ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ ΑΔΑΜ: 14PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ ΑΔΑΜ: 14PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα: 05 Μαΐου 2014 Αριθ. πρωτ. 623/45022 Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ταχ. Δ/νση E mail : Νίκη Ζάτα : : : Σαρανταπόρου 140, T.K Kαρδίτσα : ΘΕΜΑ : Διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού ύψους ,01 χωρίς ΦΠΑ ( ,00 με ΦΠΑ), για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για τις ανάγκες της Αστυνομικής Δ/νσης Νομού Καρδίτσας και του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας, οικονομικού έτους ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ.1336/2013 της Επιτροπής της 13 ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 2. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α ) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247) και ειδικότερα των άρθρων 82 έως Του Ν. 3054/02 (ΦΕΚ 230/Α ) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3335/05 (ΦΕΚ 95/Α ) 5. Το Ν. 3801/2009 αρθρ.46 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» (Α 163). 6. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 8. Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και ειδικότερα το άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων». 9. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία & άλλες διατάξεις εφαρμογής του -Σελίδα 1 από 17

2 μεσοπρόθεσμου πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής » και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων. 10. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Του Ν. 4155/2013(ΦΕΚ 120/Α ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α ) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις, υποπαράγραφος 20 στ : εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ» 12. Του Π.Δ.394/1996 (ΦΕΚ64/Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 και του Π.Δ.60/2007, όπως ισχύει αναλογικά. 13. Του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ150/Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 14. Του Π.Δ.113/10 (ΦΕΚ194/Α ) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 15. Του Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ138/Α ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 16. Του Π.Δ.138/2010 (ΦΕΚ231/Α ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας». 17. Της αριθμ.π1/3305/2010 (ΦΕΚ1789/Β ) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/1995». 18. Της αριθμ.π1/3306/2010 (ΦΕΚ1789/Β ) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Εξαίρεσης προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών(Ε.Π.Π.)». 19. Της αριθμ.35130/739/2010 Υπουργικής Απόφασης «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 20. Της Κ.Υ.Α. Π1/ 2380/2012 (ΦΕΚ3400/Β ) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων Κ.Η.Μ.Δ.Σ.». 21. Τις διατάξεις της αριθ / (ΦΕΚ Β 1393) Υπουργικής Απόφασης: Τροποποίηση και συμπλήρωση της 9814/ (ΦΕΚ Β 1222) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» 22. Τις διατάξεις της Υ.Α Α2 861/ /ΑΔΑ: ΒΛΩΜΦ-416 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», και ειδικότερα Αρθ , & Την Π1/241/ απόφαση ΓΓΕ περί αναβολής ισχύος απόφασης για κεντρικό διαγωνισμό προμήθειας πετρελαιοδών από 1/1/ Την αριθ. Π1/155/ εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1336/2013 της Επιτροπής σχετικά με τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων» 25. Της αριθμ.2990/18604/ (φεκ385/β ) απόφασης της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Δ/νσης». 26. Της αριθμ.οικ.589/4256/ με ΑΔΑ ΒΙΚΤΟΡ10-0ΓΓ απόφαση της Γενικής Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί -Σελίδα 2 από 17

3 «Συγκρότησης συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή και αξιολόγηση δημοσίων διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, για το οικονομικό έτος 2014». 27. Α) Το αρίθμ. 8055/1/320-α / έγγραφο της Αστυνομικής Δ/νσης Καρδίτσας περί διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, για το οικ. έτος 2014, που θα αναλάβει να προμηθεύσει με υγρά καύσιμα την Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας ήτοι: πετρέλαιο κίνησης L, βενζίνη(αμόλυβδη) L, πετρέλαιο θέρμανσης L. Β) Τις αποφάσεις ανάληψης δαπάνης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του πολίτη, συνολικού ποσού ,00 : - Ε.Φ ,ΚΑΕ 1512, ΑΔΑΜ: 14REQ /ΑΔΑ: ΒΙΨΓΙ-ΒΥΝ, ποσού ,00 - Ε.Φ ,ΚΑΕ 1511, ΑΔΑΜ: 14REQ /ΑΔΑ: ΒΙΨΕΙ-3ΥΣ, ποσού , Α) Το αρίθμ. 212/ έγγραφο του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας περί διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, για το οικ. έτος 2014, που θα αναλάβει να προμηθεύσει με υγρά καύσιμα το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας ήτοι: πετρέλαιο θέρμανσης L. Β) Την απόφαση ανάληψης δαπάνης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Ε.Φ , ΚΑΕ 1611, ΑΔΑ: ΒΙΕΚΒ-338, ποσού 5.000,00 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε τη διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή που θα αναλάβει την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο, βενζίνη αμόλυβδη) και θέρμανσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας (Ε.Φ , ΚΑΕ: 1511 & 1512) και την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας (Ε.Φ , ΚΑΕ 1611), συνολικού ύψους ,01 χωρίς Φ.Π.Α. ή ,00 με Φ.Π.Α. για το τρέχον οικονομικό έτος ως εξής: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Πετρέλαιο Κίνησης CPV λίτρα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Βενζίνη (Αμόλυβδη) CPV λίτρα Πετρέλαιο θέρμανσης CPV λίτρα ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Πετρέλαιο θέρμανσης CPV λίτρα Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο του διαγωνισμού δηλαδή για το σύνολο των ποσοτήτων και ειδών καυσίμων και για τις δύο (2) υπηρεσίες (ολική προσφορά) ή για το είδος και υπηρεσία που επιθυμούν (μερική προσφορά). Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφορά, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό(%) παρεχόμενης έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη, την ημέρα παράδοσης, μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Το χρονικό διάστημα προμήθειας των καυσίμων αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον ανάδοχο μέχρι με δυνατότητα παράτασης τριμήνου. -Σελίδα 3 από 17

4 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 589/4256/ με ΑΔΑ ΒΙΚΤΟΡ10-0ΓΓ απόφαση της Γενικής Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Καρδίτσας Σαρανταπόρου 140 (3 ος όροφος) 16/06/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00 π.μ. Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί ΑΓΟΝΟΣ (πλήρως ή μερικώς), λόγω του κατεπείγοντος οι φορείς μπορούν να προβούν σε απευθείας αναθέσεις (άρθρο 2, παρ.13 ν. 2286/95) χωρίς τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1. Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών της Αστυνομικής Δ/νσης Καρδίτσας βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οικονομικού έτους 2014 ως ακολούθως: ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΔΕ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1511 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οικονομικού έτους 2014 ως ακολούθως: ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΔΕ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 770 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κατάθεση προσφορών μέχρι 16/06/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ (άρθρο 25 του ΠΔ 118/07), με χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.. Στην περίπτωση υποβολής τμηματικής προσφοράς διαμορφώνεται ανάλογα και το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ (άρθρο 25 του ΠΔ 118/07) που αντιστοιχεί στην συνολική προσφορά του διαγωνιζόμενου. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της εγγυητικής επιστολής πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προσφοράς του συμμετέχοντα.. -Σελίδα 4 από 17

5 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία τοπική και δύο οικονομικές εφημερίδες, επίσης στο τεύχος ΔΔΣ της εφημερίδας της κυβέρνησης σύμφωνα με το Π.Δ.118/2007. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τους αναδόχους. Η Διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (ενότητα Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί), καθώς και στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ. Επίσης, είναι διαθέσιμη από το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Καρδίτσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ): Το τεύχος της διακήρυξης αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσα σε μια (1) ημέρα από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Επίσης, η διακήρυξη θα κοινοποιηθεί στο Επιμελητήριο Καρδίτσας για ενημέρωση των μελών του. Περίληψη αυτής αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Νομού Καρδίτσας Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας προκήρυξης είναι : Το ΜΕΡΟΣ A: Γενικοί Όροι Το ΜΕΡΟΣ Β: Υπό Προμήθεια είδη Το ΜΕΡΟΣ Γ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Με Εντολή Γ.Γ. Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού Κων/νος Αν. Παππάς ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Επιμελητήριο Ν. Καρδίτσας 2. Επιτροπή Διαγωνισμού 3. Αστυνομική Δ/νση Ν. Καρδίτσας 4. Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας 5. Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (με ) για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε -Σελίδα 5 από 17

6 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 623/45022/ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.1.1. Γενικά Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικές για τους συμμετέχοντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα. Α.1.2. Αναλυτικά Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν: Είναι αόριστη και δε μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία. Δε συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο Α Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους Α έως Α , καθώς και με τον Πίνακα του ΜΕΡΟΥΣ Γ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών, με τους όρους της Α παραγράφου. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί αναφέρονται. Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα ή σε ηλεκτρονικό μέσο της προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς. Προσφορές στις οποίες ζητείται η απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις και τις κατά περίπτωση υπέρ τρίτων κρατήσεις, θεωρούνται άκυρες και θα απορρίπτονται. Προσφορές στις οποίες υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης, θα απορρίπτονται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.2.1. ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο Προκήρυξης Α Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η ανάδειξη ενός (1) προμηθευτή ή περισσοτέρων που θα αναλάβουν για το οικονομικό έτος 2014 να προμηθεύσουν με υγρά καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο, βενζίνη αμόλυβδη) και θέρμανσης, την Αστυνομική Δ/νση Καρδίτσας και τις υφιστάμενες υπηρεσίες αυτής (Α.Τ. ΣΟΦΑΔΩΝ, ΠΑΛΑΜΑ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ) και το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας με υγρά καύσιμα θέρμανσης. Α Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί ΑΓΟΝΟΣ (πλήρως ή μερικώς) οι φορείς μπορούν να προβούν σε απευθείας αναθέσεις (άρθρο 2, παρ.13 ν. 2286/95) χωρίς τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού. Α Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. Α Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ Β. Α.2.2. ΑΡΘΡΟ 2: Δικαίωμα - Δικαιολογητικά Συμμετοχής Εγγύηση Συμμετοχής Α Δικαίωμα Συμμετοχής A Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) Κοινοπραξίες ή συμπράξεις, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που υποβάλλουν κοινή -Σελίδα 6 από 17

7 προσφορά, με την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες και τεκμηριωμένη εμπειρία στην προμήθεια των ζητούμενων υλικών. Οι εν λόγω κοινοπραξίες ή συμπράξεις προμηθευτών, έχουν δικαίωμα συμμετοχής λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων: 7 του ΠΔ 118/07, του ΠΔ 84/92, καθώς και των άρθρων 1 και 2 του ΠΔ 134/96, όπως ισχύει. Η ένωση προμηθευτών υποβάλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκτασης και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες, που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., και σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι έχουν το δικαίωμα να προμηθεύουν τα παραπάνω αγαθά, δε θα απορρίπτονται για το λόγο ότι θα έπρεπε, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Α Δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Α.Δ.Θ.Στ.Ε Όσοι αποκλείσθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όσα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Όσοι έχουν σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση για - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - δωροδοκία - απάτη - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Όσοι κάνουν ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται στον παρόντα διαγωνισμό. Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής A Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» υποχρεωτικά περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά καθώς και τα αντίγραφα αυτών (άρθρο 6 Π.Δ. 118/07): 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ (άρθρο 25 του ΠΔ 118/07), με χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που αντιστοιχεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου, αθροιστικά για τα μέρη που αφορά η προσφορά. 2. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), στην οποία : α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. β) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής 1 της προσφοράς τους, Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. -Σελίδα 7 από 17

8 - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Δεν τελούν σε πτώχευση και ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). γ) να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών. δ) να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε με τους όρους της παρούσας προκήρυξης την οποία έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση ανυπόγραφης υπεύθυνης δήλωσης η υπεύθυνη δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και θα αποκλείεται ο διαγωνιζόμενος από την περαιτέρω διαδικασία. 3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. A Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α/150), ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ` αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α`290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του ΠΔ 118/2007: α. Οι Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. -Σελίδα 8 από 17

9 (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης β. Οι αλλοδαποί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περ.(1) του εδαφίου α, παρ.2, άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδαφίου α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου6 του ΠΔ 118/2007. (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α & β, παρ.2, άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ. ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007. (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ της παρ. 2 του 6 του ΠΔ 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ. ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. δ. Οι Συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/ Σελίδα 9 από 17

10 (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. (4) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. A Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: - Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. - Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. A Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της A του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. A Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 118/07 είναι περιοριστική. A Επίσης μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά οι υποψήφιοι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα παρακάτω: 1. Δικαιολογητικά σύστασης, σε περίπτωση νομικών προσώπων. 2. Στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά). 3. Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής της. Α Διευκρινήσεις Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών μπορεί να ζητήσει συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις επί των δικαιολογητικών, πλην της εγγυητικής επιστολής και οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να ενεργήσουν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται. Α Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Α Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Α.2.3. ΑΡΘΡΟ 3 - Υποχρεώσεις Διαγωνιζομένων σχετικά με τη Σύνταξη και Υποβολή Προσφορών. Α Τρόπος Σύνταξης Οι προσφορές πρέπει να: α) έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. -Σελίδα 10 από 17

11 β) έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφέρεται: στο Μέρος Α (Δικαιολογητικά Συμμετοχής A ), και στο Μέρος Γ (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) και να φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου. γ) αναφέρουν το ποσοστό (%) έκπτωσης ανά είδος σε κάθε πόλη, η οποία θα γράφεται ολογράφως και αριθμητικώς, (οικονομική προσφορά δ) να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Α Τρόπος Υποβολής Προσφορών Α Εκτός φακέλου, οι προσφορές θα συνοδεύονται, κατά την υποβολή τους, και από διαβιβαστικό έγγραφο υποβολής προσφοράς υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, προκειμένου να αναγραφεί ο αριθμός εισερχομένου πρωτοκόλλου της κατάθεσης της προσφοράς. Επίσης, σε αυτό το έγγραφο πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς (τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού). Οι προσφορές (Φάκελος Δικαιολογητικών, Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς) πρέπει να υποβληθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς και σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται ή λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων κρίνεται απαραίτητη. Α Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, μέχρι 16/06/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Καρδίτσας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Μετά την κατάθεση των προσφορών, η Επιτροπή θα τις αποσφραγίσει ενώπιον των διαγωνιζομένων ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραιτήτως να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΦΑΞ του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 140, Τ.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ημερομηνία Διαγωνισμού.: 16/06/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 623/45022/ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ν. Καρδίτσας και του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας, οικονομικού έτους Α Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών με βάση το άρθρο 10 της προκήρυξης. Με ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν υποβάλουν προσφορές για το σύνολο του διαγωνισμού, δηλαδή συνολικά για όλες τις ποσότητες τα είδη και υπηρεσίες (ολική προσφορά) ή για όποιο είδος και υπηρεσία επιθυμούν (μερική προσφορά) σύμφωνα με τον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΜΕΡΟΣ Β, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, ΜΕΡΟΣ Γ. κάθε πόλη. -Σελίδα 11 από 17

12 Οι φάκελοι δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Α Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή. Θα απευθύνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Καρδίτσας και θα προορίζεται για την αρμόδια Επιτροπή με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φθάσουν στην Επιτροπή μία ημέρα πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. Α Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή έγκαιρα. Α Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος από τα ζητούμενα είδη, αλλά και για τα δύο είδη υγρών καυσίμων μαζί. A Τιμές Α Η προσφερόμενη έκπτωση επί της εκατό στη μέση τιμή, θα αναγράφεται αριθμητικώς. Στις ισχύουσες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις (παρ. Α.2.7), καθώς και κάθε άλλη δαπάνη η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου. Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Α Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής και δεν έχει συμπληρωθεί η οικονομική προσφορά σύμφωνα με τους Πίνακες του Μέρους Γ οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Άρθρο 16 παρ. 6 Π.Δ. 118/07). Α Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση της προσφερόμενης έκπτωσης επί της μέσης τιμής, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. Α Απαγορεύεται ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση. Α Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους του έργου. A Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για (120) εκατόν είκοσι ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης θα απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, είκοσι (20) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές τους αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνον εφόσον αυτός το αποδεχθεί. A.2.4. ΑΡΘΡΟ 4: Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού A Αποσφράγιση Προσφορών Διοικητικές Προσφυγές Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενων Α Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής για την παραλαβή και την αποσφράγιση των προσφορών, η οποία προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην παραπάνω Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για να επιστραφούν ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: -Σελίδα 12 από 17

13 α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και στη συνέχεια μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, σφραγίζονται και φυλάσσονται από την Επιτροπή. β. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω στοιχείων, για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές, θα αποσφραγισθούν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και στη συνέχεια θα μονογραφούν και θα σφραγισθούν κατά φύλο, από την Επιτροπή. γ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. δ. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικά που υποβάλει για έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία. Α Διοικητικές Προσφυγές / ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμών υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν.2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ178Α). Με το άρθρο 36 του Π.Δ. 346/98 (Α130) ορίζεται η διαδικασία άσκησης προσφυγών ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών. Α Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονομικής προσφοράς, προσφερόμενων υπηρεσιών κλπ.) δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. A Διευκρινήσεις Διακήρυξης Προσφορών Α Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 118/07. Η Α.Δ.Θ.Στ.Ε. θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού, Φαξ: με αναφορά για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Α Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον όταν ζητούνται είτε από την αρμόδια Επιτροπή, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Α Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να δώσουν με την προσφορά τους πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην προκήρυξη αυτή και που, κατά την εκτίμησή τους, κρίνονται ουσιώδεις. Α.2.5. ΑΡΘΡΟ 5: Αποτέλεσμα - Κατακύρωση Α Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. Α Σε περίπτωση που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό, χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλη επιβάρυνση για το Δημόσιο. Α Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Α Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. -Σελίδα 13 από 17

14 Α Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε κοινοπραξία ή σύμπραξη που υπέβαλε κοινή προσφορά, καθένας από τους συμμετέχοντες αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο. Σημειώνεται οι κοινοπραξίες ή συμπράξεις δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά, ωστόσο η επιλεγείσα κοινοπραξία ή σύμπραξη δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο. Α.2.6. ΑΡΘΡΟ 6: Ανάδειξη Προμηθευτή Α Η ανάδειξη προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν σύγκρισης των κατατιθέμενων προσφορών των ενδιαφερόμενων προμηθευτών και βάσει των οποίων θα προκύψει η μεγαλύτερη πάγια έκπτωση επί της τιμής των υπό προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης & θέρμανσης). Α.2.7. ΑΡΘΡΟ 7: Κατάρτιση Σύμβασης - Εγγυήσεις Α Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση του έργου (Α23 του Π.Δ. 118/07). Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί για να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Υπηρεσίας, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ.118/07(ΦΕΚ150/Α) «Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου». Α Εγγύηση καλής Εκτέλεσης Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, των υπό προμήθεια ειδών, χωρίς τον ΦΠΑ. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Α Παράταση ισχύος Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων, από τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτέλεσης των υπηρεσιών με τους ίδιους όρους, μετά την έγγραφη συμφωνία με τον ανάδοχο προμηθευτή που θα κατακυρωθούν στα πλαίσια της παρούσης διακήρυξης, για διάστημα τριών μηνών. Α.2.8. ΑΡΘΡΟ 8 : Πληρωμή - Κρατήσεις - Έκπτωση - Κυρώσεις Α Ο ανάδοχος επιβαρύνεται: α. Με κρατήσεις επί της καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.): 3% MTΠΥ, 2% χαρτόσημο επί του ΜΤΠΥ, 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2198/94 (43 Α / παρακρατείται φόρος 1% επί του καθαρού ποσού της αξίας των καυσίμων και θα βαρύνει τον προμηθευτή. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. γ. Κράτηση 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με Ν. 4013/2011 υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α / ), δ. Με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών (Ν.3801/ ΦΕΚ A 163- Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»). -Σελίδα 14 από 17

15 Στην περίπτωση που αναδειχθούν πλέον του ενός (1) Ανάδοχοι, η δαπάνη επιμερίζεται κατά ποσοστιαία αναλογία με το συμβατικό κόστος ή το ύψος της εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης Α.2.9. ΑΡΘΡΟ 9 : Παράδοση - Παραλαβή Α Τόπος και χρόνος παράδοσης Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των παραληπτών στα πρατήρια του προμηθευτή που θα υποδειχθούν από αυτόν στην προσφορά του ή απ ευθείας στις αποθήκες του παραλήπτη με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή κατόπιν παραγγελίας από τις ενδιαφερόμενες για την προμήθεια Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής αρνηθεί την προμήθεια καυσίμων ή παραδώσει αυτά με καθυστέρηση( πέραν των 48 ωρών), η Υπηρεσία μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής κατ αυτής του ελεύθερου εμπορίου καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Προμηθειών κατά του Προμηθευτή για τον ίδιο λόγο. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει με αμόλυβδη βενζίνη, super και πετρέλαιο κίνησης τις Υπηρεσίες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι συμβατικές ποσότητες κατά είδος μπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν, σε συνάρτηση με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του είδους και την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα αξία, που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει στη διάθεσή της Δελτίο Χημικής Εξέτασης από το Γενικό Χημείο του Κράτους σχετικά με την ποιότητα του υπό προμήθεια καυσίμου. Η Επιτροπή Παραλαβής της προμηθευόμενης Υπηρεσίας μπορεί να ζητήσει δειγματοληψία καυσίμων, σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Σε περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις προδιαγραφές, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Ν.2286/1995 και το ΠΔ 118/2007 κυρώσεις. Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι καθίσταται αδύνατος ο επακριβής προσδιορισμός των ποσοτήτων καυσίμων κίνησης που θα απαιτηθούν εντός του έτους, λόγω της φύσεως των δράσεων των δασικών υπηρεσιών (ειδ.φορέας 073) της Α.Δ.Θ.Στ.Ε και του έκτακτου χαρακτήρα αυτών. A.2.10.ΑΡΘΡΟ 10: Τεχνικές προδιαγραφές A Η ποιότητα των παραπάνω τύπου πετρελαιοειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, όπως καθορίζονται με αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου. -Σελίδα 15 από 17

16 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 623/45022/ ΜΕΡΟΣ Β - ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ 1. Αστυνομικής Διεύθυνσης N. Καρδίτσας ΠΟΛΗ ΕΙΔΟΣ ΛΙΤΡΑ Πετρέλαιο Κίνησης Βενζίνη Αμόλυβδη ΚΑΡΔΙΤΣΑ Πετρέλαιο θέρμανσης ΣΥΝΟΛΟ 2. Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας ΠΟΛΗ ΕΙΔΟΣ ΛΙΤΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Πετρέλαιο θέρμανσης Σελίδα 16 από 17

17 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 623/45022/ ΜΕΡΟΣ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ : Α.Δ.Θ.Στ.Ε. Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Καρδίτσας Σαρανταπόρου 140 Τ.Κ Καρδίτσα Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σύμφωνα με την διακήρυξη διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού περί ανάδειξης προμηθευτή υγρών καυσίμων για τις ανάγκες.., προσφέρω κατ είδος τις παρακάτω τιμές: Είδος 1. Πετρέλαιο κίνησης (.. λίτρα) Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής (Ολογράφως) (Αριθμητικώς) 2. Βενζίνη αμόλυβδη (. λίτρα) 3. Πετρέλαιο θέρμανσης ( λίτρα) Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης Ο Προσφέρων -Σελίδα 16 από 17

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. Α.Δ.Α. περίληψης: ΩΓΧΕΗ-Δ4Τ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα