ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία». 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης με τίτλο «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνι κές Παρεμβάσεις» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτ λο: «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία». Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 τ.α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι ήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47, του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.α ), της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.α ) και τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.α ) «Δι ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134 Α ) «Κατάρ γηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος και ίδρυση συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρό τηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα λονίκης». 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ψυχολογίας (συνεδριάσεις με αριθμ. 194/ και 205/ ). 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Α.Π.Θ. (αριθμ. συνεδρίασης 171/ ). 8. Το αριθμ. 1647/ έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π., από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.. 9. Τη με αριθμό 30188/ θετική εισήγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΑΠΘ για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία» στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία» ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος , Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2 24732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός 1. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία» (Π.Μ.Σ.Ε.Ψ.) του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η Εφαρμο σμένη Ψυχολογία στις τρεις (3) κατευθύνσεις: (α) Κλινική Ψυχολογία, (β) Κλινική Νευροψυχολογία και (γ) Σχολική Ψυχολογία. 2. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμο σμένης Ψυχολογίας αποσκοπεί σε: α) εξειδικευμένη και σε βάθος εκπαίδευση των μετα πτυχιακών φοιτητών/τριών, δηλαδή στην εμβάθυνση και εξειδίκευση σε γνώσεις και δεξιότητες που είναι ανα γκαίες για τη μελέτη των ψυχολογικών φαινομένων, του βιολογικού τους υποστρώματος και των κοινωνικών επι δράσεων σε εργαστηριακό και εφαρμοσμένο επίπεδο, β) εις βάθος επιστημονική έρευνα των σχετικών φαι νομένων, γ) απόκτηση εμπειρίας στην ψυχολογική εκτίμηση και παρέμβαση σε διαφορετικούς πληθυσμούς. 3. Ειδικότερα: (α) Κατεύθυνση Κλινικής Ψυχολογίας: αντικείμενο της εν λόγω κατεύθυνσης είναι η εμβάθυνση και εξειδίκευ ση στην Κλινική Ψυχολογία, σε επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής και έρευνας. Συγκεκριμένα, η κατεύθυνση Κλινικής Ψυχολογίας έχει στόχο να εκπαι δεύσει τις/τους εκπαιδευόμενες/ους να λειτουργήσουν ανεξάρτητα ως κλινικοί ψυχολόγοι είτε στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι κατά την απο φοίτησή τους οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές της κατεύθυνσης Κλινικής Ψυχολογίας πρέπει να μπορούν να δράσουν αυτόνομα ως κλινικοί ψυχολόγοι σε όλα τα βασικά πεδία εφαρμογής της κλινικής ψυχολογίας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η ψυχολογική εκτίμηση, η ψυχολογική θεραπεία, η πρόληψη και η παρέμβαση σε κοινοτικό επίπεδο και η σε βάθος επιστημονική έρευνα. Στο πρόγραμμα καλλιεργείται μια διευρυμένη οπτική για την αιτιότητα των ψυχολογικών προβλημάτων που παρουσιάζουν οι πελάτες, με ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα και πώς αυτά επη ρεάζουν την ψυχολογία του ατόμου. Το εκπαιδευτικό πρότυπο της κατεύθυνσης Κλινικής Ψυχολογίας βασί ζεται εξίσου στην ακαδημαϊκή και στην επαγγελματική κατάρτιση και συμπεριλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση υπό την εποπτεία έμπειρων κλι νικών ψυχολόγων. Τελικός στόχος είναι η απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας κλινικού ψυχολόγου. Η κατεύθυνση Κλινικής Ψυχολογίας περιλαμβάνει υπο χρεωτικά μαθήματα, εποπτευόμενη πρακτική άσκηση 1700 ωρών και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωμα τικής εργασίας. (β) Κατεύθυνση Κλινικής Νευροψυχολογίας: αντικεί μενο της εν λόγω είναι η διαγνωστική εκτίμηση νοητι κών λειτουργιών και γνωστική αποκατάσταση νοητικών δυσλειτουργιών σε άτομα με πάθηση (νευρολογικής, ψυχιατρικής ή άλλης αιτιοπαθογένειας ή τραυματισμό) που επηρεάζει τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Βασίζεται σε γνώσεις ψυχολογίας, ψυχο παθολογίας, λειτουργίας του ανθρώπινου νευρικού συ στήματος, νευροεπιστήμης, στατιστικής, ψυχομετρίας και γενικής παθολογίας. Περιλαμβάνει την περιγραφή και διερεύνηση του προτύπου συμπεριφοράς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων γνωστι κής αποκατάστασης. Στόχοι είναι ο προσδιορισμός της εγκεφαλικής οργάνωσης, της πιθανής διαταραχής και της διάγνωσης, όπως επίσης και η φροντίδα και αποκα τάσταση της λειτουργικότητας του ατόμου. Όσο διευ ρύνεται ο ρόλος της κλινικής νευροψυχολογίας, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας κλινικών και νοσοκομείων όπου νοσηλεύονται άτομα με δυσλειτουργία ή βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος και που δεν πε ριορίζεται μόνο σε νευροχειρουργικές, νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές. Ως εκ τούτου, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αυξανόμενου αριθμού φοιτητών στην Ελλάδα και διεθνώς που αναζητούν εκπαίδευση στην εξειδίκευση αυτή. Το εκπαιδευτικό πρότυπο της εν λόγω κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. βασίζεται εξίσου στην ακαδη μαϊκή και την επαγγελματική κατάρτιση και συμπερι λαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση υπό την εποπτεία έμπειρων κλινικών νευροψυχολόγων. Οι απόφοιτοι θα μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του κλινικού νευροψυχολόγου αυτόνομα και σε ιδιωτικούς και σε δημόσιους φορείς (νοσοκομεία, κέντρα αποκατά στασης, κέντρα υγείας, διαγνωστικά κέντρα, υπηρεσίες υγείας, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.ά.) και να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων ή επιμορφωτικά σεμινάρια για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας (π.χ. ιατρούς, λογοθεραπευτές). Επίσης, αποτελεί βάση για την μετέπειτα ανάπτυξη ακαδημαϊκής καριέρας/σταδι οδρομίας (ως ερευνητή/τριας) στο χώρο της κλινικής νευροψυχολογίας. Επιπλέον, περιλαμβάνει υποχρεωτικά την εκπόνηση ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας καθώς και εποπτευόμενη άσκηση ωρών σε χώρους που ανταποκρίνονται στο αντικείμενο των σπουδών και συμβαδίζουν με τη φιλοσοφία του Προ γράμματος. Η κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία αποσκοπεί στην: α) εξειδικευμένη και σε βάθος εκπαίδευση των με ταπτυχιακών φοιτητών, με στόχο την εμβάθυνση σε εννοιολογικό επίπεδο και την απόκτηση δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για το επάγγελμα του κλινικού νευροψυχολόγου, β) απόκτηση εμπειρίας στη νευροψυχολογική εκτί μηση, γ) απόκτηση εμπειρίας στη γνωστική αποκατάσταση, δ) εξοικείωση με εκτιμήσεις και παρεμβάσεις σε συ γκεκριμένους κλινικούς πληθυσμούς και ε) σε βάθος επιστημονική κατάρτιση στο ερευνητικό πεδίο της κλινικής νευροψυχολογίας. (γ) Κατεύθυνση Σχολικής Ψυχολογίας: αντικείμενο της εν λόγω κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση ψυχο λόγων σε σύγχρονες μεθόδους έρευνας, αξιολόγησης και κλινικών εφαρμογών στο χώρο του σχολείου. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατεύθυνσης συνδυάζονται οι βασικές αρχές της αναπτυξιακής, κλινικής, εκπαιδευ τικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας για την εκτίμηση και την αντιμετώπιση των μαθησιακών, συμπεριφορικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δυσκολιών που αντιμε τωπίζουν τα παιδιά, οι έφηβοι και οι οικογένειές τους. Επιπλέον, η εν λόγω κατεύθυνση εστιάζεται στην προα γωγή των μαθησιακών αποτελεσμάτων όλων των μαθη τών/ριών μέσα από τη στήριξη των εκπαιδευτικών, του

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σχολείου και των γονέων, αξιοποιώντας τα σύγχρονα ευρήματα της εκπαιδευτικής και σχολικής ψυχολογίας. Στόχο αποτελεί η εκπαίδευση ψυχολόγων μελλοντικών επαγγελματιών σύμφωνα με το μοντέλο του επιστήμονα κλινικού, οι οποίοι θα είναι σε θέση να προάγουν ένα ολιστικό μοντέλο δράσεων και εφαρμογών στη σχολική κοινότητα. Ενδεικτικά, το μοντέλο αυτό λαμβάνει υπόψη πολλαπλούς και πολυεπίπεδους διαδραστικούς παράγο ντες στην ανάπτυξη και λειτουργικότητα των παιδιών/ εφήβων, δίνει έμφαση στην πρόληψη, στις διεπιστημο νικές συνεργασίες, στις δια πολιτισμικές δεξιότητες, στη δεοντολογική συμπεριφορά και στην προαγωγή της συνεργασίας του σχολείου με την οικογένεια. Ειδικότερα, η κατεύθυνση Σχολικής Ψυχολογίας πε ριλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα με αντικείμενο την ανθρώπινη ανάπτυξη κατά τη βρεφική, παιδική και εφη βική ηλικία, τη σχολική ψυχολογία και τις εφαρμογές της στη σχολική τάξη, τα ζητήματα ψυχοπαθολογίας παιδικής και εφηβικής ηλικίας, την ψυχολογική αξιολό γηση, τα προβλήματα μάθησης, τη μεθοδολογία και τη στατιστική. Περιλαμβάνει επίσης δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο μαθήματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στο σχολικό πλαίσιο και και νοτόμες δράσεις/παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαίδευ σης. Επιπλέον, περιλαμβάνει υποχρεωτικά την εκπόνηση ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κα θώς και εποπτευόμενη άσκηση ωρών σε χώρους που ανταποκρίνονται στο αντικείμενο των σπουδών και συμβαδίζουν με τη φιλοσοφία της κατεύθυνσης. Συμπερασματικά, η κατεύθυνση Σχολικής Ψυχολογίας αποσκοπεί : α) στην εξειδικευμένη και σε βάθος γνώση των βασι κών αρχών της αναπτυξιακής, κλινικής, εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας, β) στην απόκτηση και εφαρμογή δεξιοτήτων επιστη μονικής έρευνας σχετικών φαινομένων, και γ) στην απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας σχολι κού ψυχολόγου. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στις κατευθύνσεις: (α) Κλινική Ψυχολογία (β) Κλινική Νευροψυχολογία (γ) Σχολική Ψυχολογία Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), γί νονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) Τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδα πής καθώς και β) Τμημάτων συναφούς με το ΠΜΣ επιστημονικής κα τεύθυνσης, από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ χιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και δύο (2) θερινές περιόδους. Το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο τον Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων που απαιτείται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε κάθε κατεύθυνση σε 150 ECTS (75 ECTS ανά έτος) και χαρακτηρίζεται εντατικό. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης και δύο (2) θερι νές περιόδους. Τα διδασκόμενα μαθήματα (Υ: υποχρεω τικά, ΥΕ: κατ επιλογή υποχρεωτικά) είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί στην λήψη του ΜΔΕ περιλαμβάνει διδακτική και ερευνητική απασχόληση. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά κατεύθυνση και ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ). CTS (1) : (10 ECTS) (10 ECTS) K

4 24734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ECTS A: : : ECTS : ECTS A : 15 ECTS A : ECTS : (1) : - (10 ECTS) (10 ECTS) 5 ECTS : , 5 ECTS : 15 ECTS : 75 ECTS: 150 ) :. CTS K ECTS A: 30

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ECTS : ECTS A : 15 ECTS A : (1) : -103 (10 ECTS) E -105 (10 ECTS) : (10 ECTS) ECTS : 30 (2) : -102 ( ) (10 ECTS) -104 (10 ECTS) -105 (10 ECTS) (10 ECTS) -107 (10 ECTS) -102 (10 ECTS) ECTS : 30,, 15 ECTS : 15 ECTS : 75 ECTS: 150

6 24736 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ). CTS : 10 ECTS A: ( 10 ) ECTS : ECTS A : (1) : -113 (10 ECTS) -114 (10 ECTS) 10 ECTS : 30 (30 ECTS) ECTS : , 5 ECTS : 15 ECTS : 75 ECTS: 150 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) είναι δυνατή η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η ανακατανομή αυτών μεταξύ των εξαμήνων σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος. Πρακτική Άσκηση (ΠΡΚ) Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο αντικείμενο της κάθε κατεύθυνσης όπως καθορίζεται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Προγράμματος.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διπλωματική εργασία (ΕΡΓ) Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ εκπο νούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στο αντικεί μενο της κατεύθυνσης που παρακολουθούν όπως κα θορίζεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε δεκαοκτώ (18) μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες συνολικά και για τις τρεις κατευθύνσεις. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γί νονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Α 148). Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξηθεί. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας και επικουρικά μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδα πής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Η υλικοτεχνική υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας, τη νησίδα των υπολογιστών, το Εργαστήριο Ψυχολογίας και το Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλο σοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει, το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3865/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του προγράμματος ανέρχεται σε 9.360,00 και αναλύεται ως εξής: Δαπάνες ανά κατηγορία Ποσό α) Υποτροφίες 2.400,00 β) Ασφάλεια φοιτητών για την πρακτική άσκηση 1.500,00 γ) Αμοιβές/ Αποζημιώσεις 3.750,00 δ) Μετακινήσεις διδασκόντων Σύνολο 9.360,00 Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές όπως ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, παροχές, δωρεές και κληρο δοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (148 Α ). Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Ο Πρύτανης ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ F Αριθμ (2) Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτ λο «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιω μένους». Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 τ.α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι ήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.α ), της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.α ) και τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.α ) «Δι ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134 Α ) «Κατάρ γηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος και ίδρυση συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρό τηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα λονίκης». 6. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ψυχολο γίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε πιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (αριθμ. συνεδριάσεων 194/ και 205/ ). 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αριθμ. συνεδρίασης 171/ ).

8 24738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Το αριθμ. 1647/ έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π., από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.. 9. Τη με αριθμό 30188/ θετική εισήγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΑΠΘ για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιω μένους» ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος , Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Μάθηση και συναίσθημα σε νέους και ηλικιωμένους», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός 1. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η σύγχρονη προσέγγιση σε θέματα μάθησης σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, αλλά κι έξω από αυτό. Η έμφα ση είναι τόσο στις γνωστικές διεργασίες όσο και στις επιδράσεις του θυμικού, δηλαδή των κινήτρων, των συ ναισθημάτων κι άλλων θυμικών παραγόντων, όπως η διάθεση και η έννοια του εαυτού. Οι ηλικιακές ομάδες που εξετάζονται έχουν ένα εύρος που εκτείνεται από τη νεότητα μέχρι το βαθύ γήρας. Ειδικότερα, ως προς τις γνωστικές λειτουργίες τονίζεται τόσο η μάθηση όσο και η μνήμη και σκέψη καθώς και οι περιορισμοί που τίθενται σε αυτές από παράγοντες ατομικών διαφορών και ηλικίας. Επιπλέον, τονίζεται η σημασία των μετα γνωστικών διεργασιών ως προς την παρακολούθηση και ρύθμιση της μάθησης, των άλλων γνωστικών λειτουρ γιών και της συμπεριφοράς μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το άτομο πρέπει να επιλέγει και να θέτει στόχους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, να κατευθύνει αλλά και να ελέγχει τη δράση του. Οι θυμικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν με τις γνωστικές και μεταγνωστικές διεργασίες αλλά και με τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων στην καθημερινή ζωή. Οι διαφορές νέων και ηλικιωμένων στο υγιές γήρας συχνά δεν εί ναι μεγάλες, αλλά διευρύνονται με τις επιπτώσεις της ασθένειας κυρίως σε γνωστικό επίπεδο, πράγμα που απαιτεί ειδικές παρεμβάσεις ανάλογα με τον πληθυσμό στον οποίο απευθυνόμαστε. Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα με αντικείμενο τις γνωστικές λειτουργίες. μεταγνωστικές διεργασίες και ρύθμιση της μάθησης, θυμικού, περι βάλλοντος και συμπεριφοράς, γνωστικές και θυμικές επιδράσεις στους ηλικιωμένους, βιολογικές βάσεις των σχέσεων συναισθήματος και γνωστικών διεργασιών, και Στατιστική. Περιλαμβάνει, επίσης, μαθήματα επιλογής που επιτρέπουν μεγαλύτερη εμβάθυνση σε (α) θέματα μάθησης σε εκπαιδευτικά πλαίσια, (β) ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις συνείδησης και νου, και γ) θέματα που αφορούν το γήρας από γνωστική και συναισθηματι κή οπτική. Ανάλογα με την επιλογή των μαθημάτων δια μορφώνεται το προφίλ των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή σύμφωνα με τους μαθησιακούς του στόχους. Δύο κύριοι προσανατολισμοί είναι: (α) αυτός της μά θησης και των γνωστικών και θυμικών διεργασιών και (β) αυτός των γνωστικών και θυμικών διεργασιών στο υγιές και παθολογικό γήρας. 2. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» αποσκοπεί στην: α) εξειδικευμένη και σε βάθος εκπαίδευση των μετα πτυχιακών φοιτητών/τριών, με στόχο την εμβάθυνση σε εννοιολογικό επίπεδο και την απόκτηση δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για τη μελέτη των βασικών ψυχολογι κών λειτουργιών που εμπλέκονται στη μάθηση, όπως η μνήμη, η σκέψη και το θυμικό, του βιολογικού τους υποστρώματος, και των διάφορων παραγόντων που τις επηρεάζουν, σε εργαστηριακό και εφαρμοσμένο επίπεδο, β) σε βάθος επιστημονική έρευνα των σχετικών φαι νομένων, γ) απόκτηση εμπειρίας στην ψυχολογική αξιολόγηση γνωστικών και θυμικών λειτουργιών και σε παρεμβάσεις σε διάφορους πληθυσμούς και δ) εξοικείωση με ειδικούς πληθυσμούς όπως οι ηλι κιωμένοι. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ σης (Μ.Δ.Ε.) στη «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) γί νονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας, Φιλο σοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων τα οποία οδηγούν σε διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση, Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς με το ΠΜΣ επι στημονικής κατεύθυνσης, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συ ναφούς με το ΠΜΣ επιστημονικής κατεύθυνσης. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων Το σύνολο τον Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων που απαιτείται για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι 90 ECTS. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τρία (3) ακα δημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία (Υ: υποχρεωτικά, ΥΕ: κατ επιλογή υποχρεωτικά) και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί στην λήψη του ΜΔΕ περιλαμβάνει διδακτική και ερευνητική απασχόληση. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο πα ρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) CTS (1) : -103 (10 ECTS) -109 :,, (10 ECTS) -108 : (10 ECTS) ECTS A: (1) : -104 (10 ECTS) -107 (10 ECTS) ECTS : 30 (1) : -110 (10 ECTS) -111 (10 ECTS) -103 (10 ECTS) ECTS : 30 ECTS: 90 Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα από τα δύο (2) μαθή ματα στατιστικής, που προσφέρονται στο Α και Β εξάμηνο με κωδ. μαθήματος ΕΦ103 και ΕΦ104. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) είναι δυνατή η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η ανακατανομή αυτών μεταξύ των εξαμήνων σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε δεκατρείς (13) μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.3685/2008 (148 Α ). Με απόφαση της ΓΣΕΣ ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξηθεί.

10 24740 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας και επικουρικά μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημά των του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Η υλικοτεχνική υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας, τη νησίδα των υπολογιστών, το Εργαστήριο Ψυχολογίας και το Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλο σοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει, το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3865/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του προγράμματος ανέρχεται σε 8.450,00 και αναλύεται ως εξής: Δαπάνες ανά κατηγορία Ποσό α) Υποτροφίες 3.000,00 β) Αμοιβές / Αποζημιώσεις διδακτικού προσωπικού 3.000,00 γ) Αναλώσιμα Φωτοτυπίες 1.450,00 δ) Προμήθεια συντήρηση Η/Υ και άλλου εξοπλισμού 1.000,00 Σύνολο 8.450,00 Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές όπως ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, παροχές, δωρεές και κληρο δοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (148 Α ). Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Ο Πρύτανης ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ Αριθμ (3) Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτ λο «Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Πα ρεμβάσεις». Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 τ.α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 11 α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι ήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47, του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.α ), της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.α ) και τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.α ) «Δι ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134 Α ) «Κατάργη ση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος και ίδρυση συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης». 6. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ψυχολο γίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε πιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (αριθμ. συνεδριάσεων 194/ και 205/ ). 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Α.Π.Θ. (αριθμ. συνεδρίασης 171/ ). 8. Το αριθμ. 1647/ έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π., από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 9. Τη με αριθμό 30188/ θετική εισήγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΑΠΘ για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχο λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις» ως ακολούθως:

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος , Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινω νικές Παρεμβάσεις», σύμφωνα με τις διατάξεις της από φασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός 1. Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η Κοινωνική Ψυχολογία και οι Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις. Οι δύο αυτοί κλάδοι είναι συγγενείς, καθώς οι παρεμβάσεις σε ψυχοκοινω νικά ζητήματα βασίζονται σε θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά ευρήματα της Κοινωνικής Ψυχολογίας και αξιοποιούν μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της κοινωνιο ψυχολογικής μελέτης ενδο ομα δικών και δι ομαδικών φαινομένων. Η σύνδεση της κοι νωνιο ψυχολογικής ερμηνείας με την πράξη και την ψυχοκοινωνική παρέμβαση δεν βασίζεται σε μια μονο διάστατη θεώρηση της πρακτικής ως εφαρμογής της θεωρίας. Ο τόπος της δράσης και της παρέμβασης, δηλαδή ο κοινωνικός τόπος, εκλαμβάνεται ως βασικός χώρος εφαρμογής της θεωρητικής γνώσης, δηλαδή της κάλυψης κοινωνικών αναγκών, αλλά ταυτόχρονα και ως τόπος παραγωγής νέας γνώσης. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις» οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν θεωρητικά σεμινάρια, πραγματοποιούν ένα ανεξάρτητο ερευνητικό έργο με εποπτεία και συμμετέχουν ενεργά σε διαφορετικά στά δια (σχεδιασμός υλοποίηση αξιολόγηση) παρέμβασης σε διαφορετικές ψυχοκοινωνικές δομές. 2. Το Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις» αποσκοπεί στην: α) εξειδικευμένη και σε βάθος εκπαίδευση στην κοι νωνική ψυχολογία και στις εφαρμογές της σε ψυχοκοι νωνικά ζητήματα β) εκπαίδευση στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιο λόγηση ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων σε δομές και οργανισμούς και γ) κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στις τεχνικές επιστημονικής έρευνας στα ανωτέρω γνωστικά πεδία. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) γίνο νται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων: Ψυχολογίας, Φιλοσο φίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Παιδαγωγικών Τμημάτων καθώς και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ συναφούς με το ΠΜΣ επιστημονικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή αναγνωρι σμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων Το σύνολο τον Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων που απαιτείται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι 120 ECTS. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Τα διδα σκόμενα μαθήματα (Υ: υποχρεωτικά, ΥΕ: κατ επιλογή υποχρεωτικά) είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών περιλαμβάνει διδακτική και ερευνητική απασχόληση. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο πα ρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:. CTS -100, (1) : : -114 ( ECTS) 10 (10 ECTS) (10 ECTS) ECTS A: (1) -102 :

12 24742 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) -106 ( ECTS) 10 - (10 ECTS) : (10 ECTS) ECTS : ECTS : ECTS : 30 ECTS: 120 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθε σης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) είναι δυνατή η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η ανακατανομή αυ τών μεταξύ των εξαμήνων σύμφωνα με τις εκπαιδευτι κές ανάγκες του Τμήματος. Στο Β εξάμηνο εισάγεται η πρακτική άσκηση (ΠΡΚ), η οποία αντιστοιχεί σε χίλιες διακόσιες (1.200) ώρες συνολικά και στην οποία αποδίδονται σαράντα (40) ECTS. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε οκτώ (8) μεταπτυχιακούς/κές φοιτη τές/τριες. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.3685/2008 (148 Α ). Με από φαση της ΓΣΕΣ ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξηθεί. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας και επικουρικά μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημά των του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Η υλικοτεχνική υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας, τη νησίδα των υπολογιστών και το Εργαστήριο Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. * * Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει, το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3865/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του προγράμματος ανέρχεται σε και αναλύεται ως εξής Δαπάνες ανά κατηγορία (α) Ασφάλεια για την Πρακτική των Μετα πτυχιακών Φοιτητών Ποσό 920,00 (β) Αναλώσιμα Φωτοτυπίες Συντήρηση Η/Υ 250,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.170,00 Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδα κτρα καθώς και άλλες πηγές όπως ερευνητικά προγράμμα τα, χορηγίες, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα, σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (148 Α ). Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Ο Πρύτανης ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3333 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3610 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι ακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 6 Σεπτεμβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/424/28 2 200 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2318 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/393/29.07.1998 (ΦΕΚ 849/τ.Β ) Υ.Α όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3427 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμογής και θητείας ΔΣ των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2732 13 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1338 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη υπηρετούντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπαλλήλου, ΠΕ κατηγορίας, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3492 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 12 18 Αυγούστου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2223 13 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 65882/Β7 (ΦΕΚ 2215/ 4 2011 τ.β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2201 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2100 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 592 π.έ/β7 (ΦΕΚ 159/ τ.β /13.02.2002) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3020 7 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 7142/Β7/21 8 2007 (ΦΕΚ 1727/τ.Β /30 8 2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1953 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 70403/Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β/ 2009) ΥΑ που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 70 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα