Το κόστος των υπηρεσιών Μιας ηµερήσιας ψυχοθεραπευτικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το κόστος των υπηρεσιών Μιας ηµερήσιας ψυχοθεραπευτικής"

Transcript

1 PSYCHIATRIKI 14 (2), Ερευνητική εργασία Research paper Το κόστος των υπηρεσιών Μιας ηµερήσιας ψυχοθεραπευτικής µονάδας Χ.Κωστόπουλος, Ν.Καραποστόλη, Ν.Πολύζος,Β.Μπαρδής,.Μπαρτσώκας, Γ.Πιερράκος, Ι.Κ. Τσέγκος Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, Αθήνα Ψυχιατρική 2003, 14: Η επαρκώς τεκµηριωµένη πλέον άποψη για το υψηλό κόστος των "κλασσικών" ψυχιατρικών υπηρεσιών, ιδιαιτέρως των παρεχοµένων από νοσοκοµεία και ιδρύµατα, έστρεψε το ενδιαφέρον σε εναλλακτικούς τρόπους Θεραπείας, όπως είναι οι βασιζόµενες στην κοινότητα ψυχιατρικές υπηρεσίες. Μία ανάλογη Θεραπευτική προσέγγιση εφαρµόζεται από το 1980 στο Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο (ΑΨΚ), το οποίο λειτουργεί ως ανοικτή, ηµερήσια, δευτεροβάθµια µονάδα περίθαλψης. Τα ερευνητικά δεδοµένα για την εκτίµηση των διαφόρων µορφών κόστους αναλόγων υπηρεσιών είναι έως σήµερα ελάχιστα. Σκοπός της παρούσης µελέτης, η οποία αποτελεί µέρος µίας ευρύτερης οικονοµικής αξιολόγησης του ΑΨΚ, είναι να παράσχει, εκτός των αριθµών, και επαρκή ποιοτικά στοιχεία, σχετικά αφ' ενός µεν µε το κόστος λειτουργίας του θεραπευτικού οργανισµού, αφ' ετέρου δε και µε το κόστος της ψυχοθεραπείας για τον θεραπευόµενο. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την υπόθεση για το χαµηλό κόστος της ψυχοθεραπείας για τον ασθενή όσο και για την οικονοµική αυτάρκεια µίας ηµερησίας ψυχοθεραπευτικής µονάδας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Λέξεις ευρετηρίου: κόστος υπηρεσιών υγείας, κοινοτική προσέγγιση, ηµερήσια ψυχοθερα- πευτική µονάδα. Εισαγωγή Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται διεθνώς ένα διαρκώς αυξανόµενο ενδιαφέρον για το κόστος παροχής υπηρεσιών υγείας, γεγονός που έχει οδηγήσει στην καλύτερη ενηµέρωση γύρω από τα θέµατα οικονοµικών της υγείας ή, κατ' άλλους συγγραφείς, στην επονοµαζόµενη "παγκόσµια επιδηµία" µεταρρύθµισης στην περίθαλψη. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τους Rice και συν., 1 η ψυχιατρική περίθαλψη καταλαµβάνει ένα σηµαντικό µέρος του διεθνούς ενδιαφέροντος τόσο όσον αφορά στο κόστος, όσο και τις επιχειρούµενες προσπάθειες µεταρρύθµισης. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η πρόοδος και οι αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στα πλαίσια της µεταρρύθµισης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας κατά την προηγούµενη δεκαετία στην Ευρώπη, τεκµηριώνουν τη στροφή προς την κοινοτική µέριµνα. 1-4 Ωστόσο, στο µεγαλύτερο µέρος τους οι ανωτέρω διαδικασίες µεταρρύθµισης δεν βασίζονται σε συγκριτικά στοιχεία, όσον αφορά στο κόστος και την αποτελεσµατικότητα των διαφόρων παρεµβάσεων. Συζητείται ευρέως η έλλειψη δεδοµένων βάσει των οποίων Θα διαµορφωθεί η πολιτική για την ψυχική υγεία, καθώς και η αναγκαιότητα ύπαρξης ολοκληρωµένων οικονοµικών αξιολογήσεων. 'Έως το 1992, δεδοµένα που υποστήριζαν ότι η κοινοτική ή και άλλες ηµερήσιας βάσης υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι αποτελεσµατικότερες από την περίθαλψη σε ιδρύµατα, ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Συνέβαινε, λοιπόν, το παράδοξο να επιχειρείται αλλαγή πολιτικής χωρίς την ύπαρξη δεδοµένων αξιολόγησης του κόστους και των ωφεληµάτων για τον ασθενή και το περιβάλλον του. Από τότε έως σήµερα έχουν γίνει, κυρίως στην Αγγλία και τις ΗΠΑ, ορισµένες - όχι όµως επαρκείς - προσπάθειες να συµπληρωθεί το Κενό. 5-6

2 Η Ελλάδα ακολούθησε τη διεθνή µεταρρυθµιστική τάση, παρά το γεγονός ότι έλειπαν καθ' ολοκληρίαν τα οικονοµικά δεδοµένα που απαιτούνται για να δικαιολογήσουν τις όποιες νέες επιλογές. Η πολυσυζητηµένη ψυχιατρική µεταρρύθµιση συνοψίζεται στην προσπάθεια µείωσης του αριθµού των εγκλεισµών και της ασυλοποίησης και στον πολλαπλασιασµό των εναλλακτικών µεθόδων αντιµετώπισης. Σύµφωνα µε στοιχεία της έρευνας των ερβένη και Πολύζου, 7 ο αριθµός των κλινών στο δηµόσιο τοµέα µειώθηκε κατά 40%, ενώ, αντιστοίχως, στον ιδιωτικό κατά 23%, µεταξύ των ετών 1983 και Στο ίδιο χρονικό διάστηµα, η διάρκεια παραµονής στα δηµόσια ψυχιατρεία µειώθηκε σχεδόν κατά το ήµισυ (από 207 ηµέρες σε 117). Αντιθέτως, στις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές ο µέσος χρόνος νοσηλείας αυξήθηκε από 66,1 σε 97 ηµέρες. Σύµφωνα µε την ανωτέρω έρευνα, στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες υτικές χώρες, παρατηρείται µία αυξανόµενη, µε την πάροδο του χρόνου, ζήτηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ενώ, παράλληλα, και ο αριθµός των ψυχιάτρων σηµείωσε αύξηση κατά 84%, των άλλων δε επαγγελµατιών ψυχικής υγείας κατά 36%. Υλικό και µέθοδος Η τεκµηριωµένη, λοιπόν, διαπίστωση του υψηλού κόστους των "κλασσικών" ψυχιατρικών υπηρεσιών, των παρεχοµένων από νοσοκοµεία και ιδρύµατα, έστρεψε το ενδιαφέρον σε εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας, όπως είναι οι βασιζόµενες στην κοινότητα υπηρεσίες. Μία ανάλογη θεραπευτική προσέγγιση εφαρµόζεται από το 1980 στο Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί ως ανοικτή, ηµερήσια, δευτεροβάθµια µονάδα περίθαλψης. Η παρούσα µελέτη φιλοδοξεί να παράσχει στοιχεία σχετικά µε το κόστος λειτουργίας του θεραπευτικού οργανισµού (του ΑΨΚ), αλλά και µε το κόστος της ψυχοθεραπείας για τον Θεραπευόµενο, συµβάλλοντας στη συγκέντρωση σχετικών ερευνητικών δεδοµένων, τα οποία, εξ όσων γνωρίζουµε, είναι περιορισµένα όσον αφορά στο χώρο ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Η εργασία αποτελεί τµήµα µίας ευρύτερης οικονοµικής µελέτης και ανάλυσης των υπηρεσιών του ΑΨΚ για το έτος 1999 και πραγµατοποιήθηκε µε τη στενή συνεργασία οµάδας ειδικών στη διοίκηση και τα οικονοµικά της υγείας (Πολύζος, Μπαρδής, Μπαρτσώκας, Πιερράκος) 8 και ορισµένων εκ των συνεργατών του ΑΨΚ (Κωστόπουλος, Καραποστόλη, Τσέγκος). 9,10 εδοµένης της στενής σχέσης του κόστους των υπηρεσιών ενός οργανισµού και της δοµής, της λειτουργίας και των αρχών του, είναι απαραίτητο να αναφερθούν ορισµένες βασικές πληροφορίες αναφορικά µε τον συγκεκριµένο οργανισµό. Πρόκειται για ένα αυτόνοµο, αυτοδιοικούµενο, µη κερδοσκοπικό

3 κέντρο ηµέρας, το οποίο δεν επιχορηγείται ούτε ενισχύεται οικονοµικώς ή αλλέως πως από οιονδήποτε φορέα ή οργανισµό εντός ή εκτός Ελλάδος. Εκτός από τον θεραπευτικό τοµέα, οι δραστηριότητες του ΑΨΚ επεκτείνονται και στους τοµείς της εκπαίδευσης και της έρευνας και έχουν συζητηθεί σε δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις κατ' επανάληψη. 11,12 Οι θεωρητικές και µεθοδολογικές καινοτοµίες, οι οποίες εφαρµόσθηκαν εξ αρχής, δεν αφορούν µόνο στη θεραπευτική και εκπαιδευτική δραστηριότητά του, αλλά και στην ίδια τη δοµή και την οργάνωσή του (διοικητική και οικονοµική). Πρόκειται για µία µορφή οµαδοκεντρικής διοίκησης και λειτουργίας ανοικτών συστηµάτων, όπου δεν αξιοποιείται µόνον η µικρή οµάδα, αλλά και η µεγάλη, και όπου η ιεραρχική πυραµίδα έχει διευρυµένη βάση. Στην Κοινοτική Προσέγγιση, όπως αποκαλείται, λειτουργούν θεσµοθετηµένες µικρές και µεγάλες οµάδες, όπου συζητούνται τα θέµατα τα οποία καθ' οιονδήποτε τρόπο αφορούν στα µέλη του προσωπικού, και όπου καθένας έχει τη δυνατότητα να ενδιαφέρεται και να γνωρίζει προσωπικά τους συναδέλφους του, καθώς και να συµµετέχει υπεύθυνα στην εύρυθµη λειτουργία του οργανισµού. 13 Στον πίνακα 1 απεικονίζεται η ροή των βασικών διαδικασιών, από την είσοδο ενός α- σθενούς για θεραπεία έως την αποχώρησή του. Οι θεραπευτικές δραστηριότητες του οργανισµού απευθύνονται σε άτοµα (ενήλικες, παιδιά, εφήβους, ζεύγη, οικογένειες) πού αντιµετωπίζουν ψυχολογικά προβλήµατα οιουδήποτε τύπου, µε την προϋπόθεση ότι προσέρχονται µε τη θέλησή τους. Ενδεικτικά, ως προς τη διαγνωστική κατηγοριοποίηση των ενηλίκων θεραπευοµένων στον οργανισµό συµφώνως προς το DSM-IV, παρατίθεται στους πίνακες 2 και 3 η κατανοµή των Θεραπευοµένων ως προς τη διάγνωση συµφώνως µε την πλέον πρόσφατη µελέτη χαρακτηριστικών των θεραπευοµένων στο ΑΨΚ. 'Όσον αφορά στο θεραπευτικό προσωπικό του οργανισµού, αυτό κατά το έτος της µελέτης (1999), αποτελείται από 68 συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων (Πίνακας 4). 'Όλα τα µέλη του προσωπικού, πέραν της βασικής επαγγελµατικής τους ταυτότητας, έχουν εκπαιδευθεί και σε τουλάχιστον µία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση (οµαδική ανάλυση, ψυχόδραµα-κοινωνιοθεραπεία, θεραπεία οικογένειας) σε πενταετείς ή τετραετείς επαγγελµατικές εξειδικεύσεις, τις οποίες οργανώνουν τα αντίστοιχα ινστιτούτα. Η πλειονότητα των ψυχολόγων έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση στην ψυχολογική αξιολόγηση στο Ινστιτούτο ιαγνωστικής Ψυχολογίας. Η εποπτεία των θεραπευτικών δραστηριοτήτων θεωρείται ως αυτονόητη για όλους τους Θεραπευτές. Πραγµατοποιείται σε τακτική βάση από τα ινστιτούτα και είναι τόσο δυαδικού τύπου, όσο κυρίως οµαδικοαναλυτική εποπτεία, εν παραλλήλω προς τις εβδοµαδιαίες οµάδες προσωπικού. Είναι εύλογο ότι η προηγούµενη κλινική εµπειρία των θεραπευτών ποικίλλει µεταξύ της τριαντακονταετίας (µέγιστο) και της πενταετίας (κατ' ελάχιστο). Η µεθοδολική προσέγγιση περιγράφεται εν σχέσει µε τα δύο επί µέρους ζητούµενα της µελέτης. Κόστος λειτουργίας για τον οργανισµό Η κατανοµή και ο επιµερισµός των στοιχείων της γενικής λογιστικής σε κατηγορίες εξόδων (κόστος) κατά τοµέα και στη συνέχεια κατά τµήµα και δραστηριότητα απετέλεσε την πρώτη αναγκαιότητα που αντιµετωπίσαµε στη διαµόρφωση της µεθοδολογίας. Η δεύτερη βασική ανάγκη, την οποία πρέπει να ικανοποιήσει η µέθοδος της έρευνας, έχει σχέση µε την µονάδα µέτρησης του οικονοµικού αποτελέσµατος. Επειδή, εκ των πραγµάτων, το τελικό προϊόν της λειτουργίας του ΑΨΚ είναι η θεραπευτική ώρα, επιλέξαµε να καθορίσουµε αυτήν ως µονάδα µέτρησης. Βάσει αυτού του σκεπτικού, η µέθοδός µας καταλήγει στην εξίσωση: Χ = Ψ : Ω (1) δηλαδή Χ (κόστος) = Ψ (δραχµ. κόστος) : Ω (αριθµός παραγοµένων ωρών), όπου σε ετήσια βάση (1999), Χ είναι η µετρούµενη δραστηριότητα, Ψ το κόστος της δραστηριότητας και Ω ο αριθµός των ωρών που διαρκεί. Λαµβάνοντας υπ' όψιν τη δοµή και λειτουργία του ΑΨΚ, την οποία περιγράψαµε κατά το αναγκαίον προηγουµένως, και προκειµένου να γίνει ακριβής εκτίµηση του κόστους, προσδιορίσαµε τα ακόλουθα: Κέντρα κόστους Πριν από τη διαδικασία κοστολόγησης καθορίσαµε τα κέντρα κόστους, τα οποία υφίστανται στη λειτουργία του οργανισµού και είναι: Ο Θεραπευτικός Τοµέας: Είναι η µεγαλύτερη σε έκταση λειτουργία από κάθε άποψη (ώρες, απαιτούµενο προσωπικό, αριθµός Θεραπευοµένων), πλην της χρηµατοοικονοµικής. Ο Εκπαιδευτικός-Ερευνητικός Τοµέας: Στον τοµέα αυτόν ανήκουν τα τέσσερα Ινστιτούτα, τα οποία οργανώνουν και εποπτεύουν τις µεταπτυχιακές επαγγελµατικές εκπαιδεύσεις, το Τµήµα Σεµιναρίων, το οποίο οργανώνει ετήσια εισαγωγικά σεµινάρια ή έκτακτα, ηµερίδες, συνέδρια, διαλέξεις, η 'Ερευνα κ.ά. Η εκπαιδευτική είναι η αποδοτικότερη, χρηµατοοικονοµικά, λειτουργία, όπως θα φανεί στη συνέχεια. Ο ιοικητικός Τοµέας: Αφορά στη διοικητική λειτουργία, η οποία υποστηρίζει τις δύο ανωτέρω. Η Χρηµατοοικονοµική Λειτουργία: Πρόκειται για το κόστος του χρήµατος σε σχέση µε το χρόνο, δηλαδή ο τόκος κ.ά. Οι φορείς του κόστους

4 Συγκεντρώσαµε τα διάφορα είδη εξόδων, τα οποία πραγµατοποιούνται στα κέντρα κόστους και τα κατανείµαµε στους φορείς κόστους, οι οποίοι για το Θεραπευτικό Τοµέα είναι οι θεραπευτικές πράξεις και, κατόπιν, τα συγκρίναµε µε τα αντίστοιχα έσοδα απ αυτές. Το κόστος της ιοικητικής και Χρηµατοοικονοµικής Λειτουργίας επιµερίστηκε στους παραπάνω φορείς µε τη χρήση συντελεστού επιβάρυνσης. Τρόπος κοστολόγησης (φύλλο κοστολόγησης ) Το φύλλο κοστολόγησης που δηµιουργήσαµε είναι κοινό για όλους τους φορείς κόστους, λόγω της οµοιοµορφίας τόσο της διαδικασίας παραγωγής των υπηρεσιών, όσο και των διαφόρων δαπανών που υπολογίζονται σε αυτό. Πίνακας 2. Κατανοµή των θεραπευοµένων στην ψυχοθεραπευτική κοινότητα του ΑΨΚ ( ) ως προς τη διάγνωση στον άξονα I. Πίνακας 3. Κατανοµή των θεραπευοµένων στην ψυχοθεραπευτική κοινότητα του ΑΨΚ ( ) ως προς τη διάγνωση στον άξονα II.

5 Η δοµή του φύλλου κοστολόγησης ακολουθεί τη µέθοδο του διαχωρισµού του κόστους σε σταθερό κόστος, το οποίο δεν επηρεάζεται από τις σηµαντικές αλλαγές του όγκου των δραστηριοτήτων και σε µεταβλητό κόστος, το οποίο επηρεάζεται από τις µεταβολές του επιπέδου παραγωγής υπηρεσιών. Τρόπος µερισµού (φύλλο µερισµού) Το λειτουργικό κόστος αποτελείται από στοιχεία κόστους (έξοδα-δαπάνες), τα οποία είτε πραγµατοποιούνται αποκλειστικά για συγκεκριµένο τµήµα ή υπηρεσία, οπότε επιβαρύνουν µόνο αυτό και καλούνται άµεσα στοιχεία κόστους (π.χ. αµοιβές θεραπευτών), είτε αφορούν σε περισσότερα τµήµατα ή υπηρεσίες, οπότε κατανέµονται στις επιµέρους θέσεις (φορείς κόστους) µετά από µερισµό και καλούνται έµµεσα στοιχεία κόστους. Το κόστος της ψυχοθεραπείας για τον θεραπευόµενο Η µέθοδος που εφαρµόσθηκε έχει και σε αυτή την περίπτωση ως µονάδα µέτρησης τη Θεραπευτική ώρα. Ισχύει και εδώ η εξίσωση (1) της µεθοδολογίας. Ως πηγές δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν τα αρχεία του Θεραπευτικού και του ιοικητικού Τοµέως. Βάσει των αρχείων του Θεραπευτικού Τοµέως υ υπολογίσαµε αναλυτικά το σύνολο των θεραπευτικών ωρών ανά τµήµα και δραστηριότητα. Από τα αρχεία του ιοικητικού πήραµε τα δεδοµένα ροής των Θεραπευοµένων, δηλαδή τις θεραπευτικές δραστηριότητες ενός εκάστου εξ αυτών για το έτος Κωδικοποιήσαµε τα διαγράµµατα ροής συγκεντρωτικά, ταξινοµώντας τους θεραπευοµένους ως προς τα διάφορα είδη θεραπειών που ακολούθησαν. Κατόπιν, υπολογίσαµε το σύνολο του κόστους της ψυχοθεραπείας για τον ασθενή, ανά τµήµα και δραστηριότητα. Αποτελέσµατα Συγκεντρωτικά οικονοµικά στοιχεία του ΑΨΚ για το έτος 1999 Η ποσοστιαία κατανοµή των εσόδων και εξόδων του οργανισµού για το έτος 1999 απεικονίζεται στους πίνακες 5 και 6. Οι δύο Θεραπευτικοί πόλοι του ΑΨΚ, δηλαδή η Οµαδική Ανάλυση και η Θεραπευτική Κοινότητα, αποφέρουν σχεδόν το ήµισυ των συνολικών εσόδων Πίνακας 4. Κατανοµή των µελών του προσωπικού κατ επάγγελµα

6 Πίνακας 5. Ποσοστιαία κατανοµή εσόδων για το έτος 1999 Πίνακας 6. Ποσοστιαία κατανοµή εξόδων για το έτος 1999 (44%), ενώ σηµαντική πηγή εσόδων αποτελούν και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (27%). Όπως φαίνεται στον πίνακα 6, η κατηγορία της µισθοδοσίας (αµοιβές θεραπευτών και διοικητικού προσωπικού ) είναι η σηµαντικότερη στη διαµόρφωση του συνολικού κόστους (63% των συνολικών εξόδων). Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από 8 άτοµα πλήρους απασχόλησης και οι αµοιβές του αντίστοιχου στο 30% των συνολικών εξόδων, ενώ το θεραπευτικό προσωπικό αποτελείται από 68 συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων (Πίνακας 4), οι οποίοι είναι όλοι µερικής απασχόλησης (part time) και οι αµοιβές τους αντιστοιχούν στο 33% των εσόδων. Τα έξοδα που αφορούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότη-

7 Πίνακας 7. Αριθµός πράξεων και ωρών ανά θεραπευτική δραστηριότητα για το έτος 1999 (*) Περιλαµβάνει οµαδικές δραστηριότητες ( ψυχοδυναµικές και κοινωνικοδυναµικές οµάδες), καθώς και δυαδικές συναντήσεις µε τους θεραπευοµένους.

8 Πίνακας 8. Κόστος θεραπευτικής ώρας, κατά µέσον όρο, για το ΑΨΚ και για τον ασθενή, για κάθε τµήµα τες είναι σηµαντικά λιγότερα από τα αντίστοιχα έσοδα, καθιστώντας την κατηγορία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων την αποδοτικότερη χρηµατοοικονοµικά λειτουργία του οργανισµού. Οικονοµικά δεδοµένα χρηµατοοικονοµικού κόστους Ψυχοθεραπείας σε σχέση µε τις πραγµατοποιηθείσες θεραπευτικές ώρες Στον πίνακα 7 φαίνεται ο αριθµός πράξεων και ωρών ανά θεραπευτική δραστηριότητα. Το σύνολο των πραγµατοποιηθεισών θεραπευτικών ωρών κατά το υπό διερεύνηση έτος (1999), αφορά σε 684 θεραπευοµένους (µέσος µηνιαίος όρος: άτοµα), οι οποίοι συµµετείχαν στις ως άνω αναφερθείσες θεραπευτικές δραστηριότητες. Ειρήσθω εν παρόδω, ότι το 66% των ασθενών, συµφώνως προς αναδροµική έρευνα 20 ετών, ανήκει διαγνωστικά στις λεγόµενες σοβαρές ψυχικές διαταραχές (ψυχώσεις, διαταραχές προσωπικότητας) (Πίνακες 2 και 3). Στη συνέχεια, τα δεδοµένα από τα φύλλα κοστολόγησης και µερισµού χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να συγκριθεί το κόστος κάθε είδους θεραπευτικής δραστηριότητας µε τα αντίστοιχα έσοδα. Άλλα είδη θεραπειών έδωσαν θετικό ισοζύγιο (οµαδική ανάλυση, θεραπευτικές κοινότητες, οµάδες γονέων και παιδιών, θεραπείες ζεύγους και οικογενειών) και άλλα αρνητικό (δυαδική ψυχοθεραπεία, ψυχολογική αξιολόγηση, ψυχιατρική εκτίµηση, συµβουλευτικές συναντήσεις). 'Όπως σαφέστατα φαίνεται στους πίνακες 8 και 9, η συµµετοχή στις θεραπευτικές κοινότητες στοιχίζει πολύ λιγότερο, τόσο στον ασθενή όσο και τον οργανισµό. Η επιχειρησιακή βιωσιµότητα του Θεραπευτικού Τοµέως είναι µάλλον οριακή, όπως δείχνει το οριακά θετικό ισοζύγιο µεταξύ του κόστους µίας θεραπευτικής ώρας για τον οργανισµό και εκείνου για τον ασθενή. Και τούτο διότι, σύµφωνα µε τις αρχές λειτουργίας του ΑΨΚ και τον µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του, η τιµολογιακή του πολιτική για τις ψυχοθεραπείες είναι να τις διατηρεί στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα. Αποδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι εκείνες που βοηθούν σηµαντικά στην οικονοµική αυτάρκεια του οργανισµού, καθώς η σύγκριση εσόδων - εξόδων των εκπαιδευτι κών δραστηριοτήτων (Πίνακες 5 και 6) δίνει σαφές θετικό αποτέλεσµα. Ακολούθως, υπολογίσαµε το κόστος της θεραπείας για τον ασθενή στους δύο συνηθέστερους συνδυασµούς θεραπείας, καθώς τόσο η διεθνής πρακτική όσο και η δική µας κλινική εµπειρία επιτάσσει στη θεραπεία των σοβαρά διαταραγµένων ασθενών την πολυπαραγοντική προσέγγιση (Πίνακας 10).

9 Πίνακας 10. Παράδειγµα κόστους για τον ασθενή, διαφόρων συνδυασµών θεραπείας (*) Το ποσόν των δρχ. Αντιστοιχεί στη συµµετοχή του ασθενούς σε 10 οµάδες της Θ.Κ. εβδοµαδιαίως. (**) Το ποσόν των δρχ. Αντιστοιχεί στη συµµετοχή του ασθενούς σε 4 οµάδες της Θ.Κ. εβδοµαδιαίως. Συζήτηση Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα της παρούσης µελέτης, κρίνουµε σκόπιµο να τονίσουµε τα κάτωθι σηµεία: Α. Τη διαπίστωση της επιχειρησιακής (3ιωσιµότητας και οικονοµικής αυτάρκειας του οργανισµού, ο οποίος ακόµη και σε αυτή την ίδια τη διοικητική και οικονοµική οργάνωσή του υιοθετεί την κοινοτική προσέγγιση. Το.Σ. του ΑΨΚ εποπτεύει την οικονοµική λειτουργία και εκπροσωπεί επίσηµα τον οργανισµό έναντι τρίτων. Σηµειωτέον ότι απαρτίζεται από ανθρώπους ασχέτους προς τα οικονοµικά (στη συντριπτική πλειονότητά τους είναι επαγγελµατίες της ψυχικής υγείας), πλην, όµως, άµεσα ενδιαφεροµένων για το έργο και τους σκοπούς του οργανισµού. Μετά από 20 χρόνια λειτουργίας του ΑΨΚ, το.σ. έκρινε απαραίτητη τη διεξαγωγή µίας ευρύτερης οικονοµικής µελέτης, µέρος της οποίας αποτελεί η παρούσα εργασία. Τα ευρήµατα της µελέτης, όσον αφορά στο οριακά θετικό ισοζύγιο µεταξύ κόστους Θεραπευτικής ώρας για τον οργανισµό και για τον ασθενή, συνηχούν µε τον µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τους σκοπούς του οργανισµού. Ταυτοχρόνως, εγείρουν προβληµατισµούς ως προς την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη, βάσει των δεδοµένων πλέον, επιχειρησιακή διοίκηση του ΑΨΚ, που αφορά κυρίως σε οργανωτικές αλλαγές, π.χ. επέκταση της µηχανοργάνωσης, καλύτερη αξιοποίηση των χώρων, επιλεκτική αλλαγή τιµολόγησης σε συγκεκριµένες δραστηριότητες. Παραµένει, όµως, αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι η µονάδα κατόρθωσε να λειτουργήσει χωρίς καµία έξωθεν επιχορήγηση, στηριζοµένη α ποκλειστικά σε όσους χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες της (θεραπευοµένους και εκπαιδευοµένους), διατηρώντας το κόστος της ψυχοθεραπείας όσο χαµηλότερα είναι δυνατόν. Β. Την επιβεβαίωση των καταστατικών αρχών λειτουργίας του ΑΨΚ, ήτοι: 1. Καλές συνθήκες εργασίας για τα µέλη του προσωπικού: Ποσοστό 63% των εξόδων µοιράζεται σχεδόν ισοµερώς στις αµοιβές του διοικητικού (8 άτοµα) και του Θεραπευτικού προσωπικού (68 άτοµα). Οι αµοιβές του διοικητικού προσωπικού είναι στα επίπεδα που καθορίζει η τρέχουσα αγορά, ενώ αντιθέτως εκείνες των θεραπευτών είναι αρκετά χαµηλές, ήτοι δρχ. ανά ώρα. Η συγκεκριµένη αµοιβή είναι ίδια για όλους ανεξαιρέτως τους συνεργάτες, αδιακρίτως επαγγελµατικής προέλευσης και προηγούµενης εµπειρίας.* Το θεραπευτικό προσωπικό του οργανισµού αποτελείται από επαγγελµατίες όλων των ειδικοτήτων (Πίνακας 4), οι οποίοι πέραν της βασικής τους ιδιότητας έχουν εξειδικευθεί είτε στην ψυχοθεραπεία (οµαδική ανάλυση, ψυχόδραµακοινωνικοθεραπεία, θεραπεία οικογένειας) είτε στην ψυχολογική αξιολόγηση, στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ινστιτούτα. Η συνεργασία όλων ανεξαιρέτως των Θεραπευτών µε το ΑΨΚ είναι µερικής απασχόλησης. Οι συνεργάτες, πάντως, εξασφαλίζουν τα "αναγκαία προς το ζην" µε την εργασία τους σε άλλους οργανισµούς (δηµόσιους ή ιδιωτικούς) ή/και µέσω της ι- διωτικής τους πρακτικής. Προφανώς, λοιπόν, δεν είναι οικονοµικό ή βιοποριστικό το κίνητρο των θεραπευτών, οι οποίοι έχουν ενστερνισθεί αυτοβούλως τους σκοπούς του οργανισµού, γνωρίζοντας ότι το ύψος της δικής τους αµοιβής συµβάλλει στη διατήρηση του χαµηλού κόστους της ψυχοθεραπείας για τον ασθενή, συµφώνως προς τους σκοπούς τούς οργανισµού. Φαίνεται ότι η οικονοµική αµοιβή έχει δευτερεύουσα σηµασία και πιθανόν να προέχει η

10 ικανοποίηση που προέρχεται τόσο από την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών όσο και από τη συνεργασία µεταξύ των µελών του προσωπικού. 2. Αποµυθοποίηση της επικινδυνότητας των ψυχικά ασθενών, αφαίρεση του στίγµατος και των δευτερογενών οφεληµάτων που προκύπτουν από την ασθένεια, κυρίως µέσω της ψυχοθεραπείας σε ηµερήσια βάση. 3. Εφαρµογή της Ψυχοθεραπείας, ως κύριας θεραπευτικής προσέγγισης, σε όλες τις διαγνωστικές κατηγορίες (ψυχωσικοί, σοβαρές διαταραχές προσωπικότητας κ.ά.). Οι δύο θεραπευτικοί πόλοι του ΑΨΚ, η οµαδική ανάλυση και η θεραπευτική κοινότητα, απέφεραν σχεδόν το ήµισυ των πραγµατοποιηθέντων εσόδων, στοιχείο που αποδεικνύει ότι δεν αποτελούν απλώς το θεωρητικό υπόβαθρο του οργανισµού, αλλ' ότι εφαρµόζονται ευρέως και στην κλινική πράξη. Επιπλέον, η κοστολόγηση της ψυχοθεραπείας ευνοεί τη θεραπεία σε οµάδες, καθώς το κόστος θεραπείας για τον θεραπευόµενο µειώνεται αισθητά από τη δυαδική ψυχοθεραπεία στην οµαδική ψυχοθεραπεία (οµαδική ανάλυση και θεραπευτικές κοινότητες). 4. Λελογισµένη χρήση φαρµάκων: παρατηρούµε ότι δεν εµφανίζονται έξοδα του οργανισµού για φάρµακα, καθώς αυτά είναι µηδαµινά, και η µονάδα διατηρεί µόνο τα αναγκαία για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (πρώτες βοήθειες κ.ά.). Αυτό σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει ότι δεν συνιστάται φαρµακοθεραπεία, όπου αυτό απαιτείται. Ποσοστό 82,4% των θεραπευοµένων στην Ψυχοθεραπευτική Κοινότητα του ΑΨΚ, µεταξύ των ετών , υπεβλήθη και σε φαρµακοθεραπεία, κυρίως στα αρχικά στάδια της θεραπείας. 15 Η συνταγογραφία για τους ασθενείς που χρήζουν φαρµακευτικής αγωγής δεν υπερβαίνει συνήθως τα δύο σκευάσµατα, τα οποία προµηθεύονται εκτός οργανισµού, επιβαρυνόµενοι οι ίδιοι ή ο ασφαλιστικός φορέας τους. 5. Κατάρριψη του µύθου ότι η ψυχοθεραπεία είναι ακριβή και απευθύνεται σε ολίγους. Αντιθέτως, µπορεί να είναι ευπρόσιτη σε όλες τις κοινωνικές τάξεις: ιδιαίτερα χαµηλή αποβαίνει η τιµολογιακή πο λιτική του οργανισµού για τους σοβαρά διαταραγµένους ασθενείς, οι οποίοι χρήζουν εντατικής και συνδυασµένης θεραπείας (πολυπαραγοντική προσέγγιση). Φαίνεται ότι το κόστος θεραπείας σε έναν τέτοιο ασθενή υποδιπλασιάζεται έναντι του κόστους για κάποιον µε µικρότερες θεραπευτικές ανάγκες. Η ίδια οικονοµική πολιτική εφαρµόζεται στις Θ.Κ.: όσο περισσότερες οµάδες έχει κανείς τόσο λιγότερο του κοστίζει η θεραπευτική ώρα. Γ. Σύγκριση των στοιχείων που προέκυψαν από την παρούσα µελέτη, µε στοιχεία άλλων µονάδων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, δεν κατέστη δυνατόν να γίνει λόγω της έλλειψης αναλόγων εγχωρίων ερευνών. Η διαπίστωση αυτή ισχύει έως ένα βαθµό και διεθνώς. Πράγµατι, οι Evers και συν. 17 κατέγραψαν στη διαθέσιµη διεθνή βιβλιογραφία, µέχρι το 1997, µόνον 127 δηµοσιεύσεις µε θέµα την οικονοµική αξιολόγηση των ψυχιατρικών παρεµβάσεων. Η πλειονότητα των µελετών (62%) προέρχεται από τις ΗΠΑ. 'Ένα ποσοστό 11% έγιναν στη Βρετανία και 7% στον Καναδά. Η ανωτέρω έλλειψη πιθανόν να σχετίζεται µε το γεγονός ότι παλαιότερα αρκούσε η διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας µίας µεθόδου. Αντιθέτως, τα τελευταία χρόνια ο περιορισµός των πόρων ωθεί επιτακτικά και προς τη διερεύνηση του κόστους. Ελπίζουµε ότι η παρούσα εργασία θα δώσει το ερέθισµα και σε άλλους ερευνητές να µελετήσουν τα οικονοµικά της µονάδας τους. Επιπλέον, καθώς η παρούσα έρευνα συνεχίζεται, αποτελεί άµεση επιδίωξή µας ο ακριβής υπολογισµός του πηλίκου κόστους/ αποτελέσµατος, δηλαδή η συσχέτιση του κόστους των παρεχοµένων υπηρεσιών µε την έκβαση της θεραπείας των θεραπευοµένων κατά το υπό διερεύνηση χρονικό διάστηµα (έτος 1999). Αξιολόγηση της έκβασης της θεραπείας των θεραπευοµένων κατά το έτος της έρευνας (684 άτοµα) δεν είναι δυνατόν να γίνει, αν δεν παρέλθει ικανό χρονικό διάστηµα, προκειµένου να αξιολογηθούν µε έγκυρο τρόπο τα θεραπευτικά αποτελέσµατα Τα αποτελέσµατα της διεξαχθείσης οικονοµικής αξιολόγησης επιβεβαίωσαν την τήρηση των αρχών λειτουργίας του οργανισµού, που θέτουν σε δεύτερη µοίρα την οικονοµική πλευρά της ψυχοθεραπείας και ως προς το χρηµατικό σκέλος και ως προς το σκέλος της επιλογής του πλέον συµφέροντος, για τον ασθενή, σχεδιασµού. Η θεραπευτική προσέγγιση και στρατηγική που εφαρµόζεται στο ΑΨΚ µειώνει σοβαρά, όπως δείχνει η παρούσα µελέτη, το συνολικό κόστος της ψυχοθεραπείας, πέραν του ότι, βάσει των καταστατικών αρχών, ουδείς ασθενής στερείται της θεραπείας του εάν έχει οικονοµικά προβλήµατα. Υπενθυµίζουµε ότι, αν ο οργανισµός δεν είχε έσοδα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, το συνολικό οικονοµικό αποτέλεσµα θα ήταν οριακό ή πιθανόν και αρνητικό. Το ΑΨΚ είναι µία θεραπευτική µονάδα που ανήκει στους ενδιάµεσους θεσµούς και η οποία, από πλευράς µεγέθους, διοικητικής οργάνωσης και οικονοµικού κόστους, κατατάσσεται µεταξύ κατοικίας και µεγάλου νοσοκοµείου. Είναι αποτέλεσµα των προβληµατισµών των τελευταίων ετών, κυρίως για την αντιµετώπιση παθολογικών φαινοµένων που σχετίζονται περισσότερο µε την ιδιάζουσα ψυχοπαθολογία του ρόλου του αρρώστου και των συνεπειών του ιδρυµατισµού και λιγότερο µε την ασθένεια ή τη διαταραχή αυτή καθ' εαυτή. Κατ' αυτό τον τρόπο, ο ενδιάµεσος θεσµός, µε οποιαδήποτε µορφή ή ονοµασία, έχει σκοπό να ελαχιστοποιήσει τις κοινωνικές, κυρίως - πραγµατικές ή φανταστικές - διαστάσεις που πήρε ένα διαταρακτικό συµβάν, είτε εξαιτίας των επιδράσεων του οικογενειακού θεσµού είτε εξαιτίας των επιδράσεων που προήλθαν από τη θεραπευτική διαδικασία στην οποία υπεβλήθη το άτοµο, µέσα σε ένα µεγάλο θεραπευτικό θεσµό, όπως είναι το νοσοκοµείο και όπου συνήθως προσβάλλεται από τον ιδρυµατισµό, από τον οποίο, άλλωστε, δεν είναι αλώβητο και το προσωπικό. Είναι, λοιπόν, η σηµερινή παθολογία της οικογένειας και των µεγάλων θεσµών που οδηγούν στην επιλογή της θεραπείας σε ενδιάµεσους θεσµούς, όπως ο υπό µελέτη οργανισµός. Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι η ψυχοθεραπεία σήµερα µπορεί να είναι πολύ περισσότερο προσιτή στον ασθενή ακόµη και βάσει χρηµατοοικονοµικών όρων. Κυρίως, όµως, χρειάζεται να συνυπολογισθούν (α) τα δευτερογενή οφελήµατα που προκύπτουν από τη θεραπεία σε ηµερήσια βάση (συνέχεια ή γρήγορη επάνοδος του ασθενούς στις δραστηριότητές του: εργασία, οικογένεια, όχι αποµόνωση από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, µείωση του στίγµατος και των συνεπειών του ιδρυµατισµού) και (β) τα θεραπευτικά αποτελέσµατα, τα οποία άλλοι ερευνητές έχουν µελετήσει και παρουσιάζονται ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. 15,19,20 Ενδεικτικά αναφέρονται στον πίνακα 11 ορισµένα από τα

11 αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας µε θέµα τα χαρακτηριστικά και την έκβαση της θεραπείας των θεραπευοµένων στην Ψυχοθεραπευτική Κοινότητα του ΑΨΚ. 15 Τα ανωτέρω στοιχεία και, πάνω απ' όλα, όσα οι ίδιοι οι ασθενείς έχουν αξιολογήσει, επιβεβαιώνουν εµπράκτως την αναγκαιότητα στροφής των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε κοινοτικές προσεγγίσεις. Πίνακας 11. Κατανοµή των θεραπευοµένων στην Ψυχιατρική Κοινότητα του ΑΨΚ ως προς την έκβαση της Θεραπείας (Ν=490). Θερµά ευχαριστούµε τη Γραµµατεία του ΑΨΚ και ιδιαιτέρως την υπεύθυνη του λογιστηρίου κ. Θέµιδα Γάτση για την πολύτιµη βοήθειά της.

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μ. Μαδιανός Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ψυχιατρική 2002, 13:297-300 Η Ελλάδα, τρία έτη µετά την ένταξή της από το

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΤΜΗΜΑ Παιδιών και Εφήβων του ΙΕΘΣ Γλάδστωνος 10, (5 ος ορ.), Πλ. Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα Τηλ. 210 3840129 Fax 210 3840803 http://www.ibrt.gr, e-mail: ibrt@ibrt.gr

Διαβάστε περισσότερα

European Federation of Psychological Associations (EFPA)

European Federation of Psychological Associations (EFPA) European Federation of Psychological Associations (EFPA) Εκπαιδευτικά Κριτήρια για τους ψυχολόγους που ειδικεύονται στην Ψυχοθεραπεία 24/3/2003 http://www.efpa.be/documentsonprofissues/docmain.htm Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Π.Ε.Σ.Θ.) Τετραετές Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Π.Ε.Σ.Θ.) Τετραετές Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΛΑ ΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Αγαπητή/έ συνάδελφε, Αθήνα 16/12/13 Ο Κλάδος Ψυχοθεραπείας της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας θα πραγµατοποιήσει, στο πλαίσιο του σεµιναρίου συνεχιζόµενης παιδείας στην ψυχοθεραπεία,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στην Υπαρξιακή προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία και την Συμβουλευτική

Εκπαίδευση στην Υπαρξιακή προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία και την Συμβουλευτική Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Εκπαίδευση στην Υπαρξιακή προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία και την Συμβουλευτική Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πρόλογος Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Γ' Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκπαίδευση Ομαδικών Αναλυτών

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκπαίδευση Ομαδικών Αναλυτών Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Εκπαίδευση Ομαδικών Αναλυτών Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εισαγωγή στην Ομαδική Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1., Παπαδόπουλος Π., Νταϊλιάνης Κ., Παναγούλιας Ευστ. Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου: οι 6 πρώτοι μήνες 12ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο Βόλος, 18-21 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ψυχοθεραπεία;

Τι είναι ψυχοθεραπεία; (M. HERSEN και W. SLEDGE, Encyclopedia of Psychotherapy Academic Press, 2002) 1 Τι είναι ψυχοθεραπεία; Ψυχοθεραπεία είναι η λεκτική επικοινωνία μεταξύ θεραπευόμενου και ψυχοθεραπευτή με σκοπό : Την διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική & Focusing-Bιωματική Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία

Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική & Focusing-Bιωματική Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική & Focusing-Bιωματική Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Το

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (150 λέξεις) Ελληνικά (και Αγγλικά αν ζητείται) Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη (150 λέξεις) Ελληνικά (και Αγγλικά αν ζητείται) Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση στον Άξονα Ι Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης..."

Διαβάστε περισσότερα

Τ , , Νέος κύκλος Σεµιναρίου Εκπαίδευση Αποτελεσµατικού Γονέα

Τ , , Νέος κύκλος Σεµιναρίου Εκπαίδευση Αποτελεσµατικού Γονέα www.apotinarxi.gr Τ. 210 7211953, 6944841313, Νέος κύκλος Σεµιναρίου Εκπαίδευση Αποτελεσµατικού Γονέα Το σεµινάριο έχει βοηθήσει εκατοµµύρια γονείς να βελτιώσουν τη σχέση τους µε τα παιδιά τους. Το σεµινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση ιαταραχή Προσωπικότητας Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25. Κεφάλαιο 2. Είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας... 51. Πρόλογος... 19

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25. Κεφάλαιο 2. Είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας... 51. Πρόλογος... 19 Περιεχόμενα Πρόλογος... 19 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25 Ορισμός... 25 Ιστορική εξέλιξη... 30 Η ανάπτυξη της συμβουλευτικής ψυχολογίας στην Ελλάδα... 40 Θέματα που απασχολούν τη συμβουλευτική ψυχολογία...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση αρχικής πιστοποίησης µέλους ΕΕΕΣ ως ψυχοθεραπευτή της γνωσιακής ή/και συµπεριφοριστικής θεραπείας

Αίτηση αρχικής πιστοποίησης µέλους ΕΕΕΣ ως ψυχοθεραπευτή της γνωσιακής ή/και συµπεριφοριστικής θεραπείας Αίτηση αρχικής πιστοποίησης µέλους ΕΕΕΣ ως ψυχοθεραπευτή της γνωσιακής ή/και συµπεριφοριστικής θεραπείας Πριν συµπληρώσετε την αίτηση, παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά το ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕ (σελίδα 8).

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν Εκδοτικό σηµείωµα Στη φιλοσοφία και πρακτική του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό άξονα της θεραπευτικής του προσέγγισης και της λειτουργίας του. Το προσερχόµενο στη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ψυχοδυναμική Κλινική Πρακτική

Βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ψυχοδυναμική Κλινική Πρακτική Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ψυχοδυναμική Κλινική Πρακτική Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ετής Εκπαίδευση στη Δικαστική Ψυχοθεραπεία

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ετής Εκπαίδευση στη Δικαστική Ψυχοθεραπεία Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 4ετής Εκπαίδευση στη Δικαστική Ψυχοθεραπεία Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Η Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

MSc Cognitive Behavioural Psychotherapy (Adult) / Μεταπτυχιακό στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία (Ενήλικες)

MSc Cognitive Behavioural Psychotherapy (Adult) / Μεταπτυχιακό στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία (Ενήλικες) Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 MSc Cognitive Behavioural Psychotherapy (Adult) / Μεταπτυχιακό στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Πρόγραμμα Εποπτείας στην Λογικοθυμική και Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (RECBT) με Ενήλικες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Πρόγραμμα Εποπτείας στην Λογικοθυμική και Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (RECBT) με Ενήλικες Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Πρόγραμμα Εποπτείας στην Λογικοθυμική και Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

1η συνάντηση: Γνωριμία, σπάσιμο πάγου, αυτοπαρουσίαση μελών ομάδας, κανόνες λειτουργίας ομάδας, ονοματοδοσία ομάδας.

1η συνάντηση: Γνωριμία, σπάσιμο πάγου, αυτοπαρουσίαση μελών ομάδας, κανόνες λειτουργίας ομάδας, ονοματοδοσία ομάδας. Από τον Σεπτέμβριο του 2011 συγκροτούνται ομάδες αυτοβοήθειας ψυχικά ασθενών (πχ πάσχοντες από κατάθλιψη, διάφορα είδη σχιζοφρένειας, σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, διάφορα είδη διπολικής διαταραχής ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης employ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΣΡΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Επιστηµονική Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Πρόγραμμα Εποπτείας στην Λογικοθυμική και Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (RECBT)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Φίλιππος Γουρζής

Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Φίλιππος Γουρζής Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Φίλιππος Γουρζής Απαρτιωμένη Διδασκαλία Εισαγωγή στην Ψυχιατρική 21 ος αιώνας μεγάλη πρόοδος των συναφών επιστημών: Νευροεπιστήμες, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία Προηγήθηκε περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015 Διήμερο Πρακτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ + ΔΕΠΥ & Συννοσηρότητα με Μαθησιακές

Διαβάστε περισσότερα

ιακοϖή καϖνίσµατος: Παρουσίαση ενός εγχειριδίου για θεραϖευτές και θεραϖευόµενους K. Ευθυµίου & Α. Σοφιανοϖούλου, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραϖείας της Συµϖεριφοράς ιακόϖτουµε το κάϖνισµα ζούµε ξανά ελεύθεροι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική 110 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 14 (2), 2003 Ερευνητική εργασία Research paper Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική Β. Μποζίκας, 1 Β. Τσιπροπούλου, 1 Χ. εσερή, 1 Μ. Κοσµίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτική άσκηση στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η πρακτική άσκηση στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Η πρακτική άσκηση στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Αθηνών 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας Φοιτητών, 17-18 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Συνθετική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία Επωνυμία και Βασική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

A Fairy Tale Model of Trauma Informed Treatment Μοντέλο των φάσεων του παραµυθιού για τη θεραπεία του τραύµατος Ηµερήσιο Εργαστήριο Εισηγητής: Dr. Ricky Greenwald Child Trauma Institute, New York 6 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHOLOGY. Δηλώσεις συμμετοχής: seminars@bca.edu.gr. Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

PSYCHOLOGY. Δηλώσεις συμμετοχής: seminars@bca.edu.gr. Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Σεμινάρια του τμήματος Ψυχολογίας του BCA για το Ακαδημαϊκό έτος 2012/2013 Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Το Τμήμα Ψυχολογίας του BCA σε συνεργασία με το Κέντρο Γνωσιακής και Συστημικής Ψυχοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Συνθετικής Ψυχοθεραπείας

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Συνθετικής Ψυχοθεραπείας Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Συνθετικής Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα για σχιζοφρενείς με σκοπό την αποκατάσταση και αποασυλοποιήση τους μέσω της βελτίωσης των γνωστ

ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα για σχιζοφρενείς με σκοπό την αποκατάσταση και αποασυλοποιήση τους μέσω της βελτίωσης των γνωστ Η ελληνική έκδοση του IPT Απαρτιωτική Ψυχολογική Θεραπεία για Σχιζοφρενείς Κ. Ευθυμίου & Σ. Ρακιτζή Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαίδευση στη Νεοψυχαναλυτική διάγνωση και ψυχοθεραπεία παιδιών κι ενηλίκων - ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ

Μετεκπαίδευση στη Νεοψυχαναλυτική διάγνωση και ψυχοθεραπεία παιδιών κι ενηλίκων - ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Μετεκπαίδευση στη Νεοψυχαναλυτική διάγνωση και Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 17 1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε. 18 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση Gestalt

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση Gestalt Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ψυχοθεραπευτική Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος (1) Η θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Ζηκοπούλου Όλγα Ψυχολόγος Υπ. Διδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πιστοποιημένο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο ράση «Εθελοντισµός και ικαιώµατα του Παιδιού» Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ Ερωτηµατολόγιο Προσωπικά στοιχεία Επωνυµία φορέων/μκο:... Όνοµα (αριθµός τόµων που

Διαβάστε περισσότερα

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους Οργανώνεται από Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) Την Α Ψυχιατρική Κλινική του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου».

Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Αθανασοπούλου Ευαγγελινή Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχοθεραπευτών Σωματικής Προσέγγισης

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχοθεραπευτών Σωματικής Προσέγγισης Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχοθεραπευτών Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος (1) Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Αγγελή, Κ., Ευθυµίου, Κ., Χαρίλα,, Ν., Καλπάκογλου,, Θ., Βλάχου, Μ., & Καλαντζή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Μαράσλειο

Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας

Η Φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η Φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (ΕΑΙP) (www.eaip.eu), η συνθετική ψυχοθεραπεία εφαρμόζει, πρωταρχικά,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες πώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 19, ΑΘΗΝΑ, 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τηλέφωνο (-α) 2109329890, 6948595973 Διεύθυνση E-mail mpsarrakou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων 3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων Ρωξάνη Καραγιάννη Η νοσοκοµειακή περίθαλψη κατέχει κεντρική θέση στα συστήµατα υγείας όλων των χωρών ακόµη και στην

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III Τροποποιήσεις στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III Τροποποιήσεις στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτές οι τροποποιήσεις πρόκειται να ενσωματωθούν στην έγκυρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτικό Σεµινάριο Κατάρτισης στην Θεραπεία Ζεύγους. Τίτλος Σεµιναρίου: «Εκπαίδευση στην Θεραπεία Ζεύγους & τα Οικογενειακά Δυναµικά»

Επιµορφωτικό Σεµινάριο Κατάρτισης στην Θεραπεία Ζεύγους. Τίτλος Σεµιναρίου: «Εκπαίδευση στην Θεραπεία Ζεύγους & τα Οικογενειακά Δυναµικά» Επιµορφωτικό Σεµινάριο Κατάρτισης στην Θεραπεία Ζεύγους Τίτλος Σεµιναρίου: «Εκπαίδευση στην Θεραπεία Ζεύγους & τα Οικογενειακά Δυναµικά» Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερα ζευγάρια και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ Τσαμπίκα Μπαφίτη, M.Sc., Ph.D. Κλινική και σχολική ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια, ECP Εκ των Ένδον Χώρος Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας Εκπαιδεύτρια και επόπτρια, Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 16:30 Υποδοχή - Εγγραφή συνέδρων 18:00 Τελετή έναρξης 18:30 Κεντρική ομιλία Α. Καλαντζή-Αζίζι Η ψυχολογία των διδασκόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Καθηγητής Χ.Χ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Α ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Καθηγητής Χ.Χ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ Α ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Καθηγητής Χ.Χ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΔΗΛΟΥ 14 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΤΗΛ.: 2107600100 & 2107644705 Η Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ SANE - System Attachment Narrative Encephalon

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ SANE - System Attachment Narrative Encephalon Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 SANE - System Attachment Narrative Encephalon Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Το Κλινικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ατομική και ομαδική Συστημική Αναπαράσταση

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ατομική και ομαδική Συστημική Αναπαράσταση Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ατομική και ομαδική Συστημική Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.prevention.gr/υπηρεσίες/μο νάδα-πήγασος

http://www.prevention.gr/υπηρεσίες/μο νάδα-πήγασος ΚΕ.Θ.Ε.Α. Μονάδα Κοινοτικής Παρέμβασης ΠΗΓΑΣΟΣ http://www.prevention.gr/υπηρεσίες/μο νάδα-πήγασος Βραχύχρονες παρεμβάσεις ενημέρωσης και πρόληψης σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κοινωνικούς

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντονιστές: Κατερίνα Μανιαδάκη και Ευθύμιος Κάκουρος Συνολική διάρκεια: επτά μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου Δημοσιοποιήσεις 2015 Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA απαιτεί από όλες τις εταιρίες μέλη της EFPIA να δημοσιοποιούν τις παροχές που πραγματοποιούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Μαθήµατα

Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κατάλογος Προσφερόµενων Μαθηµάτων Κωδικοποίηση Μαθηµάτων Ο φοιτητής µπορεί να αναγνωρίζει τα µαθήµατα που προσφέρονται σε κάθε έτος από τον κωδικό αριθµό που συνοδεύει κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα, που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Ι. Α. Μαλογιάννης, Χ. Ζαχαροπούλου, Κ. Κατσαδώρος Μη Κυβερνητική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική.

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική. Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΘΡΑΚΗΣ 19, 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) 2109329890

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Καραµητόπουλος Λεωνίδας Κώστογλου Βασίλης Τίγκας Οδυσσέας Τσιφετάκης Γεώργιος Χαρλαύτης Σπυρίδων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Π. ΣΥΝΔΙΚΑ 13, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310810411, 2310909000 ΛΕΩΦ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 164, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310351451-5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της " Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε." (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Σημαντικά στοιχεία Το μεγαλύτερο ποσοστό των ψυχολόγων αυτοαπασχολείται. Οι ευκαιρίες απασχόλησης για όσους/ες δεν έχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα