ΛΟΥΑ, ημητρίου τοῦ Μυροβλήτου (ολιοῦχος) Νέστορος μάρτ, ρόκλης συζ. οντίου ιλάτου Ἁγίας κέπης (Ἐπέτειος ΟΧΙ - Ἐθνικὴ Ἑορτή) Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσ. Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μ., λεόπα & Ἀρτεμᾶ ἀπ. τάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου ἐκ τῶν Ο ἀπ.

39 οκτωβριοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 5 Β ορ. στ 1-10 Λκ. στ ιτ. γ 8-15 ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ πλ. δ Λκ. η 5-15 α 18 ολ. δ 5-11, Λκ. ι Ζ - 19 Β ορ. στ 16, ζ 1 Λκ. ζ β Η 26 Β ιμ. β 1-10 Λκ. θ γ Θ 28 Β ορ. στ 1-10 Λκ. ι 38-42, ια Νυκτερινή ἄποψις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

40 nοεμβριοσ οσμᾶ & αμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων, Θεοδότης Ε ΛΟΥΑ, Ἀκινδύνου, Ἐλπιδοφόρου, ηγασίου, Ἀνεμποδίστου μ. Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ, Ἀειθαλᾶ μ., Ἀν. λειψ. Γεωργίου ροπ. Ἰωαννικίου ὁσ., Νικάνδρου Μύρων, Ἑρμαίου ἱερομ. Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης μ., Ἑρμᾶ & Λίνου ἐκ τῶν Ο αύλου ἀρχιεπ. όλεως, ημητριανοῦ ύπρου, Λουκᾶ ὁσ. ῶν ἐν Μελιτηνῇ 33 μ., Λαζάρου ὁσ. τοῦ Γαλλησιώτου ύναξις τῶν αμμεγίστων αξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ Ζ ΛΟΥΑ, Νεκταρίου Αἰγίνης, Θεοκτίστης, Ματρώνης ὁσ. Ὀρέστου μ., ωσιπάτρου, Ἀρσενίου ὁσ. αππαδόκου Μηνᾶ, Βίκτωρος & Βικεντίου μ., Θεοδώρου τουδίτου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Νείλου τοῦ Μυροβλήτου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀνθούσης Φιλίππου ἀποστόλου, ωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου Γουρία, αμωνᾶ, & Ἀβίνου μαρτύρων & ὁμολογ. Η ΛΟΥΑ, Ματθαίου ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Μαξίμου & Γενναδίου λάτωνος μ., Ἀναστασίου ἐκ αραμυθιᾶς Ἠπείρου Ἀβδιοῦ προφ., Ἡλιοδώρου & Ἀγαπίου μ., Γρηγορίου εκαπολίτου ὁσ., ρόκλου πατρ. Α ΕΙΟΙΑ Η ΘΕΟΟΟΥ Φιλήμονος, Ἀρχίππου, Ὀνησίμου ἐκ τῶν Ο ἀπ Θ ΛΟΥΑ, Ἀμφιλοχίου ἐπ. Ἰκονίου, Ἰσχυρίωνος λήμεντος, έτρου Ἀλεξανδρείας, Ἑρμογένους Αἰκατερίνης μεγαλομ. τῆς πανσόφου, Μερκουρίου τυλιανοῦ ὁσ., Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε, Γεωργίου ἐκ Χίου Ἰακώβου μεγαλομ. τοῦ έρσου, ινουφρίου, Ναθαναήλ 28 τεφάνου τοῦ νέου ὁμολογ., Εἰρηνάρχου μ. 29 ιονυσίου ορίνθου ἱερομ., Φαίδρου μ., Μάρκου ὁσ. 30 Ι ΛΟΥΑ, Ἀνδρέου ἀποστ. τοῦ ρωτοκλήτου, Φρουμεντίου

41 νοεμβριοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ Α ορ. ιβ 27 ιγ 8 Γαλ. β Ἑβρ. β 2-10 Γαλ. στ Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ρωμ. ι 11 - ια 2 Ἑβρ. θ 1-7 Ἐφεσ. β Γαλ. γ 23 - δ 5 Α ορ. δ 9-16 ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ Μτ. ι 1, 5-8 Λκ. ιστ δ Ι Λκ. ι Μτ. ιη Λκ. η πλ. α ΙΑ Ἰω. ι 9-16 Ἰω. ι 1-9 Μτ. θ 9-13 πλ. β Α Λκ. ι 38-42, ια Λκ. α 39-49,56 Λκ. ιβ βαρύς Β Μρ. ε Μτ. κε 1-13 Ἰω. α πλ. δ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός

42 δεκεμβριοσ 2014 Ναούμ προφ., Φιλαρέτου ὁσ. ἐλεημ. Θεοκλήτου Ἀββακούμ προφ., Μυρόπης ἐν Χίῳ μαρτ. οφονίου προφ., Ἀγγελῆ νεομ. Θεοδώρου Ἀλεξ. Βαρβάρας Μεγαλομ., Ἰωάννου αμασκ., εραφεὶμ Φαναρ. άββα ὁσ. τοῦ ἡγιασμένου, ιογένους μ. Νικολάου Μύρων Λυκίας θαυμ., Νικολάου νεομ. Ι ΛΟΥΑ, Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίμου ὁσ. ωσθένους, Ἀπολλώ, ηφᾶ, υχικοῦ ἐκ τῶν Ο ἀπ. ύλληψις ἁγ. Ἄννης, Ἄννης προφ. Μηνᾶ καλλικελάδου, Ἑρμογένους, Εὐγράφου μ. ανιὴλ & Λουκᾶ τῶν τυλιτῶν, Μείρακος μ. πυρίδωνος ριμυθοῦντος θαυμ., Ἰωάννου Ζιχνῶν Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου, Ὀρέστου μ. Λουκίας μ. ΙΑ ΛΟΥΑ, ῶν ἁγ. ροπατόρων, Θύρσου, Λευκίου Ἐλευθερίου ἱερομ. & τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀνθίας Ἀγγαίου πρ., Θεοφανοῦς βασιλ., Μοδέστου Ἱεροσ. ιονυσίου Αἰγίνης, ανιὴλ & ἁγ. ριῶν αίδων εβαστιανοῦ & Ζωῆς, Φωκᾶ μαρτ. Ἀγλαΐας τῆς Ρωμαίας, Θεσσαλονίκης μ., Ἄρεως Ἰγνατίου Θεοφόρου, Φιλογονίου ὁσ., Ἰωάννου ροστάνδης ΡΟ Η ΧΡΙΟΥ ΓΕΝΝΗΕΩ, Ἰουλιανῆς, Θεμιστοκλέους μ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, Θεοδότης μ. ῶν ἁγίων 10 μαρτύρων ἐκ ρήτης, Ναούμ θαυμ. Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομ., Φιλίππου μαρτ. πατρός αὐτῆς Η ΑΑ ΑΡΑ ΓΕΝΝΗΙ ΟΥ ΙΗΟΥ ΧΡΙΟΥ Η ύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τεφάνου πρωτομαρτ. & Ἀρχιδιακόνου, Θεοδώρου Γραπτοῦ ΜΕΑ ΗΝ ΧΡΙΟΥ ΓΕΝΝΗΙΝ, ῶν ἁγ. ισμυρίων καέντων ῶν ἁγίων ὑπό Ἡρώδου ἀναιρεθ. νηπίων, Γεωργίου Νικομηδ. Ἀνυσίας Θεσσαλονίκης ὁσιομ., Γεδεών ἐν υρνάβῳ Μελάνης ὁσ. τῆς Ρωμαίας, Ζωτικοῦ Ὀρφανοτρόφου

43 δεκεμβριοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ Γαλ. γ 23 -δ 5 Μρ. ε Μτ. κε 1-13 Γαλ. ε 22 - στ 2 Μτ. ια Λκ. στ Ἑβρ. ιγ Λκ. στ Ἰω. ι 9-16 Ἐφεσ. ε 8-19 Λκ. ιγ α Γαλ. δ Λκ. η Ἐφεσ. ε 8-19 Ἰω. ι 9-16 ολ. γ 4-11 Λκ. ιδ β Ε Β ιμ. α 8-18 Μρ. β 23 - γ 5 Ἑβρ. ια 9-10, Μτ. α 1-25 γ Γαλ. δ 4-7 Μτ. β 1-12 Μτ. α ρ. στ 8 - ζ 5, Μτ. κα Γαλ. α Μτ. β δ Ζ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Μετά τό τέλος τῆς ανηγυρικής Ἀρχιερατικής Θείας Λειτουργίας

44 Ο ΒΙΟ ΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ Ἐπισκόπου Νικομηδείας 303 ῇ ã ôïῦ ìçíüò επτεμβρίου, μíþìç ôïῦ ἁãßïõ ἐíäüîïõ ἱåñïìüñôõñïò Ἀíèßìïõ, ἐðéóêüðïõ Íéêïìçäåßáò. Ὁ ἅãéïò ἱåñïìüñôõς Ἄíèéìïò ἐðßóêïðïò Íéêïìçäåßáò ãåííþèçêå στὴ ÍéêïìÞäåéá ôῆò ἐðáñ ßáò Âéèõíßáò ἀðὸ åὐóåâåῖò ñéóôéáíïὺò ãïíåῖò. Ἡ ÍéêïìÞäåéá ἱäñýèçêå ἀðὸ τὸν âáóéëέα ÍéêïìÞäç τὸν Á. ἈðεôÝëåóå óðïõäáῖï ἀóôéêὸ êýíôñï ôῆò ðåñéï ῆò ὅðïõ καὶ κατὰ τὴν ðåñßïäï ôῆò áὐôïêñáôïñßáò ôïῦ Äéïêëçôéáíïῦ ïἰêïäïìþèçêáí πολλὰ êôßñéá. Ἡ πόλη ὅμως ἔγινε πιὸ ὄμορφη καὶ πιὸ πλούσια πνευματικὰ χάρις στοὺς ἁγίους ισμυρίους Μάρτυρες ποὺ ἐμáñôýñçóáí στὴν περιοχὴ ἀëëὰ êáß σὲ ἕνα σπουδαῖο ἱεράρχη, τὸν ὅσιο Θεοφύλακτο.. Ἁãéïôüêïò ðüëéò ëïéðüí, ἡ ÍéêïìÞäåéá, ἀöïῦ ἐγýííçóå καὶ ἀνέθρεψε ἔèñåøå ôýôïéåò ἅãéåò ìïñöýò. Ἀðὸ τὴν ðáéäéêþ του ἡëéêßá ἄíèéóå ἡ Üñéò ôïῦ ἁãßïõ Ðíåýìáôïò στὴν êáñäéὰ τοῦ ἁãßïõ, êáëëéåñãῶíôáò ìýóá ôïõ τὴν ìçôýñá ὅëùí ôῶí ἀñåôῶí, τήν ἀãüðç. Ἀðïóôñεöüôáí τὸν θυμὸ καὶ τὶς σαρκικὲς ἐðéèõìßåò. Ὅëç ôïõ ἡ æùὴ ἦôáí ἀöéåñùìýíç óôὴí ìåëýôç ôῆò Ἁãßáò Ãñáöῆò, óôὴí ðñïóåõ Þ êáὶ óôὴí ôþñçóç ôῶí θåßùí ἐíôïëῶí ôïῦ Êõñßïõ. Ἦôáí ἰäéáßôåñá ἀãáðçôὸò óôïὺò öéëαñέôïõò

45 ἀíèñþðïõò ὥóôå âëýðïíôáò ôὴí êáèáñüôçôá ôῆò øõ ῆò ôïõ, παραδειγματίζονταν γιὰ νὰ ἔχουν μεγαλύτερη πνευματικότητα óôὴ æùþ ôïõò. ÄéÝêñéíáí ïἱ ÍéêïìÞäåéïé στὸí ἅãéï, ôὴí ôáðåéíïöñïóýíç ôïõ, ôὴν óõìðüèåéü ôïõ ðñὸò ôïὺò ðôù ïὺò êáὶ ôáëáéðùñçìýíïõò, ôὴν èåñìþ ôïõ ðßóôç ðñὸò ôὸí Èåü, ἀðïêïìßæïíôáò ἔôóé ôὶò äùñåýò τïõ. Ὁ Èåὸò ôïῦ ἔäùóå ôὸ Üñéóìá νὰ κηρύττῃ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀðïóðῶíôáò ôὴí ðñïóï ὴ ôïῦ ἀêñïáôçñßïõ μὲ τὰ λόγια του. Ἦταν ἕνας ἀðὸ ôïὺò êáëυôέñïõò êþñõêåò ôῆò ἐðï ῆò ôïõ. Ìὲ ôὴí âéïôþ ôïõ καὶ τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς του, ἐντάχθηκε στὸν ἱερὸ λῆρο καὶ σὲ ὅλους τοὺς βαθμοὺς τῆς ἱåñωóýíçò. ὲ ὥñéìç ἡëéêßá ἀíῆëèå óôὸí ἐðéóêïðéêὸ èñüíï ôῆò τοπικῆς ἐκκλησίας τῆς Νικομηδείας ìåôὰ ôὴí êïßìçóç ôïῦ Ἐðéóêüðïõ Êõñßëëïõ. Ἡ ἐðï ὴ ἐêåßíç ἦôáí ðïëý äýóêïëç ãéὰ ôïὺò ñéóôéáíïύò, λόγῳ τῶν φοβερῶν διωγμῶν τῶν ῥωμαίων εἰδωλολατρῶν ἀξιωματούχων, ìὲ ðñῶôï ôὸí αὐôïêñüôïñá Äéïêëçôéáíü. Ἀðὸ ôὸ 303 ἕùò ôü 311 ì.. ïἱ ñéóôéáíïὶ ôῆò Ῥùìáúêῆò Áὐôïêñáôïñßáò ὑðýóôçóáí âáóáíéóôþñéá, ðåῖíá, ëåçëáóßåò êáὶ èáíüôïõò γιὰ τὴν δόξα καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ôὸ 303 μ.χ., êáôὰ ôὸí ἱóôïñéêὸ ÅὐóÝâéï (ἐðßóêïðï Êáéóáñåßáò), ὁ ἅãéός μας ἐìáñôýñçóå ἀöïῦ ἤäç åἶ å îåêéíþóåé ὁ τελευταῖος αὐτὸς μεγάλος διωγμός. ρὶν ἀπὸ τὸ μαρτύριό του, êáôὰ ôὴí Èåßá Ëåéôïõñãßá τῶν Χριστουγέννων, καὶ ἐνῷ οἱ χριστιανοὶ ἦσαν μέσα στὴν ἐκκλησία, ïἱ äéῶêôåò

46 ðåñιέæùóáí μὲ îýëá êáὶ åὔöëåêôá ὑëéêὰ ôὸν íáü, καὶ τοὺς ἔκαψαν ὅλους ζωντανούς. Êáôὰ ôὴí ἡìýñá áὐôὴ óýìöùíá ìὲ ôὴí ðáñüäïóç ôῆò ἀñ áίáò ἐêêëçóßáò ðñáãìáôïðïéïῦíôáí, ἡ êáôþ çóη êáὶ ἡ âüðôéóη ôῶí ðéóôῶí. Ãïíáôéóôïὶ ïἱ ðéóôïß, ὑìíῶíôáò êáὶ äïîïëïãῶíôáò ôὸí Èåü, ἀöïῦ ἀóðüóèçêáí ìåôáîý ôïõò καὶ øüëëïíôáò ôὸí ὕìíï ôῶí ἁãßùí Ôñéῶí Ðáßäùí, ὡäçãþèçêáí óôὸ ìáñôýñéï. Ὁ ἅãéïò êáôýöõãå óôὴí ðüëç ÓçìÜíç ὅðïõ ἐêþñõττå ôὸí ëüãï ôïῦ Èåïῦ. Ὁ Ìáîéìéáíüò, ìáèáßíïíôáò ὅôé ὁ ìáêüñéïò Ἄíèéìïò, εὑñßóêåôáé óôὴ ÓçìÜíç, äéýôáîå åἴêïóé ἔöéððïõò ἄíäñåò íὰ ἀíáæçôþóïõí ôὸí ἅãéï. Óôὸ äñüìï óõíüíôçóáí ἕíá óåâüóìéï ãýñïíôá êáὶ ôὸí ἐñþôçóáí ἐὰí ãíùñßæåé ôὴí ὕðáñîç ôïῦ ἐðéóêüðïõ. ρὶν ôïὺò ἀðïêáëýøåé ôὴí ôáõôüôçôü ôïõ, ôïὺò ἐöéëïîýíçóå óôὸ óðßôé ôïõ, ὡò êáëὸò ðïéìένας, êáὶ ôïὺò ðáñýèåóå äåῖðíï (êïõêéὰ êáὶ øùìß). Ὕóôåñá ôïὺò ἐöáíýñùóå ὅτι ἦταν αὐτὸς ποὺ ἀναζητοῦσαν. Ïἱ óôñáôéῶôåò ãáëïõ çìýíïé ἀðὸ ôὸν ëüãï ôïῦ Åὐáããåëßïõ ðïὺ ôïὺò ἐäßäáîå ὁ ἅãéïò, ἀðεöüóéóáí íὰ ἀíá ùñþóïõí ðßóù, χωρὶς íὰ ôὸí óõëëüâïõí, ëýãïíôáò ὅôé äὲí ìðüñåóáí íὰ ôὸí ἀíáêáëýøïõí. Ὁ ἅãéïò ὅìùò äὲí συνεφώνησε μαζύ τους êáὶ ôïὺò ἠêïëïýèçóå γιὰ íὰ ôὸí ὁäçãþóïõí óôὸí áὐôïêñüôïñá. Êáôὰ ôὴ äéüñêåéá ὅìùò ôῆò ðïñåßáò ôïυò, óὲ ìéὰ ὄ èç ἑíüò ðïôáìïῦ, ôïὺò ἐâüðôéóå óôὸ ὅíïìá ôῆò Ἁãßáò ÔñéÜäïò, êáὶ êáôüðéí ôὸí ὡäþãçóáí ἐíþðéïí ôïῦ áὐôïêñüôïñá - ἀíáêñéôþ. Êáèþò ἦταν ἐíþðéüí ôïõ

47 ὡìïëüãçóå ôþí ðßóôç ôïõ óôὸí ἅγιο Ôñéáäéêὸ Èåὸ êáὶ ὁ Ìáîéìéáíüò, ἀöïῦ ôïῦ ἔδειξε ôὰ σύνεργα τῶν βασανιστηρίων, äéýôáîå ôïὺò äçìßïõò íὰ ôὸí ðåôñïâïëþóïõí êáὶ ὕóôåñá íὰ ôñõðþóïõí ôïὺò ἀóôñáãüëïõò ôïῦ ἁãßïõ ìὲ ðõñáêôùìýíá óßäåñá. αρ ὅλους τοὺς πόνους καὶ τὰ φοβερὰ βασανιστήρια, ὁ ἅγιος δὲν ðôïþèçêå êáé ἐøýëëιæå προσευχόμενος : «Ἐäίøçóåí ἡ øõ Þ ìïõ ðñὸò ôὸí Èåὸí ôὸí ἰó õñüí, ôὸí æῶíôá. Ðüôå ἤîù êáὶ ὀöèþóïìáé τῷ προσώπῳ ôïῦ Èåïῦ ìïõ;» (Ψαλμ. 41,3). Ὁ Ìáîéìéáíόò, ἀöïῦ åἶäå ὅôé æåῖ, äéýôáîå ôïὺò äçìßïõò íὰ ôὸí ôïðïèåôþóïõí óὲ ðõñáêôùìýíï ôñï ὸ ὤóôå íὰ êáïῦí ïἱ óüñêåò ôïõ. Ôüôå, ὡò ἐê èáýìáôïò, ὁ ôñï ὸò ἀêéíçôïðïéþèçêå, êáὶ ïἱ óôñáôéῶôåò, ἔðåóáí.κάτω στὴ γῆ. ÔáñáãìÝíïò ὁ Ìáîéìéáíüò ἀðὸ ôὸ ãåãïíüò, ὡäþãçóå ôüí ἅγιο ἐðßóêïðï óôὴ öõëáêὴ êáὶ ôὴí ἑðïìýíç ἡìýñá äéýôáîå íὰ ôὸí ἀðïêåöáëßóïõí. Êáèὼò ὁäçãïῦνôáí ὁ ἅãéïò ðñὸò ôὸ ôýëïò τοῦ μαρτυρίου του, ἀíåöþíçóå: «Ἰäïý ἐãὼ êáὶ ôὰ ðáéäßá ἅ ìïß ἔäùêåí ὁ Èåüò» (Ἡσ.8,18), ἀíáöåñüìåíïò óôïýò ἁγίους äéó éëßïõò êáýíôåò ìüñôõñåò, ôῆò ἐðáñ ßáò ôïõ.

48 ΑΝΑΓΙΟΝ Ἀαρών 14-21/12* Ἀββακούμ 2/12 Ἀβιμέλεχ 4/11 Ἀβραάμ 9/10 Ἀγαθάγγελος 23/1 Ἀγάθη 5/2 Ἀγαθόκλεια 17/9 Ἀγαθονίκη 13/10 Ἀγαθόνικος 22/8 Ἀγάθων 20/2-8/1-7/8 Ἀγάπη 17/9 Ἀγαπητός 17/4-18/2 Ἀγάπιος 20/9-15/3-21/8 Ἀγγελῆς 1/9-3/12-28/10 Ἀγγέλων ύναξις 8/11 Ἀγλαΐς 19/12 Ἀγνή 21/1 Ἀγριππίνα 23/6 Ἀδάμ 14-21/12* Ἀδριανός 26/8 Ἀθανασία 31/1-9/10-18/4 Ἀθανάσιος -Άθωνίτης 5/7 -Μέγας 18/1-2/5 -Μετεώρων 20/4 -άριος 24/6 -Χριστιανουπόλεως 17/5 Αἰκατερίνη 25/11 Αἰμιλιανός 8/8-18/7 Ἀκάκιος 12/4 Ἀκίνδυνος 2/11-22/8 Ἀκυλίνα 13/6-27/9 Ἀλεξάνδρα 21/4 Ἀλέξανδρος 30/8-28/5 Ἀλέξιος 17/3-9/8 Ἀλκιβιάδης 16/8 Ἀλύπιος 26/11 Ἀμβρόσιος 7/12 Ἀμφιλόχιος 23/11 Ἀνανίας 1/10 Ἀναστασία 22/12-29/10 Ἀναστάσιος 22/1-21/4 Ἀνατολή 26/2 Ἀνατόλιος 3/7 Ἀνδρέας -Ἀπόστολος 30/11 -ρήτης 4/7 -διά Χριστόν σαλός 28/5 -τρατηλάτης 19/8 Ἀνδρόμαχος 12/10 Ἀνδρόνικος 17/5-30/7-12/10 Ἀνθία 15/12 Ἄνθιμος 3/9 Ἄνθοῦσα 27/7 Ἀνίκητος 12/8-7/11 Ἄννα 25/7-9/12-9/9 * ΙΝΗΗ ΕΟΡΗ (ἰσχύει μόνο γιά το ἔτος 2014)

49 Ἀντίπας 11/4 Ἀντώνιος 17/1 Ἀνυσία 30/12 Ἀπόλλων 5/6 Ἀπόστολος 30/6 Ἀργυρῆ 5/4 Ἀργυρός 11/5 Ἄρης 19/12 Ἀριάδνη 18/9 Ἀρίσταρχος 14/4-27/9 Ἀριστείδης 13/9 Ἀριστόβουλος 31/10 Ἀρσένιος 10/11-19/1-8/5-18/8 Ἀρτέμιος 20/10 Αὐξέντιος 13/12 Αὐγουστῖνος 15/6 Ἀχιλλεύς 24/4 Ἀχίλλιος 15/5 Βαβύλας 4/9 Βάκχος 7/10 Βαλλεριανός 22/11 Βαρβάρα 4/12 Βαρθολομαῖος 11/6 Βαρλαάμ 30/5 Βαρνάβας 11/6 Βαρούχ 28/9 Βασίλειος 1/1-12/4 Βασιλίσκος 3/3 Βάσσα 21/8 Βενέδικτος 14/3 Βερονίκη 12/7 Βικέντιος 11/11 Βίκτωρ 11/11 Βλάσιος 11/2 Βονιφάτιος 19/12 Βούκολος 6/2 Γαβριήλ 8/11 Γαλακτίων 5/11 Γεδεών 30/12 Γεράσιμος 20/10-4/3-3/7 Γερβάσιος 14/10 Γερμανός 12/5 Γεώργιος 3/11-8/1-17/1-11/2 -ἐν Μαλεῷ 4/4 -ροπαιοφόρος 23/4 Γλυκερία 13/5 Γρηγόριος -Ἀρμενίας 30/9 -ομέστικος 1/10 -αλαμᾶς 14/11-16/3* -Νεοκαισαρείας 17/11 -εκαπολίτης 20/11 -Νύσσης 10/1 -Θεολόγος 25/1 -ὁ Ε 10/4 -ιναΐτης 6/4 -ιαλόγος Ρώμης 12/4ιόδωρος 5/4-12/10 ιονύσιος -ἐν Ἄθῳ, κτήτωρ 25/6 -Αἰγίνης 17/12-24/8 -Ἀρεοπαγίτης 3/10 -ἐν Ὀλύμπῳ 23/1 -ὁ Ρήτωρ 9/7 ομέτιος 7/8 όμνα 28/12 ομνίκη 8/1 οσίθεος 13/8

50 ούκας 24/4 ωρόθεος 5/6-13/8 Είρηναῖος 23/8 Εἰρήνη 5/5-28/7 Ἑλένη 21/5 Ἐλευθέριος 15/12 Ἐλισάβετ 24/4-5/9 Ἐλισσαῖος 14/6 Ἑλλάδιος 27/5 Ἐλπίδιος 7/3-15/11 Ἐλπίς 17/9 Ἐμμανουήλ 20/3 Ἐμμέλεια 1/1 Ἐπιστήμη 5/11 Ἐπιφάνιος 12/5 Ἑρμῆς 8/3-30/1 Ἑρμιόνη 4/9 Ἑρμόλαος 26/7 Εὔα 14-21/12* Εὐανθία 11/9 Εὐάρεστος 23-26/12 Εὐγενία 24/12 Εὐγένιος 13/12-21/1-5/8 Εὐδοκία 1/3-4/8 Εὐδόκιμος 31/7-5/10 Εὐδοξία 31/1 Εὐδόξιος 6/9 Εὐθαλία 2/3 Εὐθύμιος -Βατοπαιδινός 4/1 -οχειαρίου 9/11 -Ἰβήρων 13/5 -Μέγας 20/1 Εὐλαμπία 10/10 Εὐλάμπιος 10/10 Εὐλόγιος 13/2-27/4 Εὐμένιος 18/9 Εὐνίκη 28/10 Εὔπλος 11/8 Εὐπραξία 25/7 Εὐσέβιος 22/6 Εὐστάθιος 20/9 Εὐστράτιος 13/12 Εὐτύχιος 6/4-7/11 Εὐφημία 16/9-11/7 Εὐφροσύνη 25/9 Εὐφρόσυνος 11/9 Ἐφραίμ 28/1 Ζακχαῖος 20/4 Ζαχαρίας 5/9-8/2 Ζηνᾶς 22/6 Ζηνοβία 30/10 Ζήνων 22/8-28/12 Ζωή 18/12-25/4* Ζωσιμᾶς 24/1 Ἠλίας 20/7 Ἡλιόφωτος 13/7 Ἡρακλείδης 17/9 Ἡράκλειος 9/3-18/5 Ἠσαΐας 9/5 Ἡσύχιος 2/3-7/11 Θαλάσσιος 22/2-20/5 Θαλλέλαιος 20/5 Θαυμάσιος 28/4 Θεαγένης 7/11 Θέκλα 24/9 Θεμιστοκλῆς 21/12 Θεόγνωστος 19/5

51 Θεοδοσία 29/5 Θεοδόσιος 11/1 Θεοδότη 1/11-29/7 Θεοδώρα 11/9-11/2-3/8 Θεοδώρητος 3/3 Θεόδωρος -τουδίτης 11/11-26/1 -τρατηλάτης 8/2 -ήρων 8/3* Θεόκλητος 26/2-1/12 Θεοκτίστη 9/11 Θεόκτιστος 4/1-3/9 Θεόπεμπτος 5/1 Θεοπίστη 20/9 Θεοφάνης 11/10-17/5-19/8 Θεοφανώ 16/12 Θεόφιλος 8/7 Θεοφύλακτος 8/3 Θεράπων 14/5 Θεσπέσιος 20/11-1/6 Θεσσαλονίκη 7/11 Θεωνᾶς 5/1 Θωμᾶς 6/10-27/4 Ἰακώβ 14-21/12* Ἰάκωβος 23/10 Ἰάσων 29/4 Ἰγνάτιος 20/12-14/10 Ἰεζεκιήλ 23/7 Ἱερεμίας 1/5 Ἱερόθεος 4/10-13/9 Ἱερώνυμος 15/6 Ἱλαρίων 21/10-28/3 Ἰορδάνης 6/1 Ἰουλία 18/5 Ἰουλιανή 21/12 Ἰουλίττα 15/7 Ἰουστῖνος 1/6 Ἰσαάκ 14-21/12* Ἰσιδώρα 1/54 Ἰσίδωρος 4/2-14/5 Ἰωακείμ 9/9-2/3 Ἰωάννης -αμασκηνός 4/12 -Θεολόγος 8/5-26/9 -λίμακος 30/3 -ρόδρομος 29/8-7/1 -Ρῶσος 27/5 -Χρυσόστομος 13/11-27/1 Ἰωαννίκιος 4/11 Ἰωάσαφ 26/8-20/4 Ἰωήλ 19/10 Ἰωνᾶς 29/3-21/9 Ἰωσήφ -Ἀριμαθαίας 31/7 -Ἠγιασμένος 22/1 -Θεσσαλονίκης 14/7 -μάρτυς 3/11 -ὁ Μνήστωρ 14/12-21/12* αισάριος 7/10 αλλινίκη 9/5 αλλίνικος 29/7 αλλιόπη 8/6 αλλισθένη 4/10 αλλίστη 1/9 άλλιστος 6/ άνδιδος 9/3-21/1 ασσιανή 7/9

52 έρκυρα 29/4 ήρυκος 15/7 λεόπας 30/10 λεοπάτρα 19/10 λήμης 24/11//23-26/1 οδρᾶτος 21/9 ορνήλιος 13/9 οσμᾶς -Αἰτωλός 24/8 -Ἀναργύρων 1/11-1/7 υπριανός 2/10 υράννα 8/1 υριακή 7/7 υριακός 29/9 ύριλλος 18/1-9/6-11/5 ῦρος 31/1 ωνσταντῖνος 21/5-14/11 ωνστάντιος 26/12 Λάζαρος 12/4*-17/10 Λαυρέντιος 10/8 Λεόντιος 18/6-11/12 Λεωνίδης 15/4 Λογγῖνος 16/10 Λουκᾶς 18/10-7/2 Λουκία 13/12 Λουκιανός 15/10 Λυδία 20/5 Μακάριος 19/1-17/4 Μακεδόνιος 25/4-24/1 Μακρίνα 19/7 Μάμας 2/9 Μάξιμος /8 Μαρδάριος 13/12 Μάρθα 4/6 Μαρία -Αἰγυπτία 1/4-6/4 -Μαγδαληνή 22/7 Μαρίνα 17/7 Μαρίνος 16/12 Μαρκέλλα 22/7 Μάρκελλος 29/12 Μάρκος 7/5-19/1 Ματθαῖος 16/11 Ματρώνα 9/11-20/10 Μαῦρα 3/5 Νεθοδία 5/10 Μεθόδιος 11/5 Μελάνη 31/12 Μελέτιος 12/2-18/1-1/9 Μελίτων 9/3-1/4 Μερκούριος 25/11 Μηνᾶς 11/11 Μηνοδώρα 10/9 Μητροδώρα 10/9 Μητροφάνης 4/6-9/7 Μιχαήλ -Άρχιστράτηγος 8/11-6/9 -υννάδων 23/5 Μόδεστος 16/12 Μύρων 17/8 Μωυσῆς 4/9 Ναθαναήλ 22/4 Ναούμ 1/12 Ναταλία 26/8 Νέαρχος 22/4 Νεῖλος 12/11-16/8 Νεκτάριος 9/11 Νεονίλλα 28/10

53 Νεόφυτος 24/1 Νέστωρ 27/10 Νήφων 11/8-14/6 Νίακνδρος 4/11 Νίκη 16-25/4 Νικήτας 15/9-3/4 Νικηφόρος 2/6-9/2-4/5 Νικόδημος 14/7 Νικόλαος 6/12-22/4* Νίκων 26/11 Νόννα 5/8 Νυμφοδώρα 10/9 Ξανθίππη 23/9 Ξένη 24/1 Ξενοφών 26/1-24/4 Ὄλγα 11/7 Ὀλυμπία 11/5 Ὀλυμπιάς 25/7 Ὀνησιφόρος 9/11-7/9 Ὀνούφριος 12/6-4/1 Ὀρέστης 13/12-10/11 Ὅσιος 27/8 αγκράτιος 9/7 αΐσιος 19/6 αλλάδιος 28/1 ανάρετος 1/5 ανσέμνη 10/6 αντελεήμων 27/7 αρασκευᾶς 1/3 αρασκευή 26/7-14/10 αρθένα 9/1 αρθένιος 7/2-10/7 αρμανᾶς 28/7 ατάπιος 8/12 ατρίκιος 19/5 άτροκλος 18/8 αῦλος 29/6-28/7 αφνούτιος 19/4-25/9 αχώμιος 15/5 ελαγία 4/5-8/10-23/7 ερπατούα 1/2 έτρος 29-12/6 ίστεις 17/9 λάτων 18/11-4/4 λούταρχος 5/6 οιμήν 27/8 ολύδωρος 3/9 ολύκαρπος 23/2 ολυξένη 23/9 ολυχρονία 4/11 ολυχρόνιος 7/10 ορφύριος 26/2-9/11 ουλχερία 10/9-17/2 ρίσκιλλα 13/2 ρόβος 12/10 ρόκλα 27/10 ρόκλος 20/11 ροκόπιος 8/7-27/2 ροσδόκη 4/10 ρόχορος 28/7 ύρρος 1/6 Ραφαήλ 8/11-22/4* Ραχήλ 14/12-21/12* Ρεβέκκα 14/12-21/12* Ρηγῖνος 25/2 Ρωμανός 1/10-18/11-16/2 Ρωμύλος 15/3-18/9 άββας 5/12-24/4-7/4

54 αλώμη 3/8 αμψών 27/6 αμουήλ 20/8 αμψών 27/6 αράντης 16/8 άρρα 14/12-21/12* εβαστιανή 24/10 εβαστιανός 18/12 εραπίων 5/4-24/5-21/3 εραφείμ 6/5-2/1-19/7-4/12 έργιος 7/10 ίαλς 30/7 ίλβεστρος 2/1 ιλουανός 30/7-24/9 ίμων 10/5-28/12 ισώης 6/7 μάραγδος 9/3 ολομονή 1/8 ολομών 14/12-21/12* ουζάννα 15/3 οφία 17/9 πυρίδων 12/12 ταμάτιος 3/2-16/8 τέφανος 27/12-2/8 τυλιανός 26/11 υγκλητική 5/1 υμεών -Ἀδελφόθεος 27/4 -Θεοδόχος 3/2 -Θεσσαλονίκης 15/9 -N. Θεολόγος 12/10 -τυλίτης 1/9 -Χιλιανδαρίου 13/2 υνέσιος 26-23/5 ωκράτης 21/10-28/11 ωπάτρα 9/11 ωσάννα 15/12 ωφρόνιος 11/3-8/12-18/8 αβιθᾶ 25/10 αϊσία 8/10 αράσιος 25/2 ατιανή 12/1 ηλέμαχος 1/1 ιμόθεος 22/1-16/8 ιμόλαος 15/3 ίτος 25/8-2/4 ριαντάφυλλος 8/8 ρόφιμος 14/4-19/9 ρύφων 1/2 ύχων 16/6 Ὑάκινθος 3/7 Ὑπάτιος 31/3 Ὑπομονή 13/3-29/5 Φαεινή 18/5 Φανούριος 27/8 Φεβρωνία 25/6 Φιλάδελφος 10/5 Φιλαλήθης 14/9 Φιλάρετος 1/12 Φιλεταῖρος 30/12 Φιλήμων 22/11 Φίλιππος 14/11-11/10 Φιλοθέη 19/2 Φιλόθεος -ἐν Ἄθῳ, κτήτωρ 24/1 -όκκινος 11/10 -πρεσβύτερος 15/9

55 Φιλονίλλη Φιλούμενος Φίλων Φλωρέντιος Φλῶρος Φοίβη Φωκᾶς Φωτεινή Φώτιος Χάϊδω Χαράλαμπος Χάρις 11/10 29/11 24/1 13/10 18/8 3/9 22/9-23/7 26/2-19/12 6/2 1/9 10/2 28/1 Χαριτίνη 5/10 Χαρίτων 28/9-1/6 Χιονία 16/4 Χρῆστος 12/2-5/8 Χριστίνα 24/7 Χριστόδουλος 16/3-21/10 Χριστοφόρος 9/5 Χρύσανθος 19/3-20/8 Χρύσαφος 25/10 Χρυσῆ 30/1-13/10 Χρυσόγονος 22/12 Ὡραιοζήλη 26/7

56 χρησιμα τηλεφωνα Ὁνοματεπώνυμο: ηλέφωνο: Ἱερᾶ Μητρόπολις Ἱερός Ναός ηλεομοιότυπο Αἴθουσα συσσιτίου

57 χρησιμα τηλεφωνα Ὁνοματεπώνυμο: ηλέφωνο:

58 χρησιμα τηλεφωνα Ὁνοματεπώνυμο: ηλέφωνο:

59 Χρήσιμες Ιστοσελίδες Ἰστοσελίδα:

60 ΗΜΕΙΩΕΙ

61 ΗΜΕΙΩΕΙ

62 ΗΜΕΙΩΕΙ

63 ΗΜΕΙΩΕΙ

64 τοιχεία ἐπικοινωνίας: Ἱερός Ναός Ἀγίας Βαρβάρας Γρηγορίου Λαμπράκη Ἄνω ούμπα - Θεσσαλονίκη Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Θεσσαλονίκης Ieros Naos Agias Varvaras ο ἑορτολόγιο τσέπης τοῦ ἔτους 2014, σχεδιάστηκε, συντάχθηκε καὶ δημιουργήθηκε ἐξ ὀλοκλήρου στὸ γραφείο Ἡλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν - Γραμματεία τοῦ νευματικοῦ έντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Θεσσαλονίκης. υπώθηκε σε ἀντίτυπα σε χαρτί velvet 125gr. ἀπὸ τὸ τυπογραφείο άββας Ἡλιᾶδης

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αλεξανδρου Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τήν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓΙΟΥΣ MA ΡΤΥΡΑΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Ε Γ Κ Ο Λ Π Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Τεμβριά2015. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΜΒΡΙΑΣ Τάσου Οκκαρίδη 8 2842 Τεμβριά, Λευκωσία Τηλ.: 22932427, Φαξ: 22932431

Τεμβριά2015. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΜΒΡΙΑΣ Τάσου Οκκαρίδη 8 2842 Τεμβριά, Λευκωσία Τηλ.: 22932427, Φαξ: 22932431 , Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου ς, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος Χωριό του Κλάριου ή του Καρκώτη, είναι η ή για να επικαλεστούμε τον Κυπριανό,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιον 2012 Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α. Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Τ ό φετινό ἡμερολόγιο τῆς Ἑνώσεώς μας εἶναι ἀφιερωμένο στό Βλαχόφωνο Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Βλάχοι, γνήσιοι καί ἀκμαῖοι Ἕλληνες, μέ πλουσιότατη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ τούς ἐν Γορτύνῃ μαρτυρήσαντας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΕ 2010 Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, T.K. 54 250, ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2310 303.216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: WWW.AGKYRIAKI.GR, ΕMAIL: AGKYRIAKI@GMAIL.COM Λατρευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013)

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΙΤΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΠΑΛΑΜΑ Σ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ Ορθο Ορθο - Ορθο Ορθο ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟ Ε.Σ.Υ. ΣΟΦΑΔΕΣ Ενημέρωση /0/0 Αποστολός Δημήτριος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ 2015 ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ~1~ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ιερο ναο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ~2~ Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, φορητή παλαιά εἰκόνα τοῦ Ναοῦ της. ~3~

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 7567 Ειρήνη Θεοχάρους Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία 8201 Μάριος Αντωνιάδης Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 9731 Παναγιώτης Αβραάμ Κοκκινοχώρια Δερύνεια 9468 Κύπρος Παναγή Δερύνεια Κοκκινοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ της 11 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Ειρηνοδίκες ως εξής: Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών 1)Νίκαιας, Σπυριδούλα Τσίγκα του Αποστόλου, 2)Λαµίας, Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ To Παγκύπριο Διοικητικό Συμβούλιο σας εύχεται το να φέρει ΥΓΕΙΑ και ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ = ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 26/01/14 Ημιμαραθώνιος Pokka Coffee στα Περβόλια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2O15 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ * ΕΤΟΣ E ΡΕΘΥΜΝΟΝ 2 Εἰκόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος»

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» «Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» Αναλυτική καταγραφή των Ιερών Μονών ανά Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος που είναι επισκέψιμες, με ιδιαίτερο θρησκευτικό, μουσειακό και ιστορικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. Διασυλλογικός Αγώνας Ρυθμικής Γυμναστικής Συλλ. & Ατομ. Α κατ. (Γυναικών) 2014 ΛΑΡΙΣΑ - 15/3/2014

Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. Διασυλλογικός Αγώνας Ρυθμικής Γυμναστικής Συλλ. & Ατομ. Α κατ. (Γυναικών) 2014 ΛΑΡΙΣΑ - 15/3/2014 Διασυλλογικός Αγώνας Ρυθμικής Γυμναστικής Συλλ. & Ατομ. Α κατ. (Γυναικών) 214 1 > Τζέκη Κων/να Σ.Ε.Ρ.Γ. 1,533 Παρασκευή 2 > Καρδαμάκη Αθηνά- Γ. Ε. ΒΟΛΟΥ 8,533 3 > Στούμπου Ναταλία Σ.Ε.Ρ.Γ. 8,299 4 > Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ 1. 1 ο π. Θεόδωρος Πρίντζος Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Βόλου 2. 2 ο π. Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ 1) Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Προκόπιος Γεωργίου. Τηλέφωνον καί τηλεομοιότυπον: 22960 25138 2) Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:

Διαβάστε περισσότερα

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ 21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Μ. Ανω Μονή Χρυσοπηγή Δίβρης Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστής Ι.Μ. Αγ.Νικολάου Φραγκοπηδήματος Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαφιδιάς 22. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ & ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΠΑΤΡΩΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΕΤΤΑ ΟΛΓΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 0082 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 29 62 26 62 44 32 0083 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 39 59 13 51 57 29 0084

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα