ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ»"

Transcript

1 Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Παιδαγυγικό Σμήμα Πποζσολικήρ Δκπαίδεςζηρ Ένυζη Δλλήνυν Φςζικών ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ» Φοπέαρ Τλοποίηζηρ: Παιδαγωγικό Σμήμα Προζτολικής Εκπαίδεσζης Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίας Δπιζηημονικώρ Τπεύθςνη: Υρονάκη Άννα Αναπληρώηρια Καθηγήηρια ΠΣΠΕ Μαθημαηική Εκπαίδεσζη& Ανοιτηές Σετνολογίες Μάθηζης Κυδικόρ έπγος: 3498

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 3 1. θνπηκόηεηα 4 2. ηόρνη 5 3. Τινπνίεζε Πξνγξάκκαηνο Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Θεκαηηθέο Δλόηεηεο Πιαηθόξκα ηειεθπαίδεπζεο Οινθιήξσζε ππνρξεώζεσλ από ηνπο επηκνξθνύκελνπο Αμηνιόγεζε Πξνγξάκκαηνο Πνξίζκαηα / Γηαπηζηώζεηο 18 Παξάξηεκα Η 19 Παξάξηεκα ΗΗ 21 Παξάξηεκα ΗΗΗ 22 ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 2

3 ΔΙΑΓΩΓΗ Μεηά από αίηεκα ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθώλ (ΔΔΦ) ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΣΠΔ) ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαιίαο αλέιαβε ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο επιμόπθυζηρ 300 υπών, γηα εθπαηδεπηηθνύο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηίηιν «Διαπολιηιζμική Εκπαίδεσζη και Θεηικές-Ανθρωπιζηικές Επιζηήμες ζηο τολείο». Σν πξόγξακκα πινπνηήζεθε από ηνλ Ηαλνπάξην 2007 έσο ηνλ Ηνύλην 2007 ζηνπο ρώξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ηνπο επηιεγκέλνπο ρώξνπο ηεο ΔΔΦ ζηελ Αζήλα, θαζώο θαη κε ηειεθπαίδεπζε. Σα καζήκαηα πξαγκαηνπνηνύληαλ άββαην θαη Κπξηαθή γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε ζεκαηνινγία θάιπςε όλο ηο θάζμα ηηρ διαπολιηιζμικήρ εκπαίδεςζηρ δίλνληαο ζηνπο επηκνξθνύκελνπο ηα απαξαίηεηα εθόδηα γηα ηε δηδαζθαιία ζε πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί παξέιαβαλ εθηελή θάκελο ςλικού και εκπαιδεςηικό ςλικό ζε ηλεκηπονική μοπθή θαη κε ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέδσζαλ εξγαζία ζρεηηθή κε ηελ ύιε ηνπ θαθέινπ θαη ηε ζεκαηνινγία ησλ εηζεγήζεσλ πνπ παξαθνινύζεζαλ. Ο αξηζκόο ησλ επυθελούμενυν εκπαιδεςηικών πνπ ζπκκεηείραλ ζην έξγν είλαη 165. Από απηνύο νη πεξηζζόηεξνη ήηαλ γςναίκερ (114), ελώ νη άνηπερ πνπ παξαθνινύζεζαλ ηα ζεκηλάξηα ήηαλ κόιηο 51. Ζ θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλά πόιε (Αζήλα, Βόινο) ζηελ νπνία παξαθνινύζεζαλ ηα ζεκηλάξηα θαίλεηαη ζηνλ πίνακα 1. Πίνακαρ 1: Δπιμοπθούμενοι εκπαιδεςηικοί ανά πόλη Πόλη Άνηπερ Γςναίκερ ύνολο Αζήλα Βόινο ύνολο Σέινο, ην έξγν αξιολογήθηκε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο κε εηδηθά εξσηεκαηνιόγηα πνπ δηακνξθώζεθαλ εηδηθά γηα απηό ην ζθνπό (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η). ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 3

4 1. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ Σν Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ην κνλαδηθό ζηνλ Διιεληθό ρώξν πνπ παξέρεη παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό αληηθείκελν θαη ε δηεύξπλζε ηνπ ξόινπ ηνπ δηα κέζνπ ηνπ έξγνπ «Διαπολιηιζμική Εκπαίδεσζη και Θεηικές-Ανθρωπιζηικές Επιζηήμες ζηο τολείο» ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ καηάπηιζη ηυν εκπαιδεςηικών πνπ ζα θιεζνύλ λα δηδάμνπλ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Μέζα από ηα ζεκηλάξηα εληζρύνληαη ζεκαληηθά νη εμπειρίες ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ γύξσ από ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε ηόζν καζεηώλ πνπ αλήθνπλ ζε θνηλσληθά επάισηεο νκάδεο, όζν θαη καζεηώλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο (καζεηέο νκνγελείο, κεηνλνηηθνί, ηζηγγαλόπαηδεο, αιινδαπνί) θαη ε αναγνώριζη ηων δσζκολιών πνπ αληηκεησπίδνπλ ζ απηνύο ηνπο ηνκείο θαη θαηά απηό ηνλ ηξόπν ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία θαη ε δπλαηόηεηα λα γίλνπλ πην αποηελεζμαηικοί ζηις παρεμβάζεις ηοσς θαη ζηελ εξγαζία ηνπο ζ απηό ην ρώξν. Παξάιιεια ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθή βνήζεηα ζε απηνύο καζεηέο/ηξηεο θαη λα ππνζηεξίδνπλ έηζη ην δικαίυμά ηοςρ για μόπθυζη αιιά θαη αξγόηεξα γηα εξγαζία θαη κοινυνική αποδοσή. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 4

5 2. ΣΟΥΟΙ Οη ζηόρνη πνπ είραλ ηεζεί από ηε ζρεδίαζε ηνπ έξγνπ θαη επηηεύρζεθαλ κε ηελ πινπνίεζή ηνπ είλαη νη αθόινπζνη: Καηαπηίζθηκε έλαο ηθαλόο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έηζη ώζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηηο παξεκβάζεηο ηνπο θαη ζηελ εξγαζία ηνπο ζηα δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν. Αναπηύσθηκε η ικανόηηηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηαθνξεηηθνί καζεηέο έηζη ώζηε λα είλαη έηνηκνη λα ηνπο θαηεπζύλνπλ ζηα θαηάιιεια δηαγλσζηηθά θέληξα, αιιά θαη λα κπνξέζνπλ λα ζπλεξγαζηνύλ ηόζν κε ηα θέληξα δηάγλσζεο, όζν θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα λα εθαξκόζνπλ πξνζαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο θαηάιιεια γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. Αναπηύσθηκαν πλαίζια ζςνεπγαζίαρ κεηαμύ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη άιισλ θνξέσλ κε ζθνπό ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αιιά θαη ηελ κειινληηθή δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ησλ παηδηώλ πνπ αλήθνπλ ζε επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο ζηελ εθπαίδεπζε. Γεκηνπξγήζεθε ζεηξά ειεθηξνληθώλ καζεκάησλ ζην πιαίζην ηεο ηειεθπαίδεπζεο γηα ηε διάσςζη ηηρ ενημέπυζηρ ζηα ελδηαθεξόκελα κέξε. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 5

6 3. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 3.1. Γομή ηος Ππογπάμμαηορ Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 300 ώξεο, νη νπνίεο αθνξνύζαλ ζηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε από απόζηαζε, όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην νξγαλόγξακκα πνπ αθνινπζεί: εμινάπια (300 ώξεο) Θευπηηική Καηάπηιζη (170 ώξεο) Βιυμαηικά Δπγαζηήπια (20 ώξεο) Δπεςνηηική Δπγαζία (120 ώξεο) Δπιηόπιερ ςνανηήζειρ Δξ Αποζηάζευρ Σηλεκπαίδεςζη Οη ηξόπνη ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ αληίζηνηρα νη εμήο δύν: 1. κε επηηόπηεο ζπλαληήζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη επνπηώλ ζπλεξγαηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 2. κε εμ απνζηάζεσο ηειεθπαίδεπζε. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 6

7 3.2. Θεμαηικέρ Δνόηηηερ Ζ ζεκαηνινγία, νη ώξεο δηδαζθαιίαο θαη νη δηδάζθνληεο ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα: Πίνακαρ 2: Θεμαηικέρ Δνόηηηερ Θεωπηηικήρ Καηάπηιζηρ Α/Α Δνόηηηερ Ώπερ Γιδάζκονηερ 1 Δηεξόηεηεο, Δπηζηήκεο, Δθπαίδεπζε 20 Υξνλάθε Α. 2 3 Βαζηθά δεηήκαηα ηεο νξγάλσζεο ηνπ εκηλαξίνπ Οξηνζέηεζε ελλνηώλ. Ννκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ Δθπαίδεπζε κεηνλνηηθώλ νκάδσλ ζην Γηεζλή θαη ζηνλ Διιεληθό ρώξν 11 Βαβνπγπηόο Γ. 20 Νηθνιάνπ Γ. 4 Γηγισζζία θαη Δθπαίδεπζε 20 ηάκνπ Α. 5 Μεηνλόηεηεο θαη Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 2 πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε. Κνληνγηάλλε Α. Εώληνπ Υ. 6 Βησκαηηθά εξγαζηήξηα: Ζ άιιε όρζε 20 Καξαγεσξγίνπ-Short Ρ. 7 ρνιηθή Έληαμε, Παγθνζκηνπνίεζε θαη Δθπαίδεπζε 8 Λάκληαο Κ. Νηθνιαθάθε Μ. 8 Θεσξίεο Μάζεζεο θαη Σάζεηο Παηδαγσγηθνύ ρεδηαζκνύ 20 Καξαζαββίδεο Ζ. 9 Δθπαίδεπζε θαη Σζηγγαλόπαηδα 25 Γαθεξκάθεο Μ. 10 Δθπαίδεπζε θαη Δζληθέο Μεηνλόηεηεο 30 Μάγνο Κ. Γήκνπ Π. 11 Δθπαίδεπζε θαη Παιηλνζηνύληεο/ Έιιελεο Γηαζπνξάο 15 Καζίκε Υ. 12 Δθπαίδεπζε θαη Οηθνλνκηθνί Μεηαλάζηεο 30 Αξβαλίηε Δ. 13 Ραηζηζκόο θαη Αληίζηαζε ζην ρνιηθό Υώξν. Ζ κηθξνθνηλσληνινγία ηεο ηάμεο θαη 25 Περηειίδεο Η. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 7

8 ε (αλα) παξαγσγή εζληθηζκνύ θαη ξαηζηζκνύ. Δλαιιαθηηθέο Πξνηάζεηο Δζλνεπηζηήκεο θαη Δζλνκαζεκαηηθά - Δζλνκαζεκαηηθά θαη Πνιππνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε Παξεκβαηηθά Πξνγξάκκαηα γηα ηελ Δθπαίδεπζε παηδηώλ κεηνλνηηθώλ νκάδσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. Πξνγξάκκαηα γηα ηελ επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο. Κνηλσληθή Μειέηε ησλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Ζ πνιύ-πνιηηηζκηθόηεηα ησλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ: επηζηεκνινγία, θνπιηνύξα θαη ζρνιηθή γλώζε Δθπαηδεπηηθό Τιηθό γηα Πνιππνιηηηζκηθέο Οκάδεο 30 ηαζνπνύινπ Υ. 20 Μάγνο Κ. 8 Γήκνπ Π. 11 Ρεληεηδή Μ. 10 θνξδνύιεο Κ. 15 Νάθνπ Δ. 20 Παηδαγσγηθή ησλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ 5 Κνιέδα Μ Παηδαγσγηθή ησλ Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ Κνηλσληνγισζζία θαη Δπηζηεκνληθή γλώζε. Πνιηηηζκνί, Δπηζηήκεο θαη γιώζζεο Μνξθέο Δπηθνηλσλίαο ζε ηάμεηο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ 10 Νάθνπ Δ. 10 ηάκνπ Α. 20 Υξνλάθε Α. 24 ηξνγγπιό Σξαπέδη 20 πδήηεζε κε έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνύο 25 Παξνπζηάζεηο θαη Αμηνιόγεζε Δξγαζηώλ 20 Υξνλάθε Α. ηάκνπ Α. Περηειίδεο Η. Μάγνο Κ. θαη άιινη ζπλεξγάηεο Σν πεξηερόκελν ηεο ηειεθπαίδεπζεο δηαρσξίζηεθε ζε θαηεγνξίεο θαη πξνζαξκόζηεθε ζε ζρέζε κε ηηο εηδηθόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ. Έηζη δηακνξθώζεθαλ νη παξαθάησ ελόηεηεο: ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 8

9 1) Γιγλυζζία, Πολςγλυζζία και μαθηηεςόμενοι από εςάλυηερ κοινυνικά ομάδερ Γεκηνπξγία πξνθίι ησλ δίγισζζσλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζε κηα ηάμε Οη γισζζηθέο επηινγέο ησλ δίγισζζσλ καζεηώλ Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε δηγισζζία θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ επίδνζε ζε όια ηα καζήκαηα Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο εκπεηξίεο καζεηώλ-ηξησλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο από επάισηα θνηλσληθέο νκάδεο Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ ή/θαη ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζε κηα πνιπγισζζηθή ηάμε πνιπγισζζηθέο ηάμεηο θαη ζεηηθέο επηζηήκεο Ζ εθπαίδεπζε δίγισζζσλ καζεηώλ ή/θαη ελειίθσλ κε θαηαγσγή από επάισηε νκάδα θαη κε δηαθνξεηηθή από ηελ θπξίαξρε εζλνπνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα 2) Ανηιλήτειρ και ζηάζειρ εκπαιδεςηικών για θέμαηα όπυρ: Γηγισζζία,ην ειιεληθό ζρνιείν θαη ε επίδνζε ησλ καζεηώλ-ηξηώλ Ραηζηζκόο, εζληθηζκόο θαη ην ειιεληθό ζρνιείν Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ σο θνξέα θνηλσληθήο αιιαγήο ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία Θξεζθεπηηθή αγσγή, δηαπνιηζηηκηθή εθπαίδεπζε θαη ειιεληθό ζρνιείν Οη επηκέξνπο κεηνλνηηθέο νκάδεο θαη ηδηαίηεξα ε νκάδα αηόκσλ κε Ρόκηθε πξνέιεπζε 3) Ανάλςζη κειμένυν για θέμαηα όπυρ: Δζλνθεληξηζκόο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδα θαη δεκνθξαηηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε Δζλνθεληξηζκόο θαη έκθπιεο δηαζηάζεηο ζηα εγρεηξίδηα αλζξσπηζηηθώλ ή/θαη ζεηηθώλ επηζηεκώλ Δμέηαζε ηνπ ησξηλνύ βηβιίνπ ηεο ηζηνξίαο θαη ζύγθξηζε κε ην παιαηό ή κε αληίζηνηρα εγρεηξίδηα άιισλ επξσπαηθώλ θξαηώλ Αλάιπζε πνιηηηθώλ εθεκεξίδσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ζπδήηεζεο γύξσ από ην θαηλνύξγην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο Πνδόζθαηξν θαη εζληθηζκόο ζηηο θαζεκεξηλέο πνιηηηθέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνπο ηζηγγάλνπο ζηηο εθεκεξίδεο 4) Γιγλυζζία, εκπαίδεςζη και επιζηημονικοί λόγοι Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε γισζζηθή λόξκα θαη ηε γισζζηθή εηεξνγέλεηα Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ ή/θαη ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζε κηα πνιπγισζζηθή ηάμε πνιπγισζζηθέο ηάμεηο θαη ζεηηθέο επηζηήκεο Ο επηζηεκνληθόο ιόγνο θαη νη αληζόηεηεο ζηελ πξόζβαζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 9

10 Ο επηζηεκνληθόο ιόγνο θαη ην πξόβιεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ 5) Η κοςληούπα ηάξηρ Ραηζηζκόο, θνπιηνύξα ηάμεο, θξπθό αλαιπηηθό πξόγξακκα, θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο Ζ θνπιηνύξα ηάμεο ησλ καζεκαηηθώλ θαη ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ Ζ θνπιηνύξα ηάμεο ζε καζήκαηα ζεηηθήο/αλζξσπηζηηθήο θαηεύζπλζεο 6) Παιδαγυγικέρ Παπεμβάζειρ ρεδηαζκόο δηαπνιηηηζκηθήο παξέκβαζεο κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ή ηε ζπδήηεζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ζην ξαηζηζκό ρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ζηόρν ηε δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ (π.ρ. θείκελα, εηθόλεο, αθίζεο, ειεθηξνληθό πιηθό...θιπ) ρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηνλ θνηλσληθό θαη εζηθό ξόιν ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ Πσο ζα ζρεδηάδαηε έλα κάζεκα γηα ην ξαηζηζκό κε βάζε έλα παξακύζη (π.ρ. Tahar Ben Jelloun-ν ξαηζηζκόο όπσο ηνλ εμήγεζα ζηε θόξε κνπ, θαη Louis Sepulveda Ζ ηζηνξία ηνπ γιάξνπ πνπ έκαζε ζ έλα γιάξν λα πεηάεη) Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε δεηεκάησλ δηαπνιηηηζκηθνύ ελδηαθέξνληνο κέζα από ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 7) Δκπαιδεςηική πολιηική και Θεζμικό πλαίζιο ηαηηζηηθή απνηύπσζε ηνπ πνιππνιηηηζκνύ ζηελ Διιάδα Κξηηηθή αλάιπζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ζηε βάζε εθπαηδεπηηθώλ ζηξαηεγηθώλ Οξγάλσζε επηρεηξεκαηνινγίαο κηαο δεκόζηαο ζπδήηεζεο γηα ην ξόιν θαη ηελ αλαγθαηόηεηα παξνπζίαο ησλ νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα Δμέιημε ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 10

11 3.3. Πλαηθόπμα ηηλεκπαίδεςζηρ Ακέζσο κεηά ηε ιήμε ησλ ζεκηλαξίσλ έλαξμεο μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο ηειεθπαίδεπζεο ζην δηαδίθηπν, κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθπαίδεπζε από απόζηαζε θαζώο θαη κέξνο ηεο επίβιεςεο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο παξείρε ηηο παξαθάησ δπλαηόηεηεο: δηαρείξηζε ινγαξηαζκώλ γηα ηνπο ρξήζηεο, είηε είλαη εθπαηδεπόκελνη είηε εθπαηδεπηέο κεραληζκνύο πξόζβαζεο ηνπ πιηθνύ ην νπνίν βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζε εηδηθό ρώξν ηνπ δηαδηθηύνπ ην πιηθό κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θείκελα, παξνπζηάζεηο, video θαη άιιεο εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθνξήζεηο επηθνηλσλία ε νπνία κπνξεί λα γίλεη α) κε ηε ρξήζε πίλαθα αλαθνίλσζεο/ζπδήηεζεο (bulletin board), κε ρξήζε ζύγρξνλεο ζπλνκηιίαο (chat), κε ηελ ελζσκαησκέλε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ( ) H πιαηθόξκα απηή παξείρε θσδηθνύο θαη δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζηνπο δηδάζθνληεο θαη ζηηο δηδάζθνπζεο. Απηνί κε ηε βνήζεηα θαη ηελ επίβιεςε ηνπ δηαρεηξηζηή (administrator/moderator) εηζήγαγαλ ηα κέξε ησλ εηζεγήζεσλ ηνπο (πιηθό, αξρεία παξνπζίαζεο, video, θιπ) ζην ήδε ζρεδηαζκέλν πεξηβάιινλ ηεο πιαηθόξκαο. Αλάινγα κε ηα κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηνύληαλ (εηζεγήζεηο, εξγαζίεο, αλάδξαζε, θιπ) δίλνληαλ θαη ηα αλάινγα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζηνπο εθπαηδεπηέο ζε ππεξεζίεο ηεο πιαηθόξκαο. Κάζε επηκνξθνύκελνο-ε επίζεο δηέζεηε έλα θσδηθό πξόζβαζεο, θαη αλάινγα δηθαηώκαηα ρξήζεο. πγθεθξηκέλα, δηλόηαλ δηθαίσκα πξόζβαζεο ζην πιηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη ζε άιιεο πεγέο (π.ρ. πιηθό γεληθήο επηκόξθσζεο ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο), αληαιιαγήο κελπκάησλ, δεκηνπξγίαο πξνζσπηθνύ ρώξνπ, αιιά θαη πξόζζεζεο θαη δηακεξηζκνύ δεδνκέλσλ (θεηκέλσλ εξγαζηώλ, άιισλ αξρείσλ, θιπ). ηνλ θνηλόρξεζην ρώξν αθόκε ππήξραλ ρξήζηκεο δηαζπλδέζεηο (links), ζειίδεο έξεπλαο (surveys), ρξήζηκν δηδαθηηθό πιηθό, ρώξνο αλάξηεζεο εξγαζηώλ, απνηειεζκάησλ, θαζώο θαη δηαξθήο βνήζεηα (online help). ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 11

12 ε όηη αθνξά ζηελ εθπόλεζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επόπηε εθπαηδεπηή θαη αθνξνύζε ζηε δηεξεύλεζε θαη αλάιπζε επηκέξνπο δεηεκάησλ δηαπνιηζηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζε πνηθίιεο πξαθηηθέο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθόηεηαο (ζρνιηθά εγρεηξίδηα, επηθνηλσλία ηάμεο, δηδαθηηθέο κέζνδνη θιπ). Οη επόπηεο εθπαηδεπηέο απηώλ ησλ εξγαζηώλ ήηαλ δηδάζθνληεο ηνπ ζεκηλαξίνπ κε εκπεηξία ηόζν ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζε κεζνδνινγίεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Οη επαθέο κεηαμύ επνπηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ έγηλαλ θπξίσο δηθηπαθά κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηειε-εθπαίδεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη επηηόπηα κεηά από ζπλελλόεζε Ολοκλήπυζη ςποσπεώζευν από ηοςρ επιμοπθούμενοςρ Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα γηα λα έρνπλ δηθαίσκα απόθηεζεο βεβαίσζεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ) έπξεπε: α. λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ ην 80% ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο (γη απηό ην ιόγν νη ζπκκεηέρνληεο ππέγξαθαλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλα παξνπζηνιόγηα πξηλ από θάζε δηάιεμε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ) β. λα έρνπλ παξνπζηάζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ ηελ πνξεία νινθιήξσζεο ηεο κίαο (1)εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (ζπιινγή δεδνκέλσλ, εθπόλεζε έξεπλαο, αλάιπζε δεδνκέλσλ έξεπλαο, θηι) πνπ ηνπο δεηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε γ. λα έρνπλ παξαδώζεη θαη παξνπζηάζεη έσο θαη ηε ιήμε ησλ ζεκηλαξίσλ ηελ ηειηθή ηνπο εξγαζία ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαη δ. λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 12

13 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Με ηε ιήμε ηνπ έξγνπ δόζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο εηδηθά επυηημαηολόγια αξιολόγηζηρ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η) πνπ δηακνξθώζεθαλ κε ζθνπό λα δώζνπλ νη εξσηεζέληεο ηελ πξνζσπηθή ηνπο εθηίκεζε γηα ην θαηά πόζν επηηεύρζεθαλ νη ζηόρνη ηεο επηκόξθσζεο, θαζώο θαη γηα ην αλ έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα εξσηεκαηνιόγηα πνπ επηζηξάθεζαλ ζπκπιεξσκέλα ήηαλ κόιηο 48, δειαδή κόλν ην 29,1% (Γξάθεκα 1) ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ αζρνιήζεθε κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζεκηλαξίσλ. Γπάθημα 1: Ποζοζηά εκπαιδεςηικών πος απάνηηζαν ζηο επωηημαηολόγιο ηηρ αξιολόγηζη. ΣΥΜΜΕΤΟΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 29,1% ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 70,9% Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ απάληεζαλ (Γξάθεκα 1) αλαιύζεθαλ κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 17 θαη έδσζαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: Πίνακαρ 3: Αξιολόγηζη ηων σώπων και ηος εξοπλιζμού ΥΩΡΟΙ ΑΘΗΝΑ ΒΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΔΠΑΡΚΔΙΑ 3 4 3,56 ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 13

14 ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 3,53 3,73 3,65 ΔΞΟΠΛΙΜΟ 2,88 3,95 3,42 ύκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Πίλαθαο 3) νη εθπαηδεπηηθνί ζπλνιηθά θάλεθε λα ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη (κ.ν.>3,50) κε ηελ επάξθεηα ησλ ρώξσλ όπνπ πινπνηήζεθαλ ηα ζεκηλάξηα (βαζκνινγήζεθαλ κε κ.ν. 3,56), κε εμαίξεζε ηνλ εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθώλ ελνηήησλ (βαζκνινγήζεθαλ κε κ.ν. 3.49). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όκσο όηη αλ δνύκε μερσξηζηά ηηο βαζκνινγίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ παξαθνινύζεζαλ ηα ζεκηλάξηα ζην Βόιν, όπνπ νη ρώξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηα ακθηζέαηξα θαη νη αίζνπζεο ζην θηίξην Παπαζηξάηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ηόηε νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα είλαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη ηόζν κε ηελ επάξθεηα (κ.ν. 4) όζν θαη κε ηνλ εμνπιηζκό ησλ ρώξσλ (κ.ν. 3,95). Όζνλ αθνξά ζηελ θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ ηόζν ζηελ Αζήλα (κ.ν. 3,53), όζν θαη ζην Βόιν (κ.ν. 3,73), νη εθπαηδεπηηθνί θάλεθαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη (κ.ν.>3,50). Πίνακαρ 4: Αξιολόγηζη ηηρ γπαμμαηειακήρ ςποζηήπιξηρ ηος έπγος ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 3,53 3,91 3,74 ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ 3,29 3,55 3,44 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 3,06 3,45 3,28 ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2,88 3,55 3,26 Πεξλώληαο ζηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ ζεκηλαξίσλ (Πίλαθαο 4) ζπλνιηθά νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα δήισζαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη (κ.ν.>3,50) από ηε ζπκπεξηθνξά (κ.ν. 3,74) ηεο γξακκαηείαο θαη ζηηο δύν πόιεηο, αιιά ιηγόηεξν ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ηαρύηεηα αληαπόθξηζεο ζηα αηηήκαηά ηνπο (κ.ν 3,44), ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη δηεπθξηλήζεσλ (κ.ν. 3,28) θαη ηελ ηήξεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο (κ.ν. 3,26). Πίνακαρ 5: Αξιολόγηζη ηος πεπιεσομένος θεμαηολογίαρ ηων ζεμιναπίων ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΛΤΦΗ ΓΝΧΣΙΚΧΝ 3,23 2,05 2,53 ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 14

15 ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 3,00 3,18 3,11 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΝΔΧΝ ΓΝΧΔΧΝ 3,81 4,00 3,92 ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΝΔΧΝ ΓΝΧΔΧΝ 3,56 3,64 3,61 ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 3,44 3,82 3,66 ΓΙΑΓΟΥΙΚΟΣΗΣΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 3,25 3,23 3,24 ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΙ ΠΡΟΧΠΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 3,06 3,14 3,11 Όζνλ αθνξά ζην πεξηερόκελν-ζεκαηνινγία (Πίλαθαο 5) ζηα ζεκηλάξηα ηόζν νη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξαθνινπζνύζαλ ηα ζεκηλάξηα ζηελ Αζήλα, όζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξαθνινπζνύζαλ ηα ζεκηλάξηα ζην Βόιν δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη (κ.ν. 2,53) από ηελ θάιπςε ησλ γλσζηηθώλ πεξηνρώλ. Παξάιιεια δήισζαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ παξνπζίαζε λέσλ γλώζεσλ, απόςεσλ, πξνζεγγίζεσλ θαη ζεσξηώλ (κ.ν. 3,92) κέζα από ηα ζεκηλάξηα, θαζώο θαη από ηε ρξεζηκόηεηα απηώλ (κ.ν. 3,61). Ηθαλνπνηεηηθόο ήηαλ ζύκθσλα κε ηνπ επηκνξθνύκελνπο θαη ν ρξόλνο γηα ηελ αλάπηπμή ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ (κ.ν. 3,66), αιιά ζα ήζειαλ λα είρε δνζεί πεξηζζόηεξε πξνζνρή ζηε δηαδνρηθόηεηα, ηεξάξρεζε θαη ζπλνρή ηεο παξνπζίαζήο ηνπο (κ.ν. 3,24). Δπηπιένλ ε ζύλδεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ησλ πξνζθεξώκελσλ γλώζεσλ ζεσξήζεθε ειιηπήο (κ.ν. 3,11) αθνύ νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξνηηκνύζαλ πεξηζζόηεξε πξαθηηθή εμάζθεζε. ε απηό ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ εθπαηδεπηηθνί αδηόξηζηνη πνπ δελ είραλ δνπιέςεη πνηέ κε καζεηέο επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ, αιιά θαη πσο, ιόγσ ησλ παξαπάλσ ηδηαηηεξνηήησλ δελ ήηαλ δπλαηή ε πξαθηηθή άζθεζε πνπ ηόζν πνιύ επηζπκνύζαλ νη επηκνξθνύκελνη. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 15

16 Πίνακαρ 6: Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού ςλικού ΤΛΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΒΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΔΠΑΡΚΔΙΑ 3,53 3,41 3,46 ΑΦΗΝΔΙΑ 3,47 3,32 3,38 ΤΝΑΦΔΙΑ 3,59 3,68 3,64 ΠΟΙΟΣΗΣΑ 3,76 3,91 3,85 ΔΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΑΓΟΗ 3,88 4,10 4,00 Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη θάλεθαλ όινη νη ζπκκεηέρνληεο θαη όζνλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό (Πίλαθαο 6) πνπ ηνπο δόζεθε ηόζν ζε έληππε όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Αλαιπηηθά, ζεώξεζαλ όηη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ήηαλ επαξθέο (κ.ν. 3,46) θαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ησλ ζεκηλαξίσλ (κ.ν. 3,64), δειαδή κε ηελ Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ζην ρνιείν, αιιά ζα ήζειαλ λα είλαη γξακκέλν κε πεξηζζόηεξε ζαθήλεηα (κ.ν. 3,38). Πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεκέλνη θάλεθαλ νη επηκνξθνύκελνη από ηελ πνηόηεηα (κ.ν. 3,85) ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, αιιά θαη από ην ρξόλν παξάδνζήο ηνπ (κ.ν. 4,00). Πίνακαρ 7: Αξιολόγηζη ηηρ εποπηείαρ καηά ηη διάπκεια ηηρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ ΕΠΟΠΣΕ ΔΝΗΜΔΡΧΗ 4,46 ΣΗΡΙΞΗ/ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ 4,38 ΣΗΡΗΗ ΔΠΑΦΧΝ 4,32 ΟΡΓΑΝΧΗ ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ 4,16 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο νη εθπαηδεπηηθνί παξαθνινπζνύληαλ από ηνπο επόπηεο κε ηνπο νπνίνπο είραλ ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο ηειεθπαίδεπζεο. Ο θάζε ζπκκεηέρνληαο είρε έλαλ κόλν επόπηε ζηνλ νπνίν έπξεπε λα παξαδίδεη ηηο εξγαζίεο πνπ ήηαλ ππνρξεσηηθέο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ απόθηεζε ηεο βεβαίσζεο. Έηζη ν θάζε εθπαηδεπηηθόο θιήζεθε λα αμηνινγήζεη κόλν ηνλ δηθό ηνπ επόπηε θαη όπσο θαίλεηαη θαη από ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 7 νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο επηκνξθνύκελνπο ήηαλ πνιύ επραξηζηεκέλνη ηόζν από ηελ ελεκέξσζε πνπ γηλόηαλ, ζύκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, έγθαηξα από ηνπο επόπηεο ηνπο (κ.ν. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 16

17 4,46) όζν θαη από ηελ ζηήξημε/αληαπόθξηζε πνπ δήισζαλ όηη ήηαλ επαξθήο (κ.ν. 4,38). Σν ίδην επραξηζηεκέλνη ήηαλ νη ζπκκεηέρνληεο από ηελ ηήξεζε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ (κ.ν. 4,32) θαζώο θαη από ηελ νξγάλσζε ησλ ζπλαληήζεσλ αλαηξνθνδόηεζεο (κ.ν. 4,16). Πίνακαρ 8: Αξιολόγηζη ηων ειζηγηηών ζηη θεωπηηική καηάπηιζη ΕΙΗΓΗΣΕ ΓΝΧΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 4,23 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 3,96 ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 4,09 ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 4,36 Σέινο νη επηκνξθνύκελνη θάλεθαλ πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη από ηνπο εηζεγεηέο ζηε δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ζε όια ηα επίπεδα (Πίλαθαο 8). Αλαιπηηθά ζεώξεζαλ όηη ζην ζύλνιό ηνπο νη εηζεγεηέο είραλ πνιύ θαιή γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο (κ.ν. 4,23), δηέζεηαλ θαιή δηδαθηηθή θαη επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα (κ.ν. 3,96), ήηαλ θαιά νξγαλσκέλνη θαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηε δηδαζθαιία (κ.ν. 4,09) θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ήηαλ ε πξέπνπζα (κ.ν 4,36). ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 17

18 5. ΠΟΡΙΜΑΣΑ / ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ Μειεηώληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο κπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο παξαθάησ δηαπηζηώζεηο γηα ην πξόγξακκα «Διαπολιηιζμική Εκπαίδεσζη και Θεηικές- Ανθρωπιζηικές Επιζηήμες ζηο τολείο». Καηαξρήλ, νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ ζεκηλαξίνπ θάλεθε λα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ. Ζ ζεκαηνινγία πεξηειάκβαλε κηα ζεηξά από ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δηαπνιηηηζκηθόηεηα ζην ζρνιείν θαζώο θαη ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θύθινπο. Οη εξγαζίεο, πνπ επηιέρηεθαλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη βαζίζηεθαλ ζηηο πξνηεηλόκελεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 3.2, απέδεημαλ ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηα ζύγρξνλα ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθόηεηαο ελώ ε πνηόηεηα ησλ εξγαζηώλ αμηνινγήζεθε σο άξηζηε. Παξάιιεια, ζηελ παξαπάλσ αμηνιόγεζε (βιέπε Πίλαθα 5) νη επηκνξθνύκελνη ζεώξεζαλ όηη ζα πξνηηκνύζαλ πεξηζζόηεξε πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιηθό ρώξν γεγνλόο όκσο πνπ δελ ήηαλ νξγαλσηηθά εθηθηό ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο ζεκηλαξίνπ. Παξόια απηά, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο εξγαζηώλ, ππήξμε ζύλδεζε/ζπζρέηηζε από ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε θάπνηνπ είδνπο πξαθηηθή εμάζθεζε. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ βησκαηηθά εξγαζηήξηα θαζώο θαη κηα πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνύ ησλ εξγαζηώλ κε παξαδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζύλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο. Όζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ ζεκηλαξίνπ, νη επηκνξθνύκελνη θάλεθαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη θαη ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ πνηόηεηα ηνπ πιηθνύ γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη ην πςειό επίπεδν παξνρήο γλώζεσλ από ηνπο εηζεγεηέο θαη επόπηεο ηνπ ζεκηλαξίνπ. Σέινο, ζα κπνξνύζε λα εηπσζεί όηη ε έθβαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ πνιύ ζεηηθή γηα ηνπο επηκνξθνύκελνπο νη νπνίνη δήισζαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο ππεξεζίεο, ηε ζεκαηνινγία-πεξηερόκελν, ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Παξάιιεια, ην ζεκηλάξην θξίζεθε εμαηξεηηθά επηηπρέο θαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε δηδαζθαιία θαη επνπηεία ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη νη νπνίνη ζεώξεζαλ επηηπρή ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ πνπ πξνέθπςαλ κε ην ηέινο ηνπ ζεκηλαξίνπ. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 18

19 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Δπυηημαηολόγιο Αξιολόγηζηρ. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ Διαπολιηιζμική Εκπαίδεσζη καιι Ανθρωπιζηικές-Θεηικές Επιζηήμες ζηο τολείο Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Δ Μ Ι Ν ΑΡ Ι Ο Τ Κπθιώζηε ηελ πόιε ζηελ νπνία παξαθνινπζήζαηε ην ζεκηλάξην: ΒΟΛΟ ΑΘΗΝΑ Αμηνινγήζηε ηα παξαθάησ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην ζεκηλάξην (θπθιώζηε ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζή ζαο). 1=καθόλος, 2=ελάσιζηα, 3=λίγο, 4=πολύ, 5=απόλςηα Α. ΥΩΡΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ Δπάξθεηα ρώξνπ επηκόξθσζεο Καζαξηόηεηα ρώξνπ επηκόξθσζεο Δπάξθεηα θαη πνηόηεηα εμνπιηζκνύ Β. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά Σαρύηεηα αληαπόθξηζεο ζηα αηηήκαηά ζαο Παξνρή πιεξνθνξηώλ/ δηεπθξηλίζεσλ Σήξεζε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο Γ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΣΑ ΔΜΙΝΑΡΙΑ Κάιπςε ησλ γλσζηηθώλ πεξηνρώλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ύλδεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε Παξνπζίαζε λέσλ γλώζεσλ, απόςεσλ, πξνζεγγίζεσλ θαη ζεσξηώλ Υξεζηκόηεηα λέσλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ Δπάξθεηα ρξόλνπ αλάπηπμεο επηκέξνπο ζεκαηηθώλ ελνηήησλ Γηαδνρηθόηεηα, ηεξάξρεζε θαη ζπλνρή ζεκαηηθώλ ελνηήησλ Αληαπόθξηζε παξερόκελσλ πιεξνθνξηώλ ζηηο πξνζσπηθέο ζαο αλάγθεο Γ. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ Δπάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αθήλεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πλάθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ην αληηθείκελν ηεο επηκόξθσζεο Πνηόηεηα εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ Έγθαηξε παξάδνζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 19

20 Γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ Γηδαθηηθή θαη επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα Οξγάλσζε & πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά Έγθαηξε ελεκέξσζε Δπαξθήο ζηήξημε / αληαπόθξηζε Σήξεζε θαζνξηζκέλσλ επαθώλ Οξγάλσζε ζπλάληεζεο / ζπλαληήζεσλ ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ 3498 Δ. ΔΠΟΠΣΔΙΑ (αξιολογήζηε ΜΟΝΟ ηον επόπηη ζαρ) Αξβαλίηε Δπγελία Γαθέξκνο Μαλόιεο Μάγνο Κσλζηαληίλνο Νηθνιάνπ Γεώξγηνο ηαζνπνύινπ Υαξά ηάκνπ Αλαζηαζία Περηειίδεο Ησάλλεο Υξνλάθε Άλλα Σ. ΔΙΗΓΗΣΔ (αξιολογήζηε ΜΟΝΟ ηοςρ ειζηγηηέρ πος παπακολοςθήζαηε) Αξβαλίηε Δπγελία Βαβνπγπηόο Γηνλύζηνο Γαθέξκνο Μαλόιεο Γήκνπ Παζράιεο Εώληνπ Υξηζηίλα Καξαζαββίδεο Ζιίαο Καζίκε Υξύζα Κνιέδα Δπγελία Κνληνγηάλλε Άιθεζηηο Καξαγεσξγίνπ-Short Ρέα-Αξγπξώ Λάκληαο Κσλζηαληίλνο Μάγνο Κσλζηαληίλνο Μαξθάθε Δπαγγειία Νάθνπ Δηξήλε Νηθνιαθάθε Μαξία Νηθνιάνπ Γεώξγηνο Περηειίδεο Ησάλλεο Ρεληεηδή Μαξία θνξδνύιεο Κσλζηαληίλνο ηαζνπνύινπ Υαξά ηάκνπ Αλαζηαζία Υξνλάθε Άλλα ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 20

21 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Παποςζιολόγιο Παπακολούθηζηρ εμιναπίος. Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Παιδαγυγικό Σμήμα Πποζσολικήρ Δκπαίδεςζηρ Ένυζη Δλλήνυν Φςζικών ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟ Κςπιακή, α/α 1 ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ 1 η ΔΙΑΛΕΞΗ 2 η ΔΙΑΛΕΞΗ 3 η ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 21

22 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: Βεβαιώζειρ Ολοκλήπυζηρ εμιναπίος. Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Παιδαγυγικό Σμήμα Πποζσολικήρ Δκπαίδεςζηρ Β ε β α ί υ ζ η Ο/Ζ..νινθιήξσζε εηήζην ζεκηλάξην εμεηδίθεπζεο ζηελ «Γιαπολιηιζμική Δκπαίδεςζη και Θεηικέρ Ανθπυπιζηικέρ Δπιζηήμερ ζηο σολείο», δηάξθεηαο 300 σξώλ, ην νπνίν πινπνηήζεθε από ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαιίαο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο , ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ. Ο Πξόεδξνο ηνπ Π.Σ.Π.Δ. Ζ Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε Αλαγλσζηόπνπινο Βαζίιεηνο Υξνλάθε Άλλα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words)

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words) TUESDAY 13/05/2014 Your Seminar Topic Please insert your information in the empty cell under the required item or prepare a separate Microsoft Word document. Your name and Professional title 2. Title of

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

CLIL. Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαπηόρξνλε κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη μέλσλ γισζζώλ. ( Content and Language Integrated Learning)

CLIL. Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαπηόρξνλε κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη μέλσλ γισζζώλ. ( Content and Language Integrated Learning) CLIL ( Content and Language Integrated Learning) Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαπηόρξνλε κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη μέλσλ γισζζώλ Δρ. Δήμητρα Μπεχλικούδη Γεληθά ζηνηρεία Τν CLIL αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ηκεξνκελία 27-11-2012 σ. Έηορ: 2012-2013 Αξηζ. Πξση.... ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 3 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο ΣΗΛ. 27310 81046 ΓΗΜΟ / ΠΔΡΙΟΥΗ ΥΟΛΔΙΟΤ παξηηαηώλ/ πάξηε FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες «Με απώηεξν ζηόρν ηελ ωθέιεηα ηωλ επαίζζεηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ όπωο νη κεηαλάζηεο, ε αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη δεδνκέλε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα