ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (κατηγορίες μεταπτυχιακών σπουδαστών Ε.Ι.Π. κατανομή μεταπτυχιακών σπουδαστών με υποτροφία Ε.Ι.Π. στα εργαστήρια του Ε.Ι.Π. διαδικασία και κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών σπουδαστών παροχές και δεσμεύσεις Ε.Ι.Π. προς τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών υποχρεώσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών και επιστημονικών υπευθύνων απέναντι στο Ε.Ι.Π.) Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.) έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύει πτυχιούχους επιστήμονες για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε πεδία έρευνας στα οποία δραστηριοποιείται το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου. Με τον τρόπο αυτό, στο Ε.Ι.Π. επιτελείται σημαντικό εκπαιδευτικό έργο, μέσα από το οποίο μελλοντικοί ερευνητές εξειδικεύονται σε τομείς του ενδιαφέροντός του, ενώ παράλληλα ενισχύεται το επιστημονικό δυναμικό των εργαστηρίων του. Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές (Μ.Σ.) που εκπονούν διδακτορικές διατριβές στο Ε.Ι.Π. μπορούν να διαχωριστούν σε κατηγορίες, ανάλογα με την οικονομική σχέση τους με το Ινστιτούτο. Συγκεκριμένα, Μ.Σ. που έχουν σύμβαση υποτροφίας με το Ε.Ι.Π (Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι Ε.Ι.Π.), Μ.Σ. που υποστηρίζονται οικονομικά από εξωτερικές πηγές, όπως π.χ. υποτροφίες Ι.Κ.Υ. ή χρηματοδοτούμενα προγράμματα των εργαστηρίων του Ε.Ι.Π. και, περιστασιακά, Μ.Σ. που εκπονούν μεταπτυχιακές σπουδές ως άμισθοι συνεργάτες. Ο παρών κανονισμός καταρτίζεται για να θέσει κατά το δυνατόν ενιαία και σταθερά πλαίσια σε ότι αφορά: Τη λειτουργία του θεσμού των μεταπτυχιακών σπουδών με υποτροφία από το Ε.Ι.Π. (ενότητες Α και Β). Τις σχέσεις (αμοιβαίες υποχρεώσεις και δικαιώματα) όλων των μεταπτυχιακών σπουδαστών που δέχεται το Ε.Ι.Π. με τους άμεσους επιστημονικούς τους υπεύθυνους και με το σύνολο του Ινστιτούτου (ενότητες Γ και Δ). Α. Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και Κατανομή Μεταπτυχιακών Υποτρόφων Ε.Ι.Π. στα Εργαστήρια του Ινστιτούτου Πρόθεση του Ε.Ι.Π. είναι να αξιοποιήσει στο μέγιστο την εκπαιδευτική δυνατότητα του επιστημονικού του προσωπικού και να ενισχύσει τα εργαστήριά του με το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό Μεταπτυχιακών Υποτρόφων, με τη χορήγηση υποτροφιών από τον τακτικό του προϋπολογισμό (Μ.Υ. Ε.Ι.Π.). Επειδή όμως αυτό υπόκειται στον περιορισμό της εκάστοτε οικονομικής δυνατότητας του Ινστιτούτου, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίζεται η ισόνομη παροχή υποστήριξης προς τα εργαστήριά του και η ισορροπημένη ανάπτυξη των εργαστηρίων, ο παρών κανονισμός θέτει τις ακόλουθες ρυθμίσεις ως προς την κατανομή των θέσεων μεταπτυχιακών υποτρόφων Ε.Ι.Π. και την ανάληψη της εποπτείας των διδακτορικών τους διατριβών από τους επιστήμονες του Ε.Ι.Π. Οι ερευνητές βαθμίδων Α, Β και Γ και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) βαθμίδων Α και Β που ανήκουν στο τακτικό προσωπικό του Ε.Ι.Π. δικαιούνται, εφόσον το ζητήσουν με γραπτή τους αίτηση προς το Δ.Σ. του Ινστιτούτου

2 2 και εφόσον έχουν εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Εργαστηρίου όπου ανήκουν, να αναλάβουν ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (Ε.Υ.) την παρακολούθηση έως και δύο Μ.Υ. Ε.Ι.Π. ο καθένας. Και για τις δύο κατηγορίες επιστημονικού προσωπικού (ερευνητές και Ε.Λ.Ε.), πρόσθετη προϋπόθεση προκειμένου να αναλάβουν την εποπτεία διδακτορικών διατριβών είναι να έχει παρέλθει τουλάχιστον μία πενταετία ενεργού ερευνητικής απασχόλησης, αφότου είναι οι ίδιοι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και να τεκμηριώνεται, από τις δημοσιεύσεις τους, η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να οργανώνουν την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών. Σε περίπτωση που ο οικονομικός προϋπολογισμός του Ε.Ι.Π. δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του επιστημονικού προσωπικού που πληροί τις προϋποθέσεις, το Δ.Σ. του Ινστιτούτου εξασφαλίζει δύο θέσεις Μ.Υ. Ε.Ι.Π. σε κάθε εργαστήριο και, προκειμένου για εργαστήρια που στελεχώνονται από περισσότερους του ενός ερευνητές/ε.λ.ε., μία επιπλέον θέση για κάθε επιπλέον διακαιούχο (ν+1, όπου ν ο συνολικός αριθμός ερευνητών και Ε.Λ.Ε. του εργαστηρίου). Με το σχήμα αυτό παρέχεται σε όλους τους ερευνητές και Ε.Λ.Ε. η δυνατότητα εποπτείας μιάς διδακτορικής διατριβής, ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύεται ισότιμα το δυναμικό όλων των εργαστηρίων του Ινστιτούτου. Διευκρινίζεται ότι, στα πολυμελή εργαστήρια, η ανάθεση θέματος στον επιπλέον Μ.Υ. του εργαστηρίου εναπόκειται στην κρίση του προϊσταμένου του, ο οποίος αποφασίζει ποιός από τους ερευνητές/ε.λ.ε. της ομάδας του, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου, θα αναλάβει την επίβλεψη του Μ.Υ., λαμβάνοντας υπ όψη του τις επιστημονικές προτεραιότητες του εργαστηρίου, αλλά και φροντίζοντας ώστε η δυνατότητα αυτή να δίνεται, με τη σειρά, σε όλους τους ερευνητές/ε.λ.ε. της ομάδας που έχουν αυτό το δικαίωμα και το έχουν ζητήσει. Αιτήματα ερευνητών/ε.λ.ε. για δεύτερη θέση υποτροφίας, επιπλέον των παραπάνω, αν δεν είναι δυνατό να εγκριθούν όλα όπως είναι το επιθυμητό προϋποθέτουν συγκριτικά κριτήρια, τα οποία εξετάζονται από την Επιστημονική Επιτροπή του Ινστιτούτου και περιλαμβάνουν: (α) το επιστημονικό έργο του αιτουμένου, (β) την οικονομική δυνατότητα του εργαστηρίου, και (γ) την ομαλή και επιτυχή έκβαση προηγουμένων διδακτορικών διατριβών που τυχόν ανέλαβε ο αιτούμενος ερευνητής/ε.λ.ε. και την απόδοσή τους σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν την οικονομική ευχέρεια του Ε.Ι.Π. να τα πραγματοποιήσει. Σε αντίθετη περίπτωση, αποφασίζει το Δ.Σ. για την αναστολή της ισχύος του κανονισμού ή την εν μέρει μόνον εφαρμογή του, αλλά πάντοτε μέσα στα πλαίσια των αρχών ισονομίας που θέτει. Β. Διαδικασία και Κριτήρια Επιλογής Μεταπτυχιακών Υποτρόφων Ε.Ι.Π. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή καταθέτει στο πρωτόκολλο του Ινστιτούτου σχετική αίτηση, στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται το εργαστήριο όπου πρόκειται να την εκπονήσει, καθώς και το όνομα του Ε.Υ. που έχει δεχθεί να αναλάβει την παρακολούθησή της στο Ε.Ι.Π. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και από θετική εισήγηση του Ε.Υ., καθώς και από όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την κατάθεση θέματος διατριβής σε Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Το θέμα και το πρωτόκολλο της μεταπτυχιακής εργασίας προσδιορίζεται μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου, το οποίο θεωρείται δοκιμαστικό, και κατατίθεται στο Ε.Ι.Π. αμέσως μετά την κατάθεσή του στο Παν/μιο, η οποία ωστόσο δεν πρέπει να

3 3 αργοπορήσει περισσότερο από ένα έτος συνολικά. Από τότε και στο εξής, κατατίθενται σταδιακά από τον σπουδαστή στο Ε.Ι.Π. αντίγραφα όλων των σχετικών με την εργασία του εγγράφων (αιτήσεων, ορισμού τριμελούς επιτροπής, γραπτών εκθέσεων προόδου κλπ) που κατατίθενται και στο αντίστοιχο Παν/μιακό Τμήμα, ώστε να είναι ενήμερο το Ε.Ι.Π. σχετικά με την εξέλιξη της μεταπτυχιακής εργασίας. Η καταλληλότητα ενός υποψηφίου για την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας σε συγκεκριμένο εργαστήριο και επιστημονική θεματολογία κρίνεται κυρίως από τον Ε.Υ. που θα αναλάβει την καθοδήγησή της στο Ε.Ι.Π., ο οποίος και είναι υπεύθυνος απέναντι στο Ινστιτούτο για την επιλογή και την πρόοδο του υποψηφίου που θα επιλεγεί. Ο Ε.Υ. προβαίνει στην αναζήτηση υποψηφίων με αγγελία στο δικτυακό τόπο του Ε.Ι.Π. και ανακοίνωση στις συναφείς με τη θεματολογία του πανεπιστημιακές σχολές είτε με άλλον τρόπο, κατά περίπτωση (π.χ. αναζήτηση συστάσεων από συνεργαζόμενους επιστήμονες ή εξέταση υποψηφίων που προτείνονται από το Τμήμα του Παν/μίου που θα εποπτεύσει τη διατριβή). Στη συνέχεια, προτείνει το όνομα του Μ.Υ. που έχει επιλέξει, με εισήγησή του προς το Ε.Ι.Π., στην οποία υποχρεούται να αιτιολογήσει την επιλογή του, τεκμηριώνοντας ότι ο προτεινόμενος υποψήφιος ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια που κατ ελάχιστο απαιτούνται από το Ε.Ι.Π.: (1) Πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κατάθεση του θέματος της μεταπτυχιακής του εργασίας στο Πανεπιστήμιο (ανεγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος πτυχίο βασικών σπουδών και ότι άλλο απαιτείται από την κείμενη σχετική νομοθεσία και από τη Σχολή όπου πρόκειται να κατατεθεί το θέμα). Εναλλακτικά, ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα και αποδεικνύει ότι θα έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις αυτές εντός του πρώτου, δοκιμαστικού εξαμήνου απασχόλησής του στο Ε.Ι.Π. (2) Διαθέτει τεκμηριωμένη ικανότητα γραφής στην επίσημη γλώσσα του Κράτους στο οποίο ανήκει το Παν/μιο όπου πρόκειται να κατατεθεί η διδακτορική διατριβή. Άλλα στοιχεία που αξιολογούνται ως κριτήρια επιλογής είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, τα εξής: (α) τυχούσα προηγούμενη επιτυχής συνεργασία του υποψηφίου με το Ε.Ι.Π., (β) προηγούμενη εργαστηριακή εμπειρία ή ενασχόληση συναφής με το αντικείμενο της υπό ανάθεση εργασίας, είτε προηγούμενοι, συναφείς μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, (γ) η βαθμολογία του υποψηφίου σε επιμέρους μαθήματα που κρίνονται σημαντικά για τη μεταπτυχιακή του εργασία, και, τέλος, (δ) άλλα στοιχεία που πιθανόν να προκύπτουν από τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων. Τα παραπάνω στοιχεία αξιολογούνται και συνεκτιμώνται με την προσωπική παρουσία του υποψηφίου σε συνέντευξη και με την εκτίμηση του Ε.Υ. σχετικά με τη δυνατότητα επιτυχούς συνεργασίας του με τον υποψήφιο. Προκειμένου να καταλήξει στην επιλογή του, ο Ε.Υ. μπορεί να ορίσει, αν το κρίνει σκόπιμο, ιδιαίτερη διαδικασία πουμπορεί να θεωρεί κατάλληλη, όπως π.χ. απλή γραπτή δοκιμασία. Εάν ο Ε.Υ. που θα αναλάβει την παρακολούθηση του Μ.Σ. ανήκει σε εργαστήριο που έχει και άλλους ερευνητές / Ε.Λ.Ε. εκτός από τον ίδιο, επιβάλλεται να συμμετέχουν και αυτοί στη διαδικασία επιλογής, ενώ αν δεν έχει συνερευνητές μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να υποδείξει για το σκοπό αυτό δύο άλλους επιστήμονες από το Ε.Ι.Π. Η συμμετοχή και άλλων επιστημόνων πέραν του Ε.Υ. στη διαδικασία επιλογής, ωστόσο, έχει κυρίως συμβουλευτικό χαρακτήρα. Αποφασιστικό ρόλο για την επιλογή Μ.Υ. έχει η απόφαση του Ε.Υ., αλλά και η σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου του εργαστηρίου όπου θα εκπονηθεί η διατριβή. Γ. Παροχές και Δεσμεύσεις του Ε.Ι.Π. προς τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές

4 4 Διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών Το Ε.Ι.Π., αποδεχόμενο την αίτηση ενός επιστήμονα για εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών σε ένα από τα εργαστήριά του, αναλαμβάνει, με ευθύνη και του συγκεκριμένου εργαστηρίου, την υποχρέωση να παρέχει σε αυτόν κάθε εφικτή στο Ινστιτούτο επιστημονική, υλικοτεχνική και διοικητική διευκόλυνση για την εκπλήρωση αυτού του στόχου. Δεσμεύεται να εξασφαλίσει σε όλους ανεξαιρέτως τους Μ.Σ. του πρόσβαση στο χώρο του Ινστιτούτου και στις συναφείς προς το αντικείμενό των σπουδών τους εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς, υπό την επίβλεψη και με ευθύνη του άμεσου Ε.Υ. που έχει αναλάβει την εποπτεία του κάθε σπουδαστή, καθώς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας κατά την παρουσία των Μ.Σ. στους χώρους του. Επιπλέον αυτών, το Ε.Ι.Π. θεωρεί μέσα στις προτεραιότητές του την ευρύτερη επιστημονική κατάρτιση και επιμόρφωση των σπουδαστών του, διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια ή επιστημονικά συνέδρια που οργανώνονται είτε από το ίδιο το Ινστιτούτο είτε από άλλους φορείς. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνέδρια, θα προσπαθεί να διευκολύνει οικονομικά τη συμμετοχή τουλάχιστον των Μ.Υ. Ε.Ι.Π. σε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο στο αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών ενός εκάστου εξ αυτών, εφόσον βέβαια αυτό ζητηθεί από τον ίδιο τον σπουδαστή και τον Ε.Υ. με σκοπό την παρουσίαση αποτελεσμάτων της μεταπτυχιακής εργασίας. Η διάρκεια της υποτροφίας Ε.Ι.Π. ορίζεται σε τέσσερα έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα έτος, εφόσον αυτό ζητηθεί τόσο από τον υπότροφο όσο και από τον Ε.Υ. (4+1 έτη). Το ύψος της χορηγούμενης υποτροφίας Ε.Ι.Π. συζητείται και επανακαθορίζεται σε ετήσια βάση από το Δ.Σ. του Ινστιτούτου, σε συνάφεια με τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό του Ινστιτούτου, αλλά δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εκείνο του προηγούμενου έτους. Το πρώτο εξάμηνο της χορήγησης της υποτροφίας Ε.Ι.Π. θεωρείται δοκιμαστικό για τον υποψήφιο και καλύπτεται από εξαμηνιαία σύμβαση υποτροφίας, μετά τη λήξη της οποίας ο Ε.Υ. μπορεί, με απλή γραπτή εισήγησή του προς το Τμήμα Προσωπικού του Ε.Ι.Π να αποφασίσει είτε για την ανανέωσή της έως το τέλος του πρώτου έτους των σπουδών, είτε για τη διακοπή της και την υπογραφή νέας εξαμηνιαίας, δοκιμαστικής σύμβασης με άλλον υποψήφιο μεταπτυχιακό σπουδαστή. Μετά το τέλος του πρώτου έτους σπουδών, η ανανέωση της σύμβασης του μεταπτυχιακού υποτρόφου γίνεται σε ετήσια βάση μετά από εισήγηση του Ε.Υ. που υποβάλλεται έγκαιρα στο Τμήμα Προσωπικού, ώστε να εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ε.Ι.Π. ο αριθμός των θέσεων υποτροφίας που θα δηλωθεί στη Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Παιδείας, και Δια Βίου Μάθησης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών των μεταπτυχιακών υποτρόφων του, το Ε.Ι.Π. αναλαμβάνει να τηρεί τους όρους που απορρέουν από την σύμβαση υποτροφίας τους και από τον παρόντα κανονισμό, ενώ και για Μ.Σ. που υποστηρίζονται οικονομικά από άλλες, εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης είτε των ιδίων είτε των εργαστηρίων και τμημάτων του, το Ινστιτούτο αναλαμβάνει να επιβλέπει και να μεριμνά για την ορθή τήρηση των οικονομικών και άλλων όρων που κατά περίπτωση προβλέπονται από τον αρμόδιο για την χρηματοδότηση φορέα. Οι παροχές και πάσης φύσεως δεσμεύσεις του Ε.Ι.Π. απέναντι σε όλους τους Μ.Σ. (υποτρόφους Ε.Ι.Π., Μ.Σ. υποστηριζόμενους από εξωτερικά προγράμματα ή και άμισθους) παύουν να υφίστανται με την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ενώ επίσης παύουν υφιστάμενες μετά την πάροδο του χρόνου των 4+1 ετών, προκειμένου για την υποτροφία, ακόμα και αν η διαδικασία απόκτησης του τίτλου δεν έχει ολοκληρωθεί. Διακοπή της υποστήριξης μεταπτυχιακών σπουδών (υποτροφίας είτε άλλων παροχών) εκ μέρους του Ε.Ι.Π. νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο

5 5 μπορεί επίσης να επέλθει σε περίπτωση μη τήρησης των όρων που τίθενται στον παρόντα κανονισμό εκ μέρους του σπουδαστή (βλ. υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών σπουδαστών), εφόσον αυτό τεκμηριωμένα πιστοποιηθεί από τον Ε.Υ. Τέλος, όσον αφορά μεταπτυχιακές σπουδές που υποστηρίζονται από εξωτερική χρηματοδότηση, σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της τελευταίας, το Ε.Ι.Π. δεν υποχρεούται να την αντικαταστήσει από τον τακτικό του προϋπολογισμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν προκύψουν, ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει να κάνει χρήση μιας εκ των θέσεων υποτροφίας που δικαιούται το εργαστήριο, εάν είναι διαθέσιμη και είναι σύμφωνος και ο Ε.Υ., αλλά μόνον μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε (5) ετών από τη στιγμή της κατάθεσης του θέματος της διατριβής του στο Παν/μιο και στο Ε.Ι.Π.. Δ. Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδαστών και Ε.Υ. προς το Ε.Ι.Π. Από τη στιγμή που σε ένα μεταπτυχιακό σπουδαστή παρέχεται η δυνατότητα να εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή στο Ε.Ι.Π., η συστηματική παρουσία του στο Ινστιτούτο είναι επιβεβλημένη, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι οικονομικής σχέσης ή τον τύπο σύμβασης που μπορεί να τον συνδέει με το Ε.Ι.Π. Ο χρόνος και η διάρκεια της παρουσίας του σπουδαστή στο Ε.Ι.Π. καθορίζεται επί της ουσίας από τις ανάγκες της μεταπτυχιακής του εργασίας και προσδιορίζεται κατά περίπτωση σε συνεννόηση μεταξύ του σπουδαστή και του Ε.Υ., έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου. Πρώτιστο καθήκον όλων ανεξαιρέτως των σπουδαστών που εκπονούν μεταπτυχιακές εργασίες στο Ε.Ι.Π. είναι η επιτυχής εξέλιξη των εργασιών που έχουν αναλάβει, για την οποία οφείλουν, είτε οι ίδιοι είτε οι Ε.Υ. που τους εποπτεύουν, να ενημερώνουν το Ε.Ι.Π. Η ενημέρωση του Ε.Ι.Π. σχετικά με την εξέλιξη των μεταπτυχιακών εργασιών πραγματοποιείται με τη σταδιακή κατάθεση, σε ειδικό αρχείο που τηρεί το Ε.Ι.Π., των εκθέσεων προόδου και των άλλων αποδεικτικών που υποβάλλουν οι σπουδαστές στη Γραμματεία του Παν/μίου, καθώς και όλων των εργασιών, δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων στις οποίες παρουσιάζονται αποτελέσματα από την μεταπτυχιακή τους εργασία. Κάθε μεταπτυχιακός σπουδαστής υποχρεούται να παρουσιάσει μία τουλάχιστον φορά την πρόοδο της διατριβής του στην επιστημονική κοινότητα του Ε.Ι.Π. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στο Ε.Ι.Π., όλοι οι Μ.Σ. οφείλουν να συμμορφώνονται με το σύστημα λειτουργίας του εργαστηρίου στο οποίο βρίσκονται, να ενημερώνουν τα αρχεία δεδομένων του εργαστηρίου με τα αποτελέσματα των πειραμάτων στα οποία μετείχαν και να μεταφέρουν την τεχνογνωσία που απέκτησαν σε άλλα μέλη του εργαστηρίου, εφόσον αυτό τους ζητηθεί από τον Ε.Υ. Κατά την αποπεράτωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών οφείλουν να αφήνουν στο εργαστήριο όλα τα πειραματικά πρωτόκολλα που χρησιμοποίησαν, αναλυτικά αποτελέσματα (μετρήσεις, φωτογραφίες κ.α.) και κάθε στοιχείο που προέκυψε από τις δραστηριότητες που τους ανατέθηκαν. Επίσης, όλοι οι Μ.Σ. του Ε.Ι.Π. δεσμεύονται να καταθέσουν στο Ινστιτούτο τη μεταπτυχιακή τους εργασία, όταν ολοκληρωθεί η συγγραφή της, σε δύο τουλάχιστον αντίγραφα (ένα για το εργαστήριο που συνέβαλε στην εκπόνησή της και ένα για τη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου). Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές οφείλουν να συνεργάζονται με τους Ε.Υ. τους και να ακολουθούν τις οδηγίες τους, αλλά και να αναπτύσσουν χρήσιμη πρωτοβουλία σε ότι αφορά την μεταπτυχιακή τους εργασία. Επίσης, να φροντίζουν και να χειρίζονται με προσοχή τον εξοπλισμό, τα υλικά και τους χώρους του εργαστηρίου και να ακολουθούν όλα τα υποδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια τη δική τους και των συναδέλφων τους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στους μεταπτυχιακούς

6 6 σπουδαστές να χρησιμοποιούν τους εργαστηριακούς εξοπλισμούς, τις μονάδες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και, γενικότερα, τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου, χωρίς να τους έχει δοθεί σχετική άδεια και εκπαίδευση, ούτε για σκοπούς άσχετους με την εργασία που τους έχει ανατεθεί. Τέλος, οφείλουν να συμμετέχουν σε κάθε καθημερινή δραστηριότητα που απαιτείται για την καλή λειτουργία του εργαστηρίου τους, ενώ μπορούν επίσης να συμμετέχουν, εφόσον τους ζητηθεί και εφόσον το επιθυμούν, σε παράλληλες με την καθαυτό εργασία τους δραστηριότητες προς όφελος του εργαστηρίου, στο μέτρο που αυτές εναρμονίζονται με την ομαλή πρόοδο της μεταπτυχιακής τους εργασίας. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για να εξακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές να επωφελούνται των παροχών του Ε.Ι.Π. είναι να συνεργάζονται αρμονικά με το λοιπό προσωπικό και να σέβονται τα όργανα διοίκησης, τις αρχές δεοντολογίας και τους κανονισμούς λειτουργίας του Ινστιτούτου. Πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων, οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές του Ε.Ι.Π. οφείλουν: (α) Να παρακολουθούν τα σεμινάρια του Ετήσιου Κύκλου Επιστημονικών Ομιλιών που διοργανώνει το Ε.Ι.Π., και (β) Να συμμορφώνονται σε αποφάσεις που αφορούν τη συλλογική συμμετοχή ή συμβολή τους και σε άλλες επιστημονικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από το Ε.Ι.Π. Η τήρηση του παρόντος κανονισμού και η ρύθμιση ζητημάτων και λεπτομερειών περί την εφαρμογή του (π.χ. ο συντονισμός των παρουσιάσεων των Μ.Σ.) επιβλέπεται από τριμελή επιτροπή παρακολούθησης μεταπτυχιακών, η οποία ορίζεται στην αρχή κάθε έτους και συνίσταται από τρεις επιστήμονες του Ε.Ι.Π. που διατελούν ή έχουν διατελέσει Ε.Υ. μεταπτυχιακών εργασιών. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν εκ περιτροπής όλοι οι ερευνητές και Ε.Λ.Ε. του Ινστιτούτου που έχουν την παραπάνω ιδιότητα. Μεταβατική Διάταξη Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα του τα σημεία για τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές και μεταπτυχιακούς υποτρόφους Ε.Ι.Π. που θα προσληφθούν μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου, οπότε και ορίζεται η έναρξη της ισχύος του. Οι σπουδαστές που έχουν αρχίσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Ι.Π. νωρίτερα, συνεχίζουν με τους όρους που είχαν ξεκινήσει μέχρι την αποπεράτωση των σπουδών τους, οι οποίες όμως θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός το πολύ πέντε ετών από τη στιγμή της έναρξής τους.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα