Συμπεράσματα τῶν ἐκλογῶν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμπεράσματα τῶν ἐκλογῶν"

Transcript

1 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page 1 ΦΥΛΛΟ 37ο ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Παρακολουθε τε καθημερινά τό blog τ ς φημερίδας dekeleianews.blogspot.com Συμπεράσματα τῶν ἐκλογῶν π τίς δύο κλογικ ς να µετρήσεις διαπιστώνουµε τ παρακ τω: Η πρωτοφανής ποχή 35 καί 37.5% δειξε τι κ σµος χει πλ ον πορρίψει τ πολιτικ σύστηµα, πως τ ξ ρουµε τ τελευτα α 38 χρ νια. Ψ χνεται γι κ τι ν ο, λλ δ ν τ ν κανοποιο ν ο π ρχουσες προτ σεις. Εχει γανακτήσει µ τούς πολιτικούς πού ε θύνονται γι τήν κατ ντια µας, λλ ρκ στηκε µ νον στ ο κονοµικ κοµµ τι καί µ λιστα περιορίστηκε σ α τ πού τ ν θιξαν τοµικ (µείωση µισθο, συντ ξεως, µή ε ρεση ργασίας). Ο τε µβ θυνε στίς πραγµατικ ς α τίες τ ς κρίσεως, πού ποτ λεσµ τους ε ναι ο κονοµική, ο τε πολυασχολήθηκε µ λλες παθογ νειες τ ς χώρας, ξ σου σηµαντικ ς, ν χι σηµαντικώτερες. Ετσι «τιµώρησε» τ δύο πρώην µεγ λα κ µµατα, π 80 85% πού περναν µ χρι τώρα, στ 32% τήν Διακρίσεις το Φοίβου στό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου πρώτη φορ καί στ 42% τήν δεύτερη. Περισσ τερο βεβαίως τ ΠΑ ΣΟΚ, γιατί α τ κυβερνο σε 30 χρ νια, κ µα καί ταν «ε χε» τήν ξουσία ΝΔ. ποιον ρχηγ καί ν ε χε στίς τελευτα ες εκλογ ς, δ ν θ λλαζε τίποτα δραµατικ. Η ΝΔ χρεώθηκε τήν τολµία της ν λλ ξει τ πρ γµατα, κυρίως τ δι στηµα , που λειτούργησε καί α τή σ ν να «τραβεστί» ΠΑΣΟΚ, φήνοντας τ διεφθαρµ νο καί νίκανο κρ τος ν παφο. Η συνεργασία µ τήν «Δη µοκρατική Συµµαχία» δ ν προσ φερε πολύτως τίποτα στήν ΝΔ, παρ µ νον στήν κυρία Μπακογι ννη, πο α κινδύνευε ν χαθε π τ πολιτικ παιχνίδι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πο ος π τ 3 4,5% κτιν χθηκε στ 27% δι το Αλ ξη Τσίπρα, δ ν προσ φερε κ τι ν ο καί προοδευτικ, λλ µ νη νε τητα πού διαθ τει ε ναι α τή τ ς λικίας το ρχηγο του. Ε ναι ντιδρ σεις τ ν κατοίκων το λυµπιακο Χωριο στ σχ δια γι το ξήλωµα τ ν συρµατοπλεγµ των Σελ. 3 Σελ. 16 T 4ήµερο Φεστιβ λ γροτικ ν Προϊ ντων ξεπ ρασε κ θε προσδοκία Σελ. 14 ΙΝΚΑ: Μήν παραλάβετε τήν Κάρτα Φακελώματος τοῦ Πολίτη Σελ. 6 προσδοκία τ ν παδ ν το παλαιο ΠΑΣΟΚ, πού δ ν µπορο ν ν πιστ ψουν τι τ κοµµατικ κρ τος π θανε καί προσβλ πουν ν ξαναγυρίσουν τ πρ γµατα πως ταν πρίν. Δι τι διανοητικ νσαρκώνει λα α τ πού Ελλ δα πρ πει ν φήσει πίσω της: τ ν λαϊκισµ καί τήν µφισηµία, τ µεγ λο κρ τος ς διοκτήτη καί ργοδ τη, τήν πεµπ ληση τ ς κυρίαρχης θνικής κουλτούρας µ σω τ ς ε σαγωγ ς τ ς πολυπολιτισµικ τητας, τήν νοχοποίηση το πιχειρε ν καί µία κρα α, στ ρια το νδοτισµο, ντίληψη στήν ξωτερική πολιτική. Ο «νεξ ρτητοι λληνες» δ ν χουν κ ποια µεγ λη διαφορ π τήν ΝΔ, κτ ς π τ πρ σωπο το κυρίου Σαµαρ καί τ ψευδοδίληµµα ΝΑΙ ΟΧΙ στ µνηµ νιο ( ναφερθήκαµε στ προηγούµενο φύλλο). Γι α τ φυσιολογικ µειώθηκε τ ποσοστ τους στίς δεύτερες κλογ ς, πού πικρ τησε τ δίπολο µ κατ ρωθεν κινδυνολογίες. Η «Χρυσή Α γή» ε ναι ποκατ σταση το νύπαρκτου κρ τους. Η λλειψη πολιτικ ς βούλησης καί χι νικαν τητα τ ν στελεχ ν, στ θ µατα νασφ λειας γκληµατικ τητας, λαθροµεταν στευσης, κοινωνικ ς δικίας, γιγ ντωσε α τ τ κίνηµα καί σο πικρατο ν στ ν πολιτικ κ σµο κρα ες ριστερ ς δ ες, τ σο θ καταφεύγει κ σµος στήν κροδεξι, χωρίς παραίτητα καί ν σπ ζεται τίς δ ες της. Τ διο θ συν βαινε σφαλ ς καί ντίστροφα. Η «ΔΗΜ.ΑΡ» ε ναι κοµµ τι το Συνασπισµο, µ τι σηµαίνει α τ, καί διαφ ρει π τ ν «ΣΥΡΙΖΑ» σ σύνεση καί σοβαρ τητα, σ,τι δηλαδή διαφ ρουν καί ο ρχηγοί τους. Η συνεργασία της µως µ ΝΔ ΠΑΣΟΚ θ τ ς στοιχίσει, γι α τ πιθαν ς σύντοµα θ πεµπλακε. Τ «ΚΚΕ» συρρικνώθηκε α) γιατί µετ τίς πρ τες κλογ ς ταν ρνητικ σ λύσεις συνεργασίας καί κ σµος θεώρησε τι δ ν ε χε λ γο ν τ ψηφίσει, καί β) ταν θ µα το διπ λου ΝΔ Σύριζα. Γι τ ν διο α τ ν δεύτερο λ γο, π τυχαν ο π λοιποι «Δηµιουργία Ξαν», «Λα ς» καί «Ο κολ γοι». Στ ν κύριο Τζήµερο πίσης χρεώθηκε συνεργασία του µ τ ν κύριο Μ νο καί γνώση κ ποιων θ σεών του, πού τήν πρώτη φορ δ ν ταν τ σο γνωστ ς. Στ ν «ΛΑΟΣ» δ ν συγχώρεσε κ σµος τήν πογραφή του στ Α ρθρο το πρώτου µνη µονίου καί τήν συµµετοχή του στήν συγκυβ ρνηση µ ΝΔ ΠΑΣΟΚ. Τί µπορο µε ν περιµ νουµε τώρα; Στήν πλειον τητ τους ο πολίτες χουν δεχθε τι σηµαντικ ς λλαγ ς δ ν µπορο ν ν γίνουν γιατί ε µαστε ποτελε ς σ ΗΠΑ, Γερµανία καί Τουρκία. Τ πρ γ µατα θ π νε χειρ τερα, µ νο πού δ ν ξ ρουµε µ χρι πο θ φθ σουµε, γιατί τ θνος µας κινδυνεύει µ φανισµ καί χι µ νον ο κονοµικ. Περισσ τερα, προσεχ ς...

2 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page 2 2 γαπητοί συμπολίτες Τά χαστούκια το Κασιδιάρη π ραν μεγάλη κταση καί ε ναι πολύτως φυσιολογικό. "μως τρομακτικότερο #ταν τό μέγεθος τ ς &ποκρισίας τ'ν πολιτικ'ν καί τ'ν ΜΜΕ. *ννοε+ται τι, -νέργεια α/τή #ταν βία, τραμπουκισμός καί νανδρία. 4ταν μως κεραυνός -ν α5θρία; Ο7 κουκουλοφόροι, ο7 ναρχικοί καί ο7 διαφόρων ε5δ'ν ριστεριστές δέν ε ναι, προσωποποίηση τ ς βίας καί το τραμπουκισμο ; Τολμάει κάποιος στά πανεπιστήμια νά ναφέρει 5δέες διαφορετικές πό τίς δικές τους; Δέν κα+νε βιβλιοπωλε+α πού δέν τούς ρέσουν; 9χει δικαίωμα κάποιος κινηματογράφος νά προβάλλει ταινία ντίθετη μέ τίς 5δεολογίες τους; Θά τόν κάψουν μαζί μέ τούς θεατές. >ν κάποια?μάδα πολιτ'ν διαμαρτυρηθο ν γιά θέμα πού τούς χουν φέρει σέ πόγνωση (π.χ. Aγιος Παντελεήμονας), θά πdνε Eς μή Fφειλαν, θά τούς ξυλοφορτώσουν καί θά τούς κατηγορήσουν καί πό πάνω γιά κροδεξιούς. Δυστυχ'ς,,γεμονία τους καί, τρομοκρατία τους χει -γκαθιδρυθε+ μέ μεγάλες ρίζες, παρi λο πού ποτελο ν -λάχιστη μειοψηφία. Προφαν'ς, Jλληνική κοινωνία (K τουλάχιστον τμήματά ΦΥΛΛΟ 36ο ΜΑΪΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ της) ε χαν Kδη πό καιρό «διαπαιδαγωγηθε+» σέ μιά βδελυρή καί -ξωθεσμική μορφή νομίας, που τά γιαουρτώματα, ο7 προπηλακισμοί, ο7 μούντζες καί Lλλα ντιπολιτικά μεγέθη ποτελούσαν νεκτή μορφή ντίδρασης πέναντι στό Fντως σαπισμένο πολιτικό σύστημα τ ς μεταπολίτευσης! Καί γιi α/τήν τήν διαπαιδαγώγηση μεγάλη ε/θύνη χουν σίγουρα να τμ μα το ΣΥΡΙΖΑ (καί το παλαιο ΠΑΣΟΚ). Τί νά πρωτοθυμηθο με; Τήν συνδικαλιστική ριστοκρατία τ ς ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ, πού παιρνε τόν νόμο στά χέρια της καί βύθιζε ποτε Kθελε τήν χώρα στό σκοτάδι; Τά ξεβρακώματα πού καναν ο7 Κολλάδες; X κατάλογος ε ναι Lπειρος. Τίς πρόσφατες θλιβερές δ θεν -παναστατικές μειοψηφίες καθηγητ'ν καί φοιτητ'ν, πού -μπόδιζαν παράνομα καί -τσιθελικά τήν -φαρμογή το καινούργιου νόμου γιά τά πανεπιστήμια (χωρίς νά τούς γγίζει καμμία ε5σαγγελική ρχή); Τούς συνδικαλιστές πού -μπόδιζαν τόν -λλιμενισμό τ'ν ξένων πλοίων (καί τήν κάθοδο τ'ν τουριστ'ν στά νησιά μας); Τήν φιλική στήν ΝΔ παλαιότερη,γεσία τ'ν ταξιτζήδων, πού κλεινε παράνομα τούς δρόμους; Τήν παγόρευση τ'ν τουριστ'ν νά βγο ν -ξω πό τό ξενοδοχε+ο τους, ταν χουν κριβοπληρώσει τό ταξείδι τους στήν χώρα μας; Τόν προπηλακισμό -ργαζομένων πό συνδικαλιστές -πειδή -πιθυμο ν νά δουλέψουν; (-κε+ πάει περίπατο τό δικαίωμα στήν -ργασία). Καταλήψεις δέν πιστεύουμε νά &πάρχουν σέ κανένα κράτος το κόσμου. *δ' τίς χουμε δεχτε+ σάν κάτι φυσιολογικό. YΕτσι #ταν θέμα χρόνου νά συμβε+ καί στήν τηλεόραση. Απορο με καί π'ς Lργησε τόσο. Μιά κοινωνία πού χει -ξοικειωθε+ τόσο πολύ μέ τήν βία καί συνήθισε τό πρόσωπο το τέρατος, θά τό βίωνε κι α/τό. Εμε+ς, δέν διαλύαμε τίς παρελάσεις γιά νά ποδοκιμάσουμε πολιτειακούς καί θεσμικούς παράγοντες μέ γιαούρτια, νεράντζια καί νερά; Δέν ξεσηκωθήκαμε ταν -πιβλήθηκε μιά ποινή χάδι, -ναντίον τ'ν μαθητ'ν πού μούντζωναν τούς -πισήμους; Φοιτητές, δέν κτιζαν τούς καθηγητές τους μέσα στά γραφε+α τους; Συνδικαλιστές, δεν πειλούσαν κυβερνητικά στελέχη; Πόσοι λήθεια διαμαρτυρήθηκαν ταν κάποιοι ξυλοφόρτωσαν τούς βουλευτές τ ς ΧΑ; X κατάλογος τ ς νοχ ς καί τ ς -νοχ ς μας ε ναι τελείωτος. >ς μήν παριστάνουμε τίς?σίες. Δέν χουμε τήν ξωθεν καλή μαρτυρία, ο\τε τόν πρότερο ντιμο βίο. X Κασιδιάρης, ε ναι γέννημα θρέμμα α/το το συστήματος. ]νός συστήματος πού νέχεται τήν λεκτική βία ταν α/τή τό -ξυπηρετε+, λουφάζει μπροστά στήν σωματική βία ταν τά θύματα ε ναι ντίπαλοι καί -ξανίσταται μόνο ταν &φίσταται τίς συνέπειες. Σπέρναμε νέμους, θερίζουμε θύελλες. >ς τά λουστο με. Ρήσεις καί ποφθ γµατα Σκοπός τῆς Παιδείας εἶναι ἡ ἀπό τήν παιδική ἀκόμη ἡλικία, καλλιέργεια τῆς πρός ἀρετήν διαθέσεως, πού θά κάνει τόν παιδευόμενο νά ἐπιθυμε" καί ἰσχυρῶς νά τείνει στό νά καταστε" τέλειος πολίτης, πού νά γνωρίζει καί νά ἄρχει καί νά ἄρχεται μέ δικαιοσύνη. Συνταγματικός Χάρτης τῆς Ἀθηναίων Πολιτείας ἄρθρο 39 (Σέ νεοελληνική ἀπόδοση). «Τά σχολε"α δέν εἶναι ἁπλῶς τόποι προσκτήσεως γνώσεων, ἀλλά κυρίως φροντιστήρια ἠθικής, χριστιανικῆς καί ἐθνικῆς ἀγωγῆς», ὅριζε ὁ Ἱωάννης Καποδίστριας. Τό σημερινό Σύνταγμα ἀναφέρει: Ἡ παιδεία ἀπoτελε" βασική ἀπoστoλή τoῦ Kράτoυς καί ἔχει σκoπό τήν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματική καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικής καί θρησκευτικῆς συνείδησης καί τήν διάπλασή τoυς σέ ἐλεύθερoυς καί ὑπεύθυνoυς πoλίτες. Αὐτοί εἶναι οἱ στόχοι τῆς Παιδείας κυρίες καί κύριοι τοῦ Ὑπουργείου «πρώην Ἐθνικῆς» Παιδείας καί ὄχι ἡ γνώση τῆς λειτουργίας τῆς καφετιέρας καί ἕνα σωρό παρόμοιες ἀνοησίες. Γλωσσικ γαπητοί φίλοι καλή πιτυχία Στήν προσφώνηση «γαπητ φίλε», «φίλος» µπερι χεται στήν ννοια τ ς λ ξεως «γαπητ ς». Αρα ε ναι πλεονασµ ς, περριτεύει. Μπορε ν συνδυαστε µ λλο πί θετο: γαπητ κύριε, γαπητ µου γείτονα, κ.λ.π. καί σκ το «γα πητ µου». Παροµοίως στήν ε χή «καλή πι τυχία», πιτυχία ννοε ται τι ε ναι καλή. Ε ναι α σια καί ε τυχής κβασις, ε δωση, ε δοκίµηση προ σπ θειας. Μπορο µε ν πο µε: Καλή δύναµη, καλ ν τ π ς, καλ ποτελ σµατα, κ.λπ.

3 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 3 Εμείς οι παρακάτω κάτοικοι του Ολυμπιακού Χωριού με τις υπογραφές μας δηλώνουμε την σοβαρή αντίθεσή μας στην αφαίρεση της ιστορίας που χωριού μας που διαπράχθηκε αυτή την εβδομάδα - αφαίρεση κονταριών σημαιών όλων των χωρών που συμμετείχαν στους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ το καθώς και την επιχειρούμενη αποξήλωση του συρματοπλέγματος. Σύμφωνα με τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αχαρνών για το Ο.Χ. κ. Π. Γκίκα, είναι συμβατική υποχρέωση του Εργολάβου να αφαιρέσει ότι είχε τοποθετηθεί στους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ. Επίσης ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Ντούρος είναι βέβαιος ότι αν αποξηλωθεί το συρματόπλεγμα θα ενωθούμε, όπως λέει, με τον έξω κόσμο και θα έρθει η ανάπτυξη στο Ολυμπιακό Χωριό. Ο διπλανός μας κόσμος είναι τα κοπάδια των προβάτων που βόσκουν και θα μπαίνουν ελεύθερα στα σπίτια μας, τα αδέσποτα σκυλιά, τα οχήματα που τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, οι αλλοδαποί που περνάνε μπουλούκια, οι πυλώνες και ο υποσταθμός της ΔΕΗ. Όλα αυτά βέβαια χωρίς ποτέ να ερωτηθούν οι κάτοικοι του Ο.Χ. που σχεδόν σε απόλυτη πλειοψηφία τάσσονται εναντίον της αφαίρεσης του συρματοπλέγματος Επειδή ζούμε σε δημοκρατία και έχουμε κάθε δικαίωμα να διεκδικούμε τα αυτονόητα δικαιώματά μας, θέλουμε κ. Υπουργέ να απαιτήσετε από τον εργολάβο που πήρε την ιστορία του χωριού μας, αφαιρώντας τα κοντάρια των σημαιών, να τα επιστρέψει άμεσα και να τα ξανατοποθετήσει στη θέση που ήταν τόσα χρόνια. Οι υποχρεώσεις των εργολάβων τηρήθηκαν στις μεγάλες και μικρές ζημιές που παρουσίασαν οι οικίες μας κατά την παραλαβή τους; Οι υποχρεώσεις των εργολάβων τηρήθηκαν στην πράσινη ζώνη, στα συντριβάνια, στα πεζοδρόμια, στους δρόμους και γενικά στον περιβάλλον χώρο του Ο.Χ.; Λέγεται ότι η Ο.Χ.Α.Ε. οφείλει χρήματα στον εργολάβο και τα συμψηφίζει με την αποξήλωση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν είναι έτσι, ποια επιτροπή, πότε συνεδρίασε και με ποιο πρωτόκολλο εκτίμησε την αξία των υλικών που αφαιρούνται; Μήπως κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες στην Ο.Χ.Α.Ε. δρούν και λειτουργούν αυθαίρετα πίσω από τις πλάτες σας και βρεθείτε και εσείς εκτεθιμένοι απέναντι στους κατοίκους του Ο.Χ. και στο πανελλήνιο, αν όλα αυτά δημοσιοποιηθούν στα Μ.Μ.Ε. ή αν συγκεκριμένος νέος πολιτικός φορέας, γνωστός για τον τρόπο που λειτουργεί, εκμεταλλευτεί την κατάσταση και την πάρει στα χέρια του με τη βία; Γιατί θέλουν να παραβιάσουν την ασφαλειά μας κάποιοι όταν δίπλα μας είναι η Αμυγδαλέζα (κέντρο κράτησης Αλλοδαπών) και όταν όλοι γνωρίζουμε ότι στο Μενίδι η εγκληματικότητα είναι σε μόνιμη άνθηση; Έξω από το συρματόπλεγμα, σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια μας, διοργανώνονται αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εάν θρηνήσουμε θύματα αυτοί που θα υπογράψουν το ξήλωμα του συρματοπλέγματος είναι έτοιμοι να αναλάβουν τις νομικές τους ευθύνες; Μέσα από το συρματόπλεγμα τώρα παίζουν με ασφάλεια τα παιδιά μας αφού τα προστατεύει το συρματόπλεγμα. Το δίκτυο υπερυψηλής τάσεως περνάει σε κοντινή απόσταση από τα σπίτια μας και το συρματόπλεγμα μάς προστατεύει από τα αυξημένα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και την ακτινοβολία που εκπέμπουν οι πυλώνες (κλωβός Faraday). Μέσα στο υψηλό τίμημα των 850 ευρώ για το τ.μ. που καταβάλουμε στον Ο.Ε.Κ. για τα σπίτια μας, συμπεριλαμβάνεται και το κόστος του συρματοπλέγματος, και της πράσινης ζώνης και των αθλητικών εγκαταστάσεων. Τα πλήρωσε το Ελληνικό δημόσιο μια φορά κ.υπουργέ όλα αυτά, δεύτερη φορά τα πληρώνουν οι κάτοικοι μέσα από τη μηνιαία δόση που καταβάλουν στον ΟΕΚ και τώρα τρίτη φορά θα ξανακερδίσει πάλι ο εργολάβος από την αποξήλωση του συρματοπλέγματος; Tέλος αν η επίσημη Πολιτεία συνηγορήσει στην αποξήλωση, τότε μιλάμε για άνιση μεταχείριση, γιατί στο Ο.Χ. στο Μαρούσι τίποτα δεν αφαιρέθηκε και όλα είναι όπως παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους μετά το Βέβαια εκεί ο Δήμαρχος κ. Πατούλης δεν θέτει τέτοια ζητήματα όπως στο Ο.Χ. ο κ. Ντούρος Ο Σύλλογος Κατοίκων του Ο.Χ. σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του στις στηρίζει και συμπαραστέκεται στον αγώνα που ξεκινήσαμε εμείς οι κάτοικοι του Ο.Χ. για τη διατήρηση του συρματοπλέγματος. Επειδή είμαστε σίγουροι ότι η θεωρία του γκέτο που ισχυρίζονται ελάχιστοι πλέον «προοδευτικοί» στη χώρα μας, δε σας βρίσκει σύμφωνους και επειδή η ίδια η ζωή κάθε μέρα σας δείχνει το δρόμο της σωστής απόφασης που πρέπει να λάβετε υπέρ μας, σας προσκαλούμε στο Ο.Χ. για να δείτε με τα μάτια σας όσα σας περιγράφουμε. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ (συλλογής υπογραφών) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Κατοίκων Ο.Χ ΕΥΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ π. Πρόεδρος Συλλόγου Κατοίκων Ο.Χ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ κάτοικος Ο.Χ , ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ κάτοικος Ο.Χ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ π. μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Κατοίκων Ο.Χ , ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ π. μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Κατοίκων Ο.Χ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΜΥΓΚΑΣ κάτοικος Ο.Χ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ κάτοικος Ο.Χ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ κάτοικος Ο.Χ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ π. Πρόεδρος Συλλόγου Κατοίκων Ο.Χ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ 282 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΟΕΚ κ. ΣΚΑΡΙΠΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡ- ΝΩΝ Ἐγγραφεῖτε συνδρομητές στήν ἐφημερίδα μας. Ἐνισχύετε μιά προσπάθεια γιά τό καλό τῆς περιοχῆς. Ἀριθμός λογαριασμοῦ Ἐμπορικῆς Τραπέζης: Λογαριασμός Ἐθνικῆς Τραπέζης: 890/

4 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page 4 4 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Κύριε Δήμαρχε, Το Δ.Σ. του Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού σας ζητά επειγόντως συνάντηση προκειμένου να συζητηθούν τα εξής ζητήματα: Τις ενέργειες του Δήμου για τον καθαρισμό και αποψίλωση της πράσινης ζώνης και των κοινόχρηστων χώρων των Οικοδομικών Τετραγώνων στο Ολυμπιακό Χωριό καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς, δεδομένου των ευνοϊκών γι αυτό καιρικών συνθηκών. Τις θέσεις του Δήμου σχετικά με την συντήρηση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού. Σε σχέση με τα δύο παραπάνω ζητήματα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΟΕΚ και της ΟΧΑΕ Α.Ε. μας πληροφόρησαν ότι ο μεν περιβάλλοντας χώρος του οικισμού θα παραδοθεί στο Δήμο Αχαρνών το αργότερο έως τις 31/7/2012, πράγμα που δημιουργεί τις ανάλογες υποχρεώσεις συντήρησης από μεριάς του Δήμου, ενώ οι αθλητικές εγκαταστάσεις έως την ίδια ημερομηνία θα παραδοθούν στον ΟΕΚ, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την παράδοση στον τελικό διαχειριστή. Θα θέλαμε ακόμα να σας ενημερώσουμε ότι θέση μας είναι, ότι το ορθότερο είναι η ανάληψη της διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων να γίνει από την ίδια την Δημοτική Κοινότητα του Ολυμπιακού Χωριού, η αναγνώριση της οποίας είναι πάγιο αίτημα των κατοίκων και των φορέων του οικισμού προς το Δήμο. Με βάση τα παραπάνω στην ατζέντα της μεταξύ μας συνάντησης μπαίνουν ακόμα δυο ζητήματα: Πρώτον η ανάληψη της δέσμευσης από μεριάς σας για την σύγκληση τακτικού ανοιχτού Δημοτικού Συμβούλιου (αν είναι δυνατόν και στο Ολυμπιακό Χωριό), με θέμα «Άμεσα ζητήματα επίλυσης του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό Ανακήρυξη του οικισμού σε Δημοτική Κοινότητα», Δεύτερον η δυνατότητα πραγματοποίησης εκδήλωσης στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων την ημέρα έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, εκδήλωσης, που να υπενθυμίζει ότι το Ολυμπιακό Χωριό δεν είναι ένας ακόμα οικισμός, αλλά μια περιοχή «ζωντανή ιστορία» για τη χώρα μας. Ευνόητο θεωρούμε ότι στην συνάντηση αυτή θέση και λόγο έχουν όλοι οι μαζικοί φορείς του Ολυμπιακού Χωριού που πρέπει να παραβρεθούν. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ν γερση Λυκείου Προχωρο ν τ ργα γι τήν ν γερση το Λυκείου το Ολυµπιακο Χωριο. Η κτίµηση τ ς ταιρίας ε ναι τι ν δ ν π ρξει καν να πρ οπτο, πολογίζουν ν χουν τελειώσει τ ν Φεβρου ριο τ ν Μ ρτιο. KATOIKΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΟΕΚ ΣΟΛΩΜΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝ: ΔΗ/ΡΧΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΝΤΟΥΡΟ ΣΩΤΗΡΗ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» Αγαπητοί κύριοι, Την Τρίτη 20/6/2012 διαπιστώσαμε ότι τεχνικά κλιμάκια του Δήμου Αχαρνών και του Ο.Ε.Κ. επισκέφτηκαν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού, με σκοπό τον έλεγχο λειτουργίας των τεχνικών συστημάτων, προκειμένου οι εγκαταστάσεις να παραδοθούν από τον Ο.Ε.Κ. στο Δήμο Αχαρνών. Επειδή το θέμα της χρήσης και συντήρησης των εγκαταστάσεων αποτελεί ζήτημα κομβικής σημασίας για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων και της νεολαίας της περιοχής, ζητούμαι την αναστολή κάθε ενέργειας παράδοσης των εγκαταστάσεων σε οποιοδήποτε φορέα, αν δεν πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις όπως: Την σύνταξη μελέτης μετά την παράδοση των εργολάβων προς τον Ο.Ε.Κ., που να εκτιμά το κόστος επισκευών και συντήρησης, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως το σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων (ανοικτό προπονητήριο, κλειστά γήπεδα, κολυμβητήριο, γήπεδα τένις κ.λ.π.), παίρνοντας υπ όψιν το σύνολο των αναγκών λειτουργίας ( φύλαξη, συντήρηση, υγεία και ασφάλεια αθλουμένων). Την αναζήτηση αξιόπιστου φορέα για την λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες πρωτίστως των κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού. Τον καθορισμό των όρων λειτουργίας και χρήσης παίρνοντας υπ όψιν τη γνώμη των επίσημων φορέων εκπροσώπησης των κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού (Σύλλογο Κατοίκων, αθλητικούς συλλόγους, συλλόγους γονέων κλπ) Επειδή τίποτε από αυτά δεν έχει εξασφαλιστεί ζητούμαι : Την απαραίτητη πίστωση χρόνου προκειμένου να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα, οι απαραίτητες συζητήσεις με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και τον Υφυπουργό Αθλητισμού, ώστε να διασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και πόροι από τη μεριά της πολιτείας όπως έχει υποχρέωση. Την διοργάνωση συνάντησης των εκκαθαριστών του Ο.Ε.Κ. με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να παρθεί υπ όψιν η γνώμη των κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού που είναι και οι κατ εξοχήν ενδιαφερόμενοι. Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η κατ αρχήν άποψή μας, παίρνοντας υπ όψιν την άσχημη οικονομική κατάσταση του Δήμου Αχαρνών, είναι ότι για το προσεχές χρονικό διάστημα η προσωρινή χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, είτε πρέπει να περάσει στην δικαιοδοσία της Γ.ΓΑ., η οποία να αναλάβει το κόστος επαναλειτουργίας του κολυμβητηρίου και της συντήρησης του ανοικτού σταδίου, δίνοντας τη δυνατότητα διαχείρισης της χρήσης στους τοπικούς φορείς, είτε να παραμείνει η χρήση στην δικαιοδοσία του Ο.Ε.Κ. ή οποιοδήποτε φορέα τον διαδεχτεί με τους ίδιους όρους. Σε αυτά τα πλαίσια μιλάμε για προσωρινή διαχείριση, απαιτώντας την αναγνώριση του Ολυμπιακού Χωριού ως Δημοτικής Κοινότητας, στα πλαίσια του Δήμου Αχαρνών άμεσα. Διότι πιστεύουμε ότι τελικός διαχειριστής θα πρέπει να είναι η ίδια η Δημοτική Κοινότητα στα πλαίσια της οποίας θα πρέπει να λειτουργούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, με απαραίτητη προϋπόθεση την ανάλογη χρηματοδότησή τους από τους αντίστοιχους Κ.Α.Π., που είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού. Σε αυτό θα μας βρείτε όλους ενωμένους. Ολυμπιακό Χωριό 22/6/2012 Μετά τιμής ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Α.Σ.Ο.Χ. «ΑΣΤΕΡΑΣ» (ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ) ΤΟ Δ.Σ. Α.Σ.Ο.Χ. «ΑΘΗΝΑ» ΤΟ Δ.Σ. Α.Σ.Ο.Χ. «ΦΟΙΒΟΣ»

5 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page 5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 5 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 22/6/2012 Αγαπητοί φίλοι, Την Παρασκευή 22/6/2012 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Ο.Ε.Κ., αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού καθώς και των Δ.Σ. Αθλητικών Συλλόγων. Σκοπός της επίσκεψης, ήταν η έκθεση των απόψεων των μαζικών φορέων του Ολυμπιακού Χωριού για το ζήτημα της χρήσης και διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η διατύπωση της αντίθεσής μας για την παραχώρηση σε οποιαδήποτε φορέα, ερήμην της θέλησης και των αναγκών των κατοίκων και των αθλητικών συλλόγων του Ολυμπιακού Χωριού, αλλά προπαντός κάτω από καθεστώς αδιαφάνειας και έλλειψης αξιόπιστων εγγυήσεων για την συντήρησή τους. Για μια ακόμη φορά οι εκκαθαριστές του ΟΕΚ ήταν απόντες και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΕΚ και της ΟΧΑΕ Α.Ε. Κατατέθηκε εγγράφως επιστολή και ζητήθηκε ο ορισμός συνάντησης για το επόμενο 15νθήμερο με τη συμμετοχή των εκκαθαριστών αλλά και των εμπλεκομένων φορέων (Σύλλογο Κατοίκων, Αθλητικούς Συλλόγους, Συλλόγους Γονέων, Δήμο κ.λ.π.) Διατυπώσαμε στους υπηρεσιακούς παράγοντες την άποψη ότι ο πιο ασφαλής και αξιόπιστος διαχειριστής, είναι η ίδια η Δημοτική Κοινότητα Ολυμπιακού Χωριού, μέσω της χρηματοδότησής της από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), η αναγνώριση της οποίας καθυστερεί με ευθύνη του Δήμου Αχαρνών. Στα πλαίσια αυτά παραμένει σταθερή η άποψή μας ότι ένα τόσο μεγάλο έργο, μπορεί να συντηρηθεί έως την αναγνώριση του Ολυμπιακού Χωριού ως Δημοτικής Κοινότητας από το Δήμο Αχαρνών, μόνο από την ίδια την Πολιτεία και συγκεκριμένα από την Γ.Γ.Α., που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τα επισκευαστικά έργα που είναι απαραίτητα για την συντήρηση και αναβάθμιση του Αθλητικού Κέντρου. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεσμεύτηκαν να ενημερώσουν τους εκκαθαριστές και μας ενημέρωσαν ότι: Προχωράνε ταχύτατα οι διαδικασίες για την παράδοση της πράσινης ζώνης, των ευρύτερων κοινόχρηστων χώρων, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, του εσωτερικού οδικού δικτύου και των αθλητικών εγκαταστάσεων, από τους εργολάβους στην ΟΧΑΕ Α.Ε. Η ΟΧΑΕ Α.Ε. θα παραδώσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις στην επιτροπή εκκαθαριστών του ΟΕΚ και όλες τις υπόλοιπες υποδομές στον Δήμο Αχαρνών πιθανά έως τις 31/7/2012. Η επιτροπή εκκαθαριστών δεν έχει αποφασίσει το φορέα που θα παραδώσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά ούτε και το διαχειριστικό πλαίσιο συντήρησής τους. Στα πλαίσια των παραπάνω οι εργολάβοι είναι υποχρεωμένοι με οικονομική ρήτρα ευρώ να ξηλώσουν και αποψιλώσουν, από τον περιβάλλοντα χώρο (οικόπεδο ανάμεσα στην Γ και Β Είσοδο, πράσινη ζώνη, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ), κάθε πρόσθετη εγκατάσταση και υποδομή που αφορούσε την πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Επειδή στις υποδομές αποξήλωσης συμπεριλαμβάνονται και η περίφραξη από την Α Είσοδο έως τον Πυροσβεστικό Σταθμό, το Δ.Σ. του Σ.Κ.Ο.Χ. θα ήθελε να ενημερώσει τους κατοίκους ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την αφαίρεσή της. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι ουδεμία ενέργεια του Συλλόγου Κατοίκων έχει σχέση με τις συγκεκριμένες εργασίες, αλλά ούτε και υπάρχει το περιθώριο ανακοπής τους με νόμιμα μέσα, καθώς υπάρχουν έγγραφες δυσβάστακτες οικονομικές ρήτρες. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Κατοίκων θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε σύσκεψη με τους κατοίκους για τα συγκεκριμένα ζητήματα, σε ημερομηνία που θα αποφασίσει το Δ.Σ. στην επόμενη συνεδρίασή του, προκειμένου να παρθούν κοινές αποφάσεις, τις οποίες θα υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. (Προτεινόμενη ημερομηνία η Δευτέρα 8/7/2012 και ώρα 7:00). Επίσης το Δ.Σ. ενημερώνει τους κατοίκους ότι θα συζητήσει τα παραπάνω ζητήματα σε ανοιχτή συνεδρίαση την Πέμπτη 28/7/2012 και ώρα 7:00 στα Γραφεία του Συλλόγου Λεωνίδα Σαμπάνη 6 στο πρώην Bazaar. Ακόμα ενημερώνουμε κατοίκους και φορείς του Ολυμπιακού Χωριού ότι το επόμενο διάστημα το Δ.Σ. του Συλλόγου θα προχωρήσει σε μια σειρά ενέργειες όπως: Συνάντηση με τις νέες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Εργασίας και του Υφυπουργείου Αθλητισμού για τα ζητήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων, των κατοικιών και της παραχώρησης ενός αριθμού καταστημάτων για την εγκατάσταση δημοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών. Συνάντηση με το Δήμο Αχαρνών για τα παραπάνω αλλά και για άλλα όπως την αποψίλωση και καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και την σύγκληση τακτικού Δημοτικού Συμβουλίου για τις ανάγκες του Ολυμπιακού Χωριού σε κοινωνικές υποδομές αλλά και την αναγνώριση του οικισμού ως Δημοτικής Κοινότητας. Τίποτα δεν θα μας χαριστεί, όλα θα κατακτηθούν με τον ενωμένο αγώνα μας. Το λέμε σε όλους, είμαστε μια γροθιά. Ελέγξατε τίς δόσεις πρός τόν ΟΕΚ γιατί ἔχουν διαπιστωθε λάθη Ὅπως ἔχουμε ξαναγράψει ἔχουν διαπιστωθε λάθη στίς δόσεις πού ἔχουν δώσει κάτοικοι πρός τόν ΟΕΚ. Μπορε τε νά ἀπευθυνθε τε στή Σολωμοῦ 60 καί να πάρετε κατάσταση τῶν πληρωμῶν σας. Ἀκολούθως νά τήν ἀντιπαραβάλλετε μέ τίς ἀποδείξεις πού ἔχετε ἀπό τήν Τράπεζα, γιά νά βεβαιωθε τε ἄν ὑπάρχουν λάθη. Νά ἔχετε μαζί σας τόν κωδικό πού πληρώνετε ἤ μιά τραπεζική ἀπόδειξη. Χίτλερ Στ λιν Μ ο Κ ποιος φίλος νοχλήθηκε π τίς τίς φωτογραφίες τ ς πρώτης σελίδας, το προηγουµ νου φύλλου τ ς φηµερίδας, γρ φοντ ς µας τι δ ν ταν τ διο Χίτλερ, Στ λιν καί Μ ο. Δ ν ταν καί ο τρε ς στυγνοί δικτ τορες; Ο Χίτλερ σκ τωσε περίπου 17 κατοµµύρια νθρώπους γι ν κανοποιήσει τήν µαταιοδοξία του ν γίνει πλανητ ρχης. Ο Στ λιν ξολ θρευσε περίπου 30 κατοµµύρια γι ν πιβ λλει να ο κονοµικ σύστηµα. Γι τ ν διο λ γο Μ ο καθ ρισε 78 κατοµµύρια. Ε ναι δυνατ ν ν ξαγνίσουµε κ ποιον α µοδιψ δολοφ νο; Αλλ καί τ πιστεύω τους στορία τ χει τοποθετήσει στ Μουσε ο. Είστε Τούρκοι και μητέρα σας είναι η Τουρκία Ο γκρίζος λύκος, ούρλιαξε στη Θράκη Στην Θράκη «αλωνίζει» ο ηγέτης των Γκρίζων Λύκων Ντεβλέτ Μπαχτσελί με την άδεια των ελληνικών αρχών και μιλά συνέχεια για την παρουσία «Τούρκων» στη δυτική Θράκη και πως «η μητέρα πατρίδα αυτών είναι η Τουρκία». Ο προκλητικός πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης έφτασε στη χώρα μας περνώντας οδικώς στη χώρα μας από την Ανδριανούπολη, στον Έβρο. Η ομάδα που συνοδεύει τον Μπαχτσελί αποτελείται από 15 άτομα όλοι τους μέλη των Γκρίζων Λύκων. Ο ίδιος αμέσως επισκέφθηκε το χωριό Μέγα Δέρειο. Εκεί Μουσουλμάνοι της περιοχής που έφτασαν και από τα γύρω χωριά τον υποδέχθηκαν με ενδείξεις χαράς. Ο Μπαχτσελί στην προκλητική ομιλία του στο χωριό δήλωσε «γνωρίζω πως η τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης αντιμετωπίζει προβλήματα στην παιδεία, στην άρνηση της ταυτότητας της και στην αναγνώριση του μουφτή. Ήρθαμε εδώ για να διαπιστώσουμε τα προβλήματα και να κάνουμε ενέργειες για να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά». Ο ηγέτης των Γκρίζων Λύκων αργότερα επισκέφθηκε τον τάφο του Σαδίκ Αχμέτ. Εκεί στην ομιλία του ο Μπαχτσελί ισχυρίστηκε πως το τροχαίο δυστύχημα που σκοτώθηκε ο Αχμέτ ήταν «ύποπτο» και δήλωσε πως ο Σαδίκ Αχμέτ ήταν «ο άνθρωπος αυτός ήταν η ελπίδα, η ανάσα αλλά και ο στόχος των Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Ο ίδιος δεν έπαψε ποτέ να λέει πως είναι Τούρκος και ο ίδιος έκανε σημαία την Τουρκική ταυτότητα και την Μουσουλμανική ύπαρξη. Ας μην ξεχνά κανείς ότι οι Τούρκοι της Θράκης υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Όσοι προσπαθούν να εξαλείψουν τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα αυτής της κοινωνίας δεν θα μπορούν να ορθοποδήσουν. Και η εγγύηση γι aαυτο είναι τα εκατομμύρια ομοεθνών Τούρκων, oι οποίοι προσεύχονται για σας από τη μητέρα πατρίδα» Ο Μπαχτσελί κατευθύνεται προς την Κομοτηνή όπου θα επισκεφθεί το προξενείο της Τουρκίας. M.K.

6 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page 6 6 Γερμανία: Ποινικό αδίκημα η περιτομή για θρησκευτικούς λόγους Ηγερμανική δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι το να υποβάλλεται ένα παιδί σε περιτομή για θρησκευτικούς λόγους αποτελεί σωματική βλάβη η οποία θα πρέπει να τιμωρείται ποινικά, σε μια απόφαση που αναμένεται να αποτελέσει δικαστικό προηγούμενο.δικαστήριο της Κολωνίας αποφάσισε ότι «το σώμα ενός παιδιού μεταβάλλεται με ανεπανόρθωτο τρόπο από την περιτομή». «Αυτή η μεταβολή είναι αντίθετη με το συμφέρον του παιδιού, το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει αργότερα μόνο του τη θρησκευτική του ταυτότητα», επισημαίνεται στην απόφαση του δικαστηρίου. Τα δικαιώματα των γονέων όσον αφορά την εκπαίδευση και την θρησκευτική ελευθερία δεν θίγονται αν περιμένουν έως ότου το παιδί είναι σε θέση να αποφασίσει ότι επιθυμεί να υποβληθεί σε περιτομή «ως εμφανές σημάδι ότι ανήκει στο Ισλάμ», προσθέτει το δικαστήριο.αυτή η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στη Γερμανία, όπου πολλές χιλιάδες νεαρά αγόρια, μουσουλμάνοι και Εβραίοι, υποβάλλονται σε περιτομή κάθε χρόνο έπειτα από αίτημα των γονιών τους. Παράλληλα, η απόφαση «είναι εξαιρετικά σημαντική για τους γιατρούς διότι έχουν για πρώτη φορά μια νομική βάση στην οποία μπορούν να στηριχθούν», επισημαίνει ένας νομικός, ο Χολμ Πούτζκε στην εφημερίδα Financial Times Deutschland. Το δικαστήριο της Κολωνίας ασχολήθηκε με την υπόθεση ενός γενικού γιατρού της Κολωνίας, ο οποίος υπέβαλε σε περιτομή ένα αγόρι 4 ετών έπειτα από αίτημα των μουσουλμάνων γονέων του. Λίγες ώρες αργότερα το παιδί αναγκάστηκε να διακομιστεί στα επείγοντα εξαιτίας αιμορραγίας. Η εισαγγελία της Κολωνίας είχε ασκήσει δίωξη εναντίον του γιατρού. Ο γιατρός αυτός αθωώθηκε σε πρώτο, αλλά και σε δεύτερο βαθμό, καθώς το δικαστήριο επεσήμανε ότι την εποχή του γεγονότος ο κατηγορούμενος δεν θα μπορούσε να καθορίσει αν δρα παρανόμως. «Το λάθος (του γιατρού) ήταν αναπόφευκτο», καθώς μέχρι τότε υπήρχαν διαφορετικές δικαστικές αποφάσεις για παρόμοιες υποθέσεις, αναφέρει η απόφαση του δικαστηρίου της Κολωνίας. Πηγή: ΑΜΠΕ Aπολαύστε έναν υγιέστερο τρόπο ζωής Ανακαλύψτε τα οφέλη της Αλόη Βέρα με την Forever Living Products H μεγαλύτερη εταιρεία καλλιέργειας, παραγωγής και διανομής Αλόης Βέρα και προϊόντων από Αλόη Βέρα στον κόσμο. Μεγάλη σειρά προϊόντων από χυμούς υγείας μέχρι και προϊόντα περιποίησης του δέρματος. 30 ημέρες εγγύησης επιστροφής χρημάτων. Εκατομμύρια ικανοποιημένοι πελάτες. Τηλεφωνείστε τώρα για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: ή από και από Άννα Αθηνογένους Ανεξάρτητος συνεργάτης της Forever Living Products ΙΝΚΑ: Μην παραλ βετε την Κ ρτα Φακελώµατος του Πολίτη Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ): καλεί τους πολίτες να MHN παραλάβουν τέτοιες κάρτες, με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τις διακηρύξεις των δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ GENERAL CONSUMERS FEDERATION OF GREECE Κέντρο Πληροφοριών:Γ. Σεπτεμβρίου 13 - Αθήνα όρ. 5ος τηλ Fax Ανοιχτή Γραμμή: inka ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΙΝΚΑ ΔΤ 275/ Δεν μας έφταναν η κατάργηση και μείωση των μισθών και των συντάξεων, αυξήσεις φόρων, κατάργηση δικαιωμάτων και αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από έγκριτες εφημερίδες, και από το Διαδίκτυο, η κυβέρνηση προωθεί δύο μέτρα, συν τοις άλλοις πολυέξοδα για το κράτος: 1ο Θέλει να αντικαταστήσει την Ταυτότητα την με «κάρτα πολίτη», που πολύ σωστά έχει χαρακτηριστεί Κάρτα Φακελώματος του Πολίτη, η οποία μάλιστα δεν έγινε δεκτή στην Αγγλία, λόγω μεγάλου και άσκοπου κόστους και των αντιδράσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτή η κάρτα προγραμματίζουν να ενημερώνεται με κάθε αλλαγή στην οικονομική κατάσταση (ακίνητα, κινητές αξίες, λογαριασμοί, οφειλές), οικογενειακή κατάσταση, κατάσταση υγείας (φάρμακα, εισαγωγές σε νοσοκομεία, κληρονομικό ιστορικό), μετακινήσεις ταξίδια κτλ. Όλα τα προηγούμενα θα εμφανίζονται σε «ενιαία οθόνη». Αναφέρουν ότι ο ίδιος κάτοχος «θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του από το Διαδίκτυο» - λες και δεν τα ξέρει. Θα έχει όμως και το κράτος πρόσβαση και μάλιστα σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν επιτρέπεται. Εννοείται ότι πρόσβαση θα «αποκτήσουν» όλοι οι μεγάλοι προμηθευτές (πολυεθνικές, ασφαλιστικές, τράπεζες, διαγνωστικά κέντρα, πολυκλινικές, ιδιωτικά γραφεία «εύρεσης εργασίας», ενοικίασης εργαζομένων, εισπρακτικές) και βέβαια οι χάκερς. Είναι γνωστό ότι το διαδίκτυο είναι και θα είναι πάντα διάτρητο. φυτίλια συννεφάκια. 2ο Θέλει να επιβάλλει υποχρεωτικά σε όλες τις συναλλαγές την «κάρτα των συναλλαγών», που και αυτή έχει χαρακτηριστεί Χαφιές του Καταναλωτή, και αυτή δεν έγινε δεκτή ούτε καν από τον αρμόδιο επίτροπο της φορολογίας της ΕΕ. Τη δεύτερη κάρτα επιδιώκουν να την έχει συνέχεια ο καταναλωτής (από ποια μέχρι ποια ηλικία άραγε;) για να καταγράφεται η κάθε συναλλαγή: το προϊόν ή η υπηρεσία, ο χρόνος και η χρηματική της αξία. Είναι προφανές ότι με αυτό τον τρόπο, και επειδή κάθε προϊόν διαθέτει μπαρ-κοντ -με μία αναγωγή στα προϊόντα που αγοράζει- θα είναι γνωστά τα πάντα ανεξαιρέτως, για τον πολίτη - καταναλωτή: Οι συνήθειές του, τα πιστεύω του, η σεξουαλική του ζωή, η υγεία του κλπ. Με αυτές τις υποχρεωτικές κάρτες ουσιαστικά δρομολογούν να καταργηθεί το Τραπεζικό Απόρρητο, το Ιατρικό Απόρρητο, και γενικά κάθε είδους απόρρητο στην ιδιωτική ζωή, θα ενοποιηθούν όλοι οι αριθμοί (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κ.τ.λ.) και θα μετατραπεί ο πολίτης σε έναν ανθρωποαριθμό. Το ΙΝΚΑ δηλώνει κάθετα ότι δεν θα δεχτεί τον Μεγάλο Αδελφό, δεν έχει να διαπραγματευτεί και να διαβουλευτεί την αξιοπρέπεια του πολίτη - καταναλωτή και καταδικάζει απερίφραστα τα προτεινόμενα μέτρα. Καλεί όλες οργανώσεις πολιτών, τους συνδικαλιστικούς και τους επιστημονικούς φορείς και όλα τα πολιτικά κόμματα για να μην περάσει το φακέλωμα. Το ΙΝΚΑ θα χρησιμοποιήσει κάθε νομικό μέσο, αλλά καλεί από τώρα τους πολίτες σε ετοιμότητα αν χρειαστεί, για να μην παραλάβουν τέτοιες κάρτες, με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τις διακηρύξεις των δικαιωμάτων του Ανθρώπου. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΦΤΩΧEΙΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ. ΥΓ: Το Διαδίκτυο είναι χρήσιμο αλλού και όχι για φακέλωμα. Το ΙΝΚΑ έχει υποδείξει και πώς θα καταπολεμηθεί η Γραφειοκρατία και πώς θα εντοπιστούν οι φοροφυγάδες, που άλλωστε είναι γνωστοί. Τα επιχειρήματα αυτά είναι κουκούλες προσχήματα.

7 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page 7 7 Τουρκικά σήριαλ: Στην Ελλάδα αποβλακώνουν, στην Τουρκία φανατίζουν ανθελληνικά! Κάποτε ο Οζάλ είχε πει ότι δεν θα χρειαστεί πόλεμος για να κατακτήσουμε την Ελλάδα, αλλά θα πέσει μόνη της σαν ώριμο φρούτο στις αγκαλιές μας. Πού να το φαντάζονταν ότι είκοσι σχεδόν χρόνια με τα τον θάνατό του (δολοφονία ), η Ελλάδα θα είχε πραγματικά κατακτηθεί σαν «χαζό φρούτο» από μια τουρκική τηλεοπτική επέλαση που έχει καθηλώσει τους Έλληνες μέσα στην μεγάλη τους κρίση, καθώς τα ελληνικά κανάλια σου δίνουν πλέον την εντύπωση ότι... δεν βρίσκεσαι σε κάποια ελληνόφωνη επικράτεια, αλλά κάπου στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, στον Ντιαρμπακίρ και δεν συμμαζεύεται. Τρίβουν τα χέρια τους οι Τούρκοι καθώς οι τηλεοπτικές τους σειρές έχουν βρει τον καλύτερο πελάτη στο ελληνικό κοινό γεμίζοντας τα τουρκικά ταμεία και παράλληλα σπάνε πλάκα με τους «χαϊβάνηδες γιουνάνληδες», καθώς τους πασάρουν ότι θέλουν για μεταξωτές κορδέλες, ενώ στην ίδια την Τουρκία προβάλλονται τηλεοπτικές σειρές με έντονο ανθελληνικό περιεχόμενο. Πού ξέρει κανείς, μπορεί σε λίγο καιρό να φτάσουμε στο σημείο να εισάγουμε και αυτές τις τουρκικές τηλεοπτικές σαπουνόπερες, θάβοντας οριστικά την ελληνική μας κουλτούρα στο μπιτ παζάρ της Ανατολίας, προς δόξα του Μακρυγιάννη και του Κολοκοτρώνη. Εξάλλου οι Τούρκοι θεωρούν πως μας κάνουν μεγάλη χάρη να μας πουλάνε ότι τηλεοπτικό φρούτο παράγουν, καθώς, όπως ισχυρίζονται, μέσα στην μεγάλη κακομοιριά της Ελλάδας οι τηλεοπτικές τους σειρές αναπαύουν τους κακομοίρηδες τους Έλληνες και τους δίνουν λίγη χαρά μέσα στο ζοφερό περιβάλλον της μαύρης τους καθημερινότητας! Είναι χαρακτηριστικό ένα δημοσίευα της τουρκικής εφημερίδας Βατάν, με τον τίτλο, «Türk dizileri Yunanlilara krizi unutturuyor», δηλαδή, «Οι τουρκικές σειρές κάνουν τους Έλληνες να ξεχνούν την κρίση». Παράλληλα μια πρόσφατη έρευνα του γνωστού τουρκικού καναλιού, NTV, από την εκπομπή, «Pasaport» του Mete Çubukçu, με τον τίτλο, «Türk dizileri krizdeki Yunanistn ı nasil etkiliyor», δηλαδή, «πώς επιδρούν οι τουρκικές σειρές στην ελληνική κρίση», ούτε λίγο ούτε πολύ υποστηρίχτηκε ότι οι τουρκικές σαπουνόπερες εμφανίζονται σας οι ψυχολογικοί σωτήρες των Ελλήνων. Αλλά το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό καθώς δια μέσω αυτών των σειρών καλλιεργείται ένα κλίμα εικονικής φιλίας, μιας ατμόσφαιρα ελληνικής υποχώρησης και σταδιακής αποδοχής όλων των τουρκικών επεκτατικών απόψεων και φυσικά δημιουργείτε το έδαφος για να γίνουν φιλικές όλες οι τουρκικές διεκδικήσεις που θα μας «απαλλάξουν» από όλες τις «σύγχρονες αμαρτίες» μας σαν έθνος και σαν λαός. Με λίγα λόγια, αυτό που είχε πει ο Οζάλ, έρχονται σήμερα να το υλοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα μεγάλα ελληνικά κανάλια σαν σύγχρονες κερκόπορτες της τουρκικής τηλεοπτικής εισβολής. Η αρχή έγινε από την περίφημη «Ιστορία Αγάπης» με την γνωστή τηλεοπτική σειρά του Μega. Αλλά ο θριαμβος της τουρκικής τηλεοπτικής εισβολής έγινε με τον περίφημο Εζέλ. Εδώ θα κάνουμε μια στάση καθώς το θέμα χρειάζεται και κοινωνιολογική ερμηνεία. Τρεις ήταν κυρίως οι αιτίες της μεγάλης επιτυχίας του Εζέλ. Α). Η πρώτη είναι η καθαρά κινηματογραφική-τηλεοπτική. Συγκρίνοντας τον ΕΖΕΛ με τα ελληνικά σήριαλ, (με τις λατινοαμερικάνικες σαπουνόπερες ούτε λόγος να γίνετε για κάποια σύγκριση, καθώς εκεί η ηλιθιότητα είναι ο κύριος πρωταγωνιστής), αμέσως διαπιστώνει κανείς ότι υπερέχει κατά πολύ σε ποιότητα. Η συνταγή μεγάλης και συνεχής δράσης με φοβερή πλοκή, άριστοι ηθοποιοί με φοβερό παίξιμο, έντεχνη και πράγματα ποιοτική μουσική, μια εικόνα πολυτελείας και χλιδής, (άσχετη με την τουρκική πραγματικότητα), πέτυχε να υπνωτίσει ένα ελληνικό κοινό που έχει βαρεθεί τις ελληνικές τηλεοπτικές βλακείες. Β). Η δεύτερη διάσταση είναι η ψυχολογική. Εδώ θα ήθελα να σταθώ περισσότερο. Στο σήριαλ αυτό, (όπως και στα άλλα τουρκικά σήριαλ), εμφανίζεται μια χαμένη διάσταση της ελληνικής κοινωνίας που έχει θαφτεί τα τελευταία χρόνια από ένα πολυδιαφημιζόμενο ελληνικό εκσυγχρονισμό. Ενώ στα ελληνικά κανάλια κυριαρχεί μια επιμονή στην σεξουαλικότητα και σε κάθε ευκαιρία το γυμνό είναι ο σημαντικότερος τηλεοπτικός παράγοντας τηλεθέασης, ενώ καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από τηλεοπτικές σειρές που προάγουν την αποχαύνωση της ελληνικής κοινωνίας, εδώ έχουμε την προβολή μιας κοινωνίας που υποτίθεται ότι σέβεται την τιμή της γυναίκας, την οικογένεια με το κοινό τραπέζι, την μάννα, τον πατέρα, τις αδελφικές σχέσεις, την τιμή της φιλίας και όλα αυτά που ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας μέχρι ίσως και την δεκαετία του εβδομήντα. Ο «ΕΖΕΛ» ξυπνάει στον σημερινό Έλληνα κάποια χαμένη του ταυτότητα και αυτό είναι ίσως ο κυριότερος λόγος της μεγάλης του επιτυχίας, (ούτε να το φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσε να προβληθεί στην Γερμανία ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα). Υπάρχει όμως και η τελευταία και πιο ενδιαφέρουσα διάσταση, Γ). Χωρίς να το κάνουν συνειδητά, αλλά αυτό ήταν αναπόφευκτο, ο «ΕΖΕΛ» δείχνει ακριβώς μια από τις σημαντικότερες διαστάσεις της σύγχρονης Τουρκιάς. Μια ασταμάτητη βία και μια αδίστακτη τουρκική μαφία. Το πιο επικίνδυνο είναι ότι εδώ ο Έλληνας εξοικειώνετε με κάτι το μέχρι χτες πρωτόγνωρο. Το έγκλημα, η εκδίκηση, το αίμα, τα πιστολίδια και οι δολοφονίες, προβάλλονται σαν κάτι το φυσιολογικό, κάτι το απαραίτητο, συχνά αναγκαίο για το ξέπλυμα της τιμής, για την απόδοση της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η σύγχρονη Τουρκία. Ένας κόσμος βουτηγμένος στο αίμα, όπου οι «ήρωες» και οι «σοφοί» είναι οι μεγαλύτεροι εγκληματίες της τουρκικής μαφίας. Εδώ όμως βρίσκεται και το πιο επικίνδυνο σημείο για τους Έλληνες και τον Ελληνισμό. Έχοντας υποφέρει επί αιώνιες από μια αφύσικη, συχνά πρωτόγνωρη βαρβαρότητα που πήγαζε ακριβώς από το ψυχολογικό υπόβαθρο μιας κοινότητας και μιας θρησκείας όπου δεν καταδικάζεται η βία, αλλά αντίθετα συχνά εξυψώνετε σαν η απαραίτητη κάθαρση, σήμερα εξοικειωνόμαστε με τηλεοπτικό τρόπο και θαυμάζουμε αυτό το αιματοβαμμένο «δημιούργημα» που μπροστά του ακόμα και οι γκάγκστερς του Σικάγο φαντάζουν μωρές παρθένες. Και παράλληλα, ο θαυμασμός αυτός μετατρέπεται σταδιακά, υποσυνείδητα αλλά σταθερά, σε ένα αίσθημα υποταγής μπροστά σε έναν αδίστακτο, όπως προβάλλεται, γείτονα, που είναι ικανός για όλα, ακόμα και να.. πίνει το αίμα σαν λεμονάδα. Ενώ όμως στην Ελλάδα οι Έλληνες μένουν με ανοιχτό το στόμα παρακολουθώντας τις τουρκικές τηλεοπτικές σειρές, στην ίδια την Τουρκία κάνουν θραύση οι ανθελληνικές τηλεοπτικές σειρές όπως αυτή που μεταδίδεται στην τουρκική κρατική τηλεόραση με τον τίτλο, «Mazi kalbımde yaradır» δηλαδή, «Το παρελθόν πληγή στην καρδιά μου». Στην ανθελληνική αυτή σειρά παίζουν ο Özür Çevik, γνωστός Νίκος μας από την τουρκική τηλεοπτική σαπουνόπερα «Ιστορία αγάπης» και η Sedef Avci, η γνωστή μας Μπαχάρ από τον Εζέλ. Η ιστορία είναι και αυτή ιστορία αγάπης με φόντο όμως την κυπριακή τραγωδία του Ο Özür Çevik, αξιωματικός του τουρκικού ναυτικού μετέχει στην τουρκική εισβολή στην μεγαλόνησο και σε διαφορές πολεμικές επιχειρήσεις με πολύ μελό σκοτώνει αβέρτα τους «κακούς» Έλληνες. Κάποια στιγμή ο ήρωας μας πιάνετε αιχμάλωτος από τους «αιμοσταγείς εγκληματίες» της ΕΟΚΑ και βασανίζετε φρικτά ενώ η αγαπημένη του Sedef Avci, νοσοκόμα του τουρκικού στρατού, ψάχνει απεγνωσμένα να τον απελευθερώσει από τους κακούς και εγκληματίες Έλληνες που διαπράττουν «φρικτή γενοκτονία» σε βάρος των Τουρκοκυπρίων. Άραγε θα τολμήσει κανένα ελληνικό κανάλι να φέρει και αυτή την σειρά στην Ελλάδα; Τότε πραγματικά θα..γελάσει ο κάθε πικραμένος. Αλλά είναι ατέλειωτες οι ανθελληνικές σειρές όπως τα «Kirik Kanatlar», ή «Σπασμένα Φτερά». Εδώ έχουμε και την τουρκική εκδοχή της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας προς δόξα και τιμή της κας Ρεπούση. Η σκηνή από την προκυμαία από που θα αναχωρήσουν οι Έλληνες πρόσφυγες μετά την μικρασιατική καταστροφή. Ο τουρκικός στρατός, όχι μονό συνοδεύει και κουβαλά με μεγάλη ευγένεια τα υπάρχοντα των προσφύγων, μην τυχόν και κουραστούν, αλλά έχει στήσει και ένα μεγάλο πάγκο στην προκυμαία όπου τους προσφέρει τρόφιμα ποτά και ότι άλλο που θα τους κάνει ευχάριστο το ταξίδι της προσφυγιάς. Μάλιστα κάποιοι Τούρκοι στρατιώτες κλαίνε γιατί θα χάσουν τον φίλο τους, κάποιο Νίκο και κάποιο Κώστα. Ένας λοχαγός είναι απαρηγόρητος για κάποια Μαρία, που τον χαιρετά με εμφανή την στενοχώρια γιατί φεύγει στην προσφυγιά. Σε λίγο τα πλοία που θα τους παραλάβουν φτάνουν και αφού οι Τούρκοι φαντάροι φορτώσουν τα υπάρχοντα τους, τότε βγάζουν τα μαντήλια. Από την μια ο τουρκικός στρατός του Κεμάλ που... κλαίει απαρηγόρητος γιατί φεύγουν οι Ρωμιοί πρόσφυγες και από την άλλη οι Ρωμιοί κλαίνε και αυτοί καθώς ανεμίζουν τα μαντήλια του αποχαιρετισμού. Κάπως έτσι έγινε η Μικρασιατική καταστροφή και η άρχισε η μεγάλη ελληνική προσφυγιά, για το περίφημο αυτό τουρκικό σήριαλ. Τέλος πρόσφατα άρχισε η προβολή ενός νέου σήριαλ αγάπης και μοιχείας με τον τίτλο, «Bir smail iki yaka», δηλαδή, «Ένας Ισμαήλ δυο ακτές». Εδώ ο Τούρκος μάγκας, ψαράς, Ισμαήλ από το Αϊβαλή, τα «φτιάχνει» με μια Ελληνίδα από την Μυτιλήνη, (Ελένη Φιλίνη), ενώ έχει και οικογένεια στο Αϊβαλή. Ο μεγάλος Τούρκος εραστής που γοητεύει την Ελληνίδα και το παίζει δίπορτο. Σίγουρα η σειρά αυτή δεν θα αργήσει να έρθει και στις ελληνικές οθόνες προς δόξα της ελληνοτουρκικής (βλέπε ελληνικής υπόκλισης στην τουρκική ερωτική επέλαση), φιλίας... [Toυ Νίκου Χειλαδάκη, δημοσιογράφου - συγγραφέα -τουρκολόγου, εφημερίδα Το Χωνί, πηγή: 2012/06/blog-post_6620.html] Αναγγελία Γάμου Ο Μιχαήλ Τσακέτας του Ιωάννου και της Μαρίας, το γένος Σακουλά, κάτοικος Αχαρνών και η Αικατερίνη Καράμπελα του Δημητρίου και της Κρυσταλλίας, το γένος Καρανάνα, κάτοικος Αχαρνών θά τελέσουν τον Γάμο τους στο Ολυμπιακό Χωριό.

8 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page 8 8 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ 4WJIBJK3UXVKKML*UX(υπόλοιπο) Ο <OAN V κερδίζει μία επιπλέον έδρα -οπότε εκτός από τους VI3%PXDPKS5;WJIW και CHEWXV RQRE?WJ- εκλέχθηκε και ο =M+S>WUXGHQK&RU. Η C/ παραμένει στους 4 βουλευτές των εκλογών του Μαΐου. Εκλέχθηκαν οι DHLPUX 4WS?$PU, =B-S>?RX DRSK?QWJ, =M+S>WUX 4IH WU και ο!rqhepu D;W6SRU αφού παραιτήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος VQK+QPUX<R1RSHU. Οι VQB%HSKPKWMX IIPQBU έχασαν μία έδρα, οπότε εκλέχθηκε μόνο ο GR6IWU 7R#LHIPU, ενώ χάνει την έδρα της η :J>BQ?RXVS'RQ?KP)GSB'B&HQWJ. Με το GV<TF εκλέχθηκε η :6PX 7SMEKW,MIW;W6IWJ, με τη /P1WLSRKML* VSMEKBSH ο 4RE?IPUXTMLWQ51WJ και με το FF: ο N-HQQPUX=LM5LRU. Διακοπές στα Χανιά της Κρήτης Σε ένα πανέμορφο τοπίο ανάμεσα στα Λευκά Όρη και την θάλασσα σας φιλοξενούμε σε σπιτικό περιβάλλον. Ο χώρος μας είναι μια βίλα ιδιόκτητη που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 4 άτομα. Διαθέτουμε δύο υπνοδωμάτια. Θα συνυπάρξουμε μαζί φτειάχνοντας ωμοφαγικό πρωινό, κάνοντας μικρές εξορμήσεις και εκδρομές στα φημισμένα αλλά και άγνωστα μέρη της Κρήτης, ενώ μπορείτε, αν θέλετε, να παρακολουθήσετε στον ίδιο χώρο σεμινάρια χορτοφαγικής ωμοφαγίας! Πληροφορίες:

9 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page 9 OΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 9

10 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:36 μ.μ. Page ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 3o Nηπιαγωγείο Θρακομακεδόνων ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΧΩΡΟ T ην Πέμπτη 14/6/12, πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή γιορτή του 3ου Νηπιαγωγείου Θρακομακεδόνων στις νέες εγκαταστάσεις του. Τη γιορτή μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σ. Ντούρος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Ι. Κατσανδρής, ο Αντιδήμαρχος Δημ. Εν. Θρακομακεδόνων κ. Χ. Κόνταρης, ο Προϊστάμενος Π.Ε. κ. Ι. Φούκας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Αχαρνών κ. Κ. Καρυδάκης, ο Γ.Γραμματέας της Ένωσης Γονέων Αχαρνών κ. Λ. Καλογεράκης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και η Αντιπρόεδρος κ. Ε. Καπενή. Επίσης παρευρέθηκαν και οι Προϊσταμένες του 1ου και 2ου Νηπ/γείου Θρακομακεδόνων κ. Κ. Αλημαντήρη και κ. Γ. Βουρλάκη. Η προϊσταμένη του 3ου Νηπιαγωγείου Στέλλα Τούντα Το Σάββατο16 Ιουνίου 2012,το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων, έδωσε παράσταση με παραδοσιακούς χορούς από περιοχές Μακεδονίας και Θράκης (Αλμωπία - Σέρρες - Έωρος - Φλώρινα Β.Α. Θράκη - Δράμα - Β. Θράκη - Γουμένισσα - Ρουμούλκι). Η διδασκαλία των Παραδοσιακών χορών οφείλεται στον ακούραστο δάσκαλο κ.σταμάτη Βλάχο που όλα αυτά τα χρόνια μεταδίδει όχι μόνο τις γνώσεις του και την καλλιτεχνική του ευαισθησία, αλλά κυρίως την αγάπη του για την παράδοσή μας. Ο Δάσκαλό μας, συνέβαλε ώστε να αναπτυχθεί μία άριστη σχέση μεταξύ δασκάλου και μελών χορευτικού συγκροτήματος με αποτέλεσμα την άρτια παρουσίαση της παράστασης που παρακολουθήσατε. Είναι χαρά του Συλλόγου Γυναικών και των μελών του συγκροτήματος οι ώρες διδασκαλίας διότι πέρα από το χορό, παρέχονται, πολιτιστικές, πολιτισμικές και εθνικοϊστορικές πληροφορίες για τις περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι χοροί. Oι χοροί μας εθνικοί ή τοπικοί εκφράζουν το πνεύμα της ελευθερίας και της γενναιοψυχίας της ελληνικής φυλής. Χορεύτηκαν και χορεύονται από ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Στις 23 Μαΐου το τμήμα του Συλλόγου, της Παιδικής χορωδίας με το δάσκαλό τους κ. Γιώργο Κωνσταντινίδη, γέμισε το Πνευματικό Κέντρο με μελωδικές παιδικές φωνούλες άρτια προετοιμασμένες αποδεικνύοντας άλλη μια φορά την άριστη σχέση δασκάλου και μαθητών. Στις 26 Ιουνίου το χορευτικό τμήμα Latin του Συλλόγου παρουσίασε στο θεατράκι της Πλατείας μας, χορούς όπως τσα- τσα,πόλκα, σάμπα, βαλς και ροκ εντ ρολ. Τα βήματα των χορών από τα πιο απλά μέχρι τις πιο πολύπλοκες φιγούρες ήταν θαυμάσια προσαρμοσμένα από τη δασκάλα του χορού κ. Μουδήλου Φλώρα σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις σωματικές ιδιαιτερότητες των χορευτών. Το θέαμα καταπληκτικό και το κοινό αφέθηκε να το παρασύρει η μαγεία του χορού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εύχεται σε όλους τους συμπολίτες και συμπολίτισσες μας Καλό Καλοκαίρι. Έλληνες και Ελληνίδες που τιμούν το παρελθόν, αγωνίζονται για ένα αξιοπρεπές και δημιουργικό παρόν αλλά κυρίως για ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Την εκδήλωση ετίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Κατσανδρής, ο Αντιπρόεδρος του Πνευματικού κ. Πλατυπόδης Λαμπρινός. Ευχαριστούμε θερμά το Λαογραφικό Σύλλογο Αυλίδας για τη συμμετοχή του στην εκδήλωσή μας η οποία συνετέλεσε στην πληρότητα της παράστασης. Ευχαριστούμε επίσης τον Πρόεδρο του Λαογραφικού Συλλόγου Αυλίδας κ. Κώστα Τριαντόπουλο και το Δ.Σ. του Συλλόγου Αυλίδας οι οποίοι παρευρέθησαν στην παράσταση, τη Δ/νση του Surer Market Food Market και τη Δ/νση του καταστήματος Best Friends για την ευγενική τους χορηγία. Η μεγάλη συμμετοχή των συμπολιτών μας, μας ενθάρρυνε και μας έδωσε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας την επόμενη χρονιά. Τέλος ευχαριστούμε τα μέλη του συγκροτήματος για τη συνεχή προσπάθειά τους καθ όλο το έτος προκειμένου να λειτουργεί και να διατηρηθεί το χορευτικό συγκρότημα αλλά και την ακούραστη προσφορά των εθελοντών μας. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων Φοιτητής Πολυτεχνείου παραδίδει μαθήματα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και ΦΥΣΙΚΗΣ, σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου με 10 την ώρα. Κάτοικος Ολυμπιακού Χωριού

11 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:37 μ.μ. Page 11 Oλα δείχνουν ότι η πλειονότητα των πολιτών θα ψηφίσει και πάλι ενορμητικά, δίχως σκέψη και κρίση, με αντίδραση ενστικτώδη: Δεν αντέχει να ξαναδεί στους υπουργικούς θώκους τους αυτουργούς των εγκλημάτων (ή τους χειροκροτητές των αυτουργών) που οδήγησαν στην καταστροφή της ζωής εκατομμυρίων Eλλήνων. Kαι δυστυχώς η ενστικτώδης αντίδραση δεν εκφράζει διαυγή δικαιοκρισία. Aν η αποστροφή και η αηδία διέσωζαν και αντανακλούσαν αμεροληψία, ο κυρίως χαμένος των εκλογών θα ήταν ο συνεπέστερος συνεχιστής του πασοκικού (πράσινου και γαλάζιου) αμοραλισμού: ο ΣYPIZA. Eίναι η αυθεντικότερη σήμερα (χωρίς απόπειρες να τηρηθούν προσχήματα) συνέχιση του ατόφιου παλιού. Mας προτείνει να ψηφίσουμε το ηδονικό παράλογο: Nα επιβάλουμε με «νταηλίκι» τον παρασιτισμό μας σαν να οφείλουν να τον σέβονται εσαεί οι δανειστές μας. Nα μην αλλάξει τίποτα στο πεθαμένο κράτος μας, από το οποίο πρέπει να τρέφονται όλοι οι Eλληνες χωρίς να παράγουν το παραμικρό. Eλπίδα δεν υπάρχει, λύση στο κοινωνικό αδιέξοδο δεν μπορούν να γεννήσουν θαυματουργικά οι εκλογές. Tο λαϊκό αισθητήριο, δηλαδή το ένστικτο αυτοσυντήρησης, έχει φανερά καταστραφεί, έχει υποκατασταθεί από τα ορμέμφυτα που ωθούν στον τζόγο. Ψηφίζοντας ΣYPIZA ποντάρει ο λαός στο «όλα ή τίποτα»: ρισκάρει την άβυσσο που προαναγγέλλουν οι επαΐοντες ελπίζοντας στον θρίαμβο του «τσαμπουκά» που ευαγγελίζεται ο Tσίπρας. Kάτι καινούργιο δεν έχει γεννηθεί, τους όρους της εκλογικής αναμέτρησης συνεχίζει να τους καθορίζει το παλιό: ο πρωτογονισμός του Eλλαδίτη να έχει το κράτος υποχείριο των ατομικών του ορέξεων (με τα κόμματα σε ρόλο νταβαντζή), OΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 11 Kορώνα - γράμματα την κρατική μας υπόσταση όχι υπηρέτη των σχέσεων κοινωνίας. Aυτός ο πρωτογονισμός χαρίζει σαρωτική δυναμική στον νεαρό δημοκόπο. Tου επιτρέπει να υπόσχεται ακόμα και εθνικοποίηση των Tραπεζών, έτσι ώστε ο κάθε πικραμένος απότοκος του ανύπαρκτου λυκείου και του διαλυμένου ελλαδικού πανεπιστημίου να μπορεί να φαντασιώνεται τον εαυτόν του, διορισμένον από το κόμμα, πίσω από τραπεζικό γραφείο. Aυτόν τον πρωτογονισμό, την απίστευτη ευκολία της ελλαδικής κοινωνίας να συντάσσεται με το ηδονικό παράλογο, δούλεψαν για να τον επιβάλουν, επίμονα και μεθοδικά, τριάντα οχτώ ολόκληρα χρόνια, ποικίλοι κρατικοί θεσμοί: O διαβόητος OΠAΠ (εξηλιθιώνοντας τις μάζες με την ποδοσφαιρολαγνεία και τον κρατικό τζόγο), οι πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Παιδείας (μαστορεύοντας έντεχνα την αγλωσσία - ασκεψία και την αφελληνισμένη «διεθνιστική» συνείδηση), ο κρετινισμός και η ευτέλεια της τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής ποδηγέτησης του λαού. Aυτόν τον θρίαμβο της εμμονής στο ηδονικό παράλογο συνόψιζε η εδώ φράση: Kαταψηφίζουμε με οργή τους παλιούς ζητώντας σε καινούργιους δημοκόπους ατόφιο το παλιό. Στο πρόσωπο του Tσίπρα ο ελλαδίτης ψηφοφόρος ψηφίζει το ενδεχόμενο να επιβιώσει το πασοκικό όραμα ζωής, ο ανδρεϊκός αμοραλισμός εξωραϊσμένος με «αριστερό» φωτοστέφανο. Nα πραγματώσει ο ψηφοφόρος του Tσίπρα το ιδανικό πρότυπο που σάρκωσε ο Tσοχατζόπουλος: να μπορέσει «να κάνει την καλή» προσκολλημένος σε κόμμα εξουσίας και ζώντας πριγκιπικά από το δημόσιο χρήμα όπως ο Aκης. Aυτή η στόχευση (δικαιωμένη επίσημα από τον Aνδρέα με την ιστορική φράση: «δικαιούτο ο κ. τάδε να κάνει ένα δώρο στον εαυτόν του, αλλά όχι χωρίς πλαφόν») ανέδειξε ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΑΤΟΜΑ Πολυεθνική εταιρεία με προϊόντα υγείας και ομορφιάς επεκτείνεται σε Αμερική και Ευρώπη Αν θέλετε ένα επιπλέον εισόδημα χωρίς τις δεσμεύσεις της υπαρχουσας εργασίας, τηλεφωνείστε τώρα στο τηλέφωνο: ή από και από Άννα Αθηνογένους Ανεξάρτητος συνεργάτης της Forever Living Products Του Χρήστου Γιανναρά το ΠAΣOK σε πρώτο και ολοκληρωτικής εξουσίας κόμμα, είκοσι ολόκληρα χρόνια. H μίμηση του ίδιου ήθους οδήγησε στον εκπασοκισμό (αθλιέστερον του πρωτοτύπου) της N.Δ. των K. Mητσοτάκη και K. Kαραμανλή του βραχέος. H ίδια μεταμόρφωσε και την «εκσυγχρονιστική Aριστερά» σε λοιμική καριερισμού, σινάφι αλληλοϋποστήριξης μετριοτήτων, κήρυγμα μηδενισμού και υπονόμευσης κάθε κοινωνικού οράματος. Eτσι, τώρα πια, άλλη διέξοδος δεν υπάρχει, η ελλαδική κοινωνία λαχταράει ατόφιο το παλιό, θα ψηφίσει τον Tσίπρα. Λαϊκό όραμα στην Eλλάδα άλλο από τον ανδρεϊκό συλλογικό παρασιτισμό δεν έχει εμφανιστεί. Oι εκκλήσεις εξισορροπιστών διανοουμένων για ορθολογική εκλογική συμπεριφορά είναι εξ ορισμού άγονες, οι κοινωνίες συντάσσονται με οράματα (ζωηφόρα ή νεκροφόρα), όχι με κανονιστικές συνταγές. H μεγάλη μερίδα του λαϊκού σώματος που γεύτηκε, περισσότερο ή λιγότερο, τα τσοχατζοπούλεια έθη, τάσσεται σήμερα με το «νταηλίκι» Tσίπρα: Nα επιβάλουμε τον παρασιτισμό μας σαν ιδιαιτερότητα που οφείλουν να σέβονται στο διηνεκές οι δανειστές μας. Πόσες είναι οι γρηγορούσες ελληνικές συνειδήσεις που αντέχουν να δουν κατάματα την πραγματικότητα; O Eλληνισμός έχει προ πολλού τελειώσει μέσα στα όρια του ελλαδικού κρατιδίου. Ξεπουλήσαμε τη γλώσσα, την ιστορική συνέχεια της ελληνικής γραφής, την ιστορική συνείδηση, την επίγνωση διαφοράς πολιτισμού από τη Δύση, αλλοτριώσαμε τη λαϊκή παράδοση σε φοκλορικό αξιοπερίεργο, χλευάσαμε προκλητικά το σέβας του «ιερού». Tώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε στον τζόγο, κορώνα - γράμματα, και την κρατική μας υπόσταση: το μίζερο, κωμικό, μεταπρατικό μας πολιτειακό σχήμα. Ποντάρουμε στον Tσίπρα, όλα ή τίποτα. Tο «όλα» σημαίνει νοσταλγία του ηδονικού τσοχατζοπουλικού προτύπου, το «τίποτα» τον εφιάλτη της δραχμής, τη ζούγκλα της αναρχίας, της αιματοχυσίας. Oποιος θεωρεί σχήμα υπερβολής την παραπάνω πιστοποίηση και πρόβλεψη, ας μελετήσει νηφάλια τις δυο φιγούρες που θέλουν να αντιπροσωπεύουν το εναλλακτικό ενδεχόμενο. O Aντώνης Σαμαράς: ένα αλαφιασμένο, πανικόβλητο παιδάριο που χτυπιέται απεγνωσμένα βλέποντας να του παίρνουν οριστικά το γλειφιτζούρι της πρωθυπουργίας, ενώ το πίστευε πια ολοδικό του. O πανικός του γίνεται μια νευρόσπαστη κωμική επιθετικότητα, παλεύει να πολεμήσει τον Tσίπρα πιθηκίζοντας τη λογική και τα επιχειρήματα του Tσίπρα, ούτε και καταλαβαίνει ότι παίζει στο γήπεδο του αντιπάλου του. Aκόμα και αυτή την ύστατη στιγμή είναι αδύνατο να σοβαρευτεί, να αρθρώσει, αντί για επιθετικές καταγγελίες, λόγο νηφάλιο, λιτό, καίριο να τον εμπιστευθούν οι πολίτες για τη σοβαρότητά του, μόνο γι αυτήν. Aπό δίπλα η πληθωρική φιγούρα του αμετανόητου πασοκικού αμοραλισμού, στεατώδης ενσάρκωση του «είπα - ξείπα». Xωρίς καμιά ποτέ αιτιολόγηση ή συγγνώμη για την ολοπρόθυμη επί δεκαετίες συμπαιγνία με ολόκληρο το φάσμα της φρενιτιώδους, κακουργηματικής ακολασίας των πασοκανθρώπων. Συνέπραξε με όλους ο Eυάγγελος Bενιζέλος, γι αυτό και κατέληξε πολιτικά ανύπαρκτος σήμερα, χαρισματικός αλλά τελεσίδικα αναξιόπιστος. Παρ όλα αυτά, η ψήφος παραμένει τελευταία και απελπισμένη μας άμυνα. Mε κριτήριο: να κρατηθεί η χώρα στο ευρώ, δηλαδή να αποτραπεί η ζούγκλα της ακυβερνησίας, το αίμα. 10/06/2012_44 Aναλαμβάνουμε διανομές εντύπων σε Βαρυμπόπη, Θρακομακεδόνες, Διόνυσο, Ιπποκράτειο Πολιτεία και όμορες περιοχές. Τηλ

12 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:37 μ.μ. Page ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Απίστευτα φάρμακα που έχετε όλοι στο σπίτι σας και δεν το φαντάζεστε! Δείτε ποια είναι και πως χρησιμοποιούνται Γαρύφαλλο. Αντιμετωπίζει τα κοψίματα... Ρίξε λίγο γαρίφαλο σε σκόνη πάνω στο κόψιμό σου για να αποφύγεις τον κίνδυνο μόλυνσης. Εκτός από υπέροχο μπαχαρικό, το γαρίφαλο είναι και πλούσιο σε ευγενόλη, ένα χημικό με παράλληλη αντισηπτική και παυσίπονη δράση. 2. Ζάχαρη. Αντιμετωπίζει το λόξιγκα! Την επόμενη φορά που θα σε ενοχλήσει, πάρε την γλυκιά σου εκδίκηση καταπίνοντας 1 κ. γ. ζάχαρη. Οι ειδικοί πιστεύουν πως η ζάχαρη επιδρά στο νευρομυϊκό σύστημα, που κανονικά θα έδινε εντολή στους μύες του διαφράγματος να συνεχίσουν τις σπασμωδικές συσπάσεις, ήτοι τον λόξιγκα. 3. Ελαιόλαδο. Αντιμετωπίζει τα εκζέματα! Για να καταπραΰνεις ένα έκζεμα, χρησιμοποίησε λίγο ελαιόλαδο απευθείας στο σημείο όπου εντοπίζεται το πρόβλημα. «Φουλ» σε αντιοξειδωτικά, τα οποία καταπολεμούν τις φλεγμονές που σχετίζονται με το έκζεμα, το ελαιόλαδο είναι η βάση για πολλά ενυδατικά καλλυντικά, όμως όταν χρησιμοποιείται αυτούσιο δεν περιέχει χημικά που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό, όπως οι κρέμες που βρίσκεις στο εμπόριο. Και όχι μόνο. Το ελαιόλαδο βοηθά και στην επανόρθωση της επιδερμίδας, εμποδίζοντας τη δημιουργία ρυτίδων ή καφέ «λεκέδων». Με ένα κομμάτι βαμβάκι τρίψε ελαφρά 1 κ.γ. ελαιόλαδο στο επίμαχο σημείο. Σε σοβαρά περιστατικά, μετά την επάλειψη με λάδι τύλιξε το σημείο με πλαστική μεμβράνη και άσε την σε όλη τη διάρκεια της νύχτας για καλύτερη ενυδάτωση. 4. Βότκα. Αντιμετωπίζει την κακοσμία των ποδιών! Αν τα πόδια σου μυρίζουν κάτι λιγότερο από ευχάριστα, μπορείς να έχεις θεαματικά και... μυρωδικά αποτελέσματα, αν τα τρίψεις με ένα πανάκι βουτηγμένο σε βότκα. Γρήγορα θα απαλλαγείς από τη δυσάρεστη οσμή. Κάνει την ίδια δουλειά με το οινόπνευμα για εντριβές (που μπορείς να χρησιμοποιήσεις αν προτιμάς να απολαύσεις το ποτάκι σου). Η βότκα περιέχει αλκοόλ που είναι αντισηπτικό και δημιουργεί ξηρότητα, οπότε καταστρέφει τους μύκητες και τα βακτήρια που ευθύνονται γι αυτές τις απαίσιες μυρωδιές, καταπολεμώντας παράλληλα την υγρασία που ευνοεί την ανάπτυξή τους. 5. ipod. Αντιμετωπίζει την υψηλή αρτηριακή πίεση! Τριάντα λεπτά κατάλληλης μουσικής κάθε μέρα μπορούν να κατεβάσουν την υψηλή αρτηριακή πίεση σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας στην Ιταλία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως τα άτομα που ακολουθούσαν φαρμακευτική αγωγή για την πίεση, την έριξαν ακόμα περισσότερο ακούγοντας απαλή μουσική και αναπνέοντας αργά. Η συστολική πίεση (το πρώτο νούμερο που εμφανίζεται στη μέτρηση) έπεσε κατά 3,2 μονάδες σε μία εβδομάδα, ενώ ένα μήνα μετά είχε μειωθεί κατά 4,4. 6. Κυδώνι. Αντιμετωπίζει την αιμορραγία των ούλων! Κόψε ένα κυδώνι και ρίξ το σε λευκό κρασί. Άφησε το για 1 βδομάδα. Χρησιμοποίησέ το για να κάνεις πλύσεις. Έχει αιμοστατικές ιδιότητες. 7. Φυτικό λάδι. Αντιμετωπίζει το συχνό σπάσιμο των νυχιών! Μήπως τα εύθραυστα νύχια σου σε ταλαιπωρούν και σε κάνουν να ντρέπεσαι για την εμφάνισή τους; Υπάρχει λύση! Για να αποκτήσεις μακριά και γερά νύχια, πρέπει να λύσεις το πρόβλημα της αφυδάτωσης. Εκτός από μια καλή ενυδατική κρέμα για τα χέρια που επιβάλλεται να χρησιμοποιείς σε καθημερινή βάση, δοκίμασε και μια θεραπεία νυκτός με σίγουρα αποτελέσματα: Πριν πέσεις για ύπνο, άλειψε τα χέρια σου με φυτικό λάδι και μετά φόρεσε πλαστικά γάντια μίας χρήσης. Ενώ εσύ κοιμάσαι, τα γάντια θα βοηθήσουν το λάδι να εισχωρήσει στο δέρμα σου, προσφέροντας στις ταλαιπωρημένες παλάμες και τα νύχια σου έξτρα ενυδάτωση. 8. Παγωτό. Αντιμετωπίζει το κάψιμο στη γλώσσα! Σίγουρα σου έχει συμβεί πολλές φορές: ήπιες την πρώτη γουλιά από τον ελληνικό καφέ σου ή δάγκωσες την καυτή πίτσα και κατακάηκες... Ο ιστός στο επάνω εσωτερικό του στόματος είναι εξαιρετικά λεπτός γι αυτό και πολύ ευαίσθητος στις καυτές τροφές. Αν δεν είχες υπομονή να κρυώσει λίγο το τυρί στην πίτσα σου, ανακουφίσου στη στιγμή με μια κουταλιά παγωτό ή παγωμένο γιαούρτι. Ένα παγωμένο αναψυκτικό ή ένα παγάκι στο στόμα θα σε σώσουν επίσης, αρκεί να βγάλεις το παγάκι πριν αρχίσεις να πονάς για τον αντίθετο λόγο! 9. Μέντα ή κανέλα. Αντιμετωπίζει το άγχος από το κυκλοφοριακό! Σε μια έρευνα που διεξήγαγε η NASA, οι επιστήμονες του Παν/μίου Wheeling κατέγραψαν τις αντιδράσεις 25 φοιτητών που υποβλήθηκαν σε έντονες συνθήκες οδήγησης. Εκείνοι που μασούσαν τσίχλα μέντας δήλωσαν πως η αίσθηση κόπωσης και το άγχος μειώθηκε κατά 20%. Η μέντα και η κανέλα ελάττωσαν τη νευρικότητα κατά 25%, αύξησαν τα αντανακλαστικά κατά 30% και έκαναν τη διαδρομή να φαίνεται συντομότερη κατά 30%. Αντιπαθείς τις τσίχλες; Τοποθέτησε αρωματικά κανέλας ή μέντας στο αυτοκίνητό σου. 10. Πατάτα. Αντιμετωπίζει τα εξανθήματα! Οι ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν εξανθήματα είναι αρκετές - από τη χρήση ακατάλληλων προϊόντων μέχρι τα απορρυπαντικά ή τα φυτά. Είτε προκαλούν κοκκινίλες στο δέρμα και κνησμό είτε πυορροούν. Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι είναι εξαιρετικά ενοχλητικά. Για να ανακουφιστείς, φτιάξε χυμό πατάτας. Πώς; Αποχύμωσε 2 πατάτες και βούτηξε μια γάζα στο χυμό. 11. Μπαλάκι του τένις. Αντιμετωπίζει πονεμένα πόδια! Για ένα ευχάριστο και εντελώς δωρεάν μίνι μασάζ στα ταλαιπωρημένα σου πόδια, βγάλε τα παπούτσια και τις κάλτσες σου και κύλισε κάθε πατούσα σου πάνω σε ένα μπαλάκι του τένις ή του γκολφ. Για έξτρα ανακούφιση χρησιμοποίησε ένα μπουκάλι παγωμένο νερό. 12. Λεμόνια ή ελιές. Αντιμετωπίζουν την ταξιδιωτική ναυτία! Η ταξιδιωτική ναυτία αυξάνει την έκκριση σάλιου, που εντείνει την αίσθηση αδιαθεσίας. Οι ελιές περιέχουν τανίνες, συστατικά, τα οποία στεγνώνουν το στόμα και ανακουφίζουν από τα συμπτώματα. Μόλις νιώσετε ότι κάτι δεν πάει καλά, ρίξτε 2 ελιές στο στόμα σου ή πιείτε το χυμό από ένα κομμάτι λεμόνι! 13. Μολύβι. Αντιμετωπίζει τον πονοκέφαλο! Όταν αγχώνεστε ή έχετε νεύρα, το πιθανότερο είναι ότι σφίγγετε ασυναίσθητα τα σαγόνια και τα δόντια σας, σωστά; Δυστυχώς, η κίνηση αυτή «τεντώνει» τους μυς που συνδέουν τα σαγόνια με τους κροτάφους και είναι αρκετή για να προκαλέσει πονοκέφαλο. Την επόμενη, λοιπόν, φορά που θα βρεθείτε στα πρόθυρα της κρίσης, τοποθετήστε ένα μολύβι ανάμεσα στα δόντια σας, αλλά χωρίς να το δαγκώνετε. Μ αυτό τον τρόπο ξεκουράζετε τους μυς από την ένταση και γλιτώνετε τον πονοκέφαλο. 14. Γιαούρτι. Αντιμετωπίζει τη δυσάρεστη αναπνοή! Πολυάριθμες εργαστηριακές έρευνες έχουν δείξει το εξής παράδοξο: τα ζωντανά βακτήρια που περιέχει το γιαούρτι μπορούν να καταπολεμήσουν τη δυσάρεστη αναπνοή - η οποία προκαλείται από βακτήρια! Φαίνεται πως οι «καλοί» οργανισμοί που ζουν στο γιαούρτι εξουδετερώνουν τους «κακούς» που κατοικούν στο στόμα μας και είναι υπεύθυνοι για την κακοσμία του στόματος. 15. Listerine. Αντιμετωπίζει τις φουσκάλες! Το κλασικό συστατικό για δροσερή αναπνοή -και ένα πολύ δυνατό αντισηπτικό- κάνει και για τις φουσκάλες. Πότισε με το στοματικό διάλυμα ένα κομμάτι βαμβάκι και πίεσέ το ελαφρά πάνω στο σημείο τρεις φορές τη μέρα μέχρι η φουσκάλα να ξεραθεί και να μη σε πονάει πια. 16. Μελισσόχορτο. Αντιμετωπίζει τον έρπη ζωστήρα! Το μελισσόχορτο ή lemon balm είναι το πιο αποτελεσματικό βότανο για την αντιμετώπιση του έρπη ζωστήρα (έναν τύπο ιού του έρπητα, που όμως δεν έχει σχέση με το συνώνυμο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα), αφού διαθέτει αντιβιοτικές ιδιότητες που δρουν κατά του ιού. Βράστε 2 με 4 κουταλιές μελισσόχορτο, άστε το να κρυώσει και μετά χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι βαμβάκι για να ταμπονάρετε με το βότανο το οίδημα αρκετές φορές τη μέρα. 17. Γλυκόριζα. Αντιμετωπίζει τους κάλους και τα κότσια! Όσο περίεργο κι αν σας φαίνεται, η γλυκόριζα περιέχει συστατικά που μοιάζουν με οιστρογόνα και έχουν την ιδιότητα να μαλακώνουν τα σκληρά μέρη στους κάλους και τα κότσια, που μας ταλαιπωρούν. Διαβάστε τη συνταγή για να φτιάξετε στο σπίτι σας τη θεραπευτική κρέμα εύκολα και απλά: Θα αλέσετε μερικά κομμάτια γλυκόριζας, θα τα ανακατέψετε με 1/2 κ. γλ. βαζελίνη και, τέλος, θα τρίψετε το μίγμα στα προβληματικά σημεία. 18. Μήλο. Αντιμετωπίζει το κιτρίνισμα των δοντιών! Ποια ήταν η πρώτη παροιμία που μάθαμε όταν ήμασταν μαθητές στο σχολείο; «Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα». Σωστά! Επιπλέον, τα τραγανά φρούτα, όπως τα μήλα, και τα λαχανικά δρουν σαν... μικρές οδοντόβουρτσες όταν τα μασάμε. Ο λόγος, όπως εξηγούν οι ειδικοί, είναι ότι διαθέτουν μια φυσική καθαριστική δράση που απομακρύνει τους λεκέδες από το σμάλτο των δοντιών. 19. Μονωτική ταινία. Αντιμετωπίζει τις μυρμηγκιές! Κι όμως πιάνει! Αν καλύψετε τη μυρμηγκιά σας με ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας θα έχετε πολύ καλά αποτελέσματα! Για να το κάνετε σωστά, καθαρίστε πρώτα την περιοχή. Μετά κόψτε ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας λίγο μεγαλύτερο απ τη μυρμηγκιά. Ανά 3 μέρες βγάζετε την ταινία και απομάκρυνε τα νεκρά κύτταρα τρίβοντας με ελαφρόπετρα ή λίμα. Συνεχίστε μέχρι να εξαφανιστεί. Τα χημικά της ταινίας σκοτώνουν τη μυρμηγκιά. 20. Μαγειρική σόδα. Αντιμετωπίζει την ουρολοίμωξη! Με τα πρώτα συμπτώματα, διαλύστε κ.γ. μαγειρική σόδα σε 1 ποτήρι νερό και πιείτε το. Συνέχιστε να το πίνετε μία φορά τη μέρα μέχρι να καταφέρετε να πατε στο γιατρό για να σας γράψει αντιβίωση. Η μαγειρική σόδα αυξάνει την αλκαλικότητα στο περιβάλλον της ουροδόχου κύστης, εμποδίζοντας έτσι τα βακτήρια να πολλαπλασιαστούν.

13 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:37 μ.μ. Page 13 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Προς Δ.Σ. Συλλόγων Γονέων και αντιπροσώπων στην Ένωση Ομιλία προέδρου του Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Κώστα Καρυδάκη στην Aποχαιρετιστήρια βραδιά 2012 Μια δύσκολη σχολική χρονιά τελείωσε. Την αποχαιρετούμε σήμερα με την «Αποχαιρετιστήρια Βραδιά 2012», μια εκδήλωση που επιμελήθηκε η Ομάδα Εκδηλώσεων της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Αχαρνών η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά πέρυσι και έγινε πλέον θεσμός. Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε τη σχολική χρονιά που πέρασε με σημαντικότερα το οικονομικό και το κτηριακό συνεχίζουν να υπάρχουν. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται συνεχής, επίπονη και επίμονη προσπάθεια ασκώντας πίεση προς όλους τους αρμόδιους φορείς για την επίλυσή τους. Πράγμα που το Δ.Σ. της Ένωσης να είστε σίγουροι ότι θα πράξει. Όμως μη ξεχνάτε ότι η δύναμη της Ένωσης είστε εσείς. Τα μέλη των Δ.Σ των συλλόγων και οι αντιπρόσωποι στην Ένωση, αποτελούν «το μάτι», «το αυτί», «τη συνέχεια» της μέσα στα σχολεία. Ζητάμε από όλους εσάς να συσπειρωθείτε γύρω από το Δ.Σ γιατί μόνο έτσι θα μεγαλώσει και θα δυναμώσει ο διεκδικητικός μας ρόλος προς όφελος των παιδιών μας. Να ευχαριστήσω για την παρουσία τους τον Δήμαρχο Αχαρνών Σωτήρη Ντούρο, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Γιάννη Κατσανδρή,τον Πρόεδρο Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννη Μίχα, τον επικεφαλή του συνδυασμού «Αχαρναί Ενεργοί Πολίτες» Γιάννη Κασσαβό, εκπροσώπους του τοπικού τύπου, εκπροσώπους της εκπαίδευσης, όλα τα μέλη του Δ.Σ και της Ομάδας Εκδηλώσεων ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται εδώ από το πρωί αφήνοντας τις δουλειές τους για να ετοιμάσουμε αυτά που βλέπετε, τους χορηγούς μας που μας στήριξαν και φέτος με τις προσφορές τους, τον μουσικό μας Αντώνη Αρχοντάκη, τον ψήστη μας και κυρίως τα όμορφα κορίτσια μας που θα σας σερβίρουν. Πριν από λίγο καιρό ο Αλέξανδρος Μουσάτοβ μαθητής του 4ο Λυκείου συμμετείχε στην Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα και διακρίθηκε παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο. Στην συνέχεια τις επόμενες μέρες θα λάβει μέρος σε διεθνή διαγωνισμό που θα γίνει στην Αργεντινή όπου είμαστε σίγουροι ότι θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Το Δ.Σ της Ένωσης σε συνεργασία με το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων του 4ο Λυκείου βραβεύει τον Αλέξανδρο σήμερα, εκφράζοντας τα θερμά μας συγχαρητήρια για τις επιτυχίες του τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένεια του μιας και αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για το δημόσιο σχολείο και για την πόλη μας, σε απάντηση κάποιων που συνεχώς θέλουν να την υποβαθμίζουν. Η δεύτερη βράβευση θα γίνει σε έναν εκπαιδευτικό. Τον Γιάννη Φούκα, που ως προϊστάμενος του Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια έδινε συνεχείς αγώνες για να λύσει τα προβλήματα των σχολείων. Το γραφείο του ήταν συνέχεια ανοιχτό σε όλους τους γονείς. Παρόλο που δεν κατάφερε να τα λύσει όλα, εμείς του αναγνωρίζουμε ότι προσπάθησε πολύ και κόπιασε αρκετά. Βρισκόμενος στο γραφείο του πριν λίγες μέρες μου είπε ότι πέρασε τριάντα δύο εκπαιδευτικά έτη στην πόλη μας. Για αυτά τα έτη τον βραβεύουμε και του λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για ότι έκανε για τα παιδιά μας. Τέλος όλα τα μέλη του Δ.Σ θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και πολύ δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα. Και τώρα καλή διασκέδαση. Καρυδάκης Κώστας Πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Αχαρνών Δ 13 Κοτόπουλο ιαβάστε τι είναι ο ροζ πολτός πριν ξαναφάτε σε ταχυφαγείο... Αν νομίζετε πως αυτό που απεικονίζεται στην φωτογραφία είναι παγωτό, κάνετε μεγάλο λάθος. Ανακαλύψτε την σοκαριστική αλήθεια στην συνέχεια. Πρόκειται για μηχανικά διαχωρισμένο... κοτόπουλο που χρησιμοποιείται από τα fast food για chicken nuggets και μπιφτέκια. Επίσης χρησιμοποιείται για επεξεργασμένα προϊόντα κοτόπουλου που βρίσκουμε στα σουπερ μάρκετ. Αφού αφαιρεθούν τα βασικά κομμάτια κρέατος από το κοτόπουλο, όλα τα υπόλοιπα κομμάτια όπως κόκκαλα, εντόσθια κ.τ.λ. τοποθετούνται σε ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο τα πιέζει και τα πολτοποιεί με αποτέλεσμα την ροζ μάζα που μοιάζει με παγωτό. Στην συνέχεια και εξαιτίας των βακτηρίων που συγκεντρώνει, το μηχανικά διαχωρισμένο κοτόπουλο πλένεται με αμμωνία. Τέλος, του δίνεται τεχνητά η γεύση κοτόπουλου και βάφεται με συνθετικό χρώμα. Nα θυμάστε πάντα ότι ο έλεγχος της τροφής σημαίνει αυτόματα και έλεγχο εσάς των ιδίων. Κακή τροφή σημαίνει κακή υγεία, και περιορισμένη νοητική λειτουργία. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν σε ανθρώπους που παρευρίσκοντο σε μνημόσυνο Αντιεξουσιαστές που φώναζαν συνθήματα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκαν με μαχαίρια και ξύλα σε άτομα τα οποία βρίσκονταν σε ένα καφενείο κοντά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για ένα μνημόσυνο. Οι αντιεξουσιαστές νόμιζαν πως οι νεαροί με τα μαύρα είναι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής και άρχισαν με μαχαίρια, λοστούς και καδρόνια να χτυπούν όποιον έβρισκαν μπροστά τους μέχρι που από τις φωνές και τις κατάρες που ακούστηκαν από τους συγγενείς του νεκρού κατάλαβαν το λάθος που έκαναν και έφυγαν.

14 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:37 μ.μ. Page Έ ΔΗΜΟΤΙΚΑ O κόσμος έδωσε αυτοδυναμία στο Αγροτικό Φεστιβάλ πεσε η αυλαία του 2ου Φεστιβάλ Αγροτικών Προϊόντων και Πολιτισμού το οποίο διεξήχθη στην πόλη μας από την Πέμπτη 7 έως την Κυριακή 10 Ιουνίου Το φεστιβάλ επισκέφτηκε πλήθος κόσμου από όλη την Αττική και την επαρχία και φυσικά από την πόλη μας. Τη συμμετοχή τους σε αυτό δήλωσαν με την παρουσία τους παραγωγοί της πόλης μας αλλά και από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Οι εκθέτες εγκαταστάθηκαν σε καινούργια περί- πτερα του Δήμου μας, πλήρως εξοπλισμένα, δεδομένου ότι ο Δήμος και ειδικότερα η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) αποφάσισε φέτος να αναλάβει την εξ ολοκλήρου οργάνωση του Φεστιβάλ και κατά γενική ομολογία έλαβε την αυτοδυναμία τόσο από τον κόσμο όσο και από τους έκθετες που συμμετείχαν. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε πως την 3η ημέρα του φεστιβάλ διανεμήθηκε στους εκθέτες έντυπο ερωτηματολόγιο, το οποίο μάλιστα συμπληρώθηκε από όλους ανεξαιρέτως και στο οποίο είχαν την δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις και παρατηρήσεις τους σχετικά με την έκθεση. Από την μελέτη των ερωτηματολογίων διαπιστώθηκε πως το αποτέλεσμα της όλης διοργάνωσης ήταν αρκετά ικανοποιητικό ενώ οι χρήσιμες παρατηρήσεις τους θα βοηθήσουν ώστε η διοργάνωση να γίνει ακόμα καλύτερα την επόμενη χρονιά. Σημαντική είναι και η ικανοποίηση ως προς την ασφάλεια των περιπτέρων την οποία είχε αναλάβει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παναγιώτης Γκίκας με την συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας, των σχολικών φυλάκων αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου ενώ την εξέδρα «έντυσε» το τρισδιάστατο σκηνικό που απεικόνιζε ένα παλαιό σπίτι. Στην κεντρική εξέδρα ήταν ένα έργο της Μαρίας Γκίκα από το εικαστικό εργαστήρι του Δήμου μας. Στο φεστιβάλ συμμετείχαν σύλλογοι τόσο από τον Δήμο μας όσο και από γειτονικούς Δήμους. Ιδιαίτερη υπήρξε η παρουσία του Λυκείου Ελληνίδων (παράρτημα Άργους), το χορευτικό του συλλόγου Κυνιδαριωτών Νάξου, «Ο Άγιος Γεώργιος» το οποίο συνόδευσε ο αγαπημένος καλλιτέχνης Βαγγέλης Κονιτόπουλος, το χορευτικό του Συλλόγου Ελληνικιωτών Μεσολογγίου. Ξεχωριστή πινελιά έδωσαν και φέτος στο φεστιβάλ τα παιδιά από την Ολυμπιάδα Θρακομακεδόνων. Επίσης συμμετείχαν το φιλοξενούμενο σ υ γ κ ρ ότ η μ α από την Ρουμάνια και η χορωδία της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (παράρτημα Αχαρνών). Καθημερινά με την βοήθεια εθελοντών από το Δήμο μας προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε στο κοινό παραδοσιακές γεύσεις. Έτσι την Πέμπτη γυναίκες της πόλης μας, έφτιαξαν και πρόσφεραν παραδοσιακά μακαρόνια-ντοτιλιες. Την Παρασκευή ο κος Σίνης μελισσοκόμος έφτιαξε λουκουμάδες με μέλι για όλο τον κόσμο, ενώ το Σάββατο ο σύλλογος Ηπειρωτών πρόσφερε πίτες και τσίπουρο. Την Κυριακή μας «γλύκαναν» με μαρμελάδα φράουλα και ένα ιδιαίτερο φραουλοποτό οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του 6ου και 12ου δημοτικού σχολείου και του σχολειού της Βαρυμπόμπης Ξεχωριστές στιγμές του 4ημερου υπήρξαν και οι παραστάσεις από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Αχαρνών. Την Τετάρτη παρουσίασαν «Το κλάμα βγήκε από τον Παραδεισο» σε συνεργασία με το χορευτικό του Δήμου, ενώ την Κυριακή εντυπωσίασαν με την παράσταση «Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός» και τα δυο έγιναν με την επιμέλεια της Χαράς Τσιγιάννη. Ενώ ιδιαίτερο χρώμα έδωσαν το Σάββατο στον χώρο του Δημαρχείου οι παιδικοί σταθμοί που συμμετείχαν με τον δικό τους τρόπο στο αγροτικό φεστιβάλ Καθημερινά υπήρχαν δραστηριότητες για όλα τα παιδιά με παιχνίδια ανακύκλωσης και με κάθε συμμέτοχη κέρδιζαν και δώρο ενώ ειδικά το Σαββατοκύριακο τα παιδιά έκαναν face painting και φωτογραφίζονταν με τον Γκουφη και τον Ντόναλντ. Για άλλη μια φορά τεράστια επισκεψιμότητα είχε η άμαξα με το άλογο που έκανε δωρεάν βόλτα στους δρόμους της πόλης μικρούς και μεγάλους. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σωτήριος Ντούρος τίμησε άτομα ή επιχειρήσεις από το Δήμο μας που έχουν διακριθεί για τη συμβολή τους στη διατήρηση και ανάπτυξη προϊόντων ή διαδικασιών σχετικών με τον αγροτικό τομέα. Έτσι την ημέρα των εγκαινίων την Παρασκευή τιμήθηκαν οι κ.κ Γιάννης Γκίκας (οικονομολόγος) και Γιάννης Γκίκας (Γεωπόνος-τεχνολόγος) από την εταιρεία ΓΚΙΚΑΣ ΦΑΡΜ. Η εταιρεία ΓΚΙΚΑΣ ΦΑΡΜ εδώ και χρόνια καλλιεργεί λαχανικά και αρωματικά φυτά έχοντας καθιερωθεί σαν μια από τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες εταιρείες του χώρου. Η εταιρεία ΓΚΙΚΑΣ ΦΑΡΜ προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από φρέσκα λαχανικά μέχρι γλαστράκια με αρωματικά φυτά που καλύπτουν τις διατροφικές απαιτήσεις της ελληνικής οικογενείας. Επίσης ο Γιώργος Λέκκας (τεχνολόγο γεωπόνο),ο όποιος τιμήθηκε για την διαχρονική του παρουσία ως ανθοπαραγωγός στην αχαρναϊκή γη. Μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της πόλης μας που έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα όρια του Δήμου μας και να συνδυάσει το όνομα της με την ποιότητα στα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι η εταιρεία ΣΤΑΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Αχαρνών παρέδωσε το βραβείο στον κύριο Γιώργο Στάμου. Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλιου, Αχαρνών και Πετρουπολέως κ.κ. Αθηναγόρας μαζί με τον Χρυσό Ολυμπιονίκη της πόλης μας στην Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Αλέξανδρο Μουσατωβ. Ο Δήμαρχος Αχαρνών πρόσφερε σε όλους αντίγραφο από την παράσταση Πομπής των Παναθηναίων στη ζωοφόρο του Παρθενώνος. Το δώρο φιλοτεχνήθηκε από το εικαστικό εργαστήρι του Δήμου Αχαρνών. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους τοπικούς συλλόγους, τον δημο- τικό σύμβουλο κ. Κώστα Χωριανόπουλο για την συμβολή στην αφιλοκερδή συμμέτοχη του Βαγγελη Κονιτοπουλου στο πρόγραμμα της Παρασκευής, τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γιώργο Πετακο για την «χορηγία» των φραουλων, των κυριών που βοήθησαν στις ντοτιλιες( Έφη Ράπτη,Νίκη Κολυβα,Σκρέκη Ιωάννα,Βικυ Καράμπελα-Μιχα, Βενετσανου και Νίκη Μαρινη), τον κύριο Σινη που πρόσφερε τους λουκουμάδες, τους συλλόγους γονέων του 6ου και 12ου δημοτικού σχολειού και του σχολείου της Βαρυμπόμπης και το σύλλογο Ηπειρωτών για τις πίτες που πρόσφεραν στον κόσμο. Τα δώρα που προσφέρονταν στα παιδιά ήταν μια προσφορά της κύριας Σαμαριδου. Χορηγοί του φεστιβάλ ήταν η pizza fun που τύπωσε φυλλάδια, το περιοδικό ciao που προώθησε το φεστιβάλ μέσω δωρεάν καταχωρήσεων καθώς και συναφής ηλεκτρονικές σελίδες όπως: το agrocapital, και η ηλεκτρονική σελίδα του επαγγελματικού επιμελητήριου Αθηνών. Σημαντική ήταν η συνδρομή των τοπικών μέσων ενημέρωσης αλλά και η χρησιμοποίηση των στεγάστρων του Δήμου, με αφίσες που τύπωσε δωρεάν ο κος Χάρης Πολίτης Τέλος, να τονίσουμε πως δεν θα φτάναμε σε αυτό το αποτέλεσμα αν δεν υπήρχε η συμβολή των υπηρεσιών του Δήμου που εργάστηκαν πυρετωδώς ώστε να είναι όλα έγκαιρα, των υπάλληλων που στελέχωσαν το περίπτερο του Δήμου, των δυο υπαλλήλων Φάνη Κορδατζή και Σοφία Κοσμίδου που παρουσίασαν το φεστιβάλ και τέλος των ειδικών συνεργατών του Δήμου Αχαρνών Μ. Δέδε, Χρ.Αναγνωστόπουλου, Ελ. Κατάρα και Β. Κούργια που εργάσθηκαν το τελευταίο τρίμηνο για το 2ο Αγροτικό Φεστιβάλ Προϊόντων και Πολιτισμού.

15 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:37 μ.μ. Page 15 ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δύο νέοι παιδικοί σταθμοί στο Δήμο Αχαρνών Μ ετά από συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου Αχαρνών και του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας και Τεχνικών υπηρεσιών κ. Παναγιώτη Κορνιλάκη, υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή δυο παιδικών σταθμών, ενός στη περιοχή της Λυκότρυπας και ενός άλλου στην Αγριλέζα. Οι μελέτες είναι ήδη έτοιμες και οι εργασίες κατασκευής θα ξεκινήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Πρόκειται για δύο υπερσύγχρονους παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι θα κοσμούν τις περιοχές που θα κατασκευαστούν, ενώ στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε θα προσφέρουν ανάσα στον επιβαρυμένο οικογενειακό προϋπολογισμό. Σκοπός της σημερινής διοίκησης είναι παρά τις πολλαπλές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να βοηθηθεί η αχαρναίκή οικογένεια και ειδικότερα τα νέα μέλη της, τα παιδιά μας, ώστε να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, ως μέλη της κοινωνίας, με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. 15 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ (Φ.Ε.Κ. 1828/ Κ.Υ.Α ) Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Ο.Τ.Α., που έχουν βεβαιωθεί στις ταμειακές τους υπηρεσίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012. Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ως ακολούθως: Α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Β) Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Γ) Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις μηνιαίες δόσεις (24), με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την δημοσίευση της παρούσας. ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Νέα Παράταση για την Καταγραφή συνταξιούχων του Δημοσίου» Σας ενημερώνουμε ότι η καταγραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου του Δήμου μας, έλαβε νέα παράταση χρονικής διάρκειας ενός μήνα και θα διαρκέσει μέχρι και τις 10/07/2012. Για περισσότερες πληροφορίες για την καταγραφή, αρμόδιος υπάλληλος: Δημητρακόπουλος Θεόδωρος, τηλ επικ.: Αστυνοµικ Δελτίο Ψηφίστηκε η νέα πρόταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης και στην Αττική Οδό Μετά από σειρά ενεργειών δημοσιότητας και διαβούλευσης εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον κεντρικό πολεοδομικό ιστό της πόλης. Με τις νέες ρυθμίσεις επιδιώκεται η διευθέτηση των σημαντικότερων προβλημάτων που παρατηρούνται στην καθημερινή κίνηση των οχημάτων εντός του κέντρου. Ως βασικότερες ρυθμίσεις με την νέα κυκλοφοριακή πρόταση θεωρούνται οι εξής: Μονοδρομείται η οδός Παγκάλου από την πλατειά Καράβου με κατεύθυνση προς Πάρνηθος. Μονοδρομείται η οδός Αγίας Τριάδος με κατεύθυνση από Αριστοτέλους προς Πάρνηθος. Επιπλέον μονοδρομούνται όλες οι άλλες οδοί οι οποίες σήμερα είναι διπλής κατεύθυνσης όπως η Βίκτωρος Ουγκώ, η Δημητρίου Δέδε, η Αγίου Γεωργίου, η Σπετσών, η Παπαδημητρίου, η Σουλίου, η Σωκράτους, η Κολοκοτρώνη κ.α. Σημαντικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων στις οδούς Δημοκρίτου, Ναυαρίνου, Ναπολέοντος, Καραϊσκάκη, Πουραϊμη, Μητρομάρα, αλλά και σε άλλες δρόμους με στενό οδόστρωμα. Η εφαρμογή της νέας κυκλοφοριακής ρύθμισης θα ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα. Επιπλέον του κυκλοφοριακού στο κέντρο της πόλης ψηφίστηκε η μονοδρόμηση του βόρειου και νότιου παράδρομου της Αττικής Οδού, μεταξύ Ιωνίας και Φιλαδελφείας. Σπείρα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις σε σπίτια ανά την Αττική, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του τμήματος Ασφάλειας Αχαρνών, με τη σύλληψη δύο ατόμων, 20 και 21 χρόνων, ρομά, που οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Παράλληλα αναζητούνται τρεις συνεργοί τους. Όπως έγινε γνωστό, η σπείρα από το Δεκέμβριο του 2011 ευθύνεται για 35 διαρρήξεις σε σπίτια από τα οποία αφαιρέθηκαν αντικείμενα συνολικής αξίας περίπου ευρώ. Οι δράστες εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ενοίκων εισέβαλλαν στις οικίες αφού έσπαζαν μπαλκονόπορτες ή προκαλούσαν διάρρηξη στις κλειδαριές και αφαιρούσαν χρυσαφικά κοσμήματα, χρήματα και διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές. Ειδικότερα, οι δράστες μπήκαν σε 23 κατοικίες στην περιοχή των Αχαρνών, σε οκτώ στην περιοχή της Ραφήνας, δύο στους Θρακομακεδόνες και δύο στα Άνω Λιόσια. ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ serv ice

16 Dekeleia 37:Layout 1 04/07/2012 7:37 μ.μ. Page AΘΛΗΤΙΚΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Οι μικροί άσσοι του ΦΟΙΒΟΥ το Σάββατο 16 Ιουνίου ολοκλήρωσαν με εντυπωσιακό τρόπο τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Τα τμήματα Τζούνιορ και Παμπαιδικού κέντρισαν το ενδιαφέρον των φιλάθλων στο καθιερωμένο και γνωστό για την επιτυχημένη οργάνωση του εδώ και χρόνια, ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ DANIEL BATISTA Τις συναρπαστικές προσπάθειες των μικρών αστέρων του τουρνουά απόλαυσαν γονείς και φίλοι, τους οποίους οι εκκολαπτόμενοι ποδοσφαιριστές εξέπληξαν πολλές φορές με την απόδοσή τους προσφέροντας γκολ και θέαμα που θα ζήλευαν ακόμη και επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Τα παιδιά έπαιξαν και χάρηκαν το άθλημα που αγαπούν και στο τέλος γιόρτασαν την εκπληκτική τους πορεία στην τελετή απονομής σηκώνοντας τα τρόπαια και ξεσπώντας σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Αυλαία για την αγωνιστική χρονιά του Α.Σ.Ο.Χ. «ΑΘΗΝΑ» Αυλαία για την αγωνιστική χρονιά του Α.Σ.Ο.Χ. «ΑΘΗΝΑ» με τη συμμετοχή του Συλλόγου μας στους τελικούς Παγκορασίδων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Γυμναστικής Την ομάδα μας αποτελούν οι παγκορασίδες πρώτης χρονιάς -Βλησσίδη Έλλη, Πετράκη Ζωή, Τσιλιώνη Ευτέρπη-Ιωάννα και δεύτερης χρονιάς -Σιταρίδου Βιολέτα και Στεργίου Ηλιάνα. Καλύτερες στιγμές των κοριτσιών μας ήταν για την Ευηάννα η ξεχωριστή 14η θέση στο σχοινάκι, για τη Ζωή η 21η στο ελεύθερο πρόγραμμα, για την Έλλη η 27η στο σχοινάκι, για τη ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟΝ ΣΤΙΒΟ Μεγάλη επιτυχία για την ομάδα στίβου του ΦΟΙΒΟΥ! Ψηλά στην κατάταξη βρέθηκε και φέτος η Σταυρούλα Σπανούδη, που τερμάτισε 4η στην Ελλάδα στα 1500μ και στα 800μ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Ένα μεγάλο μπράβο στην αθλήτρια και στον προπονητή! Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι η ομάδα του Στίβου αγωνίσθηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ε/Ν, από τις 30/6 έως 1/7 στην Λάρισα, με 3 αθλητές: την Σπανούδη Σταυρούλα στα 800μ. και 1500μ., τον Καρρά Βάιο στα 800μ και τον Σπανούδη Σταύρος στα 200μ. Επίσης η ομάδα αγωνίσθηκε για τέταρτη συνεχόμενη φορά στο διασυλλογικό πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών από τις 2/6 έως 3/6. Αρχικά, η αθλήτρια Σπανούδη Σταυρούλα τρέχοντας 1.500μ. και 800μ. κατέλαβε την 4η και 3η θέση αντίστοιχα σημειώνοντας νέα ατομικά ρεκόρ! Ακολούθως ο αθλητής Καρράς Βάιος τρέχοντας 400μ. κατέλαβε την 8η θέση. Ο αθλητής Σπανούδης Σταύρος τρέχοντας 100μ. κατέλαβε και αυτός την 8η θέση. Η Μακρή Άρτεμις τρέχοντας 100μ. και 200μ. κατέλαβε την 9η και 14η θέση αντίστοιχα. Επιπλέον, η Σπανούδη Σταυρούλα αγωνίσθηκε και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών και Νέων τρέχοντας στα 1500μ όπου κατέλαβε την 6η θέση πανελλαδικά στην κατηγορία των Νέων σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ! Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στον προπονητή τους Αποστόλη Πεΐτση! Βιολέτα η 27η στο ελεύθερο πρόγραμμα και για την Ηλιάνα η 32η στο στεφάνι... ΟΙ αθλήτριες μας έκαναν περήφανο το Ολυμπιακό χωριό με τη συμμετοχή τους σε όλους τους αγώνες της Ε.Γ.Ο., της Α.Ε.Σ.Γ.Α., τους διασυλλογικούς και τους Φιλικούς που συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της αθλητικής χρονιάς. Στην προσπάθειά τους αυτή είχαν πάντα δίπλα τους τις προπονήτριές τους Σοφία Γαλάνη, Έλλη Τζόβα και Ελένη Γαλανοπούλου τις οποίες και ευχαριστούμε θερμά. Τις παγκορασίδες μας θα έχουμε τη χαρά να θαυμάσουμε και πάλι στο Διεθνές Cup που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο στην Ηλιούπολη. ΑΛΗΘΙΝΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «Θεατρική Παράσταση: Πολλοί Λαλούν και Όλοι Χορεύουν» Ακόμα μια ξεχωριστή εκδήλωση από τους ταλαντούχους μαθητές και μαθήτριες του 9ου Γυμνασίου Αχαρνών στις Το φετινό έργο που ανέβασαν οι μαθητές του 9ου Γυμνασίου είχε απ όλα, πολύ γέλιο, σάτιρα και έξυπνες ατάκες. Ψυχή της θεατρικής ομάδας του Γυμνασίου είναι οι καθηγήτριες Ευαγγελία Γιαννοπούλου και Αθανασία Πασχάκη, που εκτός από τη διδασκαλία και τη σκηνοθεσία υπέγραψαν και το κείμενο της παράστασης. Στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου τα παιδιά απέδειξαν ότι μπορούν να κάνουν θαύματα αρκεί να τα εμπνέουν, και από τις δραστηριότητες του σχολείου και την εν γένει παρουσία του στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας, φαίνεται ότι καθοδηγούνται με τον καλύτερο τρόπο. Στο τέλος της θεατρικής παράστασης οι μαθητές με την καθοδήγηση της καθηγήτριας τους Μαρίας Οικονόμου (γλύπτριας) έπαιξαν μουσική και δημιούργησαν άλλο ένα εικαστικό έργο τέχνης που κοσμεί πράγματι το σχολείο. Την παράσταση παρακολούθησαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κος Ιωάννης Κατσανδρής, ο δ/ντής Λαμπρινός Πλατυπόδης, ο σύλλογος διδασκόντων, πολλοί γονείς και σύσσωμο το Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 9 ο ΓΕΛ Πατρών ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΛΙΑΒΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΛΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ: Tom&Jerry Υπεύθυνοι καθηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b.

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 44 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολίτης απέναντι στην κρίση. MRB, Συλλογή στοιχείων: 27 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2012

Ο πολίτης απέναντι στην κρίση. MRB, Συλλογή στοιχείων: 27 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2012 A. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης NOEMΒΡΙΟΥ & ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΟΣΗΣ B. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ- ΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ 1 A. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α )

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) (Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές και προσαρμοσμένες στις δυνατότητες γραφής των μαθητών της Γ Λυκείου.) (Πλαγιότιτλοι - κύρια σημεία του κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης9 Βία και στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επιθετικότητα - έννοια - διαφορά βίας - ς Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073-32 21 255 www.olme.gr Fax: 210 33 11 338 email: olme@otenet.gr Aθήνα, 30/10/15

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073-32 21 255 www.olme.gr Fax: 210 33 11 338 email: olme@otenet.gr Aθήνα, 30/10/15 ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΣΕ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ (24/10/2015) Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στους διωκόμενους συναδέλφους Π.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Η επιστολή ή το γράμμα είναι ένα είδος επικοινωνιακού λόγου, πολύ χρήσιμο για την κοινωνική μας ζωή. Υπάρχουν διάφορα είδη επιστολών. Μια επιστολή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005. Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005. Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet.gr Πρόταση συνεργασίας Χορηγία και υποστήριξη της Ακαδημίας ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ. «Πλαταίνοντας το έθνος»

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ. «Πλαταίνοντας το έθνος» ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 06/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ «Πλαταίνοντας το έθνος» Παλαιότερα, οι μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 19 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Σύμφωνα με τον νέο αθλητικό σχεδιασμό Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο που φιλοξενεί και

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Σύμφωνα με τον νέο αθλητικό σχεδιασμό Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο που φιλοξενεί και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΡΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 46539 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας,

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, 1 Μακαριώτατε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Σεβαστοί πατέρες Κύριοι βουλευτές Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, Κύριοι σύμβουλοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε. Συνάδελφοι, Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. Στις 11 Ιουνίου 2015 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τους γονείς του νηπιαγωγείου με θέμα: Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ομιλήτρια θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύουμε τον σύλλογο μας...

Ενισχύουμε τον σύλλογο μας... Ενισχύουμε τον σύλλογο μας... Ποιοι είμαστε Το 520greeks.com αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων με επαγγελματισμό και όραμα για την ανάδειξη της «άλλης Ελλάδας» και στηρίζεται επιπλέον και σε έναν ισχυρό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13,9% 5,5% 2,0% 35,1% Δακής Παπαιορδανίδης Τσάκωνας

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 200 Μάιος 2008 Έρευνα 6-8/5

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 200 Μάιος 2008 Έρευνα 6-8/5 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 2008 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 6 έως και 8 Μαΐου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΚΟ «Παιδιά Εν Δράσει» κλείνει 10 χρόνια ζωής και το γιορτάζει!

Η ΜΚΟ «Παιδιά Εν Δράσει» κλείνει 10 χρόνια ζωής και το γιορτάζει! Η ΜΚΟ «Παιδιά Εν Δράσει» κλείνει 10 χρόνια ζωής και το γιορτάζει! Η ΜΚΟ «Παιδιά Εν Δράσει» γιορτάζει τα 10 α γενέθλια της με 10 εκδηλώσεις και πλήθος παράλληλων δράσεων μέσα στο 2013. Μεγαλώνει και διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ 40 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Μετά την έκδοση των 2 πινάκων με τα νέα όρια ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) 1) Ο Νίκος υπηρετεί στρατιώτης Α. Υποκείμενο Β. Αντικείμενο Γ. Προσδιορισμός Δ.

Διαβάστε περισσότερα

15 η Ομάδα Προσκόπων Αθηνών

15 η Ομάδα Προσκόπων Αθηνών 15 η Ομάδα Προσκόπων Αθηνών Κατασκήνωση 15 ης Ομάδας Προσκόπων Αθηνών 7-16 Ιουλίου 2015 Λίμνη Ηραίου, Λουτράκι Αγαπητοί γονείς, Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Ομάδα έχει ξεκινήσει τις ετοιμασίες της

Διαβάστε περισσότερα

περιηγήσεις στην Ελλάδα Μνημεία πόλεων στον Ελλαδικό χώρο! στην Ξάνθη! Στη σημερινή μας στήλη θα ασχοληθούμε με την Ιστορία και τα μνημεία της πόλης της Ξάνθης, η οποία σε πληθυσμό φθάνει σχεδόν τους 53.000

Διαβάστε περισσότερα

Νόμιμο δικαίωμά μας τα 12 μίλια

Νόμιμο δικαίωμά μας τα 12 μίλια Εφημερίδα: Hürriyet Ημερομηνία: 28/3/201 Συντάκτης: Cansu Çamlibel Μετάφραση: Βαλέρια Αντωνοπούλου Νόμιμο δικαίωμά μας τα 12 μίλια Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Δημήτρης Δρούτσας, ο οποίος λίγο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08)

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) (συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) Φ.Κ.: ας επιστρέψουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας σε παγκόσμια κλίμακα, της Αμερικάνικές προκριματικές εκλογές. Πήραμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86)

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9.1 Εκλογικό σώμα (σελ. 77) Εκλογικό σώμα: οι πολίτες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ο λαός που έχει την εξουσία ταυτίζεται με το εκλογικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ : ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς,

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς, Το Σχολείο μας έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές!!! Από όλους τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή του Σχολείου μας πολλές ευχές για Καλό Καλοκαίρι σε όλους!!! Θα τα ξαναπούμε την 1η Σεπτεμβρίου!!!!

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για τον Κήπο και το Πράσινο

Τα πάντα για τον Κήπο και το Πράσινο report Τα πάντα για τον Κήπο και το Πράσινο 5-8 Φεβρουαρίου 2015 Η 4 η Κηποτέχνικα άνοιξε τις πύλες της 5-8 Φεβρουαρίου 2015 στο εκθεσιακό κέντρο ΜEC Παιανίας 15 μόλις ημέρες μετά τις πρόωρες εκλογές και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ -ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ -ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ -ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. συγγραφέας ΓΙΑΝΝΑ ΦΙΛΑΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. συγγραφέας ΓΙΑΝΝΑ ΦΙΛΑΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ψυχοκοινωνική προσέγγιση) συγγραφέας ΓΙΑΝΝΑ ΦΙΛΑΟΥ Στο βιβλίο με τίτλο ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, η συγγραφέας Γιάννα Φιλάου καταγράφει και αναλύει τις ανθρώπινες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Γιάννης Αλήθειας «Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του Χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο» Α Έκδοση : Ιούνιος 2010 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17 ης ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17 ης ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17 ης ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18:00 Αρ. Πρωτ. πρόσκλησης: 5450/27.10.2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5545/3.11.2014 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΔΙΚΕΚ-ΠΕΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΔΙΚΕΚ-ΠΕΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΔΙΚΕΚ-ΠΕΟ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1ης σελίδας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Αρχή 1ης σελίδας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Αρχή 1ης σελίδας ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 Ονοματ/μο: Ημερομηνία: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα»

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Πατάει γερά ο Σαμαράς, υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Παρά την εμφανή οικονομική δυσπραγία και την προφανή δυσκολία της πλειονότητας των πολιτών να εκπληρώσουν τις

Διαβάστε περισσότερα