ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ711/94 Β7/206 (ΦΕΚ 305/ Β / ) υπουργικής απόφασης αναφορικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή ματος Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής και Ψυχολογί ας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ Β7 (ΦΕΚ 1990/ Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη νών σε σύμπραξη με το Τμήμα Αισθητικής και Κο σμητολογίας του T.E.I. Αθήνας και σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με τίτλο Περιβάλ λον και Υγεία, Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θε μάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1400/ Β / ) υπουργικής απόφασης αναφορικά με το κοινό ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανε πιστημίου και της Ecole doctorale «Littératures. Cultures et Sciences Sociales» του Πανεπιστημί ου της Caen Basse Normandie (Γαλλία) (Γαλλία) με τίτλο «Επιστήμη της Μετάφρασης Μεταφρα σιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες» Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 835/ Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προ γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιστορική Δημογραφία» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου σε σύμπραξη με τα Τμή ματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του T.E.I. Καλαμάτας και Στελεχών Συνεταιριστι κών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων του T.E.I. Μεσολογγίου» Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1309/ Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προ γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα τος Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου σε σύμπραξη με το Τμήμα Βιβλι οθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας» Τροποποίηση υπουργικής απόφασης 48362/Β7 (ΦΕΚ 1156/τ. Β / ) που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστη μών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2007 τικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε σύμπραξη με το Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλ λοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με τίτλο «Περιβαλ λοντική Εκπαίδευση» Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1057, τ. Β / ) υπουργικής απόφασης που αφο ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αι γαίου με τίτλο «Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική» Τροποποίηση υπουργικής απόφασης 66664/Β7 (ΦΕΚ 1214/τ. Β / ) που αφορά στην αντικατάστα ση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης της Θάλασσας, Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας του Πα νεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Εθνι κό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) με τίτ λο «Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β7/67486 (ΦΕΚ 1694/τ. Β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα τος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β7/ (ΦΕΚ 1920/ τ.β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλο σοφία» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ π.έ./β7 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ711/94 Β7/206 (ΦΕΚ 305/ Β / ) υπουργικής απόφασης αναφορικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πα νεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2 2880 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθ μιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ. Φ711/94 Β7/206 (ΦΕΚ 305/Β / ) υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της Β7/34 (ΦΕΚ 952/Β / ) υπουργική απόφαση για έγκριση Π.Μ.Σ. Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικής, Παιδαγωγι κής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 285/ Β / ) υπουργική απόφαση. 5. Την υπ αριθμ. 5935/ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ II για την χρηματοδότηση έργων «Αναμόρφωση Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών» 6. Την υπ αριθμ. 2878/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του ΕΠΕΑΕΚ που αφορά την χρονική επέκτα ση των έργων στο πλαίσιο της με υπ αριθμ. 5935/ πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ II. 7. Το υπ αριθμ / έγγραφο που αφορά την έγκριση αιτήματος επέκτασης Φυσικού Αντικειμένου και αναμόρφωσης Π/Υ του Έργου με τίτλο «Αναμόρφω ση Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία πράξης α «Προ γράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών» του ΕΠΕΑΕΚ II. 8. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθη νών (συνεδ. 6η/ ). 9. Την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (συν ). 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Φ711/94 Β7/206 (ΦΕΚ 305/Β / ) υπουργική απόφαση αναφορικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανε πιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με τα εξής: 1. Το άρθρο 4 «Κατηγορίες Πτυχιούχων» συμπληρώ νεται ως εξής: Στο τέλος του άρθρου προστίθεται η πρόταση: «Γίνο νται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Παν/μίου Θράκης, κατεύθυνσης Κοινω νικής Εργασίας». 2. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται ως εξής: α) Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Σχο λική Ψυχολογία σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. β) Για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν και την παρακολούθηση μαθημάτων». 3. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων για το Μ.Δ.Ε. Α Εξάμηνο Θέματα Εξελικτικής Ψυχολογίας (ώρες 2) 3. Θέματα Σχολικής Ψυχολογίας (ώρες 3) 4. Νόηση και μάθηση (ώρες 3) 5. Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία (ώρες 3) 6. Κοινωνική Ψυχολογία Δυναμική της μικρής ομάδας (ώρες 2) 7. Ψυχολογία της Προσωπικότητας Αναπτυξιακές αποκλήσεις (ώρες 3) Β Εξάμηνο 1. Αξιολόγηση γνωστικών λειτουργιών (ώρες 3) 2. Ψυχολογία των Αποκλινόντων (ώρες 2) 3. Διδακτική Αναλυτικά προγράμματα (ώρες 2) 4. Ειδική Αγωγή (ώρες 3) 5. Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών (ώρες 3) 6. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Αξι ολόγηση και Καθοδήγηση (ώρες 3) Γ Εξάμηνο 1. Συμβουλευτική Ψυχολογία: Θεωρία και πράξη (ώρες 2) 2. Αξιολόγηση της Προσωπικότητας και της κοινωνικής προσαρμογής (ώρες 3) 3. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας: Σχεδιασμός έρευνας (ώρες 3) 4. Διαλεκτική Σχολική Συμβουλευτική: Πρόγραμμα πρόληψης (ώρες 3) 5. Εποπτεία πρακτικής άσκησης: Ανάλυση περιπτώ σεων (ώρες 2) 6. Πρακτική άσκηση σε διαγνωστικά κέντρα και σχο λεία (2ημ/εβ) 7. Διπλωματική εργασία (ώρες 3) Δ Εξάμηνο 1. Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις (ώρες 2) 2. Στατιστική: Πολυπαραγοντικές αναλύσεις (ώρες 2) 3. Πρακτική άσκηση σε διαγνωστικά κέντρα και σχο λεία (3ημ/εβ) 4. Διπλωματική εργασία (ώρες 7) Πρόγραμμα μαθημάτων και πρακτική άσκηση για υποψήφιους Διδακτορικού Διπλώματος Παράλληλα με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα, οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα: Α Εξάμηνο 1. Θέματα Σχολικής Ψυχολογίας (ώρες 3) 2. Πολυπαραγοντική Στατιστική Ανάλυση (ώρες 2) 3. Πρακτική άσκηση σε διαγνωστικά κέντρα και σχο λεία 4. Διδακτορική διατριβή (ώρες 3) Β Εξάμηνο 1. Θέματα Σχολικής Ψυχολογίας 2. Πολυπαραγοντική Στατιστική Ανάλυση (ώρες 2) 3. Πρακτική άσκηση σε διαγνωστικά κέντρα και σχο λεία

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διπλωματική διατριβή (ώρες 7) Το ως άνω πρόγραμμα προβλέπεται να συμπληρωθεί με διαλέξεις, σεμινάρια και θερινά (εντατικά) μαθήματα, όπου είναι δυνατόν, σε θέματα αιχμής από το χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας για την παροχή εξειδικευ μένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους φοιτητές του προγράμματος. 4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 «Κόστος λειτουρ γίας» αντικαθίσταται ως εξής: «1. Έως τις το συνολικό κόστος λειτουργίας του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των το οποίο θα καλυφθεί από το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ II και αναλύεται ως ακολούθως: 1. Αμοιβές προσωπικού (μέλη ΔΕΠ, προσκεκλημένοι καθηγητές, εξωτερικοί συνεργάτες διοικητικό προσωπικό) 2. Μετακινήσεις Αναλώσιμα/Προμήθειες Υποτροφίες Λοιπές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ F Aριθμ π.έ./β7 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ Β7 (ΦΕΚ 1990/ Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη νών σε σύμπραξη με το Τμήμα Αισθητικής και Κο σμητολογίας του T.E.I. Αθήνας και σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με τίτλο Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία». Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθ μιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ Β7 (ΦΕΚ 1990/Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχι ακών Σπουδών με τίτλο «Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείρι ση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» ( Environment and Health, Capacity Building for Decision Making ), της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του T.E.I. Αθηνών και σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» όπως τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. 9684/Β7 (ΦΕΚ 204/Β / ) υπουργική απόφαση. 5. Την υπ αριθμ. 5935/ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ II για την χρηματοδότηση έργων «Αναμόρφωση Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών». 6. Την υπ αριθμ. 2878/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του ΕΠΕΑΕΚ που αφορά την χρονική επέκτα ση των έργων στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 5935/ πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ II. 7. Το υπ αριθμ. 7978/ έγγραφο που αφορά την έγκριση αιτήματος επέκτασης Φυσικού Αντικειμένου και αναμόρφωσης Π/Υ του Έργου με τίτλο «Αναμόρφω ση Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία πράξης α «Προ γράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών» του ΕΠΕΑΕΚ II. 8. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ. 8η/ ) 9. Την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (συν ). 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Τροποποιούμε την υπ αριθμ Β7 (ΦΕΚ 1990/ Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμ ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επι πτώσεις στην Υγεία» ( Environment and Health, Capacity Building for Decision Making ), της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Αι σθητικής και Κοσμητολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του T.E.I. Αθηνών και σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ θηκε με την υπ αριθμ. 9684/Β7 (ΦΕΚ 204/Β / ) υπουργική απόφαση σύμφωνα με τα εξής: Το άρθρο 11 «Κόστος Λειτουργίας» τροποποιείται ως ακολούθως: α) Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 11 που αφορά στη περίοδο χρηματοδότησης από το ΕΠΕΑΕΚ II αντι καθίσταται ως ακολούθως: Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας από το ΕΠΕΑΕΚ II παρατείνεται έως τις και το συνολικό κόστος λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής: ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

4 2882 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Στην δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου, η ημε ρομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία F Αριθ /Β7 (3) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1400/Β / ) υπουργικής απόφασης αναφορικά με το κοινό ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Με τάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστη μίου και της Ecole doctorale «Littératures. Cultures et Sciences Sociales» του Πανεπιστημίου της Caen Basse Normandie (Γαλλία) (Γαλλία) με τίτλο «Επι στήμη της Μετάφρασης Μεταφρασιολογία και Γνω σιακές Επιστήμες». τ. Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» και του άρ θρου 23 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ Α 260/17 Οκτωβρίου 2005) περί ρυθμίσεως θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1400/Β ) υπουργική απόφαση «Έγκριση λειτουργίας Προγράμ ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Ecole doctorale «Littératures. Cultures et Sciences Sociales» του Πανεπιστημίου της Caen Basse Normandie (Γαλλία) με τίτλο «Επιστήμη της Μετάφρασης Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες». 5. Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρ. 4η/ και 7η/ ). 6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπι στημίου (συν. 4η/ και 1η/ ). 7. α) Το γεγονός ότι το ακαδ. έτος λήγει η λειτουργία του ΠΜΣ και β) Την έκθεση πεπραγμένων και σκοπιμότητας του υπεύθυνου του Π.Μ.Σ. που εγκρίθηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (συν. 7η/ ). 8. Τη ειδικό πρόγραμμα συνεργασίας περί ιδρύσεως και λειτουργίας του κοινού ελληνογαλλικού Προγράμ ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Μετάφρασης Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες», που υπεγράφη στην Κέρκυρα στις 13 Ιουνίου 2003 μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπι στημίου της Caen Basse Normandie. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1400/Β / ) υπουργική απόφαση αναφορικά με το κοι νό ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Ecole doctorale «Littératures. Cultures et Sciences Sociales» του Πανεπιστημίου της Caen Basse Normandie (Γαλ λία) με τίτλο «Επιστήμη της Μετάφρασης Μεταφρα σιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες» σύμφωνα με τα εξής: 1. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια των μαθημάτων του κοινού Προ γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δύο εξάμηνα. Η διπλωματική εργασία εκπονείται μετά την ολοκλήρω ση των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών ενώ η συνολική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος αυτού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα πλήρες ημερολογιακό έτος». 2. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το Πρόγραμμα αρθρώνεται σε δύο εξάμηνα. Προβλέ πονται θεωρητικά και σεμιναριακά μαθήματα, διαλέξεις, μαθήματα εξ αποστάσεως με χρήση νέων τεχνολογι ών, καθώς και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο, οι φοιτητές παρακολουθούν, αναλό γως των προπτυχιακών σπουδών τους και του επαγ γελματικού προσανατολισμού τους, μαθήματα υποχρε ωτικά και επιλογής προκειμένου να συγκεντρώσουν 6 διδακτικές μονάδες (για τους Έλληνες φοιτητές) ή 15 μονάδες ECTS (για τους φοιτητές στους οποίους εφαρμόζεται αυτό το σύστημα). Προβλέπεται, επίσης, εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε 12 διδακτικές μονάδες ή 30μο νάδες ECTS. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεω τική. α. Οργάνωση των μαθημάτων: Α Εξάμηνο (σύνολο ECTS: 15, σύνολο ΔΜ: 6) α. Μαθήματα προσφερόμενα στην Caen: 120 ώρες/φοι τητή, ήτοι 15 ECTS ή 6 διδακτικές μονάδες Υποχρεωτικά μαθήματα 1. Γνωσιακή Ψυχολογία, 20 ώρες (2,5 ECTS ή 1 Δ.Μ) 2. Μεταφρασιολογία, 20 ώρες (2,5 ECTS ή 1 Δ.Μ)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εισαγωγή στην έρευνα: τεκμηρίωση και μεθοδολο γία, 20 ώρες (2,5 ECTS ή 1 Δ.Μ) 4. Ηλεκτρονική επεξεργασία των γλωσσών (2,5 ECTS ή 1 Δ.Μ) Μαθήματα επιλογής 5. Ένα μάθημα μεταξύ αυτών που προσφέρονται στην Διδακτορική Σχολή «Λογοτεχνίες, Κουλτούρες και Κοι νωνικές Επιστήμες», 20 ώρες (2,5 ECTS ή 1 Δ.Μ) Γλωσσικά μαθήματα (εργαστηριακά) 1. Νέα Ελληνικά (για όσους δεν έχουν την Ελληνική ως μητρική), 20 ώρες (2,5 ECTS ή 1 Δ.Μ) 2. Τελειοποίηση της Γαλλικής (για τους ελληνόφω νους), 20 ώρες (2,5 ECTS ή 1 Δ.Μ.) Β Εξάμηνο (σύνολο ECTS: 15, σύνολο ΔΜ: 6) α. Μαθήματα προσφερόμενα στην Κέρκυρα: 120 ώρες/ φοιτητή, ήτοι 15 ECTS ή 6 διδακτικές μονάδες Υποχρεωτικά μαθήματα 1. Μεθοδολογία της ειδικής μετάφρασης, 20 ώρες (2,5 ECTS ή 1 Δ.Μ) 2. Ορολογία και Μετάφραση, 20 ώρες (2,5 ECTS ή 1 Δ.Μ) 3. Διδακτική της Μετάφρασης, 20 ώρες (2,5 ECTS ή 1 Δ.Μ) 4. Σημασιολογία, 20 ώρες (2,5 ECTS ή 1 Δ.Μ) Μαθήματα επιλογής Ένα μάθημα (στην Ελληνική ή την Αγγλική) μεταξύ των μαθημάτων που προσφέρονται στο ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Με τάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου: 20 ώρες (2,5 ECTS ή 1 Δ.Μ.). Γλωσσικά μαθήματα (εργαστηριακά) 1. Νέα Ελληνικά (για όσους δεν έχουν την Ελληνική ως μητρική), 20 ώρες (2,5 ECTS ή 1 Δ.Μ.) 2. Τελειοποίηση της Γαλλικής (για τους ελληνόφω νους), 20 ώρες (2,5 ECTS ή 1 Δ.Μ.) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. (30 ECTS ή 12 Δ.Μ.) Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία συντάσσεται είτε στη Γαλλική, συνοδευόμενη από περίληψη στην Ελ ληνική, είτε στην Ελληνική, συνοδευόμενη από περίληψη στη Γαλλική. Η υποστήριξη της γίνεται ενώπιον μικτής γαλλοελληνικής επιτροπής. β. Έλεγχος των γνώσεων Η αξιολόγηση των γνώσεων πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση κάθε σεμιναριακού μαθήματος. Κάθε μάθη μα αντιστοιχεί σε μία (1) διδακτική μονάδα ή σε δυόμιση (2,5) μονάδες ECTS. Από το σύνολο των σεμιναριακών μαθημάτων προκύπτει το 50% του τελικού βαθμού του μεταπτυχιακού φοιτητή. Προβλέπεται επίσης εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλω ματικής εργασίας και υποστήριξη της ενώπιον μικτής ελληνο γαλλικής επιτροπής, από την οποία προκύπτει το 50% του τελικού βαθμού. Η Μεταπτυχιακή Διπλω ματική Εργασία αντιστοιχεί σε 12 διδακτικές μονάδες ή 30 μονάδες ECTS.» 3. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος ». 4. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας α) Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται ως εξής: Εξοπλισμός 4.000,00 Μετακινήσεις ,00 Εκπαιδευτικό υλικό 4.000,00 Εκδοτικές εργασίες 3.000,00 Λοιπές δαπάνες 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 β) Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επίσης είναι δυνατή η χρηματοδότηση μη καθαρώς λειτουργικών δαπανών, υποτροφιών και λοιπών, από φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, από διεθνείς οργανισμούς, δημοσίους φορείς της αλλοδαπής καθώς και ιδιωτικούς φορείς μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου. Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007 F Aριθ π.έ./β7 (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 835/ Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμ ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιστορική Δημογραφία» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πα νεπιστημίου σε σύμπραξη με τα Τμήματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του T.E.I. Καλαμάτας και Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκ μεταλλεύσεων του T.E.I. Μεσολογγίου». Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθ μιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 835/Β / ) υπουρ γική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιστορική Δημογραφία» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου σε σύμπραξη με τα Τμήματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του

6 2884 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) T.E.I. Καλαμάτας και Στελεχών Συνεταιριστικών Οργα νώσεων και Εκμεταλλεύσεων του T.E.I. Μεσολογγίου». 5. Την υπ αριθμ. 5935/ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ II για την χρηματοδότηση έργων «Αναμόρφωση Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών». 6. Την υπ αριθμ. 2878/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του ΕΠΕΑΕΚ που αφορά την χρονική επέκτα ση των έργων στο πλαίσιο της με υπ αριθμ. 5935/ πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ II. 7. Το υπ αριθμ / έγγραφο που αφορά την έγκριση αιτήματος επέκτασης Φυσικού Αντικειμένου και αναμόρφωσης Π/Υ του έργου με τίτλο «Αναμόρφωση Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου» το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία πράξης α «Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών» του ΕΠΕΑΕΚ II. 8. Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (συν ). 9. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπι στημίου (συν. 1η/ ) 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 835/ Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμμα τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιστορική Δημο γραφία» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστη μίου σε σύμπραξη με τα Τμήματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του T.E.I. Καλαμάτας και Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων του T.E.I. Μεσολογγίου» σύμφωνα με τα εξής: Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 «Κόστος Λειτουργίας αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας από το ΕΠΕΑΕΚ II παρατείνεται έως τις και το συνολικό κόστος λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ) ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ 100 ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Αριθμ π.έ./β7 (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1309/ Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμ ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βι βλιοθηκονομίας Αρχειονομίας του Ιονίου Πανεπι στημίου σε σύμπραξη με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας». δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας... και άλλες διατά ξεις» και του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 4. Την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1309/Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου σε σύμπραξη με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας». 5. Την υπ αριθμ. 3940/ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ II για την χρηματοδότηση έργων «Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών». 6. Την υπ αριθμ. 2879/ απόφαση του Ειδι κού Γραμματέα του ΕΠΕΑΕΚ που αφορά την χρονική επέκταση των έργων στο πλαίσιο της με υπ αριθμ. 3940/ πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕ ΑΕΚ II. 7. Το υπ αριθμ. 7943/ έγγραφο που αφορά την έγκριση αιτήματος επέκτασης Φυσικού Αντικειμένου και αναμόρφωσης Π/Υ του Έργου με τίτλο «Αναμόρφωση Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου» το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία πράξης α «Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών» του ΕΠΕΑΕΚ II. 8. Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (συν. 7η/ ). 9. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπι στημίου (συν. 7η/ και 1η/ ). 10. Την απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Βιβλι οθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης τη Σχο λής Διοίκησης και Οικονομίας του T.E.I. Αθήνας (συν 11/ ). 11. Την απόφαση του Συμβουλίου του T.E.I. Αθήνας συν. (4/ ) 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2885 Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1309/Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιβλιοθηκονο μίας Αρχειονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου σε σύ μπραξη με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας», σύμφωνα με τα εξής: 1. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως ακολούθως: α) Το μάθημα «Εθνικές και Διεθνείς Πολιτικές Πλη ροφόρησης» αντικαθίσταται από το μάθημα «Ψηφιακή Πληροφορία στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επι στήμες» και στις δύο κατευθύνσεις β) Το μάθημα «Κυβερνητική Πληροφόρηση» αντικαθί σταται από το μάθημα «Παραγωγή και Διαχείριση Κυ βερνητικών Δημοσιευμάτων και Πληροφορίες». γ) Στην κατεύθυνση «Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες τη Πληροφορίας», προστίθεται το μάθημα «Διασφάλιση Ποιότητας και Μάρκετιγκ στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης» ως μάθημα Επιλογής στο Α Εξάμηνο. 2. Το άρθρο 11 «Κόστος Λειτουργίας» τροποποιείται ως ακολούθως: α) Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 11 που αφορά στη περίοδο χρηματοδότησης από το ΕΠΕΑΕΚ II αντι καθίσταται ως ακολούθως: Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας από το ΕΠΕΑΕΚ II παρατείνεται έως τις και το συνολικό κόστος λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ,00 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ,11 ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ) ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ,00 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.900,00 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 5.800,00 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 9.080,00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.420,00 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.900,00 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 ΠΡΟΒΟΛΗ ,89 ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 2.000,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΑΕΚ ,00 β) Στην δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου, η ημε ρομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία Αριθμ /Β7 (6) Τροποποίηση υπουργικής απόφασης 48362/Β7 (ΦΕΚ 1156/τ. Β / ) που αφορά στο Πρόγραμμα Με ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδια σμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε σύμπραξη με το Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ. Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας,... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ. 5935/ πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ II για τη χρηματοδότηση έργων «Αναμόρφωση Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών». 5. Την υπ αριθμ. 2878/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ΕΠΕΑΕΚ για χρονική επέκταση των έργων στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 5935/ πρόσκλησης. 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ με το συνημμένο σε αυτό πίνακα, που αναφέρε ται στην έγκριση της επέκτασης Φυσικού Αντικειμένου με αντίστοιχη αύξηση προϋπολογισμού του έργου «Ανα μόρφωση Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου». 7. Το υπ αριθμ. 828/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. 8. Την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1156/τ.Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προ σχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε σύμπραξη με το Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». 9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστήμων της Προ σχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία ). 10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα νεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία ). 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1156, τ. Β / ) υπουργική απόφαση Έγκρισης του Προ γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμή ματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του

8 2886 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε σύμπραξη με το Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλο ντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», ως ακολούθως: Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. α) Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ από το ΕΠΕΑΕΚ II παρατείνεται έως τις και το συνολικό κόστος διαμορφώνεται ως εξής: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩ ΕΠΕΑΕΚ Άλλες πηγές Γ1.1 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π , ,37 Γ1.2 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (εκτός μελών ΔΕΠ, είτε είναι καθη γητές Ιδρυμάτων του εξωτερικού ,63 είτε προέρχονται από ερευνητικά ,37 κέντρα, T.E.I, τον ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα κ.λπ.). Γ1.3 Αμοιβές Εξωτερικών Συνεργα τών εκτός διδακτικού έργου (φυσι 7.536, ,68 κά και νομικά πρόσωπα) Γ1.4 Αμοιβές άλλων κατηγοριών προσωπικού για διοικητική και τε , ,63 χνική υποστήριξη Γ2. Υποτροφίες ,00 Γ3. Δαπάνες μετακινήσεων , ,53 Γ4. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 5.800, ,00 Γ5. Αναλώσιμα 7.143, ,37 Γ6. Προμήθεια, συντήρηση εξοπλι σμού/λογισμικού 7.631, ,42 Γ7. Δαπάνες Δημοσιότητας 6.131, ,29 Γ8. Γενικά Έξοδα , ,34 Κόστος που θα καλυφθεί από άλλες πηγές (σύνολο Γ1. Γ8.) ,00 Κόστος που θα καλύψει το ΕΠΕΑΕΚ ,00 (σύνολο Γ1. Γ8.) β) Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από: (ι) Το Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ II ( ) (ιι) Τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών ( ). 2. α) Από την , δηλαδή μετά τη λήξη της χρηματο δότησης από το ΕΠΕΑΕΚ II, το ετήσιο κόστος λειτουργίας θα ανέρχεται σε και αναλύεται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ i) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ,00 ii) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1.250,00 iii) ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ,00 iν) ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1.000,00 ν) ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ,00 νi) ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 νii) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.500,00 viii) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 4.600,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 β) Πηγή χρηματοδότησης του ΠΜΣ θα είναι τα δίδα κτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών. ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ /Β7 (7) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1057, τ. Β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή ματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικο λογική Μηχανική». τ. Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ. 3940/ πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ II με τίτλο «Νέα Προγράμματα Με ταπτυχιακών Σπουδών». 5. Την υπ αριθμ. 2879/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ΕΠΕΑΕΚ για χρονική επέκταση των έργων στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 3940/ πρόσκλησης. 6. Το υπ αριθμ. 7671/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ που αναφέρεται στην έγκριση αιτήματος επέκτασης Φυσικού Αντικειμένου και αναμόρφωσης Π/Υ του έργου με τίτλο «Περιβάλλον Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πα νεπιστημίου Αιγαίου». 7. Το υπ αριθμ. 828/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. 8. Την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1057, τ. Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Θεοφράστειο Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική». 9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία ). 10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα νεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία ). 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: * *

9 ΦΕΚ 214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2887 Τροποποιούμε την υπουργική απόφαση 35102/Β7 (ΦΕΚ 1057,τ. Β / ) έγκρισης Προγράμματος Με ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική», ως ακο λούθως: 1. Το Άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» τροποποιείται ως ωξής: Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. αντικαθίστανται ως εξής: α) Χειμερινό Εξάμηνο Εισαγωγή στην Υδραυλική Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης Ι Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων Χερσαία Υδατικά Οικοσυστήματα Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική Εφαρμοσμένη Στατιστική Περιβαλλοντική Χημεία Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ανάλυσης β) Εαρινό Εξάμηνο Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης II Σχεδιασμός Μονάδων Διαχείριση Οικοσυστημάτων Μηχανισμοί Ρύπανσης Ατμόσφαιρας Ενέργεια και Περιβάλλον Κλιματικές Αλλαγές Οικονομικά Περιβάλλοντος Μηχανισμοί Ρύπανσης Υδάτων» 2. Το Άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. α) Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ από το ΕΠΕΑΕΚ II παρατείνεται έως τις και το συνολικός κόστος διαμορφώνεται ως εξής: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩ ΕΠΕΑΕΚ Άλλες πηγές Γ1.1 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π , ,00 Γ1.2 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ , (εκτός μελών ΔΕΠ, είτε είναι καθηγη τές Ιδρυμάτων του εξωτερικού είτε προέρχονται από ερευνητικά κέντρα, T.E.I, τον ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα κ.λπ.). Γ1.3 Αμοιβές Εξωτερικών Συνεργατών 1000 εκτός διδακτικού έργου (φυσικά και νομικά πρόσωπα) Γ1.4 Αμοιβές άλλων κατηγοριών ,00 προσωπικού για διοικητική και τεχνική υποστήριξη Γ2. Υποτροφίες ,00 Γ3. Δαπάνες μετακινήσεων , ,00 Γ4. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού ,00 Γ5. Αναλώσιμα , ,00 Γ6. Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού/ 6.992,00 λογισμικού Γ7. Δαπάνες Δημοσιότητας 9.000, ,00 Γ8. Γενικά Έξοδα , ,00 Γ9. Τηλεπικοινωνίες 1.000,00 Κόστος που θα καλυφθεί από άλλες ,00 πηγές (σύνολο Γ1. Γ9.) Κόστος που θα καλύψει το ΕΠΕΑΕΚ (σύνολο Γ1. Γ9.) ,00 β) Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τις εξής πηγές χρηματοδότησης: ι) Το Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ II ( ) ιι) Τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών ( ) 2. α) Για την περίοδο μετά από την δηλαδή μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το ΕΠΕΑΕΚ II, το ετήσιο κόστος λειτουργίας υπολογίζεται σε και αναλύεται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ,00 II) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1.000,00 ΙΙΙ) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 4.000,00 IV) ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1.000,00 ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ V) ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 4.000,00 VI) ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 VII) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.000,00 ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ VIII) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 β) Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από τα δίδα κτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών». ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ /Β7 (8) Τροποποίηση υπουργικής απόφασης 66664/Β7 (ΦΕΚ 1214/ τ. Β / ) που αφορά στην αντικατάσταση του Δι ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης της Θάλασσας, Περιβάλλο ντος, Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συ νεργασία με το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) με τίτλο «Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών». τ. Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας,... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 379,τ. Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Διατμηματικού Προγράμ ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» των Τμημάτων Επιστήμης της Θά λασσας, Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών

10 2888 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (Ε.Κ.Θ.Ε.), όπως αντικαταστάθηκε με την υπ αριθμ / Β7 (ΦΕΚ 1214/τ. Β / ) υπουργική απόφαση. 5. Την υπ αριθμ. 3940/ πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ II με τίτλο «Νέα Προγράμματα Με ταπτυχιακών Σπουδών». 6. Την υπ αριθμ. 2879/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ΕΠΕΑΕΚ για χρονική επέκταση των έργων στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 3940/ πρόσκλησης. 7. Το υπ αριθμ. 7671/ έγγραφο της Ειδικής Υπη ρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ που αναφέρεται στην έγκριση αιτήματος επέκτασης Φυσικού Αντικειμένου και αναμόρφω σης Π/Υ του έργου με τίτλο «Περιβάλλον Νέα Προγράμμα τα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου». 8. Το υπ αριθμ. 828/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ. 9. Το απόσπασμα πρακτικών της Ειδικής Διατμηματι κής Επιτροπής του ΔΠΜΣ «Διαχείριση Παράκτιων Περιο χών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία ). 10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα νεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία ). 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1214/τ. Β / ) υπουργική απόφαση αντικατάστασης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης της Θάλασσας, Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) με τίτλο «Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών», ως ακολούθως: Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ από το ΕΠΕΑΕΚ παρατείνεται έως τις και το συνολικό κόστος διαμορφώνεται ως εξής: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩ Άλλες Πηγές ΕΠΕΑΕΚ Γ.1.1 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π Γ.1.2 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (εκτός μελών ΔΕΠ, είτε είναι καθηγητές Ιδρυμάτων του εξωτερικού είτε προέρ χονται από ερευνητικά κέντρα, T.E.I, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα κ.τ.λ Γ1.3. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (εκτός διδακτικού έργου (φυσικά και νο μικά πρόσωπα) Γ1.4. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ,3 Γ2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Γ3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 20867, ,4 Γ4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γ5. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ,9 Γ6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙ ΣΜΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Γ7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 21935, ,4 Γ8. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Γ9. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8412, ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΕΠΕΑΕΚ Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τις εξής πηγές χρηματοδότησης: (α) Το Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ II ( ) (β) Τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών ( ) 3. Από το το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος λει τουργίας του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσόν των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ και αναλύεται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ i) ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ,00 ii) ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 2.000,00 iii) ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 2.500,00 iv) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 4.500,00 ν) ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 νi) ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1.000,00 νii) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 500,00 viii) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ Κ.Τ.Λ.) 1.500,00 ix) ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 500,00 x) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 6.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4. Η παραπάνω δαπάνη των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ θα καλυφθεί από δίδακτρα, από δωρεές τρίτων και από άλλες πηγές χρηματοδότησης (ερευνη τικά και αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδότησης κ.τ.λ). ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ /Β7 (9) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β7/67486 (ΦΕΚ 1694/τ. Β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. τ. Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας,... και άλλες διατά ξεις» και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). Εθνικής Παιδείας και Θρησκευτικών «Καθορισμός αρ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ. Β1/822 (ΦΕΚ 866/τ.Β / ) υπουρ γική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης» όπως αντικαταστάθηκε με την υπ αριθμ. Β7/67486 (ΦΕΚ 1694/τ. Β / ) υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Β7/44198 (ΦΕΚ 835/τ. Β / ) υπουργική απόφαση. 5. Την υπ αριθμ. 1881/ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ II για την χρηματοδότηση πράξεων «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής». 6. Την υπ αριθμ. 5361/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του ΕΠΕΑΕΚ που αφορά την χρονική επέ κταση των πράξεων «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής» στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 1881/ πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ II. 7. Το υπ αριθμ. 702/ έγγραφο που αφορά την έγκριση αιτήματος επέκτασης των έργων με τίτλο «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής» της κατηγορίας πράξης γ «Ενίσχυση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΠΕΑΕΚ II. 8. Το απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήμα τος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία ). 9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα νεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία ). 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Β7/67486 (ΦΕΚ 1694/ τ. Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως ακολούθως: Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής: «Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής: Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ από το ΕΠΕΑΕΚ II παρατείνεται έως τις και το συνο λικό κόστος διαμορφώνεται ως εξής: Κατηγορία Δαπανών Προϋπολογισμός (Ευρώ) α. Αμοιβές (διδάσκοντες, εξωτερικοί συνεργάτες, τεχνικό ,00 και διοικητικό προσωπικό) β. Δαπάνες μετακινήσεων ,00 γ. Δαπάνες εκπαιδευτικού υλικού ,00 Δαπάνες προμήθειας συντήρη δ. σης εξοπλισμού/λογισμικού ,00 ε. Δαπάνες υποτροφιών ,00 στ. Αναλώσιμα ,00 ζ. Γενικές δαπάνες ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Αριθ /Β7 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β7/ (ΦΕΚ 1920/ τ.β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσο φία» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/ μίου Αθηνών. δευσης» του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ. Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας... και άλλες διατά ξεις» και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και θέσπιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 3. Την υπ αριθμ /ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ.β / ) 4. Την υπ αριθμ. Β7/157 (ΦΕΚ 650/τ. Β / ) υπουρ γική απόφαση «Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμμα τος Σπουδών «Φιλοσοφία» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καπο διστριακού Παν/μίου Αθηνών, όπως αντικαταστάθηκε με την υπ αριθμ. Β7/ (ΦΕΚ 1920/τ. Β / ) υπουργική απόφαση. 5. Την υπ αριθμ. 5935/ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ II για την χρηματοδότηση έργων «Αναμόρφωση Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών. 6. Την υπ αριθμ. 2878/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του ΕΠΕΑΕΚ που αφορά την χρονική επέκτα ση των έργων στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 5935/ πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ II. 7. Το υπ αριθμ / έγγραφο που αφορά την έγκριση αιτήματος επέκτασης Φυσικού Αντικειμένου και αναμόρφωσης Π/Υ του Έργου με τίτλο «Αναμόρφω ση Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία πράξης α «Προ γράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών» του ΕΠΕΑΕΚ II. 8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγω γικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίες , , ). 9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνε δρία ). 10. Το από έγγραφο του Διευθυντή του Προ γράμματος. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού

12 2890 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Β7/ (ΦΕΚ 1920/ τ. Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία» του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, ως ακολούθως: 1. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τα μαθήματα, ανά εξάμηνο, του Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας για κάθε κατεύθυνση, είναι τα ακόλουθα: 1. Κατεύθυνση: «Συστηματική Φιλοσοφία» Α εξάμηνο Γνωσιολογία Αισθητική Β Εξάμηνο Μεταφυσική Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία Γ Εξάμηνο Λογική Επιστημολογία Φιλοσοφία της Ιστορίας και του Πολιτισμού Δ Εξάμηνο Φιλοσοφία του Πνεύματος Ηθική 2. Κατεύθυνση : «Ιστορία της Φιλοσοφίας» Α Εξάμηνο Μεσαιωνική Φιλοσοφία Φιλοσοφία της Αναγεννή σεως Βυζαντινή Φιλοσοφία Β Εξάμηνο Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία Γ Εξάμηνο Νεοελληνική Φιλοσοφία Μεθοδολογία της Ιστορίας της Φιλοσοφίας Δ Εξάμηνο Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία Συγκριτική ιστορία της Φιλοσοφίας 3. Κατεύθυνση: «Ηθική» Α Εξάμηνο Συστήματα ηθικής φιλοσοφίας Βιοηθική Β Εξάμηνο Κοινωνική φιλοσοφία και ηθική Τεχνολογική εξέλιξη και ηθική Γ Εξάμηνο Διαπολιτιστική ηθική Δίκαιο και ηθική Δ Εξάμηνο Ηθική της εργασίας και των ανθρωπίνων σχέσεων Περιβαλλοντική Ηθική Οι ώρες διδασκαλίας για το κάθε μάθημα είναι τέσσερις την εβδομάδα. Η διδασκαλία περιλαμβάνει παραδόσεις και σεμινάρια και ο φοιτητής του Προγράμματος μετα πτυχιακών σπουδών οφείλει να παρακολουθήσει τα μα θήματα και να συμμετάσχει στα σεμινάρια κατεύθυνσης ειδίκευσής του. Ο κύκλος ειδίκευσης ολοκληρώνεται με την υποβολή μεταπτυχιακής εργασίας ενδεικτικής των ερευνητικών και συνθετικών ικανοτήτων του φοιτητή η οποία εκπονείται κατά το 4ο εξάμηνο, ταυτόχρονα με την παρακολούθηση των μαθημάτων του εξαμήνου αυτού. Β. Διδακτορικό Δίπλωμα Ο φοιτητής που συνεχίζει για την απόκτηση διδακτο ρικού διπλώματος συμμετέχει ενεργώς σε πρόγραμμα ειδικών διαλέξεων και σεμιναρίων που διοργανώνει ο Τομέας Φιλοσοφίας καθώς και σε ερευνητικές δραστη ριότητες αυτού. Κατά τα λοιπά τηρούνται τα οριζόμενα στη παράγραφο 5 α δ του άρθρου 12 του ν. 2083/1992». 2. Η παραγρ. 1 του άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας 1. Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ από το ΕΠΕΑΕΚ II παρατείνεται έως τις και το συνολικό κόστος διαμορφώνεται ως εξής: α) Αμοιβές προσωπικού ,00 ευρώ β) Μετακινήσεις 3.000,00 ευρώ γ) Αναλώσιμα/Προμήθειες 4.800,00 ευρώ δ) Υποτροφίες ,00 ευρώ ε) Λοιπές δαπάνες ,00 ευρώ Σύνολο ,00 ευρώ». * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1375 3 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΚΔΑΥ και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Μα κεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Nantes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2100 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 592 π.έ/β7 (ΦΕΚ 159/ τ.β /13.02.2002) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μάιος 2010 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικά 4-5 Ξάνθη 6 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 7 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13 Ομάδες Κωδικός Μαθ. Τίτλος Μαθήματος ECTSΜέρες Ώρες Γ + Δ έτος ΕΠΑ 100 1Ε Ολυμπιακή Παιδεία 2 Δ.. Π.. 1200-1330 Δ.. Π.. 1200-1330 Γ + Δ έτος ΕΠΑ 105 1 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Σημαντικά στοιχεία Το μεγαλύτερο ποσοστό των ψυχολόγων αυτοαπασχολείται. Οι ευκαιρίες απασχόλησης για όσους/ες δεν έχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3573 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ... 1 Ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1953 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 70403/Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β/ 2009) ΥΑ που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2201 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ»

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Αρ.13 η /25-06-2014 Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, εγκρίθηκε η τροποποίηση συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 6 Σεπτεμβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/424/28 2 200 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 70 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2318 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/393/29.07.1998 (ΦΕΚ 849/τ.Β ) Υ.Α όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2223 13 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 65882/Β7 (ΦΕΚ 2215/ 4 2011 τ.β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3576 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 1 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 41062/124783/Β7 (ΦΕΚ 188/ τ.β /19 2 2003) υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2732 13 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3492 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY Oι φοιτητές του Φ.Π.Ψ. πρέπει να συµπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαµήνων και να εξετασθούν σε σαράντα εξαµηνιαία µαθήµατα από τα αναγραφόµενα στο Πρόγραµµα Σπουδών (βλ. παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα