Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Εἰκόνα ὀπισθοφύλλου:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Εἰκόνα ὀπισθοφύλλου:"

Transcript

1 ΕΟΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἠ Ἱερᾶ Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου σέ ψηφιδωτό. Ἔργο τῶν μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς αναγίας τοῦ Ἕβρου. Φυλάσεται στό Ἐπισκοπείο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Εἰκόνα ὀπισθοφύλλου: Tό ἐσωτερικόν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἀγοράζοντας ἔνα ἀπό τὰ ἑορτολόγια τσέπης τοῦ ἔτους 2014, προσφέρετε στὴν στήριξη καὶ στὴν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ ἐνοριακοῦ μας συσσιτίου.

2 Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. α. ὸν συνάναρχον Λόγον. ῆς ριάδος τὴν δόξαν ἀνακηρύττουσα, ἐν τῷ λουτρῷ τρεῖς θυρίδας ὑπεσημήνω σοφῶς, κοινωνίαν πατρικὴν λιποῦσα πάνσεμνε, ὅθεν ἠγώνισαι λαμπρῶς, ὡς παρθένος εὐκλεής, Βαρβάρα Μεγαλομάρτυς. Ἀλλὰ μὴ παύση πρεσβεύειν, ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

3 Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ. αχὺ προκατάλαβε. Ὡς φοῖνιξ ἐξήνθισας, τὴ Ἐκκλησία Χριστοῦ, καρποὶς τοὶς τῶν λόγων σου, τῶν εὐσεβῶν τᾶς ψυχᾶς, ἐκτρέφων ἐν χάριτι ὅθεν καὶ ἐναθλήσας, άτερ Ἄνθιμε χαίρων, ὤφθης Ἱερομάρτυς, εὐκλεὴς τοῦ ωτῆρος, ὦ πρέσβευε δεόμεθα, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

4 O ΑΝΑΓΙΩΑΟ ΜΗΡΟΟΛΙΗ ΘΕΑΛΟΝΙΗ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟ

5 Ὁ αναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ..ανθιμος (κατὰ κόσμον ιονύσιος) Ρούσσας τοῦ ημητρίου, ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1934 στὴν αλμώνη ύργου Ἠλείας. Ἐπεράτωσε τὶς ἐγκυκλίους σπουδές του τὸ 1952 ὁπότε καὶ ἐπέτυχε χωριστὰ στἰς εἰσιτήριες ἐξετάσεις τῆς Φιλοσοφικῆς καῖ τῆς Νομικῆς χολῆς τοῦ ανεπιστημίου Ἀθηνῶν. ὸ 1974 στὶς 13 Ἰουλίου, ἐκλέγεται ἀπό τὴν Ἱερᾶ ύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, ραϊανουπόλεως καὶ αμοθράκης. τὶς 30 Ἰουλίου 1974 ἐνθρονίζεται στὴν Ἀλεξανδρούπολη. Ὁ αναγιώτατος εἶναι ἔνας ἀπὸ τούς πολυγραφώτατους συγχρόνους ἱεράρχες, καθώς συνέγραψε καὶ ἐξέδωσε 13 πολυσέλιδα βιβλία καὶ 18 μελέτες, ἀκολουθίες καὶ ἄρθρα ἐκκλησιαστικῶν, θεολογικῶν καὶ ἐθνικῶν θεμάτων. ὴ ευτέρα 26 Ἀπριλίου 2004 ἡ σεπτή Ἱεραρχία τὸν ἐξέλεξε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καὶ ἡ ἐνθρόνιση ἔγινε στίς 18 Ἰουνίου 2004 ἡμέρα αρασκευή.

6 Ἀñ éåñáôéêὲò åὐ ὲò ôïῦ ÐáíáãéùôÜôïõ Ìçôñïðïëßôïõ Èåóóáëïíßêçò ê.ê. Ἀíèßìïõ. Ἀãáðçôïß ìïõ ἀäåëöïß êáὶ ðáéäéü ìïõ ôῆò ἐíïñßáò ἁãßáò ÂáñâÜñáò ἄíù Ôïýìðáò Èåóóáëïíßêçò. áßñåôå ἐí Êõñßῳ. Ìὲ ôὴí ἔêäïóç êáὶ êõêëïöïñßá ôïῦ ðáñüíôïò Ἡìåñïëïãßïõ ôῆò Ἐíïñßáò óáò ãéὰ ôὸí ðñïóåããßæïíôá êáéíïýñãéï ñüíï 2014, ðïὺ åἶíáé ἀöéåñùìýíï στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ἄνθιμο ἐπίσκοπο

7 Νικομηδείας, εὐρίσκω τὴν εὐκαιρία íὰ ἀðåõèýíù ðñὸò ὅëïõò óᾶò, ἐãêüñäéåò ðáôñéêὲò Åὐ Ýò ãéὰ íὰ åἶíáé êáὶ ôὸ ἔôïò áὐôὸ åἰñçíéêü, ὑãéåéíὸ êáὶ ðëïýóéï óὲ åὐëïãßåò ἀðὸ ôὸí ñéóôὸ êáὶ ôὴí Ἐêêëçóßá, ὥóôå ὅëïé ìáò äéὰ ôῶí ðñåóâåéῶí ôῆò Êõñßáò Èåïôüêïõ, íὰ ἀãùíéæþìåèá ãéὰ ôὴí ἀñåôὴ êáὶ ôὴí ἁãéüôçôá. Åὔ ïìáé ἰäéáßôåñá óôὰ ðáéäéü ìáò êáὶ óôïὺò íýïõò ìáò, ðïὺ åἶíáé ἡ ἐëðßäá ãéὰ ôὸ ìýëëïí ôῆò Ðáôñßäïò ìáò, íὰ ðñïïäåýïõí êáôὰ ðüíôá, íὰ ôïὺò ðñïóôáôåýῃ ὁ Èåὸò ἀðὸ ôïὺò ìýñéïõò êéíäýíïõò ðïὺ ôïὺò ðåñéêõêëþíïõí, íὰ åἶíáé êïíôὰ óôïὺò ãïíåῖò ôïõò êáὶ íὰ ἔ ïõí ἐðéôõ ßåò óôὰ ìáèþìáôü ôïõò êáὶ óôὶò óðïõäýò ôïõò.

8 Êáὶ ðñὸ ðüíôùí íὰ ìὴ ëçóìïíïῦí ðïôὲ ôὴí ἀãüðç ôïῦ ñéóôïῦ êáὶ ôῆò Ἐêêëçóßáò ðïὺ ôïὺò èýëïõí ðüíôïôå êïíôü ôïõò, ìýóῳ ôῆò Ἐíïñßáò ôïõò, ὁ äὲ ἅãéïò Ôñéáäéêὸò Èåὸò íὰ ἀíáäåéêíýῃ ἄîéïõò êáὶ ἱêáíïὺò ðïëëïὺò ëåéôïõñãïὺò êáὶ äéáêüíïõò ôῆò Ἐêêëçóßáò Ôïõ. Êáëὴ êáὶ åὐëïãçìýíç ñïíéü Ἔôç ðïëëü. Åὐ Ýôçò Ï ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÇÓ Ï ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÁÍÈÉÌÏÓ

9 ΑΦ Ι Ε Ρ Ω Ι Ἀγαπητέ ἀναγνώστη. «Ἀγάπῃ φλεγόμενος τοῦ σοῦ εσπότου καλῶς διήνυσας τοὺς μεγίστους ἀγῶνας τοῦ μαρτυρίου σου, Μάκαρ Ἄνθιμε». ὸ παρὸν ἐορτολόγιο τσέπης τοῦ σωτηρίου ἔτους 2014 εἶναι ἀφιερωμένο στὴν μνήμη ἑνός μεγάλου ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός, τοῦ ἁγίου Ἀνθίμου, ἐπισκόπου Νικομηδείας (περιοχὴ Βιθυνίας), ὁ ὁποῖος ἐλάμπρυνε μὲ τὴν παρουσία καὶ τὸ μαρτύριό του τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐνεγράφη στὸ ἁγιολόγιό της σάν ἔνας ἀκόμη κρίκος στὴν χρυσῆ ἀλυσίδα τῶν Μαρτύρων ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἁγιοκατατάξεώς του. Ὁ ἅγιος Ἄνθιμος ἔζησε κατὰ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς χρόνους, τότε ποὺ ἤκμαζε ἡ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτορος ιοκλητιανοῦ. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ δέχτηκε ὁ χριστιανικὸς κόσμος δύο μεγάλους διωγμοὺς εἰς βάρος του. λῆθος μαρτύρων κατὰ τὸν συναξαριστή, μαρτύρησαν γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν Αγία. Ἕνας ἐξ αὐτῶν ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Ἄνθιμος. Γεννημένος ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς, μεγάλωσε διαβάζοντας τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ κάνοντάς την

10 πράξη στή ζωή του ἔγινε ἀγαπητὸς ἀπὸ τοὺς Νικομήδειους. ὲν ὑπῆρξαν πόθος του, οὔτε ὁ πλούτος οὔτε ἡ δόξα. Ἐπιθυμοῦσε τὴν φώτιση τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου νεύματος. ιακρινόταν γιὰ τὴν πολυμάθειά του και γιὰ τὸ κηρυκτικό του χάρισμα. Ἔτσι πλήθη λαοῦ συνέρρεαν νὰ ἀκούσουν τὸν λόγο του καὶ νὰ ξεδιψάσουν στὰ γάργαρα νερὰ τοῦ θεῖου λόγου. τὶς ὁμιλίες του ἐπικεντρωνόταν συχνὰ στὴν μητέρα ὅλων τῶν ἀρετῶν, τὴν ἀγάπη. Μετὰ τὴν εἰς ύριον ἐκδημία τοῦ προκατόχου του, ὁ πιστὸς λαὸς ζητοῦσε νὰ ἀναλάβει τὸ πηδάλιο τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας τῶν Νικομηδίων ὁ Ἄνθιμος. αὶ ὁ ύριος, ποὺ ἀπαντᾶ σὲ κάθε εὐσεβῆ πόθο τῶν παιδιῶν ου, ἀπάντησε καὶ στὸ αἴτη,ά τους αὐτὸ χαρίζοντάς τους ποιμενάρχη τὸν ἐκλεκτό ἐργάτη τοῦ θείου ἀμπελῶνα, τὸν Ἄνθιμο, ὁ ὁποῖος ποίμανε τὸ ποίμνιό του μὲ θυσιαστικὴ ἀγάπη. Ὅμως τὸ καράβι τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο πάντοτε κλυδωνίζεται, ἀλλὰ ποτὲ δὲν καταποντίζεται, ἔμελλε νὰ δοκιμαστεῖ σκληρὰ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά. Ἕνας νέος διωγμός, τὸν ὁποῖο ἐξαπέλυσε ὁ αὐτοκράτωρ Μαξιμιανὸς αὐτὴ τὴ φορά, ἦλθε νά «σινιάσῃ τὸ λογικὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ ὡς τὸν σῖτον» καὶ νὰ ζυγίσει τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη τῶν Χριστιανῶν. Ὁ ἐπίσκοπος Ἄνθιμος ὡς πρότυπο ποιμένος κατὰ τὴν θεόπνευστη παραγγελία τοῦ Ἀπ. αύλου,

11 «ὡς κοπιῶν γεωργός, πρῶτος τῶν καρπῶν μετέλαβεν». Ἀφοῦ δίδαξε μὲ ζῆλο τοὺς πστοὺς, σφράγισε τὴν διδασκαλία τῶν λόγων μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ αἴματος. υνελέφθη καὶ ἔπειτα ἀπὸ σκληρὰ βασανιστήρια ἐτελειώθη δι ἀποκεφαλισμοῦ τὴν 3ην επτεμβρίου τοῦ ἔτους 303 μ.χ. Ἡ φήμη τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου δὲν ἄργησε νὰ ἐξαπλωθεῖ σὲ ὅλον τὸν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ κόσμο καὶ τιμᾶται ἡ ἱερά του μνήμη στὶς 3 επτεμβρίου. ὴν ἡμέρα αὐτὴ ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του καὶ ὁ αναγιώτατος Μητροπολίτης μας ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου. ὸ ὄνομά του τὸ ἔλαβε κατὰ τὴν εἴσοδό του στὴν ἱερωσύνη. Ἀπὸ τότε δηλαδὴ ποὺ ἀφιέρωσε ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του στὴ διακονία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπὸ τὸ πολυδιάστατο καὶ πολυσχιδὲς ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας. αὶ, ἐπειδὴ τιμὴ ἁγίου σημαίνει μίμηση τοῦ ἁγίου, μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου ἄς ἀγωνιστοῦμε ὁ καθένας μας ξεχωριστὰ καὶ ὅλοι μαζὶ σὰν σῶμα Χριστοῦ τὸν καλὸ ἀγῶνα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης στοιχιζόμενοι πίσω ἀπό τὸν ἀγωνοθέτη ύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν φάλαγγα τῶν ἁγίων Μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι πρῶτοι ἔφθασαν στό λιμάνι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκεῖ καρτεροῦν καὶ ὅλου ἐμᾶς. Ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος νὰ προστατεύει τὸ ποίμνιο τῆς ἐνορίας μας καὶ νὰ κάνουμε πράξη τὴν ἀρετή ποὺ ἔκανε ἐκεῖνος πράξη στὴ ζωή του καὶ ἔγινε ἅγιος, τὴν ἀγάπη.

12 πασχαλια Ἀπριλίου Ἀπριλίου Μαΐου Ἀπριλίου Ἀπριλίου Ἀπριλίου Ἀπριλίου Μαΐου Ἀπριλίου Ἀπριλίου Μαΐου

13 πασχαλιον 2014 βιδ Ἰνδικτιῶνος 7. Ἡλίου κύκλοι 18. ελήνης κύκλοι 17. ελήνης θεμέλιον 10. αραμονὴ Χριστουγέννων ἡμέρα ρίτη. ρεοφαγίας ἡμέραι 61. ὸ ριῴδιον ἄρχεται 9 Φεβρουαρίου. Ἑωθινὸν ια. Ἦχος πλ. δ. Ἡ Ἀπόκρεως 23 Φεβρουαρίου. Ὁ Εὐαγγελισμός, ρίτη Νηστειῶν. Νομ. Φάσκα, Μεγ. αρασκευή. Λατίνων άσχα, 20 Ἀπριλίου. ὸ ἅγιον άσχα, 20 Ἀπριλίου. Ἡ Ἀνάληψις, 29 Μαΐου. Ἡ εντηκοστή, 8 Ἰουνίου. υριακὴ ἁγ. άντων, 15 Ἰουνίου. Νηστεία ἁγ. Ἀποστόλων, ἡμ. 13. Ἡ μνήμη αὐτῶν υριακή.

14 νηστειεσ τησ εκκλησιασ α) άθε ετάρτη καὶ αρασκευή. β) ὴν Μεγάλη εσσαρακοστή. (Ἀπό τήν αθαρά ευτέρα μέχρι καὶ τὸ Μέγα άββατο) γ) ῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. δ) ὸν εκαπενταύγουστο. (Ἀπὸ τὴν 1η ἕως τὶς 14 Αὐγούστου) ε) ὴν εσσαρακοστὴ τῶν Χριστουγέννων. (Ἀπὸ τὶς 15 Νοεμβρίου μέχρι καὶ τὶς 24 εκεμβρίου). ΑΑΛΥΙ ΕΙ ΑΝΑ αταργοῦμε τὴ νηστεία καὶ τρῶμε ἀπ ὅλα, ἔστω κι ἂν εἶναι ετάρτη ἤ αρασκευή, στὶς ἐξῆς περιόδους: α) Ἀπό τὶς 25 εκεμβρίου μέχρι 4 Ἰανουαρίου β)ὴν 1η ἐβδομάδα τοῦ ριωδίου. (Μετὰ τὴν υριακή ελώνου & Φαρισαίου) γ) ὴν ἐβδομάδα τῆς ιακαινησίμου. δ) ὴν ἐβδομάδα τοῦ Ἁγίου νεύματος.

15 καταλυσισ οινου και ελαιου ατάλυση οἰνου καὶ ἐλαίου (κατά τὴν ετάρτη καὶ αρασκευή) ἔχουμε κατὰ τὶς ἐξῆς ἡμερομηνίες: Ἰανουάριος: Φεβρουάριος: 8, 10, 11, 17, 24. Μάρτιος: Ἀπρίλιος: Μάϊος: Ἰούνιος: Ἰούλιος: Αὐγουστος: επτέμβριος: Ὀκτώβριος: Νοέμβριος: εκέμβριος: 11, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 30. 9, , 25, 30. 2, 8, 15, 21, 25. 8, 11, 30. 1, 2, 17, 20, 22, 25, 26, , 6, 9, 13, 20, 23, 26. 6, 18, 23, 26. 1, 8, 12, 13, 16, 25, 30 4, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 20.

16 ΑΑΛΥΙ ΙΧΘΥΟ ατάλυσις ἰχθύος γίνεται στὶς ἐξῆς περιόδους, ἔστω καὶ ἄν συμπέσει ἡ ἑορτὴ ετάρτη ἢ αρασκευή. α) 7 Ἰανουαρίου. β) 2 Φεβρουαρίου. Ὑπαπαντή τοῦ υρίου. γ) 25 Μαρτίου. δ) 24 Ἰουνίου. ε) 29 Ἰουνίου. στ) 6 Αὐγούστου. ζ) 15 Αὐγούστου. η) 8 επτεμβρίου. θ) 14 Νοεμβρίου. ι) 21 Νομεβρίου. ύναξις ιμίου ροδρόμου. Ὁ Εὐαγγελισμός. Γενέσιον ιμίου ροδρόμου. Ἁγίων έτρου & αύλου ῆς Μεταμορφώσεως. Ἡ οίμησις τῆς Θεοτόκου. ο Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου. Ἀποστόλου Φιλίππου. ὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἐπίσης, τὴν υριακὴ τῶν Βαΐων, τὴν Μεσοπεντηκοστὴ καὶ τὴν ετάρτη πρὸ τῆς Ἀναλήψεως.

17 ροσευχή τῶν Ὁσίων ατέρων τῆς Ὄπτινα - Ῥωσσίας ύριε, βοήθησέ με ν ἀντιμετωπίσω με ψυχικὴ γαλήνη ὅλα, ὅσα θὰ μοῦ φέρει ἡ σημερινὴ ἡμέρα. Βοήθησέ με να παραδοθῶ ὁλοκληρωτικὰ στὸ ἅγιο θέλημά ου. τὴν κάθε ὥρα τῆς ἡμέρας φώτιζέ με καὶ δυνάμωνέ με γιὰ τὸ κάθε τί. Ὅποιες εἰδήσεις κι ἂν λάβω σήμερα, δίδαξέ με να τὶς δεχθῶ με ἠρεμία καὶ μὲ τὴν ἀκλονήτη πεποίθηση ὅτι τίποτε δὲν συμβαίνει, χωρὶς να τὸ ἐπιτρέψεις Ἐσύ. αθοδήγησε τὶς σκέψεις καὶ τὰ συναισθήματά μου σὲ ὅλα τὰ ἔργα καὶ τὰ λόγια. τὶς ἀπρόοπτες περιστάσεις μὴ μὲ ἀφήσεις να ξεχάσω ὅτι ὅλα παραχωροῦνται ἀπὸ ένα. ίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σὲ κάθε μέλος τῆς οἰκογένειάς μου καὶ σ ὅλους τοὺς συνανθρώπους μου μὲ εὐθύτητα καὶ σύνεση, ὥστε να μὴ συγχύσω καὶ στενοχωρήσω κανένα. ύριε, δός μου τὴ δύναμη νὰ ὑποφέρω τὸν κόπο καὶ ὅλα τὰ γεγονότα τῆς ἡμέρας αὐτῆς, σὲ ὅλη τὴ διάρκειά της. αθοδήγησε τὴ θέλησή μου καὶ δίδαξέ με να προσεύχομαι, νὰ πιστεύω, νὰ ὑπομένω, νὰ συγχωρῶ καὶ ν ἀγαπῶ. Ἀμήν.

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2014 Η ΕΡΙΟΜΗ ΟΥ ΥΡΙΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου εραφείμ τοῦ άρωφ, ιλβέστου άπα Ρώμης, Θεαγένους Μαλαχίου προφ., Γορδίου μ., Θωμαΐδος μαρτ. ἐν Λέσβῳ ύναξις 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου ΡΟ ΩΝ ΦΩΩΝ, Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μ., υγκλητικῆς Α ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ἡ ύναξις Ἰωάννου τοῦ ροδρόμου ομνίκης ὁσίας, Γεωργίου Χοτζεβίτου ολυεύκτου μ., Εὐστρατίου ὁσ., αρθένας Ἑδεσσαίας Γρηγορίου Νύσσης, ομετιανοῦ Μελιτηνῆς Θεοδοσίου ὁσ. οινοβιάρχου, Θεοδοσίου ὁσ., Φιλοθέου ὁσ. ΜΕΑ Α ΦΩΑ, ατιανῆς, Μερτίου, Εὐθασίας μαρτ. Ἑρμύλου & τρατονίκου μ., Μαξίμου αυσοκαλυβίτου ὁσ. ῶν ἐν ινᾷ ἀναιρεθέντων μαρτ., Νίνας ἰσαποστ. αύλου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου τοῦ αλυβίτου ροσκύνησις τιμ. ἁλύσεως Ἀπ. έτρου, Νικολάου ν/μ. ἐκ Λέσβου Ἀντωνίου τοῦ Μεγ., Ἀντωνίου Βεροίας, Γεωργίου Ἰωαν. Ἀθανασίου & υρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας ΙΒ ΛΟΥΑ, (ῶν 10 λεπρῶν), Μακαρίου Αἰγυπτίου, Μάρκου Εὐγεν. Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, Ζαχαρίου νεομ. ἐξ Ἄρτης Μαξίμου τοῦ ὁμολογ., Εὐγενίου ραπεζ., Μαξίμου Γραικοῦ ιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου ὁσ. τοῦ έρσου ιονυσίου ὁσ. ἐν Ὀλύμπῳ, λήμεντος Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μ. Ξένης ὁσ., Βαβύλα ἱερομ., Νεοφύτου ὁσ., Φίλωνος αρπασίας Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Αὐξεντίου νεομ. ἐκ Βελλᾶ ΙΕ ΛΟΥΑ, (Ζακχαίου), Ξενοφῶντος & Μαρίας ὁσ., λήμεντος Ἀνακομιδή λειψ. Ἰωαν. Χρυσοστόμου, Μαρκιανῆς βασιλ. Ἑφραίμ τοῦ ύρου, αλλαδίου & Χάριτος τῶν μαρτύρων Ἀνακομ. λειψ. Ἰγνατίου τοῦ Θεοφ., ημητρίου τοῦ Χιοπολίτου ῶν ἁγ. ριῶν Ἱεραρχῶν (Ἑορτὴ Ἐθν. αιδείας), Ἱππολύτου ύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων, Ἀρσενίου ἐν άρῳ

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ ολ. β 8-12 Λκ. β 20-21, Ἰω. ι 1-9 Β ιμ. δ 5-8 Μρ. α 1-8 γ ιτ. β 11-14, γ 4-7 Μτ. γ Μρ. α 9-11 ραξ. ιθ 1-8 Ἰω. α Ἐφεσ. δ 7-13 Μτ. δ δ Ζ Ἑβρ. ιγ Λκ. στ Μτ. ια ολ. γ 4-11 Λκ. ιζ πλ. α Η Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰω. ι 9-16 Ἰω. ι 1-9 Α ιμ. δ 9-15 Λκ. ιθ 1-10 πλ. β Θ Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰω. ι 9-16 Ἰω. ι 1-9 Ἑβρ. ιγ 7-16 Μτ. ε Ἰω ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Φωνή υρίου ἐπί τῶν ὑδάτων... Θεοφάνεια 2013

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ρύφωνος μ., Βασιλείου Θεσ/νίκης, Ἀναστασίου νεομ. 2 ΥΑΑΝΗ ΟΥ ΥΡΙΟΥ, Ἀγαθοδώρου, Ἰορδάνου ραπεζ. 3 υμεὼν τοῦ Θεοδόχου, Ἄννης προφήτ., Νικολάου ἐκ πετσῶν 4 Ἰσιδώρου ηλουσιώτου, Ἀβραμίου ἱερομ., Ἰωσὴφ Χαλεπλῆ 5 Ἀγάθης μ., Θεοδοσίου ἐν κοπέλῳ τοῦ ὁσίου 6 Φωτίου όλεως τοῦ Μεγάλου, Βουκόλου ἐπ. μύρνης 7 αρθενίου Λαμψάκου, Λουκᾶ ὁσ. ἐν τειρίῳ, Γεωργίου νεομ. 8 Θεοδώρου τρατηλάτου μεγαλομ., Ζαχαρίου προφ Ι ΛΟΥΑ, ελώνου & Φαρισαίου (Ἀρχή ριωδ.), Νικοφόρου μ. Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος, Ζήνωνος ταχυδρόμου Βλασίου εβαστ., Θεοδώρας βασ., Βλασίου ἐν κλαβαίνοις Μελετίου Ἀντιοχείας, Ἀντωνίου Β όλεως Ἀκύλα & ρισκίλλης ἀπ., Μαρτινιανοῦ ὁσ., Εὐλογίου Ἀλεξ. Αὐξεντίου, Ἀβραάμου, Μάρωνος ὁσ., Νικολάου νεομ. Ὀνησίμου ἀπ., Ἀνθίμου ἐν Χίῳ, Ἰωάννου νεομ. ἐκ Χαλάστρας ΙΖ ΛΟΥΑ, (Ἀσώτου), αμφίλου μ., Φλαβιανοῦ όλεως Θεοδώρου ήρωνος, Μαρκιανοῦ & ουλχερίας τῶν Βασιλέων Λέοντος άπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ινάου, αρηγορίου μ. Φιλοθέης ὁσ., Ἀρχίππου ἀπ., Νικήτα ν/μ. ἐξ Ἠπείρου Λέοντος ατάνης, Ἀγάθωνος άπα Ρώμης Εὐσταθίου Ἀντιοχείας, ιμοθέου ὁσ., Ζαχαρίου Ἱεροσολ. Ψυχοσάββατον, εὕρεσις λειψ. τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μ., Ἀθανασίου ὁμολ. ΑΟΡΕΩ, ολυκάρπου ἐπ. μύρνης, Γοργονίας ὁσίας Α & Β εὕρεσις τιμίας κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου ροδρόμου αρασίου όλεως, Ρηγίνου ἐπ. κοπέλου ἱερομαρτ. ροφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς ἰσαποστολ. & μ. τῆς αμαρείτιδος ροκοπίου εκαπολίτου, Γελασίου τοῦ μίμου Βασιλείου ὁμολ. υράννης νεομ. ἐν Θεσ/νίκῃ, ροτερίου Ἀλεξ.

21 φεβρουαριοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν 2 Ἑβρ. ζ 7-17 Λοκ. β ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ βαρύς Ι 9 Β ιμ. γ Λκ. ιη πλ. δ ΙΑ 10 Β ιμ. β 1-10 Ἰω. ιε 17 - ιστ 2 - Λκ. κα Α ΗΜ. ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 16 Α ορ. στ Λκ. ιε α 23 Α ορ. η 8 - θ 2 Μτ. κε β Β 24 Β ορ. δ 6-15 Μτ. ια Λκ. ζ Ἡ παιδική χορωδία ΕΙΡΜΟ καθώς ψάλλει τὴν Γ τάση τῶν Χαιρετισμῶν.

22 ΜΑΡΙΟ Εὐδοκίας ὁσ., Μερκέλλου & Ἀντωνίνης μ., αρασκευᾶ ραπεζοῦντος 2 ΥΡΙΝΗ, Ἡσυχίου μ., Θεοδότου υρηνείας, Νικολάου λανᾶ 3 ΑΘΑΡΑ ΕΥΕΡΑ, Εὐτροπίου, λεονίκου, Βασιλίσκου μαρτ. 4 Γερασίμου ὁσ. ἐξ Ἰορδάνου, αύλου & Ἰουλιανῆς μαρτ. 5 Μάρκου ὁσ. Ἀθηναίου, Γεωργίου νεομ. ἐκ Ραψάνης, όνωνος μ. 6 Εὕρεσις ιμίου ταυροῦ, τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτ. 7 Α ΧΑΙΡΕΙΜΟΙ, Λαυρεντίου ὁσ, Ἐφραίμ, Εὐγενίου μ. 8 Θαῦμα κολλύβων ἁγ. Θεοδώρου, Θεοφυλάκτου Νικομηδ Α ΝΗΕΙΩΝ, (Ὀρθοδοξίας), ῶν Ἁγίων 40 μαρτύρων ἐν εβ. οδράτου ορίνθου, Ἀναστασίας τῆς ατρικίας ωφρονίου Ἱεροσολύμων, Θεοδώρας ἐξ Ἄρτης Θεοφανοῦς ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ, Γρηγορίου ιαλόγου ουπλίου Ἀθηνῶν, ἀνακομ. λειψάνων Νικηφόρου όλεως Β ΧΑΙΡΕΙΜΟΙ, Βενεδίκτου ὁσ., Εὐσχήμονος ὁμολογ. Ἀγαπίου & τῶν σύν αὐτῷ μαρτ., Ἀριστοβούλου Βρετανίας, Β ΝΗΕΙΩΝ, (Γρ. αλαμᾶ), Χριστοδούλου ὁσ. ἐν άτμῳ Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Θεοστηρίκτου ὁσίου τοῦ ὁμολ. υρίλλου Ἱεροσολ., Ἀνανίου ὁσ., ροφίμου μαρτ. Χρυσάνθου & αρείας μ., ημητρίου ορναρᾶ νεομ. ῶν ἐν Μονῇ ἁγ. άββα ἀναιρ. ὁσίων, Νικήτα ὁμολ, Ἀπολλωνιάδος Γ ΧΑΙΡΕΙΜΟΙ, Θωμᾶ όλεως, Ἰακώβου ὁσ., ὁμολ., Μιχαήλ Βασιλείου ἱερομ., αλλινίκης μ., Εύθυμίου νεομ. ἐκ ημητσάνης Γ ΝΗΕΙΩΝ, (ταυροπροσκυνήσεως), Νίκωνος & 199 μαρτ. Ἀρτέμονος ελευκείας, αρθενίου Γ πόλεως Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΜΟ Η ΘΕΟΟΟΥ (Ἐθν. Ἑορτή) ύναξις Ἀρχαγέλλου Γαβριήλ, τεφάνου ὁμολογητοῦ Ματρώνης ἐν Θεσσαλονίκῃ, Φιλητοῦ & Λυδίας μαρτ. ΧΑΙΡΕΙΜΟΙ, Ἱλαρίωνος τοῦ νέου, Ἡρωδίωνος ἐκ τῶν Ο Μάρκου Ἀρεθουσίων, υρίλλου διακ. & τῶν σύν αὐτοῖς μαρτ. ΝΗΕΙΩΝ, (Ἰωάννου τῆς λίμακος), Ζαχαρίου νεομάρτυρος Ὑπατίου Γαγγρῶν, Ἀκακίου ὁμολ., Θεοφίλου ρητός

23 μαρτιοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ Ρωμ. ιγ 11 - ιδ 4 Ἑβρ. ιβ 1-10 Ἑβρ. α 10 - β 3 Ἑβρ. δ 14 - ε 6 Ἑβρ. β Ἑβρ. στ ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ Μτ. στ γ Γ Ἰω. α δ Μρ. β 1-12 πλ. α Ε Μρ. η θ 1 πλ. β Λκ. α Λκ. α 39-49, 56 Μρ. θ βαρύς Ζ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ἐκδήλωσις: Ὁδοιπορικό τῶν αθῶν. ιακρίνεται ἡ Βυζαντινή Χορωδία, Ἅγιος Ἰωάννης ουκουζέλης

24 ΑΡΙΛΙΟ 2014 Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁμολογητοῦ ίτου ὁσ. θαυμ, Ἀμφιανοῦ & Αἰδεσίου μ., Θεοδώρας παρθενομ. ΜΕΓΑ ΑΝΩΝ, Νικήτα ὁσίου ὁμολογ., Ἰωσήφ Ὑμνογραφ. ΑΑΘΙΟ ΥΜΝΟ, Γεωργίου ὁσ. ἐν Μαλαιῷ, Ζωσιμᾶ ὁσίου λαυδίου, ιοδώρου, Νικηφόρου, Γεωργίου νεομ. ἐν Ἐφέσῳ Ε ΝΗΕΙΩΝ, (Ὁσ. Μαρίας Αἰγυπτίας)άββα ἐν αλύμνῳ αλλιοπίου & Ἀκυλίνης μ., Γεωργίου ὁσ. Μυτιλήνης Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, Ρούφου, Ἀσυγκρίτου, Φλέγοντος & Ἑρμοῦ ἐκ τῶν Ο Ἀπ. Εὐψυχίου μαρτ., Βαδίμου ὁσιομ. & τῶν σὺν αὐτῷ 7 μαθητῶν Γρηγορίου Ε όλεως, ήμου νεομ., Ἐπαμεινώνδα Ἀντίπα εργάμου, ρυφαίνης μ., Ματρώνης ἐκ υζίκῳ Ἡ Ἔγερσις τοῦ Λαζάρου, Βασιλείου αρίου ὁμολ., Ἀνθούσης ΩΝ ΒΑΪΩΝ, Μαρτίνου άπα Ρώμης, Ζωΐλου μαρτ. Μ. ΕΥΕΡΑ, Ἰωσήφ τοῦ αγκάλου Μ. ΡΙΗ, ῶν δέκα αρθένων Μ. ΕΑΡΗ, ῆς ἀλειψάσης τόν ύριον Μ. ΕΜΗ, Ὁ Μυστικός εῖπνος Μ. ΑΡΑΕΥΗ, ά Ἅγια άθη τοῦ υρίου Μ. ΑΒΒΑΟ, Ἡ εἰς ᾌδου άθοδος τοῦ υρίου Ο ΑΓΙΟΝ ΑΧΑ Ἰανουαρίου ἱερ., Ἀναστασίου ιναΐτου, Ἀλεξάνδρας Βασιλ. Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης μ., Θεοδώρου, Ναθαναήλ ἀπ. Γεωργίου τοῦ ροπαιοφόρου, Γεωργίου ἐκ ύπρου νεομ. Ἐλισάβετ ὁσιας, Νικολάου νεομ. ἐν Μαγνησίᾳ Ζωοδόχου ηγῆς, Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Μακεδονίου Βασιλέως Ἀμασείας ἱερομ., Γλαφύρας & Ἰούστας ὁσ. ΟΥ ΘΩΜΑ, υμεών Ἱεροσ., Ἰωάννου ὁσ. Μονῆς αθαρῶν ῶν ἐν υζίκῳ 9 μαρτ., Μέμνονος θαυματουργοῦ Ἰάσωνος & ωσιπάτρου ἀπ. ἐκ τῶν Ο, ερκύρας μ. Ἱακώβου υἱοῦ Ζεβεδαίου, λήμεντος ὁσ., Ἀργυρῆς νεομ.

25 απριλιοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ Ἑβρ. θ Ἑβρ. ιβ 28 - ιγ 8 Φιλιπ. δ 4-9 ραξ. α 1-8 ραξ. ιβ 1-11 ραξ. ε ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Μρ. ι Ἰω. ια 1-45 Ἰω. ιβ 1-18 Ἰω. α 1-17 Ἰω. α Ἰω. κ ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ πλ. δ Η Μτ. κα 1-11, Β Λκ. κα Α υνάντησις Ἱερῶν Ἑπιταφίων τῶν Ἑνοριῶν, Ἁγίας Βαρβάρας & Ἁγίας Μαρίνας. Ὥσπερ πελεκάν, τετρωμένος τὴν πλευράν σου Λόγε, Μεγάλη αρασκευή

26 μαιοσ 2014 Ἱερεμίου ροφήτου, Εὐθυμίου ἐκ ημητσάνης νεομ. Ἀνακ. λειψ. Μ. Ἀθανασίου, Ματρώνης ἀομμάτου ιμοθέου & Μαύρας μ., έτρου Ἄργους, Ξενίας μ. ΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, ελαγίας μ., Ἱλαρίου θαυματ. Εἰρήνης μεγαλομ., Εὐθυμίου Μαδυτινοῦ, Ἐφραίμ μ. Ἰώβ δικαίου & πολυάθλ., εραφεὶμ ὁσ. ἐκ ομβοῦς Μνήμη ἐν οὐρανῷ φανέντος ιμ. ταυροῦ,, Νείλου μυροβλ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ Μεγ. Ἠσαΐου προφ., Χριστοφόρου μεγαλομ., Νικολάου ἐν Βουνένοις ίμωνος Ἀποστ. τοῦ ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσίου ΟΥ ΑΡΑΛΥΟΥ, υρίλλου & Μεθοδίου ἰσαπ., Μωκίου ἱ/μ Ἐπιφανίου ύπρου, Γερμανοῦ, Θεοδώρου ὁσ. Γλυκερίας μ., εργίου ὁμολ., Εὐθυμίου ὁσ. ΜΕΟΕΝΗΟΗ, Ἰσιδώρου Χίου, Θεράποντος ἱ/μ. Ἀχιλλίου ἐπ. Λαρίσης, αχωμίου ὁσ. τοῦ Μεγάλου Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμ., Γεωργίου Μυτιλήνης ὁμολ. Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀπ., Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως Η ΑΜΑΡΕΙΙΟ, ιονυσίου, Ἀνδρέου & αύλου μ. ατρικίου ρούσης & ἑτ. μαρτ.., Ἀκολούθου, Θεοτίμης μ. Θαλλελαίου μ., Λυδίας Φιλιπ., Μετακ. λειψ. ἁγ. Νικολάου Μύρων ωνσταντίνου & Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων ημητρίου & αύλου νεομ. ἐκ ριπόλεως, Βασιλίσκου μ. Μιχαήλ υννάδων, Μαρίας μυροφ. τοῦ λωπᾶ υμεών ὁσ. τοῦ Θαυμαστορείτου, Μελετίου στρατ. ΟΥ ΥΦΛΟΥ, Γ εὕρεσις τῆς κεφ. τοῦ ιμίου ροδρόμου άρπου & Ἀλφαίου ἐκ τῶν Ο Ἀποστολ., Ἀλεξάνδρου ερβίση Ἰωάννου Ρώσου ὁμολ., Ἑλλαδίου ἱερομ., Θεράποντος μ. ΑΟΟΙ ΟΥ ΑΧΑ, Εὐτυχοῦς, Ἑλικωνίδος μ. Η ΑΝΑΛΗΨΕΩ, Θεοδοσίας ὁσ., Ὑπομονῆς ὁσ. Ἰσαακίου ὁσ., Ναταλίου μ., Ἐμμελείας μητρός Μ. Βασιλείου Ἑρμείου μάρτ., Εὐσεβίου μάρτ., Εὐσταθίου όλεως

27 μαιοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ ραξ. στ 1-7 Α Ἰωαν. α 1-7 ραξ. θ ράξ. ιδ 6-18 ράξ. ια ράξ. κστ 1, Β ορ. δ 6-15 ράξ. ιη ράξ. α 1-12 ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ Μρ. ιε ιστ 1-8 β Ἰω. ιθ 25-28, κα ΙΑ Ἰω. ε 1-15 γ Ε Ἰω. ζ Ἰω. δ 5-42 δ Ζ Ἰω. ι 1-9 Ἰω. ι 9-16 Ἰω. θ 1-38 πλ. α Η Ἰω. ιβ Λκ. κδ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ εῦτε λάβετε φῶς... Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνων τὴν γῆν... Μέγα άββατο

28 ιουνιοσ 2014 ΑΓ. 318 ΑΕΡΩΝ (Α Οἰκ. υν.), Ἰουστίνου φιλοσ. Νικηφόρου όλεως, ωνσταντίνου νεομ. ἐξ Ἀγαρ. Λουκιλλιανοῦ & αύλης μ. & 4 νηπίων, Ἀθανασίου ὁσ.. Μητροφάνους όλεως, Μάρθας & Μαρίας ωροθέου ύρου, Νικάνδρου ἱερομ., Μάρκου ἐκ Χίου Ἱλαρίωνος ὁσ. Μ. αλμάτων, Ἀττάλου ὁσ., Γελασίου μ. Ψυχοσάββατον, Θεοδότου μ, Ζηναΐδος μ., εβαστιανῆς ὁσ. Η ΕΝΗΟΗ, αλλιόπης μ., ἀν. λειψ. Θεοδώρου στρ. ΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΥΜΑΟ, υρίλλου ἀρχιεπ. Ἀλεξανδ. Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μ., ιμοθέου ρούσσης ἱ/μ. Βαρθολομαίου & Βαρνάβα ἀπ.., αναγίας Ἀξ. Ἐστίν, Λουκᾶ ἱατροῦ Ὀνουφρίου ὁσίου, έτρου Ἀθωνίτου Ἀκυλίνης μάρτ., Ἀντιπάτρου Βόστρων Ἐλισσαίου πρ., Μεθοδίου όλεως, Νήφωνος Ἀθωνίτου Α ΜΑΘΑΙΟΥ, (ῶν Ἁγίων άντων), Ἱερωνύμου ὁσ. ύχωνος & Μνημονίου, Ἀμαθοῦντος ύπρου Ἱσαύρου διακ., Βασιλείου & Ἰννοκεντίου Ἀθηναίων μ. Λεοντίου Αἰγίνης, Ὑπατίου, Θεοδούλου & Αἰθερίου μ. Ἰούδα ἀποστόλου, αϊσίου ὁσίου τοῦ μεγάλου Μεθοδίου ατάρων, Νικολάου αβάσιλα Ἰουλιανοῦ μαρτ., ερεντίου ἱερομ., Νικήτα. ἐκ Νισύρου Β ΜΑΘΑΙΟΥ, (ῶν Ἁγιορ. ατέρων), Εὐσεβίου, Ζήνωνος Ἀγριππίνης μ., Ἀριστοκλέους πρεσβ., Βαρβάρου ὁσ. Γενέθλιον Ἰωάννου ροδρόμου, Ἀθανασίου τοῦ αρίου Φεβρωνίας ὁσιομ., Ὀρεντίου μ. ιονυσίου ὁσ. ἐκ ορησσοῦ αβὶδ ὁσίου ἐν Θεσσαλονίκῃ, Ἰωάννου Γοτθίας αμψὼν ξενοδόχου ὁσ., Μαρκίου & Μαρκίας μαρτ. Εὕρεσις λειψ. ύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων 29 Γ ΜΑΘΑΙΟΥ, έτρου & αύλου τῶν ρωτ. Ἀποστόλων 30 ύναξις τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων, Μιχαήλ τοῦ κηπουροῦ

29 ιουνιοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ ρ. κ 16-18, ραξ. β 1-11 Ἐφεσ. ε 8-19 Ἑβρ. ια 33 -ιβ 2 Ρωμ. β Ρωμ. ιγ 11 - ιδ 4 Β ορ. ια 21 - ιβ 9 Α ορ. δ 9-16 ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ Ἰω. ιζ 1-13 πλ. β Ι Ἰω. ζ 37-52, η 12 Ἰω. κ Μτ. ιη Μτ. ι 32-33, 37-38, ιθ πλ. δ Α Μτ. δ α Β Λκ. α 1-25, 57-68, 76, 80 - Λκ. α 24-25, 57-68, 76, 80 Γ Μτ. ιστ β Μτ. στ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ εῦτε λαβετε φῶς Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνων τὴν γῆν... Μέγα άββατο

30 ιουλιοσ 2014 οσμᾶ & αμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων αναγίας ἐν Βλαχέρναις, οΐντου μ. Ὑακίνθου μ., Ἀνατολίου όλεως, Γερασίμου νεομ. Ἀνδρέου ρήτης, Μιχαήλ Χωνιάτου Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ ὁσ., υπριανοῦ ὁσ. ΜΑΘΑΙΟΥ, ισώη τοῦ Μεγάλου, Λουκίας παρθ. υριακῆς μεγαλομ., Θωμᾶ ὁσίου ἐν Μαλεῷ ροκοπίου μεγαλομ., Θεοφίλου Ζίχνης, Ἀναστασίου ἱ/μ. αγκρατίου ἱερομ., Μιχαὴλ τοῦ ακνανᾶ ἐξ Ἀθηνῶν ῶν ἐν Νικοπόλει Ἀρμενίας 45 μ., αρθενίου & Εὐμενίου Εὐφημίας μεγαλομ., Ὄλγας ἰσαπ., Νεκταρίου ὁσ. ρόκλου & Ἱλαρίου μαρτ., Βερονίκης τῆς αἱμορροούσης ΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΕΡΩΝ ( Οἰκ. υν.) ύναξις Ἀρχ. Γαβριήλ Ἀκύλα ἀπ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου ηρύκου & Ἰουλίττης μ., Βλαδιμήρου ἰσαπ. ἐκ Ρωσίας Ἀθηνογένους ἱερομ., Φαύστου μαρτ. Μαρίνης μεγαλομ., Βερονίκης, περάτου μ. Αἰμιλιανοῦ μ., αύλου μ., αμβῶ ὁσ., Θέης μ. Μακρίνης & ίου ὁσίων, Θεοδώρου αββαΐτου ΜΑΘΑΙΟΥ, Ἁγίου ροφήτου Ἡλιοῦ Θεσβ. Ἰωάννου & υμεὼν τοῦ αλοῦ, αρθενίου Ἄρτης Μαρίας Μαγδαληνῆς μυροφ,, Μαρκέλλης παρθενομ. τῆς Χιοπ. Φωκᾶ ἱερομ., Ἰεζεκιήλ προφ., ελαγίας ὁσ. ἐν ήνῳ Χριστίνης μεγαλομάρτυρος, Θεοφίλου Ζακύνθου Ἡ οίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης, Ὀλυμπιάδος διακ. αρασκευῆς ὁσιομ., Ἑρμολάου ἱερομαρτ. Ζ ΜΑΘΑΙΟΥ, αντελεήμονος μεγαλομ., Ἀνθούσης ὁσ. ροχόρου, Νικάνορος, ίμωνος διακ., Εἰρήνης Χρυσοβ. αλλινίκου μ., Θεοδότης μ. & τῶν τέκνων, Θεοδοσίου Β ίλα, ρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ, ιλουανοῦ, Ἀνδρονίκου Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου, Ἰωσήφ ἀπό Ἀριμαθαίας

31 ιουλιοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ Α ορ. ιβ 27 ι ιγ 8 Ρωμ. στ ίτ. γ 8-15 Γαλ. γ 23 - δ 5 Ἰακ. ε Γαλ. δ Γαλ. γ 23 δ 5 Β ιμ. β 1-10 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Μτ. ι 1, 5-8 Μτ. η 5-13 Μτ. ε Μρ. ε Μτ. θ 1-8 Λκ. η Μρ. ε Μτ. γ ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ γ δ Ε πλ. α πλ. β Ζ ελετῆ λήξης κατηχητικῶν σχολείων τῆς Ι.Μ.Θ

32 Οὐρανὸς πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία, ἀ τοὺς πιστούς ἐν ᾧ ἑστῶτες κραυγάζ ύριε ὸ ἐσωτερικό τ

33 ἀνεδείχθη ἅπαντας, φωταγωγοῦσα ζομεν τοῦτον τὸν οἶκον, στερέωσον ριε. τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

34 ΑΥΓΟΥΟ Ἡ πρόοδος τοῦ ιμ. ταυροῦ, τῶν 7 Μακκαβαίων Ἀνακ. λειψ. ἁγίου τεφάνου, Θεοδώρου νεομ Η ΜΑΘΑΙΟΥ, Θεοδώρας ἐν Θεσ/νίκης ὁσ., Φαύστου ῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας ὁσ. Εὐσιγνίου μ., Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ, Νόννης Η ΜΕΑΜΟΡΦΩΙ ΟΥ ΥΡΙΟΥ ομετίου ὁσιομ., Νικάνορος ὁσ., Θεοδοσίου ἰαματ. Αἰμιλιανοῦ υζίκου, Μύρωνος ρήτης, ριανταφύλλου Ζαγορᾶς Ματθίου ἀπ., τῶν ἐν Χαλκῇ ύλῃ 10 μαρτύρων Θ ΜΑΘΑΙΟΥ, Λαυρεντίου ἀρχιδιακ., Ξύστου Ρώμης Εὔπλου διακ., Νήφωνος, Ἀναστασίου ἐκ Λέσβου Φωτίου & Ἀνικήτου, αμφίλου & απίτωνος μαρτ. Μαξίμου ὁμολογ., ωροθέου & οσιθέου ὁσ. Μιχαίου προφ., υμεών ἐκ ραπεζοῦντος χρυσοχόου Η ΟΙΜΗΙ Η ΘΕΟΟΟΥ ιομήδους μ., ιμοθέου, ταματίου ἐκ ηλίου Ι ΜΑΘΑΙΟΥ, Μύρωνος μ., αύλου & Ἰουλιανῆς μ. Φλώρου & Λαύρου, Λέοντος μ., Ἀρσενίου ἐκ άρου Ἀνδρέου μεγαλομ. τρατηλ., Θεοφανοῦς ὁσ. τοῦ θαυμ. αμουήλ προφ., Ἡλιοδώρου & οσᾶ μ., Ἀβραμίου ὁσ. Θαδδαίου ἀποστόλου, Βάσσης & τέκνων Ἀγαθονίκου & σύν αὐτῷ μαρτύρων αναγίας ἐκ ρουσοῦ, Εἰρηναίου ιρμίου ΙΑ ΜΑΘΑΙΟΥ, οσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Εὐτυχοῦς ἱ/μ. ίτου ἀπ. ἐκ ρήτης, Ἐπιφανίου, Μηνᾶ όλεως Ἀνδριανοῦ & Ναταλίας μ., Ἰωάσαφ ὁσ., ιθόη ὁσ. Φανουρίου μεγαλομ., οιμένος ὁσίου Μωυσέως ὁσ., τοῦ Αἰθίοπος, ιομήδους, Λαυρεντίου μ. Ἠ ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου ροδρόμου Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, αύλου τῶν ατριαρχῶν 31 ΙΒ ΜΑΘΑΙΟΥ, ατάθεσις ιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου

35 ΑΥΓΟΥΟ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ βαρύς Η 3 Α ορ. α Μτ. ιδ Λκ. θ Β ετρ. α Μτ. ιζ 1-9 πλ. δ Θ 10 Α ορ. γ 9-17 Μτ. ιδ Λκ. ι 38-42, ια Λκ. α 39-49, Φιλιπ. β 5-11 α Ι 17 Α ορ. δ 9-16 Μτ. ιζ Λκ. ι 38-42, ια Φιλιπ. β 5-11 β ΙΑ 24 Α ορ. θ 2-12 Μτ. ιη Μρ. στ Μτ. ιδ ρ. ιγ Ἑβρ. θ 1-7 Μτ. ιθ γ Α ΗΜ. ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ἀπό τήν προσκύνηση τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου τῆς αναγίας

36 ΕΕΜΒΡΙΟ 2014 Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, υμεὼν ὁσ. τοῦ τυλίτου, Μελετίου ὁσ. Μάμαντος, Ἰωάννου Νηστευτοῦ., ιομήδους μ. Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος ἐπ. Νικομηδείας, Θεοκτίστου ὁσ. Βαβύλα ἱερομ., Μωϋσέως πρ., Ἑρμιόνης Ζαχαρίου προφ., Ἀβδᾶ ἱερομάρτυρος ἐκ ερσίας Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύμ. Ἀρχαγ. Μιχαήλ, αλοδότης μ. ΡΟ Η ΥΨΩΕΩ, ώζοντος μαρτ., ασσιανῆς ὑμν. Ο ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ Η ΥΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΟΟΥ ύναξις τῶν Θεοπατόρων Ἰωακείμ & Ἄννης Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων Θεοδώρας ὁσ., Εὐφροσύνου ὁσ. τοῦ μάγειρος, Εὐανθίας μ. Αὐτονόμου, ουρνούτου ἱερομ., Ἰουλιανοῦ πρεσβ. Ἀνάμν. ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, Ἀριστείδου φιλοσ. Η ΥΨΩΙ ΟΥ ΙΜΙΟΥ ΑΥΡΟΥ Νικήτα μεγαλομ., Φιλοθέου, Βησσαρίωνος ἐπ. Λαρίσης, Εὐφημίας μεγαλομ., Μελιτηνῆς μαρτ. οφίας, ίστεως, Ἐλπίδος & Ἀγάπης τῶν μαρτ. Εὐμενίου ἐπ. Γορτύνης, Ἀριάδνης μαρτ., Ρωμύλου ὁσ. ροφίμου, αββατίου, ορυμέδοντος μαρτ. Εὐσταθίου μεγαλομ., Ἱλαρίωνος τοῦ ρητός νεομ. ΜΕΑ ΗΝ ΥΨΩΙΝ, οδράτου ἀποστ., Ἰωνᾶ προφ. Φωκᾶ ἱερομ. ἐκ ινώπης, Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ ύλληψις τοῦ ιμίου ροδρόμου, Ξανθίππης & ολυξένης ὁσ. Θεοτόκου Μυρτιδιώτισσας, Θέκλης πρωτομ. & ἱσαπ., ιλουανοῦ Ἀθωνίτου Εὐφροσύνης ὁσιας, αφνουτίου ὁσ/μ., Θεοφίλου Ἑφέσ. Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Γεδεών δικαίου αλλιστράτου μ., Ἀριστάρχου, Ἀκυλίνης ἐκ Ζαγκλιβερίου Α ΛΟΥΑ, Χαρίτωνος ὁμολ., Αὐξεντίου ὁσίου ἐν ύπρῳ υριακοῦ Ἀναχωρητοῦ ὁσ., Μαλαχία νεομ. ἐν Ρόδῳ Γρηγορίου ἱερομ., ἐπισκόπου Ἀρμενίας τοῦ Φωτιστοῦ

37 ΕΕΜΒΡΙΟ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ 1 Α ιμ. β 1-7 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Λκ. δ ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ Ἰω. ι Γαλ. στ Ἰω. γ δ Β 8 Φιλιπ. β 5-11 Λκ. ι 38-42, ια Λκ. α 39-49, Α ορ. α Ἰω. ιθ 6-11, 13-20, 25-28, 30, 35 πλ. α 21 Γαλ. β Μρ. η θ 1 πλ. β 23 Γαλ. δ Λκ. α Α Ἰω. δ Ἰω. ιθ 25-27, κα Β ορ. στ 1-10 Λκ. ε 1-11 Ἰω. ιβ Ἰω. κα βαρύς Ε Ἀπό ἐκδήλωση τῶν κατηχητικῶν τμημάτων τῆς ἑνορίας μας. Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνων τὴν γῆν... Μέγα άββατο

38 οκτωβριοσ 2014 Ἀνανίου ἀπ. ἐκ τῶν Ο, Ρωμανοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάννου ουκουζέλη υπριανοῦ & Ἰουστίνης μαρτ., Θεοφίλου ὁσ. ὁμολ. ιονυσίου Ἀρεοπαγίτου, αμάρεως ἐξ Ἀθηνῶν Ἱεροθέου Ἀθηνῶν, ομνίνης, Βερονίκης & ροσδόκης μ. Β ΛΟΥΑ, Χαριτίνης μ., Μεθοδίας ὁσίας ἐν ιμώλῳ Θωμᾶ ἀπ., Μακαρίου νεομ. ἐκ ίου Βιθυνίας εργίου & Βάκχου μαρτ., ολυχρονίου ἱερομάρτυρος ελαγίας ὁσ, ελαγίας παρθεν., αϊσίας ὁσ. Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας ὁσ. Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μ., Θεοφίλου ὁσ. ὁμολογ. Φιλίππου διακόνου, Θεοφάνους ὁμολογ. τοῦ Γραπτοῦ ΛΟΥΑ, ῶν Ἁγ. Θεοφ. ατέρων (Ζ Οἰκ. υν.), ρόβου, αράχου, Ἀνδρονίκου άρπου, απύλου μ., Βενιαμίν διακ. μ., Χρυσῆς νεομ. Γερβασίου, οσμᾶ Μελωδοῦ, αρασκευῆς Ἐπιβατινῆς Λουκιανοῦ πρεσβ. Ἀντιοχείας., αβίνου ὁσ., Βάρσου Λογγίνου Ἑκατοντάρχου, Μαλοῦ ὁσ & Λεοντίου μ. Ὠσηέ πρ., Ἀνδρέου ὁσ. τοῦ ἐν ρίσει, ύναξις ἁγ. Ἀναργ. Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου τοῦ γέροντος μ. Γ ΛΟΥΑ, Ἰωήλ προφ., αδώθ ἐπισκ. & 120 μαρτ. Ἀρτεμίου μεγ., Γερασίμου εφαλλην., Ματρώνης ὁσ. Ἱλαρίωνος ὁσ. τοῦ Μεγάλου, Φιλοθέου ὁσ., ωκράτους ἱ/μ. Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως, Ἀλεξάνδρου ἐπ. τῶν σύν αὐτῷ μ. Ἰακώβου ἀπ. τοῦ Ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου ἀρχιεπ. Ἀρέθα μεγαλομ., εβαστιανῆς μάρτ. Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου τῶν Νοταρίων, αβιθᾶ ἐλεημ. ΛΟΥΑ, ημητρίου τοῦ Μυροβλήτου (ολιοῦχος) Νέστορος μάρτ, ρόκλης συζ. οντίου ιλάτου Ἁγίας κέπης (Ἐπέτειος ΟΧΙ - Ἐθνικὴ Ἑορτή) Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσ. Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μ., λεόπα & Ἀρτεμᾶ ἀπ. τάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου ἐκ τῶν Ο ἀπ.

39 οκτωβριοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 5 Β ορ. στ 1-10 Λκ. στ ιτ. γ 8-15 ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ πλ. δ Λκ. η 5-15 α 18 ολ. δ 5-11, Λκ. ι Ζ - 19 Β ορ. στ 16, ζ 1 Λκ. ζ β Η 26 Β ιμ. β 1-10 Λκ. θ γ Θ 28 Β ορ. στ 1-10 Λκ. ι 38-42, ια Νυκτερινή ἄποψις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

40 nοεμβριοσ οσμᾶ & αμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων, Θεοδότης Ε ΛΟΥΑ, Ἀκινδύνου, Ἐλπιδοφόρου, ηγασίου, Ἀνεμποδίστου μ. Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ, Ἀειθαλᾶ μ., Ἀν. λειψ. Γεωργίου ροπ. Ἰωαννικίου ὁσ., Νικάνδρου Μύρων, Ἑρμαίου ἱερομ. Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης μ., Ἑρμᾶ & Λίνου ἐκ τῶν Ο αύλου ἀρχιεπ. όλεως, ημητριανοῦ ύπρου, Λουκᾶ ὁσ. ῶν ἐν Μελιτηνῇ 33 μ., Λαζάρου ὁσ. τοῦ Γαλλησιώτου ύναξις τῶν αμμεγίστων αξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ Ζ ΛΟΥΑ, Νεκταρίου Αἰγίνης, Θεοκτίστης, Ματρώνης ὁσ. Ὀρέστου μ., ωσιπάτρου, Ἀρσενίου ὁσ. αππαδόκου Μηνᾶ, Βίκτωρος & Βικεντίου μ., Θεοδώρου τουδίτου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Νείλου τοῦ Μυροβλήτου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀνθούσης Φιλίππου ἀποστόλου, ωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου Γουρία, αμωνᾶ, & Ἀβίνου μαρτύρων & ὁμολογ. Η ΛΟΥΑ, Ματθαίου ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Μαξίμου & Γενναδίου λάτωνος μ., Ἀναστασίου ἐκ αραμυθιᾶς Ἠπείρου Ἀβδιοῦ προφ., Ἡλιοδώρου & Ἀγαπίου μ., Γρηγορίου εκαπολίτου ὁσ., ρόκλου πατρ. Α ΕΙΟΙΑ Η ΘΕΟΟΟΥ Φιλήμονος, Ἀρχίππου, Ὀνησίμου ἐκ τῶν Ο ἀπ Θ ΛΟΥΑ, Ἀμφιλοχίου ἐπ. Ἰκονίου, Ἰσχυρίωνος λήμεντος, έτρου Ἀλεξανδρείας, Ἑρμογένους Αἰκατερίνης μεγαλομ. τῆς πανσόφου, Μερκουρίου τυλιανοῦ ὁσ., Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε, Γεωργίου ἐκ Χίου Ἰακώβου μεγαλομ. τοῦ έρσου, ινουφρίου, Ναθαναήλ 28 τεφάνου τοῦ νέου ὁμολογ., Εἰρηνάρχου μ. 29 ιονυσίου ορίνθου ἱερομ., Φαίδρου μ., Μάρκου ὁσ. 30 Ι ΛΟΥΑ, Ἀνδρέου ἀποστ. τοῦ ρωτοκλήτου, Φρουμεντίου

41 νοεμβριοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΟΟΛΟ Α ορ. ιβ 27 ιγ 8 Γαλ. β Ἑβρ. β 2-10 Γαλ. στ Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ρωμ. ι 11 - ια 2 Ἑβρ. θ 1-7 Ἐφεσ. β Γαλ. γ 23 - δ 5 Α ορ. δ 9-16 ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ Μτ. ι 1, 5-8 Λκ. ιστ δ Ι Λκ. ι Μτ. ιη Λκ. η πλ. α ΙΑ Ἰω. ι 9-16 Ἰω. ι 1-9 Μτ. θ 9-13 πλ. β Α Λκ. ι 38-42, ια Λκ. α 39-49,56 Λκ. ιβ βαρύς Β Μρ. ε Μτ. κε 1-13 Ἰω. α πλ. δ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός

42 δεκεμβριοσ 2014 Ναούμ προφ., Φιλαρέτου ὁσ. ἐλεημ. Θεοκλήτου Ἀββακούμ προφ., Μυρόπης ἐν Χίῳ μαρτ. οφονίου προφ., Ἀγγελῆ νεομ. Θεοδώρου Ἀλεξ. Βαρβάρας Μεγαλομ., Ἰωάννου αμασκ., εραφεὶμ Φαναρ. άββα ὁσ. τοῦ ἡγιασμένου, ιογένους μ. Νικολάου Μύρων Λυκίας θαυμ., Νικολάου νεομ. Ι ΛΟΥΑ, Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίμου ὁσ. ωσθένους, Ἀπολλώ, ηφᾶ, υχικοῦ ἐκ τῶν Ο ἀπ. ύλληψις ἁγ. Ἄννης, Ἄννης προφ. Μηνᾶ καλλικελάδου, Ἑρμογένους, Εὐγράφου μ. ανιὴλ & Λουκᾶ τῶν τυλιτῶν, Μείρακος μ. πυρίδωνος ριμυθοῦντος θαυμ., Ἰωάννου Ζιχνῶν Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου, Ὀρέστου μ. Λουκίας μ. ΙΑ ΛΟΥΑ, ῶν ἁγ. ροπατόρων, Θύρσου, Λευκίου Ἐλευθερίου ἱερομ. & τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀνθίας Ἀγγαίου πρ., Θεοφανοῦς βασιλ., Μοδέστου Ἱεροσ. ιονυσίου Αἰγίνης, ανιὴλ & ἁγ. ριῶν αίδων εβαστιανοῦ & Ζωῆς, Φωκᾶ μαρτ. Ἀγλαΐας τῆς Ρωμαίας, Θεσσαλονίκης μ., Ἄρεως Ἰγνατίου Θεοφόρου, Φιλογονίου ὁσ., Ἰωάννου ροστάνδης ΡΟ Η ΧΡΙΟΥ ΓΕΝΝΗΕΩ, Ἰουλιανῆς, Θεμιστοκλέους μ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, Θεοδότης μ. ῶν ἁγίων 10 μαρτύρων ἐκ ρήτης, Ναούμ θαυμ. Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομ., Φιλίππου μαρτ. πατρός αὐτῆς Η ΑΑ ΑΡΑ ΓΕΝΝΗΙ ΟΥ ΙΗΟΥ ΧΡΙΟΥ Η ύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τεφάνου πρωτομαρτ. & Ἀρχιδιακόνου, Θεοδώρου Γραπτοῦ ΜΕΑ ΗΝ ΧΡΙΟΥ ΓΕΝΝΗΙΝ, ῶν ἁγ. ισμυρίων καέντων ῶν ἁγίων ὑπό Ἡρώδου ἀναιρεθ. νηπίων, Γεωργίου Νικομηδ. Ἀνυσίας Θεσσαλονίκης ὁσιομ., Γεδεών ἐν υρνάβῳ Μελάνης ὁσ. τῆς Ρωμαίας, Ζωτικοῦ Ὀρφανοτρόφου

43 δεκεμβριοσ 2014 Ἀναγνώσματα υριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν ΗΧΟ - ΕΩΘΙΝΟ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΡΘΡΟΥ Γαλ. γ 23 -δ 5 Μρ. ε Μτ. κε 1-13 Γαλ. ε 22 - στ 2 Μτ. ια Λκ. στ Ἑβρ. ιγ Λκ. στ Ἰω. ι 9-16 Ἐφεσ. ε 8-19 Λκ. ιγ α Γαλ. δ Λκ. η Ἐφεσ. ε 8-19 Ἰω. ι 9-16 ολ. γ 4-11 Λκ. ιδ β Ε Β ιμ. α 8-18 Μρ. β 23 - γ 5 Ἑβρ. ια 9-10, Μτ. α 1-25 γ Γαλ. δ 4-7 Μτ. β 1-12 Μτ. α ρ. στ 8 - ζ 5, Μτ. κα Γαλ. α Μτ. β δ Ζ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Μετά τό τέλος τῆς ανηγυρικής Ἀρχιερατικής Θείας Λειτουργίας

44 Ο ΒΙΟ ΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ Ἐπισκόπου Νικομηδείας 303 ῇ ã ôïῦ ìçíüò επτεμβρίου, μíþìç ôïῦ ἁãßïõ ἐíäüîïõ ἱåñïìüñôõñïò Ἀíèßìïõ, ἐðéóêüðïõ Íéêïìçäåßáò. Ὁ ἅãéïò ἱåñïìüñôõς Ἄíèéìïò ἐðßóêïðïò Íéêïìçäåßáò ãåííþèçêå στὴ ÍéêïìÞäåéá ôῆò ἐðáñ ßáò Âéèõíßáò ἀðὸ åὐóåâåῖò ñéóôéáíïὺò ãïíåῖò. Ἡ ÍéêïìÞäåéá ἱäñýèçêå ἀðὸ τὸν âáóéëέα ÍéêïìÞäç τὸν Á. ἈðεôÝëåóå óðïõäáῖï ἀóôéêὸ êýíôñï ôῆò ðåñéï ῆò ὅðïõ καὶ κατὰ τὴν ðåñßïäï ôῆò áὐôïêñáôïñßáò ôïῦ Äéïêëçôéáíïῦ ïἰêïäïìþèçêáí πολλὰ êôßñéá. Ἡ πόλη ὅμως ἔγινε πιὸ ὄμορφη καὶ πιὸ πλούσια πνευματικὰ χάρις στοὺς ἁγίους ισμυρίους Μάρτυρες ποὺ ἐμáñôýñçóáí στὴν περιοχὴ ἀëëὰ êáß σὲ ἕνα σπουδαῖο ἱεράρχη, τὸν ὅσιο Θεοφύλακτο.. Ἁãéïôüêïò ðüëéò ëïéðüí, ἡ ÍéêïìÞäåéá, ἀöïῦ ἐγýííçóå καὶ ἀνέθρεψε ἔèñåøå ôýôïéåò ἅãéåò ìïñöýò. Ἀðὸ τὴν ðáéäéêþ του ἡëéêßá ἄíèéóå ἡ Üñéò ôïῦ ἁãßïõ Ðíåýìáôïò στὴν êáñäéὰ τοῦ ἁãßïõ, êáëëéåñãῶíôáò ìýóá ôïõ τὴν ìçôýñá ὅëùí ôῶí ἀñåôῶí, τήν ἀãüðç. Ἀðïóôñεöüôáí τὸν θυμὸ καὶ τὶς σαρκικὲς ἐðéèõìßåò. Ὅëç ôïõ ἡ æùὴ ἦôáí ἀöéåñùìýíç óôὴí ìåëýôç ôῆò Ἁãßáò Ãñáöῆò, óôὴí ðñïóåõ Þ êáὶ óôὴí ôþñçóç ôῶí θåßùí ἐíôïëῶí ôïῦ Êõñßïõ. Ἦôáí ἰäéáßôåñá ἀãáðçôὸò óôïὺò öéëαñέôïõò

45 ἀíèñþðïõò ὥóôå âëýðïíôáò ôὴí êáèáñüôçôá ôῆò øõ ῆò ôïõ, παραδειγματίζονταν γιὰ νὰ ἔχουν μεγαλύτερη πνευματικότητα óôὴ æùþ ôïõò. ÄéÝêñéíáí ïἱ ÍéêïìÞäåéïé στὸí ἅãéï, ôὴí ôáðåéíïöñïóýíç ôïõ, ôὴν óõìðüèåéü ôïõ ðñὸò ôïὺò ðôù ïὺò êáὶ ôáëáéðùñçìýíïõò, ôὴν èåñìþ ôïõ ðßóôç ðñὸò ôὸí Èåü, ἀðïêïìßæïíôáò ἔôóé ôὶò äùñåýò τïõ. Ὁ Èåὸò ôïῦ ἔäùóå ôὸ Üñéóìá νὰ κηρύττῃ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀðïóðῶíôáò ôὴí ðñïóï ὴ ôïῦ ἀêñïáôçñßïõ μὲ τὰ λόγια του. Ἦταν ἕνας ἀðὸ ôïὺò êáëυôέñïõò êþñõêåò ôῆò ἐðï ῆò ôïõ. Ìὲ ôὴí âéïôþ ôïõ καὶ τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς του, ἐντάχθηκε στὸν ἱερὸ λῆρο καὶ σὲ ὅλους τοὺς βαθμοὺς τῆς ἱåñωóýíçò. ὲ ὥñéìç ἡëéêßá ἀíῆëèå óôὸí ἐðéóêïðéêὸ èñüíï ôῆò τοπικῆς ἐκκλησίας τῆς Νικομηδείας ìåôὰ ôὴí êïßìçóç ôïῦ Ἐðéóêüðïõ Êõñßëëïõ. Ἡ ἐðï ὴ ἐêåßíç ἦôáí ðïëý äýóêïëç ãéὰ ôïὺò ñéóôéáíïύò, λόγῳ τῶν φοβερῶν διωγμῶν τῶν ῥωμαίων εἰδωλολατρῶν ἀξιωματούχων, ìὲ ðñῶôï ôὸí αὐôïêñüôïñá Äéïêëçôéáíü. Ἀðὸ ôὸ 303 ἕùò ôü 311 ì.. ïἱ ñéóôéáíïὶ ôῆò Ῥùìáúêῆò Áὐôïêñáôïñßáò ὑðýóôçóáí âáóáíéóôþñéá, ðåῖíá, ëåçëáóßåò êáὶ èáíüôïõò γιὰ τὴν δόξα καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ôὸ 303 μ.χ., êáôὰ ôὸí ἱóôïñéêὸ ÅὐóÝâéï (ἐðßóêïðï Êáéóáñåßáò), ὁ ἅãéός μας ἐìáñôýñçóå ἀöïῦ ἤäç åἶ å îåêéíþóåé ὁ τελευταῖος αὐτὸς μεγάλος διωγμός. ρὶν ἀπὸ τὸ μαρτύριό του, êáôὰ ôὴí Èåßá Ëåéôïõñãßá τῶν Χριστουγέννων, καὶ ἐνῷ οἱ χριστιανοὶ ἦσαν μέσα στὴν ἐκκλησία, ïἱ äéῶêôåò

46 ðåñιέæùóáí μὲ îýëá êáὶ åὔöëåêôá ὑëéêὰ ôὸν íáü, καὶ τοὺς ἔκαψαν ὅλους ζωντανούς. Êáôὰ ôὴí ἡìýñá áὐôὴ óýìöùíá ìὲ ôὴí ðáñüäïóç ôῆò ἀñ áίáò ἐêêëçóßáò ðñáãìáôïðïéïῦíôáí, ἡ êáôþ çóη êáὶ ἡ âüðôéóη ôῶí ðéóôῶí. Ãïíáôéóôïὶ ïἱ ðéóôïß, ὑìíῶíôáò êáὶ äïîïëïãῶíôáò ôὸí Èåü, ἀöïῦ ἀóðüóèçêáí ìåôáîý ôïõò καὶ øüëëïíôáò ôὸí ὕìíï ôῶí ἁãßùí Ôñéῶí Ðáßäùí, ὡäçãþèçêáí óôὸ ìáñôýñéï. Ὁ ἅãéïò êáôýöõãå óôὴí ðüëç ÓçìÜíç ὅðïõ ἐêþñõττå ôὸí ëüãï ôïῦ Èåïῦ. Ὁ Ìáîéìéáíüò, ìáèáßíïíôáò ὅôé ὁ ìáêüñéïò Ἄíèéìïò, εὑñßóêåôáé óôὴ ÓçìÜíç, äéýôáîå åἴêïóé ἔöéððïõò ἄíäñåò íὰ ἀíáæçôþóïõí ôὸí ἅãéï. Óôὸ äñüìï óõíüíôçóáí ἕíá óåâüóìéï ãýñïíôá êáὶ ôὸí ἐñþôçóáí ἐὰí ãíùñßæåé ôὴí ὕðáñîç ôïῦ ἐðéóêüðïõ. ρὶν ôïὺò ἀðïêáëýøåé ôὴí ôáõôüôçôü ôïõ, ôïὺò ἐöéëïîýíçóå óôὸ óðßôé ôïõ, ὡò êáëὸò ðïéìένας, êáὶ ôïὺò ðáñýèåóå äåῖðíï (êïõêéὰ êáὶ øùìß). Ὕóôåñá ôïὺò ἐöáíýñùóå ὅτι ἦταν αὐτὸς ποὺ ἀναζητοῦσαν. Ïἱ óôñáôéῶôåò ãáëïõ çìýíïé ἀðὸ ôὸν ëüãï ôïῦ Åὐáããåëßïõ ðïὺ ôïὺò ἐäßäáîå ὁ ἅãéïò, ἀðεöüóéóáí íὰ ἀíá ùñþóïõí ðßóù, χωρὶς íὰ ôὸí óõëëüâïõí, ëýãïíôáò ὅôé äὲí ìðüñåóáí íὰ ôὸí ἀíáêáëýøïõí. Ὁ ἅãéïò ὅìùò äὲí συνεφώνησε μαζύ τους êáὶ ôïὺò ἠêïëïýèçóå γιὰ íὰ ôὸí ὁäçãþóïõí óôὸí áὐôïêñüôïñá. Êáôὰ ôὴ äéüñêåéá ὅìùò ôῆò ðïñåßáò ôïυò, óὲ ìéὰ ὄ èç ἑíüò ðïôáìïῦ, ôïὺò ἐâüðôéóå óôὸ ὅíïìá ôῆò Ἁãßáò ÔñéÜäïò, êáὶ êáôüðéí ôὸí ὡäþãçóáí ἐíþðéïí ôïῦ áὐôïêñüôïñá - ἀíáêñéôþ. Êáèþò ἦταν ἐíþðéüí ôïõ

47 ὡìïëüãçóå ôþí ðßóôç ôïõ óôὸí ἅγιο Ôñéáäéêὸ Èåὸ êáὶ ὁ Ìáîéìéáíüò, ἀöïῦ ôïῦ ἔδειξε ôὰ σύνεργα τῶν βασανιστηρίων, äéýôáîå ôïὺò äçìßïõò íὰ ôὸí ðåôñïâïëþóïõí êáὶ ὕóôåñá íὰ ôñõðþóïõí ôïὺò ἀóôñáãüëïõò ôïῦ ἁãßïõ ìὲ ðõñáêôùìýíá óßäåñá. αρ ὅλους τοὺς πόνους καὶ τὰ φοβερὰ βασανιστήρια, ὁ ἅγιος δὲν ðôïþèçêå êáé ἐøýëëιæå προσευχόμενος : «Ἐäίøçóåí ἡ øõ Þ ìïõ ðñὸò ôὸí Èåὸí ôὸí ἰó õñüí, ôὸí æῶíôá. Ðüôå ἤîù êáὶ ὀöèþóïìáé τῷ προσώπῳ ôïῦ Èåïῦ ìïõ;» (Ψαλμ. 41,3). Ὁ Ìáîéìéáíόò, ἀöïῦ åἶäå ὅôé æåῖ, äéýôáîå ôïὺò äçìßïõò íὰ ôὸí ôïðïèåôþóïõí óὲ ðõñáêôùìýíï ôñï ὸ ὤóôå íὰ êáïῦí ïἱ óüñêåò ôïõ. Ôüôå, ὡò ἐê èáýìáôïò, ὁ ôñï ὸò ἀêéíçôïðïéþèçêå, êáὶ ïἱ óôñáôéῶôåò, ἔðåóáí.κάτω στὴ γῆ. ÔáñáãìÝíïò ὁ Ìáîéìéáíüò ἀðὸ ôὸ ãåãïíüò, ὡäþãçóå ôüí ἅγιο ἐðßóêïðï óôὴ öõëáêὴ êáὶ ôὴí ἑðïìýíç ἡìýñá äéýôáîå íὰ ôὸí ἀðïêåöáëßóïõí. Êáèὼò ὁäçãïῦνôáí ὁ ἅãéïò ðñὸò ôὸ ôýëïò τοῦ μαρτυρίου του, ἀíåöþíçóå: «Ἰäïý ἐãὼ êáὶ ôὰ ðáéäßá ἅ ìïß ἔäùêåí ὁ Èåüò» (Ἡσ.8,18), ἀíáöåñüìåíïò óôïýò ἁγίους äéó éëßïõò êáýíôåò ìüñôõñåò, ôῆò ἐðáñ ßáò ôïõ.

48 ΑΝΑΓΙΟΝ Ἀαρών 14-21/12* Ἀββακούμ 2/12 Ἀβιμέλεχ 4/11 Ἀβραάμ 9/10 Ἀγαθάγγελος 23/1 Ἀγάθη 5/2 Ἀγαθόκλεια 17/9 Ἀγαθονίκη 13/10 Ἀγαθόνικος 22/8 Ἀγάθων 20/2-8/1-7/8 Ἀγάπη 17/9 Ἀγαπητός 17/4-18/2 Ἀγάπιος 20/9-15/3-21/8 Ἀγγελῆς 1/9-3/12-28/10 Ἀγγέλων ύναξις 8/11 Ἀγλαΐς 19/12 Ἀγνή 21/1 Ἀγριππίνα 23/6 Ἀδάμ 14-21/12* Ἀδριανός 26/8 Ἀθανασία 31/1-9/10-18/4 Ἀθανάσιος -Άθωνίτης 5/7 -Μέγας 18/1-2/5 -Μετεώρων 20/4 -άριος 24/6 -Χριστιανουπόλεως 17/5 Αἰκατερίνη 25/11 Αἰμιλιανός 8/8-18/7 Ἀκάκιος 12/4 Ἀκίνδυνος 2/11-22/8 Ἀκυλίνα 13/6-27/9 Ἀλεξάνδρα 21/4 Ἀλέξανδρος 30/8-28/5 Ἀλέξιος 17/3-9/8 Ἀλκιβιάδης 16/8 Ἀλύπιος 26/11 Ἀμβρόσιος 7/12 Ἀμφιλόχιος 23/11 Ἀνανίας 1/10 Ἀναστασία 22/12-29/10 Ἀναστάσιος 22/1-21/4 Ἀνατολή 26/2 Ἀνατόλιος 3/7 Ἀνδρέας -Ἀπόστολος 30/11 -ρήτης 4/7 -διά Χριστόν σαλός 28/5 -τρατηλάτης 19/8 Ἀνδρόμαχος 12/10 Ἀνδρόνικος 17/5-30/7-12/10 Ἀνθία 15/12 Ἄνθιμος 3/9 Ἄνθοῦσα 27/7 Ἀνίκητος 12/8-7/11 Ἄννα 25/7-9/12-9/9 * ΙΝΗΗ ΕΟΡΗ (ἰσχύει μόνο γιά το ἔτος 2014)

49 Ἀντίπας 11/4 Ἀντώνιος 17/1 Ἀνυσία 30/12 Ἀπόλλων 5/6 Ἀπόστολος 30/6 Ἀργυρῆ 5/4 Ἀργυρός 11/5 Ἄρης 19/12 Ἀριάδνη 18/9 Ἀρίσταρχος 14/4-27/9 Ἀριστείδης 13/9 Ἀριστόβουλος 31/10 Ἀρσένιος 10/11-19/1-8/5-18/8 Ἀρτέμιος 20/10 Αὐξέντιος 13/12 Αὐγουστῖνος 15/6 Ἀχιλλεύς 24/4 Ἀχίλλιος 15/5 Βαβύλας 4/9 Βάκχος 7/10 Βαλλεριανός 22/11 Βαρβάρα 4/12 Βαρθολομαῖος 11/6 Βαρλαάμ 30/5 Βαρνάβας 11/6 Βαρούχ 28/9 Βασίλειος 1/1-12/4 Βασιλίσκος 3/3 Βάσσα 21/8 Βενέδικτος 14/3 Βερονίκη 12/7 Βικέντιος 11/11 Βίκτωρ 11/11 Βλάσιος 11/2 Βονιφάτιος 19/12 Βούκολος 6/2 Γαβριήλ 8/11 Γαλακτίων 5/11 Γεδεών 30/12 Γεράσιμος 20/10-4/3-3/7 Γερβάσιος 14/10 Γερμανός 12/5 Γεώργιος 3/11-8/1-17/1-11/2 -ἐν Μαλεῷ 4/4 -ροπαιοφόρος 23/4 Γλυκερία 13/5 Γρηγόριος -Ἀρμενίας 30/9 -ομέστικος 1/10 -αλαμᾶς 14/11-16/3* -Νεοκαισαρείας 17/11 -εκαπολίτης 20/11 -Νύσσης 10/1 -Θεολόγος 25/1 -ὁ Ε 10/4 -ιναΐτης 6/4 -ιαλόγος Ρώμης 12/4ιόδωρος 5/4-12/10 ιονύσιος -ἐν Ἄθῳ, κτήτωρ 25/6 -Αἰγίνης 17/12-24/8 -Ἀρεοπαγίτης 3/10 -ἐν Ὀλύμπῳ 23/1 -ὁ Ρήτωρ 9/7 ομέτιος 7/8 όμνα 28/12 ομνίκη 8/1 οσίθεος 13/8

50 ούκας 24/4 ωρόθεος 5/6-13/8 Είρηναῖος 23/8 Εἰρήνη 5/5-28/7 Ἑλένη 21/5 Ἐλευθέριος 15/12 Ἐλισάβετ 24/4-5/9 Ἐλισσαῖος 14/6 Ἑλλάδιος 27/5 Ἐλπίδιος 7/3-15/11 Ἐλπίς 17/9 Ἐμμανουήλ 20/3 Ἐμμέλεια 1/1 Ἐπιστήμη 5/11 Ἐπιφάνιος 12/5 Ἑρμῆς 8/3-30/1 Ἑρμιόνη 4/9 Ἑρμόλαος 26/7 Εὔα 14-21/12* Εὐανθία 11/9 Εὐάρεστος 23-26/12 Εὐγενία 24/12 Εὐγένιος 13/12-21/1-5/8 Εὐδοκία 1/3-4/8 Εὐδόκιμος 31/7-5/10 Εὐδοξία 31/1 Εὐδόξιος 6/9 Εὐθαλία 2/3 Εὐθύμιος -Βατοπαιδινός 4/1 -οχειαρίου 9/11 -Ἰβήρων 13/5 -Μέγας 20/1 Εὐλαμπία 10/10 Εὐλάμπιος 10/10 Εὐλόγιος 13/2-27/4 Εὐμένιος 18/9 Εὐνίκη 28/10 Εὔπλος 11/8 Εὐπραξία 25/7 Εὐσέβιος 22/6 Εὐστάθιος 20/9 Εὐστράτιος 13/12 Εὐτύχιος 6/4-7/11 Εὐφημία 16/9-11/7 Εὐφροσύνη 25/9 Εὐφρόσυνος 11/9 Ἐφραίμ 28/1 Ζακχαῖος 20/4 Ζαχαρίας 5/9-8/2 Ζηνᾶς 22/6 Ζηνοβία 30/10 Ζήνων 22/8-28/12 Ζωή 18/12-25/4* Ζωσιμᾶς 24/1 Ἠλίας 20/7 Ἡλιόφωτος 13/7 Ἡρακλείδης 17/9 Ἡράκλειος 9/3-18/5 Ἠσαΐας 9/5 Ἡσύχιος 2/3-7/11 Θαλάσσιος 22/2-20/5 Θαλλέλαιος 20/5 Θαυμάσιος 28/4 Θεαγένης 7/11 Θέκλα 24/9 Θεμιστοκλῆς 21/12 Θεόγνωστος 19/5

51 Θεοδοσία 29/5 Θεοδόσιος 11/1 Θεοδότη 1/11-29/7 Θεοδώρα 11/9-11/2-3/8 Θεοδώρητος 3/3 Θεόδωρος -τουδίτης 11/11-26/1 -τρατηλάτης 8/2 -ήρων 8/3* Θεόκλητος 26/2-1/12 Θεοκτίστη 9/11 Θεόκτιστος 4/1-3/9 Θεόπεμπτος 5/1 Θεοπίστη 20/9 Θεοφάνης 11/10-17/5-19/8 Θεοφανώ 16/12 Θεόφιλος 8/7 Θεοφύλακτος 8/3 Θεράπων 14/5 Θεσπέσιος 20/11-1/6 Θεσσαλονίκη 7/11 Θεωνᾶς 5/1 Θωμᾶς 6/10-27/4 Ἰακώβ 14-21/12* Ἰάκωβος 23/10 Ἰάσων 29/4 Ἰγνάτιος 20/12-14/10 Ἰεζεκιήλ 23/7 Ἱερεμίας 1/5 Ἱερόθεος 4/10-13/9 Ἱερώνυμος 15/6 Ἱλαρίων 21/10-28/3 Ἰορδάνης 6/1 Ἰουλία 18/5 Ἰουλιανή 21/12 Ἰουλίττα 15/7 Ἰουστῖνος 1/6 Ἰσαάκ 14-21/12* Ἰσιδώρα 1/54 Ἰσίδωρος 4/2-14/5 Ἰωακείμ 9/9-2/3 Ἰωάννης -αμασκηνός 4/12 -Θεολόγος 8/5-26/9 -λίμακος 30/3 -ρόδρομος 29/8-7/1 -Ρῶσος 27/5 -Χρυσόστομος 13/11-27/1 Ἰωαννίκιος 4/11 Ἰωάσαφ 26/8-20/4 Ἰωήλ 19/10 Ἰωνᾶς 29/3-21/9 Ἰωσήφ -Ἀριμαθαίας 31/7 -Ἠγιασμένος 22/1 -Θεσσαλονίκης 14/7 -μάρτυς 3/11 -ὁ Μνήστωρ 14/12-21/12* αισάριος 7/10 αλλινίκη 9/5 αλλίνικος 29/7 αλλιόπη 8/6 αλλισθένη 4/10 αλλίστη 1/9 άλλιστος 6/ άνδιδος 9/3-21/1 ασσιανή 7/9

52 έρκυρα 29/4 ήρυκος 15/7 λεόπας 30/10 λεοπάτρα 19/10 λήμης 24/11//23-26/1 οδρᾶτος 21/9 ορνήλιος 13/9 οσμᾶς -Αἰτωλός 24/8 -Ἀναργύρων 1/11-1/7 υπριανός 2/10 υράννα 8/1 υριακή 7/7 υριακός 29/9 ύριλλος 18/1-9/6-11/5 ῦρος 31/1 ωνσταντῖνος 21/5-14/11 ωνστάντιος 26/12 Λάζαρος 12/4*-17/10 Λαυρέντιος 10/8 Λεόντιος 18/6-11/12 Λεωνίδης 15/4 Λογγῖνος 16/10 Λουκᾶς 18/10-7/2 Λουκία 13/12 Λουκιανός 15/10 Λυδία 20/5 Μακάριος 19/1-17/4 Μακεδόνιος 25/4-24/1 Μακρίνα 19/7 Μάμας 2/9 Μάξιμος /8 Μαρδάριος 13/12 Μάρθα 4/6 Μαρία -Αἰγυπτία 1/4-6/4 -Μαγδαληνή 22/7 Μαρίνα 17/7 Μαρίνος 16/12 Μαρκέλλα 22/7 Μάρκελλος 29/12 Μάρκος 7/5-19/1 Ματθαῖος 16/11 Ματρώνα 9/11-20/10 Μαῦρα 3/5 Νεθοδία 5/10 Μεθόδιος 11/5 Μελάνη 31/12 Μελέτιος 12/2-18/1-1/9 Μελίτων 9/3-1/4 Μερκούριος 25/11 Μηνᾶς 11/11 Μηνοδώρα 10/9 Μητροδώρα 10/9 Μητροφάνης 4/6-9/7 Μιχαήλ -Άρχιστράτηγος 8/11-6/9 -υννάδων 23/5 Μόδεστος 16/12 Μύρων 17/8 Μωυσῆς 4/9 Ναθαναήλ 22/4 Ναούμ 1/12 Ναταλία 26/8 Νέαρχος 22/4 Νεῖλος 12/11-16/8 Νεκτάριος 9/11 Νεονίλλα 28/10

53 Νεόφυτος 24/1 Νέστωρ 27/10 Νήφων 11/8-14/6 Νίακνδρος 4/11 Νίκη 16-25/4 Νικήτας 15/9-3/4 Νικηφόρος 2/6-9/2-4/5 Νικόδημος 14/7 Νικόλαος 6/12-22/4* Νίκων 26/11 Νόννα 5/8 Νυμφοδώρα 10/9 Ξανθίππη 23/9 Ξένη 24/1 Ξενοφών 26/1-24/4 Ὄλγα 11/7 Ὀλυμπία 11/5 Ὀλυμπιάς 25/7 Ὀνησιφόρος 9/11-7/9 Ὀνούφριος 12/6-4/1 Ὀρέστης 13/12-10/11 Ὅσιος 27/8 αγκράτιος 9/7 αΐσιος 19/6 αλλάδιος 28/1 ανάρετος 1/5 ανσέμνη 10/6 αντελεήμων 27/7 αρασκευᾶς 1/3 αρασκευή 26/7-14/10 αρθένα 9/1 αρθένιος 7/2-10/7 αρμανᾶς 28/7 ατάπιος 8/12 ατρίκιος 19/5 άτροκλος 18/8 αῦλος 29/6-28/7 αφνούτιος 19/4-25/9 αχώμιος 15/5 ελαγία 4/5-8/10-23/7 ερπατούα 1/2 έτρος 29-12/6 ίστεις 17/9 λάτων 18/11-4/4 λούταρχος 5/6 οιμήν 27/8 ολύδωρος 3/9 ολύκαρπος 23/2 ολυξένη 23/9 ολυχρονία 4/11 ολυχρόνιος 7/10 ορφύριος 26/2-9/11 ουλχερία 10/9-17/2 ρίσκιλλα 13/2 ρόβος 12/10 ρόκλα 27/10 ρόκλος 20/11 ροκόπιος 8/7-27/2 ροσδόκη 4/10 ρόχορος 28/7 ύρρος 1/6 Ραφαήλ 8/11-22/4* Ραχήλ 14/12-21/12* Ρεβέκκα 14/12-21/12* Ρηγῖνος 25/2 Ρωμανός 1/10-18/11-16/2 Ρωμύλος 15/3-18/9 άββας 5/12-24/4-7/4

54 αλώμη 3/8 αμψών 27/6 αμουήλ 20/8 αμψών 27/6 αράντης 16/8 άρρα 14/12-21/12* εβαστιανή 24/10 εβαστιανός 18/12 εραπίων 5/4-24/5-21/3 εραφείμ 6/5-2/1-19/7-4/12 έργιος 7/10 ίαλς 30/7 ίλβεστρος 2/1 ιλουανός 30/7-24/9 ίμων 10/5-28/12 ισώης 6/7 μάραγδος 9/3 ολομονή 1/8 ολομών 14/12-21/12* ουζάννα 15/3 οφία 17/9 πυρίδων 12/12 ταμάτιος 3/2-16/8 τέφανος 27/12-2/8 τυλιανός 26/11 υγκλητική 5/1 υμεών -Ἀδελφόθεος 27/4 -Θεοδόχος 3/2 -Θεσσαλονίκης 15/9 -N. Θεολόγος 12/10 -τυλίτης 1/9 -Χιλιανδαρίου 13/2 υνέσιος 26-23/5 ωκράτης 21/10-28/11 ωπάτρα 9/11 ωσάννα 15/12 ωφρόνιος 11/3-8/12-18/8 αβιθᾶ 25/10 αϊσία 8/10 αράσιος 25/2 ατιανή 12/1 ηλέμαχος 1/1 ιμόθεος 22/1-16/8 ιμόλαος 15/3 ίτος 25/8-2/4 ριαντάφυλλος 8/8 ρόφιμος 14/4-19/9 ρύφων 1/2 ύχων 16/6 Ὑάκινθος 3/7 Ὑπάτιος 31/3 Ὑπομονή 13/3-29/5 Φαεινή 18/5 Φανούριος 27/8 Φεβρωνία 25/6 Φιλάδελφος 10/5 Φιλαλήθης 14/9 Φιλάρετος 1/12 Φιλεταῖρος 30/12 Φιλήμων 22/11 Φίλιππος 14/11-11/10 Φιλοθέη 19/2 Φιλόθεος -ἐν Ἄθῳ, κτήτωρ 24/1 -όκκινος 11/10 -πρεσβύτερος 15/9

55 Φιλονίλλη Φιλούμενος Φίλων Φλωρέντιος Φλῶρος Φοίβη Φωκᾶς Φωτεινή Φώτιος Χάϊδω Χαράλαμπος Χάρις 11/10 29/11 24/1 13/10 18/8 3/9 22/9-23/7 26/2-19/12 6/2 1/9 10/2 28/1 Χαριτίνη 5/10 Χαρίτων 28/9-1/6 Χιονία 16/4 Χρῆστος 12/2-5/8 Χριστίνα 24/7 Χριστόδουλος 16/3-21/10 Χριστοφόρος 9/5 Χρύσανθος 19/3-20/8 Χρύσαφος 25/10 Χρυσῆ 30/1-13/10 Χρυσόγονος 22/12 Ὡραιοζήλη 26/7

56 χρησιμα τηλεφωνα Ὁνοματεπώνυμο: ηλέφωνο: Ἱερᾶ Μητρόπολις Ἱερός Ναός ηλεομοιότυπο Αἴθουσα συσσιτίου

57 χρησιμα τηλεφωνα Ὁνοματεπώνυμο: ηλέφωνο:

58 χρησιμα τηλεφωνα Ὁνοματεπώνυμο: ηλέφωνο:

59 Χρήσιμες Ιστοσελίδες Ἰστοσελίδα:

60 ΗΜΕΙΩΕΙ

61 ΗΜΕΙΩΕΙ

62 ΗΜΕΙΩΕΙ

63 ΗΜΕΙΩΕΙ

64 τοιχεία ἐπικοινωνίας: Ἱερός Ναός Ἀγίας Βαρβάρας Γρηγορίου Λαμπράκη Ἄνω ούμπα - Θεσσαλονίκη Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Θεσσαλονίκης Ieros Naos Agias Varvaras ο ἑορτολόγιο τσέπης τοῦ ἔτους 2014, σχεδιάστηκε, συντάχθηκε καὶ δημιουργήθηκε ἐξ ὀλοκλήρου στὸ γραφείο Ἡλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν - Γραμματεία τοῦ νευματικοῦ έντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Θεσσαλονίκης. υπώθηκε σε ἀντίτυπα σε χαρτί velvet 125gr. ἀπὸ τὸ τυπογραφείο άββας Ἡλιᾶδης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΔΙΩΓΜΟΙ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΔΙΩΓΜΟΙ ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙ ΩΝΑΝΙΑ - ΑΜΜΟΧΩΟΥ ΕΛΗΙΑ & ΙΩΓΜΟΙ Ἡμερολόγιον 2015 ΙΩΓΜΟΙ ΕΡΜΑ ΑΕΝΑΗ ΗΓΗ ΥΝΕΕΙΑ ΑΙ ΥΝΕΧΕΙΑ* οῦ Νίκ. Γρ. Ζαχαρόπουλου ὁμότ. αθηγητῆ τοῦ ΑΘ, ιευθυντῆ τοῦ Μεταπτυχιακοῦ ρογράμματος Θεολογικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αλεξανδρου Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τήν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιον 2012 Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓΙΟΥΣ MA ΡΤΥΡΑΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Ε Γ Κ Ο Λ Π Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ

Διαβάστε περισσότερα

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ τούς ἐν Γορτύνῃ μαρτυρήσαντας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΕ 2010 Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ 2015 ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ~1~ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ιερο ναο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ~2~ Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, φορητή παλαιά εἰκόνα τοῦ Ναοῦ της. ~3~

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ έ μεγάλη χαρά ἐπικοινωνῶ καί ἐφέτος μαζί σας, θέλοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2O15 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ * ΕΤΟΣ E ΡΕΘΥΜΝΟΝ 2 Εἰκόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α. Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Τ ό φετινό ἡμερολόγιο τῆς Ἑνώσεώς μας εἶναι ἀφιερωμένο στό Βλαχόφωνο Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Βλάχοι, γνήσιοι καί ἀκμαῖοι Ἕλληνες, μέ πλουσιότατη

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013)

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ Εξώφυλλο: Ο Παντοκράτωρ. Τοιχογραφία Αγ. Νικολάου, Μον. Βατοπεδίου Οπισθόφυλλο: Παλαιοχριστιανικό διακοσμητικό ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2010 ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1 2013 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1 Μετά πολλῆς ἀγάπης Χριστοῦ χαιρετίζω πάντας τοῦς εὐλαβεῖς καί φιλοθέους χριστιανούς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῆς παροικούσης ἐν Λεμεσῷ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2015 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καί Πρόεδρος Ἀμαθοῦντος καί Κουρίου κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Μετά πολλῆς ἀγάπης Χριστοῦ χαιρετίζω πάντας τούς εὐλαβεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο. Calendar

Ημερολόγιο. Calendar Ημερολόγιο 2015 Calendar Αριστέα Τριανταφύλλου Ε Δημοτικού Αναστασία Χρυσικού Γ Δημοτικού January Ιανουάριος 2015 K ÚÈ Î Â Ù Ú TÚ ÙË TÂÙ ÚÙË ÌappleÙË Ú ÛÎÂ ÙÔ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Πρόλογος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὁ «δι ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Calendar 2 0 1 4

Ημερολόγιο Calendar 2 0 1 4 Ημερολόγιο Calendar 2 0 1 4 Βασιλεία Σκλήρη Α' Γυμνασίου January Ιανουάριος 2014 K ÚÈ Î Â Ù Ú TÚ ÙË TÂÙ ÚÙË ÌappleÙË Ú ÛÎÂ ÙÔ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday School Holidays: 20

Διαβάστε περισσότερα

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, T.K. 54 250, ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2310 303.216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: WWW.AGKYRIAKI.GR, ΕMAIL: AGKYRIAKI@GMAIL.COM Λατρευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Παναγία του «Ἄξιόν ἐστι» -η εφέστια (προστάτιδα) εικόνα του Ναού μας- Της οποίας η εορτή τιμήθηκε μεγαλόπρεπα 10 προς 11 Ιουνίου με ιερά αγρυπνία.

Η Παναγία του «Ἄξιόν ἐστι» -η εφέστια (προστάτιδα) εικόνα του Ναού μας- Της οποίας η εορτή τιμήθηκε μεγαλόπρεπα 10 προς 11 Ιουνίου με ιερά αγρυπνία. ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Η Παναγία του «Ἄξιόν ἐστι» -η εφέστια (προστάτιδα) εικόνα του Ναού μας- Της οποίας η εορτή τιμήθηκε μεγαλόπρεπα 10 προς 11 Ιουνίου με ιερά αγρυπνία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ημερολόγιο 2012

Η ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ημερολόγιο 2012 Η ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ημερολόγιο Ταμπούρια Πειραιά Θερμά ευχαριστούμε την κα Αλίκη Βακιρτζή και τον κ. Τάσο Αβέρωφ για τη δυνατότητα που μας έδωσαν να παρουσιάσουμε μικρό μόνο μέρος του υλικού της

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ημερολόγιο Μαρωνίτικου Λειτουργικού Έτους 2013-2014 1 2 Νοέμβριος 2013 Εξαγιασμού της Εκκλησίας (Εβρ. 9/1-12) 3 (Ματ. 16/13-20) Ο Σίμωνας Πέτρος είπε: Εσύ είσαι ο Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΘΌΔΌΞΉΣ ΚΆΊ ΈΛΛΉΝΊΚΉΣ ΠΆΡΆΔΌΣΉΣ

ΌΡΘΌΔΌΞΉΣ ΚΆΊ ΈΛΛΉΝΊΚΉΣ ΠΆΡΆΔΌΣΉΣ Σ αυτό το τεύχος: Αφιέρωμα στον ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ συμπληρωματικός κατάλογος εκδόσεων ΌΡΘΌΔΌΞΉΣ ΚΆΊ ΈΛΛΉΝΊΚΉΣ ΠΆΡΆΔΌΣΉΣ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ από 1/5/09 έως 16/11/09 Η πιό εξελιγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Προσωπικό Ιστολόγιο του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβροσίου ΜΕΤΡΗΤΉΣ View My Stats ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2011 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΤΟΣ Κ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡ. 12 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

470 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΣ

470 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Δὲν εὑρετηριάζονται οἱ λέξεις: Βιβλιοθήκη, Κέρκυρα, Πλατυτέρα. Τὰ πλάγια γράμματα δηλώνουν τίτλους ἔργων. Συντομογραφίες: ἅγ.: ἅγιος, ἁγία ἀπ.: ἀπόστολος ἀρχ.: ἀρχιεπίσκοπος, ἀρχιεπισκοπή ἀρχιμ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 2 ον - Σεπτέμβριος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα