Συμπεράσματα τῶν ἐκλογῶν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμπεράσματα τῶν ἐκλογῶν"

Transcript

1 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page 1 ΦΥΛΛΟ 37ο ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Παρακολουθε τε καθημερινά τό blog τ ς φημερίδας dekeleianews.blogspot.com Συμπεράσματα τῶν ἐκλογῶν π τίς δύο κλογικ ς να µετρήσεις διαπιστώνουµε τ παρακ τω: Η πρωτοφανής ποχή 35 καί 37.5% δειξε τι κ σµος χει πλ ον πορρίψει τ πολιτικ σύστηµα, πως τ ξ ρουµε τ τελευτα α 38 χρ νια. Ψ χνεται γι κ τι ν ο, λλ δ ν τ ν κανοποιο ν ο π ρχουσες προτ σεις. Εχει γανακτήσει µ τούς πολιτικούς πού ε θύνονται γι τήν κατ ντια µας, λλ ρκ στηκε µ νον στ ο κονοµικ κοµµ τι καί µ λιστα περιορίστηκε σ α τ πού τ ν θιξαν τοµικ (µείωση µισθο, συντ ξεως, µή ε ρεση ργασίας). Ο τε µβ θυνε στίς πραγµατικ ς α τίες τ ς κρίσεως, πού ποτ λεσµ τους ε ναι ο κονοµική, ο τε πολυασχολήθηκε µ λλες παθογ νειες τ ς χώρας, ξ σου σηµαντικ ς, ν χι σηµαντικώτερες. Ετσι «τιµώρησε» τ δύο πρώην µεγ λα κ µµατα, π 80 85% πού περναν µ χρι τώρα, στ 32% τήν Διακρίσεις το Φοίβου στό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου πρώτη φορ καί στ 42% τήν δεύτερη. Περισσ τερο βεβαίως τ ΠΑ ΣΟΚ, γιατί α τ κυβερνο σε 30 χρ νια, κ µα καί ταν «ε χε» τήν ξουσία ΝΔ. ποιον ρχηγ καί ν ε χε στίς τελευτα ες εκλογ ς, δ ν θ λλαζε τίποτα δραµατικ. Η ΝΔ χρεώθηκε τήν τολµία της ν λλ ξει τ πρ γµατα, κυρίως τ δι στηµα , που λειτούργησε καί α τή σ ν να «τραβεστί» ΠΑΣΟΚ, φήνοντας τ διεφθαρµ νο καί νίκανο κρ τος ν παφο. Η συνεργασία µ τήν «Δη µοκρατική Συµµαχία» δ ν προσ φερε πολύτως τίποτα στήν ΝΔ, παρ µ νον στήν κυρία Μπακογι ννη, πο α κινδύνευε ν χαθε π τ πολιτικ παιχνίδι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πο ος π τ 3 4,5% κτιν χθηκε στ 27% δι το Αλ ξη Τσίπρα, δ ν προσ φερε κ τι ν ο καί προοδευτικ, λλ µ νη νε τητα πού διαθ τει ε ναι α τή τ ς λικίας το ρχηγο του. Ε ναι ντιδρ σεις τ ν κατοίκων το λυµπιακο Χωριο στ σχ δια γι το ξήλωµα τ ν συρµατοπλεγµ των Σελ. 3 Σελ. 16 T 4ήµερο Φεστιβ λ γροτικ ν Προϊ ντων ξεπ ρασε κ θε προσδοκία Σελ. 14 ΙΝΚΑ: Μήν παραλάβετε τήν Κάρτα Φακελώματος τοῦ Πολίτη Σελ. 6 προσδοκία τ ν παδ ν το παλαιο ΠΑΣΟΚ, πού δ ν µπορο ν ν πιστ ψουν τι τ κοµµατικ κρ τος π θανε καί προσβλ πουν ν ξαναγυρίσουν τ πρ γµατα πως ταν πρίν. Δι τι διανοητικ νσαρκώνει λα α τ πού Ελλ δα πρ πει ν φήσει πίσω της: τ ν λαϊκισµ καί τήν µφισηµία, τ µεγ λο κρ τος ς διοκτήτη καί ργοδ τη, τήν πεµπ ληση τ ς κυρίαρχης θνικής κουλτούρας µ σω τ ς ε σαγωγ ς τ ς πολυπολιτισµικ τητας, τήν νοχοποίηση το πιχειρε ν καί µία κρα α, στ ρια το νδοτισµο, ντίληψη στήν ξωτερική πολιτική. Ο «νεξ ρτητοι λληνες» δ ν χουν κ ποια µεγ λη διαφορ π τήν ΝΔ, κτ ς π τ πρ σωπο το κυρίου Σαµαρ καί τ ψευδοδίληµµα ΝΑΙ ΟΧΙ στ µνηµ νιο ( ναφερθήκαµε στ προηγούµενο φύλλο). Γι α τ φυσιολογικ µειώθηκε τ ποσοστ τους στίς δεύτερες κλογ ς, πού πικρ τησε τ δίπολο µ κατ ρωθεν κινδυνολογίες. Η «Χρυσή Α γή» ε ναι ποκατ σταση το νύπαρκτου κρ τους. Η λλειψη πολιτικ ς βούλησης καί χι νικαν τητα τ ν στελεχ ν, στ θ µατα νασφ λειας γκληµατικ τητας, λαθροµεταν στευσης, κοινωνικ ς δικίας, γιγ ντωσε α τ τ κίνηµα καί σο πικρατο ν στ ν πολιτικ κ σµο κρα ες ριστερ ς δ ες, τ σο θ καταφεύγει κ σµος στήν κροδεξι, χωρίς παραίτητα καί ν σπ ζεται τίς δ ες της. Τ διο θ συν βαινε σφαλ ς καί ντίστροφα. Η «ΔΗΜ.ΑΡ» ε ναι κοµµ τι το Συνασπισµο, µ τι σηµαίνει α τ, καί διαφ ρει π τ ν «ΣΥΡΙΖΑ» σ σύνεση καί σοβαρ τητα, σ,τι δηλαδή διαφ ρουν καί ο ρχηγοί τους. Η συνεργασία της µως µ ΝΔ ΠΑΣΟΚ θ τ ς στοιχίσει, γι α τ πιθαν ς σύντοµα θ πεµπλακε. Τ «ΚΚΕ» συρρικνώθηκε α) γιατί µετ τίς πρ τες κλογ ς ταν ρνητικ σ λύσεις συνεργασίας καί κ σµος θεώρησε τι δ ν ε χε λ γο ν τ ψηφίσει, καί β) ταν θ µα το διπ λου ΝΔ Σύριζα. Γι τ ν διο α τ ν δεύτερο λ γο, π τυχαν ο π λοιποι «Δηµιουργία Ξαν», «Λα ς» καί «Ο κολ γοι». Στ ν κύριο Τζήµερο πίσης χρεώθηκε συνεργασία του µ τ ν κύριο Μ νο καί γνώση κ ποιων θ σεών του, πού τήν πρώτη φορ δ ν ταν τ σο γνωστ ς. Στ ν «ΛΑΟΣ» δ ν συγχώρεσε κ σµος τήν πογραφή του στ Α ρθρο το πρώτου µνη µονίου καί τήν συµµετοχή του στήν συγκυβ ρνηση µ ΝΔ ΠΑΣΟΚ. Τί µπορο µε ν περιµ νουµε τώρα; Στήν πλειον τητ τους ο πολίτες χουν δεχθε τι σηµαντικ ς λλαγ ς δ ν µπορο ν ν γίνουν γιατί ε µαστε ποτελε ς σ ΗΠΑ, Γερµανία καί Τουρκία. Τ πρ γ µατα θ π νε χειρ τερα, µ νο πού δ ν ξ ρουµε µ χρι πο θ φθ σουµε, γιατί τ θνος µας κινδυνεύει µ φανισµ καί χι µ νον ο κονοµικ. Περισσ τερα, προσεχ ς...

2 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page 2 2 γαπητοί συμπολίτες Τά χαστούκια το Κασιδιάρη π ραν μεγάλη κταση καί ε ναι πολύτως φυσιολογικό. "μως τρομακτικότερο #ταν τό μέγεθος τ ς &ποκρισίας τ'ν πολιτικ'ν καί τ'ν ΜΜΕ. *ννοε+ται τι, -νέργεια α/τή #ταν βία, τραμπουκισμός καί νανδρία. 4ταν μως κεραυνός -ν α5θρία; Ο7 κουκουλοφόροι, ο7 ναρχικοί καί ο7 διαφόρων ε5δ'ν ριστεριστές δέν ε ναι, προσωποποίηση τ ς βίας καί το τραμπουκισμο ; Τολμάει κάποιος στά πανεπιστήμια νά ναφέρει 5δέες διαφορετικές πό τίς δικές τους; Δέν κα+νε βιβλιοπωλε+α πού δέν τούς ρέσουν; 9χει δικαίωμα κάποιος κινηματογράφος νά προβάλλει ταινία ντίθετη μέ τίς 5δεολογίες τους; Θά τόν κάψουν μαζί μέ τούς θεατές. >ν κάποια?μάδα πολιτ'ν διαμαρτυρηθο ν γιά θέμα πού τούς χουν φέρει σέ πόγνωση (π.χ. Aγιος Παντελεήμονας), θά πdνε Eς μή Fφειλαν, θά τούς ξυλοφορτώσουν καί θά τούς κατηγορήσουν καί πό πάνω γιά κροδεξιούς. Δυστυχ'ς,,γεμονία τους καί, τρομοκρατία τους χει -γκαθιδρυθε+ μέ μεγάλες ρίζες, παρi λο πού ποτελο ν -λάχιστη μειοψηφία. Προφαν'ς, Jλληνική κοινωνία (K τουλάχιστον τμήματά ΦΥΛΛΟ 36ο ΜΑΪΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ της) ε χαν Kδη πό καιρό «διαπαιδαγωγηθε+» σέ μιά βδελυρή καί -ξωθεσμική μορφή νομίας, που τά γιαουρτώματα, ο7 προπηλακισμοί, ο7 μούντζες καί Lλλα ντιπολιτικά μεγέθη ποτελούσαν νεκτή μορφή ντίδρασης πέναντι στό Fντως σαπισμένο πολιτικό σύστημα τ ς μεταπολίτευσης! Καί γιi α/τήν τήν διαπαιδαγώγηση μεγάλη ε/θύνη χουν σίγουρα να τμ μα το ΣΥΡΙΖΑ (καί το παλαιο ΠΑΣΟΚ). Τί νά πρωτοθυμηθο με; Τήν συνδικαλιστική ριστοκρατία τ ς ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ, πού παιρνε τόν νόμο στά χέρια της καί βύθιζε ποτε Kθελε τήν χώρα στό σκοτάδι; Τά ξεβρακώματα πού καναν ο7 Κολλάδες; X κατάλογος ε ναι Lπειρος. Τίς πρόσφατες θλιβερές δ θεν -παναστατικές μειοψηφίες καθηγητ'ν καί φοιτητ'ν, πού -μπόδιζαν παράνομα καί -τσιθελικά τήν -φαρμογή το καινούργιου νόμου γιά τά πανεπιστήμια (χωρίς νά τούς γγίζει καμμία ε5σαγγελική ρχή); Τούς συνδικαλιστές πού -μπόδιζαν τόν -λλιμενισμό τ'ν ξένων πλοίων (καί τήν κάθοδο τ'ν τουριστ'ν στά νησιά μας); Τήν φιλική στήν ΝΔ παλαιότερη,γεσία τ'ν ταξιτζήδων, πού κλεινε παράνομα τούς δρόμους; Τήν παγόρευση τ'ν τουριστ'ν νά βγο ν -ξω πό τό ξενοδοχε+ο τους, ταν χουν κριβοπληρώσει τό ταξείδι τους στήν χώρα μας; Τόν προπηλακισμό -ργαζομένων πό συνδικαλιστές -πειδή -πιθυμο ν νά δουλέψουν; (-κε+ πάει περίπατο τό δικαίωμα στήν -ργασία). Καταλήψεις δέν πιστεύουμε νά &πάρχουν σέ κανένα κράτος το κόσμου. *δ' τίς χουμε δεχτε+ σάν κάτι φυσιολογικό. YΕτσι #ταν θέμα χρόνου νά συμβε+ καί στήν τηλεόραση. Απορο με καί π'ς Lργησε τόσο. Μιά κοινωνία πού χει -ξοικειωθε+ τόσο πολύ μέ τήν βία καί συνήθισε τό πρόσωπο το τέρατος, θά τό βίωνε κι α/τό. Εμε+ς, δέν διαλύαμε τίς παρελάσεις γιά νά ποδοκιμάσουμε πολιτειακούς καί θεσμικούς παράγοντες μέ γιαούρτια, νεράντζια καί νερά; Δέν ξεσηκωθήκαμε ταν -πιβλήθηκε μιά ποινή χάδι, -ναντίον τ'ν μαθητ'ν πού μούντζωναν τούς -πισήμους; Φοιτητές, δέν κτιζαν τούς καθηγητές τους μέσα στά γραφε+α τους; Συνδικαλιστές, δεν πειλούσαν κυβερνητικά στελέχη; Πόσοι λήθεια διαμαρτυρήθηκαν ταν κάποιοι ξυλοφόρτωσαν τούς βουλευτές τ ς ΧΑ; X κατάλογος τ ς νοχ ς καί τ ς -νοχ ς μας ε ναι τελείωτος. >ς μήν παριστάνουμε τίς?σίες. Δέν χουμε τήν ξωθεν καλή μαρτυρία, ο\τε τόν πρότερο ντιμο βίο. X Κασιδιάρης, ε ναι γέννημα θρέμμα α/το το συστήματος. ]νός συστήματος πού νέχεται τήν λεκτική βία ταν α/τή τό -ξυπηρετε+, λουφάζει μπροστά στήν σωματική βία ταν τά θύματα ε ναι ντίπαλοι καί -ξανίσταται μόνο ταν &φίσταται τίς συνέπειες. Σπέρναμε νέμους, θερίζουμε θύελλες. >ς τά λουστο με. Ρήσεις καί ποφθ γµατα Σκοπός τῆς Παιδείας εἶναι ἡ ἀπό τήν παιδική ἀκόμη ἡλικία, καλλιέργεια τῆς πρός ἀρετήν διαθέσεως, πού θά κάνει τόν παιδευόμενο νά ἐπιθυμε" καί ἰσχυρῶς νά τείνει στό νά καταστε" τέλειος πολίτης, πού νά γνωρίζει καί νά ἄρχει καί νά ἄρχεται μέ δικαιοσύνη. Συνταγματικός Χάρτης τῆς Ἀθηναίων Πολιτείας ἄρθρο 39 (Σέ νεοελληνική ἀπόδοση). «Τά σχολε"α δέν εἶναι ἁπλῶς τόποι προσκτήσεως γνώσεων, ἀλλά κυρίως φροντιστήρια ἠθικής, χριστιανικῆς καί ἐθνικῆς ἀγωγῆς», ὅριζε ὁ Ἱωάννης Καποδίστριας. Τό σημερινό Σύνταγμα ἀναφέρει: Ἡ παιδεία ἀπoτελε" βασική ἀπoστoλή τoῦ Kράτoυς καί ἔχει σκoπό τήν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματική καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικής καί θρησκευτικῆς συνείδησης καί τήν διάπλασή τoυς σέ ἐλεύθερoυς καί ὑπεύθυνoυς πoλίτες. Αὐτοί εἶναι οἱ στόχοι τῆς Παιδείας κυρίες καί κύριοι τοῦ Ὑπουργείου «πρώην Ἐθνικῆς» Παιδείας καί ὄχι ἡ γνώση τῆς λειτουργίας τῆς καφετιέρας καί ἕνα σωρό παρόμοιες ἀνοησίες. Γλωσσικ γαπητοί φίλοι καλή πιτυχία Στήν προσφώνηση «γαπητ φίλε», «φίλος» µπερι χεται στήν ννοια τ ς λ ξεως «γαπητ ς». Αρα ε ναι πλεονασµ ς, περριτεύει. Μπορε ν συνδυαστε µ λλο πί θετο: γαπητ κύριε, γαπητ µου γείτονα, κ.λ.π. καί σκ το «γα πητ µου». Παροµοίως στήν ε χή «καλή πι τυχία», πιτυχία ννοε ται τι ε ναι καλή. Ε ναι α σια καί ε τυχής κβασις, ε δωση, ε δοκίµηση προ σπ θειας. Μπορο µε ν πο µε: Καλή δύναµη, καλ ν τ π ς, καλ ποτελ σµατα, κ.λπ.

3 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 3 Εμείς οι παρακάτω κάτοικοι του Ολυμπιακού Χωριού με τις υπογραφές μας δηλώνουμε την σοβαρή αντίθεσή μας στην αφαίρεση της ιστορίας που χωριού μας που διαπράχθηκε αυτή την εβδομάδα - αφαίρεση κονταριών σημαιών όλων των χωρών που συμμετείχαν στους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ το καθώς και την επιχειρούμενη αποξήλωση του συρματοπλέγματος. Σύμφωνα με τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αχαρνών για το Ο.Χ. κ. Π. Γκίκα, είναι συμβατική υποχρέωση του Εργολάβου να αφαιρέσει ότι είχε τοποθετηθεί στους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ. Επίσης ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Ντούρος είναι βέβαιος ότι αν αποξηλωθεί το συρματόπλεγμα θα ενωθούμε, όπως λέει, με τον έξω κόσμο και θα έρθει η ανάπτυξη στο Ολυμπιακό Χωριό. Ο διπλανός μας κόσμος είναι τα κοπάδια των προβάτων που βόσκουν και θα μπαίνουν ελεύθερα στα σπίτια μας, τα αδέσποτα σκυλιά, τα οχήματα που τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, οι αλλοδαποί που περνάνε μπουλούκια, οι πυλώνες και ο υποσταθμός της ΔΕΗ. Όλα αυτά βέβαια χωρίς ποτέ να ερωτηθούν οι κάτοικοι του Ο.Χ. που σχεδόν σε απόλυτη πλειοψηφία τάσσονται εναντίον της αφαίρεσης του συρματοπλέγματος Επειδή ζούμε σε δημοκρατία και έχουμε κάθε δικαίωμα να διεκδικούμε τα αυτονόητα δικαιώματά μας, θέλουμε κ. Υπουργέ να απαιτήσετε από τον εργολάβο που πήρε την ιστορία του χωριού μας, αφαιρώντας τα κοντάρια των σημαιών, να τα επιστρέψει άμεσα και να τα ξανατοποθετήσει στη θέση που ήταν τόσα χρόνια. Οι υποχρεώσεις των εργολάβων τηρήθηκαν στις μεγάλες και μικρές ζημιές που παρουσίασαν οι οικίες μας κατά την παραλαβή τους; Οι υποχρεώσεις των εργολάβων τηρήθηκαν στην πράσινη ζώνη, στα συντριβάνια, στα πεζοδρόμια, στους δρόμους και γενικά στον περιβάλλον χώρο του Ο.Χ.; Λέγεται ότι η Ο.Χ.Α.Ε. οφείλει χρήματα στον εργολάβο και τα συμψηφίζει με την αποξήλωση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν είναι έτσι, ποια επιτροπή, πότε συνεδρίασε και με ποιο πρωτόκολλο εκτίμησε την αξία των υλικών που αφαιρούνται; Μήπως κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες στην Ο.Χ.Α.Ε. δρούν και λειτουργούν αυθαίρετα πίσω από τις πλάτες σας και βρεθείτε και εσείς εκτεθιμένοι απέναντι στους κατοίκους του Ο.Χ. και στο πανελλήνιο, αν όλα αυτά δημοσιοποιηθούν στα Μ.Μ.Ε. ή αν συγκεκριμένος νέος πολιτικός φορέας, γνωστός για τον τρόπο που λειτουργεί, εκμεταλλευτεί την κατάσταση και την πάρει στα χέρια του με τη βία; Γιατί θέλουν να παραβιάσουν την ασφαλειά μας κάποιοι όταν δίπλα μας είναι η Αμυγδαλέζα (κέντρο κράτησης Αλλοδαπών) και όταν όλοι γνωρίζουμε ότι στο Μενίδι η εγκληματικότητα είναι σε μόνιμη άνθηση; Έξω από το συρματόπλεγμα, σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια μας, διοργανώνονται αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εάν θρηνήσουμε θύματα αυτοί που θα υπογράψουν το ξήλωμα του συρματοπλέγματος είναι έτοιμοι να αναλάβουν τις νομικές τους ευθύνες; Μέσα από το συρματόπλεγμα τώρα παίζουν με ασφάλεια τα παιδιά μας αφού τα προστατεύει το συρματόπλεγμα. Το δίκτυο υπερυψηλής τάσεως περνάει σε κοντινή απόσταση από τα σπίτια μας και το συρματόπλεγμα μάς προστατεύει από τα αυξημένα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και την ακτινοβολία που εκπέμπουν οι πυλώνες (κλωβός Faraday). Μέσα στο υψηλό τίμημα των 850 ευρώ για το τ.μ. που καταβάλουμε στον Ο.Ε.Κ. για τα σπίτια μας, συμπεριλαμβάνεται και το κόστος του συρματοπλέγματος, και της πράσινης ζώνης και των αθλητικών εγκαταστάσεων. Τα πλήρωσε το Ελληνικό δημόσιο μια φορά κ.υπουργέ όλα αυτά, δεύτερη φορά τα πληρώνουν οι κάτοικοι μέσα από τη μηνιαία δόση που καταβάλουν στον ΟΕΚ και τώρα τρίτη φορά θα ξανακερδίσει πάλι ο εργολάβος από την αποξήλωση του συρματοπλέγματος; Tέλος αν η επίσημη Πολιτεία συνηγορήσει στην αποξήλωση, τότε μιλάμε για άνιση μεταχείριση, γιατί στο Ο.Χ. στο Μαρούσι τίποτα δεν αφαιρέθηκε και όλα είναι όπως παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους μετά το Βέβαια εκεί ο Δήμαρχος κ. Πατούλης δεν θέτει τέτοια ζητήματα όπως στο Ο.Χ. ο κ. Ντούρος Ο Σύλλογος Κατοίκων του Ο.Χ. σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του στις στηρίζει και συμπαραστέκεται στον αγώνα που ξεκινήσαμε εμείς οι κάτοικοι του Ο.Χ. για τη διατήρηση του συρματοπλέγματος. Επειδή είμαστε σίγουροι ότι η θεωρία του γκέτο που ισχυρίζονται ελάχιστοι πλέον «προοδευτικοί» στη χώρα μας, δε σας βρίσκει σύμφωνους και επειδή η ίδια η ζωή κάθε μέρα σας δείχνει το δρόμο της σωστής απόφασης που πρέπει να λάβετε υπέρ μας, σας προσκαλούμε στο Ο.Χ. για να δείτε με τα μάτια σας όσα σας περιγράφουμε. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ (συλλογής υπογραφών) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Κατοίκων Ο.Χ ΕΥΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ π. Πρόεδρος Συλλόγου Κατοίκων Ο.Χ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ κάτοικος Ο.Χ , ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ κάτοικος Ο.Χ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ π. μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Κατοίκων Ο.Χ , ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ π. μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Κατοίκων Ο.Χ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΜΥΓΚΑΣ κάτοικος Ο.Χ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ κάτοικος Ο.Χ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ κάτοικος Ο.Χ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ π. Πρόεδρος Συλλόγου Κατοίκων Ο.Χ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ 282 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΟΕΚ κ. ΣΚΑΡΙΠΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡ- ΝΩΝ Ἐγγραφεῖτε συνδρομητές στήν ἐφημερίδα μας. Ἐνισχύετε μιά προσπάθεια γιά τό καλό τῆς περιοχῆς. Ἀριθμός λογαριασμοῦ Ἐμπορικῆς Τραπέζης: Λογαριασμός Ἐθνικῆς Τραπέζης: 890/

4 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page 4 4 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Κύριε Δήμαρχε, Το Δ.Σ. του Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού σας ζητά επειγόντως συνάντηση προκειμένου να συζητηθούν τα εξής ζητήματα: Τις ενέργειες του Δήμου για τον καθαρισμό και αποψίλωση της πράσινης ζώνης και των κοινόχρηστων χώρων των Οικοδομικών Τετραγώνων στο Ολυμπιακό Χωριό καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς, δεδομένου των ευνοϊκών γι αυτό καιρικών συνθηκών. Τις θέσεις του Δήμου σχετικά με την συντήρηση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού. Σε σχέση με τα δύο παραπάνω ζητήματα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΟΕΚ και της ΟΧΑΕ Α.Ε. μας πληροφόρησαν ότι ο μεν περιβάλλοντας χώρος του οικισμού θα παραδοθεί στο Δήμο Αχαρνών το αργότερο έως τις 31/7/2012, πράγμα που δημιουργεί τις ανάλογες υποχρεώσεις συντήρησης από μεριάς του Δήμου, ενώ οι αθλητικές εγκαταστάσεις έως την ίδια ημερομηνία θα παραδοθούν στον ΟΕΚ, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την παράδοση στον τελικό διαχειριστή. Θα θέλαμε ακόμα να σας ενημερώσουμε ότι θέση μας είναι, ότι το ορθότερο είναι η ανάληψη της διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων να γίνει από την ίδια την Δημοτική Κοινότητα του Ολυμπιακού Χωριού, η αναγνώριση της οποίας είναι πάγιο αίτημα των κατοίκων και των φορέων του οικισμού προς το Δήμο. Με βάση τα παραπάνω στην ατζέντα της μεταξύ μας συνάντησης μπαίνουν ακόμα δυο ζητήματα: Πρώτον η ανάληψη της δέσμευσης από μεριάς σας για την σύγκληση τακτικού ανοιχτού Δημοτικού Συμβούλιου (αν είναι δυνατόν και στο Ολυμπιακό Χωριό), με θέμα «Άμεσα ζητήματα επίλυσης του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό Ανακήρυξη του οικισμού σε Δημοτική Κοινότητα», Δεύτερον η δυνατότητα πραγματοποίησης εκδήλωσης στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων την ημέρα έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, εκδήλωσης, που να υπενθυμίζει ότι το Ολυμπιακό Χωριό δεν είναι ένας ακόμα οικισμός, αλλά μια περιοχή «ζωντανή ιστορία» για τη χώρα μας. Ευνόητο θεωρούμε ότι στην συνάντηση αυτή θέση και λόγο έχουν όλοι οι μαζικοί φορείς του Ολυμπιακού Χωριού που πρέπει να παραβρεθούν. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ν γερση Λυκείου Προχωρο ν τ ργα γι τήν ν γερση το Λυκείου το Ολυµπιακο Χωριο. Η κτίµηση τ ς ταιρίας ε ναι τι ν δ ν π ρξει καν να πρ οπτο, πολογίζουν ν χουν τελειώσει τ ν Φεβρου ριο τ ν Μ ρτιο. KATOIKΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΟΕΚ ΣΟΛΩΜΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝ: ΔΗ/ΡΧΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΝΤΟΥΡΟ ΣΩΤΗΡΗ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» Αγαπητοί κύριοι, Την Τρίτη 20/6/2012 διαπιστώσαμε ότι τεχνικά κλιμάκια του Δήμου Αχαρνών και του Ο.Ε.Κ. επισκέφτηκαν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού, με σκοπό τον έλεγχο λειτουργίας των τεχνικών συστημάτων, προκειμένου οι εγκαταστάσεις να παραδοθούν από τον Ο.Ε.Κ. στο Δήμο Αχαρνών. Επειδή το θέμα της χρήσης και συντήρησης των εγκαταστάσεων αποτελεί ζήτημα κομβικής σημασίας για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων και της νεολαίας της περιοχής, ζητούμαι την αναστολή κάθε ενέργειας παράδοσης των εγκαταστάσεων σε οποιοδήποτε φορέα, αν δεν πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις όπως: Την σύνταξη μελέτης μετά την παράδοση των εργολάβων προς τον Ο.Ε.Κ., που να εκτιμά το κόστος επισκευών και συντήρησης, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως το σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων (ανοικτό προπονητήριο, κλειστά γήπεδα, κολυμβητήριο, γήπεδα τένις κ.λ.π.), παίρνοντας υπ όψιν το σύνολο των αναγκών λειτουργίας ( φύλαξη, συντήρηση, υγεία και ασφάλεια αθλουμένων). Την αναζήτηση αξιόπιστου φορέα για την λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες πρωτίστως των κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού. Τον καθορισμό των όρων λειτουργίας και χρήσης παίρνοντας υπ όψιν τη γνώμη των επίσημων φορέων εκπροσώπησης των κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού (Σύλλογο Κατοίκων, αθλητικούς συλλόγους, συλλόγους γονέων κλπ) Επειδή τίποτε από αυτά δεν έχει εξασφαλιστεί ζητούμαι : Την απαραίτητη πίστωση χρόνου προκειμένου να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα, οι απαραίτητες συζητήσεις με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και τον Υφυπουργό Αθλητισμού, ώστε να διασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και πόροι από τη μεριά της πολιτείας όπως έχει υποχρέωση. Την διοργάνωση συνάντησης των εκκαθαριστών του Ο.Ε.Κ. με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να παρθεί υπ όψιν η γνώμη των κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού που είναι και οι κατ εξοχήν ενδιαφερόμενοι. Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η κατ αρχήν άποψή μας, παίρνοντας υπ όψιν την άσχημη οικονομική κατάσταση του Δήμου Αχαρνών, είναι ότι για το προσεχές χρονικό διάστημα η προσωρινή χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, είτε πρέπει να περάσει στην δικαιοδοσία της Γ.ΓΑ., η οποία να αναλάβει το κόστος επαναλειτουργίας του κολυμβητηρίου και της συντήρησης του ανοικτού σταδίου, δίνοντας τη δυνατότητα διαχείρισης της χρήσης στους τοπικούς φορείς, είτε να παραμείνει η χρήση στην δικαιοδοσία του Ο.Ε.Κ. ή οποιοδήποτε φορέα τον διαδεχτεί με τους ίδιους όρους. Σε αυτά τα πλαίσια μιλάμε για προσωρινή διαχείριση, απαιτώντας την αναγνώριση του Ολυμπιακού Χωριού ως Δημοτικής Κοινότητας, στα πλαίσια του Δήμου Αχαρνών άμεσα. Διότι πιστεύουμε ότι τελικός διαχειριστής θα πρέπει να είναι η ίδια η Δημοτική Κοινότητα στα πλαίσια της οποίας θα πρέπει να λειτουργούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, με απαραίτητη προϋπόθεση την ανάλογη χρηματοδότησή τους από τους αντίστοιχους Κ.Α.Π., που είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού. Σε αυτό θα μας βρείτε όλους ενωμένους. Ολυμπιακό Χωριό 22/6/2012 Μετά τιμής ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Α.Σ.Ο.Χ. «ΑΣΤΕΡΑΣ» (ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ) ΤΟ Δ.Σ. Α.Σ.Ο.Χ. «ΑΘΗΝΑ» ΤΟ Δ.Σ. Α.Σ.Ο.Χ. «ΦΟΙΒΟΣ»

5 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page 5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 5 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 22/6/2012 Αγαπητοί φίλοι, Την Παρασκευή 22/6/2012 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Ο.Ε.Κ., αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού καθώς και των Δ.Σ. Αθλητικών Συλλόγων. Σκοπός της επίσκεψης, ήταν η έκθεση των απόψεων των μαζικών φορέων του Ολυμπιακού Χωριού για το ζήτημα της χρήσης και διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η διατύπωση της αντίθεσής μας για την παραχώρηση σε οποιαδήποτε φορέα, ερήμην της θέλησης και των αναγκών των κατοίκων και των αθλητικών συλλόγων του Ολυμπιακού Χωριού, αλλά προπαντός κάτω από καθεστώς αδιαφάνειας και έλλειψης αξιόπιστων εγγυήσεων για την συντήρησή τους. Για μια ακόμη φορά οι εκκαθαριστές του ΟΕΚ ήταν απόντες και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΕΚ και της ΟΧΑΕ Α.Ε. Κατατέθηκε εγγράφως επιστολή και ζητήθηκε ο ορισμός συνάντησης για το επόμενο 15νθήμερο με τη συμμετοχή των εκκαθαριστών αλλά και των εμπλεκομένων φορέων (Σύλλογο Κατοίκων, Αθλητικούς Συλλόγους, Συλλόγους Γονέων, Δήμο κ.λ.π.) Διατυπώσαμε στους υπηρεσιακούς παράγοντες την άποψη ότι ο πιο ασφαλής και αξιόπιστος διαχειριστής, είναι η ίδια η Δημοτική Κοινότητα Ολυμπιακού Χωριού, μέσω της χρηματοδότησής της από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), η αναγνώριση της οποίας καθυστερεί με ευθύνη του Δήμου Αχαρνών. Στα πλαίσια αυτά παραμένει σταθερή η άποψή μας ότι ένα τόσο μεγάλο έργο, μπορεί να συντηρηθεί έως την αναγνώριση του Ολυμπιακού Χωριού ως Δημοτικής Κοινότητας από το Δήμο Αχαρνών, μόνο από την ίδια την Πολιτεία και συγκεκριμένα από την Γ.Γ.Α., που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τα επισκευαστικά έργα που είναι απαραίτητα για την συντήρηση και αναβάθμιση του Αθλητικού Κέντρου. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεσμεύτηκαν να ενημερώσουν τους εκκαθαριστές και μας ενημέρωσαν ότι: Προχωράνε ταχύτατα οι διαδικασίες για την παράδοση της πράσινης ζώνης, των ευρύτερων κοινόχρηστων χώρων, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, του εσωτερικού οδικού δικτύου και των αθλητικών εγκαταστάσεων, από τους εργολάβους στην ΟΧΑΕ Α.Ε. Η ΟΧΑΕ Α.Ε. θα παραδώσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις στην επιτροπή εκκαθαριστών του ΟΕΚ και όλες τις υπόλοιπες υποδομές στον Δήμο Αχαρνών πιθανά έως τις 31/7/2012. Η επιτροπή εκκαθαριστών δεν έχει αποφασίσει το φορέα που θα παραδώσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά ούτε και το διαχειριστικό πλαίσιο συντήρησής τους. Στα πλαίσια των παραπάνω οι εργολάβοι είναι υποχρεωμένοι με οικονομική ρήτρα ευρώ να ξηλώσουν και αποψιλώσουν, από τον περιβάλλοντα χώρο (οικόπεδο ανάμεσα στην Γ και Β Είσοδο, πράσινη ζώνη, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ), κάθε πρόσθετη εγκατάσταση και υποδομή που αφορούσε την πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Επειδή στις υποδομές αποξήλωσης συμπεριλαμβάνονται και η περίφραξη από την Α Είσοδο έως τον Πυροσβεστικό Σταθμό, το Δ.Σ. του Σ.Κ.Ο.Χ. θα ήθελε να ενημερώσει τους κατοίκους ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την αφαίρεσή της. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι ουδεμία ενέργεια του Συλλόγου Κατοίκων έχει σχέση με τις συγκεκριμένες εργασίες, αλλά ούτε και υπάρχει το περιθώριο ανακοπής τους με νόμιμα μέσα, καθώς υπάρχουν έγγραφες δυσβάστακτες οικονομικές ρήτρες. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Κατοίκων θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε σύσκεψη με τους κατοίκους για τα συγκεκριμένα ζητήματα, σε ημερομηνία που θα αποφασίσει το Δ.Σ. στην επόμενη συνεδρίασή του, προκειμένου να παρθούν κοινές αποφάσεις, τις οποίες θα υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. (Προτεινόμενη ημερομηνία η Δευτέρα 8/7/2012 και ώρα 7:00). Επίσης το Δ.Σ. ενημερώνει τους κατοίκους ότι θα συζητήσει τα παραπάνω ζητήματα σε ανοιχτή συνεδρίαση την Πέμπτη 28/7/2012 και ώρα 7:00 στα Γραφεία του Συλλόγου Λεωνίδα Σαμπάνη 6 στο πρώην Bazaar. Ακόμα ενημερώνουμε κατοίκους και φορείς του Ολυμπιακού Χωριού ότι το επόμενο διάστημα το Δ.Σ. του Συλλόγου θα προχωρήσει σε μια σειρά ενέργειες όπως: Συνάντηση με τις νέες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Εργασίας και του Υφυπουργείου Αθλητισμού για τα ζητήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων, των κατοικιών και της παραχώρησης ενός αριθμού καταστημάτων για την εγκατάσταση δημοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών. Συνάντηση με το Δήμο Αχαρνών για τα παραπάνω αλλά και για άλλα όπως την αποψίλωση και καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και την σύγκληση τακτικού Δημοτικού Συμβουλίου για τις ανάγκες του Ολυμπιακού Χωριού σε κοινωνικές υποδομές αλλά και την αναγνώριση του οικισμού ως Δημοτικής Κοινότητας. Τίποτα δεν θα μας χαριστεί, όλα θα κατακτηθούν με τον ενωμένο αγώνα μας. Το λέμε σε όλους, είμαστε μια γροθιά. Ελέγξατε τίς δόσεις πρός τόν ΟΕΚ γιατί ἔχουν διαπιστωθε λάθη Ὅπως ἔχουμε ξαναγράψει ἔχουν διαπιστωθε λάθη στίς δόσεις πού ἔχουν δώσει κάτοικοι πρός τόν ΟΕΚ. Μπορε τε νά ἀπευθυνθε τε στή Σολωμοῦ 60 καί να πάρετε κατάσταση τῶν πληρωμῶν σας. Ἀκολούθως νά τήν ἀντιπαραβάλλετε μέ τίς ἀποδείξεις πού ἔχετε ἀπό τήν Τράπεζα, γιά νά βεβαιωθε τε ἄν ὑπάρχουν λάθη. Νά ἔχετε μαζί σας τόν κωδικό πού πληρώνετε ἤ μιά τραπεζική ἀπόδειξη. Χίτλερ Στ λιν Μ ο Κ ποιος φίλος νοχλήθηκε π τίς τίς φωτογραφίες τ ς πρώτης σελίδας, το προηγουµ νου φύλλου τ ς φηµερίδας, γρ φοντ ς µας τι δ ν ταν τ διο Χίτλερ, Στ λιν καί Μ ο. Δ ν ταν καί ο τρε ς στυγνοί δικτ τορες; Ο Χίτλερ σκ τωσε περίπου 17 κατοµµύρια νθρώπους γι ν κανοποιήσει τήν µαταιοδοξία του ν γίνει πλανητ ρχης. Ο Στ λιν ξολ θρευσε περίπου 30 κατοµµύρια γι ν πιβ λλει να ο κονοµικ σύστηµα. Γι τ ν διο λ γο Μ ο καθ ρισε 78 κατοµµύρια. Ε ναι δυνατ ν ν ξαγνίσουµε κ ποιον α µοδιψ δολοφ νο; Αλλ καί τ πιστεύω τους στορία τ χει τοποθετήσει στ Μουσε ο. Είστε Τούρκοι και μητέρα σας είναι η Τουρκία Ο γκρίζος λύκος, ούρλιαξε στη Θράκη Στην Θράκη «αλωνίζει» ο ηγέτης των Γκρίζων Λύκων Ντεβλέτ Μπαχτσελί με την άδεια των ελληνικών αρχών και μιλά συνέχεια για την παρουσία «Τούρκων» στη δυτική Θράκη και πως «η μητέρα πατρίδα αυτών είναι η Τουρκία». Ο προκλητικός πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης έφτασε στη χώρα μας περνώντας οδικώς στη χώρα μας από την Ανδριανούπολη, στον Έβρο. Η ομάδα που συνοδεύει τον Μπαχτσελί αποτελείται από 15 άτομα όλοι τους μέλη των Γκρίζων Λύκων. Ο ίδιος αμέσως επισκέφθηκε το χωριό Μέγα Δέρειο. Εκεί Μουσουλμάνοι της περιοχής που έφτασαν και από τα γύρω χωριά τον υποδέχθηκαν με ενδείξεις χαράς. Ο Μπαχτσελί στην προκλητική ομιλία του στο χωριό δήλωσε «γνωρίζω πως η τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης αντιμετωπίζει προβλήματα στην παιδεία, στην άρνηση της ταυτότητας της και στην αναγνώριση του μουφτή. Ήρθαμε εδώ για να διαπιστώσουμε τα προβλήματα και να κάνουμε ενέργειες για να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά». Ο ηγέτης των Γκρίζων Λύκων αργότερα επισκέφθηκε τον τάφο του Σαδίκ Αχμέτ. Εκεί στην ομιλία του ο Μπαχτσελί ισχυρίστηκε πως το τροχαίο δυστύχημα που σκοτώθηκε ο Αχμέτ ήταν «ύποπτο» και δήλωσε πως ο Σαδίκ Αχμέτ ήταν «ο άνθρωπος αυτός ήταν η ελπίδα, η ανάσα αλλά και ο στόχος των Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Ο ίδιος δεν έπαψε ποτέ να λέει πως είναι Τούρκος και ο ίδιος έκανε σημαία την Τουρκική ταυτότητα και την Μουσουλμανική ύπαρξη. Ας μην ξεχνά κανείς ότι οι Τούρκοι της Θράκης υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Όσοι προσπαθούν να εξαλείψουν τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα αυτής της κοινωνίας δεν θα μπορούν να ορθοποδήσουν. Και η εγγύηση γι aαυτο είναι τα εκατομμύρια ομοεθνών Τούρκων, oι οποίοι προσεύχονται για σας από τη μητέρα πατρίδα» Ο Μπαχτσελί κατευθύνεται προς την Κομοτηνή όπου θα επισκεφθεί το προξενείο της Τουρκίας. M.K.

6 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page 6 6 Γερμανία: Ποινικό αδίκημα η περιτομή για θρησκευτικούς λόγους Ηγερμανική δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι το να υποβάλλεται ένα παιδί σε περιτομή για θρησκευτικούς λόγους αποτελεί σωματική βλάβη η οποία θα πρέπει να τιμωρείται ποινικά, σε μια απόφαση που αναμένεται να αποτελέσει δικαστικό προηγούμενο.δικαστήριο της Κολωνίας αποφάσισε ότι «το σώμα ενός παιδιού μεταβάλλεται με ανεπανόρθωτο τρόπο από την περιτομή». «Αυτή η μεταβολή είναι αντίθετη με το συμφέρον του παιδιού, το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει αργότερα μόνο του τη θρησκευτική του ταυτότητα», επισημαίνεται στην απόφαση του δικαστηρίου. Τα δικαιώματα των γονέων όσον αφορά την εκπαίδευση και την θρησκευτική ελευθερία δεν θίγονται αν περιμένουν έως ότου το παιδί είναι σε θέση να αποφασίσει ότι επιθυμεί να υποβληθεί σε περιτομή «ως εμφανές σημάδι ότι ανήκει στο Ισλάμ», προσθέτει το δικαστήριο.αυτή η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στη Γερμανία, όπου πολλές χιλιάδες νεαρά αγόρια, μουσουλμάνοι και Εβραίοι, υποβάλλονται σε περιτομή κάθε χρόνο έπειτα από αίτημα των γονιών τους. Παράλληλα, η απόφαση «είναι εξαιρετικά σημαντική για τους γιατρούς διότι έχουν για πρώτη φορά μια νομική βάση στην οποία μπορούν να στηριχθούν», επισημαίνει ένας νομικός, ο Χολμ Πούτζκε στην εφημερίδα Financial Times Deutschland. Το δικαστήριο της Κολωνίας ασχολήθηκε με την υπόθεση ενός γενικού γιατρού της Κολωνίας, ο οποίος υπέβαλε σε περιτομή ένα αγόρι 4 ετών έπειτα από αίτημα των μουσουλμάνων γονέων του. Λίγες ώρες αργότερα το παιδί αναγκάστηκε να διακομιστεί στα επείγοντα εξαιτίας αιμορραγίας. Η εισαγγελία της Κολωνίας είχε ασκήσει δίωξη εναντίον του γιατρού. Ο γιατρός αυτός αθωώθηκε σε πρώτο, αλλά και σε δεύτερο βαθμό, καθώς το δικαστήριο επεσήμανε ότι την εποχή του γεγονότος ο κατηγορούμενος δεν θα μπορούσε να καθορίσει αν δρα παρανόμως. «Το λάθος (του γιατρού) ήταν αναπόφευκτο», καθώς μέχρι τότε υπήρχαν διαφορετικές δικαστικές αποφάσεις για παρόμοιες υποθέσεις, αναφέρει η απόφαση του δικαστηρίου της Κολωνίας. Πηγή: ΑΜΠΕ Aπολαύστε έναν υγιέστερο τρόπο ζωής Ανακαλύψτε τα οφέλη της Αλόη Βέρα με την Forever Living Products H μεγαλύτερη εταιρεία καλλιέργειας, παραγωγής και διανομής Αλόης Βέρα και προϊόντων από Αλόη Βέρα στον κόσμο. Μεγάλη σειρά προϊόντων από χυμούς υγείας μέχρι και προϊόντα περιποίησης του δέρματος. 30 ημέρες εγγύησης επιστροφής χρημάτων. Εκατομμύρια ικανοποιημένοι πελάτες. Τηλεφωνείστε τώρα για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: ή από και από Άννα Αθηνογένους Ανεξάρτητος συνεργάτης της Forever Living Products ΙΝΚΑ: Μην παραλ βετε την Κ ρτα Φακελώµατος του Πολίτη Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ): καλεί τους πολίτες να MHN παραλάβουν τέτοιες κάρτες, με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τις διακηρύξεις των δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ GENERAL CONSUMERS FEDERATION OF GREECE Κέντρο Πληροφοριών:Γ. Σεπτεμβρίου 13 - Αθήνα όρ. 5ος τηλ Fax Ανοιχτή Γραμμή: inka ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΙΝΚΑ ΔΤ 275/ Δεν μας έφταναν η κατάργηση και μείωση των μισθών και των συντάξεων, αυξήσεις φόρων, κατάργηση δικαιωμάτων και αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από έγκριτες εφημερίδες, και από το Διαδίκτυο, η κυβέρνηση προωθεί δύο μέτρα, συν τοις άλλοις πολυέξοδα για το κράτος: 1ο Θέλει να αντικαταστήσει την Ταυτότητα την με «κάρτα πολίτη», που πολύ σωστά έχει χαρακτηριστεί Κάρτα Φακελώματος του Πολίτη, η οποία μάλιστα δεν έγινε δεκτή στην Αγγλία, λόγω μεγάλου και άσκοπου κόστους και των αντιδράσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτή η κάρτα προγραμματίζουν να ενημερώνεται με κάθε αλλαγή στην οικονομική κατάσταση (ακίνητα, κινητές αξίες, λογαριασμοί, οφειλές), οικογενειακή κατάσταση, κατάσταση υγείας (φάρμακα, εισαγωγές σε νοσοκομεία, κληρονομικό ιστορικό), μετακινήσεις ταξίδια κτλ. Όλα τα προηγούμενα θα εμφανίζονται σε «ενιαία οθόνη». Αναφέρουν ότι ο ίδιος κάτοχος «θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του από το Διαδίκτυο» - λες και δεν τα ξέρει. Θα έχει όμως και το κράτος πρόσβαση και μάλιστα σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν επιτρέπεται. Εννοείται ότι πρόσβαση θα «αποκτήσουν» όλοι οι μεγάλοι προμηθευτές (πολυεθνικές, ασφαλιστικές, τράπεζες, διαγνωστικά κέντρα, πολυκλινικές, ιδιωτικά γραφεία «εύρεσης εργασίας», ενοικίασης εργαζομένων, εισπρακτικές) και βέβαια οι χάκερς. Είναι γνωστό ότι το διαδίκτυο είναι και θα είναι πάντα διάτρητο. φυτίλια συννεφάκια. 2ο Θέλει να επιβάλλει υποχρεωτικά σε όλες τις συναλλαγές την «κάρτα των συναλλαγών», που και αυτή έχει χαρακτηριστεί Χαφιές του Καταναλωτή, και αυτή δεν έγινε δεκτή ούτε καν από τον αρμόδιο επίτροπο της φορολογίας της ΕΕ. Τη δεύτερη κάρτα επιδιώκουν να την έχει συνέχεια ο καταναλωτής (από ποια μέχρι ποια ηλικία άραγε;) για να καταγράφεται η κάθε συναλλαγή: το προϊόν ή η υπηρεσία, ο χρόνος και η χρηματική της αξία. Είναι προφανές ότι με αυτό τον τρόπο, και επειδή κάθε προϊόν διαθέτει μπαρ-κοντ -με μία αναγωγή στα προϊόντα που αγοράζει- θα είναι γνωστά τα πάντα ανεξαιρέτως, για τον πολίτη - καταναλωτή: Οι συνήθειές του, τα πιστεύω του, η σεξουαλική του ζωή, η υγεία του κλπ. Με αυτές τις υποχρεωτικές κάρτες ουσιαστικά δρομολογούν να καταργηθεί το Τραπεζικό Απόρρητο, το Ιατρικό Απόρρητο, και γενικά κάθε είδους απόρρητο στην ιδιωτική ζωή, θα ενοποιηθούν όλοι οι αριθμοί (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κ.τ.λ.) και θα μετατραπεί ο πολίτης σε έναν ανθρωποαριθμό. Το ΙΝΚΑ δηλώνει κάθετα ότι δεν θα δεχτεί τον Μεγάλο Αδελφό, δεν έχει να διαπραγματευτεί και να διαβουλευτεί την αξιοπρέπεια του πολίτη - καταναλωτή και καταδικάζει απερίφραστα τα προτεινόμενα μέτρα. Καλεί όλες οργανώσεις πολιτών, τους συνδικαλιστικούς και τους επιστημονικούς φορείς και όλα τα πολιτικά κόμματα για να μην περάσει το φακέλωμα. Το ΙΝΚΑ θα χρησιμοποιήσει κάθε νομικό μέσο, αλλά καλεί από τώρα τους πολίτες σε ετοιμότητα αν χρειαστεί, για να μην παραλάβουν τέτοιες κάρτες, με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τις διακηρύξεις των δικαιωμάτων του Ανθρώπου. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΦΤΩΧEΙΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ. ΥΓ: Το Διαδίκτυο είναι χρήσιμο αλλού και όχι για φακέλωμα. Το ΙΝΚΑ έχει υποδείξει και πώς θα καταπολεμηθεί η Γραφειοκρατία και πώς θα εντοπιστούν οι φοροφυγάδες, που άλλωστε είναι γνωστοί. Τα επιχειρήματα αυτά είναι κουκούλες προσχήματα.

7 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page 7 7 Τουρκικά σήριαλ: Στην Ελλάδα αποβλακώνουν, στην Τουρκία φανατίζουν ανθελληνικά! Κάποτε ο Οζάλ είχε πει ότι δεν θα χρειαστεί πόλεμος για να κατακτήσουμε την Ελλάδα, αλλά θα πέσει μόνη της σαν ώριμο φρούτο στις αγκαλιές μας. Πού να το φαντάζονταν ότι είκοσι σχεδόν χρόνια με τα τον θάνατό του (δολοφονία ), η Ελλάδα θα είχε πραγματικά κατακτηθεί σαν «χαζό φρούτο» από μια τουρκική τηλεοπτική επέλαση που έχει καθηλώσει τους Έλληνες μέσα στην μεγάλη τους κρίση, καθώς τα ελληνικά κανάλια σου δίνουν πλέον την εντύπωση ότι... δεν βρίσκεσαι σε κάποια ελληνόφωνη επικράτεια, αλλά κάπου στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, στον Ντιαρμπακίρ και δεν συμμαζεύεται. Τρίβουν τα χέρια τους οι Τούρκοι καθώς οι τηλεοπτικές τους σειρές έχουν βρει τον καλύτερο πελάτη στο ελληνικό κοινό γεμίζοντας τα τουρκικά ταμεία και παράλληλα σπάνε πλάκα με τους «χαϊβάνηδες γιουνάνληδες», καθώς τους πασάρουν ότι θέλουν για μεταξωτές κορδέλες, ενώ στην ίδια την Τουρκία προβάλλονται τηλεοπτικές σειρές με έντονο ανθελληνικό περιεχόμενο. Πού ξέρει κανείς, μπορεί σε λίγο καιρό να φτάσουμε στο σημείο να εισάγουμε και αυτές τις τουρκικές τηλεοπτικές σαπουνόπερες, θάβοντας οριστικά την ελληνική μας κουλτούρα στο μπιτ παζάρ της Ανατολίας, προς δόξα του Μακρυγιάννη και του Κολοκοτρώνη. Εξάλλου οι Τούρκοι θεωρούν πως μας κάνουν μεγάλη χάρη να μας πουλάνε ότι τηλεοπτικό φρούτο παράγουν, καθώς, όπως ισχυρίζονται, μέσα στην μεγάλη κακομοιριά της Ελλάδας οι τηλεοπτικές τους σειρές αναπαύουν τους κακομοίρηδες τους Έλληνες και τους δίνουν λίγη χαρά μέσα στο ζοφερό περιβάλλον της μαύρης τους καθημερινότητας! Είναι χαρακτηριστικό ένα δημοσίευα της τουρκικής εφημερίδας Βατάν, με τον τίτλο, «Türk dizileri Yunanlilara krizi unutturuyor», δηλαδή, «Οι τουρκικές σειρές κάνουν τους Έλληνες να ξεχνούν την κρίση». Παράλληλα μια πρόσφατη έρευνα του γνωστού τουρκικού καναλιού, NTV, από την εκπομπή, «Pasaport» του Mete Çubukçu, με τον τίτλο, «Türk dizileri krizdeki Yunanistn ı nasil etkiliyor», δηλαδή, «πώς επιδρούν οι τουρκικές σειρές στην ελληνική κρίση», ούτε λίγο ούτε πολύ υποστηρίχτηκε ότι οι τουρκικές σαπουνόπερες εμφανίζονται σας οι ψυχολογικοί σωτήρες των Ελλήνων. Αλλά το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό καθώς δια μέσω αυτών των σειρών καλλιεργείται ένα κλίμα εικονικής φιλίας, μιας ατμόσφαιρα ελληνικής υποχώρησης και σταδιακής αποδοχής όλων των τουρκικών επεκτατικών απόψεων και φυσικά δημιουργείτε το έδαφος για να γίνουν φιλικές όλες οι τουρκικές διεκδικήσεις που θα μας «απαλλάξουν» από όλες τις «σύγχρονες αμαρτίες» μας σαν έθνος και σαν λαός. Με λίγα λόγια, αυτό που είχε πει ο Οζάλ, έρχονται σήμερα να το υλοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα μεγάλα ελληνικά κανάλια σαν σύγχρονες κερκόπορτες της τουρκικής τηλεοπτικής εισβολής. Η αρχή έγινε από την περίφημη «Ιστορία Αγάπης» με την γνωστή τηλεοπτική σειρά του Μega. Αλλά ο θριαμβος της τουρκικής τηλεοπτικής εισβολής έγινε με τον περίφημο Εζέλ. Εδώ θα κάνουμε μια στάση καθώς το θέμα χρειάζεται και κοινωνιολογική ερμηνεία. Τρεις ήταν κυρίως οι αιτίες της μεγάλης επιτυχίας του Εζέλ. Α). Η πρώτη είναι η καθαρά κινηματογραφική-τηλεοπτική. Συγκρίνοντας τον ΕΖΕΛ με τα ελληνικά σήριαλ, (με τις λατινοαμερικάνικες σαπουνόπερες ούτε λόγος να γίνετε για κάποια σύγκριση, καθώς εκεί η ηλιθιότητα είναι ο κύριος πρωταγωνιστής), αμέσως διαπιστώνει κανείς ότι υπερέχει κατά πολύ σε ποιότητα. Η συνταγή μεγάλης και συνεχής δράσης με φοβερή πλοκή, άριστοι ηθοποιοί με φοβερό παίξιμο, έντεχνη και πράγματα ποιοτική μουσική, μια εικόνα πολυτελείας και χλιδής, (άσχετη με την τουρκική πραγματικότητα), πέτυχε να υπνωτίσει ένα ελληνικό κοινό που έχει βαρεθεί τις ελληνικές τηλεοπτικές βλακείες. Β). Η δεύτερη διάσταση είναι η ψυχολογική. Εδώ θα ήθελα να σταθώ περισσότερο. Στο σήριαλ αυτό, (όπως και στα άλλα τουρκικά σήριαλ), εμφανίζεται μια χαμένη διάσταση της ελληνικής κοινωνίας που έχει θαφτεί τα τελευταία χρόνια από ένα πολυδιαφημιζόμενο ελληνικό εκσυγχρονισμό. Ενώ στα ελληνικά κανάλια κυριαρχεί μια επιμονή στην σεξουαλικότητα και σε κάθε ευκαιρία το γυμνό είναι ο σημαντικότερος τηλεοπτικός παράγοντας τηλεθέασης, ενώ καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από τηλεοπτικές σειρές που προάγουν την αποχαύνωση της ελληνικής κοινωνίας, εδώ έχουμε την προβολή μιας κοινωνίας που υποτίθεται ότι σέβεται την τιμή της γυναίκας, την οικογένεια με το κοινό τραπέζι, την μάννα, τον πατέρα, τις αδελφικές σχέσεις, την τιμή της φιλίας και όλα αυτά που ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας μέχρι ίσως και την δεκαετία του εβδομήντα. Ο «ΕΖΕΛ» ξυπνάει στον σημερινό Έλληνα κάποια χαμένη του ταυτότητα και αυτό είναι ίσως ο κυριότερος λόγος της μεγάλης του επιτυχίας, (ούτε να το φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσε να προβληθεί στην Γερμανία ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα). Υπάρχει όμως και η τελευταία και πιο ενδιαφέρουσα διάσταση, Γ). Χωρίς να το κάνουν συνειδητά, αλλά αυτό ήταν αναπόφευκτο, ο «ΕΖΕΛ» δείχνει ακριβώς μια από τις σημαντικότερες διαστάσεις της σύγχρονης Τουρκιάς. Μια ασταμάτητη βία και μια αδίστακτη τουρκική μαφία. Το πιο επικίνδυνο είναι ότι εδώ ο Έλληνας εξοικειώνετε με κάτι το μέχρι χτες πρωτόγνωρο. Το έγκλημα, η εκδίκηση, το αίμα, τα πιστολίδια και οι δολοφονίες, προβάλλονται σαν κάτι το φυσιολογικό, κάτι το απαραίτητο, συχνά αναγκαίο για το ξέπλυμα της τιμής, για την απόδοση της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η σύγχρονη Τουρκία. Ένας κόσμος βουτηγμένος στο αίμα, όπου οι «ήρωες» και οι «σοφοί» είναι οι μεγαλύτεροι εγκληματίες της τουρκικής μαφίας. Εδώ όμως βρίσκεται και το πιο επικίνδυνο σημείο για τους Έλληνες και τον Ελληνισμό. Έχοντας υποφέρει επί αιώνιες από μια αφύσικη, συχνά πρωτόγνωρη βαρβαρότητα που πήγαζε ακριβώς από το ψυχολογικό υπόβαθρο μιας κοινότητας και μιας θρησκείας όπου δεν καταδικάζεται η βία, αλλά αντίθετα συχνά εξυψώνετε σαν η απαραίτητη κάθαρση, σήμερα εξοικειωνόμαστε με τηλεοπτικό τρόπο και θαυμάζουμε αυτό το αιματοβαμμένο «δημιούργημα» που μπροστά του ακόμα και οι γκάγκστερς του Σικάγο φαντάζουν μωρές παρθένες. Και παράλληλα, ο θαυμασμός αυτός μετατρέπεται σταδιακά, υποσυνείδητα αλλά σταθερά, σε ένα αίσθημα υποταγής μπροστά σε έναν αδίστακτο, όπως προβάλλεται, γείτονα, που είναι ικανός για όλα, ακόμα και να.. πίνει το αίμα σαν λεμονάδα. Ενώ όμως στην Ελλάδα οι Έλληνες μένουν με ανοιχτό το στόμα παρακολουθώντας τις τουρκικές τηλεοπτικές σειρές, στην ίδια την Τουρκία κάνουν θραύση οι ανθελληνικές τηλεοπτικές σειρές όπως αυτή που μεταδίδεται στην τουρκική κρατική τηλεόραση με τον τίτλο, «Mazi kalbımde yaradır» δηλαδή, «Το παρελθόν πληγή στην καρδιά μου». Στην ανθελληνική αυτή σειρά παίζουν ο Özür Çevik, γνωστός Νίκος μας από την τουρκική τηλεοπτική σαπουνόπερα «Ιστορία αγάπης» και η Sedef Avci, η γνωστή μας Μπαχάρ από τον Εζέλ. Η ιστορία είναι και αυτή ιστορία αγάπης με φόντο όμως την κυπριακή τραγωδία του Ο Özür Çevik, αξιωματικός του τουρκικού ναυτικού μετέχει στην τουρκική εισβολή στην μεγαλόνησο και σε διαφορές πολεμικές επιχειρήσεις με πολύ μελό σκοτώνει αβέρτα τους «κακούς» Έλληνες. Κάποια στιγμή ο ήρωας μας πιάνετε αιχμάλωτος από τους «αιμοσταγείς εγκληματίες» της ΕΟΚΑ και βασανίζετε φρικτά ενώ η αγαπημένη του Sedef Avci, νοσοκόμα του τουρκικού στρατού, ψάχνει απεγνωσμένα να τον απελευθερώσει από τους κακούς και εγκληματίες Έλληνες που διαπράττουν «φρικτή γενοκτονία» σε βάρος των Τουρκοκυπρίων. Άραγε θα τολμήσει κανένα ελληνικό κανάλι να φέρει και αυτή την σειρά στην Ελλάδα; Τότε πραγματικά θα..γελάσει ο κάθε πικραμένος. Αλλά είναι ατέλειωτες οι ανθελληνικές σειρές όπως τα «Kirik Kanatlar», ή «Σπασμένα Φτερά». Εδώ έχουμε και την τουρκική εκδοχή της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας προς δόξα και τιμή της κας Ρεπούση. Η σκηνή από την προκυμαία από που θα αναχωρήσουν οι Έλληνες πρόσφυγες μετά την μικρασιατική καταστροφή. Ο τουρκικός στρατός, όχι μονό συνοδεύει και κουβαλά με μεγάλη ευγένεια τα υπάρχοντα των προσφύγων, μην τυχόν και κουραστούν, αλλά έχει στήσει και ένα μεγάλο πάγκο στην προκυμαία όπου τους προσφέρει τρόφιμα ποτά και ότι άλλο που θα τους κάνει ευχάριστο το ταξίδι της προσφυγιάς. Μάλιστα κάποιοι Τούρκοι στρατιώτες κλαίνε γιατί θα χάσουν τον φίλο τους, κάποιο Νίκο και κάποιο Κώστα. Ένας λοχαγός είναι απαρηγόρητος για κάποια Μαρία, που τον χαιρετά με εμφανή την στενοχώρια γιατί φεύγει στην προσφυγιά. Σε λίγο τα πλοία που θα τους παραλάβουν φτάνουν και αφού οι Τούρκοι φαντάροι φορτώσουν τα υπάρχοντα τους, τότε βγάζουν τα μαντήλια. Από την μια ο τουρκικός στρατός του Κεμάλ που... κλαίει απαρηγόρητος γιατί φεύγουν οι Ρωμιοί πρόσφυγες και από την άλλη οι Ρωμιοί κλαίνε και αυτοί καθώς ανεμίζουν τα μαντήλια του αποχαιρετισμού. Κάπως έτσι έγινε η Μικρασιατική καταστροφή και η άρχισε η μεγάλη ελληνική προσφυγιά, για το περίφημο αυτό τουρκικό σήριαλ. Τέλος πρόσφατα άρχισε η προβολή ενός νέου σήριαλ αγάπης και μοιχείας με τον τίτλο, «Bir smail iki yaka», δηλαδή, «Ένας Ισμαήλ δυο ακτές». Εδώ ο Τούρκος μάγκας, ψαράς, Ισμαήλ από το Αϊβαλή, τα «φτιάχνει» με μια Ελληνίδα από την Μυτιλήνη, (Ελένη Φιλίνη), ενώ έχει και οικογένεια στο Αϊβαλή. Ο μεγάλος Τούρκος εραστής που γοητεύει την Ελληνίδα και το παίζει δίπορτο. Σίγουρα η σειρά αυτή δεν θα αργήσει να έρθει και στις ελληνικές οθόνες προς δόξα της ελληνοτουρκικής (βλέπε ελληνικής υπόκλισης στην τουρκική ερωτική επέλαση), φιλίας... [Toυ Νίκου Χειλαδάκη, δημοσιογράφου - συγγραφέα -τουρκολόγου, εφημερίδα Το Χωνί, πηγή: 2012/06/blog-post_6620.html] Αναγγελία Γάμου Ο Μιχαήλ Τσακέτας του Ιωάννου και της Μαρίας, το γένος Σακουλά, κάτοικος Αχαρνών και η Αικατερίνη Καράμπελα του Δημητρίου και της Κρυσταλλίας, το γένος Καρανάνα, κάτοικος Αχαρνών θά τελέσουν τον Γάμο τους στο Ολυμπιακό Χωριό.

8 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page 8 8 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ 4WJIBJK3UXVKKML*UX(υπόλοιπο) Ο <OAN V κερδίζει μία επιπλέον έδρα -οπότε εκτός από τους VI3%PXDPKS5;WJIW και CHEWXV RQRE?WJ- εκλέχθηκε και ο =M+S>WUXGHQK&RU. Η C/ παραμένει στους 4 βουλευτές των εκλογών του Μαΐου. Εκλέχθηκαν οι DHLPUX 4WS?$PU, =B-S>?RX DRSK?QWJ, =M+S>WUX 4IH WU και ο!rqhepu D;W6SRU αφού παραιτήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος VQK+QPUX<R1RSHU. Οι VQB%HSKPKWMX IIPQBU έχασαν μία έδρα, οπότε εκλέχθηκε μόνο ο GR6IWU 7R#LHIPU, ενώ χάνει την έδρα της η :J>BQ?RXVS'RQ?KP)GSB'B&HQWJ. Με το GV<TF εκλέχθηκε η :6PX 7SMEKW,MIW;W6IWJ, με τη /P1WLSRKML* VSMEKBSH ο 4RE?IPUXTMLWQ51WJ και με το FF: ο N-HQQPUX=LM5LRU. Διακοπές στα Χανιά της Κρήτης Σε ένα πανέμορφο τοπίο ανάμεσα στα Λευκά Όρη και την θάλασσα σας φιλοξενούμε σε σπιτικό περιβάλλον. Ο χώρος μας είναι μια βίλα ιδιόκτητη που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 4 άτομα. Διαθέτουμε δύο υπνοδωμάτια. Θα συνυπάρξουμε μαζί φτειάχνοντας ωμοφαγικό πρωινό, κάνοντας μικρές εξορμήσεις και εκδρομές στα φημισμένα αλλά και άγνωστα μέρη της Κρήτης, ενώ μπορείτε, αν θέλετε, να παρακολουθήσετε στον ίδιο χώρο σεμινάρια χορτοφαγικής ωμοφαγίας! Πληροφορίες:

9 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page 9 OΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 9

10 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 3o Nηπιαγωγείο Θρακομακεδόνων ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΧΩΡΟ T ην Πέμπτη 14/6/12, πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή γιορτή του 3ου Νηπιαγωγείου Θρακομακεδόνων στις νέες εγκαταστάσεις του. Τη γιορτή μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σ. Ντούρος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Ι. Κατσανδρής, ο Αντιδήμαρχος Δημ. Εν. Θρακομακεδόνων κ. Χ. Κόνταρης, ο Προϊστάμενος Π.Ε. κ. Ι. Φούκας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Αχαρνών κ. Κ. Καρυδάκης, ο Γ.Γραμματέας της Ένωσης Γονέων Αχαρνών κ. Λ. Καλογεράκης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και η Αντιπρόεδρος κ. Ε. Καπενή. Επίσης παρευρέθηκαν και οι Προϊσταμένες του 1ου και 2ου Νηπ/γείου Θρακομακεδόνων κ. Κ. Αλημαντήρη και κ. Γ. Βουρλάκη. Η προϊσταμένη του 3ου Νηπιαγωγείου Στέλλα Τούντα Το Σάββατο16 Ιουνίου 2012,το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων, έδωσε παράσταση με παραδοσιακούς χορούς από περιοχές Μακεδονίας και Θράκης (Αλμωπία - Σέρρες - Έωρος - Φλώρινα Β.Α. Θράκη - Δράμα - Β. Θράκη - Γουμένισσα - Ρουμούλκι). Η διδασκαλία των Παραδοσιακών χορών οφείλεται στον ακούραστο δάσκαλο κ.σταμάτη Βλάχο που όλα αυτά τα χρόνια μεταδίδει όχι μόνο τις γνώσεις του και την καλλιτεχνική του ευαισθησία, αλλά κυρίως την αγάπη του για την παράδοσή μας. Ο Δάσκαλό μας, συνέβαλε ώστε να αναπτυχθεί μία άριστη σχέση μεταξύ δασκάλου και μελών χορευτικού συγκροτήματος με αποτέλεσμα την άρτια παρουσίαση της παράστασης που παρακολουθήσατε. Είναι χαρά του Συλλόγου Γυναικών και των μελών του συγκροτήματος οι ώρες διδασκαλίας διότι πέρα από το χορό, παρέχονται, πολιτιστικές, πολιτισμικές και εθνικοϊστορικές πληροφορίες για τις περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι χοροί. Oι χοροί μας εθνικοί ή τοπικοί εκφράζουν το πνεύμα της ελευθερίας και της γενναιοψυχίας της ελληνικής φυλής. Χορεύτηκαν και χορεύονται από ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Στις 23 Μαΐου το τμήμα του Συλλόγου, της Παιδικής χορωδίας με το δάσκαλό τους κ. Γιώργο Κωνσταντινίδη, γέμισε το Πνευματικό Κέντρο με μελωδικές παιδικές φωνούλες άρτια προετοιμασμένες αποδεικνύοντας άλλη μια φορά την άριστη σχέση δασκάλου και μαθητών. Στις 26 Ιουνίου το χορευτικό τμήμα Latin του Συλλόγου παρουσίασε στο θεατράκι της Πλατείας μας, χορούς όπως τσα- τσα,πόλκα, σάμπα, βαλς και ροκ εντ ρολ. Τα βήματα των χορών από τα πιο απλά μέχρι τις πιο πολύπλοκες φιγούρες ήταν θαυμάσια προσαρμοσμένα από τη δασκάλα του χορού κ. Μουδήλου Φλώρα σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις σωματικές ιδιαιτερότητες των χορευτών. Το θέαμα καταπληκτικό και το κοινό αφέθηκε να το παρασύρει η μαγεία του χορού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εύχεται σε όλους τους συμπολίτες και συμπολίτισσες μας Καλό Καλοκαίρι. Έλληνες και Ελληνίδες που τιμούν το παρελθόν, αγωνίζονται για ένα αξιοπρεπές και δημιουργικό παρόν αλλά κυρίως για ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Την εκδήλωση ετίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Κατσανδρής, ο Αντιπρόεδρος του Πνευματικού κ. Πλατυπόδης Λαμπρινός. Ευχαριστούμε θερμά το Λαογραφικό Σύλλογο Αυλίδας για τη συμμετοχή του στην εκδήλωσή μας η οποία συνετέλεσε στην πληρότητα της παράστασης. Ευχαριστούμε επίσης τον Πρόεδρο του Λαογραφικού Συλλόγου Αυλίδας κ. Κώστα Τριαντόπουλο και το Δ.Σ. του Συλλόγου Αυλίδας οι οποίοι παρευρέθησαν στην παράσταση, τη Δ/νση του Surer Market Food Market και τη Δ/νση του καταστήματος Best Friends για την ευγενική τους χορηγία. Η μεγάλη συμμετοχή των συμπολιτών μας, μας ενθάρρυνε και μας έδωσε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας την επόμενη χρονιά. Τέλος ευχαριστούμε τα μέλη του συγκροτήματος για τη συνεχή προσπάθειά τους καθ όλο το έτος προκειμένου να λειτουργεί και να διατηρηθεί το χορευτικό συγκρότημα αλλά και την ακούραστη προσφορά των εθελοντών μας. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων Φοιτητής Πολυτεχνείου παραδίδει μαθήματα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και ΦΥΣΙΚΗΣ, σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου με 10 την ώρα. Κάτοικος Ολυμπιακού Χωριού

11 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:37 μ.μ. Page 11 Oλα δείχνουν ότι η πλειονότητα των πολιτών θα ψηφίσει και πάλι ενορμητικά, δίχως σκέψη και κρίση, με αντίδραση ενστικτώδη: Δεν αντέχει να ξαναδεί στους υπουργικούς θώκους τους αυτουργούς των εγκλημάτων (ή τους χειροκροτητές των αυτουργών) που οδήγησαν στην καταστροφή της ζωής εκατομμυρίων Eλλήνων. Kαι δυστυχώς η ενστικτώδης αντίδραση δεν εκφράζει διαυγή δικαιοκρισία. Aν η αποστροφή και η αηδία διέσωζαν και αντανακλούσαν αμεροληψία, ο κυρίως χαμένος των εκλογών θα ήταν ο συνεπέστερος συνεχιστής του πασοκικού (πράσινου και γαλάζιου) αμοραλισμού: ο ΣYPIZA. Eίναι η αυθεντικότερη σήμερα (χωρίς απόπειρες να τηρηθούν προσχήματα) συνέχιση του ατόφιου παλιού. Mας προτείνει να ψηφίσουμε το ηδονικό παράλογο: Nα επιβάλουμε με «νταηλίκι» τον παρασιτισμό μας σαν να οφείλουν να τον σέβονται εσαεί οι δανειστές μας. Nα μην αλλάξει τίποτα στο πεθαμένο κράτος μας, από το οποίο πρέπει να τρέφονται όλοι οι Eλληνες χωρίς να παράγουν το παραμικρό. Eλπίδα δεν υπάρχει, λύση στο κοινωνικό αδιέξοδο δεν μπορούν να γεννήσουν θαυματουργικά οι εκλογές. Tο λαϊκό αισθητήριο, δηλαδή το ένστικτο αυτοσυντήρησης, έχει φανερά καταστραφεί, έχει υποκατασταθεί από τα ορμέμφυτα που ωθούν στον τζόγο. Ψηφίζοντας ΣYPIZA ποντάρει ο λαός στο «όλα ή τίποτα»: ρισκάρει την άβυσσο που προαναγγέλλουν οι επαΐοντες ελπίζοντας στον θρίαμβο του «τσαμπουκά» που ευαγγελίζεται ο Tσίπρας. Kάτι καινούργιο δεν έχει γεννηθεί, τους όρους της εκλογικής αναμέτρησης συνεχίζει να τους καθορίζει το παλιό: ο πρωτογονισμός του Eλλαδίτη να έχει το κράτος υποχείριο των ατομικών του ορέξεων (με τα κόμματα σε ρόλο νταβαντζή), OΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 11 Kορώνα - γράμματα την κρατική μας υπόσταση όχι υπηρέτη των σχέσεων κοινωνίας. Aυτός ο πρωτογονισμός χαρίζει σαρωτική δυναμική στον νεαρό δημοκόπο. Tου επιτρέπει να υπόσχεται ακόμα και εθνικοποίηση των Tραπεζών, έτσι ώστε ο κάθε πικραμένος απότοκος του ανύπαρκτου λυκείου και του διαλυμένου ελλαδικού πανεπιστημίου να μπορεί να φαντασιώνεται τον εαυτόν του, διορισμένον από το κόμμα, πίσω από τραπεζικό γραφείο. Aυτόν τον πρωτογονισμό, την απίστευτη ευκολία της ελλαδικής κοινωνίας να συντάσσεται με το ηδονικό παράλογο, δούλεψαν για να τον επιβάλουν, επίμονα και μεθοδικά, τριάντα οχτώ ολόκληρα χρόνια, ποικίλοι κρατικοί θεσμοί: O διαβόητος OΠAΠ (εξηλιθιώνοντας τις μάζες με την ποδοσφαιρολαγνεία και τον κρατικό τζόγο), οι πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Παιδείας (μαστορεύοντας έντεχνα την αγλωσσία - ασκεψία και την αφελληνισμένη «διεθνιστική» συνείδηση), ο κρετινισμός και η ευτέλεια της τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής ποδηγέτησης του λαού. Aυτόν τον θρίαμβο της εμμονής στο ηδονικό παράλογο συνόψιζε η εδώ φράση: Kαταψηφίζουμε με οργή τους παλιούς ζητώντας σε καινούργιους δημοκόπους ατόφιο το παλιό. Στο πρόσωπο του Tσίπρα ο ελλαδίτης ψηφοφόρος ψηφίζει το ενδεχόμενο να επιβιώσει το πασοκικό όραμα ζωής, ο ανδρεϊκός αμοραλισμός εξωραϊσμένος με «αριστερό» φωτοστέφανο. Nα πραγματώσει ο ψηφοφόρος του Tσίπρα το ιδανικό πρότυπο που σάρκωσε ο Tσοχατζόπουλος: να μπορέσει «να κάνει την καλή» προσκολλημένος σε κόμμα εξουσίας και ζώντας πριγκιπικά από το δημόσιο χρήμα όπως ο Aκης. Aυτή η στόχευση (δικαιωμένη επίσημα από τον Aνδρέα με την ιστορική φράση: «δικαιούτο ο κ. τάδε να κάνει ένα δώρο στον εαυτόν του, αλλά όχι χωρίς πλαφόν») ανέδειξε ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΑΤΟΜΑ Πολυεθνική εταιρεία με προϊόντα υγείας και ομορφιάς επεκτείνεται σε Αμερική και Ευρώπη Αν θέλετε ένα επιπλέον εισόδημα χωρίς τις δεσμεύσεις της υπαρχουσας εργασίας, τηλεφωνείστε τώρα στο τηλέφωνο: ή από και από Άννα Αθηνογένους Ανεξάρτητος συνεργάτης της Forever Living Products Του Χρήστου Γιανναρά το ΠAΣOK σε πρώτο και ολοκληρωτικής εξουσίας κόμμα, είκοσι ολόκληρα χρόνια. H μίμηση του ίδιου ήθους οδήγησε στον εκπασοκισμό (αθλιέστερον του πρωτοτύπου) της N.Δ. των K. Mητσοτάκη και K. Kαραμανλή του βραχέος. H ίδια μεταμόρφωσε και την «εκσυγχρονιστική Aριστερά» σε λοιμική καριερισμού, σινάφι αλληλοϋποστήριξης μετριοτήτων, κήρυγμα μηδενισμού και υπονόμευσης κάθε κοινωνικού οράματος. Eτσι, τώρα πια, άλλη διέξοδος δεν υπάρχει, η ελλαδική κοινωνία λαχταράει ατόφιο το παλιό, θα ψηφίσει τον Tσίπρα. Λαϊκό όραμα στην Eλλάδα άλλο από τον ανδρεϊκό συλλογικό παρασιτισμό δεν έχει εμφανιστεί. Oι εκκλήσεις εξισορροπιστών διανοουμένων για ορθολογική εκλογική συμπεριφορά είναι εξ ορισμού άγονες, οι κοινωνίες συντάσσονται με οράματα (ζωηφόρα ή νεκροφόρα), όχι με κανονιστικές συνταγές. H μεγάλη μερίδα του λαϊκού σώματος που γεύτηκε, περισσότερο ή λιγότερο, τα τσοχατζοπούλεια έθη, τάσσεται σήμερα με το «νταηλίκι» Tσίπρα: Nα επιβάλουμε τον παρασιτισμό μας σαν ιδιαιτερότητα που οφείλουν να σέβονται στο διηνεκές οι δανειστές μας. Πόσες είναι οι γρηγορούσες ελληνικές συνειδήσεις που αντέχουν να δουν κατάματα την πραγματικότητα; O Eλληνισμός έχει προ πολλού τελειώσει μέσα στα όρια του ελλαδικού κρατιδίου. Ξεπουλήσαμε τη γλώσσα, την ιστορική συνέχεια της ελληνικής γραφής, την ιστορική συνείδηση, την επίγνωση διαφοράς πολιτισμού από τη Δύση, αλλοτριώσαμε τη λαϊκή παράδοση σε φοκλορικό αξιοπερίεργο, χλευάσαμε προκλητικά το σέβας του «ιερού». Tώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε στον τζόγο, κορώνα - γράμματα, και την κρατική μας υπόσταση: το μίζερο, κωμικό, μεταπρατικό μας πολιτειακό σχήμα. Ποντάρουμε στον Tσίπρα, όλα ή τίποτα. Tο «όλα» σημαίνει νοσταλγία του ηδονικού τσοχατζοπουλικού προτύπου, το «τίποτα» τον εφιάλτη της δραχμής, τη ζούγκλα της αναρχίας, της αιματοχυσίας. Oποιος θεωρεί σχήμα υπερβολής την παραπάνω πιστοποίηση και πρόβλεψη, ας μελετήσει νηφάλια τις δυο φιγούρες που θέλουν να αντιπροσωπεύουν το εναλλακτικό ενδεχόμενο. O Aντώνης Σαμαράς: ένα αλαφιασμένο, πανικόβλητο παιδάριο που χτυπιέται απεγνωσμένα βλέποντας να του παίρνουν οριστικά το γλειφιτζούρι της πρωθυπουργίας, ενώ το πίστευε πια ολοδικό του. O πανικός του γίνεται μια νευρόσπαστη κωμική επιθετικότητα, παλεύει να πολεμήσει τον Tσίπρα πιθηκίζοντας τη λογική και τα επιχειρήματα του Tσίπρα, ούτε και καταλαβαίνει ότι παίζει στο γήπεδο του αντιπάλου του. Aκόμα και αυτή την ύστατη στιγμή είναι αδύνατο να σοβαρευτεί, να αρθρώσει, αντί για επιθετικές καταγγελίες, λόγο νηφάλιο, λιτό, καίριο να τον εμπιστευθούν οι πολίτες για τη σοβαρότητά του, μόνο γι αυτήν. Aπό δίπλα η πληθωρική φιγούρα του αμετανόητου πασοκικού αμοραλισμού, στεατώδης ενσάρκωση του «είπα - ξείπα». Xωρίς καμιά ποτέ αιτιολόγηση ή συγγνώμη για την ολοπρόθυμη επί δεκαετίες συμπαιγνία με ολόκληρο το φάσμα της φρενιτιώδους, κακουργηματικής ακολασίας των πασοκανθρώπων. Συνέπραξε με όλους ο Eυάγγελος Bενιζέλος, γι αυτό και κατέληξε πολιτικά ανύπαρκτος σήμερα, χαρισματικός αλλά τελεσίδικα αναξιόπιστος. Παρ όλα αυτά, η ψήφος παραμένει τελευταία και απελπισμένη μας άμυνα. Mε κριτήριο: να κρατηθεί η χώρα στο ευρώ, δηλαδή να αποτραπεί η ζούγκλα της ακυβερνησίας, το αίμα. 10/06/2012_44 Aναλαμβάνουμε διανομές εντύπων σε Βαρυμπόπη, Θρακομακεδόνες, Διόνυσο, Ιπποκράτειο Πολιτεία και όμορες περιοχές. Τηλ

Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 / Tuesday, June 12, 2012. NATIONAL HERALD VOL. 98 No.32212 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.

Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 / Tuesday, June 12, 2012. NATIONAL HERALD VOL. 98 No.32212 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1. News Γράφει την ιστορία του Ελληνισμού των ΗΠΑ από το 1915 a b Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 / Tuesday, June 12, 2012 www.ekirikas.com Υπηρετεί αθόρυβα και με πάθος την Ομογένεια ο Γρηγόρης Νοδάρος Αυτό το Σαββατοκύριακο

Διαβάστε περισσότερα

και ο Πρωτονοτάριος Άρχισε ο πόλεμος των σλόγκαν;(!)

και ο Πρωτονοτάριος Άρχισε ο πόλεμος των σλόγκαν;(!) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 389 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 Οκτωβρίου 2010/ 1 ΕΥΡΩ Επικαιρότητα Λία Ρουμελιώτη Οι Έλληνες σύρονται δέσμιοι στον βωμό της θυσίας... ή της ευθανασίας! «Όλοι θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί η Αδεσμευτη ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙEΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΤΤIΚΗΣ ΕΤΟΣ 3ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 9 Παρασκευή 4 Μαρτίου 011 Τιμή 0.80 ευρώ Με το θάρρος της γνώμης Δεν ανεχόμαστε άλλο την γυφτο-ομηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni Η ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετήσια συνδρομή 25 Τιμή φύλλου 1 e-mail: fonikor@otenet.gr Κωδικός 2293 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Αριθμός φύλλου: 68 - Ιανουάριος 2011 Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ο Υ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν Ξαναλειτούργησε η ανακύκλωση στο Δήμο μας! Από το "σοκ και δέος" στο "σοκ και ύπνος"

Διαβάστε περισσότερα

για την διάβρωση Προς οριστική λύση 87.9 kappa radio Ώρα να μιλήσουμε την Ελλάδα της ανάπτυξης σελ. 11 Μείωση κόστους ζωής με και ανάπτυξη σελ.

για την διάβρωση Προς οριστική λύση 87.9 kappa radio Ώρα να μιλήσουμε την Ελλάδα της ανάπτυξης σελ. 11 Μείωση κόστους ζωής με και ανάπτυξη σελ. 87.9 kappa radio Η Εβδομαδιαια ΕφΗμΕριδα της Κορινθιας - Ετος 8 ο - αρ. φύλλού 384 - ςαββατο 28 & ΚύριαΚΗ 29 απριλιού 2012 - τιμη: 0,50 Γιαννησ ροτζιωκοσ Ώρα να μιλήσουμε για την Ελλάδα της ανάπτυξης σελ.

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 Συνέλευση Προσυνεδριακού Διαλόγου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ε.Κ.Μ. στη Φλώρινα Η ά λ λ η ά π ο ψ η τ ο Ε Β Ε Φ λ ώ ρ ι ν α ς σελ.3

σελ.3 Συνέλευση Προσυνεδριακού Διαλόγου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ε.Κ.Μ. στη Φλώρινα Η ά λ λ η ά π ο ψ η τ ο Ε Β Ε Φ λ ώ ρ ι ν α ς σελ.3 Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 231 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ E-mail: ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Ιστός: http://echo.nextnet.gr Χ ω ρ ί ς γιατρούς

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρναϊκή Αλληλεγγύη Στίς 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στόν Δῆμο

Αχαρναϊκή Αλληλεγγύη Στίς 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στόν Δῆμο Μηνιαία εφημερίδα Ολυμπιακού Χωριού & γειτονικών περιοχών Φύλλο 22ο Οκτώβριος 2010 Η ΔΕΚΕΛΕΙΑ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.dekeleianews.gr Αχαρναϊκή Αλληλεγγύη Στίς 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στόν Δῆμο Αχαρνῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀποκτᾶ Ναό τό Ὀλυμπιακό Χωριό Τήν ἄνοιξη τοῦ 2006, ὁ

Ἀποκτᾶ Ναό τό Ὀλυμπιακό Χωριό Τήν ἄνοιξη τοῦ 2006, ὁ ΦΥΛΛΟ 40ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com Ἀποκτᾶ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία Αχαρνές και Φυλή Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 12 χρόνια από τον φονικό σεισμό n σελ. 8 n σελ. 12-14, 19-22 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΥΠΟΣ Σε ιδιώτες η διαχείριση των απορριμμάτων n σελ. 13 ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ www.doxthi.gr Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Νικητής ὁ λαϊκισμός καί ἡ δημαγωγία Ο «σοφός» λαός ἀποφάσισε τόν χορό τοῦ Ζαλόγγου

Νικητής ὁ λαϊκισμός καί ἡ δημαγωγία Ο «σοφός» λαός ἀποφάσισε τόν χορό τοῦ Ζαλόγγου ΦΥΛΛΟ 36ο ΜΑΪΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com Νικητής ὁ λαϊκισμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ...»

«ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ...» ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ Μηνιαία εφημερίδα Ολυμπιακού Χωριού & γειτονικών περιοχών Φύλλο 12ο Νοέμβριος 2009 «ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ...» ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ πώς γιά

Διαβάστε περισσότερα

classicus MAZI ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 82-83 Είμαστε Ακόμα Ζωντανοί Στα Γρανάζια της

classicus MAZI ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 82-83 Είμαστε Ακόμα Ζωντανοί Στα Γρανάζια της ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 82-83 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 classicus MAZI Είμαστε Ακόμα Ζωντανοί Στα Γρανάζια της Ζωής ΜΠΕΤΟΝ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΑΤΕΡΗΣ Άριστη ποιότητα Άκριβής ποσότητα Εθν.Ανεξαρτησίας 40, Τηλ.27410

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΡΟΠΗ! ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΦΑΚΕΛΟΣ Μ.Κ.Ο. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ!!! ΡΕΠΟΡΤΑΖ για τα ΠΡΟΚΑΤ. ΔΩΡΕΑΝ Φροντιστηριακά μαθήματα από τον δήμο.

ΝΤΡΟΠΗ! ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΦΑΚΕΛΟΣ Μ.Κ.Ο. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ!!! ΡΕΠΟΡΤΑΖ για τα ΠΡΟΚΑΤ. ΔΩΡΕΑΝ Φροντιστηριακά μαθήματα από τον δήμο. Μέχρι την ώρα που η εφηµερίδα µας τυπωνόταν δεν υπήρχε κάποια επίσηµη ενηµέρωση από την κυανέρυθρη ΠΑΕ, µε τον κύριο Μίχου να επικαλείται προσωπικούς λόγους, για τους οποίους προχώρησε στην συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Οργή των πολιτών. κατά του Μπεγλίτη 87.9. kappa. radio. Η Κορινθία. είναι ένας τόπος ευλογημένος σελ. 7. Εντιμότητα

Οργή των πολιτών. κατά του Μπεγλίτη 87.9. kappa. radio. Η Κορινθία. είναι ένας τόπος ευλογημένος σελ. 7. Εντιμότητα 87.9 kappa radio Η Εβδομαδιαια ΕφΗμΕριδα της Κορινθιας - Ετος 8 ο - αρ. φύλλού 385 - ςαββατο 5 & ΚύριαΚΗ 6 μαϊού 2012 - τιμη: 0,50 ΓιαΝΝησ ροτζιωκοσ Η Κορινθία μας είναι ένας τόπος ευλογημένος σελ. 7 πελοπιδασ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀγκαλιά τῆς Χάρυβδης

Ἡ ἀγκαλιά τῆς Χάρυβδης ΦΥΛΛΟ 41ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com Ἡ ἀγκαλιά

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρατημένο το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Αχαρνών για το 2011. Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 149-0,02 Λεπτά

Συγκρατημένο το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Αχαρνών για το 2011. Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 149-0,02 Λεπτά Προτάσεις για οικολογική μετακίνηση από το 2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων n σελ. 19 Συγκρατημένο το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Αχαρνών για το 2011 Μια νέα αρχή για το ΙΚΑ στα Άνω Λιόσια n σελ. 12 n σελ. 11 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φύλλου 2816 Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr. Óåë. 3

Αρ. Φύλλου 2816 Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr. Óåë. 3 Αρ. Φύλλου 2816 Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr Αίσιο τέλος στην...«περιπλάνηση» του πλοίου Noor 1 Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολύμηνη παραμονή του πλοίου

Διαβάστε περισσότερα

Μακριά ἀπό τήν Χάγη Πρίν ἀπό λίγους μῆνες

Μακριά ἀπό τήν Χάγη Πρίν ἀπό λίγους μῆνες ΦΥΛΛΟ 38ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com Μακριά

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοσοφία του κάθε πολίτη πρέπει να είναι η πληρωμή του νερού»

«Φιλοσοφία του κάθε πολίτη πρέπει να είναι η πληρωμή του νερού» Αριθμός φύλλου: 74 Ιούλιος - Αύγουστος 2011 Διανέμεται δωρεάν ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αισχρή προσπάθεια ενταφιασμού του τοπικού τύπου και της φωνής των πολιτών! με την αιφνίδια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Η ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετήσια συνδρομή 25 Τιμή φύλλου 0,50 e-mail: fonikor@oene.gr Κωδικός 2293 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόθηκε το υπερσύγχρονο κτίριο του 2ου Πειραματικού & 7ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας

Παραδόθηκε το υπερσύγχρονο κτίριο του 2ου Πειραματικού & 7ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας ΕΤΟΣ 1 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 39 ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Παραδόθηκε το υπερσύγχρονο κτίριο του 2ου Πειραματικού & 7ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας σελ. 3 Κύριο Άρθρο Δωρεάν αντικατάσταση των υδρομετρητών

Διαβάστε περισσότερα

Ἐσχάτη προδοσία. Kάποιοι φρόντισαν βάσει. Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com

Ἐσχάτη προδοσία. Kάποιοι φρόντισαν βάσει. Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com ΦΥΛΛΟ 54ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ - ΟΡΑΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε έκτακτα και αποφάσισε να προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κορινθιακοσ Τυποσ Φιλλύρα 13-20200 ΚΙΑΤΟ Τηλ. 27420-20394,fax 2742027064 ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1980, Αρ. Φύλλ: 362, Σεπτέμβριος 2010 ΚΩΔΙΚΟΣ: 2289 e-mail: papamimis1@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

το ανάγνωσμα Γράφει: Χριστίνα Μαραγκού, Γ8

το ανάγνωσμα Γράφει: Χριστίνα Μαραγκού, Γ8 Ap Markos 2012 DD:Layout 1 3/23/12 1:13 PM Page 1 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ το ανάγνωσμα ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ» Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΗ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΗ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αριθμός φύλλου: 77 Νοέμβριος 2011 Διανέμεται δωρεάν ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Πέντε συμπολίτες μας που έζησαν "από μέσα" τα γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ. σελ.21-22 ΟΙ ΚΡΥΦΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ O ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ

Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ. σελ.21-22 ΟΙ ΚΡΥΦΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ O ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ - NOTIALIFE / ΤΕΥΧΟΣ 102 - ΕΤΟΣ 12ο ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 0,35 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ 13 ΔΗΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε.

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 174 - Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα