Δ ξ ά π θ π η μ α η η ρ ε π ι γ ο ν α η ί δ α ρ ζ η ο ν ζ κ ύ λ ο. Κ λ ι ν ι κ ή κ α ι α ν α δ π ο μ ι κ ή μ ε λ έ ηη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ ξ ά π θ π η μ α η η ρ ε π ι γ ο ν α η ί δ α ρ ζ η ο ν ζ κ ύ λ ο. Κ λ ι ν ι κ ή κ α ι α ν α δ π ο μ ι κ ή μ ε λ έ ηη"

Transcript

1 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΕΧΧΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ Δ ξ ά π θ π η μ α η η ρ ε π ι γ ο ν α η ί δ α ρ ζ η ο ν ζ κ ύ λ ο. Κ λ ι ν ι κ ή κ α ι α ν α δ π ο μ ι κ ή μ ε λ έ ηη Παπαζκεςή Σζομπανίδος Κηηνίαηπορ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2011

2

3 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΕΧΧΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ Δ ξ ά π θ π η μ α η η ρ ε π ι γ ο ν α η ί δ α ρ ζ η ο ν ζ κ ύ λ ο. Κ λ ι ν ι κ ή κ α ι α ν α δ π ο μ ι κ ή μ ε λ έ ηη Παπαζκεςή Σζομπανίδος Κηηνίαηπορ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2011

4

5 Σξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Δπίκοςπορ καθηγηηήρ Α.Π.Θ. Ν.Ν. Ππάζινορ Δπιβλέπων Λέκηοπαρ Α.Π.Θ. Γ. Καζάκορ Μέλορ Δξεηαζηικήρ Δπιηποπήρ Λέκηοπαρ Π.Θ. Κ. ιδέπη Μέλορ Δξεηαζηικήρ Δπιηποπήρ

6

7 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ. 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 3 ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ Αλαηνκηθή ππφκλεζε Παζήζεηο ηεο επηγνλαηίδαο Δμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία Αηηηνπαζνγέλεηα Γηάγλσζε Θεξαπεία Μεηεγρεηξεηηθή αγσγή Δπηπινθέο Πξφγλσζε 23 ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ Κιηληθή κειέηε Αλαδξνκηθή κειέηε ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Κιηληθή κειέηε Αλαδξνκηθή κειέηε ΤΕΖΣΖΖ Κιηληθή κειέηε.. 37

8 2. Αλαδξνκηθή κειέηε ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ.. 45 ΠΔΡΗΛΖΦΖ SUMMARY ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ.. 55

9 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ έξεπλά καο έρεη σο αληηθείκελν ην εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο ζηνλ ζθχιν θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κιηληθή Εψσλ πληξνθηάο ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. Σν ζέκα ηεο δηαηξηβήο επηιέρζεθε απφ ηνλ θ. Ν. Πξάζηλν, Δπίθνπξν θαζεγεηή Υεηξνπξγηθήο ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., ηνλ νπνίν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ, φρη κφλν γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο, αιιά θαη γηα ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ. Θεξκέο επραξηζηίεο ζέισ, επίζεο, λα εθθξάζσ θαη πξνο ηα άιια δχν κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ηνλ θ. Γ. Καδάθν, Λέθηνξα Υεηξνπξγηθήο θαη Δληαηηθήο Θεξαπείαο ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. θαη ηελ θ. Κ. ηδέξε, Λέθηνξα Υεηξνπξγηθήο θαη Αλαηζζεζηνινγίαο ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο ηνπ Π.Θ., γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ ζηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο κε ηηο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπο. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδσ ζηνλ θ. Η. άββα, Δπίθνπξν Καζεγεηή Αλαηζζεζηνινγίαο ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο δηαηξηβήο. Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο θαη κεηαπηπρηαθνχο ζπλαδέιθνπο κνπ, νη νπνίνη κε βνήζεζαλ ζηε ζπγθέληξσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο εξγαζίαο κνπ. Αθφκε, επραξηζηψ θαη ην ππφινηπν, επηζηεκνληθφ θαη βνεζεηηθφ, πξνζσπηθφ ηεο Κιηληθήο γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο. Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, ηεο νπνίαο ε ακέξηζηε εζηθή θαη πιηθή ζπκπαξάζηαζε, θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ, θαηέζηεζε νπζηαζηηθά εθηθηή ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.

10

11 ΔΗΑΓΧΓΖ Σν εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο είλαη κηα απφ ηηο ζπρλφηεξεο νξζνπαηδηθέο παζήζεηο ησλ νπίζζησλ άθξσλ ηνπ ζθχινπ. Μπνξεί λα εθδεισζεί κε άιγνο θαη ρσιφηεηα θαη λα νδεγήζεη ζε δεπηεξνγελή νζηεναξζξίηηδα (Denny and Butterworth 2000, L Eplattenier 2002). Δίλαη ζπλήζσο ζπγγελέο (Singleton 1963) θαη ζπαληφηεξα επίθηεην. Σν ζπγγελέο εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο παξαηεξείηαη θπξίσο ζε κηθξφζσκεο θπιέο ζθχισλ, ελψ ην επίθηεην εμάξζξεκα παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο θπιέο ησλ ζθχισλ αλεμαξηήησο ειηθίαο (Husle 1995). Σν εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο πξνο ηα έζσ είλαη ζπρλφηεξν θαη πξνζβάιεη θπξίσο ηηο κηθξφζσκεο θπιέο ζθχισλ (Hodgman 1963, Denny and Butterworth 2000, Piermattei and Flo 2006), ελψ αληίζεηα νη κεγαιφζσκεο θαη γηγαληφζσκεο θπιέο εκθαλίδνπλ ζπρλφηεξα εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο πξνο ηα έμσ. Ζ δηάγλσζε ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ νξζνπαηδηθή εμέηαζε κε ην δψν ζε εγξήγνξζε, θαζψο νη ρεηξηζκνί ηεο επηγνλαηίδαο ζπάληα είλαη επψδπλνη. Παξφια απηά, ζε επψδπλεο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ζε κε ζπλεξγάζηκα ή λεπξηθά δψα, ε θιηληθή εμέηαζε ησλ αξζξψζεσλ νινθιεξψλεηαη κε ην δψν ζε εξέκεζε ή αθφκε θαη ζε γεληθή αλαηζζεζία (Brunnberg 2001, Dueland and Palmisano 2006). Ζ εξγαζία απηή ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο ηεο εξεπλάο καο, ην νπνίν ήηαλ θιηληθφ, δηεξεπλήζεθε ε ππφζεζε φηη ε ρνξήγεζε εξέκεζεο ή/θαη γεληθήο αλαηζζεζίαο είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιιεη ζηε δηάγλσζε ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο ζηνλ ζθχιν. Απφ ηελ αλαδήηεζε ηεο πξνζηηήο ζε εκάο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, δηαπηζηψζεθε φηη γηα πξψηε θνξά επηρεηξείηαη ηέηνηνπ είδνπο ζπζρεηηζκφο. Δπίζεο, δηεξεπλήζεθε ε πηζαλή χπαξμε εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο ζε ζθχινπο, νη νπνίνη επηιέρζεθαλ ηπραία απφ πεξηζηαηηθά πνπ πξνζθνκίζηεθαλ ζηελ Κιηληθή γηα πξνβιήκαηα πνπ δελ αθνξνχζαλ ζην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα, θαζψο, φπσο είλαη γλσζηφ, νη ζθχινη κε κηθξνχ βαζκνχ εμαξζξήκαηα ηεο επηγνλαηίδαο κπνξεί λα είλαη αζπκπησκαηηθνί γηα φιε ηε δσή ηνπο (Willauer et al. 1987). Σν δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλάο καο, ην νπνίν ήηαλ αλαδξνκηθφ, είρε σο ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη κειέηε δηάθνξσλ ζηνηρείσλ (π.ρ. επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία, εμέιημε) πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο ζθχινπο νη νπνίνη πξνζθνκίζηεθαλ κε εμάξζξεκα ηεο

12 επηγνλαηίδαο ζηελ Κιηληθή Εψσλ πληξνθηάο ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. θαηά ηε δηάξθεηα έμη ζπλερφκελσλ αθαδεκατθψλ εηψλ.

13 1. Αναηομική ςπόμνηζη ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ ηελ άξζξσζε ηνπ γφλαηνο ζπκκεηέρνπλ ην θάησ άθξν ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ, ε επηγνλαηίδα θαη ην άλσ άθξν ηεο θλήκεο (Barone 1998) (Δηθφλα 1). Σν θάησ άθξν ηνπ κεξηαίνπ ζπγθξνηείηαη απφ δχν κεγάια νγθψκαηα, ηνλ έζσ θαη ηνλ έμσ κεξηαίν θφλδπιν, νη νπνίνη πξνο ηα πίζσ απνθιίλνπλ θαη ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηελ επξεία κεζνθνλδχιηα εληνκή, ελψ πξνο ηα εκπξφο ζπγθιίλνπλ θαη ζπλερίδνληαη κε ηε κεξηαία ηξνρηιία. Ζ ηειεπηαία παξνπζηάδεη κηα κέζε θάζεηε αχιαθα πνπ νλνκάδεηαη απρέλαο θαη δχν πιάγηα ηζνκεγέζε νγθψκαηα, ην έζσ θαη ην έμσ. Σν άλσ άθξν ηεο θλήκεο απνηειείηαη απφ ηξία νγθψκαηα. Σν πξφζζην φγθσκά ηεο, ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν θαη ζηεξείηαη αξζξηθήο επηθάλεηαο, νλνκάδεηαη θλεκηαίν θχξησκα. Ζ επηγνλαηίδα νιηζζαίλεη εληφο ηεο αχιαθαο (απρέλαο) ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο. Σν άλσ άθξν ηεο επηγνλαηίδαο απνηειεί ηε βάζε ηεο θαη ην θάησ άθξν ηελ θνξπθή ηεο (Μηραήι 1997). Ζ άξζξσζε ηνπ γφλαηνο είλαη ζχλζεηε θαζψο ζρεκαηίδεηαη απφ δχν δηαξζξψζεηο. Δηδηθφηεξα, απνηειείηαη απφ ηελ θλεκνκεξηαία δηάξζξσζε, ζηελ νπνία νη δχν κεξηαίνη θφλδπινη ζπληάζζνληαη κε ηελ αξζξηθή επηθάλεηα ηνπ άλσ άθξνπ ηεο θλήκεο, θαη ηελ επηγνλαηηδνκεξηαία δηάξζξσζε, ζηελ νπνία ε κεξηαία ηξνρηιία ζπληάζζεηαη κε ηελ επηγνλαηίδα. Μεηαμχ ηεο θάησ επηθάλεηαο ηνπ έζσ θαη ηνπ έμσ κεξηαίνπ θνλδχινπ θαη ηεο άλσ Εικόνα 1. Το γόνατο του ςκφλου. Πρόςθια όψη. (τροποποιημζνοσ Novartis Animal Health 2004) επηθάλεηαο ηνπ έζσ θαη ηνπ έμσ θλεκηαίνπ θνλδχινπ, παξεκβάιινληαη ν έζσ θαη ν έμσ δηάξζξηνο κελίζθνο, αληίζηνηρα. Οη κελίζθνη έρνπλ κελνεηδέο ζρήκα θαη ηλνρφλδξηλε πθή θαη κεηαηξέπνπλ ηε ζρεδφλ επίπεδε αξζξηθή επηθάλεηα ησλ δπν θλεκηαίσλ θνλδχισλ ζε γιελνεηδή θνηιφηεηα, ζηελ νπνία πξνζαξκφδνληαη πιήξσο νη ζχζηνηρνη κεξηαίνη θφλδπινη. Οη αξζξηθέο επηθάλεηεο ηεο επηγνλαηηδνκεξηαίαο άξζξσζεο είλαη ε κεξηαία ηξνρηιία θαη ε αξζξηθή επηθάλεηα ηεο επηγνλαηίδαο. Ζ

14 νπίζζηα ή αξζξηθή επηθάλεηα ηεο επηγνλαηίδαο δηαηξείηαη κε κηα κέζε θάζεηε αθξνινθία ζε δχν πιάγηεο θνίιεο κνίξεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηα πιάγηα νγθψκαηα ηεο ηξνρηιίαο θαη έρεη πεξίπνπ σνεηδέο ζρήκα. Δπίζεο, ζηε βάζε ηεο ζπκπιεξψλεηαη ζε θάζε πιάγην, θαηά ηελ έζσ θαη ηελ έμσ γσλία ηεο, κε δχν ηλνρφλδξηλεο πξνεθηάζεηο, νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ ηζρπξφηεξε ζπγθξάηεζή ηεο εληφο ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο (Μηραήι 1997). Οη δχν δηαξζξψζεηο ηεο άξζξσζεο ηνπ γφλαηνο πεξηβάιινληαη απφ θνηλφ αξζξηθφ ζχιαθν. Ο ηλψδεο ζχιαθνο ηζρπξνπνηείηαη απφ πνιινχο ζπλδέζκνπο. Ο αξζξηθφο πκέλαο δελ επαιείθεη ηνλ εληαίν ηλψδε ζχιαθν ηεο άξζξσζεο ζε φιε ηελ έθηαζή ηνπ, αιιά δηαθξίλνληαη ηξεηο κνίξεο ηνπ: (α) ν αξζξηθφο πκέλαο ηεο επηγνλαηηδνκεξηαίαο δηάξζξσζεο, θαζψο θαη (β) ν έζσ θαη (γ) ν έμσ αξζξηθφο πκέλαο ηεο θλεκνκεξηαίαο δηάξζξσζεο. Ο πξψηνο πκέλαο είλαη ν επξχηεξνο θαη επαιείθεη ηελ πξφζζηα κνίξα ηνπ ηλψδνπο ζπιάθνπ, εθηεηλφκελνο ζεκαληηθά πέξα απφ ηα φξηα ηεο επηγνλαηίδαο θαη ηα ρείιε ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο. Κεληξηθά ηεο επηγνλαηίδαο ζρεκαηίδεη έλα αξθεηά κεγάιν εθθφιπσκα, ην νπνίν εθηείλεηαη κεηαμχ ηεο πξφζζηαο επηθάλεηαο ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ θαη ηεο θαηάθπζεο ηνπ ηεηξαθέθαινπ κεξηαίνπ κπφο ζηελ επηγνλαηίδα. Πεξηθεξηθά ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο, ν πκέλαο απηφο έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο δχν πκέλεο ηεο θλεκνκεξηαίαο δηάξζξσζεο (Μηραήι 1997). Εικόνα 2. Η άρθρωςη του γόνατοσ του ςκφλου. Έςω όψη. (τροποποιημζνοσ Novartis Animal Health 2004)

15 Οη ζχλδεζκνη ηεο άξζξσζεο ηνπ γφλαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηγνλαηίδα είλαη (Δηθφλεο 2 θαη 3): Ο έζω και ο έξω καθεκηικόρ ζύνδεζμορ ηηρ επιγοναηίδαρ. Κεληξηθά ηεο επηγνλαηίδαο ν ηλψδεο ζχιαθνο ηεο άξζξσζεο ηνπ γφλαηνο είλαη ραιαξφο θαη ιεπηφο, ελψ πιάγηα θαη πεξηθεξηθά ηεο επηγνλαηίδαο ηζρπξνπνηείηαη ζρεκαηίδνληαο ηνλ έζσ θαη ηνλ έμσ θαζεθηηθφ ζχλδεζκν. Οη ζχλδεζκνη απηνί πξνζθχνληαη ζηα ρείιε ηνπ επηγνλαηηδηθνχ ζπλδέζκνπ θαηά κήθνο ηεο κέζεο γξακκήο θαη ζπγθξαηνχλ ηελ επηγνλαηίδα εληφο ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο (Μηραήι 1997). Ο έζω και ο έξω επιγοναηιδομηπιαίορ ζύνδεζμορ. Απνηεινχλ ιεπηέο ηαηλίεο, νη νπνίεο ζρεκαηίδνληαη εληφο ησλ θαζεθηηθψλ ζπλδέζκσλ. Δθθχνληαη απφ ηα πιάγηα ρείιε ηεο επηγνλαηίδαο θαη θαηαθχνληαη ζην ζχζηνηρν παξαθνλδχιην θχξησκα (Μηραήι 1997). Ο επιγοναηιδικόρ ζύνδεζμορ ή ηένονηαρ. Απνηειεί ηζρπξή ηελνληψδε ηαηλία, ε νπνία εθθχεηαη απφ ηελ πξφζζηα επηθάλεηα θαη ηελ θνξπθή ηεο επηγνλαηίδαο θαη θαηαθχεηαη ζην θλεκηαίν θχξησκα. Ζ νπίζζηα επηθάλεηα ηεο θεληξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ζπλδέζκνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξζξηθφ πκέλα ηεο επηγνλαηηδνκεξηαίαο δηάξζξσζεο, ελψ ην πεξηθεξηθφ ηκήκα ηνπ ρσξίδεηαη απφ ηνλ πκέλα απηφ κε ην ιηπψδεο ζψκα ηνπ γφλαηνο (Μηραήι 1997). Ζ επηγνλαηίδα ζεσξείηαη ζεζακνεηδέο νζηφ ηνπ θαηαθπηηθνχ ηέλνληα ηνπ ηεηξαθέθαινπ κεξηαίνπ κπφο (McKee and Cook 2006) θαη ν επηγνλαηηδηθφο ζχλδεζκνο θαίλεηαη σο ζπλέρεηα ηνπ ηέλνληα απηνχ (Μηραήι 1997). Οη ππφινηπνη ζχλδεζκνη ηεο άξζξσζεο ηνπ γφλαηνο είλαη: Ο έξω πλάγιορ ζύνδεζμορ. Δθθχεηαη απφ ην έμσ παξαθνλδχιην θχξησκα θαη θαηαθχεηαη ζηελ θεθαιή ηεο πεξφλεο. Υσξίδεηαη απφ ηνλ έμσ κελίζθν κε ηελ παξεκβνιή ηνπ εθθπηηθνχ ηέλνληα ηνπ ηγλπαθνχ κπφο (Μηραήι 1997). Ο έζω πλάγιορ ζύνδεζμορ. Δθθχεηαη απφ ην κέζν παξαθνλδχιην θχξησκα, θαηαθχεηαη ζηελ θάησ κνίξα ηνπ έζσ θλεκηαίνπ θνλδχινπ (Μηραήι 1997) θαη βξίζθεηαη πξνζθνιιεκέλνο ζηνλ έζσ κελίζθν (Piermattei and Flo 2006). Οη σιαζηοί ζύνδεζμοι, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε πξφζζην θαη νπίζζην. Ο πξφζζηνο ρηαζηφο ζχλδεζκνο εθθχεηαη απφ ηελ νπίζζηα κνίξα ηεο κεζνθνλδχιηαο επηθάλεηαο ηνπ έμσ κεξηαίνπ θνλδχινπ. Φέξεηαη ινμά πξνο ηα θάησ, εκπξφο θαη έζσ θαη θαηαθχεηαη ζην πξφζζην κεζνθνλδχιην βνζξίν. Ο νπίζζηνο ρηαζηφο ζχλδεζκνο βξίζθεηαη πξνο ηα έζσ ηνπ πξνεγνχκελνπ κε ηνλ νπνίν ρηάδεηαη θαζψο θέξεηαη

16 ινμά πξνο ηα θάησ θαη πίζσ. Δθθχεηαη απφ ηελ κέζε κνίξα ηεο κεζνθνλδχιηαο επηθάλεηαο ηνπ έζσ κεξηαίνπ θνλδχινπ θαη θαηαθχεηαη ζηελ ηγλπαθή εληνκή ηεο θλήκεο (Μηραήι 1997). Εικόνα 3. Η άρθρωςη του γόνατοσ του ςκφλου. Έξω όψη. (τροποποιημζνοσ Novartis Animal Health 2004) Ο ηεηξαθέθαινο κεξηαίνο κπο θαιχπηεη ηελ πξφζζηα θαη ηηο πιάγηεο πιεπξέο ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ. πγθξνηείηαη απφ κία καθξά θεθαιή, ε νπνία εθθχεηαη απφ κηθξφ θχκα πξνζζίσο ηεο θνηχιεο θαη θαιείηαη νξζφο κεξηαίνο κπο θαη απφ ηξεηο βξαρχηεξεο θεθαιέο, νη νπνίεο εθθχνληαη απφ ην θεληξηθφ άθξν ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ θαη θαινχληαη πιαηείο κχεο (έμσ, έζσ θαη κέζνο). Όιεο νη θεθαιέο ζπλδένληαη πξνο ηα θάησ ζηελά κεηαμχ ηνπο θαη θαηαθχνληαη ζηελ επηγνλαηίδα. Ζ επηγνλαηίδα, ε πξφζζηα θπξηή επηθάλεηα ηεο νπνίαο δέρεηαη ηελ πξφζθπζε απνλεπξσηηθψλ (ηεηξαθέθαινο κεξηαίνο κπο) θαη ζπλδεζκηθψλ (επηγνλαηηδηθφο ζχλδεζκνο) δεζκίδσλ, κεηαβηβάδεη ηελ ελέξγεηα ηνπ ηεηξαθέθαινπ κπφο ζηελ θλήκε κέζσ ηνπ επηγνλαηηδηθνχ ζπλδέζκνπ. πγθεθξηκέλα, ε ζχζπαζε ηνπ ηεηξαθέθαινπ κπφο πξνθαιεί ηελ έθηαζε ηνπ γφλαηνο (Μηραήι 1997). πλνςίδνληαο, ζηνλ κεραληζκφ έθηαζεο ηεο άξζξσζεο ηνπ γφλαηνο ζπκκεηέρνπλ ν ηεηξαθέθαινο κπο, ε επηγνλαηίδα, ε κεξηαία ηξνρηιία, ν επηγνλαηηδηθφο ζχλδεζκνο θαη ην θλεκηαίν θχξησκα. Όια απηά ηα αλαηνκηθά ζηνηρεία πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζσζηή αλαηνκηθή επζπγξάκκηζε ζηελ πξφζζηα

17 επηθάλεηα ηνπ άθξνπ. Ζ επηγνλαηηδνκεξηαία άξζξσζε απμάλεη ηε κεραληθή απφδνζε - ηθαλφηεηα ηνπ ηεηξαθέθαινπ κπφο θαη δηεπθνιχλεη ηελ έθηαζε ηνπ γφλαηνο. (Tomlinson 2005). 2. Παθήζειρ ηηρ επιγοναηίδαρ ηηο παζήζεηο ηεο επηγνλαηίδαο πεξηιακβάλνληαη ηα θαηάγκαηα, ε νζηενρφλδξσζε θαη ην εμάξζξεκά ηεο. Οη δχν πξψηεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζπάληεο, ζε αληίζεζε κε ηελ ηειεπηαία. 3. Δξάπθπημα ηηρ επιγοναηίδαρ Σν εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο είλαη κηα απφ ηηο ζπρλφηεξεο νξζνπαηδηθέο παζήζεηο ησλ νπίζζησλ άθξσλ ηνπ ζθχινπ. Μπνξεί λα εθδεισζεί κε άιγνο θαη ρσιφηεηα θαη λα νδεγήζεη ζε δεπηεξνγελή νζηεναξζξίηηδα (Denny and Butterworth 2000, L Eplattenier 2002) Δπιδημιολογικά ζηοισεία Σν εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο είλαη ζπλήζσο ζπγγελέο (Singleton 1963) θαη ζπαληφηεξα επίθηεην (ηξαπκαηηθφ). Σν ζπγγελέο εμάξζξεκα παξαηεξείηαη θπξίσο ζε κηθξφζσκεο θπιέο ζθχισλ, φπσο Miniature θαη Toy Poodle, Cavalier King Charles Spaniel, Yorkshire Terrier, Chihuahua θαη Griffon, θαη ζπαληφηεξα ζε κεζαίνπ θαη κεγάινπ ζσκαηηθνχ κεγέζνπο θπιέο, φπσο Boxer, Bull Terrier θαη Labrador Retriever, θαζψο θαη ζε γηγαληφζσκεο θπιέο (Hodgman 1963, Denny and Butterworth 2000, Piermattei and Flo 2006). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπγγελψλ εμαξζξεκάησλ παξαηεξείηαη ζε ζθχινπο ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 3 εηψλ (Remedios et al. 1992, Hayes et al. 1994, Alam et al. 2007), ελψ, αληίζεηα, ην επίθηεην εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο θπιέο ησλ ζθχισλ αλεμαξηήησο ειηθίαο (Husle 1995). Σν εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο πξνο ηα έζσ παξαηεξείηαη θπξίσο ζηηο κηθξφζσκεο θπιέο ζθχισλ, ελψ αληίζεηα νη κεγαιφζσκεο θαη γηγαληφζσκεο θπιέο εκθαλίδνπλ ζπρλφηεξα εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο πξνο ηα έμσ (Hayes et al. 1994, Piermattei et al. 2006). Σν εηεξφπιεπξν εμάξζξεκα εκθαλίδεηαη κε ειαθξψο κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε ζρέζε κε ην ακθνηεξφπιεπξν (Remedios et al. 1992, Alam et al. 2007), ελψ θαίλεηαη πσο ηα ζειπθά δψα παξνπζηάδνπλ εμάξζξεκα ηεο

18 επηγνλαηίδαο ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηα αξζεληθά (Remedios et al. 1992, Arthurs and Langley-Hobbs 2006, Alam et al. 2007) Αιηιοπαθογένεια Σν επίθηεην εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο ζπλήζσο νθείιεηαη ζηελ άζθεζε άκεζεο εμσηεξηθήο βίαο ζηελ έζσ ή ζηελ έμσ πιεπξά ηεο επηγνλαηίδαο, ε νπνία πξνθαιεί ηελ έμνδφ ηεο απφ ηελ αχιαθα ηεο ηξνρηιίαο. Ζ ζπρλή εκθάληζε ηνπ ζπγγελνχο εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο ζε ζπγθεθξηκέλεο θπιέο ζθχισλ εληζρχεη ηελ αληίιεςε πσο πξφθεηηαη γηα θιεξνλνκηθή πάζεζε θαη, ζπλεπψο, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δψσλ απηψλ γηα αλαπαξαγσγή δελ ζπληζηάηαη (Piermattei and Flo 2006). Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπγγελψλ εμαξζξεκάησλ ηεο επηγνλαηίδαο είλαη απνηέιεζκα κπνζθειεηηθψλ αλσκαιηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηα αλαηνκηθά ζηνηρεία ηνπ κεραληζκνχ έθηαζεο ηνπ γφλαηνο θαη επεξεάδνπλ ηελ επζπγξάκκηζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ (McKee and Cook 2006). Χο πηζαλφηεξν αίηην ηεο κε ζσζηήο επζπγξάκκηζεο ηνπ κεραληζκνχ απηνχ ζεσξνχληαη νη κε θπζηνινγηθέο γσλίεο θιίζεο θαη ζηξνθήο ηεο θεθαιήο θαη ηνπ απρέλα ηνπ κεξηαίνπ, αλ θαη αθφκε δελ έρεη απνδεηρζεί (McKee and Cook 2006). πλνπηηθά νη κπνζθειεηηθέο αλσκαιίεο πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχνπλ ην ζπγγελέο εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο πξνο ηα έζσ είλαη: ζηξνθή πξνο ηα πίζσ ηεο θεθαιήο θαη ηνπ απρέλα ηνπ κεξηαίνπ κεηαβνιή ηεο γσλίαο θιίζεο ηεο θεθαιήο θαη ηνπ απρέλα ηνπ κεξηαίνπ θχξησζε θαη ζηξνθή ηνπ θάησ ηκήκαηνο ηνπ κεξηαίνπ πξνο ηα έμσ αβαζήο ή επίπεδε ηξνρηιία κε αηειή αλάπηπμε ηνπ έζσ νγθψκαηνο ηεο ηξνρηιίαο δπζπιαζία ηεο θάησ επίθπζεο ηνπ κεξηαίνπ ζηξνθή θαη ραιαξφηεηα ηεο έμσ πιεπξάο ηεο θλεκνκεξηαίαο άξζξσζεο παξεθηφπηζε ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο πξνο ηα έζσ θχξησζε θαη ζηξνθή ηνπ άλσ ηκήκαηνο ηεο θλήκεο πξνο ηα έζσ ζηξνθή ηνπ ηαξζνχ πξνο ηα έμσ αηειήο αλάπηπμε ηνπ άθξνπ (Denny and Butterworth 2000) Αλ πξφθεηηαη γηα ζπγγελέο εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο πξνο ηα έμσ, ην δψν κπνξεί λα παξνπζηάδεη ηηο παξαπάλσ κπνζθειεηηθέο αλσκαιίεο, αιιά πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε (Denny and Butterworth 2000).

19 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα αλαηνκηθά ζηνηρεία ηνπ κεραληζκνχ έθηαζεο ηεο άξζξσζεο ηνπ γφλαηνο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε νξζή αλαηνκηθή επζπγξάκκηζε ζηελ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ άθξνπ, έηζη ψζηε λα απνηξέπεηαη ην εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο (McKee and Cook 2006). Αληίζεηα, ε κε επζπγξάκκηζε ηνπ κεραληζκνχ απηνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αζηάζεηα ηνπ γφλαηνο, ε νπνία πξνθαιεί εθθπιηζηηθέο αιινηψζεηο ζηελ άξζξσζε θαη παξάιιεια απμάλεη ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζηνλ πξφζζην ρηαζηφ ζχλδεζκν, ηνπο πιάγηνπο ζπλδέζκνπο θαη ηνπο κελίζθνπο (Arnoczky and Tarvin 1990). Λφγσ ησλ δπλάκεσλ απηψλ, ζε πνζνζηφ έσο θαη 41% ησλ ζθχισλ κε ρξφλην εμάξζξεκα επηγνλαηίδαο ζπλππάξρεη ξήμε ηνπ πξφζζηνπ ρηαζηνχ ζπλδέζκνπ (Piermattei and Flo 2006, Campbell et al. 2010). ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε κε ζπκκεηξηθή αλάπηπμε ηεο θάησ επίθπζεο ηνπ κεξηαίνπ ή ηεο άλσ επίθπζεο ηεο θλήκεο έρεη αλαγλσξηζηεί σο αίηην ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο (McKee and Cook 2006). Έηζη, ζε απφθιηζε ηνπ ηεηξαθέθαινπ κπφο πξνο ηα έζσ πξνθαιείηαη έληνλε πίεζε ζηελ έζσ πιεπξά ηνπ θάησ ζπδεπθηηθνχ ρφλδξνπ ηνπ κεξηαίνπ, κε απνηέιεζκα ηελ επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμήο ηνπ θινηνχ ζηελ έζσ πιάγηα επηθάλεηα ηνπ νζηνχ. Παξάιιεια, κεηψλεηαη ε πίεζε πνπ αζθείηαη ζηελ έμσ πιεπξά ηνπ θάησ ζπδεπθηηθνχ ρφλδξνπ ηνπ κεξηαίνπ, κε απνηέιεζκα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμήο ηνπ θινηνχ ζηελ έμσ πιάγηα επηθάλεηα ηνπ κεξηαίνπ. Ζ αλνκνηφκνξθε αλάπηπμε ζπλερίδεηαη φζν ν ηεηξαθέθαινο κπο παξνπζηάδεη απφθιηζε πξνο ηα έζσ θαη νη επηθπζηαθέο γξακκέο είλαη αλνηθηέο. Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηξνθή θαη θχξησζε ηνπ θάησ ηκήκαηνο ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ πξνο ηα έμσ. Αλάινγεο αλσκαιίεο αλάπηπμεο παξαηεξνχληαη θαη ζηελ θλήκε, κε απνηέιεζκα ηελ παξεθηφπηζε ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο πξνο ηα έζσ, ηελ θχξησζε ηνπ άλσ ηξίηνπ ηεο θλήκεο πξνο ηα έζσ θαη ηε ζηξνθή ηνπ θάησ ηκήκαηφο ηεο πξνο ηα έμσ (Schulz 2007). Ζ θίλεζε ηεο εμαξζξσκέλεο επηγνλαηίδαο εθηφο ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ε απνπζία ηεο θπζηνινγηθήο πίεζεο πνπ αζθείηαη ζε απηή, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε αλάπηπμε ηεο ηξνρηιίαο, ε αχιαθα ηεο νπνίαο δελ απνθηά ην ελδεδεηγκέλν βάζνο θαη εκθαλίδεηαη αβαζήο έσο θπξηή (Roush 1993). Με ηηο επαλαιακβαλφκελεο εμαξζξψζεηο ηεο επηγνλαηίδαο θαηαζηξέθνληαη νη αξζξηθέο επηθάλεηεο ηεο επηγνλαηίδαο θαη ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ χςνπο ηνπ νκφπιεπξνπ κε ην εμάξζξεκα νγθψκαηνο ηεο ηξνρηιίαο θαη ηελ επθνιφηεξε εμάξζξσζε ηεο επηγνλαηίδαο (McKee and Cook 2006).

20 Οξηζκέλεο θνξέο ελδέρεηαη λα κελ παξαηεξεζεί ηέιεην εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο, αιιά ππεμάξζξεκα (McKee and Cook 2006). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε επηγνλαηίδα δελ εμέξρεηαη πιήξσο απφ ηελ αχιαθα ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο θαη ηα δψα δελ παξνπζηάδνπλ θιηληθά ζπκπηψκαηα πξηλ απφ ηελ ελειηθίσζή ηνπο. Όκσο, ε παξεθηφπηζε ηνπ ηεηξαθέθαινπ κπφο, π.ρ. πξνο ηα έζσ, επηηξέπεη ζηελ επηγνλαηίδα λα «εθηππεχεη» ην έζσ φγθσκα ηεο ηξνρηιίαο, κε απνηέιεζκα ε αξζξηθή επηθάλεηα ηνπ νγθψκαηνο ηεο ηξνρηιίαο ή/θαη ηεο επηγνλαηίδαο πξννδεπηηθά λα θαηαζηξέθεηαη, ην ππνρφλδξην νζηφ λα απνθαιχπηεηαη θαη ν ζθχινο λα παξνπζηάδεη άιγνο θαη ρσιφηεηα (McKee and Cook 2006) Γιάγνωζη Καηά ηελ πξνζθφκηζε δψσλ κε κηθξνχ βαζκνχ ζπγγελέο εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο, νη ηδηνθηήηεο ζπλήζσο αλαθέξνπλ δηάθνξεο ζπρλφηεηαο δηαιείπνπζα ρσιφηεηα, ε νπνία δελ θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζηνλ ζθχιν. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ θίλεζε, ην δψν θέξεη απφηνκα ην πάζρνλ γφλαην ζε θάκςε θαη πνιχ ζχληνκα ην επαλαθέξεη ζηε θπζηνινγηθή ζέζε ηνπ, χζηεξα απφ έλα ηίλαγκα ηνπ άθξνπ πξνο ηα εκπξφο. Πάλησο, πνιιά απφ απηά ηα δψα είλαη αζπκπησκαηηθά. Δάλ πξφθεηηαη γηα δψα κε κφληκν εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο, ην γφλαην θέξεηαη ζε κεξηθή θάκςε θαη αλ ην εμάξζξεκα είλαη ακθνηεξφπιεπξν ν ζθχινο παξνπζηάδεη «βάδηζκα ιαγνχ» (Denny and Butterworth 2000). Πξννδεπηηθά, ε ρσιφηεηα επηδεηλψλεηαη ιφγσ ησλ δεπηεξνγελψλ εθθπιηζηηθψλ αιινηψζεσλ ηνπ γφλαηνο θαη ηεο πηζαλήο ξήμεο ηνπ πξφζζηνπ ρηαζηνχ ζπλδέζκνπ. Σν εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο πξνο ηα έμσ ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ βιαηζνπνδία πεξηθεξηθά ηνπ γφλαηνο (Remedios et al. 1992, Hayes et al. 1994, Piermattei and Flo 2006, Alam et al. 2007, Bound et al. 2009). ηα επίθηεηα εμαξζξήκαηα ηεο επηγνλαηίδαο, ε εκθάληζε ρσιφηεηαο είλαη αηθλίδηα θαη κπνξεί λα θηάζεη κέρξη αδπλακία ζηήξημεο ηνπ άθξνπ (Roush JK 1993). Ζ θιηληθή δηεξεχλεζε ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο γίλεηαη κε ην δψν ζε φξζηα ζέζε θαη, θαηά πξνηίκεζε, ζε πιάγηα θαηάθιηζε (Piermattei and Flo 2006). Καη' απηήλ ην γφλαην εμεηάδεηαη δηαδνρηθά ζε έθηαζε θαη θάκςε, ελψ παξάιιεια ε θλήκε ζηξέθεηαη πξνο ηα έζσ θαη πξνο ηα έμσ (Brunnberg 2001). Ζ ππνβνιή ηεο επηγνλαηίδαο ζε παζεηηθέο θηλήζεηο ζπλήζσο δελ είλαη επψδπλε, εθηφο αλ ππάξρνπλ αιινηψζεηο ζηηο αξζξηθέο επηθάλεηεο ηεο επηγνλαηηδνκεξηαίαο άξζξσζεο (Denny and Butterworth 2000). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο εθηηκψληαη ηα παξαθάησ:

21 ε ζέζε ηεο επηγνλαηίδαο (εληφο ή εθηφο ηεο αχιαθαο ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο) ε δπλαηφηεηα εμάξζξσζεο ηεο επηγνλαηίδαο πξνο ηα έζσ ή πξνο ηα έμσ ε δπλαηφηεηα ή αδπλακία αλάηαμεο ηεο επηγνλαηίδαο ν βαζκφο ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο ε παξνπζία θξηγκνχ ή/ θαη άιγνπο ν βαζκφο παξεθηφπηζεο ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο ε ζηξνθή ή θάκςε ηνπ άθξνπ ην βάζνο ηεο αχιαθαο ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο ε δπλαηφηεηα πιήξνπο έθηαζεο ηνπ γφλαηνο ε παξνπζία ή απνπζία ζπξηαξσηήο θίλεζεο ζην γφλαην (Piermattei and Flo 2006). Ζ βαξχηεηα ησλ κπνζθειεηηθψλ αλσκαιηψλ δηαθέξεη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο θαη γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ εμαξζξεκάησλ ηεο (Denny and Butterworth 2000). Ζ θιηληθή εμέηαζε παξάιιεια βνεζάεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο απφ άιια πηζαλά ή ζπλππάξρνληα αίηηα ρσιφηεηαο ησλ νπίζζησλ άθξσλ, φπσο ηεο αζεπηηθήο λέθξσζεο ηεο θεθαιήο ηνπ κεξηαίνπ, ηνπ εμαξζξήκαηνο ηνπ ηζρίνπ ή ηεο ξήμεο ηνπ πξφζζηνπ ρηαζηνχ ζπλδέζκνπ (Denny and Butterworth 2000). Αλ θαη ηα επξήκαηα ηεο νξζνπαηδηθήο εμέηαζεο είλαη επαξθή γηα ηε δηάγλσζε ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο, ε αθηηλνινγηθή εμέηαζε ηνπ γφλαηνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ δεπηεξνγελψλ αιινηψζεσλ, φπσο ε νζηεναξζξίηηδα, ε κεηαηφπηζε ηνπ ελδναξζξηθνχ ιίπνπο πξνο ηα εκπξφο θαη ε κεηαηφπηζε ηνπ αξζξηθνχ ζπιάθνπ πξνο ηα πίζσ (McKee and Cook 2006). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δχν πξνβνιέο κία θνηιηνξξαρηαία, ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη θαη ε πχεινο, θαη κία πιάγηα. Καηά ηελ αθηηλνινγηθή δηεξεχλεζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ δψνπ, αλ θαη ζε ζθχινπο κε κεγάινπ βαζκνχ εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο ε ζπκκεηξηθή θνηιηνξξαρηαία πξνβνιή είλαη αλέθηθηε, ιφγσ ηεο αδπλακίαο πιήξνπο έθηαζεο ηνπ γφλαηνο (Mortari et al. 2009). Ζ θαη' εθαπηoκέλε πξνζζηνπίζζηα ιήςε ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο κε ην γφλαην ζε θάκςε επηηξέπεη ηελ πξνεγρεηξεηηθή εθηίκεζε ηνπ βάζνπο ηεο αχιαθαο ηεο ηξνρηιίαο (Denny and Butterworth 2000).

22 3.4.Θεπαπεία Ζ επηινγή ηεο ζεξαπείαο, ζπληεξεηηθή ή ρεηξνπξγηθή, εμαξηάηαη απφ ην ηζηνξηθφ, ηα επξήκαηα ηεο θιηληθήο εμέηαζεο, ηε ζπρλφηεηα εμάξζξσζεο ηεο επηγνλαηίδαο θαη ηελ ειηθία ηνπ δψνπ (Schulz 2007). Ζ ζπληεξεηηθή ζεξαπεία ελδείθλπηαη ζε δψα πνπ είλαη αζπκπησκαηηθά ή πνπ ζπαλίσο παξνπζηάδνπλ επεηζφδηα ρσιφηεηαο (Denny and Butterworth 2000). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν θίλδπλνο αλάπηπμεο εθθπιηζηηθψλ αιινηψζεσλ θαη ξήμεο ηνπ πξφζζηνπ ρηαζηνχ ζπλδέζκνπ δελ δηθαηνινγνχλ ηε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία (Vasseur 2003). Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα πνιχ λεαξά, ειηθίαο 3-4 κελψλ, αζπκπησκαηηθά δψα (L Eplattenier and Montavon 2002b), ζηα νπνία ελδείθλπηαη ε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε γηα λα απνθεπρζεί ε επηδείλσζε ησλ κπνζθειεηηθψλ αλσκαιηψλ (Husle 1995, Piermattei and Flo 2006). Ζ ζπληεξεηηθή αγσγή ζπλίζηαηαη ζηελ άζθεζε γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ηεηξαθέθαινπ κπφο (Denny and Butterworth 2000) θαη απαηηνχληαη ζπρλέο επαλεμεηάζεηο ηνπ δψνπ. Οη ηδηνθηήηεο πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ ηνλ θηελίαηξν εθφζνλ ην δψν παξνπζηάζεη άιγνο, ρσιφηεηα ή απξνζπκία κεηαθίλεζεο. ε γεληθέο γξακκέο, ε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ελδείθλπηαη ζηα δψα πνπ παξνπζηάδνπλ θιηληθά ζπκπηψκαηα απφ ην εμάξζεκα ηεο επηγνλαηίδαο (Ferguson 1997, Levine et al. 2004) θαη ζηα πνιχ λεαξά δψα (Harasen 2006). ηφρνο ηεο ρεηξνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο θπζηνινγηθήο βηνινγηθήο κεραληθήο ηεο άξζξσζεο ηνπ γφλαηνο θαη ε εμάιεηςε ηνπ επαλαιακβαλφκελνπ ηξαπκαηηζκνχ ησλ αξζξηθψλ επηθαλεηψλ (McKee and Cook 2006), κέζσ ηεο κφληκεο επαλαθνξάο ηεο επηγνλαηίδαο ζηελ αχιαθα ηεο ηξνρηιίαο (Dueland and Palmisano 2006). Οη ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζην εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: (α) απηέο πνπ αθνξνχλ ζηνπο καιαθνχο ηζηνχο θαη (β) απηέο πνπ αθνξνχλ ζηηο νζηηθέο δνκέο (Harasen 2006) (Πίλαθαο 1). ηα πεξηζζφηεξα δψα εθαξκφδνληαη δηάθνξνη ζπλδπαζκνί ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ (Vasseur 2003, Harasen 2006, Piermattei and Flo 2006, Schulz 2007, Wangdee and Kalpravidh 2008). Παξαθάησ αλαπηχζζνληαη νη δηάθνξεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο. Ζ θαηάθιηζε ηνπ δψνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο είλαη πιάγηα ή χπηηα. πλήζσο πξνηηκάηαη ε ηειεπηαία, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν

23 ρεηξηζκφο ηνπ άθξνπ θαη λα επηηξέπεη ζηνλ ρεηξνπξγφ ηελ εθηίκεζε ηεο γξακκήο ηνπ άθξνπ (Piermattei and Flo 2006, Schulz 2007). Πίνακαρ 1. Υεηξνπξγηθέο ηερληθέο γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο ζηνλ ζθχιν. Α. Τεσνικέρ πος αθοπούν ζηοςρ μαλακούρ ιζηούρ 1. Δλίζρπζε ησλ καιαθψλ ηζηψλ ηεο αληίζεηεο πιεπξάο απφ απηή ηνπ εμαξζξήκαηνο 2. Υαιάξσζε ησλ καιαθψλ ηζηψλ ηεο πιεπξάο ηνπ εμαξζξήκαηνο 3. Σερλεηφο θαζεθηηθφο ζχλδεζκνο 4. Απειεπζέξσζε ή κεηάζεζε ηνπ ηεηξαθέθαινπ κπφο Β. Τεσνικέρ πος αθοπούν ζηιρ οζηικέρ δομέρ 1. Δθβάζπλζε ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο (ηξνρηιηνπιαζηηθή) i. εθηνκή ηεο ηξνρηιίαο ii. ρνλδξνπιαζηηθή iii. ζθελνεηδήο ηξνρηιηνπιαζηηθή iv. νξζνγψληα ηξνρηιηνπιαζηηθή 2. Μεηάζεζε ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο 3. Γηνξζσηηθή νζηενηνκή 4. Άιιεο ηερληθέο Α1. Δνίζσςζη ηων μαλακών ιζηών ηηρ ανηίθεηηρ πλεςπάρ από αςηή ηος εξαπθπήμαηορ Ζ ηερληθή απηή ζπλίζηαηαη ζηε ζχκπηπμε ηνπ επηγνλαηηδνκεξηαίνπ ζπλδέζκνπ θαη ηεο κεξηαίαο πεξηηνλίαο κε θαηάιιειε ζπξξαθή ηνπο. Δθαξκφδεηαη ζηελ αληίζεηε πιεπξά απφ απηή ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο, θαζψο νη ηζηνί απηνί έρνπλ ππνζηεί ραιάξσζε ιφγσ ηνπ εμαξζξήκαηνο. πρλά, πξαγκαηνπνηείηαη εθηνκή ηνπ πιενλάδνληνο ηκήκαηνο ησλ ηζηψλ απηψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζπξξαθή ησλ ρεηιέσλ ηνπ ηξαχκαηνο. Ζ ηερληθή απηή ζπλήζσο εθαξκφδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ζηηο νζηηθέο δνκέο (Denny and Butterworth 2000, Piermattei and Flo 2006). Α2. Χαλάπωζη ηων μαλακών ιζηών ηηρ πλεςπάρ ηος εξαπθπήμαηορ Ζ ηερληθή απηή δελ ρξεζηκνπνηείηαη κφλε ηεο γηαηί δελ εμαιείθεη ηελ αηηία ηνπ εμαξζξήκαηνο. πλήζσο, βξίζθεη εθαξκνγή ζε κφληκα εμαξζξήκαηα ηεο επηγνλαηίδαο (4 νπ βαζκνχ), ζηα νπνία ε αλάηαμε ηεο επηγνλαηίδαο είλαη αδχλαηε ιφγσ ηεο ζπγθξάηεζήο ηεο απφ ηνπο καιαθνχο ηζηνχο (αξζξηθφο ζχιαθνο, κεξηαία

24 πεξηηνλία) ηεο πιεπξάο ηνπ εμαξζήκαηνο (Denny and Butterworth 2000). Πξαγκαηνπνηείηαη ραιαξσηηθή ηνκή ηεο κπτθήο πεξηηνλίαο θαη ηνπ αξζξηθνχ ζπιάθνπ ζηελ πιεπξά ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο. Οπζηαζηηθά δηελεξγείηαη έμσ ή έζσ αξζξνηνκή ηνπ γφλαηνο, ε νπνία απειεπζεξψλεη ηνπο ηζηνχο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζχζπαζε θαη δελ επηηξέπνπλ ζηελ επηγνλαηίδα λα επαλέιζεη εληφο ηεο αχιαθαο ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο (Harasen 2006). Ζ ζπξξαθή ηεο ηνκήο απηήο, εθηφο ηνπ φηη ζπλήζσο είλαη αλέθηθηε, δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο ε δηαξξνή ηνπ αξζξηθνχ πγξνχ δελ απνηειεί πξφβιεκα (Roush 1993). Α3. Τεσνηηόρ καθεκηικόρ ζύνδεζμορ Ζ ζηξνθηθή παξακφξθσζε ηεο θλήκεο απαληάηαη ζπρλά ζε δψα κε εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο (Vasseur 2003). Ζ ζηξνθηθή αζηάζεηα ηεο άξζξσζεο ηνπ γφλαηνο πνπ παξαηεξείηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δηνξζσζεί κε ηελ ηνπνζέηεζε ξάκκαηνο κεηαμχ ηνπ ζεζακνεηδνχο νζηνχ θαη ηνπ επηγνλαηηδηθνχ ζπλδέζκνπ, ηεο επηγνλαηίδαο ή ηεο θλήκεο, ζηελ αληίζεηε πιεπξά ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο (Arnoczky and Tarvin 1990). Ζ ηερληθή απηή είλαη αλάινγε ηεο εμσαξζξηθήο ηερληθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξήμεο ηνπ πξφζζηνπ ρηαζηνχ ζπλδέζκνπ (Harasen 2006). Υξεζηκνπνηείηαη κε απνξξνθήζηκν κνλφθισλν ξάκκα, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζηελ αληίζεηε πιεπξά απφ απηή ηνπ εμαξζξήκαηνο. Σν ξάκκα αθνχ πεξηβάιιεη ην έμσ ή ην έζσ ζεζακνεηδέο νζηάξην, αθνινπζεί εμσαξζξηθή πνξεία θαη δηέξρεηαη κέζα απφ ην πεξηθεξηθφ άθξν ηνπ επηγνλαηηδηθνχ ζπλδέζκνπ, γχξσ απφ ηελ επηγνλαηίδα ή κέζα απφ εγθάξζην αγσγφ πνπ έρεη δηαλνηρζεί ζην θλεκηαίν θχξησκα (Arnoczky and Tarvin 1990, Vasseur 2003, Dueland and Palmisano 2006, Schulz 2007). Αθνχ ην ξάκκα ηελησζεί, ηα άθξα ηνπ ζπγθξαηνχληαη κε ρεηξνπξγηθφ θφκπν ή κεηαιιηθφ ζσιελνεηδή ζπλδεηήξα (Dueland and Palmisano 2006). Α4. Απελεςθέπωζη ή μεηάθεζη ηος ηεηπακέθαλος μςόρ Ζ απειεπζέξσζε ηνπ πεξηθεξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ νξζνχ κεξηαίνπ κπφο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην κέζν ηεο δηάθπζεο ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ, κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζηελ επηγνλαηίδα θαη νη νπνίεο ζπκβάινπλ ζηελ εμάξζξσζή ηεο. Ο νξζφο κεξηαίνο κπο κπνξεί λα απνθνιιεζεί απφ ηνλ αξζξηθφ ζχιαθν, ην παξαθείκελν κεξηαίν νζηφ θαη ηνπο γεηηνληθνχο κπο σο επέθηαζε ηεο αξζξνηνκήο ηνπ γφλαηνο (Harasen 2006). Χο ελαιιαθηηθή ηερληθή κπνξεί λα

25 ρξεζηκνπνηεζεί ε κεηάζεζε ηνπ εθθπηηθνχ ηέλνληα ηνπ νξζνχ κεξηαίνπ κπφο θνληά ζηελ έθθπζε ηνπ ελ ησ βάζεη γινπηηαίνπ κπφο (McKee and Cook 2006). Β1. Δκβάθςνζη ηηρ μηπιαίαρ ηποσιλίαρ (ηποσιλιοπλαζηική) Τπάξρνπλ δηάθνξεο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο γηα ηελ εθβάζπλζε ηεο αχιαθαο ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη αβαζήο, επίπεδε ή αθφκα θαη θπξηή (Piermattei and Flo 2006). Ζ επηινγή ηεο ηερληθήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ειηθία ηνπ δψνπ, ηνλ βαζκφ ηνπ εμαξζξήκαηνο, ηελ πξνεγρεηξεηηθή εθηίκεζε ηνπ δψνπ, ηα δηεγρεηξεηηθά επξήκαηα θαη ηελ πξνηίκεζε ηνπ ρεηξνπξγνχ. ι. Δκηομή ηηρ ηποσιλίαρ Πξφθεηηαη γηα ηερληθή εθβάζπλζεο ηεο ηξνρηιίαο κέζσ ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ αξζξηθνχ ρφλδξνπ ηεο θαη ηκήκαηνο ηνπ ππνθείκελνπ ππνρφλδξηνπ νζηνχ (Schulz 2007). Πξαγκαηνπνηνχληαη δχν επηκήθεηο παξάιιειεο ηνκέο ζηνλ αξζξηθφ ρφλδξν πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ηα πιάγηα φξηα ηεο λέαο αχιαθαο ηεο ηξνρηιίαο. ηε ζπλέρεηα, ν αξζξηθφο ρφλδξνο θαη ην ππνρφλδξην νζηφ απνκαθξχλνληαη κε ηε ρξήζε θξέδαο, νζηενηφκνπ ηχπνπ rongeur ή ξάζπαο νζηψλ. Σν βάζνο ηεο λέαο ηξνρηιίαο πξέπεη λα είλαη ίζν κε ην 50% ηνπ χςνπο ηεο επηγνλαηίδαο. Πιενλέθηεκα ηεο ηερληθήο απηήο απνηειεί ν κηθξφο βαζκφο δπζθνιίαο ηεο, ελψ κεηνλέθηεκά ηεο είλαη ν παξαηεηακέλνο ρξφλνο αλάξξσζεο ηνπ δψνπ ιφγσ ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ αξζξηθνχ ρφλδξνπ (Schulz 2007). Ζ λέα αξζξηθή επηθάλεηα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ αχιαθα ηεο ηξνρηιίαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απνηειείηαη απφ ηλνρφλδξηλν ηζηφ, ν νπνίνο έρεη ππνδεέζηεξεο θπζηθέο ηδηφηεηεο απφ ηνλ παινεηδή ρφλδξν πνπ θπζηνινγηθά επαιείθεη ηηο αξζξψζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε δεπηεξνγελνχο νζηεναξζξίηηδαο (Arnoczky and Tarvin 1990). Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κφλν εάλ δελ είλαη εθηθηή ε ρξήζε ησλ ηερληθψλ πνπ δηαηεξνχλ ηνλ αξζξηθφ ρφλδξν (Schulz 2007, Denny and Butterworth 2000, Piermattei and Flo 2006). ιι. Χονδποπλαζηική Ζ ρνλδξνπιαζηηθή απνηειεί ηερληθή εθβάζπλζεο ηεο ηξνρηιίαο κε ηε ρξήζε ρφλδξηλνπ θξεκλνχ, ζηελ νπνία δηαηεξείηαη ν αξζξηθφο ρφλδξνο. Ζ ηερληθή απηή βξίζθεη εθαξκνγή ζε θνπηάβηα ειηθίαο κέρξη 10 κελψλ, γηαηί ζε κεγαιχηεξε ειηθία ν αξζξηθφο ρφλδξνο γίλεηαη ιεπηφηεξνο θαη κε ηζρπξφηεξε πξφζθπζε ζην ππνρφλδξην

26 νζηφ, θαζηζηψληαο ηελ αλαζήθσζε ηνπ ρφλδξηλνπ θξεκλνχ πνιχ δχζθνιε (Piermattei and Flo 2006). Σν πεξίγξακκα ηεο λέαο αχιαθαο ηεο ηξνρηιίαο νξηνζεηείηαη, ραξάδνληαο κε λπζηέξη ηνλ αξζξηθφ ρφλδξν κέρξη ην ππνρφλδξην νζηφ, ζηηο δχν επηκήθεηο θαη ζε κία εγθάξζηα πιεπξά ηεο αχιαθαο. ηε ζπλέρεηα, κε ηε ρξήζε ζκίιεο ή απνθνιιεηή πεξηνζηένπ, αλαζεθψλεηαη ν νξζνγψληνο θξεκλφο ηνπ αξζξηθνχ ρφλδξνπ δηαηεξψληαο ηελ πξφζθπζή ηνπ ζην θεληξηθφ ή ζην πεξηθεξηθφ άθξν ηεο αχιαθαο ηεο ηξνρηιίαο. Σν ππνθείκελν ππνρφλδξην νζηφ απνκαθξχλεηαη φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ηερληθή θαη φηαλ ην βάζνο ηεο ηξνρηιίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, ν θξεκλφο ηνπνζεηείηαη εληφο ηεο λέαο αχιαθαο. Μεηεγρεηξεηηθά, ε πίεζε πνπ αζθείηαη ζηνλ θξεκλφ απφ ηελ επηγνλαηίδα ηνλ δηαηεξεί ζηε ζέζε ηνπ (Dueland and Palmisano2006). iii. Σθηνοειδήρ ηποσιλιοπλαζηική Εικόνα 4. Σφηνοειδήσ τροχιλιοπλαςτική (Read 1999) Ζ ηερληθή απηή ζπλίζηαηαη ζηελ εθηνκή ζθελνεηδνχο ηκήκαηνο ηεο ηξνρηιίαο (αξζξηθφο ρφλδξνο θαη ππνρφλδξην νζηφ), ηελ εθβάζπλζε ηεο ηξνρηιίαο θαη ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπ ζθελνεηδνχο ηεκαρίνπ (Harasen 2006). Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ηερληθέο ε δηαηήξεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ κεξηαίσλ θνλδχισλ είλαη απαξαίηεηε. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, νη δχν πιάγηεο επηκήθεηο ηνκέο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζθελνεηδνχο νζηενρφλδξηλνπ ηεκαρίνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ έζσ θαη ηνπ έμσ νγθψκαηνο ηεο ηξνρηιίαο (Arnoczky and Tarvin 1990). Οη δχν ηνκέο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη είηε κε ρεηξνθίλεην πξηφλη

27 ζηηο κηθξφζσκεο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο θπιέο ζθχισλ, είηε κε παιίλδξνκν αεξνπξίνλν ή ζκίιε θαη ζθπξί ζηηο κεγαιφζσκεο θπιέο (Schulz 2007), πξέπεη λα έρνπλ θαηεχζπλζε πξνο ηε κέζε γξακκή, έηζη ψζηε λα ζπλαληεζνχλ ζην ζεκείν έθθπζεο ηνπ νπίζζηνπ ρηαζηνχ ζπλδέζκνπ (Arnoczky and Tarvin 1990) (Δηθφλα 4). ηε ζπλέρεηα, ην ζθελνεηδέο ηεκάρην απνκαθξχλεηαη θαη ε ηξνρηιία εθβαζχλεηαη ζε ζρήκα «V» απνκαθξχλνληαο ην ππνρφλδξην νζηφ κε ηε ρξήζε πξηνληνχ ή νζηενηφκνπ ηχπνπ rνngeur. Αθνινχζσο, ην ζθελνεηδέο ηεκάρην επαλαηνπνζεηείηαη (Δηθφλα 4) θαη δηαηεξείηαη ζηε ζέζε ηνπ ιφγσ ηεο πίεζεο πνπ αζθείηαη ζε απηφ απφ ηελ επηγνλαηίδα (Arnoczky and Tarvin 1990, Schulz 2007). Σν βάζνο ηεο αχιαθαο ηεο ηξνρηιίαο κπνξεί λα απμεζεί αλ πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ην νζηενρφλδξηλν ηεκάρην πεξηζηξαθεί θαηά 180 ν (Johnson and Dunning 2005). iv. Οπθογώνια ηποσιλιοπλαζηική Ζ ηερληθή απηή είλαη αλάινγε ηεο ζθελνεηδνχο ηξνρηιηνπιαζηηθήο κε ηε δηαθνξά πσο ην νζηενρφλδξηλν ηεκάρην πνπ εθηέκλεηαη έρεη ζρήκα νξζνγψληνπ παξαιιειεπίπεδνπ (Schulz 2007) (Δηθφλα 5). Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη ηνκή ηνπ αξζξηθνχ ρφλδξνπ ηεο αχιαθαο ηεο ηξνρηιίαο ζε ζρήκα νξζνγψληνπ παξαιιεινγξάκκνπ. Ζ απφζηαζε ησλ δχν Εικόνα 5. Ορθογϊνια τροχιλιοπλαςτική (Johnson et al. 2001). επηκήθσλ ηνκψλ θαζνξίδεηαη απφ ην πιάηνο ηεο επηγνλαηίδαο, δηαηεξψληαο φκσο παξάιιεια ηελ αθεξαηφηεηα ησλ νγθσκάησλ ηεο ηξνρηιίαο (Schulz 2007). ηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα ζκίιεο θαη ζθπξηνχ ή παιίλδξνκνπ αεξνπξίνλνπ, εθηέκλεηαη ην νζηενρφλδξηλν ηκήκα ηεο ηξνρηιίαο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη έηζη ψζηε ην ηεκάρην πνπ ζα αθαηξεζεί λα έρεη ην θαηάιιειν πάρνο. Αθνινχζσο, ε αχιαθα ηεο ηξνρηιίαο εθβαζχλεηαη θαη ην νζηενρφλδξηλν ηεκάρην επαλαηνπνζεηείηαη (Schulz 2007) (Δηθφλα 5). Ζ ηερληθή απηή θαίλεηαη πσο πιενλεθηεί ζε ζρέζε κε ηε ζθελνεηδή ηξνρηιηνπιαζηηθή. πγθεθξηκέλα, κε ηελ ηερληθή ηεο νξζνγψληαο ηξνρηιηνπιαζηηθήο απμάλεηαη πεξηζζφηεξν ην βάζνο ηεο αχιαθαο ηεο ηξνρηιίαο θαη ηδηαίηεξα ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο, απμάλεηαη ε επαθή ησλ αξζξηθψλ επηθαλεηψλ ηεο επηγνλαηίδαο θαη ηεο αχιαθαο ηεο ηξνρηιίαο θαη παξέρεηαη κεγαιχηεξε αληίζηαζε ζηελ εμάξζξσζε ηεο επηγνλαηίδαο φηαλ ην άθξν βξίζθεηαη ζε έθηαζε (Johnson et al. 2001).

28 Β2. Μεηάθεζη ηος κνημιαίος κςπηώμαηορ Ο ζθνπφο ηεο κεηάζεζεο ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο είλαη ε επζπγξάκκηζε ηνπ κεραληζκνχ ηνπ ηεηξαθέθαινπ κπφο θαη ε επαλαθνξά ηεο επηγνλαηίδαο εληφο ηεο αχιαθαο ηεο ηξνρηιίαο (Leighton 1994, L Eplattenier and Mantavon 2002a, Vasseur 2003). Ζ ηερληθή απηή απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε ρεηξνπξγηθή ηερληθή γηα ηε ζεξαπεία ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ. Θεσξείηαη φηη ε αδπλακία ή ε κε επαξθήο κεηάζεζε ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο απνηειεί ην ζπρλφηεξν αίηην ππνηξνπήο ηνπ εμαξζξήκαηφο ηεο (L Eplattenier and Mνntavon 2002). Με ηε ρξήζε ζκίιεο θαη ζθπξηνχ πξαγκαηνπνηείηαη εθηνκή ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο, δηαηεξψληαο φκσο άζηθηνπο ηνπο καιαθνχο ηζηνχο πνπ πξνζθχνληαη ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ (Dueland and Palmisano 2006) θαη ην πεξηφζηεν ηνπ πεξηθεξηθνχ άθξνπ ηνπ (Schulz 2007). Ζ ζκίιε ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ηνλ επηγνλαηηδηθφ ζχλδεζκν (Δηθφλα 6) θαη θαηά πξνηίκεζε ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε θάθσζε ηνπ πξφζζηνπ θλεκηαίνπ κπφο θαη ε δηαηαξαρή ηεο αηκάησζεο ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο. Ζ επηινγή ηνπ ζεκείνπ κεηάζεζεο ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ζηελ αληίζεηε πιεπξά απφ απηή ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο, γίλεηαη κε ην άθξν ζε ππεξέθηαζε, έηζη ψζηε λα ραιαξψζεη ν ηεηξαθέθαινο κπο (Piermattei and Flo 2006). ην ζεκείν απηφ ην πεξηφζηεν ηεο θλήκεο απνκαθξχλεηαη κε ηε ρξήζε ζκίιεο, ξάζπαο ή απνθνιιεηήο πεξηνζηένπ θαη ην θλεκηαίν θχξησκα ζηαζεξνπνηείηαη ζηε λέα ζέζε ηνπ κε 1-2 βειφλεο Kirschner (Payne and Constantinescu 1993) ή ήινπο Steinmann (Δηθφλα 6). Σα πιηθά νζηενζχλζεζεο πξέπεη λα δηαπεξάζνπλ ηνλ θινηφ ηεο απέλαληη επηθάλεηαο ηεο θλήκεο, αιιά δελ πξέπεη λα πξνεμέρνπλ ππεξβνιηθά γηαηί πξνθαινχλ ρσιφηεηα (Schulz 2007). Δθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν, ε νζηενζχλζεζε εληζρχεηαη κε ηε ρξήζε κεηαιιηθνχ ξάκκαηνο σο ηαηλία εθειθπζκνχ. Ζ ελίζρπζε απηή ελδείθλπηαη λα γίλεηαη πάληα ζε κεγαιφζσκεο θπιέο ζθχισλ, ζηηο νπνίεο ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα κεηαλάζηεπζεο ησλ πιηθψλ νζηενζχλζεζεο (Harasen 2006, Schulz 2007) θαη ζε κεγάινπ βαζκνχ κεηάζεζε ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο.

29 Εικόνα 6. Μετάθεςη του κνημιαίου κυρτϊματοσ Β3. Γιοπθωηική οζηεοηομή ε πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξείηαη κεγάινπ βαζκνχ ζηξνθή ή/θαη θχξησζε ηνπ πεξηθεξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ κεξηαίνπ ή/θαη ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο ηεο θλήκεο, νη παξαπάλσ ηερληθέο ζπλήζσο απνηπγράλνπλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ επζπγξάκκηζε ηνπ κεραληζκνχ ηνπ ηεηξαθέθαινπ κπφο θαη λα αλαηάμνπλ ηελ επηγνλαηίδα (Roch and Gemmil 2008). Απαηηείηαη ινηπφλ ε πξαγκαηνπνίεζε δηνξζσηηθήο νζηενηνκήο ηνπ ελφο ή ζπλήζσο θαη ησλ δχν νζηψλ (McKee and Cook 2006). Ζ ηερληθή απηή ελδείθλπηαη κφλν ζηα πνιχ ζνβαξά πεξηζηαηηθά (Roush 1993) θαη ζε απηά ζηα νπνία ε πξφγλσζε είλαη επηθπιαθηηθή (Harasen 2006). Β4. Άλλερ ηεσνικέρ Δλαιιαθηηθέο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο γηα ηελ αλάηαμε ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο είλαη: 1) ε πξαγκαηνπνίεζε επηκήθνπο αχιαθαο ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο, ε αλαζήθσζε ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο θαη ε ρξήζε θεξακηθνχ ηερλεηνχ κνζρεχκαηνο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο ζηελ λέα ζέζε ηνπ (Nagaoka et al. 1994), 2) ε εθηνκή νιφθιεξεο ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο θαη ε επαλαηνπνζέηεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο κε ηέζζεξηο ήινπο Kirschner χζηεξα απφ πεξηζηξνθή ηεο θαηά 180 (Pinna et al. 2008) θαη 3) ε εθηνκή ηεο επηγνλαηίδαο, ε νπνία βξίζθεη εθαξκνγή κφλν ζε πεξηζηαηηθά πνπ ε αξζξηθή

30 επηθάλεηα ηεο επηγνλαηίδαο παξνπζηάδεη πνιχ έληνλεο αιινηψζεηο, νη νπνίεο πξνθαινχλ ζνβαξή ρσιφηεηα αθφκε θαη κεηά ηελ επηηπρή αλάηαμή ηεο (Denny and Butterworth 2000). Ύζηεξα απφ ηελ εθηνκή ηεο επηγνλαηίδαο, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο άξζξσζεο ηνπ γφλαηνο είλαη ηθαλνπνηεηηθή (Tomlinson 2005, McKee and Cook 2006, Πξάζηλνο θαη ζπλ. 2011), αλ θαη επηθέξεη εθθπιηζηηθέο αιινηψζεηο ζηελ άξζξσζε (Tomlinson 2005) Μεηεγσειπηηική αγωγή πλήζσο ζην ρεηξνπξγεκέλν άθξν ηνπνζεηείηαη ραιαξή επίδεζε ηηο πξψηεο ψξεο γηα ηελ απνθπγή ζρεκαηηζκνχ κεηεγρεηξεηηθνχ νηδήκαηνο (Vasseur 2003, Schulz 2007). Ζ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ δψνπ πεξηνξίδεηαη ζε βφιηεο κε ινπξί γηα 4-6 εβδνκάδεο (Vasseur 2003, Schulz 2007) θαη αθνινχζσο ζηαδηαθά επαλέξρεηαη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδά ηεο. Ο ρξφλνο έλαξμεο θφξηηζεο ηνπ άθξνπ έπεηηα απφ ηε ρεηξνπξγηθή αλάηαμε ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο πνηθίιιεη θαη εμαξηάηαη απφ ηε βαξχηεηα - πνιππινθφηεηα ησλ ρεηξνπξγηθψλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (Robins 1990). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην δψν δελ θνξηίζεη ην άθξν ηνπ ζηνλ αλακελφκελν ρξφλν, ζπληζηάηαη θπζηθνζεξαπεία. Σν θνιχκπη, ην νπνίν απνηειεί ηελ θαιχηεξε άζθεζε θπζηθνζεξαπείαο θαη νη παζεηηθέο θηλήζεηο θάκςεο θαη έθηαζεο ηεο άξζξσζεο ηνπ γφλαηνο κε ζπρλφηεηα θηλήζεηο 4 θνξέο ηελ εκέξα, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ γφλαηνο (Piermattei and Flo 2006) Δπιπλοκέρ Ζ πην ζπρλή κεηεγρεηξεηηθή επηπινθή είλαη ε ππνηξνπή ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο, ε νπνία παξαηεξείηαη ζρεδφλ ζην 50% ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ρεηξνπξγήζεθαλ, ιφγσ αλεπαξθνχο επζπγξάκκηζεο ηνπ κεραληζκνχ έθηαζεο ηνπ γφλαηνο θαη εθβάζπλζεο ηεο αχιαθαο ηεο ηξνρηιίαο. ηηο πεξηπηψζεηο ππνηξνπήο, ην εμάξζξεκα είλαη κηθξφηεξνπ βαζκνχ απφ ην αξρηθφ θαη ζπλήζσο δελ πξνθαιεί θιηληθά ζπκπηψκαηα (Remedios et al. 1992, Arthurs and Langley-Hobbs 2006, McKee and Cook 2006, Piermattei and Flo 2006, Schulz 2007, Daems et al. 2009, ). Δπηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εξεζηζκφ ησλ καιαθψλ ηζηψλ απφ ηα πιηθά νζηενζχλζεζεο είλαη ε κεηαλάζηεπζε ησλ πιηθψλ, ε δεκηνπξγία πγξψκαηνο θαη ε δηαιείπνπζα ρσιφηεηα (Arthurs and Langley-Hobbs 2006, Αlam et al. 2007) θαη ζπληζηνχλ ηηο ζπρλφηεξεο επηπινθέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο κεγαιφζσκεο θπιέο

31 ζθχισλ (Arthurs and Langley-Hobbs 2006). Ζ δηάζπαζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηξαχκαηνο, ε ζεπηηθή αξζξίηηδα, ην θάηαγκα ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο θαη ε παξεθηφπηζε ηνπ ρφλδξηλνπ ηκήκαηνο ηεο ηξνρηιίαο πνπ αλαζεθψζεθε θαηά ηελ εθβάζπλζε ηεο αχιαθάο ηεο απνηεινχλ ζπαληφηεξεο επηπινθέο ηεο ρεηξνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο (Remedios et al. 1992, Arthurs and Langley-Hobbs 2006, Αlam et al. 2007). Ζ θιεγκνλή ηεο άξζξσζεο, ιφγσ ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηεο αξζξηθήο επηθάλεηαο ηεο αχιαθαο ηεο ηξνρηιίαο ζηηο δηάθνξεο ηερληθέο εθβαζπλζήο ηεο, πξνθαιεί δηάθνξνπ βαζκνχ δεπηεξνγελείο εθθπιηζηηθέο αιινηψζεηο ζε απηή (Roy et al. 1992). ε νξηζκέλα πεξηζηαηηθά, ε ρεηξνπξγηθή αλάηαμε ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο δελ κπνξεί λα βειηηψζεη επαξθψο ηε βηνινγηθή κεραληθή ηνπ άθξνπ θαη λα πξνιάβεη ηελ αλάπηπμε νζηεναξζξίηηδαο (Roy et al. 1992). Οξηζκέλεο ηερληθέο, φπσο π.ρ. ε εθηνκή ηεο ηξνρηιίαο, ελδέρεηαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα κελ απνθαηαζηήζνπλ πιήξσο ηε "θπζηνινγηθή" επαθή ηεο επηγνλαηίδαο κε ηελ αχιαθα ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο, κε απνηέιεζκα ηελ πξψηκε αλάπηπμε νζηεναξζξίηηδαο (Piermattei and Flo 2006). Ζ εθηνκή ηεο επηγνλαηίδαο, κεηαβάιινληαο ηε βηνινγηθή κεραληθή ηνπ γφλαηνο, απμάλεη ηε δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έθηαζή ηεο (McKee and Cook 2006) θαη επηθέξεη εθθπιηζηηθέο αιινηψζεηο ζηελ άξζξσζε (Tomlinson 2005). Σέινο, ε κε νξζή εθαξκνγή ησλ ρεηξνπξγηθψλ ηερληθψλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκφ ησλ αξζξηθψλ επηθαλεηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα νζηεναξζξίηηδα ( Roy et al. 1992) Ππόγνωζη Σν απνηέιεζκα ηεο ρεηξνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο εμαξηάηαη απφ ηε βαξχηεηα ησλ αλαηνκηθψλ αλσκαιηψλ πνπ παξνπζηάδεη ην δψν πξνεγρεηξεηηθά (Remedios et al. 1992). Σν πνζνζηφ ησλ επηπινθψλ (Arthurs and Langley-Hobbs 2006) θαη ηεο έθηαζεο ησλ αιινηψζεσλ ησλ αξζξηθψλ επηθαλεηψλ (Daems et al. 2009) είλαη αλάινγν ηνπ βαζκνχ ηνπ εμαξζξήκαηνο. Έηζη, ζε γεληθέο γξακκέο, ε πξφγλσζε ζηα εμαξζξήκαηα 1 νπ, 2 νπ θαη 3 νπ βαζκνχ είλαη πνιχ θαιή, ελψ ζε απηά 4 νπ βαζκνχ είλαη επηθπιαθηηθή (Vasseur 2003, Schulz 2007). ηα δψα, ζηα νπνία επηιέγεηαη ε ζπληεξεηηθή ζεξαπεία ε πξφγλσζε είλαη θαιή αλ θαη παξακέλεη ν θίλδπλνο αλάπηπμεο εθθπιηζηηθψλ αιινηψζεσλ θαη ξήμεο ηνπ πξφζζηνπ ρηαζηνχ ζπλδέζκνπ.

32

33 ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο αθνξά ζηελ θιηληθή κειέηε ησλ ζθχισλ πνπ δηεξεπλήζεθαλ γηα ηελ παξνπζία εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο θαη νη νπνίνη ήηαλ κεηαμχ απηψλ πνπ πξνζθνκίζηεθαλ ζηελ Κιηληθή Εψσλ πληξνθηάο ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο , ελψ ην δεχηεξν κέξνο αθνξά ζηελ αλαδξνκηθή κειέηε ησλ ζθχισλ κε εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο, ην νπνίν δηαγλψζηεθε ζηελ ίδηα Κιηληθή θαηά ηα αθαδεκατθά έηε έσο θαη Κλινική μελέηη Ζ θιηληθή κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο (πεξίπνπ 10 κήλεο). Όινη νη ζθχινη πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ πξνζθνκίζηεθαλ ζηελ Κιηληθή απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, νη νπνίνη έδσζαλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ δψσλ ζηε κειέηε. Καηαξρήλ, κειεηήζεθε ε πηζαλή χπαξμε εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο ζε ζθχινπο, νη νπνίνη επηιέρζεθαλ ηπραία απφ πεξηζηαηηθά πνπ πξνζθνκίζηεθαλ ζηελ Κιηληθή γηα πξνβιήκαηα πνπ δελ αθνξνχζαλ ζην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα. Όκσο, ν θχξηνο ζθνπφο ηεο θιηληθήο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο φηη ε ρνξήγεζε εξέκεζεο ή/θαη γεληθήο αλαηζζεζίαο ζπκβάιιεη ζηε δηάγλσζε ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο ζηνλ ζθχιν. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κειεηήζεθαλ φινη νη ζθχινη ζηνπο νπνίνπο δηαγλψζηεθε εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο ζηελ Κιηληθή, αλεμαξηήησο αλ απηνί πξνζθνκίζηεθαλ κε ζπκπησκαηνινγία ζπκβαηή ή κε κε απηή ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο. ε φια ηα δψα έγηλε πξνζεθηηθή ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη πιήξεο γεληθή θιηληθή εμέηαζε. Αθνινχζσο, δηελεξγήζεθε ζρνιαζηηθή νξζνπαηδηθή εμέηαζε θαη ηα δψα ζηα νπνία δηαπηζηψζεθαλ ζπλππάξρνληα κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα επεξέαδαλ ηελ θιηληθή εηθφλα ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο απνθιείζηεθαλ απφ ηε κειέηε. Ζ θχξηα παξάκεηξνο πνπ δηεξεπλήζεθε ήηαλ ε χπαξμε ή κε εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο θαη ζε θάζε άθξν πνπ δηαπηζηψζεθε, κε ην δψν δηαδνρηθά ζε εγξήγνξζε, εξέκεζε θαη γεληθή αλαηζζεζία, εθηηκήζεθαλ ηα παξαθάησ: ε πιεπξά ηνπ εμαξζξήκαηνο (έζσ ή έμσ) ν βαζκφο ηνπ εμαξζξήκαηνο (1 νπ 4 νπ )

34 ην βάζνο ηεο αχιαθαο ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο (θνίιε, αβαζήο, επίπεδε ή θπξηή) ε πιεπξά (έζσ, έμσ) θαη ν βαζκφο παξεθηφπηζεο ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο θιηληθά ζεκεία νζηεναξζξίηηδαο ν βαζκφο ρσιφηεηαο πνπ παξνπζίαδε ν ζθχινο θαηά ηελ πξνζθφκηζή ηνπ (0-5 νπ ). ηνπο ζθχινπο πνπ ήηαλ δπλαηή ε ιήςε αθηηλνγξαθηψλ, έγηλε ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο θιηληθήο θαη ηεο αθηηλνινγηθήο εηθφλαο ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο. Ζ αθηηλνινγηθή εμέηαζε γηλφηαλ κε ην δψν ππφ γεληθή αλαηζζεζία θαη πεξηειάκβαλε ηε ιήςε αθηηλνγξαθηψλ ησλ γνλάησλ ζε δχν πξνβνιέο, κίαο ζπκκεηξηθήο θνηιηνξξαρηαίαο, ζηελ νπνία απεηθνληδφηαλ θαη ε πχεινο, θαη κίαο πιάγηαο. Γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο, θαζψο θαη ε πιεπξά ηνπ εμαξζξήκαηνο αζθνχληαλ κε ηα δάθηπια πιάγηα πίεζε ζηελ επηγνλαηίδα, ηφζν πξνο ηα έζσ φζν θαη πξνο ηα έμσ, αξρηθά κε ην γφλαην ζε έθηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα θάκπηνληάο ην πξννδεπηηθά, ελψ παξάιιεια ε θλήκε ππνβάιινληαλ ζε ζηξνθή πξνο ηελ αληίζεηε πιεπξά άζθεζεο ηεο πίεζεο. Γηα ηελ θιηληθή ηαμηλφκεζε ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην παξαθάησ κεηθηφ ζχζηεκα (Putnam 1968, Singleton 1969): 1 ος βαθμού: ην εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο είλαη δηαιείπνλ (πεξηνδηθφ). Έρνληαο ην γφλαην ζε πιήξε έθηαζε, ε επηγνλαηίδα εμαξζξψλεηαη αζθψληαο ηεο πιάγηα πίεζε κε ην ρέξη θαη αλαηάζζεηαη απηφκαηα. Τπάξρεη κεηαηφπηζε ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο πξνο ηα έζσ ή έμσ κηθξφηεξε ησλ 15 ν. 2 ος βαθμού: Σν εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο είλαη δηαιείπνλ, αιιά κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα. πρλά θαηά ηελ θάκςε ηεο άξζξσζεο ηνπ γφλαηνο ή ηελ άζθεζε πιάγηαο πίεζεο κε ην ρέξη ζηελ επηγνλαηίδα, ε ηειεπηαία εμαξζξψλεηαη. Ζ απηφκαηε αλάηαμε ηεο επηγνλαηίδαο δελ είλαη πάληα άκεζε. Τπάξρεη κεηαηφπηζε ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο πξνο ηα έζσ ή έμσ θαηά Παξαηεξείηαη κηθξή ζηξνθή θαη θχξησζε ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ θαη ηεο θλήκεο. 3 ος βαθμού: ην εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο είλαη κφληκν, αιιά ε αλάηαμή ηεο επηγνλαηίδαο είλαη δπλαηή αζθψληαο ηεο πιάγηα πίεζε κε ην ρέξη. Τπάξρεη κεηαηφπηζε ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο πξνο ηα έζσ ή έμσ θαηά Ζ αχιαθα ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη αβαζήο. πρλά παξαηεξείηαη ζηξνθή θαη θχξησζε ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ θαη ηεο θλήκεο.

35 4 ος βαθμού: ην εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο είλαη κφληκν θαη ε αλάηαμή ηεο επηγνλαηίδαο είλαη αδχλαηε. Τπάξρεη κεηαηφπηζε ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο πξνο ηα έζσ ή έμσ θαηά Ζ αχιαθα ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο παξνπζηάδεηαη επίπεδε ή θπξηή. Ζ ζχζπαζε ησλ θακπηήξσλ κπψλ πξνθαιεί ζεκαληηθή κείσζε ηεο γσλίαο έθηαζεο ηεο άξζξσζεο ηνπ γφλαηνο. Παξαηεξείηαη έληνλε ζηξνθή θαη θχξησζε ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ θαη ηεο θλήκεο. Ζ εθηίκεζε ηνπ βάζνπο ηεο αχιαθαο ηεο ηξνρηιίαο ήηαλ ππνθεηκεληθή θαη έγηλε κε ςειάθεζε ηεο αχιαθαο ηεο ηξνρηιίαο, ελψ ε επηγνλαηίδα ήηαλ εμαξζξσκέλε. Ζ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ παξεθηφπηζεο ηνπ θλεκηαίνπ θπξηψκαηνο γηλφηαλ κε ηελ βνήζεηα κνηξνγλσκνλίνπ. Χο άμνλαο αλαθνξάο νξίζηεθε ν επηκήθεο άμνλαο ηεο κεξηαίαο ηξνρηιίαο. Ζ θιηληθή εθηίκεζε ηεο χπαξμεο νζηεναξζξίηηδαο βαζίζηεθε ζηελ παξνπζία θξηγκνχ ή/θαη άιγνπο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ γφλαηνο ζε παζεηηθέο θηλήζεηο θάκςεο θαη έθηαζεο. Ο βαζκφο ρσιφηεηαο εθηηκήζεθε κε βάζε ηελ παξαθάησ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Κιηληθή (Ν. Πξάζηλνο, αδεκνζίεπηα δεδνκέλα): 0: πιήξεο θφξηηζε ηνπ άθξνπ 1 ος βαθμού: κεξηθή θφξηηζε ηνπ άθξνπ, δχζθνια εκθαλήο ρσιφηεηα 2 ος βαθμού: κεξηθή θφξηηζε ηνπ άθξνπ, εχθνια εκθαλήο ρσιφηεηα 3 ος βαθμού: απνπζία θφξηηζεο ηνπ άθξνπ, δηαιείπνπζα ζπνξαδηθή ρσιφηεηα 4 ος βαθμού: απνπζία θφξηηζεο ηνπ άθξνπ, δηαιείπνπζα ζπρλή ρσιφηεηα 5 ος βαθμού: ζπλερήο απνπζία θφξηηζεο ηνπ άθξνπ ηα αθηηλνγξαθήκαηα ησλ δψσλ εθηηκήζεθαλ ε χπαξμε ή κε εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο, ε πιεπξά ηνπ εμαξζξήκαηνο θαη ε παξνπζία νζηεναξζξίηηδαο. Ζ παξνπζία νζηενθπηηθψλ αιινηψζεσλ θαη ελδναξζξηθψλ αζβεζηνπνηήζεσλ ήηαλ ελδεηθηηθή ηεο χπαξμήο δεπηεξνγελνχο εθθπιηζηηθήο νζηεναξζξίηηδαο (Innes et al. 2004). 2. Αναδπομική μελέηη θνπφο ηεο αλαδξνκηθήο κειέηεο ήηαλ ε θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ απφ ηα δειηία εμέηαζεο ησλ ζθχισλ κε εμάξζξεκα ηεο επηγνλαηίδαο, ηα νπνία πξνζθνκίζηεθαλ ζηελ Κιηληθή θαηά ηε δηάξθεηα έμη ζπλερφκελσλ αθαδεκατθψλ εηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2004 έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 (πεξίπνπ 63 κήλεο):

36 ε θπιή ην θχιν ε ειηθία ην ζσκαηηθφ βάξνο ε αηηηνινγία ηνπο εμαξζξήκαηνο ηα ζπκπηψκαηα θαηά ηελ πξνζθφκηζε ηνπ δψνπ αλ ην εμάξζξεκα ήηαλ εηεξφπιεπξν ή ακθνηεξφπιεπξν ε πιεπξά ηνπ εμαξζξήκαηνο ν βαζκφο ηνπ εμαξζξήκαηνο ην είδνο ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ε ρεηξνπξγηθή ηερληθή ε εμέιημε. Γηα ηελ θιηληθή δηεξεχλεζε ηνπ εμαξζξήκαηνο ηεο επηγνλαηίδαο είρε αθνινπζεζεί ε ίδηα κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ ζηελ θιηληθή κειέηε. Δμαίξεζε απνηέιεζε φηη γηα ηηο δηαηαξαρέο ηεο βάδηζεο δελ είρε αθνινπζεζεί ε παξαπάλσ θιίκαθα ρσιφηεηαο γηα φια ηα πεξηζηαηηθά, θαζψο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Κιηληθή θαηά ηα δχν ηειεπηαία αθαδεκατθά έηε. Σα ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ησλ πεξηζηαηηθψλ αληιήζεθαλ απφ ηα δειηία εμέηαζεο ησλ δψσλ θαη ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. ηαηιζηική ανάλςζη Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηα δψα, κε βάζε ην ζσκαηηθφ βάξνο (Goldston 1989) θαη ηελ ειηθία ηνπο, ρσξίζηεθαλ ζηηο παξαθάησ νκάδεο: Σωμαηικό βάπορ (kg) κηθξφζσκεο θπιέο: 1-9 κεζαίνπ κεγέζνπο θπιέο: κεγαιφζσκεο θπιέο: γηγαληφζσκεο θπιέο: >40 Ηλικία (έηη) > 8 Γηα λα ειεγρζεί αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο ζπρλφηεηεο δηάγλσζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ θαηαζηάζεσλ (εγξήγνξζε, εξέκεζε, γεληθή αλαηζζεζία) ζηελ θιηληθή κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο Q ηνπ Cochran γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα. Χο