ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2016"

Transcript

1 Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ της Β Κατεύθυνσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού με τίτλο: ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

2

3 01 Γ ε νι κ έ ς Δ ι ατ άξε ι ς 2 02 Αν τ ι κ ε ί μ ε νο -Σ κ ο π ό ς 2 03 Με τ απτ υ χι ακ ο ί Τ ί τ λο ι 3 04 Kατ η γ ο ρί ε ς Πτ υ χι ο ύ χ ων κ αι Διαδικασί α Εισαγω γή ς Kατηγορίες Πτυχιούχων Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων Διαδικασία Πρόκρισης και Τελικής Επιλογής των Υποψηφίων Φοιτητών 5 05 X ρονι κ ή Δ ι ά ρκ ε ι α του Προ γρ άμμ ατ ο ς Ε ι δ ί κ ε υ σης 6 06 Πρό γ ραμ μ α Σπουδ ώ ν Δομή και Περιεχόμενο Aλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών Σ υ νοπτ ι κ ό ς Κ ατ άλ ο γ ο ς Μαθημάτ ω ν Αν α λυ τ ι κ ό Πε ρι ε χ ό μ ε νο Μαθημ άτ ω ν Λ ε ι τ ο υ ργί α Πρ ο γ ρά μ μ ατ ο ς Σ π ο υ δ ών Παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών Xρονικός Προγραμματισμός Μαθημάτων Yποχρεώσεις, Εξετάσεις και Βαθμολογία Φοιτητών Διαδικασία Πρακτικής Άσκησης Διαδικασία Εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Αξιολόγηση Μαθημάτων Yποχρεώσεις Διδασκόντων Δ ι δ ακ τ ι κ ό Προ σ ωπ ι κ ό Kριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Διδασκόντων Δ υ νατ ό τ η τ ε ς Απ ό κ τ η σης Δ ι δ ακ τ ο ρι κ ο ύ Δ ι π λ ώ μ ατ ο ς Δ ι ο ί κ η ση και Γ ρα μ μ ατ ε ί α Υ λι κ ο τ ε χ νι κ ή Υ ποδο μ ή Ο ι κ ο νομικά Πόροι Δαπάνες Οικονομικός Απολογισμός Ο ι κ ο νομική Υπ ο στ ή ρι ξ η Υπ ο τ ρο φί ε ς Παρ ά λλη λε ς E κ π αιδευτικέ ς κ αι Ερε υ νητ ι κ έ ς Δ ρ α- στ η ρι ό τ η τ ε ς 17 Σ υ νε ρ γα σί α με Άλ λ α Πα νε π ι στ ή μ ι α ή Φο ρε ί ς Τ ροποποιή σε ι ς τ ο υ Κ αν ο νι σμ ο ύ Ω ρο λό γι ο Π ρό γρ αμμ α Ακ αδημ αϊκό Ημ ε ρο λό γι ο 76 72

4 01 Γενι κέ ς Διατάξεις Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών καθώς και το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) σύμφωνα με τον Νόμο 3685/ «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» με τίτλο: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού. 02 Αντικεί με νο - Σκο πό ς 2.1 Aντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠMΣ) είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της Προστασίας, Συντήρησης και Aποκατάστασης Μνημείων Πολιτισμού, με δύο κατευθύνσεις: α β Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών. 2.2 Oι γενικοί σκοποί του ΔΠΜΣ είναι η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο, η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, η κάλυψη των αναγκών σε διοικητικά, τεχνικά και επιστημονικά στελέχη μεταπτυχιακού επιπέδου. Οι ειδικοί σκοποί της κατεύθυνσης Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων είναι η παροχή ειδικής εκπαίδευσης, συμπληρωματικής των βασικών σπουδών, και εξειδικευμένης γνώσης, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα για τη μελέτη, συντήρηση, αποκατάσταση και αναστήλωση αρχιτεκτονικών μνημείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και για την προστασία και αποκατάσταση παραδοσιακών οικισμών, ιστορικών κέντρων, ιστορικών τοπίων και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Οι ειδικοί σκοποί της κατεύθυνσης Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών είναι η παροχή ειδικής εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα για τη μελέτη, συντήρηση, αποκατάσταση και προστασία έργων τέχνης και μηχανισμών καλλιτεχνικής ή ι- στορικής αξίας. 2.3 Η καθοδηγητική φιλοσοφία του ΔΠΜΣ είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και δημιουργία καινοτομικού πνεύματος με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών. Βασιζόμενοι σ αυτήν τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες θα χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους που θα περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ. Τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η πρακτική

5 άσκηση των φοιτητών σε θέματα της ειδίκευσής τους. Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του ΔΠΜΣ είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης σε κάθε δραστηριότητα και, κυρίως, στο πρόγραμμα σπουδών, στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην έρευνα και στις συνεργασίες με αντίστοιχα Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού. 03 Με τα πτ υχιακοί Τ ίτλοι Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού με δύο κατευθύνσεις: α Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων β Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών. 04 Kατηγορίες Πτ υχ ιο ύχων και Δια δι κασία Εισαγωγής 4.1 Kατηγορίες Πτυχιούχων α β Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί και πτυχιούχοι άλλων Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων αντίστοιχων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Ειδικότερα όλοι οι υποψήφιοι που επιλέγονται για να εισαχθούν στο ΔΠΜΣ ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε ειδικά ταχύρρυθμα προκαταρκτικά μεταπτυχιακά μαθήματα ομοιογενοποίησης του υπόβαθρου των γνώσεών τους, τα οποία οργανώνονται από το ΔΠΜΣ σε κατάλληλο χρόνο. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των Τμημάτων που αναφέρονται στην πργρ. 4.1 του άρθρου αυτού, οι οποίοι προβλέπεται να έχουν πάρει το δίπλωμά τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ. Για τους τελειόφοιτους ισχύουν ό,τι και για τους διπλωματούχους και πτυχιούχους του προηγουμένου εδαφίου. 4.2 Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων H Eιδική Διατμηματική Eπιτροπή (EΔE) μετά από εισήγηση της ΣE του ΔΠMΣ αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον τύπο σχετικής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους και προσδιορίζει σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 4: 1 τα απαραίτητα δικαιολογητικά των υποψηφίων 2 την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 3 τον αριθμό των θέσεων στο πρόγραμμα 4 το γενικό τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων 5 τη διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών.

6 Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στις αντίστοιχες Συντονιστικές Επιτροπές του ΔΠMΣ το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διαθέτει η Γραμματεία. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι: 1. έντυπη αίτηση 2. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 3. επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος 4. επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 5. δύο συστατικές επιστολές 6. τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις 7. αποδεικτικά τυχόν επαγγελματικής εμπειρίας 8. αποδεικτικά τυχόν ερευνητικής εμπειρίας 9. αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (lower, proficiency ή TOEFL ή IELTS) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό για τη Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική γλώσσα. Πτυχίο από ξένη χώρα (μεταπτυχιακό ή βασικών σπουδών) θεωρείται πιστοποιητικό γνώσεως γλώσσας αυτής της χώρας. Γλώσσες βαλκανικών χωρών λαμβάνονται υπ όψιν. 10. άλλα συμπληρωματικά στοιχεία. 4.3 Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων Η κατανομή των εισακτέων φοιτητών καθορίζεται από την EΔE, μετά από εισήγηση της αντίστοιχης ΣE του ΔΠMΣ, και δεν μπορεί να υπερβεί τους 40 για τις δύο κατευθύνσεις (30 για την πρώτη και 10 για την δεύτερη κατεύθυνση). H αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε δύο φάσεις: α H πρώτη φάση είναι προκριματική. Tα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας είναι (το μέγιστο δυνατό σύνολο μορίων είναι 100): γενικός βαθμός βασικού πτυχίου (μέγιστο 35 μόρια). Ο γενικός βαθμός αναφέρεται σε πενταετείς βασικές σπουδές. Ο γενικός βαθμός των υποψηφίων με λιγότερα έτη βασικών σπουδών προσαρμόζεται ανάλογα με τα έτη σπουδών. συνάφεια βασικών σπουδών με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ (διπλωματική, πτυχιακή εργασία και μαθήματα, μέγιστο 10 μόρια) ερευνητική δραστηριότητα (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κτλ.) και επιμόρφωση (μέγιστο 10 μόρια) σχετική επαγγελματική δραστηριότητα (μέγιστο 12 μόρια) δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις (μέγιστο 11 μόρια) δεύτερο βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακά (μέγιστο 10 μόρια) δύο συστατικές επιστολές από πρόσωπα με ακαδημαϊκή ή ερευνητική και επαγγελματική ιδιότητα (μέγιστο 6 μόρια) πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, μέγιστο 6 μόρια). β H δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν προκριθεί κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης. H αξιολόγηση γίνεται σε κλίμακα από 0 έως 100 μόρια.

7 4.4 Διαδικασία Πρόκρισης και Τελικής Επιλογής των Υποψηφίων Φοιτητών H ΣΕ της κάθε κατεύθυνσης του ΔΠMΣ έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής των υ- ποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: 1. H ΣE αξιολογεί και προκρίνει, με βάση τα κριτήρια της πρώτης φάσης, έναν α- ριθμό υποψηφίων κατά το μέγιστο ίσο με το διπλάσιο των διαθέσιμων θέσεων. Ο ελάχιστος αριθμός μορίων για την πρόκριση ενός υποψηφίου για τη δεύτερη φάση αξιολόγησης είναι Η Γραμματεία του ΔΠMΣ αποστέλλει στους προκριθέντες κατά την πρώτη φάση πρόσκληση για προσωπική συνέντευξη σε συγκεκριμένη ημερομηνία. 3. Η ΣE αξιολογεί κάθε υποψήφιο μετά από προσωπική συνέντευξη. Ειδική βαρύτητα στη διαμόρφωση γνώμης για τον υποψήφιο έχουν η ικανότητα επικοινωνίας και η ευρύτητα των γνώσεων, η ορθή κρίση, η πείρα και η διάθεση για απασχόληση και ομαδική εργασία. 4. H βαθμολογία της πρώτης φάσης σταθμίζεται με συντελεστή 0,8 (80%), ενώ η βαθμολογία κατά τη δεύτερη φάση σταθμίζεται με συντελεστή 0,2 (20%). Από τη συνδυασμένη βαθμολογία των δύο φάσεων προκύπτουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. 5. Καταρτίζεται κατάλογος αξιολόγησης των υποψηφίων κατά ειδικότητα. Η ΣΕ λαμβάνοντας υπ όψη το πλήθος των υποψηφίων κατά ειδικότητα, το επίπεδο των υποψηφίων και την ανάγκη συμπληρωματικότητας για την εκπόνηση ομαδικών εργασιών καταρτίζει κατάλογο αξιολόγησης κατά ειδικότητα (συνοδευόμενο από κατάλογο επιλαχόντων). Η ΕΔΕ αποφασίζει σχετικώς και οριστικοποιεί τον κατάλογο αξιολόγησης. Για την Β κατεύθυνση: 2-3 Χημικοί Μηχανικοί, 1-2 Χημικοί, 1-2 Αρχαιολόγοι, 1-2 Μηχανολόγοι, 3-5 άλλες ειδικότητες. 2-3 άλλες ειδικότητες. Οι υποψήφιοι από ΤΕΙ (ΑΤΕΙ) που είναι Τεχνολογικά Ιδρύματα, διαγωνίζονται στη λίστα των αντίστοιχων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής η οποία είναι επίσης Τεχνολογικό Ίδρυμα. Η ΕΔΕ μπορεί κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης να τροποποιήσει τις παραπάνω αναλογίες. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς από την Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν επίσης γραπτώς εντός 15 ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Eφ όσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία καλεί τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο αξιολόγησης.

8 05 Xρο νικ ή Διάρκε ια το υ Προγρά μ μα τ ο ς Ειδίκε υση ς O ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος είναι τρία εξάμηνα. Mέρος του τελευταίου εξαμήνου, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρεις μήνες, διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η παράδοση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει με την ολοκλήρωση των τριών εξαμήνων σπουδών ή εναλλακτικά ένα εξάμηνο αργότερα. Σε περίπτωση απόρριψης της διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής μπορεί να επανέλθει για μια μόνο φορά προς εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο της επόμενης διετίας λειτουργίας του ΔΜΠΣ. Σε περίπτωση νέας απόρριψης ο φοιτητής διαγράφεται. Είναι δυνατή η αναστολή φοίτησης μετά από πλήρως αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου προς την ΣE και έγκριση της ΕΔΕ. Kατά τη διάρκεια της αναστολής αίρονται όλα τα δικαιώματα του MΦ. H μέγιστη διάρκεια αναστολής είναι δύο χρόνια. O χρόνος αναστολής δεν υπολογίζεται στη διάρκεια των σπουδών.

9 06 Πρόγραμμα Σπο υδώ ν 6.1 Δομή και περιεχόμενο 1. Η φυσιογνωμία του Προγράμματος έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων Προγραμμάτων ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη το περιεχόμενο και η λειτουργία του Προγράμματος να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας. 2. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα του Α και Β εξαμήνου (60,0 πιστωτικές μονάδες), να παρακολουθήσει τα προσφερόμενα σεμινάρια και διαλέξεις και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του (30 πιστωτικές μονάδες). 3. Το σύνολο του προγράμματος αντιστοιχεί σε 90 μονάδες ECTS (European Credit Transfer System). Μία μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας από παρακολούθηση, μελέτη κλπ ωρών Πρόγραμμα μαθημάτων.

10 Β Κατεύθυνση: Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Β Κατεύθυνσης διαρκεί 18 μήνες και είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές άσχετα από την προέλευση τους. Όμως: α) η δυνατότητα επιλογής του αντικειμένου της ατομικής πρακτικής άσκησης και β) η δυνατότητα επιλογής της επιστημονικής περιοχής για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, θα δώσει στον κάθε φοιτητή τη δυνατότητα ανάλογα με την προέλευση του να ειδικευτεί στη συντήρηση έργων τέχνης σε σχέση με τον τίτλο των προπτυχιακών σπουδών του. Τα προσφερόμενα μαθήματα, το περιεχόμενό τους και η ακολουθούμενη μεθοδολογία επελέγησαν με βάση τη σχετική διεθνή πρακτική στην Επιστήμη της Συντήρησης. Τα μαθήματα εντάσσονται σε ενότητες (modules) που αντιστοιχούν σε ορισμένο α- ριθμό πιστωτικών μονάδων.

11 Α ΕΞΑΜΗΝΟ: Το Α εξάμηνο περιλαμβάνει δύο ενότητες μαθημάτων τα οποία είναι μαθήματα υποδομής, δηλαδή Αρχές και Θεωρία Συντήρησης, Νομοθεσία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και οι Αρχές Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης Συλλογών Έργων Τέχνης (Μουσεία, Εκθέσεις) και Τοποθεσιών (Ιστορικά Κέντρα, Αρχαιολογικοί Χώροι), Ιστορία Τέχνης, και Γνώση των Υλικών των Έργων Τέχνης (φύση, ιδιότητες, παθολογία) Τα μαθήματα του Α Εξαμήνου είναι: κ.μ. Τίτλος Μαθήματος π.μ. Α1.1 Αρχές και Θεωρία της Συντήρησης. 2,5 Α1.2 Πολιτιστική Κληρονομιά, Μουσεία και Δίκαιο 2,0 Α1.3 Ιστορία και Φιλοσοφία της Τέχνης 2,0 Α1.4 Αρχές Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης Συλλογών Έργων Τέχνης και Τοποθεσιών 2,0 Μουσεία και Εκθέσεις Α1.5 Τεχνικές Ανασκαφής, 2,0 Α2.2 Κονιάματα με Βάση την Άσβεστο 2,0 Α2.6 Φυσικά και Συνθετικά Πολυμερή. 2,0 Α2.10 Στερεωτικά και Συγκολλητικά. Διαλυτότητα και Συμβατότητα Υλικών 2,0 Α2.1+Α2.11 Α2.3+Α2.9 Α2.14 Α2.4+Α2.5 Α2.7+Α2.8 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική των Υλικών. Μέταλλα, Κράματα και Διαβρωτική Συμπεριφορά. Ατμοσφαιρική ρύπανση Ανόργανες Χρωστικές. Οργανικές Χρωστικές και Λάκες. Επιχρωματισμένα Υμένια. Ύαλος και Υαλώματα, Κεραμικά Αντικείμενα. Λίθος 3,0 Ύφασμα. Ξύλο και Χαρτί. 3,0 Σύνολο 30 4,0 3,5

12 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Στο Β εξάμηνο αναπτύσσονται οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης, Διάγνωσης των Υλικών και της Παθολογίας τους, καθώς και οι Μέθοδοι Συντήρησης και Πρόληψης της φθοράς των υλικών των έργων τέχνης. Μέσα στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν το θέμα της διπλωματικής εργασίας τους που θα επεξεργαστούν στο Γ εξάμηνο. Τα μαθήματα του Β εξαμήνου είναι: κ.μ. Τίτλος Μαθήματος π.μ. Β3.1 Εισαγωγή στις Διαγνωστικές Μεθόδους (Μη και Μικρο-καταστρεπτικές). Οπτική Μικροσκοπία. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία. Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων. LASERS Β3.2 Ακτίνες X: Ραδιογραφία, Περίθλαση (XRD), Φασματοσκοπία (XRF), Πυρηνική Ενεργοποίηση, Χρονολόγηση. Β3.3 Χρωματογραφία: Υγρή, Αέριος. Φασματοσκοπία Μαζών. Συνδυασμένες Τεχνικές. Β3.4 Φασματοσκοπίες: Υπερύθρου, Υπεριώδους (FTIR) και Raman. 5,0 4,0 3,0 3,0 Β3.5 Ατομική Φασματοσκοπία. Μικροχημικές Μέθοδοι Ταυτοποίησης. 3,0 Β3.6 Θερμομηχανική Ανάλυση. Θερμιδομετρικές Τεχνικές, Θερμική Γήρανση 2,0 Β3.7 Η συμβολή της επιστήμης του χρώματος στη μέτρηση και τεκμηρίωση του χρώματος των έργων ζωγραφικής και των εικονογραφημένων ιστορικών μνημείων Β3.8 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Διάγνωσης (Ορμύλια) Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης Βάσεις Δεδομένων Χρωματογραφία Χρωματομετρία Ανακλαστογραφία Μη καταστρεπτική ταυτοποίηση-πολυφασματικές λήψεις 2,0 6,0 Β4.1 Μεθοδολογία και Μέθοδοι Συντήρησης-Ι -Επιστημονικές Αρχές Διαδικασιών Συντήρησης -Καθαρισμός/Πρόσφηση-Συγκόλληση/Στερέωση/Μηχανική Συμπεριφορά/Επικάλυψη και Προστασία/Αισθητική Αποκατάσταση -Περιπτωσιολογικές μελέτες Β4.2 Μεθοδολογία και Μέθοδοι Συντήρησης -ΙΙ Επισκέψεις σε Εργαστήρια Συντήρησης: -Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού -Αρχαιολογικό Μουσείο -Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων B4.3 Προληπτική Συντήρηση 2,0 Σύνολο 30,0

13 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου οι φοιτητές: α. Παρακολουθούν τα προσφερόμενα σεμινάρια και διαλέξεις. β. Ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τους. κ.μ. Τίτλος Μαθήματος π.μ. Δ.Ε. Διπλωματική Εργασία 30,0 Σύνολο 30,0

14 6.2 Aλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών Tα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών μπορούν να τροποποιηθούν από την EΔE, μετά από εισήγηση της ΣE της κάθε κατεύθυνσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών που προβλέπονται στην ΥΑ. H ΕΔΕ ανακοινώνει στις Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης των Τμημάτων την πορεία του Προγράμματος κάθε κατεύθυνσης και το Πρόγραμμα Σπουδών του επόμενου έτους. Παρατηρήσεις που διατυπώνουν τα παραπάνω όργανα διαβιβάζονται στη ΣΕ, η οποία εισηγείται σχετικώς προς την ΕΔΕ.

15 07. Σ υνο π τικός Κα τάλογος Μα θ η μά τω ν κ.μ. Μάθημα Υπεύθυνος Διδάσκοντες π.μ. Ενότητα Α1 Α1.1* Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αρχές και Θεωρία της Συντήρησης. Α1.2 Πολιτιστική Κληρονομιά, Μουσεία και Δίκαιο. Α1.3 Ιστορία και Φιλοσοφία της Τέχνης Γ. Καραδέδος Γ. Καραδέδος Διαλέξεις: Κ. Νεμπόισια Α. Αλεξοπούλου Ε. Φιλιπποπούλου Π.Μαρτινίδης Ν. Νικονάνος 2,5 Ε. Φιλιπποπούλου 2,0 Π. Μαρτινίδης, Ν. Νικονάνος Α. Τάντσης 2,0 Α1.4 Αρχές Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης Συλλογών Έργων Τέχνης και Τοποθεσιών Μουσεία και Εκθέσεις Γ. Καραδέδος Γ. Καραδέδος Διαλέξεις: Π. Γεωργάκη, Δ.Ζυγομαλάς 2,0 Α1.5 Τεχνικές Ανασκαφής Γ. Καραδέδος Γ. Καραδέδος 2,0 Ενότητα Α2 Α2.2 Κονιάματα με Βάση την Ά- σβεστο Α2.6 Φυσικά και Συνθετικά Πολυμερή. Υλικά Ιστορικά, Σύγχρονα και Τεχνολογίες τους: Φύση, Δομή, Ιδιότητες, Εφαρμογές, Παθολογία (Διάβρωση, Γήρανση) Ι. Παπαγιάννη Ν. Ανδρίτσος, Α. Μουτσάτσου, Ι. Παπαγιάννη, Μ. Στεφανίδου, Διαλέξεις: Φ. Αθανασίου, Π. Θεολογίδου Υποστήριξη σε εργαστηριακά θέματα: Μ. Στεφανίδου, Σ. Κονοπίση, Β. Πάχτα, Φ. Καρκαντελίδου Κ. Παναγιώτου Α. Κόταλη Κ. Παναγιώτου 2,0 2,0 Α2.10 Στερεωτικά και Συγκολλητικά. Διαλυτότητα και Συμβατότητα Υλικών Α2.1+Α 2.11 Α2.3+Α 2.9 Α2.14 Α2.4+Α 2.5 Α2.7+Α 2.8 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική των Υλικών. Μέταλλα, Κράματα και Διαβρωτική Συμπεριφορά. Ατμοσφαιρική ρύπανση Ανόργανες Χρωστικές. Οργανικές Χρωστικές και Λάκες. Επιχρωματισμένα Υμένια Ύαλος και Υαλώματα, Κεραμικά Αντικείμενα. Λίθος Ύφασμα. Ξύλο και Χαρτί. Κ. Παναγιώτου Κ. Παναγιώτου 2,0 Ν.Μιχαηλίδης Ρ. Τζήμου Δ. Τσιπάς Ν.Μιχαηλίδης Δ. Παπαδόπουλος Σ. Σκολιανός, Δ. Τσιπάς Ρ. Τζήμου 4,0 Β. Μέλφος Β. Μέλφος, Ε. Καμπασακάλη 3,5 Ι. Στράτης Β.Μέλφος Α. Ανθεμίδης, Β. Κυλίκογλου Β. Μέλφος, Κ. Σικαλίδης, Ι. Στράτης Α.Αλεξοπούλου Ι.Τζαχίλη, Α.Καρατζάνη, Α. Πούρνου, Ε. Στεφανής 3,0 3,0

16 κ.μ. Μάθημα Υπεύθυνος Διδάσκοντες π.μ. Ενότητα Β3. Β3.1* Διαγνωστικές Μέθοδοι Εισαγωγή στις Διαγνωστικές Μεθόδους (Μη- και μικρο-καταστρεπτικές). Οπτική Μικροσκοπία. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία. Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων. LASERS. Β3.2 Διαγνωστικές μέθοδοι με ακτίνες Χ και νετρόνια. Χρονολόγηση Β3.3 Χρωματογραφία: Υγρή, Αέριος. Φασματοσκοπία Μαζών. Συνδυασμένες Τεχνικές. Β3.4 Φασματοσκοπίες: Υπερύθρου, Υπεριώδους (FTIR) και Raman Β3.5 Ατομική Φασματοσκοπία. Μικροχημικές Μέθοδοι Ταυτοποίησης. Β3.6 Θερμομηχανική Ανάλυση. Θερμιδομετρικές Τεχνικές, Θερμική Γήρανση Β3.7 Η συμβολή της επιστήμης του χρώματος στη μέτρηση και τεκμηρίωση του χρώματος των έργων ζωγραφικής και των εικονογραφημένων ιστορικών μνημείων Β3.8 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Διάγνωσης (Ορμύλια) Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης Βάσεις Δεδομένων Χρωματογραφία Χρωματομετρία Ανακλαστογραφία Μη καταστρεπτική ταυτοποίηση-πολυφασματικές λήψεις Ν.Μιχαηλίδης Ν. Μιχαηλίδης, Σ. Σκολιανός, Δ. Τσιπάς, Ε. Παυλίδου, Χ. Σαλπιστής, Κ. Φωτάκης, Α. Μαυρόπουλος, Δ. Παπαδόπουλος Γ. Λιτσαρδάκης Α. Καρύδας, Α. Κλούβας, Β.Κανταρέλου Γ. Λιτσαρδάκης Ι. Μανιάτης Ι. Σταματελάτος Ν Τσιρλιγκάνης Γ. Κυριάκου Ι. Καραπαναγιώτης Α. Κόταλη, Γ. Κυριάκου Ρ. Τζήμου Γ. Κουρούκλης Κ. Ανδρικόπουλος Ε. Καμπασακάλη Γ. Κουρούκλης Ι. Στράτης Α. Ανθεμίδης, Ε. Δάφτσης, Γ. Ζαχαριάδης, Ι. Στράτης Ε. Καμπασακάλη Κ. Παναγιώτου Σ. Μαρράς Κ. Παναγιώτου Α. Αλεξοπούλου Σ. Σωτηροπολου Α. Αλεξοπούλου Ρ.Τζήμου 5,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 Σ. Σωτηροπούλου 2,0 Κ. Βαβλιάκης Γ. Καραγιάννης Χ. Σαλπιστής Σ. Σωτηροπούλου 6,0

17 Ενότητα Β4. Μεθοδολογία και Μέθοδοι Συντήρησης Β4.1 Μεθοδολογία και Μέθοδοι Συντήρησης-Ι Επιστημονικές Αρχές Διαδικασιών Συντήρησης Καθαρισμός/Πρόσφηση- Συγκόλληση/Στερέωση/Μηχανική Συμπεριφορά/Επικάλυψη και Προστασία/Αισθητική Αποκατάσταση Περιπτωσιολογικές Μελέτες Ι. Παπαγιάννη Ρ.Τζήμου Διαλέξεις, Σεμινάρια Ειδικών Επιστημόνων Συντήρησης Β4.2 Μεθοδολογία και μέθοδοι συντήρησης -ΙΙ Επισκέψεις σε Εργαστήρια Συντήρησης: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Αρχαιολογικό Μουσείο Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Α. Αλεξοπούλου Ρ. Τζήμου Β4.3 Προληπτική συντήρηση Θ. Σαββίδης Θ. Σαββίδης Δ. Λαζίδου Μέλη Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού των α- ντιστοίχων συνεργαζόμενων Εργαστηρίων 2,0

18 08 Ανα λ υτι κό Περιεχό με νο Μα θ η μά τω ν ΕΝΟΤΗΤΑ Α1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. Α1.1 Αρχές και Θεωρία της Συντήρησης Υπεύθυνος μαθήματος Γ. Καραδέδος Εξάμηνο Α συνδιδασκαλία με Α Κατεύθυνση, Υ01 Πιστωτικές Μονάδες 2,5 Ώρες διδασκαλίας 27 Διδάσκοντες Γ. Καραδέδος Διαλέξεις: Κ. Νεμπόισια Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής : α) να εξοικειωθεί με τις έννοιες που σχετίζονται με την προστασία των μνημείων πολιτισμού, β) να αποκτήσει ένα θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων απαραίτητο για την επίλυση των προβλημάτων συντήρησης και αποκατάστασης, γ) μέσα από μια διαχρονική παρακολούθηση του τρόπου αντιμετώπισης των μνημείων πολιτισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα, να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τη σημερινή δεοντολογία προστασία συντήρησης και αποκατάστασης, να εστιάσει στις ιδεολογικές πτυχές, αναλύοντας τη μεταβαλλόμενη πρακτική της συντήρησης σε κάθε στιγμή της ιστορίας. Γιατί, τι, πως και για ποιόν; Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής τα απαραίτητα εφόδια ώστε να είναι σε θέση, ως μελλοντικός conservation scientist, στηριζόμενος σε ένα πλαίσιο γενικών αρχών, διεθνών κανόνων, μιας ευρύτερα αποδεκτής δεοντολογίας και μιας διεπιστημονικής συνεργασίας να θέσει σε σωστή θεωρητική βάση τις προτάσεις του για την επίλυση των προβλημάτων συντήρησης και αποκατάστασης των μνημείων πολιτισμού. Στο μάθημα θα αναπτυχθούν τα παρακάτω αντικείμενα: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1.1. Η αντιμετώπιση του έργου τέχνης και του μνημείου από την αρχαιότητα έως την εποχή του Μπαρόκ. Η συνέχεια και η σχέση ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν Ο ιλουμινισμός, η Βιομηχανική Επανάσταση, η Γαλλική Επανάσταση και οι επιπτώσεις τους στα μνημεία Πολιτισμού Νεοκλασικισμός ρομαντισμός και οι κατευθύνσεις της κριτικής της Τέχνης τους 18 ου αιώνα

19 Η αποκατάσταση της νέας ιστορικής συνείδησης και η διάκριση ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν Η συνείδηση του αρχαιόφιλου (από τον Winchelmann στον Ruskin) Η γένεση της αποκατάστασης ως ειδική δραστηριότητα διαφοροποιημένη από τη νέα δημιουργία Η εμπειρική αποκατάσταση στη Γαλλία και Ιταλία 1.3. Η καθαρότητα του στυλ και η αποκατάσταση της στυλιστικής ενότητας Ο Vidlet le Duc και η στυλιστική αποκατάσταση 1.4. Η ρομαντική αποκατάσταση και ο Ruskin 1.5 Η Ιστορική αποκατάσταση 1.6 Η επιστημονική ή φιλολογική αποκατάσταση Η αποκατάσταση στο διάστημα του μεσοπολέμου και ο χάρτης της Αθήνας του Ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος, οι συνέπειές του στα μνημεία και η κρίση της Επιστημονικής αποκατάστασης ΘΕΩΡΙΑ-ΑΡΧΕΣ,ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ανάλυση εννοιών, ορολογία (ελληνική και διεθνής): μνημείο έργο τέχνης, συντήρηση, αποκατάσταση, αναστήλωση, ανακατασκευή, αποκατάσταση αρχικής μορφής, ανακαίνιση, επανάχρηση, δημιουργική αποκατάσταση, προκαταρκτική αποκατάσταση, εξυγίανση. Ιστορικοκριτική θεμελίωση της αποκατάστασης Η κριτική αποκατάσταση (G. Argan, A.Pica, R.Pane, R. Bonelli. Η αποκατάσταση ως «μέθοδος κριτική» και πράξη δημιουργική» Η θεωρία του C. Brandi: το υλικό του έργου τέχνης, η εν δυνάμει ενότητα, ο χρόνος του έργου τέχνης, η αποκατάσταση σύμφωνα με τις αισθητικές και ιστορικές αξίες του έργου τέχνης, η πατίνα, ο χώρος του έργου τέχνης, οι αρχές για την αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών μνημείων. Η αντιμετώπιση της «λακούνας» στο έργο τέχνης Ο χάρτης της Βενετίας Σύγχρονες τάσεις στην αποκατάσταση Σύγχρονα προβλήματα και πρακτική στη συντήρηση Η ηθική και η αισθητική ως εργαλεία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συντήρηση Από τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην αξιοποίηση Η συντήρηση στη σύγχρονη κοινωνία Βασική Βιβλιογραφία: 1. C. Brandi, Teoria del Restauro, Roma, A. Bellini, Teoria del Restearo e conservazione Architettonica, στο Tecniche della Conservazione, a cura di A. Bellini, εκδόσεις F. Angeli, Milano, G. Carbonara, Avvicinamento al Restauro, teoria, storia, Monumenti, Liguori Editore, Napoli, G. Garbonara, Trattato di Restauro Arxhitettonico, UTET, Torino 1996, Τόμος Ι 5. Γ. Καραδέδος, Προστασία Μνημείων και Συνόλων, τευχ. 2 Ιστορία και εξέλιξη της Προστασίας Μνημείων και Συνόλων, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, Γ. Λάββας, Προστασία Μνημείων και Συνόλων, τευχ. 1. Βασικές έννοιες, Ιδεολογία και Μεθοδολογία, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, R. Di Stefano, John Ruskin, Napoli, 1969

20 Α1.2 Πολιτιστική Κληρονομιά, Μουσεία και Δίκαιο Υπεύθυνος μαθήματος Α. Αλεξοπούλου, Ε. Φιλιπποπούλου Εξάμηνο Α Πιστωτικές Μονάδες 2,0 Ώρες διδασκαλίας 12 Διδάσκοντες Ε. Φιλιπποπούλου Σκοπός του μαθήματος Η εξοικείωση των φοιτητών με το ελληνικό και διεθνές θεσμικό και δεοντολογικό πλαίσιο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τα μουσεία Εκπαιδευτικοί στόχοι Όταν οι φοιτητές χρειαστεί να αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική τους ζωή ένα θέμα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς: α. να μπορούν σε ικανοποιητικό βαθμό να το διαχειριστούν στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης, β. να μπορούν να αντιλαμβάνονται την επιστημονική σημασία των σημαντικότερων διεθνών Χαρτών και διεθνών Συμβάσεων ως κωδίκων δεοντολογίας και κατευθυντηρίων γραμμών, γ. να διαθέτουν τα γνωστικά εργαλεία για να μπορούν να παρακολουθούν τις μελλοντικές αλλαγές. Ανάλυση του μαθήματος Α. Η συνταγματική προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς Β. Η νομοθετική προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αρχαιοτήτων Β.1.Βασικό εθνικό δίκαιο (Ν. 3028/2002, Αρθρο 6 του ΝΟΚ 2012) Β.2. Συμπληρωματικό εθνικό δίκαιο, διοικητική οργάνωση της πολιτείας Γ. Μουσεία Γ.1. Γενικό νομικό πλαίσιο για τα μουσεία Γ.2. Ειδικές διατάξεις για επιμέρους φορείς Δ. Το επάγγελμα του Συντηρητή Δ.1. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Δ.2. Κώδικας Δεοντολογίας Επαγγέλματος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ε. Το διεθνές πλαίσιο Ε.1. Διεθνείς Συμβάσεις που έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο Ε.2. Διεθνείς Χάρτες και Κώδικες Εργασία ή άσκηση Θα γίνονται μόνο μικρές (συλλογικές) ασκήσεις στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, προς εμπέδωση των διδασκομένων

21 Διδακτική υποστήριξη Σημειώσεις της διδάσκουσας Κείμενα νομοθεσίας Διευθύνσεις ιστοχώρων με σχετικά στοιχεία Βιβλιογραφία Αξιολόγηση - τελική εξέταση (100%)

22 Α1.3 Ιστορία και Φιλοσοφία της Τέχνης Υπεύθυνος μαθήματος Π. Μαρτινίδης, Ν. Νικονάνος Εξάμηνο Α Συνδιδασκαλία με Α Κατεύθυνση, Υ02 Πιστωτικές Μονάδες 2,0 Ώρες διδασκαλίας 18 Διδάσκοντες Π. Μαρτινίδης, Ν. Νικονάνος Α. Τάντσης Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν ή να θυμηθούν όσοι έχουν διδαχθεί τους σημαντικότερους σταθμούς της ιστορίας της ελληνικής κυρίως τέχνης από την προϊστορία ως τη νεότερη παραδοσιακή τέχνη και να προβληματισθούν σε βασικά θέματα θεωρίας και αισθητικής της τέχνης. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με βασικά θέματα ιστορίας, θεωρίας και αισθητικής της τέχνης, ώστε σε συνδυασμό με τα μαθήματα της ιστορίας της αρχιτεκτονικής να γνωρίσουν σε βάθος όσο γίνεται περισσότερες όψεις και προβλήματα του μνημειακού πλούτου, στον οποίο αναφέρεται η μεταπτυχιακή τους παιδεία. Τα μαθήματα αναφέρονται: Στα μεγάλα καλλιτεχνικά φαινόμενα της προϊστορίας. Στα αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής, της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης. Στις ιστορικοκριτικές αναγνώσεις της αρχιτεκτονικής και της τέχνης. Σε διαλέξεις για την αισθητική της τέχνης. Αναλυτικότερα θα αναπτυχθούν τα παρακάτω αντικείμενα: 1. Σταθμοί της προϊστορικής τέχνης (Παλαιολιθικές βραχογραφίες, κυκλαδική πλαστική, κρητομυκηναϊκός πολιτισμός) 2. Αρχαϊκή πλαστική 3. Κλασική εποχή (αριστουργήματα του αυστηρού ρυθμού, παρθενώνειος τέχνη, μεγάλοι δημιουργοί μεταπαρθενώνειου μανιερισμού και ύστερης κλασικής περιόδου) 4. Ελληνιστική εποχή (Περγαμηνή τέχνη) 5. Παλαιοχριστιανικά εντοίχια ψηφιδωτά 6. Από τα τέλη της εικονομαχίας στα μεγάλα ψηφιδωτά σύνολα του 11 ου αιώνα 7. Κομνήνεια ζωγραφική 8. Παλαιολόγεια ζωγραφική 9. Κρητική σχολή και σχολή της ΒΔ Ελλάδας 10. Θρησκευτική και κοσμική ζωγραφική του 18 ου και 19 ου αιώνα 11. Η μεσολάβηση των αισθητικών θεωρήσεων και της κριτικής για την αναγνώριση της τέχνης (τέλη 18 ου με αρχές 19 ου αιώνα) 12. Η διαμόρφωση της έννοιας του μνημείου πολιτισμού και η μέριμνα για τη συντήρηση ανάδειξή του. (Μέσα με τέλη 19 ου αιώνα)

23 13. Ο συντηρητής ως σύγχρονος των κατασκευαστών κάθε ιστορικού μνημείου. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αρχιτεκτονική κληρονομιά. (μεταξύ 19 ου και 20ού αιώνα) 14. Αρχιτεκτονική κληρονομιά και τέχνη σε εποχές μαζικής αναπαραγωγής και διαρκούς ανασημασιοδότησης. (Μεσοπόλεμος και πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες) 15. Η τέχνη στην εποχή των ΜΜΕ ( Πολιτισμικός πλουραλισμός και μετανεωτερικότητα) 16. Η πλατωνική θεωρία για τη ζωγραφική 17. Η επίδραση του Πλωτίνου στη βυζαντινή αισθητική και τη βυζαντινή τέχνη.

24 Α1.4 Μουσιακές Χρήσεις σε Ιστορικά Κτίρια και Τόπους Υπεύθυνος μαθήματος Γ. Καραδέδος Εξάμηνο Α Συνδιδασκαλία με Α Κατεύθυνση, Ε03 Πιστωτικές Μονάδες 2,0 Ώρες διδασκαλίας 12 Διδάσκοντες Γ. Καραδέδος Διαλέξεις Π. Γεωργάκη, Δ. Ζυγομαλάς, Μέρος Α Σκοπός του μαθήματος είναι : α) Η εισαγωγή (άσκηση) των φοιτητών στον τρόπο με τον οποίο έργα τέχνης, μνημεία ή τοποθεσίες μπορούν να περιγραφούν ως προς τη λειτουργία, την ταξινόμηση, το πλαίσιο και την πολιτική τους αξία με στόχο ένα σχέδιο διαχείρισής τους β) η κατανόηση των διαφορετικών ρόλων που παίζουν οι επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαχείριση των μουσείων και των τοποθεσιών καθώς και η απόκτηση μιας ιδέας των οργανωτικών δομών τους και του τρόπου λειτουργίας τους σε σχέση με το κοινό, γ) η κατανόηση του ρόλου των επιστημόνων συντήρησης (conservation scientists) στη διαχείριση των συλλογών και τοποθεσιών δ) Η κατανόηση σημασίας της τεκμηρίωσης και η εξάσκηση των φοιτητών στην τρόπο συλλογής των υπαρχουσών πληροφοριών για ένα δεδομένο έργο τέχνης, ώστε να ερευνηθεί πριν από οποιαδήποτε πρόταση συντήρησης- αποκατάστασης. Η τεκμηρίωση καλύπτει όλες τις φάσεις : πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης. Στο μάθημα θα αναπτυχθούν τα παρακάτω αντικείμενα : 1. Εργα τέχνης, συλλογές, μνημεία, τοποθεσίες Ορισμοί Σύντομη ιστορία της μουσειολογίας Πολιτική και σχεδιασμός διαχείρισης έργων τέχνης, συλλογών και τοποθεσιών 2. Το μουσείο το έργο τέχνης και οι συλλογές Οργάνωση και σχεδιασμός του μουσείου σε νέο ή ιστορικό κτίριο Αρχές οργάνωσης λειτουργικά διαγράμματα Τύποι μουσείων (πινακοθήκες, αρχαιολογικά μουσεία, μουσεία σύγχρονης τέχνης) Μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις Το μουσείο και ο επισκέπτης Ο ρόλος του κοινού Τομέας Διεύθυνσης, επιστημονικής έρευνας και εργαστηρίων συντήρησης, εξειδικευμένο προσωπικό και καθήκοντά του (αρχαιολόγος, συντηρητής- αποκαταστάτης, επιστήμονας συντήρησης (conservation scientists) διαχειριστής συλλογών και τοποθεσιών, διευθυντής μουσείου. 3. Τεκμηρίωση Η σημασία της τεκμηρίωσης Ο ρόλος του επιστήμονα της συντήρησης (conservation scientists) στην τεκμηρίωση Αξιοποίηση παλαιοτέρων τεκμηριώσεων

25 Νέες τεκμηριώσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης Βασική βιβλιογραφία: 1. F. Minissi, Il museo negli anni 80, edizioni Kappa, Roma, F. Minissi, Conservazione dei beni storico artistici e ambientali, Restauro e musealizzazione, De Luca editore, Roma Alderson William, T. and Shirley Payne Low, Interpetation of Historic Sites, American Association for State and Local History, Nashville, U.S.A Μ. Σκαλτσά, Για τη Μουσειολογία και τον Πολιτισμό, εντευκτήριο, Θεσ/νίκη G Argan, La prospettiva del museo, στο Futuribili, p , Roma, 1971

26 Α1.5 Τεχνικές ανασκαφής Υπεύθυνος μαθήματος Γ. Καραδέδος Εξάμηνο Α Συνδιδασκαλία με Α Κατεύθυνση, Ε04 Πιστωτικές Μονάδες 2,0 Ώρες διδασκαλίας 18 Διδάσκοντες Γ. Καραδέδος Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες και τις πρακτικές της αρχαιολογικής ανασκαφής και των προβλημάτων των αρχαιολογικών χώρων. Στόχος του μαθήματος είναι η καλύτερη κατανόηση της ανασκαφικής εργασίας ώστε να είναι δυνατή η συνεργασία με τους ανασκαφείς για την επίλυση προβλημάτων των αρχαιολογικών χώρων. Θα αναπτυχθούν τα παρακάτω αντικείμενα: Ιστορία της ανασκαφικής έρευνας Μεθοδολογία και τεχνικές ανασκαφής Έννοιες και αρχές της στρωματογραφίας Τεχνικές ανασκαφών, οριζόντια και κάθετη Σχετική και απόλυτη χρονολόγηση Ανασκαφική τεκμηρίωση: ημερολόγια, γεωλογική περιγραφή, κατάλογοι ευρημάτων Σχεδιαστική, φωτογραφική, φωτογραμμετρική αποτύπωση Δείγματα και δειγματοληψίες Εργαστηριακές αναλύσεις και χρήσεις Η/Υ στο πεδίο Επιφανειακή έρευνα, τηλεπισκόπηση, γεωφυσική επισκόπηση Επεξεργασία ανασκαφικών δεδομένων Βάσεις δεδομένων, καταγραφές, τοπογραφικά, τοπογραφικές βάσεις δεδομένων Ανασκαφικά αρχεία και αποθήκες Προσδιορισμός φάσεων και περιόδων Διαχείριση αρχαιολογικών χώρων Προγράμματα διαχείρισης - ρυθμιστικά σχέδια Ζώνες προστασίας Προβλήματα αρχαιολογικών χώρων: αναστήλωση, στερέωση, αποκατάσταση. Στέγαστρα αρχαιολογικών χώρων Βασική βιβλιογραφία: Barker, Ph., Techniques of archaeological excavation, London Renfrew, C and Bahn, P., Archaeology: theories, Methods and Practice. London Teutonico, J. M. and Palumbo, G., Management Planning for Archaeological Sites, Los Angeles 2002.

27 ΕΝΟΤΗΤΑ Α2 ΥΛΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ, ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥΣ: ΦΥΣΗ, ΔΟΜΗ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΓΗΡΑΝΣΗ) Α2.2 Κονιάματα με βάση της Άσβεστο Υπεύθυνος μαθήματος Ι. Παπαγιάννη Εξάμηνο Α Συνδιδασκαλία με Α Κατεύθυνση, Υ03 Πιστωτικές Μονάδες 2,0 Ώρες διδασκαλίας 30 Διδάσκοντες Ν. Ανδρίτσος, Α. Μουτσάτσου, Ι. Παπαγιάννη, Μ. Στεφανίδου Διαλέξεις Φ. Αθανασίου, Π. Θεολογίδου Υποστήριξη σε Εργαστηριακά θέματα Σ. Κονοπίση, Β. Πάχτα, Μ. Στεφανίδου Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταφερθεί γνώση και εμπειρία για τη σωστή επιλογή των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και στερέωση μνημείων. Στόχοι του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τα υλικά των Μνημείων και ιστορικών κτιρίων, τα προβλήματά τους και την αποκατάστασή τους. Στα μαθήματα θα αναπτυχθούν τα παρακάτω αντικείμενα: Iστορική και τεχνολογική εξέλιξη. Διάκριση σε φέροντα και μη φέροντα υλικά. Αρχές λειτουργικότητας και χρήσης παραδοσιακών υλικών. Yλικό και πληροφορία. Μέθοδοι τεκμηρίωσης. Πρακτική άσκηση (δειγματοληψία, καταγραφή ανάλυση). Λίθοι. Προέλευση, είδη, τεχνολογία κατεργασίας και εφαρμογής. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Παραδείγματα τεκμηρίωσης. Οπτόπλινθοι και κέραμοι. Είδη, τεχνολογία παραγωγής και εφαρμογή, τεχνικά χαρακτηριστικά. Παραδείγματα τεκμηρίωσης και ανάλυσης. Συνδετικές κονίες και κονιάματα. Ταξινόμηση, διάκριση, τεχνολογία παρασκευής και εφαρμογής. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Παραδείγματα μελέτης ιστορικών κονιαμάτων. Mεταλλικά υλικά. Είδη, τεχνολογία εξόρυξης, κατεργασίας και εφαρμογής. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Παραδείγματα ανάλυσης μετάλλου από ιστορικά κτίρια. Ξύλο. Tύποι, τεχνολογία επεξεργασίας και εφαρμογής, μορφολογία ξύλινων φορέων, τεχνικά χαρακτηριστικά, παραδείγματα τεκμηρίωσης παλιού ξύλου. Mη φέροντα υλικά. Γυαλί, πορσελάνη, χρώματα. Ιστορία, τεχνολογία, εφαρμογή, τεχνικά κτλ. χαρακτηριστικά, παραδείγματα. Aίτια και μηχανισμοί φθοράς των υλικών. Aίτια, συμπτώματα, μεθοδολογία διάγνωσης και εκτίμησης του βαθμού φθοράς. Πρακτική άσκηση σε μεθόδους διάγνωσης και ανάλυσης. Eπεμβάσεις. Διάκριση επεμβάσεων, κριτήρια επιλογής υλικών, βάσει ολιστικής θεώρησης της ιστορικής κατασκευής.

28 Yλικά επεμβάσεων. Διάκριση. Yλικά δόμησης και επιφανειακής επέμβασης. Λίθοι, πλίνθοι, κονιάματα, ενέματα, μέταλλα, ξύλο. Kαθορισμός τεχνικών χαρακτηριστικών, μέθοδοι ελέγχου, αξιοπιστία, οδηγίες εφαρμογής, πρακτική άσκηση. Yλικά επιφανειακής αποκατάστασης. Yλικά και τεχνικές καθαρισμού, εμποτισμού και προστασίας των υλικών πρόσοψης των ιστορικών κτιρίων. Πρακτική άσκηση. Τρόπος συμμετοχής των φοιτητών Μαθήματα στην αίθουσα Εργαστηριακές ασκήσεις Παραδόσεις εργαστηριακών θεμάτων Οι σπουδαστές εξοικειώνονται στο Εργαστήριο με ασκήσεις και πράξη σε θέματα που αφορούν στη δειγματοληψία υλικών, από μνημεία και ιστορικά κτίρια, τις επί τόπου μετρήσεις, την πλήρη ανάλυση των κονιαμάτων (χημική ανάλυση, κοκκομετρική, προσδιορισμός μηχανικής αντοχής, προσδιορισμός πορώδους, μικροσκοπική ανάλυση). Επί πλέον ασκούνται στη σύνθεση κονιαμάτων και ενεμάτων συμβατών με τα υλικά ιστορικών κτισμάτων καθώς και με τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται για την καταλληλότητα και ποιότητα τόσο των πρώτων υλών με τα οποία σχεδιάζονται τα κονιάματα και οπτόπλινθοι για επεμβάσεις όσο και αυτών των κονιαμάτων και πλίνθων που επιλέγονται για τις ανακτήσεις. Στις εργαστηριακές ασκήσεις δίνονται φυλλάδια με το στόχο, αντικείμενο και τις δοκιμασίες ή μετρήσεις που γίνονται τα οποία συμπληρώνονται και παραδίδονται στην Υπεύθυνο του μαθήματος και αξιολογούνται για τη βαθμολογία. Εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης για την εκπόνηση της εργασίας ή άσκησης 3 ε- βδομάδες Ενότητες και περιεχόμενο διαλέξεων κατά διδάσκοντα 1. I. Παπαγιάννη, Ιστορική & τεχνολογική εξέλιξη. Διάκριση υλικών. Κονίες. Κονιάματα. Τεχνολογία. Χαρακτηριστικά. Καταγραφή. Παραδείγματα ανάλυσης υ- λικών 2. Ι. Παπαγιάννη, Μέθοδοι σχεδιασμού υλικών επέμβασης 3 Μ. Στεφανίδου, Παθολογία υλικών ιστορικών τοιχοποιιών 4. Ν. Ανδρίτσος, Αιτία και μηχανισμοί παθολογίας λίθων. Εισαγωγή σε τεχνικές καθαρισμού 5. Α. Μουτσάτσου, Μη φέροντα υλικά: γυαλί, χρώματα. Ιστορία, εφαρμογή, χαρακτηριστικά. Μεταλλικά είδη: είδη/τεχνολογία εξόρυξης/κατεργασίας/εφαρμογής, χαρακτηριστικά. Παραδείγματα ανάλυσης μετάλλων από παλαιά κτίρια 6. Κ. Θεολογίδου, Φ. Αθανασίου, Διάκριση επεμβάσεων. Καθορισμός τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών επέμβασης. Οδηγίες εφαρμογής - Συντήρηση λίθων. Παραδείγματα. Βασική Βιβλιογραφία 1. Toraca, G., Porous Building Materials, ICCROM Editions. 2. Building Materials Evaluation Handbook, Forrest Wilson Van Nostrand Reinold Company ISBN Διδακτική Υποστήριξη Σημειώσεις και βιβλία. Βιβλιογραφία Αξιολόγηση Άσκηση 10%, εξετάσεις 90 %

29 Ενότητες και περιεχόμενο διαλέξεων κατά διδάσκοντα : 1. Παπαγιάννη Ι. «Ιστορική & τεχνολογική εξέλιξη. Διάκριση υλικών. Κονίες. Κονιάματα. Τεχνολογία. Χαρακτηριστικά. Καταγραφή. Παραδείγματα ανάλυσης υλικών» 2. Παπαγιάννη Ι «Μέθοδοι σχεδιασμού υλικών επέμβασης» 2. Σ. Κονοπίση «Τεχνολογία ασβέστου» Αξιολόγηση Άσκηση/θέματα (100%), εξετάσεις (0 %)

30 Α2.6 Φυσικά και Συνθετικά Πολυμερή Υπεύθυνος μαθήματος Κ. Παναγιώτου Εξάμηνο Α Πιστωτικές Μονάδες 2,0 Ώρες διδασκαλίας 18 Διδάσκοντες Α. Κόταλη, Κ. Παναγιώτου Σκοπός του αθήματος : Η παρουσίαση των βασικών αρχών και μεθοδολογιών της Επιστήμης των Πολυμερών, η εφαρμογή τους στην επιλογή των κατάλληλων πολυμερών για εφαρμογές συντήρησης έργων τέχνης και μνημείων πολιτισμού και στη μελέτη των ιδιοτήτων τους. Στο δεύτερο μέρος τα παραπάνω εξειδικεύονται στα φυσικά πολυμερή. Εκπαιδευτικοί Στόχοι : Απόκτηση εμπειρίας στην επιλογή των κατάλληλων πολυμερικών υλικών κατά την εφαρμογή τους σε έργα τέχνης. Διδακτική Υποστήριξη: Σημειώσεις και βιβλία για διανομή - Βιβλιογραφία, άλλες πηγές: 1) C.V. Horie, Materials for Conservation. Butterworth ) Κ. Παναγιώτου, Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών, Σιμώνης, Θεσσαλονίκη ) Ε. Ιωακείμογλου, Τα οργανικά υλικά στην Τέχνη και την Αρχαιολογία, Τόμος Α, Τροχαλία, Αθήνα, 1993

31 Α2.10 Στερεωτικά και Συγκολλητικά. Διαλυτότητα και Συμβατότητα Υλικών Υπεύθυνος μαθήματος Κ. Παναγιώτου Εξάμηνο Α Πιστωτικές Μονάδες 2,0 Ώρες διδασκαλίας 16 Διδάσκοντες Κ. Παναγιώτου Σκοπός του Μαθήματος : Η ανάπτυξη των σύγχρονων τάσεων στην θεωρία και πρακτική της στερέωσης και συγκόλλησης έργων τέχνης και μνημείων πολιτισμού αλλά και των ιδιοτήτων και των μεθόδων χαρακτηρισμού των στερεωτικών και συγκολλητικών. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η σύγχρονη μεθοδολογία επιλογής διαλυτών αλλά και οι τεχνικές διαλυτοποίησης και καθαρισμού. Εκπαιδευτικοί Στόχοι : Απόκτηση εμπειρίας στην στερέωση και τη συγκόλληση και κατανόηση των προκλήσεων κατά την εφαρμογή τους σε έργα τέχνης. Διδακτική Υποστήριξη: Βιβλιογραφία, 1) C.V. Horie, Materials for Conservation. Butterworth ) Hansen solubility parameters : a user s handbook. -- 2nd ed. / edited by Charles Hansen, CRC ) Adhesion science and Engineering I & II, Edited by D. Dillard and A. Pocius, Elsevier Τρόπος συμμετοχής των φοιτητών: Εργασίες, Ασκήσεις Εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης για την εκπόνηση της εργασίας ή άσκησης: 3 ε- βδομάδες Αξιολόγηση άσκηση ( 20 %), εξετάσεις ( 80 %)

32 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική των Υλικών. Μέταλλα, Κράματα, Α2.1+Α2.11 (Διαβρωτική Συμπεριφορά και Ατμοσφαιρική Ρύπανση Υπεύθυνος μαθήματος Ν. Μιχαηλίδης, Ρ. Τζημου. Δ. Τσιπάς Εξάμηνο Α Πιστωτικές Μονάδες 4,0 Ώρες διδασκαλίας 43 Διδάσκοντες Ν. Μιχαηλίδης, Δ. Παπαδόπουλος, Σ. Σκολιανός, Δ. Τσιπάς Ρ. Τζήμου Σκοπός του Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η ανασκόπηση της φύσης και των χαρακτηριστικώντων υλικών καθώς και των παραμέτρων, όπως δομή και διεργασίες, που επηρεάζουντις ιδιότητες των υλικών. Η μελέτη της διάβρωσης μεταλλικών αντικειμένων, η γνώσητων ατμοσφαιρικών ρύπων καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις τους στα έργα τέχνηςτων εκθεσιακών χώρων. Εκπαιδευτικοί Στόχοι: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν, για τις διαφορετικές ομάδες υλικών και πως η δομή τους και οι διεργασίες επιδρούν στις ιδιότητες αυτών των υλικών και στην παθολογία των συστατικών των έργων τέχνης. Ανάλυση του Μαθήματος: Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται μία ανασκόπηση της φύσης και δομής των υλικώνκαθώς και των παραμέτρων που επηρεάζουν τις ιδιότητες τους. Πρότυπο μελέτηςαποτελούν κυρίως τα μεταλλικά υλικά αλλά επιμέρους αναφορές γίνονται και στις λοιπές κατηγορίες. Μεταξύ των βασικών εννοιών και περιοχών που καλύπτονται είναιη κρυσταλλική δομή των στερεών, η διάχυση, επίλεκτες φυσικές και μηχανικές ι- διότητες και η σχέση τους με τη μικροδομή, παρουσία φάσεων και κατεργασία (μηχανικήκαι θερμική) του υλικού, διαγράμματα φάσεων ισορροπίας, κύριες κατηγορίες μεταλλικών υλικών (π.χ. κράματα σιδήρου, χαλκού, κ.ά.), διάβρωση, οξείδωση και τρόποιπροστασίας τους. Θα μελετηθούν επίσης: - Συνθήκες εμφάνισης της διάβρωσης και είδη διαβρωτικού περιβάλλοντος, θερμοδυναμική και κινητική της διάβρωσης, εκλεκτική προδιάθεση των κραμάτων και μετάλλων για διάβρωση, μηχανισμοί και είδη διάβρωσης, μέθοδοι προστασίας από τη διάβρωση, μέθοδοι αποκατάστασης μεταλλικών αντικειμένων. - Οι Φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τα συστατικάυλικά των έργων τέχνης και άλλων σχετικών δομών. - Οι Κύριοι και δευτερεύοντες ρύποι του κύκλου αντιδράσεων του θείου και του αζώτου, η δραστικότητα αυτών στον αέρα και μεταξύ αέρα και επιφάνειας. - H ατμοσφαιρική ρύπανση και θαλάσσια αερολύματα, περιπτωσιακές μελέτες. - Κριτήρια και μέθοδοι μέτρησης των περιβαλλοντικών παραγόντων που προκαλούνφθορά. Παρακολούθηση κλιματικών και μικροκλιματικών παραμέτρων, θερμοκρασίας, υγρασίας, αέριων ρύπων. - Μελέτη των μηχανισμών μεταφοράς και απόθεσης των αέριων ρύπων

33 Διδακτική Υποστήριξη: Θα μοιραστούν ηλεκτρονικά οι διαφάνειες των διδασκόντων καθώς και η βιβλιογραφία Τρόπος συμμετοχής των φοιτητών: Εργαστήρια και ασκήσεις συνολικής διάρκειας7 ωρών. Αξιολόγηση Άσκηση (25%), Εξετάσεις (75%)

34 Ανόργανες Χρωστικές, Οργανικές Χρωστικές και Λάκες. Α2.3+Α2.9 Επιχρωματισμένα Υμένια Υπεύθυνος μαθήματος Β. Μέλφος Εξάμηνο Α Πιστωτικές Μονάδες 3,5 Ώρες διδασκαλίας 41 Διδάσκοντες Ε. Καμπασακάλη, Β. Μέλφος Α2.9 Οργανικές Χρωστικές και Λάκες. Επιχρωματισμένα Υμένια Διδάσκοντες: Ε. Καμπασακάλη Σκοπός του μαθήματος: Εισαγωγή στις φυσικές οργανικές χρωστικές και λάκες που χρησιμοποιήθηκαν από τους καλλιτέχνες και τους τεχνίτες του παρελθόντος καθώς και με τις συνθετικές οργανικές χρωστικές που υπάρχουν στα νεώτερα χρώματα. Α- νάπτυξη των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων τους. Ανάλυση της σταθερότητάς τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες και των φαινομένων γήρανσης και φθοράς τους. Εκπαιδευτικοί στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ε- ξοικειωμένοι με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των οργανικών χρωστικών που βρίσκουν εφαρμογή στα έργα τέχνης και στα μνημεία πολιτισμού από την αρχαιότητα εώς σήμερα. Θα γνωρίσουν τις μεθόδους έρευνας, ανάλυσης και ταυτοποίησης των χρωστικών καθώς και τις ιδιαιτερότητες τους όσο αφορά στην έκθεση στους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ανάλυση του μαθήματος: - Παραγωγή χρώματος από οργανικές ενώσεις. - Φυσικές οργανικές χρωστικές. Ιστορικά στοιχεία, φυσικές και χημικές ιδιότητες. - Συνθετικές οργανικές χρωστικές. Ιστορικά στοιχεία, φυσικές και χημικές ιδιότητες. - Προετοιμασία οργανικών βαφών. - Μέθοδοι ανάλυσης οργανικών χρωστικών. - Επίδραση περιβαλλοντικών συνθηκών. Αντοχή και γήρανση οργανικών χρωστικών. - Προληπτική και επεμβατική συντήρηση οργανικών χρωστικών Διδακτική υποστήριξη: Σημειώσεις προς διανομή: «Οργανικές χρωστικές και λάκες με εφαρμογή στα έργα τέχνης», Ε.Καμπασακάλη

35 Αξιολόγηση: - γραπτή εξέταση (100%) Α2.3 Ανόργανες Χρωστικές. Διδάσκοντες: Β. Μέλφος, Ε. Καμπασακάλη Σκοπός του μαθήματος: Εξοικείωση των φοιτητών με τις ανόργανες χρωστικές που χρησιμοποιήθηκαν από καλλιτέχνες στο παρελθόν, με τη σταθερότητά τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες και τα φαινόμενα γήρανσης και φθοράς τους. Εισαγωγή στα σύγχρονα χρώματα που χρησιμοποιούνται στη ζωγραφική τέχνη και στα θέματα συντήρησής τους. Εκπαιδευτικοί στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ε- ξοικειωμένοι με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των ανόργανων χρωστικών που βρίσκουν εφαρμογή στα έργα τέχνης και στα μνημεία πολιτισμού από την προϊστορική περίοδο εώς σήμερα. Θα γνωρίσουν τις μεθόδους έρευνας, ανάλυσης και ταυτοποίησης των χρωστικών καθώς και τις ιδιαιτερότητες τους όσο αφορά στην έκθεση στους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επίσης οι φοιτητές θα γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν με τα σύγχρονα ζωγραφικά χρώματα με βάση πολυμερικά συνδετικά, την πολύπλοκη δομή και σύστασή τους και τα ιδιαίτερα προβλήματα προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης που αυτά αντιμετωπίζουν. Ανάλυση του μαθήματος: Μάθημα 1ο: Εισαγωγή στην Ορυκτολογία (Γενικά στοιχεία ορυκτολογίας, κρυσταλλικότητα, ταξινόμηση ορυκτών, φυσικές ιδιότητες των ορυκτών, κρυσταλλικό σχήμα και μορφή, εργαστηριακή μελέτη επιλεγμένων ορυκτών ως προς τις φυσικές ιδιότητες) Μάθημα 2ο: Ορυκτά που χρησιμοποιήθηκαν ως χρωστικές κατά την αρχαιότητα και αναφορές από αρχαίους συγγραφείς -Προϊστορικά ορυχεία χρωστικών -Μέθοδοι έ- ρευνας ορυκτών Μάθημα 3ο: Ορυκτές χρωστικές από την προϊστορική περίοδο έως την Ελληνιστική εποχή Μάθημα 4ο: Ορυκτές χρωστικές από την Ρωμαϊκή περίοδο έως την Αναγέννηση Μάθημα 5ο: Παρουσίαση αποτελεσμάτων από συγκεκριμένες μελέτες - Εργαστηριακό μάθημα με μεθόδους έρευνας και μελέτης των ορυκτών χρωστικών Μάθημα 6ο: Συμπεριφορά χρωστικών στη γήρανση, αντοχές στο φως. Σύγχρονα χρώματα στη ζωγραφικη. Ακρυλικά, αλκυδικές ρητίνες, ρητίνες PVA: ορισμοί, ιστορική εξέλιξη, ιδιότητες, πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα. Μάθημα 7ο: Χημεία σύγχρονων χρωμάτων, πρόσθετα στα σύγχρονα χρώματα Μάθημα 8ο: Τεχνικές ανάλυσης και ταυτοποίησης σύγχρονων χρωμάτων, στοιχεία και προβλήματα συντήρησης. Διδακτική υποστήριξη: Σημειώσεις προς διανομή: «Ανόργανες χρωστικές», Β. Μέλφος, Θεσσαλονίκη 2010 «Σταθερότητα ανόργανων χρωστικών», Ε.Καμπασακάλη, Θεσσαλονίκη 2012 «Σύγχρονα χρώματα. Ιδιότητες, ανάλυση και προβλήματα συντήρησης», Ε. Καμπασακάλη, Θεσσαλονίκη 2012 Αξιολόγηση: - γραπτή εξέταση (100%)

36 Α2.14 Υαλος και Υαλώματα, Κεραμικά Αντικείμενα. Λίθος Α2.4+Α2.5 Υπεύθυνος μαθήματος Β.Μέλφος, Ι. Στράτης Εξάμηνο Α Πιστωτικές Μονάδες 3,0 Ώρες διδασκαλίας 34 Διδάσκοντες Α. Ανθεμίδης, Β. Κυλίκογλου, Β. Μέλφος, Κ. Σικαλίδης, Ι. Στράτης Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις τεχνικές κεραμικής και της υάλου, της ζωγραφικής στην ύαλο, του χρωματισμού της υάλου, των βιτρώ, της εγχαράξεως στην ύαλο, καθώς και στην τεχνική του σμάλτου, στις τεχνικές συντηρήσεως των υάλινων έργων τέχνης και των έργων τέχνης σε υάλινο υπόστρωμα. Επίσης η εκπαίδευση στην επιστήμη, τεχνολογία και παθολογία των λίθων και κεραμικών υλικών και ειδικότερα στις πρώτες ύλες, τις διεργασίες παραγωγής και τις ιδιότητες τους τις σχετιζόμενες με την προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού. Η μελέτη των μωσαϊκών και τοιχογραφιών από την άποψη των ποικίλων υλικών κατασκευής, των εμφανιζόμενων φθορών και της αντιμετώπισης τους. Η εξέταση των τεχνικών προετοιμασίας και χρήσης των υλικών κατά την δημιουργία έργων τέχνης επί διαφόρων υποστρωμάτων. Ανάλυση του Μαθήματος : Τεχνικές κεραμικής και της υάλου, της ζωγραφικής στην ύαλο, του χρωματισμού της υάλου, των βιτρώ, του σμάλτου, της εγχαράξεως στην ύαλο. Τεχνικές συντηρήσεως των υάλινων έργων τέχνης και των έργων τέχνης σε υάλινο υπόστρωμα. Δομικά Υλικά των Μνημείων. Πέτρα, Μάρμαρο, Κεραμικά Υλικά Τούβλα, Μωσαϊκά και Τοιχογραφίες. Διάβρωση. Θερμοδυναμική προδιάθεση, Αίτια, Είδη Διάβρωσης και Διαβρωτικού Περιβάλλοντος, Συνθήκες, Κινητική της Διάβρωσης Μηχανισμοί Δράσεις. Κατάσταση Φθοράς. Μέθοδοι Διάγνωσης, Μέτρησης και Ελέγχου. Συντήρηση. Αρχές και Μεθοδολογία. Καθαρισμός, Στερέωση, Προστασία. Μωσαϊκά και Τοιχογραφίες. Υλικά κατασκευής, Φθορές, Αντιμετώπιση. Τεχνικές Προετοιμασίας και Χρήσης των Υλικών. Διδακτική Υποστήριξη: Σημειώσεις και βιβλία για διανομή Θ. Σκουλικίδης: «Διάβρωση και Συντήρηση των Δομικών Υλικών των Μνημείων», 2000, ISBN Βιβλιογραφία, άλλες πηγές Επικαιροποιημένη θεματική βιβλιογραφία Τρόπος συμμετοχής των φοιτητών: Εργασίες - Εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης για την εκπόνηση της εργασίας ή άσκησης 35 ώρες

Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτηµα διπλώµατος ακολουθεί το υπόδειγµα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών 1. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία παρασκευής - χρήσης του υλικού στην αρχαιολογία και τέχνη (4 ώρες θεωρία) 2. Αναγνώριση - διάγνωση τεχνικών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ ΔιΝΣΗ Δ/Ο/Κ & Ο/Κ ΟΝ. ΥΠΗΡΕΣ/ΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ ΔιΝΣΗ Δ/Ο/Κ & Ο/Κ ΟΝ. ΥΠΗΡΕΣ/ΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ .~ ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ ΔιΝΣΗ Δ/Ο/Κ & Ο/Κ ΟΝ. ΥΠΗΡΕΣ/ΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Προς: Κοιν: -Το Διεθνές Πρακτορείο Δημοσιεύσεων - Διαφημίσεων "ΔΙΤΣ" Σταδίου 43 τ.κ. 10559

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Το πρόγραμμα... 3 Σε ποιους απευθύνεται... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 15.05.2014 Αρ. Πρ. 765 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ. 35 Θεσσαλονίκη,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ. 35 Θεσσαλονίκη, ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ. 35 Θεσσαλονίκη, 15-4-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» με έδρα τα Χανιά. Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» ΑΙΤΗΣΗ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» ΑΙΤΗΣΗ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 18.05.2016 Α.Π: 548 Το Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών"

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών Πάτρα, 9 Ιουλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 2421/15819 ΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Παν/μίου Πατρών ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΟΙΝ.: 1. κ. Γεώργιο Νικηφορίδη Δ/ντή Σπουδών του Προγράμματος 2. Γραμματεία Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ»

736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» 736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Τομέας Διδάσκων Ειδικότητα / Ειδίκευση Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(μετονομάζεται) σε αριθμό μητρώου ΜΦ. Ο νεοεγγραφείς ΜΦ θεωρείται «ενεργός» και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών.

(μετονομάζεται) σε αριθμό μητρώου ΜΦ. Ο νεοεγγραφείς ΜΦ θεωρείται «ενεργός» και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών. Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών «Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού» 1. Αποστολή To ΔΠΜΣ (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Γενικά Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οπτική και Όραση» οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σεπτέμβριος 2013 1 ΛΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 20 Μαΐου 2015 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.6/02-04-2014. Αιγάλεω, σήµερα την 02-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» Ρόδος, 04.06.2015 Α.Π.: 623 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές).

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20/3/ 2015 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ. 466 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα