ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ»"

Transcript

1 Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Παιδαγυγικό Σμήμα Πποζσολικήρ Δκπαίδεςζηρ Ένυζη Δλλήνυν Φςζικών ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ» Φοπέαρ Τλοποίηζηρ: Παιδαγωγικό Σμήμα Προζτολικής Εκπαίδεσζης Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίας Δπιζηημονικώρ Τπεύθςνη: Υρονάκη Άννα Αναπληρώηρια Καθηγήηρια ΠΣΠΕ Μαθημαηική Εκπαίδεσζη& Ανοιτηές Σετνολογίες Μάθηζης Κυδικόρ έπγος: 3498

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 3 1. θνπηκόηεηα 4 2. ηόρνη 5 3. Τινπνίεζε Πξνγξάκκαηνο Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Θεκαηηθέο Δλόηεηεο Πιαηθόξκα ηειεθπαίδεπζεο Οινθιήξσζε ππνρξεώζεσλ από ηνπο επηκνξθνύκελνπο Αμηνιόγεζε Πξνγξάκκαηνο Πνξίζκαηα / Γηαπηζηώζεηο 18 Παξάξηεκα Η 19 Παξάξηεκα ΗΗ 21 Παξάξηεκα ΗΗΗ 22 ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 2

3 ΔΙΑΓΩΓΗ Μεηά από αίηεκα ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθώλ (ΔΔΦ) ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΣΠΔ) ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαιίαο αλέιαβε ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο επιμόπθυζηρ 300 υπών, γηα εθπαηδεπηηθνύο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηίηιν «Διαπολιηιζμική Εκπαίδεσζη και Θεηικές-Ανθρωπιζηικές Επιζηήμες ζηο τολείο». Σν πξόγξακκα πινπνηήζεθε από ηνλ Ηαλνπάξην 2007 έσο ηνλ Ηνύλην 2007 ζηνπο ρώξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ηνπο επηιεγκέλνπο ρώξνπο ηεο ΔΔΦ ζηελ Αζήλα, θαζώο θαη κε ηειεθπαίδεπζε. Σα καζήκαηα πξαγκαηνπνηνύληαλ άββαην θαη Κπξηαθή γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε ζεκαηνινγία θάιπςε όλο ηο θάζμα ηηρ διαπολιηιζμικήρ εκπαίδεςζηρ δίλνληαο ζηνπο επηκνξθνύκελνπο ηα απαξαίηεηα εθόδηα γηα ηε δηδαζθαιία ζε πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί παξέιαβαλ εθηελή θάκελο ςλικού και εκπαιδεςηικό ςλικό ζε ηλεκηπονική μοπθή θαη κε ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέδσζαλ εξγαζία ζρεηηθή κε ηελ ύιε ηνπ θαθέινπ θαη ηε ζεκαηνινγία ησλ εηζεγήζεσλ πνπ παξαθνινύζεζαλ. Ο αξηζκόο ησλ επυθελούμενυν εκπαιδεςηικών πνπ ζπκκεηείραλ ζην έξγν είλαη 165. Από απηνύο νη πεξηζζόηεξνη ήηαλ γςναίκερ (114), ελώ νη άνηπερ πνπ παξαθνινύζεζαλ ηα ζεκηλάξηα ήηαλ κόιηο 51. Ζ θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλά πόιε (Αζήλα, Βόινο) ζηελ νπνία παξαθνινύζεζαλ ηα ζεκηλάξηα θαίλεηαη ζηνλ πίνακα 1. Πίνακαρ 1: Δπιμοπθούμενοι εκπαιδεςηικοί ανά πόλη Πόλη Άνηπερ Γςναίκερ ύνολο Αζήλα Βόινο ύνολο Σέινο, ην έξγν αξιολογήθηκε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο κε εηδηθά εξσηεκαηνιόγηα πνπ δηακνξθώζεθαλ εηδηθά γηα απηό ην ζθνπό (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η). ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 3

4 1. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ Σν Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ην κνλαδηθό ζηνλ Διιεληθό ρώξν πνπ παξέρεη παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό αληηθείκελν θαη ε δηεύξπλζε ηνπ ξόινπ ηνπ δηα κέζνπ ηνπ έξγνπ «Διαπολιηιζμική Εκπαίδεσζη και Θεηικές-Ανθρωπιζηικές Επιζηήμες ζηο τολείο» ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ καηάπηιζη ηυν εκπαιδεςηικών πνπ ζα θιεζνύλ λα δηδάμνπλ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Μέζα από ηα ζεκηλάξηα εληζρύνληαη ζεκαληηθά νη εμπειρίες ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ γύξσ από ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε ηόζν καζεηώλ πνπ αλήθνπλ ζε θνηλσληθά επάισηεο νκάδεο, όζν θαη καζεηώλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο (καζεηέο νκνγελείο, κεηνλνηηθνί, ηζηγγαλόπαηδεο, αιινδαπνί) θαη ε αναγνώριζη ηων δσζκολιών πνπ αληηκεησπίδνπλ ζ απηνύο ηνπο ηνκείο θαη θαηά απηό ηνλ ηξόπν ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία θαη ε δπλαηόηεηα λα γίλνπλ πην αποηελεζμαηικοί ζηις παρεμβάζεις ηοσς θαη ζηελ εξγαζία ηνπο ζ απηό ην ρώξν. Παξάιιεια ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθή βνήζεηα ζε απηνύο καζεηέο/ηξηεο θαη λα ππνζηεξίδνπλ έηζη ην δικαίυμά ηοςρ για μόπθυζη αιιά θαη αξγόηεξα γηα εξγαζία θαη κοινυνική αποδοσή. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 4

5 2. ΣΟΥΟΙ Οη ζηόρνη πνπ είραλ ηεζεί από ηε ζρεδίαζε ηνπ έξγνπ θαη επηηεύρζεθαλ κε ηελ πινπνίεζή ηνπ είλαη νη αθόινπζνη: Καηαπηίζθηκε έλαο ηθαλόο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έηζη ώζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηηο παξεκβάζεηο ηνπο θαη ζηελ εξγαζία ηνπο ζηα δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν. Αναπηύσθηκε η ικανόηηηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηαθνξεηηθνί καζεηέο έηζη ώζηε λα είλαη έηνηκνη λα ηνπο θαηεπζύλνπλ ζηα θαηάιιεια δηαγλσζηηθά θέληξα, αιιά θαη λα κπνξέζνπλ λα ζπλεξγαζηνύλ ηόζν κε ηα θέληξα δηάγλσζεο, όζν θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα λα εθαξκόζνπλ πξνζαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο θαηάιιεια γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. Αναπηύσθηκαν πλαίζια ζςνεπγαζίαρ κεηαμύ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη άιισλ θνξέσλ κε ζθνπό ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αιιά θαη ηελ κειινληηθή δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ησλ παηδηώλ πνπ αλήθνπλ ζε επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο ζηελ εθπαίδεπζε. Γεκηνπξγήζεθε ζεηξά ειεθηξνληθώλ καζεκάησλ ζην πιαίζην ηεο ηειεθπαίδεπζεο γηα ηε διάσςζη ηηρ ενημέπυζηρ ζηα ελδηαθεξόκελα κέξε. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 5

6 3. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 3.1. Γομή ηος Ππογπάμμαηορ Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 300 ώξεο, νη νπνίεο αθνξνύζαλ ζηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε από απόζηαζε, όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην νξγαλόγξακκα πνπ αθνινπζεί: εμινάπια (300 ώξεο) Θευπηηική Καηάπηιζη (170 ώξεο) Βιυμαηικά Δπγαζηήπια (20 ώξεο) Δπεςνηηική Δπγαζία (120 ώξεο) Δπιηόπιερ ςνανηήζειρ Δξ Αποζηάζευρ Σηλεκπαίδεςζη Οη ηξόπνη ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ αληίζηνηρα νη εμήο δύν: 1. κε επηηόπηεο ζπλαληήζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη επνπηώλ ζπλεξγαηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 2. κε εμ απνζηάζεσο ηειεθπαίδεπζε. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 6

7 3.2. Θεμαηικέρ Δνόηηηερ Ζ ζεκαηνινγία, νη ώξεο δηδαζθαιίαο θαη νη δηδάζθνληεο ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα: Πίνακαρ 2: Θεμαηικέρ Δνόηηηερ Θεωπηηικήρ Καηάπηιζηρ Α/Α Δνόηηηερ Ώπερ Γιδάζκονηερ 1 Δηεξόηεηεο, Δπηζηήκεο, Δθπαίδεπζε 20 Υξνλάθε Α. 2 3 Βαζηθά δεηήκαηα ηεο νξγάλσζεο ηνπ εκηλαξίνπ Οξηνζέηεζε ελλνηώλ. Ννκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ Δθπαίδεπζε κεηνλνηηθώλ νκάδσλ ζην Γηεζλή θαη ζηνλ Διιεληθό ρώξν 11 Βαβνπγπηόο Γ. 20 Νηθνιάνπ Γ. 4 Γηγισζζία θαη Δθπαίδεπζε 20 ηάκνπ Α. 5 Μεηνλόηεηεο θαη Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 2 πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε. Κνληνγηάλλε Α. Εώληνπ Υ. 6 Βησκαηηθά εξγαζηήξηα: Ζ άιιε όρζε 20 Καξαγεσξγίνπ-Short Ρ. 7 ρνιηθή Έληαμε, Παγθνζκηνπνίεζε θαη Δθπαίδεπζε 8 Λάκληαο Κ. Νηθνιαθάθε Μ. 8 Θεσξίεο Μάζεζεο θαη Σάζεηο Παηδαγσγηθνύ ρεδηαζκνύ 20 Καξαζαββίδεο Ζ. 9 Δθπαίδεπζε θαη Σζηγγαλόπαηδα 25 Γαθεξκάθεο Μ. 10 Δθπαίδεπζε θαη Δζληθέο Μεηνλόηεηεο 30 Μάγνο Κ. Γήκνπ Π. 11 Δθπαίδεπζε θαη Παιηλνζηνύληεο/ Έιιελεο Γηαζπνξάο 15 Καζίκε Υ. 12 Δθπαίδεπζε θαη Οηθνλνκηθνί Μεηαλάζηεο 30 Αξβαλίηε Δ. 13 Ραηζηζκόο θαη Αληίζηαζε ζην ρνιηθό Υώξν. Ζ κηθξνθνηλσληνινγία ηεο ηάμεο θαη 25 Περηειίδεο Η. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 7

8 ε (αλα) παξαγσγή εζληθηζκνύ θαη ξαηζηζκνύ. Δλαιιαθηηθέο Πξνηάζεηο Δζλνεπηζηήκεο θαη Δζλνκαζεκαηηθά - Δζλνκαζεκαηηθά θαη Πνιππνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε Παξεκβαηηθά Πξνγξάκκαηα γηα ηελ Δθπαίδεπζε παηδηώλ κεηνλνηηθώλ νκάδσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. Πξνγξάκκαηα γηα ηελ επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο. Κνηλσληθή Μειέηε ησλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Ζ πνιύ-πνιηηηζκηθόηεηα ησλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ: επηζηεκνινγία, θνπιηνύξα θαη ζρνιηθή γλώζε Δθπαηδεπηηθό Τιηθό γηα Πνιππνιηηηζκηθέο Οκάδεο 30 ηαζνπνύινπ Υ. 20 Μάγνο Κ. 8 Γήκνπ Π. 11 Ρεληεηδή Μ. 10 θνξδνύιεο Κ. 15 Νάθνπ Δ. 20 Παηδαγσγηθή ησλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ 5 Κνιέδα Μ Παηδαγσγηθή ησλ Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ Κνηλσληνγισζζία θαη Δπηζηεκνληθή γλώζε. Πνιηηηζκνί, Δπηζηήκεο θαη γιώζζεο Μνξθέο Δπηθνηλσλίαο ζε ηάμεηο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ 10 Νάθνπ Δ. 10 ηάκνπ Α. 20 Υξνλάθε Α. 24 ηξνγγπιό Σξαπέδη 20 πδήηεζε κε έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνύο 25 Παξνπζηάζεηο θαη Αμηνιόγεζε Δξγαζηώλ 20 Υξνλάθε Α. ηάκνπ Α. Περηειίδεο Η. Μάγνο Κ. θαη άιινη ζπλεξγάηεο Σν πεξηερόκελν ηεο ηειεθπαίδεπζεο δηαρσξίζηεθε ζε θαηεγνξίεο θαη πξνζαξκόζηεθε ζε ζρέζε κε ηηο εηδηθόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ. Έηζη δηακνξθώζεθαλ νη παξαθάησ ελόηεηεο: ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 8

9 1) Γιγλυζζία, Πολςγλυζζία και μαθηηεςόμενοι από εςάλυηερ κοινυνικά ομάδερ Γεκηνπξγία πξνθίι ησλ δίγισζζσλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζε κηα ηάμε Οη γισζζηθέο επηινγέο ησλ δίγισζζσλ καζεηώλ Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε δηγισζζία θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ επίδνζε ζε όια ηα καζήκαηα Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο εκπεηξίεο καζεηώλ-ηξησλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο από επάισηα θνηλσληθέο νκάδεο Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ ή/θαη ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζε κηα πνιπγισζζηθή ηάμε πνιπγισζζηθέο ηάμεηο θαη ζεηηθέο επηζηήκεο Ζ εθπαίδεπζε δίγισζζσλ καζεηώλ ή/θαη ελειίθσλ κε θαηαγσγή από επάισηε νκάδα θαη κε δηαθνξεηηθή από ηελ θπξίαξρε εζλνπνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα 2) Ανηιλήτειρ και ζηάζειρ εκπαιδεςηικών για θέμαηα όπυρ: Γηγισζζία,ην ειιεληθό ζρνιείν θαη ε επίδνζε ησλ καζεηώλ-ηξηώλ Ραηζηζκόο, εζληθηζκόο θαη ην ειιεληθό ζρνιείν Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ σο θνξέα θνηλσληθήο αιιαγήο ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία Θξεζθεπηηθή αγσγή, δηαπνιηζηηκηθή εθπαίδεπζε θαη ειιεληθό ζρνιείν Οη επηκέξνπο κεηνλνηηθέο νκάδεο θαη ηδηαίηεξα ε νκάδα αηόκσλ κε Ρόκηθε πξνέιεπζε 3) Ανάλςζη κειμένυν για θέμαηα όπυρ: Δζλνθεληξηζκόο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδα θαη δεκνθξαηηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε Δζλνθεληξηζκόο θαη έκθπιεο δηαζηάζεηο ζηα εγρεηξίδηα αλζξσπηζηηθώλ ή/θαη ζεηηθώλ επηζηεκώλ Δμέηαζε ηνπ ησξηλνύ βηβιίνπ ηεο ηζηνξίαο θαη ζύγθξηζε κε ην παιαηό ή κε αληίζηνηρα εγρεηξίδηα άιισλ επξσπαηθώλ θξαηώλ Αλάιπζε πνιηηηθώλ εθεκεξίδσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ζπδήηεζεο γύξσ από ην θαηλνύξγην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο Πνδόζθαηξν θαη εζληθηζκόο ζηηο θαζεκεξηλέο πνιηηηθέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνπο ηζηγγάλνπο ζηηο εθεκεξίδεο 4) Γιγλυζζία, εκπαίδεςζη και επιζηημονικοί λόγοι Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε γισζζηθή λόξκα θαη ηε γισζζηθή εηεξνγέλεηα Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ ή/θαη ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζε κηα πνιπγισζζηθή ηάμε πνιπγισζζηθέο ηάμεηο θαη ζεηηθέο επηζηήκεο Ο επηζηεκνληθόο ιόγνο θαη νη αληζόηεηεο ζηελ πξόζβαζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 9

10 Ο επηζηεκνληθόο ιόγνο θαη ην πξόβιεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ 5) Η κοςληούπα ηάξηρ Ραηζηζκόο, θνπιηνύξα ηάμεο, θξπθό αλαιπηηθό πξόγξακκα, θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο Ζ θνπιηνύξα ηάμεο ησλ καζεκαηηθώλ θαη ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ Ζ θνπιηνύξα ηάμεο ζε καζήκαηα ζεηηθήο/αλζξσπηζηηθήο θαηεύζπλζεο 6) Παιδαγυγικέρ Παπεμβάζειρ ρεδηαζκόο δηαπνιηηηζκηθήο παξέκβαζεο κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ή ηε ζπδήηεζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ζην ξαηζηζκό ρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ζηόρν ηε δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ (π.ρ. θείκελα, εηθόλεο, αθίζεο, ειεθηξνληθό πιηθό...θιπ) ρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηνλ θνηλσληθό θαη εζηθό ξόιν ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ Πσο ζα ζρεδηάδαηε έλα κάζεκα γηα ην ξαηζηζκό κε βάζε έλα παξακύζη (π.ρ. Tahar Ben Jelloun-ν ξαηζηζκόο όπσο ηνλ εμήγεζα ζηε θόξε κνπ, θαη Louis Sepulveda Ζ ηζηνξία ηνπ γιάξνπ πνπ έκαζε ζ έλα γιάξν λα πεηάεη) Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε δεηεκάησλ δηαπνιηηηζκηθνύ ελδηαθέξνληνο κέζα από ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 7) Δκπαιδεςηική πολιηική και Θεζμικό πλαίζιο ηαηηζηηθή απνηύπσζε ηνπ πνιππνιηηηζκνύ ζηελ Διιάδα Κξηηηθή αλάιπζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ζηε βάζε εθπαηδεπηηθώλ ζηξαηεγηθώλ Οξγάλσζε επηρεηξεκαηνινγίαο κηαο δεκόζηαο ζπδήηεζεο γηα ην ξόιν θαη ηελ αλαγθαηόηεηα παξνπζίαο ησλ νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα Δμέιημε ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 10

11 3.3. Πλαηθόπμα ηηλεκπαίδεςζηρ Ακέζσο κεηά ηε ιήμε ησλ ζεκηλαξίσλ έλαξμεο μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο ηειεθπαίδεπζεο ζην δηαδίθηπν, κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθπαίδεπζε από απόζηαζε θαζώο θαη κέξνο ηεο επίβιεςεο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο παξείρε ηηο παξαθάησ δπλαηόηεηεο: δηαρείξηζε ινγαξηαζκώλ γηα ηνπο ρξήζηεο, είηε είλαη εθπαηδεπόκελνη είηε εθπαηδεπηέο κεραληζκνύο πξόζβαζεο ηνπ πιηθνύ ην νπνίν βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζε εηδηθό ρώξν ηνπ δηαδηθηύνπ ην πιηθό κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θείκελα, παξνπζηάζεηο, video θαη άιιεο εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθνξήζεηο επηθνηλσλία ε νπνία κπνξεί λα γίλεη α) κε ηε ρξήζε πίλαθα αλαθνίλσζεο/ζπδήηεζεο (bulletin board), κε ρξήζε ζύγρξνλεο ζπλνκηιίαο (chat), κε ηελ ελζσκαησκέλε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ( ) H πιαηθόξκα απηή παξείρε θσδηθνύο θαη δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζηνπο δηδάζθνληεο θαη ζηηο δηδάζθνπζεο. Απηνί κε ηε βνήζεηα θαη ηελ επίβιεςε ηνπ δηαρεηξηζηή (administrator/moderator) εηζήγαγαλ ηα κέξε ησλ εηζεγήζεσλ ηνπο (πιηθό, αξρεία παξνπζίαζεο, video, θιπ) ζην ήδε ζρεδηαζκέλν πεξηβάιινλ ηεο πιαηθόξκαο. Αλάινγα κε ηα κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηνύληαλ (εηζεγήζεηο, εξγαζίεο, αλάδξαζε, θιπ) δίλνληαλ θαη ηα αλάινγα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζηνπο εθπαηδεπηέο ζε ππεξεζίεο ηεο πιαηθόξκαο. Κάζε επηκνξθνύκελνο-ε επίζεο δηέζεηε έλα θσδηθό πξόζβαζεο, θαη αλάινγα δηθαηώκαηα ρξήζεο. πγθεθξηκέλα, δηλόηαλ δηθαίσκα πξόζβαζεο ζην πιηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη ζε άιιεο πεγέο (π.ρ. πιηθό γεληθήο επηκόξθσζεο ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο), αληαιιαγήο κελπκάησλ, δεκηνπξγίαο πξνζσπηθνύ ρώξνπ, αιιά θαη πξόζζεζεο θαη δηακεξηζκνύ δεδνκέλσλ (θεηκέλσλ εξγαζηώλ, άιισλ αξρείσλ, θιπ). ηνλ θνηλόρξεζην ρώξν αθόκε ππήξραλ ρξήζηκεο δηαζπλδέζεηο (links), ζειίδεο έξεπλαο (surveys), ρξήζηκν δηδαθηηθό πιηθό, ρώξνο αλάξηεζεο εξγαζηώλ, απνηειεζκάησλ, θαζώο θαη δηαξθήο βνήζεηα (online help). ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 11

12 ε όηη αθνξά ζηελ εθπόλεζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επόπηε εθπαηδεπηή θαη αθνξνύζε ζηε δηεξεύλεζε θαη αλάιπζε επηκέξνπο δεηεκάησλ δηαπνιηζηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζε πνηθίιεο πξαθηηθέο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθόηεηαο (ζρνιηθά εγρεηξίδηα, επηθνηλσλία ηάμεο, δηδαθηηθέο κέζνδνη θιπ). Οη επόπηεο εθπαηδεπηέο απηώλ ησλ εξγαζηώλ ήηαλ δηδάζθνληεο ηνπ ζεκηλαξίνπ κε εκπεηξία ηόζν ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζε κεζνδνινγίεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Οη επαθέο κεηαμύ επνπηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ έγηλαλ θπξίσο δηθηπαθά κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηειε-εθπαίδεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη επηηόπηα κεηά από ζπλελλόεζε Ολοκλήπυζη ςποσπεώζευν από ηοςρ επιμοπθούμενοςρ Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα γηα λα έρνπλ δηθαίσκα απόθηεζεο βεβαίσζεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ) έπξεπε: α. λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ ην 80% ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο (γη απηό ην ιόγν νη ζπκκεηέρνληεο ππέγξαθαλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλα παξνπζηνιόγηα πξηλ από θάζε δηάιεμε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ) β. λα έρνπλ παξνπζηάζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ ηελ πνξεία νινθιήξσζεο ηεο κίαο (1)εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (ζπιινγή δεδνκέλσλ, εθπόλεζε έξεπλαο, αλάιπζε δεδνκέλσλ έξεπλαο, θηι) πνπ ηνπο δεηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε γ. λα έρνπλ παξαδώζεη θαη παξνπζηάζεη έσο θαη ηε ιήμε ησλ ζεκηλαξίσλ ηελ ηειηθή ηνπο εξγαζία ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαη δ. λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 12

13 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Με ηε ιήμε ηνπ έξγνπ δόζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο εηδηθά επυηημαηολόγια αξιολόγηζηρ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η) πνπ δηακνξθώζεθαλ κε ζθνπό λα δώζνπλ νη εξσηεζέληεο ηελ πξνζσπηθή ηνπο εθηίκεζε γηα ην θαηά πόζν επηηεύρζεθαλ νη ζηόρνη ηεο επηκόξθσζεο, θαζώο θαη γηα ην αλ έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα εξσηεκαηνιόγηα πνπ επηζηξάθεζαλ ζπκπιεξσκέλα ήηαλ κόιηο 48, δειαδή κόλν ην 29,1% (Γξάθεκα 1) ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ αζρνιήζεθε κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζεκηλαξίσλ. Γπάθημα 1: Ποζοζηά εκπαιδεςηικών πος απάνηηζαν ζηο επωηημαηολόγιο ηηρ αξιολόγηζη. ΣΥΜΜΕΤΟΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 29,1% ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 70,9% Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ απάληεζαλ (Γξάθεκα 1) αλαιύζεθαλ κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 17 θαη έδσζαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: Πίνακαρ 3: Αξιολόγηζη ηων σώπων και ηος εξοπλιζμού ΥΩΡΟΙ ΑΘΗΝΑ ΒΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΔΠΑΡΚΔΙΑ 3 4 3,56 ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 13

14 ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 3,53 3,73 3,65 ΔΞΟΠΛΙΜΟ 2,88 3,95 3,42 ύκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Πίλαθαο 3) νη εθπαηδεπηηθνί ζπλνιηθά θάλεθε λα ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη (κ.ν.>3,50) κε ηελ επάξθεηα ησλ ρώξσλ όπνπ πινπνηήζεθαλ ηα ζεκηλάξηα (βαζκνινγήζεθαλ κε κ.ν. 3,56), κε εμαίξεζε ηνλ εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθώλ ελνηήησλ (βαζκνινγήζεθαλ κε κ.ν. 3.49). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όκσο όηη αλ δνύκε μερσξηζηά ηηο βαζκνινγίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ παξαθνινύζεζαλ ηα ζεκηλάξηα ζην Βόιν, όπνπ νη ρώξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηα ακθηζέαηξα θαη νη αίζνπζεο ζην θηίξην Παπαζηξάηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ηόηε νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα είλαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη ηόζν κε ηελ επάξθεηα (κ.ν. 4) όζν θαη κε ηνλ εμνπιηζκό ησλ ρώξσλ (κ.ν. 3,95). Όζνλ αθνξά ζηελ θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ ηόζν ζηελ Αζήλα (κ.ν. 3,53), όζν θαη ζην Βόιν (κ.ν. 3,73), νη εθπαηδεπηηθνί θάλεθαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη (κ.ν.>3,50). Πίνακαρ 4: Αξιολόγηζη ηηρ γπαμμαηειακήρ ςποζηήπιξηρ ηος έπγος ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 3,53 3,91 3,74 ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ 3,29 3,55 3,44 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 3,06 3,45 3,28 ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2,88 3,55 3,26 Πεξλώληαο ζηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ ζεκηλαξίσλ (Πίλαθαο 4) ζπλνιηθά νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα δήισζαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη (κ.ν.>3,50) από ηε ζπκπεξηθνξά (κ.ν. 3,74) ηεο γξακκαηείαο θαη ζηηο δύν πόιεηο, αιιά ιηγόηεξν ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ηαρύηεηα αληαπόθξηζεο ζηα αηηήκαηά ηνπο (κ.ν 3,44), ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη δηεπθξηλήζεσλ (κ.ν. 3,28) θαη ηελ ηήξεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο (κ.ν. 3,26). Πίνακαρ 5: Αξιολόγηζη ηος πεπιεσομένος θεμαηολογίαρ ηων ζεμιναπίων ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΛΤΦΗ ΓΝΧΣΙΚΧΝ 3,23 2,05 2,53 ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 14

15 ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 3,00 3,18 3,11 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΝΔΧΝ ΓΝΧΔΧΝ 3,81 4,00 3,92 ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΝΔΧΝ ΓΝΧΔΧΝ 3,56 3,64 3,61 ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 3,44 3,82 3,66 ΓΙΑΓΟΥΙΚΟΣΗΣΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 3,25 3,23 3,24 ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΙ ΠΡΟΧΠΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 3,06 3,14 3,11 Όζνλ αθνξά ζην πεξηερόκελν-ζεκαηνινγία (Πίλαθαο 5) ζηα ζεκηλάξηα ηόζν νη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξαθνινπζνύζαλ ηα ζεκηλάξηα ζηελ Αζήλα, όζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξαθνινπζνύζαλ ηα ζεκηλάξηα ζην Βόιν δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη (κ.ν. 2,53) από ηελ θάιπςε ησλ γλσζηηθώλ πεξηνρώλ. Παξάιιεια δήισζαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ παξνπζίαζε λέσλ γλώζεσλ, απόςεσλ, πξνζεγγίζεσλ θαη ζεσξηώλ (κ.ν. 3,92) κέζα από ηα ζεκηλάξηα, θαζώο θαη από ηε ρξεζηκόηεηα απηώλ (κ.ν. 3,61). Ηθαλνπνηεηηθόο ήηαλ ζύκθσλα κε ηνπ επηκνξθνύκελνπο θαη ν ρξόλνο γηα ηελ αλάπηπμή ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ (κ.ν. 3,66), αιιά ζα ήζειαλ λα είρε δνζεί πεξηζζόηεξε πξνζνρή ζηε δηαδνρηθόηεηα, ηεξάξρεζε θαη ζπλνρή ηεο παξνπζίαζήο ηνπο (κ.ν. 3,24). Δπηπιένλ ε ζύλδεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ησλ πξνζθεξώκελσλ γλώζεσλ ζεσξήζεθε ειιηπήο (κ.ν. 3,11) αθνύ νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξνηηκνύζαλ πεξηζζόηεξε πξαθηηθή εμάζθεζε. ε απηό ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ εθπαηδεπηηθνί αδηόξηζηνη πνπ δελ είραλ δνπιέςεη πνηέ κε καζεηέο επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ, αιιά θαη πσο, ιόγσ ησλ παξαπάλσ ηδηαηηεξνηήησλ δελ ήηαλ δπλαηή ε πξαθηηθή άζθεζε πνπ ηόζν πνιύ επηζπκνύζαλ νη επηκνξθνύκελνη. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 15

16 Πίνακαρ 6: Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού ςλικού ΤΛΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΒΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΔΠΑΡΚΔΙΑ 3,53 3,41 3,46 ΑΦΗΝΔΙΑ 3,47 3,32 3,38 ΤΝΑΦΔΙΑ 3,59 3,68 3,64 ΠΟΙΟΣΗΣΑ 3,76 3,91 3,85 ΔΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΑΓΟΗ 3,88 4,10 4,00 Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη θάλεθαλ όινη νη ζπκκεηέρνληεο θαη όζνλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό (Πίλαθαο 6) πνπ ηνπο δόζεθε ηόζν ζε έληππε όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Αλαιπηηθά, ζεώξεζαλ όηη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ήηαλ επαξθέο (κ.ν. 3,46) θαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ησλ ζεκηλαξίσλ (κ.ν. 3,64), δειαδή κε ηελ Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ζην ρνιείν, αιιά ζα ήζειαλ λα είλαη γξακκέλν κε πεξηζζόηεξε ζαθήλεηα (κ.ν. 3,38). Πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεκέλνη θάλεθαλ νη επηκνξθνύκελνη από ηελ πνηόηεηα (κ.ν. 3,85) ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, αιιά θαη από ην ρξόλν παξάδνζήο ηνπ (κ.ν. 4,00). Πίνακαρ 7: Αξιολόγηζη ηηρ εποπηείαρ καηά ηη διάπκεια ηηρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ ΕΠΟΠΣΕ ΔΝΗΜΔΡΧΗ 4,46 ΣΗΡΙΞΗ/ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ 4,38 ΣΗΡΗΗ ΔΠΑΦΧΝ 4,32 ΟΡΓΑΝΧΗ ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ 4,16 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο νη εθπαηδεπηηθνί παξαθνινπζνύληαλ από ηνπο επόπηεο κε ηνπο νπνίνπο είραλ ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο ηειεθπαίδεπζεο. Ο θάζε ζπκκεηέρνληαο είρε έλαλ κόλν επόπηε ζηνλ νπνίν έπξεπε λα παξαδίδεη ηηο εξγαζίεο πνπ ήηαλ ππνρξεσηηθέο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ απόθηεζε ηεο βεβαίσζεο. Έηζη ν θάζε εθπαηδεπηηθόο θιήζεθε λα αμηνινγήζεη κόλν ηνλ δηθό ηνπ επόπηε θαη όπσο θαίλεηαη θαη από ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 7 νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο επηκνξθνύκελνπο ήηαλ πνιύ επραξηζηεκέλνη ηόζν από ηελ ελεκέξσζε πνπ γηλόηαλ, ζύκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, έγθαηξα από ηνπο επόπηεο ηνπο (κ.ν. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 16

17 4,46) όζν θαη από ηελ ζηήξημε/αληαπόθξηζε πνπ δήισζαλ όηη ήηαλ επαξθήο (κ.ν. 4,38). Σν ίδην επραξηζηεκέλνη ήηαλ νη ζπκκεηέρνληεο από ηελ ηήξεζε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ (κ.ν. 4,32) θαζώο θαη από ηελ νξγάλσζε ησλ ζπλαληήζεσλ αλαηξνθνδόηεζεο (κ.ν. 4,16). Πίνακαρ 8: Αξιολόγηζη ηων ειζηγηηών ζηη θεωπηηική καηάπηιζη ΕΙΗΓΗΣΕ ΓΝΧΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 4,23 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 3,96 ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 4,09 ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 4,36 Σέινο νη επηκνξθνύκελνη θάλεθαλ πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη από ηνπο εηζεγεηέο ζηε δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ζε όια ηα επίπεδα (Πίλαθαο 8). Αλαιπηηθά ζεώξεζαλ όηη ζην ζύλνιό ηνπο νη εηζεγεηέο είραλ πνιύ θαιή γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο (κ.ν. 4,23), δηέζεηαλ θαιή δηδαθηηθή θαη επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα (κ.ν. 3,96), ήηαλ θαιά νξγαλσκέλνη θαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηε δηδαζθαιία (κ.ν. 4,09) θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ήηαλ ε πξέπνπζα (κ.ν 4,36). ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 17

18 5. ΠΟΡΙΜΑΣΑ / ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ Μειεηώληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο κπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο παξαθάησ δηαπηζηώζεηο γηα ην πξόγξακκα «Διαπολιηιζμική Εκπαίδεσζη και Θεηικές- Ανθρωπιζηικές Επιζηήμες ζηο τολείο». Καηαξρήλ, νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ ζεκηλαξίνπ θάλεθε λα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ. Ζ ζεκαηνινγία πεξηειάκβαλε κηα ζεηξά από ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δηαπνιηηηζκηθόηεηα ζην ζρνιείν θαζώο θαη ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θύθινπο. Οη εξγαζίεο, πνπ επηιέρηεθαλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη βαζίζηεθαλ ζηηο πξνηεηλόκελεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 3.2, απέδεημαλ ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηα ζύγρξνλα ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθόηεηαο ελώ ε πνηόηεηα ησλ εξγαζηώλ αμηνινγήζεθε σο άξηζηε. Παξάιιεια, ζηελ παξαπάλσ αμηνιόγεζε (βιέπε Πίλαθα 5) νη επηκνξθνύκελνη ζεώξεζαλ όηη ζα πξνηηκνύζαλ πεξηζζόηεξε πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιηθό ρώξν γεγνλόο όκσο πνπ δελ ήηαλ νξγαλσηηθά εθηθηό ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο ζεκηλαξίνπ. Παξόια απηά, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο εξγαζηώλ, ππήξμε ζύλδεζε/ζπζρέηηζε από ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε θάπνηνπ είδνπο πξαθηηθή εμάζθεζε. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ βησκαηηθά εξγαζηήξηα θαζώο θαη κηα πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνύ ησλ εξγαζηώλ κε παξαδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζύλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο. Όζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ ζεκηλαξίνπ, νη επηκνξθνύκελνη θάλεθαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη θαη ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ πνηόηεηα ηνπ πιηθνύ γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη ην πςειό επίπεδν παξνρήο γλώζεσλ από ηνπο εηζεγεηέο θαη επόπηεο ηνπ ζεκηλαξίνπ. Σέινο, ζα κπνξνύζε λα εηπσζεί όηη ε έθβαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ πνιύ ζεηηθή γηα ηνπο επηκνξθνύκελνπο νη νπνίνη δήισζαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο ππεξεζίεο, ηε ζεκαηνινγία-πεξηερόκελν, ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Παξάιιεια, ην ζεκηλάξην θξίζεθε εμαηξεηηθά επηηπρέο θαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε δηδαζθαιία θαη επνπηεία ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη νη νπνίνη ζεώξεζαλ επηηπρή ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ πνπ πξνέθπςαλ κε ην ηέινο ηνπ ζεκηλαξίνπ. ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 18

19 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Δπυηημαηολόγιο Αξιολόγηζηρ. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ Διαπολιηιζμική Εκπαίδεσζη καιι Ανθρωπιζηικές-Θεηικές Επιζηήμες ζηο τολείο Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Δ Μ Ι Ν ΑΡ Ι Ο Τ Κπθιώζηε ηελ πόιε ζηελ νπνία παξαθνινπζήζαηε ην ζεκηλάξην: ΒΟΛΟ ΑΘΗΝΑ Αμηνινγήζηε ηα παξαθάησ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην ζεκηλάξην (θπθιώζηε ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζή ζαο). 1=καθόλος, 2=ελάσιζηα, 3=λίγο, 4=πολύ, 5=απόλςηα Α. ΥΩΡΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ Δπάξθεηα ρώξνπ επηκόξθσζεο Καζαξηόηεηα ρώξνπ επηκόξθσζεο Δπάξθεηα θαη πνηόηεηα εμνπιηζκνύ Β. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά Σαρύηεηα αληαπόθξηζεο ζηα αηηήκαηά ζαο Παξνρή πιεξνθνξηώλ/ δηεπθξηλίζεσλ Σήξεζε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο Γ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΣΑ ΔΜΙΝΑΡΙΑ Κάιπςε ησλ γλσζηηθώλ πεξηνρώλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ύλδεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε Παξνπζίαζε λέσλ γλώζεσλ, απόςεσλ, πξνζεγγίζεσλ θαη ζεσξηώλ Υξεζηκόηεηα λέσλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ Δπάξθεηα ρξόλνπ αλάπηπμεο επηκέξνπο ζεκαηηθώλ ελνηήησλ Γηαδνρηθόηεηα, ηεξάξρεζε θαη ζπλνρή ζεκαηηθώλ ελνηήησλ Αληαπόθξηζε παξερόκελσλ πιεξνθνξηώλ ζηηο πξνζσπηθέο ζαο αλάγθεο Γ. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ Δπάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αθήλεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πλάθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ην αληηθείκελν ηεο επηκόξθσζεο Πνηόηεηα εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ Έγθαηξε παξάδνζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 19

20 Γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ Γηδαθηηθή θαη επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα Οξγάλσζε & πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο Πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά Έγθαηξε ελεκέξσζε Δπαξθήο ζηήξημε / αληαπόθξηζε Σήξεζε θαζνξηζκέλσλ επαθώλ Οξγάλσζε ζπλάληεζεο / ζπλαληήζεσλ ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ 3498 Δ. ΔΠΟΠΣΔΙΑ (αξιολογήζηε ΜΟΝΟ ηον επόπηη ζαρ) Αξβαλίηε Δπγελία Γαθέξκνο Μαλόιεο Μάγνο Κσλζηαληίλνο Νηθνιάνπ Γεώξγηνο ηαζνπνύινπ Υαξά ηάκνπ Αλαζηαζία Περηειίδεο Ησάλλεο Υξνλάθε Άλλα Σ. ΔΙΗΓΗΣΔ (αξιολογήζηε ΜΟΝΟ ηοςρ ειζηγηηέρ πος παπακολοςθήζαηε) Αξβαλίηε Δπγελία Βαβνπγπηόο Γηνλύζηνο Γαθέξκνο Μαλόιεο Γήκνπ Παζράιεο Εώληνπ Υξηζηίλα Καξαζαββίδεο Ζιίαο Καζίκε Υξύζα Κνιέδα Δπγελία Κνληνγηάλλε Άιθεζηηο Καξαγεσξγίνπ-Short Ρέα-Αξγπξώ Λάκληαο Κσλζηαληίλνο Μάγνο Κσλζηαληίλνο Μαξθάθε Δπαγγειία Νάθνπ Δηξήλε Νηθνιαθάθε Μαξία Νηθνιάνπ Γεώξγηνο Περηειίδεο Ησάλλεο Ρεληεηδή Μαξία θνξδνύιεο Κσλζηαληίλνο ηαζνπνύινπ Υαξά ηάκνπ Αλαζηαζία Υξνλάθε Άλλα ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 20

21 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Παποςζιολόγιο Παπακολούθηζηρ εμιναπίος. Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Παιδαγυγικό Σμήμα Πποζσολικήρ Δκπαίδεςζηρ Ένυζη Δλλήνυν Φςζικών ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟ Κςπιακή, α/α 1 ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ 1 η ΔΙΑΛΕΞΗ 2 η ΔΙΑΛΕΞΗ 3 η ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 21

22 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: Βεβαιώζειρ Ολοκλήπυζηρ εμιναπίος. Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Παιδαγυγικό Σμήμα Πποζσολικήρ Δκπαίδεςζηρ Β ε β α ί υ ζ η Ο/Ζ..νινθιήξσζε εηήζην ζεκηλάξην εμεηδίθεπζεο ζηελ «Γιαπολιηιζμική Δκπαίδεςζη και Θεηικέρ Ανθπυπιζηικέρ Δπιζηήμερ ζηο σολείο», δηάξθεηαο 300 σξώλ, ην νπνίν πινπνηήζεθε από ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαιίαο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο , ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ. Ο Πξόεδξνο ηνπ Π.Σ.Π.Δ. Ζ Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε Αλαγλσζηόπνπινο Βαζίιεηνο Υξνλάθε Άλλα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα