ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ»"

Transcript

1 Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Παιδαγυγικό Σμήμα Πποζσολικήρ Δκπαίδεςζηρ Ένυζη Δλλήνυν Φςζικών ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ» Φοπέαρ Τλοποίηζηρ: Παιδαγωγικό Σμήμα Προζτολικής Εκπαίδεσζης Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίας Δπιζηημονικώρ Τπεύθςνη: Υρονάκη Άννα Αναπληρώηρια Καθηγήηρια ΠΣΠΕ Μαθημαηική Εκπαίδεσζη& Ανοιτηές Σετνολογίες Μάθηζης Κυδικόρ έπγος: 3498

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 3 1. θνπηκόηεηα 4 2. ηόρνη 5 3. Τινπνίεζε Πξνγξάκκαηνο Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Θεκαηηθέο Δλόηεηεο Πιαηθόξκα ηειεθπαίδεπζεο Οινθιήξσζε ππνρξεώζεσλ από ηνπο επηκνξθνύκελνπο Αμηνιόγεζε Πξνγξάκκαηνο Πνξίζκαηα / Γηαπηζηώζεηο 18 Παξάξηεκα Η 19 Παξάξηεκα ΗΗ 21 Παξάξηεκα ΗΗΗ 22 ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 2

3 ΔΙΑΓΩΓΗ Μεηά από αίηεκα ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθώλ (ΔΔΦ) ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΣΠΔ) ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαιίαο αλέιαβε ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο επιμόπθυζηρ 300 υπών, γηα εθπαηδεπηηθνύο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηίηιν «Διαπολιηιζμική Εκπαίδεσζη και Θεηικές-Ανθρωπιζηικές Επιζηήμες ζηο τολείο». Σν πξόγξακκα πινπνηήζεθε από ηνλ Ηαλνπάξην 2007 έσο ηνλ Ηνύλην 2007 ζηνπο ρώξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ηνπο επηιεγκέλνπο ρώξνπο ηεο ΔΔΦ ζηελ Αζήλα, θαζώο θαη κε ηειεθπαίδεπζε. Σα καζήκαηα πξαγκαηνπνηνύληαλ άββαην θαη Κπξηαθή γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε ζεκαηνινγία θάιπςε όλο ηο θάζμα ηηρ διαπολιηιζμικήρ εκπαίδεςζηρ δίλνληαο ζηνπο επηκνξθνύκελνπο ηα απαξαίηεηα εθόδηα γηα ηε δηδαζθαιία ζε πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί παξέιαβαλ εθηελή θάκελο ςλικού και εκπαιδεςηικό ςλικό ζε ηλεκηπονική μοπθή θαη κε ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέδσζαλ εξγαζία ζρεηηθή κε ηελ ύιε ηνπ θαθέινπ θαη ηε ζεκαηνινγία ησλ εηζεγήζεσλ πνπ παξαθνινύζεζαλ. Ο αξηζκόο ησλ επυθελούμενυν εκπαιδεςηικών πνπ ζπκκεηείραλ ζην έξγν είλαη 165. Από απηνύο νη πεξηζζόηεξνη ήηαλ γςναίκερ (114), ελώ νη άνηπερ πνπ παξαθνινύζεζαλ ηα ζεκηλάξηα ήηαλ κόιηο 51. Ζ θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλά πόιε (Αζήλα, Βόινο) ζηελ νπνία παξαθνινύζεζαλ ηα ζεκηλάξηα θαίλεηαη ζηνλ πίνακα 1. Πίνακαρ 1: Δπιμοπθούμενοι εκπαιδεςηικοί ανά πόλη Πόλη Άνηπερ Γςναίκερ ύνολο Αζήλα Βόινο ύνολο Σέινο, ην έξγν αξιολογήθηκε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο κε εηδηθά εξσηεκαηνιόγηα πνπ δηακνξθώζεθαλ εηδηθά γηα απηό ην ζθνπό (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η). ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 3

4 1. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ Σν Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ην κνλαδηθό ζηνλ Διιεληθό ρώξν πνπ παξέρεη παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό αληηθείκελν θαη ε δηεύξπλζε ηνπ ξόινπ ηνπ δηα κέζνπ ηνπ έξγνπ «Διαπολιηιζμική Εκπαίδεσζη και Θεηικές-Ανθρωπιζηικές Επιζηήμες ζηο τολείο» ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ καηάπηιζη ηυν εκπαιδεςηικών πνπ ζα θιεζνύλ λα δηδάμνπλ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Μέζα από ηα ζεκηλάξηα εληζρύνληαη ζεκαληηθά νη εμπειρίες ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ γύξσ από ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε ηόζν καζεηώλ πνπ αλήθνπλ ζε θνηλσληθά επάισηεο νκάδεο, όζν θαη καζεηώλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο (καζεηέο νκνγελείο, κεηνλνηηθνί, ηζηγγαλόπαηδεο, αιινδαπνί) θαη ε αναγνώριζη ηων δσζκολιών πνπ αληηκεησπίδνπλ ζ απηνύο ηνπο ηνκείο θαη θαηά απηό ηνλ ηξόπν ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία θαη ε δπλαηόηεηα λα γίλνπλ πην αποηελεζμαηικοί ζηις παρεμβάζεις ηοσς θαη ζηελ εξγαζία ηνπο ζ απηό ην ρώξν. Παξάιιεια ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθή βνήζεηα ζε απηνύο καζεηέο/ηξηεο θαη λα ππνζηεξίδνπλ έηζη ην δικαίυμά ηοςρ για μόπθυζη αιιά θαη αξγόηεξα γηα εξγαζία θαη κοινυνική αποδοσή. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 4

5 2. ΣΟΥΟΙ Οη ζηόρνη πνπ είραλ ηεζεί από ηε ζρεδίαζε ηνπ έξγνπ θαη επηηεύρζεθαλ κε ηελ πινπνίεζή ηνπ είλαη νη αθόινπζνη: Καηαπηίζθηκε έλαο ηθαλόο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έηζη ώζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηηο παξεκβάζεηο ηνπο θαη ζηελ εξγαζία ηνπο ζηα δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν. Αναπηύσθηκε η ικανόηηηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηαθνξεηηθνί καζεηέο έηζη ώζηε λα είλαη έηνηκνη λα ηνπο θαηεπζύλνπλ ζηα θαηάιιεια δηαγλσζηηθά θέληξα, αιιά θαη λα κπνξέζνπλ λα ζπλεξγαζηνύλ ηόζν κε ηα θέληξα δηάγλσζεο, όζν θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα λα εθαξκόζνπλ πξνζαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο θαηάιιεια γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. Αναπηύσθηκαν πλαίζια ζςνεπγαζίαρ κεηαμύ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη άιισλ θνξέσλ κε ζθνπό ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αιιά θαη ηελ κειινληηθή δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ησλ παηδηώλ πνπ αλήθνπλ ζε επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο ζηελ εθπαίδεπζε. Γεκηνπξγήζεθε ζεηξά ειεθηξνληθώλ καζεκάησλ ζην πιαίζην ηεο ηειεθπαίδεπζεο γηα ηε διάσςζη ηηρ ενημέπυζηρ ζηα ελδηαθεξόκελα κέξε. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 5

6 3. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 3.1. Γομή ηος Ππογπάμμαηορ Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 300 ώξεο, νη νπνίεο αθνξνύζαλ ζηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε από απόζηαζε, όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην νξγαλόγξακκα πνπ αθνινπζεί: εμινάπια (300 ώξεο) Θευπηηική Καηάπηιζη (170 ώξεο) Βιυμαηικά Δπγαζηήπια (20 ώξεο) Δπεςνηηική Δπγαζία (120 ώξεο) Δπιηόπιερ ςνανηήζειρ Δξ Αποζηάζευρ Σηλεκπαίδεςζη Οη ηξόπνη ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ αληίζηνηρα νη εμήο δύν: 1. κε επηηόπηεο ζπλαληήζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη επνπηώλ ζπλεξγαηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 2. κε εμ απνζηάζεσο ηειεθπαίδεπζε. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 6

7 3.2. Θεμαηικέρ Δνόηηηερ Ζ ζεκαηνινγία, νη ώξεο δηδαζθαιίαο θαη νη δηδάζθνληεο ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα: Πίνακαρ 2: Θεμαηικέρ Δνόηηηερ Θεωπηηικήρ Καηάπηιζηρ Α/Α Δνόηηηερ Ώπερ Γιδάζκονηερ 1 Δηεξόηεηεο, Δπηζηήκεο, Δθπαίδεπζε 20 Υξνλάθε Α. 2 3 Βαζηθά δεηήκαηα ηεο νξγάλσζεο ηνπ εκηλαξίνπ Οξηνζέηεζε ελλνηώλ. Ννκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ Δθπαίδεπζε κεηνλνηηθώλ νκάδσλ ζην Γηεζλή θαη ζηνλ Διιεληθό ρώξν 11 Βαβνπγπηόο Γ. 20 Νηθνιάνπ Γ. 4 Γηγισζζία θαη Δθπαίδεπζε 20 ηάκνπ Α. 5 Μεηνλόηεηεο θαη Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 2 πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε. Κνληνγηάλλε Α. Εώληνπ Υ. 6 Βησκαηηθά εξγαζηήξηα: Ζ άιιε όρζε 20 Καξαγεσξγίνπ-Short Ρ. 7 ρνιηθή Έληαμε, Παγθνζκηνπνίεζε θαη Δθπαίδεπζε 8 Λάκληαο Κ. Νηθνιαθάθε Μ. 8 Θεσξίεο Μάζεζεο θαη Σάζεηο Παηδαγσγηθνύ ρεδηαζκνύ 20 Καξαζαββίδεο Ζ. 9 Δθπαίδεπζε θαη Σζηγγαλόπαηδα 25 Γαθεξκάθεο Μ. 10 Δθπαίδεπζε θαη Δζληθέο Μεηνλόηεηεο 30 Μάγνο Κ. Γήκνπ Π. 11 Δθπαίδεπζε θαη Παιηλνζηνύληεο/ Έιιελεο Γηαζπνξάο 15 Καζίκε Υ. 12 Δθπαίδεπζε θαη Οηθνλνκηθνί Μεηαλάζηεο 30 Αξβαλίηε Δ. 13 Ραηζηζκόο θαη Αληίζηαζε ζην ρνιηθό Υώξν. Ζ κηθξνθνηλσληνινγία ηεο ηάμεο θαη 25 Περηειίδεο Η. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 7

8 ε (αλα) παξαγσγή εζληθηζκνύ θαη ξαηζηζκνύ. Δλαιιαθηηθέο Πξνηάζεηο Δζλνεπηζηήκεο θαη Δζλνκαζεκαηηθά - Δζλνκαζεκαηηθά θαη Πνιππνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε Παξεκβαηηθά Πξνγξάκκαηα γηα ηελ Δθπαίδεπζε παηδηώλ κεηνλνηηθώλ νκάδσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. Πξνγξάκκαηα γηα ηελ επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο. Κνηλσληθή Μειέηε ησλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Ζ πνιύ-πνιηηηζκηθόηεηα ησλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ: επηζηεκνινγία, θνπιηνύξα θαη ζρνιηθή γλώζε Δθπαηδεπηηθό Τιηθό γηα Πνιππνιηηηζκηθέο Οκάδεο 30 ηαζνπνύινπ Υ. 20 Μάγνο Κ. 8 Γήκνπ Π. 11 Ρεληεηδή Μ. 10 θνξδνύιεο Κ. 15 Νάθνπ Δ. 20 Παηδαγσγηθή ησλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ 5 Κνιέδα Μ Παηδαγσγηθή ησλ Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ Κνηλσληνγισζζία θαη Δπηζηεκνληθή γλώζε. Πνιηηηζκνί, Δπηζηήκεο θαη γιώζζεο Μνξθέο Δπηθνηλσλίαο ζε ηάμεηο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ 10 Νάθνπ Δ. 10 ηάκνπ Α. 20 Υξνλάθε Α. 24 ηξνγγπιό Σξαπέδη 20 πδήηεζε κε έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνύο 25 Παξνπζηάζεηο θαη Αμηνιόγεζε Δξγαζηώλ 20 Υξνλάθε Α. ηάκνπ Α. Περηειίδεο Η. Μάγνο Κ. θαη άιινη ζπλεξγάηεο Σν πεξηερόκελν ηεο ηειεθπαίδεπζεο δηαρσξίζηεθε ζε θαηεγνξίεο θαη πξνζαξκόζηεθε ζε ζρέζε κε ηηο εηδηθόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ. Έηζη δηακνξθώζεθαλ νη παξαθάησ ελόηεηεο: ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 8

9 1) Γιγλυζζία, Πολςγλυζζία και μαθηηεςόμενοι από εςάλυηερ κοινυνικά ομάδερ Γεκηνπξγία πξνθίι ησλ δίγισζζσλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζε κηα ηάμε Οη γισζζηθέο επηινγέο ησλ δίγισζζσλ καζεηώλ Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε δηγισζζία θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ επίδνζε ζε όια ηα καζήκαηα Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο εκπεηξίεο καζεηώλ-ηξησλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο από επάισηα θνηλσληθέο νκάδεο Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ ή/θαη ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζε κηα πνιπγισζζηθή ηάμε πνιπγισζζηθέο ηάμεηο θαη ζεηηθέο επηζηήκεο Ζ εθπαίδεπζε δίγισζζσλ καζεηώλ ή/θαη ελειίθσλ κε θαηαγσγή από επάισηε νκάδα θαη κε δηαθνξεηηθή από ηελ θπξίαξρε εζλνπνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα 2) Ανηιλήτειρ και ζηάζειρ εκπαιδεςηικών για θέμαηα όπυρ: Γηγισζζία,ην ειιεληθό ζρνιείν θαη ε επίδνζε ησλ καζεηώλ-ηξηώλ Ραηζηζκόο, εζληθηζκόο θαη ην ειιεληθό ζρνιείν Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ σο θνξέα θνηλσληθήο αιιαγήο ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία Θξεζθεπηηθή αγσγή, δηαπνιηζηηκηθή εθπαίδεπζε θαη ειιεληθό ζρνιείν Οη επηκέξνπο κεηνλνηηθέο νκάδεο θαη ηδηαίηεξα ε νκάδα αηόκσλ κε Ρόκηθε πξνέιεπζε 3) Ανάλςζη κειμένυν για θέμαηα όπυρ: Δζλνθεληξηζκόο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδα θαη δεκνθξαηηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε Δζλνθεληξηζκόο θαη έκθπιεο δηαζηάζεηο ζηα εγρεηξίδηα αλζξσπηζηηθώλ ή/θαη ζεηηθώλ επηζηεκώλ Δμέηαζε ηνπ ησξηλνύ βηβιίνπ ηεο ηζηνξίαο θαη ζύγθξηζε κε ην παιαηό ή κε αληίζηνηρα εγρεηξίδηα άιισλ επξσπαηθώλ θξαηώλ Αλάιπζε πνιηηηθώλ εθεκεξίδσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ζπδήηεζεο γύξσ από ην θαηλνύξγην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο Πνδόζθαηξν θαη εζληθηζκόο ζηηο θαζεκεξηλέο πνιηηηθέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνπο ηζηγγάλνπο ζηηο εθεκεξίδεο 4) Γιγλυζζία, εκπαίδεςζη και επιζηημονικοί λόγοι Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε γισζζηθή λόξκα θαη ηε γισζζηθή εηεξνγέλεηα Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ ή/θαη ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζε κηα πνιπγισζζηθή ηάμε πνιπγισζζηθέο ηάμεηο θαη ζεηηθέο επηζηήκεο Ο επηζηεκνληθόο ιόγνο θαη νη αληζόηεηεο ζηελ πξόζβαζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 9

10 Ο επηζηεκνληθόο ιόγνο θαη ην πξόβιεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ 5) Η κοςληούπα ηάξηρ Ραηζηζκόο, θνπιηνύξα ηάμεο, θξπθό αλαιπηηθό πξόγξακκα, θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο Ζ θνπιηνύξα ηάμεο ησλ καζεκαηηθώλ θαη ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ Ζ θνπιηνύξα ηάμεο ζε καζήκαηα ζεηηθήο/αλζξσπηζηηθήο θαηεύζπλζεο 6) Παιδαγυγικέρ Παπεμβάζειρ ρεδηαζκόο δηαπνιηηηζκηθήο παξέκβαζεο κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ή ηε ζπδήηεζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ζην ξαηζηζκό ρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ζηόρν ηε δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ (π.ρ. θείκελα, εηθόλεο, αθίζεο, ειεθηξνληθό πιηθό...θιπ) ρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηνλ θνηλσληθό θαη εζηθό ξόιν ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ Πσο ζα ζρεδηάδαηε έλα κάζεκα γηα ην ξαηζηζκό κε βάζε έλα παξακύζη (π.ρ. Tahar Ben Jelloun-ν ξαηζηζκόο όπσο ηνλ εμήγεζα ζηε θόξε κνπ, θαη Louis Sepulveda Ζ ηζηνξία ηνπ γιάξνπ πνπ έκαζε ζ έλα γιάξν λα πεηάεη) Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε δεηεκάησλ δηαπνιηηηζκηθνύ ελδηαθέξνληνο κέζα από ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 7) Δκπαιδεςηική πολιηική και Θεζμικό πλαίζιο ηαηηζηηθή απνηύπσζε ηνπ πνιππνιηηηζκνύ ζηελ Διιάδα Κξηηηθή αλάιπζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ζηε βάζε εθπαηδεπηηθώλ ζηξαηεγηθώλ Οξγάλσζε επηρεηξεκαηνινγίαο κηαο δεκόζηαο ζπδήηεζεο γηα ην ξόιν θαη ηελ αλαγθαηόηεηα παξνπζίαο ησλ νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα Δμέιημε ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 10

11 3.3. Πλαηθόπμα ηηλεκπαίδεςζηρ Ακέζσο κεηά ηε ιήμε ησλ ζεκηλαξίσλ έλαξμεο μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο ηειεθπαίδεπζεο ζην δηαδίθηπν, κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθπαίδεπζε από απόζηαζε θαζώο θαη κέξνο ηεο επίβιεςεο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο παξείρε ηηο παξαθάησ δπλαηόηεηεο: δηαρείξηζε ινγαξηαζκώλ γηα ηνπο ρξήζηεο, είηε είλαη εθπαηδεπόκελνη είηε εθπαηδεπηέο κεραληζκνύο πξόζβαζεο ηνπ πιηθνύ ην νπνίν βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζε εηδηθό ρώξν ηνπ δηαδηθηύνπ ην πιηθό κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θείκελα, παξνπζηάζεηο, video θαη άιιεο εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθνξήζεηο επηθνηλσλία ε νπνία κπνξεί λα γίλεη α) κε ηε ρξήζε πίλαθα αλαθνίλσζεο/ζπδήηεζεο (bulletin board), κε ρξήζε ζύγρξνλεο ζπλνκηιίαο (chat), κε ηελ ελζσκαησκέλε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ( ) H πιαηθόξκα απηή παξείρε θσδηθνύο θαη δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζηνπο δηδάζθνληεο θαη ζηηο δηδάζθνπζεο. Απηνί κε ηε βνήζεηα θαη ηελ επίβιεςε ηνπ δηαρεηξηζηή (administrator/moderator) εηζήγαγαλ ηα κέξε ησλ εηζεγήζεσλ ηνπο (πιηθό, αξρεία παξνπζίαζεο, video, θιπ) ζην ήδε ζρεδηαζκέλν πεξηβάιινλ ηεο πιαηθόξκαο. Αλάινγα κε ηα κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηνύληαλ (εηζεγήζεηο, εξγαζίεο, αλάδξαζε, θιπ) δίλνληαλ θαη ηα αλάινγα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζηνπο εθπαηδεπηέο ζε ππεξεζίεο ηεο πιαηθόξκαο. Κάζε επηκνξθνύκελνο-ε επίζεο δηέζεηε έλα θσδηθό πξόζβαζεο, θαη αλάινγα δηθαηώκαηα ρξήζεο. πγθεθξηκέλα, δηλόηαλ δηθαίσκα πξόζβαζεο ζην πιηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη ζε άιιεο πεγέο (π.ρ. πιηθό γεληθήο επηκόξθσζεο ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο), αληαιιαγήο κελπκάησλ, δεκηνπξγίαο πξνζσπηθνύ ρώξνπ, αιιά θαη πξόζζεζεο θαη δηακεξηζκνύ δεδνκέλσλ (θεηκέλσλ εξγαζηώλ, άιισλ αξρείσλ, θιπ). ηνλ θνηλόρξεζην ρώξν αθόκε ππήξραλ ρξήζηκεο δηαζπλδέζεηο (links), ζειίδεο έξεπλαο (surveys), ρξήζηκν δηδαθηηθό πιηθό, ρώξνο αλάξηεζεο εξγαζηώλ, απνηειεζκάησλ, θαζώο θαη δηαξθήο βνήζεηα (online help). ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 11

12 ε όηη αθνξά ζηελ εθπόλεζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επόπηε εθπαηδεπηή θαη αθνξνύζε ζηε δηεξεύλεζε θαη αλάιπζε επηκέξνπο δεηεκάησλ δηαπνιηζηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζε πνηθίιεο πξαθηηθέο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθόηεηαο (ζρνιηθά εγρεηξίδηα, επηθνηλσλία ηάμεο, δηδαθηηθέο κέζνδνη θιπ). Οη επόπηεο εθπαηδεπηέο απηώλ ησλ εξγαζηώλ ήηαλ δηδάζθνληεο ηνπ ζεκηλαξίνπ κε εκπεηξία ηόζν ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζε κεζνδνινγίεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Οη επαθέο κεηαμύ επνπηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ έγηλαλ θπξίσο δηθηπαθά κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηειε-εθπαίδεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη επηηόπηα κεηά από ζπλελλόεζε Ολοκλήπυζη ςποσπεώζευν από ηοςρ επιμοπθούμενοςρ Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα γηα λα έρνπλ δηθαίσκα απόθηεζεο βεβαίσζεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ) έπξεπε: α. λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ ην 80% ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο (γη απηό ην ιόγν νη ζπκκεηέρνληεο ππέγξαθαλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλα παξνπζηνιόγηα πξηλ από θάζε δηάιεμε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ) β. λα έρνπλ παξνπζηάζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ ηελ πνξεία νινθιήξσζεο ηεο κίαο (1)εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (ζπιινγή δεδνκέλσλ, εθπόλεζε έξεπλαο, αλάιπζε δεδνκέλσλ έξεπλαο, θηι) πνπ ηνπο δεηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε γ. λα έρνπλ παξαδώζεη θαη παξνπζηάζεη έσο θαη ηε ιήμε ησλ ζεκηλαξίσλ ηελ ηειηθή ηνπο εξγαζία ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαη δ. λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 12

13 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Με ηε ιήμε ηνπ έξγνπ δόζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο εηδηθά επυηημαηολόγια αξιολόγηζηρ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η) πνπ δηακνξθώζεθαλ κε ζθνπό λα δώζνπλ νη εξσηεζέληεο ηελ πξνζσπηθή ηνπο εθηίκεζε γηα ην θαηά πόζν επηηεύρζεθαλ νη ζηόρνη ηεο επηκόξθσζεο, θαζώο θαη γηα ην αλ έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα εξσηεκαηνιόγηα πνπ επηζηξάθεζαλ ζπκπιεξσκέλα ήηαλ κόιηο 48, δειαδή κόλν ην 29,1% (Γξάθεκα 1) ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ αζρνιήζεθε κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζεκηλαξίσλ. Γπάθημα 1: Ποζοζηά εκπαιδεςηικών πος απάνηηζαν ζηο επωηημαηολόγιο ηηρ αξιολόγηζη. ΣΥΜΜΕΤΟΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 29,1% ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 70,9% Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ απάληεζαλ (Γξάθεκα 1) αλαιύζεθαλ κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 17 θαη έδσζαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: Πίνακαρ 3: Αξιολόγηζη ηων σώπων και ηος εξοπλιζμού ΥΩΡΟΙ ΑΘΗΝΑ ΒΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΔΠΑΡΚΔΙΑ 3 4 3,56 ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 13

14 ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 3,53 3,73 3,65 ΔΞΟΠΛΙΜΟ 2,88 3,95 3,42 ύκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Πίλαθαο 3) νη εθπαηδεπηηθνί ζπλνιηθά θάλεθε λα ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη (κ.ν.>3,50) κε ηελ επάξθεηα ησλ ρώξσλ όπνπ πινπνηήζεθαλ ηα ζεκηλάξηα (βαζκνινγήζεθαλ κε κ.ν. 3,56), κε εμαίξεζε ηνλ εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθώλ ελνηήησλ (βαζκνινγήζεθαλ κε κ.ν. 3.49). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όκσο όηη αλ δνύκε μερσξηζηά ηηο βαζκνινγίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ παξαθνινύζεζαλ ηα ζεκηλάξηα ζην Βόιν, όπνπ νη ρώξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηα ακθηζέαηξα θαη νη αίζνπζεο ζην θηίξην Παπαζηξάηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ηόηε νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα είλαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη ηόζν κε ηελ επάξθεηα (κ.ν. 4) όζν θαη κε ηνλ εμνπιηζκό ησλ ρώξσλ (κ.ν. 3,95). Όζνλ αθνξά ζηελ θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ ηόζν ζηελ Αζήλα (κ.ν. 3,53), όζν θαη ζην Βόιν (κ.ν. 3,73), νη εθπαηδεπηηθνί θάλεθαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη (κ.ν.>3,50). Πίνακαρ 4: Αξιολόγηζη ηηρ γπαμμαηειακήρ ςποζηήπιξηρ ηος έπγος ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 3,53 3,91 3,74 ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ 3,29 3,55 3,44 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 3,06 3,45 3,28 ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2,88 3,55 3,26 Πεξλώληαο ζηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ ζεκηλαξίσλ (Πίλαθαο 4) ζπλνιηθά νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα δήισζαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη (κ.ν.>3,50) από ηε ζπκπεξηθνξά (κ.ν. 3,74) ηεο γξακκαηείαο θαη ζηηο δύν πόιεηο, αιιά ιηγόηεξν ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ηαρύηεηα αληαπόθξηζεο ζηα αηηήκαηά ηνπο (κ.ν 3,44), ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη δηεπθξηλήζεσλ (κ.ν. 3,28) θαη ηελ ηήξεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο (κ.ν. 3,26). Πίνακαρ 5: Αξιολόγηζη ηος πεπιεσομένος θεμαηολογίαρ ηων ζεμιναπίων ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΛΤΦΗ ΓΝΧΣΙΚΧΝ 3,23 2,05 2,53 ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 14

15 ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 3,00 3,18 3,11 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΝΔΧΝ ΓΝΧΔΧΝ 3,81 4,00 3,92 ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΝΔΧΝ ΓΝΧΔΧΝ 3,56 3,64 3,61 ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 3,44 3,82 3,66 ΓΙΑΓΟΥΙΚΟΣΗΣΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 3,25 3,23 3,24 ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΙ ΠΡΟΧΠΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 3,06 3,14 3,11 Όζνλ αθνξά ζην πεξηερόκελν-ζεκαηνινγία (Πίλαθαο 5) ζηα ζεκηλάξηα ηόζν νη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξαθνινπζνύζαλ ηα ζεκηλάξηα ζηελ Αζήλα, όζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξαθνινπζνύζαλ ηα ζεκηλάξηα ζην Βόιν δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη (κ.ν. 2,53) από ηελ θάιπςε ησλ γλσζηηθώλ πεξηνρώλ. Παξάιιεια δήισζαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ παξνπζίαζε λέσλ γλώζεσλ, απόςεσλ, πξνζεγγίζεσλ θαη ζεσξηώλ (κ.ν. 3,92) κέζα από ηα ζεκηλάξηα, θαζώο θαη από ηε ρξεζηκόηεηα απηώλ (κ.ν. 3,61). Ηθαλνπνηεηηθόο ήηαλ ζύκθσλα κε ηνπ επηκνξθνύκελνπο θαη ν ρξόλνο γηα ηελ αλάπηπμή ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ (κ.ν. 3,66), αιιά ζα ήζειαλ λα είρε δνζεί πεξηζζόηεξε πξνζνρή ζηε δηαδνρηθόηεηα, ηεξάξρεζε θαη ζπλνρή ηεο παξνπζίαζήο ηνπο (κ.ν. 3,24). Δπηπιένλ ε ζύλδεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ησλ πξνζθεξώκελσλ γλώζεσλ ζεσξήζεθε ειιηπήο (κ.ν. 3,11) αθνύ νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξνηηκνύζαλ πεξηζζόηεξε πξαθηηθή εμάζθεζε. ε απηό ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ εθπαηδεπηηθνί αδηόξηζηνη πνπ δελ είραλ δνπιέςεη πνηέ κε καζεηέο επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ, αιιά θαη πσο, ιόγσ ησλ παξαπάλσ ηδηαηηεξνηήησλ δελ ήηαλ δπλαηή ε πξαθηηθή άζθεζε πνπ ηόζν πνιύ επηζπκνύζαλ νη επηκνξθνύκελνη. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 15

16 Πίνακαρ 6: Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού ςλικού ΤΛΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΒΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΔΠΑΡΚΔΙΑ 3,53 3,41 3,46 ΑΦΗΝΔΙΑ 3,47 3,32 3,38 ΤΝΑΦΔΙΑ 3,59 3,68 3,64 ΠΟΙΟΣΗΣΑ 3,76 3,91 3,85 ΔΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΑΓΟΗ 3,88 4,10 4,00 Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη θάλεθαλ όινη νη ζπκκεηέρνληεο θαη όζνλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό (Πίλαθαο 6) πνπ ηνπο δόζεθε ηόζν ζε έληππε όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Αλαιπηηθά, ζεώξεζαλ όηη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ήηαλ επαξθέο (κ.ν. 3,46) θαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ησλ ζεκηλαξίσλ (κ.ν. 3,64), δειαδή κε ηελ Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ζην ρνιείν, αιιά ζα ήζειαλ λα είλαη γξακκέλν κε πεξηζζόηεξε ζαθήλεηα (κ.ν. 3,38). Πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεκέλνη θάλεθαλ νη επηκνξθνύκελνη από ηελ πνηόηεηα (κ.ν. 3,85) ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, αιιά θαη από ην ρξόλν παξάδνζήο ηνπ (κ.ν. 4,00). Πίνακαρ 7: Αξιολόγηζη ηηρ εποπηείαρ καηά ηη διάπκεια ηηρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ ΕΠΟΠΣΕ ΔΝΗΜΔΡΧΗ 4,46 ΣΗΡΙΞΗ/ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ 4,38 ΣΗΡΗΗ ΔΠΑΦΧΝ 4,32 ΟΡΓΑΝΧΗ ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ 4,16 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο νη εθπαηδεπηηθνί παξαθνινπζνύληαλ από ηνπο επόπηεο κε ηνπο νπνίνπο είραλ ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο ηειεθπαίδεπζεο. Ο θάζε ζπκκεηέρνληαο είρε έλαλ κόλν επόπηε ζηνλ νπνίν έπξεπε λα παξαδίδεη ηηο εξγαζίεο πνπ ήηαλ ππνρξεσηηθέο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ απόθηεζε ηεο βεβαίσζεο. Έηζη ν θάζε εθπαηδεπηηθόο θιήζεθε λα αμηνινγήζεη κόλν ηνλ δηθό ηνπ επόπηε θαη όπσο θαίλεηαη θαη από ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 7 νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο επηκνξθνύκελνπο ήηαλ πνιύ επραξηζηεκέλνη ηόζν από ηελ ελεκέξσζε πνπ γηλόηαλ, ζύκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, έγθαηξα από ηνπο επόπηεο ηνπο (κ.ν. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 16

17 4,46) όζν θαη από ηελ ζηήξημε/αληαπόθξηζε πνπ δήισζαλ όηη ήηαλ επαξθήο (κ.ν. 4,38). Σν ίδην επραξηζηεκέλνη ήηαλ νη ζπκκεηέρνληεο από ηελ ηήξεζε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ (κ.ν. 4,32) θαζώο θαη από ηελ νξγάλσζε ησλ ζπλαληήζεσλ αλαηξνθνδόηεζεο (κ.ν. 4,16). Πίνακαρ 8: Αξιολόγηζη ηων ειζηγηηών ζηη θεωπηηική καηάπηιζη ΕΙΗΓΗΣΕ ΓΝΧΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 4,23 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 3,96 ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 4,09 ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 4,36 Σέινο νη επηκνξθνύκελνη θάλεθαλ πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη από ηνπο εηζεγεηέο ζηε δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ζε όια ηα επίπεδα (Πίλαθαο 8). Αλαιπηηθά ζεώξεζαλ όηη ζην ζύλνιό ηνπο νη εηζεγεηέο είραλ πνιύ θαιή γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο (κ.ν. 4,23), δηέζεηαλ θαιή δηδαθηηθή θαη επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα (κ.ν. 3,96), ήηαλ θαιά νξγαλσκέλνη θαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηε δηδαζθαιία (κ.ν. 4,09) θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ήηαλ ε πξέπνπζα (κ.ν 4,36). ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 17

18 5. ΠΟΡΙΜΑΣΑ / ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ Μειεηώληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο κπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο παξαθάησ δηαπηζηώζεηο γηα ην πξόγξακκα «Διαπολιηιζμική Εκπαίδεσζη και Θεηικές- Ανθρωπιζηικές Επιζηήμες ζηο τολείο». Καηαξρήλ, νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ ζεκηλαξίνπ θάλεθε λα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ. Ζ ζεκαηνινγία πεξηειάκβαλε κηα ζεηξά από ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δηαπνιηηηζκηθόηεηα ζην ζρνιείν θαζώο θαη ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θύθινπο. Οη εξγαζίεο, πνπ επηιέρηεθαλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη βαζίζηεθαλ ζηηο πξνηεηλόκελεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 3.2, απέδεημαλ ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηα ζύγρξνλα ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθόηεηαο ελώ ε πνηόηεηα ησλ εξγαζηώλ αμηνινγήζεθε σο άξηζηε. Παξάιιεια, ζηελ παξαπάλσ αμηνιόγεζε (βιέπε Πίλαθα 5) νη επηκνξθνύκελνη ζεώξεζαλ όηη ζα πξνηηκνύζαλ πεξηζζόηεξε πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιηθό ρώξν γεγνλόο όκσο πνπ δελ ήηαλ νξγαλσηηθά εθηθηό ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο ζεκηλαξίνπ. Παξόια απηά, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο εξγαζηώλ, ππήξμε ζύλδεζε/ζπζρέηηζε από ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε θάπνηνπ είδνπο πξαθηηθή εμάζθεζε. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ βησκαηηθά εξγαζηήξηα θαζώο θαη κηα πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνύ ησλ εξγαζηώλ κε παξαδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζύλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο. Όζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ ζεκηλαξίνπ, νη επηκνξθνύκελνη θάλεθαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη θαη ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ πνηόηεηα ηνπ πιηθνύ γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη ην πςειό επίπεδν παξνρήο γλώζεσλ από ηνπο εηζεγεηέο θαη επόπηεο ηνπ ζεκηλαξίνπ. Σέινο, ζα κπνξνύζε λα εηπσζεί όηη ε έθβαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ πνιύ ζεηηθή γηα ηνπο επηκνξθνύκελνπο νη νπνίνη δήισζαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο ππεξεζίεο, ηε ζεκαηνινγία-πεξηερόκελν, ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Παξάιιεια, ην ζεκηλάξην θξίζεθε εμαηξεηηθά επηηπρέο θαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε δηδαζθαιία θαη επνπηεία ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη νη νπνίνη ζεώξεζαλ επηηπρή ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ πνπ πξνέθπςαλ κε ην ηέινο ηνπ ζεκηλαξίνπ. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 18

19 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Δπυηημαηολόγιο Αξιολόγηζηρ. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ Διαπολιηιζμική Εκπαίδεσζη καιι Ανθρωπιζηικές-Θεηικές Επιζηήμες ζηο τολείο Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Δ Μ Ι Ν ΑΡ Ι Ο Τ Κπθιώζηε ηελ πόιε ζηελ νπνία παξαθνινπζήζαηε ην ζεκηλάξην: ΒΟΛΟ ΑΘΗΝΑ Αμηνινγήζηε ηα παξαθάησ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην ζεκηλάξην (θπθιώζηε ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζή ζαο). 1=καθόλος, 2=ελάσιζηα, 3=λίγο, 4=πολύ, 5=απόλςηα Α. ΥΩΡΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ Δπάξθεηα ρώξνπ επηκόξθσζεο Καζαξηόηεηα ρώξνπ επηκόξθσζεο Δπάξθεηα θαη πνηόηεηα εμνπιηζκνύ Β. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά Σαρύηεηα αληαπόθξηζεο ζηα αηηήκαηά ζαο Παξνρή πιεξνθνξηώλ/ δηεπθξηλίζεσλ Σήξεζε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο Γ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΣΑ ΔΜΙΝΑΡΙΑ Κάιπςε ησλ γλσζηηθώλ πεξηνρώλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ύλδεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε Παξνπζίαζε λέσλ γλώζεσλ, απόςεσλ, πξνζεγγίζεσλ θαη ζεσξηώλ Υξεζηκόηεηα λέσλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ Δπάξθεηα ρξόλνπ αλάπηπμεο επηκέξνπο ζεκαηηθώλ ελνηήησλ Γηαδνρηθόηεηα, ηεξάξρεζε θαη ζπλνρή ζεκαηηθώλ ελνηήησλ Αληαπόθξηζε παξερόκελσλ πιεξνθνξηώλ ζηηο πξνζσπηθέο ζαο αλάγθεο Γ. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ Δπάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αθήλεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πλάθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ην αληηθείκελν ηεο επηκόξθσζεο Πνηόηεηα εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ Έγθαηξε παξάδνζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 19

20 Γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ Γηδαθηηθή θαη επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα Οξγάλσζε & πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά Έγθαηξε ελεκέξσζε Δπαξθήο ζηήξημε / αληαπόθξηζε Σήξεζε θαζνξηζκέλσλ επαθώλ Οξγάλσζε ζπλάληεζεο / ζπλαληήζεσλ ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ 3498 Δ. ΔΠΟΠΣΔΙΑ (αξιολογήζηε ΜΟΝΟ ηον επόπηη ζαρ) Αξβαλίηε Δπγελία Γαθέξκνο Μαλόιεο Μάγνο Κσλζηαληίλνο Νηθνιάνπ Γεώξγηνο ηαζνπνύινπ Υαξά ηάκνπ Αλαζηαζία Περηειίδεο Ησάλλεο Υξνλάθε Άλλα Σ. ΔΙΗΓΗΣΔ (αξιολογήζηε ΜΟΝΟ ηοςρ ειζηγηηέρ πος παπακολοςθήζαηε) Αξβαλίηε Δπγελία Βαβνπγπηόο Γηνλύζηνο Γαθέξκνο Μαλόιεο Γήκνπ Παζράιεο Εώληνπ Υξηζηίλα Καξαζαββίδεο Ζιίαο Καζίκε Υξύζα Κνιέδα Δπγελία Κνληνγηάλλε Άιθεζηηο Καξαγεσξγίνπ-Short Ρέα-Αξγπξώ Λάκληαο Κσλζηαληίλνο Μάγνο Κσλζηαληίλνο Μαξθάθε Δπαγγειία Νάθνπ Δηξήλε Νηθνιαθάθε Μαξία Νηθνιάνπ Γεώξγηνο Περηειίδεο Ησάλλεο Ρεληεηδή Μαξία θνξδνύιεο Κσλζηαληίλνο ηαζνπνύινπ Υαξά ηάκνπ Αλαζηαζία Υξνλάθε Άλλα ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 20

21 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Παποςζιολόγιο Παπακολούθηζηρ εμιναπίος. Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Παιδαγυγικό Σμήμα Πποζσολικήρ Δκπαίδεςζηρ Ένυζη Δλλήνυν Φςζικών ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟ Κςπιακή, α/α 1 ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ 1 η ΔΙΑΛΕΞΗ 2 η ΔΙΑΛΕΞΗ 3 η ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 21

22 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: Βεβαιώζειρ Ολοκλήπυζηρ εμιναπίος. Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Παιδαγυγικό Σμήμα Πποζσολικήρ Δκπαίδεςζηρ Β ε β α ί υ ζ η Ο/Ζ..νινθιήξσζε εηήζην ζεκηλάξην εμεηδίθεπζεο ζηελ «Γιαπολιηιζμική Δκπαίδεςζη και Θεηικέρ Ανθπυπιζηικέρ Δπιζηήμερ ζηο σολείο», δηάξθεηαο 300 σξώλ, ην νπνίν πινπνηήζεθε από ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαιίαο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο , ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ. Ο Πξόεδξνο ηνπ Π.Σ.Π.Δ. Ζ Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε Αλαγλσζηόπνπινο Βαζίιεηνο Υξνλάθε Άλλα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή)

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερικανόηηηερ) ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ (Σίηλοι) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παποςζίαζη Σηοισείων ηος Ππογπάμμαηορ «Εκπαίδευζη παλιννοζηούνηων και αλλοδαπών μαθηηών» για ηην πεπίοδο 2002-2004

Παποςζίαζη Σηοισείων ηος Ππογπάμμαηορ «Εκπαίδευζη παλιννοζηούνηων και αλλοδαπών μαθηηών» για ηην πεπίοδο 2002-2004 Παποςζίαζη Σηοισείων ηος Ππογπάμμαηορ «Εκπαίδευζη παλιννοζηούνηων και αλλοδαπών μαθηηών» για ηην πεπίοδο 2002-2004 Επιζηημονικόρ/οί ςπεύθςνορ/οι: Θεόδσξνο Παπαθσλζηαληίλνπ, Καζεγεηήο Παηδαγσγηθήο ηνπ Δζληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΙ ΙΥΤΔ ΣΙ ΘΑ ΙΥΤΔΙ ειίδα 1 από 8 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Η Α Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ απνηειεί ηάμε απνθιεηζηηθά γεληθήο παηδείαο, ζηελ νπνία εθαξκόδεηαη πξόγξακκα καζεκάηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα