Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 7/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 7/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Μ.Μηλιώρη Τηλ: Φαξ: Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 7/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια Ειδών Καθαριότητας Εστίασης Μ.Χ µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή CPV Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/95 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ιατάξεις». 2.Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήµερα. 3.Του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπως ισχύει σήµερα. 4.Του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» 5.Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 6.Τον Νόµο 4250/2014 σχετικά µε τα πρωτότυπα η επικυρωµένα αντίγραφα εγγράφων. 7.Την υπ αριθ. 19/ απόφαση Σ περί της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. 8.Την µε αριθ / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α Α:7ΓΒ34690ΩΖ-ΛΗ5 9.Τον αριθ.14req Αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α ΑM) Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Πρόχειρο ιαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια Ειδών Καθαριότητας Εστίασης Μ.Χ µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για ένα έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης ,36 (συµπεριλαµβ.φπα.23%), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ(ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ). Οι προσφορές δύναται να είναι και σε ορισµένα µόνο από τα ζητούµενα είδη και πάντα σύµφωνα µε την παράγραφο 4i, ώστε να είναι δυνατή η κατ είδος αξιολόγηση 1 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓ. ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ.Χ.:Α.. 7/14

2 2. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τµήµα Γραµµατείας (Πρωτόκολλο) στο Ισόγειο του Νοσοκοµείου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/10/2014 µέχρι και τις 14:00 ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γραφείο Προµηθειών στο 1 ο όροφο του Νοσοκοµείου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23/10/ :00 Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εξήντα µέρες (60), προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ i Τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε έναν φάκελο µε σαφή τα βασικά στοιχεία του ιαγωνισµού, θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα που θα φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα ή του νόµιµου εκπροσώπου του σε κάθε σελίδα τους και θα ανοίγονται ταυτόχρονα κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ii Σηµειώνεται ότι οι προσφορές οικονοµικές και τεχνικές πρέπει να έχουν αρίθµηση στις σελίδες. iii Επισύναψη πίνακα Π.Τ., όπου για κάθε προσφερόµενο είδος να αναφέρεται ο αύξων αριθµός του είδους που είναι καταχωρηµένο στο παρατηρητήριο τιµών της ΕΠΥ και η τιµή αυτού. 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ εν απαιτείται 6. ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις παραγγελίες του ιαχειριστικού Τµήµατος. 7. ΕΙΓΜΑΤΑ Απαραίτητα. 8. ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 8.1. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκοµείο, µε βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιµή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονοµική του προσφορά. 2 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓ. ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ.Χ.:Α.. 7/14

3 8.2. Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, µετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π..) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ ( ), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 8.4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.. (Π.. 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ηµόσιο και τα Ν.Π... (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.) Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία εκάστης τµηµατικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προµηθευτής εκδώσει τιµολόγιο πώλησης δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσµία υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, το Νοσοκοµείο καθίσταται υπερήµερο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προµηθευτή, µε επιτόκιο που ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξηµένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο) Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.. 118/2007. Επίσης, δεν προσµετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.) Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τη δαπάνη χαρτοσήµανσης της σύµβασης, καθώς και µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ειδών Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: 1. Μ.Τ.Π.Υ 1,5% 2. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% επί Μ.Τ.Π.Υ 3. ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% επι ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ 4. ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% 5.ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% για υπηρεσίες 3 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓ. ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ.Χ.:Α.. 7/14

4 9. ΑΥΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Σηµειώνεται ότι κατά την κατακύρωση δύναται η υπηρεσία για διαγωνισµούς έως να αυξήσει την ποσότητα έως και 30% και να τη µειώσει έως 50%. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. 10. ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την σύµβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή όταν διενεργηθεί σχετικός διαγωνισµός και υπογραφούν συµβάσεις σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προµηθευτή δεκαπέντε (15) ηµέρες νωρίτερα. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ 4 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓ. ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ.Χ.:Α.. 7/14

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 1. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ WETTEX 20X30 ΑΚΑΘ ΤΕΜ 634,68 2. ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΚΑΘ ΤΕΜ 67,55 3. ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΚΑΘΑ ΤΕΜ 619,92 4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΚΑΘ ΖΕΥΓΗ 55,35 5. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ ΑΚΑΘ ΤΕΜ 12, ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΝΑΥΛΟΝ ΑΚΑΘ ΤΕΜ 189,42 ΚΟΥΖΙΝΑΣ 7. ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΑΚΑΘ0Β ΤΕΜ 258,3 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ 8. ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΚΑΘ015 ΤΕΜ 36,9 ΚΟΝΤΑΡΙ 9. ΚΑΠΑΚΙΑ 240γρ. ΙΑΦΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΚΟΥ ΤΕΜ 5912, ΚΕΣΕ ΕΣ 240γρ. ΙΑΦΑΝΕΙΣ,ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 11. ΚΑΠΑΚΙΑ 640 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ, ΙΑΦΑΝΗ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ 12. ΚΕΣΕ ΕΣ 640 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ, ΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 13. ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ,ΜΕΓΑΛΑ. ΑΚΟΥ ΤΕΜ 8109,39 ΑΚΟΥ ΤΕΜ 3082,872 ΑΚΟΥ ΤΕΜ 4647,555 ΑΚΟΥ ΤΕΜ 1439,1 14. ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ ΑΚΟΥ ΤΕΜ 971,7 15. ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ ΑΚΟΥ ΤΕΜ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΚΟΥΑ ΤΕΜ 1948,32 ΓΛΥΚΟΥ, Μ.Χ. 17. ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΚΟΥ0Β ΤΕΜ 1682,64 ΦΑΓΗΤΟΥ Μ.Χ 18. ΠΟΤΗΡΙΑ ΑΚΟΥ ΤΕΜ 7662,9 ΠΛΑΣΤΙΚΑ,ΜΕΓΑΛΑ 19. ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΚΟΥ ΤΕΜ 147,6 ΜΙΚΡΑ. 20. ΛΑ ΟΚΟΛΛΕΣ ΑΚΟΥ ΚΙΛΑ 915,12 ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 70Χ ΑΛΟΥΜΙΜΟΝΟΧΑΡΤΟ 100µ. ΑΚΟΥ ΤΕΜ. 1911,42 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛ,ΦΠΑ) 43996,36 5 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓ. ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ.Χ.:Α.. 7/14

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ειδών Καθαριότητας Εστίασης Μ.Χ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ WETTEX 20X30 -Να είναι πολύ απορροφητικές και άριστης ποιότητας -Με µικροινες για INOX επιφάνειες. Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2.ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ -Η περιγραφή του είδους ισχύει ως προδιαγραφή. 3.ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ -Να είναι ανθεκτικά στην απολύµανση µε χηµικά µέσα. -Να φέρονται το καθένα σε ατοµική θήκη(πιγκάλ) κλειστή. -Το βουρτσάκι να κρέµεται από το κάλυµµα της θήκης. -Η θήκη να µπορεί να πλένεται και να απολυµαίνεται εύκολα. 4.ΓΑΝΤΙΑ -Να έχουν βαµβακερή επένδυση. -Να είναι ανθεκτικά ( να µην σκίζοναι εύκολα) -Να είναι υποαλλαεργικά -Να προσφερθούν διάφορα µεγέθη. 5.ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ Να είναι µαλακά και καλής ποιότητας. 6.ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ (ΦΩΛΙΕΣ) -Να είναι καλής ποιότητας από υλικό που δεν οξειδώνεται. 7. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΝΑΥΛΟΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ - Να είναι αντιµικροβιακά και καλής ποιότητας. -Να είναι διπλής όψης, µε τη µια επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιµό ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη µε φίµπρα για µηχανική δράση και δυνατό τρίψιµο. Η αφρώδης επιφάνεια να είναι κατασκευασµένη από νάϋλον που δεν χαράζει, ενώ η πλευρά µε τη φίµπρα να είναι ανθεκτική και κατασκευασµένη από επικάλυψη αµµοχάλικου και ειδική ρητίνη που δεν σκουριάζει ή σκίζεται και επιτρέπει την αποκόλληση ρύπων από σκληρές επιφάνειες. 8.ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ -Να έχουν ελαστικό χείλος για καλύτερη συλλογή των απορριµµάτων 9. ΚΑΠΑΚΙΑ 240γρ. ΙΑΦΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ -Πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, κεφαλαίου Ι, άρθρα 2,26 και 27 που αφορούν τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα. - Να είναι κατασκευασµένα συµφώνα µε τις ορθές πρακτικές κατασκευής, ώστε, υπό τις κανονικές και προβλεπόµενες συνθήκες χρησιµοποίησης τους, να µην µεταφέρουν στα τρόφιµα τα συστατικά τους σε ποσότητα που θα ήταν δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την ανθρωπινή υγεία και να επιφέρει απαράδεκτη µεταβολή στη σύσταση των τροφίµων ή αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτήρων τους. Κατά την διάθεση τους στο εµπόριο να συνοδεύονται από τους ειδικούς όρους που πρέπει να τηρούνται κατά την χρήση τους, όπου προβλέπονται τέτοιοι όροι, από το όνοµα ή την εµπορική επωνυµία και την διεύθυνση ή την έδρα του κατασκευαστή και είτε από την ένδειξη «κατάλληλο για τρόφιµα», είτε από το ειδικό σήµα για τα τρόφιµα. -Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται µε τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο είτε πάνω στα υλικά και αντικείµενα, είτε πάνω στην συσκευασία. -Η εταιρεία πρέπει να είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το ISO 9001: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓ. ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ.Χ.:Α.. 7/14

7 -Να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από γυαλιστερό, διαφανές, πλαστικό υλικό(όχι µατ), χωρίς προσµίξεις ξένων σωµάτων. -Να αντέχουν σε υψηλές και κρύες θερµοκρασίες. -Να υπάρχει απόλυτη εφαρµογή µε το τµήµα του κεσέ των 2420 γρ.( είδος10) -Να διαπιστώνεται η προσαρµογή τους ( µαζί µε τους αντίστοιχους κεσέδες) στο δίσκο φαγητού του Τµήµατος ιατροφής (διαθέσιµο δείγµα δίσκου φαγητού) 10. ΚΕΣΕ ΕΣ 240γρ. ΙΑΦΑΝΕΙΣ,ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ -Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 9. - Να διαπιστώνεται η προσαρµογή τους ( µαζί µε τα αντίστοιχα καπάκια) στο δίσκο φαγητού του Τµήµατος ιατροφής, (διαθέσιµο, δείγµα δίσκου φαγητού) 11.ΚΑΠΑΚΙΑ 640 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ, ΙΑΦΑΝΗ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ. -Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 9. -Να υπάρχει απόλυτη εφαρµογή µε το τµήµα του κεσέ των 640 γρ.( είδος 12) - Να διαπιστώνεται η προσαρµογή τους (µαζί µε τους αντίστοιχους κεσέδες) στο δίσκο φαγητού του Τµήµατος ιατροφής, (διαθέσιµο, δείγµα δίσκου φαγητού). 12.ΚΕΣΕ ΕΣ 640 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ, ΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ -Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 9. - Να διαπιστώνεται η προσαρµογή τους (µαζί µε τα αντίστοιχα καπάκια) στο δίσκο φαγητού του Τµήµατος ιατροφής, (διαθέσιµο, δείγµα δίσκου φαγητού). 13.ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ,ΜΕΓΑΛΑ. -Ισχύουν οι προδιαγραφές του είδους 9, αλλά λευκά όχι διαφανή. -Να φέρουν την ένδειξη «κατάλληλο για τρόφιµα», είτε το ειδικό σήµα για τα τρόφιµα και πιστοποίηση ISO. 14. ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ 15.ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ - Να είναι ανθεκτικά και να κόβουν τρόφιµα. 16.ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΛΥΚΟΥ, Μ.Χ. - Να είναι µικρού µεγέθους. 17. ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΓΗΤΟΥ Μ.Χ - Να είναι µεγάλου µεγέθους. 18.ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ,ΜΕΓΑΛΑ Από υλικό που δεν σπάει εύκολα και δεν λυγίζει (βάρος >3 γραµ.) 19.ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΙΚΡΑ. 20.ΛΑ ΟΚΟΛΛΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 70Χ100 -Να είναι κατάλληλες για τρόφιµα και να έχουν πιστοποίηση ISO. -Να µην διαποτίζονται εύκολα από ελαιώδη ή άλλα υγρά. - Να αντέχουν σε υψηλές θερµοκρασίες ( να µην καίγονται) 7 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓ. ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ.Χ.:Α.. 7/14

8 21. ΑΛΟΥΜΙΜΟΝΟΧΑΡΤΟ 100 µ. -Να είναι κατάλληλα για τρόφιµα και να έχουν πιστοπίηση ISO. - Να φέρεται σε συσκευασία που διευκολύνει το κόψιµό του. - Υψηλής αντοχής για επαγγελµατική χρήση. -Να είναι ανθεκτικό να µην κολλάει και καλής ποιότητας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τα είδη από Νο 9και 21 θα πρέπει η γενική συσκευασία µε την οποία παραδίδονται στο νοσοκοµείο να είναι εξωτερικά και εσωτερικά καθαρή και ασφαλής, ενώ οι µονάδες παραγωγής των υλικών αυτών να διαθέτουν πιστοποίηση ISO και HACCP. ΙΑΦΟΡΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι προµηθευτές υποχρεούται να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά του ενδεικτικό δείγµα των ειδών που προσφέρουν σε ικανό αριθµό (τουλάχιστον 4). εν θα αξιολογηθεί εταιρεία που δεν θα προσκοµίσει δείγµα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1.ΠΑΠΑΤΖΙΑΛΑ ΑΝΝΑ 2.ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3.ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 8 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓ. ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ.Χ.:Α.. 7/14

9 9 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓ. ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ.Χ.:Α.. 7/14