Α.Π. : 4191 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Π. : 4191 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 19.09.13"

Transcript

1 sxedio3 Α.Π. : 4191 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ TEST (DRUG TEST) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ» Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε έρευνα αγοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «διαγνωστικών test (drug test) (εφεξής τα «προϊόντα») για την κάλυψη των αναγκών των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ», προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του προμηθευτή, καθώς και όλων των νομίμων επιβαρύνσεων & ΦΠΑ), σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στην παρούσα και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων. ΟΡΟΣ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Αντικείμενο της παρούσας είναι η απευθείας ανάθεση της προμήθειας χιλίων εξακοσίων τεμαχίων (1600 τμχ) κατ εκτίμηση, διαγνωστικών τεστ (drug test) για την κάλυψη των αναγκών των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα συνημμένα στην παρούσα πρόσκληση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β και Γ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1

2 Περιγραφή είδους Προϋπολογισμός είδους Προϋπολογι συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, παρακράτησης 2% ζόμενη υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ποσότητα ν. 3580/2007) και πάσης φύσεως νομίμων σε τεμάχια επιβαρύνσεων και εξόδων αναδόχου Διαγνωστικά τεστ - Συσκευές ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με την μέθοδο της εμβάπτισης ούρων ,00 ΟΡΟΣ 2: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη παρούσα και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, ή/και κατασκευή, ή/και προμήθεια, ή/και εμπορία των υπό προμήθεια προϊόντων, καθώς και την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε σχέση με προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας. 2. Οι Προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία των Κεντρικών Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ (οδός Σορβόλου αρ. 24, Μετς), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013, και ώρα 11:00 π.μ. Οι Προσφορές είναι δυνατό: α. να υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο για την κατάθεση εκπρόσωπο του Υποψήφιου Αναδόχου, στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα διενέργειάς του είτε β. να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, courier κ.λπ.), όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται σε αυτήν μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντα. Προσφορές που περιέρχονται στο ΚΕΘΕΑ με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την προαναφερόμενη προθεσμία, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή, πριν την εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται παραπάνω, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με 2

3 οποιοδήποτε τρόπο στο ΚΕΘΕΑ μετά την αναφερόμενη πιο πάνω ημέρα και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στους συμμετέχοντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 3. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει: α. σφραγισμένο φάκελο με τα ζητούμενα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» β. σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και γ. σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι ανεξάρτητοι φάκελοι θα φέρουν τις παρακάτω ενδείξεις: Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (κατά περίπτωση, π.χ. ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, κ.λ.π.) Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης και τον τίτλο «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ TEST (DRUG TEST) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ» Την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, κλπ) 4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταθέσεώς τους. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από το ΚΕΘΕΑ, πριν από τη λήξη τους και με ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο. 5. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου στους όρους της παρούσας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τονίζεται ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων αποκλειόμενης ως απαράδεκτης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε τμήμα ή μέρος αυτών. Επίσης, προσφορά συμμετέχοντος, η οποία είναι αόριστη ή δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Η για οποιοδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον προσφέροντα. 3

4 8. Η Επιτροπή Διενέργειας της έρευνας αγοράς και Αξιολόγησης των προσφορών (εφεξής η «αρμόδια Επιτροπή» διατηρεί το δικαίωμα να κάνει ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες. 9. Η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση και αιτιολόγηση των προσφερομένων τιμών. 10. Εφόσον οι συμμετέχοντες στην παρούσα λαμβάνουν μέρος με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να προσκομίζουν Παραστατικό Εκπροσώπησης. ΟΡΟΣ 3: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παρούσα Έρευνα Αγοράς οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να προσκομίσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, ο οποίος θα περιλαμβάνει: Ι. Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», που θα περιλαμβάνει: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι: Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: α) αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους συμμετοχής της παρούσας, β) δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του δημοσίου, γ) δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, δ) ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, ε) ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ή/και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ή/και σε διαδικασία υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, στ) είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών τους προς Υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, ζ) ότι παραιτούνται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας διαδικασίας. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι: α) καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα διαθέτουν επαρκή ποσότητα προϊόντων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 4

5 λειτουργία των Θεραπευτικών Προγραμμάτων ΚΕΘΕΑ για τα οποία προορίζονται τα υπό προμήθεια προϊόντα, β) εγγυώνται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των προϊόντων, την καταλληλότητά τους για τη χρήση που προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας, και γ) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον του ζητηθεί από το ΚΕΘΕΑ. 3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. ΙΙ. Σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη: «Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει: 1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, για τα προσφερόµενα είδη. 2. Εγχειρίδια χρήσης, τεχνικά φυλλάδια και απεικονίσεις του υλικού - Prospectus, η αυθεντικότητα των οποίων να µπορεί να βεβαιώνεται, εφόσον ζητείται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Κάθε συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του εγχειρίδια (prospectus) και στην Ελληνική, εγκεκριμένα από την κατασκευάστρια εταιρεία, που θα προσδιορίζουν ακριβώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του αναλυτή. 3. Πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα πλήρως τεκµηριωµένων πιστοποιητικών σήµανσης CE (ή δηλώσεων συµµόρφωσης CE, εφόσον επιτρέπονται) από τα οποία να πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόµενων προϊόντων για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συµµόρφωση του κατασκευαστή προς τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. 4. Πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή / και ευρωπαϊκά ή / και εθνικά πρότυπα (ISO, EN, ΕΛΟΤ κλπ.), τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και του προµηθευτή, εφόσον πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 5. Κατάθεση τουλάχιστον τεσσάρων δειγμάτων. 5

6 ΙΙΙ. Σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη: «Οικονομική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει: 1. Συμπληρωμένο το έντυπο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η υποβολή Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει με την συμπλήρωση του συνημμένου εντύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Η Οικονομική Προσφορά θα περιλαμβάνει: α) την προσφερόμενη τιμή, β) το ποσοστό ΦΠΑ και τις λοιπές κρατήσεις και γ) το χρόνο ισχύος της Προσφοράς. Β. Οι κατά τα παραπάνω έγγραφες Προσφορές, πρέπει ακόμα : 1. Να είναι υπογεγραμμένες νόμιμα από τους ίδιους τους προσφέροντες ή νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους κατά φύλλο. 2. Να είναι σαφείς και πλήρεις και να μην περιέχουν κανένα περιοριστικό ή αμφίβολο όρο. Να μην έχουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην πρoσφoρά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η Προσφορά απορρίπτεται εφόσον υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής. 3. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή δεν αντιμετωπίζουν το σύνολο των απαιτήσεων του παρόντος ή τελούν υπό αιρέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές των οποίων οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις κατά την κρίση της Επιτροπής. ΟΡΟΣ 4: ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Οι τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του προμηθευτή, δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι την λήξη της σύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Στις προσφερόμενες τιμές του προμηθευτή θα περιλαμβάνονται φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν. 6

7 3580/2007), επιβαρύνσεις του προμηθευτή προς τα ασφαλιστικά ταμεία, έξοδα αποστολής, όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις, καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο προμηθευτής. Επίσης, θα περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής των υπό προμήθεια προϊόντων προς τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΚΕΘΕΑ. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά με την οποία θα ζητείται απαλλαγή από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΟΡΟΣ 5: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την Παρασκευή 27/9/13 και ώρα 11:00 π.μ., στο Κτίριο των Κεντρικών Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ που βρίσκεται στην διεύθυνση Σορβόλου 24, Μετς, ΤΚ.11636, Αθήνα, παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν Προσφορά ή νόμιμα εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν. 2. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή, ακόμη κι αν η ίδια είναι αρμόδια για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων προς τους όρους της παρούσας. 3. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στην παρούσα, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 4. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 5. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης της παρούσας, θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και αποδεκτές Προσφορές. ΟΡΟΣ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος της παρούσας είναι η χαμηλότερη τιμή Προσφοράς για το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 7

8 2. Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής Προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι Προσφορές που έχουν κριθεί αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της παρούσας. 3. Η Επιτροπή µε εισήγησή της μπορεί να προτείνει την ματαίωση, αναβολή, ακύρωση ή επανάληψη της διαδικασίας, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν οποιαδήποτε αξίωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης για το λόγο αυτό. 4. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 5. Ο συμμετέχων στον οποίο ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης σ αυτόν της κατακυρωτικής απόφασης του ΚΕΘΕΑ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 6. Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στον ένα (1) χρόνο, με δικαίωμα του ΚΕΘΕΑ να παρατείνει τον χρόνο αυτό για έξι (6) ακόμη μήνες, με τις ίδιες τιμές, όρους και συμφωνίες, κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης του προμηθευτή. 7. Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ίσης με ποσοστό 10% του συνολικού προϋπολογισμού του παρόντος, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά την λήξη της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον προμηθευτή ένα (1) μήνα μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 8. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης του ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 30% την συμβατική ποσότητα, εφόσον θεωρηθεί αναγκαίο. ΟΡΟΣ 7: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Το ΚΕΘΕΑ θα ορίσει Επιτροπή Παραλαβής, αποτελούμενη από εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ, που θα παρακολουθεί και θα επιβλέπει την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, παράδοση των προϊόντων από τον προμηθευτή στα Θεραπευτικά Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και εν γένει την τήρηση των όρων της σύμβασης και της παρούσας. 2. Η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε δειγµατοληπτικό έλεγχο όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή 8

9 τους, όσο και κατά την περίοδο χρήσεως. Σε περίπτωση που απορριφθεί από την Επιτροπή Παραλαβής οριστικά ολόκληρη η συµβατική ποσότητα ή µέρος αυτής, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών, να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε µε άλλη, που καλύπτει τους όρους της σύµβασης. Εάν τελικά ο προµηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος. Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προµηθευτή µε φροντίδα και δαπάνες του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ΠΔ. 118/07. ΟΡΟΣ 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. Η παράδοση των διαγνωστικών τεστ θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες των Θεραπευτικών Προγραμμάτων ΚΕΘΕΑ, κατόπιν παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον προµηθευτή από τα Θεραπευτικά Προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες τους, οι οποίες θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση, κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Συγκεκριμένα, οι παραγγελίες των Θεραπευτικών Προγραμμάτων θα διαβιβάζονται στον προμηθευτή σε διμηνιαία βάση, μέσα στο πρώτο πενθήμερο εκάστου διμήνου. 2. Τα ζητούµενα διαγνωστικά τεστ πρέπει να παραδίδονται το αργότερο µέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ηµέρες από την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Θεραπευτικού Προγράμματος προς τον προµηθευτή. Η παράδοσή τους θα γίνεται στην μονάδα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Θεραπευτικό Πρόγραμμα, µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή. 3. Προϋπόθεση για την παραλαβή των προϊόντων είναι η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της συµφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους της σύµβασης. 4. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των διαγνωστικών τεστ µπορεί να παρατείνεται κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ προμηθευτή και ΚΕΘΕΑ. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση, κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου. 5. Σε περίπτωση που τα προϊόντα παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 9

10 σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιβάλλονται οι κυρώσεις και το πρόστιμο όπως αυτό υπολογίζεται στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/ Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το ΚΕΘΕΑ και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προϊόντα, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 7. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιµολόγια πώλησης τους κωδικούς αριθµούς των προϊόντων, όπως αυτοί φαίνονται στη παρούσα και τη σύµβαση. 8. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί αθέτηση, παράβαση ή πλημμελής εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, το ΚΕΘΕΑ θα δικαιούται να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση με τον προμηθευτή, ο οποίος θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα καταπίπτει προς όφελος του ΚΕΘΕΑ η δοθείσα από τον προμηθευτή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 9. Ο προμηθευτής οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το δημόσιο και λοιπούς φορείς ή/και αρχές. 10. Σε περίπτωση που κατά την χρήση των διαγνωστικών τεστ κάποια προϊόντα παρουσιάσουν αποδεδειγµένα αναξιοπιστία των αποτελεσµάτων, τότε το ΚΕΘΕΑ αυτοδίκαια θα προχωρήσει σε αλλαγή προµηθευτή. Όταν η αναξιοπιστία πιστοποιηθεί για ποσοστό µεγαλύτερο του 30% της συνολικής προμήθειας που έχει διενεργηθεί τότε ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 11. Ο προμηθευτής πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων, οφείλει να συμμορφώνεται και με όσα αναλυτικά ορίζονται στους όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας. 12. Ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ΚΕΘΕΑ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, το ΚΕΘΕΑ έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. ΟΡΟΣ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Για την εξόφληση ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει στο ΚΕΘΕΑ κάθε δίμηνο: α) αναλυτική κατάσταση που θα περιλαμβάνει της περιγραφή των προϊόντων, τις ποσότητες και τις ημερομηνίες αποστολής διαγνωστικών test προς τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΚΕΘΕΑ, β) το αντίστοιχο τιμολόγιο και γ) τα αντίστοιχα αποδεικτικά αποστολής. Η εξόφληση θα γίνεται μετά από εξήντα (60) ημέρες από την παραλαβή του τιμολογίου και της αναλυτικής κατάστασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί 10

11 κρατήσεων, και Παραλαβής. μετά από σχετικό έλεγχο που θα διενεργεί η αρμόδια Επιτροπή ΟΡΟΣ 10: ΓΕΝΙΚΑ 1. Η αξιολόγηση των Προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της έρευνας αγοράς. 2. Το ΚΕΘΕΑ δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, ή να αναβάλει, ή να ακυρώσει, ή να επαναλάβει την παρούσα διαδικασία, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται αμοιβή ή οποιαδήποτε αποζημίωση για τυχόν δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 3. Οποιαδήποτε τυχόν πρόσθετη προμήθεια προϊόντων ανατεθεί στον προμηθευτή, η οποία δεν περιλαμβάνεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του παρόντος και στην Προσφορά του, θα συμφωνείται και από τα δύο μέρη εγγράφως. 4. Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να λύσει οποτεδήποτε μονομερώς τη σύμβαση με έγγραφη δήλωσή του, που θα γνωστοποιήσει στον προμηθευτή, καταβάλλοντας μόνο το τίμημα που αντιστοιχεί στα παραδοθέντα προϊόντα, μέχρι το χρόνο γνωστοποίησης της δήλωσης λύσης. Στην προαναφερόμενη περίπτωση λύσης της σύμβασης, το ΚΕΘΕΑ πέραν της αμοιβής του προμηθευτή για τα ήδη παραδοθέντα προϊόντα, δεν έχει καμία υποχρέωση να καταβάλει οποιοδήποτε άλλο ποσό αμοιβής ή αποζημίωσης στον προμηθευτή, του τελευταίου ρητά παραιτουμένου από κάθε τέτοια τυχόν αξίωση. 5. Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις και το ΠΔ.118/07, όπως ισχύουν κάθε φορά. 6. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει και θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ αυτήν, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Για την υποβολή Προσφοράς, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών ΚΕΘΕΑ, κα. Καγιά Μ. ή κα. Ιωακείμ Β. στα τηλέφωνα: , εσωτ. 203 & 202. H Υπεύθυνη Τομέα Διοικητικού-Οικονομικού Κωνσταντίνου Φρατζέσκα 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΘΕΑ Στο ΚΕΘΕΑ λειτουργούν περί τις 80 μονάδες. Οι ανωτέρω μονάδες είναι οργανωμένες σε διοικητικές ενότητες που ονομάζονται Θεραπευτικά Προγράμματα. Συγκεκριμένα τα Θεραπευτικά Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ βρίσκονται: ΑΤΤΙΚΗ Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Αθήνα & Ραφήνα) Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΔΙΑΒΑΣΗ (Αθήνα) Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΠΛΕΥΣΗ (Αθήνα) Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΣΤΡΟΦΗ (Αθήνα) Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΝΟΣΤΟΣ (Πειραιάς & Σαλαμίνα) Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ (Αθήνα) Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΕΞΕΛΙΞΙΣ (Αθήνα) Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΕΞΑΝΤΑΣ (Πειραιάς) Μεταβατικό Πρόγραμμα Ειδικών Ομάδων MOSAIC (Αθήνα) Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ ΑΛΦΑ (Αθήνα) Τομέας Πρόληψης (Αθήνα) Κεντρικές Υπηρεσίες (Αθήνα) Γυναικείες & Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Mεταβατικό Κέντρο Απεξάρτησης Γυναικών, Ελαιώνας Θηβών Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα ΘΕΣΣΑΛΙΑ Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΕΞΟΔΟΣ (Λάρισα) Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΠΙΛΟΤΟΣ (Βόλος) Συμβουλευτικός Σταθμός Τρικάλων Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων Κασσαβέτειας Βόλου Δικαστικές Φυλακές Λάρισας Δικαστικές Φυλακές Τρικάλων ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 12

13 Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΙΘΑΚΗ (Θεσσαλονίκη) Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΑΝΑΔΥΣΗ (Θεσσαλονίκη) Μονάδα Συμβουλευτικής Κρατουμένων (Θεσσαλονίκη) Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΚΙΒΩΤΟΣ (Καβάλα) Συμβουλευτικός Σταθμός Γιαννιτσών Συμβουλευτικός Σταθμός Κιλκίς Συμβουλευτικός Σταθμός Κομοτηνής Δικαστική Φυλακή Ανηλίκων Θεσσαλονίκης Δικαστικές & Στρατιωτικές Φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας Δικαστική Φυλακή Γρεβενών ΘΡΑΚΗ Συμβουλευτικός Σταθμός Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής Δικαστικές Φυλακές Κομοτηνής ΚΡΗΤΗ Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΑΡΙΑΔΝΗ (Ηράκλειο) Συμβουλευτικός Σταθμός Λασιθίου (Αγ. Νικόλαος) Συμβουλευτικός Σταθμός Χανίων Φυλακές Χανίων & Αγιάς Φυλακές Νεάπολης Φυλακές Αλικαρνασσού ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πρόγραμμα ΟΞΥΓΟΝΟ (Πάτρα) Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΚΥΤΤΑΡΟ (Καλαμάτα) Δικαστικές Φυλακές Αγίου Στεφάνου Αχαΐας ΗΠΕΙΡΟΣ Μονάδα Συμβουλευτικής Ιωαννίνων Ν.ΛΕΣΒΟΥ Συμβουλευτικός Σταθμός Μυτιλήνης 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ (DRUG) ΤΕST Τα υπό προμήθεια διαγνωστικά τεστ θα πρέπει να αποτελούν μεθόδους ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών στα ανθρώπινα ούρα. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν Προσφορά για: «ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ ΟΥΡΩΝ» Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι τελευταίας γενεάς, υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας, αποδεδειγµένα µε αναφορές στα prospectus της κατασκευάστριας εταιρείας. Στις τεχνικές προσφορές, να κατατεθούν εγχειρίδια (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα από τον οίκο κατασκευής, όπου θα αναφέρεται µε σαφήνεια η σύνθεση, το περιεχόµενο και η µεθοδολογία για το κάθε προσφερόµενο είδος. Τα προϊόντα θα πρέπει είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ηµεροµηνία παράδοσής τους να µην έχει παρέλθει το 1/3 της συνολικής διάρκειας ζωής τους. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του και ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεως του, υποχρεούται ο προµηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας. Δείγμα Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει επί ποινή απορρίψεως να καταθέσουν στο ΚΕΘΕΑ, υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, τέσσερα τουλάχιστον δείγματα για το προσφερόμενο προϊόν. Το δείγμα θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) την συσκευή ανίχνευσης, β) τις οδηγίες χρήσης και γ) αναλυτική τεχνική περιγραφή του προϊόντος. Τα αποδεικτικά κατάθεσης των εν λόγω δειγμάτων θα πρέπει να εσωκλείονται στην Προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 3.ΙΙ, παρ.10 του παρόντος. 14

15 Ναρκωτικές Ουσίες Τα διαγνωστικά τεστ θα πρέπει υποχρεωτικά, επί ποινή απορρίψεως, να ανιχνεύουν στα ούρα τουλάχιστον τις ακόλουθες 11 παραμέτρους: AMP BAR BZO COC MET OPI / MOR MTD THC TCA MDMA BUP ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΗ ΚΟΚΑΙΝΗ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ΟΠΙΟΥΧΑ / ΜΟΡΦΙΝΗ ΜΕΘΑΔΟΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗ ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΜΕΘΥΛΕΝΕΔΙΟΞΥΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ. ευρώ ΦΠΑ (23%). ευρώ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 2% ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ3, Ν.3580/2007) ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ευρώ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ημέρες 16

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 33.373,99

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: που αφορά στην έγκριση αγοράς και εγκατάστασης είκοσι (20) κλιματιστικών μηχανημάτων.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: που αφορά στην έγκριση αγοράς και εγκατάστασης είκοσι (20) κλιματιστικών μηχανημάτων. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ TΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ (71) ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ROUTERS) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: 148/2007, Ν. 2286/1995, Π.Δ. 118/2007, Π.Δ. 60/2007, Ν. 3580/2007

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: 148/2007, Ν. 2286/1995, Π.Δ. 118/2007, Π.Δ. 60/2007, Ν. 3580/2007 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΗΤΗΣΗΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.:34393 Δ/ΝΣΗ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 Αρ.Αποφ.:369 ΠΕΡΑΙΑ, Τ.Κ. 57019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002872879 2015-06-25

15PROC002872879 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003137832 2015-10-08

15PROC003137832 2015-10-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 08-10-2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:7140 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 210 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING (CENTRA),

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις :

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις : ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-5-2014 Αριθμ. Πρωτ: 17316 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα